Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Irský dluhový problém příběh skomírajícího keltského tygra Bakalářská práce Autor: Filip Čech Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Gabriela Mongodi, Ph.D. Strakonice Prosinec, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. Strakonice 6. prosince 2013 Filip Čech

3 Poděkování Děkuji všem, kteří svou podporou, znalostmi a zkušenostmi umoţnili vznik této práce. Předně tedy rodině, dále profesorskému sboru BIVŠ a v neposlední řadě vedoucí mé práce, Ing. Gabriele Mongodi, Ph.D.

4 Anotace Předmětem této práce je analýza hospodářského boomu Irska a jeho následného pádu do dluhové krize. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první jsou zachyceny všeobecné, politické, historické a demografické informace o Irsku. Druhá se detailně zabývá hospodářským zázrakem Irska. Analyzuje vývoj Irska během období boomu, detailně vysvětluje jeho růst a související události. Třetí kapitola řeší příčiny ekonomického úpadku Irska a jeho strmý pád do dluhové pasti. Dále je zde zobrazen vývoj makroekonomických veličin během dluhové krize. Poslední kapitola zachycuje konkrétní snahy Irska, jak najít efektivní cestu z krize. Jsou zde také nastíněny moţnosti, jak se Irsko můţe s dluhy vypořádat. Klíčová slova: bankovní krize, dluhová krize, finanční krize, irsko, keltský tygr, krize Annotation The objective of this work is to analyze Ireland's economic boom and its subsequent fall into a debt crisis. The work is divided into four chapters. First one describes general, political, historical and demographic background of Ireland. Second chapter is focused in detail on Ireland's economic miracle together with the related evaluation of its economic growth and related consequences. Third part is dealing with the reasons of the upcoming economic recession and following fall of Ireland into a debt trap. The impact of this recession and debt crisis is shown on various macroeconomic market indicators. Last chapter describes concrete steps of Ireland how to find an effective way from this crisis. As a result, several options are highlighted how the Ireland can deal with the final debts. Key words: banking crisis, Celtic Tiger, crisis, debt crisis, financial crisis, Ireland

5 Obsah Úvod... 8 Zvolené metody zpracování Irsko všeobecné informace Historie Irska Nezávislost Irska Irsko Demografie Irská populace Migrace v Irsku Vnitropolitická charakteristika Irska Politický systém Irska Politický vývoj Irska Irsko a zahraničí Zahraniční politika Členství v mezinárodních organizacích Irský hospodářský zázrak Vybrané makroekonomické ukazatele Hrubý domácí produkt Zaměstnanost a trh práce

6 Inflace Vývoz a dovoz Veřejný rozpočet Vzestup říše keltského tygra Vysvětlení boomu Zahraniční investice Dluhová krize a její příčiny Bankovní krize Anglo Irish Bank Realitní bublina Dopady dluhové krize Národní dluh Státní rozpočet Hrubý domácí produkt Nezaměstnanost Inflace Zahraniční obchod Cesta z krize Bankovní garance Převzetí podílu v bankách státem Anglo Irish Bank Corporation Act

7 4.3. National Asset Managenment Agency Finanční pomoc od EU Úspory a zvyšování daní Moţný vývoj Závěr Seznam použité literatury Literatura Elektronické zdroje Seznam použitých grafů a tabulek

8 Úvod Irsko bylo a je velice zajímavou zemí. Je zemí, která dala novou definici hospodářskému růstu západního světa a dokázala do té doby nepoznané. Růst hospodářství Irska od 90. let 20. století je něco, co nemá v dějinách Evropy srovnání. Nicméně z historie víme, ţe překotný růst bývá často následován pádem. To se stalo i v případě Irska. Z ekonomického premianta se rázem stala černá ovce, která se propadla na úroveň neméně výkonných ekonomik EU. Tento slavný a příkladný růst, který byl vykoupen neméně slavným pádem, se stal jednou z nejzajímavějších událostí, která píše novodobé ekonomické dějiny západního světa. V této práci se pokusím zodpovědět, co vedlo k onomu úspěchu a pádu Keltského tygra. Práce je rozdělena do několika kapitol, kde kaţdá se věnuje jedné etapě irského vývoje. Kapitola první, pojednává o historicko-politickém vývoji země. Ve druhé kapitole je zachycen vzestup Irska. Pomocí makroekonomických ukazatelů je znázorněn onen závratný vzestup. Zde je popsáno, jak k růstu došlo, co jej ovlivnilo a zapříčinilo. Zjednodušeně se dá říci, ţe Irsko bylo ve správný čas na správném místě. Je to skutečně obecně řečené, nicméně pravdivé. Irské zákony, pracovní síla, poloha, jazyková vybavenost a mnohé další faktory, byly připraveny ve správnou dobu. Doba, která je myšlena, byl počátek nového uspořádání světa - skončila studená válka, padla ţelezná opona. Nová doba přišla i v oblasti nových technologií. Začalo masové rozšiřování počítačů do firem i domácností. Svět začal spojovat nový fenomén internet. A přišlo i mnoho dalších moderních technologií. Vznikalo mnoho nových firem, které se vezly na vlně informačních technologií. Tento pokrok přicházel z velké části z USA. Tamní firmy začaly hledat most, který je propojí s Evropou. Tímto mostem se díky příznivému podnikatelskému klimatu stalo Irsko. Pokud cesta k úspěchu byla rychlá, tak pád byl ještě rychlejší. Třetí kapitola pojednává o úpadku Irska. Je zde zachycen propastný pád irské ekonomiky do nejniţších pater světové ekonomiky. Zároveň se zde dozvíme, proč se tomu tak stalo. Při hledání odpovědí zjistíme, ţe pád byl zapříčiněn mnohem snáze, neţ by se mohlo zdát. Pokud pomineme celospolečenskou vinu, respektive lenost a nezájem občanů Irska, tak hlavní viníci jsou poměrně snadno k dohledání. Jednalo se především a v první řadě o chybná rozhodnutí politiků, neskutečně 8

9 neschopný dohled nad finančními trhy a omezenost bankovního vedení. Všichni viníci však mají jedno společné nikdo nechtěl vidět, ţe jejich Keltský tygr začíná pomalu umírat. Je skutečně aţ zaráţející, jak ignorace potencionálních problémů a opíjení se dočasnými úspěchy, můţe zničit něco tak silného. Nakonec se stalo to, co si nikdo nechtěl připustit. Keltský tygr podlehl své zanedbané péči. Poslední kapitola pojednává o snaze zachránit, co se dá. Jsou zde sepsána všechna opatření, která vláda Irska přijala, ve snaze zachránit hospodářství. Říká se, ţe cesta do pekel je lemována dobrými úmysly. Zde toto pořekadlo našlo své uplatnění. Byla přijata různá opatření, která pravděpodobně způsobila škodu větší, neţ kdyţ by neexistovala. Pevně věřím, ţe tato práce přinese ucelený pohled na jednu z nejzajímavějších ekonomických událostí Evropy 21. století. Zvolené metody zpracování Pro dosaţení cíle práce byly pouţity následující metody vědecké práce: metoda indukce a dedukce a analyticko-syntetická metoda. Zvolené metody se vhodně prolínají, doplňují a jsou vhodné pro zpracování dané problematiky. Díky těmto metodám bylo moţno dosáhnout cíle práce. 9

10 1. Irsko všeobecné informace 1.1. Historie Irska 1 Od počátku dějin se Irsko snaţilo stát samostatným. Nicméně tato cesta nebyla snadná a bylo zde mnoho překáţek. Ať uţ hovoříme o vpádech Vikingů či o následné nadvládě Anglie. Irsko se často dokázalo přiblíţit k samostatnosti, ta však vţdy byla přerušena cizím zásahem Nezávislost Irska Snaha o nezávislost Irska eskalovala v anglo irskou válku. Ta započala 21. ledna 1919 a trvala aţ do 11. července Tato krvavá válka skončila uzavřením anglo-irské dohody 6. prosince Dohoda umoţnila vznik svobodného irského státu z 26 hrabství, jenţ zůstal součástí Britského dominia. Nicméně 6 hrabství zůstalo územím Velké Británie a dostalo svůj parlament. Irsko tedy bylo rozděleno na Severní Irsko a Irsko. Rozdělení Irska vedlo k občanské válce, která započala 28. června 1922 a skončila 24. Května V prosinci 1937 byla schválena nová ústava, čímţ Irsko opět oslabilo vazby na Velkou Británii. K definitivnímu odtrţení Irska od Velké Británie došlo 18. dubna 1949, kdy se Irsko definitivně oddělilo od Britského společenství Irsko Po svém osamostatnění Irsko zaţívalo léta prosperity, také však několik krizí. Po nadvládě Velké Británie, vstupovalo Irsko do světa, jako dobře připravený stát. Mělo dobré bankovnictví, právní systém či školství. Zároveň patřilo mezi jedny z nejbohatších států Evropy, protoţe nebylo postiţeno válkou. Nicméně následovala léta, která díky špatným politickým rozhodnutím pomalu posouvala Irsko níţe v ţebříčku vyspělých zemí. Postupem času však ekonomika Irska začala opět růst. Země se jiţ v roce 1973 připojila do Evropského hospodářského společenství (EHS). Toto členství pozitivně ovlivnilo ekonomiku Irska. Díky vstupu do EHS se do Irska začali přesouvat společnosti z odvětví elektroniky, chemického a farmaceutického průmyslu. Zároveň se značně zlepšilo školství, 1 Zpracováno dle: FRANK, Jan. Irsko. Libri, Praha, 2006, 144s, ISBN

11 zahraniční obchod či kultura. Ve zpětném pohledu byl vstup do EHS pro Irsko velice pozitivní. Konec 70. let a léta 80. byla pro Irsko velice bouřlivou dobou ve všech směrech. Přišly problémy s teroristickou organizací IRA, problémy ve společnosti i ekonomice. Klid a výrazný rozvoj přišly do Irska aţ v devadesátých letech. V tomto období se Irsko transformovalo z chudého člena EHS na bohatého a úspěšného spojence Demografie Irská populace Podle posledního sčítání obyvatel 2 ţije v Irsku celkem občanů. Z toho je ţen a muţů. Hustota zalidnění je 64,8 4 obyvatel/km 2. Hustota zalidnění je v rámci Evropské unie jedna z nejmenších. 5 S ohledem na vývoj počtu obyvatel je třeba připomenout, ţe od roku 1801 do roku 1841 došlo k nárůstu obyvatel ze zhruba 4 miliónů na 8 miliónů. Následoval však velký hladomor, který způsobil smrt mnoha obyvatel Irska. Další velká část obyvatelstva během druhé poloviny 19. století emigrovala. To mělo za následek, ţe populace Irska v roce 1901 činila jen obyvatel. I během první poloviny 20. století pokračovala vlna emigrace a s tím související úbytek populace. Tento trend se měnil aţ v průběhu druhé poloviny 20. století. V grafu číslo 1 je znázorněn vývoj počtu obyvatel Irska, dle údajů Irského statistického úřadu. 2 Poslední sčítání bylo v roce Zdroj: Zdroj: Central Statistics Office Ireland, [online], 2013, [ ], dostupné na 4 Zdroj: United Nations Statiscics Division. [online] 2013, [ ], dostupné na 5 Zdroj: Zdroj: Central Statistics Office Ireland, [online], 2013, [ ], dostupné na 6 Zdroj: Zdroj: Central Statistics Office Ireland, [online], 2013, [ ], dostupné na 11

12 Populace Graf 1 Vývoj populace v Irsku ( ) Vývoj populace v Irsku mezi roky Muži Ženy Celkem Rok Zdroj: CSO, vlastní zpracování Migrace v Irsku Samostatné poválečné Irsko trpělo emigrací mnoha svých občanů. Tato emigrace probíhala hlavně do USA a Velké Británie. Svého minima v počtu obyvatel dosáhlo Irsko v roce V tomto roce zde ţilo jen obyvatel. Pokles obyvatel Irska se obrátil v 70. letech, coţ je připisováno vstupu Irska do EHS. Mnoho lidí si od toho slibovalo zlepšení situace v zemi. Nicméně bouřlivá 80. léta tento trend změnila a mnoho lidí se opětovně uchýlilo k emigraci. Počátek 90. let znamenal nový nárůst obyvatelstva. Politická situace v zemi se uklidnila a pro Irsko začala zlatá léta. Imigrace měla v době ekonomického boomu na Irsko pozitivní dopad. S tím jak rostla ekonomika země a zaměstnanost, tak vznikala poptávka po pracovní síle. Tato poptávka byla z počátku pokrývána domácí nabídkou. Nicméně s růstem ekonomiky, zaměstnanosti, důchodů a úspor domácností, začala růst poptávka po větším mnoţství statků a sluţeb. Vzniklá poptávka by se dala jen těţko pokrýt z nabídky domácí pracovní síly. Respektive nedala by se dost dobře pokrýt bez výrazného nárůstu ceny práce. Tím pádem by rozvoj v určitém odvětví značně zpomalil a společně s tím by došlo k nárůstu ceny práce, 7 Zdroj: Central Statistics Office Ireland, [online], 2013, [ ], dostupné na 12

13 Migrace v tisících jelikoţ ta by se na daném trhu stala vzácnou. V tomto ohledu byla imigrace pro Irsko přínosem. Dalším kladem, který imigrace přinesla, je zvýšení příjmů státního rozpočtu. Lidé, kteří imigrovali do Irska, zde byli kvůli pokrytí nabídky práce. Díky tomu, se stali přínosem národního hospodářství Irska. Jako zaměstnanci zde totiţ platili daně. Zároveň jako příjemci důchodů zde poptávali statky a sluţby a tím dále napomáhali hospodářství země. Z výše uvedených důvodů je patrné, ţe imigrace byla pro Irsko přínosná. Jenţe tato skutečnost platí jen v dobách růstu. V případě recese hospodářství se můţe obrátit proti státu. Část imigrantů zemi opustí, ale z některých se stanou občané. Tím vyvstane problém v případě propadu hospodářství. Dojde k růstu nezaměstnanosti a tím se zvýší výdaje státu. Z dřívějšího přínosu se stává hrozba. Je tedy nutné, aby stát své dřívější příjmy transformoval na současné výdaje v podobě různých podpor či dávek. Teoreticky by to nemusel být takový problém. Lidé v době růstu poskytli v podobě daní dostatečné prostředky na pokrytí nastalé situace. Nicméně neţijeme v učebnicích či ideálech. Vláda v době růstu obvykle nemyslý na horší časy a nespoří, nýbrţ motivována výší příjmu, ještě více utrácí. Graf 2 Migrace v Irsku Migrace v Irsku Rok Zdroj: CSO, vlastní zpracování 8 8 Zdroj: Central Statistics Office Ireland, [online], 2013, [ ], dostupné na 13

14 1.3. Vnitropolitická charakteristika Irska Politický systém Irska 9 Politický systém v Irsku je dvoukomorový parlament s presidentem v čele státu. Tento parlamentní systém se nazývá Oireachtas. V Irsku je hlavou státu president. Ten je volen v přímé volbě a zastává svoji funkci po dobu 7 let, kdy můţe být opět zvolen. President zde můţe vládnout nejvíce po dvě období, tedy 14 let. Více ho jiţ není moţno zvolit. Presidentem v Irsku se můţe stát v podstatě jakýkoliv občan Irska, jemuţ je alespoň 35 let. Irský president nemá téměř ţádné pravomoci a jeho hlavní funkcí je reprezentace státu. V současné době je presidentem Irska Michael D. Higgins, který je jiţ 9. irským presidentem. Zvolen do funkce byl 11. listopadu Zákonodárnou moc v Irsku představuje dvoukomorový parlament. Ten se skládá z horní komory a dolní komory. Horní komora neboli senát se nazývá Seanad Éireann, má 60 členů. Dolní komora se nazývá Dáil Éireann a má v současnosti 166 členů, z nichţ jeden je předsedou Politický vývoj Irska 10 Od svého vzniku měla republika Irsko aţ do roku 1972 rozdělenu politickou moc mezi dvě strany. Jednalo se o stranou Fianna Fáil, jenţ politické scéně Irska vydrţela vládnout po dlouhou dobu. Druhou stranou byla Fine Gael. Ta se dostala k moci v roce 1972, nicméně nepřinesla nic nového a voliči ji v následujícím volebním období opakovaně nezvolili. V roce 1977 byla pomocí hlasů voličů k moci opět dovedena Fianna Fáil. Ta měla ve svém volebním období značné problémy. Nicméně podařilo se jí je korigovat. Přes problémy tedy vydrţela celé volební období, kdy vládla jako jednobarevná vláda. 80. léta však byla pro zemi velice nestabilní a v letech 1981 a 1982 se na tamní politické scéně vystřídaly hned tři vlády. Velkou změnou pro Irsko představoval rok V tomto roce vyhrála volby strana Fianna Fáil. Ta vytvořila koalici se stranou Fine Gael a nově vznikla strana Progressive Democrets. Rok 1987, kromě zmíněné koalice, přinesl tzv. Program národní obnovy. Tento program, který vznikl podporou silné koalice, přinesl do Irska výraznou změnu. Jednalo se 9 Zpracováno dle: Wikipedia, Politics of the Republic of Ireland, [online], 2013 [ ]. dostupné na 10 Zpracováno dle: FRANK, Jan. Libri, Praha, 2006, 144s, ISBN

15 hlavně o jakousi formu plánování, která byla známa ze zemí, jako je Japonsko či Francie. Tato politika přetrvala v Irsku aţ do dnešních dnů. Z počátku nebyl efekt nové politiky příliš zřetelný. Ačkoli to bylo právě to, co přineslo Irsku onu ekonomickou prosperitu. Díky svému pomalému nástupu, Fianna Fáil jiţ další volby nevyhrála. Následující léta vznikaly menší strany, které začaly odebírat hlasy největším hráčům. Během roku 1994 nastal krach koalice Fianna Fáil a Labou Party. Strana Labour Party zaloţila novou koalici se stranou Fine Gael a Democratic Left. I přes malá očekávání se koalice představila jako silná vláda a vydrţela po celé volební období. Úspěšná vláda koalice nepřetrvala a v dalších volbách v roce 1997 se k moci opět vrátila strana Fianna Fáil. Ta své vítězství opakovala i ve volbách následujících. Díky těmto vítězstvím se stala první stranou v Irsku, která byla zvolena třikrát v řadě. Dominanci strany Fianna Fáil ukončila aţ krize, postihující Irsko velice tvrdě. Poslední volby v roce 2011 vyhrála strana Fine Gael, která uzavřela koalici s levicovou stranou Labour Party Irsko a zahraničí Zahraniční politika 11 Pro Irsko je typická závislost na Velké Británii, která je daná historickými vazbami a hlavně geografickou polohou Irska. Z této závislosti se Irsko postupem času snaţilo vymanit. Jedním z velkých mezníků v tomto ohledu byl vstup do Evropského hospodářského společenství (EHS) v roce Díky tomu se Irsko dostalo do evropských institucí a tato situace mu pomohla v přesměrování svých zájmů na kontinentální Evropu. Po staletí trvající protibritské nálady se zmírňovaly společně s růstem ekonomiky Irska, který započal v devadesátých letech. Pro Irsko je také do značné míry typické silné pouto se Spojenými státy americkými. Prvopočátek tohoto vztahu byl zaloţen díky emigraci miliónů Irů do USA. Ekonomické vztahy s USA se nejvíce prohlubovaly od počátku devadesátých let, kdy pro řadu amerických firem bylo Irsko velice lákavé. Důvody této obliby spočívaly v tom, ţe komunikačním jazykem je v Irsku angličtina, nízké daně a mzdy zaměstnanců. Irsko tedy bylo ideálním kandidátem pro řadu firem z USA, které chtěly expandovat do Evropy. Právě tato spolupráce 11 Zpracováno dle: Department of Foreign Affairs and Trade, [online]. 2013, [ ]. dostupné na 15

16 s USA se pro Irsko stala více neţ zásadní v jeho budoucím vývoji. Hlavně díky společnostem ze Spojených států se Irsku podařila nastartovat ekonomika v přímo ukázkovém tempu a zahájit Irský hospodářský zázrak Členství v mezinárodních organizacích Od svého zaloţení se Irsko snaţilo co nejvíce proniknout do mezinárodního dění. Nevýhodná geografická poloha Irsku znesnadňovala vstup do mezinárodního světa obchodu. Nicméně to se začalo postupem času měnit. Hlavní roli, zde sehrál vstup Irska do EHS. Tím Irsko zmírnilo závislost na Velké Británii a umoţnilo mu směřovat svoji zahraniční politiku na kontinentální Evropu. Od svého vstupu do EHS se tedy Irsko co nejvíce snaţilo dosáhnout rovnoprávnosti v institucích EHS. Do června roku 2013 Irsko předsedalo Evropské unii. Irsko je také členem v následujících organizacích 12 : ADB (nonregional member), Australia Group, BIS, CD, CE, EAPC, EBRD, ECB, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, FATF, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD (partners), IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC (NGOs), MIGA, MINURSO, MONUSCO, NEA, NSG, OAS (observer), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNOCI, UNRWA, UNTSO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC 12 Zdroj: Central Intelligence Agency, [online], 2012 [ ] dostupné na: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ei.html 16

17 EUR 2. Irský hospodářský zázrak 2.1. Vybrané makroekonomické ukazatele Před vstupem do EHS byla irská ekonomika výrazně závislá na Velké Británii. Tento fakt způsobovala hlavně geografická poloha Irska. Nicméně vstupem Irska do EHS se tato situace začala měnit. Díky tomuto kroku se Irsku otevřely nové moţnosti. Začala snaha o omezení závislosti Irska na Velké Británii a o navázání obchodních kontaktů v Evropě Hrubý domácí produkt Hrubý domácí produkt představuje tok zboţí a sluţeb, které jsou vyrobené v určité zemi za dané období. Hrubý domácí produkt je základním makroekonomickým ukazatelem, podle kterého můţeme určit výkonnost ekonomiky a ţivotní úroveň daného státu. Zahrnuje statky dlouhodobé i krátkodobé spotřeby. 13 Hrubý domácí produkt v Irsku rostl prakticky nepřetrţitě od vzniku Irska, avšak tento růst nebyl nijak výrazný. První výraznější změnu v tomto ohledu přinesl rok 1973, kdy se Irsko stalo novým členem EHS. Na grafu níţe je vidět vývoj reálného HDP na obyvatele (v běţných cenách) v Irsku v EUR. Graf 3 HDP per capita Irsko ( ) HDP na obyvatele v tržních cenách EUR na obyvatele Zdroj: EUROSTAT, vlastní zpracování Zdroj: Holman, Robert. Ekonomie. 4. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2005, 710 s., ISBN Zdroj: Eurostat, [online], 2013, [ ], dostupné na epp.eurostat.ec.europa.eu 17

18 % Na grafu číslo 3 můţeme názorně vidět, ţe zhruba od roku 1995 byl růst poměrně plynulý. Zastavil se aţ v roce 2008 v důsledku krize. Absolutně nevyššího růstu reálného HDP na obyvatele bylo dosaţeno na konci devadesátých let. Graf 4 Roční změna reálného HDP Irsko ( ) 12 Meziroční změna HDP Zdroj: EUROSTAT, vlastní zpracování 15 Graf číslo 4 znázorňuje procentuální změnu HDP Irska v letech Je zde vidět zřetelný a velice silný nárůst HDP, který ukončila aţ krize roku Tento nárůst byl skutečně velice markantní v porovnání s tempem růstu HDP v EU. Na grafu číslo 5 je zobrazena reálná roční změna HDP pro Evropskou unii. Je zde vidět, ţe reálné HDP Evropské unie rostlo pomaleji v porovnání s HDP Irska. V této časové periodě se po hospodářské stránce zemím Evropské unie také dobře dařilo. V porovnání s meziročním nárůstem reálného HDP v Irsku, je jasně vidět, ţe ekonomika Irska v daném období skutečně excelovala. 15 Zdroj: Eurostat, [online], 2013, [ ], dostupné na epp.eurostat.ec.europa.eu 18

19 % Graf 5 Roční změna reálného HDP EU(28) ( ) Roční % změna HDP v EU (28) Zdroj: EUROSTAT, vlastní zpracování 16 Další neméně zajímavá ukázka HDP jednotlivých ekonomik je vyjádření HDP na obyvatele pomocí standardů kupní síly. Standard kupní síly (PPS) - jedná se o uměle vytvořenou měnovou jednotku, která je vyuţívána v mezinárodních srovnáních. Největší výhodou standardu kupní síly je, ţe se zde do určité míry vyrovnávají rozdíly, které jsou mezi kupní silou národních měn jednotlivých států. Zjednodušeně můţeme říct, ţe za jeden PPS by bylo moţno koupit stejné mnoţství zboţí či sluţeb ve všech porovnávaných zemích. 17 Právě s vyuţitím standardu kupní síly je vytvořen graf číslo 6. Na grafu je HDP na obyvatele vyjádřené ve standardu kupní síly v relaci k průměru EU 28, který je roven 100. V případě, ţe je index v určité zemi vyšší neţ 100, znamená to, ţe HDP na obyvatele této země je vyšší, neţ je průměr EU 28 a naopak. Díky porovnání standardu kupní síly je vidět, ţe Irsko vysoce převyšovalo průměr EU. V této době patřila výše standardu kupní síly k nejvyšším v EU. 16 Zdroj: Eurostat. [online], 2013 [ ]. dostupné na epp.eurostat.ec.europa.eu 17 Zdroj: Český statistický úřad, Evropský srovnávací program. [online] 2013[ ]. dostupné na 19

20 % Graf 6 HDP v Irsku v PPS, EU 28, ( ) HDP v Irksku v PPS Zdroj: EUROSTAT, vlastní zpracování Zaměstnanost a trh práce Pokud se podíváme do historie Irska, tak snadno zjistíme, ţe nezaměstnanost, zde byla velkým problémem po většinu času. V podstatě se dá říci, ţe do počátku Irského hospodářského boomu, se Irsko potýkalo s nedostatečnou nabídkou pracovních míst. Irský lid se s touto situací naučil vypořádat po svém. Kdyţ byl velký nedostatek pracovních míst, tak řada lidí jednoduše změnila trh. Částečně to bylo způsobeno tím, ţe Irsku se nedařilo vytvořit takové prostředí na trhu, které by umoţňovalo jeho rozvoj. Z tohoto důvodu bylo pro mnoho lidí snadnější emigrovat a hledat práci jinde, neţ doufat v zázrak. Ten se však v devadesátých letech dostavil a vše se začalo obracet k lepšímu. Zaměstnanost začala prudce růst, stejně jako poptávka po pracovní síle. Od počátku devadesátých let začíná prudký pokles nezaměstnanosti. Ten byl zapříčiněn otevřením Irska světu a příchodem nových zahraničních firem, které zde zakládaly své pobočky pro expanzi do Evropské unie. Na grafu číslo 7 je znázorněna změna míry nezaměstnanosti v Irsku. Je vidět velmi zřetelný pokles nezaměstnanosti během devadesátých let. Tento pokles kulminoval počátkem 18 Zdroj: Zdroj: Eurostat. [online], 2013, [ ]. dostupné na epp.eurostat.ec.europa.eu 20

21 nového tisíciletí. Zároveň je zde zobrazen obrovský rozdíl mezi zaměstnaností v eurozóně (EU12) 19 a Irska. Společně s předcházejícími informacemi o HDP, je zde jasně vidět téměř raketový vzestup ekonomiky Irska. Graf 7 Míra nezaměstnanosti v Irsku a Eurozóně ( ) Zdroj: EUROPEAN COMMISSION 20 Na grafu je vidět, ţe míra nezaměstnanosti klesla z téměř 16% v roce 1993 aţ na úroveň okolo 4 % v roce Od roku 1993 do roku 2001, tedy v době největšího růstu zaměstnanosti, poklesla nezaměstnanost v Irsku téměř o 12% během 8 let. Po roce 2001 se nezaměstnanost ustálila na rozmezí 4 5 %. Takto stabilní byla nezaměstnanost i přes skutečnost, ţe Irsko jako jedna z prvních zemí Evropské unie, otevřelo svůj pracovní trh pro občany členských zemí EU. Na grafu číslo 8, vidíme zobrazenou celkovou zaměstnanost v Irsku. Míra zaměstnanosti a nezaměstnanosti má být z logiky věci inverzní. V případě, ţe porovnáme tyto údaje s údaji z grafu číslo 7, tak uvidíme inverzní průběh obou grafů členů eurozóny (2006): Rakousko (AT), Belgie (BE), Finsko (FI), Francie (FR), Německo (DE), Irsko (IE), Italie (IT), Lucembursko (LU), Holandsko (NL), Portugalsko (PT), Španělsko (ES), Řecko (EL) 20 European Commission, Ireland's economic crisis [online], 2012, [ ], dostupné na 21

22 % Graf 8 Míra zaměstnanosti Irsko ( ) Míra zaměstnanosti Irsko Zdroj: EUROSTAT, vlastní zpracování 21 S ohledem na zaměstnanost je ještě příhodné uvést zaměstnanost v jednotlivých sektorech ekonomiky. Výše jednotlivých ukazatelů je velice podobná jako v ostatních vyspělých zemích světa. Klasicky největší podíl na zaměstnanosti mají sluţby. Ve sluţbách bylo v Irsku v poslední dekádě zaměstnáno stabilně něco přes 60 % z celkového počtu zaměstnaných osob. Pro rok 2012 to bylo jiţ 72%. Jak bylo uvedeno, podíl zaměstnanců ve sluţbách je v posledních letech téměř totoţný. Nicméně od roku 1958 do roku 2001 se podíl zaměstnanců v sektoru sluţeb zvýšil o více neţ 25 %. I tato skutečnost nikterak nevybočuje ze standardu ostatních vyspělých zemí. Největší vliv mají klasické sluţby, jakou je finančnictví a bankovní sektor, či právní sluţby. Důleţitý je také turismus a sluţby, jenţ s ním souvisí. Například ubytovací zařízení, pohostinství či sluţby pro volnočasové aktivity. Je také bezesporu zajímavé, ţe oproti zbytku EU, tvoří poměrně velkou část zaměstnanců ve sluţbách operátoři call center. To je způsobeno zejména tím, ţe je zde úřední jazyk angličtina a ţe mezi místními je dostatek kvalifikovaných zaměstnanců Zdroj: Eurostat, [online], 2013, [ ], dostupné na epp.eurostat.ec.europa.eu 22 Zdroj: Central Intelligence Agency, [online], 2012, [ ] dostupné na: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ei.html 22

23 Druhým sektorem je podle výše zaměstnanosti průmysl. Celkový podíl sekundárního sektoru ekonomiky na HDP byl v roce % 23. Tento stav se do současnosti změnil, Irsko se jednoduše začalo pro západní společnosti stávat drahým. Sektor průmyslu však velice napomohl k zázračnému růstu Irska od devadesátých let. Hlavním tahounem tohoto sektoru se staly moderní technologie. Díky velice příznivým podnikatelským podmínkám se podařilo nalákat mnoho zahraničních investorů. Stejně jako ostatní vyspělé země i Irsko má sektor s nejmenší zaměstnaností tvořen pracovníky v zemědělství. Tento sektor si drţí jen několik málo procent z celkové zaměstnanosti a má dlouhodobě klesající trend. V současnosti je to jen 1,8% 24. Je zde obsaţena hlavně zemědělská produkce, rybolov a lesnictví. Jistou roli zde hraje také těţba nerostných surovin Inflace Další z neméně důleţitých ukazatelů výkonu ekonomiky státu je inflace. Pro zobrazení inflace v Irsku je pouţit index spotřebitelských cen. Je zvolen pro to, ţe je to všeobecně nejpouţívanější způsob měření inflace, který je pouţíván statistiky. V indexu spotřebitelských cen se pouţívá tzv. spotřební koš. Spotřební koš je tvořen tak, aby co nejlépe zachycoval strukturu spotřeby běţných domácností. Spotřební koš tedy zahrnuje ceny např. potravin, alkoholu, bydlení, dopravy, kultury, vzdělávání, zdravotnictví atp. Statistický úřad poté pravidelně sleduje ceny všech sloţek spotřebního koše a zaznamenává jejich změny. 25 Na grafu číslo 9 je zachycen vývoj inflace, zachycující roční změnu indexu spotřebitelských cen mezi roky Pomocí grafu indexu spotřebitelských cen je jasně patrný vývoj inflace v Irsku. 23 Zdroj: Central Statistics Office Ireland, [online], 2013, [ ], dostupné na 24 Zdroj: Zdroj: Central Intelligence Agency, [online], 2012, [ ] dostupné na: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ei.html 25 Zpracováno dle: Český statistický úřad, Inflace, míra inflace metodika, 2013, ( ), dostupné na 23

24 Graf 9 Roční změna indexu spotřebitelských cen ( ) Roční změna indexu spotřebitelských cen, % Zdroj: CSO, vlastní zpracování Vývoz a dovoz Od počátku devadesátých let se Irsko stávalo otevřenou ekonomikou a postupně si začalo zlepšovat obchodní bilanci. Díky své otevřenosti a dobrým podmínkám pro zahraniční subjekty se Irskému zahraničnímu obchodu začalo dobře dařit. Toto tvrzení dobře dokládají konkrétní čísla vývozu a dovozu Irska. Na základě údajů je dobře patrné, ţe zahraniční obchod Irska je v dobré kondici a od počátku devadesátých let vykazuje přebytek obchodní bilance. Tento stav je znázorněn na grafu číslo Zdroj: Central Statistics Office Ireland, [online], 2013, [ ], dostupné na 24

25 miliard EUR Graf 10 Zahraniční obchod Irsko ( ) Vývoj zahraničního obchodu 25 Zdroj: CSO, vlastní zpracování 27 Vidíme, ţe například v roce 1990 činil export Irska 18,2 miliard EUR. V roce 2002 to však bylo jiţ 93,68 miliard EUR. Tento fakt je zapříčiněn hlavně zahraničními společnostmi, které zde mají své pobočky. Odhaduje se, ţe zahraniční firmy, které působí v Irsku, exportují své zboţí z téměř 95%. Například můţeme zmínit firmy Intel, Microsoft a Dell. Nicméně samotný export není vše. Důleţitá je celková obchodní bilance. Tu má Irsko vynikající. Od počátku devadesátých let je stále v přebytku, který má převáţně rostoucí tendenci. Jen v roce 2002 tvořil tento přebytek přes 38 miliard EUR. Časopis Spiegel napsal v roce 2005 článek o úspěchu Irska na poli softwarových produktů. V tomto článku píše, ţe jen za rok 2003 Irsko exportovalo software v hodnotě 14 miliard EUR a předstihlo tak ostatní státy světa. Tím překonalo USA či Čínu. 28 Irský zahraniční obchod nebyl výrazně zasaţen recesemi různých odvětví. Tato skutečnost je zaloţena na exportu z různorodých odvětví. Irsko totiţ není závislé na jedné dominující části průmyslu, ale Irský exportní průmysl se skládá z více odvětví. Coţ mu poskytuje jistou ochranu proti recesi jednotlivých odvětví. Skladbu odvětví ilustruje přiloţená tabulka číslo 1. Obchodní bilance export Import 27 Zdroj: Central Statistics Office Ireland. [online] [ ], dostupné na 28 Hoffmann, Kevin. Ireland. Spiegel. [online]. 2005, [ ]. Dostupné z

26 Tabulka 1 Vývoz podle tříd SITC ( ) (Hodnoty v milionech dolarů, růst a podíly v procentech) SITC 2008 Průměrný růst (%) podíl ,3 8,7 0,2 9, ,5 11,5-9,9 1, ,2 25,4 30,7 1, ,0 8,7 10,6 51, ,8 2,5-1,7 1, ,3-1,0-9,1 21, ,3 1,5 13,2 10, ,0-3,1 7,7 3,2 Celkem ,4 5 4,4 100 Zdroj: UNITED NATIONS, vlastní zpracování 29 Pro rozdělení exportu je pouţita mezinárodní klasifikace SITC. V této klasifikaci je export rozdělen do deseti různých tříd. Jednotlivé třídy jsou následující: 30 0, Potraviny a ţivá zvířata; 1, Nápoje a tabák; 2, Suroviny nepoţivatelné s výjimkou paliv 3, Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 4, Ţivočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 5, Chemikálie a jiné příbuzné výrobky jinde neuvedené 6, Trţní výrobky tříděné hlavně podle materiálu 7, Stroje a dopravní prostředky 8, Průmyslové spotřební zboţí 9, Komodity a předměty obchodu jinde nezatříděné 29 Zdroj: United Nations Commodity Trade Statistics Database. [online], 2013 [ ]. Dostupné na: 30 Zdroj: Český statistický úřad, Standardní mezinárodní klasifikace zboţí, 4. revize. [online] [ ]. dostupné na 26

27 Z uvedené tabulky vyplívá, ţe jednoznačně největší podíl na celkovém vývozu z Irska má třída 5, tedy Chemikálie a jiné příbuzné výrobky jinde neuvedené. Největší z této skupiny a zároveň nejvíce vyváţená poloţka jsou léky. Celkem jich za rok 2007 bylo vyvezeno za více neţ 15 miliard USD 31. I ostatní výrobky z páté třídy tvoří vrchol vývozu. Z pěti nejvyváţenějších produktů Irska mezi lety jsou čtyři z páté třídy. Druhá nejvýznamnější třída dle klasifikace SITC je třída 7, tedy stroje a dopravní prostředky. Zde podle uvedených údajů bylo v roce 2008 celkem vyvezeno zboţí za více neţ 27 miliard USD 32. Největší podíl na vývozu této skupiny měly v roce 2007 stroje pro automatické zpracování dat. Jen podíl této skupiny na celkovém exportu činil v roce 2007 téměř 12 miliard USD. V první desítce top exportu z Irska za rok , obsadila sedmá třída tři místa. Třetí největší poloţka irského exportu je třída 8, kterou tvoří průmyslové spotřební zboţí. V roce 2008 tvořila třída celých 13 miliard USD. Nejvýznamnější skupinou z této třídy jsou ortopedické pomůcky. Jen za rok 2007 jich bylo vyvezeno za více neţ 3 miliardy USD. Ortopedické pomůcky zároveň obsadily 9. místo v top ten irského exportu. Pro zobrazení exportu Irska v rámci jednotlivých zemí, je přiloţena tabulka číslo 2. V této tabulce je seznam zemí, seřazen podle objemu celkového příjmu exportu Irska. 31 Zdroj: United Nations Commodity Trade Statistics Database. [online], 2013 [ ]. Dostupné na: 32 Zdroj: United Nations Commodity Trade Statistics Database. [online], 2013 [ ]. Dostupné na: 27

28 Tabulka 2 Export do Irska dle tříd SITC (2008) Zdroj: UNITED NATIONS, vlastní zpracování 33 Z tabulky je zřetelné, ţe největším dovozcem irského zboţí je USA, po které následuje Velká Británie a Belgie. Na grafu číslo 10 (viz. str. 25) je vidět, ţe křivka dovozu prakticky kopíruje křivku vývozu. Změna ve výši exportu přímo ovlivňuje výši dovozu. Je to způsobeno tím, ţe irsko nemá dostatečnou surovinovou základnu. Tedy, ţe na vlastní produkci potřebuje dovézt suroviny či díly pro další zpracování. Export hlavních zemí podle tříd SITC v roce 2008 (Hodnota celkem v milionech dolarů) Země Celkem Podíly podle tříd SITC (%) USA ,5 2,1 0,1 0,2 64,5 0,6 11,4 17,3 3,7 Velká Británie ,4 25,3 2,5 2,8 31,0 5,0 19,2 9,3 4,8 Belgie ,2 1,4 0,5 0,0 92,3 0,2 3,3 1,9 0,4 Něměcko 8 979,9 5,1 1,9 0,3 34,0 4,3 41,1 8,7 4,5 Francie 7 310,8 10,5 1,5 0,3 47,1 1,1 28,0 9,1 2,5 Španělsko 5 277,5 5,9 2,3 0,3 68,7 1,3 14,0 5,4 2,1 Nizozemí 4 453,3 12,3 5,0 1,8 18,1 1,1 28,3 30,3 3,0 Itálie 4 431,8 12,2 1,3 0,9 57,1 1,7 13,9 10,1 2,9 Švýcarsko 3 759,3 0,6 0,1 0,0 90,9 0,3 4,9 1,5 1,7 Japonsko 2 502,3 1,7 0,0 0,0 36,2 0,8 25,6 32,7 2,9 Svět ,5 9,6 1,5 1,0 51,2 1,9 21,4 10,3 3,2 Velký podíl exportu Irska zaujímá farmaceutický a chemický průmysl. Na celou fázi výrobního procesu Irsko nemá potřebné suroviny a je třeba je dováţet. Obdobně to platí v elektrotechnickém průmyslu. Proto pokles zahraniční poptávky a tudíţ i exportu Irska, nutně znamená pokles dovozu do Irska. Proto tyto křivky téměř kopírují svůj tvar. Co se sloţení dovozu do Irska týče, tradičně největší část tvoří části a příslušenství kancelářských strojů, auta a ropné produkty. Tyto suroviny a výroky jsou od devadesátých let, co se hodnoty týká největší poloţkou importu Irska. V tabulce číslo 3, naleznete údaje o sloţení a hodnotě importu zboţí do Irska. V tabulce je opět pouţito členění do skupin SITC, dle druhu dováţeného zboţí. Hodnota dané skupiny dle SITC je zachycena pro rok 2008 a je zde uvedena změna mezi lety Zdroj: United Nations Commodity Trade Statistics Database. [online], 2013 [ ]. Dostupné na: 28

29 Tabulka 3 Dovoz dle SITC ( ) (Hodnoty v milionech dolarů, růst a podíly v procentech) SITC 2008 Průměrný růst (%) podíl ,4 13,4 5,2 9, ,3 7,6-11,8 1, ,2 30,8 23,1 11, ,5 8,5 9,1 14, ,1 9,6-4,2 9, ,8 2,0-16,2 34, ,2 6,6-4,1 11, ,6 8,6 6,9 6,6 Celkem ,1 7,7-3,6 100 Zdroj: UNITED NATIONS, vlastní zpracování 34 Jednoznačně největší podíl z celkového importu zboţí do Irska zaujímá Velká Británie. Je tedy patrné, ţe i přes dlouholetou snahu Irska na zmenšení vlivu Velké Británie, je to právě ona, kdo je největším dovozcem zboţí do Irska. Tato skutečnost se však v průběhu let mění. Velká Británie je sice suverénně největší dovozce do Irska, nicméně v posledních letech se jí začíná vyrovnávat dovoz z ostatních zemí EU. To platí v případě, ţe bereme země EU (bez UK) jako jednotného exportéra. Co se týče jednotlivých zemí, tak pozice Velké Británie je naprosto neohrozitelná a nezdá se, ţe by v budoucnu nějaký stát převzal její prvenství. Na druhém místě v podílu celkového dovozu do Irska jsou tedy ostatní země evropské unie (bez UK). A třetí příčku z celkového importu zaujímají Spojené státy americké společně s Kanadou. Na přiloţené tabulce číslo 4 je zobrazen dovoz největších importérů do Irska a hodnota jejich dovozu za vybrané roky. Hodnota dovozu je vyjádřena v tisících EUR. 34 Zdroj: United Nations Commodity Trade Statistics Database. [online], 2013 [ ]. Dostupné na: 29

30 Tabulka 4 Hodnota importu do Irska ( ) UK EU (bez UK a Severního Irska) USA + Kanada Zdroj: CSO, vlastní zpracování Veřejný rozpočet Hodnota importu do Irska v tisících EUR Zde jsou zahrnuty ekonomicko-peněţní vztahy mezi státem Irsko a všemi subjekty. Je zde zřetelně vidět efekt irského hospodářského zázraku. Ten měl více neţ pozitivní dopad nejen na celou ekonomiku Irska, ale i na výši vládního dluhu. Na grafu 11 je zobrazen pokles dluhu k HDP, jenţ započal v polovině 90. let a byl ukončen aţ krizí. Graf 11 Vládní dluh Irska k HDP v %, ( ) Zdroj: TRADING ECONOMICS 36 Na grafu je tedy zřetelně zobrazen pokles státního dluhu v poměru k HDP a to z 93,5% v roce 1991 aţ na skvělou hodnotu 24,8% HDP v roce Tento pokles státního dluhu je opravdu markantní a výborně ilustruje ohromující sílu a rychlost vzestupu Irska během éry tzv. ekonomického zázraku. 35 Zdroj: Central Statistics Office Ireland. [online] [ ], dostupné na 36 Zdroj: Trading Economist, [online] [2013/10/10]. Dostupné na 30

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová

AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE. Markéta Hejlová AKTUÁLNÍ EKONOMICKÁ SITUACE ŘECKA V KONTEXTU TZV. EUROKRIZE Markéta Hejlová OBECNÁ CHARAKTERISTIKA Oficiální název: Řecká republika rozloha: 131 990 m 2 počet obyvatel: 10 787 960 hustota zalidnění: 81,75/m

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Stabilita bankovního sektoru,

Stabilita bankovního sektoru, Stabilita bankovního sektoru, nové regulatorní požadavky a trendy v úvěrování doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. hlavní ekonom 23.2.2012 Aktuální hospodářský růst ČR Česká ekonomika byla podle předběžných údajů

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Únor 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká národní banka (ČNB) podle očekávání potvrdila nastavení měnové politiky i na druhém měnovém jednání v

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI

EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EVROPSKÁ UNIE A JEJÍ OBCHODNÍ PARTNEŘI EU jako přední světový vývozce zboží a služeb a největší světový zdroj přímých zahraničních investic zaujímá dominantní místo na světovém trhu. Dochází však k posunům

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

Oslabení měnového kurzu

Oslabení měnového kurzu Oslabení měnového kurzu Intervence: pojistka proti deflaci a recesi Vladimír Tomšík Česká národní banka Výchozí podmínky Mezinárodní srovnání: hospodářský růst Dlouhé období hospodářského útlumu, přičemž

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký?

Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Český finanční sektor: jakou má strukturu a jak je velký? Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace při příležitosti emise zlaté pamětní mince Žďákovský most Vystrkov, 5. května

Více

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY

STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY IVETA OCÁSKOVÁ VÝKONNÁ ŘEDITELKA PRO KORPORÁTNÍ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKA STROJÍRENSTVÍ & EXPORT Z POHLEDU BANKY STROJÍRENSKÉ FÓRUM 2015 STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI Většina strojírenských společností patří

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce

International Migration Outlook: SOPEMI 2010. Summary in Czech. Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010. Přehled v českém jazyce International Migration Outlook: SOPEMI 2010 Summary in Czech Výhled v oblasti mezinárodní migrace: SOPEMI 2010 Přehled v českém jazyce Mezinárodní migrace je nadále jedním z nejdůleţitějších politických

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART

Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART Řízení dluhů ve veřejném sektoru Zkušenosti z Francouzské asociace municipalit SAN de SENART Praha, 9. červen 2011 Agenda Řízení dluhů v rámci francouzských místních úřadů SAN de SENART krátká prezentace

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7

Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 Ekonomiky Švédska, Finska a Dánska KEU 7 6. Fiskální disciplína Severský model: charakteristiky 1. Vysoká míra přerozdělování, rozsáhlý systém sociální péče, vysoká celková daňová kvóta, vysoká míra vyrovnávání

Více

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011

Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Mohou si české domácnosti dovolit další zadlužování? Petr Bittner Ekonomické a strategické analýzy 09/2011 Zadluženost domácností rostla v předkrizových letech enormním tempem. To bylo odrazem rostoucí

Více

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU

Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU Srovnání makroekonomického vývoje Česka a Slovenska a jejich postojů k měnové integraci v EU PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ ukončila rok 2006 bez stabilní vlády. Pravicová ODS, která loni v červnu vyhrála parlamentní volby, získala druhý pokus

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007

Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 1 Financování vlastního bydlení v inflačním m prostřed edí Přednáška u příležitosti XV. evropského kongresu Evropského sdružení stavebních spořitelen v Praze ve dnech 24. až 26. 10. 2007 Prof. Dr. Dr.

Více

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014

KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB. Mojmír Hampl. Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 KURZ JAKO NÁSTROJ CÍLOVÁNÍ INFLACE: DOSAVADNÍ ZKUŠENOST ČNB Mojmír Hampl Ekofórum, VŠE, Praha, 24.11.2014 Situace v letech 2012-2013 Klíčovou MP sazbu jsme v listopadu 2012 snížili na 0,05 % (technická

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Říjen 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V říjnu vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po stejném růstu v měsíci záři. Vývoj inflace

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

cností Miroslav Singer

cností Miroslav Singer Zadluženost domácnost cností v ČR R podle poznatků ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Česká národní banka Euro setkání Život na dluh Corinthia Towers hotel, 25. května 27 Hlavní témata Spotřeba domácností:

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů

Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Finanční gramotnost: základ individuální zodpovědnosti občanů Eva Zamrazilová členka bankovní rady Vysoká škola ekonomická Praha, 14.1.2010 Specifika současné finanční krize Rozšířila se z relativně málo

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR

Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR Konvergence české ekonomiky, výhled spotřeby elektrické energie a měnová politika v ČR doc. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D. Vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB 17. května 2007 Parlament České republiky

Více

Pružnost trhu práce a EU

Pružnost trhu práce a EU Pružnost trhu práce a EU Kamil Galuščák (ČNB) Smilovice, 4.6.2003 Připravenost trhu práce na vstup do EU 1. Mzdová diferenciace a pružnost mezd 2. Mobilita pracovních sil 3. Politika zaměstnanosti, sociální

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více