Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření výkonnosti údržby prostřednictvím ukazatelů efektivnosti"

Transkript

1 Měření výkonnosi údržby prosřednicvím ukazaelů efekivnosi Zdeněk Aleš, Václav Legá, Vladimír Jurča 1. Sledování efekiviy ve výrobní organizaci S rozvojem vědy a echniky je spojena řada požadavků kladených na výrobní sroje a zařízení. Jedním z hlavních ukazaelů sledovaných při provozu výrobních zařízení je jejich efekivnos. Při sledování efekivnosi výrobních zařízení je pozornos věnována především jakosi produkce, výkonnosi a pohoovosi výrobních srojů a zařízení. Jakos produkce je ovlivňována celou řadou fakorů (základní maeriál, výrobní zařízení, obsluha výrobního zařízení, použiá echnologie, okolní prosředí, aj.). Pohoovos a do jisé míry výkonnos výrobního zařízení je ovlivňována prováděnou údržbou. Správně nasavený a zavedený sysém údržby poziivně ovlivňuje sehlivos výrobního zařízení, čímž přispívá i k požadované výsledné jakosi výrobků z hleka jejich včasného dodání. Pro číselné vyjádření efekiviy ve výrobní organizaci exisuje řada ukazaelů efekivnosi. Tyo ukazaele řadíme mezi klíčové ukazaele výkonnosi. Klíčové ukazaele výkonnosi předsavují soubor měříek zaměřených na hleka, kerá kriicky ovlivňují současný nebo budoucí úspěch organizace. [5] Klíčové ukazaele výkonosi jsou obvykle definovány následujícími charakerisikami: - Nefinanční měříko ukazael se nevyjadřuje peněžně, - Opakované měření (např. denně, ýdně, měsíčně, čvrleně, ), - Hodnoa ukazaele slouží jako podklad pro rozhodování vrcholového vedení, - Pochení ukazaele a případná následná aření jsou vyžadována u všech pracovníků, - Ukazael váže odpovědnos k jednolivci nebo k ýmu, - Ukazael má značný dad - ovlivňuje věšinu kriických fakorů úspěchu organizace, - Ukazael má poziivní dad poziivním způsobem ovlivňuje osaní měříka výkonnosi. Relaivně obížné může bý sanovení vhodného ukazaele pro zjišťování efekivnosi údržby. 2. Ukazaele a měření efekivnosi údržby Jedním z důležiých kriérií pro hodnocení chodu podniku je průběžné zjišťování efekivnosi údržby, keré může bý založeno na dvou přísupech: - komplexní ukazael efekivnosi údržby, - provozní ukazaele efekivnosi údržby. Měření efekivnosi údržby je základem pro vyhodnocování dadů jakýchkoli změn v sysému údržby a je aké i rozhodující simulací pro rvalé zlepšování, neboť eprve znalos výsledků umožňuje posoudi účinek přijaých aření. Následující ex je věnován problemaice zjišťování komplexního ukazaele efekivnosi údržby. Efekivní údržba je aková údržba, kerá přináší maximální efek, přičemž ímo efekem rozumíme prosoje blížící se k nule v důsledku údržby po poruše při udržení způsobilosi výrobního zařízení. Tomuo maximálnímu efeku se můžeme přiblíži pouze u přeržiých provozů (prevenivní údržbu je možno vykonáva mimo směnu v pracovních přesávkách), zaím co v řeržiých provozech (i když se podaří zcela vylouči poruchové 1

2 prosoje) dojde vždy k prosojům v důsledku vykonávání prevenivní údržby (bez prevenivní údržby nelze vylouči respekive výrazně omezi poruchové prosoje). Z uvedených skuečnosí je zřejmé, že reálný efek údržby se zpravidla pouze blíží k nulovým prosojům výrobního zařízení. Z ohoo pohledu je logičější hovoři o imálním efeku údržby, kerý je dán kompromisem mezi prevenivní údržbou a údržbou po poruše, přičemž hledáme nejvýhodnější poměr mezi hrubým ziskem a náklady na údržbu vždy za určié časové období. Náklady na inerní údržbu jsou vořeny mzdovými, maeriálovými a režijními ožkami a náklady na exerní údržbu její fakurační cenou. Sanovení ukazaele efekivnosi (produkiviy) údržby není ak jednoduché, jako sanovení ukazaele produkiviy práce dělníka, kerý dělá např. výk pro uložení kabelu do země. Objem vykané a přemísěné zeminy za jednoku času je jisě dosaečným a srozumielným ukazaelem (měříkem) produkiviy práce ohoo dělníka. Samozřejmě lze v někerých siuacích i poměrně snadno hodnoi produkiviu práce jednolivých údržbářů např. kolik za jednoku času ve srovnaelných podmínkách namaže srojů sejného y, kolik za jednoku času udělá sandardních rav (ravy sejného rozsahu) např. čerpadel, převodovek, moorů apod. Velmi obížně lze již vyjadřova produkiviu práce např. ukazaelem poču odsraněných poruch za jednoku času, poču lokalizací poruch za jednoku času apod., proože výsky poruch, jejich rozsah a pracnos lokalizace může bý velmi proměnlivá a na údržbáři nezávislá. Máme-li sanovi ukazael efekivnosi údržby jako výsledek řady procesů zabezpečovaných zpravidla věším počem údržbářů, nemůžeme použí klasický ukazael produkiviy (množsví práce/čas - údržbáři mohou pracova velmi inenzivně, ale neúčinně či neúčelně a celkové prosoje zařízení se nezmenší a způsobilos výrobního zařízení bude nedosaečná), ale musíme vyjí jak z dílčích, ak i z výsledného efeku (účinku) údržby na provoz a způsobilos výrobního zařízení. Z ohoo pohledu je možno definova vniřní a vnější produkiviu údržby. Vniřní produkivia údržby je dána především kompeennosí a inenziou práce údržbáře, logisickým zajišěním údržby a vyjadřuje výkon údržbáře za jednoku času a přímo ovlivňuje náklady na údržbu. Vnější produkivia údržby je dána především úrovní programu údržby a jeho důsledným dodržováním, správně sanoveným rozsahem údržby a poměrem mezi prevenivní údržbou a údržbou po poruše a předsavuje dad údržby na provozuschnos a způsobilos výrobního zařízení. Celkovou produkiviu údržby lze vyjádři efekiviou výrobního zařízení, j. množsvím čisé produkce za jednoku času a dále pak ve finančním vyjádření poměrem hrubého zisku k nákladům na údržbu (samozřejmě vždy za určié časové období). Položme si oázku, jaké fakory ovlivňují supeň využií výrobního zařízení, a ím i jeho výkonnos a dále, keré z ěcho fakorů (činielů) ovlivňuje údržba? Půjde především o zráy vzažené k určiému období (směna, den, ýden, měsíc apod.). Zráy efekivnosi ve výrobní organizaci Předím než se začne se samonou konsrukcí ukazaelů efekivnosi, bude nezbyné definova jednolivé zráové doby, keré poenciálně mohou nasa během provozu. Obecně lze rozlišova následující zráové doby: - Nepožadovaná doba doba, kdy se od sroje ožaduje jeho provoz. - Doba organizačního prosoje - prosoj sroje způsobený organizačními příčinami (čas na osobní odpočinek, chybí pracovník, náběh, doběh linky). 2

3 - Doba logisického prosoje - prosoj sroje způsobený logisickými příčinami (chybí maeriál, poškození maeriálu, chybná objednávka, dodací lhůa, skladovací prosory, nedosaečná zásoba, aj.). - Doba prevenivní údržby - prosoj sroje v důsledku prevenivní údržby, kerou nelze provádě za chodu. - Doba přesavování a seřizování - prosoj sroje v důsledku nuného přesavování a seřizování (výměna ořebeného násroje). - Doba údržby po poruše (poruchy nad 5 min) (funkční porucha) - prosoj sroje v důsledku funkčních poruch a vyvolání dalších závislých zrá (věší rozsah poškození, ohrožení bezpečnosi, nežádoucí environmenální dady). - Doba údržby po poruše (poruchy do 5 min včeně) (echnologická porucha) - prosoj sroje v důsledku echnologických poruch (zablokování výrobku ve sroji). Problemaika údržby po poruše je rozsáhlejší, než je naznačeno na obrázku 1. Obrázek 2 pisuje možné příčiny poruch srojů a zařízení, keré mohou nasa během provozu. - Zráová doba způsobená nižší výkonnosí v důsledku horšího echnického savu zv - zráová doba způsobená nižší výkonnosí v důsledku horšího echnického savu (zráa seřízení, ořebení, koroze, olačení, deformace, rhliny, aj.). - Doba výroby neshodných výrobků nv a. v důsledku chybného výrobního procesu, kerý je způsoben španým moniorováním, nevhodně provedenou údržbou (ravou) a nasavováním paramerů ovlivňujících způsobilos srojů a zařízení. b. v důsledku náběhu zpravidla procesní výroby do sabilního savu. [3] Obdobně lze inerpreova zráy efekivnosi výroby pomocí Ishikawova diagramu, jak je znázorněno na obrázku 1. Obr. 1 Ishikawův diagram - schémaické zobrazení zrá efekivnosi výroby 3. Konsrukce výpočů ukazaelů efekivnosi výroby Vlasní konsrukci výpočů ukazaelů efekivnosi je vhodné začí definováním ponibilní doby. Disponibilní dobu lze definova jako kalendářní čas, kerý je možné poenciálně využí k výrobě. V krajním případě se může ponibilní doba rovna čisé době výroby. V reálném 3

4 provozu je ovšem ao možnos éměř vyloučena a mimo čisou dobu výroby je pracovní směna vořena řadou zráových dob. Obr. 2 Možné příčiny poruch srojů a zařízení Pokud od ponibilní doby budeme odečía jednolivé zráové doby, dosaneme různé provozní nebo výrobní doby (Tabulka 1), keré se následně používají pro konsrukci součinielů, keré slouží pro výpoče ukazaelů efekivnosi výroby. Tab. 1 Výpočy jednolivých provozních a výrobních dob Druh doby Výpoče (slovně) Výpoče Provozní doba pro Celková ponibilní doba Nepožadovaná pro = doba Provozní doba bez organizačních a logisických prosojů Hrubá doba výroby Doba výroby vyr Využielná doba výroby vyv Čisá doba výroby cdv Provozní doba pro Organizační prosoje Logisické prosoje Provozní doba bez organizačních a logisických prosojů - Doba prevenivní údržby - Doba přesavování a seřizování Hrubá doba výroby - doba údržby po poruše (poruchy nad 5 min) - doba údržby po poruše (poruchy do 5 min včeně) Doba výroby vyr - zráová doba způsobená nižší výkonnosí v důsledku horšího echnického savu zv Využielná doba výroby vyv doba výroby neshodných výrobků nv vyr = = = vyv cdv pro = = vyr vyv zv nv 4

5 Obrázek 3 pisuje rozklad celkové ponibilní doby na jednolivé provozní a výrobní doby a jednolivé zráové doby, keré mohou během provozu vznika. Obr. 3 Rozklad celkové ponibilní doby Poměrovým vyjádřením jednolivých produkčních dob získáme součiniele pro výpoče ukazaelů efekivnosi zařízení. Jedná se o následující součiniele: - Součiniel ožadovaného provozu, organizačních a logisických prosojů N - vypočíá se jako podíl celkové ponibilní doby bez ožadované doby, organizačních a logisických prosojů k celkové ponibilní době. (1) N = = (1) - Součiniel organizačních, logisických prosojů O - vypočíá se jako podíl provozní doby bez organizačních a logisických prosojů k provozní době. (2) O = = (2) pro - Součiniel prevenivní údržby, přesavování a seřizování M - vypočíá se jako podíl hrubé doby výroby k provozní době bez organizačních a logisických prosojů. (3) M = = (3) - Součiniel poruchovosi F - vypočíá se jako podíl doby výroby k hrubé době výroby. (4) 5

6 F = vyr = - Součiniel pohoovosi A - vypočíá se jako součin součiniele prevenivní údržby, přesavování a seřizování M a součiniele poruchovosi F. (5) (4) A = M F = = vyr = = (5) - Součiniel výkonnosi P - vypočíá se jako podíl využielné doby výroby k době výroby. (6) P vyv zv = = (6) vyr - Součiniel kvaliy Q - vypočíá se jako podíl čisé doby výroby k využielné době výroby. (7) Q = cdv vyv = zv zv nv (7) Ukazaele efekivnosi zařízení lze vypočía kombinací různých součinů jednolivých součinielů. Nejznámější ukazaele včeně jejich výpočů jsou zobrazeny v abulce 2. Tab. 2 Výpočy jednolivých ukazaelů efekivnosi zařízení Zkraka ukazaele Název ukazaele Výpoče ukazaele TEEP Celková efekivní produkivia zařízení cdv = N A P Q Toal Effecive Equipmen Produciviy OEE NEE Celková efekivia zařízení Overall Equipmen Effeciveness Čisá efekivia zařízení Ne Equipmen Effeciveness cdv = A P Q cdv = F P Q Z abulky 2 je parné, že ukazael TEEP zahrnuje všechny zráové doby. Naak ukazael NEE zahrnuje pouze součiniel poruchovosi F, součiniel výkonnosi P a součiniel kvaliy Q [1]. V praxi nejrozšířenější ukazael je ukazael celkové efekiviy zařízení OEE. Ukazael OEE zahrnuje součiniel pohoovosi A (součiniel prevenivní údržby, přesavování a seřizování M, součiniel poruchovosi F), součiniel výkonnosi P a součiniel kvaliy Q. 6

7 4. Celková efekivia zařízení a organizace výroby Ukazael TEEP v sobě zahrnuje i ožadovanou dobu, což může předsavova nevýhodu pro určié provozy, kdy ožadovaná doba provozu bývá legislaivně nařízena zákonem (emise hluku a vibrací při provozu zařízení v nočních hodinách). Naak ukazael OEE v sobě nezohledňuje zráové doby způsobené organizačními prosoji a logisickými prosoji, keré mohou významně ovlivňova celkovou efekiviu provozu. Pro snadnější orienaci a přehlednos dosupných ukazaelů efekivnosi je na obrázku 4 zobrazen průnik součinielů pro výpoče ukazaelů efekivnosi zařízení a samoných ukazaelů efekivnosi. Obr. 3 Rozklad celkové ponibilní doby 5. Hlavní problémy prakického použií ukazaelů efekivnosi Při prakickém použií výše uvedených ukazaelů však v řadě podniků nasává problém se zjišěním všech pořebných údajů - buď z důvodu, že se v podniku neevidují (či evidují, ale nevěrohodně) nebo nejsou manažeru údržeb dosupné (či velmi nesnadno dosupné). Jedná se zejména o údaje, keré nejsou evidovány v informačním sysému údržby. Skuečnos, že by se přínos údržby snažil obháji kdokoli jiný než manažer údržby, například někdo z vrcholového vedení podniku s přísupem ke všem pořebným informacím, je velmi ravděpodobná. Mezi hlavní problémy se sanovením ukazaelů efekivnosi zařízení, ve vzahu k údržbě, lze zařadi následující oblasi: 7

8 1. Ukazaele poskyují hodnocení z hleka echnického, nezohledňují náklady na údržbu. Pokud by ukazaele měly bý jediným ukazaelem úrovně údržby, mohl by pak požadavek na jejich neusálé zvyšování vés k řiměřeně vysokým nákladům na údržbu. 2. Nejsou v nich zahrnuy ani další podsané fakory, keré mají na úroveň údržby výrazný vliv, jako např. hodnoa zásob náhradních dílů, hodnoa hmoného a nehmoného majeku organizace, sáří výrobních prosředků ad. 3. Na výši jejich hodnoy nemá vliv jen jakos sysému údržby, je v nich obsažena i jakos výrobního procesu, jakos logisiky náhradních dílů, kvalia obsluhy výrobního zařízení aj. Španá organizace a plánování výroby, zbyečné čekání údržbáře před skladem na pořebný maeriál, chybující obsluha zařízení apod. 4. Pracnos sanovení ukazaelů věšina manažerů údržby nemá k pozici sofware, kerý ukazaele efekivnosi sanovuje auomaizovaným algorimem, výpočy jsou časo prováděny v Excelové abulce, kam je řeba nejprve všechna výchozí daa obvykle ručně zada. Hodnocení účinnosi údržby má však věšinou smysl jen pro konkréní výrobní prosředek či linku, kerých jsou v organizaci desíky, akže se musí zpracova i sejný poče abulek. 5. Někdy je problemaický i přísup vrcholového vedení v okamžiku, kdy začnou ukazaele sagnova. Úvar údržby zaváděním účinných aření a nových meod do údržby několik le např. ukazael OEE neusále zvyšoval, čímž vyvořil vysoce efekivní sysém údržby, kde další zvyšování přírůsku OEE, již v podsaě není možné. 6. Problém se zjišěním všech pořebných údajů buď se v podniku neevidují (či evidují, ale nevěrohodně) nebo nejsou manažeru údržeb dosupné. Jedná se zejména o údaje, keré nejsou evidovány v informačním sysému údržby. 6. Závěr Předložený ex pisuje meodický návod jak vypočía různé ukazaele efekivnosi výrobního zařízení. Je na samoném uživaeli, jaký druh ukazaele bude sledova, podle konkréních podmínek provozu a daného y výrobního zařízení. Je na mísě zdůrazni i nevýhody ěcho ukazaelů, spočívající v om, že nezohledňují další podsané fakory (hodnoa zásob náhradních dílů, jakos výrobního procesu, sáří výrobních prosředků, aj.), problém se zjišěním všech pořebných vsupních údajů, jejich neusálé zvyšování může vés k řiměřeně vysokým nákladům na údržbu, přísup vrcholového vedení v okamžiku, kdy ukazaele začnou sagnova, ad. V současné době se ukazaele efekivnosi implemenují do zv. OEE-DTM sysémů (Overall Equipmen Efficiency Downime Managemen), keré umožňují v reálném čase sbíra informace z výrobního procesu a následně auomaicky vyhodnocova jeho efekiviu. Tímo způsobem lze idenifikova slabá mísa ve výrobním procesu, kerá mohou bý pomocí nápravných aření eliminována. Použiá lieraura: [1] HARTMANN, Edward. Successfully insalling TPM in a non-japanese plan: oal producive mainenance. Pisburgh, Pa.: TPM Press, 1992, 221 s. ISBN [2] JURČA, Vladimír; HLADÍK, Tomáš; ALEŠ, Zdeněk. Možnosi využií a zpracování da z řízení údržby. Monografie, ČSJ, Praha, duben 2004, 74 s., ISBN [3] LEGÁT, Václav a kol. Sysémy managemenu jakosi a sehlivosi v údržbě. Praha, Česká sečnos pro jakos, s. ISBN

9 [4] NAKAJIMA, Seiichi. Inroducion o TPM: oal producive mainenance. Cambridge, Mass.: Produciviy Press, 1988, xx, 129 s. ISBN [5] PARMENTER, David. Klíčové ukazaele výkonnosi: rozvíjení, implemenování a využívání víězných klíčových ukazaelů výkonnosi (KPI). 1. vyd. Překlad Ivana Perašová. Praha: Česká sečnos pro jakos, 2008, xv, 242 s. ISBN [6] POŠTA, Josef. Provozuschnos srojů. Česká zemědělská univerzia v Praze, 2. vydání, Praha, 2006, ISBN [7] STAMATIS, D. H. The OEE primer: undersanding overall equipmen effeciveness, reliabiliy, and mainainabiliy. Boca Raon, [FL]: CRC Press, 2010, xxxv, 466 s. ISBN Konakní údaje: Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D., prof. Ing. Václav Legá, DrSc., prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc., Kaedra jakosi a sehlivosi srojů, Technická fakula, ČZU v Praze Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol el.: , 9

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Jana Soukopová Anoace Příspěvek obsahuje dílčí výsledky provedené analýzy výdajů na ochranu živoního prosředí z

Více

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV 3 mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-U Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 6-7 září 2006 Porovnání způsobů hodnocení invesičních projeků na bázi kriéria Dana Dluhošová

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY Kaedra obecné elekroechniky Fakula elekroechniky a inormaiky, VŠB - T Osrava. TOJFÁZOVÉ OBVODY.1 Úvod. Trojázová sousava. Spojení ází do hvězdy. Spojení ází do rojúhelníka.5 Výkon v rojázových souměrných

Více

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut.

( ) ( ) NÁVRH CHLADIČE VENKOVNÍHO VZDUCHU. Vladimír Zmrhal. ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvut. 21. konference Klimaizace a věrání 14 OS 01 Klimaizace a věrání STP 14 NÁVRH CHLADIČ VNKOVNÍHO VZDUCHU Vladimír Zmrhal ČVUT v Praze, Fakula srojní, Úsav echniky prosředí Vladimir.Zmrhal@fs.cvu.cz ANOTAC

Více

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001,

213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA. Ministerstva průmyslu a obchodu. ze dne 14. června 2001, 213/2001 ve znění 425/2004 VYHLÁŠKA Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávají podrobnosi náležiosí energeického audiu Minisersvo průmyslu a obchodu sanoví podle 14 ods. 5

Více

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů

Metodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržitelnost projektů OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Meodika zpracování finanční analýzy a Finanční udržielnos projeků PŘÍLOHA

Více

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS

ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH POHONŮ (EP) Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů FS ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH OHONŮ (E) Určeno pro posluchače bakalářských sudijních programů FS Obsah 1. Úvod (definice, rozdělení, provozní pojmy,). racovní savy pohonu 3. Základy mechaniky a kinemaiky pohonu

Více

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy

Jakost, spolehlivost a teorie obnovy Jakos, spolehlivos a eorie obnovy opimální inerval obnovy, seskupování obnov, zráy z nedodržení normaivu Jakos, spolehlivos a obnova srojů Jakos vyjadřuje supeň splnění požadavků souborem inherenních znaků.

Více

Schéma modelu důchodového systému

Schéma modelu důchodového systému Schéma modelu důchodového sysému Cílem následujícího exu je názorně popsa srukuru modelu, kerý slouží pro kvanifikaci příjmové i výdajové srany důchodového sysému v ČR, a o jak ve varianách paramerických,

Více

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY

APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVITY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY APLIKACE INDEXU DAŇOVÉ PROGRESIVIT V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIK Ramanová Ivea ABSTRAKT Příspěvek je věnován problemaice měření míry progresiviy zdanění pomocí indexu daňové progresiviy, kerý vychází z makroekonomických

Více

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty

ecosyn -plast Šroub pro termoplasty ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Bossard ecosyn -plas Šroub pro ermoplasy Velká únosnos Velká procesní únosnos Vysoká bezpečnos při spojování I v rámci každodenního živoa: Všude je zapořebí závi vhodný

Více

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY

5 GRAFIKON VLAKOVÉ DOPRAVY 5 GRAFIKON LAKOÉ DOPRAY Jak známo, konsrukce grafikonu vlakové dopravy i kapaciní výpočy jsou nemyslielné bez znalosi hodno provozních inervalů a následných mezidobí. éo kapiole bude věnována pozornos

Více

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Semesrální práce z předměu KMA/MAB Téma: Schopnos úrokového rhu předvída sazby v době krize Daum: 7..009 Bc. Jan Hegeď, A08N095P Úvod Jako éma pro

Více

Manuál pro textilní průmysl

Manuál pro textilní průmysl Manuál pro exilní průmysl 2 Manuál je jedním z výsupů granového projeku VaV/720/7/01, Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů, vypsaného a zasřešeného Minisersvem živoního prosředí. Auorský ým:

Více

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data

Vybrané metody statistické regulace procesu pro autokorelovaná data XXVIII. ASR '2003 Seminar, Insrumens and Conrol, Osrava, May 6, 2003 239 Vybrané meody saisické regulace procesu pro auokorelovaná daa NOSKIEVIČOVÁ, Darja Doc., Ing., CSc. Kaedra konroly a řízení jakosi,

Více

2.2.2 Měrná tepelná kapacita

2.2.2 Měrná tepelná kapacita .. Měrná epelná kapacia Předpoklady: 0 Pedagogická poznámka: Pokud necháe sudeny počía příklady samosaně, nesihnee hodinu za 45 minu. Můžee využí oho, že následující hodina je aké objemnější a použí pro

Více

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů

Ekonomické aspekty spolehlivosti systémů ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 43. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST pořádané výborem Odborné skupiny pro spolehlivos k problemaice Ekonomické aspeky spolehlivosi sysémů

Více

Úloha V.E... Vypař se!

Úloha V.E... Vypař se! Úloha V.E... Vypař se! 8 bodů; průměr 4,86; řešilo 28 sudenů Určee, jak závisí rychlos vypařování vody na povrchu, kerý ao kapalina zaujímá. Experimen proveďe alespoň pro pě různých vhodných nádob. Zamyslee

Více

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci EduCom Teno maeriál vznikl jako součás projeku EduCom, kerý je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem ČR. ŘEZÉ PODMÍKY Jan Jersák Technická univerzia v Liberci Technologie III - OBRÁBĚÍ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE VYTVÁŘENÍ TRŽNÍ ROVNOVÁHY VYBRANÝCH ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÝCH PRODUKTŮ Ing. Michal Malý Školiel: Prof. Ing. Jiří

Více

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K

Měrné teplo je definováno jako množství tepla, kterým se teplota definované hmoty zvýší o 1 K 1. KAPITOLA TEPELNÉ VLASTNOSTI Tepelné vlasnosi maeriálů jsou charakerizovány pomocí epelných konsan jako měrné eplo, eploní a epelná vodivos, lineární a objemová rozažnos. U polymerních maeriálů má eploa

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY

FINANČNÍ MATEMATIKA- ÚVĚRY Projek ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí regisrační číslo projeku: CZ.1.07/1.5.00/4.0948 IV- Inovace a zkvalinění výuky směřující k rozvoji maemaické gramonosi žáků sředních škol FINANČNÍ MATEMATIKA-

Více

Energetický audit. Energetický audit

Energetický audit. Energetický audit ČVUT v Praze Fakula savební Kaedra echnických zařízení budov Energeický audi VYHLÁŠ ÁŠKA č.. 213/2001 Sb. Minisersva průmyslu a obchodu ze dne 14. června 2001, kerou se vydávaj vají podrobnosi náležiosí

Více

Pilové pásy PILOUS MaxTech

Pilové pásy PILOUS MaxTech Pilové pásy PILOUS MaxTech Originální pilové pásy, vyráběné nejmodernější echnologií z nejkvalinějších německých maeriálů, za přísného dodržování veškerých předepsaných výrobních a konrolních posupů. Zaručují

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Ekonomika podniku Kaedra ekonomiky, manažersví a humaniních věd Fakula elekroechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Kriéria efekivnosi

Více

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU

7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU Indexy základní, řeězové a empo přírůsku Aleš Drobník srana 1 7. INDEXY ZÁKLADNÍ, ŘETĚZOVÉ A TEMPO PŘÍRŮSTKU V kapiole Indexy při časovém srovnání jsme si řekli: Časové srovnání vzniká, srovnáme-li jednu

Více

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů

Zásady hodnocení ekonomické efektivnosti energetických projektů Absrak Zásady hodnocení ekonomické efekivnosi energeických projeků Jaroslav Knápek, Oldřich Sarý, Jiří Vašíček ČVUT FEL, kaedra ekonomiky Každý energeický projek má své ekonomické souvislosi. Invesor,

Více

1/77 Navrhování tepelných čerpadel

1/77 Navrhování tepelných čerpadel 1/77 Navrhování epelných čerpadel paramery epelného čerpadla provozní režimy, navrhování akumulace epla bilancování inervalová meoda sezónní opný fakor 2/77 Paramery epelného čerpadla opný výkon Q k [kw]

Více

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém

MCS 3500 Modulární stropní reproduktorový systém Konferenční sysémy MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém MCS 3 Modlární sropní reprodkorový sysém www.boschsecriy.cz Inovační řícívkový reprodkor Vynikající reprodkce řeči a hdby Žádné kompromisy mezi

Více

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin. Tabulky únosnosi varovaných / rapézových plechů z hliníku a jeho sliin. Obsah: Úvod Základní pojmy Příklad použií abulek Vysvělivky 4 5 6 Tvarovaný plech KOB 00 7 Trapézové plechy z Al a jeho sliin KOB

Více

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace

SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉM SOMFY IB. Technická specifikace SBĚRNICOVÝ ŘÍDICÍ SYSTÉ SOFY IB Technická specifikace 1. Úvod Řídicí sysém SOFY IB je určen pro ovládání nejrůznějších zařízení sínicí echniky s moorickým pohonem roley, markýzy, žaluzie, screeny,... Rozsah

Více

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novoného lávka 5, 116 68 Praha 1 ZAJIŠTĚNOST ÚDRŽBY MATERIÁLY ZE XIII. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, lisoad 2003 1 OBSAH OPTIMALIZACE PREVENTIVNÍ ÚDRŽBY Prof.

Více

9 Viskoelastické modely

9 Viskoelastické modely 9 Viskoelasické modely Polymerní maeriály se chovají viskoelasicky, j. pod vlivem mechanického namáhání reagují současně jako pevné hookovské láky i jako viskózní newonské kapaliny. Viskoelasické maeriály

Více

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 Vniřní jednoka pro sysém epelných čerpadel vzduch-voda EKHBRD011ABV1 EKHBRD014ABV1 EKHBRD016ABV1 EKHBRD011ABY1 EKHBRD014ABY1 EKHBRD016ABY1 EKHBRD011ACV1 EKHBRD014ACV1 EKHBRD016ACV1 EKHBRD011ACY1 EKHBRD014ACY1

Více

Nové indikátory hodnocení bank

Nové indikátory hodnocení bank 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 2010 Nové indikáory hodnocení bank Josef Novoný 1 Absrak Příspěvek je

Více

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví

Metodika transformace ukazatelů Bilancí národního hospodářství do Systému národního účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakula informaiky a saisiky Kaedra ekonomické saisiky Meodika ransformace ukazaelů Bilancí národního hospodářsví do Sysému národního účenicví Ing. Jaroslav Sixa, Ph.D. Doc.

Více

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace

2.6.4 Kapalnění, sublimace, desublimace 264 Kapalnění, sublimace, desublimace Předpoklady: 2603 Kapalnění (kondenzace) Snižování eploy páry pára se mění v kapalinu Kde dochází ke kondenzaci? na povrchu kapaliny, na povrchu pevné láky (orosení

Více

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p

Analýza časových řad. Informační a komunikační technologie ve zdravotnictví. Biomedical Data Processing G r o u p Analýza časových řad Informační a komunikační echnologie ve zdravonicví Definice Řada je posloupnos hodno Časová řada chronologicky uspořádaná posloupnos hodno určiého saisického ukazaele formálně je realizací

Více

Zhodnocení historie predikcí MF ČR

Zhodnocení historie predikcí MF ČR E Zhodnocení hisorie predikcí MF ČR První experimenální publikaci, kerá shrnovala minulý i očekávaný budoucí vývoj základních ekonomických indikáorů, vydalo MF ČR v lisopadu 1995. Tímo byl položen základ

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup

Více

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1

Přednáška kurzu MPOV. Klasifikátory, strojové učení, automatické třídění 1 Přednáška kurzu MPOV Klasifikáory, srojové učení, auomaické řídění 1 P. Peyovský (email: peyovsky@feec.vubr.cz), kancelář E530, Inegrovaný objek - 1/25 - Přednáška kurzu MPOV... 1 Pojmy... 3 Klasifikáor...

Více

Analogový komparátor

Analogový komparátor Analogový komparáor 1. Zadání: A. Na předloženém inverujícím komparáoru s hyserezí změře: a) převodní saickou charakerisiku = f ( ) s diodovým omezovačem při zvyšování i snižování vsupního napěí b) zaěžovací

Více

Úloha II.E... je mi to šumák

Úloha II.E... je mi to šumák Úloha II.E... je mi o šumák 8 bodů; (chybí saisiky) Kupe si v lékárně šumivý celaskon nebo cokoliv, co se podává v ableách určených k rozpušění ve vodě. Změře, jak dlouho rvá rozpušění jedné abley v závislosi

Více

1.5.3 Výkon, účinnost

1.5.3 Výkon, účinnost 1.5. Výkon, účinnos ředpoklady: 151 ř. 1: ři výběru zahradního čerpadla mohl er vybíra ze ří čerpadel. rvní čerpadlo vyčerpá za 1 sekundu,5 l vody, druhé čerpadlo vyčerpá za minuu lirů vody a řeí vyčerpá

Více

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné

Manuál k vyrovnávacímu nástroji pro tvorbu cen pro vodné a stočné OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosi Evropský fond pro regionální rozvoj Pro vodu, vzduch a přírodu Manuál k vyrovnávacímu násroji pro vorbu cen pro vodné a sočné MINISTERSTVO

Více

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI

VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Masarykova univerzia Přírodovědecká fakula VÝNOSOVÉ KŘIVKY A JEJICH VYUŽITÍ VE FINANČNÍ PRAXI Bakalářská práce Lucie Pečinková Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Per ČERVINEK Brno 202 Bibliografický záznam

Více

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007

Věstník ČNB částka 25/2007 ze dne 16. listopadu 2007 Třídící znak 1 0 7 0 7 6 1 0 ŘEDITEL SEKCE BANKOVNÍCH OBCHODŮ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY VYHLAŠUJE ÚPLNÉ ZNĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2/2003 VĚST. ČNB, KTERÝM SE STANOVÍ PODMÍNKY TVORBY POVINNÝCH MINIMÁLNÍCH

Více

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1

Srovnání výnosnosti základních obchodních strategií technické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR 1 Výnosnos obchodních sraegií echnické analýzy Michal Dvořák Srovnání výnosnosi základních obchodních sraegií echnické analýzy při obchodování měn CZK/USD a CZK/EUR Verze 3 03 Michal Dvořák Záměr Na přednáškách

Více

Studie proveditelnosti (Osnova)

Studie proveditelnosti (Osnova) Sudie provedielnosi (Osnova) 1 Idenifikační údaje žadaele o podporu 1.1 Obchodní jméno Sídlo IČ/DIČ 1.2 Konakní osoba 1.3 Definice a popis projeku (max. 100 slov) 1.4 Sručná charakerisika předkladaele

Více

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ)

Příjmově typizovaný jedinec (PTJ) Příjmově ypizovaný jeinec (PTJ) V éo čási jsou popsány charakerisiky zv. příjmově ypizovaného jeince (PTJ), j. jeince, kerý je určiým konkréním způsobem efinován. Slouží jako násroj k posouzení opaů ůchoových

Více

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 7 Ročník 2013. Vydáno dne 4. září 2013 ČÁST NORMATIVNÍ ČÁST OZNAMOVACÍ Čáska 7 Ročník 2013 Vydáno dne 4. září 2013 O b s a h : ČÁST NORMATIVNÍ 1. Opaření České národní banky č. 1 ze dne 29. července 2013, kerým se zrušuje opaření České národní banky č. 3 ze dne 5. prosince

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko správní Univerzia Pardubice Fakula ekonomicko správní Tesování zisku živoních pojišťoven Bc. Marina Černíková Diplomová práce 2008 SOUHRN V diplomové práci se zabývám problemaikou esování zisku živoních pojišťoven.

Více

Anotace - vysvětlení obsahu přednášek a seminářů

Anotace - vysvětlení obsahu přednášek a seminářů 8. vzdělávací kongres zařazený do krediního sysému 21. - 22. září 2013 Přírodovědecká fakula Univerziy Palackého v Olomouci Anoace - vysvělení obsahu přednášek a seminářů Semináře budou rozděleny do dvou

Více

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku

Elektronická měření pro aplikovanou fyziku Milan Vůjek Elekronická měření pro aplikovanou fyziku Předkládaný kompilá je určen k výuce sudenů oboru Aplikovaná fyzika. Podává přehled o základních principech elekronických měření a problemaice měření,

Více

1.12.2009. Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001

1.12.2009. Reaktor s exotermní reakcí. Reaktor s exotermní reakcí. Proč řídit provoz zařízení. Bezpečnost chemických výrob N111001 .2.29 Bezpečnos hemikýh výrob N Základní pojmy z regulae a řízení proesů Per Zámosný mísnos: A-72a el.: 4222 e-mail: per.zamosny@vsh.z Účel regulae Základní pojmy Dynamiké modely regulačníh obvodů Reakor

Více

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B

POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Novodvorská 994, 142 21 Praha 4 Tel. 239 043 478, Fax: 241 492 691, E-mail: info@asicenrum.cz ========== ========= ======== ======= ====== ===== ==== === == = POPIS OBVODŮ U2402B, U2405B Oba dva obvody

Více

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu

EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu EKONOMETRIE 6. přednáška Modely národního důchodu Makroekonomické modely se zabývají modelováním a analýzou vzahů mezi agregáními ekonomickými veličinami jako je důchod, spořeba, invesice, vládní výdaje,

Více

Schöck Isokorb typ KST

Schöck Isokorb typ KST Schöck Isokorb yp Obsah Srana Základní uspořádání a ypy přípojů 194-195 Pohledy/rozměry 196-199 Dimenzační abulky 200 Ohybová uhos přípoje/pokyny pro návrh 201 Dilaování/únavová odolnos 202-203 Konsrukční

Více

Strana 1 / 80. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ

Strana 1 / 80. 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ČÁST DRUHÁ 361/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2007, kerým se sanoví podmínky ochrany zdraví při práci Změna: 68/2010 Sb. Změna: 93/2012 Sb. (čás) Změna: 93/2012 Sb. Změna: 9/2013 Sb. Vláda nařizuje podle

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 03 vydání 03/ ročník 2010 /31.3.2010 Bullein CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Příspěvek k insiucionální

Více

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV Popis reguláoru pro řízení směšovacích venilů a TUV Reguláor je určen pro ekviermní řízení opení jak v rodinných domcích, ak i pro věší koelny. Umožňuje regulaci jednoho směšovacího okruhu, přípravu TUV

Více

Zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách

Zobrazování černobílých snímků v nepravých barvách VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

Modelování rizika úmrtnosti

Modelování rizika úmrtnosti 5. mezinárodní konference Řízení a modelování finančních rizik Osrava VŠB-TU Osrava, Ekonomická fakula, kaedra Financí 8. - 9. září 200 Modelování rizika úmrnosi Ingrid Perová Absrak V příspěvku je řešena

Více

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí

Předmět normy. Obsah normy ČSN EN 10083-1. Použití ocelí uvedených v normě. Klasifikace ocelí Předmě normy Obsah normy ČSN EN 100831 Použií ocelí uvedených v normě Klasifikace ocelí Způsob výroby oceli Způsob dodávání Vlasnosi charakerizující značku oceli Technologické vlasnosi Srukura Vniřní jakos

Více

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku

Nerovnovážné modely trhu úvěrů s aplikací na Českou republiku VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Nerovnovážné modely rhu úvěrů s aplikací na Českou republiku DOKTORSKÁ DISERTAČNÍ PRÁCE 2009 Ing. Pavla Vodová VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ

Více

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly) Schöck Isokorb Moduly pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konsrukci (s více než dvěma moduly) 190 Schöck Isokorb yp (= 1 ZST Modul + 1 QST Modul) pro napojení volně vyložených ocelových

Více

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110

Seznam parametrů Vydání 04/03. sinamics SINAMICS G110 Seznam paramerů Vydání 04/0 sinamics SINAMICS G110 Dokumenace k výrobku SINAMICS G110 Příručka pro začínající uživaele Příručka pro začínající uživaele si klade za cíl umožni uživaelům rychlý přísup k

Více

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1

Inflace po vstupu do měnové unie vybrané problémy 1 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy 1 Jan Kubíček (leden 23, pracovní verze) Úvod Realia evropské měnové unie a edy společné moneární poliiky zalačuje do pozadí oázku inflačního diferenciálu

Více

Stochastické modelování úrokových sazeb

Stochastické modelování úrokových sazeb Sochasické modelování úrokových sazeb Michal Papež odbor řízení rizik 1 Sochasické modelování úrokových sazeb OBSAH PŘEDNÁŠKY Úvod do problemaiky sochasických procesů Brownův pohyb, Wienerův proces Ioovo

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Tiul předpisu: Nařízení vlády o sanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odby vybraných zemědělských komodi, do

Více

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ

ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN ZVÝŠENÝCH VIBRACÍ ROTORŮ TURBOSOUSTROJÍ Prof Ing Miroslav Balda, DrSc Úsav ermomechaniky AVČR + Západočeská univerzia Veleslavínova 11, 301 14 Plzeň, el: 019-7236584, fax: 019-7220787,

Více

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010

Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010 Prognózování vzdělanosních pořeb na období 2006 až 2010 Zpráva o savu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanosních pořeb ROA - CERGE v roce 2005 Vypracováno pro čás granového projeku Společnos vědění

Více

Průtok. (vznik, klasifikace, měření)

Průtok. (vznik, klasifikace, měření) Průok (vznik, klasifikace, měření) Průok objemový - V m 3 s (neslačielné kapaliny) hmonosní - m (slačielné ekuiny, poluany, ) m kg s Při proudění směsí (např. hydrodoprava) důležiý průok jednolivých složek

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice

ENERGETICKÝ AUDIT. Realizace úspor energie Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice. Nemocniční 11, Město Albrechtice Miroslav Baručák ENERGOS Sídlišě Beskydské 1199 744 01 FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM ENERGETICKÝ AUDIT Realizace úspor energie, Nemocniční 11, název předměu EA daum vypracování 24. srpna 2013 energeický specialisa

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PEZIJÍ PLÁ Allianz ransformovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz ransformovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransformovaný fond ),

Více

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP

Dotazníkové šetření 1 - souhrnný výsledek za ORP Doazníkové šeření 1 - souhrnný výsledek za ORP Název ORP Polička Poče odpovědí 21 Podpora meziobecní spolupráce, reg. číslo: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 1. V jakých oblasech výborně či velmi dobře spolupracujee

Více

CENÍK PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 8. 2011

CENÍK PROFIMIX. www.kmbeta.cz. Systém suchých maltových a omítkových směsí. infolinka: 800 150 200. platný od 1. 8. 2011 CENÍK PROFIMIX Sysém suchých malových a omíkových směsí planý od 1. 8. 2011 www.kmbea.cz infolinka: 800 150 200 cemenové poìry Spořeby/vydanos Spořeba (kg/m 2 ) vrsvy Pyel Cena KM Bea Použií CP 101 Cemenový

Více

, kde index t = 1,2,..., n označuje příslušný interval

, kde index t = 1,2,..., n označuje příslušný interval Ciace: ŠPERKOVÁ, R. -- DUDA, J. Komparace vybraných meod predikce v oblasi exporu a imporu vína. Aca Universiais agriculurae e silviculurae Mendelianae Brunensis : Aca of Mendel Universiy of agriculure

Více

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic.

Dodavatel. Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnost založena v roce 1981 www.pulspower.com. www.oem-automatic. Dodavael Hlavní sídlo v Mnichově, Spolková republika Německo Společnos založena v roce 1981 www.pulspower.com www.oem-auomaic.cz Pulzní zdroje MiniLine, 1-fázové, 5 / 12 / 24 V ss Pulzní zdroje MiniLine,

Více

REV23.03RF REV-R.03/1

REV23.03RF REV-R.03/1 G2265 REV23.03RF Návod k monáži a uvedení do provozu A D E B C F G2265C_REV23.03RF 15.02.2006 1/8 G K H L LED_1 LED_2 I M 2/8 15.02.2006 G2265C_REV23.03RF Pokyny k monáži a volbě umísění vysílače REV23.03RF

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 2/23 Inflace po vsupu do měnové unie vybrané problémy Jan Kubíček INSIU PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLIIKU A KAERA HOSPOÁŘSKÉ POLIIKY VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Více

MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE

MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE Projek Efekivní Učení Reformou oblasí gymnaziálního vzdělávání je spolufinancován Evropským sociálním fondem a sáním rozpočem České republiky. MECHANIKA PRÁCE A ENERGIE Implemenace ŠVP Učivo - Mechanická

Více

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic?

Podzim 2004. Výzkumná práce 2 Sektorové produktivity a relativní cena neobchodovatelných statků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Podzim 24 Výzkumná práce 2 Sekorové produkiviy a relaivní cena neobchodovaelných saků: Opravdu příliš mnoho povyku pro nic? Makroekonomický vývoj 15 Akuální makroekonomický vývoj České republiky 32 Prognóza

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz ransforovaný fond, Allianz penzijní společnos, a. s. Preabule Penzijní plán Allianz ransforovaného fondu, Allianz penzijní společnos, a. s. (dále jen Allianz ransforovaný fond, obsahuje

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA

MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA Přednáška 7 MĚNOVÁ POLITIKA, OČEKÁVÁNÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH, VÝNOSOVÁ KŘIVKA A INTERAKCE S MĚNOVÝM KURZEM (navazující přednáška na přednášku na éma inflace, měnová eorie a měnová poliika) Měnová poliika

Více

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR

HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE. MADE FOR GENERATIONS. HAWLE-OPTIFIL AUTOMATICKÝ SAMOČISTÍCÍ FILTR HAWLE-OPTIFIL je plně auomaický filrační sysém fungující na pricipu povrchové, hloubkové

Více

Prezentace diplomové práce: CNC hydraulický ohraňovací lis Student: Školitel: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova: CNC hydraulic press brake Keyword:

Prezentace diplomové práce: CNC hydraulický ohraňovací lis Student: Školitel: Konzultant: Zadavatel: Klíčová slova: CNC hydraulic press brake Keyword: Horská 3, 8 00 Praha Prezenace dilomové ráce: CNC hydraulický ohraňovací lis Suden: Školiel: Konzulan: Zadavael: Klíčová slova: Anoace: Cíle ráce: CNC hydraulic ress brake Keyword: Annoaion: Targe of work:

Více

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

Protipožární obklad ocelových konstrukcí Technický průvoce Proipožární obkla ocelových konsrukcí Úvo Ocel je anorganický maeriál a lze jí ey bez zvlášních zkoušek zařai mezi nehořlavé maeriály. Při přímém působení ohně vlivem vysokých eplo (nárůs

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Ing. Tomáš Mauška, Ph.D. Praha 2010 Evropský sociální fond Praha & EU: Invesujeme do vaší budoucnosi Obsah 1. Solární epelné sousavy... 4 1.1. Sluneční energie... 4 1.1.1. Původ...

Více

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY

PRAKTIKA z FOTOVOLTAIKY Vyšší odborná škola a Sřední průmyslová škola Varnsdorf PRAKTKA z FOTOVOTAKY ng. Per BANNERT Tao publikace vznikla v rámci projeku: Solární foovolaický sysém a Zelená energie v Českém Švýcarsku a jeho

Více

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách

Úvod. n = 0,05 až 0,15 (h ). Přitom hygienický požadavek na větrání v celé řadě vyspělých států je dodržován v hodnotách Úvod 1. Věrací jednoky, rekuperace epla kapiola 1. vydání /27 1. VÝZNAM VĚTÁNÍ BUDOV Již od dob sarověku pařilo zajišění dosaečné výměny vzduchu v budovách mezi základní úkoly archieků. Již před dvěma

Více

BEZPEČNOST PŘI PRŮJEZDU VOZIDLA SMĚROVÝN OBLOUKEM A SAFE PASSAGE OF A VEHICLE THROUGH A CURVE

BEZPEČNOST PŘI PRŮJEZDU VOZIDLA SMĚROVÝN OBLOUKEM A SAFE PASSAGE OF A VEHICLE THROUGH A CURVE 46 Proceedings of he Conference "Modern Safey Technologies in Transporaion - MOSATT 005" BEZPEČNOST PŘI PŮJEZDU VOZIDLA SMĚOVÝN OBLOUKEM A SAFE PASSAGE OF A VEHICLE THOUGH A CUVE Mirosla VALA - Oakar PETŘÍČEK

Více

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Frézování - řezné podmínky - výpočet Předmě: Ročník: Vyvořil: Daum: Základy výroby 2 M. Geisová 10. červen 2012 Název zpracovaného celku: Frézování - řezné podmínky - výpoče Posup při určování řezných podmínek, výpoče řezné síly Fř, výkonu

Více

Řasový test toxicity

Řasový test toxicity Laboraorní návod č. Úsav hemie ohrany prosředí, VŠCHT v Praze Řasový es oxiiy. Účel Řasové esy oxiiy slouží k esování možnýh oxikýh účinků láek a vzorků na vodní produeny. Zelené řasy paří do skupiny neévnaýh

Více

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů

Klasifikace, identifikace a statistická analýza nestacionárních náhodných procesů Proceedings of Inernaional Scienific Conference of FME Session 4: Auomaion Conrol and Applied Informaics Paper 26 Klasifikace, idenifikace a saisická analýza nesacionárních náhodných procesů MORÁVKA, Jan

Více

7. CVIČENÍ - 1 - Témata:

7. CVIČENÍ - 1 - Témata: České vsoké čení echnické v Praze Fakla informačních echnologií Kaedra číslicového návrh Doc.Ing. Kaeřina Hniová, CSc. Kaeřina Hniová POZNÁMKY 7. CVIČENÍ Témaa: 7. Nespojié regláor 7.1Nespojié regláor

Více

Příprava a realizace jízdních řádů linek mĕstské hromadné dopravy

Příprava a realizace jízdních řádů linek mĕstské hromadné dopravy Fakulä Verkehrswissenschafen Friedrich Lis Professur für Bahnverkehr, öffenlicher Sad- und Regionalverkehr Příprava a realizace jízdních řádů linek mĕsské hromadné dopravy Dipl.-Ing. Seffen Dusch WIR BEWEGEN

Více

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ

STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ STATICKÉ A DYNAMICKÉ VLASTNOSTI ZAŘÍZENÍ Saické a dnamické vlasnosi paří k základním vlasnosem regulovaných sousav, měřicích přísrojů, měřicích řeězců či jejich čásí. Zaímco saické vlasnosi se projevují

Více

Working Papers Pracovní texty

Working Papers Pracovní texty Working Papers Pracovní exy Working Paper No. 7/2003 Český akciový rh jeho efekivnos a makroekonomické souvislosi Helena Horská INSTITUT PRO EKONOMICKOU A EKOLOGICKOU POLITIKU A KATEDRA HOSPODÁŘSKÉ POLITIKY

Více