Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele Diplomová práce Bc. Petra Radová, DiS. Duben 2012

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele Diplomová práce Autor: Bc. Petra Radová, DiS. Finance Vedoucí práce: Ing. Pavlína Mazancová Praha Duben 2012

3 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Teplicích dne Bc. Petra Radová, DiS.

4 Poděkování V těchto řádcích bych ráda poděkovala paní Ing. Pavlíně Mazancové, panu Ing. Daliboru Hankovi, řediteli společnosti DF Deutsche Forfait s.r.o. a panu Ing. Tomášovi Morávkovi, generálnímu řediteli ČSOB Factoring za odbornou podporu a pomoc při zpracování této diplomové práce.

5 Anotace práce Práce je zaměřena na problematiku a informovanost ohledně poskytování služby v oblasti factoringové a forfaitingové spolupráce. Vedle jednotlivých předpokladů a požadavků finančních institucí k poskytnutí factoringové či forfaitingové spolupráce obsahuje i jednoduché členění požadavků ze strany podnikatelských subjektů ke zjednodušení a snížení byrokracie v oblasti této služby. Porovnává instituce bankovního a nebankovního charakteru, jejich služby a přístup k factoringové či forfaitingové spolupráci. Z diplomové práce je možné charakterizovat výhody a nevýhody služeb a porovnání s alternativními produkty financování krátkodobého či dlouhodobého charakteru. Zároveň odpovídá na otázky ohledně výhod využití factoringu, forfaitingu a úvěrů včetně příkladných výpočtů. Z výše uvedených definicí pak vzchází závěry a možná rizika pro podnikatelské subjekty. Annotation The thesis is focused on issues and information regarding the provision of services in factoring and forfaiting cooperation. In addition of individual assumptions and requirements of financial institution to provide factoring and forfaiting cooperation has included even simple structure requirements of bussines subjects to simplify and reduce bureaucracy in section this services. It compares institutions with banking and non-banking nature of their service and acces to factoring and forfaiting cooperation. From the diploma thesis is possible to characterize advantages and disadvantages of services and comparation with alternative products of financing character in short-term and long-term. It also asnwers questions about the adventages of using factorin, forfaiting and loans including examplary calculation. From the above definition it emerges conclusions and possible risks for businesses subjects.

6 Klíčová slova: Factoring Forfaiting Krátkodobý úvěr Dlouhodobý úvěr Úvěrový limit Key words: Factoring Forfaiting Short term credit Long term credit Limit to credit

7 Obsah ÚVOD PŘEDPOKLADY A HISTORICKÝ VÝVOJ KE VZNIKU FACTORINGU A FORFAITINGU PRÁVNÍ ÚPRAVA POHLEDÁVKA MANAGEMENT ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK MALÍ A STŘEDNÍ PODNIKATELÉ PODNIK HISTORICKÝ VÝVOJ FACTORINGU A FORFAITINGU ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ INSTRUMENTY VYUŽÍVANÉ V MEZINÁRODNÍCH OBCHODNÍCH VZTAZÍCH FINANČNÍ NÁROČNOST FACTORING A FORFAITING FACTORING HISTORIE FACTORINGU ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ FACTORINGU BENEFITY A HENDIKEPY UŽITÍ FACTORINGOVÉ SPOLUPRÁCE TRENDY V POSKYTOVÁNÍ FACTORINGOVÝCH SLUŽEB FINANČNÍ NÁROČNOST PRODUKTU HODNOCENÍ FAKTORA FAKTORINGOVÉ SPOLUPRÁCE CHARAKTERISTIKA TUZEMSKÉHO FACTORINGU (NÁKRES) CHARAKTERISTIKA MEZINÁRODNÍHO FACTORINGU (NÁKRES) METODA VÝPOČTU FACTORINGU ALTERNATIVNÍ FORMA K FACTORINGU KRÁTKODOBÝ ÚVĚR SROVNÁNÍ POSKYTOVATELŮ PROVOZNÍCH ÚVĚRŮ METODA VÝPOČTU KRÁTKODOBÉHO ÚVĚRU NÁKRES PRŮBĚHU KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU METODA VÝPOČTU KONTOKORENTNÍHO BANKOVNÍHO ÚČTU FORFAITING HISTORIE FORFAITINGU ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK BENEFITY A HENDIKEPY FORFAITINGOVÉ SPOLUPRÁCE JEDNODUCHÉ SCHÉMA FORFAITINGU (S DOKUMENTÁRNÍM AKREDITIVEM) METODA VÝPOČTU FORFAITINGU ALTERNATIVNÍ FORMA K FORFAITINGU DLOUHODOBÝ ÚVĚR SROVNÁNÍ POSKYTOVATELŮ DLOUHODOBÝCH ÚVĚRŮ METODA VÝPOČTU NÁKLADŮ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU SROVNÁNÍ FACTORINGU A FORFAITINGU SROVNÁNÍ KRÁTKODOBÉHO ÚVĚRU A DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU

8 3. ANALÝZA A APLIKACE FACTORINGU A FORFAITINGU V KONKRÉTNÍCH PODMÍNKÁCH MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ Z POHLEDU POTŘEB FACTORINGOVÉHO POSKYTOVATELE BANKOVNÍ FACTORINGOVÉ INSTITUCE Riziko pohledávek Požadavky BF institucí Nabídka faktoringových služeb Cenová charakteristika služeb factoringu Nejvýznamnější poskytovatelé factoringu z BF institucí NEBANKOVNÍ POSKYTOVATELÉ FACTORINGU Posouzení atraktivity pohledávek Charakteristika firem vhodných pro nebankovní factoring Nabídka factoringových služeb Cenová charakteristika služeb nebankovního faktoringu FORFAITING POSKYTNUTÝ DCEŘINOU SPOLEČNOSTÍ BANK CHARAKTERISTIKA FIREM POSOUZENÍ ATRAKTIVITY POHLEDÁVKY NABÍDKA FORFAITINGOVÝCH SLUŽEB FINANČNÍ NÁROČNOST PROCES FORFAITINGU Z POHLEDU MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ POŽADAVKY PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ KONKRÉTNÍ PODMÍNKY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ FACTORING Bezregresní exportní factoring Bezregresní tuzemský factoring Vyúčtování záloh NÁKLADY PODNIKU S ADMINISTRACÍ PŘI NEPOUŽITÍ FACTORINGOVÝCH SLUŽEB KRÁTKODOBÝ ÚVĚR KONTOKORENTNÍ FINANCOVÁNÍ POROVNÁNÍ A HODNOCENÍ VÝSLEDNÝCH HODNOT FORFAITING Proces forfaitingu Stanovení diskontní sazby forfaitingu Vyúčtování forfaitingové spolupráce DLOUHODOBÝ ÚVĚR POROVNÁNÍ VÝSLEDNÝCH UKAZATELŮ DLOUHODOBÉHO ÚVĚRU A FORFAITINGU ANALÝZA RIZIK VYUŽITÍ FACTORINGU, FORFAITINGU A KRÁTKODOBÉHO ÚVĚRU RIZIKA PLYNOUCÍ ZE SMLOUVY ČI OBCHODNÍCH PODMÍNEK K FACTORINGOVÉ A FORFAITINGOVÉ SPOLUPRÁCI FACTORING

9 FORFAITING ÚVĚR RIZIKA PLYNOUCÍ ZE SLOVNÍ TERMINOLOGIE ÚROKOVÁ RIZIKA DLOUHODOBÝ ÚVĚR ÚVĚROVÉ RIZIKO RIZIKO NEATRAKTIVNÍCH POHLEDÁVEK ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY POUŽITÉ INTERNETOVÉ ADRESY SEZNAM TABULEK SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM PŘÍLOH

10 Úvod Do povědomí podnikatelů se způsob alternativního financování prostřednictvím forfaitingu a factoringu vetknulo zhruba koncem 20. století. Tato doba je charakteristická především novými možnostmi v oblasti technologií a mezinárodní spolupráce. Výkvět doby uvedl na scénu finančnictví nové trendy produktů bankovních či nebankovních institucí a rozmohly se možnosti alternativního financování podniků při vzniku, v průběhu i zániku. V této době vzniká nepřeberné množství institucí, které se zabývají poskytováním finančních služeb, což zvýšilo konkurenci v řadách komerčního bankovnictví. Mezi širokou škálou bankovních a finančních produktů se rozšířily i pojmy forfaiting a factoring, které souvisejí s odkupem krátkodobých a dlouhodobých pohledávek na úkor fakturovaných částek. Především malí a střední podnikatelé využívají možnosti tohoto dočasného financování, neboť u nich může pravděpodobněji dojít k druhotné platební neschopnosti, což u podniků menšího rozsahu a s omezeným portfoliem poskytovaných produktů nebo služeb může mít i fatální následky. Naproti tomu se nešťastným způsobem rozšířil i obchod s nedobytnými pohledávkami, které, ačkoliv jsou již delší dobu po splatnosti, stále představují potencionální finanční prostředky a jejich vymáhání prostřednictvím nezákonných praktik není nikterak neobvyklé. Diplomová práce je prvotně zaměřena na problematiku poskytování factoringu a forfaitingu malým a středním podnikatelům a vyobrazuje historický vývoj produktů. Porovnává výhody a nevýhody produktů a jednotlivé finanční společnosti, které produkt poskytují, spolu se vzorci charakteristik procesů factoringové a forfaitingové spolupráce včetně popisů a výpočtů poplatků s porovnáním s alternativními možnostmi financování v podobě krátkodobého a dlouhodobého úvěru. Metodickým přístupem se diplomová práce přibližuje výzkumu, zpracovává poznatky odborných konzultantů, jejichž dlouholetou pracovní náplní je poskytování služeb v oblasti factoringu a forfaitingu. Právě tyto poznatky se staly jakousi obezličkou pro vznik diplomové práce tak, aby byla některá tabu pro nezúčastněné rozkryta, neboť tyto finanční služby podléhají mlčenlivosti

11 V teoretických částech diplomová práce přistupuje k problematice jako pozorovatel. V jednotlivých kapitolách probírá teoretické fungování factoringové a forfaitingové spolupráce od právního základu až po jejich proces. Vyhledává jednotlivé velké i malé poskytovatele těchto finančních služeb a zaměřuje se na jejich požadavky, které jsou výhradou pro přijetí k factoringové či forfaitingové spolupráci. Praktické části si daly za cíl porovnání factoringu a forfaitingu s jejich alternativními finančními produkty. Vedle jednotlivých procesních záležitostí diplomová práce vyobrazuje výpočty jednotlivých finančních produktů a v rámci dané situace se je snaží navzájem porovnávat. Diplomová práce v závěru rozebírá rizika, která se mohou v začátcích či v průběhu finančních spoluprací projevit a zároveň navrhuje řešení či možné metody jak těmto rizikům předejít

12 1. Předpoklady a historický vývoj ke vzniku factoringu a forfaitingu 1.1. Právní úprava Právní skutečnosti jsou bohužel takové, že finanční služba ve smyslu factoringu a forfaitingu není zásadním legislativním způsobem upravena. V souvislosti se zněním zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, je možnost změnit u pohledávky věřitele. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, situaci postoupení pohledávky neupravuje. 524 Věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená Postoupit nelze pohledávku, která zaniká nejpozději smrtí věřitele nebo její obsah by se změnou věřitele změnil. Postoupit nelze ani pohledávku, pokud nemůže být postižena výkonem rozhodnutí. Nelze postoupit pohledávku, jestliže by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem. Po postoupení pohledávky je nutné dlužníkovi oznámit její cesi, pokud její postoupení postupitel oznámí dlužníkovi, není povinen prokázat tuto skutečnost smlouvou Pohledávka Pohledávka je instrument, na jehož základě si může podnik nárokovat splacení určitého finančního obnosu. Nejběžnější formou pohledávek z obchodního vztahu je faktura. Pohledávka je chápána jako cenný papír, na jehož základě vzniká dlužníkovi povinnost splatit závazek řádně a včas a věřiteli toto plnění přijmout. Závazkový právní vztah legislativně upravuje zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Pohledávky můžeme dělit podle data splatnosti na krátkodobé a dlouhodobé, z hlediska dlužníka, z hlediska měny atd. 1 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

13 1.3. Management řízení pohledávek Dodavatelé v tuzemských i zahraničních trzích v rámci konkurenčního boje mají na trhu nelehké postavení. Odběratelé si často diktují rizikové podmínky obchodu a malododavatelé na tyto obchody přistupují. Zabránění hromadění pohledávek, které mohou být rizikové, by měl podnik docílit pomocí interního řízení pohledávek. Pohledávky se sledují z pohledu objemu, dodavatele, doby splatnosti, rizikovosti aj. Důležitým předpokladem jak efektivně zabránit kumulaci nedobytných pohledávek jsou informace a jejich dostupnost. Informace lze získat z veřejných i neveřejných zdrojů, otázkou zůstává, zda-li se nám takový postup vyplatí, protože řízení pohledávek s sebou nese další náklady. Bude-li firma sledovat náklady vztahující se k řízení pohledávek, může pak analyzovat jak jednotlivé podskupiny nákladů, tak i jejich vývoj v čase. Smyslem analýz by mělo být poznání trendů vývoje jednotlivých podskupin pohledávek a s nimi souvisejících nákladů. 2 N q celkový objem nákladů vztahujících se k řízení pohledávek N 1 náklady na prevenci N 2 náklady na monitorování N 3 náklady na vymáhání 2 Koruna obdržená dnes má větší hodnotu než koruna obdržená zítra. Bezpečná koruna má větší hodnotu než riziková koruna. 3 2 VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Efektivní řízení pohledávek. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 122 s. ISBN NEUMAIEROVÁ, Inka. Výkonnost a tržní hodnota firmy. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2002, 215 s. ISBN

14 Podnikatelské subjekty, mimo jiné, řeší také tzv. náklady ušlých příležitostí. Jedná se o ušlé zisky, které by společnost obdržela za jiných okolností než by se případně rozhodla. Řeší tak situaci, která se nemusí nutně odvíjet od nedostatku finančních prostředků a tedy likviditě, ale mohou řešit otázku prestiže či postavení společnosti na konkurenčním trhu Malí a střední podnikatelé Drobní a střední podnikatelé nejčastěji využívají alternativního financování v podobě factoringu a forfaitingu. Jedná se o cesi pohledávky vůči třetí osobě z obchodního vztahu. Děje se tak především proto, že finanční tok těchto organizací je poměrně citlivý na splatnost závazků a pohledávek a z toho plyne možná druhotná platební neschopnost. Dostatečně vysoké peněžní toky jsou pro podniky malého a středního rozsahu významnější, než-li dosažení zisku. Pokud podnik nedosáhne v některých letech zisku, není tento jev natolik markantní, že by ohrožoval existenci firmy jako stav, kdy podnikatelskému subjektu dojde finanční hotovost. 4 Pokud portfolio příjmů a výdajů resp. výnosů a nákladů na sebe alespoň částečným způsobem navazuje, není podnik v ohrožení. Ovšem v oblasti obchodu se mohou vyskytnout příležitosti, do kterých je třeba investovat a podnik v tuto chvíli postrádá solventnost, která může být z hlediska pohledávek sice krátkodobá, avšak může podnik omezit ve svých možnostech uplatnění na trhu. Alternativním způsobem financování pro ně představuje právě forfaiting nebo factoring a krátkodobé nebo dlouhodobé úvěry. Protože cash flow vzniká transformací ze zisku, nemůže platit rovnost zisk = cash flow. Tato rovnost nemůže platit už z důvodu, že zisk je roven rozdílu výnosů a nákladů, zatímco cash flow rozdíl (peněžních) příjmů a výdajů. Ani v rámci těchto vztahů neplatí rovnost. 5 V souvislosti s finančním tokem je nutné říci, že za předpokladu využití factoringu či forfaitingu a jejich alternativami není chování finančního toku stejné. Factoring přináší 4 Zdroj: KNÁPKOVÁ, Adriana a Drahomíra PAVELKOVÁ. Finanční analýza: komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 205 s. Prosperita firmy. ISBN (BROž.). 5 WAWROSZ, Petr. Zdroje financování podnikatelské činnosti. 1.vyd. Ostrava: Sagit, 1999, 336 s. ISBN

15 možnost rychlé likvidity bez zvýšené úvěrové angažovanosti. Krátkodobý úvěr zvyšuje úvěrovou angažovanost a ve finančním toku se musí zohlednit případné úroky z úvěru a ostatní náklady. Forfaiting je vyobrazen obdobně jako factoring, tzn. zvyšuje likviditu firmy ale již ve vyšších sumách finančních prostředků. Investiční úvěr nebo dlouhodobý úvěr bývá čerpán zpravidla na investice, tedy na zvýšení hodnoty podniku. Finanční tok se v tomto případě diskontuje, tzn. finanční tok by měl zohlednit náklady na kapitál. Při podrobné charakteristice podniků se většina zákonů ČR přiklání již k charakteristice ES. V příloze nařízení komise (ES) č. 364/2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001 je podrobně vysvětleno hledisko podniku jak malého tak středního Podnik Jak již bylo zmíněno, právě malé a střední podniky využívají alternativních možností financování. V rámci ES vznikla právní úprava, která rozděluje mikro, malé a střední podniky do kategorií dle objemu, obratu a počtu zaměstnanců. Podnikem se rozumí každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu. K těmto subjektům patří zejména osoby samostatně výdělečně činné a rodinné podniky vykonávající řemeslné či jiné činnosti a obchodní společnosti nebo sdružení, která běžně vykonávají hospodářskou činnost. 6 6 Nařízení ES č. 70/

16 Počet zaměstnanců a finanční prahy vymezující kategorie podniků Tabulka č. 1. Přehled kategorizace podniků Druh Počet osob Obrat Bilanční suma rozvahy podniku Střední > 250 > 50 mil. EUR > 43 mil. EUR Malý > 50 > 10 mil. EUR > 10 mil. EUR Mikro > 10 > 2 mil. EUR > 2 mil. EUR zdroj dat: nařízení komise (ES) č. 364/2004 měnící nařízení č. 70/2001, zpracování: vlastní 1.6. Historický vývoj factoringu a forfaitingu Koncem 70. let 20. století změnil pojem factoring a v určité podobě i forfaiting smysl financování v podnikatelské sféře. Byl hojným způsobem užíván při dovozu a vývozu zboží, kdy banka v roli postupníka napomáhala rizikovým obchodům a usnadňovala inkaso od odběratelů. Poptávka po těchto finančních produktech a uvolnění legislativního opasku dala možnost i jiným nebankovním institucím zaopatřovat finanční služby, které do té doby byly výhradou bankovního sektoru. Nyní nebankovní instituce napomáhají financovat i aktivity, které jsou i pro banku příliš rizikové nebo se na nich nechce podílet. Největší rozmach byl zaznamenán v 90. letech 20. století, kdy každoročně stoupala poptávka a suma pohledávek, které věřitelé postoupili postupníkovi. FCI (Factors Chain International) byla založena v roce 1968 jako nezávislá organizace, která zastřešuje factoringové společnosti. Vzhledem k politické situaci byl dlouhodobě užíván pouze factoring tuzemský, postupným uvolňováním politické i legislativní bariéry dalo zavděk rozšíření i exportního factoringu. Společnost měla tedy za úkol uvést exportní factoring i do zemí, kde nebyl vůbec využíván. Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) byla založena roku 1992 a aktivně se podílí na přípravě předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty. V současné době se na trhu objevuje 5 největších hráčů z nichž společnost Transfinance a. s. figuruje na trhu již od roku Zdroj:

17 Pořadí factoringových společností ČLFA v r podle celkového objemu postoupených pohledávek v souhrnu všech factoringových produktů Tabulka č. 2. Pořadí factoringových společností ČLFA v roce 2010 Factoring ČS, a. s. ČSOB Factoring, a. s. Transfinance, a. s. Factoring KB, a. s. NLB Factoring, a. s. zdroj: ČLFA mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč Pořadí factoringových společností ČLFA v 1. pololetí 2011 podle celkového objemu postoupených pohledávek v souhrnu všech factoringových produktů Tabulka č. 3. Pořadí factoringových společností ČLFA v 1.pololetí 2011 Factoring ČS, a. s. ČSOB Factoring, a. s. Transfinance, a. s. Factoring KB, a. s. NLB Factoring, a. s. zdroj: ČLFA mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč V rámci aktivit UNIDROIT 7 byla připravena úmluva o factoringu v roce Úmluvou je vázáno 6 států, ačkoliv ji podepsalo států 14 včetně bývalé Československé republiky. Tato úmluva přispívá ke sjednocení soukromého práva Alternativní zdroje financování Mimo factoring a forfaiting jsou i další finanční možnosti pomáhající překlenout dobu insolvence: hypoteční zástavní list je využíván jako zástavní právo banky na nemovitost za poskytnutí úvěru, 7 Vznikl v roce 1926 jako pomocný orgán Ligy národů. Nezávislá nevládní organizace, která redukuje metody obchodního práva

18 kontokorentní úvěr je zřizován na běžném účtu podniku až do výše úvěrového rámce stanoveného ve znění smlouvy mezi podnikatelem a bankou, avalový úvěr je poskytován bankou, znamená ručení banky za zaplacení závazku, ale závazek nepřebírá, leasing je jeden z druhů rozšířeného financování podniků, kdy na základě leasingové smlouvy najme podnikatel stroj, automobil atd. a po dobu její účinnosti jej využívá k předmětu podnikání, popř. poslední splátkou leasingu předmět smlouvy odkoupí, Revolvingový úvěr je úvěr, u kterého banka stanovuje maximální výši jejího čerpání, tzv. úvěrový rámec a termín, k němuž bude úvěr po splnění předem dohodnutých podmínek opět obnoven. Úvěrový rámec je neustále obnovován ve stejné nebo jiné výši. Proměnlivý úvěrový rámec banka používá především tam, kde má výrobní (reprodukční) cyklus daného klienta výrazně proměnlivý (sezónní) charakter. 8 Krátkodobé překlenutí insolventnosti může podnikatelský subjekt využít např. nevyplacených mezd nebo odložených daňových závazků. V kontroverzních situacích lze použít dlouhodobých zdrojů. Novodobým trendem ve financování se v neposlední řadě stává více populární a popularizovaný tzv. Business Angels. Tento způsob investování do podnikatelských subjektů malého a středního podnikání se nejvíce rozšířil v USA, ale svou atraktivitou zaujal i Evropu. Základní tezí je investování do podniků, které mají hodnototvorný potenciál. Tzv. Business Angels tvoří vysoce postavení manažeři a podnikatelé, kteří nejen svými finančními prostředky, ale také svými zkušenostmi podporují podnikatelské subjekty. V souvislosti s investováním se investor stává spoluvlastníkem, akcionářem, podílníkem, zanechává však autonomii a suverenitu plně v rukou společnosti. V rámci aktivit ES může podnik využít také financování prostřednictvím Strukturálních fondů, určených pro podporu a rozvoj malého a středního podnikání. Společné evropské zdroje pro mikropodniky až střední podniky (JEREMIE) 8 KALABIS, Zbyněk. Bankovní služby v praxi. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005, 148 s. ISBN

19 Jedná se o společnou iniciativu Evropské komise, Evropského investičního fondu a Evropské investiční banky. Orientuje se na poskytování mikroúvěrů, investičního a rizikového kapitálu, záruk nebo jiných forem financování pro malé a střední podniky. 9 Úvěry jsou taktéž možností, jak překlenout dobu insolvence podniku. Pro podnikatele jsou více dostupné, ale v komparaci s factoringem je zřejmé, že při úvěru podnik získá méně prostředků, nežli potřebuje. Krátkodobé úvěry lze poskytnout také jako kontokorentní služby, tzn. prostředky ve výši smluveného úvěru, které jsou připsány klientovi na běžný účet. Doba realizace úvěrového produktu je zpravidla do 1 roku, u dlouhodobého nad 1 rok. Po uplynutí této doby musí klient prostředky buď řádně splatit bance ve výši měsíčních splátek nebo úvěr umořuje prostřednictvím svého běžného účtu. Úroková sazba se pohybuje v rozmezích 1 M IBOR + přirážka. Součástí úvěru jsou také poplatky za vedení úvěrového účtu, a to i v případě, že je služba sjednána jako kontokorent na běžném účtu klienta. Hojně využívanými službami ve vyspělých zemích je taktéž otevřený úvěr nebo dodavatelský úvěr. Jde prakticky o krátkodobý obchodní úvěr, který nebývá nijak zajišťován. Úhrada kupujícím se uskutečňuje v době splatnosti formou hladkého platu. 10 Úvěry poskytované exportérem se používají v mezinárodním obchodu téměř u všech druhů zboží. Úrok se u krátkodobých úvěrů někdy zahrnuje do ceny, někdy se sjednává zvlášť Instrumenty využívané v mezinárodních obchodních vztazích Druhy instrumentů známé v obchodně závazkových vztazích jsou užívané jako pohledávky či jako zajišťovací listiny k pohledávkám. Nejznámějším instrumentem je faktura, ale není výjimkou užití šeku či směnky. Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový upravuje náležitosti směnek a šeků, včetně převoditelnosti indosamentem. Směnka má výhody v rychlém procesu vymáhání. 9 DOLEJŠOVÁ, Miroslava. Zdroje financování malých a středních podniků. 1. vyd. Bučovice: Nakladatelství Martin Stříž, 2008, 71 s. ISBN MACHKOVÁ, Hana. Mezinárodní obchodní operace. 3., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2003, 230 s. ISBN

20 Čl. II. 3. Šek se vystavuje na peněžní ústav (bankéře), u něhož má výstavce pohledávku, a podle ujednání učiněného výslovně nebo mlčky, že výstavce je oprávněn šekem s touto pohledávkou nakládat. Nešetření těchto ustanovení se nedotýká platnosti listiny jako šeku Přijetím se směnečník zavazuje zaplatit směnku při splatnosti. Není li směnka zaplacena, má majitel, i když je výstavcem, proti příjemci přímý nárok ze směnky na vše co lze žádat podle 48 a Směnka se využívá jako forma platebního styku se zahraničím, kdy při předání dokumentů a tím i zboží se současně vyzývá k zaplacení. Předání dokumentů je tedy podmíněno akceptací směnky. Jedná se o lacinější způsob zajištění, než je např. dokumentární akreditiv. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, pojednává o obchodních listinách užívaných v obchodně závazkových vztazích, mimo jiného uvádí náležitosti, které musí listiny obsahovat, např. údaj o firmě, jméno, název, sídlo společnosti nebo jeho detašovaného pracoviště, IČ, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo údaj o zapsání do jiné evidence. Dále se obchodní listiny, tedy faktury nebo listiny v meziobchodních vztazích obvyklé řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V znění tohoto zákona jsou popsány povinné náležitosti účetního dokladu. Tyto náležitosti jsou předmětem kontroly při inkasu pohledávky. 11 Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat a) označení účetního dokladu, b) obsah účetního případu a jeho účastníky, c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, d) okamžik vyhotovení účetního dokladu, e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), 11 Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový

21 f) podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Dokumentární akreditiv představuje jednu z vyžadovaných možností zajištění závazku. Jedná se o písemný závazek banky, smluvený v souvislosti s žádostí klienta/příkazce, že na základě předložení správných, úplných a průkazných dokumentů poskytne plnění beneficientovi. Banka přijímá odpovědnost pouze za správnost dokumentů, nikoliv za povahu zboží a ujednání plynoucí ze smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem. Dokumentární akreditiv je charakterizován 689 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Jednotné zvyklosti a pravidla jsou vyjádřena v tzv. UCP Existuje několik typů dokumentárních akreditivů: A. platba na viděnou, B. s odloženou splatností, C. akceptací směnky, D. negociací směnky/dokumentů. V souvislosti s forfaitingem je nejvíce užívaným instrumentem dokumentární akreditiv s odloženou splatností. Jedná se o typ, kdy nárok na plnění pohledávky vzniká až při předložení potřebných dokumentů plynoucí z transakce bance. Pohledávka tedy vzniká za bankovní institucí, nikoliv za kupujícím. Dokumentární akreditiv představuje také cenný papír, se kterým je možné obchodovat na sekundárním trhu. Pro potřeby schválení dokumentů bankou je požadováno: A. fakturační list, B. přepravní dokumenty, C. pojistka, pojistná smlouva, D. inspekční certifikát, předávací protokol, E. potvrzení beneficienta. V dokumentárním akreditivu figurují čtyři subjekty. Příkazce nebo-li žadatel/kupující/importér otvírá u své banky dokumentární akreditiv. Beneficient nebo-li prodávající/exportér přijímá závazek dokumentárního akreditivu a vystavuje dokumenty, 12 Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy

22 které budou předmětem splnění podmínek a plnění pohledávky z dokumentárního akreditivu. Banka v zemi kupujícího otevírá dokumentární akreditiv a banka v zemi prodávajícího slouží jako prostředník k dokončení transakce. (Průběh dokumentárního akreditivu propojen s nákresem forfaitingové operace.) zdroj: PŘECECHTĚLOVÁ, Monika. Dokumentární akreditiv [online]. Praha, 2006 [cit ]. Diplomová práce. Masarykova univerzita Finanční náročnost U služeb jako je factoring, forfaiting či úvěr jsou využívány tzv. mezibankovní sazby, které stanovují cenu poskytnuté služby. Tato cena je procentuálně vyjádřená z výše poskytnutých prostředků a nezahrnuje např. rizikovou či ziskovou přirážku finanční instituce. Tyto přirážky se stanovují dle platného sazebníku či individuálně na základě výjimečnosti či kredibility klienta. Hlavním a věrohodným odrazem ceny služby jsou tzv. IBORy. IBOR neboli Inter Bank Offered Rate je užívaná jako sazba na mezibankovním trhu, kdy si banky, navzájem, mezi sebou, půjčují finanční prostředky. Jedná se o průměrování sazeb bank na trhu. Tyto sazby poskytují věrohodnou informaci k stanovení diskontní sazby pro finanční produkty. Banky každý den zasílají do ČNB informace, za jakou sazbu jsou ochotni kupovat finanční prostředky od jiných komerčních bank. V závislosti na druhu factoringu se stanovuje mezibankovní sazba, obvykle na jeden měsíc. V souvislosti s měnou, ve které by transakce měla probíhat, se užije sazba PRIBOR, LIBOR, EURIBOR atd. PRIBOR (Prague Interbank Offered Rate) je referenční hodnota úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit, kterou počítá (fixuje) kalkulační agent pro Czech Forex Club z kotací referenčních bank pro prodej depozit (offer) podle algoritmu uvedeného v 6 Pravidel Úřední sdělení ČNB ze dne 18. dubna 2006 Pravidla pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR)

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV JAKO NÁSTROJ SNÍŽENÍ EXPORTNÍHO RIZIKA MELICHAR ONDŘEJ

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem.

PODSTATA FORFAITINGU. Forfaiting je uskutečňován na základě smlouvy mezi vývozcem a forfaiterem. FAKTORINGOVÉ FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ A FORFAITINGOVÉ FINANCOVÁNÍ EXPORTU A IMPORTU Obsah kapitoly Dílčí témata: 1) Podstata forfaitingu 2) Základní požadavky kladené na forfaitingové pohledávky podniku 3)

Více

Financování obchodu do Indie

Financování obchodu do Indie KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ SPECIALIZOVANÉ OBCHODNÍ AKTIVITY Financování obchodu do Indie Ondřej MICHALOVSKÝ Praha, 9. 12. 2015 INDIE Klasifikace úvěrového rizika (OECD): 3 (škála 0-7, ČR: 0) Indie zařazena

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 1 OBLASTI ČINNOSTI ZASÍLATELE. POPTÁVKA, NABÍDKA, OBJEDNÁVKA, OBCHODNÍ KONTRAKT VE VZTAHU K ZASÍLATELI. ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ SILNIČNÍCH POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Vysoká škola technická a

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016 Krátkodobý finanční management IV. krátkodobé financování 154-0400 Finance VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2015/2016 Obsah 1 2 Revolvingový úvěr Lombardní

Více

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013

Možnosti financování EPC projektů listopad 2013 listopad 2013 Možnosti financování EPC projektů Financování projektů EPC bankovní úvěry (hlavní finanční zdroj) úvěr firmám energetických služeb na období realizace projektu, nákup potřebné ř technologie,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014

Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU. Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Euroasijská hospodářská unie FINANCOVÁNÍ OBCHODU A EXPORTU Gabriela Kostková a Lenka Truijensová Datum: 30. října 2014 Obsah Trade Facilitation Program Forfaiting dokumentárního akreditivu Exportní financování

Více

Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta

Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Masarykova univerzita v Brně Právnická fakulta Rozbor jednotlivých forem mezinárodního platebního styku Seminární práce Zpracovala: Jana Koch Seminární skupina: I Bakalářský studijní program obor Právo

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2016

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č dubna 2016 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 6 21. dubna 2016 Kontraktační fáze Platební podmínka v KS Dokumentární platby OMO 6 9/4/2015 Podstata dokumentárního placení Pro větší oboustrannou

Více

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně

1. nostro účet naší banky v bance jiné země a v měně té země 2. loro účet banky jiné země v naší bance v naší měně Otázka: Platební a zajišťovací instrumenty Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lucie PLATEBNÍ A ZAJIŠŤOVACÍ INSTRUMENTY Slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku Jedná se o pohyb peněz mezi běžnými účty plátce

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

Factoring partnerem exportu EK Jak úspěšně exportovat do Maďarska a Rumunska. FKB Marcela Chalušová Praha 20. dubna 2011

Factoring partnerem exportu EK Jak úspěšně exportovat do Maďarska a Rumunska. FKB Marcela Chalušová Praha 20. dubna 2011 Factoring partnerem exportu EK Jak úspěšně exportovat do Maďarska a Rumunska FKB Marcela Chalušová Praha 20. dubna 2011 Obsah Představení Factoringu KB (FKB) Nabídka produktů Factoringu KB Exportní factoring

Více

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5

Průvodní operace v mezinárodním obchodě. Jaroslav Demel přednáška 5 Průvodní operace v mezinárodním obchodě Jaroslav Demel přednáška 5 Financování vývozu Vyšší nároky MO na financování pro firmu důvody: - Náročnější marketing průzkum trhu, propagace - Zahraniční akviziční

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN

PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN PLATEBNÍ STYK A PLATEBNÍ NÁSTROJE V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ Praxe MPSaO ZDENĚK KAPITÁN Tématické vymezení Obecné poznámky Cílem není hluboký rozbor jednotlivých platebních instrumentů Cílem je poukázat zejména

Více

Mezinárodní bankovnictví

Mezinárodní bankovnictví Mezinárodní bankovnictví Osnova: 1. Charakteristika mezinárodního bankovnictví 2. Mezinárodní platební styk a jeho nástroje 3. Ostatní bankovní služby v mezinárodní oblasti 4. Otázky a odpovědi k opakování

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. CASH REFORM, a.s.

FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ. CASH REFORM, a.s. FINANCOVÁNÍ VAŠEHO PODNIKÁNÍ CASH REFORM, a.s. 1) O SPOLEČNOSTI CASH REFORM, a.s. Jsme největší nebankovní nezávislá factoringová společnost České republice a na Slovensku. Máme roční obrat 3,6mld. CZK

Více

FACTORING FENOMÉN NOVÉ DOBY FACTORING PHOENIX OF NEW ERA. Tomáš Urbánek

FACTORING FENOMÉN NOVÉ DOBY FACTORING PHOENIX OF NEW ERA. Tomáš Urbánek FACTORING FENOMÉN NOVÉ DOBY FACTORING PHOENIX OF NEW ERA Tomáš Urbánek Anotace: Příspěvek popisuje factoring jako jeden z nástrojů, který řeší finanční krytí firem. Klíčová slova: Factoring, financování,

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Platební podmínky v mezinárodním obchodu

Platební podmínky v mezinárodním obchodu Platební podmínky v mezinárodním obchodu ODDÍL 1 Teoretický úvod Def.: Platební podmínka určuje místo, dobu, způsobu úhrady kupní ceny kupujícím. V některých případech stanoví i výši úroku, určuje platební

Více

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek

Ča Č sov o á ho h dn o o dn t o a pe p n e ě n z ě Petr Málek Časová hodnota peněz Petr Málek Časová hodnota peněz - úvod Finanční rozhodování je ovlivněno časem Současné peněžní prostředky peněžní prostředky v budoucnu Úrokové výnosy Jiné výnosy Úrokové míry v ekonomice

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu

Bankovní leasing. Z hlediska dodavatele je leasing nástrojem umožňujícím rychlejší odbyt výrobků. Formy leasingu Bankovní leasing Jde o pronájem investičního zařízení či předmětů dlouhodobé spotřeby, příp. jiných předmětů uživateli (nájemci) za předem sjednané nájemné a to na dobu určitou či neurčitou. Pro nájemce

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s.

Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. Ondřej Michalovský Komerční banka, a.s. Judita Páralová Factoring KB, a.s. JAKÉ SLUŽBY MŮŽE BANKA NABÍDNOUT DODAVATELI V SOUVISLOSTI S VEŘEJNOU ZAKÁZKOU KAPITOLA 01 PŘÍSTUP KOMERČNÍ BANKY K OBSLUZE A FINANCOVÁNÍ

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu

Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu Úrokové sazby na mezibankovním trhu a předpovědní schopnost tohoto trhu KMA/MAB.5.00 Lenka Skalová A08N085P leninkaskalova@centrum.cz Obsah Obsah... Zadání... Zdroj dat... Peněžní trh.... Definice peněžního

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ KOMUNÁLNÍ SFÉRY ODKUPEM POHLEDÁVEK Prezentace v rámci porady starostů měst a obcí Jihočeského č kraje 26.1. 2015 1 KDO JSME Představení Sberbank! Jediným akcionářem Sberbank CZ je

Více

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ).

vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ). CEJIZA, s.r.o., Žerotínovo nám. 3/5, 60200 Brno e-mail: info@cejiza.cz, www.cejiza.cz tel.: +420 541654222, fax: +420 541654221 bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 43-5085870277/0100 V Brně dne 02. 07. 2010

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce

SMĚNKY. Účel směnky. krátkodobý obchodovatelný cenný papír dlužnický papír. Její funkce SMĚNKY - vznik 12. století, severní Itálie - velký rozmach v 18.století vznik celosvětového obchodního trhu - její právní úprava nebyla jednotná - 1930- v Ženevě mezinárodní konference o právu směnečném

Více

Platné znění částí zákona o pojišťování a financování vývozu s vyznačením navrhovaných změna doplnění

Platné znění částí zákona o pojišťování a financování vývozu s vyznačením navrhovaných změna doplnění Platné znění částí zákona o pojišťování a financování vývozu s vyznačením navrhovaných změna doplnění ZÁKON č. 58/1995 Sb. ze dne 14. března 1995 o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé

Obchodní financování. Bankovní záruky vydané neplatební. Princip vydané záruky. Záruky přímé a nepřímé Obchodní financování Bankovní záruky vydané neplatební Záruky neplatební jsou zajišťovací instrumenty vhodné pro zabezpečení neplatebních povinností v tuzemském i zahraničním obchodě. Princip vydané záruky

Více

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví

S námi můžete mít svět jako na dlani. www.csob.cz. Korporátní a institucionální bankovnictví S námi můžete mít svět jako na dlani www.csob.cz ČSOB POSKYTUJE ČESKÝM VÝVOZCŮM ZBOŽÍ A SLUŽEB DO ZAHRANIČÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY VE VŠECH FÁZÍCH PŘÍPRAVY A REALIZACE VÝVOZNÍHO PROJEKTU Poskytneme vám poradenské

Více

ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10

ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10 OBSAH ÚVOD 9 1 HISTORIE BANKOVNICTVÍ 10 1.1 VÝVOJ OBCHODNÍHO BANKOVNICTVÍ 10 1.2 VÝVOJ CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ 10 1.3 BANKOVNICTVÍ NA ČESKÉM ÚZEMÍ V 19. STOLETÍ A PO ROCE 1918 11 1.4 ČESKÉ BANKOVNICTVÍ

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Minimalizace rizik v platebních stycích se zahraničními partnery a hodnocení nástrojů na

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK II. II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty

7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty 7. Přednáška Platebně zúčtovací bankovní produkty PLATEBNÍ STYK představuje pohyb veškerých hotovostních a bezhotovostních peněžních prostředků za účelem provedení převodu peněžních prostředků z jednoho

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08

Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Účetnictví 3. přednáška 13.3.08 Osnova přednášky: 1) Změny rozvahových položek 2) Účet a jeho účel, popis, obsah, forma 3) Účty aktiv a pasiv, způsob zápisu na účtech aktiv a na účtech pasiv Ad 1) Změny

Více

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR

- o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR Otázka: Komerční banky Předmět: Ekonomie Přidal(a): AMME - o udělení povolení působit jako banka rozhoduje ČNB v dohodě s ministerstvem financí ČR - hlavním cílem obchodních bank je dosažení zisku - zisk

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Věstník ČNB částka 3/2006 ze dne 27. dubna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. dubna 2006

Věstník ČNB částka 3/2006 ze dne 27. dubna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. dubna 2006 Třídící znak 2 0 2 0 6 6 1 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 18. dubna 2006 o vydání třetí verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR)

Více

KB spolehlivý partner municipalit

KB spolehlivý partner municipalit KB spolehlivý partner municipalit 43. Den malých obcí Praha 10.3.2015 Municipality - Přístup Komerční banky Municipality - nejstabilnější a nejméně rizikové subjekty v ČR z pohledu financování Vývoj hospodaření

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více