Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince"

Transkript

1 Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Sekce pedagogicko-psychologického poradenství Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince Příprava systémového řešení péče o žáky - cizince ve školských poradenských zařízeních 2014

2 2

3 Obsah Úvod Vymezení pojmů a problematiky Cizinec ve školském systému Poradenské služby a jejich úskalí při práci s žákem - cizincem... 8 Část A Analýza služeb školských poradenských zařízení 2 Design šetření a oblasti mapování Výstupy z realizovaného šetření Charakteristika žáků cizinců v PPP Počty žáků cizinců v PPP Země původu žáků cizinců v PPP Věkové rozložení žáků cizinců v PPP Oblast komunikace s žáky cizinci a jejich zákonnými zástupci Jazykové kompetence poradenských pracovníků Způsoby komunikace Hodnocení kvality komunikace Průběh poskytování poradenských služeb žákům - cizincům Iniciátor první návštěvy PPP Zakázka/poptávka s jakou přichází žák - cizinec do PPP Získávání anamnestických dat Diagnostické nástroje a postupy Doporučení a následná péče Kompetence pracovníků Kritická místa poskytování poradenských služeb žákům - cizincům Část B Příprava systémového řešení péče o žáky - cizince ve školských poradenských zařízeních 5 Diagnostický proces u dětí cizinců - poznatky ze zahraniční literatury Role psychologa kulturní sebeuvědomění Navázání kontaktu anamnéza definování zakázky Testování Přístupy k dosažení rovnosti při testování jejich výhody a nevýhody

4 5.2.2 Kulturně-jazyková klasifikace testů Závěr - Návrh systémového řešení péče o žáky - cizince ve školských poradenských zařízeních Literatura Přílohy Příloha č. 1 - Scénář rozhovoru s poradenskými pracovníky v PPP Příloha č. 2 Dotazník pro PPP

5 Úvod Předkládaná zpráva vychází z potřeby systémového řešení péče o žáky cizince ve školských poradenských zařízeních podpořeného usnesením vlády České republiky z 22. ledna 2014 č. 60 k postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití v roce Plnění zadání bylo rozděleno do dvou na sebe navazujících úkolů, které byly realizovány v průběhu roku Náplní úkolu 6A45S4 Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince bylo identifikovat oblasti, ve kterých školským poradenským zařízením schází systémová podpora pro zajištění optimální kvality služeb poskytovaných žákům cizincům. Sledovány byly především způsoby překonávání jazykové a kulturní bariéry, zda pracovníci mají k dispozici postupy a nástroje vhodné pro práci s žáky cizinci, zda disponují interkulturními kompetencemi a také, zda v péči o žáky cizince probíhá spolupráce s jinými subjekty poskytujícími služby těmto dětem. Výsledky mapování jsou prezentovány v části A této zprávy. Navazující úkol 6A46S4 Příprava systémového řešení péče o žáky - cizince ve školských poradenských zařízeních se zaměřoval na návrh řešení klíčových kritických bodů poradenského systému týkajících se poskytování poradenských služeb žákům cizincům. Šetření bylo z velké části obohaceno o získávání poznatků ze zahraničí. Byly snímány informace ohledně sběru anamnestických dat při práci s žákem cizincem, diagnostických postupů a diagnostických nástrojů, práce s kulturní a jazykovou bariérou v poradenském procesu atd. Získané informace budou využity zejména pro sestavení metodických materiálů sloužících poradenským pracovníkům v praxi. Výstupy jsou prezentovány v části B této zprávy. 5

6 6

7 1 Vymezení pojmů a problematiky Než bude přistoupeno k samotným výstupům realizovaného šetření a následným návrhům řešení problematických míst, bylo by vhodné se pozastavit u definice cizince, respektive v případě následujícího textu dítěte cizince, žáka cizince, studenta cizince (dále jen žák cizinec nebo ŽC). 1.1 Cizinec ve školském systému Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mají všichni cizinci přístup ke vzdělávání za stejných podmínek jako občané České republiky (dále také jen ČR). V Metodickém doporučení k začleňování žáků cizinců do výuky v českých základních školách je za žáka cizince považován takový žák, jehož rodiče mají jiné občanství než české. Do této kategorie spadají jednak děti, které s rodiči do České republiky právě přicestovaly, ale i děti, které v ČR delší dobu pobývají či se zde dokonce narodily, ale jejich rodiče nejsou občany ČR. V tomto nastavení je kladen větší důraz na určitý status rodiny vůči České republice než na konkrétní vzdělávací potřeby daného žáka. Vzdělávací potřeby těchto dětí mohou být zatížené úrovní znalosti českého jazyka a specifiky jejich kulturního backgroundu, které odpovídají jejich životnímu příběhu (právě přicestovaly s rodiči do ČR x narodily se v ČR). Dále je stanoveno, že děti rodičů, kteří jsou občany států Evropské unie (včetně občanů Lichtenštejnska, Norska, Islandu a Švýcarska), mají nárok na podporu výuky jejich mateřského jazyka a kultury země jejich původu, která je koordinována s běžnou výukou na našich školách. Zbývající kategorie dětí cizinců (občané z tzv. třetích zemí, azylanti a žadatelé o azyl) mají nárok ze strany základních škol na poskytnutí nebo zprostředkování jazykové přípravy nezbytné pro jejich úspěšné začlenění do výchovně vzdělávacího procesu (blíže viz 20 školského zákona). S dalším pojmem, se kterým se lze ve školské legislativě ve spojení s žáky cizinci setkat, je žák se sociálním znevýhodněním. Tento pojem je definován 16 (školský zákon), kde v bodě c) se hovoří, že za sociální znevýhodnění pro účely tohoto zákona lze považovat postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu 1. Dle tohoto se žák cizinec, splňující výše uvedené podmínky (ne každý žák cizinec), stává pro oblast školství (vedle osob se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a osob z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožených sociopatologickými jevy, nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochranou výchovou) žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Má potom právo na úpravu vzdělávání s ohledem na jeho vzdělávací potřeby a možnosti. Postavení rodičů vůči České republice tak zůstávalo určujícím faktorem pro poskytnutí nárokovatelné podpory jejich dítěti ve výchovně vzdělávacím procesu. Bylo zapotřebí obrátit pozornost ke skutečným vzdělávacím potřebám těchto žáků. V pedagogické literatuře se proto začalo pracovat s pojmem žák s odlišným mateřským jazykem 2 (dále jen žák s OMJ), který klade důraz na skutečnost, že tito žáci mají odlišný mateřský jazyk od jazyka vyučujícího. Z tohoto hlediska 1 Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 2 Zahraniční vzdělávací systémy pracují také nejčastěji s pojmy vázanými na jazykové potřeby. Setkáváme se s pojmy ELL (English language learners žáci učící se anglickému jazyku), nebo ESL learners (English as a second language learners žáci s angličtinou jako druhým jazykem), EAL pupils/students English as an additional language pupils/students žáci/studenti s angličtinou jako dalším jazykem. (Vzdělávání a začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem Systémová doporučení, Meta, str. 13. Dostupné z 7

8 ale nelze mluvit pouze o žácích cizincích (viz definice výše), ale o mnohem širší skupině žáků. Mezi ně patří i žáci z migrantských rodin s českým občanstvím, děti krajanů navracejících se zpět do ČR po dlouhodobých pobytech v zahraničí, děti z bilingvní rodiny, kde dominuje jiný než český jazyk, děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka atd. (META, 2014) Na tuto skutečnost reagovala také školská legislativa. Ve vyhlášce č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů v 1, odstavec 5) je za žáka se sociálním znevýhodněním považován také žák s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. V důsledku tohoto kroku vzniká této kategorii žáků právo na úpravu vzdělávání s ohledem na jejich vzdělávací potřeby a možnosti. V následujícím textu bude pracováno s pojmem žák cizinec v prvním pojetí, tedy že ŽC je takový žák, jehož rodiče mají jiné občanství než české. Je to především z důvodu, že většina dostupných statistik se opírá právě o tuto definici žáka - cizince. Skutečnost je však taková, že tato definice je pro žáka cizince v oblasti školství (včetně oblasti poskytování poradenských služeb) nevyhovující. Vyrovnávací opatření by žákovi měla být poskytována na základě jeho vzdělávacích potřeb, kterými v případě žáka cizince mohou být neznalost vyučovacího jazyka a odlišný kulturní background (který se může odrážet nejen v rovině komunikačně interakční, ale i v rozvoji odborného jazyka a prezentování nabytých znalostí a vědomostí). 1.2 Poradenské služby a jejich úskalí při práci s žákem - cizincem Pedagogicko-psychologické poradny (dále PPP nebo poradny) spadají se speciálně pedagogickými centry do kategorie školských poradenských zařízení (dále ŠPZ). Ve zjednodušeném pojetí lze roli ŠPZ definovat jako zařízení nabízející podpůrné a doplňující služby směrem k nastavení individuálních specifických podmínek ve vzdělávání pro každé dítě, žáka, studenta (dále jen žák) s touto potřebou, které budou příhodné pro jeho zdravý vývoj a rozvoj jeho potenciálu. Činnosti pedagogicko-psychologických poraden mohou být v základním pojetí rozděleny na činnosti diagnostické, intervenční a konzultační 3. Diagnostické činnosti jsou jednou z klíčových aktivit PPP. Diagnostika jako komplexní proces umožňuje odborníkovi získat informace o aktuálním stavu žáka v oblasti kognitivních a percepčních schopností, osobnostních charakteristik a dalších duševních procesů a stavů. Na základě výsledků diagnostiky lze porovnávat výkon jedince s jeho předchozími výsledky, predikovat jeho úspěšnost ve školním vzdělávání, případně porovnávat jeho výkon s vrstevnickou skupinou (Svoboda, 2001). Na základě diagnostického procesu lze následně navrhnout opatření pro odborné činnosti, které minimalizují nebo vyrovnávají handicapy a znevýhodnění dětí a žáků. Za intervenční činnosti jsou označovány takové činnosti, které směřují k poskytnutí zpětné vazby k psychologickému a speciálně pedagogickému vyšetření žáka, nebo se jedná o konzultaci, která není přímo vázána na diagnostické činnosti, je více zaměřena na řešení vztahových nebo osobnostních obtíží žáka a jeho rodiny. Přestože představení role a činností poraden zde bylo pouze nastíněno, jednoznačně z toho vyplývá, že pro poradenského pracovníka jsou v jeho práci důležité dva základní nástroje. 3 Blíže se standardními postupy PPP lze seznámit ve stejnojmenné publikaci Pavly Jiráskové (ed.) a kol., která vyšla v rámci projektu RAMPS (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb - Jednalo se o projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím MŠMT. Hlavním partnerem projektu se stal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Projekt se zaměřoval na zvýšení kvality poskytovaných poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a byl realizován v letech ). 8

9 Prvním nástrojem je rozhovor, který umožňuje definování zakázky, specifikování problému, sejmutí upřesňujících dat - včetně anamnestických. Jedná se i o nástroj, jehož prostřednictvím jsou potřebné informace poskytovány žákovi a jeho rodině a je intervenováno ve směru řešení daného problému (poradenský rozhovor, terapeutický rozhovor, atd.). Druhým jsou testové nástroje, které umožňují kvantifikovat, zachytit určitý aktuální stav a tím, jak bylo uvedeno výše, porovnat získaná data s výsledky předešlými nebo porovnat s referenční skupinou, tzv. normou. Norma je reprezentována standardizačním vzorkem, na němž by měl být každý testový nástroj standardizován. Standardizační vzorek je sestavován tak, aby svou strukturou odpovídal rozložení určitých jevů (vzdělání rodičů, pohlaví, atd.) v určité společnosti. V případě žáka cizince, vzhledem k uvedené podstatě struktury poradenských služeb, zde vystupují dvě základní bariéry jazyková a kulturní. Poradenský pracovník má ztížen způsob získávání potřebných informací, je omezen při komparaci získaných informací a dat s nějakou referenční skupinou (skupinou žáků podobného věku a s podobným kulturním backgroundem), ztížen je samotný postup zadávání testu a v konečném případě i samotná intervence předání informací rodině, projednání problému, případně poskytnutí krátkodobé terapie. Tato skutečnost jasně stanovuje potřebu analýzy aktuálního stavu poskytování poradenských služeb žákům - cizincům, nutnost zmapovat a přesně vydefinovat kritické oblasti a způsoby, s nimiž se prozatím poradenský systém vyrovnává. Následně nastavit a realizovat návrh systémového řešení péče o žáky - cizince ve školských poradenských zařízeních. 9

10 10

11 Část A Analýza služeb školských poradenských zařízení pro žáky cizince 11

12 12

13 2 Design šetření a oblasti mapování K zachycení co nejširšího spektra problematiky vztahující se k poskytování poradenských služeb žákům cizincům byl zvolen smíšený design šetření sběr kvalitativních a kvantitativních dat prostřednictvím rozhovorů a dotazníků. a) Pro získání kvalitativních dat, která by pomohla ilustrovat podstatu možných úskalí poskytování poradenských služeb žákům cizincům, se uskutečnily rozhovory s vybranými pracovníky poraden, kteří mají zkušenost s poradenskou prací s touto skupinou žáků. Bylo realizováno celkem 5 rozhovorů, každý v rozmezí 1 2 hodin. V rozhovorech se pozornost soustředila zejména na zachycení subjektivní zkušenosti těchto respondentů s žáky cizinci v poradenské praxi. Rozhovory probíhaly s poradenskými pracovníky poraden, kteří kladně odpověděli na výzvu, kdo by byl ochoten zapojit se do mapování problematiky poskytování poradenských služeb žákům cizincům a to za podmínky, že má rozsáhlejší praktickou zkušenost s touto specifickou cílovou klientelou. Podklad pro rozhovor viz příloha č. 1. b) Pro získání kvantitativních dat popisujících šíři a rozsáhlost dané problematiky proběhlo dotazníkové šetření, jehož respondenty se stala jednotlivá pracoviště pedagogicko-psychologických poraden (celkem osloveno 145 pracovišť PPP). Dotazník byl sestaven na základě získaných podkladů z analýz rozhovorů a odborných materiálů vztahujících se jednak k poradenským službám a jednak k problematice žáků cizinců. Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na obdobné oblasti jako rozhovory, ale v tomto případě se již jednalo o kvantifikaci výskytu předem definovaných jevů či situací. Podoba dotazníku - viz příloha č. 2. Návratnost dotazníku byla přibližně 30% (odpovědělo 41 respondentů), z toho jeden respondent uvedl, že zasílá odpověď za všechna svá detašovaná pracoviště. Zastoupení odpovědí z jednotlivých krajů bylo nerovnoměrné od návratnosti zhruba 83% až po kraje bez odpovědi. Tuto skutečnost je nutné respektovat při interpretaci dat. Druhé dotazníkové šetření bylo adresováno školským odborům krajských úřadů a jeho podstatou bylo zachytit kvalitu a míru podpory poskytovanou žákům cizincům v jednotlivých krajích. Jednalo se zejména o mapování toho, jakým způsobem se v jednotlivých krajích naplňuje zajištění bezplatné výuky českého jazyka pro žáky cizince plnící povinnou školní docházku, a dále, které instituce v krajích nabízejí poradenské služby žákům cizincům a jejich rodinám. Ze 14 oslovených krajů své odpovědi poskytlo 11. Stěžejní oblasti šetření: základní charakteristiky žáků cizinců, kterým jsou poradenské služby poskytovány (národnost, věk), problematika komunikace s žáky cizinci a jejich zákonnými zástupci (jazykové kompetence poradenských pracovníků; využívání tlumočníků; kvalita průběhu komunikace; interkulturní kompetence poradenských pracovníků), realizace poradenské služby (kompetence k poskytování poradenských služeb žákům cizincům na straně pracovníků poraden a možnosti jejich rozšiřování; iniciace služby; snímání anamnézy; problematika, se kterou se ŽC na poradnu obracejí; diagnostické nástroje a postupy; postoj ŽC a jejich zákonných zástupců (dále také jen ZZ) k poradenským službám a PPP; dostupnost navazujících služeb). 13

14 3 Výstupy z realizovaného šetření 3.1 Charakteristika žáků cizinců v PPP Žáky cizince, kteří doposud navštívili poradny, lze charakterizovat z několika úhlů pohledu. Jednak na základě jejich počtu a zastoupení vůči celkové klientele poraden, z hlediska jejich národnosti a nakonec z hlediska jejich věku (v tomto případě zastoupeno navštěvovaným stupněm vzděláváním) Počty žáků cizinců v PPP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) pravidelně sleduje zastoupení žáků cizinců na základních a středních školách (dále jen ZŠ a SŠ). Ze statistik vyplývá, že ve školním roce tvořili žáci cizinci 1,8 % žáků a studentů na ZŠ a SŠ. Situace v PPP není v tomto směru sledována a ani samy poradny, s výjimkou ojedinělých případů, si nevedou v tomto zaměření podrobnou statistiku. Na základě této skutečnosti je nutné realizované dotazníkové šetření považovat za orientační sondu, jejíž výstup se opírá zejména o subjektivní odhad jednotlivých respondentů. Ze získaných dat vyplynulo, že ve školním roce prošlo třetinou 4 poraden přibližně 450 žáků cizinců. Zkušenost jednotlivých pracovišť s žáky cizinci je široce diferencovaná. Z popisovaného vzorku uvedlo šest poraden (necelých 15 %), že v loňském školním roce jejich pracovištěm neprošel žádný žák cizinec, zhruba 85 % poraden ze sledovaného vzorku uvedlo zkušenost s žákem cizincem. 11 poraden uvedlo zkušenost s 1-5 žáky cizinci, 3 poradny v loňském školním roce poskytly své služby několika desítkám žáků cizinců. Přesnější představu o zastoupení žáků cizinců mezi klienty PPP získáme, pokud vztáhneme jednotlivé počty žáků cizinců k celkovým počtům klientů, kteří ve sledovaném školním roce prošli danou poradnou. Nejvyšší zastoupení žáků cizinců v celkovém počtu klientů daného pracoviště odpovídalo 2,67 % žáků cizinců. Zhruba u třetiny poraden výsledek ukázal na 0,5% - 1, 0% zastoupení žáků cizinců v celkovém počtu klientů, a v případě druhé třetiny poraden se jednalo o 0,1% - 0, 5% zastoupení žáků cizinců v celkovém počtu klientů Země původu žáků cizinců v PPP Statistika MŠMT uvádí, že v loňském školním roce měli nejpočetnější zastoupení žáci a studenti z Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska. V poradnách byly nejpočetněji zastoupenou skupinou děti z Vietnamu (zhruba 27 %), Ukrajiny (zhruba 16 %), Slovenska (zhruba 10 %), Mongolska (zhruba 7 %) a Ruska (zhruba 5 %) Věkové rozložení žáků cizinců v PPP Věk žáků cizinců nebyl zjišťován 5, pozornost byla zaměřena na aktuálně navštěvovanou úroveň vzdělávání dle klasifikace vzdělávání ISCED 6. V případě žáků cizinců se na poradny v předešlém 4 Ze 145 oslovených pracovišť PPP poskytlo odpověď 41 z nich. 5 Pro respondenty by bylo dohledávání těchto údajů velikou zátěží. Obnášelo by to dohledání karty konkrétního klienta. 6 ISCED (International Standard Classification of Education) je mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO od roku vzdělávání v raném dětství (mateřské školy) 1 - primární vzdělávání (1. stupeň základní školy) 2 - nižší sekundární vzdělávání (2. stupeň základní či ročník 8letých středních škol) 3 - vyšší sekundární vzdělávání (středoškolské, maturita či vyučení) 4 - postsekundární neterciární vzdělávání (pomaturitní studium) 5 - krátký cyklus terciárního vzdělávání (vyšší odborné) 14

15 školním roce nejčastěji obraceli děti a žáci z úrovně vzdělávání ISCED 0 (zhruba 41 %) a ISCED 1 (zhruba 38 %). Graf č. 1 zobrazuje rozložení žáků cizinců (klientů poraden) podle aktuálně navštěvované úrovně vzdělávání a pro porovnání je zde uvedeno rozložení všech klientů poraden také podle navštěvované úrovně vzdělávání. Graf č. 1 Při porovnání rozložení klientů z řad žáků cizinců a celkové klientely poraden lze zaznamenat jeden rozdíl, a to v případě ISCED 0. Zatímco z celkového počtu klientů poraden spadá do této kategorie 22 % klientů, v případě žáků cizinců z celkového počtu žáků cizinců, kteří navštívili poradnu, to je 41 %. Lze tedy předpokládat, že nejčastěji řešenou zakázkou v případě dětí cizinců bude školní zralost. 3.2 Oblast komunikace s žáky cizinci a jejich zákonnými zástupci Možnosti a kvalita komunikace s žákem cizincem a jeho zákonným zástupcem bývá výrazným problémem, který komplikuje celý proces a úroveň poskytování poradenských služeb. Při mapování této oblasti byla pozornost zaměřena jednak na jazykové kompetence poradenských pracovníků tedy, co může poradenský pracovník sám za sebe žákovi cizincovi v této rovině nabídnout. Dále byla pozornost zaměřena na způsoby komunikace, které jsou s žáky cizinci a jejich zákonnými zástupci používány a nakonec na subjektivní zhodnocení kvality komunikace s vybranými skupinami žáků cizinců ze strany poradenských pracovníků Jazykové kompetence poradenských pracovníků Na otázku, kterými jazyky je alespoň jeden pracovník daného zařízení schopen dorozumět se s žákem cizincem, se nejčastěji v odpovědích objevoval jazyk anglický (87,5 % oslovených poraden), ruský (82,5 % oslovených poraden) a německý (50 % oslovených poraden). Celkem 12,5 % oslovených poraden uvedlo, že žádný z jejich pracovníků neovládá cizí jazyk v takové míře, že by se dorozuměl s klientem. Dále 65 % oslovených poraden uvedlo jazykové kompetence pro více jak jeden cizí jazyk (viz graf č. 2). Graf č bakalářské nebo jí odpovídající úroveň 7 - magisterské nebo jí odpovídající úroveň 8 - doktorské nebo jí odpovídající úroveň 9 - vzdělávání jinde neuvedené 15

16 Z dalších dat však vyplývá, že tyto jazykové kompetence nejsou při kontaktu s žáky cizinci příliš využívány. A to zejména z důvodu, že jazyky, které pracovníci poraden ovládají, jsou pro nejčastěji vyskytující se klientelu v poradnách jazyky cizími Způsoby komunikace Učiňte odhad, v jaké míře jste využívali níže uvedené způsoby komunikace se ŽC (týkající se konkrétní země původu, kterou jste uvedli v předešlé odpovědi)? pouze česky v mateřském jazyce ŽC v mateřském jazyce ŽC prostřednictvím profesionálního tlumočníka v mateřském jazyce ŽC prostřednictvím třetí osoby ve třetím jazyce ve třetím jazyce prostřednictvím profesionálního tlumočníka ve třetím jazyce prostřednictvím třetí osoby kombinace způsobu tzv. ruce nohy Způsob komunikace byl mapován prostřednictvím osmi předem stanovených kategorií (viz rámeček výše), v jejichž případě respondenti za pomoci škály uvedli, v jaké míře daným způsobem s žákem cizincem a jeho zákonným zástupcem komunikovali. K vyjádření míry výskytu měli respondenti k dispozici pět úrovní: vždy velmi často (zhruba 75 % návštěv) často (zhruba 50 % návštěv) výjimečně (zhruba 25 % návštěv) nikdy. Způsob komunikace byl mapován pouze pro nejpočetněji zastoupenou národnostní skupinu žáků cizinců. Níže uvedená data se tedy vztahují k mapování situace v případě žáků cizinců původem z Vietnamu nebo Ukrajiny. Ze získaných dat vyplynulo, že při vzájemné komunikaci se žákem cizincem a jeho zákonným zástupcem je v největší míře používán pouze český jazyk. Zhruba 40 % respondentů uvedlo, že v komunikaci používá pouze český jazyk vždy, 33 % ho používá velmi často a necelých 20 % často. Na druhém místě je potom komunikace v mateřském jazyce klienta prostřednictvím třetí osoby (neprofesionální tlumočník). V celkové komunikaci s žáky cizinci je užívání českého jazyka zastoupeno v průměru 76,9 %, mateřského jazyka cizince 28,7 % a jiného jazyka (ani český jazyk, ani mateřský jazyk cizince) 3,9 %. Celkový součet procentuálního zastoupení jednotlivých jazyků přesahuje 100 %, což je důsledkem skutečnosti, že vzájemná komunikace v některých případech probíhá v kombinaci (viz graf č. 3). Graf č. 3 16

17 Ke komunikaci s cizinci lze využít prostředníka, jímž může být profesionální tlumočník nebo tzv. třetí osoba. Třetími osobami mohou být přátelé rodiny z komunity, kteří v různé míře ovládají český jazyk, pracovníci neziskových organizací, kteří však nemusí být profesionálními tlumočníky nebo jeden ze členů rodiny, který pro ostatní překládá. Těchto prostředníků bylo podle dat využito ve zhruba 30 % případů - z toho třetina připadala na profesionální tlumočníky (viz modrá výseč, graf č. 4) a dvě třetiny na neprofesionální tlumočníky (viz červená výseč, graf č. 4). V případě klientů z Vietnamu a Ukrajiny se ani jednou neobjevilo, že by s klientem hovořil pracovník poradny v jeho mateřském jazyce. Zhruba ve 2 % případů vedl poradenský pracovník setkání s klientem v jiném jazyce (viz zelená výseč, graf č. 4). Graf č. 4 Z hloubkových rozhovorů dále vyplývá, že využívání profesionálních tlumočníků a třetích osob pro usnadnění komunikace s cizinci s sebou přináší i určité komplikace a celkově nastavuje jinou realitu poradenského procesu oproti běžné klientele (u které není jazyková bariéra). Je to už jen samotná přítomnost další osoby, mnohdy pro rodinu cizí, která vstupuje do jejich intimního prostoru (sdílí s nimi jejich anamnézu, tedy jejich životní příběh a jejich problémy; sdílí s nimi úroveň úspěšnosti jejich dítěte v testové situaci, což je pro rodiče citlivé téma; ). Pokud se jedná o osobu z komunity, je poradenskému pracovníkovi málokdy známa pravá podoba vztahu rodičů dítěte a tohoto tlumočníka. Ne vždy, byť se jedná o osobu, kterou si rodina sebou přivádí, se jedná o vztah zcela bezpečný a otevřený. Byly pojmenovány případy, kdy sama tlumočící osoba měla na průběhu a výsledku vyšetření osobní zájem. Například člen či přítel rodiny, který zároveň funguje jako tlumočník, by chtěl, aby dítě bylo v testové situaci úspěšné a nebylo tak ohroženo jeho zařazení do vzdělávacího systému (nepochopení role ŠPZ obava, že by PPP mohla dítě ze školy zcela vyřadit, viz kapitola zakázka). V některých případech zaznělo od respondentů jisté podezření, že tlumočníci poskytovaní rodinám ze strany jejich zaměstnavatelů nepřekládají svým klientům všechny potřebné informace. Zejména ty, které se týkají jejich práv a možností. 17

18 Zprostředkování komunikace mezi poradenským pracovníkem a klientem - pravděpodobně se bude nejčastěji jednat o roli tlumočníka - se stává jedním z kritických bodů poskytování poradenských služeb žákům cizincům. Jednou z hlavních otázek je etické ošetření poradenského procesu za přítomnosti další osoby a vytvoření tak bezpečného prostředí pro klienta. To klade na osobu zajišťující překlad určité nároky: a) Na prvním místě to jsou jazyková kompetence osoby, která zajišťuje tlumočení. Tato osoba musí být jazykově vybavena na takové úrovni, aby dokázala přesně vyjádřit to, co jeden z účastníků sděluje tomu druhému (poradenský pracovník versus dítě či jeho rodič), a to zejména v situaci a průběhu diagnostického procesu. Složitý opis nebo nepřesně použitý výraz při překladu může určitým způsobem posunout význam a obsah hodnocené výpovědi. b) Překládající osoba by měla být řádně seznámena se specifičností poradenského procesu a jeho podstatou. c) Překládající osoba se během vyšetření či konzultace, které v sobě zahrnují i sběr anamnestických dat, tedy důvěrných informací o životě rodiny, dostává do důvěrné blízkosti této rodiny. Je nutné vhodnými postupy zajistit pro klienta i za této situace bezpečné prostředí. Tlumočící osoba by se měla zavázat k zachování mlčenlivosti ohledně informací, které se během poskytování své služby dozví. d) Osoba zajišťující překlad by neměla mít na výsledku vyšetření či konzultace osobní zájem. e) V případě minimalizace rizik a zajištění profesionálního výkonu ze strany tlumočníka se jedná o finančně zatíženou službu, na jejíž uhrazení nemá mnohdy rodina prostředky, a ani poradenské zařízení na ni nemá vyhraněné finance Hodnocení kvality komunikace Jak subjektivně hodnotíte obtížnost komunikace se ŽC a ZZ z této skupiny cizinců? Bez problémů - lze získat/předat veškeré potřebné informace. S drobnými obtížemi - lze získat/předat veškeré potřebné informace, dochází k drobným nedorozuměním. S obtížemi - lze získat/předat potřebné informace, dochází k nedorozuměním, časově náročnější. S výraznými obtížemi - lze získat/předat základní informace, dochází k nedorozuměním, časově náročné. Nelze se dorozumět Kvalita komunikace byla mapována prostřednictvím pěti předem stanovených kategorií (viz rámeček výše), v jejichž případě respondenti za pomoci škály uvedli, v jaké míře se s danými situacemi setkali. K vyjádření míry výskytu měli respondenti k dispozici pět úrovní: vždy velmi často (zhruba 75 % návštěv) často (zhruba 50 % návštěv) výjimečně (zhruba 25 % návštěv) nikdy. Kvalita komunikace byla vnímána v rovině předání a získání potřebných informací mezi poradenským pracovníkem a žákem cizincem a jeho zákonným zástupcem (nehledě na způsob). 18

19 Respondenti na základě svého subjektivního uvážení uvedli, že ve zhruba 65 % setkání s žákem cizincem a jeho rodiči probíhala komunikace bez problémů tedy podařilo se jim předat a získat potřebné informace. Zhruba 27 % návštěv probíhalo s drobnými obtížemi, 29 % s obtížemi, 15 % s výraznými obtížemi a v necelých 2 % se jim nepodařilo s žákem cizincem a jeho zákonným zástupcem dorozumět (viz graf č. 5). Graf č. 5 Při srovnání hodnocení kvality komunikace s žákem cizincem a kvality komunikace se zákonným zástupcem se ukazovala kvalita komunikace s ŽC jako méně uspokojivá. Tento výsledek lze přičítat skutečnosti, že na získání potřebných informací je komunikace s ŽC obsahově náročnější (vzhledem např. k prováděné diagnostice) než se ZZ. 3.3 Průběh poskytování poradenských služeb žákům - cizincům Průběh poskytování poradenských služeb je pro účely této zprávy rozdělen do několika oblastí. Bylo sledováno, kdo stojí za návštěvou žáka - cizince v poradně kdo byl iniciátorem. S jakou problematikou žáci cizinci do poradny přicházejí. Důležitou a nesdílnou součástí diagnostického procesu je snímání anamnézy. Potřebné informace z minulosti klienta (popis jeho vývoje, podmínek tohoto vývoje) pomáhají pochopit jeho současnost. Veškeré výstupy diagnostických testů by měly být interpretovány na podkladě důkladné znalosti klientovy anamnézy. V dalším bodě se proto pozornost zaměřila na problematiku získávání anamnestických dat. Neopominutelnou oblastí jsou diagnostické nástroje a postupy a v neposlední řadě doporučení a následná péče Iniciátor první návštěvy PPP V jaké míře, dle Vašich zkušeností, níže uvedené osoby iniciovali PRVNÍ NÁVŠTĚVU ŽC ve vaší poradně? žák cizinec sám rodič žáka cizince příslušník dané komunity/ blízká osoba rodiny učitel poradenský pracovník školy (výchovný poradce, školní psycholog, ) ředitel, zástupce ředitele školy zástupce organizace pracující s cizinci lékař někdo jiný Školská poradenská zařízení realizují své služby na základě podnětu rodiče/zákonného zástupce žáka. Iniciátorem k tomuto kroku však může být někdo jiný. V případě cizinců, zejména těch, kteří pobývají v České republice krátkou dobu, hraje svou roli i neznalost školského a poradenského systému ČR a role jednotlivých institucí v něm. Pomoc a nasměrování někým jiným na službu poradny je zásadní. 19

20 Z rozhovorů byly definovány základní osoby, které by se na iniciování návštěvy poradenského zařízení mohly podílet (viz rámeček výše). Na základě své zkušenosti a subjektivního úsudku respondenti v dotazníku uváděli, jak často se jednotlivé osoby v roli iniciátora objevily. Odpověď mohli vyjádřit na pěti úrovňové škále: vždy velmi často (zhruba 75 % případů) často (zhruba 50 % případů) výjimečně (zhruba 25 % případů) nikdy. Výsledky ukázaly na výraznou roli školy. Dle respondentů stojí za zhruba polovinou příchozích žáků cizinců učitel, ve třetině případů svou roli sehrál poradenský pracovník školy (výchovný poradce, školní psycholog, ) a u jedné pětiny se jednalo o osobu ve vedení školy (ředitel, zástupce ředitele). Ve třetině případů iniciovala návštěvu poradny sama rodina a u jedné desetiny hrála roli organizace pracující s cizinci a jejich rodinami (viz graf č. 6). Z velké části se jedná o součinnost více osob. Graf č Zakázka/poptávka s jakou přichází žák - cizinec do PPP S jakými problémy/poptávkou přicházeli ŽC do Vašeho zařízení? školní zralost nerovnoměrný vývoj výukové problémy (včetně SPU, žáci neprospívající) posouzení mimořádného nadání adaptace a výchovné problémy (včetně SPCH a problémů na podkladě kulturní odlišnosti) osobní nebo sociálně-vztahové problémy profesní poradenství posouzení znalosti českého jazyka problémy s uchopením českého jazyka (včetně podezření na řečové vady) doporučení k zařazení do vzdělávacího systému (který ročník, IVP, ) posouzení úrovně intelektu Ke zmapování problematiky, s jakou se žáci cizinci obrací či jsou na poradny odkazováni, bylo použito jedenáct předem definovaných kategorií (viz rámeček výše). V jejich případě měli respondenti uvést, jak často se dosud setkali s touto problematikou u žáků cizinců, kteří prošli jejich zařízením. Kategorie byly stanoveny s ohledem na definované standardní činnosti PPP (vyhláška č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a analýz získaných dat z rozhovorů s poradenskými pracovníky PPP, kde byla také mapována problematika a zakázka, se kterou žáci cizinci do PPP přicházejí. K vyjádření míry výskytu měli respondenti k dispozici pět úrovní: vždy velmi často (zhruba 75 % případů) často (zhruba 50 % případů) výjimečně (zhruba 25 % případů) nikdy. 20

21 Nejčastěji řešenou zakázkou se v případě žáků cizinců stala školní zralost. V průměru s touto zakázkou přichází do poradny každý druhý klient z řad cizinců. Za další často řešenou zakázku byly označeny výukové problémy. V průměru se s touto zakázkou respondenti setkali ve zhruba 40 % případů. Na stranu druhou, k ojedinělým zakázkám patřila problematika mimořádného nadání nebo kariérní poradenství. Přehled míry výskytu jednotlivých typů zakázek představuje graf č. 7. Graf č. 7 Z rozhovorů dále vyplývá, že jak žáci cizinci, tak ani jejich zákonní zástupci nejsou často zcela seznámeni s podstatou poradenské služby, s činnostmi poradny a rolí poradny jako takové. Mnohdy je absolvování vyšetření dítěte v poradně z jejich strany považováno za jakousi povinně splnitelnou podmínku k tomu, aby dítě mohlo navštěvovat školu. Poradenská služba není u velké části cizinců považována za podporu a pomoc v jejich situaci, nýbrž za kontrolu a postava odborného pracovníka za úřednického hodnotitele, který dá potřebné razítko. Je-li primární nastavení rodiny vůči poradně takovéto, je tím výrazně ovlivněn i postoj k celému poradenskému procesu, poskytování a sdílení potřebných informací a taktéž k nabídnutým doporučením. Z šetření dále vyplývá, že nepochopení role poradny ve školském systému může být také jednou z příčin, proč žáci cizinci tolik opakovaně nenavštěvují poradnu, jako je tomu u běžné klientely Získávání anamnestických dat Mapujete při sběru anamnestických dat následující oblasti? stejná anamnestická data jako u žáka, který není cizinec (ontogenetický vývoj, heredita, ) informace o adaptaci dítěte v odlišném sociokulturním prostředí kulturní specifika a odlišnosti (např. kulturní vzorce chování, výchovné styly, zvyklosti, gesta, ) informace o způsobu a důvodech odjezdu rodiny ze země původu a příjezdu do ČR (zda za prací, za jakých podmínek, zda celá rodina, ) forma pobytu na území ČR a plány do budoucna (zda zůstanou nebo budou pokračovat do jiné země, ) informace o případných těžkostech spojených s pobytem na území ČR (právní, sociální, zdravotní, ) změny v socioekonomické situaci rodiny v důsledku emigrace (socioekonomická situace v ČR versus země původu, změna socioekonomického standardu rodiny, ) Podoba získávaných anamnestických dat ohledně žáků cizinců byla mapována prostřednictvím sedmi předem stanovených kategorií (viz rámeček výše), v jejichž případě respondenti uvedli, zda tuto kategorii informací snímají či ne. K vyjádření odpovědi měli respondenti k dispozici varianty: ano spíše ano spíše ne ne. Kategorie oblastí byly stanoveny na základě konzultace s odborníky 21

22 věnující se problematice cizinců v ČR a za využití uvedených poznatků v dokumentu Manuál psychologů v projektu SIM 7 v samostatné kapitole věnující se snímání anamnézy u klientů z kulturně odlišného prostředí. Ze získaných dat vyplynulo, že v případě žáků cizinců jsou snímány zejména základní anamnestická data týkající se jeho ontogenetického vývoje, heredity atd., jako je tomu u běžné klientely. Mapování této oblasti potvrdilo 88,2 % respondentů. Celkem 11,8 % respondentů odpovědělo na otázku, zda tuto oblast mapuje, že spíše ano. Nikdo neuvedl, že by tato data nesbíral. Druhou hojně snímanou oblastí byla oblast adaptace dítěte na odlišné sociokulturní prostředí. 76,5 % respondentů uvedlo, že ano, že mapuje tuto oblast. 14,7 % odpovědělo, že spíše ano. Kulturní specifika, tedy oblast poskytující důležité informace uvádějící do kontextu kulturních podmínek vývoje daného jedince, ale i kontextu možného vystupování a chování jednotlivých členů rodiny během vyšetření a jejich vztahování se k autoritě poradenského pracovníka, mapuje zhruba polovina respondentů. Asi třetina se této oblasti v případě práce s žákem cizincem nevěnuje. Respondenti během rozhovorů uváděli, že si potřebné informace snaží získat bokem nejčastěji na internetu, nebo postupným vyvozováním obecně platných závěrů z osobní zkušenosti s danou skupinou cizinců (pokud se v lokalitě utvořila národnostní komunita a poradna má zkušenost s více rodinami). Okolnosti týkající se odjezdu rodiny ze své země původu, podmínek tohoto odjezdu a plány rodiny ohledně délky pobytu na území ČR mapuje zhruba polovina respondentů. V některých případech během rozhovorů zaznívalo, že poradenský pracovník nepovažuje za důležité tuto oblast blíže mapovat, nebo že to nespadá do jeho kompetence či nechtěla jsem vyzvídat. Přitom sledování této oblasti může poskytnout cenné informace o motivaci rodiny, a také žáka samotného k zařazení se do běhu života (školy) v ČR. Jiný bude přístup rodiny, která se hodlá v ČR usadit, a rodiny, která považuje ČR za tranzitní zemi na pouze nezbytně nutnou dobu. Také mapování podmínek odjezdu může poskytnout jiný pohled na situaci žáka a na možné služby, které lze jemu a jeho rodině nabídnout. Rodina může do ČR přicházet na základě předem nabídnutého pracovního místa jednomu ze členů rodiny. Ale může také přicházet pouze na základě referencí jiných členů komunity o tom, že se tu dá najít snadněji práce než u nich doma. Každá z těchto rodin je aktuálně schopna poskytnout svému dítěti jiné existenční zázemí (včetně pocitu bezpečí a emocionální podpory, ) a na tyto děti jsou rovněž kladeny rozdílné nároky ( Rodiče toho mají tolik, že to dítě už nemůže mít problém. ). Oblastem týkajících se těžkostí (sociální, zdravotní, právní, ekonomické, ), které rodina řeší, nebo výrazným socioekonomickým změnám, k nimž emigrací do ČR v rodině došlo (např. vysokoškolsky vzdělaný člověk se zde z důvodu neuznání diplomu nebo jazykové bariéry musí věnovat pro něj nižší práci často situace ukrajinských žen, které se v ČR nechávají najímat jako uklízečky), se věnuje přibližně třetina respondentů. Přehled zastoupení mapovaných oblastí představuje graf č. 8 níže. 7 SIM Střediska integrace menšin. Projekt SIM byl systémovým projektem ESF, jehož cílem bylo ověření podpůrného systému péče o žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Hlavní cílovou skupinou byly děti z národnostních a etnických menšin, děti imigrantů, azylantů a romské děti, potažmo jejich rodiny. Realizátorem projektu byl Institut pedagogicko-psychologického poradenství (ke dni se stal součástí Národního ústavu pro vzdělávání). 22

23 Graf č. 8 Specifikem sběru anamnestických dat v případě cizinců je jeho větší časová náročnost, než tomu je u běžné klientely, a dále je třeba dbát na přesné pochopení sdílených informací. Administrátor se nemůže opírat o běžně užívanou normu. Např. mongolská matka uvede, že svého syna kojila do jeho pěti let. Tato informace nabírá význam až na základě znalosti potřebných specifik. Vyhodnocením této informace dle naší běžně užívané normy se dojde k jinému závěru, než pokud existuje povědomí o tom, že pro mongolské rodiny žijící se svými stády ovcí ve stepích je toto běžné, protože nemohou pro své děti v jejich životních podmínkách zajistit dostatek vitamínů a živin. Byť se v některých případech může zdát mapování některých oblastí vzhledem k dané zakázce (např. nejčastěji řešená školní zralost) jako nepodstatné, jedná se o důležité informace, které pomáhají vysvětlit aktuální dění a vytvářejí pevný rámec kolem žákových aktuálních možností a jeho potencionálního vývoje a rozvoje. V souvislosti se snímáním anamnestických dat byly dále mapovány oblasti, které tuto důležitou aktivitu poradenským pracovníkům nejvíce komplikují. Respondenti měli k dispozici čtyři kategorie (viz rámeček dále) formulované v podobě tvrzení, v jejichž případě měli označit, zda s daným tvrzením: souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí nesouhlasí. Setkáváte se s níže uvedenými obtížemi při snímání anamnestických dat v případě ŽC? 1. Samotné vyšetření žáka cizince je časově náročné a není na anamnézu dostatek času a prostoru. 2. Pro zjištění anamnézy si s klientem dostatečně jazykově nerozumím. 3. Nevím, na co se při sběru anamnézy v případě žáků cizinců zaměřit. 4. Ke splnění zakázky, která se nejčastěji váže k žákům cizincům, rozsáhlá anamnestická data nepotřebuji. Časová náročnost vyšetření žáka cizince a nedostatek prostoru pro sejmutí anamnestických dat vnímá jako problémové zhruba 54 % respondentů. Zhruba třetina respondentů se k tvrzení č. 1 vyjádřila nesouhlasně, tedy nevnímá tuto oblast jako problémovou a zhruba 14 % respondentů se vyjádřilo, že spíše nesouhlasí. Obdobné výsledky lze zaznamenat v případě jazykové bariéry. Jako problémovou vnímá tuto oblast zhruba 51 % respondentů, zhruba čtvrtina respondentů se k tvrzení č. 2 postavila nesouhlasně a zbývající čtvrtina spíše nesouhlasně. K tvrzení č. 3, poukazující na obtíže při definování stěžejních oblastí anamnézy žáka cizince, se pouze zhruba 3 % respondentů vyjádřila souhlasně, vnímá tuto oblast jako problémovou nejsou si zcela jisti, na které oblasti se při sběru anamnestických dat v případě žáků cizinců zaměřit. Zbývajících zhruba 97 % respondentů nevnímá tuto oblast jako problémovou, postavili se k danému tvrzení nesouhlasně vědí, na jaká anamnestická data se zaměřit. Podobně nesouhlasný postoj byl i proti tvrzení č. 4, označující sběr rozsáhlých anamnestických dat v případě žáků cizinců vzhledem 23

24 k jejich zakázce jako nepodstatný. Zhruba 3 % respondentů souhlasila s tím, že rozsáhlá anamnestická data nejsou ke splnění zakázky zapotřebí, zhruba 18 % respondentů s tímto spíše souhlasilo. Necelých 70 % respondentů s daným tvrzením nesouhlasilo a zhruba 12 % spíše nesouhlasilo (viz graf č. 9). Graf č Diagnostické nástroje a postupy V rámci rozsáhlého dotazníkového šetření Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV) zaměřeného na mapování používaných diagnostických nástrojů v poradnách 8 byla také snímána otázka: Uveďte tři nejpoužívanější specifické nástroje pro diagnostickou práci s cizinci. 23,2 % respondentů sdělilo, že nemá k dispozici žádné specifické nástroje pro práci s žáky cizinci. 16,7 % respondentů uvedlo, že žáky cizince nediagnostikují. V tomto případě nebylo blíže specifikováno, zda je tomu na podkladě skutečnosti, že nedisponují vhodnými nástroji, nebo je tomu tak z důvodu, že se mezi klienty jejich pracoviště nenacházejí žáci cizinci. Zhruba 30 % respondentů uvedlo, že pro práci s žáky cizinci používají neverbální testy (SON R, Barevné progresivní matice, Standardní progresivní matice). U 7,1 % respondentů se objevila odpověď, že zadávají pouze neverbální část komplexních inteligenčních testů (např. WISC III, WAIS III, Woodcock Johnson, IDS). Dále se objevovaly blíže nespecifikované dílčí zkoušky v případě diagnostiky školní zralosti a SPU. Této problematice byl věnován prostor také v rámci rozhovorů. Výpovědi dotazovaných respondentů se překrývaly s výpověďmi respondentů dotazníku velká část používaných testů při práci s žáky cizinci spadá do testů k určování úrovně kognitivních schopností. Z této kategorie testů jsou používány testy neverbální nebo neverbální subtesty komplexních testů. Dále respondenti uváděli, že pokud žák cizinec nemá problémy s českým jazykem, jsou používány testy vztahující se k jeho problematice stejně jako u běžné klientely. Dle respondentů je při diagnostice žáků cizinců za největší překážku považována jazyková bariéra. Pokud by žák neměl problém s jazykem, nebyl by problém s diagnostickým procesem. Kulturním specifikům a odlišnostem není při interpretaci výsledků testů z velké části respondentů přikládán veliký význam. Část respondentů si je vědoma možných kulturních odlišností, ale neumí je označit a poukazuje na absenci takového materiálu, který by je touto problematikou prováděl. 8 Jednou za 4 roky je ze strany NÚV mapována situace v PPP z hlediska používaných diagnostických nástrojů a z hlediska poptávky po konkrétních typech diagnostických nástrojů (pro specifickou skupinu žáků nebo specifickou oblast problematiky). 24

25 Obdobným výsledkům odpovídá i dotazníkové šetření, kde byla respondentům položena otázka týkající se vnímaných překážek při poskytování poradenských služeb ŽC. Respondenti vybírali odpovědi z předem daných variant, kdy mohli doplnit více možných odpovědí, případně chybějící eventualitu (viz rámeček níže). Které překážky vnímáte jako stěžejní při poskytování poradenských služeb ŽC? (více možných odpovědí) jazyková bariéra nedostupnost vhodných dg. nástrojů neznalost kulturních specifik zakázka neodpovídá kompetencím našeho zařízení nedostupnost/nízká dostupnost navazujících služeb v regionu ostatní (doplňte): Respondenti jako překážku poskytování poradenských služeb nejčastěji označili jazykovou bariéru (26 krát) a nedostupnost vhodných dg. nástrojů (25 krát). Pomyslné druhé místo obsadil bod nedostupnost/nízká dostupnost navazujících služeb v regionu (16 krát) a neznalost kulturních specifik (14 krát). Výskyt zakázky, která neodpovídá kompetencím poradny, označilo jako překážku 9 respondentů Doporučení a následná péče Mapování obsahu doporučení a navázání následné péče je oblast velice rozsáhlá a jednotlivé kroky se odvozují od individuálních specifik každého případu. Při určité míře zobecnění vystávají tři základní kategorie možných doporučení a následných kroků: a) Kroky následné péče odpovídají postupům, které jsou využívány u běžné klientely, kdy jsou rozhodující individuální potřeby žáka (např. Rozvíjející program pro předškolní děti, reedukace, ). b) Kroky související s řešením problematiky neznalosti českého jazyka na straně klienta (např. zohlednění ve výuce, úprava klasifikace, doporučení asistenta pedagoga, doporučení kurzu českého jazyka, ). c) Předání kontaktů na organizace v dané lokalitě, které se věnují problematice cizinců. V rámci mapování této oblasti byly osloveny také odbory školství krajských úřadů. Prvně bylo mapováno Jakým způsobem je ve Vašem kraji zajišťována výuka českého jazyka pro žáky cizince plnící povinnou školní docházku? Z výpovědí vyplynulo, že krajské úřady se podílí na zajištění bezplatné výuky českého jazyka pro žáky cizince plnící povinnou školní docházku. Podílí se na výběru škol, které tuto bezplatnou výuku budou poskytovat. Jednotlivé kraje mají své strategie: a) Kraj zřizuje školy nabízející tuto výuku v každém větším městě. b) Finanční prostředky jsou účelově přidělovány školám, kde se žáci cizinci vzdělávají. c) Výuku zajišťuje škola, na kterou se žák cizinec přihlásil. Počty škol jsou v krajích různé. Nejvíce jich je zřízeno ve Středočeském kraji - celkem 12, dále v Moravskoslezském - 7 škol a v Ústeckém 7 škol. Potřebné finanční prostředky jsou ve většině krajů čerpány z rozvojového programu MŠMT (7 krajů) a školám jsou přidělovány na základě jejich žádosti. Z Olomouckého kraje přišla doplňující informace, že pokud tyto prostředky nestačí, nebo žák cizinec nastoupil do školy již po uzávěrce dotačního řízení MŠMT, je výuka zajišťována na přímé náklady školy, pokud nepřekročí stanovené limity platů. 25

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách

Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Žáci s odlišným mateřským jazykem v českých školách Tento materiál vznikl v rámci projektu Poradenské a informační centrum pro vzdělávání mladých migrantů podpořeného z Evropského sociálního fondu, státního

Více

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných

Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných.indd 1 7.1.2010 12:42:19 Vzdělávací potřeby sociokulturně znevýhodněných Případ SIM Středisek integrace menšin

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2010 Správa uprchlických zařízení MV ČR Správa uprchlických zařízení MV Centrum na podporu integrace cizinců ve Zlínském kraji & Zlínský kraj Integrace cizinců ve Zlínském kraji a

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy Závěrečná zpráva projektu Autorský tým: Mgr. Pavel Bareš, Mgr. Karolína Dobiášová, PhDr. Hana Geissler, Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.,

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců

PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha. Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců Pedagogický management C 1.1 Začleňování žáků-cizinců do českých škol PhDr. Kristýna Titěrová, META, o. s., Praha???? Víte si rady s problematikou začleňování žáků-cizinců do českých škol? Jak byste měli

Více

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách

Vzdělávání žáků. se zdravotním postižením ve středních školách Vzdělávání žáků se zdravotním postižením ve středních školách 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání,

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Model inkluzivního vzdělávání v ČR

Model inkluzivního vzdělávání v ČR Rytmus, o.s. Model inkluzivního vzdělávání v ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Adam Gajdoš, Vojtěch Zima, Pavla Baxová 13 Obsah Úvod... 3 1. Vize inkluzivního vzdělávání... 4 1.1 Co je inkluzivní vzdělávání?...

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková

Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013. Úvod. Zpracovaly PhDr. Jana Zapletalová a PhDr. Světlana Durmeková Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009-2013 Zpracovaly a PhDr. Světlana Durmeková Obsah: Úvod I. Zpráva o plnění koncepce péče o nadané děti a žáky (2004-2008) a popis současného

Více

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů Analýza vlivů sociálního okolí a využívání informačních zdrojů na základě dotazníkového šetření PhDr.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie)

Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) Junák Svaz skautů a skautek ČR Centrum vzdělávání Parvula Specifické potřeby dětí a mládeže v institucích neformálního vzdělávání (studie) 1 Struktura studie: 1. Úvod: cíle materiálu, zadavatel dokumentu

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více