Ing. Andrea Hylmarová ředitelka Evropského kompetenčního centra UCB PŘIPRAVUJEME FINANČNÍ ANALÝZU PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Andrea Hylmarová ředitelka Evropského kompetenčního centra UCB PŘIPRAVUJEME FINANČNÍ ANALÝZU PROJEKTU"

Transkript

1 číslo: 4 I duben 2011 I ECC BULLETIN Vážení čtenáři, financování projektů s dotací představovalo ještě před pár lety pro banky novou disciplínu. Stejně jako se žadatelé postupně učili správně připravit finančí analýzu projektu, musely banky upravit svůj dosavadní pohled na projektové financování. S dotacemi na jedné straně přišly do projektů vítané dodatečné zdroje, na druhé straně ale i nová rizika. Zásadní roli hraje už samotný fakt, že na dotaci není právní nárok a při nesplnění některé z mnoha (často rozdílných) podmínek dotačních programů může být v období až pěti let po jejím obdržení krácena či dokonce zcela odebrána. Problematické jsou i situace, kdy předmět dotovaného projektu nelze použít jako zajištění úvěru nebo když žadatel není schopen podílet se na financování projektu žádnými vlastními zdroji. Přesto všechno objem financování s dotací každoročně stoupá. Realita při krácení dotací naštěstí není tak černá, jak se zdálo, a žadatelé přistupují k zajištění financování projektu stále odpovědněji. Pokud se navíc podaří zjednodušit a sjednotit některá pravidla operačních programů a zlepšit informovanost o případných problémových projektech, může nastavený trend v klidu pokračovat. Ing. Andrea Hylmarová ředitelka Evropského kompetenčního centra UCB PŘIPRAVUJEME FINANČNÍ ANALÝZU PROJEKTU Finanční analýza projektu je nedílnou součástí každé žádosti o dotaci a jejím účelem je na základě údajů z připravovaného projektu vypočítat možnost jeho realizace. Kvalitně zpracované finanční hodnocení ale neslouží pouze jako jeden z podkladů pro výběr projektů k financování ze strukturálních fondů. Při jednání s bankou může mít zásadní vliv i na to, zda podnikatel získá úvěr, či nikoliv. Co všechno by měla finanční analýza obsahovat a na jaké věci si dát při jejím zpracování pozor, vám prozradí následující řádky. Finanční analýza má za úkol zhodnotit, jaké dopady bude mít realizace projektu na fi rmu a jestli je tato investice návratná. Jinými slovy, zda se fi rmě vůbec vyplatí projekt za daných podmínek (fi nanční zdroje, výnosnost záměru apod.) realizovat. Finanční analýza se skládá z běžně používaných metod hodnocení investičních projektů a v případě většiny operačních programů je prováděna na základě cash fl ow hodnocení příjmů a výdajů za sledované období. Výjimku tvoří programy, které jsou zaměřeny na podporu neinvestičních projektů (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Operační program Praha Adaptabilita). Finanční analýza není vyžadována ani při žádostech do Programu rozvoje venkova a v rámci programů Marketing a Patent (Operační program Podnikání a inovace). V těchto případech je hodnocení projektů založeno spíše na socioekonomických efektech. Náš bulletin je určen především subjektům z řad podnikatelů, proto Vám v následujícím textu přiblížíme podmínky fi nanční analýzy používané v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Finanční ana- 1

2 lýza z OPPI se provádí na základě několika ukazatelů: 1) Čistá současná hodnota (NPV) fi nanční veličina vyjadřující současnou hodnotou budoucích peněžních toků a současných výdajů, používá se jako kritérium pro hodnocení výnosnosti investičních projektů. Podnikatelé by při zpracování FRP především neměli zapomínat, že se vyplňuje nejen fi nanční plán projektu, ale také fi nanční plán celého podniku. Ten je určen k vyhodnocení ekonomické efektivnosti celé fi rmy. Aby žadatelé neztráceli při hodnocení projektů body, je důležité, aby fi nanční plány (projektu i podniku) byly vzájemně propojené a všechny položky souhlasily i s indikátory, které jsou uvedeny v žádosti (nárůst obratu fi rmy, způsob fi nancování projektů, mzdové náklady apod.). Podnikatelé by se také měli připravit na to, že banky využívají fi nanční analýzu projektu také úvěrová smlouva. Tento dokument je pro banku i klienta již závazný a defi nuje přesný způsob a podmínky, za kterých bude projekt fi nancován. V současné době je závazný bankovní příslib požadován v době podání (plné) žádosti pouze u programu Nemovitosti. podnikatelský záměr zpracování finanční analýzy pro projekt získání úvěru od banky zpracování a podání žádosti o dotaci získání dotace Grafi cké znáznornění jednotlivých kroků přípravy projektového záměru až do fáze získání dotace (příslíbení dotace). 2) Finanční míra výnosnosti (IRR) úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná hodnota peněžních toků investice rovna nule. Investice je přijatelná, je-li její fi nanční míra výnosnosti větší než tržní diskontní míra stejně rizikových investic. 3) Doba návratnosti investice (DN) doba, za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici. 4) Průměrná doba odepisování investice (PDOI) vážený průměr z jednotlivých dílčích investic. Jako váha je použita počáteční hodnota každé dílčí investice bez DPH. Žadatelé, kteří chtějí získat dotace z OPPI, vyplňují fi nanční hodnocení projektu do elektronického formuláře fi nanční realizovatelnosti projektu (FRP). Na stránkách zprostředkujícího subjektu OPPI, agentury CzechInvest, jsou k dispozici metodické pokyny, ve kterých je důkladně vysvětleno, co která položka ve formuláři znamená a jaký údaj do ní vyplnit. Výše uvedené ukazatele pak systém automaticky vypočítá podle zanesených dat. také jako podklad pro schvalování úvěru k fi nancování projektu. Proto by vypracování fi nanční analýzy mělo předcházet jak samotnému podání žádosti o dotace, tak jednání s bankou. Zkušenosti banky s kvalitou fi nančních analýz se velmi liší především v závislosti na velikosti podniku. Obecně lze říci, že čím větší podnik, tím propracovanější fi nanční analýza bývá ze strany klienta zpracována. Pokud si klient není jistý obsahovou náplní a formou fi nanční analýzy, doporučujeme kontaktovat bankovního poradce a úvěrového analytika, kteří upřesní požadované údaje k projektu a hospodaření společnosti. Podnikatelské dotace z OPPI jsou vypláceny až po samotné realizaci projektu, tedy ex-post. I tak musí klient již v době podání žádosti o dotaci prokázat, že svůj záměr je schopen plně fi nancovat. Banka v souladu s podmínkami programu vystavuje za účelem takového prokázání dostatečných zdrojů na fi nancování záměru dva základní podklady. Prvním dokumentem je nezávazný bankovní příslib, kterým se banka zavazuje s klientem v případě získání příslibu dotace dále jednat. Je to podklad, který ze své povahy nestanovuje konkrétní podmínky úvěru ani jeho čerpání, banka zde pouze potvrzuje, že po splnění uvedených podmínek je ochotna na fi nancování konkrétního projektu poskytnout úvěr. Druhým dokumentem je závazný bankovní příslib neboli Jelikož fi nancování projektů s dotací má svá specifi ka, a to především v administrativní a procesní oblasti, mají banky pro tyto případy většinou připraveny zvláštní úvěrové produkty. Přestože se objem nevyčerpaných dotačních zdrojů tenčí a objem dotací dostupných po roce 2013 není znám, považujeme prostor pro spolupráci s klienty na bázi financování dotací stále za velmi významný, potvrzuje Ing. Rostislav Hamerník, ředitel centra pro Firemní klientelu, Praha. Například Euroúvěr, který nabízí fi remním klientům UniCredit Bank, umí pokrýt obě typické potřeby spojené s fi nancováním dotací. V první fázi jde zpravidla o tzv. předfi - nancování dotace vyplývající z již zmíněného faktu, že většina podnikatelských dotací se vyplácí ex-post, tedy až na základě doložených uhrazených nákladů. V další fázi pak hovoříme o tzv. spolufi nancování, střednědobých nebo dlouhodobých zdrojích na bázi investičního úvěru. 2

3 ÚSPĚŠNÝ PROJEKT STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Rozšíření a inovace strojního vybavení firmy Pavlínek s.r.o. Nákup nových strojů financovaný z dotací umožní ostravské společnosti Pavlínek s.r.o. rozšířit nabídku sortimentu a také zvýšit produktivitu práce zaměstnanců. Pozitivní přínosy se očekávají také v konkurenceschopnosti firma nakoupí trhací stroje a může lépe kontrolovat kvalitu svých výrobků i nakupovaného zboží. Společnost Pavlínek s.r.o. byla založena v roce 1996 a zaměřuje se na oblast vázacích prostředků, zvedací a manipulační techniky, ocelových lan, přivazovací techniky a souvisejícího sortimentu. Za tuto dobu jsme se dostali mezi největší firmy v této oblasti v ČR. Úzce spolupracujeme s řadou firem z Německa, Francie, Lucemburska, Holandska, Švédska, Dánska a dalších zemí, říká na úvod Ing. Dalibor Pavlínek a dodává, že zažádat o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace v rámci Rozvoje fi rem se rozhodli začátkem roku Po velmi úspěšném roce 2008 jsme hledali možnosti, co bychom ve firmě mohli vylepšit. Rozhodli jsme se pro dvě oblasti inovaci a rozšíření stávajícího strojního zařízení naší firmy. Obě tyto oblasti považujeme za důležité hlavně z hlediska konkurenceschopnosti. Rovněž se tím zlepší bezpečnost práce, vysvětluje Dalibor Pavlínek. včas reagovat na požadavky vyhlašovatele a komunikovat s projektovým manažerem. Jednou ze zásadních věcí je určitě dodržování stanovených termínů, dodává. A v čem konkrétně spočívá projekt fi rmy Pavlínek? Nakoupeno bude celkem pět strojů převíječka ocelových lan, odporová dělička ocelových lan, hydraulický lis pro lisování hliníkových objímek a dále dva zkušební trhací stroje. Projekt je v souladu s politikou integrovaného systému řízení firmy. Přínosy jsou v řadě oblastí v oblasti obchodní jednak v rozšíření nabídky pro naše zákazníky, dále zvýšení produktivity práce. Vzhledem k tomu, že máme certifikát dle ČSN EN 14001, je jedním z výsledků i úspora v oblasti energií novější stroje mají lepší parametry. Rovněž máme certifikát ČSN OHSAS 18001, a proto je dalším cílem zvýšení bezpečnosti práce. Velmi podstatným přínosem bude i možnost lepší kontroly jakosti jak našich výrobků, tak i nakupovaných komponentů a výrobků na trhacích strojích, jmenuje pozitiva projektu Dalibor Pavlínek. Kritická místa V současné době již byla ukončena 1. etapa a všechny tři stroje jsou v provozu a probíhá 2. etapa, v rámci které dojde k dodávce zkušebních strojů, a to do konce května Pro 1. etapu jsme nemuseli provádět žádné změny prostory máme připravené a zaměstnanci jsou kvalifikovaní. Pro druhou etapu jsou prostory rovněž připravené, budeme pouze zaškolovat pracovníka na obsluhu trhacích strojů, dokresluje plán prací Dalibor Pavlínek. Samotný projekt doposud probíhá bez velkých problémů, snad jedinou v podstatě banální komplikací bylo zadání místa realizace projektu tak, aby byl v souladu s výpisem z listu vlastnictví. Vzhledem k tomu, že jeden z objektů nemá číslo popisné ani orientační, museli jsme hledat možnost, jak uložit tuto informaci v rámci aplikace eaccount. Protože jsme teprve ukončili výběrová řízení 1. etapy, nevíme, jaká úskalí nás mohou v dalším průběhu potkat, zamýšlí se Dalibor Pavlínek a na závěr jmenuje tři věci, na které by si měli dát všichni žadatelé pozor: Jak jsem již uvedl, projekt musí být reálný a musí odpovídat možnostem firmy. Každý musí přesně dodržovat pravidla vyhlašovatele a případné nejasnosti včas komunikovat. A za třetí s ohledem na striktní pravidla poskytování dotací je klíčové mít veškerou dokumentaci v naprostém pořádku. Přínosy projektu Registrační žádost podalo vedení fi rmy v srpnu 2009 a plnou žádost měsíc na to. Kompletní schválení žádosti proběhlo bez problémů v červenci Vzhledem k tomu, že jsme se na projekt důkladně připravovali, proběhlo celé řízení celkem hladce, průběžně jsme doplňovali jen drobnosti, říká Dalibor Pavlínek a zdůrazňuje, že projekt musí být především reálný a musí odpovídat možnostem fi rmy, aby měl šanci na úspěch. Důležité je 3

4 ŽIVOTASCHOPNÝ MUSÍ BÝT KAŽDÝ FINANCOVANÝ PROJEKT, I TEN S DOTACÍ Příprava dotačního projektu se přibližně ve dvou třetinách neobejde bez nutnosti externího financování. V takové situaci se vyplatí co nejdříve kontaktovat svého bankovního poradce, případně se poradit přímo s bankovním specialistou na úvěry. O své zkušenosti a doporučení z této oblasti se s námi podělil Ing. Martin Horák, úvěrový analytik UniCredit Bank v Brně. Pokud se podnikatel chystá využít dotace z Evropské unie, měl by svůj prvotní záměr konzultovat s bankou hned v počátku? Jednoznačně ano. Jakákoliv investice s sebou nese určité komplikace, které mohou celý záměr zmařit. Pokud klient přijde do banky již v rané fázi projektu, je možné v předstihu harmonizovat zájmy účastníků tzn. banky, investora, CzechInvestu, ale i dodavatele, což výrazně zvyšuje šanci na úspěšné získání dotace a realizaci celého záměru. K financování projektů z Evropské unie je obvykle zapotřebí finanční úvěr, nabízíte v této oblasti svým klientům nějaké výhody? Pro fi nancování projektů s dotací nabízíme našim klientům speciální produkt upravený pro potřeby spolufi nancování a předfi nancování investičního záměru. Tento produkt je však velmi fl exibilní a dokáže respektovat nejenom potřeby našich klientů, ale také požadavky konkrétního programu. Co všechno by si klienti měli připravit, pokud žádají banku o úvěr? Klienti by si měli nejdříve rozmyslet, jakou formu úvěru a výši úvěru budou po bance požadovat. Dále kdy bude prostředky potřebovat, jakou preferují formu čerpání a jakou mohou poskytnout formu zajištění. Doklady nezbytné pro banku jsou prakticky totožné s podklady, které klient připravuje pro žádost o dotaci. Jedná se především o daňová přiznání za poslední dva roky včetně výhledu na následující období (3 měsíce), projektový záměr, fi nanční analýzu a také rozpracovanost záměru včetně časového harmonogramu. Na základě těchto podkladů banka vyhodnotí bonitu klienta (prováděn obdobný rating jako při registrační žádosti na CzechInvestu) a kvalitu a životaschopnost investičního záměru. Jak vlastně probíhá financování projektů podpořených ze strukturálních fondů? Většina programů funguje na principu výplaty ex-post, tj. výplaty až zpětně na základě doložených uhrazených nákladů. Námi připravený produkt Euroúvěr právě dokáže reagovat na tyto potřeby a nabízí vhodnou kombinaci krátkodobých, střednědobých až dlouhodobých zdrojů. Krátkodobé zdroje jsou poskytovány formou překlenovacího úvěru do výše poskytnuté dotace a jsou jednorázově bez sankce splaceny v době přidělení dotace. Střednědobé nebo dlouhodobé zdroje jsou poskytovány na spolufi nancování investičního záměru. Na co si žadatelé mají dát při financování největší pozor? Při žádosti o fi nancování je dobré mít na paměti, že banka neposkytuje fi nancování na zajištění, ale na schopnost společnosti splatit své závazky, aby k realizaci zajištění vůbec nemuselo dojít. Proto banka klade velký důraz na životaschopnost fi nancovaného projektu, schválení dotace je sice zásadním, ale nikoliv rozhodujícím faktorem pro poskytnutí fi nancování. Pro banku je také zásadní schopnost klienta dodržovat závazky a podmínky, které plynou ze smlouvy o dotaci. Martin Horák, úvěrový specialista, SME Brno Po dokončení studia v letech pracoval ve společnosti Coca-Cola Amatil Česká republika, spol. s r.o., na pozici obchodního zástupce. Poté nastoupil do Československé obchodní banky a.s., kde působil do roku Nejdříve v oddělení zpracování zahraničního platebního styku a následně působil jako obchodní podpora centra pro korporátní klientelu v Brně. V roce 2003 nastoupil do tehdejší HVB Bank na pozici úvěrového specialisty. V současné době působí na stejné pozici v týmu SME Brno. 4

5 AKTUALITY Operační program Podnikání a inovace Aktuálně běží výzvy, o kterých jsme Vás informovali v minulém čísle našeho Bulletinu: Program Potenciál do , Program Inovace (průmyslové vlastnictví) do , dále také program Prosperita do Nově byl také zveřejněn harmonogram výzev pro rok 2011: Operační program Životní prostředí Pokračuje výzva oblasti podpory omezování emisí, o které jsme Vás také informovali v minulém čísle Bulletinu ECC, a to do konce července 2011 (mimo Moravskoslezský kraj, zde pouze do ). program vyhlášení podpora Školicí střediska květen zakládání profesních školicích středisek Marketing květen účast fi rem na zahraničních veletrzích Poradenství červen poradenství profesních specialistů ICT a strategické služby srpen vznik center strategických služeb ICT v podnicích listopad pořízení informačních technologií Spolupráce / Klastry listopad vznik oborových sdružení KDE NÁS NAJDETE? Konzultanti ECC působí na pobočkách UniCredit Bank v Praze, Brně a Ostravě. Praha 1, náměstí Republiky 3a Mgr. Martin Potůček tel.: Ing. Petra Janáčová tel.: Mgr. Petra Klůnová tel.: Brno, Lidická 59 Ing. Kamila Slabáková tel.: Ostrava, Smetanovo náměstí 1 Ing. Tomáš Lacina tel.: Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím naší ové schránky na 5

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Miroslav Pavlas Specialist Komerční banka, a.s. Ing. MIROSLAV PAVLAS (*1979) vystudoval Univerzitu

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

SHRNUTÍ VÝSTUPŮ BANKOVNÍHO KULATÉHO STOLU

SHRNUTÍ VÝSTUPŮ BANKOVNÍHO KULATÉHO STOLU SHRNUTÍ VÝSTUPŮ BANKOVNÍHO KULATÉHO STOLU Příprava nového programovacího období SF 2007-13 Diskutovaná témata: 1. Komentáře a připomínky bank k novému programovacímu období SF. -- stav a vývoj přípravy

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Přehled podpory Kdo může žádat o dotaci Omezení programu Přehled čerpání Postup administrace 2 Přehled

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Podání žádostí. Postup podání žádosti OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

Podání žádostí. Postup podání žádosti OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Postup vyplnění Registrační a Plné žádosti (v aplikaci eaccount) Ing. Karel Budka ředitel odboru konkurenceschopnosti Podání žádostí -- Elektronické podání žádostí

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Cesta k dotacím. Grantika České spořitelny. Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS. Praha 7. dubna 2010

Cesta k dotacím. Grantika České spořitelny. Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS. Praha 7. dubna 2010 Cesta k dotacím Grantika České spořitelny Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS Praha 7. dubna 2010 GRANTIKA ČS po roce s Českou spořitelnou Rok 2009 568 projektů 297 žádostí o dotace

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Zkušenost s programem Inovace. Crytur, spol. s r.o. Jindřich Houžvička jednatel společnosti

Zkušenost s programem Inovace. Crytur, spol. s r.o. Jindřich Houžvička jednatel společnosti Zkušenost s programem Inovace Crytur, spol. s r.o. Jindřich Houžvička jednatel společnosti 1 Projekty v programu Projekt č. 2.2D/147 Oxidační technologie výroby monokrystalů Ukončený v roce 2007 Projekt

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám II. Veřejná zakázka : Poskytnutí dvou dlouhodobých úvěrů pro obec Malé Svatoňovice Zadavatel : Obec Malé Svatoňovice, Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice, IČ

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů

Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů Výhled podpor pro MSP v roce 2015 prostřednictvím finančních nástrojů 1 Finanční nástroje Finanční nástroje úvěry, záruky či rizikový kapitál. Finanční nástroj - systém účtů a procesů vytvořený na základě

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

Financování projektů municipalit

Financování projektů municipalit Financování projektů municipalit 7.12.2011 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Související služby 7.12.2011 Hospodaření obcí (z pohledu

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18, 412 01 Litoměřice telefon (ústředna) :+420 416 723 131 fax :+420 416 723 530 e-mail : mjanosik@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bank.spojení

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky Dny malých obcí Vyškov, Praha 1. a 3. listopadu 2011 Malé obce plní základní funkce ÚSC Zajišťování výkonu přenesené působnosti - rostoucí mandatorní

Více

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Financování veřejného sektoru, Program energetických úspor Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Komunální financování 2.1. Financování projektů

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc.

Program Inostart. Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Program Inostart Praha 2.6.2015 Ing. Ladislav Dvořák, CSc. Přehled programu pro Start-upy Nové parametry programu od 05/2014 Žadatel je MSP, tj. velikost do 250 zaměstnanců, roční obrat do 50 mil. EUR

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Červen 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 BRNO V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Operačního programu Podnikání a inovace

Operačního programu Podnikání a inovace Podpora podnikání v době krize aneb komplexní analýza výsledků I. výzvy Operačního programu Podnikání a inovace Autor: Ing. Martin Krištof Cílem této analýzy je komplexní posouzení výsledků I. výzvy Operačního

Více

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ + Aktuální možnosti podpory z programu NEMOVITOSTI Lada KRATOCHVÍLOVÁ

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST

JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST JAK PŘIPRAVIT PROJEKTOVOU ŢÁDOST ZKUŠENOSTI Z PRAXE Eurovision, a. s. Veveří 102 602 00 Brno Czech Republic Tel.: 539 050 600 Fax: 543 235 709 E-mail: info@eurovision-eu.com URL: www.eurovision-eu.com

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů

Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů www.pwc.com Podpora rizikového kapitálu z veřejných zdrojů 2. května 2012 1 Obsah Definice rizikového kapitálu Podpora rizikového kapitálu v ČR Další formy podpory návratného financování z veřejných zdrojů

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Příloha č. 3 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Program Marketing

Příloha č. 3 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Program Marketing Příloha č. 3 - VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Program Marketing Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP se sídlem v ČR prostřednictvím individuálních účastí na veletrzích a výstavách v zahraničí. Výzva II 2.

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby. Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008

ČSOB Municipální program. specializované služby. Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů kraje Vysočina Jihlava 11.11.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Cash pooling fiktivní 3. Komunální financování

Více

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE

POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE POMOC BANK MUNICIPALITÁM V DOBĚ FINANČNÍ A EKONOMICKÉ KRIZE Rozpočet a finanční vize měst a krajů 2009 Praha, 24.9.2009 Jan Hanuš Municipality a programy veřejné podpory Komerční banka AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ

Více

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY

DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY DOTAČNÍ PROGRAMY PRO VELKÉ PODNIKY Evropská unie se snaží podporovat převážně malé a střední podniky. Ve strukturálních fondech je ale dostatek peněz i pro podporu podnikání velkých podniků. Velké podniky

Více

Dotace pro váš rozvoj a záměry

Dotace pro váš rozvoj a záměry Profesionální zpracování úspěšných žádostí o dotace Dotace pro váš rozvoj a záměry www.dotace-fondy.eu www.asistencnicentrum.cz Vážený kliente, dovolte nám, abychom vám představili společnost Asistenční

Více

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE

Operační program. Podnikání a inovace. 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 Program EKO-ENERGIE Agentura CzechInvest -- příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR -- vznik v roce 1992 -- od roku 2004 síť regionálních

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více