VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Valeriya Domnina

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Valeriya Domnina"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O Valeriya Domnina Ruské restaurace v Praze Bakalářská práce 2014

2 Ruské restaurace v Praze Bakalářská práce Valeriya Domnina Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra: hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Jelena Celunová, CSc. Datum odevzdání bakalářské práce: Datum obhajoby bakalářské práce: srpen Praha 2014

3 Bachelor s Dissertation Russian restaurants in Prague Valeriya Domnina The Institute of the Hospitality Management in Prague 8, Ltd Department of Hotel Management Major: Hotel Management Thesis Advisor: doc. PhDr. Jelena Celunová, CSc. Date of Submission: Date of Thesis Defense: srpen Prague 2014

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem bakalářskou práci na téma Ruské restaurace v Praze zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souladu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r. o. V Praze dne Valeriya Domnina

5 Děkuji doc. PhDr. Jeleně Celunové, CSc., vedoucí mé bakalářské práce za vedení, trpělivost, cenné rady a připomínky, které mi v průběhu zpracování poskytla.

6 Abstrakt DOMNINA, Valeriya. Ruské restaurace v Praze. [Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová. Praha stran. Bakalářská práce se věnuje provozování a koncepci ruských restaurací v Praze. V bakalářské práci se proto věnujeme analýze ruských restaurací v Praze z etnického a marketingového hlediska. Součástí práce je analýza podávaných tradičních pokrmů a jídel, cenové politiky restaurací. Provádí se analýza tří ruských restaurací pro zjištění jejich konkurenčních výhod: marketingových, cenových, nabídkových a koncepčních. Cílem bakalářské práce je tedy provedení analýzy a zjištění etnické a marketingové podstaty ruských restaurací v Praze a odhalení jejich hlavních podnikatelských, marketingových a ideových cílů. Bakalářská práce zahrnuje následující metody výzkumu: literární rešerše, komparativní analýzu porovnání nabídky, cenové politiky tří vybraných restaurací v Praze, dotazníkové šetření, porovnání provozování ruských tradičních restaurací s jinými tradičními národními restauracemi v Praze. Klíčová slova: migrace, ruské etnikum, ruské restaurace, tradiční pokrmy, národní kultura, cílová skupina, marketing, jídelní lístek.

7 Abstract The thesis deals with operation and concept of Russian restaurants in Prague. The thesis is therefore devoted to the analysis of Russian restaurants in Prague from ethnic and marketing point of view. A part of the work is the analysis of traditional dishes and meals, prices in the restaurants. The thesis includes the analysis of the three Russian restaurants to establish their competitive advantages: marketing, pricing, supply and policy. The aim of the thesis is to analyse and determine the main ethnic and marketing features of Russian restaurants in Prague and reveal their core business, marketing and ideological goals. Bachelor thesis includes the following research methods: literature review, comparative analysis - comparing offers, pricing policies of three selected restaurants in Prague, survey, compared to traditional Russian restaurant operation with other national traditional restaurants in Prague. Key words: migration, Russian ethnics, Russian restaurants, traditional food, national culture, key segment, marketing, menu.

8 Obsah SEZNAM ILUSTRACÍ A TABULEK... 9 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST RUSKÉ ETNIKUM A MIGRACE RUSŮ DO ČESKÉ REPUBLIKY SOUČASNÁ RUSKÁ KOMUNITA V ČR HISTORIE RUSKÝCH KULINÁŘSKÝCH TRADIC Z MINULOSTI AŽ PO SOUČASNOST ANALYTICKÁ ČÁST PŘEDSTAVENÍ TŘÍ RUSKÝCH RESTAURACÍ V PRAZE POROVNÁNÍ NABÍDKY A ROZSAHU POSKYTOVANÝCH SLUŽEB DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO ZÁKAZNÍKY Restaurace Moskevský dvorek Restaurace Dnister Restaurace Sochi ROZHOVOR S PROVOZOVATELI RUSKÝCH RESTAURACÍ V PRAZE VÝSLEDKY ANALÝZ, DOPORUČENÍ, NÁVRHY ZÁVĚR SEZNAM LITERÁRNÍCH ZDROJŮ PŘÍLOHY... 81

9 Seznam ilustrací a tabulek Obrázek 1: Počet cizinců v ČR podle národnosti Obrázek 2: Počet cizinců ruské národnosti v Praze a jiných krajích v České republice Obrázek 3: Počet studentů z Ruské federace přihlášených na vysokých školách v ČR Obrázek 4: Průměrný měsíční plat v České republice zjišťovaný podle státního občanství zaměstnance Obrázek 5: Proč jste se rozhodl/a navštívit restauraci, kde vaří ruská jídla? Obrázek 6: Jak jste se dozvěděl/a o této restauraci, ve které vaří ruská jídla? Obrázek 7: Chodíte raději do tradičních národních restaurací (vietnamská, čínská, ruská, italská, apod.) nebo do klasické hospody nebo české restaurace? Obrázek 8: Jak často navštěvujete tuto restauraci? Obrázek 9: Jaký je Váš nejčastější cíl návštěvy restaurace, v níž se podávají ruské pokrmy? Obrázek 10: S čím jste zde nejvíce spokojení? Obrázek 11: Jste spokojený/á s kvalitou obsluhy v restauraci? Obrázek 12: Jste spokojený/á s cenovou nabídkou v restauraci? Obrázek 13: Jaká jídla si nejčastěji v ruských restauracích objednáváte? Obrázek 14: Využíváte službu této restaurace rozvoz jídel na objednávku? Obrázek 15: Navštěvujete restauraci v době polední nabídky? Obrázek 16: Zúčastnil/a byste se rád/a nějaké akce v ruské restauraci, která by byla tematicky zaměřená? Obrázek 17: Rozhodl/a byste se uspořádat v ruské restauraci oslavu nějaké slavnostní příležitosti? Obrázek 18: Jaké slavnostní příležitosti jste se zúčastnil/a nebo ji uspořádal/a v ruské restauraci? Obrázek 19: Znáte nějaké jiné ruské restaurace v Praze?... 43

10 Obrázek 20: Proč jste se rozhodl/a navštívit restauraci, kde vaří ruská jídla? Obrázek 21: Jak jste se dozvěděl/a o této restauraci, ve které vaří ruská jídla? Obrázek 22: Chodíte raději do tradičních národních restaurací (vietnamská, čínská, ruská, italská, apod.) nebo do klasické hospody či restaurace? Obrázek 23: Jak často navštěvujete tuto restauraci? Obrázek 24: Jaký je váš nejčastější cíl návštěvy restaurace, v níž se podávají ruské pokrmy? Obrázek 25: S čím jste zde nejvíce spokojení? Obrázek 26: Jste spokojen/á s kvalitou obsluhy v restauraci? Obrázek 27: Jste spokojen/á s cenovou nabídkou v restauraci? Obrázek 28: Jaké jídlo si nejčastěji v ruských restauracích objednáváte? Obrázek 29: Využíváte službu této restaurace rozvoz jídel na objednávku? Obrázek 30: Návštěva restaurace v době polední nabídky? Obrázek 31: Zúčastnil/a byste se rád/a nějaké akce v ruské restauraci, která by byla tematicky zaměřená? Obrázek 32: Rozhodl/a byste se uspořádat v ruské restauraci oslavu nějaké slavnostní příležitosti? Obrázek 33: Účast při různé příležitosti v ruské restauraci? Obrázek 34: Jiné ruské restaurace v Praze? Obrázek 35: Proč jste se rozhodl/a navštívit restauraci, kde vaří ruská jídla? Obrázek 36: Jak jste se dozvěděl/a o této restauraci, ve které vaří ruská jídla? Obrázek 37: Chodíte raději do tradičních národních restaurací (vietnamská, čínská, ruská, italská apod.) nebo do klasické hospody či restaurace? Obrázek 38: Jak často navštěvujete tuto restauraci? Obrázek 39: Jaký je Váš nejčastější cíl návštěvy restaurace, v níž se podávají ruské pokrmy? Obrázek 40: S čím jste zde nejvíc spokojeni?... 63

11 Obrázek 41: Jste spokojený/á s kvalitou obsluhy v restauraci? Obrázek 42: Jste spokojen/á s cenovou nabídkou v restauraci? Obrázek 43: Jaké jídlo si nejčastěji v ruských restauracích objednáváte? Obrázek 44: Využíváte službu této restaurace rozvoz jídel na objednávku? Obrázek 45: Navštěvujete restaurace v době polední nabídky? Obrázek 46: Zúčastnil/a byste se rád/a nějaké akce v ruské restauraci, která by byla tematicky zaměřená? Obrázek 47: Rozhodl/a byste se uspořádat v ruské restauraci oslavu nějaké slavnostní příležitosti? Obrázek 48: Jaké slavnostní příležitosti jste se zúčastnil/a nebo ji uspořádal/a v ruské restauraci? Obrázek 49: Znáte nějaké jiné ruské restaurace v Praze? Tabulka 1: Porovnání pokrmů v ruských restauracích v Praze... 27

12 Úvod Bakalářská práce se věnuje velmi zajímavému tématu provozování a koncepci ruských restaurací v Praze. Jako všechny ostatní tradiční národní restaurace i tato gastronomická zařízení mají svá specifika, svou kuchyň, nabízejí klientům nejenom tradiční pokrmy, ale i celkovou autentickou atmosféru ruských tradic. Existuje názor, že do těchto tradičních restaurací chodí pouze Rusové, tedy nikoliv místní obyvatelé a ostatní národy, například Vietnamci, Evropané apod. Tento názor je částečně správný, protože koncepce ruských restaurací není podobná koncepci ostatních tradičních restaurací: neprezentují se široké veřejnosti, jsou zaměřeny pouze na cílové zákazníky rusky mluvící obyvatele České republiky. Většinou se jedná o všechny občany postsovětského prostranství, převážně lidi z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Běloruska a jiných nezávislých republik východní Evropy. V bakalářské práci se proto věnujeme analýze ruských restaurací v Praze z etnického a marketingového hlediska. Zkoumáme psychologické aspekty, které ovlivňují zde žijící cizince a motivují je k návštěvě ruských restaurací. Zároveň posuzujeme hlavní cílovou skupinu návštěvníků ruských restaurací z marketingového hlediska. Součástí práce je analýza podávaných tradičních pokrmů a jídel, cenové politiky restaurací. Provádí se analýza tří ruských restaurací pro zjištění jejich konkurenčních výhod: marketingových, cenových, nabídkových a koncepčních. Cílem bakalářské práce je tedy provedení analýzy a zjištění etnické a marketingové podstaty ruských restaurací v Praze a odhalení jejich hlavních podnikatelských, marketingových a ideových cílů. Hned při prvním seznámení s tématem práce o ruských restauracích v Praze se mi vybavilo několik domněnek, otázek, předpokladů. Tyto předpoklady a domněnky zformulujeme jako hypotézy práce: Hypotéza č. 1: ruské restaurace v Praze plní především etnicko-kulturní roli, a proto jsou místem navštěvovaným. Hypotéza č. 2: hlavní cílovou skupinou zákazníků ruských restaurací v Praze jsou místní obyvatelé cizinci pocházející ze států bývalého Sovětského svazu, tedy nikoliv turisté, kteří z těchto států přijíždějí na krátkodobé výlety. 12

13 Abychom potvrdili nebo vyvrátili tyto hypotézy, musíme uvést seznam metod a výzkumů, které v práci použijeme: 1) literární rešerše hledání etnického původu ruských tradic, tradičních pokrmů, které jsou nabízeny v pražských restauracích 2) komparativní analýza porovnání nabídky, cenové politiky tří vybraných restaurací v Praze 4) dotazníkové šetření určené pro zákazníky ruských restaurací 5) obecné porovnání provozování ruských tradičních restaurací s jinými tradičními národními restauracemi v Praze. Předkládaná bakalářská práce není jedinou a první prací, která je zpracovávána na toto zajímavé téma. Téma bylo zpracováváno v bakalářských a diplomových pracích jiných studentů. Nicméně, práce přináší zajímavé porovnání vybraných ruských restaurací v Praze, což je významnou přidanou hodnotou a praktickým přínosem. Na toto téma je též zpracováno poměrně četný počet knih a jiných monografií, například ŠIŠKOVÁ, T. (2001) Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. Století; SHERRER, I., ANANICH, B. (1997) Russkaja emigratsija do 1917 goda - laboratorija liberalʹnoij i revolucionnoj mysli: o chem molchat putevoditeli (Русская эмиграция до 1917 года лаборатория либеральной и революционной мысли: о чем молчат путеводители), a další. 13

14 1 Teoretická část V teoretické části práce se zaměříme na stanovení hlavních předpokladů pro existenci tradičních ruských restaurací v České republice, zejména v Praze. Hlavní důraz je bezesporu kladen na počet cizinců ruské národnosti a jiných rusky mluvících národností žijících v České republice, zejména v Praze; uvedeny jsou statistické údaje o evidenci cizinců v ČR. Nedílnou součástí je analýza etnika a tradic, včetně gastronomických tradic Rusů. Dále se diskutuje o nabídce ruských restaurací a jejich počtu v Praze a v celé České republice, včetně prezentace jejich koncepce, cílové klientely, vhodnosti jejich podnikatelského záměru jako takového apod. 1.1 Ruské etnikum a migrace Rusů do České republiky Na začátku dvacátých let se Praha stala třetím nejvýznamnějším centrem migrace z Ruska po Paříži a Berlínu. Bylo to též významné centrum ruské kultury v Evropě. Počet Rusů migrujících do krásného evropského města v období mezi první a druhou světovou válkou dosahoval až lidí. 1 Hlavním důvodem pro přistěhování do Prahy byla významná finanční podpora všech kulturních organizací a národních center ze strany československé vlády a tehdejšího prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Tato akce byla přezdívána ruská akce. Právě v Praze ruští migranti začali pracovat a budovat kulturní bázi včetně sbírky všech významných ruských artefaktů, relikvií, dokumentů svědčících o ruském migračním toku. Tato centra jsou významným zdrojem informací o migračních procesech z Ruska do západní Evropy v období před a po druhé světové válce. Podobným centrem bylo Seminarium Kondakovianum v Praze 2, v němž probíhaly tematické přednášky o pravoslavné a ruské kultuře, její historii, ruském umění. Na činnosti se 1 SHERRER, I., ANANʹICH, B Russkaia emigratsija do 1917 goda - laboratorija liberalnoij i revoliutsionnoij mysli: o čem molčat putevoditeli (Русская эмиграция до 1917 года лаборатория либеральной и революционной мысли: о чем молчат путеводители, Ruská emigrace do roku 1917 laboratoria liberální a revoluční myšlenky: o čem nemluví průvodci, vlastní překlad). 2. vyd. Sankt- Peterburg: Evropeijskiij dom, s. ISBN X. 2 Oficiální stránka Seminária. Seminarium Kondakovianum v Praze. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.rodon.cz/teoreticke-stati/seminarium-kondakovianum-v-praze>. 14

15 podílely významné osobnosti ruské a československé kultury. Seminarium existovalo až do roku 1955, kdy pak bylo uzavřeno z politických důvodů. 3 Dalším ostrůvkem ruské migrace a kultury bylo nakladatelství Naše řeč, které publikovalo díla migrantů z Ruska a místních autorů, včetně díla Majakovského Siluety ruských malířů. Hlavním úspěchem ruských migrantů bylo vytvoření zahraničního kulturního archivu a kulturně-historického muzea. 4 Významným úspěchem ruských migrantů bylo i ustavení kulturního ruského centra Ruský Očag, jehož cílem byla podpora ruské kultury, inspirace ruských umělců a politických migrantů a snaha zachovat národní jednotnost. Je nutné poznamenat, že ruská migrace v letech byla poznamenána duchem revoluce, svobody a aristokracie. 5 Z Ruska migrovali a vystěhovávali se umělci, autoři literárních děl a malíři, kteří z nějakých důvodů byli považováni za nepřátele ruské bolševické vlády. Jejich migrace byla v podstatě útěkem od násilí a případného vyhoštění. Byli to migranti s vysokoškolským vzděláním, děti ušlechtilých rodičů, kteří se neskrývali, ale nadále pokračovali ve vědeckém a uměleckém bádání a tvůrčí činnosti. 6 Součástí migračního procesu a vytvoření kulturního a historického zázemí pro Rusy v České republice je i bylo vybudování ruské církve jako instituce a ruských pravoslavných kostelů. Vybudování kostelů nebylo financováno ze státního rozpočtu Československa (v rámci programu Ruská akce), nýbrž za příspěvky a dotace Rusů žijících v Praze. Byla to nezbytná podmínka správného vývoje ruského etnika a maximální adaptace ruských občanů v novém státě. 7 V době druhé světové války se ruská migrace do Prahy postupně zastavila. Mezi lidmi přijíždějícími do Československa bezesporu byli diplomatičtí a političtí migranti, ale většina migračních toků byla spojena s válečnými akcemi. Tenkrát ruští vojáci stáli na 3 Seminárium Kondakovanium. Teoretické stati a publikace. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.rodon.cz/teoreticke-stati/seminarium-kondakovianum-v-praze>. 4 ŠIŠKOVÁ, T Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN MAREK, P., BUREHA, V Pravoslavní v Československu v letech : příspěvek k dějinám Pravoslavné církve v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi. 2. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), s. ISBN Russkieorg. Ruská migrace v Praze: kulturní život ( ). [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.russkie.org/index.php?module=fullitem&id=2818>. 7 Bogoslov.ru. Ruská akce Československé vlády a církevní život ruské migrace ( ). [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.bogoslov.ru/text/ html>. 15

16 straně Československa ve společném boji proti fašistům. Všichni bojeschopní muži byli mobilizováni, a proto neexistují jednotné a úplné údaje o migračních procesech nebo počtu rusky mluvících osob na území tehdejšího Československa. 8 Ruská neboli spíše sovětská armáda ne vždy byla spojena s akcemi válečného osvobození. Rok 1968 je historicky zaznamenán jako rok okupace Československa sovětskými vojsky, a proto ruská národnost stále vyvolává značně nepříjemné pocity u občanů Česka a Slovenska. Období je nazýváno Pražským jarem a je začátkem snah po demokratickém státu a decentralizaci ekonomiky a řízení. 9 V současné době migrační procesy jsou stále intenzivní. Rusové přijíždějí do České republiky do evropského státu, který nabízí kvalitní vzdělání pro děti, vysokou životní úroveň pro dospělé, dobře fungující městskou infrastrukturu a demokratické principy. Navíc důvodem pro přistěhování Rusů do ČR je značně pevná kulturní, etnická a historická vazba s tímto územím, dobré vzpomínky na předchozí společnou historickou socialistickou minulost a velmi příznivý vztah k českému národu. 10 Pro shrnutí lze uvést, že významným důvodem pro přistěhování Rusů do České republiky je stejná (slovanská) jazyková skupina, do níž spadá jak čeština, tak ruština. Je to mnohem menší bariéra pro překonání, než například němčina nebo angličtina. Dalším důvodem pro výběr této destinace je blízkost gastronomických zvláštností ruské a české kuchyně, klimatické podmínky shodné s klimatem v centrálních částech Ruska, poměrně srovnatelná cenová úroveň za zboží a služby v Rusku a České republice. 1.2 Současná ruská komunita v ČR V České republice žije poměrně velká ruská komunita. Hlavními zabydlenými městy z hlediska ruské komunity jsou bezesporu Praha a Karlovy Vary, méně 8 KARPENKO, S., ANANICH, B Mezhdu Rossieij i Stalinym: rossiijskaja emigratsija i vtoraja mirovaja voijna (Между Россией и Сталиным: российская эмиграция и вторая мировая война, Mezi Ruskem a Stalinym: ruská emigrace a druhá světová válka, vlastní překlad). 2. vyd. Moskva: RGGU, s. ISBN Pravda.ru. Pražské jaro: vína a chyby SSSR. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.pravda.ru/world/europe/european/ / czech_republic-0/>. 10 PEREPELITSA, V., BUREHA, V Chekhija i chekhi: o chem molchat putevoditeli (Чехия и чехи: о чем молчат путеводители, Česká republika a Češi: o čem mlčí průvodci, vlastní překlad). 2. vyd. Moskva: Ripol klassik, s. ISBN

17 zabydleným městem jsou Teplice. Pro potvrzení domněnky uvedeme statistiku migrace Rusů a jejich života v České republice, zejména v Praze. Statistické údaje jsou oficiálními údaji uváděnými na Českém statistickém úřadě v oddílu Cizinci. Obrázek 1: Počet cizinců v ČR podle národnosti Zdroj: Český statistický úřad. Statistiky cizinců. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/ r_ >. První uváděnou statistikou je celkový počet cizinců na území ČR podle národnosti. Největší počet tvoří Ukrajinci, kteří jsou bližším geografickým sousedem než Rusové. Po migrantech ze Slovenska následují Vietnamci, kteří v ČR už vybudovali svou velmi širokou kulturní a tradiční komunitu a žijí poměrně uzavřeně, i přes velké rozdíly v kultuře, náboženství, tradicích, jazykových vlastnostech apod. s Čechy. Na čtvrtém místě podle počtu přistěhovalců jsou Rusové. Jejich celkový počet pro rok 2012 se pohybuje na úrovni téměř 33 tisíc osob pro celou Českou republiku. Je to počet poměrně významný pro vytvoření ruské komunity, ale také pro poptávku po tradičních službách a zbožích (například gastronomických službách). Nesmíme opomíjet fakt, že Ukrajinci jsou Rusům též velmi blízcí z hlediska etnických předpokladů, jazykových předpokladů a gastronomických preferencí, a tedy též spadají do cílové skupiny návštěvníků ruských restaurací v Praze. 17

18 Na posledních místech jsou státy jako Maďarsko, Německo, Mongolsko, Moldavsko a Bulharsko, z nichž přijíždí méně migrantů než z výše uvedených států. Nejsou to ani klíčové segmenty pro ruskou restauraci a její nabídku tradičních pokrmů a nápojů. Obrázek 2: Počet cizinců ruské národnosti v Praze a jiných krajích v České republice Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Zdroj: Český statistický úřad. Statistiky cizinců. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/ r_ >. Obrázek č. 2 zobrazuje počet cizinců ruské národnosti v Praze a jiných krajích v České republice. Tato analýza je uvedena proto, abychom se mohli ujistit, že Praha je vhodným místem pro otevření ruské restaurace. Z obrázků i bez uvedení popisků dat je vidět, že Praha je nejvíce oblíbeným městem. Do Prahy se přistěhovala více než polovina příchozích ruských občanů. Na druhém místě je Královéhradecký kraj a na třetím Karlovarský kraj, což už bylo uvedeno v předchozím textu. Důvodem pro oblibu Královéhradeckého kraje ze strany Rusů není náhodná skutečnost, nýbrž koncentrace jazykových kurzů pro studenty v tomto kraji. Dalším důvodem soustředění velkého počtu ruských migrantů v tomto kraji je obliba českých lyžařských areálů v Krkonoších, kde mnoho Rusů vlastní nemovitosti. 18

19 Ze statistiky znovu vyplynulo, že Praha je vhodným místem pro otevření ruské restaurace, protože koncentrace Rusů v tomto kraji je opravdu největší v České republice. Obrázek 3: Počet studentů z Ruské federace přihlášených na vysokých školách v ČR Zdroj: Český statistický úřad. Statistiky cizinců. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/ r_ >. V předchozím textu byli několikrát zmínění studenti, kteří jsou nedílnou součástí migračních toků z Ruska. Za studenta se v kontextu dané statistiky považuje osoba přihlášena a studující na střední, vysoké škole nebo v jiném přípravném ústavu akreditovaném na Ministerstvu školství České republiky. 11 Z grafu je vidět, že počet studentů z Ruska se neustále zvyšuje od roku 2003, přičemž od roku 2003 do roku 2009 byl zaznamenán výrazný skokový růst počtu studentů, ale od roku 2009 do současnosti se růst zmírnil. Růstové tendence jsou zajímavé, protože v poslední době docházelo ke zpřísnění vízových podmínek a pobytu cizinců na území České republiky, což by mělo odradit mnoho zájemců o studium v tomto státě. Nicméně zájem nejenže neklesl, ale naopak vzrostl. Důvodem je kvalitní, poměrně levné a dobře uznávané v Rusku evropské vzdělání v ekonomických, technických a humanitních oborech. 11 Český statistický úřad. Statistiky cizinců. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/ r_ >. 19

20 Studenti jsou jedním z nejzajímavějších klíčových subjektů z hlediska provozovatele ruské restaurace. Především jsou to děti rodičů s nadprůměrnými příjmy, kteří si mohou dovolit zabezpečit život a studium svého potomka v zahraničí (dodatečné náklady na pronájem a životosprávu). Z toho vyplývá, že studenti patří k té zabezpečené skupině potenciálních zákazníků, kteří navíc vyhledávají kvalitní jídlo a také vyhledávají tradiční ruskou kuchyň. Obrázek 4: Průměrný měsíční plat v České republice zjišťovaný podle státního občanství zaměstnance Česká republika Slovensko Ukrajina Polsko Ruská federace Bulharsko Ostatní Zdroj: Český statistický úřad. Statistiky cizinců. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/kapitola/ r_ >. Poslední uváděná statistika se vztahuje k platu ruských občanů na území ČR. Je to velmi zajímavá statistika o míře platební schopnosti potenciálních zákazníků ruských restaurací v Praze. Ze statistiky vyplynulo, že plat ruských občanů je nadprůměrný a převyšuje plat Čechů o šest set korun. Je to zajímavé, ale po delším přemýšlení logické, protože Rusové žijící na území České republiky mohou být primárně zařazeni do tří skupin: podnikatelé provozující vlastní podnik, studenti a zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním získaným v České republice. Jiné skupiny jsou pravděpodobně představeny malým počtem lidí, protože jinak by neměly důvod se přestěhovat do ČR. Ve všech třech skupinách se jedná o kvalifikované specialisty, kteří při nástupu do zaměstnání vyžadují vyšší nasazení a pozici, než konkurující uchazeči se středním 20

21 vzděláním. Navíc průměrný Rus, přijíždějící do České republiky za účelem studia a dále zůstávající na území ve snaze najít práci, umí alespoň anglicky, česky a rusky, což je též velmi významné aktivum v současné době. Tím může být alespoň částečně vysvětlena vyšší průměrná mzda představitelů ruské komunity v ČR. 1.3 Historie ruských kulinářských tradic z minulosti až po současnost Ruská kultura a ruské kulinářské umění jsou velmi rozmanité jako Rusko samo. Počátky ruské gastronomie se datují do období středověku. Lidé byli zvyklí zpracovávat všechno z přírodních zdrojů (houby, ryby, zvěř, lesní plody ), později i z vlastních chovů nebo pěstování. Zemědělství a potažmo i rybolov patřily k předním zdrojům obživy a neopomenutelnou součástí jsou i v dnešním hospodářství Ruska. Nejvýznamnější plodiny, které se pěstovaly a stále pěstují, jsou pšenice, ječmen, žito, oves, brambory, slunečnice a další. V menším měřítku se dále pěstuje zelí, červená řepa, cibule, proso, pohanka. 12 Všechny tyto produkty jsou stále základem pro tradiční ruská jídla. Vzhledem k široké škále obilovin mají Rusové k dispozici hodně druhů mouky, ze které se vyrábí chleba, různé placky, lívance atd. Chov hospodářských zvířat je stejně důležitý jako pěstování plodin. Rusové jedí všechny druhy masa, nejvíce dávají přednost rybám, kuřecímu masu, hovězímu, skopovému, vepřovému, kozímu. 13 Většina tradičních ruských pokrmů je spojována s přidáváním zakysané smetany do jídel. Protože se dříve hodně často a na dlouhou dobu střídala období zimy a tepla, naučili se Rusové všechny sezónní produkty zpracovávat tak, aby je mohli využít v horších časech. Například zelenina se konzervovala v nálevech, což dalo vzniknout několika dnes již tradičním ruským pokrmům (soljanka), maso se sušilo atd. 14 Ruská jídla jsou považována za velmi zdravá a chutná. Základem ruských pokrmů jsou totiž obiloviny, zelenina, ovoce, maso a ryby. V Rusku existuje přísloví pomalu jez, 12 UZUN, O Russkaia kuchnja: rossiijskaja emigratsija i vtoraja mirovaja voijna (Русская кухня: российская эмиграция и вторая мировая война, Ruská kuchyně: кuská emigrace a druhá světová válka, vlastní překlad). 2. vyd. Moskva: OLMA Media Grupp, s. ISBN KOVALEV, V., FALALEEVA, M Russkaia kuchnja: traditsii i obyčai (Русская кухня: традиции и обычаи, Ruská kuchyně: tradice a zvyky, vlastní překlad). Moskva: Sovetskaia Rossia, s. ISBN Wgotov.ru. Tradice ruské kuchyně. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://wgotov.com/tradicii-iskonno-russkoj-kuxni/>. 21

22 dlouho budeš. Toto přísloví nabádá k tomu, aby lidé při jídle nespěchali a brali jídlo spíše jako zábavu a možnost trávit čas s blízkými lidmi. To je také jedním z hlavních postojů ruské gastronomie. Navíc Rusové jsou známí svoji pohostinností, takže při stolování s Rusy máte pocit, že se na stole objevily snad všechny zásoby z domu hostitele. Proto by měla tradiční ruská restaurace disponovat bohatými stoly. Rusové si kromě hlavního chodu potrpí na polévky, kterých existuje široká škála (vývary, krémové, kysané, studené ). 15 Tradiční ruská restaurace musí disponovat několika druhy polévek. V ruské kuchyni zaujímají polévky důležitou roli. Nabídka v restauraci by měla obsahovat tedy několik základních tradičních polévek jako boršč, šči, soljanka atd. Oběd je v Rusku hlavní jídlo dne a bývá zásadně složen z několika chodů předkrm, polévka, hlavní jídlo, salát, zákusek. Mezi nejznámější ruské studené předkrmy se řadí kaviár (ten může být červený nebo černý) a i například uzené ryby. 16 Aby byl zachován koncept tradiční ruské restaurace, je vhodné nějaké předkrmy zahrnout do nabídky. V nabídce hlavních jídel by se měla vyskytovat také typická ruská jídla jako pelmeně, stroganoff, šašlik apod. Moučníky, zákusky a dezerty také neodmyslitelně vystihují tradiční ruskou kuchyni. 17 Protože se jedná o koncept tradiční ruské restaurace, bylo by vhodné, aby taková restaurace byla zařízena ve stylu národní restaurace. Dalším aspektem, který by mohl pomoci v dojmu tradičnosti v ruské restauraci, je ruská lidová hudba. Koncepce jakékoli národní restaurace by měla být taková, že vystihuje a podtrhuje zvláštnosti, zvyky a atmosféru daného národa. Proto by v tradičních národních restauracích měli návštěvníci ochutnat nejen typické jídlo pro danou zemi, ale též ochutnat i trochu kultury dané země DEMIDENKO, I., FALALEEVA, M Restorany, traktiry, čaijnyje...: iz istorii obshchestvennogo pitanija v Peterburge XVIII - nachala XX veka (Рестораны, трактиры,чайовны : из истории общественного питания в Петербурге XVIII начала XX века, Restaurace, hospody, čajovny.: Dějiny stravování v Petrohradu XVIII - začátku XX století, vlastní překlady). Moskva: Sovetskaia Rossia, s. ISBN SIUTKINY, O Nepridumannaja istorija russkoj kuchni: rossiijskaja emigratsija i vtoraja mirovaja voijna (Непридуманная история русской кухни: российская эмиграция и вторая мировая война, Skutečné příběhy z ruské kuchyně: Ruská emigrace a druhá světová válka, vlastní překlad). 2. vyd. Moskva: Corpus, s. ISBN IUKHIMENKO, E., FALALEEVA, M Russkij paradnyij obed: menu iz kollektsii Gosudarstvennogo istoričeskogo muzeja: tradicii toržestvennych zastoliij, starinnyje recepty. Moskva: Interbuk-biznes, s. ISBN Goldmuzeum.ru. Zvláštnosti tradiční ruské kuchyně. [online]. [cit ]. Dostupné na internetu: <http://www.goldmuseum.ru/kuhnya-rus/>. 22

23 Lze shrnout že ruské etnikům a ruské tradice jsou velmi významné a dlouholeté. Představitele národního etnika pobízejí ke stálému návratu k tradiční kuchyni, protože tyto pokrmy jsou tradiční a nevyskytují se v jiných kuchyních, ani v kuchyni české. 23

24 2 Analytická část 2.1 Představení tří ruských restaurací v Praze V analytické části naší práce jsme zvolili tři ruské restaurace nacházející se v hlavním městě České republiky - v Praze - kde jsme uskutečnili dotazníkové šetření. Výsledky tohoto šetření důkladně představíme v kapitole 2.4 analytické části naší bakalářské práce. Jedná se o ruské restaurace Moskevský dvorek, Dnister a Sochi. Moskevský dvorek, tato menší příjemná restaurace je umístěna v malebných pražských Vinohradech v ulici Mánesova čp. 79. Je to místo s dobrou dostupností městské hromadné dopravy (pět minut od metra) a nedaleko centra města. Celková kapacita restaurace je 50 míst. Restaurace Dnister (název je podle velké ukrajinské řeky) má ze všech tří restaurací nejvýhodnější polohu. Nachází se v rušné oblasti u Palackého náměstí s nedalekým vstupem do stanice metra Karlovo náměstí na adrese Na Moráni čp Denně touto oblastí projíždějí tisíce lidí v tramvajích, takže je restaurace Dnister opravdu na výborném místě. Celková kapacita restaurace je 60 míst. Asi tři sta metrů od stanice metra Rajská zahrada v ulici Vajgarská čp. 329 se nachází restaurace Sochi (českým pravopisem Soči podle stejnojmenného města). I když je restaurace Sochi umístěna daleko od centra města, může zákazníkům nabídnout příjemné prostředí se spoustou ruských a gruzínských sošek a dekorací. Celková kapacita restaurace je 30 míst. Restaurace Moskevský dvorek je otevřena denně od deváté oficiálně do jedenadvacáté hodiny s tím, že zavírací doba bude uzpůsobena posledním hostům restaurace. Bohužel tato informace může zákazníky odradit, protože si všimnou, že otevírací doba je 9:00-21:00, a už nebudou dál zkoumat, že na otevírací době je uvedena poznámka, že se zavře až s odchodem posledního hosta, tedy i o půlnoci. Restaurace Moskevský dvorek svým designem připomíná domácí prostředí a vyvolává tak v zákaznících atmosféru domova. Rozsah služeb restaurace Moskevský dvorek je velmi pestrý. Pro zákazníky nabízí například živou hudbu, taneční parket, tematické večeře, gril, dětský koutek, možnost pořádání soukromých oslav, firemních večírků, svatebních hostin atd. Jednou z hlavních nevýhod restaurace je bezpochyby možnost platby pouze 24

25 v hotovosti, což je vcelku nepraktické a může odradit zákazníky, neboť v dnešní moderní době pro mnoho lidí je platba kreditní kartou přes terminál už samozřejmostí a mnozí ani u sebe nenosí téměř žádnou hotovost a vše platí kartou. Vcelku příjemnou atmosféru restaurace kazí i veliká televize, která je bohužel puštěna příliš hlasitě a navíc s nějakým hudebním programem. Kdyby raději tento televizor pouštěli s ruskou lidovou hudbou nebo jiným příjemným programem, který by podtrhoval atmosféru tradiční ruské restaurace, jistě by to působilo příjemněji. Dalším závažným nedostatkem jsou podle mě nekvalitně zpracované internetové stránky restaurace. Nejsou tam uvedené ceny, je tam výběr fotek s několika jídly, ale bohužel chybí popisek, o jaké jídlo se jedná. Není možné se ani dozvědět, jaká je kapacita restaurace, zda je kuřácká nebo nekuřácká atd. Navíc pod úvodním textem je sice vložena adresa, ale je tam i odkaz na naprosto nesmyslnou stránku, která nemá s restaurací nic společného. Tato skutečnost může značným způsobem ovlivnit potenciální zákazníky tak, že se rozhodnou pro jinou restauraci. Restaurace Dnister může působit poněkud stísněně, kapacitně je tam možné usadit pouze 32 hostů, dalších osm míst je u baru. I když restaurace nabízí možnost firemních akcí a večírků a pořádání svatebních oslav, vzhledem ke kapacitě restaurace tuto možnost mohou využít pouze menší skupinky. Restaurace nabízí pro své zákazníky možnost parkování, což je zvlášť v centru Prahy nepochybně velká výhoda. Další výhodou je možnost využití bezplatného Wi-Fi připojení. Stejně jako u restaurace Moskevský dvorek je zákazníkům zprostředkována živá hudba, navíc i karaoke show, kde se zákazníci mohou sami začlenit do programu. V restauraci přijímají stravenky, což ocení především firemní zákazníci. V teplých dnech je připravena pro zákazníky letní zahrádka a vstup do restaurace je možný i se psy. Restaurace Dnister nabízí pro zákazníky sledování různých sportovních akcí, což se ale podle mého názoru příliš nehodí k tradiční restauraci. Internetové stránky jsou celkem vkusné a nápadité, bohužel ale opět se tam objevují fotografie jídel bez označení, o jaké jídlo se jedná. V sekci akce je uvedeno oslavy a jiné příležitosti, ale po dalším kliknutí se návštěvník objeví v menu, které je psáno výhradně azbukou, proto člověk, který neumí ruský jazyk, chtěl nějaké informace o této nabídce, nic se nedozví. Pro polední menu má restaurace připravený věrnostní program, v němž každé desáté menu je zdarma (každý zákazník obdrží při poledním menu kartičku, kam se pak dávají razítka). Pro hosta, který přijde poprvé na polední menu, je přichystána voda 25

26 zdarma. Tyto bonusy mohou pozitivně ovlivnit rozhodování potenciálních zákazníků, kam si zajít na oběd. Restaurace Sochi - v interiéru restaurace jsou zdi obložené dřevem a vše je příjemně sladěno, takže to navozuje atmosféru útulného prostředí. Mezi přednosti restaurace patří například možnost parkování a letní zahrádka, která je zastřešená, také platby kartou a příjem stravenek. Každý pátek a sobotu hraje i živá hudba. Internetové stránky restaurace jsou přehledné a nejvíce ocenitelným aspektem, jejž můžeme zmínit, je to, že ke každému jídlu náleží i fotografie, abychom si mohli utvořit představu, jak je dané jídlo servírováno. Restaurace Sochi nabízí i cateringové služby a v restauraci je možné uspořádat různé oslavy a večírky. Celkově je restaurace nejlépe prezentovaná na internetu a je zapojena i do několika serverů, které poukazují na služby restaurace. Velkou nevýhodou je to, že celá restaurace je pouze kuřácká, což téměř vylučuje návštěvu rodin s dětmi. Nikde není uvedeno, jakou kapacitu restaurace nabízí; taková informace by přitom měla být vždy někde zmíněna. Na vlastních internetových stránkách je sice odkaz na denní menu, ale bohužel tam již není stanoveno, pro jaké období nabídka menu platí. Můžeme se proto domnívat, že tato nabídka je stále stejná a každý týden si můžeme vybrat ze stejných nabídek příslušného dne, což by mohlo případné zákazníky odradit. Restaurace Sochi nabízí kromě tradičních ruských a gruzínských jídel i celou řadu různých dezertů. Restaurace Sochi je ze všech tří jmenovaných restaurací svojí nabídkou nejdražší. Abychom shrnuli, pro účely srovnávací analýzy byly vybrány tři nejznámější restaurace, které se nacházejí v různých částech Prahy a nekonkurují co do lokality. Nicméně, je zajímavé, jak tyto restaurace byly koncepčně pojaty jejími provozovateli. 2.2 Porovnání nabídky a rozsahu poskytovaných služeb Nejdříve jsme se zaměřili na analýzu nabídky jídel a specialit ve třech restauracích. Důvodem bylo zjistit, zda ruské restaurace skutečně nabízí něco specifického a zvláštního pro české prostředí, nebo zda nabízená jídla a pokrmy jsou velmi podobné s českou kuchyní. Dále uvádíme tabulku pro porovnání specialit nabízených ve všech zkoumaných restauracích. 26

27 Tabulka 1: Porovnání pokrmů v ruských restauracích v Praze Dnister Moskevský dvorek Sochi Boršč (polévka) Boršč (polévka) Boršč (polévka) Bliny (Palačinky) Bliny (Palačinky) Bliny (Palačinky) Sleď s cibulkou (předkrm) Sleď s cibulkou (předkrm) Sleď s cibulkou (předkrm) Vareniky (hlavní jídlo) Vareniky (hlavní jídlo) Vareniky (hlavní jídlo) Pelmeně (hlavní jídlo) Pelmeně (hlavní jídlo) Pelmeně (hlavní jídlo) Golubci (hlavní jídlo) Golubci (hlavní jídlo) Golubci (hlavní jídlo) Šašlik (hlavní jídlo) Šašlik (hlavní jídlo) Šašlik (hlavní jídlo) Kotlety (hlavní jídlo) Kotlety (hlavní jídlo) Kotlety (hlavní jídlo) Žulien (předkrm) Žulien (předkrm) Žulien (předkrm) Čanachy (hlavní jídlo) Čanachy (hlavní jídlo) Čanachy (hlavní jídlo) zákusek Napoleon zákusek Napoleon zákusek Napoleon Speciality Deruny (předkrm) Lívance z cukety (předkrm) Badridžani Zrazy (hlavní jídlo) Pohanka s houbami (příloha) Ispanachi (hlavní jídlo) Krendel (předkrm) Jehněčí na víně (hlavní jídlo) Chinkali (hlavní jídlo) Salát Mimóza salat Vinigret Imeruji (hlavní jídlo) Vidbyvna (hlavní jídlo) Vepřové na moskevský způsob (hlavní jídlo) Mamaliga (předkrm) Kolduny Rybí karbanátky (hlavní jídlo) Čachochbili (hlavní jídlo) Kuřata Tabaka (hlavní jídlo) Čeburek s masem (hlavní jídlo) Sacivi (hlavní jídlo) Stroganoff (hlavní jídlo) Červená řepa s česnekem a ořechem (salát) Odžachuri (hlavní jídlo) Žarkoje (hlavní jídlo) Seník (hlavní jídlo) Mčady (hlavní jídlo) Salát Červona Ruta Tvarohové lívanečky s rozinkami a smetanou Ptičje moloko Zdroj: Vlastní Všechny tři výše jmenované restaurace nabízejí svým zákazníkům specifická jídla a pokrmy, které jsou typické pro ruské kulinářské umění. K těmto tradičním ruským pokrmům náleží (a ve všech zmiňovaných restaurací jsou i nabízeny) boršč, bliny, sleď s cibulkou, vareniky, pelmeně, golubci, šašlik, kotleta, žulien (zapečené kuře se smetanou, houbami a sýrem), čanachy (dušené jehněčí maso) nebo také zákusek Napoleon (z listového těsta). 27

28 Každá z restaurací nabízí kromě běžných tradičních ruských jídel i své speciality. Tyto speciality jsou speciální a originální pro každou restauraci zvlášť, protože každá restaurace se zabývá přípravou odlišných specialit. Restaurace Dnister nabízí svým zákazníkům následující speciality: deruny (bramboráky se zakysanou smetanou), zrazy (válečky z mletého masa), krendel (preclík s různou polevou), Salát Mimóza (salát s vejci), vidbyvna (řízek), kolduny (houbové placičky), kuře Tabaka (kuřecí pečínka), Stroganoff (masová směs), žarkoje (pečené maso s kořenovou zeleninou a brambory), Salát Červona Ruta (kuřecí maso se žampiony a s kukuřicí). Dnister tak nabízí pokrmy ruské, ukrajinské, běloruské a gruzínské kuchyně. Obvykle se v České republice tyto pokrmy přiřazují do kuchyně ruské. Restaurace Moskevský dvorek zařadila do svých specialit jídla: lívance z cukiny (cuketové lívance), pohanka s houbami, jehněčí na víně, salát Vinigret (s červenou řepou), vepřové na moskevský způsob, rybí karbanátky, čeburek s masem (listové těsto), červená řepa s česnekem a ořechy, seník, tvarohové lívanečky s rozinkami. Restaurace Sochi má ve svých specialitách zahrnuto: Badridžani (plněný lilek), Ispanachi (špenát s ořechy), Činkali (plněné knedlíky), Imeruji, Mamaliga (kukuřičná kaše), Čachochbili (kuře s cibulí), Sacivi (kuře s ořechy), Odžachuri (zapečené maso s brambory), Mčady (kukuřičné placky). Podle názvů těchto pokrmů lze hodnotit, že restaurace Sochi nabízí především jídla gruzínské kuchyně (s výjimkou těch obvyklých pokrmů jako boršč a pelmeně, které jsou uvedeny v první části tabulky s pokrmy). Z výše uvedeného lze shrnout, že některá jídla jsou nabízená ve všech restauracích, ale některé pokrmy jsou nabízeny pouze v jedné ze tří restaurací. Podle nabídky pokrmů tyto restaurace lze označit za rusko-ukrajinskou (Dnister), rusko-gruzinkou (Soči) a ruskou s elementy kuchyní jiných národů (Moskevský dvorek). 2.3 Dotazníkové šetření pro zákazníky Zdrojem primárních informací jsou dotazníková šetření, která byla uspořádaná ve všech třech zkoumaných restauracích. Dotazníková šetření byla provedena tak, že v každé restauraci bylo rozdáno 35 dotazníků pro klienty. Dotazníky v českém jazyce byly předkládány klientům poté, co zaplatili účet. Vzor předkládaných dotazníků je v příloze 28

29 této bakalářské práce. Výsledky dotazování jsou zpracovány v grafech a analyzovány v následujícím textu. Z popisu restaurací vyplývá, že protože nabízejí poměrně odlišné pokrmy a zpestřují svou nabídku pokrmy jiných národů, tyto restaurace není vhodné sjednotit pro účely dotazníkového šetření. Proto se v každé restaurací dotazník nabízel zvlášť, což se promítlo i do popisu uváděném v dané práci. Výsledky a analýzy dotazníku jsou obsazeny ve třech samostatných kapitolách. Cílem dotazníkového šetření není komparace, ale vymezení celkové tendence fungování ruských restaurací v Praze Restaurace Moskevský dvorek Otázka č. 1: Proč jste se rozhodl/a navštívit restauraci, kde vaří ruská jídla? Zajímalo nás, proč se návštěvníci restaurace Moskevský dvorek rozhodli právě pro tuto restauraci. Nejvíce dotázaných (19 respondentů - 35%) uvedlo, že si chtějí uchovat vzpomínku na ruskou kulturu. Další (13 respondentů - 24 %) přiznali, že mají rádi ruská jídla. Celkem devět dotazovaných (17 %) bylo pozváno do restaurace kamarádem. Šest osob (11 %) přišlo čistě ze zvědavosti a pět (9 %) chtělo ochutnat ruskou kuchyni. Jeden z dotazovaných (2 %) uvedl, že důvodem, proč navštívil ruskou restauraci, bylo to, že se zajímá o ruskou kulturu a i kuchyni. A jen jeden člověk (2 %) uvedl jiný důvod návštěvy restaurace. Z výsledku odpovědí na danou otázku je zřejmé, že většina dotazovaných pochází z Ruska a v Čechách jsou na delší dobu, ne-li natrvalo, a proto navštěvují restauraci Moskevský dvorek, aby si připomněli kousek svého domova. 29

30 Obrázek 5: Proč jste se rozhodl/a navštívit restauraci, kde vaří ruská jídla? pozval/a mě kamarád/ka 17% jenom ze zvědavosti 11% jiné důvody 2% chci si uchovat vzpomínku o ruské kultuře 35% chtěl/a jsem ochutnat ruská jídla 9% mám zájem o ruskou kuchyni a kulturu 2% mám rád/a ruská jídla 24% Otázka č. 2: Jak jste se dozvěděl/a o této restauraci, ve které vaří ruská jídla? Zajímalo nás, jak se lidé o restauraci Moskevský dvorek dozvěděli. Nejvíce lidí (21 respondentů - 54 %) se dozvědělo o restauraci od svých rusky mluvících přátel. Další část dotazovaných (11 respondentů - 28%) uvedlo, že se o restauraci dočetlo na internetu. Už menší počet dotazovaných (4 respondenti - 10%) přiznal, že o restauraci se doslechli nějak náhodně. Dva (5%) se o restauraci dozvěděli z reklamy a jeden člověk (3%) jiným způsobem. Informace o restauraci s ruskou kuchyní jsou tedy především sdělovány přes známé a přátele. Myslíme si, že by restaurace Moskevský dvorek mohla využít výraznější propagace, aby se dostala do povědomí nejen rusky mluvících lidí, ale i širší veřejnosti. Ruská kuchyně by mohla mít potenciál stát se gurmánským zážitkem a vyhledávaným typem kuchyně. 30

31 Obrázek 6: Jak jste se dozvěděl/a o této restauraci, ve které vaří ruská jídla? z reklamy 5% náhodně 10% jinak 3% z internetu 28% od rusky mluvících přátel 54% Otázka č. 3: Chodíte raději do tradičních národních restaurací (vietnamská, čínská, ruská, italská, apod.) nebo do klasické hospody nebo české restaurace? Do našeho dotazníkového šetření jsme zahrnuli i otázku, které typy hospod a restaurací jsou lidmi nejvíce vyhledávány. Patnáct respondentů (43%) uvedlo, že nejraději navštěvují klasické restaurace a hospody. 11 dotázaných (31%) se shodlo, že jim na typu restaurace ani tak nezáleží, protože je pro ně podstatná příjemná atmosféra a gurmánský zážitek. Zbytek dotazovaných (9 respondentů - 26%) nejraději navštěvuje stylové národní restaurace. Tyto výsledky ukazují, že klasické restaurace a hospody jsou stále nejvyhledávanějším typem restaurací, přesto ale konkrétně směrovaná národní kuchyně má také svůj neopomenutelný zástup příznivců. 31

32 Obrázek 7: Chodíte raději do tradičních národních restaurací (vietnamská, čínská, ruská, italská, apod.) nebo do klasické hospody nebo české restaurace? je mi to jedno, dávám přednost gurmánskému zážitku a příjemné atmosfeře 31% raději chodím do stylových národních restaurací 26% raději chodím do klasických restaurací, hospod 43% Otázka č. 4: Jak často navštěvujete tuto restauraci? Zeptali jsme se, jak často respondenti danou restauraci navštěvují. Hodně lidí (13 respondentů - 37%) navštívilo tuto restauraci poprvé. Stejný počet dotazovaných (37%) navštěvuje tuto restauraci alespoň několikrát do roka. Několikrát za měsíc přijde do této restaurace asi sedm zákazníků (20%). Pouze dva lidé (6%) navštěvují Moskevský dvorek i několikrát za týden. Podle četnosti odpovědí by se dalo shrnout, že restaurace Moskevský dvorek má sice své stálé klienty, kteří se do restaurace opakovaně vracejí, ale je to jen výjimečné. Restaurace bude nejspíše vyhledávaná především pro určité příležitosti, než pro každodenní stravování. 32

33 Obrázek 8: Jak často navštěvujete tuto restauraci? několikrát do roka 37% jsem tu naposledy, už se nikdy nechci nebo nemohu vrátit 0% jsem tu poprvé 37% několikrát za měsíc 20% několikrát za týden 6% Otázka č. 5: Jaký je Váš nejčastější cíl návštěvy restaurace, v níž se podávají ruské pokrmy? Abychom se dozvěděli, co konkrétně přimělo zákazníky k navštívení restaurace s ruskou kuchyní, zahrnuli jsme tento dotaz také do našeho dotazníkového šetření. Absolutní většina (25 respondentů - 45%) přišla do restaurace kvůli ochutnání jídla. Pro téměř shodný počet respondentů bylo cílem posedět s přáteli, rodinou (15 respondentů - 27%), nebo si jen dopřát odpočinek v příjemné atmosféře (13 respondentů - 23%). Dvě osoby (3%) přišly za příležitostí oslavy a jeden člověk (2%) uvedl jiný důvod. Nikoho ovšem nepřilákala (0%) žádná nová akce nebo specialita. Myslíme si, že by management restaurace s ruskými pokrmy mohl vymyslet nějaké speciální nabídky a akce, které by jistě oslovily potenciální klienty; tím by se zvýšilo povědomí nejen o dané restauraci, ale i o ruském jídle a kuchyni. 33

34 Obrázek 9: Jaký je Váš nejčastější cíl návštěvy restaurace, v níž se podávají ruské pokrmy? odpočinek v příjemné atmosfeře 23% oslava 3% nové akce, speciality 0% jiný 2% ochutnání jídla 45% posezení s přáteli, rodinou 27% Otázka č. 6: s čím jste zde nejvíce spokojení? Nedílnou součástí dotazníku by měla být otázka směřující na spokojenost s konkrétními vlastnostmi restaurace. Bylo možné uvést i více možností. Dvaadvacet dotázaných (44%) bylo nejvíce spokojeno s přátelskou atmosférou, která v restauraci panuje. Devět zákazníků (18%) si pochvalovalo špičkový gurmánský zážitek, sedm (14%) pak potěšil prvotřídní a profesionální servis. Pro 6 osob (12%) byla příjemná cenová nabídka služeb. Dva zákazníci (2%) uvedli spokojenost s designem restaurace a další čtyři (4%) uvedli jiné vlastnosti. Z reakcí na otázku by se dalo usuzovat, že rodinná a velmi přátelská atmosféra byla pro zákazníky příjemným doprovodem, který by mohl být spolu s excelentním gurmánským zážitkem důvodem, proč se do dané restaurace vracet, protože hodně lidí rádo navštěvuje i opakovaně místa, kde se cítí dobře, zvlášť když se takto příjemné posezení skloubí s výborným jídlem. 34

35 Obrázek 1: S čím jste zde nejvíce spokojení? špičkový gurmánský zážitek 18% jiné vlastnosti 8% cenová nabídka 12% zajímavý design restaurace 4% profesionální servis 14% přátelská nebo rodinná atmosféra 44% Otázka č. 7: Jste spokojený/á s kvalitou obsluhy v restauraci? Na celkovém dojmu restaurace se nemalým procentem podílí i obsluha restaurace, kterou jsme též zařadili do průzkumu. S označením obsluhy jako milá a přátelská odpověděla téměř polovina (19 respondentů - 47%) všech respondentů. O něco méně dotazovaných (14 respondentů - 35%) se přiklonilo k názoru, že obsluha byla vstřícná a rychlá, což je bezesporu také jedna z předních a očekávaných kvalit personálu v restauraci. S jazykovou vybaveností personálu byli spokojeni čtyři dotazovaní (10%). Dva respondenti (5%) uvedli, že obsluha byla příliš pomalá a málo vstřícná. Jediný člověk (3%) byl spokojen nejvíce s jinou kvalitou obsluhy. Protože převažují pozitivní kvality obsluhy, dalo by se očekávat, že obsluha zanechá v zákaznících příjemný pocit z navštívěné restaurace a podnítí zákazníky k další návštěvě nebo doporučení restaurace svým známým, kolegům, přátelům, což je samo o sobě dobrou reklamou. 35

36 Obrázek 2: Jste spokojený/á s kvalitou obsluhy v restauraci? ano, obsluha byla dobře jazykově vybavena 10% ne, obsluha byla pomalá s nevhodným chováním 5% jiné hodnocení a pocity 3% ano, obsluha byla milá a přátelská 47% ano, obsluha byla rychlá a vstřícná 35% Otázka č. 8: Jste spokojený/á s cenovou nabídkou v restauraci? Důležitým faktorem celkové spokojenosti zákazníka je též cenová nabídka restaurace. Velmi spokojeno s cenovou nabídkou dané restaurace bylo 66% dotazovaných (23 lidí z celkového počtu 35), 14% (5) uvedlo, že existují levnější ruské restaurace, stejný počet dotázaných (5 respondentů - 14%) nebyl s cenou příliš spokojen, zdálo se jim, že je restaurace příliš drahá. Šest procent (2) zákazníků by případnou spokojenost s cenovou nabídkou vyjádřilo nějak jinak. Z toho vyplývá, že nabídka v ruských restauracích je cenově dostupná. Cena není bariérou nebo překážkou pro návštěvu ruské restaurace ze strany potenciálních klientů. 36

37 Obrázek 10: Jste spokojený/á s cenovou nabídkou v restauraci? ne, je to moc drahá restaurace 14% jiné hodnocení 6% ano, ale jsou levnější ruské restaurace 14% ano, jsem moc spokojený/á 66% Otázka č. 9: Jaká jídla si nejčastěji v ruských restauracích objednáváte? Vybrali jsme několik nejběžnějších pokrmů, podávaných v restauracích s ruskou, případně gruzínskou kuchyní. Zajímalo nás, které z jídel si lidé nejčastěji objednávají. Opět bylo možné zvolit několik možností. V našem dotazníku jsme zmínili následující ruské jídlo: boršč, tedy polévka se třemi druhy masa a červenou řepou; toto ruské národní jídlo nejčastěji objednává 9 lidí (11%) při návštěvě restaurace s ruskou kuchyní. Dále pelmeně, ručně připravované těstoviny plněné mletým masem (12 respondentů - 14%), vareniky plněná kolečka z těsta s rozmanitou náplní tvaroh, maso (11%), plněné bliny, tedy palačinkové těsto s možností různé náplně (7 respondentů - 8%), soljanka tradiční ruská polévka, jejíž základ tvoří silný masový vývar a nálev z okurek (7 respondentů - 8%), šašlik - nakládané maso grilované na špízu - a golubci spařené zelné listy ovinuté kolem směsi z mletého masa a rýže - obdržely stejné hodnocení, tedy 8 respondentů (10%)). Salát šuba speciální slavnostní salát s vařenými brambory a s rybou (4 respondentů - 5%) a úplně jiný pokrm, než jsme nabídli do předvoleb, si vybere až sedmnáct dotázaných. Z dotazníku vyplynulo, že nejvíc jsou oblíbená jídla, která jsou uvedená v první části tabulky obsahující jídelní lístek restaurací. Toto svědčí o tom, že majitele restaurací dobře promysleli jídelní lístek a celkovou nabídku a nepřicházejí o případné klienty. 37

38 Obrázek 3: Jaká jídla si nejčastěji v ruských restauracích objednáváte? salát šuba se sleděm 5% jiný pokrm 21% boršč 11% pelmeně 14% golubci 10% šašlik 10% soljanka 8% bliny plněné 8% vareniky 13% Otázka č. 10: Využíváte službu této restaurace rozvoz jídel na objednávku? Restaurace Moskevský dvorek nabízí pro své zákazníky i službu rozvoz jídel na objednávku. Zajímalo nás, zda danou službu zákazníci využívají, popřípadě jak často. Odpovědi nás celkem překvapily, protože nikdo z dotazovaných danou službu nevyužívá nijak často, pouze čtyři zákazníci (12%) službu nepravidelně využívají, další čtyři (11%) vědí, že je rozvoz jídel na objednávku součástí servisu zákazníkům, ale tuto službu nevyužívají. Čtrnáct dotázaných (40%) uvedlo, že o službě rozvozu nevědí, a tudíž ji nevyužívají a třináct zákazníků (37%) službu nevyužívá pro špatné předchozí zkušenosti. Podle výsledků šetření je patrné, že rozvoz jídel na objednávku je služba, na které by restaurace rozhodně měla zapracovat. A to především určitou propagací nabízené služby, aby se lidé vůbec dozvěděli, že restaurace nabízí rozvoz jídel na objednávku, a vzhledem k celkem negativním zkušenostem bychom doporučili i zkvalitnění nabízené služby (například zrychlení doby mezi objednávkou a dodávkou, atd.) 38

39 Obrázek 4: Využíváte službu této restaurace rozvoz jídel na objednávku? ne, mám s ní špatné zkušenosti 37% ano, velmi často a jsem s ní spokojený/á 0% ano, ale nepravidelně 12% nevyužívám, ale vím o ní 11% nevyužívám a nevím o ní 40% Otázka č. 11: navštěvujete restauraci v době polední nabídky? Zajímavou a dnes běžně rozšířenou nabídkou většiny restaurací je možnost stravování během oběda za výhodnějších podmínek (levnější polední menu atd.). Při dotazu, zda zákazníci navštěvují restauraci v době polední nabídky, odpověděla většina dotazovaných (22 respondentů - 63%), že polední nabídku nevyužívá. Bezmála třetina všech dotazovaných (10 respondentů - 29%) odpověděla, že tuto nabídku nevyužívají v této restauraci, ale v jiné. Pouze tři lidé (8%) odpověděli, že polední nabídku využívají jen občas; nikdo z dotázaných ji nevyužívá pravidelně. Toto zjištění může být dáno několika možnými faktory, například cenově nevýhodná nabídka poledního menu, malá atraktivnost nabídky atd. 39

40 Obrázek 5: Navštěvujete restauraci v době polední nabídky? ano, nabídku využívám pravidelně 0% ano, občas ji využívám 8% ne, v této době využívám raději jiné restaurace 29% ne, nevyužívám 63% Otázka č. 12: Zúčastnil/a byste se rád/a nějaké akce v ruské restauraci, která by byla tematicky zaměřená? Kdyby restaurace Moskevský dvorek pořádala nějakou tematickou akci, rádi byste se takové akce zúčastnili? Tuto otázku jsme položili v našem dotazníku. Celkem jedenáct respondentů (31%) sdělilo, že by se takové akce rádi zúčastnili (z toho jen 8 lidí - 23% - jen ze zvědavosti), 10 dotázaných (29%) by o takovou akci zájem nemělo a 14 lidí (40%) neví, zda by je tematicky zaměřená akce v ruské restauraci zajímala. 40

41 Obrázek 6: Zúčastnil/a byste se rád/a nějaké akce v ruské restauraci, která by byla tematicky zaměřená? nevím 40% ano, velmi rád/a, mám zájem o ruskou kuchyni 8% ano, ale jenom ze zvědavosti 23% ne, nemám o to zájem 29% Otázka č. 13: Rozhodl/a byste se uspořádat v ruské restauraci oslavu nějaké slavnostní příležitosti? Zajímalo nás, zda by se někdo z respondentů rozhodl uspořádat nějakou oslavu právě v ruské restauraci. Naprostá většina (24 respondentů - 68%) neví, zda by se rozhodli pro uspořádání oslavy při jakékoli slavnostní příležitosti právě v ruské restauraci. Šest dotázaných (17%) by chtělo uspořádat oslavu v ruské restauraci, protože by si tam připadali jako doma. Dva lidé (6%) by se také takto rozhodli, protože se domnívají, že by tato oslava byla levnější než v jiných restauracích, a 3 respondenti (9%) by nechtěli něco podobného pořádat v ruské restauraci. 41

42 Obrázek 7: Rozhodl/a byste se uspořádat v ruské restauraci oslavu nějaké slavnostní příležitosti? nevim 68% ano, jsem rád/a, že si tu mohu uspořádat oslavu jako doma 17% ano, ale jenom proto, že je to tu levnější než v jiných restauracích 6% ne, nechtěl/a bych nic podobného pořádat v ruské restauraci 9% Otázka č. 14: Jaké slavnostní příležitosti jste se zúčastnil/a nebo ji uspořádal/a v ruské restauraci? Nejčastější odpovědí (17 respondentů - 48%) na otázku: jaké slavnostní příležitosti jste se zúčastnil/a nebo ji uspořádal/a v ruské restauraci, byla volba jiné akce, než kterou jsme uvedli v možnostech. Nejčastějším typem oslavy v ruské restauraci je oslava narozenin (zvolilo ji 13 dotázaných - 37%), dále pak svatba (3 respondenti - 9%) a firemní večírek (2 respondenti - 6%). Z dotázaných se nikdo nezúčastnil v ruské restauraci akce při příležitosti oslavy promoce, ani křtin, a také nikdo tam nepořádal ani se neúčastnil smuteční hostiny. Je to poměrně příznivá statistika, protože oslava narozenin je klasickou akcí, kterou často pořádají v restauracích. Lze tedy předpokládat, že restaurace má vysokou poptávku po narozeninových oslavách. 42

43 Obrázek 11: Jaké slavnostní příležitosti jste se zúčastnil/a nebo ji uspořádal/a v ruské restauraci? jiná akce 48% oslava narozenin 37% smuteční hostina 0% křtiny 0% firemní večírek 6% promoce 0% svatba 9% Otázka č. 15: Znáte nějaké jiné ruské restaurace v Praze? Protože Moskevský dvorek není jedinou restaurací s ruskou kuchyní, položili jsme otázku, zda někdo zná i jiné ruské restaurace. Celkem 30 dotázaných (80%) uvedlo, že znají i jiné restaurace. Z toho 2 lidé (6%) se shodli, že nejraději navštěvují právě Moskevský dvorek) a pouze pět lidí (14%) nezná v Praze jiné ruské restaurace. Obrázek 8: Znáte nějaké jiné ruské restaurace v Praze? ne, neznám 14% ano, ale nejraději navštěvuji jen tuhle restauraci 6% ano, znám pár ruských restaurací 80% 43

44 2.3.2 Restaurace Dnister Otázka č. 1: Proč jste se rozhodl/a navštívit restauraci, kde vaří ruská jídla? Další ruskou restaurací, kde jsme použili stejné dotazníkové šetření jako v případě restaurace Moskevský dvorek, je restaurace Dnister. Tady na dotaz proč jste se rozhodli navštívit restauraci, kde se vaří ruská jídla, se nám dostalo následujících odpovědí: protože si chci uchovat vzpomínku na ruskou kulturu (tuto odpověď zvolilo deset lidí - 19%), protože mám rád/a ruská jídla (12 respondentů - 23%), protože mám zájem o ruskou kuchyni a kulturu (3 respondenti - 6%), protože jsem chtěl/a ochutnat ruská jídla (6%), protože mě pozval/a kamarád/ka (17 respondentů - 33%). Další důvod byl jen ze zvědavosti (takto odpověděli dva lidé - 4%) a jiné důvody udalo pět osob (9%). Oproti výsledkům v restauraci Moskevský dvorek zde lidé nejvíce odpovídali, že restauraci navštívili díky pozvání přátel. Obrázek 12: Proč jste se rozhodl/a navštívit restauraci, kde vaří ruská jídla? jenom ze zvědavosti 4% jiné důvody 9% chci si uchovat vzpomínku o ruské kultuře 19% pozval/a mě kamarád/ka 33% chtěl/a jsem ochutnat ruská jídla 6% mám rád/a ruská mám zájem o jídla ruskou kuchyni a 23% kulturu 6% Otázka č. 2: Jak jste se dozvěděl/a o této restauraci, ve které vaří ruská jídla? Na otázku o zdroji informace o restauraci Dnister 15 dotázaných (37%), že se o restauraci dozvěděli na internetu, 11 dotázaných (27%) od svých přátel, pouze jeden člověk (3%) z reklamy, 8 dotázaných (20%) náhodně a 5 (13%) jiným způsobem. O této 44

45 restauraci se nejvíce lidí dozvědělo z internetu. Mohlo by to znamenat, že restaurace je na internetových stránkách dobře propagovaná. Obrázek 9: Jak jste se dozvěděl/a o této restauraci, ve které vaří ruská jídla? náhodně 20% jinak 13% z internetu 37% z reklamy 3% od rusky mluvících přátel 27% Otázka č. 3: Chodíte raději do tradičních národních restaurací (vietnamská, čínská, ruská, italská, apod.) nebo do klasické hospody či restaurace? Na dotaz chodíte raději do tradičních národních restaurací nebo do klasické hospody či restaurace 11 dotázaných (31%) uvedlo, že raději chodí do stylových národních restaurací, 10 (29%) raději navštěvuje klasické hospody a restaurace a 14 dotázaných (40%) dává přednost gurmánskému zážitku a příjemné atmosféře. Tady lidé odpovídali víceméně shodně jako v restauraci Moskevský dvorek. 45

46 Obrázek 13: Chodíte raději do tradičních národních restaurací (vietnamská, čínská, ruská, italská, apod.) nebo do klasické hospody či restaurace? je mi to jedno, dávám přednost gurmánskému zážitku a příjemné atmosféře 40% raději chodím do stylových národních restaurací 31% raději chodím do klasických restaurací, hospod 29% Otázka č. 4: Jak často navštěvujete tuto restauraci? I v této restauraci jsme se potřebovali dozvědět, jak často zákazníci navštěvují danou restauraci. Odpověď jsem tu poprvé zvolilo 8 dotázaných (23%). Odpověď několikrát za týden udalo 7 dotázaných (20%), možnost několikrát za měsíc zaznamenalo celkem 6 dotázaných (17%). Odpověď několikrát do roka uvedlo 14 dotázaných (40%) a stejně jako v případě restaurace Moskevský dvorek i v restauraci Dnister nikdo z dotázaných (0%) neuvedl, že by se už nechtěl nebo nemohl do dané restaurace vrátit. V této restauraci nebylo sice tolik nováčků jako v restauraci předešlé, ale je tam podstatně vyšší návštěvnost a návratnost zákazníků, kteří přicházejí opakovaně i několikrát týdně. 46

47 Obrázek 14: Jak často navštěvujete tuto restauraci? jsem tu naposledy, už se nikdy nechci nebo nemohu vrátit 0% několikrát do roka 40% jsem tu poprvé 23% několikrát za měsíc 17% několikrát za týden 20% Otázka č. 5: Jaký je váš nejčastější cíl návštěvy restaurace, v níž se podávají ruské pokrmy? Další otázkou i v této restauraci byla snaha dozvědět se, jaký je nejčastější cíl návštěvy restaurace. Sedmnáct dotázaných (31%) uvedlo, že cílem návštěvy restaurace bylo ochutnání jídla, 20 respondentů (36%) se shodlo, že cílem návštěvy restaurace Dnister bylo posezení s přáteli. Sedm dotázaných (13%) uvedlo, že cílem jejich návštěvy restaurace byl odpočinek v příjemné atmosféře restaurace. Pro 4 dotazované (7%) byla důvodem návštěvy oslava. Dva zákazníky (4%) přitáhla nová akce nebo specialita a 5 dotazovaných (9%) udalo jiný cíl návštěvy restaurace. Oproti výsledkům na tento dotaz v restauraci Moskevský dvorek by se dalo usuzovat, že v této restauraci jsou nějaké akce nebo nabídka specialit, která sem přivedla zákazníky. 47

48 Obrázek 15: Jaký je váš nejčastější cíl návštěvy restaurace, v níž se podávají ruské pokrmy? odpočinek oslava v příjemné 7% atmosfeře 13% nové akce, speciality 4% jiný 9% ochutnání jídla 31% posezení s přáteli, rodinou 36% Otázka č. 6: S čím jste zde nejvíce spokojení? Deset dotázaných (19%) uvedlo, že nejvíce byli spokojeni s cenovou nabídkou restaurace. Patnáct dotázaných (29%) vyjádřilo spokojenost s příjemnou přátelskou či rodinnou atmosférou. Šest lidí (11%) vyslovilo spokojenost s profesionálním servisem restaurace. Zajímavý design restaurace ocenili 3 respondenti (6%), pro 12 (23%) byl rozhodující gurmánský zážitek a šest lidí (12%) bylo nejvíce spokojeno s jinými vlastnostmi restaurace. Odpovědi na danou otázku se dají pokládat u obou restaurací za téměř shodné: většina zákazníků si ocení přátelskou nebo rodinnou atmosféru, cenovou a profesionální servis. 48

49 Obrázek 16: S čím jste zde nejvíce spokojení? špičkový gurmánský zážitek 23% jiné vlastnosti 12% cenová nabídka 19% zajímavý design restaurace 6% profesionální servis 11% přátelská nebo rodinná atmosféra 29% Otázka č. 7: Jste spokojen/á s kvalitou obsluhy v restauraci? Kvalita obsluhy restaurace Dnister byla hodnocena následovně: 10 dotázaných (29%) si myslí, že obsluha byla milá a přátelská, 11 dotázaných (31%) je toho názoru, že obsluha byla vstřícná a rychlá. Šest lidí (17%) oceňuje dobrou jazykovou vybavenost obsluhujícího personálu. Ovšem sedm dotázaných (20%) si myslí, že obsluha se chovala nevhodným způsobem. Jeden člověk (3%) zvolil jiné hodnocení obsluhy. Nespokojenost s personálem uvedlo 20% dotázaných. Tento výsledek by měl vést k zamyšlení, zda by nebylo vhodné obsluhující personál minimálně přeškolit s cílem dosáhnout jeho slušného a způsobného chování, protože názor takového procenta zákazníků (nespokojený je každý pátý host) je přinejmenším zarážející. 49

50 Obrázek 17: Jste spokojen/á s kvalitou obsluhy v restauraci? ne, obsluha byla pomalá s nevhodným chováním 20% jiné hodnocení a pocity 3% ano, obsluha byla milá a přátelská 29% ano, obsluha byla dobře jazykově vybavena 17% ano, obsluha byla rychlá a vstřícná 31% Otázka č. 8: Jste spokojen/á s cenovou nabídkou v restauraci? Co se týče spokojenosti ohledně cenové nabídky restaurace, v této oblasti se vyskytly následující odpovědi: velmi spokojeno s cenami je celkem 15 dotázaných (43%), ale sedm oslovených (20%) tvrdí, že jsou i levnější ruské restaurace. Pro devět dotázaných (26%) je restaurace příliš drahá a čtyři lidé (11%) hodnotí spokojenost s cenovou nabídkou jiným způsobem. V porovnání s názory hostů v restauraci Moskevský dvorek by se dalo usuzovat, že tato restaurace je dražší. Obrázek 18: Jste spokojen/á s cenovou nabídkou v restauraci? ne, je to moc drahá restaurace 26% jiné hodnocení 11% ano, jsem moc spokojený/á 43% ano, ale jsou levnější ruské restaurace 20% 50

51 Otázka č. 9: Jaké jídlo si nejčastěji v ruských restauracích objednáváte? Opět tu nechyběl dotaz, jaké jídlo si nejčastěji zákazníci objednávají v ruských restauracích. Výčet možností je samozřejmě nastaven naprosto totožně jako u dotazníkového šetření v případě zákazníků předešlé ruské restaurace. Nabídli jsme nejrozšířenější zástupce ruské národní kuchyně: boršč (nejčastěji si tuto polévku objednává 10 dotázaných, tj. 13%), pelmeně (6 dotázaných - 8%), vareniky (8 dotázaných - 11%), bliny plněné (10 dotázaných - 13%), soljanka (5 dotázaných - 7%), šašlik (5 dotázaných - 7%), holubci (3 dotázaní - 4%), salát šuba (2 dotázaní - 3%) a jiný pokrm zvolilo celkem 25 dotázaných (34%). Četnost jednotlivých jídel je prakticky stejná. Odpovědi hostů z obou restaurací a jejich podíly se víceméně shodují. Obrázek 19: Jaké jídlo si nejčastěji v ruských restauracích objednáváte? jiný pokrm 34% boršč 13% pelmeně 8% vareniky 11% salát šuba se sleděm 3% golubci 4% šašlik 7% soljanka 7% bliny plněné 13% 51

52 Otázka č. 10: využíváte službu této restaurace rozvoz jídel na objednávku? Zeptali jsme se, zda zákazníci využívají rozvoz jídel na objednávku, což je služba, kterou restaurace poskytuje. Osm dotazovaných (23%) uvedlo, že tuto službu využívá velmi často. Šest dotazovaných (17%) pak služby využívá nepravidelně. Sedm dotazovaných (20%) o službě ví, ale nevyužívá ji. Osm dotazovaných (23%) o rozvozu jídel na objednávku nic neví, a tudíž tuto službu nevyužívá a šest osob (17%) nemá s poskytnutím této služby dobré zkušenosti. Tady dotazníkové šetření dopadlo mnohem lépe než u předchozí restaurace, protože je patrné, že nabízenou službu má v povědomí více zákazníků a i více zákazníků tuto službu využívá. Obrázek 20: Využíváte službu této restaurace rozvoz jídel na objednávku? ne, mám s ní špatné zkušenosti 17% ano, velmi často a jsem s ní spokojený/á 23% nevyužívám a nevím o ní 23% nevyužívám, ale vím o ní 20% ano, ale nepravidelně 17% Otázka č. 11: návštěva restaurace v době polední nabídky Při dotazu, zda zákazníci navštěvují restauraci v době polední nabídky, jsme dostali následující odpovědi: ano, nabídku využívám pravidelně (tuto možnost označilo celkem 8 lidí - 23%), ano, občas ji využívám (tak odpovědělo 9 lidí - 26%), ne, v této době využívám raději jiné restaurace (tuto možnost zvolilo 8 osob - 23%) a ne, nevyužívám (takhle odpovědělo celkem 10 dotázaných - 28%). Restaurace Dnister má rozhodně větší potenciál v této oblasti než restaurace Moskevský dvorek. 52

53 Obrázek 21: Návštěva restaurace v době polední nabídky? ne, nevyužívám 28% ano, nabídku využívám pravidelně 23% ne, v této době využívám raději jiné restaurace 23% ano, občas ji využívám 26% Otázka č. 12: Zúčastnil/a byste se rád/a nějaké akce v ruské restauraci, která by byla tematicky zaměřená? Zúčastnil/a byste se rád/a nějaké akce v ruské restauraci, která by byla tematicky zaměřená? Na tuto otázku jsme obdrželi obdobnou četnost odpovědí u daných otázek jako při dotazníkovém šetření v restauraci Moskevský dvorek, tedy dva dotázaní (6%) by se rádi zúčastnili nějaké tematicky zaměřené akce v ruské restauraci, dalších sedm dotázaných (20%) sice také, ale pouze ze zvědavosti. Dvanáct z dotazovaných (34%) uvedlo, že o takovou akci by neprojevili zájem a zbylých 14 (40%) neví, jak by se v takovém případě rozhodli. Protože těch 14 nerozhodných je celkem vysoké číslo, dalo by se uskutečnit naplánování takové akce, která by tyto lidi mohla motivovat k návštěvě. Pokud by taková akce byla pečlivě naplánována a propagována, myslíme, že by to mohlo potenciální klienty přitáhnout. 53

54 Obrázek 22: Zúčastnil/a byste se rád/a nějaké akce v ruské restauraci, která by byla tematicky zaměřená? nevím 40% ano, velmi rád/a, mám zájem o ruskou kuchyni 6% ano, ale jenom ze zvědavosti 20% ne, nemám o to zájem 34% Otázka č. 13: Rozhodl/a byste se uspořádat v ruské restauraci oslavu nějaké slavnostní příležitosti? Chtěli jsme se dozvědět, zda by se někdo ze zákazníků restaurace Dnister rozhodl uspořádat v ruské restauraci oslavu nějaké slavnostní příležitosti. Z celkového počtu 35 dotázaných odpověděli čtyři lidé (11%) takto: ano, jsem rád/a, že si tu mohu uspořádat oslavu jako doma. Dva dotázaní (6%) uvedli ano, ale jenom proto, že je to v této restauraci levnější než v jiných restauracích. Osm lidí (23%) se shodlo, že by nechtěli nic podobného uspořádat v ruské restauraci a jednadvacet (60%) zbývajících neví, zda by uspořádali nějakou oslavu v ruské restauraci. Hodnocení této otázky proběhlo v obou restauracích obdobně. 54

55 Obrázek 23: Rozhodl/a byste se uspořádat v ruské restauraci oslavu nějaké slavnostní příležitosti? nevím 60% ano, jsem rád/a, že si tu mohu uspořádat oslavu jako doma 11% ano, ale jenom proto, že to tu levnější než v jiných restauracích 6% ne, nechtěl/a bych nic podobného pořádat v ruské restauraci 23% Otázka č. 14: Účast při různé příležitosti v ruské restauraci I odpovědi na otázku, jaké slavnostní příležitosti jste se zúčastnil/a nebo ji uspořádal/a v ruské restauraci, se příliš nelišily od restaurace Moskevský dvorek. Oslavu narozenin jako příležitost uvedlo celkem 9 lidí (26%), svatbu v ruské restauraci zažili 4 lidé (11%). Dva dotázaní (6%) uvedli, že se v této restauraci účastnili firemního večírku. Promoce, křtiny a smuteční hostina jsou příležitosti, kterých se v dané restauraci zatím nikdo z dotázaných (0%) nezúčastnil, ani je sám neuspořádal. Jinou akci zažilo celkem 20 lidí (57%). 55

56 Obrázek 24: Účast při různé příležitosti v ruské restauraci? oslava narozenin 26% jiná akce 57% smuteční hostina 0% promoce 0% křtiny 0% svatba 11% firemní večírek 6% Otázka č. 15: jiné ruské restaurace v Praze I v ruské restauraci Dnister jsme se zeptali, zda zákazníci znají i jiné ruské restaurace v Praze. Dvacet zákazníků uvedlo (57%), že znají pár ruských restaurací, devět lidí sice zná i jiné ruské restaurace v Praze, ale Dnister navštěvují nejraději. Pouze 6 dotázaných zná jen ruskou restauraci Dnister. Šestadvacet procent lidí (26%), kteří se účastnili dotazníkového šetření, uvedlo, že nejraději navštěvují danou restauraci. V restauraci Moskevský dvorek na stejnou otázku odpovědělo pouze šest procent dotázaných. Subjektivní oblíbenost restaurace Dnister je o poznání vyšší. 56

57 Obrázek 25: Jiné ruské restaurace v Praze? ne, neznám 17% ano, ale nejraději navštěvuji jen tuhle restauraci 26% ano, znám pár ruských restaurací 57% Restaurace Sochi Otázka č. 1: Proč jste se rozhodl/a navštívit restauraci, kde vaří ruská jídla? Třetí a poslední restaurací, kde jsme uskutečnili dotazníkové šetření, je restaurace Sochi. I zde jsme se ptali na důvody návštěvy restaurace. Sedm dotázaných (13%) navštěvuje ruskou restauraci pro uchování vzpomínek na ruskou kulturu, kam jídlo bezesporu patří. Patnáct dotázaných (28%) uvedlo jako hlavní důvod návštěvy restaurace s ruskou kuchyní to, že mají rádi ruská jídla. Zájem o ruskou kuchyni a kulturu je důvodem návštěvy takové restaurace pro dva dotázané (4%). Čtyři zákazníci (8%) uvedli, že chtěli ochutnat ruská jídla. Pro 15 dotázaných (28%) bylo hlavní motivací pozvání na jídlo od přátel. Čtyři zákazníci (8%) navštívili restauraci Sochi pouze ze zvědavosti a šest zbývajících (11%) navštívilo restauraci z jiného důvodu. Dotázaní ze všech tří restaurací uvedli dané možnosti v odlišných četnostech udání určitého důvodu. Ovšem jako důvod navštívení ruské restaurace byla odpověď mám rád/a ruská jídla u všech tří restaurací vykázána téměř se stejnou četností. 57

58 Obrázek 26: Proč jste se rozhodl/a navštívit restauraci, kde vaří ruská jídla? jenom ze zvědavosti 8% jiné důvody 11% chci si uchovat vzpomínku o ruské kultuře 13% mám rád/a ruská jídla 28% pozval/a mě kamarád/ka 28% chtěl/a jsem ochutnat ruská jídla 8% mám zájem o ruskou kuchyni a kulturu 4% Otázka č. 2: Jak jste se dozvěděl/a o této restauraci, ve které vaří ruská jídla? Abychom se dozvěděli, odkud se zákazníci o restauraci Sochi dozvěděli, položili jsme jim tento dotaz. Nejvíce z dotázaných (17 respondentů - 42%) se dozvědělo o restauraci na internetu. Od rusky mluvících přátel se informaci či tip dozvědělo celkem 9 lidí (23%). Nikdo z celkového počtu pětatřiceti dotázaných (0%) se o restauraci nedozvěděl z jakékoli reklamy. Deset zákazníků (25%) dostalo informaci o restauraci nějakým náhodným způsobem. Zbytek (4 respondenti - 10%) se o restauraci Sochi dozvěděli jinak. Je zajímavé, že nikdo se o této restauraci nedozvěděl z reklamy. I když u předchozích dvou restaurací byla tato odpověď zastoupena nízkým procentem dotázaných, vždy se objevil někdo, kdo by se o restauraci dozvěděl z reklamy. Myslíme si, že při efektivním zpracování reklamy na restauraci Sochi by se mohlo zvednout procento potenciálních zákazníků. 58

59 Obrázek 27: Jak jste se dozvěděl/a o této restauraci, ve které vaří ruská jídla? jinak 10% náhodně 25% z internetu 42% z reklamy 0% od rusky mluvících přátel 23% Otázka č. 3: Chodíte raději do tradičních národních restaurací (vietnamská, čínská, ruská, italská apod.) nebo do klasické hospody či restaurace? Počet zvolených jednotlivých odpovědí na tuto otázku je u všech tří restaurací obdobný. Sedm dotázaných (20%) v restauraci Sochi uvedlo, že nejraději chodí do stylových národních restaurací. Stejná četnost odpovědí (14 respondentů (40%) se objevila jak v odpovědi, že nejraději navštěvují klasické restaurace a hospody, tak i u odpovědi je mi to jedno, dávám přednost gurmánskému zážitku a příjemné atmosféře. 59

60 Obrázek 28: Chodíte raději do tradičních národních restaurací (vietnamská, čínská, ruská, italská apod.) nebo do klasické hospody či restaurace? raději chodím do stylových národních restaurací 20% je mi to jedno, dávám přednost gurmánskému zážitku a příjemné atmosfeře 40% raději chodím do klasických restaurací, hospod 40% Otázka č. 4: Jak často navštěvujete tuto restauraci? Na otázku, jak často navštěvujete tuto restauraci, u všech tří restaurací, kde probíhalo dotazníkové šetření, nikdo (0%) nezvolil odpověď jsem tu naposledy, už se nikdy nechci nebo nemohu vrátit. U výběru dalších možností jsme se dočkali víceméně podobných odpovědí jak u restaurace Moskevský dvorek i Dnister, tak i u restaurace Sochi. Možnost jsem tu poprvé zvolilo celkem 11 zákazníků (31%). Šest dotázaných (17%) navštěvuje restauraci několikrát za týden. Osm (23%) pak několikrát za měsíc a 10 dotázaných (29%) jen několikrát do roka. 60

61 Obrázek 29: Jak často navštěvujete tuto restauraci? několikrát do roka 29% jsem tu naposledy, už se nikdy nechci nebo nemohu vrátit 0% jsem tu poprvé 31% několikrát za měsíc 23% několikrát za týden 17% Otázka č. 5: Jaký je Váš nejčastější cíl návštěvy restaurace, v níž se podávají ruské pokrmy? Nejčastějším cílem návštěvy restaurace je pro 11 dotazovaných (27%) ochutnání jídla, pro 13 dotazovaných (32%) je to posezení s přáteli. Pro 9 zákazníků (22%) je největší motivací odpočinek v příjemném prostředí. Tři zákazníci (7%) uvádějí jako nejčastější cíl návštěvy restaurace oslavu. Jen jediný dotázaný (2%) uvedl, že jsou to nové akce a speciality, jež ho lákají opět navštívit restauraci Sochi. Čtyři dotazovaní (10%) uvádějí jiný cíl návštěvy. Stejně jako v případě restaurace Dnister převažuje odpověď, že hlavním cílem návštěvy restaurace je posezení s přáteli. Nejméně častou odpovědí u všech tří restaurací je skutečnost, že zákazníci nejčastěji navštěvují restauraci z důvodu nových akcí či specialit. Tady všechny tři restaurace mají určité mezery, které by se daly odstranit použitím například navržení nového originálního pokrmu, případně zorganizování nových akcí. 61

62 Obrázek 30: Jaký je Váš nejčastější cíl návštěvy restaurace, v níž se podávají ruské pokrmy? oslava 7% nové akce, speciality 2% jiný 10% ochutnání jídla 27% odpočinek v příjemné atmosfeře 22% posezení s přáteli, rodinou 32% Otázka č. 6: S čím jste zde nejvíc spokojeni? Nejvíce zákazníků v restauraci Sochi je spokojeno se špičkovým gurmánským zážitkem (10 respondentů - 25%), dále pak s rodinnou a přátelskou atmosférou (9 respondentů - 22%), s cenovou nabídkou (7 respondentů - 17%), profesionálním servisem (5 respondentů - 12%), zajímavým designem restaurace (5 respondentů - 12%) a s jinými vlastnostmi restaurace (5 respondentů - 12%). Podle výsledků na danou otázku ze všech tří restaurací panuje nejvíce přátelská a rodinná atmosféra v restauraci Moskevský dvorek, s cenovou nabídkou pak byli nejspokojenější zákazníci restaurace Dnister. Design restaurace nejvíce zákazníků zaujal v restauraci Sochi. 62

63 Obrázek 31: S čím jste zde nejvíc spokojeni? 12% 17% 24% 22% 12% cenová nabídka profesionální servis špičkový gurmánský zážitek 12% přátelská nebo rodinná atmosféra zajímavý design restaurace jiné vlastnosti Otázka č. 7: Jste spokojený/á s kvalitou obsluhy v restauraci? Co se týče spokojenosti s kvalitou obsluhy v restauraci, 9 zákazníků (26%) zastává názor, že obsluha je milá a přátelská, 10 zákazníků (28%) hodnotí obsluhu restaurace jako rychlou a vstřícnou. Celkem 6 dotázaných (17%) je přesvědčeno, že je obsluha dobře jazykově vybavena. Ovšem 8 zákazníků (23%) se shodlo, že obsluha byla pomalá a vykazovala prvky nevhodného chování. Dva zákazníci (6%) by pak dali přednost jinému hodnocení obsluhy. V restauraci Sochi bylo ze všech tří restaurací nejvíce negativních hodnocení na obsluhu. Nejlepší hodnocení obsluhy bylo vyjádřeno v restauraci Moskevský dvorek. 63

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza

Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Webové stránky 5* hotelů v Praze a Moskvě: komparativní analýza Bakalářská práce Albina Kupaeva Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech

Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Zachování českých zvyků v gastronomii ve vybraných regionech Bakalářská práce Pavlína Wiedermannová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Votočková Analýza provozu degustační restaurace "La Degustation Bohême Bourgeoise" Diplomová práce 2015 Analýza provozu degustační restaurace "La

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Lenka Velebilová Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce 2015 Analýza využívání trendů v cateringu Diplomová práce Bc. Lenka Velebilová Vysoká

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Jiří Havlín Podnikatelský záměr - založení rybí restaurace ve Vodňanech, městě s mnohasetletou rybářskou tradicí Bakalářská práce 2014 Podnikatelský záměr

Více

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST

NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST V V BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH WEBOVÉ PREZENTACE A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO PENZION RADOST DESIGN

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Brigita Brejchová Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce 2013 Analýza pracovní spokojenosti v hotelovém řetězci Diplomová práce

Více

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12

TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE 12 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉHO MIXU PRO VYUŽITÍ NEPOUŽÍVANÝCH PLOCH V PRAZE

Více

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem

Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Expertní analýza na téma: Zatraktivnění regionu a města vůči mladým lidem Brno 2013 Partnerství subjektů meziuniverzitní studentské sítě CZ.1.07/2.4.00/31.0157 Zatraktivnění regionu a města vůči mladým

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Venc Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce 2014 Cenová politika pražských hotelů Diplomová práce Bc. Daniel Venc Vysoká škola hotelová

Více

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU

NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH NOVÉHO PRODUKTU CESTOVNÍHO RUCHU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autorka:

Více

Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii

Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii Vývoj a změny ve středním odborném vzdělávání se zaměřením na hotelnictví a gastronomii Diplomová práce Bc. Lucie Chumová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra managementu Studijní obor:

Více

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka»

Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Podnikatelský plán: Fast Food «Palačinka» Diplomová práce Bc. Ekaterina Belyankova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková

Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY. Veronika Tesaříková Analýza konkurenčního prostředí jazykové školy XY Veronika Tesaříková Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Anna Soshkova Konvenience versus čerstvé produkty - ekonomická náročnost, nutriční hodnoty, preference zákazníků gastronomického zařízení Diplomová práce

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová

MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ. Eva Pechová MIGRACE Z VIETNAMU DO ČESKÉ REPUBLIKY V KONTEXTU PROBLEMATIKY OBCHODU S LIDMI A VYKOŘISŤOVÁNÍ Eva Pechová La Strada Česká republika, o. p. s., 2007 Projekt byl financován z dotačního programu Ministerstva

Více

Úvod. Svou práci jsem rozvrhla do tří hlavních částí:

Úvod. Svou práci jsem rozvrhla do tří hlavních částí: Úvod Tato diplomová práce na téma Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích se zabývá možnostmi vzniku konkurenceschopné gastronomické provozovny v Praze - Horních Počernicích. Tuto

Více

Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel

Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel Důležitost a význam kongresového turismu pro hotel Diplomová práce Bc. Kamila Nováková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Aneta Alterová Komunikační nástroje pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením Diplomová práce 2013 Komunikační nástroje pracovního uplatnění

Více

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách

Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Podnikatelský záměr otevření cukrárny ve Svitavách Diplomová práce Bc. Barbora Šmídová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Management hotelnictví

Více

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka

Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Vzdělávání cizinců v České republice výuka českého jazyka Magisterská diplomová práce Bc. Daniela

Více

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch

Monitoring trhu práce pro absolventy oboru cestovní ruch Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0341 Komplexní inovace oboru cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické Jihlava Závěrečná zpráva z

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola

Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola Cizinci ze třetích zemí v Jihomoravském kraji; vstupní analýza sociální integrace Hana Pořízková Miroslava Rákoczyová Robert Trbola VÚPSV, v.v.i. Výzkumné centrum Brno 2009 EVROPSKÝ FOND PRO INTEGRACI

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Simona Rožánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka. Bc. Kamila Doležalová

Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka. Bc. Kamila Doležalová Projekt na podporu cestovního ruchu v turistické lokalitě Moravského Slovácka Bc. Kamila Doležalová Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Cílem mé diplomové práce je vytvořit projekt na podporu cestovního

Více