Velitelství četnického oddělení Chrudim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Velitelství četnického oddělení Chrudim"

Transkript

1 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3516 č. archivní pomůcky 8892 Velitelství četnického oddělení Chrudim inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013

2 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4 II. Vývoj a dějiny archivního souboru 7 III. Archivní charakteristika archivního souboru 8 IV. Stručný rozbor archivního souboru 9 V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky 11 VI. Seznam použité literatury a zkratek 11 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace 13 Inventární seznam 14 I. KNIHY 15 II. SPISOVÝ MATERIÁL 15 Tiráž 17

3 Ú v o d

4 I. Vývoj původce archivního souboru Počátky četnictva, někdy také označované termínem dle francouzského a pruského vzoru Gendarmerie (tedy "ozbrojený lid"), na našem území jsou zasazeny do období Rakouské monarchie. Po Napoleonských válkách a Vídeňském kongresu v letech připadla Rakousku severní část bývalého Italského království včetně Četnického pluku v Lombardii, který později posloužil jako vzor pro vybudování četnictva na celém území monarchie. Lombardské četnictvo bylo vojenským celkem, který se nerozpouštěl ani v době míru a sloužil k vykonávání bezpečnostních funkcí. Z organizačního hlediska byl pluk členěn na 5 eskadron, eskadrona se dělila na 2 křídla, ta na 2 čety, které se skládaly z několika sekcí o 2-3 brigádách o síle 4-5 mužů. Po revolučním roce 1848 a po poražení maďarské revoluce v roce 1849 byl učiněn první krok k rozvoji četnického aparátu. Tím bylo zřízení dalšího četnického pluku v Uhrách. Další krok, pro rozšíření na celé území monarchie, připravil Alexandr Bach, který sestavil zákon o založení četnictva, který vyšel v lednu 1850, jež podepsal František Josef I. Četnictvo bylo ustanoveno jako elitní vojensky organizovaný sbor podléhající ministerstvu války a určený k udržování veřejné bezpečnosti, klidu a pořádku. V čele četnictva stál generální inspektor četnictva, jako prvním jím byl baron Kempen von Fichtenstamm. Po rakousko-uherském vyrovnání v roce 1867, po němž se z Rakouského císařství stalo Rakousko-Uhersko, došlo k reorganizaci četnictva. Byly zrušeny četnické pluky a místo nich byla zřízena Zemská četnická velitelství (ZČV) a pod ním postupně velitelství oddělení, okresní velitelství a velitelství četnických stanic. Po první světové válce a rozpadu rakouského mocnářství v roce 1918 došlo k ustanovení samostatného Československa. Organizace československého četnictva vycházela z rakouského systému, jehož činnost byla zavedena již zmíněným zákonem z ledna Československé četnictvo nabylo své definitivní podoby po vydání zákona o četnictvu č. 299/1920 Sb., v němž bylo četnictvo charakterizováno jako vojensky organizovaný strážní sbor k udržování veřejného pořádku a bezpečnosti na celém tehdejším území Československé republiky a také jako orgán politické státní správy. Struktura četnictva byla přizpůsobena teritoriální organizaci republiky. Na vrcholu hierarchie stálo Ministerstvo vnitra, odbor pro četnictvo ČSR, kterému všechny složky podléhaly. Pod ním byl nejvýše postaveným generální velitel četnictva (GVČ) a nejvyšší, již jen teritoriální kompetence, měla zemská četnická velitelství (ZČV), která se dále dělila na velitelství četnických oddělení (VČO), jenž zahrnovala území dvou i více politických okresů. Pod oddělení spadala - 4 -

5 okresní četnická velitelství (OČV), jež v rámci své působnosti spravovala několik četnických stanic (ČS) osazených dvěma až šestnácti četníky s územní kompetencí zahrnující 4-5 katastrů obcí, z nichž jedna stanice byla umístěna v místě sídla okresního hejtmanství a plnila funkci OČV. VČO působilo v rozsahu dvou a více okresů (bývalých žup), jeho územní obvody však podléhaly změnám. V případě VČO Chrudim to vypadalo následovně: - v roce 1922 mu podléhaly OČV Chrudim, OČV Pardubice, OČV Chotěboř, - k roku 1924 mu byly celkem podřízeny 3 OČV, 49 ČS o souhrnném obsazení 186 četníků, - v roce 1935 mu podléhaly OČV Chrudim, OČV Humpolec, OČV Chotěboř, OČV Německý Brod, OČV Polička, - v roce 1939 mu byly podřízeny OČV Chrudim, OČV Chotěboř, OČV Litomyšl, OČV Polička, OČV Vysoké Mýto, celkem 61 ČS, 2 četnické pohraniční kontrolní stanice (ČPKS) a četnická pátrací stanice (ČPS), - roku 1940 mu podléhaly OČV Chrudim, OČV Chotěboř, OČV Litomyšl, OČV Vysoké Mýto, ČPS Chrudim, četnický pohotovostní oddíl (ČPO) Chrudim, četnická silniční kontrolní stanice (ČSKS) Chrudim, - a v letech mu byly podřízeny OČV Chrudim, OČV Litomyšl, OČV Pardubice, OČV Vysoké Mýto, celkem 71 ČS. Do roku 1924 byla oddělení číslována, Chrudimi náleželo číslo 12. To bylo později zrušeno a zůstal pouze místní název určující sídlo VČO. V čele oddělení stál četnický důstojník, nebyl-li žádný určen, plnil jeho funkce okresní četnický velitel, jehož sídlo se nacházelo ve stejném městě jako oddělení. Povinnostmi velitelů s ohledem k nadřízeným nebo sobě rovným složkám bylo především udržování kontaktu se ZČV, politickými a soudními úřady. Povinnostmi velitelů s ohledem na podřízené složky bylo: kontrola četnických stanic, udržování kázně, další vojenské vzdělávání a vojenský dohled nad četníky ve svém regionu, zajištění praktického cvičení v bezpečnostní službě. Dále také dohled nad výstrojí, výzbrojí, stravováním a ubytováním četníků, vedením kanceláře, evidencí peněz a materiálu. K jeho povinnostem patřilo hledání vhodných příkladů k sestavení Poučných rozkazů, jejichž koncepci museli předkládat prvně ZČV v Praze ke schválení. Písemná agenda měla být omezena na nezbytně nutnou míru. Neměly vznikat neúčelné dokumenty a jejich stylizace měla být především výstižná a stručná

6 K této organizační struktuře přibyly výnosem ministerstva vnitra ze dne 22. listopadu 1927 s účinností ke dni 1. ledna 1928 četnické pátrací stanice v rámci Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. Z počátku vznikaly u některých OČV, především v sídlech krajských soudů. Výkon pátrací služby byl řízen Ústředním četnickým pátracím oddělením (ÚČPO) v Praze vytvořeným u ZČV v Praze, jenž byl i ústředním orgánem pro ČPKS, četnické letecké hlídky (ČLH) a ČSKS. Mezi hlavní úkoly vykonávané pátracími stanicemi patřilo spolupátrání při vyšetřování trestných činů, sledování zločinnosti a vedení evidence zločinnosti, evidence cikánů a potulných tlup, motorizované objížďky a podobně. K zefektivnění jejich činnosti používaly různé prostředky, např. motorizované kolo a od roku 1931 služební automobil, fotografický přístroj, soupravu daktyloskopických potřeb, služebního psa. Četnictvo bylo uniformovaný ozbrojený sbor, který měl hájit zájmy občanů, uchovávat pokoj, řád, bezpečnost, veřejný pořádek a bojovat proti kriminalitě s působností mimo obvody měst. Na rozdíl od policie, která byla z části uniformovaná a ozbrojená, jejíž funkce byla především preventivního a represivního charakteru, chránící zájmy státu, jeho právní status a vnitřní bezpečnost. Celkově byla služba v četnickém sboru vnímána jako prestižní záležitost, proto byla při výběru nováčků do četnických řad stanovena přísná kriteria. Byl kladen důraz i na celkové vystupování a chování. Pracovní náplň a vystupování četníků byl po dobu služby a v jistých případech i mimo ni podřízen předem daným povinnostem a zákazům. Na druhou stranu byla stanovena i práva a systém požitků, tedy odměn, za konanou četnickou službu dle náročnosti výkonu práce. Pro jednoznačnou identifikaci byli četníci vybaveni jednotnou výstrojí a výzbrojí. Odlišný stejnokroj oblékali od roku 1935 členové ČLH. Být příslušníkem četnictva mělo také svoje omezení. V první řadě tím byl zákaz působení v politických stranách a roku 1927 byli zbaveni volebního práva stejně jako ostatní příslušníci ozbrojených sil. Později měli zakázán i vstup do sportovních a zájmových organizací. Sňatek mohl být povolen až po dosažení třiceti let věku a po odsloužení čtyř let. Mohl jim být ale i zamítnut, v případě, že by poškozoval nebo ohrožoval dobré jméno četnictva. V období nacistické okupace nedošlo v organizaci četnictva k zásadním změnám, i když rozsah jejich pravomocí oslaboval. Za Protektorátu Čechy a Morava se situovalo spíše do pozice pořádkové služby, která měla kompetence pouze k protektorátním příslušníkům. Stejně jako německé četnictvo bylo české četnictvo určeno pro práci v terénu a jednotně bylo organizováno podle výnosu říšského vůdce SS z 1. června 1936, který odstraňoval odchylky v rámci jednotlivých zemí daný pruským zákonem o policejní správě z roku Protektorátní četnictvo - 6 -

7 tedy bez větších změn v organizační struktuře fungovalo až do konce okupace a druhé světové války v květnu Ještě před osvobozením, v dubnu 1945, komunisté při projednávání budoucího uspořádání bezpečnostních složek prosadili zrušení četnictva i celého tehdejšího policejního aparátu. Tento dlouhotrvající systém byl následně nahrazen vytvořením jednotné organizace - Sboru národní bezpečnosti (SNB), který se stal jediným uniformovaným i neuniformovaným sborem operujícím v rámci tehdejší republiky. Výnosem ministerstva vnitra z 30. června 1945 byly zrušeny všechny sbory četnictva, uniformované státní policie a obecní policie a byly nahrazeny jednotně organizovaným SNB. Ten měl ve své působnosti činnosti obvykle vykonávané policií, v tomto případě Veřejnou bezpečností (VB) a také byl zaměřen na boj s vnitřním i vnějším nepřítelem vykonávaný prostřednictvím Státní bezpečnosti (StB). V roce 1990 byla tato organizace transformována do Policie, která fungovala i po roce 1993, kdy došlo k rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku a tedy i k rozdělení Policie na českou a slovenskou část. Policie České republiky je dodnes aktivní složkou státu, jejímž heslem je "pomáhat a chránit". II. Vývoj a dějiny archivního souboru Archiválie fondu Velitelství četnického oddělení Chrudim byly zprvu umístěny v archivním oddělení krajské správy Ministerstva vnitra v Hradci Králové se sídlem v Pardubicích. Po jeho zrušení byly na příkaz tehdejšího náčelníka oddělení převezeny do archivu při Federálním ministerstvu vnitra ve Spišském Podhradí, včetně větší části dalšího archivního materiálu vzniklého z činnosti policejních a bezpečnostních složek. Po vzájemném jednání se Státním oblastním archivem (SOA) v Zámrsku v roce 1979 byly písemnosti těchto fondů vzniklé do roku 1945 navráceny do východních Čech. Následně v roce 1990 bylo jednáno o navrácení zbytku písemností tj. do roku 1948, kdy byly bezpečnostní složky přetransformovány do nově vytvořeného SNB. Archiválie vzniklé činností policejních a bepečnostních složek, tematicky označované "Policie a četnictvo do roku 1945" byly v roce 2000 rozdelimitovány do Státních okresních archivů (SOkA) při SOA v Zámrsku dle územních kompetencí původců, kdy v přímé péči SOA v Zámrsku zůstaly pouze archivní fondy VČO Hradec Králové, VČO Chrudim, VČO Jičín a VČO Náchod; ČPS Hradec Králové, Velitelství protektorátní uniformované policie Hradec Králové; - 7 -

8 Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové a archivní fond Exponovaný štábní četnický důstojník Hradec Králové. III. Archivní charakteristika archivního souboru Archiválie fondu VČO Chrudim zaujímají 0,12 bm. Archivní materiál je zachován ve formě pěti evidenčních jednotek (4 knihy, 1 karton), tvořený 13 inventárními jednotkami. Veškeré písmenosti a knihy vznikaly v období let Přesněji uvedeno, zápisy v knihách časově odpovídají období let a spisový materiál letům Jazyková úprava je z části česká a z části německá. Během pořádání bylo vytříděno 0,01 bm duplicitního materiálu z let , Archiválie jsou zachovány v dobrém stavu, bez znatelného poškození. Fond obsahuje dvě úřední knihy a dvě registraturní pomůcky. Spisový materiál je obsahem jednoho kartonu a byl roztříděn věcně-chronologicky. Základní věcné schéma bylo při pořádání vymezeno následovně: I. Knihy A. Úřední knihy 1. Protokol trestní 2. Záznam k protokolu trestnímu B. Registraturní pomůcky 3. Podací protokol důvěrný ( ) 4. Podací protokol důvěrný ( ) II. Spisový materiál Služebně-personální záležitosti 1. Služební hlášení událostí 2. Hlášení o bombardování a škodách po náletech na Pardubice roku Záznamy o hledání uprchlých zajatců 4. Záznamy o pátrání po komunistech, marxistech a emigrantech židech 5. Šetření výskytu protistátních letáků 6. Záznamy o použití zbraně četníkem 7. Záznamy o nehodě, zranění,onemocnění četníků 8. Žádost o zřízení provizorní četnické stanice ve Vortové 9. Evidence mobilizačních spisů - 8 -

9 IV. Stručný rozbor archivního souboru Archiválie fondu VČO Chrudim jsou zachovány nerovnoměrně z let Pro období let jsou zachovány zápisy v knihách a pro časové údobí let je zachován spisový materiál. Fond obsahuje dvě registraturní pomůcky v podobě dvou důvěrných podacích deníků z rozmezí let Knihy úředního charakteru jsou zachovány ve formě protokolu trestního a záznamu k protokolu trestnímu z let Zápisy v protokolu trestním jsou vedeny v předtištěných rubrikách, které jsou značeny: pořadové číslo, hodnost, označení trestného činu, způsob a výměra trestu, která stanice trest uložila, kdy byl trest odpykán, trest odpykán nebo odpuštěn. V záhlaví strany je uvedeno jméno četníka, pod nímž jsou postupně vypisovány chronologicky jeho provinění a udělení trestu. Užitým jazykem je němčina a čeština. Konec knihy je v závěru opatřen abecedním jmenným rejstříkem. Poslední strana je opatřena pečetí s otiskem dvouhlavého korunovaného orla v pravém pařátu s mečem, v levém pařátu s říšským jablkem a s nápisem v opisu - K: K: 2: LANDES- GENDARMERIE COMMANDO. Záznam k protokolu trestnímu je veden taktéž v předtištěných rubrikách (totožné s těmi viz. výše). V tomto případě je evidence trestů zapisována chronologicky, dle daného provinění. Zapisovány jsou všechny tresty disciplinární i soudní. Jazyková úprava je německá a česká. Oba podací protokoly důvěrné z let jsou vedeny v obvyklých rubrikách (pořadové číslo, datum, od kterého úřadu písemnost dorazila, předmět, způsob a čas vyřízení, poznámka). Zápisy v nich vedené jsou v německém jazyce. Agenda v nich zapisovaná se týká například obhlídky četnických stanic, císařské cesty z 11. srpna 1904, služebních cest, cestovních vyúčtování, administrace, školení a mnohé jiné. Spisový materiál je zachován z let a týká se především služební a personálněslužební agendy. Početně je zastoupena agenda týkající se evidence mobilizačních spisů, šetření protistátních činností a zajímavou částí je dokumentace k náletům na Pardubice spojenci v roce Z jazykové stránky se jedná o písemnosti z části české a z části německé. První skupinou dokumentů je soubor služebních hlášení událostí. Týkající se například hlášení krádeže potravinových lístků, návratu do služby, seznam čekatelů na zaměstnání. Samostatná skupina, v rámci služebních hlášení, byla vymezena pro písemnosti týkající se náletů na Pardubice v roce 1944, kdy hlavním cílem spojenců bylo zničit Fantovu rafinerii (dnešní Paramo), letiště a nádraží, při tom ale došlo k nemalým škodám v okolí. Mělo ale také za následek další stavební rozvoj Pardubic. Tato složka obsahuje informace k náletům z

10 července 1944, 24. srpna 1944, 28. prosince 1944, kdy druhý byl tím největším. Dále obsahuje knihu nasazených četníků v I. až IV. oddělení škod, jejichž územní rozsah je zakreslen v přiřazené mapě. Obsaženy jsou nákresy s označením škod a písemným popisem na území Pardubic. Dalším tematickým celkem jsou pátrání po komunistech, marxistech a emigrantech židech, které zahrnují protokoly o domovních prohlídkách, seznamy osob po nichž se pátrá nebo byli zadrženi a zůstávají ve vazbě, seznamy bývalých členů komunistické strany a také dvě kandidátní listiny Komunistické strany Československa pro volbu osadního zastupitelstva v Heřmanově Městci dne 12. června Samostatně jsou zařazeny písemnosti týkající se hledání uprchlých zajatců, kdy při jednom z pátrání došlo i k napadení četníka služebním psem. Prostor v písemné agendě je věnován také šetření výskytu protistátních, ilegálních letáků. Strukturově obsahují hlášení o průběhu nebo události, při které došlo k nálezu těchto letáků, popřípadě kdo a kde konkrétně jej našel. Ve většině případů je ke každému objevu a ohlášení takového materiálu na veřejných prostranstvích připojen originál nebo kopie onoho šířeného dokumentu. Tematika je především protiokupační, protinacistická a protihitlerovská. Další skupina písemností je věnována evidenci a záznamům o použití zbraně četníkem, použil-li jí proti prchajícímu podezřelému nebo došlo-li k usmrcení člověka. Svoji, řekněme, složku, obsahující ve většině případů popis a nákres události, výtah ze služební knihy, popřípadě výpověď svědků, mají založenou Franz Meier, Johann Vejman, Franz Fabián, Rudolf Kršňák. Evidovány byly také nehody a zranění četníků. Konkrétně šlo o autonehodu Gottlieba Vrabce I. s nákresem odehrané události a podrobná dokumentace onemocnění Vincenze Bárty, která obsahuje i zprávy lékaře. Méně obsáhlou je pak skupina dokumentů týkající se žádosti o zřízení provizorní četnické stanice ve Vortové v okrese Chrudim v letech , obsahující nákres četnické stanice. Poslední celek - Mobilizační spisy u četnických stanic z roku 1939 poskytují náhled na problematiku mobilizace a následné okupace Čech a Moravy. Obsahem jsou pokyny k shromáždění a sepsání seznamů mobilizačních spisů u jednotlivých četnických stanic a následná písemná reakce z těchto útvarů, hlášení okresního četnického velitelství o zničení těchto materiálů a seznam zabavených mobilizačních spisů z 24. dubna Archivní fond VČO Chrudim by mohl být zajímavým zdrojem pro další badatelské využití a to hned z několika hledisek. Lze ho souhrně použít ke studiu velitelství četnických oddělení a jemu podřízeným složkám v rámci tehdejší republiky a ke sledování odlišností písemných agend těchto oddělení. V rámci studia trestní, sociální a společenské problematiky je

11 možno nahlédnout do charakteru trestů, či společenských prohřešků četníků evidovaných v protokolu trestním i se zaměřit na civilní obyvatelstvo, které bylo četníky stíháno. Důležitým zdrojem může být také pro studium problematiky okupace, hlavně pak pro regionální a geografické dějiny Pardubic, pro které poskytují nemálo informací hlášení o náletech spojenců a škodách v Pardubicích v roce Další informace k problematice velitelství četnických oddělení lze získat při studiu archivních fondů v Národním archivu v Praze, kterými by mohly například být: Generální velitel četnictva, Praha; Generální velitel uniformované protektorátní policie, Praha; Inspektor uniformované protektorátní policie, Praha a Zemské četnické velitelství, Praha. V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení archivní pomůcky Archivní fond Velitelství četnického oddělení Chrudim z let uspořádala a koncept archivní pomůcky připravila v dubnu roku 2013 Mgr. Jana Černínová v Státním oblastním archivu v Zámrsku. Čistopis byl vyhotoven v červnu roku 2013 po zpracování celé tematické skupiny fondů Velitelství četnických oddělení uložených v SOA v Zámrsku. Inventář schválil ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku Petr Zimmermann, prom. hist. Seznam použité literatury Almanach čs. branné moci a četnictva. VIII. ročník. Praha, ERHART, Josef. Rukověť četnictva. Praha, HLEDÍKOVÁ, Zdeňka; JANÁK, Jan; DOBEŠ, Jan. Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. 2. vyd. Praha, MACEK, Pavel; UHLÍŘ Lubomír. Dějiny policie a četnictva. I - III. díl. Praha, VOJÁČEK, Ladislav. Četnické humoresky z jiného pohledu. Četníci na veřejnosti za první republiky. In Historický obzor, roč. 14, IX/X str Zákon č. 299/1920 Sb. Zákon o četnictvu, novelizovaný roku

12 Seznam použitých zkratek ČES ČLH ČPKS ČPKSPS ČPKŽPS ČPO ČPS ČS ČSKS GVČ MV OČV SNB StB ÚČPO VB VČO ZČV četnická eskortní stanice četnická letecká hlídka četnická pohraniční kontrolní stanice četnická pohraniční kontrolní silniční pasová stanice četnická pohraniční kontrolní železniční pasová stanice četnický pohotovostní oddíl četnická pátrací stanice četnická stanice četnická silniční kontrolní stanice generální velitel četnictva ministerstvo vnitra okresní četnické velitelství sbor národní bezpečnosti státní bezpečnost ústřední četnické pátrací oddělení veřejná bezpečnost velitelství četnického oddělení zemské četnické velitelství

13 Protokolární záznam o provedení vnitřní skartace Státní oblastní archiv v Zámrsku Oddělení ochrany, využívání a evidence NAD Název fondu: Velitelství četnického oddělení Chrudim Časový rozsah fondu: Vnitřní skartace provedena kdy: v roce 2013 kým: Mgr. Janou Černínovou Byl vyřazen duplicitní materiál z let , 1944 v celkovém rozsahu 0,01 bm písemností. V Zámrsku dne Mgr. Jana Černínová Petr Zimmermann, prom. hist. pracovník pověřený úkolem ředitel SOA v Zámrsku

14 I n v e n t á r n í s e z n a m

15 inv.č. obsah časový rozsah evid. jedn. I. Úřední knihy 1 Protokol trestní vazba: poloplátěná, 24 x 35 cm, němčina, čeština poslední strana opatřena pečetí (dvouhlavý rakouský orel, v opisu s nápisem: K: K: 2: LANDES-GENDARMERIE COMMANDO) 2 Záznam k protokolu trestnímu vazba: poloplátěná; 21 x 33,5 cm, němčina, čeština ukn ukn 2 II. Registraturní pomůcky 3 Podací protokol důvěrný vazba: sešit; 25 x 39,5 cm; němčina 4 Podací protokol důvěrný vazba: poloplátěná; 25,5 x 40,5 cm; němčina ppr ppr 2 III. Spisový materiál Služebně-personální záležitosti 5 Služební hlášení událostí (hlášení o krádeži potravinových lístků, hlášení návratu do služby, seznam čekatelů na zaměstnání, ostatní hlášení) 6 Hlášení o bombardování, škodách po náletech na Pardubice (nálety z , , ; nákresy s označením škod a slovním popisem; seznamy nasazených četníků; plán města Pardubic se zakreslením rozdělení na oddělení škod I-IV) kar kar 1 7 Záznamy o hledání uprchlých zajatců 1944 kar 1 8 Záznamy o pátrání po komunistech, marxistech a emigrantech židech (protokoly o domovních prohlídkách, 2 kandidátní listiny Komunistické strany Československa, seznamy hledaných osob, seznamy bývalých členů) , 1941 kar

16 inv.č. obsah časový rozsah evid. jedn. 9 Šetření výskytu protistátních, ilegálních letáků (obsahem i originály nebo opisy letáků) 10 Záznamy o použití zbraně četníkem (popisy a nákresy situací, výtahy ze služebních knih; pro: Franz Meier, Johann Vejman, Franz Fabián, Rudolf Kršňák) 11 Záznamy o nehodě, onemocnění (autonehoda Gottlieba Vrabce I., onemocnění Vincenz Bárta) 12 Žádost o zřízení provizorní četnické stanice ve Vortové (okr. Chrudim, obsahuje nákres) 13 Mobilizační spisy u četnických útvarů (hlášení OČV k zničení mobilizačních spisů, pokyny k shromáždění a sepsání mobiliz. spisů, seznam zabavených mobiliz. spisů ) , 1944 kar kar kar kar kar

17 T i r á ž ( e v i d e n č n í ú d a j e o f o n d u ) 1. Název archivní pomůcky (fondu) Velitelství četnického oddělení Chrudim 2. Zkratka názvu fondu VČO CR 3. Časový rozsah Počet evidenčních jednotek 5 (4 knihy, 1 karton) 5. Počet inventárních jednotek Velikost v bm 0,12 7. Uložení Státní oblastní archiv v Zámrsku 8. Stav ke dni Fond uspořádala a inventarizovala Mgr. Jana Černínová 10. Pomůcku sestavila Mgr. Jana Černínová 11. Počet stran 17 (z toho 13 stran úvodu) 12. Pomůcku schválil Petr Zimmermann, prom. hist., ředitel SOA v Zámrsku, čj. SOAZ-867/ZA-2013, dne Počet exemplářů Čistopis inventáře Mgr. Jana Černínová 15. Číslo archivní pomůcky Číslo listu NAD 3516

Velitelství četnického oddělení Hradec Králové

Velitelství četnického oddělení Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3554 č. archivní pomůcky 8890 Velitelství četnického oddělení Hradec Králové 1929-1945 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 1035 č. archivní pomůcky 8808 Východočeské pekárny a cukrárny P a r d u b i c e (1955) 1963-1990 (1992) inventář Hana Machatová Zámrsk 2010 O b s a h Úvod

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44

PRAHA 2. Vinohrady. Lublaňská 666/44 PRAHA 2 Vinohrady Lublaňská 666/44 Dům postavil stavitel Buldra roku 1879. Nacházela se zde ubytovna IV. správy MV (Správa sledování), využívaná plocha činila 544 m 2. FMV objekt uvolnilo v roce 1991.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY SPISOVÝ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Ročník 2006 Věstník ČLK STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 15 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické

Více

Odbor správních a vnitřních věcí

Odbor správních a vnitřních věcí Odbor správních a vnitřních věcí Matrika vedení knih narození, manželství a úmrtí a souvisejících sbírek listin a vydávání výpisů z těchto knih podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 )

O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 ) S T Á T N Í O B L A S T N Í A R C H I V V Z Á M R S K U č. listu JAF 747 č. archivní pomůcky 8550 O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 ) i n v e n t ář P h D r. V á c l a v

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947 Inventář NFA 2011 I Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost Časový rozsah

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů

Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Evidence, šetření a vyřizování školních úrazů Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Č.j. 7/2013 Originál: Soubor dokumentů Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb.

ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. Moravský zemský archiv v Brně Státní okresní archiv Zlín ŠKOLENÍ K NOVELE ARCHIVNÍHO ZÁKONA č. 167/2012 Sb. PROGRAM ŠKOLENÍ 1. Úvod 2. Legislativní změny 3. Přestávka 4. Postup při vyřazování dokumentů

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR)

I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) Název týmu: Hlubocký detektiv Název školy: ZŠ Hluboká nad Vltavou Kategorie: II. kategorie I. Znalostní test zaměřený na Policii České republiky (dále jen Policie ČR) 1) Kdo zřizuje Policii ČR a kdo městskou

Více

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno

Skartační řízení. 1. Identifikační číslo (nepovinné) neuvedeno. 2. Kód životní situace (nepovinné) neuvedeno Skartační řízení Osnova popisu postupu na základě vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup. 1. Identifikační

Více

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989

Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 STUDIE 151 Ničení agenturně-operativní agendy v rámci Vojenské kontrarozvědky po 17. listopadu 1989 u Daniel Běloušek Vznik a organizační začlenění VKR Vojenská kontrarozvědka (VKR) vznikla na základě

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli

ŽÁDOST. Autorizujícímu orgánu: o udělení autorizací fyzické osobě podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. A. Osobní údaje o žadateli Autorizujícímu orgánu: Místo pro otisk podacího razítka Místo pro nalepení kolkových známek (spodním dílem bez oddělení horního dílu) nebo doložku o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ. III. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií LUCIE JANEČKOVÁ III. ročník prezenční studium Obor: Pedagogika veřejná správa Etika donucovací moci Bakalářská práce

Více

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část

+NBCTY113G[DP+ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK. schválený dne 30. 1. 2015. Část první Obecná část ORGANIZAČNÍ ŘÁD ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK schválený dne 30. 1. 2015 Část první Obecná část +NBCTY113G[DP+ Článek 1 Poslání, postavení a závaznost organizačního řádu Archivu bezpečnostních složek (1)

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání.

N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS. Přednáška č. 5. Péče o archiválie a jejich využívání. N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 5 Péče o archiválie a jejich využívání. Hlavní okruhy problémů: I. Evidence a ochrana archiválií II. Zpřístupňování a využívání archiválií Hlavní teze: Ad část

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_18_SPRÁVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_04 Název materiálu: Integrovaný záchranný systém Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV.

Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Čj.: AS-196/2-2007 Praha 29. ledna 2007 Tvorba spisu a spisové značky a evidence spisů při jejich půjčování. Metodický návod odboru archivní správy a spisové služby a odboru legislativy MV. Spisovou službou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Film-Klub. (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) Inventář NFA 2008

Film-Klub. (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) Inventář NFA 2008 Film-Klub (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) 1939 1956 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu

Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu Využití online prezentace esbírky 20. století ve výuce dějepisu http://dvacatestoleti.eu/esbirky/ Online aplikace esbírky 20. století je unikátní platformou pro využití digitalizovaného kulturního dědictví

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Řízení, organizace a úkoly policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Částka 115 Sbírka zákonů č. 283 / 2014 Strana 3273 283 VYHLÁŠKA ze dne 1. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby Ministerstvo vnitra stanoví podle

Více

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy

A Z kvíz. Pojmy z veřejné správy A Z kvíz Pojmy z veřejné správy Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodickýpokyn SOŠInterDact s.r.o. Most Bc. Ilona

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu

Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Kontrola adresních míst v ISÚI bez definičního bodu Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK Kontrola č. 4_AMbezDBv.01 Strana

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY

POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY POVINNOSTI VE VÝKONU SPISOVÉ SLUŽBY Metodické setkání k výkonu spisové služby v elektronické podobě, Clam-Gallasův palác, 9. 6. 2015 Monitoring AHMP výsledky Typ původce Počet původců Počet digitálních

Více

POMŮCKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013. ze dne 23. října 2013

POMŮCKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ. č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013. ze dne 23. října 2013 POMŮCKA KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ č. j. MV- 55649-20/PO-OKR-2013 ze dne 23. října 2013 o stanovení jednotných pravidel vedení evidence údajů o přechodných změnách pobytu osob a evidence údajů o přechodných změnách

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ INFORMAČNÍ STRATEGIE ČR Na Lisabonském summitu Evropské rady v roce 2000 byl schválen strategický cíl přeměny Evropské unie do roku 2010 v nejkonkurenceschopnější a

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti

Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností a petic. I. Stížnosti Rada města Velké Meziříčí stanoví na základě 102 odst. 2 písm. n) z. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tato Pravidla Rady města Velké Meziříčí pro přijímání a vyřizování stížností

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více