DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda"

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny...

2 OBSAH...2 ÚVOD.4 1. INSTITUT PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU Vymezení pojmu Pěstounská péče na přechodnou dobu jako péče profesionální? Druhy pěstounské péče v České republice Pěstounská péče individuální a skupinová Pěstounská péče v tradičním a moderním pojetí MODELY PĚSTOUNSKÉ PÉČE V EVROPĚ Zahraniční praxe v oblasti profesionální pěstounské péče Pěstounská péče ve Velké Británii Alternativní formy pěstounské péče uplatňované v zahraničí Dílčí závěr HISTORIE INSTITU PĚSTOUNSKÉ PÉČE Od prvních zmínek Období první republiky Pěstounská péče po roce Pěstounská péče po roce PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU DE LEGE LATA Prameny právní úpravy pěstounské péče na přechodnou dobu Mezinárodní dokumenty Úmluva o právech dítěte Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Evropská úmluva o výkonu práv dětí Z judikatury Evropského soudu pro lidská práva Vnitrostátní právní úprava Normy ústavního pořádku Zákon o rodině Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Zákon o státní sociální podpoře Občanský soudní řád

3 4.2 Předpoklady a podmínky pro vznik pěstounské péče na přechodnou dobu Kdo může být pěstounem? Předpoklady na straně pěstouna Předpoklady na straně dítěte Vznik pěstounské péče na přechodnou dobu Účel pěstounské péče na přechodnou dobu Hmotné zabezpečení pěstounské péče na přechodnou dobu Dávky pěstounské péče Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Odměna pěstouna Příspěvek při převzetí dítěte Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Vyživovací povinnost rodičů k dětem Dílčí závěr Kontrola pěstounské péče na přechodnou dobu Zánik a zrušení pěstounské péče na přechodnou dobu Klady a zápory pěstounské péče na přechodnou dobu PĚSTOUNSKÁ PÉČE DE LEGE FERENDA Proč nový občanský zákoník? Pěstounská péče v návrhu nového občanského zákoníku Osoba pěstouna Řízení o pěstounské péči Vztah rodič/rodiče - dítě Vztah pěstoun - dítě Zánik a zrušení pěstounské péče Profesionální pěstounská péče ZÁVĚR..65 RESUMÉ...68 PŘÍLOHY.. 70 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

4 ÚVOD Téma diplomové práce jsem si zvolila na základě svého obecného zájmu o rodinné právo. Přímo pro problematiku pěstounské péče na přechodnou dobu jsem se rozhodla z toho důvodu, že se jedná dle mého názoru o téma v současné době velice aktuální a diskutované, a to nejen díky již více než dvou a půlleté existenci institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, ale zejména díky přípravám nového občanského zákoníku, který bude nově obsahovat i úpravu rodinného práva. Česká republika bývá ze strany českých, ale i mezinárodních organizací kritizována za trvale vysoký počet dětí vyrůstajících v ústavních zařízeních v poměru na počet obyvatel tím Česká republika výrazně převyšuje podobné statistiky většiny evropských zemí. Každoročně je u nás do ústavní výchovy umístěno více než 2 tisíce dětí; včetně dětí v kojeneckých ústavech a v ústavech sociální péče žije v současné době v České republice v ústavní péči přibližně 20 tisíc dětí. Řada vědeckých studií přitom upozorňuje na škodlivost ústavní výchovy na vývoj dítěte. Děti, které prožily podstatnou část dětství či mládí v ústavu, odcházejí do života, který neumí žít, neboť je to v instituční péči nikdo nenaučil. Často dokonce končívají jako problémoví uživatelé drog či alkoholu, stávají se z nich bezdomovci, páchají trestnou činnost apod.; jednoduše mají problém fungovat jako normální členové společnosti. Přitom alternativní řešení k ústavní výchově v České republice existují; jedním z nich je právě pěstounská péče na přechodnou dobu. Zda tento institut funkci alternativy skutečně plní, jak je v praxi vnímán a využíván a jaký je o jeho výkon zájem ze strany veřejnosti, to jsou otázky, na které bych chtěla ve své práci odpovědět. Práce je členěna do pěti základních celků. V prvním se budu zabývat pojmem pěstounské péče na přechodnou dobu, posoudím, jaký je vztah mezi pěstounskou péčí na přechodnou dobu a profesionální pěstounskou péčí, a vymezím druhy pěstounské péče, jež jsou v České republice v současné době vykonávány, či se s nimi alespoň do budoucna počítá. Svou pozornost dále zaměřím na pěstounskou péči na přechodnou dobu, resp. profesionální pěstounskou péči ve vybrané zahraniční zemi - Velké Británii. Tam je, stejně jako v mnoha dalších státech Evropy, o nichž se v této části práce rovněž zmíním, tento typ pěstounské péče již řadu let úspěšně vykonáván. V profesionální pěstounské péči jsou děti svěřovány speciálně vyškoleným odborníkům, kteří přijímají - 4 -

5 dítě do své péče na krátkou, resp. nezbytně nutnou dobu, po kterou se nemohou o dítě starat jeho biologičtí rodiče. O podobnou úpravu se Česká republika snaží již v současné době, a to právě institutem pěstounské péče na přechodnou dobu, proto v této části práce využiji metody komparace. S profesionální pěstounskou péčí se ale v České republice rovněž počítá i do budoucna, a to díky úpravě obsažené v novém občanském zákoníku. Poté se vrátím do historie, zjistím, kdy poprvé bylo možno se s pěstounskou péčí a jejími předchůdci setkat, kdy se dostala na naše území a jak se její úprava v průběhu let měnila. V další části práce se zaměřím na úpravu pěstounské péče na přechodnou dobu de lege lata, tedy na v současné době účinnou úpravu, jež se týká právě tohoto institutu. Budu se věnovat vnitrostátním i mezinárodním pramenům právní úpravy a neopominu ani judikaturu. Poté se zaměřím na podmínky a předpoklady, jež jsou nezbytné k výkonu pěstounské péče na přechodnou dobu, a to jak na straně budoucího pěstouna, tak dítěte. Rovněž uvedu, jak pěstounská péče na přechodnou dobu vzniká a zaniká, popř. se zrušuje, zaměřím se na dávky státní sociální podpory, jež jsou pěstounu či dítěti svěřenému do pěstounské péče vypláceny, a nevynechám ani účel a kontrolu této péče. Nakonec zhodnotím klady a zápory současné úpravy pěstounské péče na přechodnou dobu. V závěru své práce se budu věnovat pěstounské péči de lege ferenda, tedy v návaznosti na připravovaný nový občanský zákoník. Porovnám stávající úpravu pěstounské péče s úpravou navrhovanou a zaměřím se na připravovanou úpravu profesionální pěstounské péče. Cílem mé práce je tedy pomocí analyticko-deskriptivní metody zhodnotit jak současnou právní úpravu institutu pěstounské péče na přechodnou dobu, tedy úpravu de lege lata, tak úpravu pěstounské péče de lege ferenda, tedy úpravu obsaženou v návrhu nového občanského zákoníku, a to zejména s důrazem na úpravu nového institutu, tzv. profesionální pěstounské péče. Dalším cílem této práce je posoudit, jak se nová úprava liší od té současné a rovněž zhodnotit, zda a jak je pro Českou republiku nová, přínosná, posunem vpřed či zda nebude tato úprava naopak krokem zpět

6 1. INSTITUT PĚSTOUNSKÉ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU 1.1 Vymezení pojmu Pěstounská péče na přechodnou dobu je relativně novou formou náhradní rodinné péče, jež byla do našeho právního řádu včleněna novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálně-právní ochraně dětí ), která byla s účinností od provedena zákonem č. 134/2006 Sb. V této souvislosti bylo nezbytné doplnit rovněž zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o rodině ), aby bylo možné za stanovených podmínek svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu do doby, než rodič nebo širší rodina bude moci opět převzít péči o dítě nebo než se vyřeší situace dítěte jiným vhodným způsobem. Základním záměrem navrhované právní úpravy byla snaha podpořit všechny formy náhradní péče o dítě, které dětem umožní vyrůstat v prostředí co nejvíce podobném prostředí rodinnému. 1 Tento druh péče má tedy sloužit jako alternativa k péči ústavní. Na rozdíl od této ale, jak již z názvu vyplývá, je institut pěstounské péče na přechodnou dobu specifický svou krátkodobostí. Jeho účelem je zajistit dočasný pobyt dítěte, které nemůže z různých důvodů nadále setrvat v biologické rodině, avšak je zde předpoklad brzkého návratu do ní, v pěstounské rodině, a to na dobu, - po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat (např. pro svůj zdravotní stav, hospitalizaci, výkon trestu, výkon vazby apod.), - po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením (tento souhlas mohou rodiče dát nejdříve po uplynutí šesti týdnů od narození dítěte) nebo - do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení (tj. v případech, kdy rodiče neprojevili tzv. kvalifikovaný či žádný zájem). Přechodní pěstouni by se měli podílet na sanaci biologické rodiny, jež částečně selhává, aby bylo popř. možné co nejrychlejší navrácení dítěte zpět do jeho původní rodiny. Dítě je tedy umístěno do pěstounské péče na přechodnou dobu na období, než se buď upraví prostředí v původní biologické rodině a dítě se do ní vrátí 1 Tisková zpráva k novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí [citováno ]. Dostupné z

7 zpět, nebo než bude dítě umístěno do péče budoucích (dlouhodobých) pěstounů či osvojitelů. Mezi pěstouny na přechodnou dobu a orgánem sociálně-právní ochrany dětí existuje smlouva (dohoda) o typu a délce péče o dítě. Pěstounskou péči na přechodnou dobu vykonávají speciálně prověření a vyškolení pěstouni. To jsou osoby, které musely stejně jako klasičtí žadatelé o pěstounskou péči projít určitou přípravou na svoji funkci, ovšem jejich příprava je o něco náročnější, a to zejména právě z hlediska krátkodobosti péče. Vzhledem k tomu, že do jejich péče budou moci být svěřovány i děti krátce po narození, je třeba, aby tito pěstouni měli rovněž odborné předpoklady pro péči o takové dítě. Měli by mít také optimální materiální a sociální zázemí, aby se mohli o dítě bezpečně starat ve své domácnosti. Přechodní pěstouni během doby, kdy mají do své péče svěřené dítě, spolupracují s jeho biologickými rodiči na vytváření takových podmínek, které umožní navrácení dítěte do jeho původního prostředí. Vzhledem ke specifickým nárokům na budoucí přechodné pěstouny bylo nutné vytvořit samostatnou evidenci osob, které tuto přípravu absolvují a na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové péče a kterým by soud mohl dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu svěřit. Do této evidence se zařazují na základě žádosti podané u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jenž je povinen ji po doplnění postoupit krajskému úřadu, který tuto evidenci vede. Povinností krajského úřadu je poté předání opisu seznamu osob zařazených do evidence osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat, Ministerstvu práce a sociálních věcí a obcím s rozšířenou působností ve svém správním obvodu. Celý tento proces trvá šest až osm měsíců. Ještě před přijetím změny zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jež přinesla do českého právního řádu institut pěstounské péče na přechodnou dobu, se z řad odborníků na danou oblast ozývaly hlasy proti tomuto institutu. Předsedkyně Fondu ohrožených dětí, Marie Vodičková, např. uvedla, že nově zaváděný institut pěstounské péče na přechodnou dobu je nadbytečný a z hlediska legislativního podle našeho názoru zcela nepřijatelný. Podle ní již dříve existovala možnost svěřit dítě do přechodné pěstounské péče, neboť zákon nikde neuvádí, že by se mělo (u klasické pěstounské péče) jednat o řešení trvalé či dlouhodobé. Problém podle ní spočívá v tom, že nejsou a nebudou rodiny, které by chtěly přijímat děti na přechodnou dobu

8 Tento typ náhradní rodinné péče byl však v České republice de facto vykonáván již dříve, ještě před začleněním institutu pěstounské péče na přechodnou dobu do našeho právního řádu, a to nestátními organizacemi zabývajícími se náhradní rodinnou péčí (např. Natama). Natama k pěstounské péči na přechodnou dobu uvádí, že tato stojí na následujících pěti principech: - Děti, které náhle nemohou zůstat ve své rodině, chodí do přechodných pěstounských rodin. - Tyto rodiny se pro takovou pěstounskou péči rozhodly, jsou na ni připraveny a jsou provázeny odborným pracovníkem. - Rodina průběžně spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí. Je provázena, pravidelně supervidována a školena. - Mezi pěstouny na přechodnou dobu a orgánem sociálně-právní ochrany dětí (kompetentním úřadem) existuje smlouva (dohoda) o typu a délce péče o dítě. - Situace dětí se řeší, a v okamžiku, kdy se jejich situace vyjasní, náhradní rodina jim ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a odborníkem pomůže vrátit se domů nebo přejít do trvalé rodiny. 1.2 Pěstounská péče na přechodnou dobu jako péče profesionální? Pěstounská péče na přechodnou dobu bývá někdy ztotožňována s profesionální pěstounskou péčí. Dávat mezi tyto dva pojmy či instituty rovnítko ale nepovažuji za zcela vhodné, neboť oba se od sebe, byť jen nepatrně, liší. Dle mého názoru to, co nyní označuje český právní řád jako pěstounskou péči na přechodnou dobu, nelze s profesionální pěstounskou péčí ztotožňovat. Úprava pěstounské péče na přechodnou dobu je poměrně kusá a její podmínky jsou nastaveny tak, že v mnoha směrech ani samy orgány, jež mají tuto péči zabezpečovat, neví, jak v daném případě postupovat, nehledě na malý, resp. téměř žádný zájem veřejnosti o výkon této péče. To, že pěstounská péče na přechodnou dobu není identická s profesionální pěstounskou péčí, nepřímo přiznal i ministr práce a sociálních věcí. 2 Při procházení literatury a dalších dokumentů a materiálů týkajících se pěstounské péče na přechodnou dobu čím dál víc nabývám dojmu, že tento typ 2 Nečas, P. Chci, aby to dělali profesionálně. Lidové noviny,

9 náhradní rodinné péče byl do našeho právního řádu začleněn zejména z důvodu, aby se vyhovělo požadavkům nestátních organizací, jež dávaly, kromě jiných, České republice za vinu vysoký počet dětí umístěných do dětských domovů. Tím tedy vznikla možnost ubránit se tlaku těchto organizací, neboť lze odkázat na možnost umístění dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu, tedy jako na alternativu k péči ústavní v případech, kdy biologičtí rodiče nejsou schopni se o dítě po relativně krátkou dobu z objektivních či subjektivních důvodů starat. 1.3 Druhy pěstounské péče v ČR Pěstounská péče individuální a skupinová Výčet typů a forem pěstounské péče závisí na počtu a typu rozlišovacích kritérií. Nejčastěji používaná klasifikace v České republice je dle subjektů vykonávajících tuto péči, tedy na pěstounskou péči individuální a skupinovou. Co se týče právního postavení osob vykonávajících individuální pěstounskou péči a pěstounskou péči skupinovou, toto se nijak neliší. Všichni žadatelé o svěření dítěte do pěstounské péče musí projít schvalovacím řízením příslušného orgánu sociálně-právní ochrany dětí a být zařazeni do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny. Jaká mají tyto dva základní druhy pěstounské péče specifika a jakým způsobem jsou v současné době v České republice vykonávány? Pokud se o pěstounské péči běžně hovoří, má se na mysli ve většině případů právě individuální péče. Tento typ je vykonáván v klasickém rodinném prostředí a na první pohled se nijak zvláště neliší od standardní rodiny. Proto bývá někdy označován jako tzv. nukleární rodina. V České republice můžeme tuto formu dále členit na příbuzenskou a klasickou pěstounskou péči. Příbuzenskou, jak je patrno již ze samotného označení, vykonávají osoby v příbuzenském vztahu k dítěti; v praxi jsou to nejčastěji prarodiče, popř. jiní blízcí příbuzní (teta, strýc, zletilý sourozenec apod.). Klasická péče je oproti tomu vykonávána ze strany jiných, cizích osob jako dlouhodobé řešení

10 Individuální pěstounská péče, a to jak příbuzenská, tak klasický typ, může být vykonávána osamělou osobou, osobou vdanou či ženatou či oběma manžely společně. Skupinová péče (někdy označovaná též jako kolektivní péče či široká rodina ) bývá ztotožňována s velkými pěstounskými rodinami (někdy i s vlastními dětmi) a probíhá v tzv. zařízeních pro výkon pěstounské péče nebo v SOS dětských vesničkách. Zařízení pro výkon pěstounské péče zřizuje obec nebo kraj, někdy i nestátní subjekt, zpravidla v samostatném objektu, v prostorách, které zřizovatel vybaví jako byt pro rodinu s větším počtem dětí, nebo ve vlastním bytě pěstouna. Do zařízení jsou umisťovány především děti, pro které je obtížné zajistit pěstounskou péči individuální formou. Jde zejména o děti jiného etnika, větší sourozenecké skupiny nebo děti s různými typy postižení. V těchto zařízeních, tzv. rodinných buňkách, se o děti starají manželské páry (tento typ se zakládá na manželském principu) a počet dětí ve skupině zpravidla nepřesahuje deset 3. Oproti tomu SOS dětské vesničky se zakládají na principu mateřském, kdy pěstounskou péči vykonává sama matka-pěstounka, někdy s pomocí další osoby - tety, která matce pomáhá při vedení domácnosti a ve výchově dětí. Matka-pěstounka bydlí v samostatném domečku se svěřenými dětmi, kterých je zpravidla šest a více a jsou různého pohlaví i věku. Často jsou to sourozenci pocházející z jedné vlastní rodiny, která z nějakého důvodu ve svých funkcích selhala. Skupina takovýchto domečků potom představuje Vesničku. SOS vesničky zřizuje Sdružení SOS vesniček a v současné době existují v České republice 3 tyto vesničky, a to v Doubí u Karlových Varů, ve Chvalčově a nejnověji v Brně-Medlánkách. V čem tedy spočívá hlavní rozdíl mezi individuální a skupinovou pěstounskou péčí a je možné určit, zda, popř. která z těchto forem je pro dítě vhodnější? 3 Psychologické výzkumy totiž přinášejí doklady o tom, že do rozsahu lásky rodičovské lze obsáhnout nejvýš asi deset dětí. Je-li jich víc, je pravděpodobné, že intenzita vztahu se oslabuje a někdo na to doplácí. Jde-li ale o děti zvláště výchovně nebo pečovatelsky náročné, maximální počet se samozřejmě podstatně snižuje. Blíže viz Matějček, Z. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994, s

11 Podstatným rozdílem mezi pěstounskou péčí individuální a pěstounskou péčí vykonávanou v zařízeních je skladba rodiny daná především počtem svěřených dětí. Velmi důležitá je pro děti trvalost a hloubka citových vztahů mezi nimi a jejich rodiči, popř. osobami, které stojí na místě rodičů. V citových vztazích se nejsilněji uspokojuje jedna z nejvýznamnějších lidských potřeb, a to potřeba životní jistoty. Odborníci ale uvádí, že dětem škodí, když navážou citový vztah s osobou, kterou musí později opustit. Ale neděje se právě tohle v životě každého z nás? Nepotkáváme neustále osoby, ke kterým navazujeme citové vztahy, a později je opouštíme? Co je tedy pro dítě lepší - navazovat citové vztahy s osobami, které o něj, byť třeba jen dočasně, pečují, nebo z něj vytvořit stroj, robota, který není schopen citu, protože ví, že určití jedinci z jeho života za nějakou dobu zmizí? Při individuální pěstounské péči se výchova dítěte vzhledem k nižšímu počtu dětí i struktuře pěstounské rodiny více podobá výchově v biologické rodině a zejména jde-li o péči příbuzenskou, je svěřeným dětem poskytováno stejně láskyplné zázemí a péče jako od vlastních rodičů. Při výchově dětí v skupinových zařízeních vzniká mezi dítětem a pěstounem (popř. pěstouny) rovněž určitý citový vztah, ten je ale často pouze mělký a povrchní a trvá zpravidla jen tak dlouho, jak dlouho trvá přímý styk s tímto pěstounem. Toto ovšem samozřejmě není pravidlem. Věkové rozvrstvení dětí ve skupinové péči navíc přibližně odpovídá rodinné situaci v rodině s větším počtem dětí, takže ani zde dítě často nevnímá přílišný rozdíl od jeho běžné rodiny, zvlášť, měla-li i tato vícero členů. Jednou z výhod skupinové pěstounské péče je dostupnost odborné pedagogické a psychologické péče, kterou kupř. pro SOS vesničky zajišťuje Sdružení SOS vesniček. Děti umístěné do takovéto péče jsou tedy pod větším dohledem odborníků, a proto indikace některých (především psychických) problémů u těchto dětí nastává včasněji. Na rozdíl od toho u individuální pěstounské péče k této indikaci často dochází až se zpožděním, neboť vyhledat vhodnou odbornou pomoc není pro pěstouny vždy snadné, navíc tito se často obávají nebo nechtějí o takovou pomoc žádat, aby na sebe neupozorňovali či nezavdávali důvod k nařčením o špatné péči o dítě apod. Mnoho lidí se domnívá, že individuální péče je pro dítě vhodnější, a to zejména z důvodu, že tento typ péče se více podobá modelu klasické rodiny a dítě tedy tolik nevnímá odloučení od své původní rodiny. V současné době je již ale díky mnoha

12 odborným výzkumům známo, že ne pro každé dítě je péče v náhradní rodině (péče individuální) vhodnější než péče skupinová. Jedná se zejména o dospívající jedince, kteří si často umístění do pěstounské rodiny nepřejí, sourozenecké skupiny, vysoce citově narušené či špatně zvladatelné děti nebo ty, které zažily zneužívání ve své či pěstounské rodině. A tak u některých dětí se jen kombinací různých možností náhradní rodinné péče může docílit správného vývoje ve vyváženou osobnost s minimálním psychickým, citovým a sociálním poškozením. 4 Vzhledem k výše uvedenému se tedy domnívám, že není možné jeden typ péče upřednostňovat před jiným, neboť každé dítě je jiné, má individuální potřeby a je z dosavadního života zvyklé na jiný typ výchovy či péče a ten upřednostňuje. Je tedy vhodné mít k dispozici rozmanité spektrum forem náhradní péče, z nichž lze následně zvolit tu, jež nejlépe naplňuje individuální potřeby konkrétního dítěte. I zde je tedy třeba sledovat základní princip, a to zájem dítěte Pěstounská péče v tradičním a moderním pojetí Často se v literatuře setkáváme s pojmem tradiční pěstounská péče, pěstounská péče v tradičním pojetí či tradičním slova smyslu. Co ale tento termín znamená, co je vlastně pod pojmem tradiční v souvislosti s pěstounskou péčí chápáno? Přestože se v České republice v současné době již v podstatě vyskytuje pěstounská péče v pojetí v tradičním i moderním, ve smyslu, jež rozvedu dále, stále mezi laickou veřejností přetrvává pohled na pěstounskou péči pouze jako na péči v tradičním pojetí. Děje se tomu tak dle mého názoru zejména díky vývoji pěstounské péče na našem území. Ta totiž během celé své mnohaleté historie byla koncipována pouze jako péče v tradičním slova smyslu. Mezi veřejností tedy stále zůstává pohled na pěstounskou péči jako na péči ve smyslu 2 zákona o pěstounské péči 5, který jako základní předpoklad pro svěření dítěte do pěstounské péče stanovil skutečnost, že 4 Bubleová, V., Kovařík, J., Pazlarová, H., Janíčková, R. Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny. VÚPSV, 2002, s. 29 [citováno 25. února 2009]. Dostupný z 5 Zákon č. 50/1973 Sb

13 příčiny bránící výchově dětí rodiči budou zřejmě dlouhodobé. 6 Pěstounská péče v tradičním pojetí je pojímána jako péče, která se blízce podobá osvojení; s tím rozdílem, že zde nedochází ke změně statusu dítěte. Pěstouni se v tradičním přístupu k pěstounské péči ujímají dítěte v touze nabídnout mu vlastní domov a životní hodnoty, to vše založené především na lásce a porozumění. Chtějí mít dítě jako své vlastní, které u nich zůstane až do dospělosti a pokud možno, nejlépe navždy. Je pro ně optimální, pokud jsou případné svazky dítěte s původní rodinou a dalšími příbuznými odstraněny, a dítě je pro své dobro přesazeno jinam a převedeno na nový žebříček hodnot. Dítě by tedy mělo, pokud možno, zapomenout na svoji původní rodinu, přátele, apod.; jednoduše na celou na svoji strastiplnou minulost. Dítě se identifikuje s pěstounskou rodinou a všichni její členové se k sobě vzájemně chovají ve vlastní rodině, tedy jako rodiče s dětmi, popř. dalšími členy rodiny. Děti většinou pěstouny oslovují jako rodiče a některé z nich dokonce dostanou příjmení jejich nové rodiny. Tento typ péče se uskutečňuje zejména u dětí, které nemohou být osvojeny, nebo u kterých je šance na návrat k biologickým rodičům nulová nebo jen velmi malá. Děti, které mají určité vážnější problémy (např. jsou postižené fyzicky či mentálně, neatraktivního věku, mají výrazné psychické problémy apod.), se do pěstounské rodiny dostanou spíše výjimečně, a pokud ano, jsou často vráceny zpět do ústavu, protože náhradní rodiče dané obtíže nemohou zvládnout. Tento model kritizují zastánci moderního pojetí pěstounské péče. V zemích s rozvinutou péčí o ohrožené děti se tradiční model jeví jako přežitý, a to zejména ze dvou hlavních důvodů: - takové pěstounství má spíše charakteristiky osvojení - s tím rozdílem, že dítě nemusí být právně volné a pěstouni dostávají od státu finanční prostředky na pokrytí jeho materiálních potřeb - takto orientovaných pěstounů je ve skutečnosti velmi málo, díky čemuž je možnost (a právo) žít v rodině upřeno velkému množství dětí 7. 6 Králíčková, Z. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. Právní rozhledy, 2008, č. 9, s Občanské sdružení Dům otevřených možností: Moderní pojetí pěstounské péče [citováno 26. února 2009]. Dostupný z

14 Institut náhradní rodinné péče Natama 8 dále udává, že mezi tradiční a moderní pěstounskou péčí existují čtyři základní odlišnosti. Podle něj v tradiční péči chybí a pěstouni by potřebovali: 1. dobrou spolupráci se sociálními pracovníky a odborníky 2. dobré vzdělání a přípravu na pěstounskou péči 3. průběžnou podporu a to i finanční 4. pozitivní status a možnost rozvoje. Z výše uvedených důvodů se odborníci v poslední době stále více přiklání k modernímu pojetí pěstounské péče (v zahraničí často nazývanému profesionální ), jež je založeno na principech, které se ze zkušeností s náhradní rodinnou péčí dlouhodobě ukázaly funkční a nosné. Ve světě je tento model již delší dobu uplatňován, zatímco u nás, kde byl rozvoj pěstounské péče ovlivněn a zbrzděn komunistickým režimem, se některé jeho aspekty začínají objevovat až posledních několika letech. V České republice lze prvopočátky péče moderní spatřovat zejména v institutu pěstounské péče na přechodnou dobu. Od profesionální pěstounské péče v pravém slova smyslu, péče moderní, se však tato stále liší, nehledě na to, že pěstounská péče na přechodnou dobu není u nás dosud téměř vykonávána z důvodu nezájmu potenciálních pěstounů o tuto péči. Podle moderního přístupu mají být děti umístěny primárně do adopce, a pokud toto není možné (nejsou právně volné) a jsou umístěny do pěstounské péče, má být jejich pobyt v této péči co nejkratší a dítě se má co nejdříve vrátit do biologické rodiny. Tato pěstounská péče má být vedena tak, aby děti nepřijímaly pěstouny jako vlastní rodiče, ale aby se naopak posiloval jejich vztah k biologickým rodičům, ke kterým se mají po skončení pěstounské péče vrátit. Odborní sociální pracovníci proto pomáhají rodičům připravit se opět převzít zodpovědnost za svoje děti a pěstouni s nimi v tomto procesu aktivně spolupracují. 9 Pěstouni mají absolvovat odbornou průpravu, povinná školení a další vzdělávání, jejich přístup ke svěřenému dítěti má být 8 více viz 9 Vrbtovská, P. Moderní péče o ohrožené a opuštěné děti. DOM - Natama [citováno 6. března 2009]. Dostupný z

15 profesionální - měli by brát svoji funkci jako zaměstnání. Tento model pěstounské péče je založen na výraznějším uplatnění spolupráce sociálních pracovníků, odborníků, pěstounů, a pokud je to možné, také původní rodiny. Uplatňuje odbornost a profesionalitu v praxi pěstounské péče. Jedná se tedy o velice rozvinutou formu pěstounské péče, jež má řadu výhod, a to jak pro pěstouny a sociální pracovníky, tak v konečném důsledku především pro děti. Do České republiky přineslo tento model pěstounské péče občanské sdružení Natama, které se - jako jediné v České republice - přípravou těchto pěstounů zabývá. Často v souvislosti s profesionální pěstounskou péčí vyvstává otázka, zda nebude mít na dítě neblahý vliv, pokud k tomuto profesionálnímu pěstounovi přilne. Ten má péči o dítě brát jako své zaměstnání a s tím, že dítě mu svěřené je v jeho péči pouze dočasně, počítat. Vysvětlit toto malému dítěti je ale často nemožné, navíc, když např. kvalitní péči ze strany svých biologických rodičů nezná a je vděčné každému, kdo mu ji poskytne. V současné době je ale již vědecky dokázáno, že citové přilnutí, byť pouze na kratší dobu, je pro vývoj dítěte mnohem lepší než přilnutí žádné, jak je tomu často např. v péči ústavní. Nejlepší variantou by tedy bylo, kdyby se profesionální pěstouni snažili pomoci dítěti pochopit, že je v jejich péči pouze dočasně, a zároveň udržovat kontakty s původní rodinou, aby se dítě v péči pěstounů necítilo odložené a vědělo, že o něj jeho biologičtí rodiče stojí a bude se moci k nim a do jejich péče opět vrátit

16 2. MODELY PĚSTOUNSKÉ PÉČE V EVROPĚ V této kapitole nejprve zběžně projdu podmínkami týkajícími se profesionální pěstounské péče v evropských zemích, ve kterých je tato péče již běžně vykonávanou praxí. V druhé části kapitoly se podrobněji zaměřím na vybranou evropskou zemi, kterou je Velká Británie jako země s dlouhou tradicí v oblasti pěstounské péče, a nakonec se budu věnovat alternativním formám pěstounské péče uplatňovaným v zahraničí. 2.1 Zahraniční praxe v oblasti profesionální pěstounské péče Mezinárodní organizace, jako např. Výbor OSN pro práva dítěte, UNICEF a další, kritizují Českou republiku za trvale vysoký počet dětí vyrůstajících v ústavní péči. Chris Gardiner, bývalý předseda mezinárodní organizace pěstounské péče (IFCO), zkušený pěstoun, dlouholetý školitel a konzultant v oblasti pěstounské péče, podpory dětí a rodin, dokonce uvádí, že Česká republika je - vzhledem k počtu obyvatel - země s dlouhodobě nejvyšším počtem dětí umístěných v ústavních zařízeních ze všech postkomunistických zemí, o vyspělých zemích ani nemluvě. 10 V současné době se v České republice nachází v ústavní péči více než dětí a přesto, že porodnost stagnuje, počty dětí vyrůstajících v ústavní péči se zvyšují a dokonce se objevují i nové ústavy. 11 I podle laického pohledu, již odborně podepřeného výzkumem prof. Matějčka a jeho kolegů, je zřejmé, že ústavní péče je ze všech možných řešení pro zdravý vývoj dětí to nejhorší. Bohužel z těchto postulátů nenacházíme v České republice žádný odraz v praxi. Přitom v zahraničí jsou současné trendy v péči o děti naprosto opačné. Zde se naopak prosazuje cesta maximální sanace biologické rodiny, existují propracované systémy podpory a služeb ohroženým rodinám a odchod dítěte z rodiny je vnímán jako skutečně poslední, krajní řešení. Jak se ukazuje, tento přístup je navíc nejen prospěšnější pro vývoj dětí, ale rovněž mnohem levnější než dlouhodobé umístění v ústavních zařízeních. 10 Pazlarová, H. Nové formy pěstounské péče v zahraničí. Náhradní rodinná péče, 2003, č. I, s Středisko náhradní rodinné péče. Tisková zpráva [citováno ]. Dostupný z

17 Jak vypadá situace v jednotlivých zemích, jak moc je v nich rozšířena pěstounská péče na přechodnou dobu, resp. profesionální pěstounská péče a jaké modely se tam uplatňují? Je vhodné a účelné nechat se některou, popř. kterou z úprav inspirovat? V mnoha zemích světa je již v současné době možné umístit dítě do profesionální pěstounské péče (např. v Rakousku). V některých dalších, jako např. v Srbsku, probíhají jakési přípravné programy zaměřené především na děti se zvláštními zdravotními a sociálními potřebami. Oproti tomu existují i země, kde se s profesionální pěstounskou péčí do budoucna ani nepočítá, neboť je zde zastáván názor, že tuto potřebu zcela naplňuje klasická pěstounská péče. S tímto názorem se setkáváme např. Irsku a Slovinsku. Ve většině evropských zemí přebírá za děti žijící mimo vlastní rodinu odpovědnost stát, a to prostřednictvím svých institucí, popř. orgánů místní samosprávy (např. severské země - Dánsko či Norsko). V právní úpravě náhradní rodinné péče v jednotlivých zemích se rovněž objevují podobné předpoklady na osobu pěstouna. Většinou se jedná o věk, zdravotní stav, čistý trestní rejstřík apod. Ve většině zemí je možné svěřit dítě manželskému páru, samotné ženě pěstounce, ale existuje i svěření dítěte do péče gay či lesbického páru, jak je tomu např. v Belgii. Budoucí profesionální pěstouni musí dále projít jakýmsi přijímacím procesem, který nejčastěji spočívá v pohovoru se sociálním pracovníkem, psychologickém vyšetření, návštěvě v rodině, absolvování odborné přednášky apod. Profesionální pěstounská péče obvykle končí v 18 letech dítěte. V některých případech je ale možné ji prodloužit, a to např. až do 20 let v Belgii, 21 let ve Švédsku či 23 let v Dánsku a Norsku. S prodloužením ve většině případů samozřejmě musí souhlasit dítě i pěstouni. Ačkoliv většinou není přesně stanoven, v některých zahraničních úpravách pěstounské péče se objevuje i limit - maximální počet dětí, které je možné umístit do jedné rodiny. Kupříkladu Švédsko a Belgie mají limit 4 děti, Chorvatsko povoluje maximálně 10 dětí. V Norsku sice takovýto zákonem stanovený limit neexistuje, ovšem málokdy jsou do rodiny umístěny více než 2 děti

18 Oproti České republice, kde je profesionální pěstounská péče koncipována výhradně jako péče krátkodobá, resp. na přechodnou dobu, ve většině evropských zemí, kde se profesionální pěstounská péče objevuje, není jednoznačně definována její délka. Ta se vždy řídí potřebami konkrétního dítěte. Téměř ve všech zemích jsou ale pěstounské rodiny schopny a ochotny přijmout dítě v akutní nouzi jako přechodné řešení. 12 Ve většině zemí je s profesionálními pěstouny uzavřena smlouva, která stanovuje jejich práva a povinnosti, stejně jako výši finanční odměny a úhradu nákladů spojených s touto péčí. Například v Norsku výše této odměny odpovídá výši platu pracovníka v ústavním zařízení, navýšeného o běžné životní náklady dítěte. 13 Tento způsob je přesto ekonomicky úspornější než pobyt dítěte v ústavním zařízení, nehledě na zájem dítěte a vhodnost této péče pro něj. 2.2 Pěstounská péče ve Velké Británii Evropskou zemí, na kterou jsem se rozhodla v oblasti pěstounské péče blížeji zaměřit, je Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Odpovědnost za péči o děti je ve Spojeném království delegována na lokální úroveň, a proto je správa této péče vykonávána odděleně v jednotlivých částech království. Ve své práci se ale zaměřím pouze na oblast Velké Británie. Domnívám se totiž, že je vhodné britskou úpravu zmínit, neboť právě tato země bývá označována za kolébku pěstounské péče. Pěstounská péče zde je vypilována ve výborně propracovaný a funkční model a má zde již dlouholetou tradici, ze které se vyvinul standardizovaný systém přípravy pěstounů i jejich následná kontrola a podpora. Velká Británie je pro účely mé práce zajímavá i z toho důvodu, že bývá pokládána za původce pojmu profesionální pěstounská péče. Pěstounská péče se ve Velké Británii objevuje, na rozdíl od vývoje v českých zemích, nepřetržitě od svého prvního zavedení, tzn. už od roku 1948, kdy byl přijat 12 O péči krizové či nouzové blíže viz kap Bubleová, V., Kovařík, J., Pazlarová, H., Janíčková, R. Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny. VÚPSV, 2002, s. 20 [citováno 16. listopadu 2008]. Dostupný z

19 The Children Act V něm byla zakotvena přednost pěstounské péče před péčí ústavní a od této doby byl vyvíjen značný tlak na zvýšení počtu dětí umísťovaných do pěstounské péče. Dalším významným obdobím pro pěstounskou péči byla 70. léta 20. stol., kdy se zvedla vlna odporu proti ústavní péči. Ta vycházela z přesvědčení, že pěstounská péče je výrazně levnější než péče ústavní a že dítě může náležet jen jednomu páru psychologických rodičů. Rovněž se na tom podepsal vliv amerického hnutí za stálost", které zdůrazňovalo koncept práva dítěte na bezpečnou a zajištěnou budoucnost a soustředilo se na poskytnutí trvalého domova každému dítěti, i odborné studie, podle kterých v dětských domovech vyrůstají děti mladší 11 let, pro něž nejsou učiněna žádná jasná rozhodnutí pro budoucnost. 14 V důsledku toho všeho došlo k nátlaku na snížení rozsahu ústavní péče a omezení se na její využívání jen v krajním případě. Děti, jež byly do té doby umístěny do ústavní péče, začaly být hromadně předávány do péče pěstounské. Mimo jiné i z výše jmenovaných důvodů je v současnosti pěstounská péče ve Velké Británii nejrozšířenější formou náhradní rodinné péče (anglické studie hovoří až o 50% opuštěných dětí umístěných do pěstounské péče). Podle údajů z roku 2002 se zde vyskytuje přibližně pěstounských rodin a okolo dětí v nich žijících. U mnoha z těchto dětí se ale před svěřením do pěstounské péče objevovaly různé problémy od zanedbávání či zneužívání přes citové problémy a poruchy chování až po rozličné mentální obtíže, kterými dle studií trpí téměř čtvrtina všech dětí umístěných v pěstounské péči. 15 Takto vysoký počet dětí svěřených do pěstounské péče ale samozřejmě neznamená, že by byla pěstounská rodina stavěna na roveň rodině biologické. I ve Velké Británii, stejně jako v mnoha jiných zemích (včetně České republiky), se jako základní princip sociální práce uplatňuje přesvědčení, že nejlepším prostředím pro dítě je vlastní rodina. A až pokud není možné setrvání dítěte v rodině původní, je pro něj nalezena vhodná rodina náhradní. 14 Bubleová, V., Kovařík, J., Pazlarová, H., Janíčková, R. Mezinárodní srovnání přístupů a forem realizace pěstounské péče se zřetelem k využití profesionálních pěstounů při řešení situace ohroženého dítěte a reintegrace rodiny. VÚPSV, 2002, s. 29 [citováno 24. února 2009]. Dostupný z 15 Tamtéž, s

20 Zatímco v České republice je v současné době úprava pěstounské péče roztříštěna do více právních předpisů, ve Velké Británii je nejvýznamnějším právním dokumentem, který upravuje pěstounskou péči, The Children Act z roku 1989 (zákon o dětech), o kterém se v českých odborných kruzích poměrně často s obdivem hovoří, a to zejména pokud jde o respektování přání dítěte a jeho pocitů. Na rozdíl od České republiky, kde je pěstounská péče mezi laickou veřejností i nadále (po přijetí pěstounské péče na přechodnou dobu) chápána de facto stále jen jako péče v tradičním smyslu, ve Velké Británii se tato objevuje v podstatě výhradně jako péče profesionální. Existuje registr speciálně vyškolených pěstounů, kteří jsou dostupní 24 hodin denně a jsou připraveni okamžitě dítě převzít do své péče. Profesionální pěstounská péče je zde založena na kvalitní sociální práci s rodinami a komplexním vyhodnocení situace dítěte. Výhodou tohoto systému je právě propojení péče o dítě s osobní spoluprácí s budoucími pěstouny. Možnost, jak se stát pěstounem, je ve Velké Británii dvojí. Zájemce se může obrátit jednak na stát, resp. místní úřad ( Local Authority ), kterých je 150, a jednak na nezávislou pěstounskou agenturu ( Independent Fostering Providers ). 16 Místní úřad plní spíše roli iniciátora a koordinátora, zatímco agentury zajišťují konkrétní péči o dítě. Obě instituce spolu ale spolupracují; stát se tedy v oblasti pěstounské péče angažuje i v činnosti nestátních subjektů. Oproti tomu v České republice, kde se sice vedle státních orgánů objevují i nejrůznější občanská sdružení, nestátní organizace apod., je obligatorní podmínkou absolvování přijímacího procesu u státního orgánu, resp. zařazení do evidence žadatelů, kterou vede krajský úřad. Soukromé subjekty potom nabízejí zejména další rozšiřující program příprav na pěstounství, individuální pomoc apod. Zájemci o pěstounskou péči ve Velké Británii navštíví místní úřad či některou z agentur, kde vyplní úvodní formulář, k němuž dodají výpis z trestního rejstříku, zprávu lékaře, sociálního odboru, popř. jiného subjektu, a písemné reference dvou blízkých osob. Nato sociální pracovník agentury šestkrát až osmkrát navštíví obydlí uchazečů, kde s nimi provede vstupní pohovor, postupně shromažďuje informace o všech členech domácnosti, schopnostech a očekáváních žadatelů a z těchto údajů 16 Činnost obou těchto institucí je upravena směrnicí The Fostering Service Regulations 2002, která detailně ošetřuje provoz a poskytované služby

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku

Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Výběr pěstounských rodin v ČR a ve Švýcarsku Dnes již není pochyb o tom, že pro zdravý a šťastný vývoj a život dítěte je nejlepší, vyrůstá-li ve své biologické rodině. Pokud však tato rodina není funkční,

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

"Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí

Smluvní rodiny ohrožují práva dětí "Smluvní rodiny" ohrožují práva dětí Úprava smluvních rodin v novém zákonu o ústavní péči je hrubě nedostatečná, nesystematická a v této podobě a za současné situace může vážně ohrozit práva dětí. Výzva

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji

3.12 Ústecký kraj. 3.12.1 Příprava fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Ústeckém kraji 3.12 Ústecký kraj Ústecký kraj je rozdělen do sedmi okresů - Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. V kraji je 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 30 správních

Více

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE 24. 3. 2015 Jediná celostátní edukačně-náborová kampaň zaměřená na pěstounskou péči POMOC OHROŽENÝM DĚTEM Nadační fond J&T pomáhá již od roku 2004 především ohroženým dětem a rodinám.

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2014 Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 1 dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Téma kapitoly: Pěstounská péče

Téma kapitoly: Pěstounská péče Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky,

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2012 vyjádřeno v absolutních hodnotách finanční zabezpečení dětí v NRP Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem: dotazů, odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok. Poradna funguje na principu volné diskuse mezi

Více

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče

PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče PRŮBĚH PŘÍPRAVY náhradní rodinná péče Časový rozsah Rozsah jednotlivých příprav je stanoven ze zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí takto: pro zprostředkování osvojení nebo pěstounské

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Příprava k přijetí dítěte do rodiny

Příprava k přijetí dítěte do rodiny Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

http://www.detipatridomu.cz/

http://www.detipatridomu.cz/ Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je zaměřen na právní vztahy mezi rodiči a dětmi, na právní ochranu dítěte. Má

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Ministerstvo práce a sociálních PhDr. věcímiloslav Macela Mgr. Klára Trubačová Barbara Resnerová Odbor

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1.

Předmět: Občanská nauka Ročník: 2. Téma: Člověk a právo. Vypracoval: JUDr. Čančík František Materiál: VY_32_INOVACE_42 Datum: 6.1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Občanská nauka Ročník:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí

Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR. 17. září 2014. Odbor ochrany práv dětí Aktuální situace v oblasti náhradní péče o děti v ČR 17. září 2014 Odbor ochrany práv dětí Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ 2012

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí Praxe upravuje 27a, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí před zařazením klientů do evidence osob vhodných stát se pěstouny nutná specializovaná a rozšířená příprava v praxi se ukazuje,

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014

Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Kam kráčíochrana práv dětí v ČR? Klára Trubačová Odbor ochrany práv dětí 24. června 2014 Stav systému - hlavní problémy Systém nedokáže zajistit důslednou ochranu všech dětí Nedostatečné hmotné zabezpečení

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí

25. ZASíťOVáNí A SPOLUPRáCe S INSTITUCeMI A NeVLáDNíMI ORGANIZACeMI TéMA: PODPORA UČITeLe Anotace: Praxe: Příklady ze zahraničí 25. Zasíťování a spolupráce s institucemi a nevládními organizacemi Téma: podpora učitele Anotace: Základní škola má jedinečnou příležitost přispět k vzestupné sociální mobilitě sociálně znevýhodněných

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR

Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra veřejné správy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Sociální a právní aspekty postavení rodiny v ČR Pěstounská péče Předkládá: Jana Lískovcová Vedoucí bakalářské práce:

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu

Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Rodné příjmení: Státní

Více

Formy soužití Registrované partnerství

Formy soužití Registrované partnerství Formy soužití Registrované partnerství Bc. Kateřina Pavlů Formy soužití 1 Registrované partnerství Partnerský život život ve dvou Manželství Nesezdané soužití (partnerské soužití) Homosexuální vztahy registrované

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE

ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu ČÁST A ÚDAJE O ŽADATELI/ŽADATELCE I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE/KY Státní příslušnost:

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče

Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Směrnice o rozsahu služeb poskytovaných na základě dohody o výkonu pěstounské péče Most ke vzdělání - Bridge to education, o. s Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina vydává níže uvedeného dne tuto:

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Datum zpět vzetí žádosti:

Datum zpět vzetí žádosti: Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná tel.: 383 413 111 fax: 383 413 198 e mail : info@domovpetra.cz internet www.domovpetra.cz č. účtu: 27228291/0100 IČ: 708 717 79 DIČ: CZ 708 717 79 Podání žádosti:

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb

Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Legislativní a koncepční záměry v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb Mgr. Klára Trubačová PhDr. Radek Suda PhDr. Miloslav Macela Potřeba reformy Úspěšná společnost se mění dříve než

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz zařízení CIPS Libereckého kraje, p.o. Dvorská 445/10, Liberec 5-Králův Háj péče aneb Pár důležitých po tel.: 485 108 866, 485 103 190, e-mail: rodpor.liberec@volny.cz fax: 485 105 082, www.rpliberec.cz

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC DALOVICE Hlavní 99 362 63 VYBRANÉ STANDARDY KVALITY PRO ORGÁNY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ( dále jen SPOD) ve znění pozdějších předpisů,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení. Předmět úpravy VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 2013 č. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení Předmět úpravy 1. Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Karlovy Vary, 8. říjen 2012 PhDr. Miloslav Macela ředitel odboru rodiny a ochrany práv dětí Reforma systému

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory

Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Pěstounská péče a její finanční zajištění dávkami státní sociální podpory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více