PRÍRUČKA K OZNAČENIU OBLEČENIA NA PODUJATIACH SOV V ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÍRUČKA K OZNAČENIU OBLEČENIA NA PODUJATIACH SOV V ROKU"

Transkript

1 PRÍRUČKA K OZNAČENIU OBLEČENIA NA PODUJATIACH SOV V ROKU

2 Úvod Oficiálne oblečenie je výrazným viditeľným symbolom každej olympijskej výpravy. Jeho rovnaký vzhľad pre všetkých športovcov aj ich sprievod bez ohľadu na príslušnosť k športovému odvetviu umocňuje vnímanie výpravy ako jedného mu. Oficiálne oblečenie je nosičom štátnych symbolov a je významným prvkom zvýraznenia národnej iden ty členov výpravy. Umiestnenie a veľkosť značky výrobcu na oblečení, umiestnenie loga národného olympijského výboru a štátnych symbolov však má svoje pravidlá. Oblečenie na otváracom ceremoniáli na OH v Londýne obsahovalo prvky ľudových vzorov. Voľnočasové oblečenie v národných farbách.

3 Rozlišujú sa dva typy oblečenia. Oficiálne oblečenie, označované ež voľnočasové, poskytuje členom výpravy SOV. Nie je určené na použi e na športovisku počas súťaže, ale ak je vyhovujúce, môže byť použité aj na tento účel. Voľnočasové oblečenie je určené predovšetkým na nosenie mimo súťaží a tréningov. Účastník je povinný ho používať v priestoroch olympijskej dediny (resp., dediny pre športovcov), počas dopravy z dediny na športoviská a vo všetkých priestoroch, ktoré sú označené ako olympijské. Športové oblečenie zabezpečuje pre športovca príslušný športový zväz. V tomto oblečení športovec súťaží, trénuje a pohybuje sa na športovisku. Musí vyhovovať normám príslušnej medzinárodnej športovej federácie a Medzinárodného olympijského výboru (MOV). Pravidlá pre použi e a označenie oficiálneho oblečenia Oficiálne oblečenie pre výpravu dodáva SOV. Slovenský olympijský výbor zaručuje, že umistnenie a veľkosť označenia výrobcu na oficiálnom oblečení zodpovedá pravidlám MOV resp. EOV. Na žiadnom obečení, voľnočasovom ani športovom, nie je dovolené umiestniť logo poduja a bez súhlasu jeho organizačného výboru. Logá hier a ďalších olympijských poduja sú chránené, na ich použi e vydávajú organizačné výbory presné pravidlá. Člen výpravy je povinný nosiť voľnočasové oblečenie počas celého pobytu na olympijskom poduja od zrazu pred odchodom do jeho dejiska až po príchod z dejiska. Okrem toho je športovec nominovaný na olympijské poduja a povinný vystupovať v oficiálnom oblečení na akciách organizovaných SOV už od prevza a oblečenia po schválení za člena výpravy. Oblečenie určené pre OH, ZOH, OHM, ZOHM predkladá národný olympijský výbor na schválenie MOV. Vzhľad oblečenia a to, či vyhovuje pravidlám, posudzuje MOV ešte pred konaním hier. V prípade, že označenia alebo logá na oblečení pravidlám nevyhovujú, musia byť zmenené, odstránené alebo prekryté. Povinnos týkajúce sa požívania oficiálneho oblečenia počas konania OH, ZOH alebo EYOF sú uvedené v zmluve o účas uzatvorenej medzi účastníkom poduja a a SOV.

4 Výňatok zo zmluvy o účas medzi účastníkom hier a SOV: POVINNOSTI ÚČASTNÍKA Účastník sa zaväzuje: v dejisku hier a na poduja ach určených vedením výpravy nosiť len oficiálne oblečenie a doplnky výpravy, ktoré určí vedenie výpravy, podľa charakteru akcie, Zoznam oficiálneho oblečenia a doplnkov tvorí prílohu tejto zmluvy. na sľube výpravy: spoločenské oblečenie a doplnky podľa pokynov vedenia výpravy, počas prepravy do a z dejiska olympijských hier: oblečenie a doplnky podľa pokynov vedenia výpravy, počas pohybu a pobytu v olympijskej dedine v priestoroch jedální, medzinárodnej zóny: oficiálne oblečenie a doplnky SOT (Slovenský olympijský m), na otváracom a záverečnom ceremoniáli hier: oblečenie a doplnky podľa pokynov vedenia výpravy, s doplnkami, ktoré určí vedenie výpravy, pri premiestňovaní sa z olympijskej dediny na športoviská a zo športovísk do olympijskej dediny: oficiálne oblečenie a doplnky SOT podľa pokynov vedenia výpravy, na vyhlásenie víťazov: športové oblečenie SOT podľa pokynov vedenia výpravy v priestoroch športoviska, ktoré sú určené na styk s médiami, v olympijskej dedine v priestoroch určených na styk s médiami a na tlačových besedách organizovaných vedením výpravy, aj na tlačových besedách organizovaných organizačným výborom hier: športové oblečenie SOT a doplnky podľa pokynov vedenia výpravy, použiť športové oblečenie stanovené športovým zväzom len počas športového výkonu a tréningu. Tým sa rozumie pohyb zo šatne športoviska na vlastné športovisko, absolvovanie vlastných športových súťaží či tréningu a návrat späť do šatne, nosiť, chrániť, starať sa a udržovať v čistote výstroj poskytnutý SOV, chrániť symboliku Slovenskej republiky a Slovenského olympijského výboru,

5 VZŤAHY S MASMÉDIAMI Účastník sa zaväzuje, že na tlačových konferenciách alebo na iných stretnu- ach s masmédiámi (mimo mix zóny) je povinný nosiť oficiálne oblečenie a doplnky SOT podľa pokynov vedenia výpravy. NA VOĽNOČASOVOM OBLEČENÍ MÔŽU BYŤ UMIESTNENÉ: symbol krajiny (štátny znak, názov krajiny, štátna vlajka) emblém Slovenský olympijský m logo príslušného EYOF alebo Európskych hier Základné pravidlá MOV, resp. EOV o veľkos označenia výrobcu oblečenia a športového výstroja na OH, ZOH, OHM, ZOHM, resp. EH, EYOF Označenie výrobcu sa na jednom kuse oblečenia alebo výstroja môže objaviť najviac jedenkrát. Označenie výrobcu športového výstroja (bicykle, lode, lyže, sane, atď.) nesmie presahovať 10 % plochy povrchu a v žiadnom prípade nesmie presahovať 60 cm 2. Pokrývky hlavy (prilby, šatky, čiapky, klobúky, čelenky atď.), rukavice, slnečné okuliare, ochranné okuliare môžu byť označené logom výrobcu nie väčším ako 6 cm 2. Označenie výrobcu oblečenia (tričká, krátke nohavice, nohavice, bundy atď.) nesmie byť väčšie ako 20 cm 2. Ak je na jednom kuse oblečenia, výstroja alebo obuvi umiestnená značka výrobcu, je neprípustné, aby bolo na oblečení z viditeľnej strany umiestnené akékoľvek iné označenie materiálu (napr. gore-tex, dry-cool a pod.) Na obuvi môže byť viditeľný charakteris cký dizajnový vzor výrobcu. Názov alebo logo výrobcu môže byť ež viditeľné a vo veľkos maximálne 6 cm 2, a to buď ako súčasť charakteris ckého dizajnového vzoru alebo nezávisle od charakteris ckého dizajnového vzoru.

6 Výnimkou je, že na oblečení a výstroji pre EYOF a EH môže zobrazenie prvkov grafiky výrobcu (napríklad tri pruhy Adidas, lomené pruhy Hummel a pod.) presahovať obmedzenú veľkosť. Pred poduja m sa odporúča poslať fotografie s vyobrazením športového oblečenia s umiestnenými značkami výrobcu na posúdenie na športové oddelenie SOV Pravidlá označenia športového oblečenia Umiestnenie označenia výrobcu oblečenia a loga NOV, resp. organizačného výboru hier na športovom oblečení sú dané pravidlami. Tieto pravidlá vydáva MOV, resp. príslušná medzinárodná športová federácia pred každým poduja- m. Slovenský olympijský výbor ich zverejní na webovej stránke alebo poskytne športovým zväzom alebo športovcom na požiadanie. Niektoré športové federácie určujú pre športové oblečenie aj umiestnenie a veľkosť štátnych symbolov. Sú však aj také federácie, ktoré na zobrazenie štátnych symbolov pravidlá nemajú. Slovenský olympijský výbor však vyžaduje, aby slovenskí športovci nosili počas súťaží na olympijských poduja ach na športovom oblečení na vhodnom viditeľnom mieste štátne symboly Slovenskej republiky. Najvhodnejšie je umiestniť slovenský znak spolu s nápisom Slovakia. V súťažiach mov, družs ev, dvojíc (s výnimkou športov, kde to pravidlá osobitne upravujú) sú súťažiaci povinní nosiť rovnaké športové oblečenie s označením štátnej príslušnos. Na športovom oblečení sa osvedčilo aj použi e ľudových vzorov. Použi e štátnych symbolov upravuje zákon 63 z roku 1993 o štátnych symboloch a ich používaní (v znení neskorších predpisov). Príklady správneho merania veľkosti plochy značky výrobcu b b a a

7 Príklady správneho a nesprávneho umiestnenia značiek výrobcov na športovom oblečení predná strana zadná strana predná strana zadná strana Na jednom kuse športového oblečenia môže byť značka výrobcu umiestnená iba jedenkrát.

8 Na kombinéze môže byť značka výrobcu zobrazená dvakrát a to tak, že je umiestnená od pása na vzdialenejších okrajoch.

9 Na okuliaroch môže byť dovolená plocha 6 cm 2 zobrazenia výrobcu rozdelená na dve plochy po 3 cm 2. Na prilbe môže byť značka výrobcu (do 6 cm 2 ) umiestnená iba jedenkrát a to nad uchom. Žiadne značky výrobcov nesmú byť umiestnené ani na kontaktných šošovkách, tetovaní, chráničoch zubov, nápojových ašiach. Na športovej obuvi môžu byť umiestnené také značky výrobcu, ktoré sa používali na bežne predávanej obuvi počas 1 roka pred konaním hier.

10 Príklad správneho použi a štátnej symboliky a národného mo vu na dresoch. Čičmiansky mo v sa použil na voľnočasovom aj súťažnom oblečení na OH v Londýne a ZOH v Soči.

11 Príklad nevhodného reprezentačného športového oblečenia na OHM mládeže 2014 bez umiestnenia štátnych symbolov. Súťažiaci v jednej súťaži majú navyše rozdielne dresy.

12 Slovenský olympijský výbor Kukučínova 26, Bra slava, Slovenská Republika