Ing. Andrea Hylmarová ředitelka Evropského kompetenčního centra UCB PŘIPRAVUJEME FINANČNÍ ANALÝZU PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Andrea Hylmarová ředitelka Evropského kompetenčního centra UCB PŘIPRAVUJEME FINANČNÍ ANALÝZU PROJEKTU"

Transkript

1 číslo: 4 I duben 2011 I ECC BULLETIN Vážení čtenáři, financování projektů s dotací představovalo ještě před pár lety pro banky novou disciplínu. Stejně jako se žadatelé postupně učili správně připravit finančí analýzu projektu, musely banky upravit svůj dosavadní pohled na projektové financování. S dotacemi na jedné straně přišly do projektů vítané dodatečné zdroje, na druhé straně ale i nová rizika. Zásadní roli hraje už samotný fakt, že na dotaci není právní nárok a při nesplnění některé z mnoha (často rozdílných) podmínek dotačních programů může být v období až pěti let po jejím obdržení krácena či dokonce zcela odebrána. Problematické jsou i situace, kdy předmět dotovaného projektu nelze použít jako zajištění úvěru nebo když žadatel není schopen podílet se na financování projektu žádnými vlastními zdroji. Přesto všechno objem financování s dotací každoročně stoupá. Realita při krácení dotací naštěstí není tak černá, jak se zdálo, a žadatelé přistupují k zajištění financování projektu stále odpovědněji. Pokud se navíc podaří zjednodušit a sjednotit některá pravidla operačních programů a zlepšit informovanost o případných problémových projektech, může nastavený trend v klidu pokračovat. Ing. Andrea Hylmarová ředitelka Evropského kompetenčního centra UCB PŘIPRAVUJEME FINANČNÍ ANALÝZU PROJEKTU Finanční analýza projektu je nedílnou součástí každé žádosti o dotaci a jejím účelem je na základě údajů z připravovaného projektu vypočítat možnost jeho realizace. Kvalitně zpracované finanční hodnocení ale neslouží pouze jako jeden z podkladů pro výběr projektů k financování ze strukturálních fondů. Při jednání s bankou může mít zásadní vliv i na to, zda podnikatel získá úvěr, či nikoliv. Co všechno by měla finanční analýza obsahovat a na jaké věci si dát při jejím zpracování pozor, vám prozradí následující řádky. Finanční analýza má za úkol zhodnotit, jaké dopady bude mít realizace projektu na fi rmu a jestli je tato investice návratná. Jinými slovy, zda se fi rmě vůbec vyplatí projekt za daných podmínek (fi nanční zdroje, výnosnost záměru apod.) realizovat. Finanční analýza se skládá z běžně používaných metod hodnocení investičních projektů a v případě většiny operačních programů je prováděna na základě cash fl ow hodnocení příjmů a výdajů za sledované období. Výjimku tvoří programy, které jsou zaměřeny na podporu neinvestičních projektů (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Operační program Praha Adaptabilita). Finanční analýza není vyžadována ani při žádostech do Programu rozvoje venkova a v rámci programů Marketing a Patent (Operační program Podnikání a inovace). V těchto případech je hodnocení projektů založeno spíše na socioekonomických efektech. Náš bulletin je určen především subjektům z řad podnikatelů, proto Vám v následujícím textu přiblížíme podmínky fi nanční analýzy používané v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Finanční ana- 1

2 lýza z OPPI se provádí na základě několika ukazatelů: 1) Čistá současná hodnota (NPV) fi nanční veličina vyjadřující současnou hodnotou budoucích peněžních toků a současných výdajů, používá se jako kritérium pro hodnocení výnosnosti investičních projektů. Podnikatelé by při zpracování FRP především neměli zapomínat, že se vyplňuje nejen fi nanční plán projektu, ale také fi nanční plán celého podniku. Ten je určen k vyhodnocení ekonomické efektivnosti celé fi rmy. Aby žadatelé neztráceli při hodnocení projektů body, je důležité, aby fi nanční plány (projektu i podniku) byly vzájemně propojené a všechny položky souhlasily i s indikátory, které jsou uvedeny v žádosti (nárůst obratu fi rmy, způsob fi nancování projektů, mzdové náklady apod.). Podnikatelé by se také měli připravit na to, že banky využívají fi nanční analýzu projektu také úvěrová smlouva. Tento dokument je pro banku i klienta již závazný a defi nuje přesný způsob a podmínky, za kterých bude projekt fi nancován. V současné době je závazný bankovní příslib požadován v době podání (plné) žádosti pouze u programu Nemovitosti. podnikatelský záměr zpracování finanční analýzy pro projekt získání úvěru od banky zpracování a podání žádosti o dotaci získání dotace Grafi cké znáznornění jednotlivých kroků přípravy projektového záměru až do fáze získání dotace (příslíbení dotace). 2) Finanční míra výnosnosti (IRR) úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná hodnota peněžních toků investice rovna nule. Investice je přijatelná, je-li její fi nanční míra výnosnosti větší než tržní diskontní míra stejně rizikových investic. 3) Doba návratnosti investice (DN) doba, za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici. 4) Průměrná doba odepisování investice (PDOI) vážený průměr z jednotlivých dílčích investic. Jako váha je použita počáteční hodnota každé dílčí investice bez DPH. Žadatelé, kteří chtějí získat dotace z OPPI, vyplňují fi nanční hodnocení projektu do elektronického formuláře fi nanční realizovatelnosti projektu (FRP). Na stránkách zprostředkujícího subjektu OPPI, agentury CzechInvest, jsou k dispozici metodické pokyny, ve kterých je důkladně vysvětleno, co která položka ve formuláři znamená a jaký údaj do ní vyplnit. Výše uvedené ukazatele pak systém automaticky vypočítá podle zanesených dat. také jako podklad pro schvalování úvěru k fi nancování projektu. Proto by vypracování fi nanční analýzy mělo předcházet jak samotnému podání žádosti o dotace, tak jednání s bankou. Zkušenosti banky s kvalitou fi nančních analýz se velmi liší především v závislosti na velikosti podniku. Obecně lze říci, že čím větší podnik, tím propracovanější fi nanční analýza bývá ze strany klienta zpracována. Pokud si klient není jistý obsahovou náplní a formou fi nanční analýzy, doporučujeme kontaktovat bankovního poradce a úvěrového analytika, kteří upřesní požadované údaje k projektu a hospodaření společnosti. Podnikatelské dotace z OPPI jsou vypláceny až po samotné realizaci projektu, tedy ex-post. I tak musí klient již v době podání žádosti o dotaci prokázat, že svůj záměr je schopen plně fi nancovat. Banka v souladu s podmínkami programu vystavuje za účelem takového prokázání dostatečných zdrojů na fi nancování záměru dva základní podklady. Prvním dokumentem je nezávazný bankovní příslib, kterým se banka zavazuje s klientem v případě získání příslibu dotace dále jednat. Je to podklad, který ze své povahy nestanovuje konkrétní podmínky úvěru ani jeho čerpání, banka zde pouze potvrzuje, že po splnění uvedených podmínek je ochotna na fi nancování konkrétního projektu poskytnout úvěr. Druhým dokumentem je závazný bankovní příslib neboli Jelikož fi nancování projektů s dotací má svá specifi ka, a to především v administrativní a procesní oblasti, mají banky pro tyto případy většinou připraveny zvláštní úvěrové produkty. Přestože se objem nevyčerpaných dotačních zdrojů tenčí a objem dotací dostupných po roce 2013 není znám, považujeme prostor pro spolupráci s klienty na bázi financování dotací stále za velmi významný, potvrzuje Ing. Rostislav Hamerník, ředitel centra pro Firemní klientelu, Praha. Například Euroúvěr, který nabízí fi remním klientům UniCredit Bank, umí pokrýt obě typické potřeby spojené s fi nancováním dotací. V první fázi jde zpravidla o tzv. předfi - nancování dotace vyplývající z již zmíněného faktu, že většina podnikatelských dotací se vyplácí ex-post, tedy až na základě doložených uhrazených nákladů. V další fázi pak hovoříme o tzv. spolufi nancování, střednědobých nebo dlouhodobých zdrojích na bázi investičního úvěru. 2

3 ÚSPĚŠNÝ PROJEKT STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Rozšíření a inovace strojního vybavení firmy Pavlínek s.r.o. Nákup nových strojů financovaný z dotací umožní ostravské společnosti Pavlínek s.r.o. rozšířit nabídku sortimentu a také zvýšit produktivitu práce zaměstnanců. Pozitivní přínosy se očekávají také v konkurenceschopnosti firma nakoupí trhací stroje a může lépe kontrolovat kvalitu svých výrobků i nakupovaného zboží. Společnost Pavlínek s.r.o. byla založena v roce 1996 a zaměřuje se na oblast vázacích prostředků, zvedací a manipulační techniky, ocelových lan, přivazovací techniky a souvisejícího sortimentu. Za tuto dobu jsme se dostali mezi největší firmy v této oblasti v ČR. Úzce spolupracujeme s řadou firem z Německa, Francie, Lucemburska, Holandska, Švédska, Dánska a dalších zemí, říká na úvod Ing. Dalibor Pavlínek a dodává, že zažádat o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace v rámci Rozvoje fi rem se rozhodli začátkem roku Po velmi úspěšném roce 2008 jsme hledali možnosti, co bychom ve firmě mohli vylepšit. Rozhodli jsme se pro dvě oblasti inovaci a rozšíření stávajícího strojního zařízení naší firmy. Obě tyto oblasti považujeme za důležité hlavně z hlediska konkurenceschopnosti. Rovněž se tím zlepší bezpečnost práce, vysvětluje Dalibor Pavlínek. včas reagovat na požadavky vyhlašovatele a komunikovat s projektovým manažerem. Jednou ze zásadních věcí je určitě dodržování stanovených termínů, dodává. A v čem konkrétně spočívá projekt fi rmy Pavlínek? Nakoupeno bude celkem pět strojů převíječka ocelových lan, odporová dělička ocelových lan, hydraulický lis pro lisování hliníkových objímek a dále dva zkušební trhací stroje. Projekt je v souladu s politikou integrovaného systému řízení firmy. Přínosy jsou v řadě oblastí v oblasti obchodní jednak v rozšíření nabídky pro naše zákazníky, dále zvýšení produktivity práce. Vzhledem k tomu, že máme certifikát dle ČSN EN 14001, je jedním z výsledků i úspora v oblasti energií novější stroje mají lepší parametry. Rovněž máme certifikát ČSN OHSAS 18001, a proto je dalším cílem zvýšení bezpečnosti práce. Velmi podstatným přínosem bude i možnost lepší kontroly jakosti jak našich výrobků, tak i nakupovaných komponentů a výrobků na trhacích strojích, jmenuje pozitiva projektu Dalibor Pavlínek. Kritická místa V současné době již byla ukončena 1. etapa a všechny tři stroje jsou v provozu a probíhá 2. etapa, v rámci které dojde k dodávce zkušebních strojů, a to do konce května Pro 1. etapu jsme nemuseli provádět žádné změny prostory máme připravené a zaměstnanci jsou kvalifikovaní. Pro druhou etapu jsou prostory rovněž připravené, budeme pouze zaškolovat pracovníka na obsluhu trhacích strojů, dokresluje plán prací Dalibor Pavlínek. Samotný projekt doposud probíhá bez velkých problémů, snad jedinou v podstatě banální komplikací bylo zadání místa realizace projektu tak, aby byl v souladu s výpisem z listu vlastnictví. Vzhledem k tomu, že jeden z objektů nemá číslo popisné ani orientační, museli jsme hledat možnost, jak uložit tuto informaci v rámci aplikace eaccount. Protože jsme teprve ukončili výběrová řízení 1. etapy, nevíme, jaká úskalí nás mohou v dalším průběhu potkat, zamýšlí se Dalibor Pavlínek a na závěr jmenuje tři věci, na které by si měli dát všichni žadatelé pozor: Jak jsem již uvedl, projekt musí být reálný a musí odpovídat možnostem firmy. Každý musí přesně dodržovat pravidla vyhlašovatele a případné nejasnosti včas komunikovat. A za třetí s ohledem na striktní pravidla poskytování dotací je klíčové mít veškerou dokumentaci v naprostém pořádku. Přínosy projektu Registrační žádost podalo vedení fi rmy v srpnu 2009 a plnou žádost měsíc na to. Kompletní schválení žádosti proběhlo bez problémů v červenci Vzhledem k tomu, že jsme se na projekt důkladně připravovali, proběhlo celé řízení celkem hladce, průběžně jsme doplňovali jen drobnosti, říká Dalibor Pavlínek a zdůrazňuje, že projekt musí být především reálný a musí odpovídat možnostem fi rmy, aby měl šanci na úspěch. Důležité je 3

4 ŽIVOTASCHOPNÝ MUSÍ BÝT KAŽDÝ FINANCOVANÝ PROJEKT, I TEN S DOTACÍ Příprava dotačního projektu se přibližně ve dvou třetinách neobejde bez nutnosti externího financování. V takové situaci se vyplatí co nejdříve kontaktovat svého bankovního poradce, případně se poradit přímo s bankovním specialistou na úvěry. O své zkušenosti a doporučení z této oblasti se s námi podělil Ing. Martin Horák, úvěrový analytik UniCredit Bank v Brně. Pokud se podnikatel chystá využít dotace z Evropské unie, měl by svůj prvotní záměr konzultovat s bankou hned v počátku? Jednoznačně ano. Jakákoliv investice s sebou nese určité komplikace, které mohou celý záměr zmařit. Pokud klient přijde do banky již v rané fázi projektu, je možné v předstihu harmonizovat zájmy účastníků tzn. banky, investora, CzechInvestu, ale i dodavatele, což výrazně zvyšuje šanci na úspěšné získání dotace a realizaci celého záměru. K financování projektů z Evropské unie je obvykle zapotřebí finanční úvěr, nabízíte v této oblasti svým klientům nějaké výhody? Pro fi nancování projektů s dotací nabízíme našim klientům speciální produkt upravený pro potřeby spolufi nancování a předfi nancování investičního záměru. Tento produkt je však velmi fl exibilní a dokáže respektovat nejenom potřeby našich klientů, ale také požadavky konkrétního programu. Co všechno by si klienti měli připravit, pokud žádají banku o úvěr? Klienti by si měli nejdříve rozmyslet, jakou formu úvěru a výši úvěru budou po bance požadovat. Dále kdy bude prostředky potřebovat, jakou preferují formu čerpání a jakou mohou poskytnout formu zajištění. Doklady nezbytné pro banku jsou prakticky totožné s podklady, které klient připravuje pro žádost o dotaci. Jedná se především o daňová přiznání za poslední dva roky včetně výhledu na následující období (3 měsíce), projektový záměr, fi nanční analýzu a také rozpracovanost záměru včetně časového harmonogramu. Na základě těchto podkladů banka vyhodnotí bonitu klienta (prováděn obdobný rating jako při registrační žádosti na CzechInvestu) a kvalitu a životaschopnost investičního záměru. Jak vlastně probíhá financování projektů podpořených ze strukturálních fondů? Většina programů funguje na principu výplaty ex-post, tj. výplaty až zpětně na základě doložených uhrazených nákladů. Námi připravený produkt Euroúvěr právě dokáže reagovat na tyto potřeby a nabízí vhodnou kombinaci krátkodobých, střednědobých až dlouhodobých zdrojů. Krátkodobé zdroje jsou poskytovány formou překlenovacího úvěru do výše poskytnuté dotace a jsou jednorázově bez sankce splaceny v době přidělení dotace. Střednědobé nebo dlouhodobé zdroje jsou poskytovány na spolufi nancování investičního záměru. Na co si žadatelé mají dát při financování největší pozor? Při žádosti o fi nancování je dobré mít na paměti, že banka neposkytuje fi nancování na zajištění, ale na schopnost společnosti splatit své závazky, aby k realizaci zajištění vůbec nemuselo dojít. Proto banka klade velký důraz na životaschopnost fi nancovaného projektu, schválení dotace je sice zásadním, ale nikoliv rozhodujícím faktorem pro poskytnutí fi nancování. Pro banku je také zásadní schopnost klienta dodržovat závazky a podmínky, které plynou ze smlouvy o dotaci. Martin Horák, úvěrový specialista, SME Brno Po dokončení studia v letech pracoval ve společnosti Coca-Cola Amatil Česká republika, spol. s r.o., na pozici obchodního zástupce. Poté nastoupil do Československé obchodní banky a.s., kde působil do roku Nejdříve v oddělení zpracování zahraničního platebního styku a následně působil jako obchodní podpora centra pro korporátní klientelu v Brně. V roce 2003 nastoupil do tehdejší HVB Bank na pozici úvěrového specialisty. V současné době působí na stejné pozici v týmu SME Brno. 4

5 AKTUALITY Operační program Podnikání a inovace Aktuálně běží výzvy, o kterých jsme Vás informovali v minulém čísle našeho Bulletinu: Program Potenciál do , Program Inovace (průmyslové vlastnictví) do , dále také program Prosperita do Nově byl také zveřejněn harmonogram výzev pro rok 2011: Operační program Životní prostředí Pokračuje výzva oblasti podpory omezování emisí, o které jsme Vás také informovali v minulém čísle Bulletinu ECC, a to do konce července 2011 (mimo Moravskoslezský kraj, zde pouze do ). program vyhlášení podpora Školicí střediska květen zakládání profesních školicích středisek Marketing květen účast fi rem na zahraničních veletrzích Poradenství červen poradenství profesních specialistů ICT a strategické služby srpen vznik center strategických služeb ICT v podnicích listopad pořízení informačních technologií Spolupráce / Klastry listopad vznik oborových sdružení KDE NÁS NAJDETE? Konzultanti ECC působí na pobočkách UniCredit Bank v Praze, Brně a Ostravě. Praha 1, náměstí Republiky 3a Mgr. Martin Potůček tel.: Ing. Petra Janáčová tel.: Mgr. Petra Klůnová tel.: Brno, Lidická 59 Ing. Kamila Slabáková tel.: Ostrava, Smetanovo náměstí 1 Ing. Tomáš Lacina tel.: Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím naší ové schránky na 5

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Business

Více

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ STUDIE ANALÝZA STAVU MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ 30. 06. 2010 Zadavatel: Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 Zhotovitel: RegioPartner, s.r.o. Prosecká 412/74, 190

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up Jak získat investora Business Angels Club Start-up Pro financování vzniku nových firem je při současné politice bank nereálné získat na rozjezd podnikání bankovní úvěr. Nadějí pro začínající firmy je získání

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU PROSPERITA Výzva II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování)

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE (opakování) 3/2008 OBSAH VI. sněm Svazu účetních Str. 1 2 Nová koncepce certifikace opakování hlavních zásad Str. 1 3 EDITORIAL Vážení čtenáři, od květnového vydání bulletinu proběhly nejen zkoušky v systému certifikace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU EKO-ENERGIE VÝZVA II Praha únor 2009 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více