Závěrečná hodnotící zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná hodnotící zpráva"

Transkript

1 Závěrečná hodnotící zpráva NTS F Integrace na trhu práce Andrea GERSTNEROVÁ 1, postgraduální student Sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Zpracováno dne 23. dubna 2008 v Praze Úvod Uznání práva člověka na dostatečné prostředky a sociální pomoc, aby mohl žít způsobem slučitelným s lidskou důstojností je jedním ze základních morálních předpokladů postmoderní společnosti. Podpora aktivní připravenosti zranitelných kategorií osob, která je zaměřena na jejich úspěšné začlenění na trhu práce 2 se jeví jako významný prostředek pro naplnění uvedeného mravního předpokladu. To platí i u specifické skupiny obyvatel, kterými jsou žadatelé o mezinárodní ochranu či cizinci jimž byla ochrana ve formě azylu poskytnuta (uznaní uprchlíci). Je třeba usilovat o znovuobnovení pracovních návyků a zhodnocení nabytých formálních znalostí, které povede k posílení psychické a sociální nezávislosti cizinců v průběhu integračního procesu v hostitelské společnosti či při jejich eventuální reintegraci v zemi původu 3.Tato filosofie spojuje všechna rozvojová partnerství sloučená do národní tématické sítě F (NTS F), kterým se na základě interdisciplinárního přístupu podařilo identifikovat problematické oblasti integrace žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů, ostatních cizinců a příslušníků národnostních skupin (Romů), jakož i způsoby, jak tyto problémy napříště řešit. Identifikace návrhů na změny soudobých praxí národních, regionálních či lokálních politik, které by mohly trvale udržitelným způsobem napomoci integraci výše 1 Po diskuzi s realizátory projektů CIP EQUAL v rámci NTS F - Pavlou Burdovou Hradečnou (Poradna pro uprchlíky), Lucií Medkovou (Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty), Džanou Popovič (Organizace pro pomoc uprchlíkům), Václavem Götzem (Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy), Vlastou Bučilovou (Human Resources s. r. o.), Arnoštem Svobodou (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), Zuzanou Ramajzlovou a Danielem Hůlou (Člověk v tísni, o. p. s.), Janem Kepkou (odbor migrace a integrace cizinců, MPSV ČR) a v neposlední řadě zástupcem kabinetu evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti - Janem Jařabem. 2 Např. vytvořením efektivního mechanismu uznávání jejich formálního vzdělání a zvyšováním jejich kvalifikace a pracovních dovedností. 3 Platí zvláště pro žadatele o mezinárodní ochranu. 1

2 uvedených zranitelných skupin obyvatelstva je předmětem předkládané hodnotící zprávy. V úvodu hodnotící zprávy přibližuji čtenáři význam mainstreamingové strategie národní tématické sítě F, následně si všímám úspěchů, kterých jednotlivá rozvojová partnerství společným postupem dosáhla a v další části shrnuji poznatky, ke kterým jednotlivá rozvojová partnerství dospěla, a jež by mohla v mnohých aspektech posílit integrovatelnost zranitelných skupin na trhu práce. Při zpracovávání hodnotící zprávy vycházím především z praktických zkušeností manažerů projektů NTS F, dále doporučení tvůrců politik (MPSV ČR), představitelů akademické obce (Univerzity Karlovy) a expertů Evropské komise na příslušnou problematiku. Zpráva je ve své podstatě interdisciplinární reflexí nad výsledky projektů národní tématické skupiny F realizovaných v rámci Iniciativy Společenství EQUAL v České republice, obohacené o mezinárodní srovnání. Ze 75% se zpráva zabývá tzv. azylovou migrací (neboť čtyři z pěti projektů jsou zaměřeny buď na žadatele o mezinárodní ochranu, nebo azylanty) a ze zbývající čtvrtiny se práce věnuje ostatním cizincům či národnostní skupině Romů. Z metodologického hlediska hodnotící zprávu opírám o teorii interkulturalismu, která předpokládá, že postupným zvyšováním pozitivních aspektů interakce s osobami odlišného kulturního původu je možné vytvořit základy fungující sociálně soudržné společnosti. Rovněž vycházím z principů participativní demokracie a nezrušitelných všeobecných lidských práv, když konstatuji, že by se imigranti měli více podílet na rozhodovacím systému v příslušné lokalitě či regionu. Už i Mahátmá Ghándí v této souvislosti tvrdil: Co děláš beze mě, děláš proti mně. 1. Mainstreamingová strategie Mainstreaming byl v programu Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL) definován jako zavádění ověřených inovativních výstupů do zavedené praxe a politiky zaměstnanosti a lidských zdrojů na úrovni lokální, regionální, národní a evropské. Výsledkem mainstreamingové strategie NTS F by z praktického pohledu mělo být ovlivnění politik tak, aby se snížila diskriminace, minimalizovaly nerovnosti na trhu práce vybrané cílové skupiny a aby byl využit lidský i pracovní potenciál. V rámci NTS F jsou sdruženy projekty, jejichž výstupy jsou zaměřeny na cizince, azylanty, žadatele o mezinárodní ochranu, nezletilé žadatele o mezinárodní ochranu 2

3 bez doprovodu zákonných zástupců na území České republiky a na sociálně vyloučené skupiny občanů - především Romy. Nutno podotknout, že strategie socioekonomické integrace romské populace se ne vždy shodují se strategiemi použitými pro integraci osob v rámci mezinárodní ochrany (žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantům) či ekonomických migrantů. Podstatným rozdílem mezi uvedenými kategoriemi osob je skutečnost, že Romové jsou držitelé českého občanství. Realizátoři projektů byly Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy; Člověk v tísni, o. p. s.; Sdružení občanů zabývajících se emigranty; Organizace pro pomoc uprchlíkům; Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty. V NTS F byli dále sdruženi experti z praxe a tvůrci politik jako Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (odbor migrace a integrace cizinců, správa služeb zaměstnanosti), Ministerstvo vnitra ČR (odbor azylové a migrační politiky) a v neposlední řadě Správa uprchlických zařízení MVČR. 2. Klíčové prvky strategie výstupy a jejich využití Na základě uvedeného interdisciplinárního přístupu se členům NTS F nejen podařilo definovat priority, na které se v rámci své společné strategie zaměří, ale také dosáhnout hmatatelných výsledků, které aktivně přispěly k odstraňování diskriminace a nerovností na trhu práce. Na úřadech práce došlo ke zlepšení podmínek pro azylanty, kdy úředníci tyto jedince nyní přednostně přijímají a pomáhají jim. Nastavil se konkrétní model spolupráce mezi zaměstnavateli a diskriminací ohroženými jedinci. Nezáviděníhodnou situaci žadatelů o mezinárodní ochranu na trhu práce napomáhají řešit i vytvořené databáze volných pracovních míst (projekt Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu Univerzity Karlovy), průběžně aktualizované databáze a kontakty se zaměstnavateli (v rámci projektu Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty) a zavedení institutu pracovního poradce (projekt společnosti Člověk v tísni, o.p.s.), který je v kontaktu s osobami přímo postiženými diskriminací. Důraz na individuální přístup při práci s klienty se odrazil ve vypracování metodik individuální sociální práce (projekty Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Sdružení občanů zabývajících se emigranty). V rámci některých rozvojových partnerství byly vytvořeny učební materiály pro výuku českého jazyka v jazykově, socio-profesionálně a kulturně heterogenních skupinách a 3

4 vyznačující se respektem vůči kulturně podmíněným charakteristikám jednotlivých uživatelů (projekty Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu Univerzity Karlovy, Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty a Sdružení občanů zabývajících se emigranty). Při tvorbě materiálů byly použity různé postupy, které se mohou následně v praxi doplňovat. Byly vytvořeny učební materiály speciálně zaměřené na cílovou skupinu žadatelů o mezinárodní ochranu (v rámci projektu Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty), které zahrnují tři úrovně a byly vytvořeny ve spolupráci s lektory češtiny v pobytových střediscích a Multikulturních centrech; učební materiál bez mediačního jazyka je tématicky zakotven v konkrétním prostředí žadatelů a jeho cílem je efektivní vybudování komunikační kompetence na úrovni A1 Evropského referenčního rámce pro jazyky, postupně rozšiřovaný na slovní zásobu potřebnou pro komunikaci v českém pracovním prostředí. Vypracované učební materiály se vyznačují významným inovativním potenciálem, který předpokládá, že osvojení českého jazyka společně s nabytím sociokulturních kompetencí povede cizince k větší samostatnosti, zlepší jejich pozici na trhu práce (mnozí absolventi kurzu dostávali osvědčení s detailním popisem získaných jazykových dovedností) a usnadní jejich sociokulturní integraci do majoritní společnosti. Manuály pro výuku češtiny a sociokulturních dovedností slouží lektorům pouze jako vodítko jakým směrem by se příslušný kurz měl ubírat, ale vlastní obsah probírané látky vždy zohledňuje aktuální potřeby klientů (probírala se témata jak zpracovat životopis, motivační dopis, ale také se simulovaly nejrůznější praktické situace). Tato strategie napomáhá udržet zájem účastníků kurzu. Dalo by se říci, že kurz oslovuje tím více zájemců z řad cizinců či žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a dalších skupin cizinců, čím více respektuje požadavky plynoucí z jejich kulturní jinakosti. Za neodmyslitelný prvek pokrokového modulu výuky českého jazyka pro žadatele o mezinárodní ochranu, azylantů a cizinců lze také považovat zohlednění genderových charakteristik u některých kulturních komunit (například z Kazachstánu). Kdyby kurzy pro kazašskou komunitu nebyly rozděleny na muže a ženy, nepochybně by kurz přišel o početnou skupinu potenciálních uchazečů ženského pohlaví (projekt Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu Univerzity Karlovy). Společným působením rozvojových partnerství v národní tématické síti F dospěli její členové k názoru, že je třeba posilovat socio-kulturní kompetence představitelů minority i majority na úkor neefektivního autoritativního přístupu. Projektové partnerství POLIS obecně prospěšné společnosti - Člověk v tísni, o. p. s. například podporovalo společné využívání volného času dětí Romů a imigrantů s dětmi majority. Interakce mezi různými komunitami byly rovněž podporovány prostřednictvím tří multikulturních center Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty. Vznik a činnost těchto 4

5 multikulturních center výrazně posílilo právě možnost komplexního využití potenciálu žadatelů o mezinárodní ochranu, a to jak službami poskytnutými přímo této skupině (v těchto centrech mimo pobytová střediska bylo možné poskytnout jak vzdělávací aktivity, tak sociální, psychologické a právní poradenství, zaměřené na pracovně právní vztahy), tak působením na informovanost těch zaměstnavatelů, kteří se z různých důvodů obávají takovéto lidi zaměstnat, ale také působením na regionální politiky či úředníky státní správy, kteří řeší konkrétní problémy s těmito cizinci v regionu. Poznávání různých, často odlišných komunit navzájem i jejich setkávání s majoritní společností je předpokladem vzájemného přijetí a následné integrace. Multikulturní centra mají také významnou socializační funkci - jejich umístěním mimo pobytová střediska pro žadatele o statut mezinárodní ochrany - si zájemci o služby Multikulturního centra snadněji osvojují každodenní rytmy života ve společnosti (zjednodušeně řečeno vstát, učesat se, připravit se na odchod za nejrůznějšími pracovními či vzdělávacími aktivitami). Je nesporné, že multifaktorové problémy je nutné řešit komplexně a se synergickou návazností implementovaných politik. Při vytváření konstruktivních strategií řešení problému nelze opomenout odlišné kulturní vzorce cílové populace, které mohou zásadním způsobem ovlivnit efektivitu implementace dobrých praxí 4. Vypracovávání integračních strategií je vždy dvoustranným procesem, který se neobejde bez zpětné vazby cílové populace. Manažeři projektů NTS F seznamovali představitele státní správy, jakož i širokou veřejnost, o konkrétních projektových aktivitách na pomoc žadatelům o mezinárodní ochranu a ostatním cílovým skupinám prostřednictvím realizovaných kulatých stolů, video-reportáží (projekty Konzorcia nevládních organizací pracujících s uprchlíky v ČR a Ústavu pro jazykovou a odbornou přípravu Univerzity Karlovy) a publikovaných článků. Hromadné sdělovací prostředky jsou bezesporu velmi důležitým nástrojem pro utváření obrazu o společnosti. Stálo by proto možná za zvážení, zda bychom se nechtěli inspirovat belgickým modelem, v rámci kterého se tamější Asociace žurnalistů společně s Centrem pro rovnost příležitostí a boj proti rasismu snaží pravidelným (každoročním) vyhodnocováním publikovaných článků a jejich doprovodné obrazové dokumentace eliminovat šíření informací se skrytým rasistickým podtextem a zároveň u čtenářů posilovat interkulturní porozumění. Výsledky provedených analýz jsou následně zasílány příslušným deníkům s doporučeními na možné kvalitativní změny ve strategii publikování článků. 4 Mezi sociálně vyloučenými Romy například existují povolání, která jsou pro ně více stigmatizující a výkon takových povolání je jejich okolím hodnocen spíše negativně (např. pečovatelka v domově sociální péče), popřípadě povolání, jejichž výkon je ovlivněn zkušeností s diskriminací (např. pokladní). 5

6 Významným počinem projektových partnerství NTS F bylo také zapojení cílové skupiny do evaluace projektových aktivit. Na základě jejich vznesených podnětů byly například upravovány koncepty výuky českého jazyka (projekt Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy a Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR) či metodiky individuální sociální práce (projekty Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Sdružení občanů zabývajících se emigranty a Organizace pro pomoc uprchlíkům). Na základě spolupráce v národní tématické síti F se představitelům rozvojových partnerství a tvůrcům politik dále podařilo prohloubit kontakty i se zaměstnavateli a dalšími relevantními partnery (včetně zástupců Cizinecké policie a Úřadů práce), což ve svém důsledku zefektivňuje implementaci výstupů jednotlivých projektů. Analýzy a zpětné vazby stejně tak jako diskuze a výměna zkušeností mezi národními a nadnárodními partnery jsou klíčovými prostředky jak maximalizovat dopad Iniciativy Společenství EQUAL. Diskuze mezi příslušnými partnery přitom může probíhat buď na základě osobního kontaktu, nebo prostřednictvím postmoderních technologií. Nedávný vývoj v oblasti evropské integrační politiky (v pořadí již druhé setkání ministrů členských zemí Evropské unie pověřených integrační politikou, které se uskutečnilo v květnu 2007 v Postupimi) 5, předznamenal vytvoření webové stránky pro srovnávání dobrých praxí mezi členskými státy Evropské unie. Inspirací tohoto kroku pro Českou republiku by mohlo být vytvoření národní webové stránky, jež by srovnávala integrační politiky aplikované na lokální popřípadě regionální úrovni. Ve spolupráci Evropské komise a organizace Eurocities byl rovněž zahájen - tzv. rotterdamský proces, který předpokládá, že se v některé z evropských imigračních metropolí bude každoročně konat konference srovnávající integrační politiky na lokální úrovni. Tento vývoj na evropské úrovni by se rovněž mohl promítnout i na území českého státu, kde by se pravidelně setkávali představitelé regionálních či lokálních úřadů, zástupci neziskových organizací, tvůrci politik, zaměstnavatelé a představitelé sdružení cizinců a společně tak diskutovali o úspěšnosti (popř. neúspěšnosti) implementovaných (lokálních a regionálních) integračních politik. Vytvoření sítě místních středisek pro sledování osvědčených postupů je mimo jiné i jedním z klíčových cílů programu Progress Evropského sociálního fondu. 5 Historicky první setkání tohoto typu proběhlo v listopadu 2004 v Gröningenu. 6

7 Identifikace nedostatků v existující praxi Rozvojová partnerství sdružená v rámci národní tématické sítě F také společně identifikovala několik základních nedostatků v soudobé praxi, které v mnohých aspektech brzdí integraci zranitelných skupin na místním trhu práce. Jejich náprava by podle manažerů jednotlivých rozvojových partnerství NTS F a dalších zainteresovaných osob (tvůrců politik odbor migrace a integrace cizinců MPSV ČR a expertů z Evropské komise) přispěla k posílení integrovatelnosti znevýhodněných skupin nejen do stávajících ekonomických struktur, ale i do hostitelské společnosti jako takové. I. Identifikovaný problém neuznávání vzdělávání a kvalifikace Není náhodou, že imigranti (tj. příchozí, jež setrvali na území hostitelského státu déle než jeden rok podle měřítek OSN) nacházejí své pracovní uplatnění zejména v určitých - obvykle méně kvalifikovaných profesích 6, ačkoli minimálně čtvrtinu azylantů 7 představovali absolventi vysokých škol. Neuznávání vzdělání a kvalifikace imigrantů považují v České republice za problém i autoři březnové studie Indexu migrační politiky (MIPEX), sestaveného Britskou radou ve spolupráci s Migration Policy Group 8. Jednou z identifikovaných cest, která imigrantům pomáhá získat odpovídající zaměstnání je individuální sociální práce s klientem. V případě imigrantů s nízkým vzděláním se individuální práce rozvojových partnerství zaměřila na navýšení kvalifikace a pracovních dovedností představitelů cílové skupiny, tak aby se mohli prakticky začlenit na legální trh práce (ať už v hostitelské společnosti či v zemi původu). Zatímco u imigrantů s vyšším vzděláním se individuální asistence zaměřila spíše na získání takového zaměstnání, které by odpovídalo jejich odborné kvalifikaci. Tento individuální přístup a práce s motivací klienta přinesl mnohým účastníkům vytoužené ovoce (tj. nalezení pracovního uplatnění ve vystudované profesi). Vzhledem ke specifičnosti cílové skupiny by se aplikovaná metodika individuální sociální práce mohla do budoucna stát impulsem pro vznik nových druhových standardů v rámci již existujících Standard kvality sociálních služeb Ministerstva 6 Platí pro migranty z východoevropských a rozvojových zemí. 7 V rámci realizovaného projektu Sdružení občanů zabývajících se emigranty bylo 25% klientů z celkového počtu 138 azylantů vysokoškolsky vzdělaných. 8 Podmínky pro integraci cizinců jsou v ČR nevalné. Zdroj ČTK. Metro. Praha. 12. března s.2. 7

8 práce a sociálních věcí 9 ustavujících základní obecné nepodkročitelné minimum každé sociální služby. Za podpory jak národních (MPSV ČR), tak i mezinárodních partnerů (Evropského sociálního fondu, aj.) již v současné době vznikají nové druhové standardy reflektující specifické potřeby určitých typů sociálních služeb. Zatím však seznam nových druhových standardů nezohledňuje osoby pocházející z emigrace 10. Zcela přirozenou součástí takových metodik individuální sociální práce a asistence (projekty Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, Sdružení občanů zabývajících se emigranty a Organizace pro pomoc uprchlíkům), které by systémově zajišťovaly pomoc klientovi v průběhu jeho/jejího integračního procesu (formou tzv. guided approach) by měl být - podle manažerů jednotlivých projektů - audit dovedností (tj. zhodnocení znalostí a dovedností klienta). Vytvoření a odzkoušení tzv. skills auditů proběhlo velmi úspěšně a je využitelné v další práci. Individuální sociální práce by mohla být vykonávána - tak jak tomu bylo v České republice doposud prostřednictvím zástupců neziskových organizací, anebo - po vzoru již realizovaných projektů CIP EQUAL v ostatních evropských státech - samotnými představiteli cílové skupiny. Tito speciálně proškolení zástupci cílové skupiny 11 by mohli být nápomocni při hledání odpovídajícího pracovního uplatnění svých krajanů (popř. jiných přistěhovalců ze třetích zemí) například na úřadech práce, a to zejména v lokalitách se zvýšeným počtem cizinců. Zapojení cílové skupiny do budoucích projektů Evropského sociálního fondu je mnohými manažery projektů NTS F považován za legitimní požadavek osob žijících v multikulturní společnosti. II. Identifikovaný problém nemožnost pracovat 12 měsíců ode dne podání žádosti o mezinárodní ochranu Na základě společné diskuze s manažery realizovaných projektů NTS F zaměřených na žadatelé o mezinárodní ochranu a členy kabinetu evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti, jakož i vedení katedry sociální 9 Evropský sociální fond a MPSV ČR již v minulosti hradilo vyváření druhových standardů sociálních služeb, o které by se mohly rozšířit stávající Standardy kvality sociálních služeb. 10 V současné době existují Standardy kvality občanských poraden Asociace občanských poraden, Standardy podporovaného zaměstnávání České unie podporovaného zaměstnávání, Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, dále standardy pro rodinné poradny, pro chráněné bydlení, pro ranou péči apod. (zdroj: Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb Prostřednictvím profesionálních školení metodiky sociální práce připravených realizátory projektů Iniciativy Společenství EQUAL či dalších projektů hrazených Evropským sociálním fondem, atd. 8

9 geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy bylo konstatováno 12, že 12 měsíční lhůta, po kterou nemohou být uprchlíci ekonomicky aktivní, je nepřiměřeně dlouhá a žadatele o mezinárodní ochranu nepřímo navádí k přijetí nelegálního zaměstnání na černém trhu práce. Skutečnost, že velká část žadatelů o mezinárodní ochranu si hledá zdroj obživy prostřednictvím neformálních kontaktů s představiteli vlastní komunity a často přijímá práci bez jakéhokoli legálního zaštítění mi byla rovněž potvrzena na základě konzultací s 68 migranty, mezi kterými se nacházeli právě i zástupci této specifické skupiny cizinců žadatelé o mezinárodní ochranu. Po uplynutí 12 měsíců, kdy už by žadatelé o mezinárodní ochranu mohli být legálně zaměstnáni, na černém trhu práce obvykle setrvávají. Výše uvedené skutečnosti ostatně potvrzují i závěry sociologického průzkumu provedeného v rámci projektu Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty 13. Nebezpečí, které v sobě nelegální práce skrývá je zdařile vystiženo v komiksu nazvaného Proč pracovat legálně 14. Přijetí roční ochranné lhůty po kterou nesmí žadatelé o mezinárodní ochranu pracovat reagovala ve své době na zvýšený počet neodůvodněných žadatelů o azyl, kteří si žádostí o azyl pouze legitimizovali svou ekonomickou činnost v České republice. V současné době se již takový nápor žadatelů o mezinárodní ochranu nepředpokládá, neboť aplikací Dublinského nařízení (kdy je žádost o status mezinárodní ochrany zpravidla posuzována vždy prvním státem, do kterého žadatel vkročil a v němž požádal o ochranu) máme na území České republiky pouze jedny vnější hranice a to mezinárodní letiště Praha Ruzyně. Využití maximální povolené doby (12 měsíců) pro členské státy EU se v současnosti zdá spíše kontraproduktivní. Žadatelé o mezinárodní ochranu buď ztrácejí pracovní návyky, anebo se integrují na černém trhu práce, ze kterého se jen stěží opět vymaňují. V každém případě majoritní společnost vynucenou ekonomickou nečinností žadatelů o mezinárodní ochranu či jejich ilegálním zaměstnáváním ekonomicky ztrácí. Manažeři projektů NTS F společně s představiteli kabinetu evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti v Bruselu se proto domnívají, že by 12 měsíční lhůta měla být přehodnocena podle aktuální situace a potřeb a případně 12 Dne 7. března 2008 na schůzce v kabinetu evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti v Bruselu. 13 Basovníková S., Hofírek O., Klvaňová R., Mega D., Reichová J.,: Zkušenosti žadatelů o azyl a strpitelů se zaměstnávání v ČR výsledky sociologického průzkumu zpracovaného pro účely projektu Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty Proč mají zůstat stranou? Komplexní posílení pracovního potenciálu žadatelů o azyl podpořeného z programu Iniciativy Společenství EQUAL. 14 Komiks Proč pracovat legálně byl vytvořen ve spolupráci projektů NTS F: Work in Prague, Work in Czech, Human Step, Net 2005 a Podpora nezletilých žadatelů o azyl bez doprovodu. 9

10 zkrácena na polovinu. Návrh na zkrácení lhůty, po kterou je žadatelům o mezinárodní ochranu zakázáno vstoupit na trh práce v ČR, byl také vytvořen v rámci aktivit skupiny Analytického expertního centra Think Tanku projektu Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty, zformulován jako pozměňovací návrh pro poslance a po značném lobbyingové úsilí se dostal na pořad jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. III. Identifikovaný problém absence možností dalšího kariérního postupu Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době nedisponuje žádným mechanismem, podle kterého by mohlo vypočítat kolik žadatelů o mezinárodní ochranu působí na českém trhu práce. Vytvoření takového statistického nástroje by mohlo do budoucna pomoci s identifikací odpovídajících lokálních integračních politik a relevantních programů dalšího vzdělávání ekonomicky aktivních žadatelů o mezinárodní ochranu na úřadech práce. Získání prvního legálního pracovního postu (zpravidla nekvalifikované profese) by pro žadatele o mezinárodní ochranu či azylanty nemělo být konečnou. Společnost by se měla postarat o vytvoření nabídky navazujících vzdělávacích kurzů, které by případným zájemcům napomohly získat kvalifikovanější pozici a postoupit tak i na společenském žebříčku. Nemožnost získat kvalifikovanější pozici souvisí otázkou diskriminace zranitelných skupin obyvatelstva nebo s takzvaným xeno-skepcisismem (podle belgického vědce Altaye Manço), předpokladem méněcennosti některých přistěhovaleckých skupin, kdy v očích majority přistěhovalci nejsou schopni vykonávat kvalifikovanější pozice. Zvláštní pozornost by přitom měla být věnována vzdělávání a rozvoji pracovních dovedností představitelů druhé generace migrantů, od kterých je často stereotypně očekáváno, že zaujmou pozice po svých rodičích. Tato stigmatizace konkrétních zaměstnání (zpravidla těch méně kvalifikovaných) je typická pro druhou generaci imigrantů zejména v západních evropských zemích 15. Počet imigrantů stoupá geometrickou řadou i v zemích střední a východní Evropy, a proto nelze vyloučit, že se podobná situace u některých skupin cizinců může v budoucnosti vyskytnout i v České republice. 15 Druhá generace imigrantů se často ocitá na rozhraní dvou kultur (kultury svých rodičů a majoritní společnosti) a dvou vzorců socioekonomických očekávání. Potomci imigrantů již obvykle nechtějí pracovat za nízký plat na nekvalifikovaných pozicích (tak jako tomu bylo v případě jejich otců, jež přijížděli do Evropy pracovat jako náboroví pracovníci do průmyslových podniků a uhelných dolů), ale považují za legitimní poohlížet se po vyšších společenských postech, což ovšem není vždy kompatibilní s viděním majoritní společnosti. 10

11 3. Závěry a doporučení Národní tématická síť F svou existencí potvrdila, že identifikace problémových oblastí, jakož i příprava samotných inovativních strategií je nejefektivnější jedině tehdy, je-li využit interdisciplinární přístup. Z důvodu maximalizace účinků vybraných inovativních programů je proto žádoucí nastavené parametry spolupráce (a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni) zachovat. Udržování a rozšiřování stávajících sítí spolupracovníků je nezbytné nejen z praktického hlediska, zejména s ohledem na snadnější komunikaci mezi jednotlivými články řetězce (od definice problému po vytvoření konkrétních strategií inovativních politik), ale i proto, že fungující síť partnerů nepoměrně zvyšuje pravděpodobnost získání prostředků z evropských fondů. Je nesporné, že nelze vytvořit jednu všeobjímající šablonu integrace zranitelných skupin obyvatelstva, která by byla přenositelná z jednoho regionu do druhého. Některé aspekty přece jenom přenášet lze. Aplikované integrační politiky by měly vždy vycházet z úcty k diverzitě, měly by být kompatibilní s politikami již realizovanými a měly by odpovídat základním požadavkům všech zúčastněných stran. Vytvoření odpovídajících programových aktivit také předpokládá uskutečňování pravidelných analýz situace v lokalitách a regionech. Tento pravidelný monitoring socioekonomického začlenění nejrůznějších přistěhovaleckých skupin, jakož i evaluace míry znevýhodnění nejzranitelnějších osob, by nepochybně přispěl k identifikaci praktické náplně Evropskou unií přijatých Obecných základních principů pro integraci (tzv. Common Basic Principles) na lokální úrovni. Obecné základní principy pro integraci by na základě včasného stanovení konkrétních potřeb mohly nabýt forem odpovídajících pro-aktivních a preventivních opatření státní správy či samosprávy - a to za účasti či bez - představitelů cílových skupin samotných. Nutno podotknout, že regionální a lokální úředníci budou vstřícní vůči zavádění inovativních pro-aktivních přístupů jedině tehdy, budou-li přítomnost ostatních kulturních skupin vnímat jako jistou komparativní výhodu pro příslušný region či lokalitu. Z tohoto důvodu je prohlubování kontaktů s regionálními a lokálními úředníky nevyhnutelným faktorem úspěchu mainstreamingové strategie rozvojových partnerství NTS F. Ideální by bylo, kdyby diskuze probíhala již s představiteli plánovaných Regionálních integračních center, které po svém vytvoření mají fungovat na podobném principu jako tomu bylo před vznikem Vyšších územně samosprávných celků u Okresních poradních orgánů pro otázky integrace cizinců. 11

12 Nabízejí se dvě varianty řešení, jak lobovat za zlepšení situace migrantů a žadatelů o mezinárodní ochranu na místní či regionální úrovni tím jsou fungující platformy relevantních spolupracovníků (NTS F), anebo zřízení poradních orgánů přímo na místních/regionálních úřadech, jak je tomu v některých evropských státech 16. Nicméně, slabou stránkou poradních orgánů působících v zahraničí je především skutečnost, že většinou nedisponují rozhodovacími pravomocemi a málokdy se tak mohou fakticky podílet na změně znepokojivé situace. Národní tématická síť F je přesvědčena, že socioekonomická integrace žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů a příslušníků národnostních skupin není jen otázkou jich samotných, nýbrž celé společnosti, která nese za zranitelné skupiny obyvatelstva morální zodpovědnost. NTS F se domnívá, že majoritní společnost by měla své aktivity směřovat tak, aby předcházely všem formám ilegálního zaměstnávání a působily preventivně vůči socioekonomickému vyloučení určitých skupin - popřípadě aby bránily vzniku geograficky segregovaných komunit tzv. ghett. Rozvojová partnerství sdružená v NTS F se rovněž shodla na tom, že socioekonomickému vyloučení do velké míry pomáhá předcházet 16 Tyto poradní orgány jsou buď složeny výhradně z reprezentantů imigračních skupin (jako je tomu v belgických Antverpách a 19. pařížském okrsku), nebo ze zástupců jak minority, tak majority (jako je tomu v německém Hannoveru). V belgických Antverpách se osvědčila existence takzvaných cizineckých platforem, které slučují jednotlivé přistěhovalecké komunity pocházející z jednoho kontinentu. Například Africká platforma slučuje imigranty afrického původu. Jako celek se platforma snaží o nápravu nejrůznějších socio-ekonomických problémů, jimiž čelí všechny komunity bez rozdílu (zejména se jedná o oblast bydlení, vzdělávání, postavení cizinců na trhu práce). Jestliže se ovšem některá africká komunita potýká ještě s nějakými, pro ni typickými, problémy, lobuje za jejich vyřešení u městského orgánu už sama za sebe. Městští úředníci jsou obvykle připraveni obavy cizinců vyslyšet, a to ať už byly vzneseny v rámci formalizovaného útvaru Africké platformy, anebo představiteli té které znevýhodněné komunity. Pokud jde situaci v 19. pařížském okrsku, byl zde ustaven poradní orgán složený z přistěhovalců z mimoevropských zemí, kteří nedisponují ani aktivním, ani pasivním volebním právem. Nicméně tito cizinci, jsou starostou přizýváni k diskusi o socioekonomických reformách v lokalitě. Členové tohoto pařížského poradního orgánu jsou voleni tak, aby paritně zastupovali jednotlivé přistěhovalecké komunity žijící v 19. pařížském okrsku. Inspirací může být pro české podmínky i německý model. Starosta německého Hannoveru v rámci svého nového integračním plánu pravidelně svolává takzvané integrační summity, jejichž cílem je najít společná řešení na nejrůznější tíživé problémy imigrantů (týkající se sociálních služeb, integrace imigrantů na trhu práce, podpory sociálního a kulturního života). Integračních summitů se účastní nejen zaměstnavatelé či reprezentanti neziskových organizací a odborníci přes otázky migrace a integrace cizinců, ale také samotní představitelé cizineckých komunit. Starosta Hannoveru zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se těchto summitů účastnili příslušníci všech cizineckých komunit legálně pobývajících na území města. V případě, že některá cizinecká komunita je natolik malá, že neutvořila na území města žádnou formální organizaci, jež by příslušné cizince reprezentovala, jsou na summity zváni také jedinci (například původem z Toga). V Hannoveru existuje také Komise pro migraci, která je z poloviny tvořena německými úředníky a z poloviny cizinci. Stejně jako v případě integračních summitů se jedná o orgán, který sice nedisponuje žádnou rozhodovací pravomocí, nicméně, městská rada je povinna vyslyšet jejich stanovisko vždy, když řeší otázky bezprostředně spojené s integrací cizinců v lokalitě. 12

13 výuka českého jazyka a sociokulturních dovedností. Pro oba tyto specializované výukové kurzy byly v rámci projektových aktivit vytvořeny navzájem se doplňující učební materiály, jež by - společně s ostatními materiály pro výuku češtiny dalších rozvojových partnerství - mohly sloužit jako inspirace pracovníkům Výzkumnému pedagogickému ústavu, kteří byli Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pověřeni zpracováním učebnic pro přípravu cizinců na zkoušky A1 do července letošního roku 17. Materiály se dále vyznačují významným inovativním potenciálem, plně korespondujícím se současným vývojem filozofického myšlení v oblasti integračních politik, který považuje nabytí interkulturních kompetencí u představitelů minority i majority za klíčový předpoklad sociální soudržnosti v lokalitě. Jednou z cest jak zlepšit interkulturní soužití mezi komunitami a současně omezit stereotypní vidění představitelů hostitelské společnosti je také citlivé využívání hromadných sdělovacích prostředků. Svobodná média, představující samozřejmý základ politického a společenského života v demokratickém státě, mohou být rovněž nástrojem pro posílení role občanské společnosti. Optimálně fungující občanská společnost dokáže významným způsobem přispět k podpoře mezigenerační a interkulturní tolerance, nicméně, je nezbytné, aby jednotlivé formy občanské společnosti reflektovaly skutečné zájmy zvláště zranitelných či segregovaných skupin obyvatelstva a případní zájemci o účast na jejích aktivitách nebyli pro svůj kulturní původ vyloučeni. Rozmanitost je nutné chápat jako určitou formu komparativní výhody, prostřednictvím které lze dosáhnout společenského a hospodářského rozvoje Workshop NTS F. Závěrečná konference EQUAL Gerstnerová, A. Hodnocení mainstreamingové strategie národní tématické sítě integrace na trhu práce pro cizince. Zpracováno pro odbor řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Praha dne 10. prosince

14 4. Seznam využitých informačních zdrojů 1) NTS F Integrace na trhu práce pro cizince, webové stránky Iniciativy Společenství EQUAL v České republice. 2) Mainstreamingová strategie NTS F, webové stránky Iniciativy Společenství EQUAL v České republice. 3) Výroční konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL, webové stránky Step to Net, Götz, Václav. Prezentace národní tematické sítě F, 19.listopadu ) Zápis z pracovního jednání NTS F dne ) Zápis z pracovního jednání NTS F dne včetně příloh k zápisu. 6) Zápis z pracovního jednání NTS F dne ) Zápis z pracovního jednání NTS F dne ) Zápis z pracovního jednání NTS F dne ) Vzdělávání v zavádění standardů kvality sociálních služeb. 12. duben ) Podmínky pro integraci cizinců jsou v ČR nevalné. Zdroj ČTK. Metro. Praha. 12. března s.2. 11) Jednání s Pavlou Burdovou Hradečnou (Poradna pro uprchlíky), Lucií Medkovou (Konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty), Džanou Popovič (Organizace pro pomoc uprchlíkům), Václavem Götzem (Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy), Vlastou Bučilovou (Human Resources s. r. o.), Arnoštem Svobodou (Sdružení občanů zabývajících se emigranty), Zuzanou Ramajzlovou a Danielem Hůlou (Člověk v tísni, o. p. s.), Janem Kepkou (odbor migrace a integrace cizinců, MPSV ČR) a zástupcem kabinetu evropského komisaře pro zaměstnanost, sociální záležitosti a rovné příležitosti Janem Jařabem. 12) Gerstnerová, Andrea. Hodnocení mainstreamingové strategie národní tématické sítě integrace na trhu práce pro cizince. Zpracováno pro odbor řízení pomoci z ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Praha. 10. prosince ) Gerstnerová, Andrea. Závěrečná zpráva grantového projektu Posilování kulturní diverzity: podpora systematického přístupu řešení otázek kulturní integrace příchozích Grantové agentury Univerzity Karlovy (GA UK, reg.číslo 265/2006/B-GEO/PřF). prosinec ) Workshop NTS F. Závěrečná konference EQUAL

Hodnocení mainstreamingové strategie Národní tématické sítě F Integrace na trhu práce pro cizince

Hodnocení mainstreamingové strategie Národní tématické sítě F Integrace na trhu práce pro cizince Program Iniciativy Společenství EQUAL Hodnocení mainstreamingové strategie Národní tématické sítě F Integrace na trhu práce pro cizince Prosinec 2007 Zprávu v rámci projektu Zajištění činnosti NTS CIP

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL

Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Základní informace ke druhému kolu Iniciativy Společenství EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL byla Evropskou komisí vyhlášena v návaznosti na předchozí Iniciativy

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille

DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ. Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille DEKLARACE PŘEDSEDNICKÉHO TRIA: ROVNOST ŽEN A MUŽŮ Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi muži a ženami 14. listopadu 2008 Lille 1 Neformální setkání ministrů odpovědných za rovnost mezi

Více

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU

Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě FOTO: TUDOR VINTILOIU Program UNHCR pro integraci uprchlíků ve střední Evropě Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Regionální kancelář pro střední

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Podpora zaměstnanosti prostřednictvím grantových projektů v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Ivana Projsová Odbor implementace programů ESF Změny v OP LZZ Oblast podpory 1.1, 3.4 vyhlašuje

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období

Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období Akční plán Národní strategie globálního rozvojového vzdělávání pro období 2016-2017 Oblast Úkol Gestor Indikátor Vzdělávací politika, koncepce a programy Zlepšit vnímání důležitosti problematiky globálního

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Role integračních center při integraci cizinců

Role integračních center při integraci cizinců Role integračních center při integraci cizinců Prosinec 2012 Tereza Blahoutová Abstrakt: Integrace stále se zvyšujícího počtu cizinců do české společnosti začíná být otázkou aktuální nejen pro českou vládu,

Více

Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem

Formování profese sociokulturní mediátor Inspirace portugalským modelem Formování profese "sociokulturní mediátor" Inspirace portugalským modelem Zkrácený název projektu: Sociokulturní mediátoři Projekt ESF CZ.1.04/5.1.01/77.00416 Doba trvání: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční

Více

Zápis z pracovního jednání NTS F dne 7.2.2007

Zápis z pracovního jednání NTS F dne 7.2.2007 Zápis z pracovního jednání NTS F dne 7.2.2007 Místo a čas: PwC, Kateřinská 40, Praha 2, od 10:00 hodin Účastníci jednání: číslo projektu Název příjemce Účastník, jméno, příjmení účast 0106 Konzorcium nevládních

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí

2015/ Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí 2015/59778-311 Ve věci informací o Norských fondech a sociálně právní ochraně dětí Dotaz: (ze dne 7. 10. 2015) Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. Norské fondy a sociálně právní ochrana dětí Žádám podle

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR

STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZAMĚSTNANOSTI V ČR Renáta Halásková Ostravská univerzita, Filozofická fakulta Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na strategii operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Výzva 03_17_075 Příloha č. 3 Zdůvodnění dílčích alokací

Výzva 03_17_075 Příloha č. 3 Zdůvodnění dílčích alokací Výzva 03_17_075 Příloha č. 3 Zdůvodnění dílčích alokací Finanční alokace výzvy (rozhodná pro výběr projektů k financování) činí 298 000 000 Kč. V rámci této celkové alokace výzvy jsou vymezeny dílčí alokace

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL. Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL

Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL. Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL Seminář pro žadatele o finanční podporu z CIP EQUAL Dodatečná výzva pro Akci 3 CIP EQUAL Mgr. Jan Blahůšek Ministerstvo práce a sociálních věcí Řídící orgán CIP EQUAL Iniciativa Společenství EQUAL v roce

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook.

Nabídka kurzů pro migranty a migrantky. jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR. www.ekscr.cz www.facebook. Nabídka kurzů pro migranty a migrantky jazykové, sociokulturní a pracovní kurzy, osobnostní rozvoj a život v ČR evropská kontaktní skupina www.ekscr.cz www.facebook.com/ekscr Evropská kontaktní skupina

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa...

Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... Projekt Když potřebujete pomoc při hledání místa... opatření 2.1 OP RLZ integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí územní rozsah: Brno-město a Brno-venkov doba realizace: 9.

Více

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra

Návrh vystoupení náměstka Jakuba Dürra Veřejné slyšení v Evropském parlamentu organizováno politickou skupinou PPE-DE Systém Evropských škol: Model pro mobilitu a mnohojazyčnost 19. března 2009 (9:00 12:30) sál A3E-2 Návrh vystoupení náměstka

Více

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+

Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Příprava pozice ČR ke kohezní politice EU 2013+ Mgr. Stanislav Schneidr Odbor evropských záležitostí Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Výroční konference ROP Střední Čechy 2010 Brandýs nad Labem, 15. září

Více

Evaluace průřezových témat

Evaluace průřezových témat KONFERENCE 2013 EVALUACE PRO BUDOUCNOST Evaluace průřezových témat Daniel Svoboda 28. 5. 2013 1 Úvod Busanské partnerství pro efektivní rozvojovou spolupráci potvrdilo, že odstraňování chudoby a nerovností

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Studijní programy 2015 / 2016

Studijní programy 2015 / 2016 Studijní programy 2015 / 2016 Informace o fakultě Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS MENDELU) byla založena v roce 2008 jako pátá fakulta Mendelovy univerzity v Brně. Podnětem pro

Více

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání

Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, Liberec 9. 2. 2012 Propojování počátečního a dalšího vzdělávání Projekt Podpora dalšího vzdělávání v Libereckém kraji projekt realizovaný v rámci Operačního

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu PhDr. Irena Borkovcová Celostátní konference Inovace v předškolním vzdělávání s mezinárodní účastí MŠMT, Praha, 18.10.2013 Mezinárodní spolupráce ECEC

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 14.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 74/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci

Více