Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken"

Transkript

1 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 10 (No. 10) Říjen 2010 (October 2010) Ročník 21 (Vol. 21) Čeští vynálezci světu Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken Spřádání a výroba materiálů na bázi nanovláken Spřádání a výrobu materiálů založenou na bázi tzv. nanovláken vyvinul vědecký tým Technické Univerzity v Liberci pod vedením Oldřicha Jirsáka. Nanovlákna jsou přibližně tisíckrát tenčí než lidský vlast a český výzkumný tým zvládnul vývoj technologie umožňující průmyslovou výrobu textilních materiálů založených na těchto vláknech. Fotosenzitizéry v nanomateriálu umožňují fotochemickou (ozáření světlem) generaci vysoce reaktivního tzv. singletového kyslíku, který je vysoce toxický a případné mikroby usmrtí. Podstatou objevu je kombinace vlastností singletového kyslíku a vlastností nanovláken. Nanovlákna mají velký specifický povrch, kromě toho jsou ještě také průsvitná a jsou dobře přístupná kyslíku ze kterého se fotochemicky generuje kyslík singletový. Tímto objevem získává medicína prostředek pro léčbu některých zranění, kdy díky nanomateriálům vytvoříme samodezinfikující se obvazy a náplasti ke krytí ran. Tohle je důležité zejména při léčbě popálenin, které vyžadují opravdu sterilní krytí. Vyvinuté nanotkaniny jsou velice tenké, lehké, vzdušné a přitom zachycují baktérie, které zároveň likvidují. Oldřich Jirsák Jiří Mosinger Průměr nanovláken je výrazně menší než vlnová délka světla a jednotlivá vlákna nejsou vidět optickým mikroskopem. Materiály vytvořené z těchto vláken vykazují velmi jemnou strukturu, která dovoluje prostup běžných molekul jako dusíku či kyslíku, ovšem větší objekty velikostí virů a baktérií nanovrstvou neprojdou. Přispěním týmu Jiřího Mosingera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze došlo k dalšímu rozvoji těchto nanovláknitých materiálů. Kombinací nanovláken a tzv. fotosenzitizérů byl připraven materiál, který se sám dezinfikuje. Je to důležité i proto, že zachycené baktérie by časem mohly prorůst i malými póry mezi nanovlákny. Spřádací stroj Převzato z Internetu

2 28. říjen Den vzniku samostatného Československa Dne 28.října roku 1918 byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se začaly psát nové dějiny Historické souvislosti Václavské náměstí Většina české společnosti nikdy nepřijala rakousko-uherský stát za svůj. Vyhlášením první světové války roku 1914 došlo k odsunutí národnostní otázky ve smíšeném Rakousko- Uhersku do pozadí. Počáteční snaha českých politiků o prosazení samostatnosti byla hned v zárodku potlačena represemi a tak se česká politika víceméně odmlčela. Jedinou skutečnou "válku proti centrálním mocnostem" vyvíjel pouze český exil v čele s T. G. Masarykem a úzký kroužek příznivců, kteří pod vedením Edvarda Beneše vytvořili tajnou organizaci Mafie. Svůj významný podíl měli i přes rozsáhlou cenzuru novináři, herci a spisovatelé. scéně až při Tříkrálové deklaraci na počátku ledna Deklarací byl zahájen společný postup za osamostatnění doma i v zahraničí. V rámci vyhlášení a udržení samostatnosti bylo jednou z nejpalčivějších otázek zásobování rakouských vojsk vývozem potravin z Česka. Intenzivně se tím zabývala zemská hospodářská rada pod vedením Antonína Švehly, která se snažila zatajit a udržet doma co největší množství zásob. V reakci na tuto krizovou situaci byla vyhlášena na 14. října 1918 generální stávka a v městě Písek byl rozšířen leták vyhlašující vznik republiky. Během převratu byly strhány symboly mocnářství a ve městě zavlály trikolóry. Ještě téhož dne ale bylo vyhlášení republiky odloženo, revoluční dav se rozprchl a do města byl přidělen oddíl uherských vojáků. Monarchie vydržela dalších 14 dnů. Dne 28. října 1918 v ranních hodinách převzali Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru Obilní ústav, aby zabránili odvozu obilí na frontu. Následně se rozšířila zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Na večer vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu. Do předsednictva Národního výboru byli zvoleni Vavro Šrobár, Alois Rašín, František Soukup, Antonín Švehla a Jiří Stříbrný. V průběhu roku 1916 sestavili, T. G. Masaryk, Edvard Beneš a M. R. Štefánik pozdější Československou národní radu, která se stala hlavním orgánem protirakouského odboje. Silnou podporu nalezli v československých zahraničních legiích, které se nejvýrazněji uplatnily na ruské jihozápadní frontě v létě 1917 při bitvě u Zborova. České veřejné mínění radikalizovalo teprve až na počátku roku Velký vliv na tuto situaci měl tzv. Manifest českých spisovatelů, který v květnu koncipoval básník, dramaturg Národního divadla a člen Mafie Jaroslav Kvapil. Domácí politici se objevili na První Československá vlajka Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. "První republika", což je dodnes označení pro Československo v období od roku 1918 až do vzniku Mnichovské dohody v roce První republika zahrnovala území Čech, Moravy, Českého Slezska (jižní část Slezska), Slovenska a Podkarpatské Rusi. Na jejím území se hovořilo více než půl tuctem jazyků - česky, německy, slovensky, maďarsky, polsky, rusínsky, různými nářečími Ukrajiny, romsky, rumunsky, jidiš apod. Zdroj: Rádio Praha 2

3 Pokračování: Zkostnatělý systém Svaté aliance, odmítající jakékoliv reformy, ignorující poţadavky na liberalizaci a demokratizaci společnosti, skončil v roce 1848 výbuchem revolucí po celé Evropě. V jednom roce povstalo Palermo, Neapol, Paříţ, Miláno, Praha, Vídeň a celé Uhry. V Německu se sešel prozatímní parlament s poţadavkem na sjednocení Německa. Rozhodoval mezi dvěma koncepcemi sjednocení - maloněmeckou a velkoněmeckou, které se dotýkaly i zájmů českého národa. V březnu 1848 musel v Rakousku odstoupit kancléř Metternich. O měsíc později byla vyhlášena první rakouská ústava, tzv. Dubnová. Rakousko zachvátila povstání - ve Vídni, Uhrách i v rakouské části Itálie. Monarchii nakonec zachránila armáda a její generálové - Radecký v Itálii, Windischgrätz v Praze, Jelačič v Uhrách. Sněm jednající o liberalizaci situace v českých zemích a zajištění svobody ve Vídni se kvůli vídeňské revoluci přesunul do moravské Kroměříţe. Poslanci zastupující slovanské národy čelili poţadavku německých liberálů, kteří ţádali začlenění Rakouska do Německa v rámci velkoněmecké koncepce. Čeští poslanci František Palacký a František Ladislav Rieger hájili politiku austroslavismu, silného, federalizovaného a nezávislého Rakouska, spravedlivě uspořádaného podle národností. V případě začlenění Rakouska do sjednoceného Německa se obávali rozpuštění českého národa v německém moři. Dne 2. prosince 1848 po opadnutí největší revoluční vlny abdikoval Ferdinand I., Čechy zvaný Dobrotivý. Na místo slabomyslného císaře nastoupil jeho synovec František Josef I., který nebyl zatíţen nevhodnými sliby z časů revoluce. Nový panovník nechal vojskem rozehnat říšský sněm v Kroměříţi připravující ústavu. V prosinci 1851 byla z rozhodnutí císaře platnost ústavy pozastavena. Z revoluce roku 1848 zůstala uznána jen rovnost lidí před zákonem, zrušení roboty, náboţenská svoboda a v omezené míře místní samospráva. Padesátá léta 19. století jsou nazývána Bachovým absolutismem - podle hlavního představitele absolutistické vlády ministra vnitra Alexandra Bacha. Přinesla omezení politických práv, centralizaci státoprávního uspořádání a příklon ke katolické církvi uzavřením mezinárodní smlouvy s Vatikánem v roce Na druhou stranu se stát snaţil o podporu a rozvoj průmyslu a obchodu. Reţim byl donucen k reformám vojenským debaklem v severní Itálii. Prohrál, protoţe nebyl natolik vojensky silný, aby mohl zabránit postupnému sjednocování Itálie. Poráţky u Magenty a Solferina a České dějiny ve zkratce 3 katastrofální stav financí donutily představitele státní moci přizvat k rozhodování zástupce středního stavu. Rakousko se definitivně změnilo z absolutní monarchie na monarchii konstituční. Únorová ústava ale byla ještě vyhlášena stejně jako obě předchozí oktrojem, tj. nebyla přijata zvolenými poslanci. Přinesla však obnovení politického ţivota v Rakousku. Vznikla říšská rada o dvou komorách - panské a poslanecké sněmovny. Národy monarchie dostaly moţnost usilovat o prosazení svých zájmů. Českým národním programem bylo dosaţení národní rovnoprávnosti, občanských práv a získání rozsáhlé samosprávy. Rakousko stále usilovalo o prosazení velkoněmeckého řešení sjednocení Německa, coţ vedlo k soupeření s Pruskem a pak i logicky k vzájemné válce. Bitvu u Sadové nedaleko Hradce Králové roku 1866 vyhráli Prusové. Kromě mezinárodního dopadu, jako bylo staţení Rakouska z Itálie a Německa, měla prohraná válka závaţné vnitropolitické důsledky. Došlo k tzv. rakousko-uherskému vyrovnání. Říše se rozdělila na dvě části - rakouské Předlitavsko a uherské Zalitavsko - části, v nichţ měli v jedné rozhodující slovo Němci a v druhé Maďaři. Obě části spojovala osoba panovníka a společný okruh záleţitostí vojenských, zahraničních a finančních. Prosincová ústava roku 1867 zachovala silné postavení panovníka - posvátného, nedotknutelného a z výkonu funkce neodpovědného s právem vydávat prozatímní nařízení, pokud nezasedala říšská rada. Volební právo nebylo zprvu ani všeobecné, ani rovné. Všeobecné volební právo pro muţe bylo poprvé uplatněno ve volbách do poslanecké sněmovny aţ v roce Rakousko-uherské vyrovnání však zcela opominulo české nároky. Reakcí na ně byla velká shromáţdění lidu na památných místech souvisejících s českou historií - Říp, Vítkov, Blaník. V roce 1871 dojednali čeští zástupci s rakouskou vládou tzv. fundamentální články. Šlo o projekt českorakouského vyrovnání, ale s pevnějšími vazbami mezi zeměmi, neţ tomu bylo mezi Uherskem a Rakouskem. Zvyšoval pravomoci českého zemského sněmu, zřízena měla být zemská vláda a království se mělo rozdělit na českou a německou část. Plán vyvolal odpor českých i říšských Němců a nespokojenost Maďarů. Vládní kabinet padl a česko-rakouské vyrovnání s ním. Neúspěch jednání vedl k setrvání českých politických stran v pasivní opozici, v níţ se odmítaly zúčastnit práce v zemském sněmu a říšské radě. Pasivní politika skončila v roce 1878, kdy nová generace politiků poznala, ţe účastí na rozhodování získají více neţ pouhou pasivitou. Nový přístup

4 mírných ústupků ze strany státu byl hanlivě nazýván drobečková politika. Nešťastného výroku se dopustil František Ladislav Rieger, kdyţ chtěl vyzdvihnout přínos a zisky z aktivní politiky českých stran. Bylo to například rozdělení praţské univerzity na českou (Karlovu) a německou (Ferdinandovu), vydání jazykových nařízení, která umoţňovala pouţívat v komunikaci s úřady český jazyk atd. Původně jednotná česká politická reprezentace se rozdělila do dvou proudů - na konzervativnější staročechy a radikálnější mladočechy. Poslední pokus o česko-rakouské vyrovnání, takzvané punktace, se snaţili prosadit staročeši v roce Pro zuřivý odpor mladočechů a nezájem veřejnosti neúspěšně. Postupem času se zhoršoval vztah mezi Čechy a Němci. Ti tvořili okolo jedné třetiny obyvatelstva v Čechách a na Moravě. V některých oblastech, především pohraničních, tzv. Sudetech, dokonce tvořili homogenní většinu. Češi chtěli udrţet nedělitelnost země a prosadit pouţívání českého jazyka jak ve styku občanů s úřady, tak mezi správními úřady samotnými. Němci naopak usilovali o vytvoření uzavřeného autonomního německého území v Čechách. Zároveň chtěli zachovat němčinu jako úřední řeč. Konflikty vznikaly ze vzájemně neslučitelných poţadavků obou stran. Poté, co čeští Němci bojkotovali práci v zemském sněmu a prohlubovali tím finanční obtíţe země, byla císařskými Anenskými patenty v roce 1913 vnucena Čechám zemská samospráva. Vedení země převzala neústavně vytvořená úřednická správní komise. První československá republika Po smrti korunního prince Rudolfa, který spáchal sebevraţdu, přešlo následnictví na císařova synovce Františka Ferdinanda d'este. Kvůli rodově nerovnému sňatku s pouhou hraběnkou Ţofií Chotkovou se však musel vzdát nástupnického práva svých dětí. V létě roku 1914 odjel spolu s manţelkou na vojenské cvičení rakousko-uherské armády do Sarajeva. Rakousko-Uhersko se angaţovalo na Balkáně poté, co bylo zbaveno moţnosti ovlivňovat dění v Německu a Itálii. Jiţ v roce 1878 vojensky obsadilo Bosnu a Hercegovinu a v roce 1908 ji anektovalo. V Sarajevu, kam císařský pár odjel, se 28. června 1914 stal obětí atentátu zorganizovaného skupinou bosenských Srbů (rakousko-uherských státních příslušníků) a srbské organizace Černá ruka. Atentátník Gavrilo Princip, nejdříve špatně mířenou ranou trefil Ţofii. Druhá rána zasáhla následníka trůnu. Následkům zranění oba podlehli. Rakousko po ultimátu napadlo Srbsko, kam vedly stopy tajné organizace Černá ruka. Tím začala první světová válka, neboť na stranu Rakouska se postavilo spojenecké Německo a k nim se připojily Turecko s Bulharskem. Srbsku na druhé straně přišly na pomoc státy tzv. Trojdohody - Rusko, Francie a Velká Británie a pak i další. Hned na počátku války byl uzavřen parlament a vliv na rozhodování ve státě získalo vedení armády. Zároveň s tím byla omezena občanská a politická práva. Původní předpoklady velících důstojníků, ale i obyčejných lidí, ţe půjde o rychlou válku, vzaly brzo za své. Na vleklou, vyčerpávající zákopovou válku nebyl nikdo připraven ani materiálně, ani psychicky. Rakousko-uherská armáda, v níţ samozřejmě slouţili i Češi, bojovala především na východní frontě proti Rusku a na frontě v Itálii. Několikanásobně menší Srbsko porazila aţ při druhém taţení s pomocí Německa a Bulharska. V roce 1914 odešel z Čech do emigrace známý sociolog a profesor filozofie na praţské Karlově univerzitě Tomáš Garrigue Masaryk. Spolu se svými spolupracovníky, Čechem Edvardem Benešem a Slovákem Milanem Rastislavem Štefánikem, začal T. G. Masaryk psát první kapitoly československého zahraničního odboje. Zaloţil a vedl Československou národní radu, která organizovala vlastní vojsko z krajanů ţijících v cizině či z vojenských zajatců a přeběhlíků z řad rakousko-uherské armády. Československé vojsko bylo nasazeno na frontu ve Francii, Itálii a především v Rusku. V tomto státě, zmítaném po uchopení moci bolševiky občanskou válkou, Československé legie v počtu několika desítek tisíc muţů ovládly celou transsibiřskou magistrálu. Hlavně díky legiím a jejich úspěšnému vojenskému vystoupení se Československé národní radě podařilo získat pro československý stát mezinárodní uznání. Zaloţen byl na myšlence čechoslovakismu - jednoho národa o dvou větvích, české a slovenské. Doma byla situace za války těţší neţ v zahraničí. Stupňovaly se zásobovací a hospodářské potíţe. Zprvu všechny významné české politické strany zachovávaly ke státu loajalitu. A kdyţ ne, Rakousko-Uhersko neváhalo sáhnout k tvrdým trestům. Čeští politici Karel Kramář a Alois Rašín byli za velezradu odsouzeni k smrti. Na poslední chvíli jim ţivot zachránilo úmrtí císaře Františka Josefa I., který jiţ nestačil rozsudek potvrdit. Nastupující císař Karel I. jim udělil milost a v roce 1917 se oba mohli zapojit do politiky. Ve válečných letech vytvořila česká politická reprezentace společný politický orgán, Národní výbor. V něm byly jednotlivé strany zastoupeny podle výsledků voleb z roku Dne 28. října 1918, po zveřejnění nóty rakousko-uherského ministra zahraničí Andrássyho o ochotě Rakouska jednat o příměří, vyhlásil Národní výbor samostatnou Československou republiku. Státní svátek 28. říjen připomíná právě vznik samostatného československého státu. Pokračování příští měsíc Přebráno z webových stránek Ministerstva zahraničních věcí České republiky 4

5 Měsíc ve zprávách Krajské soudy zatím dostaly zhruba 100 stíţností na volby Praha - Krajské soudy obdrţely na 100 stíţností na komunální volby, které se konaly před 14 dny. Je to zhruba o desetinu více neţ při předchozích volbách. Počet letošních stíţností se však asi ještě zvýší. Krajský soud v Ostravě zveřejní jejich počet aţ v pondělí. Mnohé soudy navíc najdou další stíţnosti, podané v řádné lhůtě do dnešních 16:00, aţ v pondělní poště či v datových schránkách. Vyplývá to ze zjištění ČTK na soudech. Evropa se na pět měsíců opět vrací ke středoevropskému času Praha - Evropa se v neděli 31. října vrací k středoevropskému času. Lidé si budou moci v noci na neděli přispat, protoţe se jim noc prodlouţí o hodinu. Ve 03:00 středoevropského letního času se totiţ měření času vrací o 60 minut zpět na 02:00 času středoevropského. V následujících dnech se bude, tedy pokud jde o pohled na hodinky, o 60 minut dříve rozednívat a naopak o hodinu dříve stmívat. Ţebříček: VŠE je nejlepší ekonomická škola střední a vých. Evropy Praha - Praţská Vysoká škola ekonomická (VŠE) je nejlepší ekonomická univerzita ve střední a východní Evropě. Ukázal to ţebříček Eduniversal, v němţ mezinárodní nezávislá komise odborníků porovnávala 1000 ekonomických vysokých škol z 53 zemí světa. V celosvětovém hodnocení se umístila VŠE v první stovce, sdělil dnes novinářům ředitel hodnotící firmy Martial Guiette. Sněmovna dnes nesníţila platy ústavních činitelů Praha - Vláda dnes v Poslanecké sněmovně podle očekávání neuspěla s návrhem na rychlé schválení zákona, který počítá se sníţením platů ústavních činitelů. Proti schválení uţ v prvním čtení se postavili poslanci ČSSD. Návrh tak čeká klasická legislativní cesta, poslanci ho dnes vyslali do druhého čtení. Novela zákona počítá s tím, ţe se platy politiků sníţí o pět procent a zůstanou stejné do roku ČR jedná o prodeji letounů L- 159 do Iráku Praha - Česká republika by mohla v dohledné době prodat do Iráku aţ 25 podzvukových letounů L-159. Napsal to server Euro.cz. Případný prodej letounů do Iráku je ale podmíněn souhlasem Spojených států, které do letadel dodávaly avioniku. Podle některých informací tuto záleţitost řešil na nedávné návštěvě USA ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, napsal server. 5 Klaus vyznamenal válečné veterány i Jágra, Kníţáka a Maciuchovou Praha - Prezident Václav Klaus vyznamenal dnes při příleţitosti výročí vzniku samostatného československého státu 22 osobností. Nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva, propůjčil veteránům druhé světové války Emilu Bočkovi, Marii Ljalkové-Lastovecké a Janu Plovajkovi. Řád vojenské skupiny dostali za zásluhy o obranu státu a bojovou činnost. Na zbourání Labské boudy lze vyuţít evropské dotace Hradec Králové - Na zbourání Labské boudy v Krkonoších a zahlazení případných ekologických škod bude stát moci vyuţít evropské peníze. Tento fakt by mohl výrazně přispět k rozhodnutí ministerstva ţivotního prostředí dát odkupu Labské boudy zelenou. Informoval o tom dnes Český rozhlas Radioţurnál. ČTK Na shromáţděních se slavil vznik Československa Praha - Češi si dnes připomněli 92. výročí vzniku samostatného Československa, od rána se na řadě míst konaly oslavy či mítinky. Svátek tradičně

6 vyvrcholí ceremoniálem, při němţ prezident Václav Klaus na Praţském hradě předá státní vyznamenání. ČTK Vědci prozkoumají hrobku Tychona Braha 15. listopadu Praha - Mezinárodní vědecký tým uţ v polovině listopadu prozkoumá hrobku v Týnském chrámu, v níţ se skrývají ostatky dánského astronoma Tychona Braha ( ). Průzkum iniciovali dánští vědci, kteří se snaţí zjistit pravou příčinu astronomova úmrtí. V učebnicích se píše, ţe Brahe zemřel v souvislosti s ledvinovými kameny. Podle některých indicií ale mohl být Brahe otráven, a to dokonce na pokyn dánského krále Kristiána IV. Vědci hrobku otevřou v pondělí 15. listopadu. ČTK to po schůzce týmu řekl archeolog Zdeněk Dragoun. ČTK Senát schválil podobu zahraničních misí do roku 2013 Praha - Senát dnes schválil vládní návrh podoby armádních zahraničních misí do roku Příští rok má v Afghánistánu slouţit aţ 720 vojáků, v roce 2012 aţ 640, hlavně v provinčním rekonstrukčním týmu v Lógaru. Vojáci se naopak postupně stáhnou z balkánského Kosova. Pro bylo 57 senátorů, pět včetně všech tří komunistů bylo proti a 14 sociálních demokratů se zdrţelo hlasování. Senát o misích rozhodl ještě v předvolebním sloţení, coţ kritizovala ČSSD, která horní komoru díky výsledku voleb ovládne. ČTK Praţané zřejmě uvidí exponáty z hrobky faraona Tutanchamona Praha - Praţané zřejmě v roce 2012 spatří na Praţském hradě na výstavě "Egypt - cesta ke věčnosti" předměty z jedinečného nálezu dosud nevykradené hrobky faraona Tutanchamona a vybrané ukázky umění starého Egypta. Jádrem expozice budou sbírky z padesátileté tradice českých výzkumů staroegyptské civilizace zejména v Abúsíru. V minulých dnech totiţ navštívila česká delegace Káhiru, kde se konala klíčová jednání k připravované výstavě, která budou pokračovat ještě v příštích třech měsících, uvedla v tiskové zprávě Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. ČTK Klaus dal osm milostí; šéfce hospice i stoupenci běloruské opozice Praha - Prezident Václav Klaus dnes udělil milosti osmi lidem, ve většině případů ho k tomu vedly humanitární důvody, sdělil ČTK Hrad. Klaus například prominul podmíněný trest bývalé ředitelce hospicové péče na Vysočině Ivě 6 Kondýskové za to, ţe nezákonně podala umírající pacientce s bolestmi léky na utišení. Mezi omilostněnými jsou i Vietnamka, které prezident zahladil odsouzení za porušování práv k ochranné známce, a stoupenec běloruské opozice, jemuţ prominul vyhoštění. ČTK "Poslední výstřel" udělal tečku za 40 lety minometů vzor 70 Praha/Jince (Příbramsko) - Dvě poslední slavnostní salvy dnes znamenaly tečku za čtyřicetiletým účinkováním raketometů vzor 70 ve výzbroji české armády. Vojáci je vypálili na závěr dělostřeleckého cvičení ve výcvikovém prostoru Brdy. Armáda raketomety ke konci roku vyřadí z výzbroje, řekl dnes ČTK mluvčí 13. dělostřelecké brigády Jince Michal Abrhám. ČTK TI: Česko si letos v hodnocení míry korupce opět pohoršilo Praha - Česká republika si v letošním hodnocení míry korupce, které kaţdý rok zveřejňuje mezinárodní organizace Transparency International (TI), opět pohoršila. Mezi 178 hodnocenými zeměmi klesla z 52. na 53. místo. Tento výsledek je podle TI vysvědčením pro minulé vlády Mirka Topolánka (ODS) a Jana Fischera. Ze zemí EU patří Česko k nejhorším. ČTK

7 Armáda prodá auta, zbraně, obrněnou i leteckou techniku Praha - Armáda chce příští rok prodat 900 aut, ruční zbraně, obrněnou a leteckou techniku nebo padáky. Prodejem nepotřebného majetku plánuje vydělat zhruba 64 milionů korun, sdělila dnes ČTK Jana Zechmeisterová z tiskové sluţby ministerstva obrany. Obrana má příští rok hospodařit s výdajovým limitem zhruba 44 miliard korun. Letos měla k dispozici téměř 49 miliard. ČTK Vnitro: ČR přijme politického vězně z Kuby a jeho rodinu Praha - Česká republika přijme v úterý jednoho z propuštěných politických vězňů z Kuby a jeho rodinu. Pětičlenné rodině Rolanda Jiméneze Pozady český stát udělí azyl a umoţní jí ţivot v zemi, sdělilo dnes ČTK ministerstvo vnitra. Česká republika letos v EU deklarovala připravenost přijmout aţ deset lidí, kteří budou po propuštění z Kuby vykázáni. ČTK Děti ve školce hlídala opilá učitelka, nadýchala skoro 3 promile Šumperk - Děti v mateřské školce v jedné z obcí na Šumpersku hlídala v pátek odpoledne opilá učitelka. Policisté u ní při dechových zkouškách zjistili 2,94 a 2,99 promile alkoholu. Sedmačtyřicetileté ţeně, která měla ve školce sama na starosti 15 dětí, nyní hrozí vězení aţ na jeden rok, peněţitý trest nebo zákaz činnosti. ČTK dnes o případu informoval mluvčí šumperské policie Miloslav Svatoň. ČTK Finále senátních voleb určí, kdo bude mít v Senátu většinu Praha - Češi v příštích dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude mít v dosud pravicovém Senátu většinu. K ovládnutí horní komory parlamentu má nejblíţe ČSSD, pokud aspoň zpola zopakuje svůj předloňský triumf. Můţe se stát nejsilnější frakcí v horní komoře. ODS má stále šanci tomu zabránit, podmínkou je však úspěch prakticky všech jejích kandidátů. Rovněţ vládní koalice má šanci uchovat si v horní komoře většinu, jestliţe její kandidáti zvítězí. ČTK Piloti gripenů zvítězili v soutěţi NATO díky speciální taktice Praha - Speciální taktika, soudrţnost a kolegialita společně s výbornými letovými schopnostmi vynesly českým stíhacím pilotům z Čáslavi prestiţní ocenění "Stříbrný tygr". Letci s gripeny dosáhli této prestiţní mety na cvičení takzvaných tygřích letek v nizozemském Volkelu. Stali se tak nejlepší letkou s tygrem ve znaku v celé Severoatlantické alianci. ČTK Ocenění Neviditelný herec letos získali Maciuchová a Töpfer Praha - Vítězství v anketě Neviditelný herec aneb Nejpopulárnější herecký výkon na vlnách Českého rozhlasu letos získali Hana Maciuchová a Tomáš Töpfer. Nominováno bylo celkem 31 herců a hereček za role v rozhlasových hrách či četbách na pokračování, které měly premiéru v Českém rozhlase v sezoně 2009 aţ ČTK Začaly obecní volby, na třetině území se volí do Senátu Praha - V Česku ve 14:00 začaly komunální volby, v nich lidé rozhodnou o sloţení svých radnic na příští čtyři roky. Na třetině území se volí i do Senátu v rámci jeho pravidelné obměny. Volební místnosti budou otevřeny dnes aţ do pozdního večera a v sobotu od rána. Uzavřou se za 24 hodin. ČTK Letos zemřelo na silnicích 543 lidí, nejméně za 21 let Praha - Za prvních devět měsíců letošního roku zemřelo na českých silnicích 543 lidí. Počet obětí dopravních nehod je tak zatím nejniţší za posledních 31 let. Oproti loňsku zahynulo při haváriích za tři čtvrtletí roku o 59 lidí méně, řekl dnes novinářům Josef Tesařík z policejního prezidia. Nejtragičtějším rokem od roku 1980 byl pro období od ledna do konce září rok Nehody

8 tehdy zaplatilo ţivotem 1026 lidí. ČTK NG vystavuje Moneta, Warhola a další hvězdy umění Soud uloţil Ţeleznému podmíněný trest za poškozování věřitele Rodičovský příspěvek čerpá rodin. ČTK Havel: Pokud se lidstvo nevzpamatuje, čeká ho katastrofa Praha - Národní galerie (NG) vystavuje díla Clauda Moneta, Andyho Warhola, Vasilje Kandinského a dalších světových umělců. Podle ředitele galerie Milana Kníţáka výstava vycházející ze zápůjček vídeňské Albertiny vhodně doplňuje stálou expozici NG z vlastních sbírek a zúročuje spolupráci NG a Albertiny. Ačkoli z Vídně do Prahy přicestovalo 80 děl světových autorů, která zatím v Česku vystavena nebyla, podle Kníţáka výstava výjimečná není. Sbírky NG jsou prý stejně kvalitní. ČTK Úsporná opatření vlády schvaluje zhruba polovina lidí Praha - Asi polovina lidí povaţuje úsporná opatření, která po svém nástupu začala uskutečňovat vláda premiéra Petra Nečase (ODS), za správnou cestu k ozdravení státních financí. Téměř tři pětiny si však myslí, ţe dynamiku národního hospodářství neobnoví. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti STEM, který má ČTK k dispozici. Více neţ polovina dotázaných označila opatření vlády z hlediska dalšího vývoje země a ţivota občanů za drastická. ČTK Praha - Městský soud v Praze dnes vyměřil bývalému řediteli televize Nova Vladimíru Ţeleznému za pokus o poškozování věřitele, společnosti Central European Media Enterprises (CME), tříletý podmíněný trest se zkušební dobou na čtyři roky a peněţitý trest ve výši tři miliony korun. Podle prvoinstančního senátu se Ţelezný naoko zbavoval majetku, aby CME nemusel splatit pohledávku. Údajně mu v tom pomáhali právníci Aleš Rozehnal a Ondřej Kuchař, které soud také potrestal podmíněnými tresty. ČTK Na rodičovskou by mohly mít nárok jen nemajetné rodiny Praha - Na rodičovskou by v budoucnu podobně jako na porodné mohly mít nárok jen nemajetné rodiny. O změně, která by mohla platit od roku 2012, uvaţuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Informují o tom dnešní Hospodářské noviny (HN). Připomínají, ţe současní koaliční politici mluvili jiţ dříve o tom, ţe u dávek se budou více sledovat příjmy rodin, nyní se ale od škrtů rodičovské distancují. HN píšou, ţe loni stát vyplatil na rodičovskou téměř 29 miliard korun. 8 Praha - Pokud lidstvo nezmění svůj přístup k tomu, co ho obklopuje, a nebude pokornější, vřítí se civilizace do katastrofy, je přesvědčen exprezident Václav Havel. Lidstvo se podle něj můţe vzpamatovat jen tehdy, "pokud se utká se svojí krátkozrakostí, tupým přesvědčením o své vševědoucnosti a nabobtnalou pýchou". Řekl to dnes při slavnostním zahájení 14. ročníku mezinárodní konference Forum 2000 v Praţské křiţovatce. ČTK Praţané si připomněli 600. výročí vzniku orloje Praha - Stovky Praţanů a návštěvníků hlavního města v sobotu po setmění zavítaly na Staroměstské náměstí, aby zhlédly působivou videoprojekci o dějinách orloje. Promítání mělo připomenout 600. výročí vzniku této národní kulturní památky. Diváci tvůrce představení odměnili potleskem. ČTK

9 Magistrála by mohla mít čtyři pruhy a jeden na střídavý provoz Praha - Praţská magistrála by v uţ za dva roky mohla mít místo šesti pouze pět pruhů. Prostřední by se vyuţíval střídavě podle hustoty provozu pro cestu do centra či z centra. Lemovaly by ho pásy cyklostezek a zeleně. Počítá s tím návrh Prahy 4 na zklidnění části magistrály od Nuselského mostu po Pankrác, který dnes představil starosta městské části Pavel Horálek (ODS). Na projekt by přispěla i vláda ze státního fondu ţivotního prostředí. ČTK Nový portál infodata přináší statistiky soudů Praha - Ministerstvo spravedlnosti spustilo internetový statistický portál s názvem infodata. Lidé si s jeho pomocí mohou přes internetové stránky úřadu vyhledat statistiky týkající se soudů a státních zastupitelství. Naleznou zde statistické ročenky kriminality či informace o vyřizování trestních i civilních případů. Novou sluţbu projektu nazvaného ejustice dnes novinářům představil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. ČTK Poplatek za den v nemocnici má podraţit na 100 Kč od dubna Praha - Ministerstvo zdravotnictví podle dnešní Mladé fronty Dnes (MfD) plánuje, ţe poplatek za den v nemocnici podraţí z 60 na 100 korun od dubna, v červenci specialista v ambulanci napočítá pacientovi bez doporučení praktika aţ 200 korun a od ledna 2012 budou levné léky do 60 korun vyřazeny z pojištění. Od ledna 2012 má prý také zmizet lékárenský poplatek za poloţku a nahradit ho platba za celý recept. Deník napsal, ţe uvedené změny ministerstvo takto rozfázovalo na tři etapy. ČTK Počet praţských bezdomovců prý vzrostl letos o čtvrtinu Praha - Za poslední rok a půl podle Armáda spásy významně nárůstá v Česku počet lidí bez domova, jen v první polovině letošního roku jich v Praze přibylo odhadem o čtvrtinu. Novinářům to dnes řekla mluvčí organizace Pavla Vopeláková. Armáda spásy o víkendu slaví dvacáté výročí obnovení působnosti v ČR. Kaţdá čtvrtá aţ pátá česká rodina je zadluţená a můţe se ocitnout na okraji finanční pasti, uvedla Vopeláková. ČTK Nečas: Pokud reforma neproběhne, budou z nás chudí důchodci Praha - Pokud se neudělají penzijní reformy, budou ţít dnešní čtyřicátníci a mladší lidé v důchodu na hranici chudoby. Na mezinárodní fórum Zlaté koruny věnovanému důchodové reformě to řekl premiér Petr Nečas (ODS). ČTK Brusel varuje ČR před ztrátou miliard korun z fondů EU Praha - Evropská komise (EK) varovala Českou republiku, ţe by mohla přijít o desítky miliard korun z evropských fondů. Podle ní mohou přísun peněz z fondů EU nepříznivě ovlivnit personální změny na některých ministerstvech. Podle Českého rozhlasu Radioţurnálu a serveru Euro.cz to vyplývá z dopisu, který EK dnes zaslala ministru pro místní rozvoj Kamilu Jankovskému (VV) a vybraným náměstkům ministerstev školství, financí, vnitra a ţivotního prostředí. ČRo i Euro mají dopis k dispozici. ČTK Výpověď ke konci roku chce podat téměř 3200 lékařů Praha - Do kampaně nespokojených lékařů "Děkujeme, odcházíme", jejímţ cílem je dosáhnout zvýšení platů lékařů, se zapojilo uţ 3170 nemocničních lékařů. Podepsali výzvu, ţe jsou ochotni podat výpověď ke konci tohoto roku, pokud vláda nepřistoupí na poţadavek, aby základní plat lékaře bez přesčasů činil 1,5 aţ trojnásobek průměrné mzdy. Podle Českého statistického úřadu činila průměrná mzda v Česku v letošním druhém čtvrtletí korun. ČTK Zámek Moravský Krumlov a Grandhotel Pupp jsou prý na prodej Praha - Jeden z nejznámějších českých hotelů, karlovarský Grandhotel Pupp, je na prodej. Nabízí ho britský realitní portál. Mezi nemovitostmi k prodeji nabízí Britové i zámek v Moravském Krumlově, kde je expozice slavné Slovanské epopeje Alfonse Muchy, píše Týden.cz. Záměr prodeje obou staveb potvrdila česká pobočka londýnské realitní společnosti Luxury Business Holding, cenu ale nechtěla uvést. Členové vedení hotelu i starosta Moravského Krumlova o prodeji nevědí. ČTK

10 Sportovní události Česká kuželkářka Wiedermannová má zlato z MS Ritzing (Rakousko) - Česká kuželkářka Hana Wiedermannová se stala mistryní světa. Na šampionátu v Ritzingu v Rakousku dnes získala zlato v disciplíně sprint. Ve finále porazila domácí hráčku Doris Frankovou. Kolocová a Sluková útočí v Číně na životní úspěch San-ja (Čína) - Plážové volejbalistky Markéta Sluková a Kristýna Kolocová útočí na turnaji Světového okruhu v Číně na životní výsledek. České reprezentantky poprvé prohrály až ve čtvrtém kole hlavní soutěže a na pískových kurtech v San-ja skončí nejhůře na pátém místě. Startuje veslařské MS, Synek bude útočit na zlato Hamilton (Nový Zéland) - V nezvyklý čas a na netradičním místě bude v neděli zahájeno mistrovství světa ve veslování. Poprvé od roku 1990, kdy se závodilo v Austrálii, se bude o cenné kovy bojovat na jižní polokouli. Nejčastěji se šampionáty konají v srpnu, nyní si museli veslaři počkat až do listopadu. Na jezero Karapiro se šampionát vrací po dvaatřiceti letech. Střelkyně Marušková byla ve finále SP druhá Mnichov - Česká střelkyně Lenka Marušková obsadila ve finále Světového poháru v Mnichově ve sportovní pistoli druhé místo. Od zlata stříbrnou medailistku z olympiády v Aténách 2004 dělilo 1,5 bodu. ČTK Nedvěd vstoupil mezi šéfy Juventusu Turín (Itálie) - Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Pavel Nedvěd se stal členem představenstva Juventusu Turín. Jmenování osmatřicetiletého někdejšího záložníka tohoto italského klubu schválila dnešní valná hromada. ČTK Špotáková může počtvrté za sebou vyhrát anketu Atlet roku Praha - Oštěpařka Barbora Špotáková má šanci počtvrté za sebou vyhrát anketu Atlet roku. Jediná česká medailistka z červencového mistrovství Evropy v Barceloně a vítězka Diamantové ligy je opět mezi desítkou, která v hlasování odborníků o nejlepší atlety sezony získala nejvíce bodů. Naopak po 13 letech chybí mezi nejlepšími desetibojař Roman Šebrle. ČTK Straka dostal za konflikt s rozhodčím trest Sydney - Český trenér fotbalistů North Queenslandu František 10 Straka přijde o jeden zápas australské ligy. Dvaapadesátiletého kouče potrestala disciplinární komise za konflikt s rozhodčím z nedávného duelu s týmem Central Coast. ČTK Štybar je dál suverénní, vyhrál i SP v Plzni Plzeň - Mistr světa v cyklokrosu Zdeněk Štybar vyhrál také druhý závod Světového poháru v Plzni a v letošní sezoně zůstal i po sedmém startu neporažen. Na domácí půdě dnes triumfoval suverénně před Belgičany Kevinem Pauwelsem a Nielsem Albertem. Mezi ženami obsadila třetí místo Kateřina Nashová. ČTK Adam Ondra zdolal jako první "Tough Enough" na Madagaskaru Asi nejuniverzálnější horolezec současné světové špičky Adam Ondra se opět zapsal do historie. Tentokrát vynikajícím výkonem v žulových bigwallech na ostrově Madagaskar, když se mu začátkem října podařilo přelézt volně desetidélkovou cestu Tough Enough v masivu Karambony. Horyinfo.cz Mistr světa Eduard Novák náhle zemřel Kladno - Ve věku 63 let dnes náhle zemřel dvojnásobný hokejový mistr světa Eduard Novák. Bývalý reprezentant a později i trenér získal zlato na světových šampionátech v letech 1976 a 1977, s Kladnem slavil pětkrát titul v domácí

11 soutěži a také triumf v Poháru mistrů evropských zemí. Letos v květnu byl uveden do Síně slávy českého hokeje. ČTK Pražský maraton dostal nejvyšší známku IAAF Praha - Ocenění nejvyšší kvality Mezinárodní atletické federace zvané IAAF Gold Label dostali dnes organizátoři Pražského mezinárodního maratonu. "Zlatou" známku tým kolem Itala Carla Capalba obdržel už loni za půlmaraton, zářijové Grand Prix zůstalo druhé nejvyšší ocenění IAAF Silver Label. ČTK Češi se v žebříčku FIFA posunuli Curych - Česká fotbalová reprezentace se po kvalifikačních výhrách nad Skotskem a Lichtenštejnskem posunula v žebříčku FIFA na 31. příčku. Oproti minulému měsíci si svěřenci trenéra Michala Bílka polepšili o šest pozic. ČTK Lavička má důvěru vedení FC Sydney Sydney - Trenér fotbalistů FC Sydney Vítězslav Lavička má navzdory tristním výsledkům podporu vedení klubu. Tým je sice v australské lize bez výhry na posledním místě, výkonný ředitel klubu Edwin Lugt však prohlásil, že předčasné propuštění českému kouči nehrozí. ČTK Váňu nadšeně uvítali v Chyších lidé na náměstí Chyše (Karlovarsko) - Nadšeného přivítání se dnes dostalo v Chyších na Karlovarsku žokeji a čerstvému sedminásobnému vítězi Velké pardubické Josefu Váňovi. Asi stovka obyvatel Chyše, kde Váňa žije, pro něj připravila na náměstí malou oslavu s transparenty, dětmi z mateřské školy, sektem a slavnostním dortem ve tvaru podkovy. Sám Váňa pak jen těžko skrýval dojetí. ČTK Čech je třetím nejlepším gólmanem desetiletí Wiesbaden (Německo) - Petr Čech se stane třetím nejlepším brankářem prvního desetiletí 21. století podle Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků (IFFHS). Oficiální vyhlášení ankety sice proběhne až za rok, podle dnes zveřejněného průběžného pořadí po devíti letech je však jasné, že na Čechově třetím místě se už nemůže nic změnit. ČTK Pořadatelé hodnotí návrat NHL do Prahy jako úspěšný Praha - Druhé představení NHL v Praze za účasti Bostonu a Phoenixu nabídlo fanouškům atraktivnější podívanou než před dvěma roky premiérový start slavné soutěže v Česku. Pro pořadatele projektu nebyl druhý díl NHL Premiere Prague tak ekonomicky úspěšný jako dva roky staré vystoupení New Yorku Rangers a Tampy Bay, nicméně si pochvalovali lepší atmosféru a v budoucnu budou o návratu NHL do O2 areny jednat. Hned v příštím roce se ale nejspíš další zápasy zámořské ligy na české půdě neuskuteční. ČTK Volejbalisté skončili na MS po prohře s Argentinou desátí Řím - Čeští volejbalisté obsadili na mistrovství světa v Itálii desáté místo. Rozhodla o tom dnešní prohra 1:3 v souboji o deváté místo s Argentinou ve Florencii. ČTK Basketbalistky na zlato z MS nedosáhly Karlovy Vary - České basketbalistky nedotáhly do zlatého konce svoji jízdu domácím světovým šampionátem. V dnešním finále v Karlových Varech prohrály s týmem Spojených států 69:89 a po zápase si před vyprodanou halou pověsily na krk stříbrné medaile, stejně jako v roce 1971 ještě ve federální éře. Třetí na MS skončily Španělky. ČTK Záhrobská by ráda globus nebo medaili Praha - Již půl roku již trénuje slalomářka Šárka Záhrobská pod vedením nového kouče Pavla Šťastného. A již za tři týdny se ukáže, jak trojnásobné medailistce z mistrovství světa a bronzové z olympiády ve Vancouveru spolupráce svědčí. Sezonu začne tradičně obřím slalomem na ledovci v Söldenu. ČTK

12 Trochu Humoru Stěžuje si jeden důchodce: Jsem už z toho celý popletený! Mám teď mnohem větší důchod, než jsem měl plat, a ještě s tím nemůžu vyjít! Ptá se jeden pán druhého: Tak co, cvičíte, cvičíte? Ano, každý den, jak nařídil pan doktor. A už se při předklonu dotknete palce u nohy? To ještě ne, ale už ho začínám vidět Děda a jeho syn, novopečený otec, obdivují nový přírůstek do rodiny. Musím ti ovšem říci, povídá po chvilce pozorování děda, že tohle dítě vypadá podstatně inteligentněji, než jsi v jeho věku vypadal ty. Syn přikývne: Na tom není nic divného, vždyť má taky chytřejšího otce. Doktor prohlíží novorozence a povídá: "To dítě je dost hubené. Čím jej krmíte?" "No mateřským mlékem." "Ukažte mi prosím prsa." Doktor dlouze prohmatává pěkné poprsí držící ženě a pak povídá: "Ale vždyť vy nemáte vůbec žádné mléko." "A měla bych? Já jsem jeho teta." Dneska sem jde moje tchyně na houby, tak přebarvuju všechny muchomůrky na hřiby. Novomanželé vycházejí z radnice. Nevěsta se nakloní k ženichovi: Podívej se, jak tvá matka usedavě pláče! Ženich se lekne: Snad už jsi jí neprozradila, že u ní budeme bydlet? Kamarád se ptá souseda: Už jsi skončil tvůj rozvodový spor s manželkou? Skončil a ve všem jsme se dohodli. A jak to dopadlo? Byt zůstane manželce, děti si ponechám já a peníze dostanou advokáti. Ptá se houbař místního obyvatele: Prosím vás, rostou támhle v tom lese houby? 12 Samozřejmě! Asi chcete přinést domů ženě hezkých pár praváků, že? Ne ženě, ale tchýni. Ahááá! No muchomůrek tam najdete taky dost! Setkali se po letech spolužáci. Jeden se stal podnikatelem, druhý policistou a třetí nezávislým soudcem. To je skvělé, že jsme se potkali! jásá nezávislý soudce. Konečně můžeme realizovat osvědčený plán. Ty budeš pro nás podvádět a krást, ty ho odhalíš a chytíš a já ho pustím! Taková smůla, zase jsme si vzali místo stříkaček plamenomety Podnikatel přijímá pohlednou uchazečku o místo sekretářky: Je mi divné, slečno, že jste v předcházejícím místě vydržela jen dva měsíce, když vám napsali takové krásné hodnocení. No, šéfe, to bude asi tím, že hodnocení mi napsal šéf, ale z práce mne vyhodila jeho manželka. Dva třináctiletý chlapi se procházejí po ostravských parcích. Čí je to tady pomník? ptá se jeden druhého. Nevím, vole, ale já mu tady tím kamenem urazím kus ruky a hlavu a zítra si to budeme moci přečíst v novinách. Baví se dvě mladé paní o tom, kolik která chce mít dětí, až se vdá. Já nechci mít žádné, říká první. A proč? zajímá se druhá. Protože už jich mám pět za svobodna! Staronový český šlechtic přišel domů zdrcen. Zjistil, že jeho dcera je prostitutkou. Svěřuje se své manželské šlechtičně: Jen si představ, drahá, tu hrůzu. Jsme znemožněni před celým naším šlechtickým stavem. Naše dcera klesla tak hluboko, že pracuje!

13 Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy Klubovní akce do konce roku Československé dopoledne pro děti každé pondělí od 10h Tradiční výroční oběd ve Valentines neděle 7. listopadu od 12h, Valentines pozor jsou na nové adrese 140 Jackson Street, Petone. Jako každoročně oběd je pořádán při příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu. Pokud jste členy klubu a máte zaplaceny příspěvky, oběd je hrazen klubem. V případě že nejste členy, oběd vás vyjde na $21.90 pro dospělého, $17.90 pro důchodce a děti se účtují $1.30 za každý rok (věk 3-15 let). Kdokoliv se může stát členem klubu, členství je $10 pro důchodce, $20 za dospělého nebo $30 za rodinu. Perníkové dopoledne pro děti - sobota 20. listopadu, 86 Hobart Street, Miramar, Wellington Vánoční dopoledne pro tvořivé děti, vykrajování, pečení perníčků/medovníků a samozřejmě zdobení. S sebou: zástěrky pro děti, fotoaparáty a spoustu nápadů. Maminky, babičky a tatínkové vítani, kontakt: Romana , vice v říjnovém vydáni Střipků/Čriepků. Mikulášská nadílka 5. prosince odpoledne Dětí je tu jako smetí a tak letos přijde Mikuláš i s čertem. Uhlí bude dost a dobrot ještě více. Každému dítěti to, co si zaslouží. Děti, ještě máte čas se polepšit. A dospělí přijďte též, akce je vhodná pro všechny věkové skupiny a zároveň nahrazuje pravidelné prosincové setkání klubu.v průběhu listopadu upřesníme místo a čas konání a toto zveřejnníme na našich Internetových stránkách a otiskneme v příštím čísle časopisu. Výstava keramiky u Mirka Smíška Mirek Smíšek, světoznámý keramik českého původu, pořádá společně se svojí ženou Pamellou v listopadu svou pravidelnou roční výstavu keramiky. Výstava se koná v o víkendu 6. a 7. listopadu v jejich domě a dílně na adrese 170 Weggery Drive, Waikanae na Kapiti Coast. Všichni krajané i nekrajané jsou srdečně zváni. Winter Festival Petone Počas druhého augustového víkendu sa v Petone konal tradičný Winter Festival, s množstvom jedla, nápojov a aktivít pre deti aj dospelých. Tradičným vyvrcholením festivalu je pálenie drevených sôch, ktoré počas soboty postavia na pláži umelci z rôznych končín Nového Zélandu. Už po tretíkrát bola na festival pozvaná výtvarníčka Slovenka Lucia Rozenbergová, žijúca aj so svojou rodinou v Dunedine. Počasie bolo počas celej soboty mimoriadne krásne, tak si aj napriek namáhavej celodennej práci na soche tento výlet užívala. Tohtoročnou témou bola Primavera a Lucia spolu s manželom Michalom nakreslili, vyrezali a postavili sochu Tri Grácie, ktorá vzbudila zaslúženú pozornosť všetkých návštevníkov. Fotografia Luciinej horiacej sochy bola uverejnená aj v Dominion Post. 13

14 Tajenka z minulého měsíce: má kořený spíš v egoismu než v lásce Řešení kříţovky na této stránce bude uvedeno příští měsíc. Pozor! Nezapomeňte na Setkání v restauraci Valentines v neděli 7.listopadu 2010 od 12hodin na adrese 140 Jackson Street, Petone (více informací na klubovní stránce) Recept na tento měsíc: Vínová bábovka Potrebujeme: 4 vajcia, 140 g práškového cukru, 140 g hrubej krupice, šťava z jedného citróna, 0,25 l červeného vína, 3 lyţičky kryštálového cukru, kúsok celej škorice, tuk na vymastenie a múka na vysypanie bábovkovej formy Ako na to: Ţĺtky vymiešame s cukrom dopenista, postupne pridáme po kvapkách citrónovú šťavu, potom primiešame krupicu a tuhý sneh z bielkov. Cesto nalejeme do dobre vymastenej a múkou vysypanej bábovkovej formy a upečieme vo vyhriatej rúre. Počas pečenia uvaríme červené víno s cukrom a so škoricou. Upečenú bábovku necháme chvíľu postáť, vyklopíme ju z formy na plech, polejeme uvareným vínom a dáme opäť na 5 minút do rúry. Recept převzat z Internetu Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box , Wellington, NZ Tel: +64 (0) , seznam. cz, webová stránka: Předplatné pro členy klubu $15.00, pro nečleny $30.00, plus poštovné mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na poţádání zdarma. Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Jana Šolc Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Čeští vynálezci světu Lodní šroub

Čeští vynálezci světu Lodní šroub Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 2 (No.2) Únor 2010 (February 2010) Ročník 21 (Vol. 21) Čeští vynálezci světu Lodní šroub Významní představitelé technické a vědecké inteligence

Více

Kronika Městské části Praha 14 2013

Kronika Městské části Praha 14 2013 Kronika Městské části Praha 14 2013 Mgr. Tereza Střelbová Kronikářka Bc. Radek Vondra Starosta Obsah Úvod... 5 VÝZNAMNÁ VÝROČÍ 2013... 6 1. Události z České republiky... 18 2. Události ze světa... 36 3.

Více

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová

Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS Partnerství Moštěnka v kategorii Naše krajina. Foto: Alena Raimrová 12 / 2012 (177) www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Před večerem. Vítězná fotografie letní fotosoutěže dětí a mládeže v regionu MAS

Více

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek

města Frýdku-Místku slovo náměstka primátora Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek ZPRAVODAJ Rady mě sta Frýdku- Místku Říjen 2008 č. 20 Ročník XVIII. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek Zastupitelstvo rozhodlo o převodu stadionu Frýdecko-místečtí radní na svém posledním zasedání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ - Leden str. 1 5 - Únor str. 6 15 - Březen str. 16 22 - Duben str. 23 33 - Květen str. 34 48 - Červen str.

UDÁLOSTI VE SVĚTĚ - Leden str. 1 5 - Únor str. 6 15 - Březen str. 16 22 - Duben str. 23 33 - Květen str. 34 48 - Červen str. UDÁLOSTI VE SVĚTĚ - Leden... str. 1 5 1)Sebevražedný atentát v Pákistánu, 2) v Dubaji byl otevřen nejvyšší mrakodrap světa, 3) Ivo Josipovič třetím chorvatským prezidentem od roku 1991, 4) Sněhové přívaly

Více

Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál. Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského

Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál. Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského Provozovatel: Český rozhlas / Český rozhlas 1 Radiožurnál Název pořadu: Volební speciál Martina Veselovského Volební speciál Martina Veselovského - 16 dílu, vţdy v úterý a čtvrtek, ze všech krajů (14)

Více

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10

zpravodaj Radniční města Pardubic říjen 2010 číslo 10 říjen 2010 číslo 10 zpravodaj Radniční města Pardubic 2 Rozhovor s primátorem o končícím volebním období 3 Díky světlům mají Pardubice letiště lepší úrovně 3 Všechny pardubické školky jedou naplno 3 Náměstek

Více

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU

Jsem týmový hráč. Petr Kmoch. Radek Jaroš. Čtrnáct vrcholků zeměkoule. Snad by byl táta pyšný. Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU Zima 2014/2015 SYMBOL ÚSPĚCHU CZECH TOP 100 FORUM ZIMA 2014/2015 Radek Jaroš Čtrnáct vrcholků zeměkoule Petr Kmoch Snad by byl táta pyšný JAROSLAV BESPERÁT Jsem týmový hráč Jen jedno řešení má cenu zlata.

Více

2 /2010. Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap. Očekávaná velká novela. zákona o veřejných. zakázkách. Evropské mezinárodní.

2 /2010. Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap. Očekávaná velká novela. zákona o veřejných. zakázkách. Evropské mezinárodní. 2 /2010 Očekávaná velká novela zákona o veřejných zakázkách Evropské mezinárodní právo soukromé epravo.cz magazine 2/2010 Tomáš Sokol: Ota Motejl byl prima chlap Insolvenční zákon k některým aktuálním

Více

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Kronika 2012 KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2012 byl zpracován na podkladě článků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých novin firmy Newton,

Více

Vláda prošla rekonstrukcí

Vláda prošla rekonstrukcí V politice všechno nejde tak úsečně jako v manažerské praxi, říká hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler ROZHOVOR STRANY 6 A 7 Když se daří podnikatelům v kraji, vrací se to v rozvoji regionu, tvrdí

Více

Evropě i králi Jiřímu

Evropě i králi Jiřímu 29. května 2014 Ročník 23 Číslo 11 Cena 9 Kč Jedna radost V Poděbradech zahájí po prázdninách činnost nová soukromá základní škola. V čem bude jiná než ostatní, prozradil její ředitel Monček. 3 Cenné rady

Více

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005

Obsah: Kronika města Chrudimě za rok 2005 Kronika města Chrudimě rok 25 Kronika města Chrudimě za rok 25 Obsah: 1. ÚVOD...5 Vládcem roku 25 je Merkur... 5 Nejprve alespoň o některých událostech, jež v tomto roce změnily svět...5 Jak se rodily

Více

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY

K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY K R O N I K A MĚSTA ŠTÍTY ROK 2009 I. ÚVOD Mezinárodní situace Při inauguračním ceremoniálu dne 20. ledna ve Washingtonu byl slavnostně uveden do funkce 44. americký prezident Barack Obama. Následně podepsal

Více

Obrana nechce české radary, Poláci budou levnější

Obrana nechce české radary, Poláci budou levnější deník pátek 29. 11. 2013 číslo 1513 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l finance Problém tlusté čáry Severní Irsko uvažuje, že zastaví vyšetřování politických vražd téma str. 4 5 Cesty módního byznysu

Více

Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany nový daňový řád 16 II.1.2.1.

Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany nový daňový řád 16 II.1.2.1. HORNÍ SUCHÁ KRONIKA OBCE ROK 2011 Mgr. Josef Běhan kronikář Ing. Jan Lipner starosta 1 Obsah II. Co přinesl rok 2011 16 II.1. Události v obci 16 II.1.1. Kalendář 16 II.1.2. Místních poplatky hrazené občany

Více

Na druhém pilíři už nikdo nevydělá

Na druhém pilíři už nikdo nevydělá deník pondělí 16. 2. 2015 číslo 1807 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l Skupujeme Západ Číňané ovládli distributora práv na vysílání sportovních přenosů sportovní byznys str. 6 Banky mají nejlepší

Více

Když člověk člověku není vlkem Přehlídka sociálních služeb

Když člověk člověku není vlkem Přehlídka sociálních služeb PŘÍDAVNÉ ADAPTÉRY na mechanické vozíky Soutěž: PROPAGFOTO KDYŽ SE NEOZVEME, budeme sklízet, co politici zaseli! RADY, INSPIRACE A MOTIVACE PRO ŽIVOT NA VOZÍČKU VOZKA ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY PLEGIKŮ: I. Inkontinence

Více

Přehled zpráv. Nová výzva pro čtenáře i média: Chceme platit za on-line zprávy?... 8 30.9.2014 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika jan

Přehled zpráv. Nová výzva pro čtenáře i média: Chceme platit za on-line zprávy?... 8 30.9.2014 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika jan Přehled zpráv Nová výzva pro čtenáře i média: Chceme platit za on-line zprávy?... 8 30.9.2014 ct24.cz ~ str. 00 ~ Ekonomika jan Moody s: schodek rozpočtu bude 1,7 % HDP... 9 30.9.2014 ČT 24 ~ str. 01 ~

Více

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013

O SLATINĚ AKTUÁLNĚ ZE SLATINY. č. 6 červen 2013 1. Objekt centra služeb na Přemyslově náměstí 2. Projekt Všechny děti jsou naše pokračuje 3. Farmářské trhy ve Slatině 4. Místa pro děti v mateřských školkách 5. Budování nových parkovišť 6. Park Vlnitá

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Univerzitní centrum otevřeno

Univerzitní centrum otevřeno 5 květen 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Radosti a starosti telčského starosty Univerzitní centrum otevřeno Asi až v budoucnu si uvědomíme význam slavnostního aktu, který se odehrál v pondělí 11. dubna v budově

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Z Hradu si Prachatičtí odvezli první místo za regeneraci. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) www.prachatice. V. ročník, číslo 5 (květen 2003) Starostův sloupek Prachatice si 17. dubna odvezly z Pražského hradu významné ocenění, které mimo jiné přináší právo užívat titul Historické město roku 2002. Byl to pro

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra slavistiky Ruské menšiny v ČR, motivy příchodu, zapojení do společnosti, jazykové či jiné problémy Russian minorities in the Czech Republic,

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

PRAHA 1. Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009. minibusy. výstava.

PRAHA 1. Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009. minibusy. výstava. Měsíčník městské části Praha 1 listopad 2009 o éh ck le ře st ce za li ta vi re PRAHA 1 a ov tr os foto archiv bezpečnostních složek ) 11 0 (1 Praha 1 oslaví 17. listopad s prezidentem výstava 5 minibusy

Více

Kraj voněl cukrovím, zabijačkou i purpurou

Kraj voněl cukrovím, zabijačkou i purpurou Září 2014 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY VYSOČINY ROČNÍK 11 ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 Náklad 224 000 výtisků REGIONTOUR Brno 15. 18. ledna 2015, výstaviště Brno, pavilon P, stánek 104 Motto: Barvy Vysočiny. Těšíme se

Více