Metodický list pro výběr sebehodnotícího nástroje určeného pro zlepšování systému řízení organizací zájmového a neformálního vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodický list pro výběr sebehodnotícího nástroje určeného pro zlepšování systému řízení organizací zájmového a neformálního vzdělávání"

Transkript

1 Metodický list pro výběr sebehodnotícího nástroje určeného pro zlepšování systému řízení organizací zájmového a neformálního vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012

2 Metodický list pro výběr sebehodnotícího nástroje určeného pro zlepšování systému řízení organizací zájmového a neformálního vzdělávání 1. ÚVOD Sebehodnocení (autoevaluace) se stalo neoddělitelnou součástí činnosti firem, organizací i zařízení různého typu. Cílem tohoto metodického listu je představit dvě varianty (nástroje) pro sebehodnocení organizace, které byly připraveny cíleně pro organizace zájmového a neformálního vzdělávání, tj. pro střediska volného času vč. domů dětí a mládeže (dále jen SVČ) a nestátní neziskové organizace dětí a mládeže nebo pracující s dětmi a mládeží (dále jen NNO). Tyto nástroje mohou výše uvedeným organizacím pomoci odhalit jejich dosud skryté rezervy a na základě toho zefektivnit fungování celé organizace. Dále mohou vedení dané organizace velmi dobře posloužit jako potvrzení kvality řízení při jednání s institucemi a třetími stranami nebo při srovnávání či sdílení zkušeností s ostatními organizacemi působícími v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Zde je na místě zdůraznit, že se jedná o zcela dobrovolné nástroje sebehodnocení, a je výhradně na vedení té které organizace, zda se rozhodne této nabídky využít či nikoliv. Smyslem obou předkládaných nástrojů je sebehodnocení, které pomáhá organizaci jednak identifikovat její silné stránky, jednak získat přehled aktivit vedoucích k trvalému zlepšování výkonnosti organizace. Aplikace, její způsob, míra a hloubka jsou dobrovolnou činností, o které rozhoduje výhradně vedení organizace. Pokud se organizace rozhodne zapojit do systému sebehodnocení, znamená to pouze, že chce zlepšit svůj systém řízení, zefektivnit řízení vlastních činností a tím zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. 1

3 2. PROCES VÝBĚRU A PŘEDSTAVENÍ NABÍZENÝCH NÁSTROJŮ SEBEHODNOCENÍ PRO POTŘEBY ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH ZÁJMOVÉ A NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Předložení obou nástrojů předcházel v roce 2010 výběr z několika v praxi zavedených systémů sebehodnocení (např.: ISO, EFQM, ), které byly následně v rámci fáze Ověřování evaluačních systémů a nástrojů v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání klíčové aktivity Standardizace Národního projektu Klíče pro život ověřovány v sedmi vybraných organizacích NNO a SVČ. Jako nejvhodnější pro další využití v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání se ukázaly být tyto dva nástroje: model CAF (Common Assessment Framework neboli Společný hodnotící rámec) Aplikační příručka pro školy interní audit (s využitím metodiky EN ISO Směrnice pro auditování systému managementu kvality). Pro zjednodušení používáme pro obě varianty pojem nástroj, byť se v případě CAF jedná o sebehodnotící model. Na přelomu let 2011 a 2012 byly v rámci navazující fáze Hodnocení organizace klíčové aktivity Standardizace sestaveny dvě skupiny konzultantů z řad SVČ a NNO z různých částí České republiky, které následně pracovaly na úpravách obou těchto nástrojů pro použití v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. V následujícím textu vás nejprve stručně seznámíme s oběma připravenými variantami (nástroji) sebehodnocení a obecným přínosem jejich využívání a poté vám nabídneme výčet kritérií a doporučení pro výběr nástroje vhodného právě pro vaši organizaci. Pozn.: Pro použití obou předkládaných nástrojů byly zpracovány podrobné metodiky k jejich aplikaci (viz Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání a Model CAF - metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání). 2

4 3. MODEL CAF aneb systém řízení a činnosti organizace Jedná se o model, který byl původně vytvořen pro sebehodnocení organizací veřejného sektoru včetně škol s možností vzájemného porovnávání mezi podobnými organizacemi. Je využíván proto, že je zdarma přístupný a nenáročný na realizaci. Základním materiálem pro předkládaný model CAF se stala příručka pro školy vydaná v roce 2007 s tím, že při jeho úpravách pro podmínky zájmového a neformálního vzdělávání byla využita taktéž novější verze CAF 2009 CZ. Jednotlivé příklady (otázky) modelu, náměty a návrhy důkazů byly pro potřeby sebehodnocení organizací zájmového a neformálního vzdělávání upraveny tak, aby zohledňovaly činnosti těmito organizacemi zajišťované. Oblasti pro hodnocení jsou rozděleny do 9 kritérií, z nichž každé má svá subkritéria s příklady a náměty. V praxi to znamená, že na základě formulace daného kritéria je nutné v organizaci zhodnotit, zda je činnost prováděna, v jaké kvalitě, rozsahu apod. Pro ověření pravdivosti je nutné doložit důkaz, tzn. dokument, listinu, seznam, přehled, vnitřní předpis apod. Model CAF nabízí hodnocení v rozsahu bodů. O výši počtu bodů ke každému kritériu rozhoduje sama organizace, resp. hodnotící tým. V případě, že při sebehodnocení jsou zjištěny nedostatky, jejich odstranění (náprava) se uskutečňuje formou tzv. akčních plánů. Výsledkem celého sebehodnotícího procesu jsou sebehodnotící zpráva se záznamy o bodovém zisku a akční plán organizace (stanovené úkoly k realizaci odstranění zjištěných nedostatků). Schéma modelu CAF PŘEDPOKLADY VÝSLEDKY 3. PRACOVNÍCI (řízení lidských zdrojů) 7. PRACOVNÍCI (výsledky) 1. VEDENÍ 2. STRATEGIE A 1. VEDENÍ 5. PROCESY PLÁNOVÁNÍ 4. PARTNERSTVÍ A ZDROJE 6. KLIENTI (výsledky) 8. SPOLEČNOST (výsledky) 9. KLÍČOVÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI INOVACE A UČENÍ SE 3

5 4. INTERNÍ AUDIT aneb zpětný pohled na nastavený systém Interní audit je systematický a nezávislý proces získávání důkazů na základě objektivního hodnocení s cílem stanovit rozsah plnění individuálně stanovených kritérií auditu. Interní audit je základní součástí všech systémů řízení. Pro potřeby organizací SVČ a NNO byl zpracován jednoduchý postup vycházející ze směrnice pro provádění interních auditů EN ISO Interní audit je použit jako nástroj zpětného pohledu na činnosti organizace s cílem nalézt nedostatky (příp. silné stránky organizace). Jako kritéria pro provádění auditu jsou stanoveny zásady základního řízení organizace a legislativy. Vytvořený katalog otázek (checklist) vychází z požadavků obecného managementu organizace a z obecných požadavků normy ISO 9001 využitelných pro všechny organizace. Bylo stanoveno 10 oblastí prověřování zahrnující přes 90 otázek. Postup a forma odstranění zjištěných nedostatků (neshod, nesouladu) jsou ponechány v kompetenci organizace vzhledem k jejím možnostem a k potřebám zdrojů (finanční prostředky, kapacitní možnosti). Přestože se jedná o audit interní, lze doporučit, aby organizaci prověřovali i externí auditoři, čili osoby nezávislé na dané organizaci. Ať se jedná o interní nebo externí auditory, důležitým požadavkem je jejich odborná způsobilost (znalost prostředí organizací zájmového a neformálního vzdělávání a samozřejmě metodiky provádění interního auditu). 4

6 5. CO VÁM SEBEHODNOCENÍ ZA VYUŽITÍ MODELU CAF NEBO INTERNÍHO AUDITU PŘINESE? zapojení pracovníků i dobrovolníků do sebehodnocení pracovníci se seznámí s dalšími činnostmi prováděnými v rámci organizace potvrzení, že řada činností funguje identifikace řady činností, které nefungují (doposud se jimi nikdo nezabýval, nebo upadly v zapomnění v rámci předchozího zjišťování slabých stránek) v případě působení a přítomnosti externího konzultanta pohled z jiného úhlu, nové náměty zlepšení systému řízení organizace konkurenční výhoda s možností prezentovat se na venek jako organizace pracující na své kvalitě 6. PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI SEBEHODNOCENÍ Aktivní přístup a zájem ze strany vedení jde o klíčové a zásadní rozhodnutí celého vedení organizace, které svým aktivním přístupem musí jít příkladem ostatním. Stanovení týmu vedení organizace musí jmenovat (stanovit) skupinu pracovníků, kteří budou sebehodnocení realizovat; v případě modelu CAF jde o sebehodnotící tým, v případě interního auditu jde o interní auditory. Získání týmu - základní kámen úspěchu je výběr pracovníků, kteří budou do sebehodnocení zapojeni, a jejich motivace. Stanovení rozsahu sebehodnocení rozhodnutí, do jakých detailů bude sebehodnocení realizováno, a to nejen z pohledu stupně řízení, ale také z hlediska realizovaných činností. Znalost systémů řízení minimálně jeden pracovník z vedení organizace musí systém řízení znát, musí se umět orientovat v metodách kvality, terminologii (viz Slovník pojmů), přístupech a zásadách managementu, v metodice hodnocení, procesního řízení atd. Ten bude vedoucím týmu, na kterého se ostatní budou obracet s nejrůznějšími dotazy. Připravenost na negativní ohlasy uskutečnění sebehodnotícího procesu se v každé organizaci setkává s nechutí, obavami, negativními postoji. Vedoucí týmu musí být připraven vysvětlit potřebu tohoto klíčového rozhodnutí organizace. Cíl nebo prostředek sebehodnocení je třeba chápat jako prostředek, nikoliv jako cíl sám o sobě. Sebehodnotící nástroj je prostředkem, který organizaci pomůže zajistit kvalitu poskytovaných služeb klientům a zainteresovaným stranám, jejich zlepšení, zavedení nových služeb atp. Pro úspěšnou (jednodušší, rychlejší) realizaci, nikoliv pro lepší úspěch při sebehodnocení, je vhodné, aby si organizace na začátku vymezila klíčové pojmy, jako je např. klient, zainteresovaná strana. Dále je přínosné, aby vedení organizace stanovilo její cíle, aby umělo definovat hlavní (klíčové), řídící a podpůrné procesy uvnitř vlastní organizace. Pozn.: Jako podpora pro nastavení procesního řízení v organizaci byla zpracována metodika pro provedení procesní analýzy, která vychází z typizované mapy procesů organizací zájmového a neformálního vzdělávání (viz Procesní analýza postup zavádění procesního řízení v organizacích poskytujících zájmové a neformální vzdělávání). 5

7 7. KRITÉRIA PRO VÝBĚR SEBEHODNOTÍCÍHO NÁSTROJE Rozhodnutí o realizaci a výběru nástroje pro sebehodnocení je dáno různými individuálními hledisky. V následující tabulce jsou uvedeny náměty kritérií pro výběr sebehodnotícího nástroje ve vaší organizaci. Při zpracování tohoto metodického nástroje se konzultanti shodli, že tato kritéria nelze stanovit jednoznačně a že je nutné vždy přihlížet k individuálním potřebám konkrétní organizace. Členové konzultantských skupin k jednotlivým nástrojům se shodli také na tom, že obecně lze interní audit doporučit spíše pro organizace s jednou až dvěma úrovněmi řízení a s nižším počtem pracovníků, případně dalšími spolupracovníky na dobrovolnické úrovni, zatímco CAF je lépe využitelný pro organizace s vícestupňovým řízením. Tyto organizace mají vyšší počet pracovníků, případně i pobočky a další úrovně řízení. Je však třeba stanovit vedoucího CAF týmu se znalostí metodiky modelu CAF, pojmosloví (terminologie) a zásad systému managementu a další členy týmu zahrnující organizační a řídící úrovně organizace. Porovnávací kritéria Vhodnost použití jako nástroje řízení organizace Zahrnutí oblasti kvality realizovaných činností Zahrnutí oblasti ochrany životního prostředí Zahrnutí oblasti BOZP a PO Zahrnutí oblasti sociální odpovědnosti Zahrnutí oblasti zaměřené na ekonomické výsledky CAF Vhodný. Zahrnuje sebehodnocení a na základě zjištění a priorit nabízí možnost zlepšování. Zaměření na klienty IA Vhodný, jedná se o nástroj zpětného pohledu (posouzení souladu se stanovenými kritérii) s cílem odhalit nedostatky. Ano, podrobnost rozsahu závisí na cílech* a kritériích* auditu. Ano, podrobnost rozsahu závisí na cílech* a kritériích* auditu. Ne, podrobnost rozsahu závisí na cílech* a kritériích* auditu. Ano, podrobnost rozsahu závisí na cílech* a kritériích* auditu. Zaměření na další zainteresované strany Zahrnuje benchmarking Vhodnost pro trvalé zlepšování Přínos pro kvalitu služeb z obecného pohledu Přínos pro kvalitu služeb Obecně ano, závisí na stanovených prioritách pro zlepšování. Nastavení interních komunikačních vazeb, inspirace ke zlepšování v mnoha oblastech, inovace procesů, nalezení slabých stránek organizace, na které byly přijaty akční plány. Ano, podrobnost rozsahu závisí na cílech* a kritériích* auditu. Ne, závisí na cílech auditu. Ano, dle cílů zaměření. Možnost prověření činností s vazbou na poskytované služby hledání nedostatků a námětů na zlepšování. 6

8 Finanční náročnost aplikace metody Dále je třeba počítat s finančními náklady (zejména při prvotní aplikaci nebo hodnocení) pro konzultace při aplikaci u všech modelů. Časová náročnost (údaje závisí na velikosti organizace a rozsahu zavedení požadavků, předpokladů a nastavení cílů) Závisí na počtu pracovníků, kteří se sebehodnocení mohou věnovat. U malých organizací je třeba zvážit rozsah tohoto modelu k očekávané efektivitě. Mzdové náklady pro pracovníky, příp. náklady na ověření externím hodnotitelem. Školení týmu, příprava podkladů, hodnocení, zpracování sebehodnotící zprávy, akčního plánu: tým 3-15 lidí po dobu 8-12 dní v průběhu 3 měsíců. Další čas se odvíjí od rozsahu a realizace stanovených akčních plánu. Mzdové náklady pro pracovníky. Náklady na interního auditora (vyškolení interního auditora, případně náklady na zajištění externího interního auditora). Plánování, příprava na audit, provedení auditu, zpracování závěrů: prověřovaní dle rozsahu činností a procesů, audit tým 1-3 lidi, 3-5 dní v průběhu 1 měsíce. Další čas se odvíjí od rozsahu a realizace stanovených opatření. Důležitým předpokladem je, aby vedoucí skupiny CAF (případně externí konzultant) vysvětlil požadavky modelu CAF, pojmy (např. procesy, kvalita, efektivnost) členům CAF týmu a ostatním pracovníkům uvnitř organizace. Důležitým předpokladem je, aby prověřovaní (vlastníci procesů) znali základní požadavky systému managementu a pojmy (např. procesy, kvalita, efektivnost). Také interní auditor musí být odborně způsobilý z pohledu znalosti metodiky interního auditu, systému managementu, procesního řízení, činností organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Personální zajištění Trvalý efekt Možnost dalšího marketingového využití Určení vedoucího CAF týmu (se znalostí základních pojmů a metod kvality, případně jeho vyškolení). Stanovení hodnotícího týmu CAF. Zajištění aktivního přístupu vedení organizace. Ano, v případě realizace akčních plánů a dalších cyklů hodnocení. Pokračovat v sebehodnocení s možností se zúčastnit Soutěže o Národní cenu kvality. Pozn.: V případě účasti v soutěži je třeba vycházet z oficiálního modelu CAF. Určení (zajištění) způsobilého interního auditora. Seznámení vlastníků procesů se základními pojmy v oblasti systému managementu organizací. Zajištění aktivního přístupu vedení organizace. Jedná se o nástroj, nikoliv systém řízení. Je třeba provádět opakovaně (např. každoročně) a realizovat nápravy. Použití pro vlastní zlepšování. Posílení systému řízení vlastní organizace. *Cíle auditu cílem auditu může být např. určení stupně shody s kritérii auditu, zhodnocení schopnosti zajistit shodu se zákonnými, předpisovými nebo smluvními požadavky, identifikace oblastí potenciálního zlepšování, efektivnost fungování systému řízení, atd. *Kritéria auditu - soubor požadavků, postupů, nastavení systému řízení organizace (např. manuál, příručka, normy, legislativní požadavky), smluvní požadavky, požadavky systému managementu, standardy kvality, 7

9 Před samotným výběrem nástroje je nutné zvážit: počet pracovníků, kteří budou do sebehodnocení zapojeni (počet interních auditorů, velikost týmu hodnotitelů CAF, zapojení dobrovolníků) velikosti vaší organizace z pohledu: zajišťování činností z hlediska počtu pracovníků a dobrovolníků, členů; organizačního členění pobočky, další organizační jednotky; stupňů řízení (dvoustupňové a vícestupňové řízení, ústředí-centrála, kraje, oddíly, ) celkového počtu aktivit finanční, časové (harmonogram realizace) a personální možnosti v případě sebehodnocení modelu CAF ve velké organizaci, která zahrnuje řízení (ústředí, kraje, oddíly), je nutné zvážit zapojení nižších úrovní řízení do sebehodnocení 8. ZÁVĚR Oba výše představené nástroje byly upravovány během expertních setkání konzultačních skupin z řad zástupců organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání, která probíhala v období od ledna do února Tyto aktivity se uskutečnily v rámci fáze Hodnocení organizace klíčové aktivity Standardizace Národního projektu Klíče pro život. Cílem pracovních týmů bylo nabídnout vám uživatelsky příjemnou a jednodušší aplikaci obou nástrojů pro sebehodnocení, která byla vytvořena přímo na míru organizacím působícím v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. V případě modelu CAF se vycházelo z Aplikační příručky modelu CAF pro školy (rok 2007) s přihlédnutím k verzi CAF CZ Pro potenciální uchazeče v rámci Národních cen kvality je nutné upozornit, že v případě plánované účasti je třeba aplikovat aktuálně platnou a nemodifikovanou verzi Modelu CAF. To je však pro začátečníky běh na delší trať. Přesto věříme, že v prvopočátku je hlavním smyslem sebehodnocení nalézt nedostatky a potenciály pro zlepšování řízení organizací a jejich odstraňování, nikoliv bodová úspěšnost v rámci sebehodnocení. Totéž platí i u interního auditu. Členové konzultačních skupin zdůrazňují, že oba nástroje mají přispět k tomu, aby byly uvnitř organizací definovány silné stránky a identifikovány oblasti pro zlepšování, případně aby byl odhalen nesoulad se stanovenými kritérii, postupy, metodikami. Na tyto nedostatky bude nutné pak reagovat formou náprav a akčních plánů tak, aby docházelo ke zlepšování systému řízení organizací ve vztahu k zajištění vyšší úrovně poskytovaných služeb. Během posuzování a modifikace obou nástrojů sebehodnocení pro potřeby organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání dospěli členové konzultačních skupin k těmto doplňujícím doporučením: Předložené nástroje pro sebehodnocení organizace jsou využitelné pro malé, střední i velké organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání. Není třeba rozlišovat mezi NNO a SVČ ve vztahu k sebehodnotícím nástrojům. Při realizaci vybraného nástroje sebehodnocení je doporučeno zajistit externího člena týmů, eventuelně externího konzultanta. 8

10 Vždy je nutno provést osvětu v rámci organizace týkající se vybraného nástroje sebehodnocení včetně poučení všech pracovníků o terminologii, systému managementu, řízení kvality atd. Před provedením sebehodnocení je možno kontaktovat zástupce organizací, kteří tyto nástroje již využili (viz níže). Využití sebehodnotících nástrojů pro potřeby organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání ověřovaly tyto organizace: CAF Lužánky Středisko volného času Dům dětí a mládeže Praha 8 Spirála Pionýr Středisko volného času Déčko, Náchod Interní audit o. s. Kadet Na následných úpravách obou nástrojů pro potřeby organizací poskytujících zájmové a neformální vzdělávání se ve spolupráci s CERT Kladno, s.r.o. podíleli zástupci těchto organizací: Dům dětí a mládeže Praha 8 Spirála Lužánky Středisko volného času YMCA v České republice Junák - svaz skautů a skautek ČR DDM Vila Doris Šumperk Pionýr o. s. Kadet 9

11 Metodický list pro výběr sebehodnotícího nástroje určeného pro zlepšování systému řízení organizací zájmového a neformálního vzdělávání Kontakt CERT Kladno Cyrila Boudy 1444 Kladno Březen 2012

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání How2Know estudovna Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI Celoroční kurz: Úspěšný

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE AUTOEVALUACE SLUŽEB ICT (c) Radek Maca rama@inforama.cz Druhy kontrol realizace ICT plánu Formální obsahuje všechny náležitosti předepsané pokyny má vhodný design

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Zavádění modelu CAF v příspěvkových organizacích JMK 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno 9. Národní konference kvality - prezentace zavádění CAFu do PO Jihomoravského kraje Historie

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015

JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA. Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 JAK A PROČ PRACOVAT NA KVALITĚ IA Ing. Eva Klímová Praha, 17.2.2015 Proč chci sledovat kvalitu IA? Legislativní rámec a Mezinárodní standardy pro profesní praxi IA (IIA, poslední novela leden 2013) konkrétní

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových

SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových SOUHRNNÁ ZPRÁVA Výběr a definice klíčových kompetencí řídících pracovníků školských zařízení pro zájmové vzdělávání a nestátních neziskových organizací dětí a mládeže, nebo pracujících s dětmi a mládeží.

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů

Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů METODICKÝ MATERIÁL KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Zvyšování kvality a udržitelnost nastavených standardů Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu zvyšování kvality a udržitelnost

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu

Katalog služeb 2013 C.Q.M. verze 5, aktualizace 28. 3. 2013. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2013 verze 5, aktualizace 28. 3. 2013 2013 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol.

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012

Katalog služeb Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu Verze 5, aktualizace 5. 10. 2012 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal

Analýza stavu projektového řízení v krajích. Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Analýza stavu projektového řízení v krajích Lukáš Zazvonil a Petr Stejskal Agenda Úvod Analýza stavu projektového řízení v krajích Doporučení a možnosti řešení Závěr 2 ITEG a.s. Poradenská a konzultační

Více

Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Navrhování projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace, vhodně

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Hodnocení kvality ŘLZ pomocí modelu excelence

Hodnocení kvality ŘLZ pomocí modelu excelence Co chci říci? Hodnocení kvality ŘLZ pomocí modelu excelence Ing. Petr Kazík Ostravská univerzita AHRA Je to inspirativní? Je to použitelné? Je to náročné? Je to nutné? 18.9.2012 2 Proč audit procesu RLZ?

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young

Evaluace na rozcestí trendy a praxe. Evaluace vs. interní audit. Lukáš Kačena Ernst & Young Evaluace na rozcestí trendy a praxe Evaluace vs. interní audit Lukáš Kačena Ernst & Young Cílem příspěvku je: představit cíle a nástroje interního auditu porovnat cíle a nástroje evaluace a interního auditu

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Propojování metod kvality

Propojování metod kvality Propojování metod kvality ve Zdravém městě Kopřivnice Management kvality CAF MA 21 Řízení rizik CAF (Common Assessment Framework) Společný hodnotící rámec CAF je efektivní nástroj k iniciování neustálého

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA

Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA Stručný popis systému řízení kvality metodiky ISEMOA www.isemoa.eu Projekt ISEMOA byl zahájen v květnu 2010 a bude ukončen v květnu 2013. ISEMOA je kofinancován Evropskou unií v rámci programu Inteligentní

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Přístupná a energeticky šetrná doprava pro všechny!

Přístupná a energeticky šetrná doprava pro všechny! Přístupná a energeticky šetrná doprava pro všechny! Je ve vaší obci (městě, kraji) hodně bariér? A proč by vás to mělo zajímat? Pohyb je nedílnou součástí našich životů každý den se někam dopravujeme:

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU )

Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) Statut útvaru interního auditu Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás!

Vzor auditní zprávy Kariéra projektového manažera začíná u nás! Vzor auditní zprávy 1 Zpráva z věcného auditu projektu s názvem (NÁZEV PROJEKTU) řízeného pro (NÁZEV SUBJEKTU NOSITELE PROJEKTU) Audit proveden v rozsahu: Fáze zahájení projektu Fáze navrhování projektu

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 7-8 Ročník: Identifikace

Více

Český institut efektivního managementu

Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Roman Fišer, fišer.roman@ciem.cz Inovace v managementu Smysluplně Systémově Synergicky Strategie Koncepce Rámce Standardy Zkvalitňujte!!!

Více

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR

Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství. Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Realizace NLP II v roce 2013 z pohledu Ministerstva zemědělství Tomáš Krejzar Ministerstvo zemědělství ČR Příklady realizace NLP II v roce 2013 1) Příprava programu rozvoje venkova na období 2014-2020

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES

Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES Energy Performance Contracting Energetické služby se zárukou PROCES přípravy výběrového řízení veřejné zakázky na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC Prosinec 2012 Praha

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Přínosy spolupráce interního a externího auditu

Přínosy spolupráce interního a externího auditu Přínosy spolupráce interního a externího auditu Konference ČIA 14. 5. 2015 Libuše Müllerová KA ČR 2014 1 Přínosy spolupráce interního a externího auditu Obsah: Srovnání interního a externího auditu ISA

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR

Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy. Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Doporučení pro budoucí období 2014+ - administrativní procesy Ing. Vít Šumpela, ředitel Odboru řízení a koordinace NSRR Přístupy k vyhlašování a řízení výzev Definovat metodická doporučení pro řízení a

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu

Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Český institut efektivního managementu Referenční model Integrovaného Systému Řízení Výkonnosti Městského Úřadu Spoluautor: Národní síť zdravých měst České republiky Certifikované společnosti: ATTN Consulting

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF

Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Český institut efektivního managementu Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Roman Fišer CIEM Referenční model řízení městského úřadu podle standardu CIMAF Model vznikal od roku

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH - METODY KVALITY, ZKUŠENOSTI, SPOLUPRÁCE Sekce Národní sítě Zdravých měst ČR Praha, 21. května 2015 www.zdravamesta.cz/strateg-sekce2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2:

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s.

Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Nové trendy v civilním letectví 2012, TU Ostrava 3/1 Praktické zkrušenosti a poznatky ze zavádění SMS na Letišti Ostrava Mošnov a.s. Ing. Marek SMOLON Letiště Ostrava Mošnov, a.s. Resumé Článek se zabývá

Více