Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :"

Transkript

1 Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách ( PROFESS) Karel Macík Manažerské informace ( skripta ČVUT FSI )

2 Hodina 30 Strana 2/ Rozvaha a Výsledovka Na rozdíl od Rozvahy, Výsledovka je účetní dokument, který obsahuje přehled o nákladech a výnosech podniku. Někdy se jí z toho důvodu říká také bilance zisků a ztrát. Pro to, aby celé podvojné účetnictví tvořilo uzavřený systém, musí být mezi rozvahou a výsledovkou vzájemná vazba, kterou zprostředkovává zisk. Početně : A = P + Z Z = V N A = P + V N A + N = P + V ROZVAHA Aktiva ZJ Dluhy Účet zisku Náklady Výnosy

3 Hodina 30 Strana 3/20 Vznik dvouřadého systému Rozvaha Výsledovka Rozvaha Výsledovka A P N V Z Z Příklad : Účtujte v Rozvaze a Výsledovce 1) Začínáme podnikat se ZJ 400 na BÚ 2) Pořízení strojů od dodavatele za 200 3) Faktura za materiál 100 4) Úhrada faktury za materiál 100 5) Přesun z BÚ do pokladny 40 6) Spotřeba materiálu ve výrobě 80 7) Nárok zaměstnanců na mzdy 7 8) Výplata mezd 7 9) Zvýšení stavu nedokončené výroby 87 10) Převod dokončené výroby na sklad 70 11) Expedice výrobků za 50 12) Odeslání faktury za výrobky 65 13) Úhrada faktury za výrobky na BÚ 14) Úhrada závazku DOD bankovním úvěrem 30

4 Hodina 30 Strana 4/20

5 Hodina 31 Strana 5/20 Příklad č Začínáme podnikat s částkou 500 v bance 2. Bereme si úvěr Odebíráme od dodavatele stroje v hodnotě Odebíráme materiál v hodnotě Materiál za 200 převádíme ze skladu do výroby 6. Zaměstnancům dlužíme na mzdách Vyrábíme výrobky za Zaplatíme zaměstnancům mzdy 9. Převádíme další materiál za 200 do výroby 10. Odběratel odebírá všechny vyrobené výrobky, zaslána faktura na Odběratel zaplatí 250 na BÚ 12. Převádíme na sklad další vyrobené výrobky v hodnotě Zaplatíme za dodaný materiál 14. Zaplatíme za stroje 15. Veškerý zbylý materiál převádíme do výroby 16. Dokončujeme všechny výrobky a převádíme do expedičního skladu

6 Hodina 31 Strana 6/20

7 Hodina 31 Strana 7/ Rozklad Rozvahy a Výsledovky do jednotlivých účtů Stejně jako Rozvahu, i Výsledovku rozložíme do jednotlivých účtů tak, že účty, které leží ve výsledovce vlevo ( náklady) mají přírůstky také vlevo. Podobně pro účty ležící ve Výsledovce vpravo ( výnosy) mají své přírůstky také vpravo. S použitím těchto pravidel lze vytvořit jakési schéma koloběhu majetku podnikem a sledovat vzájemné vztahy ( souvztažnosti) jednotlivých účtů : Zkusme na základě tohoto schématu zaúčtovat jednoduchý příklad : 1. Začínáme podnikat 100 v bance 2. Bereme od dodavatele materiál za Platíme dodavateli za materiál Veškerý materiál vkládáme do výroby 5. Dlužíme zaměstnancům mzdy Platíme zaměstnancům mzdy Dokončujeme z materiálu výrobky za Odběratel odebírá výrobky a dostává fakturu na Odběratel platí 30

8 Hodina 31 Strana 8/20

9 Hodina 32 Strana 9/ Příklad na účtování v Rozvaze a Výsledovce Př. : Zaúčtujte na jednotlivé účty, sestavte Rozvahu a Výsledovku 1. Začínáme podnikat se základním jměním Od dodavatele odebereme stroje za Od dodavatele odebereme materiál za Předáváme polovinu materiálu do výroby 5. Zaplatíme za dodané stroje přímo úvěrem 6. Dlužíme vyplatit mzdy za Vyrábíme výrobky z materiálu za Předáme do výroby zbylý materiál 9. Vyplatíme zaměstnancům mzdy 10. Odběratel odebere všechny výrobky, posíláme fakturu na Odběratel zaplatí na bankovní účet Platíme dodavateli za materiál 200

10 Hodina 32 Strana 10/20

11 Hodina 33 Strana 11/ Pracovní kapitál Jednou z oblastí, které u podniku sledujeme, je jeho likvidita. Likviditou myslíme měřítko krátkodobé solventnosti podniku, tedy jeho schopnost včas plnit své závazky. K měření likvidity se využívá dvou základních metod. Jako starší lze jmenovat výpočet pracovního kapitálu, jako novější potom sledování cash-flow. Pracovní kapitál Podíváme-li se na rozvahu očima analytika, všimněme si následující oblasti tvořící pracovní kapitál. AKTIVA Oběžná aktiva PASIVA A VLASTNÍ JMĚNÍ Krátkodobé závazky Pracovní kapitál Dlouhodobé závazky Stálá aktiva Vlastní jmění Jedná se vlastně o část oběžných aktiv, která je financována dlouhodobými zdroji. Pokud by společnost byla nucena rázem splatit všechny své krátkodobé závazky, pracovní kapitál jí umožní i nadále pracovat. Tvoří tak jakousi rezervu či jistotu dalšího podnikání a přirozeně má vliv i na další rozhodování investorů.

12 Hodina 33 Strana 12/20 Př. Vypočtěte velikost PK za předpokladu, že předpokládáme možnou rychlou návratnost peněz od odběratele z 80 %, zbytek pohledávek je obtížně vymahatelných. Aktiva ROZVAHA Pasíva Bankovní účet 300 Základní jmění 500 Pokladna 50 Dlouhodobý úvěr 200 HIM 300 Krátkodobý úvěr 200 Dlouhodobé cenné papíry 200 Dodavatel 150 Pohledávky- odběratel 200 Zisk 100 NIM 100 SUMA : 1150 SUMA : 1150 Oběžná ( likvidní) aktiva : Bankovní účet 300 Pokladna 50 Pohledávky 0,8 x Suma Krátkodobé závazky : Krátkodobý úvěr 200 Dodavatel Suma. 350 Pracovní kapitál = 160

13 Hodina 34 Strana 13/ Metoda cash-flow Přeložíme-li slovo cash-flow jako peněžní tok, potom překlad vystihuje použitou metodu. Jedná se o poměrně náročný, ale přesnější způsob sledování likvidity podniku, kdy nás zajímají peněžní toky. Tato metoda je tak použitelná nejen při hodnocení situace firmy, ale také při plánování a operativním řízení, jen úhel pohledu se mírně mění. Při plánování jde o zajištění zdrojů, plánování vázání a opětovného uvolňování kapitálu s cílem dosažení zisku. Při operativním řízení jde o zajištění dostatečné likvidity v každém okamžiku. Pro finanční analýzu má potom největší význam závěrečný výkaz toku peněz, kdy analytik zjišťuje, která rozvahová položka se stala v daném období zdrojem a která naopak vyvolávala potřebu kapitálu.na základě tohoto zjištění sestavuje výkaz ZDROJ UŽITÍ a je tak možné provádět další případné analýzy při plánování dalšího podnikání. Z hlediska informatiky si uvědomme, že řízení podniku tvoří soustavu se zpětnou vazbou. Obecně lze říci, že : zdrojem je : Růst závazkové položky nebo položky vlastního jmění Pokles aktivních účtů Použití : Pokles na účtě závazků nebo vlastního jmění Růst aktivních rozvahových položek Peněžní toky lze samozřejmě dále dělit podle ekonomické oblasti, do které spadají (investiční, finanční, provozní..) a výsledné schéma cash flow může mít různou strukturu. Př. Sestavte výkaz zdroj užití Zadání : Aktiva ROZVAHA počáteční Pasíva Bankovní účet 300 Základní jmění 500 Pokladna 50 Dlouhodobý úvěr 300 HIM 300 Krátkodobý úvěr 200 Dlouhodobé cenné papíry 200 Dodavatel 150 Pohledávky- odběratel 200 NIM 100 Zisk 0 SUMA : 1150 SUMA : 1150

14 Hodina 34 Strana 14/20 Aktiva ROZVAHA konečná Pasíva Bankovní účet 200 Základní jmění 500 Pokladna 100 Dlouhodobý úvěr 300 HIM 400 Krátkodobý úvěr 150 Dlouhodobé cenné papíry 200 Dodavatel 100 Pohledávky- odběratel 100 NIM 150 Zisk 100 SUMA : 1150 SUMA : 1150 Sestavení změn : Aktiva ZMĚNY Pasíva Bankovní účet -100 Základní jmění 0 Pokladna 50 Dlouhodobý úvěr 0 HIM 100 Krátkodobý úvěr -50 Dlouhodobé cenné papíry 0 Dodavatel -50 Pohledávky- odběratel -100 NIM 50 Zisk 100 SUMA : 0 SUMA : 0 Sestavení výkazu : Zdroj Finanční toky Užití Bankovní účet 100 Pokladna 50 Pohledávky 100 NIM 50 Zisk 100 Krátkodobý úvěr 50 HIM 100 Dodavatel 50 Suma 300 Suma 300 Podle úrovně řízení by na základě tohoto výkazu bylo zajímavé identifikovat přesnější vztahy mezi zdrojem a užitím, naplánovat finanční toky pro přesnější financování další činnosti (finanční plánování), rozbor hospodaření atd..

15 Hodina 35 Strana 15/ Samostatné řešení příkladů a sestavování výkazů Př.1 Zaúčtujte v rozvahových a výsledovkových účtech 1) Vklad do podnikání na BÚ 500 z vlastního majetku 2) Převzetí strojů a vybavení od dodavatele v hodnotě 300 3) Převzetí materiálu v hodnotě 600 na sklad 4) Úvěr v hodnotě 800 na BÚ 5) Dokončení vybavení stroji v hodnotě 200 6) Zaplacení dodavatelům za stroje a vybavení 7) Převzetí materiálu do výroby 8) Vznikne nárok na mzdy zaměstnancům 100 9) Vyrobení výrobků z veškerého materiálu 10) Zaplacení za materiál 11) Odběratel odebere všechny výrobky a je započítán 10 % zisk 12) Nové odebrání materiálu na sklad za ) Podnikatel si bere nový úvěr v hodnotě ) Odběratel zaplatí kupní cenu. Př.2 Zaúčtujte v rozvahových a výsledovkových účtech 1) Vklad do podnikání z vlastního majetku podnikatele je 800 na BÚ 2) Podnikatel si bere úvěr v hodnotě 1500 na BÚ 3) Podnikatel odebere stroje za 500 a výpočetní systém za 700 4) Podnikatel odebere materiál za ) Veškerý materiál předává do výroby 6) Zaměstnancům vzniká nárok mzdy ve výši 60 7) Z poloviny materiálu podnikatel vyrobí výrobky 8) Odběratel výrobky převezme se ziskem 10% 9) Podnikatel zaplatí mzdy 10) Podnikatel zaplatí za materiál 11) Podnikatel převezme další materiál v hodnotě ) Podnikatel zaplatí za stroje a výpočetní systém 13) Podnikatel splatí třetinu úvěru 14) Odběratel zaplatí za odebrané výrobky

16 Hodina 36 Strana 16/ Účetní osnova podnikatele Jednotlivé účty mají svůj název a celková struktura účtů, stejně jako způsob účtování, je dán zákonem. Vzhledem k použití výpočetní techniky vidíme účetnictví ve tvaru jednotlivých čísel účtů a k nim přiřazených položek v řádkové podobě. Výňatek z účtové osnovy pro podnikatele 0.Majetek 01 Nehmotný investiční majetek 010 Nehmotný investiční majetek 011 Zřizovací výdaje 012 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti 013 Software Hmotný Investiční majetek - odpisovaný 021 Budovy, haly. stavby Hmotný investiční majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a sbírky. 1 Zásoby 11 Materiál 12 Zásoby vlastní výroby 13 Zboží 2 Finanční účty 21 Peníze 22 Účty v bankách 3- Zúčtovací vztahy 31 Pohledávky 32 - Závazky 4- Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 41- Základní jměni 46- Bankovní úvěry 5-Náklady 501-Spotřeba materiálu 502-Spotřeba energie 510 Služby

17 Hodina 36 Strana 17/ Mzdové náklady 6-Výnosy 60-Tržby za vlastní výkony a zboží 61-Změny stavu vnitropodnikových zásob 7-Závěrkové a podrozvahové účty 71-Účet zisků a ztrát Účetní případ 1) Vklad podnikatele do základního jmění na bankovní účet 500 2) Odebrání nového stroje od dodavatele 300 3) Přijetí úvěru od banky za ) Odebrání materiálu od dodavatele za 700 5) Převedení materiálu do výroby 6) Zaplacení za stroj 7) Zaplacení za materiál 8) Nárok zaměstnanců na mzdu 100 9) Přišla faktura za elektřinu 50 10) Převod peněz na platy do pokladny 11) Zaplacení za elektřinu 12) Přišla faktura za telefonní služby 50 13) Vyrobení výrobků z veškerého materiálu 14) Odebrání výrobků odběratelem 15) Zaplacení za telefonní služby 16) Zaplacení mezd 17) Odběratel zaplatí za výrobky 1200

18 Hodina 36 Strana 18/20 MD D 1) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Účty : Číslo účtu MD D

19 Hodina 36 Strana 19/20 Stavy účtů : 22 Účty v bankách Stroje a přístroje Materiál Zásoby Zboží Pohledávky Závazky Základní jmění Bankovní úvěry Tržby Změny zásob Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby Mzdové náklady 100 Aktiva celkem 2100 Pasiva celkem.1800 Zisk.300 Výdaje celkem.900 Příjmy celkem Zisk.300

20 Hodina 37 Strana 20/ Zadání samostatného příkladu test

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Písemná práce k modulu Účetnictví

Písemná práce k modulu Účetnictví The Nottingham Trent University B.I.B.S., a.s. Brno BA (Hons) in Business Management Písemná práce k modulu Účetnictví Souvislý příklad na vedení účetnictví Autor: Zdeněk Fekar Ročník: I., 2004/2005 Prohlašuji,

Více

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA

FINANČNÍ A NÁKLADOVÁ INFORMATIKA Katedra informatiky a výpočetní techniky Soubor textů k přednáškám z předmětu FIE FINANČNÍ A NÁKLAOVÁ INFORMATIKA Část 1. Pavel Nový Tematický obsah přednášek 1. Informační systém firmy, rozdělení a tok

Více

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA

Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Podklady ze vzdělávání k projektu Profesní rozvoj zaměstnanců ARR Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o. FINANČNÍ A EKONOMICKÁ ANALÝZA Obsah 1. Cíle podniku a finančního řízení... 3 1.1 Cíle podniku...

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok

Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok Studijní opora Účetnictví 1OAS, 1DSA - celý rok 1. hodina Téma: PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Účetnictví vzniklo na určitém stupni hospodářského vývoje

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomiky a managementu FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Petr Jiříček, Ing. Magda Morávková 2008 Recenzovali: Ing. Eliška Hořínková Ing. Anna Gregarová Za jazykovou a věcnou

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu

Pro závazky podniku naopak platí: Vznik v minulosti Spolehlivost ocenění Jejich vypořádáním vznikne podniku úbytek ekonomického prospěchu Účetní výkazy účetní závěrka Účetní závěrku tvoří: 1. Rozvaha 2. Výkaz zisků a ztrát (výsledovka) 3. Výkaz peněžních toků (CASH FLOW) 4. Výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 5. Příloha (poznámky, komentář)

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Právní úprava účetnictví

Právní úprava účetnictví Zákon o účetnictví Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více