Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2013

2 ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou dětským centrem. Současně se řadí mezi dvacet organizací, která již není pouze zdravotnickým zařízením, ale rovněž zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v režimu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Do původně zdravotnického charakteru do našeho zařízení tak přibyl již od roku 2009 aspekt sociálně-právní ochrany dětí. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům poskytované péče ve ZDVOP jsme původní počet šesti lůžek navýšili na 28 lůžek. V souvislosti s účinností zákona o sociálně-právní ochraně dětí od začala příprava transformace péče o ohrožené děti, na jejíž budoucí podobě a realizaci v podmínkách krajské působnosti se průběžně připravujeme. Začíná být zřejmé, že diverzifikací forem poskytované péče, kterou vítáme, bude možné pružněji reagovat na individuální situace a potřeby dětí, přičemž pro značnou část specificky ohrožených dětí bude stále na určitou dobu nezbytné zajistit odborně kvalifikovanou institucionální péči. V tomto směru se Dětské centrum Sluníčko Liberec profiluje jako zařízení s vysokou kvalitou profesionální průpravy zaměstnanců a současně jako pracoviště s jasnými standardy péče a organizací práce. Do nadcházejících let je organizace připravena poskytovat klasickou institucionální péči potřebným dětem na vysoké profesionální i lidské úrovni. Zároveň jsme připraveni své služby modifikovat a rozšiřovat o další, v budoucnu potřebné formy poskytované péče. 1

3 PROFIL ORGANIZACE Název organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, Sídlo organizace Pekárkova 572/5, Liberec 15 IČ: Právní forma: Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 678. PŘEDMĚT ČINNOSTI Poskytování zdravotní péče pro děti do 3 let věku dle zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším Provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 let věku Poskytování péče o dítě od 1 do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání dětské stravy ve výchovném zdravotním zařízení JESLE Poskytování specializované péče o děti s očními vadami, poskytování ambulantní, speciální zdravotní a rehabilitační péče o děti do věku 18 let ve zdravotních ambulancích HLAVNÍ ÚČEL Zajištění komplexní péče ošetřovatelské, výchovné, diagnostické, léčebně preventivní a rehabilitační, psychologické a sociální pro děti od 0 do 3 resp. 6 let věku. Zřizovatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č. 1, Liberec Zřízení a vznik organizace: Organizace byla zřízena Městským úřadem v Liberci dne

4 VEDENÍ ORGANIZACE Mgr. Anna Vereščáková, ředitelka Bc. Eva Pánková, vedoucí sociálního úseku, zástupce ředitelky PhDr. Jitka Havlová, klinický psycholog MUDr. Pavel Hanka, pediatr Petra Svobodová, vrchní sestra Michaela Nováková, vedoucí stravovacího úseku Martin Durdiak, vedoucí technicko-hospodářského úseku Květa Hrabalová, vedoucí ambulancí Míla Valášková, vedoucí jeslí PÉČE O DĚTI JE ZAJIŠŤOVÁNA V OBJEKTECH: na kojeneckém oddělení je poskytována péče dětem od narození do jednoho roku věku dítěte, sídlo Pekárkova 572/5, Liberec 15 na dětském oddělení je poskytována péče dětem zpravidla od jednoho do tří resp. šesti let věku dítěte, sídlo Pekárkova 572/5, Liberec 15 na oddělení jesle je poskytována péče dětem od 1 do 3 let věku dítěte, sídlo Holečkova 8, Liberec 7 dechová rehabilitace a inhalace je určena pro děti a dorost a je poskytována ve 4 ambulancích, ambulantní péče o děti a dorost s očními vadami je poskytována: o Aloisina výšina 695, Liberec 15 o Březinova 389, Liberec 1 o Údolní 2, Liberec 1 o Holečkova 8, Liberec 7 o Husova 35, Liberec 1 (ortoptická sestra) 3

5 SPRÁVA OBJEKTŮ SVĚŘENÝCH DO PÉČE ORGANIZACE Za účelem provozování činností stanovených zřizovací listinou spravuje organizace celkem 2 objekty včetně zahrad. Jedná se o objekty v ulici Pekárkova a Holečkova. Současně organizace využívá nebytové prostory pro zajištění činností ambulance na základě uzavřených smluv o výpůjčce. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Organizaci byla povolena dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňková činnost. Předmět a rozsah doplňkové činnosti je zakotven v platné zřizovací listině: hostinská činnost stravování cizím strávníkům dočasný pronájem svěřeného hmotného majetku včetně pronájmu prostor a pozemků, kterými disponuje 4

6 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ Zařízení Typ péče Typ provozu Provozní doba Kapacita Kojenecké a dětské oddělení, Pekárkova 572/5 Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-3 roky Nepřetržitý 24 hodin denně 26 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Pekárkova 572/5 Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-6 let Nepřetržitý 24 hodin denně 24 Jesle, Holečkova 8 Výchovná, zdravotní, speciální péče o děti 1-3 roky Denní péče Po - Pá Ambulance, Holečkova 8 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Husova 35 Speciální péče pro děti a dorost (šilhání, tupozrakost) Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Údolní 2 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Březinova 39 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Aloisina výšina 695 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání 5

7 ZDRAVOTNICKÁ OBLAST Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace je zvláštním dětským zdravotnickým zařízením, které poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou, sociální a výchovnou péči dětem ve věkové skupině 0 3 roky, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším. Komplexní péče je poskytována dětem zdravotně a sociálně ohroženým, dětem s handicapem, o něž se vlastní rodina nedovede, nemůže nebo nechce postarat. Důvodem pro umístění dětí v našem zařízení jsou zdravotní indikace vrozené vývojové vady, nízká porodní hmotnost, psychomotorické opoždění, indikace sociální či kombinace obou. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje také péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, dětem opuštěným, týraným. Pokud dětem biologická rodina neumí anebo nemá zájem vytvořit základní podmínky pro přirozený vývoj, jsou umístěny v součinnosti s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí do našeho zařízení. Je poskytována také péče dětem, které jsou umístěny do našeho zařízení na vlastní žádost rodičů, neboť upřednostňují své potřeby nad potřebami dítěte. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a statut zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přijetí dítěte do režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí zákonnými ustanoveními a metodikou MPSV. Organizace se statutem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má přijetím dítěte na lůžko nárok na státní příspěvek na dítě vyžadující okamžitou pomoc. Státní příspěvek je vyplácen krajským úřadem. V rámci zařízení je dětem se zdravotním i sociálním handicapem poskytována komplexní ošetřovatelská, léčebně preventivní, výchovná, rehabilitační, psychologická a sociální péče. K dispozici má zařízení také krizová lůžka pro děti vyžadující okamžitou pomoc v počtu 24 lůžek. Zdravotnická péče je poskytována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí a výchovná péče je garantována klinickým psychologem a speciálním pedagogem. Zařízení zajišťuje provádění průběžně potřebných vyšetření, diferenciální diagnostiku všech dětí, vyšetření při příjmu a propouštění dětí, dále pak preventivní prohlídky, očkování. Rehabilitační péče je zajišťována fyzioterapeutkou, která pracuje podle nejnovějších metod. 6

8 STRUKTURA OŠETŘOVACÍCH DNŮ Počet ošetřovacích dnů Data uvedená za roky 2006 až 2010 se vztahují k bývalému sídlu organizace, kde byla celková kapacita 80 lůžek. Za roky 2011 až 2013 se jedná o celkovou kapacitu 50 lůžek, kterou disponuje stávající objekt v Pekárkově ulici. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí účinnou od se rovněž změnil systém výpočtu ošetřovacích dnů, neboť dle stávající legislativy nejsou v ošetřovacích dnech zahrnuty ty dny, v nichž dítě pobývá mimo zařízení - návštěvy u zákonných zástupců dítěte, pobyty v nemocnici, v rehabilitačních zařízeních apod. ROK 2013 OŠETŘOVACÍ DNY PODLE MÍSTA BYDLIŠTĚ Celkem ošetřovacích dnů Liberec 7770 Jablonec nad Nisou 1273 Česká Lípa 907 Děčín 18 Valašské Meziříčí 62 Šumperk 522 Třeboň 365 Jaroměř 71 Teplice 365 Tanvald 813 Frýdlant v Čechách 217 Nový Bor 95 Dvůr Králové 52 Slovenská republika 469 7

9 Celkem byla v roce 2013 poskytnuta péče v rozsahu ošetřovacích dnů. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení o 9,6%. Jak je již výše uvedeno i zde se promítla změna systému výpočtu ošetřovacích dnů oproti roku Počet ošetřovacích dnů pro děti s trvalým bydlištěm v Liberci byl Zde zaznamenáváme výrazný nárůst oproti předchozímu období až o dny tj. o 14,71%, takže podíl libereckých dětí je 59,77 % a podíl mimolibereckých dětí činí 40,23%. Pokud jsou uváděna města mimo Liberecký kraj, pak se jedná o děti, které se narodily v Libereckém kraji, nebo se rodiče přechodně zdržovali v Libereckém kraji. Od roku 2010 se počet dětí s trvalým bydlištěm v Liberci zvýšil o ošetřovacích dnů, což dokládá níže uvedený graf. Nárůst podílu libereckých dětí

10 KAPACITA Kojenecké a dětské oddělení 26 lůžek pro děti od 0 do 3 let, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK 24 lůžek pro děti od 0 do 6 let Jesle 35 míst možnost využití krátkodobé docházky, tzv. pětidenní docházka v měsíci 9

11 SOCIÁLNÍ OBLAST PŘIJATÉ DĚTI V ROCE 2013 V roce 2013 bylo postupně do dětského centra přijato 52 dětí tj. na kojenecké oddělení, dětské oddělení a do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nejvíce dětí bylo přijato v novorozeneckém období a se souhlasem rodičů. Zpravidla se jedná o děti opuštěné svou matkou v porodnici, které jsou po zákonné lhůtě právně volné. Další skupinou jsou děti v batolecím a starším období, kdy rodiče nejsou schopni či nemají zájem vytvořit pro své děti dostatečné podmínky pro jejich zdárný vývoj. Pak nastává nelehká úloha sociálních pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, kdy v zájmu dětí se připravují návrhy na umístění do pěstounské péče, kdy rodiče jsou účastni daného řízení a jsou i seznamováni s právy, které jim platná legislativa umožňuje. I po umístění do pěstounské rodiny biologická rodina může s dětmi udržovat kontakt. Již od roku 2008 jsou do našeho zařízení přijímány i sourozenecké skupiny ve snaze nevystavovat děti větší citové deprivaci. Sourozenecké skupiny jsou v neustálém kontaktu. Zdravotní sestry umožňují pravidelně kontakt sourozeneckých skupin na jednotlivých odděleních, aby nebyly zpřetrhány vzájemné citové vazby, zejména se jedná o sourozence mladší 8 měsíců, které jsou na kojeneckém oddělení. PŘEHLED O POČTU PŘIJATÝCH DĚTÍ V ROCE 2013 Celkem Zdravotní důvody Sociální důvody Zdravotně sociální důvody Počet míst 50 Počet přijatých dětí Přijetí na základě souhlasu rodičů 30 Přijetí na základě předběžného opatření 17 Přijetí na základě ústavní výchovy 5 Opakované přijetí pro selhání rodiny 2 Počet propuštěných dětí

12 Počet přijatých dětí PROPUŠTĚNÉ DĚTI V ROCE 2013 Během roku 2013 bylo z naší organizace propuštěno celkem 48 dětí. Do vlastní rodiny se podařilo navrátit 27 dětí. Do náhradní rodinné péče bylo propuštěno celkem 10 dětí, z toho do osvojení na základě souhlasného prohlášení rodičů 5 dětí a na základě prokázaného šestiměsíčního nezájmu či žádného zájmu 3 děti. V roce 2013 byly realizovány pouze dvě pěstounské péče. Je zřejmé, že i nadále přetrvává problém v nedostatku pěstounů, kteří by byli ochotni přijmout dítě i s menším zdravotním handicapem či odlišným etnikem. Bohužel se nám v roce 2013 ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí nepodařilo zajistit náhradní rodinnou péči pro jedenáct dětí, které musely být umístěny do dětského domova, neboť přesáhly věkovou hranici stanovenou pro naše zařízení. O děti menšinového etnika neprojevili zájem žadatelé z libereckého kraje ani z celé České republiky. Ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí byly dvě děti předány zahraničním náhradním rodičům do Španělska a jedno dítě předáno do Švédska. 11

13 PŘEHLED O POČTU PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2013 Celkem Mezinárodní osvojení Počet propuštěných dětí 48 Do péče vlastní rodiny 27 Do NRP* pro nezájem 3 3 Do NRP* se souhlasem rodičů 5 Do NRP* jiné formy 2 Do dětského domova 11 Do ústavu sociální péče 0 *NRP Náhradní rodinná péče 48 Počet propuštěných dětí

14 Propuštěné děti v roce 2013 dle umístění Dětský domov; 11 Pěstounská péče; 2 Vlastní rodina; 27 Adopce; 8 13

15 VÝCHOVNÁ PÉČE Velmi významný vliv na zdárný vývoj dětí má výchovná péče, jež je nedílnou součástí komplexní péče o dítě. Výchovná péče o děti v našem zařízení je realizována vždy s individuálním přihlédnutím k věku, zdravotnímu i psychickému stavu dítěte. Výchovná péče je zastřešována speciálním pedagogem pro předškolní věk ve spolupráci s klinickým psychologem. Výchovná péče je průběžně zajišťována zdravotními sestrami v rámci svých pracovních postupů. Speciální pedagog připravuje individuální výchovné plány a pravidelně je vyhodnocuje. Velmi úzce spolupracuje s psycholožkou zařízení, kde si stanoví u jednotlivých dětí specifické individuální výchovné postupy. Je sledován vývoj dětí, který se písemně zpracovává, a určují se další výchovné postupy směřující k rozvoji dítěte. Součástí výchovné péče jsou i pravidelné aktivity, které jsou dány ročním plánem akcí. Zejména se jedná o akce, které jsou podnikány mimo naše zařízení, aby děti získávaly nové poznatky. Jedná se především o návštěvy naivního divadla, zoologické zahrady, aquaparku a lunaparku Babylon, dětský koutek KIKA, výlet na Ještěd a další. Výchovná péče byla obohacena o canisterapii a také plavání, děti tyto alternativní terapie přijímají velmi dobře. I v roce 2013 jsme obohatili program dětí o návštěvu kozí farmy v Pěnčíně, rovněž nesměla chybět návštěva Šťastné země v Radvánovicích, kde si děti vyzkoušely veškeré atrakce, které Šťastná země nabízela. Rovněž návštěva posádky státní policie z Liberce v našem zařízení byla pro naše děti velmi příjemným překvapením, neboť dětem bylo umožněno prolézt si policejní auto, mluvit do vysílačky, mávat plácačkami, oblékly si také výstražné vesty a dokonce jim byly zapůjčeny i policejní čepice. 14

16 Pravidelně 2x v roce v měsíci červnu a září organizace zajišťuje týdenní ozdravný pobyt pro děti včetně doprovodného personálu. Pobyt dětí mimo naše zařízení zlepšuje zdravotní i psychomotorický vývoj dětí. Při individuální péči, kdy jedna teta pečuje o dvě děti, získávají intenzivnější vztahy a řadu nových podnětů. V roce 2013 byl jarní pobyt hrazen z finančních prostředků získaných od Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů se sídlem v Praze a druhý pobyt byl hrazen z prostředků od našich sponzorů. Každým rokem v prosinci pořádáme velice významný Den otevřených dveří, kdy nejen naši věrní sponzoři a příznivci, ale i veřejnost, navštěvují naše zařízení. Při osobní návštěvě našeho zařízení se mohou všichni přesvědčit, že děti pobývají v podnětném a láskyplném prostředí. Tradicí se již stává prosincová návštěva Globusu, kde pouze pro naše děti je připraven vánoční stromek a děti tam dostávají kromě pohoštění i své první vánoční dárky. Krásným zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé, byly vánoce, kdy všechny děti obdržely po třech dárcích od našich sponzorů a jejich rozzářené a šťastné oči byly známkou velké radosti z dárků. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Komunitní středisko KONTAKT Liberec i nadále rozvíjíme v rámci dobrovolnického programu Dítě projekt dobrovolník. Dobrovolník zcela pravidelně navštěvuje své dítě, kterému se individuálně věnuje ve vnitřních či vnějších prostorách dětského centra. Projekt dobrovolník se nám velmi osvědčil, děti dobře prospívají a jejich vývoj jde rychleji dopředu. Je prokazatelný velice kladný a prospěšný vliv na děti. V létě proběhlo společné setkání s dobrovolníky v dětském centru, jehož závěrem bylo poznání, že projekt dobrovolník obohacuje nejen děti, ale i dobrovolníky samotné. 15

17 JESLE A AMBULANTNÍ PÉČE JESLE V souladu se zřizovací listinou organizace provozuje v denním režimu Jesle, jejichž provoz je rovněž převážně hrazen z rozpočtu zřizovatele. V jeslích je poskytována dětem výchovná a speciální péče. Do jeslí jsou přijímány děti ve věku 1 3 roky. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění vyňal jesle ze zdravotnických zařízení a pro transformaci formy poskytování péče stanovil přechodné období do konce roku Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje tyto služby v režimu živnostenského zákona. Kapacita zařízení činí celkem 35 lůžek. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 70% Chronologický přehled využítí zařízení Jesle Holečkova v roce 2013 z hlediska vytíženosti 64,14% 73,87% 84,48% 77,27% 82,85% 69,17% 61,71% 62,58% 67,66% 65,44% 68,95% 0%

18 ZDRAVOTNÍ AMBULANCE Ambulantní péče, která je zaměřená na léčbu a prevenci oční ambulance a ambulance pro dechovou rehabilitaci, je provozována v pěti zdravotních ambulancích. Obsah péče inhalační terapie míčková facilitační metoda dechová rehabilitace léčení a korekce strabismu a očních vad Podmínky poskytování péče Zdravotní péče o děti a dorost zaměřená na léčbu a prevenci je v jednotlivých ambulancích poskytována na základě lékařského předpisu a realizované výkony jsou naší organizaci hrazeny na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami. PŘEHLED VYUŽITÍ AMBULANCÍ V ROCE 2013 ZDRAVOTNÍ PÉČE O DĚTI A DOROST. VYUŽITÍ JE UVEDENO Z HLEDISKA POČTU PROVEDENÝCH VÝKONŮ V JEDNOTLIVÝCH AMBULANCÍCH ZA OBDOBÍ ROKU 2013 Ambulance č. 1, oční, Husova Ambulance č. 2, rehabilitace, Březinova Ambulance č. 3, rehabilitace, Údolní Ambulance č. 4, rehabilitace, Aloisina Výšina Ambulance č. 5, rehabilitace, Holečkova Kód Kód Kód Počet dětí Celkem Výkony celkem

19 Výkony dle jednotlivých ambulancí A1 A2 A3 A4 A5 18

20 EKONOMICKÁ OBLAST PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ OKRUHY ČINNOSTI A JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA Základní údaje o hospodaření v hlavní činnosti V roce 2013 jsme hospodařili s rozpočtem ve výši Kč, který nám byl schválen zřizovatelem. Provozní příspěvek ve výši Kč byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace i v roce 2013 pokračovala v nastolení úsporných opatření, neboť byla připravena na úbytek přijímaných dětí. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od preferuje umisťování dětí do přechodné pěstounské péče. Přesto organizace hospodařila bez větších výkyvů, neboť se nám podařilo výrazně navýšit výnosy v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V hlavní činnosti nebyl vyčerpán provozní příspěvek o částku ,96 Kč, kladný hospodářský výsledek ve výši 1 534,94 Kč byl docílen v doplňkové činnosti. Příspěvek na provoz hlavní činnosti od zřizovatele byl čerpán včetně odpisů pouze ve výši ,04 Kč. Nižší výsledky hospodaření z doplňkové činnosti jsou poznamenány přestěhováním do nového objektu, neboť zde již nedochází k pronájmu nebytových prostor, ze kterých organizace měla příjem a současně byla výrazně snížena poptávka z prodejů obědů cizím strávníkům. Pozitivně se v rozpočtu projevilo navýšení kapacity na 24 lůžek již od roku 2012 v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Současně bylo vyvinuto maximální úsilí, aby byla neustále plně obsazena lůžka v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Se souhlasem KÚLK nám bylo umožněno u sourozenců stávající kapacitu lůžek i překročit a to při zachování nároku na státní příspěvek. Tím se nám podařilo oproti roku 2012 zvýšit výnosy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o 16,2 %, což ve finančním vyjádření činí navýšení o Kč. Vzhledem k velmi kvalitní poskytované péči v zařízení PAPRSEK, byl i v roce 2013 ze stran orgánů sociálně-právní ochrany dětí v rámci libereckého kraje zájem o umísťování dětí do našeho zařízení. Proto organizace požádala radu města o navýšení stávající kapacity lůžek v zařízení na počet lůžek 28, což umožňuje platná legislativa. Rada města svým usnesením navýšení schválila a to s účinností od prosince roku Organizace sleduje hospodaření na těchto samostatných střediscích: Středisko kojenecké a dětské oddělení Středisko jesle Středisko ambulance Údolní 19

21 Středisko ambulance Husova Středisko ambulance Březinova Středisko ambulance Aloisina Středisko ambulance Holečkova Středisko zařízení pro okamžitou pomoc Středisko správa Středisko kuchyň Středisko údržba + úklid VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NÁKLADY DLE STŘEDISEK 2013 (v Kč) Celkem Hrubé mzdy Spotřební materiál a potraviny Energie Ostatní služby Sociální a zdravotní pojištění Dětské oddělení Středisko správa Středisko údržba Středisko kuchyň Středisko ambulance Středisko jesle Středisko Paprsek DDM VÝNOSY DLE STŘEDISEK 2013 (v Kč) Dětské oddělení Středisko správa Středisko údržba Středisko kuchyň Středisko ambulance Středisko jesle Středisko Paprsek

22 Péče o děti v dětských domovech pro děti do tří let věku je ze zákona hrazena z rozpočtu zřizovatele. Ze zákona má naše zařízení nárok na tzv. přídavky na dítě, které je v našem zaopatření. Přídavky jsou poukazovány úřadem práce dle trvalého bydliště dítěte resp. zákonných zástupců dítěte. S poukazováním této dávky na náš účet nemáme větších problémů, spolupráce s úřady je dobrá. Dalším příjmem je nově zakotvená povinnost v 44 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, osobám povinným výživou přispívat poskytovateli na úhradu zaopatření dítěte umístěného v dětském domově pro děti do tří let věku a popřípadě též jeho průvodce. Podmínkou však je, aby se jednalo o osoby, které mají příjem. Od účinnosti zákona máme spíše zkušenost se zákonnými zástupci, kteří nám dokládají, či sami zjišťujeme, že nemají žádné příjmy a jsou v evidenci úřadu práce. Významnou dávkou, která jde do zařízení za konkrétním dítětem je tzv. příspěvek na pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Výplata příspěvku je dána splněním přesně stanovených zákonných opatření a je vyplácena krajským úřadem. Novelou zákona o sociálněprávní ochraně dětí byla od ledna 2013 zvýšena platba tj. státní dotace na částku Kč na lůžko/měsíc. Ovšem novela přinesla také změny v uplatnění nároku na státní dotaci, neboť oproti předchozí právní úpravě se nyní dotace vztahuje skutečně pouze na dny, kdy je dítě fyzicky v našem zařízení. Při návštěvách u zákonných zástupců (např. o víkendu) či při pobytu v nemocnici, rehabilitačních ústavech nevzniká nárok na státní dotaci. 21

23 SLOŽENÍ NÁKLADŮ FKSP; 0,6% Odpisy; 3,0% Ostatní náklady; 0,7% N z DDM; 1,0% Materiál; 9,0% Energie; 3,5% Opravy; 1,3% N z vyřazených pohledávek; 0,2% Služby; 2,0% Soc. a zdrav. Pojištění; 20,0% Mzdy; 58,0% Osobní výdaje v roce 2013 tvořily 78% podíl vynaložených nákladů na činnosti zařízení. Významně ve výši 9% se na nákladech podílely i náklady na nákup materiálu, potravin, prádlo a obuv pro děti, zdravotnické potřeby a v roce 2013 byla nakoupena také pracovní obuv a pracovní oděv pro zaměstnance. Další významnou položku ve výši 3,5% celkových nákladů tvoří náklady na energie. Z celkových nákladů na činnost Dětského centra Sluníčko lze vyčlenit v částce 11 mil. Kč náklady vynaložené na provoz a činnost ZDVOP. 22

24 SLOŽENÍ VÝNOSŮ Ostatní výnosy z činnosti; 1% Použití fondů; 1% Odpisy; 3% Tržby; 11% Dotace účelové; 16% Provozní příspěvek; 68% Provozní příspěvek zřizovatele je hlavním zdrojem příjmů naší organizace, tvoří 68% celkových příjmů, druhým vyšším zdrojem příjmů jsou státní dotace na provoz ZDVOP Paprsek ve výši 16%. Nezanedbatelnými příjmy jsou také tržby v jeslích a v ambulancích, které se podílí 11% z celkových příjmů organizace. Provoz jeslí je dotován z rozpočtu zřizovatele částkou Kč a provoz 5 ambulancí je dotován částkou Kč. Z uvedených tabulek vyplývá, že i přes zvýšení dotace na lůžko ve ZDVOP, pokrývají výnosy pouze 45% celkových nákladů na jeho činnost. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl za rok 2013 ve výši 1.534,94 Kč, který bude v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů použit k rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu na posílení financování hlavní činnosti. 23

25 VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Organizaci byl poskytnut provozní příspěvek na rok 2013 ve výši Kč, který byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace díky dobrým hospodářským výsledkům nevyčerpala provozní příspěvek v plné výši, neboť byla schopna pokrýt náklady na provoz zařízení ze zvýšených výnosů. Nevyčerpaný provozní příspěvek ve výši ,96 Kč bude dle platných pravidel odveden do rozpočtu zřizovatele v rámci finančního vypořádání za rok Provozní příspěvek zřizovatele je tvořen rovněž příspěvkem na odpisy, který byl stanoven ve výši Kč. V průběhu roku 2013 docházelo u většiny položek k rovnoměrnému čerpání do výše stanoveného položkového rozpočtu schváleného zřizovatelem. Pouze u položky drobného dlouhodobého majetku organizace překročila plánovaný rozpočet o 35%. Jednalo se o pořízení robotu do kuchyně, venkovní markýzy k bazénu, elektrického sporáku s troubou do jeslí, myčky nádobí, nové PC, sedací soupravy do buněk, benzínové sekačky, fotoaparátu, regály do skladu, sušáky na prádlo apod. Organizace rovněž požádala o čerpání investičního fondu na pořízení nového osobního automobilu v částce Kč, neboť obnova vozového parku byla nezbytná. Ke kladnému hospodářskému výsledku přispěla nejen snaha o zefektivnění práce, snaha o realizaci úsporných opatření, ale také skutečnost, že se nám podařila navázat velmi dobrá spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí a krajským úřadem. Díky této spolupráci se nám daří i navýšené počty lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc obsazovat a tím formou příspěvku na pobyt dítěte v zařízení PAPRSEK navyšovat výnosy. Rovněž v roce 2013 organizace dosáhla na dotaci z Úřadu práce v Liberci na pracovní místa, která činila Kč. Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2013 byly připravovány projekty a oslovováni sponzoři. Organizace byla příjemcem finančních darů účelových i neúčelových a věcných darů. Již tradičně byla úspěšná také žádost podaná na Majetkoprávní, správní a delimitační unii odborových svazů se sídlem v Praze, která s námi uzavřela smlouvu o využití účelového příspěvku na zajištění týdenního ozdravného pobytu dětí v penzionu u Máchova jezera včetně nezbytně nutného doprovodu. Celkový objem finančních darů v roce 2013 byl ve výši: Kč Celkový objem věcných darů v roce 2013 byl ve výši: Kč Celkem tedy bylo v roce 2013 do rozpočtu organizace přispěno od sponzorů částkou Kč. 24

26 PŘEHLED PŘIJATÝCH SPONZORSKÝCH DARŮ ZA OBDOBÍ Věcné dary Finanční dary CELKEM ROZBOR OPRAV A ÚDRŽBY V roce 2013 byly realizovány pouze běžné nezbytné opravy a udržování, které souvisí se zajištěním komplexního provozu, především opravy osobního automobilu Chevrolet, který byl pořízen před 10 lety. Celková částka vynaložená na opravy a údržbu činila 408 tis. Kč, což je o 4,6% více oproti plánovaným výdajům. Náklady na pravidelné revize činily Kč. Byla provedena výměna podlahových krytin, opravy vodoinstalace, odpadů, malířské práce, výměna sanitární techniky, nová elektroinstalace, výměna světel, údržba výtahů, běžné drobné opravy zdravotnických přístrojů, kuchyňských zařízení apod. KOMENTÁŘ K DAŇOVÝM POVINNOSTEM ORGANIZACE Daň z příjmu právnických osob Příspěvková organizace neprovozuje výdělečnou hospodářskou činnost. Daňové přiznání je proto vykazováno s nulovou hodnotou daně z příjmu právnických osob. Dne bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Finančnímu úřadu v Liberci. 25

27 Daň z nemovitosti Statutární město Liberec jako zřizovatel příspěvkové organizace svěřilo nemovitosti naší organizaci do správy k zajištění výkonu předmětu činnosti. Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsme vlastníky těchto nemovitostí, tudíž v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti je postupováno: daň z pozemků 4g - osvobození od daně zdravotnickým zařízením daň ze staveb 9k - osvobození od daně stavby sloužící zdravotním zařízením. Daň silniční V souladu se zákonem č. 16/1993 Sb., silniční daň, ve znění pozdějších předpisů, nevzniká organizaci povinnost platit daň. Dani silniční nepodléhají vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána příspěvkovou organizací. Daň darovací Bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely je od daně darovací osvobozeno. Při nabytí majetku osvobozeného od darovací daně příspěvková organizace daňové přiznání nepodává v souladu se zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. 26

28 PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Kategorie zaměstnanců Fyzický stav Přepočtený stav Ředitelka 1 1 Pediatr 1 0,5 Sociální pracovník 2 2 Psycholog 1 0,5 Speciální pedagog 1 1 Fyzioterapeut 1 0,5 Nutriční sestra 1 1 Vedoucí sestry zařízení 3 3 Všeobecné dětské sestry 42 40,25 Asistentky 3 3 Finanční + mzdová, personalistika 2 2 Řidič, údržbář 2 2 Provozní pracovníci 11 10,5 Správce 1 1 Celkem 72 68,25 Na základě usnesení zastupitelstva města, kterým byl naší organizaci schválen rozpočet na rok 2013, nám byl v rámci rozpočtu stanoven mzdový limit ve výši ,- Kč. Mzdové náklady byly v roce 2013 čerpány celkem ve výši Kč, čímž nedošlo k překročení závazného ukazatele rozpočtované částky. Celkový evidenční počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období činil 72 zaměstnanců, přičemž skutečný stav je o 6 všeobecných sester nižší z důvodu čerpání mateřské dovolené a o jednoho technického pracovníka méně, který byl uvolněn z funkce. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v oblasti poskytované péče zpřísnila podmínky a v 42 odst. 4 příslušného zákona konstatuje, že jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně zajišťovat osobní péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení. Pro ústavní péči je dodržován limit, že jedna teta může pečovat maximálně o šest dětí. Dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí je povinností zařízení, aby kromě zaměstnanců zajišťujících osobní péči o děti vždy v pracovním poměru, zaměstnával sociálního pracovníka minimálně na každých 10 umístěných dětí, který splňuje podmínky odborné způsobilosti stanovené zákonem o sociálních službách. 27

29 Současně je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc povinno vypracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany. Již ve druhém pololetí roku 2013 byla započata příprava standardů, která bude pokračovat ještě v prvním pololetí roku Jedná se o časově velmi náročné zpracování veškeré dokumentace vztahující se ke všem činnostem a výkonům. Již od roku 2012 se hovoří o transformaci péče o ohrožené děti a tudíž i transformace stávajících ústavních zařízení. Tento proces je zdlouhavý a naše organizace se profesně i materiálně na tento proces připravuje. V daleko větší míře se zaměstnanci účastní odborných seminářů. Semináře Opatrovnictví a právní rozhodování člověka, Právní odpovědnost v sociálních službách se účastnily 3 pracovnice. Semináře Laická i zdravotnická KPR dítěte a aspirace cizího tělesa dítětem se zúčastnilo 18 pracovnic. Dvě sociální pracovnice absolvovaly odbornou konferenci na téma Psychologie dětského věku apod. V rámci dlouhodobého odborného rozvoje personálu s podporou zaměstnavatele ukončila v roce 2013 pracovnice vysokoškolské studium v magisterském studijním programu obor speciální pedagogika, další pracovnice ukončila vysokoškolské studium v bakalářském studijním programu obor všeobecná sestra, další dvě pracovnice ukončí bakalářské studium v roce Další pracovnice v roce 2013 započala studium v bakalářském studijním oboru sociální pracovnice. Pracovní kolektiv lze hodnotit jako vysoce odborný a mimořádně stabilizovaný. 28

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2012 Úvod Základní údaje o organizaci je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec, ovšem s působností Libereckého kraje, organizace je zapsaná v

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Dětské centrum Ostrůvek, U Dětského domova 269, 779 00 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky... 3 2 Základní údaje o organizaci... 4 3 Zdravotní péče... 7 4 Sociální činnost... 10 5

Více

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2010 Obsah 1. Úvodní slovo str. 3 2. Profil organizace str. 4 3. Organizační struktura str. 5 4. Základní údaje str. 6-8 5. Zdravotnická

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Iveta Juroková, ekonom

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace

V Ostravě dne 14.3.2012. PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace V Ostravě dne 14.3.2012 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název organizace: Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Sídlo

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011

15 let (1996-2011) Zpráva o činnosti příspěvkové organizace. za rok 2011 15 let Provoz (1996-2011) Domova pro seniory Věstonická dotuje statutární město Brno ě Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011 Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace Věstonická

Více

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Výroční zpráva. sociálních služeb Jindřichův Hradec. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Výroční zpráva Centrum 2014 sociálních služeb Jindřichův Hradec organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje organizace Název: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, 377

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok. Ing. Ladislav Konopka ředitel školy. únor 2008 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013

Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 Dětské centrum Veská Výroční zpráva o činnosti a hospodaření organizace za rok 2013 IČO: 1900543 Telefon: 466934001 Email: info@dcveska.cz Definice Dětské centrum Veská (dále jen DC Veská) je: příspěvková

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí

Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Příloha č. 1 k příkazu ministryně č. 16/2014 Dotační program Rodina a ochrana práv dětí Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým organizacím

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Denní a pobytové sociální služby, p. o., Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa IČ: 482 82 961 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Denní a pobytové sociální služby (DPSS), příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O HODNOCENÍ ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Ostravě dne 16. 3. 2015 PhDr. Svatopluk Aniol ředitel organizace Obsah: I. Základní údaje II. Komentář 1. Plnění úkolů z hodnocení činnosti

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji

Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o Ústavní péče o děti z nefunkčních rodin v Libereckém kraji Sociální práce Vypracovala: Michaela Kalousová Vedoucí práce: PaedDr.

Více