Samonivelaní, rychlá opravná malta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samonivelaní, rychlá opravná malta"

Transkript

1 Technický list Vydání 08/05 Identifikaní.: Verze. 06 Samonivelaní, rychlá opravná malta Popis výrobku Rychletvrdnoucí 2-komp. opravná malta na bázi metakrylátové pryskyice. Construction Použití Na podklady z: - betonu, kameniva, malty, omítky, oceli, železa Jako opravná malta k vyplování: - otvor - prohlubní - úlom hran - vrtaných otvor Jako podlévací malta pro: - ložiska most u silniních a železniních most - základy stroj - jeábové dráhy - zalévání kotveních šroub pi kotvení stroj. K opravám: - betonových vozovek, chodník - prmyslových podlah - parkoviš - letištních drah - schodiš - chodník Výhody velmi rychlé vytvrzení vytvrzování rovnž pi mínusových teplotách ( až do -10 C ) snadná míchatelnost, lehká zpracovatelnost vysoká odolnost vi abrazi a nárazm, dobrá chemická odolnost samonivelaní souást Sikafloor-Pronto systému Zkušební zprávy Certifikát TZUS.: ze dne STO ze dne Horský s.r.o. protokol. 005/05 zkoušky elektrického izolaního odporu TZUS - zkoušky pevnosti Mmbetonu.01/0955/1995 Osvdení o vlastnostech. CB-204/02/168/97 - vytržení výztuže Hlavní hygienik - schválení dovozu Technická data Barva Skladovatelnost Balení Objemová hmotnost (pi 20 C) Komponent A pryskyice: bezbarvá tekutina Komponent B ztvrzující látka: šedý prášek 12 msíc od data výroby v neporušeném originálním obalu, uložené v suchu pi teplotách +5 C až +30 C Pedem dávkovaný nevratný obal (A+B) po 25 kg. Komp. A : plechovka = 2,75 kg Komp. B: pytel = 22,25 kg komponent A : 0,94 kg/l komponent B : 1,38 kg/l (sypná objem.hmotnost) komponent A + B : 2,10 kg/l (hrubá objemová hmotnost smsi) 1 1/5

2 Fyzikální a mechanické vlastnosti Pevnost v tlaku (EN-191-1) 3 hodiny 24 hodin 10 dní - 10 C ~ N/mm² C ~ N/mm² ~ N/mm² ~ N/mm² +20 C ~ N/mm² ~ N/mm² ~ N/mm² Pevnost v tahu za ohybu (EN-191-1) 3 hodiny 24 hodin 10 dní - 10 C ~ N/mm² C ~ N/mm² ~ N/mm² ~ N/mm² +20 C ~ N/mm² ~ N/mm² ~ N/mm² E-Modul(statický) N/mm 2 (DIN ) Pídržnost k betonu > 1,5 N/mm² (porušení betonu) (ISO 4624) Koef.tepelné roztažnosti α / C Odolnost Chemická odolnost Odolný vi mnoha chemikáliím. Jejich seznam si mžete vyžádat v našich technických kanceláích. Tepelná odolnost Doba psobení* Teplota stálá +50 C krátkodobá max. 7 dní +80 C krátkodobá max. 12 hodin +100 C Krátkodobé vystavení vlhku/teplotám do +80 C (nap. ištní pomocí páry) *Bez souasného vystavení chemikáliím a mechanickému psobení Skladba systému Opravná malta 5-30 mm Primer*: 1 x Sikafloor 13 Pronto N jemn prosypaný kemiitým pískem s velikostí zrn: 0,4-0,7 mm Malta: 1 x Sikadur 12 Pronto Opravná malta mm Primer: 1 x Sikafloor 13 Pronto N jemn prosypaný kemiitým pískem s velikostí zrn: 0,4-0,7 mm Malta: 1 x Sikadur 12 Pronto + sušený kemiitý písek s velikostí zrn: 2-7 mm. Pro protiskluzový povrch postaí velikost zrn: 0,4-0,7 mm * Není bezpodmínen nutné pi aplikaci tenkých vrstev Sikadur 12 Pronto 2 2/5

3 Aplikace Spoteba/Dávkování Nátrový systém Produkt Spoteba Primer Sikafloor -13 Pronto N kemiitý písek 0,3-0,5 kg/m 2 0,5-0,8 kg/m 2 Opravná malta 5-30 mm Sikadur -12 Pronto 2,1 kg/m 2 /mm Opravná malta mm 2 díly Sikadur -12 Pronto + max. 1 díl smsi kemiitých 2,1 kg/m 2 /mm 0,5-0,8 kg/m 2 písk: 1 díl kem. písku 2-3 mm 1 díl kem. písku 3-5 mm 5 díl kem. písku 5-7 mm Tyto údaje jsou pouze informativní a neberou v úvahu použití dalších pomocných pípravk. Podklad Teplota podkladu Betonový podklad musí být pevný, bez volných a pískových ástic, bez prachu a neistot. Doporuuje se okartáování a oištní tlakovou vodou. Zvlášt musí být odstranny vrstvy oleje a mastnoty a cementové kaly, které se nalézají na povrchu. Povrch musí být rovný. Min. pevnost v odtrhu 1,5 N/mm 2. Pevnost v tlaku alespo 25 N/ mm 2 minimáln -10 C, maximáln +30 C Okolní teplota minimáln -10 C, maximáln +30 C; 80% rel.vlh. Vlhkost podkladu max. 4% Rosný bod Míchání Podklad i nevytvrzený nátr musí mít teplotu alespo o 3 C vyšší, než je rosný bod. Komponent A : komponent B = 1 : 8 (hmotnostní pomr). Pomr se mže pohybovat v rozmezí od A : B = 1 : 7 do A : B = 1 : 11 (hmotnostní pomr). Pi pomru 1 : 7 lze Sikadur -12 Pronto použít jako tekutou maltu. Sikadur -12 Pronto lze plnit kemiitým pískem v pomru 1 : 0,5 Míchání pomocí plastového sáku: Komponent B, šedý prášek, nasypte do piloženého sáku z umlé hmoty a komponent A, transparentní tekutinu, k nmu pidejte. Sáek zaškrcujte tak dlouho, až se odstraní veškerý volný prostor. Sáek pak dobe promnte v rukách, až je všechen materiál dobe prosáklý tekutinou. Pak se roh sáku nastihne a malta se vzniklým otvorem vyprázdní. Míchání v mísící nádob: Požadované množství komponentu A nalijte do vhodné mísící nádoby a za stálého míchání pidávejte sypký komponent B. Snažte se, aby se do smsi dostalo pokud možno co nejmén vzduchu. Pro strojové míchání lze použít nízkootákové elektrické míchadlo ( ot../min).jako míchací náadí doporuujeme jednoramenná a dvouramenná míchadla nebo míchaky s nuceným mícháním. 3 3/5

4 Aplikace Ped aplikací je nutné zkontrolovat vlhkost substrátu, okolní vlhkost a rosný bod Pokud vlhkost substrátu pesáhne 4%, je nutné aplikovat nkterý produkt ady Sikafloor -EpoCem, který zajistí trvalou ochranu proti vlhkosti. Nátr - penetrace Sikafloor 13 Pronto N se zpracovává šttcem nebo válekem. Ujistte se, že je povrch rovný a zbavený pór. Opravná malta naneste pomocí lžíce, nebo ho do místa zatlate rukou v ochranné rukavici. Maltu do podkladu dobe zapracujte. Zante od stedu a postupujte ke krajm. Poté, co je nanesena a uhlazena celá vrstva, mže být její povrch posypán kemiitým pískem. Závrená vrstva neplnného Sikadur 12 Pronto musí být alespo 10 mm silná, aby se dosáhlo hutného hladkého povrchu. ištní Pracovní a míchací nástroje mohou být od nevytvrzené hmoty oištny istiem Thinner K. Vytvrzený materiál mže být odstrann mechanicky. Zpracovatelnost Teplota as -10 C ~60 minut +5 C ~30 minut +10 C ~20 minut +20 C ~10 minut ekací doba/petíratelnost ekací doba pi aplikaci Sikadur -12 Pronto na Sikafloor -13 Pronto N Teplota substrátu minimální maximální -10 C 55 minut * +5 C 90 minut * +10 C 75 minut * +20 C 60 minut * ekací doba pi aplikaci Sikadur -12 Pronto na Sikadur -12 Pronto Teplota substrátu minimální maximální -10 C 120 minut * +5 C 60 minut * +10 C 40 minut * +20 C 20 minut * * Limit není uren. Sikadur -12 Pronto lze aplikovat kdykoliv po dsledném oištní podkladu. Poznámka: Všechny údaje jsou pouze pibližné a mohou být ovlivnny vnjšími podmínkami. Dležitá upozornní Neaplikujte Sikadur -12 Pronto na podklady, kde by mohl být nátr vystaven tlaku vodní páry. Sikadur -12 Pronto nesmí být první hodinu po aplikaci vystaven mokru, rose a vod. Bhem aplikace Sikadur -12 Pronto zajistte dostatenou ventilaci vzduchu. po zajištní optimálního tvrdnutí materiálu je nutné, aby byl vzduch vymován alespo 7x za hodinu. Doporuujeme použít vhodné zaízení, které by dodávalo dostatek erstvého vzduchu. Doporuujeme provést ped aplikací zkušební vzorek. Nedostatené opravení trhlin v podkladu mže zpsobit pokles životnosti. Sikadur -12 Pronto adheruje k bednní. Ped aplikací proto bednní ošetete vhodným pípravkem. maximální tlouška vrstvy: 30 mm minimální tlouška vrstvy: 5 mm 4 4/5

5 as schnutí Teplota Pochznost Pln vytvrzený -10 C ~120 minut ~12 hodin +5 C ~60 minut ~8 hodin +10 C ~40 minut ~6 hodin +20 C ~20 minut ~3 hodiny Poznámka: Všechny údaje jsou pouze pibližné a mohou být ovlivnny podmínkami okolí. Bezpenostní pedpisy Odstraování odpadu Upozornní Ochranná opatení, první pomoc - pi kontaktu s kží vzniká nebezpeí podráždní. Postižené ásti pokožky dkladn omýt vodou, použít mast na ochranu pokožky, pípadn konzultovat s lékaem. - pi zasažení oí okamžit opláchnout oi pi oteveném víku minut pod tekoucí vodou a konzultovat s lékaem. -po vdechnutí postiženého dopravit okamžit z nebezpené zóny na erstvý vzduch. Pípadn okamžit volat lékae. -po spolknutí nevyvolávat zvracení. Uložit postiženého do klidu a okamžit zavolat lékae. - pi míchání a zpracování noste ochranné brýle, rukavice a odv. - nenechejte vniknout do vody, pdy. Nesmí se dostat do rukou dtí. Podrobnjší údaje týkající se hygieny a bezpenosti práce, ochrany životního prostedí jsou uvedeny v Bezpenostním listu Odpad dle zákona. 185/2001 Sb. o odpadech Vytvrdnutý materiál na skládku stavebních materiál. Komponent A: Komponent B: Vytvrdnuté zbytky : Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních test. Tyto hodnoty se mohou pi aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu. Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpenosti práce jsou spolu s bezpenostními informacemi (nap. fyzikálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpenostním listu. Aktuální technické a bezpenostní listy, Prohlášení o shod, Certifikáty najdete na internetové adrese Právní dodatek Uvedené informace, zvlášt rady pro zpracování a použití našich výrobk, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produkt a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi pi standardních podmínkách a ádném skladování a používání. Vzhledem k etnosti výrobk, rznému charakteru a úprav podklad, rozdílným podmínkám pi zpracování a dalším vnjším vlivm, nemusí být postup na základ uvedených informací, ani jiných psaných i ústních doporuení, zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Za uvedené informace firma Sika CZ, s.r.o. neruí a veškerá její doporuení jsou nezávazná. Pedevším musí být zohlednna majetková práva tetí strany. Všechny námi pijaté objednávky podléhají našim aktuálním Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám. Ujistte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovjšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddlení. Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132/36, CZ Brno Tel: Fax: /5

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic

2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Technický list datum vydání 06/2012 Identifikační číslo: 02 02 02 01 002 0 000002 2-komponentní, rychle tuhnoucí opravná malta na bázi reaktivních akrylových pryskyřic Construction Popis výrobku je 2-komponentní,

Více

PUR systém zalévání kolejí

PUR systém zalévání kolejí Technický list Vydání 09/05 Identifikaní.: Verze. 04 PUR systém zalévání kolejí Popis výrobku je tvrd elasticky vytvrzovaný 2-komponentní umlohmotný systém na polyuretanové bázi. Neobsahuje rozpouštdla.

Více

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi.

Construction. 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi. Technický list Vydání 04/04/2009 Identifikační č.: 04 09 Verze č. 01 Sikafloor -266 CR 2-komponentní epoxidová samonivelační stěrka, strukturovaný a hladký nátěrový systém s velmi nízkými emisemi Construction

Více

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota

Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Technický list Vydání 26/02/2009 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 Polyuretanové lepidlo a těsnící hmota Popis výrobku je 1 - komponentní lepící a tmelící hmota na polyuretanové bázi, vytvrzující

Více

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage.

1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota. ISEGA - Certificate for foodstuff area usage. Technický list Vydání 06/2014 Identifikační č.: 02 05 01 01 005 0 000001 1komponentní polyuretanové lepidlo a těsnicí hmota Construction Popis výrobku / Použití Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

Více

Polymerní hydroizolační střešní fólie

Polymerní hydroizolační střešní fólie Technický list Vydání 03/2014 Identifikační číslo 02 09 05 01 100 0 150000 Polymerní hydroizolační střešní fólie Popis výrobku (tloušťka 1,5 mm) je polyesterovou tkaninou vyztužená, vícevrstvá syntetická

Více

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01

Sewament. Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 Sewament 10 Cementová sanační malta s vlákny k opravám objektů přicházejících do styku s odpadní vodou 450/1.01 OBLASTI POUŽITÍ Správková malta s cementovým pojivem vyztužená vlákny používaná pro sanaci

Více

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV

NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV NÁVOD PRO POUŽITÍ SILIKÁTOVÝCH BAREV VÝHODY SILIKÁTOVÝCH BAREV - vysoká paropropustnost - vysoká pilnavost (dsledek chemické vazby k podkladu) - nízká nasákavost - vysoká životnost - pírodní a nemnný vzhled

Více

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty.

Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Dodavatel speciálních stavebních materiálů Systémy pro opravy betonových konstrukcí a speciální malty. Systém Antol CLS Speciální malty Hydroizolace je již více než 140 let předním výrobcem v technologii

Více

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení.

K3/10/3.1. Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení. K3/10/3.1. Pro vytvoření ploch Pandomo Floor a Floor Plus v šedém betonovém provedení Probarvená S ARDURAPID efektem Rychle schnoucí Nivelační hmota, šedá Barevný tón 10/3.1. Pro vrstvy od 5 do 10 mm S

Více

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem

ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem PROVOZNÍ ÁD A NÁVOD K OBSLUZE ISTÍRNY ODPADNÍCH VOD TOPAS 5, 8, 10 ve variant s pískovým filtrem (dmychadla AirMac) TopolWater, s.r.o. Nad Rezkovcem 1114 286 01 áslav Tel.+fax: 327 313 001-3 Mobil: 602

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

Učinit správnou volbu

Učinit správnou volbu Jak řešit problémy Učinit správnou volbu V katalogu Jak řešit problémy si snadno vyberete z nabídky výrobků Henkel ten nejlepší produkt Loctite, se kterým vyřešíte problémy v oblasti strojírenství, jak

Více

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16

INFRA PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 INFRA KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM PVC QUANTUM KANALIZAČNÍ SYSTÉM QUANTUM SN 12, SN 16 PIPES FOR LIFE KANALIZAČNÍ SYSTÉMY PVC QUANTUM Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek 5 1.2. Chemická

Více

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY

Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY APLIKAČNÍ LIST CHS-HYDROSPOL D 01 Vodná alkydová emulze pojivo pro výrobu vodou ředitelných nátěrových hmot CHARAKTERISTIKA CHS-Hydrospol D 01 je vodná emulze uretanizované alkydové pryskyřice modifikované

Více

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN

PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN PRO VELMI RYCHLÉ OPRAVY - LZE BROUSIT A PŘETŘÍT VE STEJNÝ DEN Vestavěný řídící systém na míchání Rychlá a snadná aplikace Lze použít na všechny druhy dřeva Testováno v extrémních teplotních podmínkách

Více

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo

INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Technický list produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo Nádoba 750 ml s aplikační Pistolí nebotrubičkou Popis produktu INSTA-STIK víceúčelové rychle tuhnoucí lepidlo je vlhkostně tvrdnoucí

Více

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid

TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55. 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid Strana 1 ze 3 06/2008/04 TECHNICKÉ INFORMACE WIEREGEN-M55 2K-PUR vrchní nátěr High-Solid OBLAST POUŽITÍ Dohromady s vhodnými základními nátěry se používá jako vysoce kvalitní, odstínově stálý vrchní nátěr

Více

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory

Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Profi-Tip FERMACELL: Powerpanel H 2 O pro všechny vlhké prostory Powerpanel H 2 O je výrobkem z řady cementových powerpanelů FERMACELL Vlastnosti desky tloušťka desky 12,5 mm rozměry desky 1000 x 1250

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Trny bez a se základnou Informační stránka

Trny bez a se základnou Informační stránka 512IP 03/12 Trny bez a se základnou Informační stránka Trny k montáži izolačních dílců Společnost Pyrotek dodává řadu trnů a čepiček, které umožňují mechanické připevňování předtvarovaných izolačních materiálů

Více

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16

INFRA kanalizační systém PRAGmA+ID sn 10, sn 12, sn 16 INFRA kanalizační systém PRAGMA+ID kanalizační systém PRAGMA+ID SN 10, SN 12, SN 16 PIPES FOR IFE kanalizační SYSTÉMY PP PRAGMA+ID Obsah 1. Základní údaje o systému 4 1.1 Konstrukce trubek a tvarovek 5

Více

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání

Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (SG) Střešní fólie pro volné uložení se zatížením a pro střešní vegetaci Návod k pokládání Střešní fólie Trocal SGmA/SG Návod k pokládání Trocal Typ SGmA (plošná fólie) Trocal Typ SG (alt.

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology!

Průmysl. Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál. PURe technology! Průmysl Výkon převažuje purenit promyšlený konstrukční materiál PURe technology! 2 purenit klenot mezi konstrukčními materiály Průmysl purenit co to vlastně je? Odpověď je jednoduchá: purenit je multifunkční

Více

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ

TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ TECHNICKÉ INFORMACE FIRMY REHAU PLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ/CHLAZENÍ 864600 CZ Technické změny vyhrazeny Platí od: květen 2010 www.rehau.cz Stavebnictví Automobilový průmysl Průmysl TECHNICKÉ INFORMACE K TECHNICKÉMU

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více