FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D. Autor: Alena ŠRÁMKOVÁ Brno, 2014

2

3 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Akademický rok: 2013/2014 Studentka: Obor: Téma práce: Téma práce (anglicky): Cíl práce, postup a použité metody: Alena Šrámková Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Cílem bakalářské práce je zhodnocení možností financování malých podnikatelů na základě nabídek bank. Zhodnocení, jak banky znají své klienty a nabízejí jim možnosti rozšíření spolupráce. Postup práce: 1. Úvod do problematiky a vymezení pojmů. 2. Souhrn teoretických poznatků k tématu práce. 3. Nabídky bank pro male podnikatele. 4. Vyhodnocení nabídek pro male podnikatele. 5. Souhrn a závěr. Použité metody: Deskripce, analýza, syntéza a komparace. Rozsah grafických prací: Rozsah práce bez příloh: Literatura: Podle pokynů vedoucího práce stran KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, viii, 148. ISBN MAZÁK, Eduard a Václav SOLDÁT. Etika a etiketa podnikání v pojišťovnictví, bankovnictví a finančních službách. 1. yyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, s. ISBN REVANDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualit. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN VALOUCH, Petr. Leasing v praxi praktický průvodce. 5. aktualizované vydání. Praha: GRADA Publishing, s. Účetnictví a daně. ISBN Vedoucí diplomové práce: Pracoviště vedoucího práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Katedra financí

4 Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání bakalářské práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. Ing. Petr Valouch, Ph.D. vedoucí katedry prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. děkan V Brně dne:

5 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Alena Šrámková Financování malých podnikatelů Financing of small business owners financí Rok obhajoby: 2015 Anotace Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Cílem bakalářské práce je zhodnocení možností financování malých podnikatelů na základě nabídek bank. Zhodnocení, jak banky znají své klienty a nabízejí jim možnosti rozšíření spolupráce. Je porovnávána nabídka úvěrových produktů ČSOB, České spořitelny a Komerční banky. První část je zaměřena na popis jednotlivých úvěrových produktů používaných v Českém bankovnictví. V druhé části jsou popsány konkrétní úvěrové možnosti u výše zmíněných tří bank. Ve třetí části jsou pak úvěry bank porovnávány podle výhodnosti pro podnikatele. A v poslední části je popsána nabídka bank na rozšíření spolupráce. Annotation The object of the bachelor thesis is to evaluate options for financing small entrepreneurial entities as presented by banks; to assess how well banks know their clients and what options they offer for expanding their cooperation. The thesis compares the choices of credit products offered by ČSOB, Česká spořitelna and Komerční banka. The second part describes specific credit facilities provided by these three banks. The third part compares the credit facilities based on how favourable they are for entrepreneurs. The final part describes what the banks offer for expanding cooperation. Klíčová slova Bankovnictví, financování, úvěrové produkty, podnikatel Keywords Banking, finance, loan products, businessman

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Financování malých podnikatelů vypracovala samostatně pod vedením Ing. Jana Krajíčka, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 16. dubna 2014 vlast no ruč ní p o d p is aut o ra

8

9 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Janu Krajíčkovi, Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a užitečné připomínky, které umožnily vznik této práce. Dále děkuji své rodině za podporu při vypracovávání této práce, i po dobu celého mého studia. Děkuji také pracovníkům Komerční banky v Kuřimi a panu řediteli Radovanu Kerberovi za vstřícnost, poskytnuté zdroje a cenné informace.

10

11 OBSAH Úvod Bankovní financování Provozní úvěry Úvěry na zásoby Úvěr na provozní náklady Úvěr na pohledávky Revolvingový úvěr Kontokorentní úvěr Směnečné úvěry Investiční úvěry Klasické investiční úvěry Hypoteční úvěry Úvěry konsolidační Úvěr z kreditní karty Bankovní záruky Leasing Další možnosti financování podnikání z cizích zdrojů Faktoring Forfaiting Splátka a úroková míra Přístup bank k financování podniků Nabídka analyzovaných bank Nabídka ČSOB Nabídka Komerční banky Nabídka České spořitelny Porovnání nabídek bank Podnikatel bez podnikatelské historie Podnikatel s podnikatelskou historií Kontokorentní úvěry (povolené přečerpání/debet účtu) Kreditní karety Firemní úvěry Podnikatel v nesnázích Nabídky bank a rozšíření spolupráce Závěr SEZNAM LITERATURY A POUŽITÝCH ZDROJŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 47

12 SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 49

13 Úvod Tak jako lidé mají svůj životní cyklus, stejně tak se vyvíjejí i podnikatelé a jejich firmy. Tomuto vývoji se říká podnikatelský cyklus. Podnikatelský cyklus jsou čtyři fáze a to fáze zahájení podnikání, fáze provozu, fáze rozvoje a fáze ukončení podnikání. A tak jako lidé využívají ke svým životním cyklům financování bank, stejně tak tohoto financování využívají i podnikatelé. Banky poskytují celou řadu produktů pro podnikatele. Ne vždy však podnikatel se svou žádostí o financování uspěje. Schválení žádosti o financování předchází důkladné prověření klienta a někdy ani dobrý hospodářský výsledek není zárukou, že firma při hledání financování uspěje. Je třeba splnit několik náročných kritérií a každý bankovní dům má soubor kritérií odlišný. 1 Začínající podnikatelé mají s žádostí o financování menší úspěch u bank na rozdíl od podnikatelů, kteří na trhu působí již několik let. Je to z důvodu toho, že podnikatel, který právě získal živnostenský list či založil společnost, nemá podnikatelskou historii, na základě které by jej banka mohla posoudit jako bonitního klienta se schopností splácet. Stává se, že i když podnikatel dělá vše pro to, aby se jeho podnikání stále rozvíjelo, čas od času nastane období, kdy tržby poklesnou. Zejména v dnešní době plné inovací je důležité svou činnost či výrobky přizpůsobit rychlejšímu technickému pokroku a inovacím. A právě zde se mnohdy zdrojem provozu a zejména rozvoje podnikání stává bankovní financování. Pokud se podnikatel octne před fází ukončení podnikání, snaží se své dosavadní podnikatelské úsilí zachránit pomocí úvěru. Tito klienti mají problémy již delší dobu a pro banky je to spíš signálem pro doplacení dosavadních závazků klienta k bance než možnost poskytnutí dalšího financování. Každá žádost podnikatele o některý z úvěrových produktů v jakékoli fázi podnikatelského cyklu je tak individuální, že nelze jednoznačně říci, že úspěšní budou jen ti podnikatelé, kteří se nachází ve fázi provozu a rozvoje a ti, co jsou ve fázi zahájení či ukončení nemají žádné šance získat od banky úvěr. Každý, kdo potřebuje řešit svou situaci bankovním úvěrem, by měl jít do své banky, firemnímu bankéři popsat svou situaci a ten mu jistě navrhne řešení. Cílem této práce je zhodnocení možností financování malých podnikatelů na základě nabídek bank. Zhodnocení jak banky znají své klienty a nabízejí jim možnosti rozšíření spolupráce. V první části práce popisuji základní rozdělení úvěrů, k čemu a komu je každý z úvěrů určen. Jsou popsány formy zajištění, úroková míra a splátky úvěrů. V druhé část popisuji, proč jsem si k mé práci vybrala srovnání nabídek Československé obchodní banky, Komerční banky a České spořitelny. Druhou část zároveň věnuji analýze bankovních úvěrů zmíněných bank. V této části jsou zmíněny všechny úvěrové produkty pro podnikatele, které každá z bank nabízí. Pro konkrétní srovnání jsou podrobně popsány tři úvěrové produkty, které poskytují všechny tři banky. Ve třetí části srovnávám nabídky analyzovaných bank. Nabídky jsou srovnávány na základě modelových příkladů a informací získaných z dotazníků. Modelové příklady jsou založeny 1 efinancování.cz. Bankovní úvěry [online] [cit ]. Dostupné z: < 13

14 na podnikatelských potřebách v jednotlivých podnikatelských fázích a jsou srovnány na základě získaných informací z dotazníků. Ve čtvrté části se zabývám hodnocením, jaké možnosti rozšíření spolupráce nabízejí banky svým klientům. A v poslední části popisuji další možnosti spolupráce bank s klienty. 14

15 1 Bankovní financování Pro začátek je nutné seznámit žadatele o úvěr, respektive klienta, se základními bankovními pojmy a vysvětlit mu odlišnosti jednotlivých druhů úvěrů, protože každý typ úvěru je určený pro jiné potřeby, účely a příležitosti. Banky poskytují úvěry osobní a firemní. Osobní jsou pro soukromou potřebu fyzických osob a firemní jsou poskytovány podnikatelům, firmám, sdružením atd. Z právního pohledu rozdělujeme dvě formy podnikání a to podnikání fyzických osob a podnikání právnických osob. Podnikání fyzických osob je jednou z nejjednodušších forem podnikání. Je pro ni charakteristická osobní angažovanost při realizaci podnikatelských aktivit. A právě financování podnikání fyzických osob je obsahem této práce. 2 Poskytování úvěrů je jednou ze základních činností bank. Úrokové platby jsou základním zdrojem příjmů komerčních bank. Výše úrokových sazeb, za kterou banky poskytují úvěry, odpovídá likviditě a riziku úvěrů. 3 Bankovní úvěry jsou rozlišovány podle různých kritérií: - z hlediska splatnosti se dělí na krátkodobé (splatnost do 1 roku), střednědobé (splatnost 1 5 let) a dlouhodobé (splatnost nad 5 let) - podle zajištění - podle subjektu, který poskytuje úvěr, jsou úvěry bankovní a nebankovní - podle účelu využití peněžních zdrojů jsou úvěry provozní a investiční - podle povahy jsou úvěry jednorázové a opakované tzv. revolvingové 4 V bankovní praxi jsou úvěry zařazeny do dvou kategorií. Jsou to provozní úvěry, které jsou používány k financování investic do provozního majetku, a investiční úvěry, které slouží k financování investic do fixního investičního majetku Provozní úvěry Pomocí provozních úvěrů podniky financují běžný provoz, nákup, výrobu nebo prodej svých výrobků. Většinou se jedná o krátkodobé úvěry Úvěry na zásoby Prostřednictvím úvěrů na zásoby se financuje nákup výrobních zásob, surovin a energie určených ke spotřebě ve výrobě nebo při poskytování služeb. Dále na financování nákladů vložených do nedokončené výroby nebo na financování zásoby hotových výrobků vlastní výroby před jejich prodejem. Specifičnost jejich zajištění spočívá v tom, že zásoby zůstávají v podniku a díky tomu má banka k jejich kontrole poměrně obtížnější přístup, a proto provádí tzv. dohlídky na místě, tj. kontroluje stav zásob přímo v prostorách klienta. 2 ŠIMAN, Josef; PETERA Petr. Financování podnikatelských subjektů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 192 s. ISBN Str POLOUČEK Stanislav. Bankovnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, 716 s. ISBN Str ŠEVČÍK Aleš. Bankovnictví I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 128 s. ISBN Str KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005, 148 s. ISBN Str

16 Dalším problémem u zajištění úvěrů na zásoby je v oceňování zásob, tedy ve stanovení maximální výše, do které lze úvěr poskytnout Úvěr na provozní náklady Úvěr na náklady je určen ke krytí finančních potřeb, které jsou způsobovány sezónními změnami např. v cenách surovin nebo energií Úvěr na pohledávky Jde o úvěry na pohledávky za odběrateli, na pohledávky za již prodané zboží nebo za poskytnuté služby. Pokud nejsou tyto pohledávky splaceny, jedná se o úvěry na pohledávky po lhůtě splatnosti proto jsou tyto úvěry rizikové a patří do skupiny úvěrových výpomocí. Úvěr na pohledávky bývá většinou zajištěn tzv. cesí neboli postoupením pohledávky bance. Tím je z hlediska techniky bližší klasickému eskontnímu úvěru, kdy úvěr není bance splácen jejím hlavním dlužníkem, který bance pohledávky postoupil, ale odběratelem, který je dlužníkem přímého dlužníka, tedy dlužník vedlejší Revolvingový úvěr Revolvingový úvěr je úvěr, kde banka stanoví maximální výši jeho čerpání, tzv. úvěrový rámec a termín, ke kterému bude úvěr po splnění všech předem dohodnutých podmínek opět obnoven. Úvěrový rámec je neustále obnovován a to ve stejné nebo jiné výši. Variabilní úvěrový rámec banka používá hlavně u těch podnikatelů, kde má výrobní (reprodukční) cyklus daného klienta výrazně proměnlivý (sezónní) charakter. Revolvingový úvěr bývá většinou poskytován na dobu kratší než jeden rok Kontokorentní úvěr Každá z porovnávaných bank poskytuje svým klientům povolené přečerpání účtu neboli kontokorentní úvěr. Kontokorentní úvěr je poskytovaný na kontokorentním (běžném) účtu tak, že zůstatek účtu může přecházet do debetu. Klient čerpá úvěr automaticky a to tak, že provádí platby ze svého běžného účtu, na kterém v důsledku toho může přecházet i do debetu. Maximální výše čerpaného úvěru je předem dána úvěrovým rámcem, který určuje maximálně povolený debet na účtu. Splatnost je v podstatě krátkodobá, což vyplývá z účelu použití úvěru i z doby, na kterou je smlouva uzavírána (zpravidla 1 rok). Banka většinou úvěr s dobrými klienty každoročně obnovuje, proto může mít úvěrový vztah střednědobý až dlouhodobý charakter. Vzhledem k tomu, že klient platí úroky pouze ze skutečně čerpané částky poskytnutého úvěru (debetního zůstatku na účtu), je většinou úroková sazba ve srovnání s jinými krátkodobými úvěry vyšší. 7 V případě, že by se klient dostal až do nepovoleného debetu, tak by byl úročen sankční sazbou. V ceně kontokorentního úvěru je zahrnuta i obratová provize, která bace pokrývá náklady spojené s vedením účtu. 8 6 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005, 148 s. ISBN Str REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN Str PŮLPÁNOVÁ Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 2. dotisk 1. vyd. Praha: Oeconomica, s. ISBN Str

17 1.1.6 Směnečné úvěry Jejich návratnost je zajišťována směnkou jako rozhodujícím zajišťovacím instrumentem. Dělí se na eskontní a akceptační. 6 Eskontní úvěr je řazen mezi krátkodobé úvěry, které banka poskytuje prostřednictvím odkupu (eskontu) směnky před její splatností (dospělostí), přičemž si sráží úrok diskont za dobu od eskontu do dne splatnosti směnky (resp. platebního dne). Když banka eskontuje směnku, stane se jejím majitelem se všemi právy i povinnostmi. Banka poskytuje subjektu, který na ni eskontoval směnku, eskontní úvěr, tj. úvěr zajištěný pohledávkou, jehož výše je určena směnečnou částkou a dobou splatnosti. Úvěr je splacen v den splatnosti směnky hlavním směnečným dlužníkem. 9 V případě akceptačního úvěru je úvěr spojen výhradně s cizími směnkami, tzn. úvěrující banka přebírá roli směnečníka, který je ochoten zaplatit směnku. Hlavním rozdílem mezi eskontním a akceptačním úvěrem je, že u eskontu poskytuje banka úvěr majiteli směnky, tj. směnečnému věřiteli, ale u akceptace směnky banka poskytuje úvěr výstavci směnky, tj. vedlejšímu dlužníkovi. 10 Blankosměnka je k zajištění pohledávky svou podstatou přímo předurčena. Potřeba přizpůsobit obsah směnky výši a splatnosti zajištěné pohledávky v době, kdy zajišťovací směnka již dávno existuje, je beze zbytku naplněna využitím blankosměnky. 11 Blankosměnka (tedy tzv. směnka neúplná) je směnka, která v okamžiku své emise záměrně a dočasně postrádá minimálně jednu svoji podstatnou náležitost, případně směnečnou doložku. Jedná se tak o směnku (ať již vlastní nebo cizí) s neúplným obsahem, která je emitována s vědomím, že ji její držitel na základě dohody o vyplňovacím právu následně doplní na směnku úplnou. Pojmovým rysem blankosměnky je tedy její neúplnost, avšak pouze taková, která nezpůsobuje její neplatnost. Neúplnost blankosměnky proto předně nesmí být náhodná, ale záměrná. Neúplnost navíc může být pouze dočasná, nikoliv trvalá. V době emise blankosměnky musí o její neúplnosti vědět jak její tzv. blankopodpisatel (k objasnění tohoto pojmu blíže viz následující výklad), tak i nabyvatel. Jak již bylo uvedeno shora, blankosměnka může postrádat buď jednu či více podstatných náležitostí (např. směnečnou sumu - pak jde o tzv. zárodek platné směnky), nebo může obsahovat všechny podstatné náležitosti a chybí v ní pouze jedna či více směnečných doložek (např. datum splatnosti - jde tedy o směnku platnou, ale s neúplným obsahem). V obou výše uvedených případech však blankosměnka musí být podepsaná tzv. blankopodpisatelem. Blankopodpisatelem bývá zpravidla výstavce (emitent) blankosměnky. Je-li však blankosměnka emitována v podobě blankoakceptu (což je z povahy věci možné pouze u směnky cizí), je jejím blankopodpisatelem a emitentem příjemce směnky. Je-li blankosměnka vystavena v podobě blankoavalu (tzn. tvoří-li její obsah pouze rukojemské prohlášení), je jejím blankopodpisatelem a emitentem pouze osoba přebírající rukojemství, tj. blankoavalista. 9 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN Str KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005, s ISBN Str CHALUPA Radim. Zajišťovací směnka. Praha: Linde Praha, a.s, 2009, s ISBN Str

18 Vzhledem k tomu, že blankosměnku nemůže vyplnit jen tak kdokoliv, musí blankopodpisatel udělit prvnímu jejímu nabyvateli vyplňovací právo. Pouze on je blankosměnku oprávněn vyplnit. Vyplněním blankosměnky je odstraňována její neúplnost. Vyplňovací právo vzniká na základě dohody, jejímiž účastníky jsou blankopodpisatel a první nabyvatel směnky. Smlouva o udělení vyplňovacího práva může být uzavřena jak písemně, tak ústně (teoreticky vzato i konkludentně, tedy mlčky). S ohledem na právní jistotu obou smluvních stran lze písemnou formu smlouvy jen doporučit. Obsahem smlouvy bude zpravidla dohoda o tom, jak má být blankosměnka doplněna (tj. jaké údaje mají být doplněny a případně i jakým způsobem). Smlouva o udělení vyplňovacího práva musí být uzavřena tak, aby její účinky nastaly nejpozději ke dni emise blankosměnky (tj. ke dni odevzdání blankosměnky jejímu prvnímu nabyvateli). Blankosměnka (její obsah) může být doplněna osobou k tomu oprávněnou, a to pouze jednou. Vyplněním blankosměnky vyplňovací právo zaniká (bez ohledu na to, zda byla blankosměnka vyplněna v souladu s podmínkami dohodnutými ve smlouvě o udělení vyplňovacího práva nebo v rozporu s nimi). Vyplňovací právo nemůže být ani platně postoupeno na jinou osobu, nemění-li se tím zároveň i majitel blankosměnky. Vyplnění blankosměnky v rozporu se smlouvou o udělení vyplňovacího práva patří k hlavním rizikům, kterým musí směnečný dlužník v případě souhlasu s vystavením blankosměnky čelit. Je proto jenom logické, že směnečného dlužníka takovýto exces neváže. Uplatnění vadně vyplněné směnky se naopak může směnečný dlužník bránit pomocí tzv. námitky excesivního vyplnění blankosměnky. 12 Pro zánik směnečného vyplňovacího práva je dáno více skutečností než pro jeho vznik. Směnečné vyplňovací právo nejčastěji zaniká jeho úplným využitím. Další skutečností, na kterou se váže zánik vyplňovacího práva, je vrácení blankosměnky dlužníkovi. Dodatečná nemožnost výkonu vyplňovacího práva nastane vznikem nepřekonatelné překážky bránící vyplnění blankosměnky. Je-li vyplňovací oprávnění uděleno na dobu určitou a není-li nejpozději v poslední den lhůty uplatněno, zanikne uplynutím této doby. Vyplňovací právo zaniká také excesním vyplněním blankosměnky, tedy vyplněním v rozporu s dohodou stran. Vyplnění blankosměnky v rozporu s obsahem ujednání o vyplnění nelze považovat za využití vyplňovacího oprávnění. Byla-li však při vyplnění blankosměnky využita celá kapacita blanka, toto vyplňovací oprávnění vzhledem ke skutečnosti, že přestává být v důsledku nemožnosti blankosměnku vyplnit uplatnitelné zaniká Investiční úvěry Tyto úvěry slouží na financování projektů, které řeší dlouhodobější výhledy firmy, tj. na financování investic do hmotného investičního majetku, investic do know-how a investic do cenných papírů. Bývají také spojeny s nárůstem provozních úvěrů jde o to, že po dokončení investice dochází k nárůstu výroby. Tento nárůst výroby je doprovázen růstem zásob, pohledávek nebo 12 Epravo.cz. Blankosměnka [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/blankosmenka html/ > 13 Epravo.cz. Vznik a obsah oprávnění k vyplnění blankosměnky [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/vznik-a-obsah-opravneni-k-vyplneni-blankosmenky-9907.html> 18

19 rozpracované výroby s dopady na nárůst požadavků na další provozní úvěry. I tyto skutečnosti si podnikatel, který žádá o investiční úvěr, musí uvědomit Klasické investiční úvěry Klasické investiční úvěry jsou poskytovány na účely, jako je výstavba nebo na pořízení investičních celků, tedy na nákup pozemků, výstavbu inženýrských sítí nebo budov, nákup strojů a zařízení atp. Postup při poskytování se liší podle toho, zda jde o úvěr na nákup (v tom případě se jedná o jednorázové poskytnutí úvěru), rekonstrukci, modernizaci nebo na výstavbu (v těchto případech se řeší také např. otázka spoluúčasti klienta na financování investice) Hypoteční úvěry Základní charakteristikou hypotečního úvěru je způsob jeho zajištění, kterým je zástavní právo k nemovitosti. Z tohoto zajištění vyplývá poměrně nízké riziko hypotečních úvěrů. Hypoteční úvěr není omezen z hlediska účelu, na který je poskytován. Nicméně v praxi zcela převládají hypoteční úvěry poskytované jako účelové na financování pořízení nemovitostí a bytových potřeb. Pokud hypoteční úvěr není refinancován zdroji z emise hypotečních zástavních listů, potom se na něj vztahuje shodný režim jako na jiné druhy úvěrů (pouze podmínka zajištění nemovitostí musí být splněna). To znamená, že tyto úvěry mohou poskytovat všechny banky i nebankovní instituce. V případě, že pohledávky z hypotečního úvěru jsou použity jako krytí emitovaných hypotečních zástavních listů, pak musí hypoteční úvěry splňovat stanovené podmínky, které se týkají jeho zajištění zástavním právem k nemovitostem. Výše úrokové sazby z hypotečních úvěrů je většinou nižší ve srovnání s úrokovými sazbami z jiných úvěrů a to z důvodu menšího rizika bank, které je dáno zajištěním zástavním právem k nemovitosti. Úroková sazba může být stanovena jako pevná po celou dobu splatnosti nebo pohyblivá sazba v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb. Často se používá i kombinace obou způsobů, a to tak, že pro několik počátečních let je sazba pevná a pro zbylou dobu do splatnosti úvěru je sazba pohyblivá Úvěry konsolidační Jsou poskytovány za účelem záchrany dlužníků před úpadkem nebo insolvencí, a tedy zároveň na ochranu dříve poskytnutých úvěrů ohrožených možným úpadkem dlužníka. Existují tři způsoby konsolidace: 1. Restrukturalizace dříve poskytnutých úvěrů. To obvykle znamená, že se krátkodobé a střednědobé úvěry přemění na úvěry dlouhodobé. Tím se dlužníkovi vytvoří časový prostor pro konsolidaci jeho finanční situace. Je vhodná tam, kde se dá očekávat konsolidace dlužníka v relativně krátkém časovém období. 2. Odkup dříve poskytnutých úvěrů. Tuto operaci obvykle provádí jiná než úvěrující banka v ČR se jedná o Konsolidační agenturu. Odkup je vhodný v situacích, kdy konsolidace hospodaření dlužníka se dá očekávat ve střednědobém časovém horizontu. 3. Sekuritizace dříve poskytnutých úvěrů. Zde dochází k přeměně pohledávek z poskytnutých úvěrů na kapitál dlužníka v podobě akciového kapitálu. Je vhodná a účelná tam, kde konsolidace potřebuje delší časové období a celkovou změnu hospodaření dlužníka. 14 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005, s ISBN Str KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005, s ISBN Str

20 Základní podmínkou poskytnutí jakékoliv formy konsolidačního úvěru je, že dlužník musí být skutečně schopen zkonsolidovat své hospodaření a vypracovat přesný a kontrolovatelný konsolidační nebo ozdravný program. Realizace konsolidačního programu vyžaduje další dodatečné náklady, které je možné profinancovat sanačním úvěrem Úvěr z kreditní karty Kreditní kartou banka stanoví svému klientovi úvěrový rámec, do jehož výše může čerpat. Peněžní prostředky jsou k dispozici okamžitě, stačí jen použít kartu u obchodníka nebo vybrat hotovost v bankomatu. Kreditní karta je především určena k bezhotovostním transakcím. V případě úvěru z kreditní karty odpadá nutnost podávání žádosti o každou půjčku, jak je tomu u klasických úvěrů. Majitel karty má stále k dispozici celý úvěrový rámec a jen na něm záleží, kdy a jak rychle ho vyčerpá. Navíc úvěrový rámec má revolvingovou formu, což znamená, že klient může být neustále zadlužen. Stačí jen minimální měsíční splátky (obvykle 5 nebo 10%) a úroky. Zbytek nevyčerpaného úvěru má stále k dispozici. Úrokové sazby jsou sice velmi vysoké, ale klasické karty bývají spojeny s bezúročným obdobím, nejčastěji až do 45 dnů, během kterých může klient splatit vyčerpaný úvěr bez úroků. Kreditní karty v současné době vydává hodně bank. Mezi kreditními kartami jednotlivých bank jsou však značné rozdíly, a to nejen ve výši úrokových sazeb, cen a výše úvěrových rámců. Platební karty se odlišují také tím, zda se do onoho bezúročného období započítávají také výběry z bankomatu Bankovní záruky Bankovní záruky jsou dnes nejvýznamnějším druhem závazkových úvěrových produktů, které banky poskytují. Jsou využívány zejména v mezinárodním obchodě. Bankovní záruka je závazek banky zaplatit oprávněné osobě (beneficientovi) určitou peněžní částku podle obsahu a podmínek stanovených v záruční listině. Záruky mohou být jak akcesorické povahy (kde je těsná vazby mezi plněním ze záruky a zaručeným závazkem) nebo se velmi často vyskytují ve formě abstraktní, což není záruka pevně vázána na zajišťovaný závazek, ale povinnost banky plnit ze záruky je dána formulací záruky v záruční listině; obvykle znějí na první výzvu a bez námitek. Podle povahy zajišťovaného závazku se záruky člení na platební a neplatební. Platební záruka je zárukou banky ze splnění platebního závazku klienta (např. zaplacení faktury, směnky, splacení úvěru atd.) a neplatební záruka je zárukou za jiný než platební závazek. K nejvýznamnějším druhům neplatebních záruk patří záruka za nabídku, kauční záruka, akontační záruka. Za specifickou formu záruky lze považovat i avalový (ručitelský) úvěr, jehož podstata je založena na tom, že banka se doložkou per aval zavazuje na směnce za některého ze směnečných dlužníků a v důsledku toho ručí za proplacení směnky, pokud je nezaplatí hlavní směnečný dlužník 17 Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí příjemce záruky do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník 16 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005, s ISBN Str REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Str

21 (žadatel o bankovní záruku) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině Leasing Pojem leasing pochází z anglického výrazu lease což znamená pronájem, resp. smlouvu o pronájmu. Leasing je tedy pronájem (nájem) hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel (osoba, která majetek pronajímá) poskytuje za nějakou úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci (osobě, která získává možnost majetek používat) právo danou věc v průběhu doby pronájmu používat. Majetek zůstává po dobu pronájmu ve vlastnictví pronajímatele a na nájemce přechází pouze právo daný majetek používat. Rozlišujeme dva základní druhy leasingu a to leasing operativní a leasing finanční. Finančním leasingem se obecně rozumí pronájem, u kterého dochází po skončení doby pronájmu k odkupu najaté věci nájemcem. V českých daňových předpisech se můžeme setkat s pojmem finanční pronájem s následnou koupí najaté věci namísto pojmu finanční leasing. Tento druh pronájmu je zpravidla dlouhodobější než pronájem operativní, protože doba pronájmu se obvykle kryje s dobou ekonomické životnosti pronajímaného majetku Operativní leasing je pak ostatní pronájem, který není leasingem finančním. Jde tedy o takový leasing, kdy po skončení doby pronájmu dochází k vrácení pronajatého majetku pronajímateli (vlastníkovi). Operativní leasing bývá krátkodobější než leasing finanční a doba pronájmu je obvykle kratší než doba ekonomické životnosti pronajatého majetku. U této formy leasingu jsou náklady spojené s údržbou, opravami či servisními službami pronajatého majetku hrazeny pronajímatelem (ovšem i tato povinnost může být smluvně přenesena na nájemce). 19 Každý podnikatel, který využívá leasing, by měl mít na paměti, že předčasně ukončená smlouva o finančním pronájmu s následnou koupí hmotného majetku vede pro účely daně z příjmů ke zpětnému přehodnocení finančního leasingu na leasing operativní s možnými negativními daňovými dopady na pronajímatele a zvláště nájemce. 1.6 Další možnosti financování podnikání z cizích zdrojů Další možností, jak získat prostředky na financování potřeb je prostřednictvím faktoringové nebo forfaitingové společnosti. Tato forma financování je vhodná pro firmy, které nemají z hlediska banky vhodnou historii, nebo jejichž bonita je nižší než bonita jejich odběratelů. Jde tedy spíše o bonitu a počet odběratelů a charakter obchodních kontaktů Faktoring Faktoring je smluvně sjednaný průběžný nákup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného dodavatelského úvěru. Předmětem odkupu mohou být pohledávky, pro které jsou charakteristické podmínky, jako doba splatnosti nesmí být delší než přibližně 180 dní; pohledávka vznikla na základě dodavatelského nezajištěného úvěru; nesmí s ní být spojena jiná práva třetích osob (např. možnost vzájemné kompenzace pohledávek); musí existovat možnost postoupení (cese) pohledávek; pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost s akceptovatelnou bonitou. 18 ČERNOHORSKÝ Jan; TEPLÝ Petr. Základy financí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 304 s. ISBN Str VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. aktualizované vydání. Praha: GRADA Publishing, 2012, ISBN Str KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005, s ISBN Str

22 Pro dodavatele může na základě smlouvy faktoring plnit tři funkce (dodavatel může využívat všech tří funkcí najednou či pouze některých z nich). První funkcí je garanční funkce, to znamená, že faktoringová společnost přijímá u tzv. bezregresního neboli pravého faktoringu úvěrové riziko vyplývající z možnosti platební neschopnosti nebo platební nevůle odběratele. Znamená to, že faktoringová společnost musí v případě, že odběratel nezaplatí sama provést ve formě garanční platby proplacení pohledávky dodavatel. Druhou funkcí je funkce předfinancování (úvěrování). Ta spočívá v tom, že faktoringová společnost proplácí sjednanou výši odkupovaných pohledávek ihned v okamžiku jejich odkupu. Třetí a poslední funkcí faktoringu je správa pohledávek a jiné služby pro dodavatele. Faktoringová společnost může na základě smlouvy s klientem poskytovat různé další služby související s odkupovanými pohledávkami. 21 Obrázek 1: Průběh faktoringového případu Pramen: REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2012, s. 104 Náklady faktoringu se v závislosti na rozsahu funkcí, které faktoring plní, skládají z faktoringové provize, která pokrývá faktoringové společnosti náklady spojené (u bezregresního faktoringu) s převzetím úvěrového rizika odběratele i náklady spojené se zpracováním faktoringu a z úroku, který se vyskytuje v těch případech, kdy je faktoring spojen s předfinancováním Forfaiting Forfaiting umožňuje financování klientů, včetně krytí rizik spojených s poskytnutím dodavatelským úvěrem. Je vhodný zejména pro firmy vyvážející rozsáhlejší celky na střednědobý či dlouhodobý úvěr a které potřebují finanční krytí z toho vyplývajících pohledávek, včetně rizik s tím spojených. Forfaiting je možné popsat jako odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek, které vznikají při vývozu, popř. dovozu na úvěr. Subjekt odkupující pohledávky (forfaitér) nemá možnost uplatnit zpětný postih vývozce, jestliže pohledávka není dovozcem řádně zaplacena (neboli riziko nezaplacení přechází n a forfaitéra). Jde o odkup jednotlivých zajištěných pohledávek podložených abstraktním, snadno převoditelným instrumentem (nejčastěji jde o vlastní směnku, na které je závazek dlužníka zajištěn avalem banky). Odkup pohledávek probíhá na diskontní bázi, to znamená, že forfaitér proplácí pohledávku ihned při jejím odkupu, přičemž si sráží určitý diskont. Jeho 21 REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, s ISBN , s REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, s ISBN , s

23 výše závisí především na riziku banky, která avalovala směnku, dále na měně, ve které je denominována a na době splatnosti. 22 Obrázek 2: Průběh realizační fáze forfaitingové operace Pramen: REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 2012, s Splátka a úroková míra Cenou za poskytnutí úvěru je úrok neboli úroková míra. Úrok vzniká jako důsledek vztahu dvou ekonomických subjektů, z nichž jeden má určitý záměr a na uskutečnění tohoto záměru potřebuje peníze, které nemá k dispozici. Jiný ekonomický subjekt může pro změnu vlastnit potřebnou částku peněz, ale nemá pevný záměr, jak s touto částkou naložit. Tyto peníze může nabídnout subjektu, který je potřebuje k realizaci svého záměru. Nabídnutou částku nazýváme úvěr. Ten, kdo úvěr nabídne je věřitel a příjemce úvěru je dlužník. Zapůjčená částka se nazývá jistina. Ta musí být vrácena v určité předem dohodnuté době, které říkáme lhůta splatnosti. K navrácené jistině je připočítána prémie nazvaná úrok. 23 Úvěry popisované v další části této práce jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Výše této sazby je stanovena jako výše základní sazby. Ta se používá u jednotlivců a u malých podnikatelů. Základní sazba je odvozena od úroků, které banka platí svým věřitelům, tj. vkladatelům a majitelům dluhopisů. 24 Úvěry pro malé podnikatele jsou většinou spláceny anuitními pravidelnými splátkami. Výše anuitní splátky je stanovena až do dne úplného splacení úvěru klient se zavazuje splácet úvěr a zaplatit úroky z úvěru pravidelnými měsíčními anuitními splátkami se splatností vždy ke sjednanému dni. Anuita je pevná a pravidelná splátka. Je to platba složená ze splátky jistiny a úroků. Výše anuity je neměnná, mění se jen poměr mezi splátkou jistiny a úrokem. Nejdříve je větší část platby tvořená úrokem a druhá, tedy menší část je tvořena splátkou jistiny. Poměr se obrací ke konci doby splácení REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, s ISBN Str PLÍVA Stanislav; ELEK Štefan; LIŠKA Petr; MAREK Karel. Bankovní obchody. 1. vyd. Praha: ASPI, 2009, s ISBN Str

24 2 Přístup bank k financování podniků Ke dni je v České republice 44 bank a poboček zahraničních bank. 25 Pro můj průzkum jsem si vybrala tři banky, které byly v např. v roce 2005 nejvýznamnějšími bankami ČR. 26 Je to Československá obchodní banka, Česká spořitelna a Komerční banka. Tyto banky patří do tzv. velké bankovní čtyřky (spolu s UnicreditBank) a v roce 2008 spravovaly 2 třetiny bankovních aktiv na českém bankovním trhu, kde v té době operovalo 37 bankovních subjektů a tyto čtyři banky přitom generovaly 79% podíl na čistých výnosech z bankovních poplatků a provizí. 27 Československá obchodní banka (dále jen ČSOB) poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním klientům. Ke dni měla banka klientů, které obsluhuje na 250 pobočkách, kde jsou nabízeny současně se svými produkty a službami i produkty a služby celé skupiny ČSOB. Ucelená nabídka tak kromě bankovních služeb zahrnuje i pojistné a penzijní produkty (ČSOB Pojišťovna a ČSOB Penzijní společnost), financování bydlení (Hypoteční banka a ČMSS), kolektivní investování a správu majetku (ČSOB Asset Management) a poskytování dalších specializovaných služeb (ČSOB Leasing a ČSOB Factoring). Služby spojené s obchodováním s akciemi na finančních trzích poskytuje Patria Finance, sesterská společnost ČSOB. 28 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. Česká spořitelna je banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Disponuje sítí 651 poboček a provozuje více než 1509 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna získala v soutěži Fincentrum titul Banka roku 2013 a podesáté v řadě ocenění Nejdůvěryhodnější banka roku. 29 V roce 1990 byla Komerční banka (dále jen KB) založena jako státní instituce. Poté byla v roce 1992 transformována na akciovou společnost a v roce 2001 koupila Société Générale státní 60% podíl této banky. Po této privatizaci začala KB kromě tradičně silné pozice na trhu podniků a municipalit výrazně rozvíjet aktivity také pro individuální zákazníky a podnikatele. V roce 2006 KB odkoupila také zbývající 60% podíl v Modré pyramidě, čímž banka získala plnou kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou v České republice, a mohla tak dále rozšiřovat své retailové aktivity. Služby Komerční banky v roce 2012 využívalo 1,6 milionu zákazníků, na 399 pobočkách a prostřednictvím 702 bankomatů po celé České republice Česká národní banka. Celkový přehled subjektů. [online] [cit ]. Dostupné z: <https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web24.subjects_counts_2> 26 PLÍVA Stanislav; ELEK Štefan; LIŠKA Petr; MAREK Karel. Bankovní obchody. 1. vyd. Praha: ASPI, 2009, s ISBN Str Bankovnipoplatky.com. Bankovní trh v ČR [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.bankovnipoplatky.com/bankovni-trh-v-cr--prevaha-velkych-bank-s-poplatky-proc html> 28 Csob.cz. O společnosti ČSOB ČR [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.csob.cz/cz/csob/o-csob/profil-csob/stranky/default.aspx> 29 Českáspořitelna.cz. Profil České spořitelny [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceske-sporitelny-d > 30 Kb.cz. Základní informace [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/zakladni-informace.shtml> 24

25 Všechny tři banky jsou tedy na trhu několik desítek let a klient může bankám věřit. Bez důvěry klientů v etickou čistotu bankovních operací by žádná z těchto institucí nemohla existovat. Důvod, proč musí své bance důvěřovat i klient, který si od banky jen půjčuje, je méně zřetelný než důvod důvěry klienta, který vkládá svoje peníze do banky. Příčina je v tom, že peněžní operce jsou rizikové, přičemž riziko může být na straně věřitele, ale i na straně dlužníka. V roce 2003 se o tom přesvědčili klienti české Union Banky. Ta se dostala do konkurzu a na základě zákona na ochranu věřitelů vypověděla konkurzní správkyně klientům banky úvěrové smlouvy a požádala je o splacení úvěru v termínu do několika měsíců MAZÁK, Eduard a Václav SOLDÁT. Etika a etiketa podnikání v pojišťovnictví, bankovnictví a finančních službách. 1. yyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, s. ISBN Str

26 2.1 Nabídka analyzovaných bank V této části jsou uvedeny firemní úvěrová nabídka tří analyzovaných bank. Pro konkrétní srovnání v následující kapitole, podrobně popisuji povolené přečerpání a kreditní kartu, což jsou produkty, které poskytují všechny tři banky. Dále je u každé z bank popsán jeden úvěrový produkt, který je drobnými podnikateli využívaný nejčastěji a který se nejvíce podobá nabídce ostatních bank Nabídka ČSOB ČSOB má ve své nabídce tyto úvěrové produkty: Povolené přečerpání účtu, Kontokorentní úvěr, Kreditní kartu pro podnikatele, Revolvingový úvěr, Malý úvěr pro podnikatele, Rychlý úvěr na podnikání, Účelový úvěr, Úvěrový příslib, Vydané záruky, Akreditivy a inkasa. Leasing je nabízen prostřednictvím společnosti ČSOB Leasing, a.s. Větší část z výše uvedených úvěrových produktů je určena spíše větším firmám a jejich poskytnutí je založeno na individuálním zpracování a posouzení firemních bankéřů. Malí podnikatelé nejčastěji využívají povolené přečerpání účtu, kreditní kartu a malý úvěr pro podnikatele. Povolené přečerpání účtu (PPÚ) poskytuje se pouze v CZK a limit je od ,- do ,- Kč. Výše limitu se vypočítává podle kapacity splácení pro provozní financování nebo dle kreditního nebo obchodního obratu v uplynulém roce. Podmínkou pro poskytnutí PPÚ je podnikatelský účet u ČSOB. Čerpání limitu PPÚ probíhá tak, že klient si reguluje sám úvěr, dle svých potřeb platbami u obchodníků debetní kartou, zadáváním platebních/trvalých příkazů, svolení k inkasu, výběrem v bankomatu debetní kartou nebo výběrem ve směnárnách. Splácení přečerpání probíhá automaticky s denní frekvencí z volných prostředků na účtu klienta. Úroková sazba je pohyblivá s nepravidelnou fixací. Ke dni se sazba pohybuje mezi 12,5 % až 16,5 %. Může se v průběhu smluvního vztahu měnit dle vývoje cen na peněžním trhu. K povolenému přečerpání se vztahuje měsíční poplatek za služby a práce spojené s realizací úvěru pro limity do ,- Kč je poplatek 100,- Kč a u limitu nad ,- Kč je poplatek 350,- Kč. Změna smluvních podmínek min ,- Kč. Upomínka k úhradě dlužné částky je za 300,-Kč a v případě nedoplacení dlužné částky je klientovi zaslána výzva, za kterou klient zaplatí 500,- Kč. Smluvní pokuta je stanovena ve výši 10% z poskytnutého limitu, min ,- Kč max ,- Kč. Povolené přečerpání s limitem do ,- Kč není zajištěno. U limitů nad ,- Kč je PPÚ zajištěno blankosměnkou s avalem, u svobodných klientů je aval až u limitu nad ,- Kč. Povinností klienta je splatit povolené přečerpání minimálně jednou ročně. Povolené přečerpání zaniká sesplatněním obchodu ze strany banky nebo výpovědí klientem, kdy výpověď je účinná k pracovnímu dni následujícímu po dni doručení bance a platná pouze když klient nečerpá a nic nedluží. Pokud dojde k výpovědi ze strany banky, je lhůta jeden měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi, prvním dnem výpovědi banka zastavuje čerpání dalšího limitu. Kreditní karta pro podnikatele (KK) - je neúčelový úvěrový limit s plastem. Slouží jako rezerva pro případy neočekávaných výdajů podnikatele, primárně pro klienty šetřící finance 26

27 firmy a využívající finance banky. Kreditní karta je pro nové i stávající klienty a poskytuje se pouze v CZK. Kreditní karty jsou poskytovány s limitem od ,- Kč do ,- Kč. Limit stanový systém podle kapacity splácení. Nevyjde-li, tak potom podle obchodního obratu v uplynulém daňovém období. Ke dni se úroková sazba pohybuje mezi 12 % až 18 %. K jednomu úvěrovému limitu lze vydat více kreditních karet plastů. Doplňkovou službou kreditních karet je pojištění proti ztrátě a krádeži, cestovní pojištění a pojištění DAS řidičů. Pro poskytnutí kreditní karty je vždy nutný skoring 32. Čerpat úvěr může klient platbami u obchodníků až do 100 % limitu KK, výběrem v bankomatech až do 90 % limitu, výběrem na pokladně banky až 100 % úvěrového limitu (záleží na podmínkách dané pobočky a omezení karetní asociace), výběrem ve směnárnách, u jiných bank podle jejich podmínek anebo převodem úvěrových prostředků na svůj běžný účet pomocí elektronického bankovnictví až 90% limitu KK. Úvěr lze splácet pravidelnými měsíčními splátkami a to každý 5. až 25. den v měsíci. Den splátky si klient zvolí sám a je sjednán ve smlouvě. Klient může uhradit celou vyčerpanou částku na kreditní kartě a využít bezúročné období až 45 dní, 15 dní na zajištění peněžních prostředků na provedení plné splátky. Nebo uhradí povinnou minimální splátkou a ta je 5 % z vyčerpané částky, minimálně 500,- Kč. V případě, že klient nemá dostatek prostředků na její úhradu, systém automaticky provede inkaso povinné splátky. Klient si také může zvolit tzv. volitelnou splátku a to ve výši 10, 25 nebo 50 %. Mimořádné splátky jsou možné kdykoliv bez poplatku. Pro splátky je nutné, aby měl klient vedený běžný účet u ČSOB. Výše splátky je vyčíslena ve výpise. Ten klient obdrží vždy v tištěné formě po ukončení měsíčního období. Smluvní vztah o poskytnutí kreditní karty se uzavírá na dobu neurčitou s možností výpovědi. Ke kreditní kartě se vztahuje roční poplatek za služby a práce spojené s realizací úvěru dle typu KK - MC unemboss 400,-Kč, MC emboss Business 600,- Kč a MC Gold 3 000,-Kč. Změna smluvních podmínek je zpoplatněna minimálně 1 000,- Kč. V případě elektronického převodu až 90 % limitu si banka účtuje 0,2 % z částky. Upomínka k úhradě dlužné částky je za 300,-Kč a v případě nedoplacení dlužné částky je klientovi zaslána výzva, za kterou klient zaplatí 500,- Kč. Smluvní pokuta 10 % z poskytnutého limitu, min ,-Kč, max ,- Kč. Úvěr poskytnutý prostřednictvím kreditní karty není u limitů do ,- Kč včetně zajištěn. U limitů nad ,- je zajištěn blankosměnkou s avalem, u svobodných se aval nepožaduje (blankosměnka nutná). Pokud by klient chtěl limit navýšit a neměl by předschválený limit, musela by jeho žádost projít skoringem. Klient při žádosti dokládá bonitu daňovým přiznáním a výpisem z rejstříku trestů. Úvěr zaniká sesplatněním obchodu ze strany banky, výpovědí klientem, kdy výpověď je účinná k 45. dni po doručení bance za předpokladu, že v den doručení bance klient úvěr nečerpá a nic nedluží a současně k tomuto datu odevzdal všechny plasty KK, nebo výpovědí ze strany banky, kde je lhůta 3 měsíce a ta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci doručení výpovědi. Prvním dnem banka zastavuje čerpání dalšího limitu, klient je povinen k tomuto datu vrátit všechny plasty. 32 Skoring je indikátor finanční stability, zhodnocení rizikovosti klienta 27

28 Obrázek 3: Schéma bezúročného období Pramen: informační leták ČSOB Malý úvěr pro podnikatele - je účelový úvěr a je poskytován novým i stávajícím klientům a to pouze v CZK. Podmínkou je podnikatelský účet u ČSOB. Účel se prokazuje při čerpání, výjimečně následnou dohlídkou u klienta. V žádosti je nutné specifikovat účel, na který budou úvěrové prostředky použity, uvedený účel musí být v souladu s předmětem podnikání klienta. Čerpání probíhá na účet klienta. Úvěr je poskytován pro 4 skupiny účelů: Nemovitosti nákup, rekonstrukce, modernizace výrobního či administrativního charakteru, včetně pozemků a projektové dokumentace Technologie nákup, obnova strojů, zařízení, výrobních linek, příp. i nákladů souvisejících s pořízením této technologie Motorová vozidla osobní i nákladní vozidla včetně různých vozidel mající SPZ (jeřáby, cisterny, různá zemědělská dopravní technika) Ostatní podnikatelské potřeby s prokazováním účelu pořízení hmotného i nehmotného majetku, např. vybavení kanceláří, výrobních hal, různých provozoven, klubů, pořízení PC techniky hardware vč. software (samostatný software nelze), čerpání probíhá na základě faktury, kupní smlouvy, Bez prokazování účelu v žádosti nutno specifikovat účel, na který budou úvěrové prostředky použity, uvedený účel musí být v souladu s předmětem podnikání klienta, při čerpání prostředků banka nekontroluje doklad prokazující účel (možnost následné zpětné kontroly přímo v místě podnikání klienta), čerpání probíhá na účet klienta Limit závisí na účelu financování, minimální limit je ,- Kč, maximální je dle účelu - na nemovitosti 8 mil. Kč, na technologie a ostatní podnikatelské investiční potřeby bez prokazování účelu 5 mil. Kč, na motorová vozidla osobní 2 mil. Kč, na nákladní vozidla 5 mil. Kč a na ostatní podnikatelské investiční potřeby s prokazováním účelu 1,5 mil. Kč. Vždy je nutný skoring. Limit stanoví aplikace dle kapacity splácení, výši limitu stanovuje hodnota pořizované investice a částka klientovy spoluúčasti na financování, hodnota se počítá včetně DPH. Spoluúčast klienta na financování investice je minimálně 20%, možno i více, u účelu Ostatní podnikatelské potřeby bez prokazování účelu ji banka nevyžaduje, profinancuje až 100% nákladů na investici. Úvěr může být čerpán jednorázově nebo postupně. Délka období čerpání je až 6 měsíců, pouze u koupě nemovitosti až 12 měsíců a až 18 měsíců při rekonstrukci či výstavbě nemovitosti. Čerpání probíhá na základě zápisu zástavního práva u Katastrálního úřadu nebo výjimečně na základě návrhu na vklad zástavního práva. Čerpá se na účet dodavatele, na vázaný účet (technologie, nemovitosti) nebo na účet klienta (pouze o Ostatních podnikatelských potřeb bez prokazování účelu). Splácení je anuitní v měsíčních splátkách. Den pro splátky je mezi kalendářním dnem v měsíci. Odklad splátky jistiny je možný až o 6 měsíců. Doba splácení musí korespondovat s dobou odepisování dané investice předmětu financování. Doba splatnosti závisí na účelu 28

29 investice nemovitosti až 15 let, technologie 8 let, motorová vozidla 6 let, ostatní podnikatelské potřeby s prokazováním účelu 3 roky a ostatní podnikatelské potřeby bez prokazování účelu 10 let. U malého podnikatelského úvěru je možná refundace (zpětné proplacení dříve investovaných prostředků) a to za podmínek, že doklad o zaplacení nesmí být starší 4 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru. Částka refundace není omezena, maximálně však do výše investice po odečtu vlastní spoluúčasti klienta. Úroková sazba tohoto úvěru je anuitní (konstantní po celou dobu splácení) nebo lineární s fixací na 3 nebo 5 let. S úvěrem souvisí poplatky jako poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 0,5 % minimálně 2.000,- Kč, měsíční poplatek za služby a práce spojené s realizací úvěru 200,- Kč, poplatek za mimořádnou splátku 500,- Kč, poplatek za interní analýzu hodnoty zajištění 0,03 % - 0,2 % z odhadní ceny, poplatek za elektronický výpis LV na KÚ 250,- Kč za výpis, poplatek za upomínku 300,- Kč nebo za výzvu k úhradě dlužné částky 500,- Kč a smluvní pokuta 10 % z poskytnutého limitu, min ,- Kč, max ,- Kč. Úvěry poskytnuté s limitem do ,- Kč jsou bez zajištění. Úvěry, jejichž účelem jsou motorová vozidla a technologie jsou zajišťovány blankosměnkou s avalem. Úvěry pro ostatní podnikatelské potřeby bez prokazování účelu jsou zajištěny nemovitostí (jistící hodnota musí být 2x vyšší než poskytovaný úvěr) a s prokazováním účelu jsou zajišťovány blankosměnkou s avalem. Nemovitosti jsou zajišťovány samotnou nemovitostí. Závazkem klienta u poskytnutí tohoto typu úvěru je minimální kreditní obrat na účtu ve výši 3 anuitních splátek, u lineárního splácení ve výši trojnásobku měsíční splátky jistiny. Ukončení obchodu nastává sesplatněním ze strany banky formou oznámení o využití oprávnění banky pouze v případě porušení podmínek obchodu nebo výpovědí klientem na žádost klienta a při splnění sjednaných podmínek. Pojištění a jeho vinkulace závisí na účelu investice a typu zajištění. U nemovitostí je povinné pojištění proti živelné události, doporučení stavebně montážní, pozemky nelze pojistit. U technologií je pojištění povinné až u limitů nad ,- Kč. U motorových vozidel je pojištění doporučené od limitů ,- Kč. V případě, že není schopna ČSOB Pojišťovna předmět pojistit, pojištění se nevyžaduje Nabídka Komerční banky Komerční banka má nejširší škálu úvěrů pro podnikatele. Je to Bankovní záruka, Developerské financování, FleetLease, Hypoteční úvěr, Kontokorentní úvěr, Kreditní karta pro podnikatele, M Profi úvěr, Nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů program JESSICA, Podnikatelské provozní úvěry, Povolený debet na podnikatelském běžném účtu, Profi auto, Profi faktoring, Profi hypotéka, Profi leasing, Profi úvěr, Profi úvěr FIX, Program Ponte II, Úvěr EuroInovace, Úvěr Medicum, Úvěr na investiceúvěr na nákup akcií nebo podílu v obchodní společnosti, Úvěr na provozní a investiční potřeby, Úvěr pro malé a středí podniky ze zdrojů Evropské investiční banky, Úvěry pro bytová družstva a společenství vlastníků, Úvěry s podporou ČMZRB a.s. Stejně jako v případě ČSOB, budou popsány 3 úvěrové produkty povolené přečerpání, kreditní karta a Profi úvěr. 29

30 Povolený debet na běžném účtu pro podnikatele - je krátkodobý kontokorentní úvěr poskytovaný na podnikatelském účtu v CZK. Je určen k financování výkyvů v oběžných prostředcích. Umožňuje klientovi čerpat finanční prostředky z běžného účtu do smluvně sjednaného záporného zůstatku a pod dobu maximálně 180 kalendářních dnů. Klient splácí úvěr převodem, vkladem, došlými úhradami na běžný účet kdykoli podle svých možností. Každou úhradou došlou na účet se debet splácí a o splacené prostředky se navyšuje objem prostředků, které může klient opět čerpat. Účet musí v průběhu lhůty čerpání (180 ti kalendářních dnů) vykázat alespoň jednou nulový nebo kladný zůstatek (přes noční zpracování, nestačí během dne). Jakmile účet vykazuje nulový zůstatek, začne se od data dalšího čerpání počítat nová lhůta čerpání. Komerční banka poskytuje malým podnikatelům dva typy povolených debetů a to Premium s limitem záporného zůstatku od ,- do ,- Kč (limit se stanovuje na základě finančního ratingu podle výše ročních tržeb) a Optimum s limitem záporného zůstatku od ,- do ,- Kč (limit se stanovuje na základě ratingu chování). Úroková sazba je individuálně stanovena v úvěrové smlouvě. Může být pevná nebo pohyblivá. Úroky se počítají denně pouze z čerpané částky a jsou účtovány k ultimu kalendářního měsíce. Klienti z oboru zdravotnictví mají zvýhodněnou úrokovou sazbu. Kreditní karta - spojuje v sobě dva základní produkty platební + úvěrový. Platebním produktem je plastová platební karta, kterou klient používá stejně jako debetní kartu k bezhotovostnímu placení za zboží a služby nebo výběru hotovosti z bankomatů, u bankovních přepážek (tzv. cash advance 33 ) nebo při bezhotovostní platbě u obchodníka (tzv. cash back 34 ). Při použití kreditní karty klient čerpá finanční prostředky z úvěrového účtu, které pak podle dohodnutých pravidel splácí, kdežto při použití debetní karty čerpá svoje finanční prostředky ze svého běžného účtu. Tento typ úvěru je poskytovaný bez zajištění a bez nutnosti vedení běžného účtu v Komerční bance i jiné bance. Pro klienty s účtem u Komerční banky je limit až ,- Kč bez předkládání finančních výkazů. Klient může mít neomezený počet kreditních karet, může využívat bezkontaktní funkce a má možnost navrhnout si vlastní design kreditní karty. Čerpat úvěr lze ihned po předání karty držiteli. Kromě hotovostního výběru a bezhotovostních plateb je možné využít bezhotovostní převod z úvěrového účtu ke kreditní kartě na jiný účet. Úvěr se splácí v předepsaných měsíčních splátkách 1/10 z čerpané částky úvěru + úrok vyměřený za období od předchozího výpisu. Ke dni je úroková sazba od 18 % do 22,9 % - výše úroku závisí na typu kreditní karty. Zbytek jistiny lze splácet podle aktuálních možností klienta. Splatnost je vždy k poslednímu dni v měsíci a o výši a datu splatnosti předepsané měsíční splátky je klient informován výpisem. Úvěr může být splácen automatickým převodem z podnikatelského účtu vedeného u Komerční banky, inkasem či příkazem k převodu z běžného účtu vedeného v jiné bance nebo složením hotovosti na přepážce obchodního místa Komerční banky. Pokud není kreditní karta splácena najednou, hradí se v pořadí úrok a pak podíl jistiny. 33 Cash advance je možnost výběru hotovosti na přepážkách a ve směnárnách 34 Cash back je služba kombinující platbu kartou a výběr hotovosti přímo u pokladny obchodníka na území České republiky 30

31 Obrázek 4: Schéma splácení úvěru předepsanými měsíčními splátkami Pramen: Mimořádné splátky je možné provádět kdykoliv maximálně do výše čerpané částky úvěru. Nejprve se hradí jistina a pak úrok. V období od 21. dne v měsíci do posledního dne v měsíci lze mimořádné splátky provádět až po uhrazení předepsané měsíční splátky, tzn. že v tomto období se z prostředků vložených na úvěrový účet nejdříve uhradí předepsaná měsíční splátka. V rámci bezúročného období klient čerpá úvěr ke služební kreditní kartě bez povinnosti zaplatit vyměřený úrok. Délka tohoto období může dosáhnout až 45 dnů, a to ode dne následujícího po datu výpisu (tj. zpravidla 6. dne v měsíci) do 20. dne následujícího měsíce. Klientovi je nabídnuto bezúročné období (tj. možnost neplatit vyměřené úroky) na výpisu z účtu ke kreditní kartě, pokud k datu výpisu není evidována splátky po splatnosti a pokud není přečerpaný úvěrový limit. Klientovi je přiznáno bezúročné období, pokud ode dne následujícího po datu výpisu do 20. dne daného měsíce (včetně) provede jednu či více mimořádných splátek v souhrnné výši čerpané částky (jistiny) k datu výpisu a nepřečerpá úvěrový limit. Obrázek 5: Schéma splacení úvěru mimořádnou splátkou s využitím bezúročného období Pramen: Kreditní karta jako platební produkt: kreditní karta se vydává embosovaná MasterCard s čipem jejíž platnost je 3 roky. Pokud klient platí kreditní kartou pohonné hmoty u čerpací stanice Benzina, je mu poskytnuta sleva 2,2 %. Každá kreditní karta má nastaven svůj týdenní 31

32 limit, který slouží jako ochrana před neoprávněným čerpáním. V rámci jednoho týdne (pondělí až neděle) lze kreditní kartou čerpat finanční prostředky maximálně do výše tohoto limitu. Po vyčerpání týdenního limitu v rámci jednoho týdne je další čerpání příslušnou kartou až do konce toho týdne automaticky znemožněno. Týdenní limity jsou rozděleny do 6 typů a podle použití. Limit pro výběr z bankomatů je od 0,- Kč do ,- Kč a limit pro bezhotovostní platby, výběr hotovosti cash advance nebo cash back je od ,- Kč do ,- Kč. Kreditní karta jako úvěrový produkt: jedná se revolvingový úvěr v Kč, tzn. že klient má sjednaný úvěrový limit na úvěrovém účtu. Čerpáním z tohoto limitu se snižuje výše finančních prostředků, které má na úvěrovém účtu k dispozici, splácením se zvyšuje výše těchto prostředků, které může opět čerpat. Úvěrový limit je ,- Kč až ,- Kč (je společný pro všechny kreditní karty vydané k jednomu úvěrovému účtu). Limit se stanovuje na základě ratingu chování pouze pro klienty, kteří mají podnikatelský běžný účet u Komerční banky minimálně 6 celých kalendářních měsíců a na základě finančního ratingu jsou nutné finanční výkazy. Klient může vlastnit pouze jeden úvěrový účet. K tomuto úvěrovému účtu může být vydáno neomezené množství kreditních karet. Držitelem kreditní karty je vždy fyzická osoba občan starší 18 let. Jeden držitel může vlastnit maximálně dvě služební kreditní karty vydané k jednomu úvěrovému účtu. Úvěr se poskytuje bez zajištění Profi úvěr - je podnikatelský úvěr speciálně pro drobné podnikatele, malé a střední podniky s výrazně zjednodušeným a zkráceným schvalovacím procesem. Profi úvěr je krátkodobý nebo střednědobý a může být využit k financování oběžných prostředků, provozních potřeb nebo k pořízení hmotného investičního majetku. Je poskytován výhradně v CZK. Úvěr lze čerpat přímo na účet dodavatelům na základě předložených dokladů nebo převodem na účet klienta (banka účelovost ověřuje později podle údajů z účetnictví klienta) a investiční potřeby se financují vždy na základě předložených dokladů. Čerpá se jednorázově nebo postupně. Úroková sazba je pohyblivá. Ke dni je 3 % až 12 %. Zpracování a vyhodnocení žádosti o úvěr je zdarma. Za realizaci úvěru si banka účtuje 1.000,- Kč + 0,6 % z výše úvěru. V případě smluvně sjednané výše úvěru do ,- Kč je spravování úvěru zpoplatněno měsíčně částkou 200,- Kč. U limitů od ,- Kč do ,- Kč je zpoplatněno měsíčně částkou 300,- Kč. U limitů nad ,- Kč měsíční poplatek činí 600,- Kč. Změna smluvních podmínek je zpoplatněna sazbou 0,6 % z výše úvěru, minimálně 5.000,- Kč. Služba zasílání výpisů z úvěrového účtu v papírové formě klienta měsíčně stojí 20,- Kč. Pokud klient neuhradí včas splátku, je mu bankou zaslána upomínka, která stojí 100,- Kč, zaslání 2. a každé další upomínky je za 500,- Kč. Profi úvěr se splácí postupně měsíčními splátkami nebo jednorázově k datu splatnosti uvedeném v úvěrové smlouvě a je zajištěn blankosměnkou s avalem. U limitů nad ,- Kč je zajištěn zástavním právem k nemovitosti nebo zástavním právem k věci movité či k pohledávce. K profi úvěru lze sjednat doplňkové pojištění schopnosti splácet. Toto pojištění je účinným nástrojem pro plnění závazků i v případě neočekávaných životních situací. Pojištění schopnosti splácet kryje riziko smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti. Vstupní věk pojištěného musí být minimálně 18 let, maximálně však 60 let. Součet vstupního věku a pojistné doby v letech nesmí být vyšší než 62 let. Společný limit plnění pro jednu a všechny pojistné události z pojištění pro případ plné invalidity a smrti pojištěného je ,- Kč. 32

33 Žadatel o úvěr musí předložit žádost o úvěr, účetní závěrku včetně daňového přiznání a zprávy auditora za poslední dvě účetní období, aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát včetně doplňujících údajů. Dále dokládá doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího prostředku u úvěru s částkou převyšující ,- Kč. Nový klient musí ještě doložit 3 měsíční výpisy z běžného účtu, který měl vedený u své předchozí hlavní banky. Tyto výpisy nesmí být za období starší než 6 měsíců. Stávající klient musí mít vedený běžný účet u Komerční banky alespoň po dobu 6 měsíců Výše maximálního limitu závisí na obratu realizovaném na běžném podnikatelském účtu. Pro poskytnutí úvěru bez dokládání příjmu pro stávající klienty s běžným účtem u Komerční banky vedeným alespoň po dobu 6 měsíců a v závislosti na obratu realizovaném na běžném podnikatelském účtu lze získat krátkodobý úvěr se splatností do 1 roku až do výše ,- Kč, avšak nad ,- Kč pouze pokud má klient u Komerční banky vedený běžný účet nejméně 12 měsíců. Nebo střednědobý úvěr, který má má splatnost do 3 let a opět za podmínky vedení běžného účtu u Komerční banky nejméně po dobu 12 měsíců, kdy lze poskytnout limit až do výše ,- Kč Nabídka České spořitelny Česká spořitelna nabízí tyto úvěrové produkty: Kontokorenty, Neúčelový úvěr, Investiční úvěry, Provozní úvěr, Revolvingový úvěr a Hypoteční úvěry. I zde, stejně jako u předešlých bank, budou popsány 3 úvěrové produkty kontokorent (povolené přečerpání), kreditní karta a standardní firemní úvěr. Kontokorent - podmínkou pro poskytnutí kontokorentu je vedení běžného účtu a plný platební styk. Další podmínkou jsou dostatečné obraty na běžném účtu, za kvartál musí být výše obratů 150 % limitu úvěru. Kontokorent se poskytuje pouze v CZK. Limit povoleného přečerpání je od ,- Kč a horní limit není stanoven, ten se odvíjí od obratů na běžném účtu či na příjmech společnosti. Výše limitu se vypočítává podle tržeb, příjmů, obratů nebo výkonu, maximálně však 30 % dle ekonomických výsledků. Čerpání limitu kontokorentu je neúčelové a probíhá tak, že klient si reguluje sám úvěr, dle svých potřeb platbami u obchodníků debetní kartou, zadáváním platebních/trvalých příkazů, svolení k inkasu, výběrem v bankomatu debetní kartou nebo výběrem ve směnárnách. Splácení kontokorentu probíhá buď automaticky s roční prolongací (tj. obnovou) nebo formou individuálně schváleného úvěru. V úvěrové smlouvě je pevně stanoven termín splatnosti, který klient musí dodržet. Úroková sazba se pohybuje v rozmezí 13,5 % 15,9 %, záleží na individuálním posouzení, zajištění úvěru, bonitě klienta, atd. K povolenému přečerpání se vztahuje měsíční poplatek za vedení úvěrového účtu 300,- Kč, poplatek za zpracování úvěru 0,5 % z výše úvěru a závazková provize 0,5 % p.a. (tj. poplatek za to, že banka klientovi rezervuje prostředky, i když je nečerpá. Z čerpané výše pak platí úrok.). Povinností klienta je splatit kontokorent minimálně jednou ročně. Kontokorent zaniká sesplatněním nebo výpovědí ze strany banky. Kreditní karta Kredit+ MC Business - je mezinárodní čipová elektronická karta pro služební použití. Lze s ní bezhotovostně platit za zboží a služby po celém světě na místech označených MasterCard. Vybírat hotovost je možné z označených bankomatů 33

34 a v bankách či směnárnách označených MasterCard. Také je možné platit za zboží a služby na internetu. Vydáním karty je poskytnut úvěrový limit ,- Kč až ,- Kč. Standardní limit pro výběry hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank je ,- Kč denně. Pro platby u obchodníků je standardní limit ve výši ,- Kč denně. Maximální výběr hotovosti na všechny karty vydané k jednomu kartovému účtu je ,- Kč denně. Maximální limit pro platby u obchodníků je stanoven na ,- Kč denně. Na žádost lze standardně nastavené limity měnit. Při 100% splátce do data splatnosti platí 0 % úroková sazba pro platby kartou i výběry hotovosti. Délka bezúročného období je až 50 dnů. Povinná měsíční splátka je 5 % z vyčerpaného limitu. Ke dni je úroková sazba 18 %. V případě nesplacení celkové minimální splátky do data splatnosti je úroková sazba 29 %. Podmínkou pro založení kreditní karty je vykonávání podnikatelské činnosti minimálně 6 měsíců pro klienty s běžným účtem u České spořitelny a 12 měsíců pro klienty bez běžného účtu u České spořitelny. Vydání a používání kreditní karty je ročně zpoplatněno částkou 650,- Kč. Správa a vedení kartového účtu je zdarma. Výběr hotovosti z bankomatů České spořitelny je za 39,- Kč, výběr z bankomatů jiných bank v ČR je za 49,- Kč a v zahraničí za 125,- Kč. Pravidelný výpis je zasílán za cenu poštovného, v případě vyzvednutí na pobočce je za 45,- Kč. Při nedodržení smluvních podmínek je smluvní pokuta za prodlení ve výši 500,- Kč. Kartu je možné pojistit a to ve výši pojistného krytí od ,- Kč za 170,- Kč ročně, do výše pojistného krytí ,- Kč za 780,- Kč ročně. Klient s tímto pojištěním karty a osobních věcí nenese odpovědnost za neoprávněné transakce kartou. Firemní úvěr - standardní firemní úvěry jsou vhodné pro malé podnikatele, kteří preferují předem stanovený splátkový plán a rozložení splácení do delšího období. U těchto úvěrů není nutné při čerpání peněz prokazovat účel. Úvěr je poskytován s limitem od ,- Kč až do ,- Kč. Je zajištěn blankosměnkou a zajištění nemovitostí není nutné ani u vyšších limitů a úroková sazba je ke dni od 5,99 % Komplexní posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr včetně příslibu je zpoplatněno 0,6 % z výše úvěru, minimálně však 1.000,- Kč. Správa a vedení úvěrového účtu s limitem do ,- Kč stojí měsíčně 100,- Kč, s limitem od ,- Kč do ,- Kč stojí měsíčně 300,- Kč. Změna smluvních podmínek je zpoplatněna 0,3 % z aktuálního zůstatku úvěru, minimálně však 2.500,- Kč a smluvní pokuta za prodlení je 500,- Kč. Při žádosti o úvěr klient dokládá podepsanou žádost o úvěr, doklady totožnosti, oprávnění k podnikání a 2 daňová přiznání. Úvěr se splácí postupně měsíčními splátkami a splácet je možné až 6 let. V případě nečekaných událostí si může klient přizpůsobit splátkový kalendář nebo splácení odložit o 6 měsíců. Za mimořádnou splátku či předčasné splacení se neplatí žádné poplatky. 34

35 3 Porovnání nabídek bank Pro srovnání kontokorentních úvěrů, kreditních karet a standardních podnikatelských úvěrů jsem zvolila modelové příklady a použila dotazník, o jehož vyplnění jsem požádala Komerční banku, Československou obchodní banku a Českou spořitelnu. Všechny banky dotazník vyplnily. Jak již bylo výše uvedeno, jedná se o rozhodující banky na českém bankovním trhu firemních úvěrů. 3.1 Podnikatel bez podnikatelské historie Modelový příklad: Podnikatel Jan Kopeček si založil živnostenský list a chce začít podnikat ve výrobě herních prvků na exteriérová dětská hřiště. Všechny herní prvky, které by vyráběl a prodával, musí být certifikovány u certifikační společnosti TÜV SÜD Czech, s.r.o. Certifikát na jeden herní prvek se pohybuje okolo ,- Kč. Pan Kopeček se rozhodl, že zažádá u banky o poskytnutí úvěru, aby si mohl pro začátek nechat udělat certifikát alespoň na 5 menších herních prvků. Z dotazníků bylo zjištěno, že pouze Česká spořitelna poskytuje úvěr pro podnikatele bez podnikatelské historie. 35 Komerční banka a ČSOB neposkytují žádný typ financování pro tyto podnikatele. Tabulka 1: Možnost financování pro podnikatele bez podnikatelské historie Pramen: Autor s využitím dotazníků Česká spořitelna, vzhledem k nemožnosti posouzení, zda bude klient schopen splácet, poskytuje kontokorent ve výší maximálně ,- Kč. Není požadováno žádné zajištění a úroková sazba činí ke dni ,9% p.a. Pro poskytnutí úvěru stačí doložit výpis z obchodního rejstříku (OR) nebo živnostenský list a občanský průkaz. 36 Tabulka 2: Nabídka úvěrů pro podnikatele bez podnikatelské historie ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Název úvěru Firemní kontokorent ČS X startovací X Maximální poskytnutá částka X ,- Kč X Úroková sazba X 16,9% X Zajištění úvěru X NE X Co je třeba doložit pro získání úvěru X výpis z OR nebo živnostenský list X občanský průkaz Umožňuje banka restrukturalizaci X ANO X Pramen: Autor s využitím dotazníků 35 Otázka č.1 z dotazníku 36 Otázky č.2 4 z dotazníku 35

36 Pan Kopeček, neměl u žádné z analyzovaných bank úspěch. Jedinou možností je zmíněný kontokorentní úvěr, který poskytuje Česká spořitelna, ale jeho situaci neřeší, protože maximální výše úvěru ,- Kč panu Kopečkovi v jeho situaci nepomůže. Kontokorentní úvěr, jehož výše dosahuje maximálně několika desítek tisíc korun je snad jedinou možností i u ostatních bank v ČR. Může se ale objevit výjimka a v některé z ostatních bank mohou mít interní pravidla pro posouzení rizikovosti úvěru a budou ochotni žádost schválit. Určitě však budou požadovat podnikatelský záměr včetně finančního plánu, rozpočtu nebo kalkulace návratnosti. 3.2 Podnikatel s podnikatelskou historií Z dotazníku bylo zjištěno, že všechny dotázané banky poskytují malým podnikatelům s podnikatelskou historií povolené přečerpání účtu, kreditní karty i firemní úvěry na rozšíření podnikání. Všechny banky také umožňují restrukturalizaci úvěrů. Následující tabulka ukazuje, podle čeho banky segmentují své klienty: 37 Tabulka 3: Segmentace klientů Pramen: Autor s využitím dotazníků Všechny banky provádějí segmentaci trhu, resp. jednotliví klienti svým vzorcem užívání bankovních služeb spadají do více, či méně homogenních skupin. Tyto skupiny se primárně odlišují frekvencí užívání služeb a volbou komunikačního kanálu. 38 Banky nejčastěji segmentují své klienty podle odvětví, velikosti, obratů a struktury Kontokorentní úvěry (povolené přečerpání/debet účtu) Modelový příklad: Pan Jan Kopeček je podnikatel, který podniká ve výrobě herních prvků na exteriérová dětská hřiště. Chtěl by kontokorentní úvěr ve výši ,- Kč pro případ, že by se některý z jeho odběratelů opozdil s platbou. Z dotazníku bylo zjištěno, že všechny banky poskytují kontokorent pro podnikatele s podnikatelskou historií Otázky č. 13 a 14 z dotazníku 38 Bankovnipoplatky.com. Bankovní index 3.Q 2013 [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.bankovnipoplatky.com/bankovni-index-3-q-2013-naklady-klientskych-profilu-20798> 39 Otázka č. 5 z dotazníku 36

37 Tabulka 4: Nabídky kontokorentu pro podnikatele s podnikatelskou historií Pramen: Autor s využitím dotazníků Tabulka 5: Analýza nabídek kontokorentních úvěrů ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Název úvěru Povolené přečerpání účtu Firemní kontokorent ČS Povolený debet Maximální poskytnutá částka ,- Kč - 5 mil. Kč ,- Kč 1 mil. Kč ,- Kč - bez omezení Maximální doba čerpání 360 dní kvartální obraty 150 % limitu 180 dní Úroková sazba 12,5 % - 16,5 % 13,5 % - 15,9 % 7 % - 15 % Poplatek za správu úvěru 100,- Kč - 350,- Kč 100,- Kč 300,- Kč 0,- Kč Změna smluvních podmínek 2.000,- Kč - 0,- Kč Poplatek za upomínku 300,- Kč 500,- Kč 100,- Kč Poplatek za výzvu 500,- Kč 500,- Kč 600,- Kč Smluvní pokuta 10 % 1 % - Zajištění úvěru nad 100 tis. Kč blankosměnka směnka nad 200 tis. Kč blankosměnka Pramen: Autor s využitím dotazníků Úroková sazba je individuálně stanovena v úvěrové smlouvě. Její výše je stanovena dle ratingu klienta. Nejnižší sazby dostávají zpravidla větší firmy. V případě našeho podnikatele pana Kopečka budeme počítat s průměrnou úrokovou sazbou. Nejnižší úrokovou sazbu získá podnikatel u Komerční banky, která si zároveň neúčtuje žádné poplatky za správu úvěru. Zajištění na rozdíl od České spořitelny a ČSOB požaduje až u limitů vyšších než ,- Kč. Maximální výše limitu je bez omezení, závisí od bonity klienta. Naopak nejdražší kontokorent by klient získal u České spořitelny, kde úroková sazba začíná až na 13,5 % a zajištění je požadováno u každého limitu. 40 Tabulka 6: Analýza kontokorentních úvěrů na základě ratingu klienta Název úvěru ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Povolené přečerpání účtu Firemní kontokorent ČS Povolený debet Úvěrový limit ,- Kč ,- Kč ,- Kč Průměrná úroková sazba p.a. 14,50% 15,70% 11% Měsíční poplatek za správu úvěru 100,- Kč 100,- Kč 0,9 % rezervace zdrojů Zajištění bez zajištění bez zajištění bez zajištění Celkové měsíční náklady na kontokorent při čerpání celého limitu Platba za úroky 960,- Kč 1.040,- Kč 728,- Kč Poplatek za správu úvěru/rezervaci zdrojů 100,- Kč 100,- Kč 60,- Kč rezervace zdrojů Celkové náklady 1.060,- Kč 1.140,- Kč 788,- Kč Pramen: Autor s využitím dotazníků 40 Otázky č z dotazníku 37

38 Dle tabulky 6 je pro pana Kopeček nejvýhodnější zřídit si kontokorentní úvěr u Komerční banky, jelikož celkové měsíční náklady, za předpokladu, že bude čerpán celý úvěrový rámec, činí 788,- Kč. V České spořitelně a Československé obchodní bance jsou měsíční náklady vyšší minimálně o 25% Kreditní karety Modelový příklad: Pan Jan Kopeček je podnikatel, který delší dobu podniká ve výrobě herních prvků na exteriérová dětská hřiště. Nyní se mu stala situace, že mu odběratel uhradil fakturu o několik dní později, než měl a pan Kopeček neměl na nákup materiálu. Začal se zajímat o kreditní kartu s bezúročným obdobím, aby příště kvůli opožděné úhradě faktury nemusel pozastavit výrobu a mohl čerpat peníze banky bez úroků. Z dotazníku bylo zjištěno, že všechny banky poskytují kreditní karty pro podnikatele s podnikatelskou historií. 41 Tabulka 7: Nabídky kreditních karet pro podnikatele s podnikatelskou historií Pramen: Autor s využitím dotazníků ČSOB poskytuje kreditní karty pro podnikatele s úrokovou sazbou již od 15 % a za plast karty není klientovi účtován žádný poplatek. Má i nejvyšší úvěrový limit a to až ,- Kč. Komerční banka má nejnižší poplatky za upomínku, ale nejdražší poplatky za plast karty. Jedinou výhodou kreditní karty pro podnikatele u České spořitelny je délka bezúročného období, která je 50 dní, čili o 5 dní delší než u ostatních bank. 42 Tabulka 8: Orientační nabídka kreditních karet ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Název úvěru Kreditní karta pro podnikatele Kreditní karta Kreditní karta pro podnikatele Maximální poskytnutá částka ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Délka bezúročného období 45 dní 50 dní 45 dní Úroková sazba 15 % - 18 % 18 % 18 % Roční poplatek za plast karty 0,- Kč 650,- Kč 700,- Kč Poplatek za upomínku 300,- Kč 500,- Kč 20,- Kč Poplatek za výzvu 500,- Kč 500,- Kč 500,- Kč Smluvní pokuta 10% 1% z limitu 0,- Kč Zajištění úvěru nad 300 tis. Kč blankosměnka bez zajištění bez zajištění Pramen: Autor s využitím dotazníků U kreditních karet je úroková sazba stanovena individuálně v úvěrové smlouvě pouze v případě ČSOB. Nejnižší sazby dostávají zpravidla větší firmy. V případě našeho podnikatele pana Kopečka budeme počítat s průměrnou úrokovou sazbou. 41 Otázka č. 5 z dotazníku 42 Otázky 6 12 z dotazníku 38

39 Tabulka 9: Analýza kreditních karet na základě ratingu klienta Název úvěru ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Kreditní karta pro Kreditní karta pro podnikatele Kreditní karta podnikatele Úvěrový limit ,- Kč ,- Kč ,- Kč Průměrná úroková sazba p.a. 16,50% 18% 18% Měsíční popl. za správu úvěru 0,- Kč 650,- Kč 700,- Kč Zajištění bez zajištění bez zajištění bez zajištění Celkové náklady na kreditní kartu při splacení dlužné částky během bezůročného období Platba za úroky 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč Poplatek za správu úvěru 0,- Kč 650,- Kč 700,- Kč Celkové náklady 0,- Kč 650,- Kč 700,- Kč Pramen: Autor s využitím dotazníků Dle tabulky 9 by si měl pan Kopeček kreditní kartu zřídit u ČSOB. Pokud bude čerpat úvěr z kreditní karty a zároveň celou dlužnou částku uhradí během bezúročného období, u ČSOB budou náklady nulové. Náklady by byly nižší i v případě, že by dlužnou částku neuhradil celou, protože ČSOB si neúčtuje měsíční poplatek za kartu a může zde dostat nižší úrokovou sazbu než u Komerční banky a České spořitelny Firemní úvěry Modelový příklad: Pan Jan Kopeček je podnikatel, který podniká 6 let ve výrobě herních prvků na exteriérová dětská hřiště. Nyní by chtěl svoji nabídku rozšířit o nové herní prvky, které musí být certifikovány u certifikační společnosti TÜV SÜD Czech, s.r.o. Jedná se o tři velké herní sestavy a cena jejich certifikace se pohybuje kolem ,- Kč. Protože vydělané peníze potřebuje na provoz dílny a výrobu objednávek, zažádal si u bank o úvěr ve výši ,- Kč. Z dotazníku bylo zjištěno, že všechny banky poskytují standardní úvěry pro malé podnikatele s podnikatelskou historií. 43 Tabulka 10: Nabídky standardních úvěrů pro podnikatele s podnikatelskou historií Pramen: Autor s využitím dotazníků 43 Otázka č. 5 z dotazníku 39

40 Tabulka 11: Orientační nabídka firemních úvěrů ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Malý úvěr pro podnikatele Firemní úvěr Profi úvěr Limit 50 tis. Kč - 8 mil. Kč 50 tis. Kč - 1,5 mil. Kč není max.limit, dle výkazů Úroková sazba 6,9 % - 8,9 % od 5,99% 3 % - 12 % Zajištění od 150 tis. Kč blankosměnka blankosměnka blankosměnka Co klient předkládá oprávnění k podnikání oprávnění k podnikání oprávnění k podnikání poslední daňové přiznání 2 daňová přiznání výkazy doklad o zaplacení DPH doklady totožnosti soupis majetku doklady totožnosti doklady totožnosti Poplatky: Za poskytnutí úvěru 0,5 % z limitu 0,6% z limitu 0,6 % z limitu Měsíční vedení úvěr. účtu 200,- Kč 100,- Kč - 300,- Kč 200,- Kč - 600,- Kč Za upomínku 300,- Kč 500,- Kč 500,- Kč Za výzvu 500,- Kč 500,- Kč 500,- Kč Smluvní pokuta 10 % z limitu 1% z limitu - Pramen: Autor s využitím dotazníků Zde víc než u kreditních karet a kontokorentu platí, že je úroková sazba stanovena individuálně. Její výše je stanovena dle ratingu klienta. Přesnou sazbu je možné zjistit až po zadání žádosti do bankovních systémů. S žádostí o úvěr modelový klient, pan Kopeček, bance předloží poslední daňové přiznání (u České spořitelny poslední dvě daňová přiznání), které je přiloženo k této práci jako příloha 2. Předloží také oprávnění k podnikání, což je živnostenský list a ještě dva doklady totožnosti. Jako doklad o zaplacení DPH poslouží výpis z účtu, ze kterého bylo DPH placeno. Úvěr musí být zajištěn blankosměnkou. 44 Na základě skoringu systém stanoví limit dle kapacity splácení. Pan Kopeček žádá o neúčelový úvěr ve výši ,- Kč a tento limit mu jsou schopny nabídnout všechny dotázané banky bez prokazování účelu a bez spoluúčasti. Tabulka 12: Analýza firemních úvěrů na základě skoringu klienta ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Malý úvěr pro podnikatele Firemní úvěr Profi úvěr Limit ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úroková sazba 7,50% 7,99% 7,02% Za poskytnutí úvěru 1.000,- Kč 1.200,- Kč 1.200,- Kč Měsíční vedené úvěr. účtu 200,- Kč 300,- Kč 300,- Kč Měsíční pojištění schopnosti splácet 300,- Kč 500,- Kč 500,- Kč Délka splatnosti 36 měsíců 42 měsíců 36 měsíců Měsíční splátka 6.687,- Kč 5.975,- Kč 6.622,- Kč Klient celkem zaplatí ,- Kč ,- Kč ,- Kč Úroky celkem ,- Kč ,- Kč ,- Kč Poplatky celkem 8.200,- Kč ,- Kč ,- Kč Pojištění celkem 7.200,- Kč 8.400,- Kč 7.200,- Kč Pramen: Autor s využitím dotazníků 44 Otázky 6 12 z dotazníku 40

41 Komerční banka nabídla, panu Kopečkovi, Profi úvěr s úrokovou sazbou 7,02 % p.a. na dobu 36 měsíců s postupnými měsíčními splátkami. Za realizaci (příslib) úvěru si banka účtuje poplatek 1.200,- Kč a za měsíční správu úvěrového účtu si banka účtuje 300,- Kč. K úvěru je možné sjednat pojištění schopnosti splácet, které stojí 200,- Kč měsíčně. Výše měsíční splátky by byla celkem 6.687,- Kč. Klient by celkem zaplatil ,- Kč, kde úroky činí celkem ,- Kč, poplatky ,- Kč a pojištění 7.200,- Kč. Úvěr se čerpá jednorázově, tzn. po podpisu smlouvy, jsou finanční prostředky převedeny na podnikatelský účet žadatele. Kalkulace a splátkový kalendář je přiložen k této práci jako příloha č. 3. Česká spořitelna nabídla, panu Kopečkovi, Firemní úvěr s úrokovou sazbou 7,99 % p.a. na dobu 42 měsíců s postupnými měsíčními splátkami. Za realizaci (příslib) úvěru si banka účtuje poplatek 1.200,- Kč a za měsíční správu úvěrového účtu si banka účtuje 300,- Kč. K úvěru je možné sjednat pojištění schopnosti splácet, které stojí 200,- Kč měsíčně. Výše měsíční splátky by byla celkem 5.975,- Kč. Klient by celkem zaplatil ,- Kč, kde úroky činí celkem ,- Kč, poplatky ,- Kč a pojištění 8.400,- Kč. Úvěr se čerpá jednorázově, tzn. po podpisu smlouvy, jsou finanční prostředky převedeny na podnikatelský účet žadatele. Kalkulace a splátkový kalendář je přiložen k této práci jako příloha č. 4. ČSOB, panu Kopečkovi, Malý podnikatelský úvěr s úrokovou sazbou 7,5 % p.a. na dobu 36 měsíců s postupnými měsíčními splátkami. Za realizaci (příslib) úvěru si banka účtuje poplatek 1.000,- Kč a za měsíční správu úvěrového účtu si banka účtuje 200,- Kč. K úvěru je možné sjednat pojištění schopnosti splácet, které stojí 200,- Kč měsíčně. Výše měsíční splátky by byla celkem 6.622,- Kč. Klient by celkem zaplatil ,- Kč, kde úroky činí celkem ,- Kč, poplatky 8.200,- Kč a pojištění 7.200,- Kč. Úvěr se čerpá jednorázově, tzn. po podpisu smlouvy, jsou finanční prostředky převedeny na podnikatelský účet žadatele. Kalkulace a splátkový kalendář je přiložen k této práci jako příloha č. 5. Tabulka 13: Vyhodnocení nabídek bank firemního úvěru ČSOB Česká spořitelna Komerční banka Malý úvěr pro podnikatele Firemní úvěr Profi úvěr Nabídka požadovaného limitu Nejnižší úroková sazba Nejnižší poplatek za poskytnutí úvěru Nejnižší poplatek za vedení úvěr. účtu Nejnižší měsíční splátka Nejméně k zaplacení celkem Nejnižší úroky celkem k zaplacení Nejnižší poplatky celkem k zaplacení Nejnižší pojištění celkem k zaplacení Pořadí nejvýhodnějšího úvěru Pramen: Autor s využitím dotazníků Z hlediska úroků poskytuje nejnižší úrokovou sazbu Komerční banka, naopak nejvyšší úrokovou sazbu poskytuje Česká spořitelna. Úrokové sazby jsou velmi podobné, nejedná se o rozdíly v řádech několik procent, ale jen pár desetin procent. I přes nejnižší úrokovou sazbu u Komerční banky poskytuje ČSOB nákladově nejlevnější úvěr a to z toho důvodu, že měsíční poplatek za správu úvěru je o 100,- Kč nižší než u zbylých dvou bank. Pan Kopeček by tedy celkem u ČSOB zaplatil o 2.206,- Kč méně než u Komerční banky, tuto úsporu ale získá právě jen díky nižším měsíčním poplatkům, protože z hlediska zaplacených úroků by u ČSOB zaplatil o 1.587,- Kč více, než v Komerční bance. Česká spořitelna má stejné poplatky jako Komerční banka a nejvyšší úrokovou sazbu ze všech tří nabídek úvěrů, tudíž je její úvěr nákladově nejnevýhodnější. 41

42 3.3 Podnikatel v nesnázích Ani jedna z dotázaných bank neposkytne podnikateli v nesnázích možnost financování. Pokud má podnikatel u banky nějaký úvěr, banka se snaží o jeho doplacení a další úvěrový obchod s podnikatelem neuzavře. 45 Jedinou možností je restrukturalizace úvěru, tak aby se podnikateli snížily měsíční náklady snížení splátek, kterou umožňují všechny banky Otázka č. 15 z dotazníku 46 Otázka č. 13 z dotazníku 42

43 4 Nabídky bank a rozšíření spolupráce V rámci financování malých podnikatelů je možné u Komerční banky využít Poradenský servis pro oblast financování projektů s dotacemi ze strukturálních fondů EU i jiných zdrojů. Tato poradenská služba se jmenuje KB EU Point a je klientům poskytována zdarma. Financovat projekty lze i jinými zdroji EIB, EBRD, národní dotace. 47 U všech analyzovaných bank lze využít k financování osobních a užitkových automobilů, strojů a zařízení leasing. Leasingové financování je rozvahově neutrální. Leasingové splátky nejsou investičním, ale provozním a daňově uznatelným nákladem. Ve srovnání s bankovním úvěrem je vyřízení leasingu rychlejší a pružnější. 48 Všechny banky také nabízejí faktoring kompletní produkt řešící klientům financování krátkodobých pohledávek do splatnosti, jejich správu, inkaso a případně zajištění pohledávek pro případ platební nevůle či platební neschopnosti odběratelů. 49 Kromě financování podnikatelských potřeb a záměrů banky nabízejí i další spolupráci pro podnikatele jako je naopak zhodnocení financí. Finance může podnikatel zhodnotit na spořících účtech, termínovaných účtech, spořením na penzi, obchodováním s akciemi, obchodováním s dluhopisy a obchodováním s warranty. 50 Banky také svým klientům poskytují různá pojištění. Je to například pojištění plateb, což je pojištění spojené s podnikatelským korunovým účtem pro případ dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo invalidity. Dále to je pojištění, které ochrání před důsledky zneužití služebních platebních karet. Pojištění, které se sjednává s podnikatelským úvěrem, se nazývá Pojištění schopnosti splácet a kryje riziko smrti, plné invalidity a pracovní neschopnosti. 47 Kb.cz. KB EU Point [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/fondy-eu/kb-eu-point.shtml> 48 Leasing České spořitelny. Finanční leasing dopravní techniky [online] [cit ]. Dostupné z: <https://www.sautoleasing.cz/nabidka-produktu/financni-leasing-dopravni-techniky> 49 Erste faktoring. Co je to faktoring [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.factoringcs.cz/cs/uvod/co-je-factoring> 50 Warrant je vysoce rizikový cenný papír 43

44 Závěr Nabídka úvěrových produktů v bankovních institucích je velmi široká. Cílem mé bakalářské práce Financování malých podnikatelů, bylo srovnat úvěrové produkty pro malé podnikatele Československé obchodní banky, Komerční banky a České spořitelny. Z kapacitních důvodů této práce jsem si pro konkrétnější srovnání vybrala povolené přečerpání běžného účtu podnikatele, kreditní kartu pro podnikatele a standardní neúčelové úvěry pro podnikatele. Ostatní úvěry jsou většinou velmi individuální a mnohdy záleží na posouzení firemních bankéřů. Nabídky bank jsem porovnávala podle modelových příkladů jednoho smyšleného podnikatele, podle informací zjištěných z dotazníků a podle údajů poskytnutých firemními bankéři analyzovaných bank. Začínající podnikatel, tedy podnikatel bez podnikatelské historie, u žádné z bank úvěr na financování začátku podnikání nedostane. Jedinou možností je kontokorent u České spořitelny. Výše tohoto úvěru je ale maximálně ,- Kč. Výše úvěrových limitů i úrokových sazeb není jednotná, ale pohybuje se v určitém rozmezí podle bonity, velikosti podnikatele a výše požadovaného úvěru. Nejvýhodnější povolený debet běžného účtu pro podnikatele s podnikatelskou historií poskytuje Komerční banka, protože její měsíční náklady v případě čerpání celého úvěrového limitu ,- Kč činí 788,- Kč. Náklady u ČSOB jsou 1.060,- Kč a u České spořitelny 1.140,- Kč. Kreditní kartu pro podnikatele s podnikatelskou historií s nejvýhodnějšími podmínkami nabízí ČSOB. Pokud by klient čerpal úvěr z kreditní karty a celou dlužnou částku by uhradil v době bezúročného období (dle podmínek banky), náklady by byly nulové. U České spořitelny by zaplatil 650,- Kč, u Komerční banky dokonce 700,- Kč. Výhodnost standardních úvěrů pro podnikatele s podnikatelskou historií jsem posuzovala zejména z hlediska úrokových sazeb a celkových nákladů na úvěr. Komerční banka poskytuje Profi úvěr již za 3% úrokovou sazbu, ale hlavně u těchto úvěrů platí výše zmíněná podmínka, že úrokové sazby se odvíjí od bonity klienta a výšky úvěru. I přes nejnižší úrokové sazby je pro našeho pana Kopečka nejvýhodnější úvěr u ČSOB, protože má nižší měsíční poplatky za správu úvěru. Nejhůře jsou na tom podnikatelé, kteří se dostali do potíží a potřebovali by prostředky na tzv. záchranu podnikání. Žádná z mnou analyzovaných bank těmto podnikatelům nepůjčí. Cestu by našli jen u nebankovních institucí. Komerční banka je bankou, která je zaměřena především na podnikové bankovnictví. Nabízí svým klientům širokou škálu produktů a má ve srovnání s ostatními bankami nižší úrokové sazby. Česká spořitelna je zaměřena spíše na retailové bankovnictví a ČSOB je mezi těmito dvěma bankami. Čtenáři zde poskytuji komplexní nabídku úvěrových produktů pro podnikatele Československé obchodní banky, Komerční banky a České spořitelny, na základě které by měl získat přehled o možnostech financování u analyzovaných úvěrů i přehled o úrokových sazbách, limitech a poplatcích s úvěrem spojených. Měl by tedy získat představu o tom, která banka je pro financování malých podnikatelů nejvýhodnější. 44

45 SEZNAM LITERATURY A POUŽITÝCH ZDROJŮ Literatura [1] ŠIMAN, Josef; PETERA Petr. Financování podnikatelských subjektů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, 192 s. ISBN [2] POLOUČEK Stanislav. Bankovnictví. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2006, 716 s. ISBN [3] ŠEVČÍK Aleš. Bankovnictví I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 128 s. ISBN [4] KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2005, 148 s. ISBN [5] REVENDA, Zbyněk. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 5. aktualiz. vyd. Praha: Management Press, 2012, 423 s. ISBN [6] PŮLPÁNOVÁ Stanislava. Komerční bankovnictví v České republice. 2. dotisk 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2007, 338 s. ISBN [7] CHALUPA Radim. Zajišťovací směnka. Praha: Linde Praha, a.s, 2009, s ISBN [8] ČERNOHORSKÝ Jan; TEPLÝ Petr. Základy financí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011, 304 s. ISBN [9] VALOUCH, Petr. Leasing v praxi - praktický průvodce. 5. aktualizované vydání. Praha: GRADA Publishing, 2012, 120 s. ISBN [10] PLÍVA Stanislav; ELEK Štefan; LIŠKA Petr; MAREK Karel. Bankovní obchody. 1. vyd. Praha: ASPI, 2009, 220 s. ISBN [11] MAZÁK, Eduard a Václav SOLDÁT. Etika a etiketa podnikání v pojišťovnictví, bankovnictví a finančních službách. 1. yyd. Praha: Bankovní institut vysoká škola, s. ISBN Internetové zdroje [1] efinancování.cz. Bankovní úvěry [online] [cit ]. Dostupné z: < [2] Epravo.cz. Blankosměnka [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/blankosmenka html/ > [3] Epravo.cz. Vznik a obsah oprávnění k vyplnění blankosměnky [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.epravo.cz/top/clanky/vznik-a-obsahopravneni-k-vyplneni-blankosmenky-9907.html> [4] Česká národní banka. Celkový přehled subjektů. [online] [cit ]. Dostupné z: <https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/jerrs.web24.subjects_counts_2> 45

46 [5] Bankovnipoplatky.com. Bankovní trh v ČR [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.bankovnipoplatky.com/bankovni-trh-v-cr--prevaha-velkych-bank-spoplatky-proc html> [6] Csob.cz. O společnosti ČSOB ČR [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.csob.cz/cz/csob/o-csob/profil-csob/stranky/default.aspx> [7] Českáspořitelna.cz. Profil České spořitelny [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceske-sporitelny-d > [8] Kb.cz. Základní informace [online] [cit ]. Dostupné z: [9] Bankovnipoplatky.com. Bankovní index 3.Q 2013 [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.bankovnipoplatky.com/bankovni-index-3-q-2013-nakladyklientskych-profilu-20798> [10] Kb.cz. KB EU Point [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/fondy-eu/kb-eupoint.shtml> [11] Leasing České spořitelny. Finanční leasing dopravní techniky [online] [cit ]. Dostupné z: <https://www.sautoleasing.cz/nabidka-produktu/financnileasing-dopravni-techniky> [12] Erste faktoring. Co je to faktoring [online] [cit ]. Dostupné z: <http://www.factoringcs.cz/cs/uvod/co-je-factoring> 46

47 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ČMSS ČMZRB ČSOB EBRD EIB KB KK KÚ LV MC OR PPÚ Českomoravská stavební spořitelna Českomoravská záruční a rozvojová banka Československá obchodní banka Evropská banka pro obnovu a rozvoj Evropská investiční banka Komerční banka Kreditní karta Katastrální úřad List vlastnictví Master Card Obchodní rejstřík Povolené přečerpání účtu 47

48 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Průběh faktoringového případu Obrázek 2: Průběh realizační fáze forfaitingové operace Obrázek 3: Schéma bezúročného období Obrázek 4: Schéma splácení úvěru předepsanými měsíčními splátkami Obrázek 5: Schéma splacení úvěru mimořádnou splátkou s využitím bezúročného období SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Možnost financování pro podnikatele bez podnikatelské historie Tabulka 2: Nabídka úvěrů pro podnikatele bez podnikatelské historie Tabulka 3: Segmentace klientů Tabulka 4: Nabídky kontokorentu pro podnikatele s podnikatelskou historií Tabulka 5: Analýza nabídek kontokorentních úvěrů Tabulka 6: Analýza kontokorentních úvěrů na základě ratingu klienta Tabulka 7: Nabídky kreditních karet pro podnikatele s podnikatelskou historií Tabulka 8: Orientační nabídka kreditních karet Tabulka 9: Analýza kreditních karet na základě ratingu klienta Tabulka 10: Nabídky standardních úvěrů pro podnikatele s podnikatelskou historií Tabulka 11: Orientační nabídka firemních úvěrů Tabulka 12: Analýza firemních úvěrů na základě skoringu klienta Tabulka 13: Vyhodnocení nabídek bank firemního úvěru

49 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1: Dotazník Příloha 2: Daňové přiznání k modelovým příkladům Příloha 3: Kalkulace a splátkový kalendář Profi úvěr, Komerční banky Příloha 4: Kalkulace a splátkový kalendář Firemní úvěr, Česká spořitelna Příloha 5: Kalkulace a splátkový kalendář Malý podnikatelský úvěr, ČSOB 49

50 Příloha 1: Dotazník

51

52 Příloha 2: Daňové přiznání k modelovým příkladům

53

54

55

56

57

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na

Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů položky TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem

POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU Kód: Název: Akronym: ANB0001 ANB0001. Aktiva celkem POPIS INFORMAČNÍHO PRVKU ANB0001 Aktiva celkem Celková výše aktiv neupravená o opravné položky a oprávky (brutto). ANB0001 01DZa, 02DZa, 03DZa, 04DZa, 05DZ, 06DZ, 11DZ, 12DZ, 13DZ, 15DZ, 21DZ, 22DZ, 25DZa,

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016 Krátkodobý finanční management IV. krátkodobé financování 154-0400 Finance VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2015/2016 Obsah 1 2 Revolvingový úvěr Lombardní

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ:

Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: Česká spořitelna, a.s. INDIKATIVNÍ NABÍDKA Bytové družstvo Tyršova 8-16, Vyškov IČ: 282 61 135 INDIKATIVNÍ NABÍDKA České spořitelny, a. s. 12. 23.9.2016 AKTUALIZACE NABÍDKY Z 13.9.2016 A 21.7.2016 V souvislosti

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od.. 06 Část Hypoteční úvěry Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za vybrané služby poskytované MONETA

Více

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk

Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Dodavatelsko odběratelské vztahy a platební styk Zařazení Didaktické zpracování učiva pro střední školy 1. ročník Podnikové činnosti, podnik a okolí 3-4. ročník Finanční trh, bankovnictví Zahraniční obchod

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu Bankovní leasing Jde o pronájem investičního zařízení či předmětů dlouhodobé spotřeby, příp. jiných předmětů uživateli (nájemci) za předem sjednané nájemné a to na dobu určitou či neurčitou. Pro nájemce

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3. Americké hypotéky - Spotřebitelské i Hotovostní

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba podnikatel IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO klienta

Více

Financování začínajících podnikatelů

Financování začínajících podnikatelů Financování začínajících podnikatelů Cesty k úspěchu - video VIDEO P.2 Dosavadní financování začínajících podnikatelů v Komerční bance Startovací limity povolený debet nebo kreditní karta do výše 30 tis.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně Otázka: Platební a zajišťovací instrumenty Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lucie PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY Slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku Jedná se o pohyb peněz mezi běžnými účty plátce

Více