Velitelství četnického oddělení Chrudim

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velitelství četnického oddělení Chrudim"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3516 č. archivní pomůcky 8892 Velitelství četnického oddělení Chrudim inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013

2 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4 II. Vývoj a dějiny archivního souboru 7 III. Archivní charakteristika archivního souboru 8 IV. Stručný rozbor archivního souboru 9 V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky 11 VI. Seznam použité literatury a zkratek 11 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace 13 Inventární seznam 14 I. KNIHY 15 II. SPISOVÝ MATERIÁL 15 Tiráž 17

3 Ú v o d

4 I. Vývoj původce archivního souboru Počátky četnictva, někdy také označované termínem dle francouzského a pruského vzoru Gendarmerie (tedy "ozbrojený lid"), na našem území jsou zasazeny do období Rakouské monarchie. Po Napoleonských válkách a Vídeňském kongresu v letech připadla Rakousku severní část bývalého Italského království včetně Četnického pluku v Lombardii, který později posloužil jako vzor pro vybudování četnictva na celém území monarchie. Lombardské četnictvo bylo vojenským celkem, který se nerozpouštěl ani v době míru a sloužil k vykonávání bezpečnostních funkcí. Z organizačního hlediska byl pluk členěn na 5 eskadron, eskadrona se dělila na 2 křídla, ta na 2 čety, které se skládaly z několika sekcí o 2-3 brigádách o síle 4-5 mužů. Po revolučním roce 1848 a po poražení maďarské revoluce v roce 1849 byl učiněn první krok k rozvoji četnického aparátu. Tím bylo zřízení dalšího četnického pluku v Uhrách. Další krok, pro rozšíření na celé území monarchie, připravil Alexandr Bach, který sestavil zákon o založení četnictva, který vyšel v lednu 1850, jež podepsal František Josef I. Četnictvo bylo ustanoveno jako elitní vojensky organizovaný sbor podléhající ministerstvu války a určený k udržování veřejné bezpečnosti, klidu a pořádku. V čele četnictva stál generální inspektor četnictva, jako prvním jím byl baron Kempen von Fichtenstamm. Po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867, po němž se z Rakouského císařství stalo Rakousko-Uhersko, došlo k reorganizaci četnictva. Byly zrušeny četnické pluky a místo nich byla zřízena Zemská četnická velitelství (ZČV) a pod ním postupně velitelství oddělení, okresní velitelství a velitelství četnických stanic. Po první světové válce a rozpadu rakouského mocnářství v roce 1918 došlo k ustanovení samostatného Československa. Organizace československého četnictva vycházela z rakouského systému, jehož činnost byla zavedena již zmíněným zákonem z ledna Československé četnictvo nabylo své definitivní podoby po vydání zákona o četnictvu č. 299/1920 Sb., v němž bylo četnictvo charakterizováno jako vojensky organizovaný strážní sbor k udržování veřejného pořádku a bezpečnosti na celém tehdejším území Československé republiky a také jako orgán politické státní správy. Struktura četnictva byla přizpůsobena teritoriální organizaci republiky. Na vrcholu hierarchie stálo Ministerstvo vnitra, odbor pro četnictvo ČSR, kterému všechny složky podléhaly. Pod ním byl nejvýše postaveným generální velitel četnictva (GVČ) a nejvyšší, již jen teritoriální kompetence, měla zemská četnická velitelství (ZČV), která se dále dělila na velitelství četnických oddělení (VČO), jenž zahrnovala území dvou i více politických okresů. Pod oddělení spadala - 4 -

5 okresní četnická velitelství (OČV), jež v rámci své působnosti spravovala několik četnických stanic (ČS) osazených dvěma až šestnácti četníky s územní kompetencí zahrnující 4-5 katastrů obcí, z nichž jedna stanice byla umístěna v místě sídla okresního hejtmanství a plnila funkci OČV. VČO působilo v rozsahu dvou a více okresů (bývalých žup), jeho územní obvody však podléhaly změnám. V případě VČO Chrudim to vypadalo následovně: - v roce 1922 mu podléhaly OČV Chrudim, OČV Pardubice, OČV Chotěboř, - k roku 1924 mu byly celkem podřízeny 3 OČV, 49 ČS o souhrnném obsazení 186 četníků, - v roce 1935 mu podléhaly OČV Chrudim, OČV Humpolec, OČV Chotěboř, OČV Německý Brod, OČV Polička, - v roce 1939 mu byly podřízeny OČV Chrudim, OČV Chotěboř, OČV Litomyšl, OČV Polička, OČV Vysoké Mýto, celkem 61 ČS, 2 četnické pohraniční kontrolní stanice (ČPKS) a četnická pátrací stanice (ČPS), - roku 1940 mu podléhaly OČV Chrudim, OČV Chotěboř, OČV Litomyšl, OČV Vysoké Mýto, ČPS Chrudim, četnický pohotovostní oddíl (ČPO) Chrudim, četnická silniční kontrolní stanice (ČSKS) Chrudim, - a v letech mu byly podřízeny OČV Chrudim, OČV Litomyšl, OČV Pardubice, OČV Vysoké Mýto, celkem 71 ČS. Do roku 1924 byla oddělení číslována, Chrudimi náleželo číslo 12. To bylo později zrušeno a zůstal pouze místní název určující sídlo VČO. V čele oddělení stál četnický důstojník, nebyl-li žádný určen, plnil jeho funkce okresní četnický velitel, jehož sídlo se nacházelo ve stejném městě jako oddělení. Povinnostmi velitelů s ohledem k nadřízeným nebo sobě rovným složkám bylo především udržování kontaktu se ZČV, politickými a soudními úřady. Povinnostmi velitelů s ohledem na podřízené složky bylo: kontrola četnických stanic, udržování kázně, další vojenské vzdělávání a vojenský dohled nad četníky ve svém regionu, zajištění praktického cvičení v bezpečnostní službě. Dále také dohled nad výstrojí, výzbrojí, stravováním a ubytováním četníků, vedením kanceláře, evidencí peněz a materiálu. K jeho povinnostem patřilo hledání vhodných příkladů k sestavení Poučných rozkazů, jejichž koncepci museli předkládat prvně ZČV v Praze ke schválení. Písemná agenda měla být omezena na nezbytně nutnou míru. Neměly vznikat neúčelné dokumenty a jejich stylizace měla být především výstižná a stručná

6 K této organizační struktuře přibyly výnosem ministerstva vnitra ze dne 22. listopadu 1927 s účinností ke dni 1. ledna 1928 četnické pátrací stanice v rámci Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Z počátku vznikaly u některých OČV, především v sídlech krajských soudů. Výkon pátrací služby byl řízen Ústředním četnickým pátracím oddělením (ÚČPO) v Praze vytvořeným u ZČV v Praze, jenž byl i ústředním orgánem pro ČPKS, četnické letecké hlídky (ČLH) a ČSKS. Mezi hlavní úkoly vykonávané pátracími stanicemi patřilo spolupátrání při vyšetřování trestných činů, sledování zločinnosti a vedení evidence zločinnosti, evidence cikánů a potulných tlup, motorizované objížďky a podobně. K zefektivnění jejich činnosti používaly různé prostředky, např. motorizované kolo a od roku 1931 služební automobil, fotografický přístroj, soupravu daktyloskopických potřeb, služebního psa. Četnictvo bylo uniformovaný ozbrojený sbor, který měl hájit zájmy občanů, uchovávat pokoj, řád, bezpečnost, veřejný pořádek a bojovat proti kriminalitě s působností mimo obvody měst. Na rozdíl od policie, která byla z části uniformovaná a ozbrojená, jejíž funkce byla především preventivního a represivního charakteru, chránící zájmy státu, jeho právní status a vnitřní bezpečnost. Celkově byla služba v četnickém sboru vnímána jako prestižní záležitost, proto byla při výběru nováčků do četnických řad stanovena přísná kriteria. Byl kladen důraz i na celkové vystupování a chování. Pracovní náplň a vystupování četníků byl po dobu služby a v jistých případech i mimo ni podřízen předem daným povinnostem a zákazům. Na druhou stranu byla stanovena i práva a systém požitků, tedy odměn, za konanou četnickou službu dle náročnosti výkonu práce. Pro jednoznačnou identifikaci byli četníci vybaveni jednotnou výstrojí a výzbrojí. Odlišný stejnokroj oblékali od roku 1935 členové ČLH. Být příslušníkem četnictva mělo také svoje omezení. V první řadě tím byl zákaz působení v politických stranách a roku 1927 byli zbaveni volebního práva stejně jako ostatní příslušníci ozbrojených sil. Později měli zakázán i vstup do sportovních a zájmových organizací. Sňatek mohl být povolen až po dosažení třiceti let věku a po odsloužení čtyř let. Mohl jim být ale i zamítnut, v případě, že by poškozoval nebo ohrožoval dobré jméno četnictva. V období nacistické okupace nedošlo v organizaci četnictva k zásadním změnám, i když rozsah jejich pravomocí oslaboval. Za Protektorátu Čechy a Morava se situovalo spíše do pozice pořádkové služby, která měla kompetence pouze k protektorátním příslušníkům. Stejně jako německé četnictvo bylo české četnictvo určeno pro práci v terénu a jednotně bylo organizováno podle výnosu říšského vůdce SS z 1. června 1936, který odstraňoval odchylky v rámci jednotlivých zemí daný pruským zákonem o policejní správě z roku Protektorátní četnictvo - 6 -

7 tedy bez větších změn v organizační struktuře fungovalo až do konce okupace a druhé světové války v květnu Ještě před osvobozením, v dubnu 1945, komunisté při projednávání budoucího uspořádání bezpečnostních složek prosadili zrušení četnictva i celého tehdejšího policejního aparátu. Tento dlouhotrvající systém byl následně nahrazen vytvořením jednotné organizace - Sboru národní bezpečnosti (SNB), který se stal jediným uniformovaným i neuniformovaným sborem operujícím v rámci tehdejší republiky. Výnosem ministerstva vnitra z 30. června 1945 byly zrušeny všechny sbory četnictva, uniformované státní policie a obecní policie a byly nahrazeny jednotně organizovaným SNB. Ten měl ve své působnosti činnosti obvykle vykonávané policií, v tomto případě Veřejnou bezpečností (VB) a také byl zaměřen na boj s vnitřním i vnějším nepřítelem vykonávaný prostřednictvím Státní bezpečnosti (StB). V roce 1990 byla tato organizace transformována do Policie, která fungovala i po roce 1993, kdy došlo k rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku a tedy i k rozdělení Policie na českou a slovenskou část. Policie České republiky je dodnes aktivní složkou státu, jejímž heslem je "pomáhat a chránit". II. Vývoj a dějiny archivního souboru Archiválie fondu Velitelství četnického oddělení Chrudim byly zprvu umístěny v archivním oddělení krajské správy Ministerstva vnitra v Hradci Králové se sídlem v Pardubicích. Po jeho zrušení byly na příkaz tehdejšího náčelníka oddělení převezeny do archivu při Federálním ministerstvu vnitra ve Spišském Podhradí, včetně větší části dalšího archivního materiálu vzniklého z činnosti policejních a bezpečnostních složek. Po vzájemném jednání se Státním oblastním archivem (SOA) v Zámrsku v roce 1979 byly písemnosti těchto fondů vzniklé do roku 1945 navráceny do východních Čech. Následně v roce 1990 bylo jednáno o navrácení zbytku písemností tj. do roku 1948, kdy byly bezpečnostní složky přetransformovány do nově vytvořeného SNB. Archiválie vzniklé činností policejních a bepečnostních složek, tematicky označované "Policie a četnictvo do roku 1945" byly v roce 2000 rozdelimitovány do Státních okresních archivů (SOkA) při SOA v Zámrsku dle územních kompetencí původců, kdy v přímé péči SOA v Zámrsku zůstaly pouze archivní fondy VČO Hradec Králové, VČO Chrudim, VČO Jičín a VČO Náchod; ČPS Hradec Králové, Velitelství protektorátní uniformované policie Hradec Králové; - 7 -

8 Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové a archivní fond Exponovaný štábní četnický důstojník Hradec Králové. III. Archivní charakteristika archivního souboru Archiválie fondu VČO Chrudim zaujímají 0,12 bm. Archivní materiál je zachován ve formě pěti evidenčních jednotek (4 knihy, 1 karton), tvořený 13 inventárními jednotkami. Veškeré písmenosti a knihy vznikaly v období let Přesněji uvedeno, zápisy v knihách časově odpovídají období let a spisový materiál letům Jazyková úprava je z části česká a z části německá. Během pořádání bylo vytříděno 0,01 bm duplicitního materiálu z let , Archiválie jsou zachovány v dobrém stavu, bez znatelného poškození. Fond obsahuje dvě úřední knihy a dvě registraturní pomůcky. Spisový materiál je obsahem jednoho kartonu a byl roztříděn věcně-chronologicky. Základní věcné schéma bylo při pořádání vymezeno následovně: I. Knihy A. Úřední knihy 1. Protokol trestní 2. Záznam k protokolu trestnímu B. Registraturní pomůcky 3. Podací protokol důvěrný ( ) 4. Podací protokol důvěrný ( ) II. Spisový materiál Služebně-personální záležitosti 1. Služební hlášení událostí 2. Hlášení o bombardování a škodách po náletech na Pardubice roku Záznamy o hledání uprchlých zajatců 4. Záznamy o pátrání po komunistech, marxistech a emigrantech židech 5. Šetření výskytu protistátních letáků 6. Záznamy o použití zbraně četníkem 7. Záznamy o nehodě, zranění,onemocnění četníků 8. Žádost o zřízení provizorní četnické stanice ve Vortové 9. Evidence mobilizačních spisů - 8 -

9 IV. Stručný rozbor archivního souboru Archiválie fondu VČO Chrudim jsou zachovány nerovnoměrně z let Pro období let jsou zachovány zápisy v knihách a pro časové údobí let je zachován spisový materiál. Fond obsahuje dvě registraturní pomůcky v podobě dvou důvěrných podacích deníků z rozmezí let Knihy úředního charakteru jsou zachovány ve formě protokolu trestního a záznamu k protokolu trestnímu z let Zápisy v protokolu trestním jsou vedeny v předtištěných rubrikách, které jsou značeny: pořadové číslo, hodnost, označení trestného činu, způsob a výměra trestu, která stanice trest uložila, kdy byl trest odpykán, trest odpykán nebo odpuštěn. V záhlaví strany je uvedeno jméno četníka, pod nímž jsou postupně vypisovány chronologicky jeho provinění a udělení trestu. Užitým jazykem je němčina a čeština. Konec knihy je v závěru opatřen abecedním jmenným rejstříkem. Poslední strana je opatřena pečetí s otiskem dvouhlavého korunovaného orla v pravém pařátu s mečem, v levém pařátu s říšským jablkem a s nápisem v opisu - K: K: 2: LANDES- GENDARMERIE COMMANDO. Záznam k protokolu trestnímu je veden taktéž v předtištěných rubrikách (totožné s těmi viz. výše). V tomto případě je evidence trestů zapisována chronologicky, dle daného provinění. Zapisovány jsou všechny tresty disciplinární i soudní. Jazyková úprava je německá a česká. Oba podací protokoly důvěrné z let jsou vedeny v obvyklých rubrikách (pořadové číslo, datum, od kterého úřadu písemnost dorazila, předmět, způsob a čas vyřízení, poznámka). Zápisy v nich vedené jsou v německém jazyce. Agenda v nich zapisovaná se týká například obhlídky četnických stanic, císařské cesty z 11. srpna 1904, služebních cest, cestovních vyúčtování, administrace, školení a mnohé jiné. Spisový materiál je zachován z let a týká se především služební a personálněslužební agendy. Početně je zastoupena agenda týkající se evidence mobilizačních spisů, šetření protistátních činností a zajímavou částí je dokumentace k náletům na Pardubice spojenci v roce Z jazykové stránky se jedná o písemnosti z části české a z části německé. První skupinou dokumentů je soubor služebních hlášení událostí. Týkající se například hlášení krádeže potravinových lístků, návratu do služby, seznam čekatelů na zaměstnání. Samostatná skupina, v rámci služebních hlášení, byla vymezena pro písemnosti týkající se náletů na Pardubice v roce 1944, kdy hlavním cílem spojenců bylo zničit Fantovu rafinerii (dnešní Paramo), letiště a nádraží, při tom ale došlo k nemalým škodám v okolí. Mělo ale také za následek další stavební rozvoj Pardubic. Tato složka obsahuje informace k náletům z

10 července 1944, 24. srpna 1944, 28. prosince 1944, kdy druhý byl tím největším. Dále obsahuje knihu nasazených četníků v I. až IV. oddělení škod, jejichž územní rozsah je zakreslen v přiřazené mapě. Obsaženy jsou nákresy s označením škod a písemným popisem na území Pardubic. Dalším tematickým celkem jsou pátrání po komunistech, marxistech a emigrantech židech, které zahrnují protokoly o domovních prohlídkách, seznamy osob po nichž se pátrá nebo byli zadrženi a zůstávají ve vazbě, seznamy bývalých členů komunistické strany a také dvě kandidátní listiny Komunistické strany Československa pro volbu osadního zastupitelstva v Heřmanově Městci dne 12. června Samostatně jsou zařazeny písemnosti týkající se hledání uprchlých zajatců, kdy při jednom z pátrání došlo i k napadení četníka služebním psem. Prostor v písemné agendě je věnován také šetření výskytu protistátních, ilegálních letáků. Strukturově obsahují hlášení o průběhu nebo události, při které došlo k nálezu těchto letáků, popřípadě kdo a kde konkrétně jej našel. Ve většině případů je ke každému objevu a ohlášení takového materiálu na veřejných prostranstvích připojen originál nebo kopie onoho šířeného dokumentu. Tematika je především protiokupační, protinacistická a protihitlerovská. Další skupina písemností je věnována evidenci a záznamům o použití zbraně četníkem, použil-li jí proti prchajícímu podezřelému nebo došlo-li k usmrcení člověka. Svoji, řekněme, složku, obsahující ve většině případů popis a nákres události, výtah ze služební knihy, popřípadě výpověď svědků, mají založenou Franz Meier, Johann Vejman, Franz Fabián, Rudolf Kršňák. Evidovány byly také nehody a zranění četníků. Konkrétně šlo o autonehodu Gottlieba Vrabce I. s nákresem odehrané události a podrobná dokumentace onemocnění Vincenze Bárty, která obsahuje i zprávy lékaře. Méně obsáhlou je pak skupina dokumentů týkající se žádosti o zřízení provizorní četnické stanice ve Vortové v okrese Chrudim v letech , obsahující nákres četnické stanice. Poslední celek - Mobilizační spisy u četnických stanic z roku 1939 poskytují náhled na problematiku mobilizace a následné okupace Čech a Moravy. Obsahem jsou pokyny k shromáždění a sepsání seznamů mobilizačních spisů u jednotlivých četnických stanic a následná písemná reakce z těchto útvarů, hlášení okresního četnického velitelství o zničení těchto materiálů a seznam zabavených mobilizačních spisů z 24. dubna Archivní fond VČO Chrudim by mohl být zajímavým zdrojem pro další badatelské využití a to hned z několika hledisek. Lze ho souhrně použít ke studiu velitelství četnických oddělení a jemu podřízeným složkám v rámci tehdejší republiky a ke sledování odlišností písemných agend těchto oddělení. V rámci studia trestní, sociální a společenské problematiky je

11 možno nahlédnout do charakteru trestů, či společenských prohřešků četníků evidovaných v protokolu trestním i se zaměřit na civilní obyvatelstvo, které bylo četníky stíháno. Důležitým zdrojem může být také pro studium problematiky okupace, hlavně pak pro regionální a geografické dějiny Pardubic, pro které poskytují nemálo informací hlášení o náletech spojenců a škodách v Pardubicích v roce Další informace k problematice velitelství četnických oddělení lze získat při studiu archivních fondů v Národním archivu v Praze, kterými by mohly například být: Generální velitel četnictva, Praha; Generální velitel uniformované protektorátní policie, Praha; Inspektor uniformované protektorátní policie, Praha a Zemské četnické velitelství, Praha. V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky Archivní fond Velitelství četnického oddělení Chrudim z let uspořádala a koncept archivní pomůcky připravila v dubnu roku 2013 Mgr. Jana Černínová v Státním oblastním archivu v Zámrsku. Čistopis byl vyhotoven v červnu roku 2013 po zpracování celé tematické skupiny fondů Velitelství četnických oddělení uložených v SOA v Zámrsku. Inventář schválil ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku Petr Zimmermann, prom. hist. Seznam použité literatury Almanach čs. branné moci a četnictva. VIII. ročník. Praha, ERHART, Josef. Rukověť četnictva. Praha, HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. 2. vyd. Praha, MACEK, Pavel; UHLÍŘ Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I - III. díl. Praha, VOJÁČEK, Ladislav. Četnické humoresky z jiného pohledu. Četníci na veřejnosti za první republiky. In Historický obzor, roč. 14, IX/X str Zákon č. 299/1920 Sb. Zákon o četnictvu, novelizovaný roku

12 Seznam použitých zkratek ČES ČLH ČPKS ČPKSPS ČPKŽPS ČPO ČPS ČS ČSKS GVČ MV OČV SNB StB ÚČPO VB VČO ZČV četnická eskortní stanice četnická letecká hlídka četnická pohraniční kontrolní stanice četnická pohraniční kontrolní silniční pasová stanice četnická pohraniční kontrolní železniční pasová stanice četnický pohotovostní oddíl četnická pátrací stanice četnická stanice četnická silniční kontrolní stanice generální velitel četnictva ministerstvo vnitra okresní četnické velitelství sbor národní bezpečnosti státní bezpečnost ústřední četnické pátrací oddělení veřejná bezpečnost velitelství četnického oddělení zemské četnické velitelství

13 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace Státní oblastní archiv v Zámrsku Oddělení ochrany, využívání a evidence NAD Název fondu: Velitelství četnického oddělení Chrudim Časový rozsah fondu: Vnitřní skartace provedena kdy: v roce 2013 kým: Mgr. Janou Černínovou Byl vyřazen duplicitní materiál z let , 1944 v celkovém rozsahu 0,01 bm písemností. V Zámrsku dne Mgr. Jana Černínová Petr Zimmermann, prom. hist. pracovník pověřený úkolem ředitel SOA v Zámrsku

14 I n v e n t á r n í s e z n a m

15 inv.č. obsah časový rozsah evid. jedn. I. Úřední knihy 1 Protokol trestní vazba: poloplátěná, 24 x 35 cm, němčina, čeština poslední strana opatřena pečetí (dvouhlavý rakouský orel, v opisu s nápisem: K: K: 2: LANDES-GENDARMERIE COMMANDO) 2 Záznam k protokolu trestnímu vazba: poloplátěná; 21 x 33,5 cm, němčina, čeština ukn ukn 2 II. Registraturní pomůcky 3 Podací protokol důvěrný vazba: sešit; 25 x 39,5 cm; němčina 4 Podací protokol důvěrný vazba: poloplátěná; 25,5 x 40,5 cm; němčina ppr ppr 2 III. Spisový materiál Služebně-personální záležitosti 5 Služební hlášení událostí (hlášení o krádeži potravinových lístků, hlášení návratu do služby, seznam čekatelů na zaměstnání, ostatní hlášení) 6 Hlášení o bombardování, škodách po náletech na Pardubice (nálety z , , ; nákresy s označením škod a slovním popisem; seznamy nasazených četníků; plán města Pardubic se zakreslením rozdělení na oddělení škod I-IV) kar kar 1 7 Záznamy o hledání uprchlých zajatců 1944 kar 1 8 Záznamy o pátrání po komunistech, marxistech a emigrantech židech (protokoly o domovních prohlídkách, 2 kandidátní listiny Komunistické strany Československa, seznamy hledaných osob, seznamy bývalých členů) , 1941 kar

16 inv.č. obsah časový rozsah evid. jedn. 9 Šetření výskytu protistátních, ilegálních letáků (obsahem i originály nebo opisy letáků) 10 Záznamy o použití zbraně četníkem (popisy a nákresy situací, výtahy ze služebních knih; pro: Franz Meier, Johann Vejman, Franz Fabián, Rudolf Kršňák) 11 Záznamy o nehodě, onemocnění (autonehoda Gottlieba Vrabce I., onemocnění Vincenz Bárta) 12 Žádost o zřízení provizorní četnické stanice ve Vortové (okr. Chrudim, obsahuje nákres) 13 Mobilizační spisy u četnických útvarů (hlášení OČV k zničení mobilizačních spisů, pokyny k shromáždění a sepsání mobiliz. spisů, seznam zabavených mobiliz. spisů ) , 1944 kar kar kar kar kar

17 T i r á ž ( e v i d e n č n í ú d a j e o f o n d u ) 1. Název archivní pomůcky (fondu) Velitelství četnického oddělení Chrudim 2. Zkratka názvu fondu VČO CR 3. Časový rozsah Počet evidenčních jednotek 5 (4 knihy, 1 karton) 5. Počet inventárních jednotek Velikost v bm 0,12 7. Uložení Státní oblastní archiv v Zámrsku 8. Stav ke dni Fond uspořádala a inventarizovala Mgr. Jana Černínová 10. Pomůcku sestavila Mgr. Jana Černínová 11. Počet stran 17 (z toho 13 stran úvodu) 12. Pomůcku schválil Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel SOA v Zámrsku, čj. SOAZ-867/ZA-2013, dne Počet exemplářů Čistopis inventáře Mgr. Jana Černínová 15. Číslo archivní pomůcky Číslo listu NAD 3516

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Velitelství četnického oddělení Jičín

Velitelství četnického oddělení Jičín STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3511 č. archivní pomůcky 8896 Velitelství četnického oddělení Jičín 1914-1945 (1953) inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Velitelství četnického oddělení Hradec Králové

Velitelství četnického oddělení Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3554 č. archivní pomůcky 8890 Velitelství četnického oddělení Hradec Králové 1929-1945 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3512 č. archivní pomůcky 8902 Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové 1942-1945 (1947) inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2015 O b s

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3354 č. archivní pomůcky: 8963 Úřad práce Pardubice (1929) 1939-1945 inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Okresní úřad ochrany práce Jičín

Okresní úřad ochrany práce Jičín STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3359 č. archivní pomůcky: 8984 Okresní úřad ochrany práce Jičín (1940) 1945-1949 inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 73 č. archivní pomůcky: 8912 ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ 1946-1948(1949) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 448 č. archivní pomůcky: 8930 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice 959-990 (99) inventář Pavlína Janíková

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici

Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Historie železniční policie a ozbrojené ochrany na železnici Organizace Československé dráhy ČSD byla ustavena již v roce 1918 a již v počátcích bylo zajištění ochrany železniční dopravy svěřeno specializovaným

Více

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2943 č. archivní pomůcky: 8966 Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim 1883-1885 (1927) inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr.

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 4132 č. archivní pomůcky: 8911 KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II 1965-1990 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1131 č. archivní pomůcky: 8964 Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice 1941-1945 /1950/ inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O

Více

Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992

Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD 3879. archivní pom cky 8886 Farma KRKONOŠE, s. p. P o n i k l á 1990-1992 inventá Pavlína Janíková Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce archivního

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010

Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 Přílohy k Výroční zprávě SOA v Zámrsku za rok 2010 č. 1 I. Personální podmínky archivu Tab. č. 1: Personální podmínky archivu 57 č. 2 II. Celkové množství archiválií v základní evidenci NAD Tab. č. 1:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č.ev. listu NAD: 543 č. archivní pomůcky: 8913 Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové 1944-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové

Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 04 č. archivní pomůcky: 897 Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění - oblastní středisko Hradec Králové 97-98 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 03 O b s

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//2903 Inventář archivní pomůcka č. 8933 NAD č. 2903 Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Zpracoval: Mgr.

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba historický úvod, obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč

Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 998 č. archivní pomůcky: 8928 Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč 1943-1952 inventář Jana Vinklerová Zámrsk, 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8881 NAD č.: 360 Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov 1928-1948 (1949) Mgr. Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Živnostenský inspektorát Pardubice

Živnostenský inspektorát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 479 č. archivní pomůcky: 8983 Živnostenský inspektorát Pardubice /1895/ 1903-1942 (1951) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Běhařov 1926-1950 Inventář EL NAD č.: 1525 AP č.: 558 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 01 VY 32 INOVACE 0114 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008 Grand Bio Koubek 1930 1936 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Grand Bio Koubek Časový rozsah pomůcky: 1930 1936 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo

Více

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu

Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu Řízení služeb provozu vojenské techniky a materiálu T 18 - Efektivnost provozu vojenských vozidel, hlášení provozuschopnosti pozemní vojenské techniky (PVT) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Finanční zpravodaj 6/2009

Finanční zpravodaj 6/2009 Strana 59 18 Pokyn č. D 328 Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona

Více

Řád spisové služby (spisový a skartační řád)

Řád spisové služby (spisový a skartační řád) O b e c H o m o l e u P a n n y Řád spisové služby (spisový a skartační řád) Čl. 1. Úvodní ustanovení 1. Řád spisové služby OÚ Homole u Panny (dále jen spisový řád ) je vydáván na základě 110 odst. 4/

Více

PČR a její úkoly Organizace PČR

PČR a její úkoly Organizace PČR PČR a její úkoly Organizace PČR SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace a

Více

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov

Jan Heyl, strojírna Vyhnánov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1104 č. archivní pomůcky: 8927 Jan Heyl, strojírna Vyhnánov 1948-1950 inventář Jana Vinklerová Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.)

4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4. ABSOLUSTICKÁ MONARCHIE NA ÚZEMÍ ČR (poč. 17. stol. polovina 19. stol.) 4.1. Ekonomické základy absolutistického - Ekonomické základy raného absolutistického - Ekonomické základy rozvinutého absolutistického

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE. Ochoz u Brna SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD OBCE Ochoz u Brna Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ministerstva financí http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskopisy_pokutove_bloky_informace.html

Ministerstva financí http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskopisy_pokutove_bloky_informace.html P O K Y N č. MF - 3 k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - - pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012 I. Č. j. MF-25352/2013/39 PID: MFCR3XENNQ V souladu

Více

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Předkové nám my potomkům nikdo sobě! Kronika je nepostradatelným pramenem k historii obce! Vedení

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Maizner Ludvík [1900]-[1930] Inventář NAD č. 822 evidenční pomůcka č. 316 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2011 1. Maizner Ludvík Bati. Konstruktér

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více