Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole"

Transkript

1 Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od Zasazení novely v,,legislativním rámci do nového občanského zákoníku s účinností od a do novely zákona o sociálních službách. Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí a) Jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu > svěření do péče prarodiči nebo prarodičům, tito dostávají pouze dávku pěstounské péče na dítě a pro sebe nemají nárok na odměnu pěstouna jako u dítěte převzatého do pěstounské péče b) Osobou pečující o dítě (dále jen osoba pečující) je jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte 1. Která je pěstounem 2. Která byla po dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 3. Které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu OSPOD dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče 4. Která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje 5. Která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem c) Osobou v evidenci fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu > pěstounská péče na přechodnou dobu trvá max. po dobu 1 roku X rozdíl mezi pěstounskou péčí na přechodnou dobu a pěstounskou péčí neomezenou dále viz Omezení rodičovské zodpovědnosti Rodičovská zodpovědnost je stanovena 31 zákona č.94/1963 Sb., zákona o rodině ve znění pozdějších předpisů Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností a) Při péči o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj b) Při zastupování nezletilého dítěte

2 c) Při správě jeho jmění Společná výchova dítěte u ukončení soužití v nesezdaném soužití (druh-družka) nebo po rozvodu rodičů 1. v případě, že rodiče dítěte stále žijí v jedné domácnosti může být soudem stanovena střídavá péče např. 1 rodič vykonává péči např. v 1. a 3. měsíci v roce a 2 rodič vykonává péči ve 2. a 4. měsíci v roce atd. 2. v případě péče otce nebo matky dítěte > rodič u kterého dítě trvale žije o dítě pečuje, avšak dítě ve všech záležitostech zastupují oba rodiče, škola sděluje informace oběma rodičům; jen v případě rozhodnutí soudu o změně k rodičovským právům se škola má řídit předloženým rozsudkem 3. úprava výchovy a kontakt dítěte s rodičem se kterým nežije ve stálé domácnosti při nedohodě mezi rodiči stanovuje soud a vydává toto stanovisko v rozsudku nebo v předběžném rozhodnutí, že např. je určen kontakt s jedním z rodičů v době čtvrtek neděle takže si dítě vyzvedává ve škole a v zájmových aktivitách a kroužcích jeden z rodičů. Škola nemá pravomoc umožnit zprostředkování kontaktu dítěte s rodičem se kterým se dítě nevídá nebo ve stanovených dnech nemá určenu péči soudem. Škola by měla vydávat zprávu pro OSPOD ve znění jasném, stručném, vyváženém, bez hodnocení, oprostněném citového zabarvení. Úprava styku dítěte s prarodiči V případě rozhodnutí soudu o úpravě styku dítěte s prarodiči nemají prarodiče právo na poskytnutí informací. Informace jsou poskytovány pouze rodičům. Noví partneři rodičů dítěte V době po ukončení nesezdaného soužití nebo po rozvodu rodičů nemají noví partneři rodičů právo na poskytování informací o dítěti a nemohou dítě zastupovat. Rodič nebo oba rodiče dítěte dávají souhlas, aby se nový partner zúčastnil např. výchovné komise nebo setkání s třídním učitelem, ale doporučení vzešlá z výchovné komise nebo setkání s tř. učitelem mají být směřována písemně pouze k rodiči nebo rodičům. Plná moc - generální - na některé úkony Zplnomocnění partnera rodiče dítěte např. k doprovázení dítěte do PPP > plná moc nepřenáší rodičovskou zodpovědnost, informace mohou být předány pouze rodičům.

3 Ve škole může být poskytnuta plná moc jen na některé úkony. Omezení rodičovské zodpovědnosti Opatrovník - V případě omezení rodičovské zodpovědnosti je ustanoven opatrovník může jím být FO nebo PO > opatrovník jako FO může být ustanoven a může nezletilé dítě zastupovat zletilý sourozenec; PO nezletilé dítě zastupuje např. Městský úřad Poručenství rodič je plně zbaven rodičovské zodpovědnosti; poručník má stejná práva jako rodič podle paragr Zákona O rodině; nemá právo rozhodnout např. o osvojení dítěte, rozhoduje v běžných záležitostech a věcech > nový občanský zákoník Pěstounská péče na přechodnou dobu max. na dobu 1 roku, kontrola soudem stanoveným pracovníkem po 3 měsících pobytu dítěte v pěstounské péči - neomezená je dítě svěřeno do pěstounské péče při dlouhodobě neřešitelných záležitostech > pěstoun se stará o dítě, rozhoduje o některých záležitostech, rodiče mají nárok na informace a styk s dítětem Stát poskytuje prostředky pěstounům jako plat, poskytuje jim i příspěvek na dítě. U pěstounské péče na přechodnou dobu má pěstoun nárok na plat i když nemá dítě v péči. Pěstoun je stále připraven přijmout dítě. Služby pro pěstouny a děti je možnost svěřit dítě 1x za 14 dní do jiné péče ( letní tábory, zájmové pobyty ) Práva pěstounů dříve docházelo k upírání péče rodičům pěstouny, nově rodičovská zodpovědnost zůstává rodičům v základních věcech Pěstoun žádá konzultace ve škole, odklad školní docházky, přeřazení dítěte do jiné školy > vhodné ofotit rozsudek ve kterém je vymezeno zda pěstoun o dítě pečuje bez zastupování nebo se zastupováním. Podle nového občanského zákoníku je umožněna pěstounská péče jednotlivci, manželům, druhovi a družce nesezdané soužití, a gayům a lesbám. Registrované partnerství Dítě má uvedeného rodiče v rodném listě rodič má k němu práva a povinnosti. Registrovaný partner, který není rodičem dítěte nemá k němu žádný právní vztah. V případě úmrtí rodiče, žádá registrovaný partner soudně, aby mu dítě bylo svěřeno do péče. Škola v tomto případě komunikuje pouze s rodičem dítěte ne s registrovaným partnerem rodný list dítěte je vhodné, aby rodič předložil škole.

4 Osvojení Jedná se o děti právně volné, důležitý je souhlas rodičů k osvojení. K osvojení dochází i neprojevením opravdového zájmu nebo zbavením rodičovské odpovědnosti soudem. - zrušitelné do doby 1 roku věku dítěte (závažné onemocnění, vývojová vada) - nezrušitelné po 1. roce věku dítěte je dítěti vydán nový rodný list s novou identitou shodné příjmení, změna koncovky rodného čísla za lomítkem Podle nového občanského zákoníku je umožněno osvojení i jednotlivci. Je možné osvojit dítě zletilé, pokud proces osvojení započal v době jeho nezletilosti. Vzniká povinnost osvojitelů sdělit dítěti, že je osvojeno. Sociální kuratela Péče o děti uvedené zejména v 6 odst. 1 písm. c) a d) je obecním úřadem obce s rozšířenou působností zabezpečována také prostřednictvím sociální kurately pro děti a mládež (dále jen sociální kuratela ), která je specificky zaměřenou činností, spočívající v provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění, zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte. Sociální kuratelu vykonává kurátor pro děti a mládež, který je zaměstnancem obce s rozšířenou působností zařazeným do obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Kurátor pro děti a mládež se při výkonu sociální kurately prokazuje zvláštním oprávněním vydaným obecním úřadem obce s rozšířenou působností. Zvláštní oprávnění musí obsahovat jméno, popřípadě jména a příjmení kurátora, titul, označení zaměstnavatele a vymezení činností, které může vykonávat.. V 34 odst. 5 Věznice a ústavy pro výkon zabezpečovací detence jsou povinny informovat obecní úřad obce s rozšířenou působností o nástupu dítěte do výkonu trestního opatření odnětí svobody nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence a o tom, kdy bude dítě z výkonu trestního opatření odnětí svobody nebo z výkonu zabezpečovací detence propuštěno. a) 32 odstav. 4. specifikuje konkrétní úkony, které kurátor má vykonávat z pohledu legislativy: b) analyzuje situaci v oblasti sociálně-patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje preventivní opatření,

5 c) účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích, trestního řízení vedeného proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dětí mladších patnácti let podle zvláštního právního předpisu, d) navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, děti s uloženou ochrannou výchovou, děti vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody a rovněž rodiče těchto dětí, e) je povinen spolupracovat s příslušným střediskem Probační a mediační služby, a to zejména při zjišťování poměrů mladistvého pro účely trestního řízení a u dětí mladších patnácti let pro účely řízení o činech jinak trestných, a při výkonu opatření uložených dítěti či mladistvému podle zvláštního právního předpisu, f) pomáhá dětem uvedeným v písm. c) po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení narušených jejich sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti, g) působí k tomu, aby byla dětem uvedeným v písm. c) zajištěna návazná péče i po dosažení zletilosti, zejména dojde-li k prodloužení ústavní nebo ochranné výchovy; při zajištění návazné péče je kurátor pro děti a mládež povinen spolupracovat zejména s obcemi v samostatné i přenesené působnosti, s krajskou pobočkou Úřadu práce, s poskytovateli sociálních služeb a zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy Výchovná opatření 13 a) napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě b) stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti OSPOD, školy, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte c) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte d) uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie A dále Vedení spisové dokumentace (veřejná a zvláštní složka) Do veřejné složky nahlíží rodič, soud a další zúčastnění.

6 Do zvláštní složky má přístup pouze pracovník OSPOD nebo Policie. Tímto v případě splnění oznamovací povinnosti podle paragr. 7 odst. 1 a 2 zákona o OSPOD chráním svou osobu. Oznámení skutečností bude umožněno pouze uvedeným pracovníkům nikoliv rodičům a dalším zúčastněným. Mám právo si vyžádat založení nebo zapsání oznámení do zvláštní složky. 10 odst. 3 Písmena a, b, c, d, d) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen pořádat případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin, a to ve spolupráci s rodiči a jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dalšími přizvanými osobami, zejména zástupci škol, školských zařízení dále citace zákona 10 odst. 4 Povinnost školy oznámit situaci dítěte OSPOD dle zákona č. 401/2012. Dle tohoto zákona má škola právo na informace po oznámení podání zprávy OSPODu. Návaznost na další vzdělávačku na téma střediska výchovné péče, probační a mediační služba, výchovná opatření aj.

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Předním hlediskem sociálně-právní ochrany je zájem dítěte a blaho dítěte. Oblast řešené problematiky úseku: V rámci platné legislativy je úřadem na tomto úseku zajišťováno

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Náhradní rodinná péče Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardu č. 7 a 14 vzhledem k náhradní rodinné péči a pověřeným

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí, sociální oddělení SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ 1 I. Základní informace o sociálně-právní ochraně dětí Sociálně-právní ochranou

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Možnosti sociálně-právní ochrany dětí v praxi DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. et Mgr. Zdeňka

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková

Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče. Bc. Jaroslava Polášková Pohled pedagogických pracovníků na problematiku pěstounské péče Bc. Jaroslava Polášková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou pěstounské péče, současným stavem péče

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Sociálně-právní ochrana dětí a mládeže BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová Vypracovala:

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny

1 RODINNÁ POLITIKA. 1.1 Rodina. 1.1.1 Dělení rodiny 1 RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. Život téměř každého člověka se odehrává v rodinném prostředí, které na něj působí, formuje ho

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života

Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Sociální a právní aspekty přechodu dětí z dětských domovů do samostatného života BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské

Více

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory

Metodická příručka. pro sociální kurátory. Metodická příručka pro sociální kurátory Ostravská univerzita v Ostravě Fakulta sociálních studií Centrum pro podporu projektů Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky sociální prevence Metodická příručka pro sociální kurátory a metodiky

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy

1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy 1 Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, osoby závislé na péči jiné osoby- základní právní předpisy Každý, kdo se chce podrobněji zabývat právy zdravotně postižených osob, musí si nejprve

Více

RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU

RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU RODINNÉ PRÁVO V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU PRAMENY VNITROSTÁTNÍ LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD (č. 2/1993 Sb.) ZOR (z. č. 94/1963 Sb.) ZRP (z. č. 115/2006 Sb.) OZ (z. č. 40/1964 Sb.) NOZ (z. č. 89/2012

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více