Ing. Andrea Hylmarová ředitelka Evropského kompetenčního centra UCB PŘIPRAVUJEME FINANČNÍ ANALÝZU PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Andrea Hylmarová ředitelka Evropského kompetenčního centra UCB PŘIPRAVUJEME FINANČNÍ ANALÝZU PROJEKTU"

Transkript

1 číslo: 4 I duben 2011 I ECC BULLETIN Vážení čtenáři, financování projektů s dotací představovalo ještě před pár lety pro banky novou disciplínu. Stejně jako se žadatelé postupně učili správně připravit finančí analýzu projektu, musely banky upravit svůj dosavadní pohled na projektové financování. S dotacemi na jedné straně přišly do projektů vítané dodatečné zdroje, na druhé straně ale i nová rizika. Zásadní roli hraje už samotný fakt, že na dotaci není právní nárok a při nesplnění některé z mnoha (často rozdílných) podmínek dotačních programů může být v období až pěti let po jejím obdržení krácena či dokonce zcela odebrána. Problematické jsou i situace, kdy předmět dotovaného projektu nelze použít jako zajištění úvěru nebo když žadatel není schopen podílet se na financování projektu žádnými vlastními zdroji. Přesto všechno objem financování s dotací každoročně stoupá. Realita při krácení dotací naštěstí není tak černá, jak se zdálo, a žadatelé přistupují k zajištění financování projektu stále odpovědněji. Pokud se navíc podaří zjednodušit a sjednotit některá pravidla operačních programů a zlepšit informovanost o případných problémových projektech, může nastavený trend v klidu pokračovat. Ing. Andrea Hylmarová ředitelka Evropského kompetenčního centra UCB PŘIPRAVUJEME FINANČNÍ ANALÝZU PROJEKTU Finanční analýza projektu je nedílnou součástí každé žádosti o dotaci a jejím účelem je na základě údajů z připravovaného projektu vypočítat možnost jeho realizace. Kvalitně zpracované finanční hodnocení ale neslouží pouze jako jeden z podkladů pro výběr projektů k financování ze strukturálních fondů. Při jednání s bankou může mít zásadní vliv i na to, zda podnikatel získá úvěr, či nikoliv. Co všechno by měla finanční analýza obsahovat a na jaké věci si dát při jejím zpracování pozor, vám prozradí následující řádky. Finanční analýza má za úkol zhodnotit, jaké dopady bude mít realizace projektu na fi rmu a jestli je tato investice návratná. Jinými slovy, zda se fi rmě vůbec vyplatí projekt za daných podmínek (fi nanční zdroje, výnosnost záměru apod.) realizovat. Finanční analýza se skládá z běžně používaných metod hodnocení investičních projektů a v případě většiny operačních programů je prováděna na základě cash fl ow hodnocení příjmů a výdajů za sledované období. Výjimku tvoří programy, které jsou zaměřeny na podporu neinvestičních projektů (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Operační program Praha Adaptabilita). Finanční analýza není vyžadována ani při žádostech do Programu rozvoje venkova a v rámci programů Marketing a Patent (Operační program Podnikání a inovace). V těchto případech je hodnocení projektů založeno spíše na socioekonomických efektech. Náš bulletin je určen především subjektům z řad podnikatelů, proto Vám v následujícím textu přiblížíme podmínky fi nanční analýzy používané v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Finanční ana- 1

2 lýza z OPPI se provádí na základě několika ukazatelů: 1) Čistá současná hodnota (NPV) fi nanční veličina vyjadřující současnou hodnotou budoucích peněžních toků a současných výdajů, používá se jako kritérium pro hodnocení výnosnosti investičních projektů. Podnikatelé by při zpracování FRP především neměli zapomínat, že se vyplňuje nejen fi nanční plán projektu, ale také fi nanční plán celého podniku. Ten je určen k vyhodnocení ekonomické efektivnosti celé fi rmy. Aby žadatelé neztráceli při hodnocení projektů body, je důležité, aby fi nanční plány (projektu i podniku) byly vzájemně propojené a všechny položky souhlasily i s indikátory, které jsou uvedeny v žádosti (nárůst obratu fi rmy, způsob fi nancování projektů, mzdové náklady apod.). Podnikatelé by se také měli připravit na to, že banky využívají fi nanční analýzu projektu také úvěrová smlouva. Tento dokument je pro banku i klienta již závazný a defi nuje přesný způsob a podmínky, za kterých bude projekt fi nancován. V současné době je závazný bankovní příslib požadován v době podání (plné) žádosti pouze u programu Nemovitosti. podnikatelský záměr zpracování finanční analýzy pro projekt získání úvěru od banky zpracování a podání žádosti o dotaci získání dotace Grafi cké znáznornění jednotlivých kroků přípravy projektového záměru až do fáze získání dotace (příslíbení dotace). 2) Finanční míra výnosnosti (IRR) úroková (diskontní) míra, při které je čistá současná hodnota peněžních toků investice rovna nule. Investice je přijatelná, je-li její fi nanční míra výnosnosti větší než tržní diskontní míra stejně rizikových investic. 3) Doba návratnosti investice (DN) doba, za kterou peněžní příjmy z investice vyrovnají počáteční kapitálový výdaj na investici. 4) Průměrná doba odepisování investice (PDOI) vážený průměr z jednotlivých dílčích investic. Jako váha je použita počáteční hodnota každé dílčí investice bez DPH. Žadatelé, kteří chtějí získat dotace z OPPI, vyplňují fi nanční hodnocení projektu do elektronického formuláře fi nanční realizovatelnosti projektu (FRP). Na stránkách zprostředkujícího subjektu OPPI, agentury CzechInvest, jsou k dispozici metodické pokyny, ve kterých je důkladně vysvětleno, co která položka ve formuláři znamená a jaký údaj do ní vyplnit. Výše uvedené ukazatele pak systém automaticky vypočítá podle zanesených dat. také jako podklad pro schvalování úvěru k fi nancování projektu. Proto by vypracování fi nanční analýzy mělo předcházet jak samotnému podání žádosti o dotace, tak jednání s bankou. Zkušenosti banky s kvalitou fi nančních analýz se velmi liší především v závislosti na velikosti podniku. Obecně lze říci, že čím větší podnik, tím propracovanější fi nanční analýza bývá ze strany klienta zpracována. Pokud si klient není jistý obsahovou náplní a formou fi nanční analýzy, doporučujeme kontaktovat bankovního poradce a úvěrového analytika, kteří upřesní požadované údaje k projektu a hospodaření společnosti. Podnikatelské dotace z OPPI jsou vypláceny až po samotné realizaci projektu, tedy ex-post. I tak musí klient již v době podání žádosti o dotaci prokázat, že svůj záměr je schopen plně fi nancovat. Banka v souladu s podmínkami programu vystavuje za účelem takového prokázání dostatečných zdrojů na fi nancování záměru dva základní podklady. Prvním dokumentem je nezávazný bankovní příslib, kterým se banka zavazuje s klientem v případě získání příslibu dotace dále jednat. Je to podklad, který ze své povahy nestanovuje konkrétní podmínky úvěru ani jeho čerpání, banka zde pouze potvrzuje, že po splnění uvedených podmínek je ochotna na fi nancování konkrétního projektu poskytnout úvěr. Druhým dokumentem je závazný bankovní příslib neboli Jelikož fi nancování projektů s dotací má svá specifi ka, a to především v administrativní a procesní oblasti, mají banky pro tyto případy většinou připraveny zvláštní úvěrové produkty. Přestože se objem nevyčerpaných dotačních zdrojů tenčí a objem dotací dostupných po roce 2013 není znám, považujeme prostor pro spolupráci s klienty na bázi financování dotací stále za velmi významný, potvrzuje Ing. Rostislav Hamerník, ředitel centra pro Firemní klientelu, Praha. Například Euroúvěr, který nabízí fi remním klientům UniCredit Bank, umí pokrýt obě typické potřeby spojené s fi nancováním dotací. V první fázi jde zpravidla o tzv. předfi - nancování dotace vyplývající z již zmíněného faktu, že většina podnikatelských dotací se vyplácí ex-post, tedy až na základě doložených uhrazených nákladů. V další fázi pak hovoříme o tzv. spolufi nancování, střednědobých nebo dlouhodobých zdrojích na bázi investičního úvěru. 2

3 ÚSPĚŠNÝ PROJEKT STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU Rozšíření a inovace strojního vybavení firmy Pavlínek s.r.o. Nákup nových strojů financovaný z dotací umožní ostravské společnosti Pavlínek s.r.o. rozšířit nabídku sortimentu a také zvýšit produktivitu práce zaměstnanců. Pozitivní přínosy se očekávají také v konkurenceschopnosti firma nakoupí trhací stroje a může lépe kontrolovat kvalitu svých výrobků i nakupovaného zboží. Společnost Pavlínek s.r.o. byla založena v roce 1996 a zaměřuje se na oblast vázacích prostředků, zvedací a manipulační techniky, ocelových lan, přivazovací techniky a souvisejícího sortimentu. Za tuto dobu jsme se dostali mezi největší firmy v této oblasti v ČR. Úzce spolupracujeme s řadou firem z Německa, Francie, Lucemburska, Holandska, Švédska, Dánska a dalších zemí, říká na úvod Ing. Dalibor Pavlínek a dodává, že zažádat o dotace z Operačního programu Podnikání a inovace v rámci Rozvoje fi rem se rozhodli začátkem roku Po velmi úspěšném roce 2008 jsme hledali možnosti, co bychom ve firmě mohli vylepšit. Rozhodli jsme se pro dvě oblasti inovaci a rozšíření stávajícího strojního zařízení naší firmy. Obě tyto oblasti považujeme za důležité hlavně z hlediska konkurenceschopnosti. Rovněž se tím zlepší bezpečnost práce, vysvětluje Dalibor Pavlínek. včas reagovat na požadavky vyhlašovatele a komunikovat s projektovým manažerem. Jednou ze zásadních věcí je určitě dodržování stanovených termínů, dodává. A v čem konkrétně spočívá projekt fi rmy Pavlínek? Nakoupeno bude celkem pět strojů převíječka ocelových lan, odporová dělička ocelových lan, hydraulický lis pro lisování hliníkových objímek a dále dva zkušební trhací stroje. Projekt je v souladu s politikou integrovaného systému řízení firmy. Přínosy jsou v řadě oblastí v oblasti obchodní jednak v rozšíření nabídky pro naše zákazníky, dále zvýšení produktivity práce. Vzhledem k tomu, že máme certifikát dle ČSN EN 14001, je jedním z výsledků i úspora v oblasti energií novější stroje mají lepší parametry. Rovněž máme certifikát ČSN OHSAS 18001, a proto je dalším cílem zvýšení bezpečnosti práce. Velmi podstatným přínosem bude i možnost lepší kontroly jakosti jak našich výrobků, tak i nakupovaných komponentů a výrobků na trhacích strojích, jmenuje pozitiva projektu Dalibor Pavlínek. Kritická místa V současné době již byla ukončena 1. etapa a všechny tři stroje jsou v provozu a probíhá 2. etapa, v rámci které dojde k dodávce zkušebních strojů, a to do konce května Pro 1. etapu jsme nemuseli provádět žádné změny prostory máme připravené a zaměstnanci jsou kvalifikovaní. Pro druhou etapu jsou prostory rovněž připravené, budeme pouze zaškolovat pracovníka na obsluhu trhacích strojů, dokresluje plán prací Dalibor Pavlínek. Samotný projekt doposud probíhá bez velkých problémů, snad jedinou v podstatě banální komplikací bylo zadání místa realizace projektu tak, aby byl v souladu s výpisem z listu vlastnictví. Vzhledem k tomu, že jeden z objektů nemá číslo popisné ani orientační, museli jsme hledat možnost, jak uložit tuto informaci v rámci aplikace eaccount. Protože jsme teprve ukončili výběrová řízení 1. etapy, nevíme, jaká úskalí nás mohou v dalším průběhu potkat, zamýšlí se Dalibor Pavlínek a na závěr jmenuje tři věci, na které by si měli dát všichni žadatelé pozor: Jak jsem již uvedl, projekt musí být reálný a musí odpovídat možnostem firmy. Každý musí přesně dodržovat pravidla vyhlašovatele a případné nejasnosti včas komunikovat. A za třetí s ohledem na striktní pravidla poskytování dotací je klíčové mít veškerou dokumentaci v naprostém pořádku. Přínosy projektu Registrační žádost podalo vedení fi rmy v srpnu 2009 a plnou žádost měsíc na to. Kompletní schválení žádosti proběhlo bez problémů v červenci Vzhledem k tomu, že jsme se na projekt důkladně připravovali, proběhlo celé řízení celkem hladce, průběžně jsme doplňovali jen drobnosti, říká Dalibor Pavlínek a zdůrazňuje, že projekt musí být především reálný a musí odpovídat možnostem fi rmy, aby měl šanci na úspěch. Důležité je 3

4 ŽIVOTASCHOPNÝ MUSÍ BÝT KAŽDÝ FINANCOVANÝ PROJEKT, I TEN S DOTACÍ Příprava dotačního projektu se přibližně ve dvou třetinách neobejde bez nutnosti externího financování. V takové situaci se vyplatí co nejdříve kontaktovat svého bankovního poradce, případně se poradit přímo s bankovním specialistou na úvěry. O své zkušenosti a doporučení z této oblasti se s námi podělil Ing. Martin Horák, úvěrový analytik UniCredit Bank v Brně. Pokud se podnikatel chystá využít dotace z Evropské unie, měl by svůj prvotní záměr konzultovat s bankou hned v počátku? Jednoznačně ano. Jakákoliv investice s sebou nese určité komplikace, které mohou celý záměr zmařit. Pokud klient přijde do banky již v rané fázi projektu, je možné v předstihu harmonizovat zájmy účastníků tzn. banky, investora, CzechInvestu, ale i dodavatele, což výrazně zvyšuje šanci na úspěšné získání dotace a realizaci celého záměru. K financování projektů z Evropské unie je obvykle zapotřebí finanční úvěr, nabízíte v této oblasti svým klientům nějaké výhody? Pro fi nancování projektů s dotací nabízíme našim klientům speciální produkt upravený pro potřeby spolufi nancování a předfi nancování investičního záměru. Tento produkt je však velmi fl exibilní a dokáže respektovat nejenom potřeby našich klientů, ale také požadavky konkrétního programu. Co všechno by si klienti měli připravit, pokud žádají banku o úvěr? Klienti by si měli nejdříve rozmyslet, jakou formu úvěru a výši úvěru budou po bance požadovat. Dále kdy bude prostředky potřebovat, jakou preferují formu čerpání a jakou mohou poskytnout formu zajištění. Doklady nezbytné pro banku jsou prakticky totožné s podklady, které klient připravuje pro žádost o dotaci. Jedná se především o daňová přiznání za poslední dva roky včetně výhledu na následující období (3 měsíce), projektový záměr, fi nanční analýzu a také rozpracovanost záměru včetně časového harmonogramu. Na základě těchto podkladů banka vyhodnotí bonitu klienta (prováděn obdobný rating jako při registrační žádosti na CzechInvestu) a kvalitu a životaschopnost investičního záměru. Jak vlastně probíhá financování projektů podpořených ze strukturálních fondů? Většina programů funguje na principu výplaty ex-post, tj. výplaty až zpětně na základě doložených uhrazených nákladů. Námi připravený produkt Euroúvěr právě dokáže reagovat na tyto potřeby a nabízí vhodnou kombinaci krátkodobých, střednědobých až dlouhodobých zdrojů. Krátkodobé zdroje jsou poskytovány formou překlenovacího úvěru do výše poskytnuté dotace a jsou jednorázově bez sankce splaceny v době přidělení dotace. Střednědobé nebo dlouhodobé zdroje jsou poskytovány na spolufi nancování investičního záměru. Na co si žadatelé mají dát při financování největší pozor? Při žádosti o fi nancování je dobré mít na paměti, že banka neposkytuje fi nancování na zajištění, ale na schopnost společnosti splatit své závazky, aby k realizaci zajištění vůbec nemuselo dojít. Proto banka klade velký důraz na životaschopnost fi nancovaného projektu, schválení dotace je sice zásadním, ale nikoliv rozhodujícím faktorem pro poskytnutí fi nancování. Pro banku je také zásadní schopnost klienta dodržovat závazky a podmínky, které plynou ze smlouvy o dotaci. Martin Horák, úvěrový specialista, SME Brno Po dokončení studia v letech pracoval ve společnosti Coca-Cola Amatil Česká republika, spol. s r.o., na pozici obchodního zástupce. Poté nastoupil do Československé obchodní banky a.s., kde působil do roku Nejdříve v oddělení zpracování zahraničního platebního styku a následně působil jako obchodní podpora centra pro korporátní klientelu v Brně. V roce 2003 nastoupil do tehdejší HVB Bank na pozici úvěrového specialisty. V současné době působí na stejné pozici v týmu SME Brno. 4

5 AKTUALITY Operační program Podnikání a inovace Aktuálně běží výzvy, o kterých jsme Vás informovali v minulém čísle našeho Bulletinu: Program Potenciál do , Program Inovace (průmyslové vlastnictví) do , dále také program Prosperita do Nově byl také zveřejněn harmonogram výzev pro rok 2011: Operační program Životní prostředí Pokračuje výzva oblasti podpory omezování emisí, o které jsme Vás také informovali v minulém čísle Bulletinu ECC, a to do konce července 2011 (mimo Moravskoslezský kraj, zde pouze do ). program vyhlášení podpora Školicí střediska květen zakládání profesních školicích středisek Marketing květen účast fi rem na zahraničních veletrzích Poradenství červen poradenství profesních specialistů ICT a strategické služby srpen vznik center strategických služeb ICT v podnicích listopad pořízení informačních technologií Spolupráce / Klastry listopad vznik oborových sdružení KDE NÁS NAJDETE? Konzultanti ECC působí na pobočkách UniCredit Bank v Praze, Brně a Ostravě. Praha 1, náměstí Republiky 3a Mgr. Martin Potůček tel.: Ing. Petra Janáčová tel.: Mgr. Petra Klůnová tel.: Brno, Lidická 59 Ing. Kamila Slabáková tel.: Ostrava, Smetanovo náměstí 1 Ing. Tomáš Lacina tel.: Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím naší ové schránky na 5

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields

Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Pohled UniCredit Bank na financování brownfields Únor 2011 Martin Horák, úvěrový specialista, Firemní klientela, Regionální centrum Brno III Martin Potůček, konzultant Evropského kompetenčního centra Brno

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Dotace a úvěr jak na to?

Dotace a úvěr jak na to? Dotace a úvěr jak na to? Bankovní produkty a finanční instrumenty pro výzkum, vývoj a inovace Praha 30.11.2009 KB Finanční nástroje Hypoteční úvěr Kreditní karta pro podnikatele Profi úvěr FIX menší a

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Aktuální stav implementace Ing. Zuzana Matějíčková Ředitelka odboru implementace strukturálních fondů, MPO ČR Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Podpora inovačního potenciálu MSP na regionální úrovni 19. září 2011 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Inovace a CzechInvest CO JSOU INOVACE?

Více

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest

Představení agentury CzechInvest. Obsah příspěvku agentury CzechInvest Obsah příspěvku agentury CzechInvest -- Představení agentury CzechInvest -- Aktuální výzvy OPPI -- Nemovitosti -- Školicí střediska -- Prosperita -- ICT a strategické služby -- Potenciál -- Patent -- Implementace

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové

Dotační tituly pro IT/ICT sektor. Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Konference ISSS 2010 12. dubna 2010, Hradec Králové Agenda prezentace O společnosti Dotace obecně Dotace na mzdy v IT program ICT a strateg. služby Dotace na IT produkty program ICT v podnicích Podání

Více

Rozvoj podnikatelů Olga Wiesnerová

Rozvoj podnikatelů Olga Wiesnerová Olga Wiesnerová Fond Vysočiny Co je to FV? účelový rozvojový Fond Vysočiny jde o systém grantové a dotační politiky kraje podpora rozvojových záměrů všeho druhu probíhá formou soutěže základ v Programu

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A

CBA - HOTOVOSTNÍ TOKY - Varianta A VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY ROZPOČET PROJEKTU Harmonogram realizace Náklady v tis. Kč Neopráv. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 Celkem Zahájení projektu 2007 Ukončení projektu 2009 Celkové stavební náklady

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY RAMS Assets s.r.o. Klimentská 1216/46 110 02 Praha 1 www.rams.as CÍL VÝZVY OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PROGRAM ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY Cílem je podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb,

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

SHRNUTÍ VÝSTUPŮ BANKOVNÍHO KULATÉHO STOLU

SHRNUTÍ VÝSTUPŮ BANKOVNÍHO KULATÉHO STOLU SHRNUTÍ VÝSTUPŮ BANKOVNÍHO KULATÉHO STOLU Příprava nového programovacího období SF 2007-13 Diskutovaná témata: 1. Komentáře a připomínky bank k novému programovacímu období SF. -- stav a vývoj přípravy

Více

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Přehled podpory Kdo může žádat o dotaci Omezení programu Přehled čerpání Postup administrace 2 Přehled

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015

BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 BROWNFIELD TŘEBÍČ 2015 Petr Ullmann 22. října 2015 Obsah Brownfield x Greenfield Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Program Nemovitosti (zpracováno podle materiálů Agentury pro

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE Ing. Daniel Hajda CZECHINVEST Regionální kancelář pro Zlínský kraj 26.06.2008 Obsah Operační program Podnikání a inovace Aktuální výzvy Implementace: jak ţádat o podporu,

Více

DOTAČNÍ PODPORA Z EU

DOTAČNÍ PODPORA Z EU DOTAČNÍ PODPORA Z EU V Olomouci dne 27.11.2009 Zpracovatel: Lenka Keclíková Období 2007 2013: celkem 24 operačních programů Vybrané programy: OP Podnikání a inovace OP Výzkum a vývoj pro inovace OP Lidské

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Miroslav Pavlas Specialist Komerční banka, a.s. Ing. MIROSLAV PAVLAS (*1979) vystudoval Univerzitu

Více

Programovací období EU Financování projektů municipalit.

Programovací období EU Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Klastry v nové Výzvě. Program SPOLUPRÁCE OPPI

Klastry v nové Výzvě. Program SPOLUPRÁCE OPPI Klastry v nové Výzvě Program SPOLUPRÁCE OPPI 2007-2013 Klastry v OPPI Zveřejnění Výzvy: 1.7.2008 Příjem registračních žádostí: od 28.8.2008 do 28.2.2009 Příjem plných žádostí: od 3.11.2008 do 31.4.2009

Více

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI

POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI POVINNÉ PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI O PLATBU V OPPI Povinné přílohy k Žádosti o platbu všech dotačních programů podpory: - kopie účetních dokladů a dokladů o úhradě - kopie kupních smluv a kopie smluv o dílo (s

Více

Dotační tituly pro IT/ICT sektor

Dotační tituly pro IT/ICT sektor enovation Vznik v první polovině roku 2007 Poradenská činnost v oblasti egovernmentu a strukturálních fondů/dotace Primární zaměření na dotační tituly v ICT oblasti, konkrétně programy ICT a strategické

Více

Večer s českou chemií 2013

Večer s českou chemií 2013 Večer s českou chemií 2013 Možnosti využití podpory české chemie v oblasti energetické účinnosti ze Strukturálních fondů EU Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací

Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha Financování inovací Ing Ladislav Dvořák, CSc. Praha 7.12.2016 Financování inovací 1. Úvod 2. Program Inostart 2. EIB Global Loans 2. EIF InnovFin 2 Obecné možnosti financování Mohou platit za vybrané služby, v některých případech

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám

Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám Financování nových technologií vedoucí k provozním úsporám Blahoslav Němeček David Koudela 18. března 2014 Současná situace v průmyslových podnicích a připravovaná opatření státu Průmyslové podniky Stát

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012

ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE BŘEZINA 2008 2012 A2- dobrý (kvalitní) subjekt, s velmi dobrou schopností splácet své závazky, doporučeno sledovat budoucí riziko v delším časovém horizontu STR2 Kvalitní subjekt

Více

INOVACE (ve znění platném od )

INOVACE (ve znění platném od ) Změna: 31.7.2006 INOVACE (ve znění platném od.. 2007) Tento program realizuje Prioritu 1, Oblast intervence 1.3 Inovace, Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. Veřejná podpora poskytnutá prostřednictvím

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012

AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 AKTUÁLNÍ STAV ČERPÁNÍ OPPI Novinky připravované pro rok 2012 Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF 5. prosince 2011, Praha OPPI Operační program Podnikání a inovace Základní programový

Více

Cesta k dotacím. Grantika České spořitelny. Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS. Praha 7. dubna 2010

Cesta k dotacím. Grantika České spořitelny. Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS. Praha 7. dubna 2010 Cesta k dotacím Grantika České spořitelny Karel Goldemund, generální ředitel společnosti Grantika ČS Praha 7. dubna 2010 GRANTIKA ČS po roce s Českou spořitelnou Rok 2009 568 projektů 297 žádostí o dotace

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

Zkušenost s programem Inovace. Crytur, spol. s r.o. Jindřich Houžvička jednatel společnosti

Zkušenost s programem Inovace. Crytur, spol. s r.o. Jindřich Houžvička jednatel společnosti Zkušenost s programem Inovace Crytur, spol. s r.o. Jindřich Houžvička jednatel společnosti 1 Projekty v programu Projekt č. 2.2D/147 Oxidační technologie výroby monokrystalů Ukončený v roce 2007 Projekt

Více

Novinky v oblasti dotací

Novinky v oblasti dotací Čím lépe znáte pravidla, tím lepší jste hráč Novinky v oblasti dotací listopad 2013 Deloitte Česká republika ČR - dotace Poslední příležitost získat dotaci na nákup strojního vybavení Ministerstvo průmyslu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Rozvoj Identifikace výzvy Program Rozvoj Prioritní osa 2 Číslo výzvy

Více

Nové výzvy pro monitoring energií

Nové výzvy pro monitoring energií Jihlava 22. 10. 2013 Nové výzvy pro monitoring energií RNDr. Tomáš Chudoba DEA Energetická agentura, s.r.o. Energetické dokumenty audity, průkazy, posudky, koncepce, Energetický management implementace

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Platnost od: VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

Platnost od: VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Příloha č. 3 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu: (obec, okres, NUTS III - kraj): Požadovaná částka dotace (v tis. Kč): Výběrová kritéria jsou rozdělena

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

Základní charakteristika Agentury CzechInvest

Základní charakteristika Agentury CzechInvest Diskusní setkání Stavebního fóra Brownfieldy v Plzeňském kraji a možnosti jejich financování z OPPI PhDr. Blanka Bendlová Ředitelka regionální kanceláře pro Plzeňský kraj 25. 3. 2009, Hotel Angelo, Plzeň

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výběrová kritéria

Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výběrová kritéria Program ŠKOLICÍ STŘEDISKA 1. Kritéria typu ano/ne, jejichž nesplnění znamená vyřazení projektu: Hodnotí: projektový manažer Projekt je realizován v rámci stanoveného odvětvového vymezení ano ne Ve vztahu

Více

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit.

Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Programovací období EU 2014 2020. Financování projektů municipalit. Financování projektů municipalit Základní východiska: Stabilní hospodaření obcí a měst Zkušenosti obcí a měst s realizací projektů podporovaných

Více

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje

Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Kravaře, 19. dubna 2012 VII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje REGIONÁLNÍ KANCELÁŘ pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ + Aktuální možnosti podpory z programu NEMOVITOSTI Lada KRATOCHVÍLOVÁ

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku

Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Operační program Podnikání a inovace Cesta k rozvoji Vašeho podniku Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI 26. listopadu 2009, hotel Clarion Operační

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Hospodaření obcí a nové investice

Hospodaření obcí a nové investice Hospodaření obcí a nové investice Komerční banka, a.s. 41. Den malých obcí 27.2. 2014 Prostějov 4.3. 2014 Praha Vývoj ekonomiky ČR a hospodaření obcí Do roku 2008 stabilní prostředí - ekonomický růst,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA. PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA. PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva Příloha č. 4 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva ZÁKLADNÍ ÚDAJE Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu (NUTS III okres): Požadovaná částka (dotace): Kč Metodika

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická

Indikativní nabídka financování pro. Společenství vlastníků jednotek Lidická Indikativní nabídka financování pro Společenství vlastníků jednotek Lidická Duben 2010 Vážená paní Bc. Zuzana Klusáčková Lidická 602 00 Brno V Brně, dne 11. června 2010 Vážená paní Klusáčková, v návaznosti

Více

Příloha č. 4 - KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ II. VÝZVY

Příloha č. 4 - KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ II. VÝZVY Příloha č. 4 - KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ II. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY OP PIK - TECHNOLOGIE (vazba na III. výzvu IV. prodloužení programu Rozvoj/OPPI) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Registrační číslo: Žadatel: Název projektu:

Více

Financování projektů municipalit

Financování projektů municipalit Financování projektů municipalit 7.12.2011 Obsah: Hospodaření obcí a Zákon o VZ (z pohledu podmínek financování) Poskytnutí úvěru Odkupy pohledávek Související služby 7.12.2011 Hospodaření obcí (z pohledu

Více

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora

Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Rizika a budoucnost evropských fondů z pohledu koordinátora Ing. Daniel Braun, M.A. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor řízení a koordinace NSRR 1 nok@mmr.cz Strategie pro období 2007 2013 (Evropský

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

kam směřuje zelený závazek EU?

kam směřuje zelený závazek EU? Energetická účinnost: Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor debata v Evropském domě 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU

Více

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE

Operační program Podnikání a inovace SPOLUPRÁCE SPOLUPRÁCE Program realizuje Prioritní osu 5 Prostředí pro podnikání a inovace Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je podpora vzniku a rozvoje kooperačních

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.

Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01. Název projektu: Rozvoj profesních znalostí zaměstnanců a implementace systému řízení jakosti Registrační číslo projektu: CZ.04.3.07/4.1.01.2/4132 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název zakázky: Zavedení

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Podání žádostí. Postup podání žádosti OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI)

Podání žádostí. Postup podání žádosti OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE (OPPI) Postup vyplnění Registrační a Plné žádosti (v aplikaci eaccount) Ing. Karel Budka ředitel odboru konkurenceschopnosti Podání žádostí -- Elektronické podání žádostí

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18, 412 01 Litoměřice telefon (ústředna) :+420 416 723 131 fax :+420 416 723 530 e-mail : mjanosik@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bank.spojení

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008

Program energetických úspor. Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Financování veřejného sektoru, Program energetických úspor Snižování nákladů na energie ve veřejném sektoru Benice 26.8.2008 Obsah 1. Municipální program 2. Komunální financování 2.1. Financování projektů

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN

Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Hodnocení firem aneb co znamená úspěšná firma? Tomáš Vrána 2017 /2018 MSFN Obsah Druhy hodnocení firem Hodnotící kritéria pro hodnocení firmy Možnosti úspěchu firmy Úspěšný podnik Úspěšné firma Metrostav

Více