Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2013

2 ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou dětským centrem. Současně se řadí mezi dvacet organizací, která již není pouze zdravotnickým zařízením, ale rovněž zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v režimu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Do původně zdravotnického charakteru do našeho zařízení tak přibyl již od roku 2009 aspekt sociálně-právní ochrany dětí. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům poskytované péče ve ZDVOP jsme původní počet šesti lůžek navýšili na 28 lůžek. V souvislosti s účinností zákona o sociálně-právní ochraně dětí od začala příprava transformace péče o ohrožené děti, na jejíž budoucí podobě a realizaci v podmínkách krajské působnosti se průběžně připravujeme. Začíná být zřejmé, že diverzifikací forem poskytované péče, kterou vítáme, bude možné pružněji reagovat na individuální situace a potřeby dětí, přičemž pro značnou část specificky ohrožených dětí bude stále na určitou dobu nezbytné zajistit odborně kvalifikovanou institucionální péči. V tomto směru se Dětské centrum Sluníčko Liberec profiluje jako zařízení s vysokou kvalitou profesionální průpravy zaměstnanců a současně jako pracoviště s jasnými standardy péče a organizací práce. Do nadcházejících let je organizace připravena poskytovat klasickou institucionální péči potřebným dětem na vysoké profesionální i lidské úrovni. Zároveň jsme připraveni své služby modifikovat a rozšiřovat o další, v budoucnu potřebné formy poskytované péče. 1

3 PROFIL ORGANIZACE Název organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, Sídlo organizace Pekárkova 572/5, Liberec 15 IČ: Právní forma: Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 678. PŘEDMĚT ČINNOSTI Poskytování zdravotní péče pro děti do 3 let věku dle zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším Provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 let věku Poskytování péče o dítě od 1 do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání dětské stravy ve výchovném zdravotním zařízení JESLE Poskytování specializované péče o děti s očními vadami, poskytování ambulantní, speciální zdravotní a rehabilitační péče o děti do věku 18 let ve zdravotních ambulancích HLAVNÍ ÚČEL Zajištění komplexní péče ošetřovatelské, výchovné, diagnostické, léčebně preventivní a rehabilitační, psychologické a sociální pro děti od 0 do 3 resp. 6 let věku. Zřizovatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č. 1, Liberec Zřízení a vznik organizace: Organizace byla zřízena Městským úřadem v Liberci dne

4 VEDENÍ ORGANIZACE Mgr. Anna Vereščáková, ředitelka Bc. Eva Pánková, vedoucí sociálního úseku, zástupce ředitelky PhDr. Jitka Havlová, klinický psycholog MUDr. Pavel Hanka, pediatr Petra Svobodová, vrchní sestra Michaela Nováková, vedoucí stravovacího úseku Martin Durdiak, vedoucí technicko-hospodářského úseku Květa Hrabalová, vedoucí ambulancí Míla Valášková, vedoucí jeslí PÉČE O DĚTI JE ZAJIŠŤOVÁNA V OBJEKTECH: na kojeneckém oddělení je poskytována péče dětem od narození do jednoho roku věku dítěte, sídlo Pekárkova 572/5, Liberec 15 na dětském oddělení je poskytována péče dětem zpravidla od jednoho do tří resp. šesti let věku dítěte, sídlo Pekárkova 572/5, Liberec 15 na oddělení jesle je poskytována péče dětem od 1 do 3 let věku dítěte, sídlo Holečkova 8, Liberec 7 dechová rehabilitace a inhalace je určena pro děti a dorost a je poskytována ve 4 ambulancích, ambulantní péče o děti a dorost s očními vadami je poskytována: o Aloisina výšina 695, Liberec 15 o Březinova 389, Liberec 1 o Údolní 2, Liberec 1 o Holečkova 8, Liberec 7 o Husova 35, Liberec 1 (ortoptická sestra) 3

5 SPRÁVA OBJEKTŮ SVĚŘENÝCH DO PÉČE ORGANIZACE Za účelem provozování činností stanovených zřizovací listinou spravuje organizace celkem 2 objekty včetně zahrad. Jedná se o objekty v ulici Pekárkova a Holečkova. Současně organizace využívá nebytové prostory pro zajištění činností ambulance na základě uzavřených smluv o výpůjčce. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Organizaci byla povolena dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňková činnost. Předmět a rozsah doplňkové činnosti je zakotven v platné zřizovací listině: hostinská činnost stravování cizím strávníkům dočasný pronájem svěřeného hmotného majetku včetně pronájmu prostor a pozemků, kterými disponuje 4

6 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ Zařízení Typ péče Typ provozu Provozní doba Kapacita Kojenecké a dětské oddělení, Pekárkova 572/5 Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-3 roky Nepřetržitý 24 hodin denně 26 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Pekárkova 572/5 Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-6 let Nepřetržitý 24 hodin denně 24 Jesle, Holečkova 8 Výchovná, zdravotní, speciální péče o děti 1-3 roky Denní péče Po - Pá Ambulance, Holečkova 8 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Husova 35 Speciální péče pro děti a dorost (šilhání, tupozrakost) Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Údolní 2 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Březinova 39 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Aloisina výšina 695 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání 5

7 ZDRAVOTNICKÁ OBLAST Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace je zvláštním dětským zdravotnickým zařízením, které poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou, sociální a výchovnou péči dětem ve věkové skupině 0 3 roky, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším. Komplexní péče je poskytována dětem zdravotně a sociálně ohroženým, dětem s handicapem, o něž se vlastní rodina nedovede, nemůže nebo nechce postarat. Důvodem pro umístění dětí v našem zařízení jsou zdravotní indikace vrozené vývojové vady, nízká porodní hmotnost, psychomotorické opoždění, indikace sociální či kombinace obou. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje také péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, dětem opuštěným, týraným. Pokud dětem biologická rodina neumí anebo nemá zájem vytvořit základní podmínky pro přirozený vývoj, jsou umístěny v součinnosti s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí do našeho zařízení. Je poskytována také péče dětem, které jsou umístěny do našeho zařízení na vlastní žádost rodičů, neboť upřednostňují své potřeby nad potřebami dítěte. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a statut zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přijetí dítěte do režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí zákonnými ustanoveními a metodikou MPSV. Organizace se statutem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má přijetím dítěte na lůžko nárok na státní příspěvek na dítě vyžadující okamžitou pomoc. Státní příspěvek je vyplácen krajským úřadem. V rámci zařízení je dětem se zdravotním i sociálním handicapem poskytována komplexní ošetřovatelská, léčebně preventivní, výchovná, rehabilitační, psychologická a sociální péče. K dispozici má zařízení také krizová lůžka pro děti vyžadující okamžitou pomoc v počtu 24 lůžek. Zdravotnická péče je poskytována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí a výchovná péče je garantována klinickým psychologem a speciálním pedagogem. Zařízení zajišťuje provádění průběžně potřebných vyšetření, diferenciální diagnostiku všech dětí, vyšetření při příjmu a propouštění dětí, dále pak preventivní prohlídky, očkování. Rehabilitační péče je zajišťována fyzioterapeutkou, která pracuje podle nejnovějších metod. 6

8 STRUKTURA OŠETŘOVACÍCH DNŮ Počet ošetřovacích dnů Data uvedená za roky 2006 až 2010 se vztahují k bývalému sídlu organizace, kde byla celková kapacita 80 lůžek. Za roky 2011 až 2013 se jedná o celkovou kapacitu 50 lůžek, kterou disponuje stávající objekt v Pekárkově ulici. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí účinnou od se rovněž změnil systém výpočtu ošetřovacích dnů, neboť dle stávající legislativy nejsou v ošetřovacích dnech zahrnuty ty dny, v nichž dítě pobývá mimo zařízení - návštěvy u zákonných zástupců dítěte, pobyty v nemocnici, v rehabilitačních zařízeních apod. ROK 2013 OŠETŘOVACÍ DNY PODLE MÍSTA BYDLIŠTĚ Celkem ošetřovacích dnů Liberec 7770 Jablonec nad Nisou 1273 Česká Lípa 907 Děčín 18 Valašské Meziříčí 62 Šumperk 522 Třeboň 365 Jaroměř 71 Teplice 365 Tanvald 813 Frýdlant v Čechách 217 Nový Bor 95 Dvůr Králové 52 Slovenská republika 469 7

9 Celkem byla v roce 2013 poskytnuta péče v rozsahu ošetřovacích dnů. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení o 9,6%. Jak je již výše uvedeno i zde se promítla změna systému výpočtu ošetřovacích dnů oproti roku Počet ošetřovacích dnů pro děti s trvalým bydlištěm v Liberci byl Zde zaznamenáváme výrazný nárůst oproti předchozímu období až o dny tj. o 14,71%, takže podíl libereckých dětí je 59,77 % a podíl mimolibereckých dětí činí 40,23%. Pokud jsou uváděna města mimo Liberecký kraj, pak se jedná o děti, které se narodily v Libereckém kraji, nebo se rodiče přechodně zdržovali v Libereckém kraji. Od roku 2010 se počet dětí s trvalým bydlištěm v Liberci zvýšil o ošetřovacích dnů, což dokládá níže uvedený graf. Nárůst podílu libereckých dětí

10 KAPACITA Kojenecké a dětské oddělení 26 lůžek pro děti od 0 do 3 let, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK 24 lůžek pro děti od 0 do 6 let Jesle 35 míst možnost využití krátkodobé docházky, tzv. pětidenní docházka v měsíci 9

11 SOCIÁLNÍ OBLAST PŘIJATÉ DĚTI V ROCE 2013 V roce 2013 bylo postupně do dětského centra přijato 52 dětí tj. na kojenecké oddělení, dětské oddělení a do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nejvíce dětí bylo přijato v novorozeneckém období a se souhlasem rodičů. Zpravidla se jedná o děti opuštěné svou matkou v porodnici, které jsou po zákonné lhůtě právně volné. Další skupinou jsou děti v batolecím a starším období, kdy rodiče nejsou schopni či nemají zájem vytvořit pro své děti dostatečné podmínky pro jejich zdárný vývoj. Pak nastává nelehká úloha sociálních pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, kdy v zájmu dětí se připravují návrhy na umístění do pěstounské péče, kdy rodiče jsou účastni daného řízení a jsou i seznamováni s právy, které jim platná legislativa umožňuje. I po umístění do pěstounské rodiny biologická rodina může s dětmi udržovat kontakt. Již od roku 2008 jsou do našeho zařízení přijímány i sourozenecké skupiny ve snaze nevystavovat děti větší citové deprivaci. Sourozenecké skupiny jsou v neustálém kontaktu. Zdravotní sestry umožňují pravidelně kontakt sourozeneckých skupin na jednotlivých odděleních, aby nebyly zpřetrhány vzájemné citové vazby, zejména se jedná o sourozence mladší 8 měsíců, které jsou na kojeneckém oddělení. PŘEHLED O POČTU PŘIJATÝCH DĚTÍ V ROCE 2013 Celkem Zdravotní důvody Sociální důvody Zdravotně sociální důvody Počet míst 50 Počet přijatých dětí Přijetí na základě souhlasu rodičů 30 Přijetí na základě předběžného opatření 17 Přijetí na základě ústavní výchovy 5 Opakované přijetí pro selhání rodiny 2 Počet propuštěných dětí

12 Počet přijatých dětí PROPUŠTĚNÉ DĚTI V ROCE 2013 Během roku 2013 bylo z naší organizace propuštěno celkem 48 dětí. Do vlastní rodiny se podařilo navrátit 27 dětí. Do náhradní rodinné péče bylo propuštěno celkem 10 dětí, z toho do osvojení na základě souhlasného prohlášení rodičů 5 dětí a na základě prokázaného šestiměsíčního nezájmu či žádného zájmu 3 děti. V roce 2013 byly realizovány pouze dvě pěstounské péče. Je zřejmé, že i nadále přetrvává problém v nedostatku pěstounů, kteří by byli ochotni přijmout dítě i s menším zdravotním handicapem či odlišným etnikem. Bohužel se nám v roce 2013 ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí nepodařilo zajistit náhradní rodinnou péči pro jedenáct dětí, které musely být umístěny do dětského domova, neboť přesáhly věkovou hranici stanovenou pro naše zařízení. O děti menšinového etnika neprojevili zájem žadatelé z libereckého kraje ani z celé České republiky. Ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí byly dvě děti předány zahraničním náhradním rodičům do Španělska a jedno dítě předáno do Švédska. 11

13 PŘEHLED O POČTU PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2013 Celkem Mezinárodní osvojení Počet propuštěných dětí 48 Do péče vlastní rodiny 27 Do NRP* pro nezájem 3 3 Do NRP* se souhlasem rodičů 5 Do NRP* jiné formy 2 Do dětského domova 11 Do ústavu sociální péče 0 *NRP Náhradní rodinná péče 48 Počet propuštěných dětí

14 Propuštěné děti v roce 2013 dle umístění Dětský domov; 11 Pěstounská péče; 2 Vlastní rodina; 27 Adopce; 8 13

15 VÝCHOVNÁ PÉČE Velmi významný vliv na zdárný vývoj dětí má výchovná péče, jež je nedílnou součástí komplexní péče o dítě. Výchovná péče o děti v našem zařízení je realizována vždy s individuálním přihlédnutím k věku, zdravotnímu i psychickému stavu dítěte. Výchovná péče je zastřešována speciálním pedagogem pro předškolní věk ve spolupráci s klinickým psychologem. Výchovná péče je průběžně zajišťována zdravotními sestrami v rámci svých pracovních postupů. Speciální pedagog připravuje individuální výchovné plány a pravidelně je vyhodnocuje. Velmi úzce spolupracuje s psycholožkou zařízení, kde si stanoví u jednotlivých dětí specifické individuální výchovné postupy. Je sledován vývoj dětí, který se písemně zpracovává, a určují se další výchovné postupy směřující k rozvoji dítěte. Součástí výchovné péče jsou i pravidelné aktivity, které jsou dány ročním plánem akcí. Zejména se jedná o akce, které jsou podnikány mimo naše zařízení, aby děti získávaly nové poznatky. Jedná se především o návštěvy naivního divadla, zoologické zahrady, aquaparku a lunaparku Babylon, dětský koutek KIKA, výlet na Ještěd a další. Výchovná péče byla obohacena o canisterapii a také plavání, děti tyto alternativní terapie přijímají velmi dobře. I v roce 2013 jsme obohatili program dětí o návštěvu kozí farmy v Pěnčíně, rovněž nesměla chybět návštěva Šťastné země v Radvánovicích, kde si děti vyzkoušely veškeré atrakce, které Šťastná země nabízela. Rovněž návštěva posádky státní policie z Liberce v našem zařízení byla pro naše děti velmi příjemným překvapením, neboť dětem bylo umožněno prolézt si policejní auto, mluvit do vysílačky, mávat plácačkami, oblékly si také výstražné vesty a dokonce jim byly zapůjčeny i policejní čepice. 14

16 Pravidelně 2x v roce v měsíci červnu a září organizace zajišťuje týdenní ozdravný pobyt pro děti včetně doprovodného personálu. Pobyt dětí mimo naše zařízení zlepšuje zdravotní i psychomotorický vývoj dětí. Při individuální péči, kdy jedna teta pečuje o dvě děti, získávají intenzivnější vztahy a řadu nových podnětů. V roce 2013 byl jarní pobyt hrazen z finančních prostředků získaných od Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů se sídlem v Praze a druhý pobyt byl hrazen z prostředků od našich sponzorů. Každým rokem v prosinci pořádáme velice významný Den otevřených dveří, kdy nejen naši věrní sponzoři a příznivci, ale i veřejnost, navštěvují naše zařízení. Při osobní návštěvě našeho zařízení se mohou všichni přesvědčit, že děti pobývají v podnětném a láskyplném prostředí. Tradicí se již stává prosincová návštěva Globusu, kde pouze pro naše děti je připraven vánoční stromek a děti tam dostávají kromě pohoštění i své první vánoční dárky. Krásným zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé, byly vánoce, kdy všechny děti obdržely po třech dárcích od našich sponzorů a jejich rozzářené a šťastné oči byly známkou velké radosti z dárků. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Komunitní středisko KONTAKT Liberec i nadále rozvíjíme v rámci dobrovolnického programu Dítě projekt dobrovolník. Dobrovolník zcela pravidelně navštěvuje své dítě, kterému se individuálně věnuje ve vnitřních či vnějších prostorách dětského centra. Projekt dobrovolník se nám velmi osvědčil, děti dobře prospívají a jejich vývoj jde rychleji dopředu. Je prokazatelný velice kladný a prospěšný vliv na děti. V létě proběhlo společné setkání s dobrovolníky v dětském centru, jehož závěrem bylo poznání, že projekt dobrovolník obohacuje nejen děti, ale i dobrovolníky samotné. 15

17 JESLE A AMBULANTNÍ PÉČE JESLE V souladu se zřizovací listinou organizace provozuje v denním režimu Jesle, jejichž provoz je rovněž převážně hrazen z rozpočtu zřizovatele. V jeslích je poskytována dětem výchovná a speciální péče. Do jeslí jsou přijímány děti ve věku 1 3 roky. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění vyňal jesle ze zdravotnických zařízení a pro transformaci formy poskytování péče stanovil přechodné období do konce roku Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje tyto služby v režimu živnostenského zákona. Kapacita zařízení činí celkem 35 lůžek. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 70% Chronologický přehled využítí zařízení Jesle Holečkova v roce 2013 z hlediska vytíženosti 64,14% 73,87% 84,48% 77,27% 82,85% 69,17% 61,71% 62,58% 67,66% 65,44% 68,95% 0%

18 ZDRAVOTNÍ AMBULANCE Ambulantní péče, která je zaměřená na léčbu a prevenci oční ambulance a ambulance pro dechovou rehabilitaci, je provozována v pěti zdravotních ambulancích. Obsah péče inhalační terapie míčková facilitační metoda dechová rehabilitace léčení a korekce strabismu a očních vad Podmínky poskytování péče Zdravotní péče o děti a dorost zaměřená na léčbu a prevenci je v jednotlivých ambulancích poskytována na základě lékařského předpisu a realizované výkony jsou naší organizaci hrazeny na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami. PŘEHLED VYUŽITÍ AMBULANCÍ V ROCE 2013 ZDRAVOTNÍ PÉČE O DĚTI A DOROST. VYUŽITÍ JE UVEDENO Z HLEDISKA POČTU PROVEDENÝCH VÝKONŮ V JEDNOTLIVÝCH AMBULANCÍCH ZA OBDOBÍ ROKU 2013 Ambulance č. 1, oční, Husova Ambulance č. 2, rehabilitace, Březinova Ambulance č. 3, rehabilitace, Údolní Ambulance č. 4, rehabilitace, Aloisina Výšina Ambulance č. 5, rehabilitace, Holečkova Kód Kód Kód Počet dětí Celkem Výkony celkem

19 Výkony dle jednotlivých ambulancí A1 A2 A3 A4 A5 18

20 EKONOMICKÁ OBLAST PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ OKRUHY ČINNOSTI A JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA Základní údaje o hospodaření v hlavní činnosti V roce 2013 jsme hospodařili s rozpočtem ve výši Kč, který nám byl schválen zřizovatelem. Provozní příspěvek ve výši Kč byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace i v roce 2013 pokračovala v nastolení úsporných opatření, neboť byla připravena na úbytek přijímaných dětí. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od preferuje umisťování dětí do přechodné pěstounské péče. Přesto organizace hospodařila bez větších výkyvů, neboť se nám podařilo výrazně navýšit výnosy v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V hlavní činnosti nebyl vyčerpán provozní příspěvek o částku ,96 Kč, kladný hospodářský výsledek ve výši 1 534,94 Kč byl docílen v doplňkové činnosti. Příspěvek na provoz hlavní činnosti od zřizovatele byl čerpán včetně odpisů pouze ve výši ,04 Kč. Nižší výsledky hospodaření z doplňkové činnosti jsou poznamenány přestěhováním do nového objektu, neboť zde již nedochází k pronájmu nebytových prostor, ze kterých organizace měla příjem a současně byla výrazně snížena poptávka z prodejů obědů cizím strávníkům. Pozitivně se v rozpočtu projevilo navýšení kapacity na 24 lůžek již od roku 2012 v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Současně bylo vyvinuto maximální úsilí, aby byla neustále plně obsazena lůžka v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Se souhlasem KÚLK nám bylo umožněno u sourozenců stávající kapacitu lůžek i překročit a to při zachování nároku na státní příspěvek. Tím se nám podařilo oproti roku 2012 zvýšit výnosy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o 16,2 %, což ve finančním vyjádření činí navýšení o Kč. Vzhledem k velmi kvalitní poskytované péči v zařízení PAPRSEK, byl i v roce 2013 ze stran orgánů sociálně-právní ochrany dětí v rámci libereckého kraje zájem o umísťování dětí do našeho zařízení. Proto organizace požádala radu města o navýšení stávající kapacity lůžek v zařízení na počet lůžek 28, což umožňuje platná legislativa. Rada města svým usnesením navýšení schválila a to s účinností od prosince roku Organizace sleduje hospodaření na těchto samostatných střediscích: Středisko kojenecké a dětské oddělení Středisko jesle Středisko ambulance Údolní 19

21 Středisko ambulance Husova Středisko ambulance Březinova Středisko ambulance Aloisina Středisko ambulance Holečkova Středisko zařízení pro okamžitou pomoc Středisko správa Středisko kuchyň Středisko údržba + úklid VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NÁKLADY DLE STŘEDISEK 2013 (v Kč) Celkem Hrubé mzdy Spotřební materiál a potraviny Energie Ostatní služby Sociální a zdravotní pojištění Dětské oddělení Středisko správa Středisko údržba Středisko kuchyň Středisko ambulance Středisko jesle Středisko Paprsek DDM VÝNOSY DLE STŘEDISEK 2013 (v Kč) Dětské oddělení Středisko správa Středisko údržba Středisko kuchyň Středisko ambulance Středisko jesle Středisko Paprsek

22 Péče o děti v dětských domovech pro děti do tří let věku je ze zákona hrazena z rozpočtu zřizovatele. Ze zákona má naše zařízení nárok na tzv. přídavky na dítě, které je v našem zaopatření. Přídavky jsou poukazovány úřadem práce dle trvalého bydliště dítěte resp. zákonných zástupců dítěte. S poukazováním této dávky na náš účet nemáme větších problémů, spolupráce s úřady je dobrá. Dalším příjmem je nově zakotvená povinnost v 44 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, osobám povinným výživou přispívat poskytovateli na úhradu zaopatření dítěte umístěného v dětském domově pro děti do tří let věku a popřípadě též jeho průvodce. Podmínkou však je, aby se jednalo o osoby, které mají příjem. Od účinnosti zákona máme spíše zkušenost se zákonnými zástupci, kteří nám dokládají, či sami zjišťujeme, že nemají žádné příjmy a jsou v evidenci úřadu práce. Významnou dávkou, která jde do zařízení za konkrétním dítětem je tzv. příspěvek na pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Výplata příspěvku je dána splněním přesně stanovených zákonných opatření a je vyplácena krajským úřadem. Novelou zákona o sociálněprávní ochraně dětí byla od ledna 2013 zvýšena platba tj. státní dotace na částku Kč na lůžko/měsíc. Ovšem novela přinesla také změny v uplatnění nároku na státní dotaci, neboť oproti předchozí právní úpravě se nyní dotace vztahuje skutečně pouze na dny, kdy je dítě fyzicky v našem zařízení. Při návštěvách u zákonných zástupců (např. o víkendu) či při pobytu v nemocnici, rehabilitačních ústavech nevzniká nárok na státní dotaci. 21

23 SLOŽENÍ NÁKLADŮ FKSP; 0,6% Odpisy; 3,0% Ostatní náklady; 0,7% N z DDM; 1,0% Materiál; 9,0% Energie; 3,5% Opravy; 1,3% N z vyřazených pohledávek; 0,2% Služby; 2,0% Soc. a zdrav. Pojištění; 20,0% Mzdy; 58,0% Osobní výdaje v roce 2013 tvořily 78% podíl vynaložených nákladů na činnosti zařízení. Významně ve výši 9% se na nákladech podílely i náklady na nákup materiálu, potravin, prádlo a obuv pro děti, zdravotnické potřeby a v roce 2013 byla nakoupena také pracovní obuv a pracovní oděv pro zaměstnance. Další významnou položku ve výši 3,5% celkových nákladů tvoří náklady na energie. Z celkových nákladů na činnost Dětského centra Sluníčko lze vyčlenit v částce 11 mil. Kč náklady vynaložené na provoz a činnost ZDVOP. 22

24 SLOŽENÍ VÝNOSŮ Ostatní výnosy z činnosti; 1% Použití fondů; 1% Odpisy; 3% Tržby; 11% Dotace účelové; 16% Provozní příspěvek; 68% Provozní příspěvek zřizovatele je hlavním zdrojem příjmů naší organizace, tvoří 68% celkových příjmů, druhým vyšším zdrojem příjmů jsou státní dotace na provoz ZDVOP Paprsek ve výši 16%. Nezanedbatelnými příjmy jsou také tržby v jeslích a v ambulancích, které se podílí 11% z celkových příjmů organizace. Provoz jeslí je dotován z rozpočtu zřizovatele částkou Kč a provoz 5 ambulancí je dotován částkou Kč. Z uvedených tabulek vyplývá, že i přes zvýšení dotace na lůžko ve ZDVOP, pokrývají výnosy pouze 45% celkových nákladů na jeho činnost. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl za rok 2013 ve výši 1.534,94 Kč, který bude v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů použit k rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu na posílení financování hlavní činnosti. 23

25 VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Organizaci byl poskytnut provozní příspěvek na rok 2013 ve výši Kč, který byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace díky dobrým hospodářským výsledkům nevyčerpala provozní příspěvek v plné výši, neboť byla schopna pokrýt náklady na provoz zařízení ze zvýšených výnosů. Nevyčerpaný provozní příspěvek ve výši ,96 Kč bude dle platných pravidel odveden do rozpočtu zřizovatele v rámci finančního vypořádání za rok Provozní příspěvek zřizovatele je tvořen rovněž příspěvkem na odpisy, který byl stanoven ve výši Kč. V průběhu roku 2013 docházelo u většiny položek k rovnoměrnému čerpání do výše stanoveného položkového rozpočtu schváleného zřizovatelem. Pouze u položky drobného dlouhodobého majetku organizace překročila plánovaný rozpočet o 35%. Jednalo se o pořízení robotu do kuchyně, venkovní markýzy k bazénu, elektrického sporáku s troubou do jeslí, myčky nádobí, nové PC, sedací soupravy do buněk, benzínové sekačky, fotoaparátu, regály do skladu, sušáky na prádlo apod. Organizace rovněž požádala o čerpání investičního fondu na pořízení nového osobního automobilu v částce Kč, neboť obnova vozového parku byla nezbytná. Ke kladnému hospodářskému výsledku přispěla nejen snaha o zefektivnění práce, snaha o realizaci úsporných opatření, ale také skutečnost, že se nám podařila navázat velmi dobrá spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí a krajským úřadem. Díky této spolupráci se nám daří i navýšené počty lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc obsazovat a tím formou příspěvku na pobyt dítěte v zařízení PAPRSEK navyšovat výnosy. Rovněž v roce 2013 organizace dosáhla na dotaci z Úřadu práce v Liberci na pracovní místa, která činila Kč. Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2013 byly připravovány projekty a oslovováni sponzoři. Organizace byla příjemcem finančních darů účelových i neúčelových a věcných darů. Již tradičně byla úspěšná také žádost podaná na Majetkoprávní, správní a delimitační unii odborových svazů se sídlem v Praze, která s námi uzavřela smlouvu o využití účelového příspěvku na zajištění týdenního ozdravného pobytu dětí v penzionu u Máchova jezera včetně nezbytně nutného doprovodu. Celkový objem finančních darů v roce 2013 byl ve výši: Kč Celkový objem věcných darů v roce 2013 byl ve výši: Kč Celkem tedy bylo v roce 2013 do rozpočtu organizace přispěno od sponzorů částkou Kč. 24

26 PŘEHLED PŘIJATÝCH SPONZORSKÝCH DARŮ ZA OBDOBÍ Věcné dary Finanční dary CELKEM ROZBOR OPRAV A ÚDRŽBY V roce 2013 byly realizovány pouze běžné nezbytné opravy a udržování, které souvisí se zajištěním komplexního provozu, především opravy osobního automobilu Chevrolet, který byl pořízen před 10 lety. Celková částka vynaložená na opravy a údržbu činila 408 tis. Kč, což je o 4,6% více oproti plánovaným výdajům. Náklady na pravidelné revize činily Kč. Byla provedena výměna podlahových krytin, opravy vodoinstalace, odpadů, malířské práce, výměna sanitární techniky, nová elektroinstalace, výměna světel, údržba výtahů, běžné drobné opravy zdravotnických přístrojů, kuchyňských zařízení apod. KOMENTÁŘ K DAŇOVÝM POVINNOSTEM ORGANIZACE Daň z příjmu právnických osob Příspěvková organizace neprovozuje výdělečnou hospodářskou činnost. Daňové přiznání je proto vykazováno s nulovou hodnotou daně z příjmu právnických osob. Dne bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Finančnímu úřadu v Liberci. 25

27 Daň z nemovitosti Statutární město Liberec jako zřizovatel příspěvkové organizace svěřilo nemovitosti naší organizaci do správy k zajištění výkonu předmětu činnosti. Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsme vlastníky těchto nemovitostí, tudíž v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti je postupováno: daň z pozemků 4g - osvobození od daně zdravotnickým zařízením daň ze staveb 9k - osvobození od daně stavby sloužící zdravotním zařízením. Daň silniční V souladu se zákonem č. 16/1993 Sb., silniční daň, ve znění pozdějších předpisů, nevzniká organizaci povinnost platit daň. Dani silniční nepodléhají vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána příspěvkovou organizací. Daň darovací Bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely je od daně darovací osvobozeno. Při nabytí majetku osvobozeného od darovací daně příspěvková organizace daňové přiznání nepodává v souladu se zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. 26

28 PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Kategorie zaměstnanců Fyzický stav Přepočtený stav Ředitelka 1 1 Pediatr 1 0,5 Sociální pracovník 2 2 Psycholog 1 0,5 Speciální pedagog 1 1 Fyzioterapeut 1 0,5 Nutriční sestra 1 1 Vedoucí sestry zařízení 3 3 Všeobecné dětské sestry 42 40,25 Asistentky 3 3 Finanční + mzdová, personalistika 2 2 Řidič, údržbář 2 2 Provozní pracovníci 11 10,5 Správce 1 1 Celkem 72 68,25 Na základě usnesení zastupitelstva města, kterým byl naší organizaci schválen rozpočet na rok 2013, nám byl v rámci rozpočtu stanoven mzdový limit ve výši ,- Kč. Mzdové náklady byly v roce 2013 čerpány celkem ve výši Kč, čímž nedošlo k překročení závazného ukazatele rozpočtované částky. Celkový evidenční počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období činil 72 zaměstnanců, přičemž skutečný stav je o 6 všeobecných sester nižší z důvodu čerpání mateřské dovolené a o jednoho technického pracovníka méně, který byl uvolněn z funkce. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v oblasti poskytované péče zpřísnila podmínky a v 42 odst. 4 příslušného zákona konstatuje, že jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně zajišťovat osobní péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení. Pro ústavní péči je dodržován limit, že jedna teta může pečovat maximálně o šest dětí. Dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí je povinností zařízení, aby kromě zaměstnanců zajišťujících osobní péči o děti vždy v pracovním poměru, zaměstnával sociálního pracovníka minimálně na každých 10 umístěných dětí, který splňuje podmínky odborné způsobilosti stanovené zákonem o sociálních službách. 27

29 Současně je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc povinno vypracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany. Již ve druhém pololetí roku 2013 byla započata příprava standardů, která bude pokračovat ještě v prvním pololetí roku Jedná se o časově velmi náročné zpracování veškeré dokumentace vztahující se ke všem činnostem a výkonům. Již od roku 2012 se hovoří o transformaci péče o ohrožené děti a tudíž i transformace stávajících ústavních zařízení. Tento proces je zdlouhavý a naše organizace se profesně i materiálně na tento proces připravuje. V daleko větší míře se zaměstnanci účastní odborných seminářů. Semináře Opatrovnictví a právní rozhodování člověka, Právní odpovědnost v sociálních službách se účastnily 3 pracovnice. Semináře Laická i zdravotnická KPR dítěte a aspirace cizího tělesa dítětem se zúčastnilo 18 pracovnic. Dvě sociální pracovnice absolvovaly odbornou konferenci na téma Psychologie dětského věku apod. V rámci dlouhodobého odborného rozvoje personálu s podporou zaměstnavatele ukončila v roce 2013 pracovnice vysokoškolské studium v magisterském studijním programu obor speciální pedagogika, další pracovnice ukončila vysokoškolské studium v bakalářském studijním programu obor všeobecná sestra, další dvě pracovnice ukončí bakalářské studium v roce Další pracovnice v roce 2013 započala studium v bakalářském studijním oboru sociální pracovnice. Pracovní kolektiv lze hodnotit jako vysoce odborný a mimořádně stabilizovaný. 28

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2012 Úvod Základní údaje o organizaci je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec, ovšem s působností Libereckého kraje, organizace je zapsaná v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Souhrn informací. Historie našeho zařízení

Souhrn informací. Historie našeho zařízení V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Primář zařízení : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Gahurova 5265, 760 01 Zlín Tel: 776 224 751 e-mail: reditel@czp-zk.cz http//: www.czp-zk.cz STRANA 1 (celkem 13) Obsah: Základní informace o organizaci Centrum pro zdravotně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Rozbor činnosti a hospodaření Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace za rok 2013

Rozbor činnosti a hospodaření Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace za rok 2013 Rozbor činnosti a hospodaření Zoologické zahrady Liberec, příspěvkové organizace za rok 2013 1 Zhodnocení hlavní činnosti Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace zahrnuje jak nejstarší zoologickou

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1

Výnosy v tis. Kč. Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 1 / 2 Zámeček Střelice, příspěvková organizace, Tetčická 311/69 Střelice Příloha č.1 V Ý N O S Y H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Výnosy SÚ AÚ skutečnost skutečnost Tržby za vlastní

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LUŽICKÁ 920/7 LIBEREC 460 01 IČO 70932522, DIČ CZ 70932522 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. VLADIMÍR PTÁČEK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t

Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady N Á K L A D Y Příloha č. 2 Název organizace: Zámeček Střelice, příspěvková organizace SÚ 2013 1) 2014 2) 4) 2013 1) 2014 2) Náklady v tis.kč Spotřebované

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZŘIZOVACÍ LISTINA Městských jeslí Trutnov Čl. I Zřizovatel Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, okres Trutnov, IČ: 00278360 vydává podle 84 odst. 2 písm.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje. Výroční zpráva

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje. Výroční zpráva Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 2 Obsah 1. Představení organizace str. 3 2. Úvodní slovo ředitelky str. 4 3. Vybrané události roku 2013 str. 5-7 4. Oblast zdravotnická str. 8 5. Oblast sociální

Více