CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Integrace cizinců v Olomouci"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Integrace cizinců v Olomouci Kateřina Mašová Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D. Olomouc 2015

2 Prohlašuji, ţe jsem tuto práci zpracovala samostatně a všechny zdroje informací jsem uvedla v seznamu pouţité literatury. V Olomouci podpis.

3 Poděkování Děkuji své vedoucí práce paní Mgr. et Mgr. Agnieszce Zogata Kusz, Ph.D. za pomoc při tvorbě mé absolventské práce, za její cenné rady, čas a trpělivost. A také mé rodině a přátelům, kteří mě podporovali, jak při psaní této práce, tak po celou dobu studia. Dále děkuji pracovníkům organizací, za jejich ochotu poskytnout mi rozhovor. Kateřina Mašová

4 Obsah ÚVOD ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE SPOJENÁ S INTEGRACÍ Cizinec Imigrace a emigrace Integrace Integrační politika ČR po roce 1989 aţ do současnosti SOUČASNÁ SITUACE V PROCESU INTEGRACE CIZINCŮ Legislativa spojená s cizineckou problematikou Koncepce integrace cizinců z roku 2011 Společné souţití Znalost českého jazyka cizinců Ekonomická soběstačnost Orientace cizince ve společnosti Vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti SOCIÁLNÍ PRÁCE S CIZINCI Role sociálního pracovníka v procesu integrace cizinců Sociální pracovník jako terapeut Sociální pracovník jako reformátor společenského prostředí Sociální pracovník jako sociálně právní poradce Organizace zabývající se cizinci v Olomouci Centrum na podporu integrace cizinců (CPIC) Sdruţení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) ROLE ORGANIZACÍ PŘI INTEGRACI CIZINCŮ V OLOMOUCI VÝZKUM A JEHO VÝSLEDKY Cíl výzkumu Metoda výzkumu... 30

5 4.3 Technika sběru dat Zpracování dat a jejich příprava pro analýzu Analýza dat Shrnutí ZÁVĚR ZDROJE ANOTACE ANNOTATION... 41

6 ÚVOD Vzhledem k tomu, ţe kaţdý den kolem sebe vídáme osoby, které se od nás mohou lišit vzhledem (např. barvou pleti, jinými tělesnými rysy), mluví jiným jazykem, mají jinou kulturu, je integrace cizinců je v současné době aktuální a významnou problematikou. Počet cizinců ţijící v České republice se postupně zvyšuje. Díky tomu také mohou narůstat konflikty mezi cizinci a občany ČR, kteří se mohou imigranty cítit ohroţováni. Myslím si, ţe je třeba, abychom se s nimi naučili ţít v jedné společnosti a nezaujímali k nim odmítavý postoj. Nejčastějším důvodem, proč dochází k migraci z jiných zemí do České republiky je, podle Dvořákové (2008), to ţe cizinci k nám přichází, aby zde našli pracovní uplatnění. Dalšími důvody, proč cizinci přichází na území našeho státu, mohou být sloučení rodiny, vzdělání, touha poznat ţivot v jiné zemi, seznámit se s novou kulturou nebo jen snaha změnit svůj dosavadní ţivotní styl Otázka odlišnosti kultur mě přivádí k zamyšlení, proč je problematika integrace cizinců spjata se sociální prací. Pokud chce cizinec na našem území pobývat dlouhodobě, měl by se přizpůsobit ţivotu v naší společnosti a snaţit se o to, aby se do této společnosti integroval. K tomu mu mohou pomoci kurzy českého jazyka a sociokulturní kurzy, které jsou poskytovány státními a nestátními organizacemi, ve kterých pracují sociální pracovníci. Tyto organizace také pracují s přijímající společností, neboť integrace je oboustranný proces. Tyto organizace také mohou poskytovat právní a sociální poradenství, zprostředkovávat tlumočníky, atd. Téma mé absolventské práce jsem si zvolila, protoţe bych se ráda touto problematikou v budoucnu více zabývala. Myslím si, ţe sociální práce s cizinci je přínosná pro imigranty, kteří mohou mít problémy s integrací do společnosti. Cílem mé práce je zjistit, jak se vybrané státní a nestátní olomoucké organizace snaţí podporovat cizince v integraci. Zaměřím se na to, jaké sluţby jsou poskytovány těmito organizacemi, jak realizují integrační politiku a jaký je rozdíl mezi státními a nestátními organizacemi. Dle mého názoru, bude tato práce prospěšná ke zjištění, v čem pracovníci organizací spatřují nedostatky a co je naopak podle nich pozitivní a prospěšné, a jakým směrem by se měla integrace dál ubírat. V úvodní části mé práce se budu věnovat základní terminologii, která souvisí s procesem integrace, imigrací a integrační politikou. V druhé kapitole se budu zabývat 7

7 legislativou, která je spojena s cizineckou problematikou a tím, jaké mají cizinci moţnosti v oblasti sociálního zabezpečení, a zmíním se také o Koncepci cizinců na území ČR z roku V další kapitole bych se chtěla zabývat rolemi, které můţe zastávat sociální pracovník v procesu integrace cizinců, a organizacemi, které se zabývají cizinci v Olomouci. Poslední kapitolou bude výzkumná část, ve které bych chtěla zjistit, jak státní a nestátní organizace podporují cizince v integraci. Jestli obě organizace poskytují stejné sluţby a mají stejné podmínky pro poskytování sluţeb. Toto bych chtěla zjistit formou kvalitativního výzkumu rozhovorem s pracovníky jednotlivých organizací. 8

8 1 ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE SPOJENÁ S INTEGRACÍ V první kapitole své práce bych se chtěla věnovat základním pojmům, které jsou spojeny s procesem integrace cizinců a jsou důleţité pro porozumění této problematice. Dále se budu věnovat pojmům integrace a integrační politika, které povaţuji za zásadní pro mou práci, neboť činnost organizací vychází z integrační politiky. Integrace je uvedena jiţ v názvu mé práce, takţe nutnost jejího vysvětlení je samozřejmá CIZINEC Má práce se zabývá pouze cizineckou problematikou a je tedy důleţité porozumět tomu, jak je pojem,,cizinec vymezen v českém právu. Termín cizinec je legislativní povahy. Cizincem se podle 1, zákona č. 326/1999 o pobytu cizinců na území České republiky, rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. Dohnalová cizince specifikuje tak, ţe v České republice se jedná o osoby, které mají jiné neţ české státní občanství. Dle délky a účelu pobytu je cizincům na území ČR přiznávám různý statut, od kterého se pak odvíjí další práva a povinnosti. (Dohnalová 2012: 6) Cizinci se dle českého právního řádu dělí na cizince ze třetích zemí a občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, přičemţ rodinným příslušníkem je podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 15a:,, manţel, rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, kterého vyţivuje a se kterým ţije ve společné domácnosti, dítě mladší 21 let nebo takové dítě manţela občana Evropské unie a nezaopatřený přímý příbuzný ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takový příbuzný manţela občana Evropské unie. (zákon č. 326/1999 Sb.) 1.2. IMIGRACE A EMIGRACE Pojmy imigrace a emigrace jsou pojmy podobné, na kaţdý z těchto pojmů nahlíţíme z jiné strany, buď z hlediska vysílajícího, nebo přijímajícího státu. Nejprve objasním pojem imigrace. Imigrace je proces, při kterém se na území státu usídlují obyvatelé, přicházející ze zahraničí. Důvody pro imigraci bývají často politické a ekonomické. Problémy spojené s imigrací mohou být takové, ţe imigranti často pocházejí ze zemí s odlišnou kulturou a ti, kteří nejsou schopni se v cílové zemi přizpůsobit 9

9 společnosti, si mohou vytvářet vlastní společenství s kulturním prostředím své původní země. A tito přistěhovalci se mohou cítit vyloučeni z majoritní společnosti a často se tak stávají terčem rasismu a xenofobie. Převaţujícími důvody, proč se cizinci usazují na území ČR, jsou, jak uţ jsem uvedla výše, důvody ekonomické, ale také např. sloučení rodiny, přesídlení a podobně. Mezi nejvíce ekonomicky aktivní cizince patří občané Slovenska, Ukrajinci a Vietnamci. (Dvořáková a kol. 2008: 38) Domnívám se, ţe je důleţité uvést klady, které můţe imigrace obyvatel ze zahraničních států do České republiky mít. Měli bychom být příchodu cizinců do naší země otevření a neměli bychom se k nim stavět jen s nedůvěrou, neboť i cizinci přicházející do naší země nám mohou být přínosem. Cizinci mohou napomáhat svými schopnostmi a zkušenostmi ke zlepšování naší ekonomiky a také společnosti. Pokud se naše společnost stane otevřenější cizím menšinovým kulturám, pak bude vzrůstat i schopnost cizinců integrovat se do naší společnosti. Imigranty potřebuje česká ekonomika do vysokých profesionálních a manaţerských pozic. Další pracovní oblastí, ve které se mohou imigranti uplatnit, jsou nekvalifikované manuální práce. Česká republika potřebuje imigranty i z hlediska stability důchodového systému, protoţe naše populace stárne, v budoucnu by se dal očekávat nedostatek pracovních sil, a tím pádem, by byla narušena rovnováha v důchodovém systému. Za přínos povaţuji i to, ţe díky imigraci se stává naše společnost rozmanitější v oblasti jazykové, kulturní i etnické. (Drahozal 2006) Emigrace je opuštění země původu a nastěhování se do nové země. Pro nedobrovolný odchod z vlastní země, s úmyslem se vrátit, pouţíváme termín exil. (Tomek, Pro svoji práci povaţuji za důleţité zmínit i vliv imigrace (emigrace) na psychiku migranta. V organizacích, zabývajících se cizinci, pracují sociální pracovníci, kteří by měli být empatičtí. Měli by mít pochopení pro to, čím si jejich klient prochází, aby si získali jeho důvěru a dokázali mu nabídnout dostatečnou pomoc. Sociální pracovníci by si měli být vědomi i toho, ţe v procesu integrace hraje důleţitou roli interakce imigranta s prostředím. Z tohoto vychází ekologický přístup sociální práce, který se zaměřuje na vztah člověka a jeho prostředí, jak je člověk prostředím, ve kterém ţije, ovlivňován a jak na něj působí změny prostředí. Sociální pracovník by si měl být vědom tohoto vztahu a této provázanosti. (Navrátil 2001) Emigrace, případně imigrace, znamená zásah do ţivota, přerušení sociálních vztahů, opuštění rodné země a cesta do neznámého státu, neznáme kultury a společnosti. Je tedy jasné, ţe s sebou nese i určité psychologické obtíţnosti, které bychom jako sociální pracovníci měli znát, abychom si dokázali představit, čím si klient 10

10 prochází. Emigrace klade nároky na přizpůsobivost a přináší dlouhodobý stres, spojený se snahou zorientovat se v nové kultuře, začlenit se do společnosti, ale přitom si zachovat vlastní identitu. Dalším důsledkem emigrace mohou být změny v citovém ţivotě jedince. V důsledku ţivota v novém prostředí se mohou rozvinout deprese, člověk se můţe cítit sociálně izolovaný, frustrovaný a celkově nespokojený. Na druhou stranu emigranti mívají širší rozhled o jiných zemích, větší zkušenosti, mohou srovnávat a popisovat rozdíly. Negativní vliv emigrace se projevuje především v obtíţnosti zvládat novou řeč. Další fází je potom proces integrace, kdy emigrant poznává kulturu nové země, její tradice, historii a zeměpisné zvláštnosti. (Diamant 2008) 1.3. INTEGRACE Integrace je proces postupného začleňování imigrantů do majoritní společnosti. V tomto procesu je důleţitá spolupráce, jak cizinců, tak i členů společnosti, do které se chce cizinec integrovat. Jedná se o komplexní jev, který je přirozeným důsledkem migrace a má své náboţenské, politické, právní, ekonomické, sociální, kulturní a psychologické aspekty. (Dohnalová 2012: 7) K integraci dochází zároveň na úrovni jednotlivce, rodiny, obce i státu. Proces integrace probíhá v místech pobytu a pracovních aktivit cizince, na základě kontaktů s většinovou společností. Ke zvýšení efektivity integračních opatření je tedy nezbytné podporovat a posilovat integraci především na regionální a lokální úrovni, zejména přímou spoluprácí s místní správou. Aktivní role samosprávy je pro začlenění cizinců i bezkonfliktní souţití ve společnosti klíčovým předpokladem. Neméně důleţité je na regionální a lokální úrovni podporovat rozvoj občanské společnosti. (Vláda ČR, 2013: 13) Podle Drbohlava (2001) je jedním z nejdůleţitějších faktorů úspěšné integrace cizinců migrační a integrační politika země a také fyzická a kulturní blízkost imigrantů a majority. Podle Berryho rozeznává čtyři základní typy souţití majority a minority, podle toho, zda si imigrant zachovává svou identitu a zda udrţuje vztahy s ostatními etnickými skupinami: Integrace imigrant si zachovává svou kulturní identitu, ale taky udrţuje kontakt s ostatními etnickými skupinami Asimilace imigrant udrţuje kontakt s jinými etnickými skupinami, ale svou kulturní identitu si nezachovává Separace imigrant si zachovává svou kulturní identitu, ale neudrţuje ţádný kontakt s jinými etniky, straní se majoritní společnosti 11

11 Marginalizace imigrant si nezachovává vlastní kulturní identitu, ani neudrţuje kontakt s jinými etniky (Drbohlav in Šišková 2001: 24) Integrace vyţaduje hlubší citovou vazbu a identifikaci se zemí a s národem, se kterým emigrant spojil svůj ţivot. Je to sloţitější dlouhodobý proces související se změnami identity a mentality emigranta, které vznikají v průběhu let učením, sociálními kontakty a identifikací s novým prostředím. Tento obtíţný proces probíhá odlišně u první generace emigrantů, která strávila značnou část ţivota ve své rodné vlasti, a u jejich dětí, které odešly v prvních letech ţivota a ţily převáţně v nové zemi. V průběhu integračního procesu se utváří identita emigranta, mění se vztahy k minulosti a k budoucnosti, ţivotní styl a vytváří se nová síť meziosobních vztahů. Tento proces je velmi citlivý na vlivy minulosti, současného prostředí a na vytváření postojů k budoucnosti. Mohou vzniknout konflikty, zejména v rodině mezi partnery nebo generacemi, jeţ mohou vést k poruchám citovým a k narušení pracovní výkonnosti, jakoţ i ke sníţení kvality ţivota. (Diamant 2008) Tento proces můţe ovlivnit integrační politika a postoj většinové společnosti k migrantům. To, jak společnost vnímá migranty, můţe být také ovlivněno integrační politikou. Proto je důleţité, aby stát měl svou integrační politiku, které bych se ráda věnovala v následující podkapitole INTEGRAČNÍ POLITIKA ČR PO ROCE 1989 AŽ DO SOUČASNOSTI Integrační politikou se rozumí politika, jejímţ cílem je podpořit začlenění cizinců do společnosti hostitelské země. Hlavním cílem této politiky je zajistit podmínky politické a sociální soudrţnosti ve společnosti. Integrační politika se zaměřuje především na takové potřeby cizinců, kterými se liší od jiných znevýhodněných skupin ve společnosti. Tyto potřeby plynou z jejich příjezdu do země a z jejich kulturní odlišnosti. Cílem integrační politiky je pomáhat cizincům v adaptaci do společnosti a v získávání potřebných sociálních dovedností. Vývoj integrační politiky můţeme rozdělit do tří fází. První fáze byla od roku 1990 do roku V této fázi byla společnost vystavena novému jevu - uprchlíkům, kteří hledali ochranu. Proto v prosinci 1991 vláda přijala první opatření, kterým ustanovila program pomoci uznaným uprchlíkům, který nabízel podporu při získání bydlení a omezenou výuku češtiny. Avšak tyto programy byly administrativně a finančně náročné, a proto jejich obměna do obecného systému nebyla moţná. U krajanů a uprchlíků řešila administrativa převáţně materiální pomoc. Při zrodu integračních politik byly rozhodující tři okolnosti: 12

12 většina imigrantů tu nejspíš zůstane natrvalo, ochota ministerstva začít se integrací zabývat a iniciační role Rady Evropy. Avšak stále chyběla odpověď na otázku, zda má česká společnost mít zájem o trvalé usídlení přistěhovalců anebo, jestli má tomu nadále nechat volný průběh. (Barša, Baršová 2005) Druhá fáze probíhala od roku 1999 do roku Integrační politika se v tomto období rodila na několika úrovních. Šlo o formulace celkové integrační strategie, opatření v jednotlivých resortech, aktivní podpora výzkumu, zavádění dotačních programů pro posílení spolupráce s nevládními organizacemi, snaha o přesun odpovědnosti za tuto oblast na niţší orgán veřejné správy. Za tímto účelem byla zřízena Komise ministerstva vnitra pro integraci cizinců a vztahy mezi komunitami. V této fázi byly formulovány základní strategie pro integraci. (Barša, Baršová 2005) První byly Zásady koncepce integrace cizinců z roku 1999 a Koncepce integrace cizinců V obou dokumentech je integrace cizinců charakterizována jako oboustranný proces, který obsahuje jak vzájemné přijímání ze strany cizinců, tak ze strany majoritní společnosti. Cílovou skupinou jsou cizinci legálně pobývající na území ČR po dobu aspoň jednoho roku, nevztahuje se tedy na ţadatele o mezinárodní ochranu a nejsou v ní zahrnuti ani občané EU. Opatření týkající se integrace cizinců znamená, ţe jim bude na území ČR zajištěno rovné zacházení, příleţitosti ve vztahu k práci a podnikání, bydlení, vzdělání, zdravotní a sociální péči, kultuře a náboţenství. Opatření jsou realizována prostřednictvím ministerstev, která mají za úkol odstranit překáţky bránící v integraci cizinců. Důleţitou roli hrají i nestátní neziskové organizace, které realizují projekty na podporu integrace cizinců. (Dvořáková a kol. 2008) Třetím dokumentem byla Analýza situace postavení cizinců z roku V tomto dokumentu jsou části pojednávající o kultuře, náboţenství a sdělovacích prostředcích. Je v nich zmíněno, ţe v rámci jednoho demokratického státu mohou vzkvétat různé kultury. Dokument se zabývá také jazykem. Původní jazyk přistěhovalců je povaţován za důleţitou součást jejich kultury a mělo by být podporováno jeho uchovávání, zároveň by však měli přistěhovalci ovládat aspoň na základní úrovni jazyk majoritní společnosti. (Barša, Baršová 2005) Poslední fáze začala roku 2004 převedením integrační agendy pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, v jehoţ rámci bylo v roce 2002 zaloţeno Oddělení integrace cizinců a v roce 2003 i Odbor migrace a integrace cizinců. (Trbola, Rákoczyová, 2011) Byl vydán první vládní integrační materiál, a to usnesení vlády ze dne 5. ledna 2005 k realizaci Koncepce integrace cizinců do konce roku 2004 a postup při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce (Barša, Baršová 2005) V roce 2008 byla integrační agenda převedena 13

13 zpět pod Ministerstvo vnitra ČR a na MPSV se sloučilo oddělení integrace cizinců s oddělením migrace. V roce 2011 byla přijata nová verze Koncepce integrace cizinců na území ČR Společné souţití. (www.mvcr.cz) V usnesení vlády z roku 2013 je psáno, ţe integrační politika musí flexibilně reagovat na nové skutečnosti a potřeby, a to jak cizinců, tak i české společnosti, a podporovat sociální soudrţnost země. Úkolem české společnosti je vytvářet cizincům podmínky pro jejich účast na ţivotě společnosti, zajistit rovné zacházení, poskytovat ochranu před diskriminací a dalšími negativními jevy. Ze strany cizinců integrace předpokládá zájem zapojit se do společnosti, dodrţování právních předpisů a respektování hodnot přijímající země i EU. Cílem integrace je tedy dosáhnout nekonfliktního a spokojeného vzájemného souţití a porozumění mezi cizinci a společností a předcházet vytváření cizineckých komunit, sociálnímu vyloučení a společenské izolaci. (Vláda ČR 2013) V dnešní době má nejvýznamnější roli v integrační politice Ministerstvo vnitra (MV), hlavně Odbor azylové a migrační politiky. Zvláštním orgánem MV je Správa uprchlických zařízení, která kromě jiného zajišťuje pomoc cizincům při integraci prostřednictvím specializovaných integračních center. Předpokladem úspěšné realizace integrační politiky je spolupráce na lokální úrovni. Jednu z nejdůleţitějších rolí mají v realizaci Koncepce integrace cizinců nestátní neziskové organizace, které jsou financovány ze státního rozpočtu. Důleţitým aktérem v procesu integrace na lokální úrovni jsou bezpochyby orgány samosprávy. Avšak institucionální zabezpečení integrace cizinců, na úrovni samospráv, je dosud poměrně nerozvinuté, chybí specializovaná pracoviště nebo pracovní pozice, které by se věnovaly výhradně jen problematice cizinců. Například na Magistrátu města Olomouc není ţádný odbor, který by se zabýval cizinci a jejich integrací. Ani na krajském úřadě není takový odbor. Obě instituce sice mají odbor sociálních věcí, ale ani jedna se nezabývá problematikou spojenou s cizinci. Příkladem snahy o realizaci integrace cizinců v regionech jsou integrační centra, která vznikla v roce V současné době tato integrační centra poskytují především kurzy češtiny a právní poradenství a snaţí se o vytvoření regionální platformy pro integraci cizinců. O těchto Centrech budu psát v další kapitole a budu se jim věnovat i ve výzkumné části mé práce. (Trbola, Rákoczyová 2011) 14

14 2 SOUČASNÁ SITUACE V PROCESU INTEGRACE CIZINCŮ V první kapitole své absolventské práce jsem objasnila základní pojmy spojené s problematikou integrace cizinců. Ve druhé kapitole se budu věnovat současné situaci v procesu integrace cizinců. V podkapitole první, se budu věnovat tomu, jakou legislativou, týkající se problematiky cizinců, je potřeba se v současné době řídit a co je v jednotlivých zákonech obsaţeno a upraveno. Je důleţité mít přehled o tom, jaké informace můţeme ve kterém zákoně najít. Zákony představují důleţitou součást integrační politiky státu a pro sociální pracovníky, pracujícími s cizinci, je důleţité mít alespoň základní přehled, např. o pobytové problematice. S pobytovou problematikou je spojen systém sociálních dávek, protoţe nárok na některé dávky se odvíjí od toho, jaký má cizinec na našem území pobyt. Sociálním zabezpečením se budu také zabývat v této podkapitole, protoţe moţnost pobírat určité sociální dávky, můţe cizincům pomoci v integraci do společnosti a do sociálního systému ČR. Pro mou práci je to důleţité v tom, ţe organizace, ve kterých budu dělat rozhovory k výzkumné části práce, často se svými klienty tuto problematiku řeší. Ve druhé podkapitole se budu věnovat Koncepci integraci cizinců z roku 2011 Společné souţití, neboť je to první koncepce, ve které jsou jiţ zmíněna i Centra na podporu integrace cizinců, která vznikla v roce LEGISLATIVA SPOJENÁ S CIZINECKOU PROBLEMATIKOU Dohnalová (Dohnalová 2012) píše, ţe postavení migranta na území ČR je spjato s jeho pobytovým statusem, který u nás má. Veškerá jeho práva a povinnosti se od tohoto pobytového statusu odvíjejí. Proces integrace se zaměřuje především na cizince s dlouhodobým pobytem. Čím je pobyt cizince na území ČR delší, tím jistější je jeho pozice a snadnější integrace. S délkou jeho pobytu je spojen i nárok na některé sociální dávky. Pobyt cizinců na území je definován dvěma hlavními zákony: Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a Zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Dále zákonem č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně. O pobytu cizinců na území rozhodují tyto instituce: Ministerstvo zahraničních věcí, Ředitelství sluţby cizinecké policie ČR a Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. 15

15 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky Tento zákon upravuje pobyt cizinců na území ČR. Ráda bych ze zákona vybrala informace, které se mi zdají pro mou práci důleţité. Zákon rozděluje tři typy pobytů na území ČR: krátkodobý, dlouhodobý a trvalý. Krátkodobý pobyt (do 90 dnů) se obvykle vztahuje na pobyt v celém Schengenském prostoru a řídí se společným Vízovým kodexem. Schengenské země mají společnou vízovou politiku, která udává seznam zemí, ze kterých občané mohou přicestovat bez víza nebo s vízem. Agendu přijímání ţádostí o krátkodobá víza mají na starosti konzulární oddělení zastupitelských úřadů Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Samotnou ţádost však schvaluje Sluţba cizinecké policie České republiky. Informace o podmínkách udělení krátkodobého víza podává primárně Ministerstvo zahraničních věcí, ale také Sluţba cizinecké policie ČR a Ministerstvo vnitra. Dlouhodobý pobyt lze členit na vízum nad 90 dnů (tzv. dlouhodobé vízum), s platností maximálně 6 měsíců, a povolení k dlouhodobému pobytu. Dlouhodobý pobyt jiţ patří mezi národní pobytový status, tj. podmínky určuje česká legislativa a nikoli komunitární. V rámci dlouhodobého pobytu cizinec smí pobývat v jiném Schengenském členském státu maximálně tři měsíce během půl roku. O trvalý pobyt se obvykle ţádá na území ČR, na pracovišti MVČR. Uděluje se po pěti letech nepřetrţitého pobytu na území. Podmínkou je prokázání znalosti češtiny na úrovni A1, uděluje se ve formě biometrického průkazu. Trvalý pobyt se uděluje na neomezenou dobu. (Dohnalová 2012) S trvalým pobytem je spojen nárok na některé sociální dávky. Mezi dávky podmíněné určitým státoobčanským nebo pobytovým statusem patří dávky státní sociální podpory, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci dle zákona o zaměstnanosti, příspěvek na péči dle zákona o sociálních sluţbách a dávky pomoci v hmotné nouzi. Pro cizince ze třetích zemí je základním prahem pro rovné zacházení v oblasti sociálního zabezpečení a sociální pomoci získání trvalého pobytu. Teprve s tímto statusem se cizincům otevírá moţnost dosáhnout podpory v nezaměstnanosti a podpory v hmotné nouzi. Z vyhrazení sociálních dávek drţitelům trvalého pobytu existuje výjimka, kterou je státní sociální podpora. Na tuto podporu vzniká i cizincům ze třetích zemí nárok tehdy, jsou-li hlášeni k pobytu dle zákona o pobytu cizinců nebo dle zákona o azylu po dobu nejméně 365 dnů ode dne hlášení. Díky tomu můţe na dávky státní sociální podpory dosáhnout i ten cizinec ze třetí země, který se dostal do pobytových problémů. Zákon nevylučuje, aby dostávali cizinci rodičovský příspěvek i na své děti ţijící v cizině, pokud péči o tyto děti zajistí prostřednictvím jiné osoby. Další důleţitou výjimku z pravidla, ţe na sociální dávky dosáhnou teprve cizinci s trvalým pobytem, představuje dávka mimořádné 16

16 okamţité pomoci podle zákona o pomoci v hmotné nouzi. Podle tohoto zákona má cizinec nárok na pomoc v situaci, kdy s přihlédnutím k jeho příjmům, celkovým sociálním a majetkovým poměrům, mu hrozí váţná újma na zdraví. Dále můţe obdrţet pomoc v případě, ţe je postiţen váţnou mimořádnou událostí a jeho poměry mu neumoţňují překonat nepříznivou situaci vlastními silami. Dále má nárok, pokud nemá prostředky k úhradě jednorázového výdaje anebo k úhradě základního předmětu vybavení domácnosti nebo nákladu na zájmovou činnost dítěte. Také má nárok v situaci, kdy je osoba např. propuštěna ze zařízení, ve kterém byla omezena její svoboda, propuštěna z léčení závislostí, je osobou bez přístřeší nebo je ohroţen trestnou činností jiné osoby. Kaţdému cizinci lze poskytnout pomoc, hrozí-li mu váţná újma na zdraví. Lze říci, ţe mimořádná okamţitá pomoc je nastavena poměrně velkoryse, avšak cizinci mají povinnost prokázat zajištění prostředků k pobytu na území ČR. Avšak tím, ţe cizinec poţádá o mimořádnou okamţitou pomoc, dává úřadům důkaz, ţe nedisponuje dostatkem finančních prostředků, coţ by orgán cizinecké správy mohlo vést k zahájení řízení o zrušení jeho povolení k pobytu. (Trbola, Rákoczyová 2011) Systém nemocenského a důchodového pojištění je na druhou stranu zcela neutrální k tomu, jestli se jedná o občana ČR nebo cizince. Kritériem účasti na pojištění je v obou případech výdělečná činnost a pobytový status nehraje ţádnou roli. Jedinou výjimkou je přiznání invalidního důchodu, kde je podmínkou vzniku nároku trvalý pobyt na území České republiky. O nepřímé diskriminaci cizinců se dá mluvit pouze v souvislosti s počtem let trvání pojištění, potřebného k dosaţení nároku na např. starobní důchod, kdy počet let splní snáze český občan, který nikdy nemigroval, neţ cizinec, který se na naše území přistěhoval. Zvláště tehdy, pokud se cizinec přistěhoval ze státu, se kterým nemá ČR uzavřenou mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení. (Trbola, Rákoczyová 2011) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu Tento zákon zmiňuji proto, ţe je také spojen s cizineckou problematikou. Upravuje postavení azylantů, podmínky pro udělení azylu, doplňkové ochrany, průběh azylového řízení a druhy azylových zařízení. Vzhledem k tomu, ţe se ve své práci azylantům věnovat nebudu, myslím, ţe tyto informace pro přehled o čem zákon je, stačí. 17

17 2.2. KONCEPCE INTEGRACE CIZINCŮ Z ROKU 2011 SPOLEČNÉ SOUŽITÍ Tuto Koncepci integrace cizinců zmiňuji ve své práci, protoţe na základě průzkumu v cizinecké populaci udává, jakým směrem by se měla integrace cizinců do české společnosti ubírat. Záměrem tohoto dokumentu bylo, aby budoucí aktivity zohlednily vývoj a aktuální potřeby cizinců. Hlavním úkolem integrační politiky je vytvářet cizincům vhodné podmínky pro jejich začlenění do společnosti, posílit jejich participaci, ochraňovat cizince před diskriminací. Integrační politika směřuje k tomu, aby byl cizinec v naší společnosti samostatný a soběstačný. (Koncepce integrace cizinců Společné souţití 2011: 17) V koncepci se přímo píše, ţe cílem je cizincům umoţnit:,, aby znali svá práva a byli schopni dostát svým povinnostem, orientovali se v novém prostředí, zvyklostech a způsobu ţivota v hostitelské zemi, kterou si zvolili za svůj nový, ať uţ dočasný či trvalý domov, rozuměli a byli schopni komunikovat v češtině, byli samostatnými a soběstačnými po stránce sociální i ekonomické, měli dostatek informací o tom, kde v případě potřeby naleznou pomoc a podporu. (Koncepce integrace cizinců Společné souţití 2011: 17) Cílovou skupinou integračních opatření jsou cizinci ze třetích zemí a nově občané jiných členských zemí EU. Priority integrace cizinců jsou rozděleny do následujících oblastí: znalost českého jazyka cizinců, ekonomická soběstačnost, orientace cizince ve společnosti a vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti. Nyní se budu jednotlivým oblastem věnovat podrobněji Znalost českého jazyka cizinců Nedostatečná znalost českého jazyka ovlivňuje prospěch dětí ve školách a omezuje cizince v moţnostech dalšího vzdělávání, získání zaměstnání a celkového fungování ve společnosti. Bezplatná výuka českého jazyka byla zajištěna pouze pro děti cizinců ze zemí EU. Proto bylo navrţeno opatření zajistit výuku pro ţáky cizince ze třetích zemí a doučování ţáků z českého jazyka na základních školách, prostřednictvím projektů v dotačním řízení. Pro dospělé cizince budou poskytovány kurzy českého jazyka v rámci regionálních Center na podporu integrace cizinců, v rámci projektů neziskových organizací a dalších subjektů (např. na úřadu práce v rámci rekvalifikace). (Koncepce integrace cizinců Společné souţití 2011) 18

18 Ekonomická soběstačnost K tomu, aby byli cizinci soběstační, je potřeba, aby měli informace o svých právech a povinnostech a podmínkách ţivota v České republice. Informovanost o právech, můţe napomoci k předcházení manipulovatelnosti a závislosti na zprostředkovatelích. Opatření by tedy měla směřovat k posílení nástrojů pro přístup cizinců na trh práce, k ochraně před diskriminací. Také je důleţité monitorovat vývoj kolem situace cizinců na našem území a na zjištěné problémy a bariéry reagovat integračními opatřeními. (Koncepce integrace cizinců Společné souţití 2011: 25 26) Orientace cizince ve společnosti Cizinec by mě znát alespoň základní informace o zemi jiţ před příjezdem do země, aby věděl, jaká je v zemi situace. Základní informace budou poskytovány cizincům jiţ před odjezdem v zemi původu. Bude se jednat o předodjezdové informační minimum. Orientace ve společnosti je však i důleţitým prvkem integrace do společnosti. Pokud tu cizinec hodlá pobývat delší dobu, měl by znát svá práva a povinnosti, místní poměry a zvyklosti, řešení kaţdodenních situací. Cílem je podpora sociální soběstačnosti cizinců a sníţení míry jejich zranitelnosti. Orientace cizince ve společnosti bude zajišťována prostřednictvím adaptačněintegračních kurzů. Cílem adaptačně-integračních kurzů pro nově příchozí cizince je:,, obeznámení s místními poměry a způsoby řešení kaţdodenních situací, právy a povinnostmi cizinců, s hodnotami zdejší společnosti - se zásadami demokracie, rovnosti ţen a muţů, důstojnosti lidské bytosti a ochrany lidských práv. (Koncepce integrace cizinců Společné souţití 2011: str ) Vzájemné vztahy cizinců a majoritní společnosti Jedním z cílů integrace je podporovat bezkonfliktní souţití cizinců a majority, stejně jako zabránění sociálnímu vyloučení cizinců. Pro vzájemné porozumění je nezbytná komunikace a sociální interakce mezi cizinci a většinovou společností, tedy nestranit se cizincům. Vzhledem k tomu, ţe integrace je oboustranný proces, je třeba, aby se cizinci chtěli do většinové společnosti začlenit a většinová společnost, aby jim byla otevřená. Integrační opatření v této oblasti spočívají v tom, ţe se prostřednictvím dotačních řízení v rámci fondů EU, bude podporovat navazování formálních i neformálních společenských aktivit, zapojování cizinců do aktivit majority (kulturních, sportovních atd.) a zapojování 19

19 nových subjektů do interakce mezi cizinci a majoritou, s důrazem na druhou generaci cizinců. (Koncepce integrace cizinců Společné souţití 2011:28) Koncepce vysvětluje, jakým směrem by se měla ubírat práce sociálních pracovníků v organizacích zabývajících se cizinci. Tomu, jak je to realizováno na území Olomouce, je věnována další kapitola. 20

20 3 SOCIÁLNÍ PRÁCE S CIZINCI Sociální pracovník můţe být pro cizince pomocníkem při procesu integrace do české společnosti. Můţe mu pomoci se po příjezdu do země zorientovat jak v právním řádu ČR, tak v sociokulturní oblasti. Vzhledem k tomu, ţe výzkumná část mé práce bude probíhat v organizacích zabývajících se cizinci, kde pracují právě sociální pracovníci, povaţuji za důleţité v první podkapitole zmínit, jaké role můţe v procesu integrace sociální pracovník zastávat. Ve druhé podkapitole představím organizace, které pracují s cizinci v Olomouci, a ve kterých budu dělat výzkum k výzkumné části mé práce, aby bylo zřejmé, čím se organizace zabývají a jaké poskytují sluţby ROLE SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA V PROCESU INTEGRACE CIZINCŮ Po roce 1989 bylo z důvodu zvýšené migrace nutné vytvořit podmínky pro komplexní řešení sociální problematiky celých rodin cizinců, včetně usídlení, zaměstnání a školní docházky dětí. Šlo o zcela novou formu sociální práce, která u nás neměla tradici, a bylo zapotřebí kvalifikovaných pracovníků. To zahrnuje hlavně sociálně výchovné působení na tyto cizí minoritní skupiny, aby se adaptovaly na nové prostředí, ale také na okolní většinovou komunitu, aby je přijala mezi sebe. (Novotná, Schimmerlingová in Pastrňák 2008: 36) Sociální pracovník tedy můţe hrát důleţitou roli při pomoci cizinci se integrovat do nové společnosti. Ráda bych se v této podkapitole těmto rolím věnovala Sociální pracovník jako terapeut V terapeutickém paradigmatu sociální práce je podstatné duševní zdraví a pohoda člověka. Soustřeďuje se na vliv stavu osobnosti nebo psychiky na zvládání poţadavků prostředí. Sociální práce je v tomto paradigmatu pojata formou individuální nebo skupinové psychoterapie. Podle C. Rogerse musí sociální pracovník usilovat v terapeutickém vztahu o kongruenci a opravdovost, bezpodmínečnou pozitivní vazbu a empatii. Cílem terapie je pomoci odstranit bloky, které brání klientovi v sebeaktualizaci. Sociální pracovník jako terapeut můţe přinášet pomoc tam, kde příslušník menšinové skupiny potřebuje zvládat otázky svého sebepojetí, (in)kongruence a osobnostního růstu. Největší překáţkou v práci s příslušníky menšinových skupin jsou rozdílné představy o tom, jak a čím lze pomáhat. Některé, v Evropě běţně známé techniky, proto nelze 21

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Poskytované služby poradenská a informační činnost právní

Více

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko)

Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) Regionální pobočka Červeného kříže v Plovdivu a její aktivity v oblasti sociální péče Případová studie (Bulharsko) 1. Úvod Tato případová studie pojednává o aktivitách, které nabízí regionální pobočka

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci NAŠE POSLÁNÍ respektování práv cizinců a uprchlíků poskytování nezávislé a bezplatné pomoci neselektivní poradenství, podpora integrace cizinců, prevence kriminality NAŠE AKTIVITY právní a sociální poradenství

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com

Historie migrace do ČR a aktuální výzvy. Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historie migrace do ČR a aktuální výzvy Mgr. Eva Dohnalová evadohnal@yahoo.com Historický a evropský kontext migrace Situace po 2. světové válce Evropa se mění v kontinent imigrace 1.období v letech 1950-1973/4

Více

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1

Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia. Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Migrace cizinců ze třetích zemí do ČR za účelem studia Ľubomíra Zajíčková doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. 1 Cíl a předpokládaný výstup Cílem příspěvku je analyzovat dlouhodobou migraci cizinců

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele

Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Současná migrační vlna z perspektivy trhu práce: Informace pro zaměstnavatele Dne 29. července 2015 vláda schválila Strategii migrační politiky České republiky (ČR). Dokument stanovuje sedm zásad migrační

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

Berkat v České republice

Berkat v České republice InBáze Berkat Berkat v České republice Berkat v roce 2001 založila Petra Procházková. V současnosti Berkat pracuje s komunitami žen v Afghánistánu v oblasti Charasyab. V Čečensku provozuje komunitní centrum

Více

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 30, 2013. VY_52_INOVACE_21.notebook. Pobyt cizinců. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Pobyt cizinců SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a zkvalitněnívýuky

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje

MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje MAJÁK Integrace sociálně vyloučených cizinců a azylantů na území Olomouckého kraje SOZE Sdružení občanů zabývajících se emigranty TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

sociální práce s imigranty

sociální práce s imigranty sociální práce s imigranty Mgr. Eva Dohnalová InBáze BERKAT o.s. dohnalova@inbaze.cz 1 Typy pobytu cizinců na území ČR a) občané EU a jejich rodinní příslušníci (+ EHP a Švýcarsko): přechodný x trvalý

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Integrace cizinců v České republice

Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Integrace cizinců v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Integrace cizinců stručný historický vývoj 1989 Zásadní změna společenského

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

sociální práce s imigranty

sociální práce s imigranty sociální práce s imigranty Mgr. Eva Dohnalová InBáze BERKAT o.s. dohnalova@inbaze.cz 1 Typy pobytu cizinců na území ČR a) občané EU a jejich rodinní příslušníci (+ EHP a Švýcarsko): přechodný x trvalý

Více

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014

Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců Společné soužití 2014 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22.ledna 2014 č. 60 k Postupu při realizaci aktualizované Koncepci integrace cizinců

Více

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010

Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 Seminář pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu ČR na rok 2010 PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V OBLASTI INTEGRACE CIZINCŮ Pořadatel semináře Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Kontakty:

Více

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací

Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Jak hodnotit změnu přístupu místních aktérů k otázkám sociálního začleňování aneb potíže s kvalitativní evaluací Hana Synková (Agentura pro sociální začleňování) Jakob Hurrle (Centrum pro společenské otázky

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

III. Příloha č. 1. Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců

III. Příloha č. 1. Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců A. ÚVOD III. Příloha č. 1 Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců Část 1. Analýza struktury cizinecké populace s ohledem na potřeby integrace Analýza struktury cizinecké populace byla zpracována

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014

Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Integratiní psychoterapie Praha 7. 8. června 2014 Téma příspěvku: Pohled na péči o ohrožené děti propojený s integratiními dovednostmi při zavádění nových služeb sociální prevence v NNO v podmínkách ČR.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra.

12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním. neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra. Věstník NKÚ, kontrolní závěry 237 12/22 Peněžní prostředky státu poskytované nestátním neziskovým organizacím prostřednictvím rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

PRAHA 12. Základní přehled

PRAHA 12. Základní přehled PRAHA 12 Základní přehled Správní obvod Praha 12 je tvořen územím městských částí Praha 12 (Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha-Libuš (Libuš a Písnice). Podíl cizinců na žijících na území

Více

Metodický pokyn č. 3

Metodický pokyn č. 3 Metodický pokyn č. 3 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Provozní řád poradny pro cizince a uprchlíky

Více

Úvod. Právní poradenství

Úvod. Právní poradenství Úvod SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytovat pomoc uprchlíkům a cizincům přicházejícím do České republiky. Tato pomoc spočívá v

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text

ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ V ČESKÉ REPUBLICE učební text 1 Důvody migrace a vymezení státní správy v oblasti migrace Hlavním důvodem migrace je snaha o získání lepších ţivotních podmínek. Další příčiny zahraničních

Více

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě

Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Standard č. 12 Informovanost o poskytované sociální službě Vymezení pojmů: Klient = uživatel = osoba, dítě nebo jeho zákonný zástupce, splňující podmínky cílové skupiny Poradce (pracovník) odborného sociálního

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MOST PRO o. p. s. Obecně prospěšná společnost 2013 (o. s. Most pro lidská práva 1998 ) odborné sociální poradenství (2007) CÍLOVÁ SKUPINA PORADNA PRO CIZINCE

Více

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí

Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí Cizinec, který vstupuje na území České republiky s úmyslem požádat o azyl, musí svůj záměr sdělit policii, což může učinit na hraničním přechodu. Samotná azylová procedura začíná podáním návrhu na zahájení

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům

MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika. Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům MIGRANTI A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR právní kazuistika Mgr. Pavel Čižinský, Organizace pro pomoc uprchlíkům Diskuse o zdravotním pojištění cizinců je charakterizována: nízkou informovaností veřejnosti a

Více

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz.

Bližší informace o konkrétních projektech a aktivitách Multikulturního centra Praha naleznete na www.mkc.cz. S integrací České republiky do Evropské Unie a dalších globálních politických a ekonomických struktur se česká společnost opět stává různorodou a pluralitní. Multikulturní soužití na jedné straně obohacuje

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

S O Z E. Sdružení občanů zabývajících se emigranty

S O Z E. Sdružení občanů zabývajících se emigranty S O Z E Sdružení občanů zabývajících se emigranty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvod SOZE (Sdružení občanů zabývajících se emigranty) je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytovat pomoc uprchlíkům

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více