Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti"

Transkript

1 Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených na výrobní sroje a zařízení. Jedním z hlavních ukazaelů sledovaných při provozu výrobních zařízení je jejich efekivnos. Při sledování efekivnosi výrobních zařízení je pozornos věnována především jakosi produkce, výkonnosi a pohoovosi výrobních srojů a zařízení. Jakos produkce je ovlivňována celou řadou fakorů (základní maeriál, výrobní zařízení, obsluha výrobního zařízení, použiá echnologie, okolní prosředí, aj.). Pohoovos a do jisé míry výkonnos výrobního zařízení je ovlivňována prováděnou údržbou. Správně nasavený a zavedený sysém údržby poziivně ovlivňuje sehlivos výrobního zařízení, čímž přispívá i k požadované výsledné jakosi výrobků z hleka jejich včasného dodání. Pro číselné vyjádření efekiviy ve výrobní organizaci exisuje řada ukazaelů efekivnosi. Tyo ukazaele řadíme mezi klíčové ukazaele výkonnosi. Klíčové ukazaele výkonnosi předsavují soubor měříek zaměřených na hleka, kerá kriicky ovlivňují současný nebo budoucí úspěch organizace. [5] Klíčové ukazaele výkonosi jsou obvykle definovány následujícími charakerisikami: - Nefinanční měříko ukazael se nevyjadřuje peněžně, - Opakované měření (např. denně, ýdně, měsíčně, čvrleně, ), - Hodnoa ukazaele slouží jako podklad pro rozhodování vrcholového vedení, - Pochení ukazaele a případná následná aření jsou vyžadována u všech pracovníků, - Ukazael váže odpovědnos k jednolivci nebo k ýmu, - Ukazael má značný dad - ovlivňuje věšinu kriických fakorů úspěchu organizace, - Ukazael má poziivní dad poziivním způsobem ovlivňuje osaní měříka výkonnosi. Relaivně obížné může bý sanovení vhodného ukazaele pro zjišťování efekivnosi údržby. 2. Ukazaele a měření efekivnosi údržby Jedním z důležiých kriérií pro hodnocení chodu podniku je průběžné zjišťování efekivnosi údržby, keré může bý založeno na dvou přísupech: - komplexní ukazael efekivnosi údržby, - provozní ukazaele efekivnosi údržby. Měření efekivnosi údržby je základem pro vyhodnocování dadů jakýchkoli změn v sysému údržby a je aké i rozhodující simulací pro rvalé zlepšování, neboť eprve znalos výsledků umožňuje posoudi účinek přijaých aření. Následující ex je věnován problemaice zjišťování komplexního ukazaele efekivnosi údržby. Efekivní údržba je aková údržba, kerá přináší maximální efek, přičemž ímo efekem rozumíme prosoje blížící se k nule v důsledku údržby po poruše při udržení způsobilosi výrobního zařízení. Tomuo maximálnímu efeku se můžeme přiblíži pouze u přeržiých provozů (prevenivní údržbu je možno vykonáva mimo směnu v pracovních přesávkách), zaím co v řeržiých provozech (i když se podaří zcela vylouči poruchové 1

2 prosoje) dojde vždy k prosojům v důsledku vykonávání prevenivní údržby (bez prevenivní údržby nelze vylouči respekive výrazně omezi poruchové prosoje). Z uvedených skuečnosí je zřejmé, že reálný efek údržby se zpravidla pouze blíží k nulovým prosojům výrobního zařízení. Z ohoo pohledu je logičější hovoři o imálním efeku údržby, kerý je dán kompromisem mezi prevenivní údržbou a údržbou po poruše, přičemž hledáme nejvýhodnější poměr mezi hrubým ziskem a náklady na údržbu vždy za určié časové období. Náklady na inerní údržbu jsou vořeny mzdovými, maeriálovými a režijními ožkami a náklady na exerní údržbu její fakurační cenou. Sanovení ukazaele efekivnosi (produkiviy) údržby není ak jednoduché, jako sanovení ukazaele produkiviy práce dělníka, kerý dělá např. výk pro uložení kabelu do země. Objem vykané a přemísěné zeminy za jednoku času je jisě dosaečným a srozumielným ukazaelem (měříkem) produkiviy práce ohoo dělníka. Samozřejmě lze v někerých siuacích i poměrně snadno hodnoi produkiviu práce jednolivých údržbářů např. kolik za jednoku času ve srovnaelných podmínkách namaže srojů sejného y, kolik za jednoku času udělá sandardních rav (ravy sejného rozsahu) např. čerpadel, převodovek, moorů apod. Velmi obížně lze již vyjadřova produkiviu práce např. ukazaelem poču odsraněných poruch za jednoku času, poču lokalizací poruch za jednoku času apod., proože výsky poruch, jejich rozsah a pracnos lokalizace může bý velmi proměnlivá a na údržbáři nezávislá. Máme-li sanovi ukazael efekivnosi údržby jako výsledek řady procesů zabezpečovaných zpravidla věším počem údržbářů, nemůžeme použí klasický ukazael produkiviy (množsví práce/čas - údržbáři mohou pracova velmi inenzivně, ale neúčinně či neúčelně a celkové prosoje zařízení se nezmenší a způsobilos výrobního zařízení bude nedosaečná), ale musíme vyjí jak z dílčích, ak i z výsledného efeku (účinku) údržby na provoz a způsobilos výrobního zařízení. Z ohoo pohledu je možno definova vniřní a vnější produkiviu údržby. Vniřní produkivia údržby je dána především kompeennosí a inenziou práce údržbáře, logisickým zajišěním údržby a vyjadřuje výkon údržbáře za jednoku času a přímo ovlivňuje náklady na údržbu. Vnější produkivia údržby je dána především úrovní programu údržby a jeho důsledným dodržováním, správně sanoveným rozsahem údržby a poměrem mezi prevenivní údržbou a údržbou po poruše a předsavuje dad údržby na provozuschnos a způsobilos výrobního zařízení. Celkovou produkiviu údržby lze vyjádři efekiviou výrobního zařízení, j. množsvím čisé produkce za jednoku času a dále pak ve finančním vyjádření poměrem hrubého zisku k nákladům na údržbu (samozřejmě vždy za určié časové období). Položme si oázku, jaké fakory ovlivňují supeň využií výrobního zařízení, a ím i jeho výkonnos a dále, keré z ěcho fakorů (činielů) ovlivňuje údržba? Půjde především o zráy vzažené k určiému období (směna, den, ýden, měsíc apod.). Zráy efekivnosi ve výrobní organizaci Předím než se začne se samonou konsrukcí ukazaelů efekivnosi, bude nezbyné definova jednolivé zráové doby, keré poenciálně mohou nasa během provozu. Obecně lze rozlišova následující zráové doby: - Nepožadovaná doba doba, kdy se od sroje ožaduje jeho provoz. - Doba organizačního prosoje - prosoj sroje způsobený organizačními příčinami (čas na osobní odpočinek, chybí pracovník, náběh, doběh linky). 2

3 - Doba logisického prosoje - prosoj sroje způsobený logisickými příčinami (chybí maeriál, poškození maeriálu, chybná objednávka, dodací lhůa, skladovací prosory, nedosaečná zásoba, aj.). - Doba prevenivní údržby - prosoj sroje v důsledku prevenivní údržby, kerou nelze provádě za chodu. - Doba přesavování a seřizování - prosoj sroje v důsledku nuného přesavování a seřizování (výměna ořebeného násroje). - Doba údržby po poruše (poruchy nad 5 min) (funkční porucha) - prosoj sroje v důsledku funkčních poruch a vyvolání dalších závislých zrá (věší rozsah poškození, ohrožení bezpečnosi, nežádoucí environmenální dady). - Doba údržby po poruše (poruchy do 5 min včeně) (echnologická porucha) - prosoj sroje v důsledku echnologických poruch (zablokování výrobku ve sroji). Problemaika údržby po poruše je rozsáhlejší, než je naznačeno na obrázku 1. Obrázek 2 pisuje možné příčiny poruch srojů a zařízení, keré mohou nasa během provozu. - Zráová doba způsobená nižší výkonnosí v důsledku horšího echnického savu zv - zráová doba způsobená nižší výkonnosí v důsledku horšího echnického savu (zráa seřízení, ořebení, koroze, olačení, deformace, rhliny, aj.). - Doba výroby neshodných výrobků nv a. v důsledku chybného výrobního procesu, kerý je způsoben španým moniorováním, nevhodně provedenou údržbou (ravou) a nasavováním paramerů ovlivňujících způsobilos srojů a zařízení. b. v důsledku náběhu zpravidla procesní výroby do sabilního savu. [3] Obdobně lze inerpreova zráy efekivnosi výroby pomocí Ishikawova diagramu, jak je znázorněno na obrázku 1. Obr. 1 Ishikawův diagram - schémaické zobrazení zrá efekivnosi výroby 3. Konsrukce výpočů ukazaelů efekivnosi výroby Vlasní konsrukci výpočů ukazaelů efekivnosi je vhodné začí definováním ponibilní doby. Disponibilní dobu lze definova jako kalendářní čas, kerý je možné poenciálně využí k výrobě. V krajním případě se může ponibilní doba rovna čisé době výroby. V reálném 3

4 provozu je ovšem ao možnos éměř vyloučena a mimo čisou dobu výroby je pracovní směna vořena řadou zráových dob. Obr. 2 Možné příčiny poruch srojů a zařízení Pokud od ponibilní doby budeme odečía jednolivé zráové doby, dosaneme různé provozní nebo výrobní doby (Tabulka 1), keré se následně používají pro konsrukci součinielů, keré slouží pro výpoče ukazaelů efekivnosi výroby. Tab. 1 Výpočy jednolivých provozních a výrobních dob Druh doby Výpoče (slovně) Výpoče Provozní doba pro Celková ponibilní doba Nepožadovaná pro = doba Provozní doba bez organizačních a logisických prosojů Hrubá doba výroby Doba výroby vyr Využielná doba výroby vyv Čisá doba výroby cdv Provozní doba pro Organizační prosoje Logisické prosoje Provozní doba bez organizačních a logisických prosojů - Doba prevenivní údržby - Doba přesavování a seřizování Hrubá doba výroby - doba údržby po poruše (poruchy nad 5 min) - doba údržby po poruše (poruchy do 5 min včeně) Doba výroby vyr - zráová doba způsobená nižší výkonnosí v důsledku horšího echnického savu zv Využielná doba výroby vyv doba výroby neshodných výrobků nv vyr = = = vyv cdv pro = = vyr vyv zv nv 4

5 Obrázek 3 pisuje rozklad celkové ponibilní doby na jednolivé provozní a výrobní doby a jednolivé zráové doby, keré mohou během provozu vznika. Obr. 3 Rozklad celkové ponibilní doby Poměrovým vyjádřením jednolivých produkčních dob získáme součiniele pro výpoče ukazaelů efekivnosi zařízení. Jedná se o následující součiniele: - Součiniel ožadovaného provozu, organizačních a logisických prosojů N - vypočíá se jako podíl celkové ponibilní doby bez ožadované doby, organizačních a logisických prosojů k celkové ponibilní době. (1) N = = (1) - Součiniel organizačních, logisických prosojů O - vypočíá se jako podíl provozní doby bez organizačních a logisických prosojů k provozní době. (2) O = = (2) pro - Součiniel prevenivní údržby, přesavování a seřizování M - vypočíá se jako podíl hrubé doby výroby k provozní době bez organizačních a logisických prosojů. (3) M = = (3) - Součiniel poruchovosi F - vypočíá se jako podíl doby výroby k hrubé době výroby. (4) 5

6 F = vyr = - Součiniel pohoovosi A - vypočíá se jako součin součiniele prevenivní údržby, přesavování a seřizování M a součiniele poruchovosi F. (5) (4) A = M F = = vyr = = (5) - Součiniel výkonnosi P - vypočíá se jako podíl využielné doby výroby k době výroby. (6) P vyv zv = = (6) vyr - Součiniel kvaliy Q - vypočíá se jako podíl čisé doby výroby k využielné době výroby. (7) Q = cdv vyv = zv zv nv (7) Ukazaele efekivnosi zařízení lze vypočía kombinací různých součinů jednolivých součinielů. Nejznámější ukazaele včeně jejich výpočů jsou zobrazeny v abulce 2. Tab. 2 Výpočy jednolivých ukazaelů efekivnosi zařízení Zkraka ukazaele Název ukazaele Výpoče ukazaele TEEP Celková efekivní produkivia zařízení cdv = N A P Q Toal Effecive Equipmen Produciviy OEE NEE Celková efekivia zařízení Overall Equipmen Effeciveness Čisá efekivia zařízení Ne Equipmen Effeciveness cdv = A P Q cdv = F P Q Z abulky 2 je parné, že ukazael TEEP zahrnuje všechny zráové doby. Naak ukazael NEE zahrnuje pouze součiniel poruchovosi F, součiniel výkonnosi P a součiniel kvaliy Q [1]. V praxi nejrozšířenější ukazael je ukazael celkové efekiviy zařízení OEE. Ukazael OEE zahrnuje součiniel pohoovosi A (součiniel prevenivní údržby, přesavování a seřizování M, součiniel poruchovosi F), součiniel výkonnosi P a součiniel kvaliy Q. 6

7 4. Celková efekivia zařízení a organizace výroby Ukazael TEEP v sobě zahrnuje i ožadovanou dobu, což může předsavova nevýhodu pro určié provozy, kdy ožadovaná doba provozu bývá legislaivně nařízena zákonem (emise hluku a vibrací při provozu zařízení v nočních hodinách). Naak ukazael OEE v sobě nezohledňuje zráové doby způsobené organizačními prosoji a logisickými prosoji, keré mohou významně ovlivňova celkovou efekiviu provozu. Pro snadnější orienaci a přehlednos dosupných ukazaelů efekivnosi je na obrázku 4 zobrazen průnik součinielů pro výpoče ukazaelů efekivnosi zařízení a samoných ukazaelů efekivnosi. Obr. 3 Rozklad celkové ponibilní doby 5. Hlavní problémy prakického použií ukazaelů efekivnosi Při prakickém použií výše uvedených ukazaelů však v řadě podniků nasává problém se zjišěním všech pořebných údajů - buď z důvodu, že se v podniku neevidují (či evidují, ale nevěrohodně) nebo nejsou manažeru údržeb dosupné (či velmi nesnadno dosupné). Jedná se zejména o údaje, keré nejsou evidovány v informačním sysému údržby. Skuečnos, že by se přínos údržby snažil obháji kdokoli jiný než manažer údržby, například někdo z vrcholového vedení podniku s přísupem ke všem pořebným informacím, je velmi ravděpodobná. Mezi hlavní problémy se sanovením ukazaelů efekivnosi zařízení, ve vzahu k údržbě, lze zařadi následující oblasi: 7

8 1. Ukazaele poskyují hodnocení z hleka echnického, nezohledňují náklady na údržbu. Pokud by ukazaele měly bý jediným ukazaelem úrovně údržby, mohl by pak požadavek na jejich neusálé zvyšování vés k řiměřeně vysokým nákladům na údržbu. 2. Nejsou v nich zahrnuy ani další podsané fakory, keré mají na úroveň údržby výrazný vliv, jako např. hodnoa zásob náhradních dílů, hodnoa hmoného a nehmoného majeku organizace, sáří výrobních prosředků ad. 3. Na výši jejich hodnoy nemá vliv jen jakos sysému údržby, je v nich obsažena i jakos výrobního procesu, jakos logisiky náhradních dílů, kvalia obsluhy výrobního zařízení aj. Španá organizace a plánování výroby, zbyečné čekání údržbáře před skladem na pořebný maeriál, chybující obsluha zařízení apod. 4. Pracnos sanovení ukazaelů věšina manažerů údržby nemá k pozici sofware, kerý ukazaele efekivnosi sanovuje auomaizovaným algorimem, výpočy jsou časo prováděny v Excelové abulce, kam je řeba nejprve všechna výchozí daa obvykle ručně zada. Hodnocení účinnosi údržby má však věšinou smysl jen pro konkréní výrobní prosředek či linku, kerých jsou v organizaci desíky, akže se musí zpracova i sejný poče abulek. 5. Někdy je problemaický i přísup vrcholového vedení v okamžiku, kdy začnou ukazaele sagnova. Úvar údržby zaváděním účinných aření a nových meod do údržby několik le např. ukazael OEE neusále zvyšoval, čímž vyvořil vysoce efekivní sysém údržby, kde další zvyšování přírůsku OEE, již v podsaě není možné. 6. Problém se zjišěním všech pořebných údajů buď se v podniku neevidují (či evidují, ale nevěrohodně) nebo nejsou manažeru údržeb dosupné. Jedná se zejména o údaje, keré nejsou evidovány v informačním sysému údržby. 6. Závěr Předložený ex pisuje meodický návod jak vypočía různé ukazaele efekivnosi výrobního zařízení. Je na samoném uživaeli, jaký druh ukazaele bude sledova, podle konkréních podmínek provozu a daného y výrobního zařízení. Je na mísě zdůrazni i nevýhody ěcho ukazaelů, spočívající v om, že nezohledňují další podsané fakory (hodnoa zásob náhradních dílů, jakos výrobního procesu, sáří výrobních prosředků, aj.), problém se zjišěním všech pořebných vsupních údajů, jejich neusálé zvyšování může vés k řiměřeně vysokým nákladům na údržbu, přísup vrcholového vedení v okamžiku, kdy ukazaele začnou sagnova, ad. V současné době se ukazaele efekivnosi implemenují do zv. OEE-DTM sysémů (Overall Equipmen Efficiency Downime Managemen), keré umožňují v reálném čase sbíra informace z výrobního procesu a následně auomaicky vyhodnocova jeho efekiviu. Tímo způsobem lze idenifikova slabá mísa ve výrobním procesu, kerá mohou bý pomocí nápravných aření eliminována. Použiá lieraura: [1] HARTMANN, Edward. Successfully insalling TPM in a non-japanese plan: oal producive mainenance. Pisburgh, Pa.: TPM Press, 1992, 221 s. ISBN [2] JURČA, Vladimír; HLADÍK, Tomáš; ALEŠ, Zdeněk. Možnosi využií a zpracování da z řízení údržby. Monografie, ČSJ, Praha, duben 2004, 74 s., ISBN [3] LEGÁT, Václav a kol. Sysémy managemenu jakosi a sehlivosi v údržbě. Praha, Česká sečnos pro jakos, s. ISBN

9 [4] NAKAJIMA, Seiichi. Inroducion o TPM: oal producive mainenance. Cambridge, Mass.: Produciviy Press, 1988, xx, 129 s. ISBN [5] PARMENTER, David. Klíčové ukazaele výkonnosi: rozvíjení, implemenování a využívání víězných klíčových ukazaelů výkonnosi (KPI). 1. vyd. Překlad Ivana Perašová. Praha: Česká sečnos pro jakos, 2008, xv, 242 s. ISBN [6] POŠTA, Josef. Provozuschnos srojů. Česká zemědělská univerzia v Praze, 2. vydání, Praha, 2006, ISBN [7] STAMATIS, D. H. The OEE primer: undersanding overall equipmen effeciveness, reliabiliy, and mainainabiliy. Boca Raon, [FL]: CRC Press, 2010, xxxv, 466 s. ISBN Konakní údaje: Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., prof. Ing. Václav Legá, DrSc., prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., Kaedra jakosi a sehlivosi srojů, Technická fakula, ČZU v Praze Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol el.: , 9

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE

MODELOVÁNÍ A KLASIFIKACE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE VYSOKÁ ŠKOL BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZIT OSTRV EKONOMICKÁ FKULT MODELOVÁNÍ KLSIFIKCE REGIONÁLNÍCH TRHŮ PRÁCE Jana Hančlová Ivan Křivý Jaromír Govald Miroslav Liška Milan Šimek Josef Tvrdík Lubor Tvrdý

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

V EKONOMETRICKÉM MODELU

V EKONOMETRICKÉM MODELU J. Arl, Š. Radkovský ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ V EKONOMETRICKÉM MODELU VP č. Praha Auoři: doc. Ing. Josef Arl, CSc. Ing. Šěpán Radkovský Názor a sanoviska v éo sudii jsou názor auorů a nemusí nuně odpovída názorům

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 10/2003 Konvergence nominální a reálné výnosnosi finančního rhu implikace pro poby koruny v mechanismu ERM II Vikor Kolán INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU

Více

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY?

VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? VLIV MAKROEKONOMICKÝCH ŠOKŮ NA DYNAMIKU VLÁDNÍHO DLUHU: JAK ROBUSTNÍ JE FISKÁLNÍ POZICE ČESKÉ REPUBLIKY? Aleš Melecký, Marin Melecký, VŠB Technická univerzia Osrava* 1. Úvod Globální finanční a ekonomická

Více

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR

Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného penzijního systému v ČR 3. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6.-7. září 006 Simulace důchodových dávek z navrhovaného příspěvkově definovaného

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů

Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované studie. Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů Vysoká škola ekonomická v Praze Recenzované sudie Working Papers Fakuly mezinárodních vzahů 12/2010 Míra nezaměsnanosi neakcelerující inflaci a hospodářský cyklus v prosředí České republiky hisorie a možný

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů II

Úhrada za ústřední vytápění bytů II Úhrada za úsřdní vyápění byů II Anoac Článk j druhým z séri příspěvků, krými jsou prsnovány dlouholé výsldky prác na Tchnické univrziě v Librci v oblasi rozpočíávání nákladů na vyápění pomocí poměrových

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 6 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě

Working Paper Solidarita mezi generacemi v systémech veřejného zdravotnictví v Evropě econsor www.econsor.eu Der Open-Access-Publikaionsserver der ZBW Leibniz-Informaionszenrum Wirschaf The Open Access Publicaion Server of he ZBW Leibniz Informaion Cenre for Economics Pavloková, Kaeřina

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzia Pardubice Dopravní fakula Jana Pernera Fakory ovlivňující popávku po osobních auomobilech v ČR Bc. Tomáš Mikas Diplomová práce 2011 Prohlašuji: Tuo práci jsem vypracoval samosaně. Veškeré lierární

Více

Ocelové nosné konstrukce

Ocelové nosné konstrukce Proma Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky 56 Ocelové nosné konsrukce Požární bezpečnos pro ocelové sloupy a nosníky Ocel je anorganická savební hmoa a lze ji ey bez zvlášních

Více

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl

Elektronika I ISBN 978-80-7314-114-1. Vydavatel, nositel autorských práv, vyrobil: (C) Evropský polytechnický institut, 2007. Ing. Oldřich Kratochvíl Soukromá sředníí odborná školla, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice ell..:: 57 548 98,, emaiill::ssssoss@edukompllex..cczz Elekronika I Ing.. Olldřiich KATOHVÍL 007 3 Ing. Oldřich Kraochvíl Elekronika

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper o. 1/24 ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan Kubíček ISIU PRO EKOOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU VYSOKÁ ŠKOLA EKOOMICKÁ V PRAZE AKULA ÁROOHOSPOÁŘSKÁ

Více

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38

Katalog 2003. Frekvenční měniče pro asynchronní motory Altivar 38 Kaalog 2003 pro asynchronní moory Obsah pro asynchronní moory Elekrické pohony značky Telemecanique přehled... srany 2 a 3 pro asynchronní moory Předsavení... srany 4 a 5 Technické paramery... srany 6

Více

V TOMTO ÈÍSLE ÈÍSLO 10 (2/00) OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI ÈERVEN 2000 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI...

V TOMTO ÈÍSLE ÈÍSLO 10 (2/00) OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI ÈERVEN 2000 REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY OCHRANA IN ORMACÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKACI... ÈÍSLO 1 (2/) ÈERVEN 2 V TOMTO ÈÍSLE OCHRN IN ORMCÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKCI... 1 NOVINKY Øídicí rozhraní CI 13... 2 DIGITÁLNÍ KOMUNIKÈNÍ TECHNIK - DIGITL & COMMUNICTION TECHNOLOGY OCHRN IN ORMCÍ V RÁDIOVÉ KOMUNIKCI

Více

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku,

VOLNOST NA VODÍTKU. Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU Milý obchodníku, VOLNOST NA VODÍTKU V základním vybavení majiele psa nesmí v žádném případě chybě: vhodné vodíko. Majielé si pro svého psa přejí konrolu a jisou. Zároveň by rádi svým

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE NOVÝ HROZENKOV ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočových pravidlech územních rozpočů, ve znění planých předpisů) Zasupielsvo měsyse Nový Hrozenkov svým usnesením č.

Více

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog

Měření parametrů a kvality elektrické energie. Systém PowerLogic. Katalog Měření paramerů a kvaliy elekrické energie Sysém PowerLogic Kaalog Komplení nabídka Přísroje pro disribuci elekrické energie Výkonové jisiče a odpínače nízkého napěí Vzduchové jisiče a odpínače Maserpac

Více

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1

Specific Combined Approach to Valuation of Life Insurance Companies. Specifické kombinované metody oceňování komerčních životních pojišťoven 1 8 h Inernaional scienific conference Financial managemen of firms and financial insiuions Osrava VŠB-TU Osrava, faculy of economics,finance deparmen 6 h 7 h Sepember 2011 Specific Combined Approach o Valuaion

Více

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala

Výpočty populačních projekcí na katedře demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE. TomášFiala Výpočy populačních projekcí na kaedře demografie Fakuly informaiky a saisiky VŠE TomášFiala 1 Komponenní meoda s migrací Zpravidla zjednodušený model migrace předpokládá se pouze imigrace na úrovni migračního

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. /003 Hyperbolické diskonování a jeho význam v ekonomickém modelování Michal Andrle Jan Brůha INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_10_FY_B Zákon síly. Hmonos jako míra servačnosi. Vyvození hybnosi a impulsu síly. Závislos zrychlení a hmonosi Cvičení k zavedeným pojmům Jméno auora: Mgr. Zdeněk Chalupský Daum vyvoření: 11. 11. 2012 Číslo DUM:

Více

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ

2.1 POHYB 2.2 POLOHA A POSUNUTÍ 2 P ÌmoËar pohyb V roce 1977 vyvo ila Kiy OíNeilov rekord v z vodech dragser. Dos hla ehdy rychlosi 628,85 km/h za pouh ch 3,72 s. Jin rekord ohoo ypu zaznamenal v roce 1958 Eli Beeding ml. p i jìzdï na

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN

Pojistné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN Pojisné rozpravy 5 POJISTNĚ TEORETICKÝ BULLETIN 999 ISSN 0862 662 OBSAH Siuace ve veřejném zdravoním pojišění v ČR... 5 (Ing. Jarmila Fuchsová Soukromé zdravoní pojišění v Německu... (Klaus Michel Zdravoní

Více

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů

Koncepce penzijní reformy hledání základních parametrů Analýza říjen 2004 Koncepce penzijní efomy hledání základních paameů Téma penzí neusále nabývá na významu. Takzvaný důchodový úče nespasily ani změny paameů povedené v ámci efomy veřejných ozpočů a hlavní

Více

1.5.1 Mechanická práce I

1.5.1 Mechanická práce I .5. Mechanická ráce I Předoklady: Práce je velmi vděčné éma k rozhovoru: někdo se nadře a ráce za ním není žádná, jiný se ani nezaoí a udělá oho sousu, a všichni se cíí nedocenění. Fyzika je řírodní věda

Více

KIV/PD. Sdělovací prostředí

KIV/PD. Sdělovací prostředí KIV/PD Sdělovací prosředí Přenos da Marin Šime Orienační přehled obsahu předměu 2 principy přenosu da mezi 2 propojenými zařízeními předměem sudia je přímá cesa, ne omuniační síť ja se přenáší signály

Více

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice)

2.1.4 Výpočet tepla a zákon zachování energie (kalorimetrická rovnice) ..4 Výpoče epla a zákon zachování energie (kalorimerická rovnice) Teplo je fyzikální veličina, předsavuje aké energii a je udíž možné (i nuné) jej měři. Proč je aké nuné jej měři? Např. je předměem obchodu

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovo úvodem 3 Fyzikajekolemnás(Polohaajejízměny) Sudijní ex pro řešiele FO a osaní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Obsah Slovo úvodem 3 1 Popis polohy ělesa 4 1.1 Jednorozměrnýprosor.......................

Více

HOMMEL CS. Katalog měřicích přístrojů JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY JENOPTIK

HOMMEL CS. Katalog měřicích přístrojů JENOPTIK INDUSTRIAL METROLOGY JENOPTIK HOMMEL CS Kaalog měřicích přísrojů INDUSTRIAL METROLOGY 2015 OBSAH INDUSTRIAL METROLOGY We measure he world... Výrobní divize průmyslové merologie INDUSTRIAL METROLOGY je členem dynamické obchodní skupiny

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Termomechanika. Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK

Termomechanika. Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK ermomechanika 2. řenáška Doc. Dr. RNDr. Mirosla HOLEČEK Uozornění: ao rezenace slouží ýhraně ro ýukoé účely Fakuly srojní Záaočeské unierziy Plzni. Byla sesaena auorem s yužiím cioaných zrojů a eřejně

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava MODULOVANÉ SIGNÁLY. učební text. Zdeněk Macháček, Pavel Nevřiva Vysoká škola báňská Tehniká univerzia Osrava MODULOVANÉ SIGNÁLY učební ex Zdeněk Maháček, Pavel Nevřiva Osrava Reenze: Ing. Jiří Kozian, Ph.D. RNDr. Miroslav Liška, CS. Název: Modulované signály Auor:

Více

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem)

Audit lokalit problémových pro cyklisty v centru Prahy (zjednodušeným postupem) Audi lokali problémových pro cyklisy v cenru Prahy (zjednodušeným posupem) Vraislav Filler ve spolupráci s CPS (Tomáš Cach, Tomáš Prousek, Kvěoslav Syrový) verze. Teno dokumen obsahuje popis a výsledky

Více

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice

Fondový penzijní systém v konvergující ekonomice klíčová slova: penzijní sysémy reálná konvergence apreciace - míra výnosu ondový penzijní sysém v konvergující ekonomice Jan KUBÍČEK Úvod Obíže, do kerýc se dosává průběžně financovaný penzijní sysém (PAYG

Více

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU PŘÍKLAD INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Ze serveru www.czso.cz jsme sledovali sklizeň obilovin v ČR. Sklizeň z několika posledních le jsme vložili do abulky 7.1. a) Jaké plodiny paří mezi obiloviny?

Více

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy

FUTURITY. INSTITUT EKONOMICKÝCH STUDIÍ Fakulta sociálních věd University Karlovy INTITUT EKONOMICKÝCH TUDIÍ akula sociálních věd Universiy Karlovy UTURITY udijní ex č. k předměu Násroje finančních rhů Doc. Ing. Oldřich Dědek Cc. 2 A. MECHANIKA KONTRAKTŮ TYPU ORWARD A UTURE. Základní

Více

Kinematika hmotného bodu

Kinematika hmotného bodu DOPLŇKOVÉ TEXTY BB1 PAVEL SCHAUER INTERNÍ MATERIÁL FAST VUT V BRNĚ Kinemik hmoného bodu Obsh Klsická mechnik... Vzžný sysém... Polohoý ekor... Trjekorie... Prmerické ronice rjekorie... 3 Příkld 1... 3

Více

BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ

BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ BETONOVÉ PRVKY PRO PODZEMNÍ SÍTĚ PROFIL BEST, a.s. BEST, a.s., je nejvěším českým výrobcem beonových savebních prvků pro venkovní a zahradní archiekuru. Byl založen ihned po pádu komunisického režimu v

Více

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8.

MIČKAL, Karel. Technická mechanika II: pro střední odborná učiliště. Vyd. 3., nezm. Praha: Informatorium, 1998c1990, 118 s. ISBN 80-860-7323-8. Idenifiáor maeriálu: ICT 1 9 Regisrační číslo rojeu Název rojeu Název říjemce odory název maeriálu (DUM) Anoace Auor Jazy Očeávaný výsu Klíčová slova Druh učebního maeriálu Druh ineraiviy Cílová suina

Více

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone...

Český výrobce svařovací techniky KATALOG....welding for everyone... Český výrobce svařovací echniky KATALOG...welding for everyone... Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Kaalog je v planosi od 21.4.2008 Předsavení společnosi Kühreiber, s.r.o. všechny výrobky společnosi

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2009

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2009 člen EFNMS (European Federation of National Maitenance Societies, vzw) www.udrzba-cspu.cz VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2009 (oblast managementu údržby) Nejvíce ceněným kapitálem každé firmy je lidský potenciál.

Více

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA)

Průzkumová analýza dat (Exploratory Data Analysis, EDA) 19. února 2007 Přednáška 1 maeriály: přednášky zápoče: v průběhu semesr určiý projek na zápoče a na známku, kerá bude ke zkoušce zkouška: zadaný určiý problém, na něj zadaný určiý čas, zpracováván s využiím

Více

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001

Důchodová reforma ve Spolkové republice roku 2001 Důchodová reforma ve Spolkové repulice roku 2001 Ing. Rudolf F. Heidu, Deparmen of Law and Social Sciences, Mendel Universiy in Brno, rudi.heidu@seznam.cz Asrak Ve Spolkové repulice převažuje názor, že

Více

4.1 Zptnovazební oscilátory sinusového prbhu naptí

4.1 Zptnovazební oscilátory sinusového prbhu naptí 4 Osciláory Nezpracovávají žádný vsupní signál, ale jsou sami zdrojem sídavých signál. Ze sejnosmrného napájecího napí vyváejí napí sídavá. Druh osciláor je mnoho. Podle principu innosi se rozdlují na

Více

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY

ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakula informaiky a saisiky ANALÝZA EKONOMICKÝCH ČASOVÝCH ŘAD S PŘÍKLADY Josef Arl Markéa Arlová Eva Rublíková 00 Recenzeni: Prof. Ing. Franišek Fabian, CSc. Doc. Ing. Jiří

Více

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R

Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové střechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé. Světová novinka SOL-R Mechanické upevnění solárních zařízení na průmyslové sřechy Bezpečné - Přizpůsobivé - Rychlé Svěová novinka SOL-R SOL-R nejpřizpůsobivější upevňovací sysém pro monáž solárních zařízení na průmyslové sřechy

Více

1/66 Základy tepelných čerpadel

1/66 Základy tepelných čerpadel 1/66 Základy epelných čerpadel princip přečerpávání epla základní oběhy hlavní součási epelných čerpadel 2/66 Tepelná čerpadla zařízení, kerá umožňují: cíleně čerpa epelnou energii z prosředí A o nízké

Více

Požární uzávěry Textilní požární uzávěry. Fibershield-P Fibershield-E Fibershield-H Fibershield-S Fibershield-F Fibershield-W Fibershield-I

Požární uzávěry Textilní požární uzávěry. Fibershield-P Fibershield-E Fibershield-H Fibershield-S Fibershield-F Fibershield-W Fibershield-I Požární uzávěry Texilní požární uzávěry Fibersield-P Fibersield-E Fibersield-H Fibersield-S Fibersield-F Fibersield-W Fibersield-I Koncepy ocrany: 1. Auomaické exilní požární uzávěry pro ovory ve sěnác

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M05

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M05 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER,DR.SC. ING. MARCELA KARMAZÍNOVÁ, CSC. ING. MIROSLAV BAJER,CSC. ING. KAREL SÝKORA PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO0-M05 PRUTY NAMÁHANÉ

Více

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investiční činnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Ivesičí čios Exisují růzá pojeí ivesičí čiosi: Z pohledu ekoomické eorie Podikové pojeí ivesic Klasifikace ivesic v podiku 1) Hmoé (věcé, fyzické, kapiálové) ivesice 2) Nehmoé (emaeriálí) ivesice 3) Fiačí

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský socálí fod Praha & EU: Ivesujee do vaší budoucos Ekooka podku aedra ekooky, aažersví a huaích věd Fakula elekroechcká ČVUT v Praze Ig. učerková Blaka, 20 Úrokový poče, základy fačí aeaky (BI-EP)

Více

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat

Vojtěch Janoušek: III. Statistické zpracování a interpretace analytických dat Vojěch Janoušek: III. Sascké zpracování a nerpreace analyckých da Úvod III. Zpracování a nerpreace analyckých da Sascké vyhodnocení analyckých da Zdroje chyb, přesnos a správnos analýzy Sysemacké chyby,

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýzy časových řad Obsah Úvod... Teoreické základy pro aalýzu časových řad.... Základí pojmy..... Druhy časových řad..... Grafická aalýza.....3 Popisé charakerisiky... 4. Základí úpravy časových

Více

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky

První byty v kasárnách budou v prodeji za tři roky srana 02 svěový kongres srana 04 misr jan hus srana 07 nás baví vás bavi srana 12 misrovsví čr srana 13 nejlepší žáci 07 08 červenec srpen 2010 www.abor.cz informační zpravodaj pro občany měsa Tábora zdarma

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

NA POMOC FO KATEGORIE E,F

NA POMOC FO KATEGORIE E,F NA POMOC FO KATEGOIE EF Výledky řešení úlo 45. ročníku FO ka. E F Ivo Volf * ÚV FO Univerzia Hradec Králové Mirolav anda ** ÚV FO Pedagogická fakula ZČU Plzeň Jak je již v naší ouěži obvyklé uvádíme pouze

Více

Úvod do analýzy časových řad

Úvod do analýzy časových řad Úvod do aalýz časových řad Doc.Ig. Jaa Hačlová, CSc. Kaedra maemaických meod v ekoomice Ig. Lubor Tvrdý Kaedra regioálí ekoomik Ekoomická fakula, VŠB-TU Osrava Osrava, 003 - - Úvod do aalýz časových řad

Více

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302

( ) 7.3.3 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I. Předpoklady: 7302 7.. Vzájemná oloha aramericky yjádřených římek I Předoklady: 70 Pedagogická oznámka: Tao hodina neobsahje říliš mnoho říkladů. Pos elké čási sdenů je oměrně omalý a časo nesihno sočía ani obsah éo hodiny.

Více

Úhrada za ústřední vytápění bytů V

Úhrada za ústřední vytápění bytů V Úhrada za úsřdí vyápěí byů V Aoa osldí z sér čláků o poměrovém měří pojdává o vzahu poměrového a zv. absoluího měří pla, a poukazuj a další, zaím méě zámou možos využí poměrovýh dkáorů VIA, krou j korola

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 31. 1. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

ELEKTRONICKÉ OBVODY I

ELEKTRONICKÉ OBVODY I NIVEZITA OBANY Fakula vojenských echnologií Kaedra elekroechniky -99 ELEKTONIKÉ OBVODY I čebnice Auoři: rof. Ing. Dalibor Biolek, Sc. rof. Ing. Karel Hájek, Sc. doc. Ing. Anonín Krička, Sc. doc. Ing. Karel

Více

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení

Evakuace osob v objektech zdravotnických zařízení Evakuace osob v objekech zdravoických zařízeí Ig. Libor Folwarczy, Ph.D., Ig. Jiří Pokorý, Ph.D. Hasičský záchraý sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 0 Osrava-Zábřeh E-mail: libor.folwarczy@hzsmsk.cz,

Více

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI

ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZTAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Polcká ekonome 49:, sr. 58-73, VŠE Praha,. ISSN 3-333 Rukops ANALÝZA ZPOŽDĚNÍ PŘI MODELOVÁNÍ VZAHŮ MEZI ČASOVÝMI ŘADAMI Josef ARL, Šěpán RADKOVSKÝ, Vsoká škola ekonomcká, Praha, Česká národní banka, Praha.

Více

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t)

Přechodové jevy RC. Řešení přechodového jevu v obvodech 1. řádu RC. a) varianta nabíjení ideálního kondenzátoru u C (t) čbní xy pro Elkrochnik Ing. Kindrá Alxandr Přchodové jvy Účlm éo knihy j nači sdny řši přchodové jvy v obvodch. řád yp a sznámi j s oricko problmaiko přchodových jvů v obvodch. řádů yp. Přchodové jvy v

Více