Kempingový plynový varič

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kempingový plynový varič"

Transkript

1 Kempingový plynový varič sk Návod na použitie Tchibo GmbH D Hamburg 85059HB32XVI

2 Vážení zákazníci! Leto, slnko a spoločné varenie pri kempovaní, v parku alebo na pláži poznáte niečo krajšie? Kempingový plynový varič sa dá priestorovo úsporne poskladať, takže ho môžete pohodlne prepravovať. Želáme vám veľa spokojnosti s týmto výrobkom. Váš tím Tchibo Obsah 2 K tomuto návodu 2 Bezpečnostné upozornenia 3 Opatrenia na hasenie požiaru 3 Opatrenia prvej pomoci 4 Upozornenia k preprave a uschovaniu 4 Umiestnenie 4 Tipy na používanie 4 Pred umiestnením prístroja 5 Umiestnenie / pripojenie 7 Používanie 7 Zapnutie kempingového plynového variča 7 Vypnutie kempingového plynového variča 7 Odobratie plynovej kartuše 7 Čistenie kempingového plynového variča 8 Uschovanie kempingového plynového variča 8 Technické údaje 8 Likvidácia K tomuto návodu Pozorne si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršiu potrebu. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod. Symboly v tomto návode: Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia. Signálne slovo NEBEZPEČENSTVO varuje pred možnými ťažkými poraneniami a ohrozením života. Signálne slovo VAROVANIE varuje pred poraneniami a závažnými vecnými škodami. Signálne slovo POZOR varuje pred ľahkými poraneniami alebo poškodeniami. Takto sú označené doplňujúce informácie. Bezpečnostné upozornenia Účel použitia Kempingový plynový varič je určený na varenie, príp. pečenie vhodných potravín. Je určený na použitie pre množstvá bežné v domácnosti a nie je vhodný na komerčné účely. Kempingový plynový varič sa smie používať iba na varenie a pečenie v exteriéri. NEBEZPEČENSTVO pre deti Kempingový plynový varič nesmú používať deti ani osoby, ktoré ho v dôsledku svojich fyzických, zmyslových alebo duševných schopností či nedostatočných skúseností alebo neznalostí nie sú schopné bezpečne používať. Majte deti pod dohľadom, aby ste zabezpečili, že sa s kempingovým plynovým varičom nebudú hrať. 2

3 Nenechávajte deti s kempingovým plynovým varičom bez dozoru. POZOR! Deti a zvieratá udržujte v bezpečnej vzdialenosti! Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okamžite ho zlikvidujte. NEBEZPEČENSTVO požiaru/popálenín Plynové kartuše, ktoré sú potrebné na prevádzku kempingového plynového variča, nie sú súčasťou dodávky. Používajte len plynové kartuše podľa EN 417, ktoré sú vybavené závitom 7/16 x28 UNEF a ventilom. Vhodné plynové kartuše si môžete zakúpiť v špecializovanom obchode alebo na internete. Plynové kartuše sa musia pripojiť podľa postupu uvedeného v tomto návode. Pred každým pripojením plynovej kartuše skontrolujte poškodenia skrutkovacích závitov a tesnení na kempingovom plynovom variči a na plynovej kartuši. Ak je čo jeden zo skrutkovacích závitov alebo jedno z tesnení poškodené, nesmie sa plynová kartuša pripojiť, príp. kempingový plynový varič používať. Plynové kartuše pripájajte len v exteriéri. Dbajte na to, aby sa v blízkosti nezdržiavali žiadne deti alebo iné osoby. Keď pripájate alebo vymieňate plynové kartuše, dbajte na to, aby sa v blízkosti nenachádzali žiadne zápalné zdroje, otvorený oheň alebo pod. POZOR! Kempingový plynový varič je počas používania veľmi horúci a nesmie sa počas prevádzky premiestňo - vať! Pred demontážou, čistením a prenášaním vypnite kempingový plynový varič a nechajte ho úplne vych lad - núť. Nenechávajte kempingový plynový varič počas prevádzky bez dohľadu. Nefajčite počas manipulácie s kempingovým plynovým varičom. Neodkladajte plynové kartuše v blízkosti otvoreného ohňa. Dodržujte počas prevádzky bezpečnú vzdialenosť minimálne 1 meter od horľavých materiálov a materiálov citlivých na teplo. Používajte kempingový plynový varič len v exteriéri. V žiadnom prípade ho nepoužívajte v uzatvorených alebo zastrešených miestnostiach. K tomu patria aj stany, pavilóny a iné. Dbajte na to, aby kempingový plynový varič napriek integrovanej ochrane proti vetru stál na mieste chránenom pred vetrom. Zabezpečte, aby kempingový plynový varič neprišiel do kontaktu s vlhkosťou, striekajúcou vodou atď. Postavte kempingový plynový varič na rovnú, stabilnú a ohňovzdornú plochu. Používajte kempingový plynový varič len vtedy, keď je kompletne a správne zmontovaný. Pred každým použitím skontrolujte usadeniny na horáku a odstráňte ich ešte pred používaním prístroja. Nevystavujte plynové kartuše teplote nad 50 C. Chráňte ho takisto pred intenzívnym slnečným žiarením. Dbajte na to, aby sa nad kempingovým plynovým varičom nenachádzali žiadne predmety, časti budovy, stromy alebo kríky. Diely, ktoré boli zapečatené výrobcom alebo jeho dodávateľom, nesmiete meniť. Opravy a údržbu kempingového plynového variča smie vykonávať iba autorizovaný odborný personál. Na kempingovom plynovom variči nevykonávajte žiadne zmeny. Plyn vytvára spolu s olejom výbušnú zmes. Nikdy sa nepokúšajte uľahčiť chod ventilov a regulačných gombíkov, ktoré majú ťažký chod, pomocou oleja ani penetračného oleja. Používajte len hrnce s priemerom dna mm. Nepoužívajte ploché predmety alebo kuchynské pomôcky, ktoré prekračujú uvedený priemer. Nepoužívajte žiadne predmety, ktoré zakryjú súčasne oba horáky. Pri čistení nepoužívajte žiadne horľavé čistiace prostriedky. Opatrenia na hasenie požiaru Odveďte osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti variča, do bezpečia! Nasaďte, pokiaľ je to možné, ochranné klobúčiky na plynovú kartušu. Ochlaďte plynovú kartušu vodou. Dbajte pritom na svoju bezpečnosť! Možné je spontánne, výbušné opätovné zapálenie. V prípade požiaru sa musí naplnená plynová kartuša odstrániť z oblasti ohrozenej požiarom. Ak to nie je možné, musíte plynovú kartušu prostredníctvom postrekovania vodou alebo inými vhodnými prostriedkami chrániť pred príliš intenzívnym zohrievaním. Opatrenia prvej pomoci Opatrenia po vdýchnutí plynu Vysoké koncentrácie môžu spôsobiť udusenie. Symptómami môže byť strata schopnosti pohybu a vedomia. Obeť nespozoruje dusenie. Pri nízkych koncentráciách môže dôjsť k závratom, bolesti hlavy, nevoľnosti a poruchám koordinácie. Postihnutú osobu odveďte na čerstvý vzduch. Navštívte lekára alebo privolajte záchrannú službu. Pri zastavení dýchania začnite s umelým dýchaním. 3

4 Opatrenia po väčších popáleninách alebo obarení Hrozí akútne nebezpečenstvo podchladenia a šoku. Okamžite privolajte záchrannú službu! Prípadný požiar na odeve okamžite uhaste vodou alebo plamene zahaste hustou dekou. Pri obareninách: Okamžite odstráňte odev. Pri popáleninách: Odev nechajte na tele. Ochladzujte studenou vodou minimálne 15 minút, pokiaľ bolesť neustúpi. Postihnutú oblasť zakryte sterilnou netkanou textíliou na popáleniny Metalline. Stranu s povrchovou úpravou Metalline položte na zranenú pokožku a ľahko zafixujte pomocou obväzu alebo trojcípou šatkou. Nepoužívajte domáce prostriedky ako masti, púdre, oleje, dezinfekčné prostriedky atď. Opatrenia po menších popáleninách alebo obareninách Pri obareninách: Okamžite odstráňte odev. Pri popáleninách: Odev odstráňte iba vtedy, keď nedrží na pokožke. Ochladzujte studenou vodou minimálne 15 minút, pokiaľ bolesť neustúpi. Malé popáleniny alebo obareniny bez tvorby pľuzgierov nechajte liečiť na vzduchu; nezakrývajte náplasťou ani obväzom. Upozornenia k preprave a uschovaniu Kempingový plynový varič nikdy neprepravujte ani neskladujte s naskrutkovanými plynovými kartušami v aute alebo v stane. Plynové kartuše nikdy neprepravujte ani neskladujte naležato, vždy len nastojato a zároveň zaistené pred prevrátením alebo zošmyknu - tím. Pred prepravou, príp. uskladnením kempingového plynového variča odoberte plynové kartuše z prípojok plynu. Zastrčte ochranné klobúčiky až na doraz na plynové kartuše. Plynové kartuše uchovávajte mimo dosahu detí. Plynové kartuše sa musia uchovávať mimo dosahu neoprávnených osôb. Uschovajte plynové kartuše mimo dosahu oxidujúcich plynov a iných látok podporujúcich horenie. Neskladujte plynové kartuše spolu s látkami podporujúcimi horenie alebo samozápalnými látkami. Dbajte na to, aby sa v blízkosti plynových kartuší nenachádzali žiadne zápalné zdroje, otvorený oheň alebo pod. V blízkosti plynových kartuší nefajčite. Unikajúci kvapalný plyn je ťažší ako vzduch a klesá k zemi. Neuschovávajte plynové kartuše v dome, pod úrovňou zeme (napr. pivnica, šachta, podzemná garáž atď.) ani na nevetraných priestoroch, na ktorých sa môže akumulovať unikajúci plyn. Chráňte plynové kartuše pred priamym slnečným žiarením a inými tepelnými zdrojmi. Uschovajte plynové kartuše pri teplote pod 50 C na dobre vetranom, tienistom mieste, ktoré je chránené pred poveternostnými vplyvmi. Prázdne plynové kartuše obsahujú vždy zvyškové množstvo kvapalného plynu. Dodržujte pokyny na uschovanie aj pri prázdnych plynových kartušiach. Prázdne plynové kartuše nikdy nepoškodzujte ani neprepichujte! Keď nebudete kempingový plynový varič dlhšiu dobu používať, uschovajte ho v suchej miestnosti chránenej pred mrazom. Kempingový plynový varič zakryte. Umiestnenie Nepoužívajte v uzatvorených priestoroch! Kempingový plynový varič používajte len v exteriéri. Dbajte na dostatočnú vzdialenosť od budov, stromov, kríkov a všetkých horľavých materiálov. Postavte kempingový plynový varič stabilne na rovný, nehorľavý podklad. Podklad nesmie byť citlivý na striekajúci tuk, pretože tomu sa pri varení alebo pečení nie vždy vyhnete. Zvoľte umiestnenie, na ktorom nebudete nikoho obťažovať dymom alebo zápachom. Nikdy nemeňte umiestnenie kempingového plynového variča, pokiaľ sa ešte používa, príp. ešte nie je komplet - ne vychladnutý. Horák zapaľujte v oblasti chránenej pred vetrom. Tipy na používanie Zabráňte tomu, aby tuk odkvapkával do plameňa. Dbajte pritom na to, aby panvica, príp. hrniec vždy správne dosadali stredovo nad horákom. Pred umiestnením prístroja Prečítajte si návod na použitie a dodržiavajte bezpečnostné upozornenia. Nikdy nepoužívajte kempingový plynový varič, keď nie sú podstavce správne vyklopené a zaistené. 4

5 Umiestnenie / pripojenie 1 podstavec 1. Vyklopte oba podstavce nahor. 2. Na zaistenie podstavcov stlačte podstavce vždy na spodných koncoch z oboch strán a zdvihnite nad zaisťovacie príchytky Postavte kempingový plynový varič na podstavce. 2. Uchopte kempingový plynový varič ako je zobrazené na obrázku. 3. Vyklopte ochranu proti vetru až na doraz smerom dozadu. Nikdy neprevádzkujte kempingový plynový varič so zatvorenou ochranou proti vetru. Zariadenie je pripravené na prevádzku len s ochranou proti vetru vyklopenou smerom dozadu. 5

6 Regulátor teploty musí byť otočený až na doraz v smere hodinových ru či čiek = poloha AUS (VYP) (bod na regulátore teploty smeruje na - hor). Pred každým pripojením plynovej kartuše skontrolujte poškodenia skrutkovacích závitov a tes není na kempingovom plynovom variči a na plynovej kartuši. Ak je čo jeden zo skrutkovacích závitov alebo jedno z tesnení poškodené, nesmie sa plynová kartuša pripojiť, príp. kem pingový plynový varič používať. regulátor teploty 1. tesnenie plynová kartuša zaisťovacia prí- plynová prípojka 4. tesnenie 2. Stiahnite ochranné klobúčiky z plynových kartuší. 3. Naskrutkujte plynové kartuše v smere šípky (viď obrázok) na plynové prípojky. Naskrutkuje plynovú kartušu ROVNO. Nesmie sa pritom vzpriečiť! Hneď ako otvoríte ventil na plynovej kartuši, budete počuť tiché syčanie unikajúceho plynu. Natáčajte potom plynovú kartušu plynule ďalej až na doraz na plynovú prípojku, aby neuniklo príliš veľa plynu! Pravidelne kontrolujte tesnenie plynovej prípojky. Nastriekajte na spoj medzi plynovou kartušou a kempingovým plynovým varičom, na hrdlo plynovej kartuše a regulátor teploty bežný sprej na vyhľadávanie netesností alebo pomocou štetca naneste na tieto miesta mydlovú vodu (pomer 1 diel mydla / 3 diely vody). Otáčajte regulátor teploty proti smeru hodinových ručičiek, kým nebudete počuť tiché syčanie. Na netesných miestach sa ukazujú bubliny. Pri tvorbe bublín prúdi vzduch cez netesné miesta. Otočte regulátor teploty znova do polohy AUS (VYP). Úplne odskrutkujte plynovú kartušu a naskrutkujte ju ešte raz na plynovú prípojku. Ak znova uniká plyn, nesmie sa kempingový plynový varič uviesť do prevádzky! 6

7 Používanie Odobratie plynovej kartuše Skôr ako prvýkrát použijete kempingový plynový varič, nechajte obidva horáky počas 15 minút horieť bez hrnca, príp. panvice, aby ste odstránili zvyšky z výroby. Pritom môže dôjsť k miernej tvorbe zápachu, ktorý je však neškodný. Farba horákov sa môže trocha zmeniť. Je to prirodzený proces a nepredstavuje dôvod na reklamáciu. Zapnutie kempingového plynového variča 1. Horáky môžete zapáliť nezávisle od seba. horák regulátor teploty elektrický zapaľovač Pomaly otáčajte regulátor teploty proti smeru hodinových ručičiek, kým nezačujete tiché syčanie. Plyn uniká. 2. Stlačte elektrický zapaľovač. Ak by vo výnimočnom prípade nevznikol plameň, otočte regulátor teploty až na doraz v smere hodinových ručičiek do polohy AUS (VYP) (bod na regulátore teploty smeruje nahor). 3. Počkajte cca 5 minút a potom zopakujte kroky 1 a Nastavte veľkosť plynového plameňa regulátorom teploty. 5. Zopakujte kroky 1 až 4 v prípade potreby pre druhý horák. Vypnutie kempingového plynového variča m Otáčajte regulátor teploty až na doraz v smere hodinových ručičiek do polohy AUS (VYP) (bod na regulátore teploty smeruje nahor). Uistite sa, že plameň úplne zhasol. 1. Uistite sa, že plynový plameň zhasol. Regulátor teploty musí byť až na doraz otočený v smere hodinových ručičiek = poloha AUS (VYP) (bod na regulátore teploty smeruje nahor). 2. Odskrutkujte plynové kartuše v smere šípky (viď obrázok) od plynových prípojok. 3. Pri preprave a skladovaní plynových kartuší bezpodmienečne dodržiavajte všetky upozornenia uvedené v kapitole Upozornenia k preprave a uschovaniu. Čistenie kempingového plynového variča NEBEZPEČENSTVO požiaru/popálenín Pri čistení nepoužívajte žiadne horľavé čistiace prostriedky. Pred čistením počkajte, pokiaľ kempingový plynový varič dostatočne nevychladne. m Vyčistite všetky kovové plochy a rošty na hrnce handričkou navlhčenou v teplej vode. V prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok. Plochy dodatočne utrite handričkou navlhčenou v čistej vode. Všetky diely dôkladne vysušte. 7

8 Likvidácia Dávajte pritom pozor, aby ste pri utieraní nenarazili na plynové kartuše môže dôjsť k poškodeniu skrutkovacieho závitu. m Pomocou mäkkej kefky odstráňte zvyšky jedla z horákov. m Ak chcete pri čistení položiť plynový varič na bok, odoberte najprv plynové kartuše z plynových prípojok. V opačnom prípade by plynové kartuše viseli svojou váhou vo vzduchu a plyn by mohol unikať cez plynové prípojky. Uschovanie kempingového plynového variča Pred uskladnením kempingového plynového variča odoberte plynové kartuše z plynových prípojok. Znova zastrčte ochranné klobúčiky až na doraz na plynové kartuše. Uschovajte kempingový plynový varič na suchom mieste chránenom pred mrazom. Sklopte ochranu proti vetru dopredu (nad horáky). Kempingový plynový horák zakryte plastovou ochrannou fóliou alebo pod., aby ste zabránili znečisteniu a poškodeniam. Dodržujte pri uschovaní aj všetky upozornenia uvedené v kapitole Upozornenia k preprave a uschovaniu. Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a chráni životné prostredie. Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov. Likvidácia použitej plynovej kartuše: Pred likvidáciou plynovej kartuše ju musíte úplne spotrebovať, plynová kartuša musí byť prázdna. Nechajte na tento účel horieť plameň kempingového plynového variča dovtedy, pokiaľ plameň nezhasne. Plynové kartuše so symbolom recyklácie Zelený bod môžete zlikvidovať ako druhotnú surovinu. Plynové kartuše bez symbolu recyklácie Zelený bod musíte odovzdať na zberných miestach pre problémové látky. Technické údaje Model: Spotreba plynu: 300 g/h Prívod tepla: 4,2 kw (2x 2,1 kw) Plynová kartuša: Primus Power Gas 100G/230G/450 G plynová náplň z propán-butánovej zmesi Závit pre plynovú kartušu: 7/16 x 28 UNEF Priemer ventila: 0,22 mm Plynová zmes: propán-butánová zmes Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, Hamburg, Germany, V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku BU1030 Číslo výrobku: