ZPRÁVA O VÝZKUMU DLOUHODOBÉHO EKONOMICKY AKTIVNÍHO ŽIVOTA V LETECH Doc.ing.Jiří Beck,CSc., prorektor VŠMIEP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O VÝZKUMU DLOUHODOBÉHO EKONOMICKY AKTIVNÍHO ŽIVOTA V LETECH 2008-2013 Doc.ing.Jiří Beck,CSc., prorektor VŠMIEP"

Transkript

1 ZPRÁVA O VÝZKUMU DLOUHODOBÉHO EKONOMICKY AKTIVNÍHO ŽIVOTA V LETECH Doc.ing.Jiří Beck,CSc., prorektor VŠMIEP V r byl na VŠMIEP (dř. VŠMIE) dokončen výzkum v programu Dlouhodobý ekonomicky aktivní život (EAŽ) a inovace. Tento výzkum navazoval na předchozí výzkumné práce VŠMIE o inovacích (prof. ing. J. Dvořák, DrSc. aj. a série publikací Management inovací v teorii, praxi a ve výuce, VŠMIE, Praha). Nový výzkum byl zahájen v r a v dubnu 2009 byla podána přihláška na GA ČR. Přestože výzkumné téma nebylo grantovou agenturou přijato, pokračoval výzkum v rámci vlastních finančních prostředků VŠMIE. 1. Cíl výzkumu a jeho průběh Hlavním cílem vědeckého úkolu, nabízeného GA ČR, bylo analyzovat negativní a pozitivní stránky inovací v souvislosti s prodlužováním ekonomicky aktivního života obyvatel ČR a z této analýzy vyvodit užitečné teoretické závěry pro ovlivňování inovačního vývoje v tomto směru a určit některé vhodné inovace pro okamžitou realizaci. Formulace vědeckého úkolu byla motivována několika důvody. Předně šlo o návaznost na dosavadní výzkum na VŠMIE a o praktickou realizovatelnost závěrů, tj. o náměty na inovace. Za druhé, šlo o snahu přispět k řešení velmi diskutovaného rozporu mezi rostoucí dlouhověkostí obyvatel (zabezpečovanou kvalitnějším a mnohem dražším zdravotnictvím) a snižujícím se podílem práceschopného obyvatelstva. Za třetí, z etického hlediska šlo o odpor proti katastrofální dehonestaci práce (ekonomických aktivit) a masovému šíření iluzí o snadném a bezpracném výdělku, jehož výsledky se projevily i ve studentských anketách. Za čtvrté, z metodologického hlediska šlo velmi brzy i o redefinování problémů, které v mainstreamové ekonomii nenacházejí dosud řešení. Po úvodních statích, vysvětlujících základní vědecké přístupy k tématu (Beck 2009; Hlavatý 2009; Beck, Hlavatý 2011), následovaly stati hlouběji analyzující možné inovace v jednotlivých fázích EAŽ: V r to byla stať o přípravné fázi EAŽ (Beck, Hlavatý 2012). V r stať o intenzívní a saturované fázi EAŽ (Beck, Hlavatý 2014). A nakonec v r byla také dokončena závěrečná stať o zájmové fázi EAŽ (Beck, Hlavatý 2013). Všechny publikované stati byly nezávisle posuzovány a projednávány na mezinárodních teoretických konferencích. Všechny uvedené stati také obsahovaly závěrečnou pasáž s přehledem oblastí inovací, kde je možné získané poznatky prakticky využít. Zpravidla byly tyto oblasti členěny podle standardních ekonomických subjektů, a to pro jedince (rodinu), pro podniky, pro stát a subjekty veřejné sféry a pro neziskové organizace. Celkově doporučené oblasti inovací dosáhly více než sto použitelných námětů. Tyto souhrny námětů na inovace považujeme za základní praktický výstup výzkumu. Jádrem a hlavním nástrojem vědeckého úkolu byla ekonomická teorie inovací. Jedním z prvních ekonomů, který si plně uvědomil význam inovací pro dynamický ekonomický rozvoj byl J. Schumpeter. Podle něj inovace přinášející kvalitativní změnu je tažnou silou ekonomického rozvoje. Hlavním zdrojem růstu produktivity není postupná akumulace 1

2 existujících zdrojů, nýbrž vnitřně generovaná kvalitativní přeměna ekonomického systému, která je poháněna vlnami inovací vytvářejícími prostředí diskontinuity a trvalého stavu nerovnováhy. Schumpeter chápal inovace velmi široce jako produktové, procesní, tržní i organizační změny, které nemusí pramenit z nových vědeckých objevů, ale mohou být i novou kombinací již existujících technologií či jejich uplatněním v novém kontextu. Schumpeter hovořil o zavedení nových kombinací, o novinkách (Neuerungen, v pozdějším anglickém vydání přeloženo jako innovations ). Rozlišoval pět možností: 1. Prosazení (Herstellung) nového výrobku, tj. výrobku dosud konsumentům neznámého, nebo nové kvality výrobku. 2. Zavedení nové, tj. v příslušném odvětví prakticky neznámé výrobní metody, která nemusí být založena na novém vědeckém objevu, nebo která může vést k novému komerčnímu využití výrobku. 3. Otevření nového odbytového trhu, na který nebyl výrobek dosud uveden, i když tento trh mohl již dříve existovat. 4. Získání nového zdroje surovin nebo polotovarů, ať již dříve existoval nebo se musí teprve zprovoznit. 5. Zavedení nové organizace, jako je vytvoření monopolní pozice nebo naopak její zrušení. (s. 100 ad.). Dalším východiskem výzkumu byla formulace nového konceptu EAŽ, který se odlišuje od mainstreamového pojetí ekonomické aktivity (chápané v podstatě jen jako zaměstnání), a který umožňuje nacházet nová řešení v řadě oblastí, kde dosavadní přístupy selhávají (ekonomická aktivita ve vysokém věku, aktivní příprava na zaměstnání, výchova mladé generace, řešení krizí středního věku, problémy jobless růstu, význam osobního blahobytu atd.). Základním problémem bylo nové definování pojmu ekonomicky aktivní život občanů. Existují různá významově blízká vymezení, která se však pro danou úlohu nehodí. Pro účely tohoto výzkumu jsme proto zvolili co nejširší definici, která mj. kopíruje obsah běžných účetních formulářů. Za ekonomicky aktivní život považujeme tu trvalou součást života člověka, v níž sám zvyšuje (nebo alespoň ekonomicky obhospodařuje) svá aktiva (popř. aktiva své domácnosti). Rozumíme tím základní i oběžné fondy, v naturální i peněžní podobě. Oproti pracovní síle toto pojetí časově rozšiřuje ekonomicky aktivní život nejen ve stáří, nýbrž i před 15. rokem života, kdy se mládež např. přiměřeně zapojuje do ekonomických aktivit rodiny. 1 Třetím základním východiskem byla akceptace nového pojetí kritérií růstu, jak to vyplývá z dosavadní vědecké kritiky jejich zúžení jen na zisk. Společnost vstupující do etapy dlouhověkosti by měla změnit svůj přístup k hodnotám, které v předchozích etapách vývoje byly celkem oprávněně považovány za axiomatické. V souvislosti s prodlužováním 1 Znovu připomínáme, že v převažující ekonomické produkci se chápe EAŽ v mnohem užším významu, např. takto: Za ekonomicky aktivní obyvatelstvo jsou považováni lidé, kteří buď pracují, nebo jsou nezaměstnaní, ale práci si hledají nebo čekají, kdy se budou moci zařadit do pracovního procesu. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo jsou všichni lidé, kteří nejsou zaměstnaní a ani si práci aktivně nehledají. Do této skupiny patří studenti, důchodci, ženy v domácnosti, invalidi atd. (Úloha inovací 2011, s. 106). Zde se EAŽ ztotožňuje jen s makroekonomicky chápanou prací v zaměstnání, v nájmu atd., stejná činnost prováděná v domácnosti, při sousedské výpomoci, v zájmové činnosti pak není ekonomickou aktivitou. Je nutné poznamenat, že tento terminologický problém je dán zčásti také tím, že do češtiny se jako práce překládá např. anglické labor i work, ruské trud i rabota. Statistika se týká prvních významů. V české odborné terminologii (i ve statistice) pak kuchařka pracuje jen vaří-li v zaměstnání, když vaří doma, nepracuje. Podobně důchodce, když odejde ze zaměstnání, již nepracuje nikdy. 2

3 ekonomicky aktivního života je nutné vzít v úvahu, že v těchto změnách je rozhodujícím východiskem a cílem trvalá spokojenost člověka se svým vlastním životem a nikoliv maximální příjem, zisk, majetek apod.. Hlavním životním kritériem člověka je potom jeho spokojenost s životem svým a svých blízkých, nikoliv výše majetku a obdobná zjišťovaná kritéria: životní úroveň atd.. Širší pojetí ekonomicky aktivního života lidí umožňuje členit ekonomicky aktivní život na postupné fáze s odlišnými úkoly a podmínkami, jak je mj. také objasňují různé vědní obory. Má-li člověk být v životě spokojený, měl by s těmito fázemi dlouhodobě počítat a včas se na ně připravovat. Celá koncepce se proto průběžně opírá o princip rovnováhy mezi prací a zdravím člověka. V průběhu výzkumu jsme byli nuceni se podrobněji zabývat i důvody neúspěšnosti dosavadních teoretických přístupů k řešení závažných společenských problémů. Z toho pak vyplynuly dva závěry: především jsme se přiklonili k názorům na nutnost změny ekonomického paradigmatu a za druhé zdůrazňujeme současný velký význam solidních ekonomických teorií středního dosahu mimo rámec mainstreamového paradigmatu. 2 Jsme si vědomi toho, že celý koncept dlouhodobého EAŽ se opírá o některé hypotézy, které jsme zatím nedokázali potvrdit, ani vyvrátit. Nejspíše může v dalším období dojít k pravděpodobnostnímu rozdělení platnosti těchto hypotéz, a tím i k rozdělení platnosti závěrů pro jednotlivé skupiny občanů. 2. Základní výsledky výzkumu. Prodlužování ekonomicky aktivního života chápeme jednak jako důležitou podmínku smysluplného prodlužování života lidí, jednak jako nový pojmový koncept pro řešení aktuálních problémů sociálního zabezpečení občanů ve stáří. Lidský život se nyní nesporně výrazně prodlužuje a stává se postupně velkým aktuálním společenským problémem, jehož řešením se zabývá řada společenských i přírodních věd. V této souvislosti probíhá řada podstatných technických a společenských změn, které jsou vždy provázeny významnými inovacemi Takto nově pojatý ekonomicky aktivní život (EAŽ) lze schematicky členit na čtyři velmi odlišná období: a) Přípravný EAŽ (10 až 30 let). Doba pro poznání a vyzkoušení různých ekonomických aktivit, vč. práce v domácnosti, přiměřené fyzické práce, doba investic do vzdělání a výcviku, doba poučeného výběru povolání. b) Intenzívní EAŽ (31 až 50 let). Doba velkého výdělku nutného pro založení rodiny, opatření bytu a vybavení rodiny potřebným zařízením atd., výchova a vzdělání dětí, doba intenzivního duševního a fyzického výkonu, popř. několika pracovních úvazků. c) Saturovaný EAŽ (51 až 70 let). Doba omezení intenzívní práce, zvýšené péče o své zdraví, zkrácené pracovní doby, druhá kariéra. d) Zájmový EAŽ (71 až 90 let). Doba nepravidelných ekonomických aktivit navazujících na zájmové činnosti, přizpůsobených zdravotnímu stavu, třetí kariéra. Několik vysvětlujících poznámek k uvedenému schématu: 2 S takovýmto přístupem nesouhlasí např. V. Klaus (2013), který mj. kritizuje učitelský sbor VŠE Praha za evidentní absenci všeobecně sdílené elementární ekonomické mainstreamové teorie i v běžných kursech zabývajících se parciálními ekonomickými subtématy. 3

4 Předně, uvedená rozmezí let je třeba brát jako přibližná a pohyblivá. U konkrétního člověka v důsledku individuální schopností a okolností (politických, tržních, technologických, zdravotních atd.) jistě dochází k logickým časovým posunům. Důležité je pochopení podstaty jednotlivých úseků EAŽ jednotlivce a požadavek jejich vyváženosti v oblasti práce a zdraví. Za druhé, i z tohoto jednoduchého schématu je vidět určitý filozofický pohled na životní dráhu člověka. Záměrně zde jde o prosazení uměřenosti, která se staví proti nesmyslnému vnucování zboží, vč. kulturního (televize atd.), a z toho plynoucímu agresivnímu kultu růstu Růstu. (V tomto smyslu publikují např. Tomáš Sedláček, Václav Bělohradský, Václav Cílek). Za třetí, přípravný EAŽ není žádným požadavkem na zavedení dětské práce, ani na prodlužování doby vzdělání. Ekonomicky aktivní život začíná především zapojením dětí do práce v domácnosti a přiměřeným podílem na ekonomických aktivitách rodičů, popř. i prarodičů. Zde se vytváří první povědomí o významu ekonomických aktivit pro vlastní život budoucího občana a jejich souvislost s vlastními požitky. Zde je nutné také načerpat poznatky o nejrůznějších ekonomických aktivitách, z nichž si pak může mladý člověk vybírat, nemluvě o významu fyzických aktivit pro dlouhodobý dobrý zdravotní stav člověka. Na konci tohoto období jde o praktické vyzkoušení různých povolání a o získání zkušeností u různých předních zaměstnavatelů, i v zahraničí, jakožto předpokladu pro další úspěšný intenzivní EAŽ. V tomto období mladý člověk v nynější době také zpravidla ještě nemá starosti o vlastní novou rodinu Ve stati pro vědeckou konferenci (Beck, Hlavatý 2011) byla pracovně časově vymezena přípravná fáze ekonomicky aktivního života na období 10 až 30 let věku. Oproti nejčastějšímu (právnickému a statistickému) pojetí ekonomicky aktivního života jenom jako pracovní síly se zde rozšiřuje ekonomicky aktivní život (EAŽ) i před 15. rok života. Je to celkově doba pro poznání a vyzkoušení různých ekonomických aktivit, vč. práce v domácnosti, přiměřené fyzické práce, doba investic do vzdělání a výcviku, doba poučeného výběru povolání, doba přípravy na intenzivní EAŽ, kdy už nebude možné příliš experimentovat. Od samotného začátku jsme zdůrazňovali, že přípravný EAŽ není žádným extrémním požadavkem na zavedení dětské práce, ani na prodlužování doby vzdělávání mladých lidí. V našem pojetí ekonomicky aktivní život začíná nejprve zapojením dětí do práce v domácnosti a přiměřeným podílem na ekonomických aktivitách rodičů, popř. i prarodičů. Zde se vytváří první povědomí o významu ekonomických aktivit pro vlastní hodnotný život občana. Zde se přirozenou cestou získávají dílčí poznatky o nejrůznějších ekonomických aktivitách v rodině, v obci, v regionu a postupně i v širší společnosti, které umožňují poučeněji si vybírat další životní dráhu. Přiměřené fyzické aktivity v tomto období mají mj. také zásadní význam pro dlouhodobý dobrý zdravotní stav člověka. V tomto přípravném období mladý člověk v současné době může prakticky neomezeně zdokonalovat své pracovní dovednosti, protože zpravidla ještě nemá starosti o svou vlastní novou rodinu, o její hmotné zabezpečení a další rozvoj. Jakmile nastoupí další, intenzívní fáze EAŽ, na velké rozmýšlení a pracovní experimentování již není dostatek času ani klidu. Bude se od něj požadovat jak velká spotřeba, tak velký pracovní výkon (prakticky i teoreticky). Nastoupí doba velkého výdělku nutného pro založení rodiny, opatření bytu, auta a vybavení rodiny potřebným zařízením, pro výchovu a vzdělání dětí, doba intenzivního duševního a fyzického výkonu, popř. několika pracovních úvazků atd. Jsme přesvědčeni. že přípravu na dlouhodobý ekonomicky aktivní život nelze začínat až řešením problematiky 50+, rekvalifikací nezaměstnaných nebo univerzitami třetího věku a dalšími nyní frekventovanými opatřeními. To jsou nesporně nyní aktuální problematiky, 4

5 v teorii i praxi, nicméně jsou to řešení ad hoc (záplatovací). Zásadní opatření se musí týkat již mladých lidí, kteří se na dlouhodobý EAŽ mohou daleko lépe připravit. Ostatně požadavek investovat úsilí do mladých lidí má i daleko širší a významnější podporu. Např. T. Capra (2002, s. 441) tvrdí: S úbytkem přírodních zdrojů se stává stále jasnějším, že bychom měli více investovat do lidí jediného zdroje, jehož máme dostatek. Částečně se k našemu pojetí přibližuje pojem kreativní ekonomika, což je ekonomika využívající inovace jako nové poznatky, nové způsoby, metody a techniky v psychologii, sociologii, biologii, medicíně, v systému zdravotní péče atd., které umožňují pracovat do pokročilého věku. Zde se pak vychází z předpokladu, že starší lidé chtějí pracovat a hledají adekvátně svému věku zaměstnání. (Podrobněji viz S. Vojtovič, 2011, s. 28 ad.). V našem pojetí je právě problematika chtít pracovat také součástí nového inovativního řešení, a to především v přípravné fázi EAŽ, kde si člověk vytváří hlavní životní návyky Protože mainstreamová ekonomie se zabývá jen fungováním člověka v podobě, kterou my nazýváme intenzívní EAŽ, neviděli jsme nutnost blíže zkoumat tuto fázi života. Zabývali jsme se jen přechodem od intenzívní fáze EAŽ do saturované fáze EAŽ (okolo 50 let věku), kdy současný člověk již jednak nestačí na intenzívní tempo života, jednak ho také přestává potřebovat k uspokojování svých již menších potřeb, s čímž mj. souvisí i značná změna jeho životních hodnot. V odborné literatuře se v této souvislosti často hovoří o nové kariéře. Termín nová kariéra je v USA a v západní Evropě běžný, v ČR tomu tak ještě není. Lidé jsou většinou obranářsky přesvědčeni, že po čtyřicítce se v novém oboru uplatní jen stěží a že je nic dobrého již nečeká. Např. o manažery mimo původní obor není v ČR velký zájem, pokud nový zaměstnavatel uchazeče dobře osobně nezná. Přitom se však v teorii všeobecně uznává, že mezioborová rotace pozic místo propouštění zkušeného zaměstnance, např. ve fyzicky náročných profesích, má řadu výhod; i když to většinou vyžaduje určité podnikové náklady na nové zaškolení atd. Ne zcela ustálený je samotný pojem kariéra. Např. příručka Arnold (2007, s. 512) uvádí:... následkem rychlého tempa ekonomických změn je kariéra mnohem méně jasně definovaná a předpověditelná než dříve. A dále přináší obecnou definici: kariéra je sled pracovního zařazení ve spojení se zaměstnáním, aktivitami a zkušenostmi, se kterými se osoba setkala. Dřívější ( byrokratická ) kariéra, jednou provždy určená, již prakticky neexistuje. Psychologové ovšem nehovoří o druhé a další kariéře. Sled pracovního zařazení pokračuje bez ohledu na změny v zaměstnání, přes jiné aktivity i jiné získávané zkušenosti. Základní učebnice Bedrnová, Nový (1994) chápe pracovní kariéru (profesionální dráhu) člověka jako průběh jeho pracovního zařazení od vstupu do prvního pracovního poměru až do jeho trvalého ukončení, zpravidla jeho odchodem do důchodu (s. 118) a pak stanoví základní modelové typy pracovní kariéry (což již naznačuje vnímání změn kariéry): 1. Stálá struktura pracovní kariéry (pracovník nemění profesi). 2. Stálá struktura pracovní kariéry provázená přechodem do řídící funkce. 3. Nestálá struktura pracovní kariéry (pracovník vícekrát mění pracovní profesi. Dosti častý typ, různé inovace a změny jej posilují). 4. Difúzní struktura pracovní kariéry (příprava neodpovídá obsahu práce, pracovník málo dbá o odbornou průpravu a vzestup svého společenského postavení). 5

6 Čtvrtý modelový typ dokonce naznačuje, že se také vůbec nemusí v častém střídání práce jednat o kariéru. Pro pojem kariéra je důležité pochopit, že je to jedna z domén celoživotního vývoje, která má určité etapy. Např. při každé změně zaměstnání začíná nový adaptační cyklus: příprava, setkání (počáteční týdny), zapracování, stabilizace. Druhá kariéra je vlastně zásadní inovace kariéry. Je to zřejmě inovace vyššího řádu. Běžné zlepšování kariéry (kariérový růst, obohacení práce, specializace, stěhování za prací apod.) bychom asi nechápali jako novou kariéru. Odchod do jiného sektoru ekonomiky (neziskový sektor; veřejný sektor, policie, armáda; školství; výzkum-vývoj), nebo emigrace za prací asi již zakládá novou kariéru. F. Valenta (2001, s. 39 ad.) uvádí nejprve čtyři řády tzv. racionalizačních inovací. To je možné v našem případě stále nazývat jen racionalizací kariéry. Zčásti se to týká i skupiny tzv. kvalitativních inovací (nová varianta, nová generace, nový druh, nový rod). Teprve nový tzv. kmen inovací kariéry, který se realizuje jiným než dosavadním technologickým přístupem, bychom jistě chápali jako novou kariéru. Vedle toho z kvalitativních inovací kariéry bychom měli za novou kariéru považovat nový druh a nový rod. Novou variantu a novou generaci kariéry je stále možné považovat za první kariéru. 3 Otázkou je, jak chápat v tomto ohledu nečekanou ztrátu zaměstnání (dočasnou nebo dlouhodobou nezaměstnanost). V podstatě zde má jedinec právě dvě možnosti: hledat pokračování své dosavadní kariéry jinde nebo se připravit na novou kariéru (v lepším případě může být na novou kariéru již připraven). Ani odchod do důchodu nemusí znamenat jednoznačně změnu kariéry. Důchodce může pokračovat v dosavadní kariéře ve zmenšeném a pohodlnějším měřítku nebo začít zcela novou kariéru, na kterou se mohl připravovat a také těšit již mnohem dříve. V obou uvedených velkých změnách zaměstnání je možné jednoznačně zdůraznit výhodu včasné přípravy na tuto změnu. Za výše uvedenými změnami se ovšem skrývají mnohem zásadnější společenské procesy. Především již dlouho probíhají podstatné změny samotného charakteru práce, které urychlují a akcentují ztrátu zaměstnání jednotlivých zaměstnanců. Dříve nové technologie vytěsňovaly v podstatě jen nekvalifikovanou práci, nyní se často mění celá struktura povolání. Kdo by dříve např. předpokládal ztrátu práce u obráběčů, středního zdravotního personálu, sekretářek. Přitom u každé nové generace zaměstnanců jde vždy o změny jiných profesí, podle jejich technologického úpadku či naopak pokroku. O současných sociálních a profesních rizicích podrobněji např. D. Šimek (2004). Významným praktickým cílem výzkumu bylo také odstraňovat obavy člověka z věku 50+. Jednak jsou nyní řešené problémy tohoto věku v současné době naprosto přirozené a nutné, jednak jsou naopak novou příznivou příležitostí dále obohatit svůj život. Domníváme se, že strašení věkem 50+ nemá žádný vědecký podklad a je jen vítanou součástí mediálního virtuálního světa, usilujícího o zvýšení prodejnosti svých mediálních produktů. Předpokládáme, že solidní část medií pozná i ekonomickou výhodnost šíření poznatků o nových inovačních možnostech věku Nový druh definuje F. Valenta jako výrobek na bázi zcela nové koncepce při zachování původního technologického principu (např. tryskový stav vedle člunkového stavu). Nový rod je pak výrobek, kterým se realizuje nový technologický princip. (Valenta 2001, s. 43, 44). 6

7 2.4. Tento přístup vytváří prostor i pro pozitivní program ekonomicky aktivního života ve vysokém stáří. Zájmový EAŽ rozšiřuje dosavadní chápání zájmové činnosti starších občanů jenom jako zábavy nebo činnosti omezující nudu, o něž se musí starat především někdo třetí (rodina, ošetřovatelé, baviči atd.). Zájmový EAŽ přitom nemusí být přehnaně placený, i když určitý dodatečný příjem jedince je také součástí jeho životní spokojenosti v tomto věku. Pole působnosti je velice široké, od využití celoživotního sběratelství a jiných koníčků (filatelie, numismatika, archiválie aj.), přes zájmovou uměleckou činnost až po provozní péči o rodinné nemovitosti (opravy, výnosy zahrádek, květinová výzdoba, přiměřené péče o nejmladší potomky atd.). V psychologické literatuře se často hovoří o třetí kariéře. V našem pojetí dlouhodobého EAŽ spíše počítáme s tím, že i třetí kariéru může v současné době člověk snadno absolvovat již v saturované nebo i v intenzívní fázi svého EAŽ. Zájmový EAŽ nelze samozřejmě chápat izolovaně od předchozích fází EAŽ. Především je důležité si takto představovat a připravovat svou budoucí dráhu dokonce již v přípravné fázi EAŽ. Za druhé k této fázi již vůbec nedojde, jestliže se jedinec v neustále prodlužované intenzívní fázi EAŽ naprosto fyzicky i duševně zničí, tj. když včas nenastoupí saturovanou fázi EAŽ. A za třetí, i na tuto zájmovou EAŽ je vhodné se postupně (a současně jako přirozenou kompenzační aktivitu v průběhu intenzivního EAŽ) také cíleně připravovat. Např. vyhledat a pěstovat své koníčky je lepší již dříve, protože je nutné se dostat na určitou úroveň, pokud se tento koníček má stát také alespoň malým zdrojem příjmu. Z časového hlediska vymezujeme zájmový EAŽ přibližně na období 71 až 90 let. Obecně je to doba nepravidelných ekonomických aktivit navazujících na zájmové činnosti, přizpůsobených zdravotnímu stavu jedince. Samozřejmě se může i stát, že předchozí ekonomická činnost je současně zájmovou, a tedy pokračuje ve zmenšené míře až do vysokého věku Cílem uplatnění nových pohledů na tuto problematiku bylo také vytvořit nové impulsy pro podstatné inovace umožňující a zlepšující dlouhodobý ekonomicky aktivní život. Vycházíme z toho, že společenský a ekonomický pohyb vpřed je vždy nezbytně provázen mnoha inovacemi. Za každou inovací musí stát konkrétní subjekt, který investuje své finanční prostředky a své schopnosti (svůj lidský kapitál) s kalkulací svého užitku, vyššího než v případě své nečinnosti. Z výzkumu vyplývá velké množství oblastí inovací, které obecně směřují k dalekosáhlým cílům, výše uvedeným, a přitom prakticky použitelným ihned a dávajícím slušnou šanci i krátkodobého pozitivního ekonomického výsledku. S ohledem na základní přístup tohoto výzkumu, nejprve vždy shrnujeme možné oblasti inovací použitelných každým jedincem (rodinou), který představuje základní a nejpočetnější subjekty ekonomie. Pak následují oblasti inovací v úrovni podniků, jimž ekonomická literatura věnuje samozřejmě největší pozornost. A nakonec bylo možné také shrnout oblasti inovací v úrovni státu a veřejných institucí, a vedle toho i oblasti inovací v úrovni neziskových (občanských) institucí, které neustále nabývají na významu. Dále lze zjistit, že již v současné době je k dispozici velká řada inovací prodlužujících ekonomicky aktivní život, a to v různých oborech činnosti i v různých fázích realizace. Potenciální investoři (uživatelé inovací) si však zatím málo všímají tohoto nového ekonomického potenciálu. Objevují se spíše zbytečné obavy o další růst výdajů, vč. výdajů ze státního rozpočtu, který je nyní nesporně v období restrikce. Výzkum mj. dokazuje, že účelné 7

8 inovace i takovéhoto speciálního zaměření mohou být předmětem podnikatelských aktivit řady ekonomických subjektů. 3. Základní výchozí hypotézy a jejich ověřování. V průběhu výzkumu jsme se stále více přesvědčovali o tom, že k řešení některých současných ekonomických a sociálních problémů jsou nezbytné zásadní redefinice některých standardně používaných pojmů. Týká se to i problémů spojených s prodlužováním aktivního života lidí. Vytváření této nové pojmové struktury nebylo samoúčelné, konkrétním cílem byly vždy nové podněty pro podstatné inovace ve všech fázích EAŽ. Domníváme se, že i tímto způsobem by měla ekonomická věda plnit svou stimulační roli Zásadním problémem, na který jsme stále naráželi, je současná definice ekonomické aktivity jen jako zaměstnání. Lidem se tak namlouvá, že ztráta zaměstnání je nenapravitelná katastrofa. Zbývá naděje na odchod do důchodu, ekonomická aktivita již nemá rovnocenné pokračování a je jen následována pouhou spotřebou. Tomuto problému jsme se věnovali podrobněji na začátku výzkumu (viz Beck 2009; Beck, Hlavatý 2011). Proto se celý výzkum opírá o hypotézu EAŽ, jako podstatné domény lidského života. Předpokládáme, že ekonomicky aktivní život je zásadní součástí života lidí (vedle biologického života, sociálního života atd.), která zabezpečuje jeho autonomii a pocit smysluplnosti vlastního života. V přípravné fázi EAŽ (10 30 let) člověk vykonává nejprve jednoduché činnosti a postupně se připravuje na intenzívní fázi EAŽ (30 50 let). Pak k zajištění svého dlouhodobého EAŽ přechází do saturované fáze EAŽ (50 70 let), přičemž zde dochází k významným kariérovým změnám. Ani po dovršení této fáze nekončí EAŽ člověka, nastává zájmový EAŽ, který trvá až do případné tělesné a duševní nemohoucnosti (viz Beck, Hlavatý 2011). Dokázat platnost této hypotézy je v současné době velmi obtížné. Můžeme snadno najít jednotlivce, kteří tvrdí, že pro ně EAŽ nemá žádnou hodnotu a podle toho se i parazitně chovají. Na to lze samozřejmě zase namítnout, že takto byli vychováni a že právě v přípravné fázi EAŽ je nutné mnohé měnit (viz Beck, Hlavatý 2011). Za důležité však pokládáme to, že s pomocí této hypotézy jsme mohli najít desítky inovačních oblastí, které svými výsledky směřují k dlouhodobému EAŽ i v současné mainstreamové ekonomické atmosféře. Za ještě důležitější je pak možné považovat to, že tato hypotéza umožňuje řešit závažné ekonomické problémy současnosti, na něž mainstreamová ekonomie nenachází odpovědi. Takovými oblastmi jsou např. důchodové zabezpečení, řešení nezaměstnanosti, rozpad rodin a nízká porodnost, financování péče o přestárlé, školská reforma, deficitní hospodaření státu a veřejného sektoru atd. Za klíčové považujeme změny v chápání ekonomické aktivity člověka jen jako práce v zaměstnání. Absurdně tak práce kuchařky v rodině, péče o děti nebo svépomocné opravy domácích zařízení, či vytápění rodinného domu nejsou považovány za ekonomické aktivity. Takový přístup je k těmto aktivitám dehonestující, a hlavně je hrubě nevýchovný. Z lidského individua se pak místo stále aktivního subjektu dělá ve vyšším věku jen pasivní objekt péče. 4 Podobné požadavky se v poslední době objevují často, viz např. Bělohradský (2013): Ze systému rychle uniká důvěra v politiku, zvedá se vlna antipolitického hněvu, jobless growth, růst bez poptávky po pracovních silách, staví společnost před otázky neřešitelné beze změny paradigmatu. 8

9 Jsme si vědomi velkých obtíží při prosazování tohoto nového metodologického přístupu. Uplyne zřejmě ještě mnoho desetiletí, než se v této problematice změní mainstreamové uvažování a než proběhnou nákladné změny, počínaje změnou výukových programů, změnou statistik a konče změnou prožívání dlouhodobého EAŽ lidí, kteří budou i v období 50+ a ve stáří, i v období kariérových změn prožívat šťastný a plnohodnotný život. A to navzdory sofistikovaným tlakům dokonalého marketingu, reklamy, lobbingu, politiky atd. vlivných globálních subjektů, jimž dosavadní stav honby za růstem naprosto vyhovuje Z povahy zkoumaného problému vyplývá rovněž nezbytnost interdisciplinárního pohledu na takto komplexní problematiku. K řadě užitečných poznatků dospěly i neekonomické obory, jako je psychologie, sociologie, antropologie, gerontologie, pedagogika, různé obory medicíny. Domníváme se, že k řešení praktických problémů ekonomiky je velkou překážkou právě neznalost konkrétních výsledků souvisejících oborů. Zatím lze samozřejmě těžko očekávat vytvoření nějakého nového společného vědeckého paradigmatu, avšak považujeme nyní za účelné vytvářet alespoň užitečné teorie středního (omezeného) dosahu, které mohou sloužit jako odborná podpora řešení velkých společenských problémů. Takovouto teorií nesporně může být i teorie inovací Důležitým metodologickým východiskem výzkumu se stala aplikace teorie Kondratjevových dlouhodobých vln, která umožnila zasadit zkoumanou problematiku do současné fáze Kondratjevových cyklů. Jde o významné vzájemně související společenské pohyby, které teorie běžných hospodářských cyklů nedokáže zachytit. Zde je spíše vhodné navázat na výzkum dlouhodobých tendencí v ekonomickém vývoji charakterizovaných dlouhodobou Kondratjevovovou vlnou. V současné fázi lze očekávat velké inovace (velké změny), jako jsou např. e-bussiness v produktové oblasti, e- learning, nastolování vzdělanostní společnosti a příprava na celoživotní vzdělávání, rozšíření ekologických projektů (likvidace a využití odpadů), rozšiřování služeb (i v sociální oblasti). V tržní oblasti je to narůstající význam nových ekonomických center (Brazilie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika), ale také nárůst alternativních forem zaměstnávání (např. práce doma). Stále velký význam v inovacích budou mít malé ( garážové ) firmy, a současně nastává regenerace rodinných firem. Ze širších společenských hledisek nabývá na významu předcházení generačním konfliktům, ale také aktivní zapojení mladých lidí do přímé demokracie Pro rychlejší realizaci inovací prodlužujících ekonomicky aktivní život je rozhodující vědomí odpovědnosti jedince za svůj vlastní spokojený život (jehož významnou součástí je EAŽ), a proto i soustavná výchova jedince k této odpovědnosti. 7.Není nutné zvláště dokazovat, že pro tuto výchovu je nejvýznamnější právě přípravná fáze EAŽ. Masově působící reklama a sdělovací prostředky spíše naléhavě propagují jen jednu část životní dráhy 5 Existují i pochybnosti, zda to vůbec ještě bude možné. Např. Z. Bauman (2009, s. 9) hodnotí současnost jako stav, kdy sociální formy (vzorce přijatelného chování, struktury omezující individuální volbu, instituce dohlížející na prohlubování rutiny) nadále nemohou (a ani se to od nich neočekává) udržet stejný tvar po delší časové období, protože se rozpadají a rozpouštějí rychleji, než stačí být ustaveny, natož aby se stihly ustálit. 6 Podrobněji viz Hlavatý, Pro zajímavost: toto očekávání velkých společenských konfliktů předcházelo začátku Arabského jara o dva roky. 7 Z. Bauman (2009, s. 11) např. kriticky hodnotí: odpovědnost za řešení různých zmatků, které neustále se měnící a těkavé podmínky produkují, se přenesla na bedra konkrétních jedinců Fakticky probíhá záměna společenské solidarity za individuální odpovědnost (dtto, s. 15). 9

10 člověka, a to období maximální spotřeby a maximálního pracovního výkonu (které nazýváme intenzívní fází EAŽ). Převažující ekonomická teorie činí bohužel totéž. Zásadní organizační změnou by mohla být úprava vyživovací povinnosti k dětem a povinnosti dětí podílet se na pracích v domácnosti (na ekonomických aktivitách v domácnosti). Dosavadní úprava je neuvěřitelně paternalistická a vůbec nevede mladého člověka k odpovědnosti za svou přípravu na intenzívní fázi svého života. Role domácnosti ve výchově mladých lidí je i z tohoto hlediska zatím značně podceněna. Probíhající změny ve vlastní sociální odpovědnosti se samozřejmě nemohou vyhnout ani podstatným hodnotovým změnám. Např. T. Sedláček (2009, s. 230) k tomu dochází k závěru: Bohužel je potřeba znovu připomenout, že moderní ekonomie nemá na rozdíl od starozákonního příběhu zemi zaslíbenou. Tedy stav spočinutí, kde by se dále již necestovalo a kde bychom měli dostatek, a to nikoli absolutní, ale takový, se kterým bychom se smířili a byli s ním spokojeni. Kéž by současná hospodářská krize pomohla najít východisko. Ukazatelem této změny v přístupu k práci v různých obdobích života by mohl být i růst podílu alternativních pracovních poměrů (krátkodobé, částečné, homeworking, sdílené, flexibilní atd.). 4. Příspěvek k formování nového paradigmatu ekonomie a teorií středního dosahu Současné paradigma ekonomie se dříve či později stane neudržitelným. Současně však uznáváme, že musí existovat určité jednotné paradigma, které se učí na vysokých školách a používá ve správní a hospodářské praxi. Bez tohoto paradigmatu by se ekonomové vůbec nedomluvili navzájem. Ve vědě a výzkumu je ovšem naléhavě nutné pracovat na změnách tohoto paradigmatu, protože se již značně odchyluje od vnímání současných hospodářských problémů a jejich řešení. Převažující část ekonomické vědy si zatím takovýto úkol neklade. Vadí nám oprávněná kritika ekonomie jako vědy podobné astrologii,v níž matematické formule jsou přesné, ale k lidským záměrům nemají žádný vztah (V. Bělohradský).Ve stínu oficiální vědy je však možné zpracovávat prakticky užitečné teorie středního (omezeného) dosahu 8, zvláště pak interdisciplinární, které mají jasný cíl: teoretickými prostředky napomáhat vzniku nejrůznějších konkrétních inovací. V našem výzkumu šlo mj. o inovace zlepšující přípravu na dlouhodobý EAŽ občanů. Dá se předpokládat, že takovéto teorie středního (omezeného) dosahu se za čas mohou stát podkladem i pro zefektivnění oficiální vědy. 9 Vzniká také otázka, kdo má komplexní gesci za efektivní výsledky vědeckého bádání. Koho to vůbec zajímá? Neslouží to ani vojenskému, ani komerčnímu výzkumu. 10 Pro úplnost 8 Takovéto teorie doporučoval např. R. K. Merton již od roku 1949, když ještě nenastala doba pro velké teorie. Např. uváděl, že sociologie má velké množství teoretických přístupů odlišných paradigmat a teorií středního dosahu -, nikoli jednu jedinou aktuální či záhy dosažitelnou komplexní a všeobecnou teorii (2007, s. 94). Mj. také varoval před nebezpečím, že vytvoříme obdobu velkých filozofických systémů minulosti se vší jejich sugestivností, se vší jejich architektonickou nádherou a vší jejich vědeckou jalovostí (dtto, s. 97). 9 Často citovaný T. S. Kuhn (1970) o paradigmatu hovoří takto: Paradigma je to, co členové vědecké komunity sdílejí, a naopak, vědecká komunita je tvořena lidmi, kteří určité paradigma sdílejí. (s. 176). Je evidentní, že již značná část ekonomů nesdílí mainstreamové paradigma, avšak k novému jednotnému paradigmatu je ještě daleko. 10 R. Sheldrake (2005, s. 153 ad.) uvádí, že dnes většina vědců pracuje ve službách vojenských a komerčních zájmů, a proto také obvykle pracují jen v kontextu zavedených paradigmat či modelů reality. 10

11 pohledu je však nutné také zaznamenat, že již existují i některé státní programy, dotýkající se této oblasti. Takovým programem byl např. Národní program přípravy na stárnutí na období (připravený na MPSV) s podtitulem Kvalita života ve stáří, který je ovšem jednoznačně zaměřen jen na řešení aktuálních problémů současných seniorů, nikoliv na efektivní přípravu juniorů na budoucí situace. Jsou samozřejmě i další programy, jako jsou např. programy strategie celoživotního vzdělávání, informační gramotnosti aj., které se snaží řešit dílčí problémy měnícího se života lidí. Pokud máme na mysli životní dráhu jedince, má nesporný význam ekonomika domácnosti, jako ekonomika jednoho ze tří nejvýznačnějších druhů ekonomických subjektů (vedle podniků a států). Ekonomie jako věda se však i k tomuto subjektu chová velmi macešsky V ekonomii se však významně prosazují i mnohem vyšší ambice po změně celého paradigmatu ekonomie. Když nositel Nobelovy ceny A. Sen 2002b (s. 481) hodnotí knihu Scitovsky, Tibor: The Joyless Economy, Oxford University Press, N.Y. 1976, souhlasí s jeho kritikou metodologické setrvačnosti ekonomie. Zdůrazňuje, že je nutné začít u zachycení skutečného chování lidí. A dochází také k pevnému závěru, že přeceňujeme význam komfortu, a tím deformujeme chápání stimulace lidí. Mj. ovšem rovněž pochybuje o racionalitě lidí při rozhodování.. Na jiném místě A. Sen (2002a) hodnotí, že je nutné jít nad rámec mainstreamové ekonomie, protože člověk zdaleka jen nemaximalizuje svůj vlastní zájem. Doporučuje brát v úvahu etické hledisko motivace (dtto, s. 15) a kritizuje ekonomy, kteří velmi úzce pohlížejí na lidské bytosti (dtto, s. 19). Kritika v tomto duchu se samozřejmě objevovala i dříve. Např. E. F. Schumacher 2000 (angl. 1973) kritizuje chamtivost moderní ekonomiky (s. 33), analyzuje pozitivní stránky buddhistické ekonomie (s. 53 ad.) a dochází k závěru, že v nadšení z rozvoje svých vědeckých a technických sil vytvořil moderní člověk systém výroby znásilňující přírodu a společnost mrzačící člověka (s. 271). 11 F. Capra dokonce soudí, že hluboce zakořeněné karteziánské paradigma ekonomického myšlení nastoluje otázku, zda přežije sama ekonomie jako sociální věda. (Capra, s. 255). Dále navrhuje i metodu, jak se tomu vyhnout: Použití systémových pojmů pro popis ekonomických procesů a činností je naléhavě důležité, neboť prakticky všechny naše současné ekonomické problémy jsou systémové a nelze jim už porozumět v rámci karteziánské vědy. (Dtto, s. 429) Důležitým obecným předpokladem našeho přístupu je pojetí sociální odpovědnosti jednotlivce. Význam této problematiky navazuje již na práce J. Rifkina (1995), který se zaměřil na současné podstatné změny v charakteru práce. V předmluvě k tomuto vydání (s. XXIII) dochází autor k názoru, že řešení bude vyžadovat jak nové promyšlení skutečné povahy práce, tak prozkoumání alternativních cest lidských bytostí při definování jejich role a přínosu společnosti v nastupujícím století. Tento obrovský úkol se samozřejmě 11 Jako praktické doporučení z uvedených úvah pak autorovi vychází, že v méně vyspělých zemích je lépe investovat do středně vyspělé techniky, která nevyžaduje velké náklady na získání jednoho pracovního místa. Toto doporučení můžeme akceptovat i v našich úvahách o saturovaném EAŽ, kdy v pokročilých letech nemusí člověk nutně využívat nějakou nákladnou techniku se všemi jejími známými problémy. Víceméně stačí jednoduchá dílna. 12 H. Hendersonová hovoří rovnou o bankrotu konvenční ekonomie a soudí: Většina učebnic ekonomie však nadále vnímá lidské bytosti jako pokusné králíky v počítačových modelech módních sociálních simulátorů nebo jako atomy tradiční newtonovské fyziky. (2001, s. 29). 11

12 zkoumá v různých vědních oborech a jeho řešení ještě není zdaleka uspokojivé. Pro pracujícího (ještě naléhavěji pro nepracujícího) jedince z toho plyne, že musí nyní sám usilovat o své uplatnění v nejistém světě a k tomu mu nejvíce může prospět jeho vlastní sociální odpovědnost. Tento závěr se v rámci sociální odpovědnosti plně týká i odpovědnosti za svou životní dráhu a dlouhodobost svého ekonomicky aktivního života. Pokud se takové východisko nenajde, bude i nadále pokračovat modus vivendi konzumní společnosti :Člověk celý den pracuje v práci, kterou nesnáší, aby si mohl koupit věci, které nepotřebuje (Sedláček, s. 238). Aby se člověk vymanil z této situace, musí na jedné straně uvažovat o rozumnosti své práce a na druhé straně o rozumnosti své spotřeby. Obojí významně souvisí s předchozí výchovou. Velice blízké našemu přístupu jsou sociologické pohledy podle J. Kellera (2009). Především vycházíme ze stejného pojetí společnosti. Jak uvádí J. Keller (dtto, s.11): máme vždy na mysli souhrn individuí jednajících s ohledem na jednání druhých, a to v určitém historickém, prostorovém, kulturním a sociálním kontextu, jehož parametry mohou svým jednáním ovlivňovat jen částečně. Termín společnost je jen fiktivní zkratkou pro vyjádření těchto skutečností. Inspirativní je právě toto chápání individua jako definičního prvku společnosti (nikoliv naopak). Nám jde také o efektivní přípravu individua na jeho dlouhodobý EAŽ. Také v teorii manažerského řízení nacházíme podporu pro změny paradigmatu. Zásadními změnami v teorii a praxi manažerského řízení se do hloubky zabýval především P. F. Drucker (2000). Pro 21. století navrhl zásadní změny paradigmatu řízení, a to v manažerském řízení jako vědecké disciplíně, a také v praxi managementu. V teorii manažerského řízení jde o tyto změny: a) Končí ztotožnění managementu s podnikovým managementem. Management je nástrojem každé organizace. b) Končí představa jediné správné organizační struktury. Organizace se musí neustále přizpůsobovat úkolům. c) Končí představa jediné správné metody řízení lidí. Lidé se již neřídí, ale vedou s cílem využití jejich předností a znalostí. V praxi managementu jde o tyto změny: a) Technologie, trhy a koneční uživatelé se již nemohou brát jako dané. I technologie závisí na zákaznících a na jejich způsobu rozdělování disponibilních příjmů. b) Působnost managementu již není možné chápat jako právně vymezenou. Management zahrnuje celý proces a také výsledky a výkonnost každého článku. c) Management již není možné orientovat jen interně. Jeho výsledky se projevují také v externím prostředí. d) Životním prostředím managementu již není jen ekonomika v hranicích národního státu. Působnost managementu za hranicemi národního státu se odlišuje jen provozně Vědecký přístup, který jsme v tomto výzkumu preferovali, není standardní, směřuje však vždy ke konkrétním závěrům v praxi, ke konkrétním inovacím. V mnoha směrech používáme induktivní metody, redefinujeme některé pojmy a aktuální problémy. O to se v současné době snaží řada dalších autorů, hovoří se o nutné změně paradigmatu ekonomie, hledají se její antropologická východiska (viz např. Sedláček, 2009). Celkově naše metody využívají přístupy obecné teorii systémů, teorie řešení problémů, teorie rozhodování a dalších teorií, umožňujících aplikace na konkrétní společenské projekty. 12

13 Směřování výzkumu k provokování inovací podporuje i metodologie vědy. Např. L. Tondl (1994, s. 157 ad.), když analyzuje stimulující funkci vědy, všímá si také konstruktivní složky jejích iniciativ a chápe to tak, že tyto iniciativy mohou být zdrojem inovací, a jak inovací uvnitř vědy samotné, tak také inovací mimo sféru vlastních kognitivních činností ve výzkumu a vývoji. 13 Celá výše uvedená nová koncepce se opírá o dvě hypotézy, které je možné v dalším výzkumu potvrdit, vyvrátit nebo nejspíše stanovit jejich pravděpodobnou validitu. Nejde to však udělat jen metodologickými prostředky ekonomie. Předně je to hypotéza o zásadním významu ekonomicky aktivní stránky života v celém průběhu života člověka. Tato hypotéza vychází především z výsledků sociologických a psychologických výzkumů, které zdaleka nejsou ukončeny. 14 Za druhé je to hypotéza o zásadním významu výchovy v přípravné fázi ekonomicky aktivního života pro celý další EAŽ člověka. Tuto hypotézu je možné obdobně prověřovat pedagogickými a psychologickými výzkumy, avšak je možné ji ověřovat i metodami manažerské teorie, např. zkoumáním životních drah manažerů, studiem výsledků kvalifikačních kursů, analýzou subjektivních příčin nezaměstnanosti na úřadech práce, analýzou zkušeností personálních agentur atd. Avšak v tomto případě je možné použít i metodu řízeného experimentu. Na ověřování této hypotézy se může dobře podílet vysokoškolský výzkum, vč. studentů. Pokud jde o samotné pojetí EAŽ, je to autorská definice (nikoliv hypotéza), záměrně formulovaná odlišně od převažujícího paradigmatu. Jsou v ní záměrně potlačena hlediska makroekonomie i mikroekonomie a je zvýrazněno hledisko ekonomie jednotlivce (popř. jeho rodiny). Tuto pracovní definici jsme zavedli v roce 2009: Pracovně můžeme za ekonomicky aktivní život považovat tu část života člověka, kdy sám zvyšuje (nebo alespoň ekonomicky obhospodařuje) svá aktiva (popř. aktiva své domácnosti). Rozumíme tím základní i oběžné fondy, v naturální i peněžní podobě. (Beck 2009, s.13). Část života je zde chápána časově i strukturálně (každý člověk je v průběhu svého života i jinak aktivní, než ekonomicky). 5. Další možnosti pokračování výzkumu. Přestože výše uvedený výzkum je touto souhrnnou zprávou ukončen, pokládáme za správné naznačit některé možné směry dalšího pokračování Jde především o ověřování výše uvedených výchozích hypotéz: a) Hypotéza o zásadním významu EAŽ jako součásti spokojeného života lidí. b) Hypotéza o možnostech výchovy k dlouhodobému EAŽ. 13 L. Tondl současně velmi odpovědně formuluje jistá podmiňující omezení (dtto, s. 159). Je to především důkladná znalost vlastní problémové sféry, posilování aktivní občanské společnosti (oproti diktatuře moudrých ), dostatečně efektivní formy komunikace, vždy komplexní pohled na zjištěnou problémovou situaci (systémové pojetí). Tato omezení se snažíme brát v úvahu. 14 E. F. Schumacher (2000) v knize s podtitulem Ekonomie, která by počítala i s člověkem v kapitole o buddhistické ekonomii hovoří o hlavní funkci práce z buddhistického pohledu: Dává člověku možnost využívat a rozvíjet své schopnosti, umožňuje mu překonat svou vlastní sebestřednost prostřednictvím spolupráce s druhými na společném úkolu a dává vznik zboží a službám, které jsou třeba pro důstojnou existenci. (s. 54). Dále cituje indického filosofa a ekonoma J. C. Kamarappu, že práce je ve stejném vztahu k našim vyšším schopnostem, jako je potrava k našemu fyzickému tělu. (s. 55). Na rozdíl od tohoto přístupu pak hodnotí: Moderní ekonomika je poháněna šílenstvím chamtivosti a popouští uzdu orgiím závisti (s.33). ideálem zaměstnavatele je produkce bez zaměstnanců a ideálem zaměstnance je příjem bez práce. (s. 54). 13

14 c) Hypotéza o plynulém přechodu od intenzívní fáze EAŽ k saturované fázi. d) Hypotéza o významu zájmové fáze EAŽ ve vysokém věku K praktickému ověřování výzkumu může sloužit především praktické využití oblastí možných inovací, naznačených v publikovaných statích, a jejich vyhodnocení. VŠMIEP může případným zájemcům poskytnout vědeckou podporu Velký význam přikládáme postupné tvorbě nového paradigmatu ekonomie, který bude brát dostatečně v úvahu zásadní změny v chápání kritérií života současných lidí. Za podstatnou přípravu tvorby nového paradigmatu považujeme rozvoj teorií středního dosahu, které vycházejí z empirického výzkumu, zaměřeného na řešení dílčích ekonomických problémů současné společnosti. Takových teorií může v současné době vznikat a rozvíjet se velké množství, a to jak v dílčích ekonomických disciplínách, tak interdisciplinárně s dalšími společenskými a jinými vědeckými obory. 6. Literatura. Bauman, Z.: Tekuté časy. Život ve věku nejistoty. Academia, Praha ISBN Beck, J.: Inovace a prodlužování ekonomicky aktivního života obyvatel. In: Role inovací při prodlužování ekonomicky aktivního života obyvatel. VŠMIE, Praha 2009, s ISBN Beck, J., Hlavatý, K.: Proinovační firemní kultura. VŠMIE, Praha Beck, J., Hlavatý, K.: Tvorba inovačních projektů. VŠMIE, Praha Beck, J.; Hlavatý, K.: Inovace prodlužující ekonomicky aktivní život. In: Úloha inovací (2011), s Beck, J.; Hlavatý, K.: Změny v přípravě na dlouhodobý ekonomicky aktivní život. B&IT 1/2012. VŠMIE, Praha 2012, s Beck, J.; Hlavatý, K.: Inovace v přípravě kariérových změn. BIT (rkp), VŠMIEP, Praha Beck, J.; Hlavatý, K.: Inovace ve fázi zájmového EAŽ (rkp). Sborník z vědecké konference VŠMIEP, Praha Bělohradský, V.: Čas prozření. Salon, , s. 5. Drucker, P. F.: Výzvy managementu pro 21. století. Management Press, Praha Easterlin, R. A.: Happiness in Economics. E. Elgar, Cheltenham ISBN X. Hlavatý, K.: Prodlužování ekonomicky aktivního života a inovace v současné Kondratjevově vlně. In: Role inovací, VŠMIE Keller, J.: Úvod do sociologie. (4., rozšířené vydání). SLON, Praha Klaus, V.: Úvaha o stavu českého ekonomického školství. Newsletter, červen Kondratjev, N. D.: Problemy ekonomičeskoj dinamiki. Ekonomika, Moskva Kondratjev, N. D.: Osnovnyje problemy ekonomičeskoj statiki i dinamiki. Nauka, Moskva Kuhn, T.S.: The Structure of Scientific Revolutions. (2. rozšířené vydání) The University of Chicago Press. Chicago Merton, R. K.: Studie ze sociologické teorie. (2. vyd.). SLON, Praha Rifkin, J.: The End of Work. Putnam, New York Role inovací při prodlužování ekonomicky aktivního života obyvatel. VŠMIE, Praha listopad

15 Sedláček, T.: Ekonomie dobra a zla. 65. pole, Praha Sen, A.: Etika a ekonomie. Vyšehrad, Praha 2002a. ISBN Sen, A.: Rationality, Joy and Freedom. In: Easterlin 2002b, s Schumacher, E. F.: Malé je milé. Doplněk, Brno ISBN X. Schumpeter, J.: Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. 4. vydání. Duncker&Humblot. München Schumpeter, J.: Capitalism, Socialism and Democracy. New Zork, Harper and Row, Česky Úloha inovací v prodlužování ekonomicky aktivního života. (Sborník z konference). VŠMIE, Praha ISBN Tondl, L.: Věda, technika a společnost. FILOSOFIA, Praha Úloha inovací v hospodářském cyklu. (Sborník z konference). VŠMIE, Praha Valenta, F.: Inovace v manažerské praxi. Velryba, Praha Vojtovič, S.: Kreatívna ekonomika a trendy v štruktúre zamestanosti. In Úloha inovací, World Civilisation Forum 2005 Report. Toward A New Paradigm for the World. National Institut for Research Advancement, Tokio Zelený, M.: Bata Management System: A Built-in Resilience against Crisis at the Micro Level. AUCO Czech Economic Review, vol. 4, no. 1 (2010), s. 102 ad. Zima, P. V.: Was ist Theorie? A. Francke, Tübingen

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ

ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ ÚVOD DO PERSONÁLNÍHO ŘÍZENÍ Kateřina Legnerová Mail: katerina.legnerova@fhs.cuni.cz ÚVOD Předmět jako takový Organizace zkoušek Základní literatura: Zuzana Dvořáková a kol.: Řízení lidských zdrojů, 2012

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing. Vlasáková 1 Mark trh Nauka o trhu. je společenská

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium

Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu. Vícezdrojové financování - magisterské studium Metodický list pro 1. soustředění kombinovaného studia předmětu Vícezdrojové financování - magisterské studium Přednášející: Doc. Radim Valenčík, CSc. Název tematického celku: Úvod do studia problematiky

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A -

Test pro přijímací řízení do magisterského navazujícího studia modul ekonomika řízení lidských zdrojů Varianta - A - 1. Jaká jsou základní historická vývojová stadia personálního řízení? a) Personální administrativa, strategické personální řízení, řízení intelektuálního kapitálu, řízení mobility zaměstnanců. b) Personální

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Personalistika a vzdělávání ve firemní praxi SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 1 Úvod Personální útvar má za úkol ovlivňovat vztahy mezi organizací a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Procesní přístup k projektům informačních systémů. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Procesní přístup k projektům informačních systémů RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Jaká byla moje cesta k zavedení a užití procesních prvků při řízení projektů veřejných informačních systémů se zaměřením

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI Příloha č. 1 k zápisu z 10. jednání Vědecké rady pro sociální práci konaného dne 19. května 2014 STANOVISKO VĚDECKÉ RADY PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI K PRACOVNÍM DOKUMENTŮM PRO TVORBU VĚCNÉHO ZÁMĚRU ZÁKONA O SOCIÁLNÍCH

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

Management Podklady do školy

Management Podklady do školy Management Podklady do školy 1 Management a jeho úloha v organizaci 1.1 Definice pojmu management Celá řada odborných knih, příspěvků apod. dokladuje, že pojem je velmi často používaný, protože mnoho autorů

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu

Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu Vzdělávání dospělých v pracovním a profesním kontextu ČAPV, České Budějovice, 2007 Mgr. Petr Novotný, Ph.D. Ústav pedagogických věd FF MU v Brně A. Nováka 1 602 00 Brno e-mail: novotny@phil.muni.cz Příspěvek

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie?

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie? Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Přednáška 1. HLADKÝ,

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

Příprava na stárnutí z pohledu vzdělávání seniorů Ivo Rašín Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Demografická tichá revoluce, se může stát trestem za nevšímavost Příprava na vlastní stáří a život

Více

D o p a d o v á s t u d i e. "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu"

D o p a d o v á s t u d i e. Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" P r a h a 2012 D o p a d o v á s t u d i e "Pracovněprávní vztahy v odvětví obchodu" Název projektu: Posilování bipartitního dialogu

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 18. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol POSTAVENÍ STUDENTŮ V RÁMCI TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Preambule My, členové Studentské komory Rady vysokých škol, podle

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více