ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVY ZBZ... medzi týmito zmluvnými stranami :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVY ZBZ... medzi týmito zmluvnými stranami :"

Transkript

1 Budúci prenajímateľ : ( obchodné meno ) Názov spoločnosti sídlo: zastúpený : IČO: DIČ : IČ DPH : bankové spojenie : číslo účtu : ABO: IBAN: SWIFT ( BIC): a ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVY ZBZ... medzi týmito zmluvnými stranami : zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu... oddiel:..., vložka číslo:... právna forma: alternatívne zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v... Živnostenský register č.:... právna forma: fyzická osoba - podnikateľ Budúci nájomca : SPP - distribúcia, a.s. sídlo : Mlynské nivy 44/b Bratislava 26 zastúpený:... IČO : DIČ: IČ DPH : SK Bankové spojenie : VÚB a.s., Bratislava číslo účtu : / 0200 IBAN: SK SWIFT (BIC): SUBASKBX Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. číslo účtu : / 1100 IBAN: SK SWIFT (BIC): TATRSKBX Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. číslo účtu : /1100 IBAN: SK SWIFT (BIC): TATRSKBX

2 Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. číslo účtu : /1100 IBAN: SK SWIFT (BIC): TATRSKBX zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3481/B právna forma: akciová spoločnosť ( ďalej len "Budúci nájomca" ) I. Predmet zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že v budúcnosti uzavrú Nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bude plynárenské zariadenie... (špecifikovať aké plynárenské zariadenie sa má vybudovať napr. plynovod DN XY v dĺžke X m) Napríklad Plynofikácia obce... STL plynovody... vetva C, PE D 63 mm dĺžka 585,23 m vetva C, PE D 50 mm dĺžka 616,03 m vetva F, PE D 63 mm dĺžka 3,70 m, ktoré sa Budúci prenajímateľ zaväzuje vybudovať podľa projektovej dokumentácie... (názov a číslo) vypracovanej... (kým meno a sídlo projektanta resp. projektovej kancelárie). II. Podmienky uzavretia Nájomnej zmluvy Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude nájom plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy, uzavrú za nasledovných podmienok: 1. plynárenské zariadenie bude vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou špecifikovanou v čl. I. tejto zmluvy, 2. stavebný úrad vydá na plynárenské zariadenie špecifikované v čl. I. tejto zmluvy rozhodnutie o povolení užívať stavbu (kolaudačné rozhodnutie) a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, 3. Budúci prenajímateľ odovzdá Budúcemu nájomcovi všetky doklady týkajúce sa plynárenského zariadenia - zoznam dokladov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. / vybrať zo ZOZNAMU DOKLADOV ( A,B,D) podľa druhu PZ, ktoré tvorí predmet zmluvy/. III. Postup uzavretia Nájomnej zmluvy 1. Budúci prenajímateľ je povinný po vybudovaní plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy predložiť Budúcemu nájomcovi doklady uvedené v čl. II. tejto zmluvy najneskôr do 5 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 2. Po doručení projektovej dokumentácie a dokladov uvedených v čl. II bod 3 tejto zmluvy má Budúci nájomca právo vyzvať Budúceho prenajímateľa na uzavretie Nájomnej

3 zmluvy. Výzva na uzavretie Nájomnej zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť Budúcemu prenajímateľovi doručená. Súčasťou výzvy bude aj Nájomná zmluva v znení uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 3. Budúci prenajímateľ je povinný uzavrieť s Budúcim nájomcom Nájomnú zmluvu najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na uzavretie Nájomnej zmluvy. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok Budúceho prenajímateľa uzavrieť s Budúcim nájomcom Nájomnú zmluvu trvá po dobu 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia o povolení užívať stavbu (kolaudačného rozhodnutia) vydaného príslušným stavebným úradom na predmetné plynárenské zariadenie. IV. Obsah Nájomnej zmluvy 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v termíne a za podmienok uvedených v tejto zmluve uzavrú Nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude plynárenské zariadenie uvedené v čl. I za cenu vo výške...eur...centov ( slovom... ) ročne, sadzba dane z pridanej hodnoty sa uplatní v zmysle platného právneho predpisu. Znenie Nájomnej zmluvy je presne stanovené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 2. Ak počas výstavby plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy vznikne potreba vykonať zmeny plynárenského zariadenia oproti špecifikácii uvedenej v článku I. tejto zmluvy, nemá táto zmena vplyv na existenciu záväzku uzavrieť Nájomnú zmluvu, t.j. tento záväzok naďalej trvá, ak v dôsledku týchto zmien nedôjde k zásadnej zmene charakteru a účelu použitia predmetného plynárenského zariadenia. V takom prípade bude predmetom Nájomnej zmluvy toto plynárenské zariadenie v takom stave v akom bolo vybudované. V. Vynútiteľnosť plnenia zmluvy Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nedodržania záväzku uzavrieť Nájomnú zmluvu v súlade s touto zmluvou, má každá zmluvná strana právo domáhať sa na súde, aby súd určil obsah Nájomnej zmluvy, resp. nahradil súhlas druhej zmluvnej strany s uzavretím Nájomnej zmluvy. VI. Záverečné ustanovenia 1. Budúci prenajímateľ sa zaväzuje strpieť vykonávanie kontroly dodržiavania projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných noriem pri výstavbe plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I tejto zmluvy, zo strany subjektu povereného na jej vykonanie Budúcim nájomcom v rozsahu uvedenom v písomnom oprávnení. Po predložení písomného oprávnenia na vykonanie kontroly je Budúci prenajímateľ povinný poskytnúť subjektu vykonávajúcemu kontrolu súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly, najmä sprístupniť stavenisko a doklady týkajúce sa použitého materiálu a vykonaných prác. V prípade, ak budú pri vykonávaní kontroly zistené nedostatky, bude ich odstránenie preverené opakovanou kontrolou. Náklady súvisiace s vykonaním opakovanej kontroly znáša Budúci prenajímateľ.

4 2. Budúci prenajímateľ je povinný minimálne 14 dní pred začatím stavby písomne budúcemu nájomcovi ( kontakt:...) a ním poverenému subjektu na výkon kontroly ( kontakt:...) oznámiť: - svoju adresu poštového styku a telefónny kontakt, - adresu poštového styku a telefónny kontakt na technického dozora stavby, - miesto stavby, - termín začiatku a ukončenia stavby, - predbežný termín preberacieho a odovzdávacieho konania stavby. 4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju dobrovoľne, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom obomi zmluvnými stranami. 7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam dokladov týkajúcich sa plynárenského zariadenia, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a vzor Nájomnej zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy...., dňa......, dňa... Budúci prenajímateľ Budúci nájomca:......

5 ZOZNAM DOKLADOV A/ Technická dokumentácia pre vysokotlakový plynovod B/ Technická dokumentácia pre STL a NTL plynovody (oceľ + PE) D/ Technická dokumentácia pre regulačné stanice (RS) k Zmluve o nájme PZ

6 Príloha č.1 A/ Technická dokumentácia pre vysokotlakový plynovod a) podmieňujúce doklady - zápis o preberaní potrubia podľa bodu 10.1 normy STN , ktorý obsahuje minimálne tieto doklady: - stavebné povolenie, - potvrdenú realizačnú projektovú dokumentáciu so zakreslením zmien, - správu o východiskovej revízii plynovodu a prípojky, - zápis o tlakovej skúške, - geodetické zameranie skutočného zhotovenia stavby v digitálnej forme, - písomný súhlas majiteľov dotknutých podzemných zariadení a majiteľov, resp. správcov železníc, vlečiek, ciest a vodných tokov so spôsobom realizácie súbehu a križovania, - zápis o napustení plynu a uvedení potrubia do prevádzky, - kolaudačné rozhodnutie, - osvedčenie o úradnej skúške (Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002), - zápis z poslednej platnej odbornej skúšky a odbornej prehliadky; b) ostatné doklady - doklady zápisu o preberaní potrubia podľa bodu 10.1 normy STN , ktoré nie sú uvedené v bode a), - miestny prevádzkový poriadok v zmysle čl. II. normy STN , - prevádzkový denník (ak bolo potrubie už prevádzkované).

7 Príloha č.1 B/ Technická dokumentácia pre STL a NTL plynovody (oceľ + PE) a) podmieňujúce doklady - zápis o preberaní potrubia s dokladmi pre oceľové plynovody a prípojky podľa STN , príloha D a pre plynovody a prípojky z PE podľa STN , príloha C, ktorý obsahuje minimálne tieto dokumenty: - stavebné povolenie, - potvrdenú realizačnú projektovú dokumentáciu so zakreslením zmien, - správu o východiskovej revízii plynovodu a prípojky, - zápis o tlakovej skúške, - geodetické zameranie skutočného zhotovenia stavby v digitálnej forme, - písomný súhlas majiteľov dotknutých podzemných zariadení a majiteľov, resp. správcov železníc, vlečiek, ciest a vodných tokov so spôsobom realizácie súbehu a križovania, - kolaudačné rozhodnutie, - osvedčenie o úradnej skúške ( Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002), - zápisy z poslednej platnej odbornej prehliadke a odbornej skúške.. c) ostatné doklady - doklady zápisu o preberaní potrubia pre oceľové plynovody podľa STN , príloha D a pre plynovody a prípojky z PE podľa STN , príloha C, ktoré nie sú uvedené v bode a), - miestny prevádzkový poriadok v zmysle čl. II. normy STN

8 Príloha č.1 D/ Technická dokumentácia pre regulačné stanice (RS) k Zmluve o nájme PZ a) podmieňujúce doklady: - geodetické zameranie objektu RS v JTSK vrátenia umiestnenia uzáverov pred a za RS a súvisiacich zariadení (oplotenie, el. prípojka, uzemnenie, prístupová cesta, atď.), - kópia konštrukčnej dokumentácie technologických zariadení s dokladmi o predchádzajúcej prevádzke, - kópia správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach RS vyhradených technických zariadení - kópia osvedčenia o úradnej skúške vyhradené technické zariadenia

9 Príloha č. 2 ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ xx/2010/rcx uzavretá podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ : (obchodné meno) Názov spoločnosti sídlo: zastúpený : IČO: DIČ : IČ DPH : bankové spojenie : číslo účtu : ABO: IBAN: SWIFT ( BIC): ( ďalej len "Prenajímateľ" ) a medzi týmito zmluvnými stranami : zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu... oddiel:..., vložka číslo:... právna forma: alternatívne zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v... Živnostenský register č.:... právna forma: fyzická osoba - podnikateľ Nájomca: SPP - distribúcia, a.s. sídlo : Mlynské nivy 44/b Bratislava zastúpený:... IČO : DIČ: IČ DPH : SK Bankové spojenie /EUR/ : VÚB a.s. číslo účtu : / 0200 IBAN: SK SWIFT (BIC): SUBASKBX Bankové spojenie /EUR/ : Tatra banka, a.s. číslo účtu : / 1100 IBAN: SK SWIFT (BIC): TATRSKBX

10 Príloha č. 2 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3481/B právna forma: akciová spoločnosť ( ďalej len "Nájomca" ) I. Predmet a účel nájmu I.1. Prenajímateľ je vlastníkom plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I.2. tejto zmluvy. Prenajímateľ nadobudol predmetné plynárenské zariadenie do vlastníctva na základe výstavby, pričom túto skutočnosť preukazuje Rozhodnutím stavebného úradu, ktorým bolo povolené užívanie stavby názov stavby podľa kolaudačného rozhodnutia, číslo: zo dňa alternatívne Prenajímateľ nadobudol predmetné plynárenské zariadenie do vlastníctva na základe prevodu vlastníckeho práva od predchádzajúceho vlastníka, pričom túto skutočnosť preukazuje Kúpnou ( prípadne Darovacou ) zmluvou č.:..., zo dňa..., uzavretou medzi (Prenajímateľom) a (bývalým vlastníkom). Prenajímateľ prehlasuje, že plynárenské zariadenie uvedené v čl. I.2. tejto zmluvy bolo zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou (názov a číslo) vypracovanou: (meno a sídlo projektanta resp. projektovej kancelárie), odsúhlasenou Nájomcom a za podmienok uvedených v rozhodnutí Stavebného úradu (číslo stavebného povolenia) zo dňa (dátum). I.2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nasledovné plynárenské zariadenie: Napríklad: Objekt C 108 plynovod STL - plynový rád Sl PE DN 90 mm dĺžka 104,00 m - plynová prípojka PE DN 32 mm dĺžka 9,50 m - regulátor tlaku plynu 1 ks Plynárenské zariadenie sa nachádza pod zemským povrchom pod pozemkami v katastrálnom území: (napríklad: Mlynárce, obec: Nitra, ulica Tokajská 8,10,12. ) I.3. Plynárenské zariadenie špecifikované v čl. I.2. tejto zmluvy Nájomca preberá do nájmu za účelom jeho využívania na distribúciu zemného plynu do odberných miest pripojených na predmetné plynárenské zariadenie. II.1. Práva a povinnosti Nájomcu II. Práva a povinnosti zmluvných strán II.1.1. Nájomca má právo užívať plynárenské zariadenie špecifikované v čl. I.2. tejto zmluvy. II.1.2. Nájomca je povinný na plynárenských zariadeniach špecifikovaných v čl. I.2. tejto zmluvy na vlastné náklady vykonávať činnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnej

11 Príloha č. 2 prevádzky plynárenského zariadenia. Nájomca je povinný vykonávať najmä: a) údržba a sledovanie celkového technického stavu plynárenského zariadenia /pochôdzky, kontroly trás plynárenského zariadenia, kontrola tesnosti/, b) odborné prehliadky a odborné skúšky plynárenského zariadenia, c) odstraňovanie porúch plynárenského zariadenia bez potreby výmeny potrubnej časti plynovodu. II.1.3. Nájomca má v rámci bežnej údržby právo na vykonanie zásahov na plynárenskom zariadení potrebných na opravu porúch a obnovenie distribúcie zemného plynu. Zásahy na plynárenskom zariadení mimo bežnej údržby, ako aj zmeny plynárenského zariadenia môže vykonať len s predchádzajúcim súhlasom Prenajímateľa alebo v prípade uvedenom v čl. II. bod II.2.2. II.1.4. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potrebu opráv plynárenského zariadenia, na vykonanie ktorých je povinný Prenajímateľ (t.j. nad rámec činností uvedených v čl. II.1.2. tejto zmluvy). II.1.5. Nájomca má právo vykonať technické zhodnotenie prenajatého plynárenského zariadenia len s predchádzajúcim súhlasom Prenajímateľa. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že výdavky na technické zhodnotenie prenajatého plynárenského zariadenia uhradené Nájomcom odpisuje Nájomca. Prenajímateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania nájmu nezvýši vstupnú cenu prenajatého majetku o cenu technického zhodnotenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade zániku nájomného vzťahu ešte pred uplynutím doby odpisovania technického zhodnotenia, je Prenajímateľ povinný uhradiť Nájomcovi čiastku rovnajúcu sa daňovej zostatkovej cene technického zhodnotenia vyčíslenej k dátumu zániku nájomného vzťahu. II.1.6. Nájomca je povinný na požiadanie oboznámiť Prenajímateľa so stavom prenajatých plynárenských zariadení. II.1.7. Bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa Nájomca nie je oprávnený dať prenajaté plynárenské zariadenie do podnájmu. II.2. Práva a povinnosti Prenajímateľa II.2.1. Prenajímateľ je povinný prenechať prenajaté plynárenské zariadenie Nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie. II.2.2. Vykonať opravu alebo zabezpečiť vykonanie opravy (ďalej len "vykonať opravu") plynárenského zariadenia je povinný Prenajímateľ, okrem prípadov definovaných v článku II.1.2. písm. c) zmluvy, kedy je na vykonanie opravy povinný Nájomca (t.j. odstraňovanie porúch plynárenského zariadenia bez potreby výmeny potrubnej časti plynovodu). Ak sa Nájomca a Prenajímateľ nedohodnú inak, je Prenajímateľ povinný vykonať opravu plynárenského zariadenia najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia potreby jej vykonania. Ak Prenajímateľ nevykoná opravu v tomto termíne, je oprávnený takúto opravu

12 Príloha č. 2 vykonať Nájomca, pričom Prenajímateľ je povinný uhradiť Nájomcovi náklady, ktoré Nájomca vynaložil na opravu plynárenského zariadenia. II.2.3. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť nerušené užívanie plynárenského zariadenia Nájomcom a poskytnúť Nájomcovi potrebnú súčinnosť /povolenie rozkopávky, povolenie vstupu na pozemky a podobne/. II.2.4. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť, aby Nájomca a osoby ním poverené mali možnosť vstupovať na pozemky a do priestorov, kde sa nachádza plynárenské zariadenie aj s potrebnými dopravnými prostriedkami. II.2.5. Prenajímateľ podľa zoznamu dokladov odovzdal pri uzavretí zmluvy Nájomcovi dokumentáciu, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy ako jej Príloha č. 1. / Predkladateľ vyberie ZOZNAM DOKLADOV ( A,B,D,) z Prílohy č.1 podľa druhu PZ, ktorý tvorí predmet nájmu /. III. Nájomné III.1. Nájomné bolo stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe dohody zmluvných strán vo výške...eur (slovom... EUR) ročne. K takto stanovenému nájomnému bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov. Výšku nájomného nie je možné počas doby trvania tejto zmluvy meniť pokiaľ sa Prenajímateľ s Nájomcom nedohodnú inak. III.2. Nájomné sa platí 1 x ročne pozadu, vždy za uplynulý kalendárny rok. V prípade, že nájomný vzťah vznikne alebo zanikne v priebehu kalendárneho roka, má prenajímateľ nárok na pomernú časť nájomného vo výške 1/12 za každý aj začatý kalendárny mesiac. III.3. Nájomca je povinný uhradiť dohodnuté nájomné na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom. Prenajímateľ je povinný vystaviť faktúru najneskôr do 15. dňa kalendárneho roka nasledujúceho po roku nájmu. III.4. Bankové poplatky Nájomcu znáša Nájomca, bankové poplatky Prenajímateľa znáša Prenajímateľ. III.5. Úhrada záväzkov bude vykonaná v mene euro. III.6. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky/ záväzku bez predchádzajúcej písomnej dohody. IV. Fakturačné a platobné podmienky IV.1. Každá faktúra okrem podmienok, ktoré stanovuje platný právny predpis, ďalej musí obsahovať: označenie, že ide o faktúru; IČO oboch zmluvných strán; číslo zmluvy/objednávky kupujúceho; deň odoslania faktúry;

13 Príloha č. 2 termín splatnosti faktúry; konštantný symbol; formu úhrady prevodným príkazom; výšku plnenia celkom; sumu k úhrade; meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa; pečiatku vystavovateľa faktúry; miesto plnenia zmluvy, bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme ABO, IBAN a SWIFT IV.2 Bankové spojenie Prenajímateľa vo forme ABO a vo forme IBAN + SWIFT (BIC), uvedené na faktúre, musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v zmluve. V opačnom prípade je Nájomca oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie, uvedené vo faktúre, pričom v takom prípade nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže Prenajímateľovi v dôsledku nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť. IV.3. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti dohodnuté v zmluve, Nájomca má právo faktúru vrátiť Prenajímateľovi bez úhrady. Prenajímateľ v tomto prípade nemá právo uplatniť voči Nájomcovi sankcie za oneskorenie plnenia záväzku, ale je povinný vystaviť novú faktúru s údajmi, ktoré zodpovedajú ustanoveniam zmluvy, a s novou lehotou splatnosti. IV.4. Každá faktúra bude vystavená a doručená na adresu sídla Nájomcu. IV.5. Dohodnutá lehota splatnosti faktúr, ťarchopisov a dobropisov je 60 dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň. IV.6. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Nájomcu v prospech účtu Prenajímateľa. IV.7 V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má Prenajímateľ právo fakturovať Nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania V. Podmienky užívania zariadenia V.1. Nájomca je oprávnený počas trvania nájomného vzťahu pripojovať na prenajaté zariadenie ďalších odberateľov. V.2. Prenajímateľ udeľuje súhlas Nájomcovi vstupovať na jeho pozemky, na ktorých sa zariadenie nachádza za účelom vykonávania kontroly a údržby zariadenia. V.3. Prenajímateľ vyhlasuje, že má zriadené vecné bremená, ktoré ho oprávňujú mať predmetné plynárenské zariadenie uložené na pozemkoch, na ktorých sa toto nachádza. Prenajímateľ sa zaväzuje, že v prípade predaja plynárenského zariadenia Nájomcovi ku

14 Príloha č. 2 dňu účinnosti Kúpnej zmluvy bezodplatne prevedie práva z existujúcich zmlúv o zriadení vecných bremien na Nájomcu alebo zabezpečí aby vlastníci pozemkov na ktorých sa plynárenské zariadenie nachádza bezodplatne uzavreli s Nájomcom zmluvy o zriadení vecných bremien, z ktorých bude vyplývať právo Nájomcu na predmetných pozemkoch mať plynárenské zariadenie uložené, prevádzkovať ho a vstupovať na dotknuté pozemky z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynárenského zariadenia. VI. Záverečné ustanovenia VI.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. VI.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže vypovedať každá zmluvná strana iba z dôvodov spočívajúcich v porušovaní dojednaných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí sa doručiť druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 12 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. VI.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že v prípade zániku nájomného vzťahu zaniká oprávnenie Nájomcu užívať predmetné zariadenie a zároveň zaniká možnosť Nájomcu distribuovať zemný plyn do odberných miest pripojených na toto zariadenie. VI.4. Prenajímateľ sa zaväzuje v prípade scudzenia plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy toto prednostne ponúknuť Nájomcovi za kúpnu cenu uvedenú v bode VI.5. tejto zmluvy. Tento záväzok Prenajímateľa trvá po celú dobu nájmu. V prípade, ak sa nájomca rozhodne predkupné právo využiť, je povinný uzavrieť s Prenajímateľom Kúpnu zmluvu v znení uvedenom v Prílohe č. 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia ponuky Prenajímateľa. V opačnom prípade predkupné právo zaniká. VI.5. Prenajímateľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tomto bode zmluvy uzavrie v budúcnosti s Nájomcom Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude predaj plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy za kúpnu cenu stanovenú ako rozdiel medzi cenou stanovenou dohodou... Euro (slovom... Euro) bez DPH a sumou nájomného zaplateného Nájomcom do dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok Prenajímateľa uzavrieť s Nájomcom Kúpnu zmluvu v znení uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy trvá po dobu 5 rokov od uzavretia tejto zmluvy. Prenajímateľ je povinný uzavrieť s Nájomcom Kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy Nájomcu na jej uzavretie. Výzva na uzavretie Kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť Prenajímateľovi doručená. VI.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, poskytne Prenajímateľ Nájomcovi záruku za akosť plynárenského zariadenia, pričom dĺžka záručnej doby bude určená tak, že sa od doby 60 mesiacov odpočíta doba, počas ktorej Nájomca plynárenské zariadenie užíval na základe nájomnej zmluvy.

15 Príloha č. 2 VI.7. Záväzky a práva neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. VI.8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a uzatvárajú ju dobrovoľne, čo potvrdzujú svojimi podpismi. VI.9. Zmluvné strany považujú obsah tejto zmluvy za dôverný a zaväzujú sa nesprístupniť informácie obsiahnuté v tejto zmluve tretej strane. VI.10. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Prenajímateľ obdrží dve vyhotovenia a Nájomca štyri vyhotovenia. VI.11. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňa.... alternatívne Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. VI.12. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán. VI.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Zoznam dokladov týkajúci sa plynárenského zariadenia, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a Kúpna zmluva, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy...., dňa......, dňa... Prenajímateľ: Nájomca:......

ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ 1 uzavretá podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. medzi týmito zmluvnými stranami :

ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ 1 uzavretá podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. medzi týmito zmluvnými stranami : ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ 1 uzavretá podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ : Názov Spoločnosti sídlo: zastúpený: IČO: DIČ : IČ DPH : bankové spojenie:

Více

ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA. uzavretá podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. medzi týmito zmluvnými stranami :

ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA. uzavretá podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. medzi týmito zmluvnými stranami : ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA uzavretá podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ : sídlo: zastúpený: IČO: DIČ : IČ DPH : bankové spojenie: číslo účtu: ABO: IBAN:

Více

2. Predmet nájmu je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A Košice v pomere 1/1.

2. Predmet nájmu je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A Košice v pomere 1/1. Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 223152018 uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Prenajímateľ: Nájomca: Článok I.

Více

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č /0099 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dlhodobom nájme nebytových priestorov č. 078300591100/0099 Zmluvné strany : 1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava Zastupuje

Více

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena (č. zmluvy v evidencii budúceho oprávneného z vecného bremena: 3381/15199/2017) ktorú uzatvorili: Budúci povinný z vecného bremena: Wienerberger slovenské

Více

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzavretá podľa ustanovení 720 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Více

Nájomná zmluva č. 7 /2012

Nájomná zmluva č. 7 /2012 Nájomná zmluva č. 7 /2012 uzatvorená podľa 663, Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov prenajímateľ: a nájomca: Ing. Ján Demko trvale bytom : 049 26 Rejdová 224 dát.nar.:

Více

Nájomná zmluva. uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Čl. I.

Nájomná zmluva. uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Čl. I. Nájomná zmluva uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany 1. Prenajímateľ: Základná škola Vrútocká 58, 821 04 Bratislava

Více

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ

ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ ZMLUVA O PREVODE AKCIÍ (ďalej len Zmluva ) uzavretá v súlade s 19 a nasl. zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku Číslo zmluvy: 1/2015 uzavretá podľa 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Vypožičiavateľ: Hlavné mesto

Více

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka)

8/ Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) S.R.O. v praxi Praktické rady, tipy a príklady pre úspešnú s.r.o. str. 1 8/2.10.1 Vzor licenčnej zmluvy na predmety priemyselného vlastníctva ( 508 a nasl. Obchodného zákonníka) Licenčná zmluva uzatvorená

Více

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV Obec Poniky, v zast. starostom obce Mgr. Samuelom Bračom IČO: 00313734 Sídlo: Malá Stráňa č. 32, 976 33 Poniky Číslo účtu: 1245943001/5600 Bankové spojenie: Prima banka

Více

CEZ Zmluva údržbe a opravách plynárenského zariadenia číslo zmluvy

CEZ Zmluva údržbe a opravách plynárenského zariadenia číslo zmluvy CEZ Zmluva údržbe a opravách plynárenského zariadenia číslo zmluvy číslo nájomnej zmluvy (doplniť ako súčasť) uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami : Zhotoviteľ:

Více

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu

LÍZINGOVÁ ZMLUVA. Článok II. Základné údaje o lízingu LÍZINGOVÁ ZMLUVA Prenajímateľ: UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Sídlo: Plynárenská 7/A Bratislava 814 16 IČO: 35 730 978 IČ DPH: SK2020251321 Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. Číslo účtu:

Více

Čl. I. Zmluvné strany

Čl. I. Zmluvné strany ZMLUVA O PRENÁJME GARÁŽE č. 1 uzatvorená medzi prenajímateľom Obcou Veľké Úľany a nájomcom Petrom Guldanom podľa 633 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. Čl.

Více

ZMLUVA O NÁJME MAJETKU ŠTÁTU CPTN-ON- 2015/

ZMLUVA O NÁJME MAJETKU ŠTÁTU CPTN-ON- 2015/ ZMLUVA O NÁJME MAJETKU ŠTÁTU CPTN-ON- 2015/002769-001 uzavretá podľa zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Více

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení

ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení ZMLUVA 12/2015 o pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna uzatvorená podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi ANTIK Telecom s.r.o. Sídlo : Čárskeho 10, 040

Více

Čl. I. Úvodné ustanovenia

Čl. I. Úvodné ustanovenia uzatvorená podľa ust. 269 ods. 2 v spojení s ust. 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len Dohoda ) Zmluvné strany: 1. Obchodné meno: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného

Více

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená podľa 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien Objednávateľ: Názov: Obec Veľký Kýr Sídlo: 941 07 Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1 V zastúpení:

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 375 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 15 k Nájomnej zmluve

Více

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti PRÍLOHA č. 12 KÚPNA ZMLUVA o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti uzavretá dnešného dňa, mesiaca a roku v súlade s ust. 588 a nasl. Zák. č. 40/1964 Zb., Občianky zákonník v znení neskorších predpisov,

Více

DAROVACIA ZMLUVA. o prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzvaretá 628 a nasl. Občianského zákonníka medzi zmluvnými stranami (ďalej len,,zmluva")

DAROVACIA ZMLUVA. o prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzvaretá 628 a nasl. Občianského zákonníka medzi zmluvnými stranami (ďalej len,,zmluva) DAROVACIA ZMLUVA o prevode vlastníctva nehnuteľnosti uzvaretá 628 a nasl. Občianského zákonníka medzi zmluvnými stranami (ďalej len,,zmluva") Zmluvná strana 1: Mária Hudačková, rod. Jacková Trvalé bydlisko:

Více

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava

Ondřej Dušek advokát. PETERKA & PARTNERS Bratislava Ondřej Dušek advokát PETERKA & PARTNERS Bratislava Právne aspekty komerčných nájmov a ich riziká Slovak Real 2007 Bratislava, 25. - 26. september 2007 1. Právny režim nájomných zmlúv Nájom nebytových priestorov:

Více

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva č. OK - 3/2013 uzatvorená podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka 1. 1. RNDr. Miroslav Zapletal Článok I Zmluvné strany 1. 2. Národná banka Slovenska, ul. Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava

Více

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to:

1. Predmetom kúpy sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Stredné mesto, obec Košice Staré mesto, Tajovského 10, okres Košice I a to: Kúpna zmluva uzavretá podľa 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov a 11 Zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien

Více

K ú p n a z m l u v a

K ú p n a z m l u v a K ú p n a z m l u v a na predaj nehnuteľnosti uzatvorená v súlade s ust. 588 a násl. Občianskeho zákonníka medzi Predávajúcim: Obec Zborov ul. Lesná 415, 086 33 Zborov IČO : 00322741 DIČO: 2020624804 zastúpená

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. I.

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. I. Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci: Žilinský samosprávny kraj Sídlo: Komenského

Více

Zmlúva o nájme pozemku

Zmlúva o nájme pozemku Obecný úrad DUNAJSKÁ LUŽNÁ Podacie číslo: ^ '1 \ U )! L OBECNÝ URAD JánošíkovsKa 7 0Q 42 Dunajská Lužná - 6 - Zmlúva o nájme pozemku Došlo dňa: 2 0-08 - 2012 i p i Prílohy: Ô Škartačný znak a lehota: itnom

Více

Nájomná zmluva. uzatvorená v súlade s 663 nasl. Občianskeho zákonníka

Nájomná zmluva. uzatvorená v súlade s 663 nasl. Občianskeho zákonníka Nájomná zmluva uzatvorená v súlade s 663 nasl. Občianskeho zákonníka medzi prenajímateľom: Nitriansky samosprávny kraj Stredná odborná škola polytechnická, Dvorčianska 629, Nitra Sídlo: Dvorčianska 629,

Více

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3929/2016. Uzatvorená podľa ustanovenia 151n a násl. Občianskeho zákonníka

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3929/2016. Uzatvorená podľa ustanovenia 151n a násl. Občianskeho zákonníka Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3929/2016 Uzatvorená podľa ustanovenia 151n a násl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) Povinný z vecného bremena: 1. Turiak Ľuboš,

Více

Článok I. Zmluvné strany

Článok I. Zmluvné strany Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 1/2015 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ:

Více

Z M L U V A O D I E L O

Z M L U V A O D I E L O Obec Bukovec Z M L U V A O D I E L O č. 2014-03 na pracovnú úlohu VYPRACOVANIE PROJEKTU PRE REALIZÁCIU STAVBY,,KANALIZÁCIA A ČOV OBCE BUKOVEC Zmluva o dielo č. 2014-03 Uzavretá podľa 536 a nasl. zákona

Více

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Poskytovateľ: Nemocnica Košice Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica So sídlom:

Více

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU

NÁJOMNÁ ZMLUVA NA POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU NÁJOMNÁ ZMLUVA NA POĽNOHOSPODÁRSKU PÔDU uzatvorená podľa zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesného podniku a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších

Více

2. Objednávater : Základná škola

2. Objednávater : Základná škola ZMLUVA O DIELO č. 4 uzatvorená podl'a 536 a následných ustanovení Obchodného zákonníka súvisiacich s prípravou a realizáciou prác. 1. Zhotoviter: Stanislav Belej Hvozdnica 220, 013 56 Hvozdnica IČO: 43385036

Více

Röntgenova 26, Bratislava IČO: , DIČ: IČ DPH: SK

Röntgenova 26, Bratislava IČO: , DIČ: IČ DPH: SK Röntgenova 26, 851 01 Bratislava IČO: 35701722, DIČ: 2020356503 IČ DPH: SK2020356503 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka č.: 24813/B Podmienky kampane SATELIT

Více

ČI. I ZMLUVNÉ STRANY. ČI. II Predmet a účel zmluvy

ČI. I ZMLUVNÉ STRANY. ČI. II Predmet a účel zmluvy Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2011/02140 uzavretá podľa 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 663 a nasl. zákona

Více

ZMLUVA č. 49 /2017/BRKO-120L uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení

ZMLUVA č. 49 /2017/BRKO-120L uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení ZMLUVA č. 49 /2017/BRKO-120L uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení ČLÁNOK I. Zmluvné strany Zhotoviteľ: KOSIT a.s. Rastislavova 98 043 46 Košice v zastúpení: Ing. Marián

Více

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na zhotovenie projektovej dokumentácie

ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na zhotovenie projektovej dokumentácie ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka na zhotovenie projektovej dokumentácie 1. ZMLUVNE STRANY: 1.1. Objednávateľ : Mesto Prievidza Námestie slobody č.

Více

Zmluva o nájme pozemku uzavretá podľa zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluva o nájme pozemku uzavretá podľa zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluva o nájme pozemku uzavretá podľa zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a 663 a nasl. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ: Názov: OBEC Malé Dvorníky 929 01 Malé Dvorníky V zastúpení

Více

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená podľa v spojení s 729 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená podľa v spojení s 729 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov KÚPNA ZMLUVA uzatvorená podľa 409 475 v spojení s 729 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov medzi (ďalej len zmluva) Predávajúci: POĽNONÁKUP LIPTOV a.s. Sídlo:

Více

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015

Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 Zmluva o prevode správy majetku obce Trávnica č. 1/2015 uzavretá podľa 6 ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Článok I.

Více

l. Zmluvné strany II. Úvodné ustanovenia

l. Zmluvné strany II. Úvodné ustanovenia 1 Zmluva o nájme nebytového priestoru uzavretá podľa zákona o nájme a prenájme nebytového priestoru č. 116/1990 Zb., v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami nakladania a hospodárenia s majetkom

Více

ZMLUVA O DIELO podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka číslo: /2013. " Stavebné úpravy kotolne

ZMLUVA O DIELO podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka číslo: /2013.  Stavebné úpravy kotolne 1 ZMLUVA O DIELO podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka číslo: /2013 NÁZOV " Stavebné úpravy kotolne uzavretá medzi : Stredná odborná škola Športová 675 916 01 STARÁ TURÁ a Ing. Peter Jakuš NEODOMUS S

Více

Pravidlá marketingovej akcie Tablety

Pravidlá marketingovej akcie Tablety Pravidlá marketingovej akcie Tablety I. Organizátor Usporiadateľom súťaže je mbank SPÒŁKA AKCYJNA, akciová spoločnosť so sídlom Senatorska 18, Varšava, 00-950, Identifikačné číslo: 001254524, zapísaná

Více

Článok I. Zmluvné strany

Článok I. Zmluvné strany Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 219 02 2016 Uzavretá podľa Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Základná

Více

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti)

PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti) Lehota uloženia : 10 rokov Strana číslo : 1 PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (alebo jej dokončenej časti) Stavebník Číslo zápisu Dátum začatia preberacieho konania Názov verejnej

Více

ZMLUVA O DIELO. uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

ZMLUVA O DIELO. uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Objednávateľ: Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad Námestie slobody 14 971 01 Prievidza Štatutárny

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7 Poplatky a ceny Príloha 7: Poplatky a ceny strana 1 z 5 Obsah 1. CENY V RÁMCI DOHODY NDA A RÁMCOVEJ ZMLUVY... 3 2. CENY V RÁMCI ZMLUVY O DUCT SHARING... 3 2.1 CENA ZA POSKYTOVANIE ZÁKLADNEJ SLUŽBY

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka. Článok I. Zmluvné strany

Kúpna zmluva. uzatvorená v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka. Článok I. Zmluvné strany Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle 409 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka Článok I. Zmluvné strany 1. Kupujúci : Národná banka Slovenska Sídlo: Imricha Karvaša č.1 813 25 Bratislava Zastúpený:......

Více

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY

ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY Ev. č. ÚVTOS-25-163/13-2012 ZMLUVA O VÝVOZE ODPADU podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Pôvodca: Ústav na výkon trestu odňatia slobody

Více

medzi zmluvnými stranami:

medzi zmluvnými stranami: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2015 (v ďalšom texte len zmluva) uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001

Více

KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK

KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK KÚPNA ZMLUVA NA KANCELÁRSKY NÁBYTOK uzavretá podľa 409 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení túto kúpnu zmluvu. 1.1. Názov a sídlo Zastúpený Osoba zodpovedná IČO OIČ Bankové

Více

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2015 (v ďalšom texte len zmluva)

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2015 (v ďalšom texte len zmluva) Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2015 (v ďalšom texte len zmluva) uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. I.

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. I. Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci: Obec Valaská Dubová Bytom: Obecný úrad č. 39,

Více

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I

DODATOK č. 3. dodatku č. 3. Čl. I DODATOK č. 3 k zmluve o dielo o servisných službách č. 21/2008 zo dňa 25.11. 2008 v znení dodatku č. 1 zo dňa 20.09.2010 a dodatku č. 2 zo dňa 23.02.2011 Objednávateľ: Národná banka Slovenska ul. Imricha

Více

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv

S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv S M E R N I C A o postupe pri povinnom zverejňovaní objednávok, faktúr a zmlúv... Ing. Irena Halecká poverená vedením Bardejov 2015 OBSAH Článok I.... 3 Úvodné ustanovenia... 3 Článok II.... 3 Povinne

Více

Zmluva o dielo č. 3/2012

Zmluva o dielo č. 3/2012 Zmluva o dielo č. 3/2012 uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len Obchodný zákonník) v zmysle ustanovení 261, 536 a násl. Zmluvné strany: 1. Objednávateľ:

Více

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006,

ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, čiastka 4/2006 Vestník NBS rozhodnutie NBS č. 2/2006 8 2 ROZHODNUTIE Národnej banky Slovenska zo 14. februára 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Národnej banky Slovenska z 24. januára 2003 č. 1/2003,

Více

3/4.1.1 Vzor zmluvy o di elo na zhotovenie stavby

3/4.1.1 Vzor zmluvy o di elo na zhotovenie stavby Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania časť 3, diel 4, kapitola 1.1, str. 1 3/4.1.1 Vzor zmluvy o di elo na zhotovenie stavby ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými

Více

KÚPNA ZMLUVA č arch. č. mestskej časti: 1/2013/31

KÚPNA ZMLUVA č arch. č. mestskej časti: 1/2013/31 I KÚPNA ZMLUVA č.60106813 arch. č. mestskej časti: 1/2013/31 uzavretá podľa 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi: Predávajúci: HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRA TISLA V A Primaciálne

Více

ČLÁNOK I. Zmluvné strany. Letisko Sliač, a.s. akciová spoločnosť. Slovenské krídla, s.r.o. Ing. Jozef Vaško - konateľ SK

ČLÁNOK I. Zmluvné strany. Letisko Sliač, a.s. akciová spoločnosť. Slovenské krídla, s.r.o. Ing. Jozef Vaško - konateľ SK Dodatok č. 1 k Zmluve č. Z/1/2016 Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 112016 uzavretej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Prenajímateľ:

Více

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STAROSTLIVOSTI A VÝCHOVE DIEŤAŤA V SÚKROMNOM DETSKOM OPATROVATEĽSKOM CENTRE.

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STAROSTLIVOSTI A VÝCHOVE DIEŤAŤA V SÚKROMNOM DETSKOM OPATROVATEĽSKOM CENTRE. ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ STAROSTLIVOSTI A VÝCHOVE DIEŤAŤA V SÚKROMNOM DETSKOM OPATROVATEĽSKOM CENTRE. zmluvné strany Obchodné meno: PaedDr. Turňová Zuzana,prevádzkovateľka a vedúca súkromného detského opatrovateľského

Více

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu

Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu / Kúpna zmluva č. 2/2011 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku štátu uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa 11 zákona Národnej

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovení 43 a nasl., 132, 133 a 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci: Obec Ludrová Bytom: Obecný

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 563 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Dodatku č. 17 k Nájomnej zmluve

Více

Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady

Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady Výzva na predloženie ponuky SLUŽBY Adaptačné opatrenia na klimatické zmeny školy pod Slanským hradom- Bioklimatické dažďové záhrady ZŠ Slanec ako verejný obstarávateľ, vyhlasuje týmto výzvu na predkladanie

Více

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ )

KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) KÚPNA ZMLUVA ( 588 a nasl. OZ ) Predávajúci: Predávajúci č.1 Meno a priezvisko: Ing. Cyril Tuhrin, rod. Tuhrin Dátum narodenia: 2.6.1966 RČ: 660602/6163 Trvale bytom: Sibírska 2, 080 01 Prešov (ďalej Predávajúci

Více

Čl. 1 Zmluvné strany IBAN: SK Čl. 2 Predmet zmluvy

Čl. 1 Zmluvné strany IBAN: SK Čl. 2 Predmet zmluvy 280/2013 Dodatok č. 1 k Čiastkovej kúpnej zmluve č. 4 uzatvorená podľa 409 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len ČKZ) Čl. 1 Zmluvné strany 1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Sídlo: Mamateyova 17,

Více

Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Kúpna zmluva uzatvorená podľa 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov Predávajúci: Čl. I Zmluvné strany Žilinský samosprávny kraj Sídlo: Komenského 48, 011

Více

Zmluva o revízii a kontrole elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov ( 269 ods. 2 Obch.Z.)

Zmluva o revízii a kontrole elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov ( 269 ods. 2 Obch.Z.) Zmluva o revízii a kontrole elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov ( 269 ods. 2 Obch.Z.) Zmluvné strany: Objednávateľ: Zastúpený: So sídlom: I ČO: DIč: Ďalej len "Objednávateľ " a Poskytovateľ'

Více

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00

D O D A T O K č /2012-PNZ P41307/ k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 D O D A T O K č. 02816/2012-PNZ P41307/05.03 k nájomnej zmluve č. PNZ P41307/05.00 uzatvorený medzi : Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Slovenský pozemkový fond sídlo: 817 15 Bratislava, Búdková č.

Více

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti

Referenčná ponuka na prístup ku káblovodom a infraštruktúre. Príloha 11 Žiadosti Príloha 11 Žiadosti Príloha 11: Vzor žiadosti strana 1 z 11 Obsah 1. VZOR ŽIADOSTI O TECHNICKE ŠETRENIE... 3 2. VZOR ZMLUVY - ŠPECIFIKÁCIA... 5 3. VZOR ŽIADOSTI O VSTUP DO OBJEKTU, KÁBLOVEJ ŠACHTY... 7

Více

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovenia 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. I.

Kúpna zmluva. uzatvorená podľa ustanovenia 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. I. Kúpna zmluva uzatvorená podľa ustanovenia 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany Predávajúci: Žilinský samosprávny kraj Sídlo: Komenského

Více

Zmluva o budúcej zmluve č. 2008/2010

Zmluva o budúcej zmluve č. 2008/2010 Zmluva o budúcej zmluve č. 2008/2010 uzatvorená podľa 50a Občianskeho zákonníka a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 21/2010 zo dňa 11. februára 2010 medzi zmluvnými stranami: Budúci povinný

Více

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015

ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 ZMLUVA O DIELO č. 010/2015 TECHNOLOGICKÝ SERVIS PRE ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD BIDOVCE podľa 536 Obchodného zákonníka č. 513 / 91 Zb. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

UZNESENIA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky dňa

UZNESENIA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky dňa UZNESENIA zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Valaliky dňa 11.10.2017 Uznesenie č. 58/2017 OZ volí členov mandátovej a návrhovej komisie: Ing. Arvaiová, Kmec. Uznesenie č. 59/2017 OZ schvaľuje program

Více

ZMLUVA O DIELO č. : 03/2013. uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskoršíchpredpisov. Čl. I.

ZMLUVA O DIELO č. : 03/2013. uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskoršíchpredpisov. Čl. I. ZMLUVA O DIELO č. : 03/2013 uzatvorená podľa 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskoršíchpredpisov Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Zhotoviteľ: Obchodné meno : Milan Németh Sídlo:

Více

Čl. I. Zmluvné strany

Čl. I. Zmluvné strany Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 79/2011 uzatvorená v súlade so zákonom č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 13 ods. 10

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SITNIANSKA 32, BANSKÁ BYSTRICA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA SITNIANSKA 32, BANSKÁ BYSTRICA ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva ) číslo: GZ4 5/2017 Názov Základná škola

Více

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi

Zámenná zmluva. uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi Zámenná zmluva uzavretá podľa 611 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi I. Zamieňajúci : Obec Borovce IČO: 00 312 304 Sídlo: 922 09 Borovce 168, Slovenská republika Zastúpená: Ivan Šiška, starosta obce

Více

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa 51 a 151o a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov I. Zmluvné strany 1.Povinný z vecného bremena Žilinský samosprávny

Více

N á j o m n á z m l u v a č o nájme nebytového priestoru garáže

N á j o m n á z m l u v a č o nájme nebytového priestoru garáže N á j o m n á z m l u v a č. 08-41-2014 o nájme nebytového priestoru garáže uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa 663 až

Více

Zmluva o nájme bytu uzatvorená v súlade s 685 a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluva o nájme bytu uzatvorená v súlade s 685 a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluva o nájme bytu uzatvorená v súlade s 685 a nasl. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ: Mesto Senee, Mierové nám.č.8, 903 01 Senec v zastúpení Ing. Karol Kvál - primátor mesta IČO : 00305065 bank. spojenie

Více

Kúpna zmluva. Článok I Úvodné ustanovenie

Kúpna zmluva. Článok I Úvodné ustanovenie Kúpna zmluva trvale bytom: narodený: rodné číslo: stav: štátna príslušnosť: bankové spojenie: ako predávajúci na strane jednej (ďalej len Predávajúci ) a trvale bytom: narodený: rodné číslo: stav: štátna

Více

Článok I. Zmluvné strany

Článok I. Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní služieb uzatvorená na základe ustanovení 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: Dodávateľ: Článok

Více

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2013 (v ďalšom texte len,,zmluva )

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2013 (v ďalšom texte len,,zmluva ) Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 34/2013 (v ďalšom texte len,,zmluva ) uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001

Více

Zmluva o nájme bytu č uzavretá podľa 663 a nasl. a 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluva o nájme bytu č uzavretá podľa 663 a nasl. a 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Zmluva o nájme bytu č. 1 226 2015 uzavretá podľa 663 a nasl. a 685 a nasl. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Prenajímateľ: Základná škola Gemerská 2, Košice štatutárny

Více

N á j o m n á z m l u v a č. 1/2013

N á j o m n á z m l u v a č. 1/2013 N á j o m n á z m l u v a č. 1/2013 o nájme nebytového priestoru uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho

Více

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená v zmysle ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Článok 1 Zmluvné strany

KÚPNA ZMLUVA. uzatvorená v zmysle ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Článok 1 Zmluvné strany Predávajúci: KÚPNA ZMLUVA uzatvorená v zmysle ust. 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Článok 1 Zmluvné strany Obec Dlhé Klčovo ul. Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo IČO: 00332356 Zastúpená: Andrejom

Více

Zmluva o údržbe kamerového systému č

Zmluva o údržbe kamerového systému č Zmluva o údržbe kamerového systému č. 2015-10-06 Odberateľ: Obec Bidovce Bidovce 210 044 45 Bidovce Zastúpená: Viliam Bačo - starosta obce Článok 1 Zmluvné strany Dodávateľ: Čárskeho 10 040 01 Košice IČO:

Více

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Mudroňova 83, Bratislava. Zmluva

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Mudroňova 83, Bratislava. Zmluva ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Mudroňova 83, 811 03 Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa -u 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej

Více

Rámcová zmluva o poskytnutí služby

Rámcová zmluva o poskytnutí služby Rámcová zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ Názov: Petržalský domov seniorov Adresa: Rusovská

Více

Kúpno-predajná zmluva

Kúpno-predajná zmluva Kúpno-predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia 588 a nasl. Občianskeho zákonníka Predávajúci: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbárnikov Dolné Motešice Zastúpené: predseda PS - Pavol Púčik Dolné

Více

Zmluva o zriadení vecného bremena č /2013-PKZO-B40027/13.00 uzatvorená v zmysle 151n a nasl. Občianskeho zákonníka

Zmluva o zriadení vecného bremena č /2013-PKZO-B40027/13.00 uzatvorená v zmysle 151n a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00978/2013-PKZO-B40027/13.00 uzatvorená v zmysle 151n a nasl. Občianskeho zákonníka Zmluvné strany: A. Povinný z vecného bremena: Slovenská republika, zastúpená Slovenským

Více

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina SK

Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina SK Zmluva o reklame č. Z-S-2018-000101-00 uzavretá v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva") Zmluvné strany Obchodné meno: Sídlo: IČO: DiČ:

Více

Darovacia zmluva. I. Zmluvné strany. 1. Darca: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenská republika Bajkalská Bratislava IČO:

Darovacia zmluva. I. Zmluvné strany. 1. Darca: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Slovenská republika Bajkalská Bratislava IČO: Darovacia zmluva uzatvorená podľa 11 ods. 7 písm. a) zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení a neskorších predpisov a 628 a nasl. Občianskeho zákonníka I. Zmluvné strany 1. Darca: Úrad pre

Více

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY

ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY Zmluvné strany: ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ KÚPNEJ ZMLUVY uzatvorená podľa 50a, 588 a nasl. Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb.) Budúci predávajúci: Jozef Mrkva, rod. Mrkva narodený 01.11.1951,

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy

Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy Všeobecné obchodné podmienky pre firemné jazykové kurzy Vydané podľa 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Českej republiky Všeobecné ustanovenia I. 1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako VOP )

Více