Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, Kamenický Šenov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov"

Transkript

1 Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 632/2011 O P R O V E D E N É M A U D I T U AUDITORSKÉ KONTROLE ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2010 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, se sídlem Havlíčkova 57, Kamenický Šenov ČÁST 1 ZPRÁVA O KONTROLE ÚČETNICTVÍ ZA ROK 2010 K DATU ROZVAHOVÉHO DNE Na základě smlouvy o kontrolní činnosti ze dne s objednatelem kontroly, zastoupeném pověřenou ředitelkou příspěvkové organizace paní Marií Kronďákovou, jsme provedli kontrolu účetnictví příspěvkové organizace za rok 2010 k datu rozvahového dne , a to v návaznosti na zjištění nedostatků, uvedených ve zprávě (protokolu) o výsledku veřejnoprávní kontroly na místě, kterou provedl zřizovatel příspěvkové organizace Liberecký kraj, zastoupený odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje, ze dne Tato kontrola byla provedena za období roku 2009 do 6. září Předmětem naší kontroly, při které bylo postupováno podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, a dále zejména podle mezinárodního auditorského standardu č zakázky spočívající v kontrole účetní závěrky, bylo prověření účetnictví a účetní závěrky za rok 2010 s dalším zaměřením na odstranění nedostatků, zjištěných výše uvedenou kontrolou. Neprováděli jsme vlastní přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace, kterému účetní jednotka podléhá rozhodnutím svého zřizovatele, který podle ustanovení 27 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. Údaje o prověřované organizaci Z platného znění zřizovací listiny ze dne 24. října 2009, schválené podle 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení 23, 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a podle 181 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 1 (celkem 29)

2 středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů usnesením č. 371/09/ZK Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. října 2009 s účinností ode dne 1. prosince 2009, která nám byla předložena, jsme zjistili dále uvedené údaje o prověřované organizaci. Název organizace : Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace Sídlo : Havlíčkova 57, Kamenický Šenov IČO : Právní forma : příspěvková organizace Zřizovatel : Liberecký kraj, IČ Hlavní účel činnosti : Organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělávání a výchovy žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy.. Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení * střední škola * domov mládeže * zařízení školního stravování Předmět činnosti : Činnost organizace je vymezena 57 a 58 pro střední školu, 117 pro domov mládeže a 119 zákona pro zařízení školního stravování zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy. Zařízení školního stravování vedle stravování žáků zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců organizace. Příspěvková organizace je zřízena na dobu neurčitou. Příspěvková organizace je v souladu s ustanovením právního předpisu - 27 odst. (6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle kterého jsou příspěvkové organizace zřizovány, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle Pr, vložce 636. Ve výpise z obchodního rejstříku, který si z internetu pořídil auditor ke dni zpracování zprávy, jsou uvedeny údaje podle zřizovací listiny. Zřizovací listinou je organizaci povolena doplňková činnost, která navazuje na hlavní účel a předmět činnosti, a to : a) pronájem bytových prostor b) hostinská činnost c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona d) broušení a leptání sklad e) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Stanovisko auditora ke zřizovací listině : Název příspěvkové organizace je pro běžné jednání s třetími osobami značně nepraktický, což lze zjednodušit buď zápisem zkráceného názvu příspěvkové organizace v obchodním rejstříku, nebo přímo změnou názvu příspěvkové organizace. Detailní určení se sídlem příspěvkové organizace přímo v názvu je nadbytečné. příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 2 (celkem 29)

3 Příspěvková organizace svojí činností zajišťuje archivaci tzv. historického skla a dále prací svých žáků, a to takovým způsobem, že tato archivace je provozována formou neveřejné galerie s případnou prodejní činností. Máme za to, že tato činnost příspěvkové organizace by měla být popsána ve zřizovací listině, neboť jde pravděpodobně o doplňkovou činnost zvláštního charakteru se zaměřením na galerijní činnost, resp. muzejnictví. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Provedli jsme kontrolu účetnictví a účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2010 k datu rozvahového dne 31. prosince 2010 na základě údajů o ročním hospodaření příspěvkové organizace. Za hospodaření, které bylo předmětem kontroly, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech zodpovídá statutární orgán společnosti. Pověřená ředitelka organizace, resp. do ředitel organizace je povinna (povinen) zajistit řádné vedení předepsané evidence a účetnictví. Kontrole účetnictví a účetní závěrky příspěvkové organizace nezbavuje organizaci a vedení organizace odpovědnosti za zpracování účetní závěrky a výkazů o ročním hospodaření. Organizace odpovídá za případná zjištění z kontrol, provedených jinými orgány. Odpovědnost auditora při kontrole účetnictví Provedli jsme kontrolu účetnictví a účetní závěrky v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, a s auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky, v souladu s českými právními předpisy, auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů k mezinárodním auditorským standardům. Zejména jsme provedli prověrku účetní závěrky podle mezinárodního auditorského standardu č zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky. Tyto předpisy požadují naplánování a provedení kontroly účetnictví tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka a údaje o hospodaření příspěvkové organizace neobsahuje významné nesprávnosti. Úlohou auditora je vyjádřit na základě své kontroly závěr o výsledcích této kontroly. Kontrola účetnictví zahrnovala ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údaje o nákladech a výnosech hospodářské činnosti. Předmětem kontroly bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví příspěvkové organizace a nakládání a hospodaření s majetkem zřizovatele, který byl příspěvkové organizaci předán k výkonu hlavní činnosti. Při kontrole bylo dále ověřeno dodržování souladu vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Kontrola účetnictví zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce o hospodaření prověřované organizace. Kontrola účetnictví byla naplánována a provedena výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Rozsah prací požadovaných pro kontrolu účetnictví nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 3 (celkem 29)

4 Příjemce zprávy : 1. objednatel statutární vedení příspěvkové organizace Místo přezkoumání : sídlo prověřované příspěvkové organizace, kancelář auditorské společnosti Přezkoumání proběhlo ve dnech : v průběhu měsíce prosince 2010 a ledna 2011 přezkoumávaný rok : rok 2010 Předmět prověrky Předmětem této zprávy auditora je kontrola účetnictví příspěvkové organizace zřizovatele Liberecký kraj, a to Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 za rok 2010, t. j. k rozvahovému dni , ke kterému byla zpracována řádná účetní závěrka. ZÁVĚR AUDITORA k výsledku kontroly účetnictví příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, IČO , za rok 2010 k rozvahovému dni Účetní závěrka příspěvkové organizace není zpracována ve smyslu platných předpisů, přestože účetnictví organizace je vedeno v zásadě správně, průkazně a úplně a zobrazuje podle našeho názoru až na v textu zprávy uvedená zjištění všechny skutečnosti, které jsou jeho předmětem. Při kontrole hospodaření příspěvkové organizace bylo zjištěno zásadní porušení právních předpisů a rozpočtových pravidel, majících vliv na vykázanou hodnotu majetku. Bližší zjištění jsou uvedena v bodě této zprávy a týkají se nesprávného ocenění a vykazování dlouhodobého majetku samostatných movitých věcí v účetnictví příspěvkové organizace. BYLY ZJIŠTĚNY NEDOSTATKY Auditor si vyhrazuje právo změnit svůj názor na výsledek přezkoumání hospodaření v případě nových skutečností, známých po datu vydání výroku, resp. uzavření zprávy. Jiné, než účetní informace získané z účetní závěrky, účetních knih a účetních dokladů auditor neověřoval. Prověřovaná organizace bere na vědomí, že kontrola účetnictví nezbavuje organizaci odpovědnosti za správnost vykázaných hospodářských výsledků, jejího majetku a závazků. Organizace plně odpovídá za důsledky, které případně vyplynou z jiných kontrol. příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 4 (celkem 29)

5 ČÁST 2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O PROVEDENÉ KONTROLE ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 1. PROVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PO FORMÁLNÍ STRÁNCE Přezkoumání hospodaření za minulé účetní období Podle ustanovení platného znění 27 odst. (9) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, provádí zřizovatel příspěvkové organizace kontrolu jejího hospodaření. Kontrolní odbor Krajského úřadu Libereckého kraje provedl výše uvedenou veřejnosprávní kontrolu v příspěvkové organizaci s uvedením, že se jedná o kontrolu v souladu s ustanovením 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. V celém dokumentu není odkaz na provedení kontroly hospodaření příspěvkové organizace jako naplnění závazného ustanovení výše uvedeného ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. Nebylo námi zjištěno provedení přezkoumání hospodaření příspěvkové organizace za minulá účetní období. O provedené výše uvedené veřejnoprávní kontrole, která v zásadě svým obsahem nahrazuje kontrolu hospodaření, byl zpracován Protokol č. OK 14/10, kterým bylo uvedeno padesát bodů zjištěných nedostatků. V rámci své kontroly jsme prověřili odstraňování některých zjištěných nedostatků, které se dotýkají přímo účetnictví. Naše zjištění jsou uvedena v této zprávě. Nebylo námi zjišťováno odstranění nedostatků ve mzdové oblasti, v oblasti přijímacího řízení a v oblasti uzavřených smluv. Uvedené se týká ke mzdové oblasti zejména zjištění, uvedených v bodech 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. K oblasti přijímacích zkoušek zjištění, uvedených v bodech 25, 26, 27, 28, 29, 30. Zjištění k uzavřeným smlouvám se týkají bodů 47, 48, 49 a 50. Bod protokolu číslo 24 je nerelevantní, neboť vyjadřuje pouze zprávu o průběhu řízení Návaznost účetních výkazů na účetnictví Nebyly zjištěny nedostatky Porovnáním údajů Výkazu zisků a ztrát s údaji v účetnictví bylo zjištěno, že vykazované údaje v účetním výkaze navazují na údaje v účetnictví účtových tříd 5 náklady a 6 výnosy. Příspěvková organizace účtuje v systému GORDIC Porovnáním údajů výkazu Rozvaha s údaji v účetnictví bylo zjištěno, že vykazované údaje v účetním výkaze navazují na údaje v účetnictví tříd 0 investiční majetek, 1 zásoby, 2 peněžní prostředky, 3 zúčtovací vztahy, 9 kapitálové účty. Organizace účtuje v systému GORDIC Vykázaný hospodářský výsledek je na obou účetních výkazech shodný Dodržení bilanční kontinuity Nebyly zjištěny nedostatky. příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 5 (celkem 29)

6 Při prověření bilanční kontinuity bylo zjištěno, že počáteční stavy v účetnictví k datu navazují na vykázané konečné stavy v účetnictví k Převod zůstatků je zajištěn přímo používáním účetního software systému GORDIC. Organizace zpracovala a má založen u účetní závěrky převodový můstek konečných stavů k na počáteční stavy k účtů, u kterých došlo vlivem změny právních předpisů ke změnám. Kontrolou bylo zjištěno, že celkový stav aktív i pasív konečný stavů rozvahových účtů se rovná celkovému stavu aktív a pasív počátečních stavů rozvahových účtů Účtový rozvrh Nebyly zjištěny nedostatky. Účtový rozvrh pro rok 2010 je sestaven ve smyslu vyhlášky ministerstva financí č. 410/2009 Sb. Uvedená vyhláška stanoví účtovou osnovu a postupy účtování pro příspěvkové organizace. Účtový rozvrh prověřované organizace vychází ze stanovené účtové osnovy, organizace používá pouze účty uvedené v právním předpisu. Příspěvková organizace má účtový rozvrh uvedenou jako integrální součást software GORDIC, která je vždy při převodu do nového účetního období aktualizována, Obsahuje všechny používané účty (jinak by účetní software nefungoval) a zjistili jsme, že pro rok 2010 byly do účtového rozvrhu zapracovány i všechny požadované změny. Účetní organizace pro svoji potřebu má zpracovaný účtový rozvrh, který byl předložen kontrolní skupině zřizovatele. Bylo doporučeno, aby tato duplicita byla odstraněna a byl používán pouze účtový rozvrh v účetním software. Kontrolní skupina ve svém protokolu uvedla v bodě 2. nápravných doporučení : Účtová osnova není aktualizována v souladu s 14 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se stanovují některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro účetní jednotky, kterými jsou mj. příspěvkové organizace, 25 pro příspěvkové a nikoliv rozpočtové organizace (nadbytečné členění dle rozpočtové skladby). Neobsahovala veškeré používané účty v účetním období Účetní výkazy Při prověřování skutečností, zda jsou údaje z účetnictví vykázané na správných řádcích účetních výkazů, jsme ověřili, že vyplnění příslušných údajů ve výkazech odpovídá obsahové náplni těchto údajů ve smyslu ustanovení prováděcí vyhlášky ministerstva financí číslo 410/2009 Sb Porovnáním účetních výkazů, zpracovaných k rozvahovému dni , s údaji výkazů, zpracovaných k rozvahovému dni , bylo zjištěno s přihlédnutím k údajům v převodovém můstku, že na konečné stavy minulého období ve výkazech za rok 2009 navazují počáteční stavy běžného období roku Vazba údajů je zajištěna přímo používáním účetního software systému GORDIC Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 6 (celkem 29)

7 organizačními složkami státu, v hlavě IV Uspořádání a obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze v účetní závěrce stanovuje obsahovou náplň Přílohy. V době zpracování této zprávy auditora nebyla Příloha příspěvkovou organizací ještě zpracována, avšak je předpoklad při používání účetního software GORDIC, že bude zpracována podle právního předpisu Daň z příjmů právnických osob Přiznání k dani z příjmů právnických osob nebylo v době kontroly zpracováno. Je však reálný předpoklad vzhledem k vykázanému hospodářskému výsledku, že organizace nevykáže daňovou povinnost Přijaté dary a přiznání k dani darovací Podle ustanovení 20 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí je pro příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem osvobozeno od daně dědické a daně darovací bezúplatné nabytí majetku. Podle stávající úpravy právního předpisu viz 21 odst. 5 příspěvkové organizace při bezúplatném nabytí majetku daňové přiznání k dani dědické a dani darovací nepodávají. Příspěvková organizace obdržela v prověřovaném účetním období dále uvedené věcné a finanční dary. Polpur s. r. o. Turnov věcný dar v hodnotě 4.450,00 Kč materiál - účelově určený pro Sympozium, schváleno usnesením RK 1252/10/RK Moser, a. s. Karlovy Vary věcný dar v hodnotě 2.000,00 Kč materiál účelově určený pro Sympozium schváleno usnesením RK 1252/10/RK Moser, a. s. Karlovy Vary věcný dar v hodnotě 1.806,00 Kč materiál klausury schváleno usnesením RK 1556/10/RK Yveta Lišková, Malhostice 30, Rtyně nad Bílinou finanční dar 1.000,00 Kč účelově neurčený finanční dar Karel Šmíd, Kamenický Šenov finanční dar 1.100,00 Kč účelově neurčený finanční dar ing. Jaroslav Krupp finanční dar ,00 Kč účelově neurčený finanční dar Sdružení Sympozia rytého skla Kamenický Šenov finanční dar ,00 Kč účelově určený na vybavení dílen schváleno usnesením RK 495/10/RK Nadace Presiosa, Jablonec nad Nisou finanční dar ,00 Kč účelově určený na vybavení počítačové třídy schváleno usnesením RK 616/10/RK Obec Okrouhlá finanční dar ,00 Kč účelově určený na neinvestiční náklady schváleno usnesením RK 1406/10/RK Dopisem ing. Michaely Stříbrné z oddělení financování nepřímých nákladů odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kra\je ze dne bylo organizaci sděleno, že usnesením Rady Libereckého kraje č. 380/09/RK ze dne byl udělen (v souladu s ustanovením 39b zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) souhlas s přijetím finančních darů účelově neurčených příspěvkovými organizacemi. příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 7 (celkem 29)

8 Všechny výše uvedené účelově určené i neurčené finanční dary byla zaúčtovány ve prospěch účtu 414 rezervní fond. Dle sdělení účetní příspěvkové organizace se v průběhu účetního období nepodařilo do účtového rozvrhu v účetním software GORDIC zařadit nový účet 413 rezervní fond pro dary, který nebyl zřízen k , neboť při převodu zůstatků do roku 2010 nebyl na uvedeném účtu vykázán žádný zůstatek z nevyčerpaných darů minulého období a organizace nevěděla, že takový účet bude v průběhu účetního období potřebovat. přijaté finanční dary v roce 2010 celkem čerpání přijatých darů v roce 2010 do hospodářského výsledku zůstatek nevyčerpaných prostředků z darů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Nebyly zjištěny nedostatky kromě skutečnosti, že nebyl vytvořen samostatný účet pro dary v rezervním fondu. 2. PROVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PO VĚCNÉ STRÁNCE Kompletnost vyúčtování nákladů a výnosů, dohadné účty aktivní a pasivní, časové rozlišení. V účetnictví příspěvkové organizace byly podle našeho názoru zaúčtovány v zásadě všechny účetní případy, týkající se účetního období roku Na účtech časového rozlišení jsou vykázány zůstatky, které organizace doložila provedenými inventurami. V bodě 39. protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly je uvedeno, že v organizaci není účtováno o časovém rozlišení za pronájem za ubytování. Dále, že je účtováno výnosově vždy v momentě zaplacení, resp. srážkou ze mzdy. V protokole je nesprávné hodnocení skutečnosti nepřesného účtování, které bylo v roce 2010 napraveno, když v dřívějším období organizace účtovala o příjmech z ubytování podle skutečných plateb místo na základě předpisu. Nejedná se však o časové rozlišení. V účetní závěrce za rok 2010 je účtováno v souladu se zákonem o účetnictví a navíc jsme zjistili, že všechny platby za rok 2010 byly žáky vyrovnány. Nebyly zjištěny nedostatky Vypořádání vnitřního zúčtování Účet 395 vnitřní zúčtování účetní jednotka nemá veden v účtovém rozvrhu. Účet 111 pořízení materiálu vykazuje k nulový zůstatek. Účet 131 pořízení zboží účetní jednotka nepoužívá. Účet 262 peníze na cestě vykazuje k nulový zůstatek. Nebyly zjištěny nedostatky Rezervy Příspěvková organizace vzhledem k rozsahu své činnosti nezúčtovala ke konci prověřovaného účetního období žádné položky na účtech rezerv. Tvorbu rezerv jí neumožňuje ani skutečnost, že má od svého zřizovatele povoleno vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, při kterém se rezervy netvoří. Nebyly zjištěny nedostatky. příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 8 (celkem 29)

9 2. 4. Opravné položky Účty opravných položek vykazují ke konci prověřovaného účetního obdob zůstatek, a to za opravné položky vytvořené k pohledávkám, vzniklým z doplňkové činnosti. Příspěvková organizace vzhledem k charakteru své činnosti nemůže z důvodu, že jí bylo zřizovatelem povoleno vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, vytvářet opravné položky k pohledávkám z hlavní činnosti, V bodě 44. protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly je uvedeno, že organizace neúčtuje o opravných položkách pohledávek. Jedná se o částku k ve výši ,60 Kč. Zkreslen výsledek hospodaření. Zjistili jsme, že na konci účetního období a v souladu s interním předpisem k tvorbě opravných položek, který je sice platný až od ale byl použit již pro rok 2010, organizace vytvořila opravné položky k pohledávkám z doplňkové činnosti, a to ve výši ,00 Kč. Přes různé teoretické diskuse k uvedenému tématu se opravné položky musí tvořit nejméně ke konci účetního období, a to zejména na základě provedených dokladových inventur příslušných účtů pohledávek. Nebyly zjištěny nedostatky. 3. PRŮKAZNOST ÚČETNICTVÍ V rámci kontroly průkaznosti účetnictví jsme prověřili došlé dodavatelské faktury číslo až700514, kromě faktur číslo a , které nebyly založeny. Dále jsme prověřili pokladní doklady za rok 2010 a vnitřní účetní doklady Doložení účetních dokladů Obecně konstatujeme, že na likvidačním lístku k přijaté faktuře je zbytečné uvádět údaje o zaplacení, včetně bankovního spojení dodavatele tyto údaje jsou v knize došlých faktur. Dále je na faktuře uveden dvakrát variabilní symbol faktury, naopak bychom doporučili doplňovat datum zaúčtování. Účetní doklady převážně obsahují popis účetního případu a označení jeho účastníků v souladu s ustanovením 11 odst. (1) písm. b) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví. Doporučujeme, aby organizace zvážila přechod na jiné software pro vedení evidence dlouhodobého majetku, dále pak zavést evidenci pomocí počítačového software pro zásoby potravin s návazností na software pro sledování normy spotřeby potravin ve stravování. Nebyly zjištěny nedostatky Náležitosti účetních dokladů Zákon o účetnictví jako náležitost účetního dokladu (viz 11 zákona č. 563/1991 Sb.) vyžaduje jako součást účetního dokladu mj. podpis osoby odpovědné za účetní případ a dále podpis osoby, která doklad zaúčtovala. Příspěvková organizace používá k fakturám likvidační lístky, na kterých má podle staršího ustanovení zákona vyznačeno místo pro podpis za kontrolu věcné správnosti (podle nového znění podpis osoby odpovědné za účetní případ) a místo pro podpis účetní za kontrolu formální správnosti (podle nového znění podpis osoby, která zaúčtovala). Podpis účetní je na všech kontrolovaných dokladech. Na příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 9 (celkem 29)

10 dokladech, kterými se účtuje příjem potravin na sklad, je kromě výjimek, je vesměs podpis vedoucí skladu potravin za kontrolu věcné správnosti. Účetní doklady přijaté faktury mají náležitosti podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Tyto náležitosti však nemají pokladní doklady a vnitřní doklady, přestože jimi jsou účtovány účetní případy s dopadem do hospodářského výsledku. Doporučujeme do vnitřních směrnic zapracovat ustanovení např. v tomto znění: Podpis příkazce operace dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zároveň podpisem osoby odpovědné za účetní případ dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví a dále podpis hlavní účetní podle zákona o finanční kontrole je zároveň podpisem osoby odpovědné za zaúčtování účetní operace. Dále doporučujeme vzhledem k ručnímu vedení evidence skladu potravin, aby ke každému účetnímu dokladu o pořízení potravin přijatých faktur i pokladních dokladech byla doložena kopie příjemky na sklad potravin. Popřípadě používat pro účtování o potravinách účtu 111 pořízení zásob, na který účtovat na straně Má dáti o přijatých fakturách, na straně Dal o příjemkách na sklad s měsíčním vyhodnocováním případných zůstatků na účtu Úplnost účetnictví Účetnictví účetní jednotky je úplné, pokud účetní jednotka zaúčtovala všechny účetní případy, týkající se účetního období. Podle našich zjištění je účetnictví organizace úplné. Nebyly zjištěny nedostatky Správnost účetnictví Podle ustanovení 7 odst. (4) zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, je účetnictví účetní jednotky správné, jestliže účetní jednotka s přihlédnutím ke všem okolnostem účetního případu neporušila povinnosti uložené jí zákonem. Podle našich zjištění není účetnictví organizace správné, neboť není zaúčtován správně majetek předaný zřizovatelem příspěvkové organizaci viz bod této zprávy.. V bodě 11. protokolu o veřejnoprávní kontrole je uvedeno nedodržení zásady používání jednotné a nepřerušované číselné řady, řazené chronologicky za sebou, např. vnitřní doklad č pořízen třikrát v období 6 7/2010, číslování pokladních dokladů ze školní jídelny v 12/09. K uvedenému zjištění byl do zásad vedení účetnictví v příspěvkové organizaci zapracován seznam používaných číselných řad účetních dokladů. V bodě 12. protokolu o veřejnoprávní kontrole je uvedeno nedodržení jednotné metody účtování v souladu s 4 odst. 15 zákona o účetnictví, např. PPD z 4/2010 chybný a dvojí nejednotný způsob zaúčtování přijaté zálohy na zakázku Zednáři, PPD z 12/2009 neprovedení souhrnného a jednotného vyúčtování nákladů studijní stáže cizinky Itzell. K uvedenému zjištění konstatujeme, že jsme tyto závady nezaregistrovali. Hospodářka organizace nám doložila k oběma případům, resp. ke třem, neboť zakázka Zednáři byla opakovaná, průkazné sestavení o jejich vyúčtování. V bodě 13. protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly je uvedeno zjištění o nadbytečné a neoprávněné účtování o soukromých akcích zaměstnanců prostřednictvím účtu jiné pohledávky v účetnictví příspěvkové organizace s okamžitou platností vyřadit. Zjistili jsme, že organizace toto účtování, resp. celý systém spoření zaměstnanců na soukromé akce zrušila. V bodě 14. protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly je uvedeno chybné účtování o pohledávkách za zaměstnanci prostřednictvím obratů účtu 324 přijaté zálohy (pasívum příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 10 (celkem 29)

11 závazek) a 311 odběratelé (aktivum pohledávky), na místo správného aktivního účtu 335 pohledávky za zaměstnanci. V uvedeném případě jde spíše o nepřesné a komplikované spíše než o nesprávné účtování. Organizace bude postupovat v souladu s předpisy. V bodě 43. protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly je uvedeno, že chybně bylo účtováno o poskytovaných půjčkách zaměstnanců z FKSP. Organizace účtovala o poskytnutých půjčkách z FKSP prostřednictvím účtu 412 FKSP, kde uvedený případ byl zaúčtován jako průběžná položka. Po vysvětlení již nebude tento účet používán. Ke všem uvedeným případům je společná skutečnost, a to podle našeho názoru nedostatečné metodické řízení příspěvkových organizací ze strany zřizovatele. V případě příspěvkových organizací, které nemají k dispozici celý aparát ekonomického úseku zřizovatele, je obtížné sledovat všechny změny právních předpisů a metodiky účtování, resp. správné účtování. Je to z toho důvodu, že ve většině případů má příspěvková organizace jednu účetní na veškeré činnosti. To se pak projevuje v chybovosti v účetnictví z nesprávně použitých postupů. Pravdou je však skutečnost, že zjišťované nedostatky přes skutečnost, že postup účtování je ne vždy přesně v souladu s právním předpisem ve většině případů neznamenají nesprávné vykázání hospodářského výsledku nebo výše majetku a závazků. Dopad nesprávného použití metody má v takových případech vliv na strukturu vykázaných výsledků. Metodické vedení ze strany zřizovatele by mělo být spíše v duchu metodických kontrol a konzultací než formou zjišťování nedostatků veřejnoprávní kontrolou. Byly zjištěny nedostatky Průkaznost účetnictví Zůstatky vykázané v účetnictví k datu byly ověřeny provedenými inventarizacemi. Ke zjištění o provedení inventarizace se vyjadřujeme v další části zprávy. Ve zjištěních, které učinil zřizovatel při veřejnoprávní kontrole, byla vesměs učiněna náprava. Nebyly zjištěny podstatné nedostatky. V bodě 10. protokolu o výsledcích veřejnosprávní kontroly je uvedeno, že některé účetní doklady neobsahovaly náležitosti dle 11, např. chybějící podpisy zodpovědných zaměstnanců, datum vyhotovení účetních dokladů, a 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví není splněn princip průkaznosti v souladu s 4 a 8 zákona o účetnictví a je nutně vyžadováno tyto informace doplňovat na daňové doklady správně, úplně, srozumitelně v jednotlivostech a v souvislostech, např. vykazování pohledávek prostřednictvím předpisů, nezaměňovat aktiva za pasiva, účtovat o přijatých a zaplacených zálohách v momentě zaplacení, bezodkladné účtování o převzetí pokladní hotovosti bez vykazování nelogického pohybu prostřednictvím účtu peníze na cestě, průkaznost čerpání příspěvků z FKSP apod. Jde o obecný závěr ke zjištěním v průběhu kontroly. Snahou organizace bylo uvedené nedostatky napravit. Některé účetní případy byly zapracovány do nové směrnice k vedení účetnictví. Škoda jen, že tento bod protokolu byl znehodnocen ustanovením o náležitostech daňových dokladů, které nejsou v souvislosti s účetnictvím relevantní. Daňový doklad se jen a pouze týká náležitostí potřebných pro vykazování daně z přidané hodnoty, jejímž plátcem prověřovaná příspěvková organizace není. V bodě 33. protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly je uvedeno neprokázání osvobození od platby poplatků za ubytování dle obecně závazné vyhlášky města Kamenický Šenov. Evidence knih ubytovaných v rozporu s vyhláškou města hlava IV, článek 28. Organizace předložila dokument o osvobození od uvedeného poplatku pro žáky a zaměstnance školy od Města Kamenický Šenov. příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 11 (celkem 29)

12 V bodě 35. protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly je uvedeno chybné účtování o provozních zálohách (s výjimkou energií). Organizace je účtuje přímo do nákladů. Nejedná se však o daňový doklad. Organizace do své novelizované vnitřní směrnice k vedení účetnictví zapracovala správný postup účtování záloh, podle kterého již postupuje. Zjištění v protokolu je opět znehodnoceno ustanovením o daňovém dokladu. V bodě 36. protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly je uvedeno, že některé účetní operace jsou účtovány bez daňového dokladu. Riziko doměření finančním úřadem (upomínka není daňový doklad a není možné účtovat do nákladů, potvrzení o zaplacení zásilky na poště není daňový doklad a rovněž není možné účtovat do nákladů). Již výše komentovaný daňový doklad. Organizace požádala dodavatele o řádný účetní doklad, který obdržela. Organizaci bylo vysvětleno, že v případě, kdy nedostane jiný doklad o účetní operaci než potvrzení od České pošty, musí na tento doklad uvést průkazně, o co se jednalo a za co bylo zaplaceno, např. nákup cenin s jejich rozpisem, poplatek za jakou konkrétní službu apod. V bodě 37. protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly je uvedeno chybné účtování o spotřebě pohonných hmot na obratech účtu 502 spotřeba energie. Uvedené chybné účtování bylo opraveno Ostatní zjištění Kontrolou výpisů z bankovních účtů jsme zjistili, že jejich stavy odpovídají údajům v účetnictví účetní jednotky. Příspěvková organizace vykazuje: zůstatek na účtu /0100 běžný účet u Komerční banky ,81 Kč zůstatek na účtu /0300 běžný účet FKSP u ČSOB ,84 Kč účet 241 běžný účet ,81 Kč účet 243 běžný účet FKSP ,84 Kč Organizace vykazuje na účtu peníze na cestě nulový zůstatek Organizační normy V protokolu o provedené veřejnoprávní kontrole zřizovatelem je v bodě 1. uvedeno, že některé vnitřní předpisy nejsou aktualizovány na platné právní normy a skutečný stav organizace, zejména je nutné doplnit a aktualizovat účtový rozvrh, seznam používaných účetních knih a jejich souvislých, vzestupných a nezaměnitelných číselných řad, číselník středisek a skladů, podpisové vzory, doplnit a aktualizovat oběh účetních dokladů i o způsob účetní evidence jednotlivých účetních agend (evidence a účtování pokladen, evidence a účtování vydaných faktur, majetku včetně podrozvahy, evidence smluv, přesné vymezení termínu a způsobu fyzických inventur zásob, evidence a účtování doplňkové činnosti, použití kurzů a časového rozlišení atd.) a v návaznosti na to revidovat vnitřní kontrolní systém. * vnitřní směrnice o inventarizaci majetku a závazků byla v rozporu s právními předpisy, např. inventura učebních pomůcek jednou za dva roky, a současně tento vnitřní předpis nebyl dodržován, tj. inventarizace zásob potravin nebyla provedena dvakrát ročně. * směrnice o FKSP obsahuje ustanovení o poskytnutí nepeněžního daru zaměstnanci, což je v rozporu s vyhláškou 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 3 odst. 8. Dle dodatku č. II směrnice platné pro rok 2010 je organizace oprávněna poskytnout zaměstnanci bezúročnou půjčku až do výše ,00 Kč v případě tzv. mimořádné sistace, což je v rozporu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 11 odst. 2, kde se stanoví pro příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 12 (celkem 29)

13 tyto situace limit ve výši ,00 Kč. * směrnice k evidenci pohledávek je nekoncepční a nesprávně vyžaduje k datu a nikoliv k datu vést samostatné složky pohledávek. Nepopisuje odpovědnost za vystavení a upomínání pohledávek, evidenci jednotlivých druhů pohledávek. * směrnice k oběhu účetních dokladů a k finanční kontrole neobsahují mechanizmy kontroly minimálně dvou očí v souladu s 33a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 26 a 27 zákona o účetnictví. * směrnice k doplňkové činnosti neobsahuje aktuální a správné cenové kalkulace. Chybně stanovené kalkulace stravného vnitřní předpisy si odporovaly. Příspěvková organizace provedla revizi svých interních předpisů a k datu vydala nové vnitřní předpisy, a to směrnici k vedení účetnictví směrnici k oběhu dokumentů a účetních dokladů směrnici k inventarizaci majetku a závazků směrnici k tvorbě a čerpání FKSP směrnici k evidenci pohledávek směrnici k používání služebního vozidla podpisový řád a podpisové vzory směrnice k dohodám o hmotné odpovědnosti směrnice k tvorbě opravných položek k pohledávkám směrnice ke stanovení cen žákovských výrobků Kalkulace pro jednotlivé činnosti a stanovení způsobu výpočtu ceny bude organizací provedena následně po zpracování účetní závěrky za rok 2010, jejíž výsledky budou základem pro výpočet. To se dotýká zejména zjištění v bodě 31. protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly, ve kterém je uvedeno, že nejsou doloženy cenové kalkulace na pronájem v hospodářské činnosti v souladu se zákonem o cenách 6, 11 a 13. Kalkulace na jednotlivé výrobky nebyly předloženy. Nebyly stanoveny jednotná pravidla a závazné postupy při stanovení prodejních cen výrobků cena stanovena individuálně. Z kontrolním orgánem citovaných směrnic a v nich nedostatečně nebo nesprávně stanovených postupů byly zejména tyto směrnice podrobeny revizi a přepracovány. Zároveň byl zpracován a veden Seznam přijatých interních předpisů. Organizací nebyl zapracován požadovaný mechanismus kontroly dvou očí, neboť takový není v dostupných předpisech popsán. I podle znalostí auditora je jím doporučován pouze systém kontroly čtyř očí. Bylo by ze strany zřizovatele vhodné, aby příspěvkové organizace měly k dispozici, např. odkazem na zveřejnění v elektronické podobě, alespoň seznam platných předpisů svého zřizovatele, týkajících se činnosti příspěvkových organizací, resp. jejich povinností při dodržování uložených postupů. V souvislosti s bodem 9. protokolu z veřejnoprávní kontroly zřizovatele o tom, že organizace neprovádí inventuru stavu PHM ve služebním vozidle a že není promítnut stav k rozvahovému dni v účetnictví a dále že nedochází ke kontrolám spotřeby pohonných hmot ve služebním vozidle, konstatujeme, že organizace vydala s platností od nový vnitřní předpis k používání služebního vozidla, ve kterém byly zjištěné nedostatky napraveny. Organizace zároveň vykázala stav pohonných hmot na konci účetního období, přičemž v novelizovaném předpise k používání služebního vozidla je stanovena povinnost doplnění nádrže ve služebním vozidle na plnou nádrž vždy ke konci každého měsíce tak, aby bylo možné řádně sledovat spotřebu. příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 13 (celkem 29)

14 3. 8. Poskytnuté dary Nezjistili jsme, že by příspěvková organizace poskytla v průběhu účetního období dary, kromě darů z FKSP, které jsou právním předpisem povoleny. Nebyly zjištěny nedostatky Zjednodušená forma vedení účetnictví Po zrušení vyhlášky č. 505/2000 Sb. a českých účetních standardů pro příspěvkové organizace bylo vzhledem k dalším postupům v účetnictví příspěvkové organizace zřizovatelem v souladu s ustanovením 13a zákona o účetnictví povoleno vést účetnictví organizace zjednodušenou formou. ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 14 (celkem 29)

15 účet název účtu stav k stav k rozdíl 018 drobný dlouhodobý nehmotný ma jetek , , , stavby , ,31 0, s a mos ta tné movité věci , ,72-0, drobný dlouhodobý hmotný majetek , , , pozemky , ,00 0, kulturní předměty 0, , , nedokončený dlouhodobý ma jetek , ,00 0, oprávky k DDNM , , , oprá vky ke sta vbá m , , , oprá vky k s amos ta tným movitým věcem , , , oprávky k DDHM , , ,80 účtová třída 0 - dlouhodobý majetek , , , ma teriá l na s kla dě , , , výrobky na skladě , , , opra vná položka k pohl edá vká m 0, , ,00 účtová třída 1 - zásoby , , , běžný účet , , , běžný účet FKSP , , , ostatní běžné účty ,35 0, , pokladna , , , peníze na ces tě 82,71 0,00-82, ceniny 580,00 92,00-488,00 účtová třída 2 - finanční majetek , , , odběratelé , , , pos kytnuté provozní zá lohy , , , pohl edá vky za za měs tna nci 0, , ,00 účtová třída 3 - zúčtovací vztahy , , , ná kl a dy příštích období 0, , ,00 účtová třída 3 - přechodné účty aktivní 0, , ,00 AKTIVA CELKEM , , , dodavatelé , , , zaměs tnanci 7 500, , , zá va zky ze s ociá lního zabezpečení 0, , , os ta tní přímé da ně 0, , , přís pěvky a dota ce ,00 205, ,00 účtová třída 3 - zúčtovací vztahy , , , doha dné účty pas ívní , , ,20 účtová třída 3 - přechodné účty pasívní , , , jmění účetní jednotky , , , fond odměn , ,00 0, fond kul turních a soci á l ních potřeb , , , rezervní fond , , , fond reprodukce majetku , , ,00 účtová třída 9 - fondy , , , hos podá řs ký výs l edek ve s chvalova cím řízení ,92 0, , nerozděl ený zis k minulých let , , ,92 REKAPITULACE příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 15 (celkem 29)

16 účtová třída 0 - dlouhodobý majetek , , ,05 účtová třída 1 - zásoby , , ,57 účtová třída 2 - finanační majetek , , ,99 účtová třída 3 - zúčtovací vztahy - pohledávky , , ,00 účtová třída 3 - přechodné účty aktivní 0, , ,00 AKTIVA CELKEM , , ,63 účtová třída 3 - zúčtovací vztahy - závazky , , ,80 účtová třída 3 - přechodné účty pasivní , , ,20 účtová třída 9 - fondy , , ,70 účtová třída 9 - hospodářský výsledek , ,94 0,00 hospodářský výsledek 0, , ,53 PASIVA CELKEM , , ,63 4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Vypořádání výsledku hospodaření minulého období Dopisem ing. Jiřiny Princové, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje čj. KULK 17907/2010 ze dne bylo organizaci oznámeno, že usnesením Rady Libereckého kraje č. 303/10/RK ze dne bylo organizaci schváleno její hospodaření za rok 2009 s tím, že hospodářský výsledek zisk za rok 2009 byl ponechán jako nerozdělený. Příspěvková organizace vytvořila za rok 2009 hospodářský výsledek zisk ,92 převod na účet nerozděleného zisku , Hospodářský výsledek běžného účetního období Prověřovaná příspěvková organizace vykázala v účetním období roku 2010 (údaje převzaty z výkazu zisku a ztráty k ) celkové výnosy ,60 Kč výnosy z hlavní činnosti ,60 Kč výnosy z doplňkové činnosti ,00 Kč celkové náklady ,13 Kč náklady z hlavní činnosti ,49 Kč náklady z doplňkové činnosti ,64 Kč výsledek hospodaření ,53 Kč hospodářský výsledek z hlavní činnosti ,89 Kč hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ,36 Kč Rozpis výkonů hlavní činnosti příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 16 (celkem 29)

17 dotace celkem ,00 Kč z toho dotace Krajský úřad Libereckého kraje ,00 Kč dotace Krajský úřad Libereckého kraje ,00 Kč účelová dotace program Hustota a specifika ,00 Kč účelová dotace program Pokus 3.264,00 Kč účelová dotace Sympozium ,00 Kč účelová dotace EYOWF ,00 Kč výnosy z prodeje vlastních výrobků, včetně žákovských výrobků ,00 Kč výnosy z prodeje služeb, vč. ubytování a stravování žáků ,00 Kč změna stavu zásob výrobků ,00 Kč výnosy z prodeje materiálu 726,58 Kč čerpání fondů rezervní fond z prostředků z darů ,00 Kč ostatní výnosy ,02 Kč Plnění rozpočtu Příspěvková organizace předložila rozpočet Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2010, schválený zřizovatelem, ve kterém uvedla celkové náklady bez nákladů hrazené státním rozpočtem ,00 Kč celkové výnosy bez příspěvku státního rozpočtu ,00 Kč z toho příspěvek z rozpočtu zřizovatele ,00 Kč Příspěvková organizace nezpracovává komplexní rozpočet nákladů a výnosů na běžné účetní období. Samostatně je vykazováno čerpání státní dotace, samostatně je vykazováno pro potřeby zřizovatele čerpání jeho příspěvku na činnost. Tím podle našeho názoru chybí vlastní zjištění, kolik vůbec provoz příspěvkové organizace, resp. samostatně školy, školní jídelny a domova mládeže, stojí. 5. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM V ustanovení 27 odst. (2) písm. e) je uvedeno, že zřizovatel uvede ve zřizovací listině mj. vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové organizaci předává k hospodaření. V dalším ustanovení je pak určeno, že ve zřizovací listině má být uvedeno vymezení práv, které organizaci umožní, aby se svěřeným majetkem mohla plnit hlavní účel, ke kterému byla zřízena. Majetkem se podle zákona o účetnictví rozumí hmotný a nehmotný majetek, zásoby, pohledávky a peněžní prostředky. To lze dovodit např. z ustanovení 25 zákona o účetnictví, kde je uvedeno oceňování jednotlivých složek majetku. Příspěvkové organizaci bylo oznámeno, že usnesením Rady Libereckého kraje č. 406/09/RK ze dne budou příspěvkové organizace do svého vlastnictví nabývat všechna oběžná aktiva. Uvedené usnesení je však nedostatečné, neboť upravuje nabývání budoucího majetku charakteru oběžných aktív, ale neupravuje stav minulý, kdy byla oběžná aktiva příspěvkové organizaci předána při jejím zřízení či v průběhu minulých období. Navíc se zřizovatel např. předepisováním odvodu z odpisů chová k oběžnému majetku jako ke svému vlastnímu. Zřizovatel však předal příspěvkové organizaci zřizovací listinou pouze nemovitý a movitý majetek a tudíž není zřejmé, KOMU patří zbylý majetek finanční prostředky a pohledávky - a jak je možné s ním nakládat. Nejasné je i předání majetku charakteru zásob, když se ve příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 17 (celkem 29)

18 zřizovací listině hovoří o předání movitého majetku, mezi které by patřily i zásoby materiálu na skladě, avšak v dalším textu zřizovací listiny se uvádí movitý majetek již jen pouze ten, který bývá označován jako investiční majetek. Z kontextu lze dovodit, že se jedná o dlouhodobý hmotný majetek, a to včetně dlouhodobého drobného hmotného majetku a dlouhodobého drobného nehmotného majetku. Přitom v Příloze č. 2 zřizovací listiny je v tabulce ostatního majetku bez ocenění uvedena položka zásob a položka ceniny. Dlouhodobý drobný hmotný majetek a dlouhodobý drobný nehmotný majetek není v příloze zřizovací listiny specifikován. Vzhledem k tomu, že jak je uvedeno v závěrečných ustanoveních zřizovací listiny se touto zřizovací listinou ruší veškeré předchozí zřizovací dokumenty organizace a že ve zřizovací listině je uvedeno ustanovení o nabývání oběžných aktív v zásadě od platnosti zřizovací listiny, pak je nejasné KOMU patří majetek, označovaný jako oběžná aktíva, k datu přijetí zřizovací listiny. Dále. zřizovací listinou nebyl organizaci předán dlouhodobý hmotný majetek, vedený na účtu 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Vzhledem k ostatnímu kontextu není zřejmé, komu tento majetek patří. Podle specifikace majetku v příloze č. 1 zřizovací listiny jde o nemovitý majetek v této specifikaci a hodnotě : pozemky pozemek p. č. 78/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1080 m2 bez ocenění pozemek p. č. 78/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 588 m2 bez ocenění pozemek p. č. 192 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1239 m2 bez ocenění pozemek p. č. 203 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 896 m2 bez ocenění pozemek p. č. 275 zahrada o výměře 90 m2 bez ocenění pozemek p. č. 301 ostatní plocha neplodná půda o výměře 1255 m2bez ocenění pozemek p. č. 304/6 zahrada o výměře 514 m2 bez ocenění pozemek p. č. 313 zahrada o výměře 370 m2 bez ocenění pozemek p. č. 315 zahrada o výměře 68 m2 bez ocenění pozemek p. č. 521 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 508 m2 bez ocenění stavby objekt občanské vybavenosti číslo popisné 56 na parcele p. č. 192 objekt občanské vybavenosti číslo popisné 57 na parcele p. č. 203 objekt občanské vybavenosti číslo popisné 228 na parcele p. č. 78/2 objekt občanské vybavenosti číslo popisné 504 na parcela p. č. 521 bez ocenění bez ocenění bez ocenění bez ocenění Stanovisko auditora : Zřizovací listina a její přílohy o předání svěřeného majetku příspěvkové organizaci k výkonu její hlavní činnosti je pro organizaci jediným dokumentem, který dokládá pořízení tohoto majetku a jeho cenu (pořizovací hodnotu), ze které se mj. počítají odpisy dlouhodobého odpisovaného majetku. Není-li pořizovací cena uvedena a dále dopočtena cena zůstatková, pak je problém při uznání zúčtované výše odpisů jako nákladů oprávněných. Odkaz v příloze zřizovací listiny na jakousi podkladovou dokumentaci u příspěvkové organizace je nedostatečný. Příspěvková organizace ve svém majetku v části dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného vykazuje relativně značný majetek na účtu 032 kulturní předměty. Na tomto účtu vede tzv. historické sklo, a to na základě zjištění výše uvedené veřejnoprávní kontroly svého zřizovatele. Jsme toho názoru, že nelze do majetku zařazovat jakékoliv hodnoty na základě názoru kontrolního orgánu, ale jen a pouze na základě předání majetku zřizovací listinou, resp. jejím dodatkem. příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 18 (celkem 29)

19 Vzhledem k výše uvedenému usnesení Rady Libereckého kraje se zcela jistě nejedná o majetek charakteru oběžných prostředků, které by příspěvková organizace mohla nabývat do svého majetku Úplnost účetnictví o majetku V protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly zřizovatele je pod bodem 7. uvedeno, že nesouhlasí zůstatková cena veškerého majetku v účetnictví na sestavu majetku k rozdíl ve výši ,75 Kč (sestava obsahuje vyšší zůstatkovou cenu, než je v účetnictví). Zjistili jsme, že uvedený rozdíl byl založen již nejméně v roce 2004, a to pravděpodobně dřívějším nesprávným zavedením vloženého již odepsaného majetku do účetnictví s neproúčtováním oprávek proti fondu dlouhodobého majetku. Uvedený nedostatek nezjistila žádná z dřívějších kontrol a skutečnost se promítla i do pravděpodobně nedostatečně prověřovaného stavu majetku, předaného zřizovací listinou příspěvkové organizaci. Chyba je v části dlouhodobého majetku samostatné movité věci. pořizovací cena dlouhodobého majetku k ,27 Kč z toho majetek odpisovaný dle sestavy ,37 Kč majetek již odepsaný dle sestavy ,00 Kč majetek v pořizovacích cenách souhlasí oprávky k dlouhodobému majetku k ,80 Kč z toho oprávky odpisovaného majetku ,00 Kč oprávky již odepsaného majetku ,00 Kč Bylo zjištěno, že v sestavě majetku je hodnota oprávek již odepsaného majetku pouze ve výši ,00 Kč rozdíl zjištěný v sestavě k ,00 Kč Z uvedeného je zřejmé, že je takto doložena pouze část uvedeného rozdílu. Úplné zjištění rozdílu je nad rámec této zprávy a na základě dohody s příspěvkovou organizací bude celé zjištění předmětem samostatné zprávy. Důležitá je však skutečnost, že tzv. již odepsaný majetek je vykazován v účetnictví ve výši pořizovací ceny ,00 Kč avšak oprávky k tomuto majetku pouze ve výši ,00 Kč to je se zjištěným rozdílem ,00 Kč, o který by mělo být sníženo jmění účetní jednotky, vykazované na účtu 401, neboť zejména z dat pořízení jednotlivých položek majetku vedených v sestavě odepsaného majetku je reálný předpoklad, že majetek byl v minulé době již skutečně odepsán a nebylo by pravděpodobně správné jej postupně (znovu) odpisovat. Podle našeho názoru tedy není v účetnictví příspěvkové organizace zaúčtován správně veškerý majetek, který je ve vlastnictví organizace a který jí byl podle ustanovení zřizovací listiny předán pro výkon hlavní činnosti. Byly zjištěny nedostatky Investiční okruh Kontrolním testem jsme zjistili, že součet všech účtů stálých aktiv (účtová třída 0 dlouhodobý majetek) se rovná zůstatku analytického členění na účtu 401 jmění účetní jednotky. účet 021 stavby ,31 Kč účet 022 samostatné movité věci ,72 Kč příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 19 (celkem 29)

20 účet 031 pozemky účet 032 kulturní předměty účet 042 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 081 oprávky ke stavbám účet 082 oprávky k samostatným movitým věcem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč stálá aktiva celkem ,23 Kč účet 401 jmění účetní jednotky ,28 Kč rozdíl 00,05 Kč Rozdíl nebylo provedeno financování opravy účtování na účtu 022 samostatné movité věci. Bude opraveno v účtování roku 2011, neprofinancování nemá významný vliv na vykázanou hodnotu majetku jedná se o převod mezi účty fondů Inventarizace majetku K rozvahovému dni byla v příspěvkové organizaci provedena fyzická a dokladová inventarizace majetku a závazků, a to na základě příkazu k provedení inventarizace majetku a závazků ke dni ze dne pro majetek školy a ze dne pro majetek v Domově mládeže. O provedené inventarizaci byla zpracována závěrečná zpráva, která mj. uložila v průběhu následujícího roku nově sledovat tzv. učební pomůcky typu A, dále evidenci prádla a nádobí v Domově mládeže a odepsat a zlikvidovat nepotřebný materiál ve skladu školních potřeb. V protokolu o výsledku veřejnoprávní kontroly zřizovatele jsou uvedeny zjištěné nedostatky, a to v bodech 4. Inventarizace majetku a závazků nebyla provedena dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. U podrozvahové evidence nebylo možno porovnat fyzicky zjištěné skutečné stavy se stavy v účetnictví a vyčíslen případný inventurní rozdíl. Jednalo se o opakované nedostatky z předchozí kontroly. Dokladové inventury některých účtů nebyly provedeny (zálohy, časové rozlišení, mzdové účty). 5. Nedoloženy přírůstky a úbytky od data provedení inventury k datu účetní závěrky. Neprůkazná inventarizace. 6. Chybně provedená inventarizace historického skla neevidovaného v rozvaze. Inventurní komisi tvořila pouze jedna osoba. 8. Nedoložen účet , jehož zůstatek k je minus 1.424,49 Kč. Nedoložen název účtu ani nevysvětlen zůstatek. Zjistili jsme, že inventarizace k byla provedena v souladu s ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., s možnými drobnými nepřesnostmi, které vyplývají ze skutečnosti, že v předchozím období nebyly inventarizace prováděny úplně v souladu se zákonem z důvodu především neznalosti pracovníků inventarizaci a jednotlivé inventury provádějící. Inventurní komise byly řádně jmenovány a byly nejméně tříčlenné. Dokladové inventury byly zpracovány průkazně a zůstatky všech rozvahových účtů jsou doloženy položkovým rozpisem Odpisový plán příspěvková organizace, se sídlem v Kamenickém Šenově Strana 20 (celkem 29)

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a

BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, Roudnice nad Labem. Z p r á v a BIATEC, s.r.o., V Borku 2125, 413 01 Roudnice nad Labem Z p r á v a o výsledku kontroly roční účetní závěrky za rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Bechlín, 411 86 Bechlín

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338

Zpracovala: Ing. Eva Neužilová, auditorka, č. oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

městys Nehvizdy zastupitelstvo městysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2017 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce střednědobý výhled rozpočtu,

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 18.3.2011 Strana 2 (celkem 7) BD AUDIT, S.r.o. osvědčení č. 375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou

Pětihosty 41, Pyšely. zastupitelstvo obce Pětihosty, zastoupené starostou, panem Vladimírem Vávrou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo osvědčení 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.fax: 235300359 mobil :603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

1. Identifikační údaje

1. Identifikační údaje Klatovská 371 261 01 Příbram V Česká republika tel. 0042 318 620 003 zapsáno Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97022 DIČ CZ 27110753 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření města Vimperk za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření,

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2014 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12.

Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky. Městská část Praha - Zbraslav. za období od 1.1.2006 do 31.12. Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření a účetní závěrky Městské části Praha - Zbraslav za období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Zpráva byla vypracována v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2009 hospodaření obce Močovice za rok 2009 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 17.3.2010 Strana 2 (celkem 7) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 bylo provedeno v souladu se

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 235300359, 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za období od do hospodaření obce Močovice za období od 1.1.2011 do 31.12.2011 Zprávu vyhotovil a předkládá V Kutné Hoře 28.5.2012 Strana 2 (celkem 11) osvědčeníč.375 1. Úvod Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bylo

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-7/15-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín

dobrovolného svazku obcí (dále jen DSO) Vodohospodářské sdružení Kolín Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009

OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ONDŘEJOV ZA ROK 2009 Příjemce zprávy: starosta RNDr. Martin Macháček, zastupitelstvo obce Název a sídlo ÚSC: Obec Ondřejov, Choceradská

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, Čelákovice. Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Město Benešov ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice ZPRÁVA AUDITORA o přezkoumání hospodaření města Benešov za rok 2009 Přílohy:

Více

Metodická podpora příspěvkových organizací

Metodická podpora příspěvkových organizací Metodická podpora příspěvkových organizací 11. 12. 2013 www.kr-vysocina.cz Krajský úřad dokumenty odborů odbor ekonomický metodická podpora pro PO Pravidla Rady Kraje Vysočina č. 15/2011, kterými se stanoví

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí VITIS Čejkovice, Mutěnice, Velké Bílovice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2012 POČET LISTŮ: 9 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ hospodaření

Více

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016

Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016 Přehled nejčastějších zjištění z komplexních kontrol uskutečněných v období 2. pololetí roku 2016 Informace o výsledcích kontrol dle ustanovení 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedených

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.osvědčení 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing. Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520

PKM Audit & Tax s. r. o., U Tvrze 38, 108 00 Praha 10, č. oprávnění KA ČR 455, auditor ing. Václava Pekařová č. oprávnění KAČR 520 Zpráva nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2014 pro Obec Tuřany se sídlem Tuřany čp. 10 273 79 Tuřany IČO: 00234222 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12

Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Svazek obcí Region Podluží Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2015 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ dobrovolného svazku

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora. o výsledku přezkoumání hospodaření Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433).

Auditor odpovědný za přezkoumání: Ing. Jan Svoboda (osvědčení KAČR č. 433). Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Močovice za rok 2015 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Obec Kobylnice Vídeňská 89, 639 00 Brno, Tel.: +420 543 243 108 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Město Benátky nad Jizerou za rok 2011 Účetní jednotka (ÚZC) : Město Benátky nad Jizerou 294 71 Benátky nad Jizerou, IČ 00237442 Účetní období : rok 2011 Termín

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-15/16-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh

P R O T O K O L. Kontrola byla vykonána dne v době od 8:00 hod. do 15:00 hod. v MŠ Kruh Obec Kruh Kruh 165, 514 01 Jilemnice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o veřejné kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338

Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka, č.oprávnění 1338 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0137/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Okna, IČ: 00673412 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3.10.2011 a 6.2.2012

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel. : 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje RAJSKY U A OlOMOUCKÉHO KRAJE t 2 5) Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/19160/2009/KŘ-K/7152 Č.j.: KUOK 23891/2010 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 1. Úvod Provedli jsme přezkoumání hospodaření obce Halže za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření obce. Za hospodaření, které je

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Březová, IČ v roce 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01KQBKD Čj.: MSK 147378/2015 Sp. zn.: KON/15508/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Alexandra Klajmonová

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice, IČ za rok 2014 Elektronický podpis - 30.4.2015 KUMSX01HGAU7 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více