střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky"

Transkript

1 Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro malé a podnikatelských projektů malých s delším časovým odstupem (minimálně střední podniky 7 let) a středních podnikatelů s bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená - Malý a střední podnikatel - Fyzická osoba registrovaná - Právnická osoba - Bezúročné úvěry - Zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru - Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku a pozemků - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - Pořízení zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku - DPH - Podnikání na začátku či s přerušením min. 7 let - Podnikatelské subjekty založené za účelem poskytování prostředků na financování projektů malých a středních podniků formou kapitálového vstupu, tj. fondy rizikového kapitálu - kapitálový vstup do inovativně zaměřených malých a středních podniků - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky - Investiční fóra pro malé a střední podniky - Bankovní kulaté stoly možnost poskytnout zajištění úvěru - Malý a střední podnikatel - Fyzická i právnická osoba - Podřízený úvěr - Podřízený úvěr s finančním příspěvkem - Zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru - Zvýhodněný úvěr - Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku a pozemků - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - Koupě podniku v konkurzu - Technická opatření u třetích osob k dosažení úspor energie či zvýšení efektivnosti její výroby

2 Program Záruka Rozvoj ICT a strategické služby Popis programu Pomocí zvýhodněných záruk a zvýhodněných záruk s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru usnadňovat zejména realizaci podnikatelských projektů MSP Podpora technologického vybavení firem a růstu výkonů a konkurenceschopnosti malých a středních podniků Podpořit nabídku nových informačních systémů, ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb, rozvoj lidských zdrojů (jejich mobility) a tvorba kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb s důrazem na rozvoj znalostní společnosti - Malý a střední podnikatel - Fyzická osoba registrovaná - Právnická osoba - Zvýhodněná záruka - Zvýhodněná záruka s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru - Pořízení a rekonstrukce dlouhodobého hmotného majetku a pozemků - Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - Pořízení zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku - Průmyslová výroba, stavebnictví, obchod, služby, doprava dle OKEČ vymezených v příloze programu - Malé a střední podniky ve zpracovatelském průmyslu - Realizace projektů jen ve vybraných regionech způsobilých - Nákup strojů a zařízení včetně řídících SW - Stavební náklady vyvolané se zavedením projektu - Náklady na pořízení patentů, patentové licence na knowhow, nepatentované knowhow - Náklady na publicitu projektu - Malý podnik - Střední podnik - Velký podnik - Velký podnik 40% zp. - tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací, - centra pro návrh a implementaci IS/ICT, - centra sdílených služeb, - centra zákaznické, - centra oprav high-tech výrobků a technologií. - Pouze vymezené regiony!! - Pouze strategické služby přesně definované vládním nařízením

3 Program ICT v podnicích Ekoenergie Inovace Popis programu Podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) prostřednictvím kvalitativně vyššího využití jejich potenciálu v oblasti pořizování a rozšiřování informačních Stimulovat aktivitu v oblasti snižování energetické náročnosti výroby, snižování spotřeby primárních energetických zdrojů, vyššího využití obnovitelných a Realizace inovačních projektů podniků (zejména MSP), veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a projekty MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. systémů (IS) druhotných zdrojů. - Malý podnik - Malý podnik a střední podnik - Malý podnik a střední podnik - Střední podnik - zvyšování vnitřní efektivity podniku - zvyšování efektivity v dodavatelsko odběratelských vztazích - rozvoj technické infrastruktury a programového vybavení - vývoj nových nebo inovaci stávajících výrobků a technologií zavádění a rozšiřování outsourcingu IS/IT nebo jeho částí v podnicích - pouze výrobní podniky a aktivity MSP - Velký podnik způsobilých - Velký podnik 40% zp. - výstavba zařízení na výrobu a rozvod elektrické a tepelné energie vyrobené z obnovitelných a druhotných zdrojů energie - rekonstrukce a modernizace stávajících výrobních zařízení - výstavba zařízení na výrobu briket a pelet z obnovitelných a druhotných zdrojů energie - zvyšování účinnosti při výrobně, přenosu a spotřebě energie - zvyšování účinnosti při výrobě, přenosu a spotřebě energie - nepatří sem fotovoltaika a větrné elektrárny, spalovny - Velký podnik - Velký podnik 40% zp. - Ochrana práv průmyslového vlastnictví - Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (inovace produktu) - Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (inovace procesu) - Zavedení nových metod organizace firemních procesů a spolupráce s firmami a veřejnými institucemi - Zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace) - Ukončený výzkum a vývoj, funkční prototyp (opravdová inovace)

4 Program Potenciál Spolupráce Prosperita Popis programu Podpora zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, prohloubení spolupráce Podpora vzniku a rozvoje kooperačních odvětvových seskupení jako nástrojů rozvoje konkurenceschopnosti ekonomiky a Vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem zaměřených na realizaci nových technologií a konkurenceschopných podnikatelských subjektů s výzkumnými ekonomického růstu na úrovni výrobků a služeb. Podpora procesu a vývojovými organizacemi, tvorba regionální, nadregionální i zakládání a dalšího rozvoje subjektů kvalifikovaných pracovních míst a tím mezinárodní, zkvalitňování vazeb mezi infrastruktury pro průmyslový výzkum, rozvoj znalostní ekonomiky. výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou vývoj a inovace (VTP, PI, CTT). Podpora zakládání sítí Business Angels - MSP, VP, výzkumný subjekt - Výzkumný potenciál MSP, VP - Velký podnik 40% zp. - Pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení výzkumného, vývojového, inovačního centra - velké firmy, malé, střední - regionální samospráva - univerzity či vědeckovýzkumné instituce, způsobilých Velký podnik 40% zp. - Klastry - póly excelence - technologické platformy - vědeckotechnické parky, inkubátory a centra pro transfer technologií: podnikatelské subjekty, územní samosprávné celky a jejich svazky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a ostatní vzdělávací instituce, - sítě Business Angels: podnikatelské subjekty - - veškeré související se stavbou, výbavou provozem parků, inkubátorů či center - Min. investice 5 mil. Kč u MSP, 10 mil. Kč u VP

5 Program Školící střediska Nemovitosti Poradenství Popis programu Podpora budování infrastruktury určené Stimulovat vznik a rozvoj Zlepšení kvality a dostupnosti pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů. Zlepšení kvalitu zázemí pro vzdělávání, jeho organizaci a pro řízení personálních činností. Podpora aktivit souvisejících s podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a k zlepšení investičního a životního prostředí. Podpora projektů poradenských, informačních a vzdělávacích služeb pro malé a střední podniky. Zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím ucelené koncepce poradenských služeb, Vytvořit prostředí komplexním rozvojem lidských zdrojů v realizovaných ve všech hlavních fázích pro analýzy světových i českých sektoru průmyslu a podnikání životního cyklu nemovitosti. rozvojových trendů majících vliv na - MSP - Vzdělávací instituce - Sdružení právnických osob - Obecně prospěšná společnost - Soukromá vzdělávací organizace - Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro vzdělávání a jejich vybavení - Zařízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími předměty. - Pouze vzdělávání u výrobních podniků!!! - územní samosprávné celky - podnikatelské subjekty: Malý podnik, Střední podnik, Velký podnik způsobilých - Velký podnik 40% zp. - Veškeré stavebního rázu související s aktivitami: Příprava podnikatelské zóny, Výstavba nájemních hal (pouze obce, kraje), Rekonstrukce objektu, Projektová dokumentace (u projektů s projektovou dokumentací nad 500 tis. Kč) - Objekty neefektivně využívané, zanedbané inovační aktivitu - MSP - tvorba, udržování a rozvoj Národního registru poradců - podpora poradenských služeb pro MSP poskytovanou zejména poradci NRP - poskytování dotovaných informačních, poradenských a vzdělávacích služeb pro MSP - analýzy světových i českých rozvojových trendů

6 Program Marketing OP Podnikání a inovace Obecný profil Popis programu Posílení mezinárodní konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) se sídlem v ČR prostřednictvím individuálních účastí a jejich seskupení (min. 3 MSP) na zahraničních veletrzích a výstavách - MSP Aktuální přehled výzev - získávání a tvorba marketingových informací - tvorba propagačních materiálů a cizojazyčných internetových stránek - pronájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí - na publicitu spojené s realizací projektu - způsobilý žadatel v rámci OPPI - podnikatelský subjekt podle 2, odst. 2 písm. a) Obchodního zákoníku (podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku): drobný, malý a střední podnik (MSP)- méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR. malý podnik (SP) méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. EUR drobný podnik - méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR velký podnik více než 250 zaměstnanců a roční obrat přesahující 50 mil. EUR nebo bilanční suma roční rozvaha přesahující 43 mil. EUR veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, ostatní instituce terciárního vzdělávání minimálně dvouletá historie firem (tedy 2 uzavřená daňová období), výjimkou jsou projekty na ochranu průmyslového vlastnictví výše dotací v rámci OPPI Odvíjí se od typu konkrétního programu v rámci OPPI způsobilé představují procento ze způsobilých : Malý podnik 60% Střední podnik 50% Velký podnik 40% podporované typy projektů v oblasti: výrobního a zpracovatelského průmyslu, inovacích, nových výrobních technologiích, marketingu propagujícího výrobní aktivity, ochrany práv průmyslového - patenty, užitné vzory, průmyslové vzory apod.

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015

Dotační zpravodaj pro podnikatele. č. 1/2015 Dotační zpravodaj pro podnikatele č. 1/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah Číslo: 06/2015 Datum vydání: 1. 6. 2015 Monitoring Obsah gg dotačních příležitostí Výzvy OPPIK vyhlášeny... 3 Inovace... 3 Úspory energie... 4 ICT a sdílené služby - vývoj softwaru... 7 ICT a sdílené služby

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013

Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Prováděcí dokument k Operačnímu programu Podnikání a inovace 2007-2013 Verze k 13. 12. 2006 Obsah I. OBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1. Rozdělení činností při implementaci...

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 16. 5. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová

FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA. Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová FINANCOVÁNÍ ROZVOJE VENKOVA Petr Pelcl Robert Zelenka Tomáš Svoboda Alena Lehmannová Tato publikace je spolufinancována

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o.

OHK servisní, s.r.o. OHK servisní, s.r.o. je 1OO % dceřinou společností Okresní hospodářské komory Hodonín zajišťující komplexní administraci dotačních i komerčních projektů, DOTAČNÍ VĚSTNÍK pro podnikatelskou a municipální sféru AKTUÁLNÍ VÝZVY

Více

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK)

Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) Vývoj vztahu MAS vůči Operačnímu programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OP PIK) JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA ředitel odboru koordinace SF 3. března 2015 Zkušenosti MPO s operačními

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více