ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVY ZBZ... medzi týmito zmluvnými stranami :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVY ZBZ... medzi týmito zmluvnými stranami :"

Transkript

1 Budúci prenajímateľ : ( obchodné meno ) Názov spoločnosti sídlo: zastúpený : IČO: DIČ : IČ DPH : bankové spojenie : číslo účtu : ABO: IBAN: SWIFT ( BIC): a ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ NÁJOMNEJ ZMLUVY ZBZ... medzi týmito zmluvnými stranami : zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu... oddiel:..., vložka číslo:... právna forma: alternatívne zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v... Živnostenský register č.:... právna forma: fyzická osoba - podnikateľ Budúci nájomca : SPP - distribúcia, a.s. sídlo : Mlynské nivy 44/b Bratislava 26 zastúpený:... IČO : DIČ: IČ DPH : SK Bankové spojenie : VÚB a.s., Bratislava číslo účtu : / 0200 IBAN: SK SWIFT (BIC): SUBASKBX Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. číslo účtu : / 1100 IBAN: SK SWIFT (BIC): TATRSKBX Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. číslo účtu : /1100 IBAN: SK SWIFT (BIC): TATRSKBX

2 Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. číslo účtu : /1100 IBAN: SK SWIFT (BIC): TATRSKBX zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3481/B právna forma: akciová spoločnosť ( ďalej len "Budúci nájomca" ) I. Predmet zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy Touto zmluvou sa zmluvné strany zaväzujú, že v budúcnosti uzavrú Nájomnú zmluvu, ktorej predmetom bude plynárenské zariadenie... (špecifikovať aké plynárenské zariadenie sa má vybudovať napr. plynovod DN XY v dĺžke X m) Napríklad Plynofikácia obce... STL plynovody... vetva C, PE D 63 mm dĺžka 585,23 m vetva C, PE D 50 mm dĺžka 616,03 m vetva F, PE D 63 mm dĺžka 3,70 m, ktoré sa Budúci prenajímateľ zaväzuje vybudovať podľa projektovej dokumentácie... (názov a číslo) vypracovanej... (kým meno a sídlo projektanta resp. projektovej kancelárie). II. Podmienky uzavretia Nájomnej zmluvy Zmluvné strany sa dohodli, že Nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude nájom plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy, uzavrú za nasledovných podmienok: 1. plynárenské zariadenie bude vybudované v súlade s projektovou dokumentáciou špecifikovanou v čl. I. tejto zmluvy, 2. stavebný úrad vydá na plynárenské zariadenie špecifikované v čl. I. tejto zmluvy rozhodnutie o povolení užívať stavbu (kolaudačné rozhodnutie) a toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť, 3. Budúci prenajímateľ odovzdá Budúcemu nájomcovi všetky doklady týkajúce sa plynárenského zariadenia - zoznam dokladov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č. 1. / vybrať zo ZOZNAMU DOKLADOV ( A,B,D) podľa druhu PZ, ktoré tvorí predmet zmluvy/. III. Postup uzavretia Nájomnej zmluvy 1. Budúci prenajímateľ je povinný po vybudovaní plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy predložiť Budúcemu nájomcovi doklady uvedené v čl. II. tejto zmluvy najneskôr do 5 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. 2. Po doručení projektovej dokumentácie a dokladov uvedených v čl. II bod 3 tejto zmluvy má Budúci nájomca právo vyzvať Budúceho prenajímateľa na uzavretie Nájomnej

3 zmluvy. Výzva na uzavretie Nájomnej zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť Budúcemu prenajímateľovi doručená. Súčasťou výzvy bude aj Nájomná zmluva v znení uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 3. Budúci prenajímateľ je povinný uzavrieť s Budúcim nájomcom Nájomnú zmluvu najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia výzvy na uzavretie Nájomnej zmluvy. 4. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok Budúceho prenajímateľa uzavrieť s Budúcim nájomcom Nájomnú zmluvu trvá po dobu 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti Rozhodnutia o povolení užívať stavbu (kolaudačného rozhodnutia) vydaného príslušným stavebným úradom na predmetné plynárenské zariadenie. IV. Obsah Nájomnej zmluvy 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v termíne a za podmienok uvedených v tejto zmluve uzavrú Nájomnú zmluvu, predmetom ktorej bude plynárenské zariadenie uvedené v čl. I za cenu vo výške...eur...centov ( slovom... ) ročne, sadzba dane z pridanej hodnoty sa uplatní v zmysle platného právneho predpisu. Znenie Nájomnej zmluvy je presne stanovené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 2. Ak počas výstavby plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy vznikne potreba vykonať zmeny plynárenského zariadenia oproti špecifikácii uvedenej v článku I. tejto zmluvy, nemá táto zmena vplyv na existenciu záväzku uzavrieť Nájomnú zmluvu, t.j. tento záväzok naďalej trvá, ak v dôsledku týchto zmien nedôjde k zásadnej zmene charakteru a účelu použitia predmetného plynárenského zariadenia. V takom prípade bude predmetom Nájomnej zmluvy toto plynárenské zariadenie v takom stave v akom bolo vybudované. V. Vynútiteľnosť plnenia zmluvy Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade nedodržania záväzku uzavrieť Nájomnú zmluvu v súlade s touto zmluvou, má každá zmluvná strana právo domáhať sa na súde, aby súd určil obsah Nájomnej zmluvy, resp. nahradil súhlas druhej zmluvnej strany s uzavretím Nájomnej zmluvy. VI. Záverečné ustanovenia 1. Budúci prenajímateľ sa zaväzuje strpieť vykonávanie kontroly dodržiavania projektovej dokumentácie, všeobecne záväzných právnych predpisov a príslušných noriem pri výstavbe plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I tejto zmluvy, zo strany subjektu povereného na jej vykonanie Budúcim nájomcom v rozsahu uvedenom v písomnom oprávnení. Po predložení písomného oprávnenia na vykonanie kontroly je Budúci prenajímateľ povinný poskytnúť subjektu vykonávajúcemu kontrolu súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly, najmä sprístupniť stavenisko a doklady týkajúce sa použitého materiálu a vykonaných prác. V prípade, ak budú pri vykonávaní kontroly zistené nedostatky, bude ich odstránenie preverené opakovanou kontrolou. Náklady súvisiace s vykonaním opakovanej kontroly znáša Budúci prenajímateľ.

4 2. Budúci prenajímateľ je povinný minimálne 14 dní pred začatím stavby písomne budúcemu nájomcovi ( kontakt:...) a ním poverenému subjektu na výkon kontroly ( kontakt:...) oznámiť: - svoju adresu poštového styku a telefónny kontakt, - adresu poštového styku a telefónny kontakt na technického dozora stavby, - miesto stavby, - termín začiatku a ukončenia stavby, - predbežný termín preberacieho a odovzdávacieho konania stavby. 4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a porozumeli jej obsahu, uzatvárajú ju dobrovoľne, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, ich vôľa je slobodná a vážna, a na znak súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia. 6. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom obomi zmluvnými stranami. 7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam dokladov týkajúcich sa plynárenského zariadenia, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a vzor Nájomnej zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy...., dňa......, dňa... Budúci prenajímateľ Budúci nájomca:......

5 ZOZNAM DOKLADOV A/ Technická dokumentácia pre vysokotlakový plynovod B/ Technická dokumentácia pre STL a NTL plynovody (oceľ + PE) D/ Technická dokumentácia pre regulačné stanice (RS) k Zmluve o nájme PZ

6 Príloha č.1 A/ Technická dokumentácia pre vysokotlakový plynovod a) podmieňujúce doklady - zápis o preberaní potrubia podľa bodu 10.1 normy STN , ktorý obsahuje minimálne tieto doklady: - stavebné povolenie, - potvrdenú realizačnú projektovú dokumentáciu so zakreslením zmien, - správu o východiskovej revízii plynovodu a prípojky, - zápis o tlakovej skúške, - geodetické zameranie skutočného zhotovenia stavby v digitálnej forme, - písomný súhlas majiteľov dotknutých podzemných zariadení a majiteľov, resp. správcov železníc, vlečiek, ciest a vodných tokov so spôsobom realizácie súbehu a križovania, - zápis o napustení plynu a uvedení potrubia do prevádzky, - kolaudačné rozhodnutie, - osvedčenie o úradnej skúške (Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002), - zápis z poslednej platnej odbornej skúšky a odbornej prehliadky; b) ostatné doklady - doklady zápisu o preberaní potrubia podľa bodu 10.1 normy STN , ktoré nie sú uvedené v bode a), - miestny prevádzkový poriadok v zmysle čl. II. normy STN , - prevádzkový denník (ak bolo potrubie už prevádzkované).

7 Príloha č.1 B/ Technická dokumentácia pre STL a NTL plynovody (oceľ + PE) a) podmieňujúce doklady - zápis o preberaní potrubia s dokladmi pre oceľové plynovody a prípojky podľa STN , príloha D a pre plynovody a prípojky z PE podľa STN , príloha C, ktorý obsahuje minimálne tieto dokumenty: - stavebné povolenie, - potvrdenú realizačnú projektovú dokumentáciu so zakreslením zmien, - správu o východiskovej revízii plynovodu a prípojky, - zápis o tlakovej skúške, - geodetické zameranie skutočného zhotovenia stavby v digitálnej forme, - písomný súhlas majiteľov dotknutých podzemných zariadení a majiteľov, resp. správcov železníc, vlečiek, ciest a vodných tokov so spôsobom realizácie súbehu a križovania, - kolaudačné rozhodnutie, - osvedčenie o úradnej skúške ( Vyhláška MPSVR SR č. 718/2002), - zápisy z poslednej platnej odbornej prehliadke a odbornej skúške.. c) ostatné doklady - doklady zápisu o preberaní potrubia pre oceľové plynovody podľa STN , príloha D a pre plynovody a prípojky z PE podľa STN , príloha C, ktoré nie sú uvedené v bode a), - miestny prevádzkový poriadok v zmysle čl. II. normy STN

8 Príloha č.1 D/ Technická dokumentácia pre regulačné stanice (RS) k Zmluve o nájme PZ a) podmieňujúce doklady: - geodetické zameranie objektu RS v JTSK vrátenia umiestnenia uzáverov pred a za RS a súvisiacich zariadení (oplotenie, el. prípojka, uzemnenie, prístupová cesta, atď.), - kópia konštrukčnej dokumentácie technologických zariadení s dokladmi o predchádzajúcej prevádzke, - kópia správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach RS vyhradených technických zariadení - kópia osvedčenia o úradnej skúške vyhradené technické zariadenia

9 Príloha č. 2 ZMLUVA O NÁJME PLYNÁRENSKEHO ZARIADENIA NZ xx/2010/rcx uzavretá podľa 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka Prenajímateľ : (obchodné meno) Názov spoločnosti sídlo: zastúpený : IČO: DIČ : IČ DPH : bankové spojenie : číslo účtu : ABO: IBAN: SWIFT ( BIC): ( ďalej len "Prenajímateľ" ) a medzi týmito zmluvnými stranami : zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu... oddiel:..., vložka číslo:... právna forma: alternatívne zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v... Živnostenský register č.:... právna forma: fyzická osoba - podnikateľ Nájomca: SPP - distribúcia, a.s. sídlo : Mlynské nivy 44/b Bratislava zastúpený:... IČO : DIČ: IČ DPH : SK Bankové spojenie /EUR/ : VÚB a.s. číslo účtu : / 0200 IBAN: SK SWIFT (BIC): SUBASKBX Bankové spojenie /EUR/ : Tatra banka, a.s. číslo účtu : / 1100 IBAN: SK SWIFT (BIC): TATRSKBX

10 Príloha č. 2 zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 3481/B právna forma: akciová spoločnosť ( ďalej len "Nájomca" ) I. Predmet a účel nájmu I.1. Prenajímateľ je vlastníkom plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I.2. tejto zmluvy. Prenajímateľ nadobudol predmetné plynárenské zariadenie do vlastníctva na základe výstavby, pričom túto skutočnosť preukazuje Rozhodnutím stavebného úradu, ktorým bolo povolené užívanie stavby názov stavby podľa kolaudačného rozhodnutia, číslo: zo dňa alternatívne Prenajímateľ nadobudol predmetné plynárenské zariadenie do vlastníctva na základe prevodu vlastníckeho práva od predchádzajúceho vlastníka, pričom túto skutočnosť preukazuje Kúpnou ( prípadne Darovacou ) zmluvou č.:..., zo dňa..., uzavretou medzi (Prenajímateľom) a (bývalým vlastníkom). Prenajímateľ prehlasuje, že plynárenské zariadenie uvedené v čl. I.2. tejto zmluvy bolo zrealizované v súlade s projektovou dokumentáciou (názov a číslo) vypracovanou: (meno a sídlo projektanta resp. projektovej kancelárie), odsúhlasenou Nájomcom a za podmienok uvedených v rozhodnutí Stavebného úradu (číslo stavebného povolenia) zo dňa (dátum). I.2. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania nasledovné plynárenské zariadenie: Napríklad: Objekt C 108 plynovod STL - plynový rád Sl PE DN 90 mm dĺžka 104,00 m - plynová prípojka PE DN 32 mm dĺžka 9,50 m - regulátor tlaku plynu 1 ks Plynárenské zariadenie sa nachádza pod zemským povrchom pod pozemkami v katastrálnom území: (napríklad: Mlynárce, obec: Nitra, ulica Tokajská 8,10,12. ) I.3. Plynárenské zariadenie špecifikované v čl. I.2. tejto zmluvy Nájomca preberá do nájmu za účelom jeho využívania na distribúciu zemného plynu do odberných miest pripojených na predmetné plynárenské zariadenie. II.1. Práva a povinnosti Nájomcu II. Práva a povinnosti zmluvných strán II.1.1. Nájomca má právo užívať plynárenské zariadenie špecifikované v čl. I.2. tejto zmluvy. II.1.2. Nájomca je povinný na plynárenských zariadeniach špecifikovaných v čl. I.2. tejto zmluvy na vlastné náklady vykonávať činnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnej

11 Príloha č. 2 prevádzky plynárenského zariadenia. Nájomca je povinný vykonávať najmä: a) údržba a sledovanie celkového technického stavu plynárenského zariadenia /pochôdzky, kontroly trás plynárenského zariadenia, kontrola tesnosti/, b) odborné prehliadky a odborné skúšky plynárenského zariadenia, c) odstraňovanie porúch plynárenského zariadenia bez potreby výmeny potrubnej časti plynovodu. II.1.3. Nájomca má v rámci bežnej údržby právo na vykonanie zásahov na plynárenskom zariadení potrebných na opravu porúch a obnovenie distribúcie zemného plynu. Zásahy na plynárenskom zariadení mimo bežnej údržby, ako aj zmeny plynárenského zariadenia môže vykonať len s predchádzajúcim súhlasom Prenajímateľa alebo v prípade uvedenom v čl. II. bod II.2.2. II.1.4. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potrebu opráv plynárenského zariadenia, na vykonanie ktorých je povinný Prenajímateľ (t.j. nad rámec činností uvedených v čl. II.1.2. tejto zmluvy). II.1.5. Nájomca má právo vykonať technické zhodnotenie prenajatého plynárenského zariadenia len s predchádzajúcim súhlasom Prenajímateľa. Prenajímateľ a Nájomca sa dohodli, že výdavky na technické zhodnotenie prenajatého plynárenského zariadenia uhradené Nájomcom odpisuje Nájomca. Prenajímateľ sa zaväzuje, že po dobu trvania nájmu nezvýši vstupnú cenu prenajatého majetku o cenu technického zhodnotenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade zániku nájomného vzťahu ešte pred uplynutím doby odpisovania technického zhodnotenia, je Prenajímateľ povinný uhradiť Nájomcovi čiastku rovnajúcu sa daňovej zostatkovej cene technického zhodnotenia vyčíslenej k dátumu zániku nájomného vzťahu. II.1.6. Nájomca je povinný na požiadanie oboznámiť Prenajímateľa so stavom prenajatých plynárenských zariadení. II.1.7. Bez predchádzajúceho súhlasu Prenajímateľa Nájomca nie je oprávnený dať prenajaté plynárenské zariadenie do podnájmu. II.2. Práva a povinnosti Prenajímateľa II.2.1. Prenajímateľ je povinný prenechať prenajaté plynárenské zariadenie Nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté alebo obvyklé užívanie. II.2.2. Vykonať opravu alebo zabezpečiť vykonanie opravy (ďalej len "vykonať opravu") plynárenského zariadenia je povinný Prenajímateľ, okrem prípadov definovaných v článku II.1.2. písm. c) zmluvy, kedy je na vykonanie opravy povinný Nájomca (t.j. odstraňovanie porúch plynárenského zariadenia bez potreby výmeny potrubnej časti plynovodu). Ak sa Nájomca a Prenajímateľ nedohodnú inak, je Prenajímateľ povinný vykonať opravu plynárenského zariadenia najneskôr do 3 dní odo dňa oznámenia potreby jej vykonania. Ak Prenajímateľ nevykoná opravu v tomto termíne, je oprávnený takúto opravu

12 Príloha č. 2 vykonať Nájomca, pričom Prenajímateľ je povinný uhradiť Nájomcovi náklady, ktoré Nájomca vynaložil na opravu plynárenského zariadenia. II.2.3. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť nerušené užívanie plynárenského zariadenia Nájomcom a poskytnúť Nájomcovi potrebnú súčinnosť /povolenie rozkopávky, povolenie vstupu na pozemky a podobne/. II.2.4. Prenajímateľ je povinný zabezpečiť, aby Nájomca a osoby ním poverené mali možnosť vstupovať na pozemky a do priestorov, kde sa nachádza plynárenské zariadenie aj s potrebnými dopravnými prostriedkami. II.2.5. Prenajímateľ podľa zoznamu dokladov odovzdal pri uzavretí zmluvy Nájomcovi dokumentáciu, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy ako jej Príloha č. 1. / Predkladateľ vyberie ZOZNAM DOKLADOV ( A,B,D,) z Prílohy č.1 podľa druhu PZ, ktorý tvorí predmet nájmu /. III. Nájomné III.1. Nájomné bolo stanovené v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe dohody zmluvných strán vo výške...eur (slovom... EUR) ročne. K takto stanovenému nájomnému bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov. Výšku nájomného nie je možné počas doby trvania tejto zmluvy meniť pokiaľ sa Prenajímateľ s Nájomcom nedohodnú inak. III.2. Nájomné sa platí 1 x ročne pozadu, vždy za uplynulý kalendárny rok. V prípade, že nájomný vzťah vznikne alebo zanikne v priebehu kalendárneho roka, má prenajímateľ nárok na pomernú časť nájomného vo výške 1/12 za každý aj začatý kalendárny mesiac. III.3. Nájomca je povinný uhradiť dohodnuté nájomné na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom. Prenajímateľ je povinný vystaviť faktúru najneskôr do 15. dňa kalendárneho roka nasledujúceho po roku nájmu. III.4. Bankové poplatky Nájomcu znáša Nájomca, bankové poplatky Prenajímateľa znáša Prenajímateľ. III.5. Úhrada záväzkov bude vykonaná v mene euro. III.6. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky/ záväzku bez predchádzajúcej písomnej dohody. IV. Fakturačné a platobné podmienky IV.1. Každá faktúra okrem podmienok, ktoré stanovuje platný právny predpis, ďalej musí obsahovať: označenie, že ide o faktúru; IČO oboch zmluvných strán; číslo zmluvy/objednávky kupujúceho; deň odoslania faktúry;

13 Príloha č. 2 termín splatnosti faktúry; konštantný symbol; formu úhrady prevodným príkazom; výšku plnenia celkom; sumu k úhrade; meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa; pečiatku vystavovateľa faktúry; miesto plnenia zmluvy, bankové spojenie oboch zmluvných strán vo forme ABO, IBAN a SWIFT IV.2 Bankové spojenie Prenajímateľa vo forme ABO a vo forme IBAN + SWIFT (BIC), uvedené na faktúre, musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v zmluve. V opačnom prípade je Nájomca oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie, uvedené vo faktúre, pričom v takom prípade nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá môže Prenajímateľovi v dôsledku nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť. IV.3. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti dohodnuté v zmluve, Nájomca má právo faktúru vrátiť Prenajímateľovi bez úhrady. Prenajímateľ v tomto prípade nemá právo uplatniť voči Nájomcovi sankcie za oneskorenie plnenia záväzku, ale je povinný vystaviť novú faktúru s údajmi, ktoré zodpovedajú ustanoveniam zmluvy, a s novou lehotou splatnosti. IV.4. Každá faktúra bude vystavená a doručená na adresu sídla Nájomcu. IV.5. Dohodnutá lehota splatnosti faktúr, ťarchopisov a dobropisov je 60 dní odo dňa doručenia faktúry druhej zmluvnej strane. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň. IV.6. Za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Nájomcu v prospech účtu Prenajímateľa. IV.7 V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku má Prenajímateľ právo fakturovať Nájomcovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania V. Podmienky užívania zariadenia V.1. Nájomca je oprávnený počas trvania nájomného vzťahu pripojovať na prenajaté zariadenie ďalších odberateľov. V.2. Prenajímateľ udeľuje súhlas Nájomcovi vstupovať na jeho pozemky, na ktorých sa zariadenie nachádza za účelom vykonávania kontroly a údržby zariadenia. V.3. Prenajímateľ vyhlasuje, že má zriadené vecné bremená, ktoré ho oprávňujú mať predmetné plynárenské zariadenie uložené na pozemkoch, na ktorých sa toto nachádza. Prenajímateľ sa zaväzuje, že v prípade predaja plynárenského zariadenia Nájomcovi ku

14 Príloha č. 2 dňu účinnosti Kúpnej zmluvy bezodplatne prevedie práva z existujúcich zmlúv o zriadení vecných bremien na Nájomcu alebo zabezpečí aby vlastníci pozemkov na ktorých sa plynárenské zariadenie nachádza bezodplatne uzavreli s Nájomcom zmluvy o zriadení vecných bremien, z ktorých bude vyplývať právo Nájomcu na predmetných pozemkoch mať plynárenské zariadenie uložené, prevádzkovať ho a vstupovať na dotknuté pozemky z dôvodu údržby, opráv a rekonštrukcie plynárenského zariadenia. VI. Záverečné ustanovenia VI.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. VI.2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu môže vypovedať každá zmluvná strana iba z dôvodov spočívajúcich v porušovaní dojednaných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí sa doručiť druhej zmluvnej strane. Výpovedná doba je 12 mesiacov a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. VI.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že v prípade zániku nájomného vzťahu zaniká oprávnenie Nájomcu užívať predmetné zariadenie a zároveň zaniká možnosť Nájomcu distribuovať zemný plyn do odberných miest pripojených na toto zariadenie. VI.4. Prenajímateľ sa zaväzuje v prípade scudzenia plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy toto prednostne ponúknuť Nájomcovi za kúpnu cenu uvedenú v bode VI.5. tejto zmluvy. Tento záväzok Prenajímateľa trvá po celú dobu nájmu. V prípade, ak sa nájomca rozhodne predkupné právo využiť, je povinný uzavrieť s Prenajímateľom Kúpnu zmluvu v znení uvedenom v Prílohe č. 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia ponuky Prenajímateľa. V opačnom prípade predkupné právo zaniká. VI.5. Prenajímateľ sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tomto bode zmluvy uzavrie v budúcnosti s Nájomcom Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude predaj plynárenského zariadenia špecifikovaného v čl. I. tejto zmluvy za kúpnu cenu stanovenú ako rozdiel medzi cenou stanovenou dohodou... Euro (slovom... Euro) bez DPH a sumou nájomného zaplateného Nájomcom do dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok Prenajímateľa uzavrieť s Nájomcom Kúpnu zmluvu v znení uvedenom v Prílohe č. 2 tejto zmluvy trvá po dobu 5 rokov od uzavretia tejto zmluvy. Prenajímateľ je povinný uzavrieť s Nájomcom Kúpnu zmluvu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy Nájomcu na jej uzavretie. Výzva na uzavretie Kúpnej zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť Prenajímateľovi doručená. VI.6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, poskytne Prenajímateľ Nájomcovi záruku za akosť plynárenského zariadenia, pričom dĺžka záručnej doby bude určená tak, že sa od doby 60 mesiacov odpočíta doba, počas ktorej Nájomca plynárenské zariadenie užíval na základe nájomnej zmluvy.

15 Príloha č. 2 VI.7. Záväzky a práva neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. VI.8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a uzatvárajú ju dobrovoľne, čo potvrdzujú svojimi podpismi. VI.9. Zmluvné strany považujú obsah tejto zmluvy za dôverný a zaväzujú sa nesprístupniť informácie obsiahnuté v tejto zmluve tretej strane. VI.10. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Prenajímateľ obdrží dve vyhotovenia a Nájomca štyri vyhotovenia. VI.11. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňa.... alternatívne Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán. VI.12. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len vo forme písomných dodatkov podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán. VI.13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Zoznam dokladov týkajúci sa plynárenského zariadenia, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a Kúpna zmluva, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy...., dňa......, dňa... Prenajímateľ: Nájomca:......