ZPRÁVA O VÝZKUMU DLOUHODOBÉHO EKONOMICKY AKTIVNÍHO ŽIVOTA V LETECH Doc.ing.Jiří Beck,CSc., prorektor VŠMIEP

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O VÝZKUMU DLOUHODOBÉHO EKONOMICKY AKTIVNÍHO ŽIVOTA V LETECH 2008-2013 Doc.ing.Jiří Beck,CSc., prorektor VŠMIEP"

Transkript

1 ZPRÁVA O VÝZKUMU DLOUHODOBÉHO EKONOMICKY AKTIVNÍHO ŽIVOTA V LETECH Doc.ing.Jiří Beck,CSc., prorektor VŠMIEP V r byl na VŠMIEP (dř. VŠMIE) dokončen výzkum v programu Dlouhodobý ekonomicky aktivní život (EAŽ) a inovace. Tento výzkum navazoval na předchozí výzkumné práce VŠMIE o inovacích (prof. ing. J. Dvořák, DrSc. aj. a série publikací Management inovací v teorii, praxi a ve výuce, VŠMIE, Praha). Nový výzkum byl zahájen v r a v dubnu 2009 byla podána přihláška na GA ČR. Přestože výzkumné téma nebylo grantovou agenturou přijato, pokračoval výzkum v rámci vlastních finančních prostředků VŠMIE. 1. Cíl výzkumu a jeho průběh Hlavním cílem vědeckého úkolu, nabízeného GA ČR, bylo analyzovat negativní a pozitivní stránky inovací v souvislosti s prodlužováním ekonomicky aktivního života obyvatel ČR a z této analýzy vyvodit užitečné teoretické závěry pro ovlivňování inovačního vývoje v tomto směru a určit některé vhodné inovace pro okamžitou realizaci. Formulace vědeckého úkolu byla motivována několika důvody. Předně šlo o návaznost na dosavadní výzkum na VŠMIE a o praktickou realizovatelnost závěrů, tj. o náměty na inovace. Za druhé, šlo o snahu přispět k řešení velmi diskutovaného rozporu mezi rostoucí dlouhověkostí obyvatel (zabezpečovanou kvalitnějším a mnohem dražším zdravotnictvím) a snižujícím se podílem práceschopného obyvatelstva. Za třetí, z etického hlediska šlo o odpor proti katastrofální dehonestaci práce (ekonomických aktivit) a masovému šíření iluzí o snadném a bezpracném výdělku, jehož výsledky se projevily i ve studentských anketách. Za čtvrté, z metodologického hlediska šlo velmi brzy i o redefinování problémů, které v mainstreamové ekonomii nenacházejí dosud řešení. Po úvodních statích, vysvětlujících základní vědecké přístupy k tématu (Beck 2009; Hlavatý 2009; Beck, Hlavatý 2011), následovaly stati hlouběji analyzující možné inovace v jednotlivých fázích EAŽ: V r to byla stať o přípravné fázi EAŽ (Beck, Hlavatý 2012). V r stať o intenzívní a saturované fázi EAŽ (Beck, Hlavatý 2014). A nakonec v r byla také dokončena závěrečná stať o zájmové fázi EAŽ (Beck, Hlavatý 2013). Všechny publikované stati byly nezávisle posuzovány a projednávány na mezinárodních teoretických konferencích. Všechny uvedené stati také obsahovaly závěrečnou pasáž s přehledem oblastí inovací, kde je možné získané poznatky prakticky využít. Zpravidla byly tyto oblasti členěny podle standardních ekonomických subjektů, a to pro jedince (rodinu), pro podniky, pro stát a subjekty veřejné sféry a pro neziskové organizace. Celkově doporučené oblasti inovací dosáhly více než sto použitelných námětů. Tyto souhrny námětů na inovace považujeme za základní praktický výstup výzkumu. Jádrem a hlavním nástrojem vědeckého úkolu byla ekonomická teorie inovací. Jedním z prvních ekonomů, který si plně uvědomil význam inovací pro dynamický ekonomický rozvoj byl J. Schumpeter. Podle něj inovace přinášející kvalitativní změnu je tažnou silou ekonomického rozvoje. Hlavním zdrojem růstu produktivity není postupná akumulace 1

2 existujících zdrojů, nýbrž vnitřně generovaná kvalitativní přeměna ekonomického systému, která je poháněna vlnami inovací vytvářejícími prostředí diskontinuity a trvalého stavu nerovnováhy. Schumpeter chápal inovace velmi široce jako produktové, procesní, tržní i organizační změny, které nemusí pramenit z nových vědeckých objevů, ale mohou být i novou kombinací již existujících technologií či jejich uplatněním v novém kontextu. Schumpeter hovořil o zavedení nových kombinací, o novinkách (Neuerungen, v pozdějším anglickém vydání přeloženo jako innovations ). Rozlišoval pět možností: 1. Prosazení (Herstellung) nového výrobku, tj. výrobku dosud konsumentům neznámého, nebo nové kvality výrobku. 2. Zavedení nové, tj. v příslušném odvětví prakticky neznámé výrobní metody, která nemusí být založena na novém vědeckém objevu, nebo která může vést k novému komerčnímu využití výrobku. 3. Otevření nového odbytového trhu, na který nebyl výrobek dosud uveden, i když tento trh mohl již dříve existovat. 4. Získání nového zdroje surovin nebo polotovarů, ať již dříve existoval nebo se musí teprve zprovoznit. 5. Zavedení nové organizace, jako je vytvoření monopolní pozice nebo naopak její zrušení. (s. 100 ad.). Dalším východiskem výzkumu byla formulace nového konceptu EAŽ, který se odlišuje od mainstreamového pojetí ekonomické aktivity (chápané v podstatě jen jako zaměstnání), a který umožňuje nacházet nová řešení v řadě oblastí, kde dosavadní přístupy selhávají (ekonomická aktivita ve vysokém věku, aktivní příprava na zaměstnání, výchova mladé generace, řešení krizí středního věku, problémy jobless růstu, význam osobního blahobytu atd.). Základním problémem bylo nové definování pojmu ekonomicky aktivní život občanů. Existují různá významově blízká vymezení, která se však pro danou úlohu nehodí. Pro účely tohoto výzkumu jsme proto zvolili co nejširší definici, která mj. kopíruje obsah běžných účetních formulářů. Za ekonomicky aktivní život považujeme tu trvalou součást života člověka, v níž sám zvyšuje (nebo alespoň ekonomicky obhospodařuje) svá aktiva (popř. aktiva své domácnosti). Rozumíme tím základní i oběžné fondy, v naturální i peněžní podobě. Oproti pracovní síle toto pojetí časově rozšiřuje ekonomicky aktivní život nejen ve stáří, nýbrž i před 15. rokem života, kdy se mládež např. přiměřeně zapojuje do ekonomických aktivit rodiny. 1 Třetím základním východiskem byla akceptace nového pojetí kritérií růstu, jak to vyplývá z dosavadní vědecké kritiky jejich zúžení jen na zisk. Společnost vstupující do etapy dlouhověkosti by měla změnit svůj přístup k hodnotám, které v předchozích etapách vývoje byly celkem oprávněně považovány za axiomatické. V souvislosti s prodlužováním 1 Znovu připomínáme, že v převažující ekonomické produkci se chápe EAŽ v mnohem užším významu, např. takto: Za ekonomicky aktivní obyvatelstvo jsou považováni lidé, kteří buď pracují, nebo jsou nezaměstnaní, ale práci si hledají nebo čekají, kdy se budou moci zařadit do pracovního procesu. Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo jsou všichni lidé, kteří nejsou zaměstnaní a ani si práci aktivně nehledají. Do této skupiny patří studenti, důchodci, ženy v domácnosti, invalidi atd. (Úloha inovací 2011, s. 106). Zde se EAŽ ztotožňuje jen s makroekonomicky chápanou prací v zaměstnání, v nájmu atd., stejná činnost prováděná v domácnosti, při sousedské výpomoci, v zájmové činnosti pak není ekonomickou aktivitou. Je nutné poznamenat, že tento terminologický problém je dán zčásti také tím, že do češtiny se jako práce překládá např. anglické labor i work, ruské trud i rabota. Statistika se týká prvních významů. V české odborné terminologii (i ve statistice) pak kuchařka pracuje jen vaří-li v zaměstnání, když vaří doma, nepracuje. Podobně důchodce, když odejde ze zaměstnání, již nepracuje nikdy. 2

3 ekonomicky aktivního života je nutné vzít v úvahu, že v těchto změnách je rozhodujícím východiskem a cílem trvalá spokojenost člověka se svým vlastním životem a nikoliv maximální příjem, zisk, majetek apod.. Hlavním životním kritériem člověka je potom jeho spokojenost s životem svým a svých blízkých, nikoliv výše majetku a obdobná zjišťovaná kritéria: životní úroveň atd.. Širší pojetí ekonomicky aktivního života lidí umožňuje členit ekonomicky aktivní život na postupné fáze s odlišnými úkoly a podmínkami, jak je mj. také objasňují různé vědní obory. Má-li člověk být v životě spokojený, měl by s těmito fázemi dlouhodobě počítat a včas se na ně připravovat. Celá koncepce se proto průběžně opírá o princip rovnováhy mezi prací a zdravím člověka. V průběhu výzkumu jsme byli nuceni se podrobněji zabývat i důvody neúspěšnosti dosavadních teoretických přístupů k řešení závažných společenských problémů. Z toho pak vyplynuly dva závěry: především jsme se přiklonili k názorům na nutnost změny ekonomického paradigmatu a za druhé zdůrazňujeme současný velký význam solidních ekonomických teorií středního dosahu mimo rámec mainstreamového paradigmatu. 2 Jsme si vědomi toho, že celý koncept dlouhodobého EAŽ se opírá o některé hypotézy, které jsme zatím nedokázali potvrdit, ani vyvrátit. Nejspíše může v dalším období dojít k pravděpodobnostnímu rozdělení platnosti těchto hypotéz, a tím i k rozdělení platnosti závěrů pro jednotlivé skupiny občanů. 2. Základní výsledky výzkumu. Prodlužování ekonomicky aktivního života chápeme jednak jako důležitou podmínku smysluplného prodlužování života lidí, jednak jako nový pojmový koncept pro řešení aktuálních problémů sociálního zabezpečení občanů ve stáří. Lidský život se nyní nesporně výrazně prodlužuje a stává se postupně velkým aktuálním společenským problémem, jehož řešením se zabývá řada společenských i přírodních věd. V této souvislosti probíhá řada podstatných technických a společenských změn, které jsou vždy provázeny významnými inovacemi Takto nově pojatý ekonomicky aktivní život (EAŽ) lze schematicky členit na čtyři velmi odlišná období: a) Přípravný EAŽ (10 až 30 let). Doba pro poznání a vyzkoušení různých ekonomických aktivit, vč. práce v domácnosti, přiměřené fyzické práce, doba investic do vzdělání a výcviku, doba poučeného výběru povolání. b) Intenzívní EAŽ (31 až 50 let). Doba velkého výdělku nutného pro založení rodiny, opatření bytu a vybavení rodiny potřebným zařízením atd., výchova a vzdělání dětí, doba intenzivního duševního a fyzického výkonu, popř. několika pracovních úvazků. c) Saturovaný EAŽ (51 až 70 let). Doba omezení intenzívní práce, zvýšené péče o své zdraví, zkrácené pracovní doby, druhá kariéra. d) Zájmový EAŽ (71 až 90 let). Doba nepravidelných ekonomických aktivit navazujících na zájmové činnosti, přizpůsobených zdravotnímu stavu, třetí kariéra. Několik vysvětlujících poznámek k uvedenému schématu: 2 S takovýmto přístupem nesouhlasí např. V. Klaus (2013), který mj. kritizuje učitelský sbor VŠE Praha za evidentní absenci všeobecně sdílené elementární ekonomické mainstreamové teorie i v běžných kursech zabývajících se parciálními ekonomickými subtématy. 3

4 Předně, uvedená rozmezí let je třeba brát jako přibližná a pohyblivá. U konkrétního člověka v důsledku individuální schopností a okolností (politických, tržních, technologických, zdravotních atd.) jistě dochází k logickým časovým posunům. Důležité je pochopení podstaty jednotlivých úseků EAŽ jednotlivce a požadavek jejich vyváženosti v oblasti práce a zdraví. Za druhé, i z tohoto jednoduchého schématu je vidět určitý filozofický pohled na životní dráhu člověka. Záměrně zde jde o prosazení uměřenosti, která se staví proti nesmyslnému vnucování zboží, vč. kulturního (televize atd.), a z toho plynoucímu agresivnímu kultu růstu Růstu. (V tomto smyslu publikují např. Tomáš Sedláček, Václav Bělohradský, Václav Cílek). Za třetí, přípravný EAŽ není žádným požadavkem na zavedení dětské práce, ani na prodlužování doby vzdělání. Ekonomicky aktivní život začíná především zapojením dětí do práce v domácnosti a přiměřeným podílem na ekonomických aktivitách rodičů, popř. i prarodičů. Zde se vytváří první povědomí o významu ekonomických aktivit pro vlastní život budoucího občana a jejich souvislost s vlastními požitky. Zde je nutné také načerpat poznatky o nejrůznějších ekonomických aktivitách, z nichž si pak může mladý člověk vybírat, nemluvě o významu fyzických aktivit pro dlouhodobý dobrý zdravotní stav člověka. Na konci tohoto období jde o praktické vyzkoušení různých povolání a o získání zkušeností u různých předních zaměstnavatelů, i v zahraničí, jakožto předpokladu pro další úspěšný intenzivní EAŽ. V tomto období mladý člověk v nynější době také zpravidla ještě nemá starosti o vlastní novou rodinu Ve stati pro vědeckou konferenci (Beck, Hlavatý 2011) byla pracovně časově vymezena přípravná fáze ekonomicky aktivního života na období 10 až 30 let věku. Oproti nejčastějšímu (právnickému a statistickému) pojetí ekonomicky aktivního života jenom jako pracovní síly se zde rozšiřuje ekonomicky aktivní život (EAŽ) i před 15. rok života. Je to celkově doba pro poznání a vyzkoušení různých ekonomických aktivit, vč. práce v domácnosti, přiměřené fyzické práce, doba investic do vzdělání a výcviku, doba poučeného výběru povolání, doba přípravy na intenzivní EAŽ, kdy už nebude možné příliš experimentovat. Od samotného začátku jsme zdůrazňovali, že přípravný EAŽ není žádným extrémním požadavkem na zavedení dětské práce, ani na prodlužování doby vzdělávání mladých lidí. V našem pojetí ekonomicky aktivní život začíná nejprve zapojením dětí do práce v domácnosti a přiměřeným podílem na ekonomických aktivitách rodičů, popř. i prarodičů. Zde se vytváří první povědomí o významu ekonomických aktivit pro vlastní hodnotný život občana. Zde se přirozenou cestou získávají dílčí poznatky o nejrůznějších ekonomických aktivitách v rodině, v obci, v regionu a postupně i v širší společnosti, které umožňují poučeněji si vybírat další životní dráhu. Přiměřené fyzické aktivity v tomto období mají mj. také zásadní význam pro dlouhodobý dobrý zdravotní stav člověka. V tomto přípravném období mladý člověk v současné době může prakticky neomezeně zdokonalovat své pracovní dovednosti, protože zpravidla ještě nemá starosti o svou vlastní novou rodinu, o její hmotné zabezpečení a další rozvoj. Jakmile nastoupí další, intenzívní fáze EAŽ, na velké rozmýšlení a pracovní experimentování již není dostatek času ani klidu. Bude se od něj požadovat jak velká spotřeba, tak velký pracovní výkon (prakticky i teoreticky). Nastoupí doba velkého výdělku nutného pro založení rodiny, opatření bytu, auta a vybavení rodiny potřebným zařízením, pro výchovu a vzdělání dětí, doba intenzivního duševního a fyzického výkonu, popř. několika pracovních úvazků atd. Jsme přesvědčeni. že přípravu na dlouhodobý ekonomicky aktivní život nelze začínat až řešením problematiky 50+, rekvalifikací nezaměstnaných nebo univerzitami třetího věku a dalšími nyní frekventovanými opatřeními. To jsou nesporně nyní aktuální problematiky, 4

5 v teorii i praxi, nicméně jsou to řešení ad hoc (záplatovací). Zásadní opatření se musí týkat již mladých lidí, kteří se na dlouhodobý EAŽ mohou daleko lépe připravit. Ostatně požadavek investovat úsilí do mladých lidí má i daleko širší a významnější podporu. Např. T. Capra (2002, s. 441) tvrdí: S úbytkem přírodních zdrojů se stává stále jasnějším, že bychom měli více investovat do lidí jediného zdroje, jehož máme dostatek. Částečně se k našemu pojetí přibližuje pojem kreativní ekonomika, což je ekonomika využívající inovace jako nové poznatky, nové způsoby, metody a techniky v psychologii, sociologii, biologii, medicíně, v systému zdravotní péče atd., které umožňují pracovat do pokročilého věku. Zde se pak vychází z předpokladu, že starší lidé chtějí pracovat a hledají adekvátně svému věku zaměstnání. (Podrobněji viz S. Vojtovič, 2011, s. 28 ad.). V našem pojetí je právě problematika chtít pracovat také součástí nového inovativního řešení, a to především v přípravné fázi EAŽ, kde si člověk vytváří hlavní životní návyky Protože mainstreamová ekonomie se zabývá jen fungováním člověka v podobě, kterou my nazýváme intenzívní EAŽ, neviděli jsme nutnost blíže zkoumat tuto fázi života. Zabývali jsme se jen přechodem od intenzívní fáze EAŽ do saturované fáze EAŽ (okolo 50 let věku), kdy současný člověk již jednak nestačí na intenzívní tempo života, jednak ho také přestává potřebovat k uspokojování svých již menších potřeb, s čímž mj. souvisí i značná změna jeho životních hodnot. V odborné literatuře se v této souvislosti často hovoří o nové kariéře. Termín nová kariéra je v USA a v západní Evropě běžný, v ČR tomu tak ještě není. Lidé jsou většinou obranářsky přesvědčeni, že po čtyřicítce se v novém oboru uplatní jen stěží a že je nic dobrého již nečeká. Např. o manažery mimo původní obor není v ČR velký zájem, pokud nový zaměstnavatel uchazeče dobře osobně nezná. Přitom se však v teorii všeobecně uznává, že mezioborová rotace pozic místo propouštění zkušeného zaměstnance, např. ve fyzicky náročných profesích, má řadu výhod; i když to většinou vyžaduje určité podnikové náklady na nové zaškolení atd. Ne zcela ustálený je samotný pojem kariéra. Např. příručka Arnold (2007, s. 512) uvádí:... následkem rychlého tempa ekonomických změn je kariéra mnohem méně jasně definovaná a předpověditelná než dříve. A dále přináší obecnou definici: kariéra je sled pracovního zařazení ve spojení se zaměstnáním, aktivitami a zkušenostmi, se kterými se osoba setkala. Dřívější ( byrokratická ) kariéra, jednou provždy určená, již prakticky neexistuje. Psychologové ovšem nehovoří o druhé a další kariéře. Sled pracovního zařazení pokračuje bez ohledu na změny v zaměstnání, přes jiné aktivity i jiné získávané zkušenosti. Základní učebnice Bedrnová, Nový (1994) chápe pracovní kariéru (profesionální dráhu) člověka jako průběh jeho pracovního zařazení od vstupu do prvního pracovního poměru až do jeho trvalého ukončení, zpravidla jeho odchodem do důchodu (s. 118) a pak stanoví základní modelové typy pracovní kariéry (což již naznačuje vnímání změn kariéry): 1. Stálá struktura pracovní kariéry (pracovník nemění profesi). 2. Stálá struktura pracovní kariéry provázená přechodem do řídící funkce. 3. Nestálá struktura pracovní kariéry (pracovník vícekrát mění pracovní profesi. Dosti častý typ, různé inovace a změny jej posilují). 4. Difúzní struktura pracovní kariéry (příprava neodpovídá obsahu práce, pracovník málo dbá o odbornou průpravu a vzestup svého společenského postavení). 5

6 Čtvrtý modelový typ dokonce naznačuje, že se také vůbec nemusí v častém střídání práce jednat o kariéru. Pro pojem kariéra je důležité pochopit, že je to jedna z domén celoživotního vývoje, která má určité etapy. Např. při každé změně zaměstnání začíná nový adaptační cyklus: příprava, setkání (počáteční týdny), zapracování, stabilizace. Druhá kariéra je vlastně zásadní inovace kariéry. Je to zřejmě inovace vyššího řádu. Běžné zlepšování kariéry (kariérový růst, obohacení práce, specializace, stěhování za prací apod.) bychom asi nechápali jako novou kariéru. Odchod do jiného sektoru ekonomiky (neziskový sektor; veřejný sektor, policie, armáda; školství; výzkum-vývoj), nebo emigrace za prací asi již zakládá novou kariéru. F. Valenta (2001, s. 39 ad.) uvádí nejprve čtyři řády tzv. racionalizačních inovací. To je možné v našem případě stále nazývat jen racionalizací kariéry. Zčásti se to týká i skupiny tzv. kvalitativních inovací (nová varianta, nová generace, nový druh, nový rod). Teprve nový tzv. kmen inovací kariéry, který se realizuje jiným než dosavadním technologickým přístupem, bychom jistě chápali jako novou kariéru. Vedle toho z kvalitativních inovací kariéry bychom měli za novou kariéru považovat nový druh a nový rod. Novou variantu a novou generaci kariéry je stále možné považovat za první kariéru. 3 Otázkou je, jak chápat v tomto ohledu nečekanou ztrátu zaměstnání (dočasnou nebo dlouhodobou nezaměstnanost). V podstatě zde má jedinec právě dvě možnosti: hledat pokračování své dosavadní kariéry jinde nebo se připravit na novou kariéru (v lepším případě může být na novou kariéru již připraven). Ani odchod do důchodu nemusí znamenat jednoznačně změnu kariéry. Důchodce může pokračovat v dosavadní kariéře ve zmenšeném a pohodlnějším měřítku nebo začít zcela novou kariéru, na kterou se mohl připravovat a také těšit již mnohem dříve. V obou uvedených velkých změnách zaměstnání je možné jednoznačně zdůraznit výhodu včasné přípravy na tuto změnu. Za výše uvedenými změnami se ovšem skrývají mnohem zásadnější společenské procesy. Především již dlouho probíhají podstatné změny samotného charakteru práce, které urychlují a akcentují ztrátu zaměstnání jednotlivých zaměstnanců. Dříve nové technologie vytěsňovaly v podstatě jen nekvalifikovanou práci, nyní se často mění celá struktura povolání. Kdo by dříve např. předpokládal ztrátu práce u obráběčů, středního zdravotního personálu, sekretářek. Přitom u každé nové generace zaměstnanců jde vždy o změny jiných profesí, podle jejich technologického úpadku či naopak pokroku. O současných sociálních a profesních rizicích podrobněji např. D. Šimek (2004). Významným praktickým cílem výzkumu bylo také odstraňovat obavy člověka z věku 50+. Jednak jsou nyní řešené problémy tohoto věku v současné době naprosto přirozené a nutné, jednak jsou naopak novou příznivou příležitostí dále obohatit svůj život. Domníváme se, že strašení věkem 50+ nemá žádný vědecký podklad a je jen vítanou součástí mediálního virtuálního světa, usilujícího o zvýšení prodejnosti svých mediálních produktů. Předpokládáme, že solidní část medií pozná i ekonomickou výhodnost šíření poznatků o nových inovačních možnostech věku Nový druh definuje F. Valenta jako výrobek na bázi zcela nové koncepce při zachování původního technologického principu (např. tryskový stav vedle člunkového stavu). Nový rod je pak výrobek, kterým se realizuje nový technologický princip. (Valenta 2001, s. 43, 44). 6

7 2.4. Tento přístup vytváří prostor i pro pozitivní program ekonomicky aktivního života ve vysokém stáří. Zájmový EAŽ rozšiřuje dosavadní chápání zájmové činnosti starších občanů jenom jako zábavy nebo činnosti omezující nudu, o něž se musí starat především někdo třetí (rodina, ošetřovatelé, baviči atd.). Zájmový EAŽ přitom nemusí být přehnaně placený, i když určitý dodatečný příjem jedince je také součástí jeho životní spokojenosti v tomto věku. Pole působnosti je velice široké, od využití celoživotního sběratelství a jiných koníčků (filatelie, numismatika, archiválie aj.), přes zájmovou uměleckou činnost až po provozní péči o rodinné nemovitosti (opravy, výnosy zahrádek, květinová výzdoba, přiměřené péče o nejmladší potomky atd.). V psychologické literatuře se často hovoří o třetí kariéře. V našem pojetí dlouhodobého EAŽ spíše počítáme s tím, že i třetí kariéru může v současné době člověk snadno absolvovat již v saturované nebo i v intenzívní fázi svého EAŽ. Zájmový EAŽ nelze samozřejmě chápat izolovaně od předchozích fází EAŽ. Především je důležité si takto představovat a připravovat svou budoucí dráhu dokonce již v přípravné fázi EAŽ. Za druhé k této fázi již vůbec nedojde, jestliže se jedinec v neustále prodlužované intenzívní fázi EAŽ naprosto fyzicky i duševně zničí, tj. když včas nenastoupí saturovanou fázi EAŽ. A za třetí, i na tuto zájmovou EAŽ je vhodné se postupně (a současně jako přirozenou kompenzační aktivitu v průběhu intenzivního EAŽ) také cíleně připravovat. Např. vyhledat a pěstovat své koníčky je lepší již dříve, protože je nutné se dostat na určitou úroveň, pokud se tento koníček má stát také alespoň malým zdrojem příjmu. Z časového hlediska vymezujeme zájmový EAŽ přibližně na období 71 až 90 let. Obecně je to doba nepravidelných ekonomických aktivit navazujících na zájmové činnosti, přizpůsobených zdravotnímu stavu jedince. Samozřejmě se může i stát, že předchozí ekonomická činnost je současně zájmovou, a tedy pokračuje ve zmenšené míře až do vysokého věku Cílem uplatnění nových pohledů na tuto problematiku bylo také vytvořit nové impulsy pro podstatné inovace umožňující a zlepšující dlouhodobý ekonomicky aktivní život. Vycházíme z toho, že společenský a ekonomický pohyb vpřed je vždy nezbytně provázen mnoha inovacemi. Za každou inovací musí stát konkrétní subjekt, který investuje své finanční prostředky a své schopnosti (svůj lidský kapitál) s kalkulací svého užitku, vyššího než v případě své nečinnosti. Z výzkumu vyplývá velké množství oblastí inovací, které obecně směřují k dalekosáhlým cílům, výše uvedeným, a přitom prakticky použitelným ihned a dávajícím slušnou šanci i krátkodobého pozitivního ekonomického výsledku. S ohledem na základní přístup tohoto výzkumu, nejprve vždy shrnujeme možné oblasti inovací použitelných každým jedincem (rodinou), který představuje základní a nejpočetnější subjekty ekonomie. Pak následují oblasti inovací v úrovni podniků, jimž ekonomická literatura věnuje samozřejmě největší pozornost. A nakonec bylo možné také shrnout oblasti inovací v úrovni státu a veřejných institucí, a vedle toho i oblasti inovací v úrovni neziskových (občanských) institucí, které neustále nabývají na významu. Dále lze zjistit, že již v současné době je k dispozici velká řada inovací prodlužujících ekonomicky aktivní život, a to v různých oborech činnosti i v různých fázích realizace. Potenciální investoři (uživatelé inovací) si však zatím málo všímají tohoto nového ekonomického potenciálu. Objevují se spíše zbytečné obavy o další růst výdajů, vč. výdajů ze státního rozpočtu, který je nyní nesporně v období restrikce. Výzkum mj. dokazuje, že účelné 7

8 inovace i takovéhoto speciálního zaměření mohou být předmětem podnikatelských aktivit řady ekonomických subjektů. 3. Základní výchozí hypotézy a jejich ověřování. V průběhu výzkumu jsme se stále více přesvědčovali o tom, že k řešení některých současných ekonomických a sociálních problémů jsou nezbytné zásadní redefinice některých standardně používaných pojmů. Týká se to i problémů spojených s prodlužováním aktivního života lidí. Vytváření této nové pojmové struktury nebylo samoúčelné, konkrétním cílem byly vždy nové podněty pro podstatné inovace ve všech fázích EAŽ. Domníváme se, že i tímto způsobem by měla ekonomická věda plnit svou stimulační roli Zásadním problémem, na který jsme stále naráželi, je současná definice ekonomické aktivity jen jako zaměstnání. Lidem se tak namlouvá, že ztráta zaměstnání je nenapravitelná katastrofa. Zbývá naděje na odchod do důchodu, ekonomická aktivita již nemá rovnocenné pokračování a je jen následována pouhou spotřebou. Tomuto problému jsme se věnovali podrobněji na začátku výzkumu (viz Beck 2009; Beck, Hlavatý 2011). Proto se celý výzkum opírá o hypotézu EAŽ, jako podstatné domény lidského života. Předpokládáme, že ekonomicky aktivní život je zásadní součástí života lidí (vedle biologického života, sociálního života atd.), která zabezpečuje jeho autonomii a pocit smysluplnosti vlastního života. V přípravné fázi EAŽ (10 30 let) člověk vykonává nejprve jednoduché činnosti a postupně se připravuje na intenzívní fázi EAŽ (30 50 let). Pak k zajištění svého dlouhodobého EAŽ přechází do saturované fáze EAŽ (50 70 let), přičemž zde dochází k významným kariérovým změnám. Ani po dovršení této fáze nekončí EAŽ člověka, nastává zájmový EAŽ, který trvá až do případné tělesné a duševní nemohoucnosti (viz Beck, Hlavatý 2011). Dokázat platnost této hypotézy je v současné době velmi obtížné. Můžeme snadno najít jednotlivce, kteří tvrdí, že pro ně EAŽ nemá žádnou hodnotu a podle toho se i parazitně chovají. Na to lze samozřejmě zase namítnout, že takto byli vychováni a že právě v přípravné fázi EAŽ je nutné mnohé měnit (viz Beck, Hlavatý 2011). Za důležité však pokládáme to, že s pomocí této hypotézy jsme mohli najít desítky inovačních oblastí, které svými výsledky směřují k dlouhodobému EAŽ i v současné mainstreamové ekonomické atmosféře. Za ještě důležitější je pak možné považovat to, že tato hypotéza umožňuje řešit závažné ekonomické problémy současnosti, na něž mainstreamová ekonomie nenachází odpovědi. Takovými oblastmi jsou např. důchodové zabezpečení, řešení nezaměstnanosti, rozpad rodin a nízká porodnost, financování péče o přestárlé, školská reforma, deficitní hospodaření státu a veřejného sektoru atd. Za klíčové považujeme změny v chápání ekonomické aktivity člověka jen jako práce v zaměstnání. Absurdně tak práce kuchařky v rodině, péče o děti nebo svépomocné opravy domácích zařízení, či vytápění rodinného domu nejsou považovány za ekonomické aktivity. Takový přístup je k těmto aktivitám dehonestující, a hlavně je hrubě nevýchovný. Z lidského individua se pak místo stále aktivního subjektu dělá ve vyšším věku jen pasivní objekt péče. 4 Podobné požadavky se v poslední době objevují často, viz např. Bělohradský (2013): Ze systému rychle uniká důvěra v politiku, zvedá se vlna antipolitického hněvu, jobless growth, růst bez poptávky po pracovních silách, staví společnost před otázky neřešitelné beze změny paradigmatu. 8

9 Jsme si vědomi velkých obtíží při prosazování tohoto nového metodologického přístupu. Uplyne zřejmě ještě mnoho desetiletí, než se v této problematice změní mainstreamové uvažování a než proběhnou nákladné změny, počínaje změnou výukových programů, změnou statistik a konče změnou prožívání dlouhodobého EAŽ lidí, kteří budou i v období 50+ a ve stáří, i v období kariérových změn prožívat šťastný a plnohodnotný život. A to navzdory sofistikovaným tlakům dokonalého marketingu, reklamy, lobbingu, politiky atd. vlivných globálních subjektů, jimž dosavadní stav honby za růstem naprosto vyhovuje Z povahy zkoumaného problému vyplývá rovněž nezbytnost interdisciplinárního pohledu na takto komplexní problematiku. K řadě užitečných poznatků dospěly i neekonomické obory, jako je psychologie, sociologie, antropologie, gerontologie, pedagogika, různé obory medicíny. Domníváme se, že k řešení praktických problémů ekonomiky je velkou překážkou právě neznalost konkrétních výsledků souvisejících oborů. Zatím lze samozřejmě těžko očekávat vytvoření nějakého nového společného vědeckého paradigmatu, avšak považujeme nyní za účelné vytvářet alespoň užitečné teorie středního (omezeného) dosahu, které mohou sloužit jako odborná podpora řešení velkých společenských problémů. Takovouto teorií nesporně může být i teorie inovací Důležitým metodologickým východiskem výzkumu se stala aplikace teorie Kondratjevových dlouhodobých vln, která umožnila zasadit zkoumanou problematiku do současné fáze Kondratjevových cyklů. Jde o významné vzájemně související společenské pohyby, které teorie běžných hospodářských cyklů nedokáže zachytit. Zde je spíše vhodné navázat na výzkum dlouhodobých tendencí v ekonomickém vývoji charakterizovaných dlouhodobou Kondratjevovovou vlnou. V současné fázi lze očekávat velké inovace (velké změny), jako jsou např. e-bussiness v produktové oblasti, e- learning, nastolování vzdělanostní společnosti a příprava na celoživotní vzdělávání, rozšíření ekologických projektů (likvidace a využití odpadů), rozšiřování služeb (i v sociální oblasti). V tržní oblasti je to narůstající význam nových ekonomických center (Brazilie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika), ale také nárůst alternativních forem zaměstnávání (např. práce doma). Stále velký význam v inovacích budou mít malé ( garážové ) firmy, a současně nastává regenerace rodinných firem. Ze širších společenských hledisek nabývá na významu předcházení generačním konfliktům, ale také aktivní zapojení mladých lidí do přímé demokracie Pro rychlejší realizaci inovací prodlužujících ekonomicky aktivní život je rozhodující vědomí odpovědnosti jedince za svůj vlastní spokojený život (jehož významnou součástí je EAŽ), a proto i soustavná výchova jedince k této odpovědnosti. 7.Není nutné zvláště dokazovat, že pro tuto výchovu je nejvýznamnější právě přípravná fáze EAŽ. Masově působící reklama a sdělovací prostředky spíše naléhavě propagují jen jednu část životní dráhy 5 Existují i pochybnosti, zda to vůbec ještě bude možné. Např. Z. Bauman (2009, s. 9) hodnotí současnost jako stav, kdy sociální formy (vzorce přijatelného chování, struktury omezující individuální volbu, instituce dohlížející na prohlubování rutiny) nadále nemohou (a ani se to od nich neočekává) udržet stejný tvar po delší časové období, protože se rozpadají a rozpouštějí rychleji, než stačí být ustaveny, natož aby se stihly ustálit. 6 Podrobněji viz Hlavatý, Pro zajímavost: toto očekávání velkých společenských konfliktů předcházelo začátku Arabského jara o dva roky. 7 Z. Bauman (2009, s. 11) např. kriticky hodnotí: odpovědnost za řešení různých zmatků, které neustále se měnící a těkavé podmínky produkují, se přenesla na bedra konkrétních jedinců Fakticky probíhá záměna společenské solidarity za individuální odpovědnost (dtto, s. 15). 9

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů

Management inovací v teorii, praxi a ve výuce. Tvorba inovačních projektů 13 Tvorba inovačních projektů 13 Tvorba inovačních projektů Doc. ing. Jiří Beck, CSc. Prof. ing. Karel Hlavatý, DrSc. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. ISBN 978-80-86847-33-7 Tato

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák a kolektiv Praha 2006 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. MANAGEMENT INOVACÍ Jiří Dvořák, 2006 Tato

Více

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE

SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SVĚT PRÁCE A KVALITA ŽIVOTA V GLOBALIZOVANÉ EKONOMICE SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE DÍL I Projekt VLIV ZMĚN SVĚTA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA PROGRAMU MPSV MODERNÍ SPOLEČNOST A JEJÍ PROMĚNY P R A H A 2

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

Strukturální fondy EU 1

Strukturální fondy EU 1 Obsah Strukturální fondy EU 1 Úvod 2 Celoživotní učení čas jednat 3 Evropa občanů prostřednictvím celoživotního učení 4 Společnosti znalostí: výzva, kterou přináší změna 4 Kontinuita učení v průběhu života

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová

Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU. Helena Vychová Vzdělávání dospělých ve vybraných zemích EU Helena Vychová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace byla schválena ediční radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin Holub,

Více

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151

Kariérový rozvoj na pracovišti. Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby. CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané osoby CEDEFOP Řada Cedefop Panorama; 151 Kariérový rozvoj na pracovišti Průzkum služeb kariérového poradenství pro zaměstnané

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI

SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI 21 SPOLEČNOST VĚDĚNÍ A KURIKULUM BUDOUCNOSTI DAVID GREGER, KAREL ČERNÝ Anotace: Tato studie se zabývá vztahem mezi rozsáhlou sociální transformací vyspělých společností směrem ke společnosti vědění (případně

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI

ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI 2012 ZAMĚSTNANEC A VĚK ANEB AGE MANAGEMENT NA PRACOVIŠTI Zaměstnanec A VĚK aneb Age Management na pracovišti 2012 Autoři: Mgr. Ilona Štorová RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. Překlady textů z finštiny a angličtiny:

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více