Téma kapitoly: Pěstounská péče

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Téma kapitoly: Pěstounská péče"

Transkript

1 Téma kapitoly: Pěstounská péče Linda ŠVRČINOVÁ Obsah kapitoly Kapitola seznamuje čtenáře s pěstounskou péčí jako formou náhradní péče o dítě. Čtenáři nabízí pohled na legislativní ukotvení problematiky, základní přehled forem pěstounské péče. Podává přehled postupu a požadavků při podávání žádosti a zprostředkování pěstounské péče. Klíčová slova Pěstounská péče, děti obtížně osvojitelné, pěstoun, zákon o rodině, zákon o sociálně právní ochraně dětí, pěstounská péče na přechodnou dobu, zařízení pro výkon pěstounské péče, evidence dětí vhodných pro pěstounskou péči, evidence žadatelů o pěstounskou péči, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, sociální zabezpečení, státní sociální podpora. Již na začátku studia textu je důležité si uvědomit, že při všech zásazích do života dítěte a do jeho rodinné situace je nejdůležitější tzv. ochrana zájmů dítěte, tedy ochrana jeho vývoje, výchovy, jmění aj. Jestliže je situace v rodině dítěte neúnosná a ohrožuje tak jeho zdravý psychický, fyzický a sociální vývoj, je nutné zasáhnout prostřednictvím orgánu sociálně-právní ochrany dítěte. Jestliže je třeba dítě z rodiny pro závažné poruchy plnění jejich funkcí odebrat, je několik možností, jak může být dítě zaopatřeno. Jednou z forem rodinné péče o dítě mimo vlastní rodinu je pěstounská péče. Dítětem se pro účely tohoto textu rozumí nezletilá osoba, tedy osoba mladší 18 let, pokud nebylo zletilosti dosaženo dříve. 1

2 1 Legislativní ukotvení pěstounské péče v České republice Pěstounská péče byla v dřívější době ošetřena zákonem č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon však byl ke dni zrušen a pěstounská péče byla včleněna do zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 1.1 Aktuální legislativní ukotvení pěstounské péče Pěstounská péče je ukotvena v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, týkají se jí 45a - 45d. Dále se pěstounské péče významně dotýká zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Z dalších zákonů se pěstounské péče týkají mimo jiné: - zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, - okrajově pak zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 2 Pěstounská péče Pěstounská péče je státem podporovaná forma náhradní péče o dítě. Využívá se v případech, kdy se o dítě nemohou či nechtějí starat biologičtí rodiče z objektivních či subjektivních důvodů. V České republice jsou uzákoněny tři základní formy pěstounské péče pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu a pěstounská péče vykonávaná v zařízeních pro výkon pěstounské péče (viz dále). 2.1 Podmínky pěstounské péče Do pěstounské péče přicházejí děti, které nemohly zůstat v biologické rodině. Ať už z důvodu neschopnosti či nevole rodičů se o ně postarat, nebo v horších případech z důvodů týrání, zneužívání, zanedbávání či jiného špatného zacházení s dítětem. Pěstounem může být manželský pár, jedna osoba osaměle žijící či jedna osoba žijící v manželství, v tomto případě však s pěstounskou péčí musí souhlasit manžel, který žije ve společné domácnosti. 2

3 První skupinu dětí, které přichází do pěstounské péče, tvoří děti, které jsou tzv. těžko osvojitelné. Jinak řečeno jsou to ty děti, které nesplňují nejčastější požadavky žadatelů o osvojení, kterými jsou: - Chceme dítě co nejnižšího věku. - Chceme dítě zdravé. - Chceme jedináčka, maximálně dva sourozence. - Chceme dítě bílé pleti. Z rodin však bývají často odebírány větší sourozenecké skupiny, děti starší a nezřídka děti s postižením. Tyto děti mají velmi malou šanci na osvojení a pěstounská péče je tedy pro ně šancí na rodinný život. Druhou, velmi početnou, skupinu dětí v pěstounské péči pak tvoří ti, o které pečují příbuzní. Zákon nedovoluje osvojení dítěte v přímé příbuzenské linii. Velmi často však o děti odebrané z rodiny pečují prarodiče či jiní blízcí příbuzní. Tato péče je ideální pro dítě, které tak není zcela odtrženo od své rodiny a přechod k prarodičům je pro ně méně násilný než přechod k cizím pěstounům. Zrušení a zánik pěstounské péče probíhá zásadně soudní cestou: - jestliže o zrušení požádá sám pěstoun, soud zruší pěstounskou péči vždy, - jestliže existují závažné důvody pro zrušení pěstounské péče, soud ji zruší, - pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte, tedy v 18 letech, může dále trvat až do 26 let, pokud se dítě soustavně připravuje na budoucí povolání či jinak splňuje podmínky nezaopatřenosti dítěte. 2.2 Osoba pěstouna, žadatele o pěstounskou péči Dítě může být svěřeno do pěstounské péče osamělé osobě, jednomu z manželů žijících ve společné domácnosti nebo oběma manželům žijícím ve společné domácnosti. Pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat. Jestliže bylo dítě svěřeno do pěstounské péče pouze jednomu z manželů, kteří žijí ve společné domácnosti, je i druhý manžel povinen podílet se na výchově dítěte. 3

4 Pokud mezi pěstounem a svěřeným dítětem neexistoval již před svěřením příbuzenský poměr, nezakládá se tento poměr vznikem pěstounské péče (na rozdíl od osvojení). Pěstoun vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů dítěte, avšak: - pěstoun nemá vůči dítěti vyživovací povinnost, tu mají i nadále rodiče (pozor! I v případě, že byl učiněn zásah do rodičovské zodpovědnosti! Pozastavení, omezení či zbavení rodičovské zodpovědnosti nemá vliv na vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti.) - pěstoun má právo dítě zastupovat pouze v běžných věcech, k závažnějším rozhodnutím ve věcech týkajících se dítěte tak potřebuje schválení soudu či zákonného zástupce či soudu. Jestliže pěstoun nabude dojmu, že zákonný zástupce dítěte nejedná v souladu s jeho zájmy, může se domáhat soudního rozhodnutí. Pěstoun má zpravidla povinnost podávat soudu periodicky zprávu o výkonu pěstounské péče. Interval podávání zprávy určuje soud v každém konkrétním případě. 2.3 Pěstounská péče na přechodnou dobu U této formy se předpokládá, že se dítě po určité době vrátí do původní rodiny, nebo bude svěřeno do náhradní rodinné péče. Pěstoun zde pouze pečuje o dítě a svou spoluprací s orgánem sociálně-právní ochrany a s biologickou rodinou dítěte napomáhá k tomu, aby bylo možné dítě umístit zpět do jeho rodiny, případně do rodiny náhradní. Dítě může být svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu: - pokud nemůže ze závažných důvodů vychovávat dítě jeho rodič, - po dobu, než může rodič souhlasit s osvojením dítěte, - po dobu, než soud rozhodne, že k osvojení není třeba souhlasu rodičů. Jestliže bylo dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, soud je povinen vždy jednou za 3 měsíce přezkoumat, zda stále trvají důvody, pro které bylo dítě umístěno do pěstounské péče. Jestliže důvody, pro které bylo dítě svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu, pominou, soud rozhodne o další výchově dítěte. Pěstouni vhodní pro tuto formu pěstounské péče musí být odborně posouzeni, musí mít předpoklady k výkonu této formy pěstounské péče. Je to pěstounská péče často krátkodobá a nezřídka se pěstoun stará i o novorozence. 4

5 2.4 Pěstounská péče v zařízeních pro výkon pěstounské péče Tato forma pěstounské péče je jinak nazývána kolektivní pěstounskou péčí. Odehrává se v prostorách určených pro rodinu s větším počtem dětí, často v samostatném objektu (pěstounský dům, byt). Zřizovatel uzavírá s pěstounem dohodu o výkonu pěstounské péče a pěstoun se stává zaměstnancem zařízení. Za výkon pěstounské péče pobírá pěstoun odměnu. Ta je mu určena jak za výkon pěstounské péče, tak i za práce spojené s péčí o svěřené děti v zařízení pro výkon pěstounské péče ( odměna pěstouna ). Maximální limit pro počet dětí v takto fungující pěstounské rodině je 6 dětí, včetně vlastních dětí pěstouna. Tento počet může být překročen jen výjimečně, například pokud pěstoun přijímá větší sourozeneckou skupinu, nebo pokud jeho vlastní dítě přišlo do již obsazeného zařízení pro výkon pěstounské péče. Pěstoun spravuje příjmy svěřených dětí. Z jejich prostředků může hradit pouze 1/10 nákladů domácnosti. Zbylých 9/10 nákladů domácnosti je povinen hradit zřizovatel. Zřizovatel také hradí opravy objektu. V zařízení mohou pobývat manželé pěstounů, jejich vlastní děti a také osoby, které před dosažením zletilosti pobývaly v péči pěstouna. Na žádost pěstouna může zřizovatel povolit v zařízení pobyt i jiným osobám, nesmí to však být v rozporu se zájmy svěřených dětí. Souhlasu zřizovatele s pobytem cizí osoby není třeba, nepobývá-li osoba v zařízení delší dobu než 5 dní. Pěstoun může žádat po zřizovateli přidělení výpomoci, jestliže se stará o více než 4 děti, nebo alespoň jedno svěřené dítě vyžaduje zvláštní péči. 3 Zprostředkování pěstounské péče Orgány, které jsou pověřeny zprostředkovat svěření dítěte do pěstounské péče jsou přesně vymezeny zákonem (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů). Jsou to: - krajské úřady, - obecní úřady obcí s rozšířenou působností, - obecní úřady, - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, - Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. 5

6 Zprostředkování pěstounské péče spočívá ve: - vyhledání dětí vhodných pro pěstounskou péči, - vyhledání fyzických osob vhodných stát se pěstouny, - odborné přípravě budoucích pěstounů na přijetí dítěte do rodiny, - výběru konkrétního pěstouna pro dítě a zprostředkování jejich osobního kontaktu. 3.1 Žádost o zprostředkování pěstounské péče Zprostředkování pěstounské péče se provádí na žádost budoucího pěstouna. Tuto žádost může podat: - občan České republiky, který má trvalý pobyt na území republiky, - cizinec, který má trvalý pobyt na území České republiky, - cizinec, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejméně jednoho roku. Žádost se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Zprostředkování pěstounské péče se neprovádí v případě, že o pěstounskou péči žádá osoba, která je příbuzná či blízká dítěti nebo jeho rodině. 3.2 Evidence dětí vhodných ke svěření do pěstounské péče Obecní úřad obce s rozšířenou působností má povinnost vyhledávat děti vhodné pro svěření do pěstounské péče a vést jejich evidenci. Spisová dokumentace dítěte obsahuje: - osobní údaje dítěte, - doklad o státním občanství dítěte. Pokud je dítě občanem jiného státu, pak musí spis obsahovat: - jeho povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo - hlášení o jeho pobytu na území České republiky nejméně po dobu 90 dní nebo - doklad o oprávnění trvalé pobývat na území České republiky nebo - doklad o podání žádosti o udělení azylu, 6

7 - údaje o sociálních poměrech dítěte, jeho rodičů, sourozenců, případně prarodičů, - rozhodnutí o výchově dítěte, bylo-li vydáno, - zprávu o zdravotním stavu dítěte. Obecní úřad obce s rozšířenou působností postupuje kopii spisové dokumentace neprodleně krajskému úřadu. Krajský úřad do kopie spisu připojí: - odborné posouzení dítěte s ohledem na jeho věk, stanovisko lékaře nebo jiné závažné skutečnosti, - vyjádření dítěte, pokud je schopno zformulovat a vyjádřit svůj názor, - další potřebné doklady. Zjistí-li krajský úřad, že vyhledal ve své evidenci či v evidenci ministerstva dítě vhodné pro pěstounskou péči nebo pro dítě vhodného pěstouna, oznámí tuto skutečnost - žadateli, - zřizovateli zařízení pro výkon pěstounské péče, pokud je žadatel jeho zaměstnancem, - ministerstvu, pokud již je žadatel veden v evidenci ministerstva, - Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, je-li již žadatel veden v evidenci Úřadu, - obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Na základě písemného oznámení, které zašle krajský úřad žadateli, má žadatel právo se s dítětem seznámit. Pokud se na základě oznámení pěstoun rozhodne podat žádost o svěření dítěte do péče budoucího pěstouna, musí tak učinit nejpozději do 30 dní ode dne, kdy mu bylo oznámení krajského úřadu doručeno. Jestliže se krajskému úřadu nepodaří do 3 měsíců zprostředkovat dítěti pěstounskou péči, postoupí spis Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Ministerstvo eviduje spis dítěte a snaží se o úspěšné zprostředkování pěstounské péče. Pokud zjistí, že vyhledalo pro dítě vhodného pěstouna, oznámí to krajskému úřadu a všem výše zmíněným institucím. Žadateli zasílá ministerstvo oznámení a žadatel má právo se s dítětem seznámit. 7

8 Jestliže se zprostředkování nepodaří do 3 měsíců, postupuje ministerstvo spis dítěte Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně. I nadále však ministerstvo vede spis dítěte ve své evidenci. Dítě je z evidence vyřazeno, jestliže již bylo svěřeno do pěstounské péče nebo osvojeno, nebo pokud byly zjištěny skutečnosti, které brání v jeho svěření do pěstounské péče. 3.3 Evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče Obecní úřad obce s rozšířenou působností eviduje žadatele o svěření dítěte do pěstounské péče a vede evidenci osob vhodných k výkonu pěstounské péče (dále jen evidence). Spisová dokumentace žadatele obsahuje: - žádost žadatele, v níž jsou uvedeny osobní údaje, - doklad o státním občanství České republiky nebo povolení k trvalému pobytu na území České republiky nebo hlášení k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 365 dní, - opis z evidence Rejstříku trestů žadatele, - zprávu o zdravotním stavu žadatele, - údaje o ekonomických a sociálních poměrech žadatele, - písemný souhlas žadatele, aby byl jeho spis postoupen Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně po uplynutí doby 3 let a 6 měsíců od zařazení do evidence a nezprostředkování pěstounské péče 1 - písemný souhlas s tím, aby orgán sociálně-právní ochrany, který zprostředkovává pěstounskou péči, zjišťoval další údaje o žadatelích a aby mohl kdykoliv zjistit, zda nedošlo ke změně skutečností uvedených ve spisové dokumentaci, - písemný souhlas s účastí na přípravě budoucích pěstounů k přijetí dítěte do rodiny, 1 vysvětlení jestliže není do 3 let od zařazení žadatele do evidence zprostředkována pěstounská péče, postupuje daný krajský úřad spis žadatele Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Ministerstvo se může dalších 6 měsíců pokoušet žadateli přidělit dítě do pěstounské péče. Pokud není do 6 měsíců zprostředkována pěstounská péče, může ministerstvo, na základě souhlasu žadatele, postoupit jeho spis Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, který může žadateli zprostředkovat mezinárodní pěstounskou péči. 8

9 - stanovisko obce s rozšířenou působností k žádosti, - pokud je žadatel zaměstnancem zařízení pro výkon pěstounské péče, pak se do spisu přikládá i vyjádření zřizovatele tohoto zařízení. Obecní úřad může rozhodnout o zastavení řízení o zařazení žadatele do evidence, jestliže žadatel vezme svou žádost zpět v době před odesláním spisu na krajský úřad, nebo jestliže žadatel nespolupracuje s úřadem, nesdělí údaje nebo nedoloží doklady potřebné pro vedení spisové dokumentace. Obecní úřad obce s rozšířenou působností postupuje kopii spisové dokumentace neprodleně krajskému úřadu. Krajský úřad do kopie spisu žadatele připojí jeho odborné posouzení, zahrnující: - zjištění bezúhonnosti žadatele a dalších osob tvořících společnou domácnost, charakteristika osobnosti, - psychický a zdravotní stav žadatele, - motivaci vedoucí k žádosti o svěření dítěte do pěstounské péče, - stabilitu manželství žadatele a prostředí v rodině, - vyjádření dětí žadatele k přijetí dítěte do rodiny (s ohledem na jejich věk), - případně další rozhodné skutečnosti. Jestliže krajský úřad zjistí následující skutečnosti, přeruší řízení o zařazení žadatele do evidence žadatelů o zprostředkování pěstounské péče. Těmito skutečnostmi jsou: - žádost samotného žadatele o přerušení řízení i na dobu určitou, - zjištěné trestní řízení proti osobě žijící ve společné domácnosti s žadatelem, - důvody bránící jeho odbornému posouzení. Po odborném posouzení žadatele krajský úřad neprodleně rozhodne o zařazení žadatele do evidence žadatelů. Tuto skutečnost do 15 dní sdělí městskému úřadu obce s rozšířenou působností a v případě, že o pěstounskou péči žádá zaměstnanec zařízení pro výkon pěstounské péče, také zřizovateli tohoto zařízení. 9

10 Zjistí-li krajský úřad, že vyhledal ve své evidenci či v evidenci ministerstva dítě vhodné pro pěstounskou péči nebo pro dítě vhodného pěstouna, oznámí tuto skutečnost - žadateli, - zřizovateli zařízení pro výkon pěstounské péče, pokud je žadatel jeho zaměstnancem, - ministerstvu, je-li již žadatel veden v evidenci ministerstva, - Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí, je-li již žadatel veden v evidenci Úřadu, - obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Na základě písemného oznámení, které zašle krajský úřad žadateli, má žadatel právo se s dítětem seznámit. Pokud se rozhodne podat žádost o svěření dítěte do péče budoucího pěstouna, musí tak učinit nejpozději do 30 dní ode dne, kdy mu bylo oznámení krajského úřadu doručeno. Jestliže se krajskému úřadu nepodaří do 3 let zprostředkovat pěstounskou péči, postoupí spis žadatele Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky. Ministerstvo eviduje spis žadatele a snaží se o úspěšné zprostředkování pěstounské péče. Pokud zjistí, že vyhledalo pro dítě vhodného pěstouna, oznámí to krajskému úřadu a všem výše zmíněným institucím. Žadateli zasílá ministerstvo oznámení a žadatel má právo se s dítětem seznámit. Jestliže se zprostředkování nepodaří do 3 měsíců, postupuje spis Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně, pokud s tím žadatel písemně souhlasil při podávání žádosti s zprostředkování pěstounské péče. I nadále však ministerstvo vede spis žadatele ve své evidenci. Žadatel bude z evidence vyřazen, jestliže mu již bylo svěřeno dítě do pěstounské péče a on nechce žádat o další, nebo pokud ze závažných důvodů nelze zprostředkovat pěstounskou péči, jestliže žadatel poruší povinnost sdělovat rozhodné změny údajů, nebo pokud o vyřazení požádá sám. 10

11 3.4 Shrnutí postupu zprostředkování pěstounské péče V následující tabulce můžete porovnat rozdíly v postupech při zprostředkování pěstounské péče dítěti a žadateli. Dítě nepříznivá situace v rodině odebrání dítěte z rodiny založení spisu dítěte na OÚ žadatel rozhodnutí žadatele, že přijme dítě do pěstounské péče sepsání žádosti na OÚ založení spisu žadatele na OÚ sociální šetření, zjišťování rozhodných skutečností o žadateli OÚ OÚ postupuje kopii spisu na KÚ odborné posouzení dítěte na KÚ OÚ postupuje kopii spisu na KÚ odborné posouzení žadatele na KÚ účast žadatele na přípravě na přijetí dítěte do rodiny rozhodnutí o zařazení žadatele do evidence osob vhodných pro přijetí dítěte do pěstounské péče provádí KÚ snaha KÚ zprostředkovat dítěti pěstounskou péči jestliže vyhledá KÚ pro dítě vhodného pěstouna, oznámí to jestliže do 3 měsíců nedojde k úspěšnému zprostředkování pěstounské péče, postupuje KÚ spis dítěte na MPSV jestliže do 3 měsíců nedojde k úspěšnému zprostředkování pěstounské péče, postupuje MPSV spis dítěte na ÚMPOD pěstoun má na základě písemného oznámení KÚ právo seznámit se s dítětem pokud se rozhodne jej přijmout do pěstounské péče, musí podat do 30 dní od doručení oznámení žádost o svěření dítěte do péče jestliže do 3 let nedojde k úspěšnému zprostředkování pěstounské péče, postupuje KÚ spis žadatele na MPSV jestliže do 6 měsíců nedojde k úspěšnému zprostředkování pěstounské péče, postupuje MPSV spis dítěte na ÚMPOD pokud s tím žadatel písemně souhlasil v žádosti o pěstounskou péči OÚ obecní úřad obce s rozšířenou působností, KÚ krajský úřad, MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, ÚMPOD Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 11

12 4 Fáze procesu svěření dítěte do pěstounské péče 4.1 Fáze první před svěřením dítěte do pěstounské péče Před svěřením dítěte do pěstounské péče je soud povinen zjistit, zda je budoucí pěstoun vhodný pro výkon této formy péče o dítě. Pokud je dítě umístěno v ústavní výchově nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, může být dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem dítěte (dále jen budoucí pěstoun ). Svěření do dočasné péče provádí orgán sociálně-právní ochrany (není tedy třeba, aby toto rozhodnutí schvaloval soud). Do péče budoucího pěstouna může být svěřeno i dítě, které není v ústavní výchově ani v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Je však potřeba souhlasu rodičů. Po svěření dítěte do dočasné péče budoucího pěstouna je třeba, aby bylo do 3 měsíců zahájeno soudní řízení o svěření dítěte do pěstounské péče. Jestliže není do 3 měsíců soudní řízení zahájeno, svěření dítěte do dočasné péče budoucího pěstouna pozbývá platnosti. V tomto případě se dítě vrací zpět do ústavní výchovy či do zařízení, odkud bylo dítě převzato do předpěstounské péče. 4.2 Fáze druhá svěření dítěte do pěstounské péče Do pěstounské péče svěřuje dítě výhradně soud. Do pěstounské péče může být svěřeno dítě pěstounovi (fyzické osobě) nebo pěstounům manželům do společné péče. Pěstoun musí zaručovat řádnou výchovu dítěte. Dítě, které bylo svěřeno do pěstounské péče, je povinno pomáhat pěstounům v domácnosti, přiměřeně jeho schopnostem. Jestliže má dítě vlastní příjem, musí pěstounům, kteří s ním žijí ve společné domácnosti, přispívat na úhradu společných potřeb rodiny. 4.3 Fáze třetí zrušení a zánik pěstounské péče Zrušení a zánik pěstounské péče probíhá zásadně soudní cestou. 12

13 5 Státní sociální podpora určená pěstounské rodině 2 Dávky státní sociální podpory náležící pěstounské rodině jsou upraveny zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 5.1 Výživné Dítěti umístěnému v pěstounské péči náleží výživné, avšak nárok na výživné přechází z dítěte na stát. Osoba, která má povinnost výživné vyplácet jej tedy vyplácí státu (orgánu, který vyplácí příspěvek na úhradu potřeb dítěte), nikoliv dítěti. Výše výživného stanovuje soud. Jestliže je určené výživné vyšší než příspěvek na úhradu potřeb dítěte, stát doplácí rozdíl do rukou pěstouna. 5.2 Příspěvek při převzetí dítěte Tento příspěvek je poskytován jednorázově pěstounské rodině, která přijímá dítě. Má hradit náklady na věci, které přicházející dítě potřebuje. Aktuálně (únor 2009) je výše příspěvku taková: - příspěvek na dítě do 6 let Kč - příspěvek na dítě od 6 do 15 let Kč - příspěvek na dítě od 15 do 18 let Kč 2 Upozorňujeme čtenáře, že konkrétní výše uvedených dávek státní sociální podpory jsou proměnlivé a jsou platné pro uvedené období. 13

14 5.3 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte Na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nárok dítě. Měsíčně se tato dávka poskytuje dítěti do 18 let. Může být poskytován až do 26 let, jestliže dítě splňuje podmínky nezaopatřenosti a žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem. U tohoto příspěvku je rozhodující věk (rozlišuje děti do 6 let, 6 15 let a let) a míra zdravotního postižení (dítě zdravé, dítě dlouhodobě nemocné, dítě lehce zdravotně postižené, dítě těžce zdravotně postižené) Aktuálně (únor 2009) se výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle výše jmenovaných kritérií pohybuje v rozmezí Kč Kč. Nejnižší částka je určena dítěti zdravému do 6 let, nejvyšší částka je určena dítěti těžce zdravotně postiženému ve věku let. 5.4 Odměna pěstouna Jde o odměnu určenou pěstounovi za péči o dítě. Aktuálně (únor 2009) je výše příspěvku: - pěstoun pečuje o 1 dítě Kč měsíčně - pěstoun pečuje o 2 děti Kč měsíčně - pěstoun pečuje o 3 děti Kč měsíčně - pěstoun pečuje o 4 děti Kč měsíčně - 1 dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III., IV Kč měsíčně * * Pěstoun nesmí být po celý kalendářní měsíc výdělečně činný, musí o dítě pečovat, odměna pěstouna se pak posuzuje jako plat. 5.5 Příspěvek na zakoupení motorového vozidla Tento příspěvek náleží pěstounovi, který má v pěstounské péči nejméně 4 děti. Příspěvek hradí 70% ceny vozidla, nejvíce však Kč. Tento příspěvek může být využit i na opravu motorového vozidla. 14

15 5.6 Přídavek na dítě Nárok na tento přídavek má každé nezaopatřené dítě, které žije v rodině s příjmy nižšími než 2,4 násobek životního minima. Přídavek na dítě se vyplácí dítěti, v případě, že je nezletilé, vyplácí se osobě, která o dítě pečuje, v tomto případě pěstounovi. Aktuálně (únor 2009) je výše příspěvku: - dítě do 6 let 500 Kč měsíčně - dítě od 6 do 15 let 610 Kč měsíčně - dítě od 15 do 26 let 700 Kč měsíčně 5.7 Rodičovský příspěvek Nárok na tento příspěvek má rodič (pouze jeden, záleží na dohodě rodičů, případně jednoho rodiče určí vyplácející orgán), který po celý měsíc celodenně a osobně pečuje o dítě ve věku do 4 let, případně do 10 let u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte. Rodič může mít příjem, ale musí zajistit, aby se o dítě v době, kdy provozuje výdělečnou činnost (pracuje) starala jiná zletilá osoba. Podmínka osobní celodenní péče není splněna, pokud dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku více než 5 dní v měsíci (platí pro děti do 3 let věku) nebo více než 4 hodiny denně (platí pro děti starší 3 let). Výjimkou jsou případy: - kdy dítě navštěvuje léčebně rehabilitační instituci, mateřskou školu (nebo třídu v mateřské škole) pro děti zdravotně postižené, jesle určené pro děti s vadami zraku, sluchu, řeči či jinak tělesně či mentálně postižené. I zde však může docházet k návštěvě zařízení pouze po dobu 4 hodin denně, - dítě je dlouhodobě zdravotně postižené a pravidelně navštěvuje mateřskou školu, přípravnou třídu základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání. Návštěva však nesmí překročit dobu 6 hodin denně. - dítě rodičů, jenž jsou oba (případně jeden osamělý rodič) postiženi zrakově či sluchově v rozsahu 50%, smí navštěvovat předškolní zařízení po dobu 4 hodin denně. 15

16 U tohoto příspěvku volí rodič dobu, po kterou chce příspěvek pobírat. S ohledem na tuto dobu se také určuje výše příspěvku. Aktuálně (únor 2009) je výše příspěvku: - rodič chce pobírat příspěvek 24 měsíců Kč měsíčně - rodič chce pobírat příspěvek 36 měsíců Kč měsíčně - rodič chce pobírat příspěvek 48 měsíců Kč měsíčně - rodič dlouhodobě postiženého dítěte ve věku 7 10 let Kč měsíčně - rodič zdravotně postiženého dítěte ve věku do 7 let Kč měsíčně 5.8 Porodné Jestliže pěstoun převzal do péče dítě mladší 1 roku, má nárok na porodné, ale pouze v případě, že dávku neobdržela rodička dítěte. 5.9 Další Pěstounská rodina má nárok na další dávky státní sociální podpory, jako je příspěvek na bydlení, pohřebné Sociální příplatek Na tuto dávku sociální péče nemá pěstounská rodina nárok. 16

17 Doporučená literatura a prameny ARCHEROVÁ, Caterine. Dítě v národní rodině. Nejčastější problémy při výchově mladších dětí v náhradní rodině. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN BRABENEC, František, BURDOVÁ, Eva, NOVOTNÁ, Věra. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí: komentář. 1. vyd. Praha : Linde, s. ISBN HRUŠKOVÁ Milana, KRÁLÍČKOVÁ Zdeňka. České rodinné právo. 2. vyd. Brno : Doplněk, s. ISBN MATĚJČEK, Zdeněk. Náhradní rodinná péče. Průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Rádce pro rodiče a vychovatele. 1. vyd. Praha : Portál, s. ISBN Koncepce národní rodinné politiky. Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, s. ISBN Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů. 17

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i

P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i P r ů v o d c e p r o z á j e m c e o n á h r a d n í r o d i n n o u p é č i Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny,

Více

Zdeňka Králíčková, 2007

Zdeňka Králíčková, 2007 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2007 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008

PĚSTOUNSKÁ PÉČE. Zdeňka Králíčková, 2008 PĚSTOUNSKÁ PÉČE Zdeňka Králíčková, 2008 ÚČEL výkon osobní péče o nezletilé dítě po dobu, po kterou nemohou rodiče o dítě osobně pečovat dočasnost pravidelné osobní kontakty rodiče s dítětem není-li to

Více

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.

272/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 272/2001 Sb. ZÁKON ze dne 10. července 2001, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I

Více

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí

Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí Datum účinnosti: 1. dubna 2000 Poslední zapracovaná změna: zákon č. 124/2008 Sb. s účinností dnem 1.7.2008 Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Náhradní rodinná péče. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Náhradní rodinná péče Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Duben 2010 Mgr.Olga Čadilová Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Rodiči

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004 Sb. Změna: 436/2004 Sb. Změna: 57/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb., 381/2005

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999. o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ http://www.uplnezneni.cz/zakon/359-1999-sb-o-socialne-pravni-ochrane-deti/ Zákon o sociálně-právní ochraně dětí 359/1999 SB., AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ Č.505/2012 SB.; ZÁKON UPRAVUJÍCÍ OCHRANU PRÁV DÍTĚTE NA PŘÍZNIVÝ

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 147 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 103, O B S A H : 401. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Rodinné právo III/2 VY_32_INOVACE_197 3 Název školy Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY

RODINNÉ PRÁVO DEFINICE, PRAMENY RODINNÉ PRÁVO OSNOVA: Definice, prameny Manželství vznik, důvody neplatného manželství, zánik Přímá a pobočná linie Vztahy mezi manželi Vztahy mezi rodiči a dětmi Náhradní výchova Vyživovací povinnosti

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí

359/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Sociálně-právní ochrana dětí 359/1999 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 1999 o sociálně-právní ochraně dětí Změna: 257/2000 Sb. Změna: 272/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb., 518/2002 Sb. Změna: 222/2003 Sb. Změna: 315/2004 Sb. Změna: 52/2004

Více

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE

HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Dávky pěstounské péče 47e HLAVA II DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 47e Okruh dávek pěstounské péče Dávkami pěstounské péče jsou a) příspěvek na úhradu potřeb dítěte, b) odměna pěstouna, c) příspěvek při převzetí

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Soukromé právo právo rodinné VY_32_INOVACE_10_11. Mgr. Jan Hrazdira hrazdira@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

prezentace spojená s interaktivitou, skupinová práce na PC ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2011,

Návrh ZÁKON. ze dne 2011, Návrh ZÁKON ze dne 2011, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD

Životní situace. Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Životní situace Důležité informace k některým činnostem projednávaným na OSPOD Úprava poměrů k nezletilým dětem (úprava výchovy a výživy pro dobu před a po rozvodu) Určení, zvýšení / snížení / výživného

Více

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I

ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl

Více

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU 01. Pojmenování (název) životní situace Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 1. aktualizace k 31. 1. 2011 Charakteristika hlavních změn provedených novelizacemi Okruh započitatelných příjmů, k nimž se přihlíží, je v zákoně o státní

Více

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou)

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY. březen 2014. (zpracováno v souladu s platnou legislativou) NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY březen 2014 (zpracováno v souladu s platnou legislativou) 1. Kde a jakým způsobem lze požádat o svěření dítěte do náhradní rodinné péče? Žádosti o zařazení do evidence žadatelů o přijetí

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_RODINNÉ PRÁVO II_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností

Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Základní informace o poskytování sociálně-právní ochrany dětí na území Města Hranic a správního obvodu obce s rozšířenou působností Co znamená sociálně-právní ochrana dětí? Výkon sociálně-právní ochrany

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2015/16 Vypracoval:Mgr. Aneta Burešová Zástupkyně ředitele školy Schválil:Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský ředitelškoly Pedagogická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Polská ZŠ Dr. Olszaka 156, Karviná- Fryštát 6. 9. tř. Sekce Předmět

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 243 /2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Směrnice nabývá

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Ú P L A T A Z A P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav se sídlem Uherčice 24, 691 62 Uherčice, IČO: 70 86 79 84, tel. 519 418 112, fax. 519 417 077, e-mail: reditelna@zsuhercice.cz Organizační řád školy

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Novela zákona o sociálněprávní

Novela zákona o sociálněprávní Novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí zákon č. 401/2012 Sb. ze dne 7. 11. 2012 Odbor rodiny a ochrany práv dětí 18. ledna 2013 Obsah dnešního semináře 1) Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí

Více

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015

Krajské pobočky Úřadu práce ČR 8.4.2015 Zákon č. 117/1995 Sb., O státní sociální podpoře, Zákon č.359/1999v Sb., O sociální ochraně dětí Dávkový systém Přídavek na dítě Příspěvek na bydlení Porodné Rodičovský příspěvek pohřebné Krajské pobočky

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Vizovice, okres Zlín Palackého nám. 888 763 12 Vizovice Směrnice č. 5 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : 1. Úvodní ustanovení 2. Plátci

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008

Sociálně-právní ochrana dětí. Radovan Dávid, 2008 Sociálně-právní ochrana dětí Radovan Dávid, 2008 ÚVOD 2 Program přednášky Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více