Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva"

Transkript

1 Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2013

2 ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou dětským centrem. Současně se řadí mezi dvacet organizací, která již není pouze zdravotnickým zařízením, ale rovněž zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc v režimu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Do původně zdravotnického charakteru do našeho zařízení tak přibyl již od roku 2009 aspekt sociálně-právní ochrany dětí. Vzhledem k velmi dobrým výsledkům poskytované péče ve ZDVOP jsme původní počet šesti lůžek navýšili na 28 lůžek. V souvislosti s účinností zákona o sociálně-právní ochraně dětí od začala příprava transformace péče o ohrožené děti, na jejíž budoucí podobě a realizaci v podmínkách krajské působnosti se průběžně připravujeme. Začíná být zřejmé, že diverzifikací forem poskytované péče, kterou vítáme, bude možné pružněji reagovat na individuální situace a potřeby dětí, přičemž pro značnou část specificky ohrožených dětí bude stále na určitou dobu nezbytné zajistit odborně kvalifikovanou institucionální péči. V tomto směru se Dětské centrum Sluníčko Liberec profiluje jako zařízení s vysokou kvalitou profesionální průpravy zaměstnanců a současně jako pracoviště s jasnými standardy péče a organizací práce. Do nadcházejících let je organizace připravena poskytovat klasickou institucionální péči potřebným dětem na vysoké profesionální i lidské úrovni. Zároveň jsme připraveni své služby modifikovat a rozšiřovat o další, v budoucnu potřebné formy poskytované péče. 1

3 PROFIL ORGANIZACE Název organizace Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, Sídlo organizace Pekárkova 572/5, Liberec 15 IČ: Právní forma: Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr., vložka 678. PŘEDMĚT ČINNOSTI Poskytování zdravotní péče pro děti do 3 let věku dle zákona č. 372/2001 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším Provozování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do 6 let věku Poskytování péče o dítě od 1 do 3 let věku v denním režimu, přípravu a podání dětské stravy ve výchovném zdravotním zařízení JESLE Poskytování specializované péče o děti s očními vadami, poskytování ambulantní, speciální zdravotní a rehabilitační péče o děti do věku 18 let ve zdravotních ambulancích HLAVNÍ ÚČEL Zajištění komplexní péče ošetřovatelské, výchovné, diagnostické, léčebně preventivní a rehabilitační, psychologické a sociální pro děti od 0 do 3 resp. 6 let věku. Zřizovatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše č. 1, Liberec Zřízení a vznik organizace: Organizace byla zřízena Městským úřadem v Liberci dne

4 VEDENÍ ORGANIZACE Mgr. Anna Vereščáková, ředitelka Bc. Eva Pánková, vedoucí sociálního úseku, zástupce ředitelky PhDr. Jitka Havlová, klinický psycholog MUDr. Pavel Hanka, pediatr Petra Svobodová, vrchní sestra Michaela Nováková, vedoucí stravovacího úseku Martin Durdiak, vedoucí technicko-hospodářského úseku Květa Hrabalová, vedoucí ambulancí Míla Valášková, vedoucí jeslí PÉČE O DĚTI JE ZAJIŠŤOVÁNA V OBJEKTECH: na kojeneckém oddělení je poskytována péče dětem od narození do jednoho roku věku dítěte, sídlo Pekárkova 572/5, Liberec 15 na dětském oddělení je poskytována péče dětem zpravidla od jednoho do tří resp. šesti let věku dítěte, sídlo Pekárkova 572/5, Liberec 15 na oddělení jesle je poskytována péče dětem od 1 do 3 let věku dítěte, sídlo Holečkova 8, Liberec 7 dechová rehabilitace a inhalace je určena pro děti a dorost a je poskytována ve 4 ambulancích, ambulantní péče o děti a dorost s očními vadami je poskytována: o Aloisina výšina 695, Liberec 15 o Březinova 389, Liberec 1 o Údolní 2, Liberec 1 o Holečkova 8, Liberec 7 o Husova 35, Liberec 1 (ortoptická sestra) 3

5 SPRÁVA OBJEKTŮ SVĚŘENÝCH DO PÉČE ORGANIZACE Za účelem provozování činností stanovených zřizovací listinou spravuje organizace celkem 2 objekty včetně zahrad. Jedná se o objekty v ulici Pekárkova a Holečkova. Současně organizace využívá nebytové prostory pro zajištění činností ambulance na základě uzavřených smluv o výpůjčce. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Organizaci byla povolena dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, doplňková činnost. Předmět a rozsah doplňkové činnosti je zakotven v platné zřizovací listině: hostinská činnost stravování cizím strávníkům dočasný pronájem svěřeného hmotného majetku včetně pronájmu prostor a pozemků, kterými disponuje 4

6 PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ Zařízení Typ péče Typ provozu Provozní doba Kapacita Kojenecké a dětské oddělení, Pekárkova 572/5 Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-3 roky Nepřetržitý 24 hodin denně 26 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Pekárkova 572/5 Zdravotní, výchovná, sociální, speciální péče o děti 0-6 let Nepřetržitý 24 hodin denně 24 Jesle, Holečkova 8 Výchovná, zdravotní, speciální péče o děti 1-3 roky Denní péče Po - Pá Ambulance, Holečkova 8 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Husova 35 Speciální péče pro děti a dorost (šilhání, tupozrakost) Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Údolní 2 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Březinova 39 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání Ambulance při MŠ, Aloisina výšina 695 Dechová rehabilitace pro děti a dorost do 18 let Ambulantní Po - Pá Dle objednání 5

7 ZDRAVOTNICKÁ OBLAST Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace je zvláštním dětským zdravotnickým zařízením, které poskytuje zdravotní, ošetřovatelskou, rehabilitační, psychologickou, sociální a výchovnou péči dětem ve věkové skupině 0 3 roky, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším. Komplexní péče je poskytována dětem zdravotně a sociálně ohroženým, dětem s handicapem, o něž se vlastní rodina nedovede, nemůže nebo nechce postarat. Důvodem pro umístění dětí v našem zařízení jsou zdravotní indikace vrozené vývojové vady, nízká porodní hmotnost, psychomotorické opoždění, indikace sociální či kombinace obou. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje také péči dětem, jejichž vývoj je ohrožen nevhodným domácím prostředím, dětem opuštěným, týraným. Pokud dětem biologická rodina neumí anebo nemá zájem vytvořit základní podmínky pro přirozený vývoj, jsou umístěny v součinnosti s pracovníky sociálně-právní ochrany dětí do našeho zařízení. Je poskytována také péče dětem, které jsou umístěny do našeho zařízení na vlastní žádost rodičů, neboť upřednostňují své potřeby nad potřebami dítěte. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec má pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí a statut zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Přijetí dítěte do režimu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se řídí zákonnými ustanoveními a metodikou MPSV. Organizace se statutem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má přijetím dítěte na lůžko nárok na státní příspěvek na dítě vyžadující okamžitou pomoc. Státní příspěvek je vyplácen krajským úřadem. V rámci zařízení je dětem se zdravotním i sociálním handicapem poskytována komplexní ošetřovatelská, léčebně preventivní, výchovná, rehabilitační, psychologická a sociální péče. K dispozici má zařízení také krizová lůžka pro děti vyžadující okamžitou pomoc v počtu 24 lůžek. Zdravotnická péče je poskytována zdravotnickým personálem s odbornou způsobilostí a výchovná péče je garantována klinickým psychologem a speciálním pedagogem. Zařízení zajišťuje provádění průběžně potřebných vyšetření, diferenciální diagnostiku všech dětí, vyšetření při příjmu a propouštění dětí, dále pak preventivní prohlídky, očkování. Rehabilitační péče je zajišťována fyzioterapeutkou, která pracuje podle nejnovějších metod. 6

8 STRUKTURA OŠETŘOVACÍCH DNŮ Počet ošetřovacích dnů Data uvedená za roky 2006 až 2010 se vztahují k bývalému sídlu organizace, kde byla celková kapacita 80 lůžek. Za roky 2011 až 2013 se jedná o celkovou kapacitu 50 lůžek, kterou disponuje stávající objekt v Pekárkově ulici. Novelou zákona o sociálně-právní ochraně dětí účinnou od se rovněž změnil systém výpočtu ošetřovacích dnů, neboť dle stávající legislativy nejsou v ošetřovacích dnech zahrnuty ty dny, v nichž dítě pobývá mimo zařízení - návštěvy u zákonných zástupců dítěte, pobyty v nemocnici, v rehabilitačních zařízeních apod. ROK 2013 OŠETŘOVACÍ DNY PODLE MÍSTA BYDLIŠTĚ Celkem ošetřovacích dnů Liberec 7770 Jablonec nad Nisou 1273 Česká Lípa 907 Děčín 18 Valašské Meziříčí 62 Šumperk 522 Třeboň 365 Jaroměř 71 Teplice 365 Tanvald 813 Frýdlant v Čechách 217 Nový Bor 95 Dvůr Králové 52 Slovenská republika 469 7

9 Celkem byla v roce 2013 poskytnuta péče v rozsahu ošetřovacích dnů. Ve srovnání s rokem 2012 došlo ke snížení o 9,6%. Jak je již výše uvedeno i zde se promítla změna systému výpočtu ošetřovacích dnů oproti roku Počet ošetřovacích dnů pro děti s trvalým bydlištěm v Liberci byl Zde zaznamenáváme výrazný nárůst oproti předchozímu období až o dny tj. o 14,71%, takže podíl libereckých dětí je 59,77 % a podíl mimolibereckých dětí činí 40,23%. Pokud jsou uváděna města mimo Liberecký kraj, pak se jedná o děti, které se narodily v Libereckém kraji, nebo se rodiče přechodně zdržovali v Libereckém kraji. Od roku 2010 se počet dětí s trvalým bydlištěm v Liberci zvýšil o ošetřovacích dnů, což dokládá níže uvedený graf. Nárůst podílu libereckých dětí

10 KAPACITA Kojenecké a dětské oddělení 26 lůžek pro děti od 0 do 3 let, pokud ze zdravotních nebo sociálních důvodů není nutné poskytnout péči dětem starším Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK 24 lůžek pro děti od 0 do 6 let Jesle 35 míst možnost využití krátkodobé docházky, tzv. pětidenní docházka v měsíci 9

11 SOCIÁLNÍ OBLAST PŘIJATÉ DĚTI V ROCE 2013 V roce 2013 bylo postupně do dětského centra přijato 52 dětí tj. na kojenecké oddělení, dětské oddělení a do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nejvíce dětí bylo přijato v novorozeneckém období a se souhlasem rodičů. Zpravidla se jedná o děti opuštěné svou matkou v porodnici, které jsou po zákonné lhůtě právně volné. Další skupinou jsou děti v batolecím a starším období, kdy rodiče nejsou schopni či nemají zájem vytvořit pro své děti dostatečné podmínky pro jejich zdárný vývoj. Pak nastává nelehká úloha sociálních pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí, kdy v zájmu dětí se připravují návrhy na umístění do pěstounské péče, kdy rodiče jsou účastni daného řízení a jsou i seznamováni s právy, které jim platná legislativa umožňuje. I po umístění do pěstounské rodiny biologická rodina může s dětmi udržovat kontakt. Již od roku 2008 jsou do našeho zařízení přijímány i sourozenecké skupiny ve snaze nevystavovat děti větší citové deprivaci. Sourozenecké skupiny jsou v neustálém kontaktu. Zdravotní sestry umožňují pravidelně kontakt sourozeneckých skupin na jednotlivých odděleních, aby nebyly zpřetrhány vzájemné citové vazby, zejména se jedná o sourozence mladší 8 měsíců, které jsou na kojeneckém oddělení. PŘEHLED O POČTU PŘIJATÝCH DĚTÍ V ROCE 2013 Celkem Zdravotní důvody Sociální důvody Zdravotně sociální důvody Počet míst 50 Počet přijatých dětí Přijetí na základě souhlasu rodičů 30 Přijetí na základě předběžného opatření 17 Přijetí na základě ústavní výchovy 5 Opakované přijetí pro selhání rodiny 2 Počet propuštěných dětí

12 Počet přijatých dětí PROPUŠTĚNÉ DĚTI V ROCE 2013 Během roku 2013 bylo z naší organizace propuštěno celkem 48 dětí. Do vlastní rodiny se podařilo navrátit 27 dětí. Do náhradní rodinné péče bylo propuštěno celkem 10 dětí, z toho do osvojení na základě souhlasného prohlášení rodičů 5 dětí a na základě prokázaného šestiměsíčního nezájmu či žádného zájmu 3 děti. V roce 2013 byly realizovány pouze dvě pěstounské péče. Je zřejmé, že i nadále přetrvává problém v nedostatku pěstounů, kteří by byli ochotni přijmout dítě i s menším zdravotním handicapem či odlišným etnikem. Bohužel se nám v roce 2013 ve spolupráci s orgány sociálně právní ochrany dětí nepodařilo zajistit náhradní rodinnou péči pro jedenáct dětí, které musely být umístěny do dětského domova, neboť přesáhly věkovou hranici stanovenou pro naše zařízení. O děti menšinového etnika neprojevili zájem žadatelé z libereckého kraje ani z celé České republiky. Ve spolupráci s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí byly dvě děti předány zahraničním náhradním rodičům do Španělska a jedno dítě předáno do Švédska. 11

13 PŘEHLED O POČTU PROPUŠTĚNÝCH DĚTÍ V ROCE 2013 Celkem Mezinárodní osvojení Počet propuštěných dětí 48 Do péče vlastní rodiny 27 Do NRP* pro nezájem 3 3 Do NRP* se souhlasem rodičů 5 Do NRP* jiné formy 2 Do dětského domova 11 Do ústavu sociální péče 0 *NRP Náhradní rodinná péče 48 Počet propuštěných dětí

14 Propuštěné děti v roce 2013 dle umístění Dětský domov; 11 Pěstounská péče; 2 Vlastní rodina; 27 Adopce; 8 13

15 VÝCHOVNÁ PÉČE Velmi významný vliv na zdárný vývoj dětí má výchovná péče, jež je nedílnou součástí komplexní péče o dítě. Výchovná péče o děti v našem zařízení je realizována vždy s individuálním přihlédnutím k věku, zdravotnímu i psychickému stavu dítěte. Výchovná péče je zastřešována speciálním pedagogem pro předškolní věk ve spolupráci s klinickým psychologem. Výchovná péče je průběžně zajišťována zdravotními sestrami v rámci svých pracovních postupů. Speciální pedagog připravuje individuální výchovné plány a pravidelně je vyhodnocuje. Velmi úzce spolupracuje s psycholožkou zařízení, kde si stanoví u jednotlivých dětí specifické individuální výchovné postupy. Je sledován vývoj dětí, který se písemně zpracovává, a určují se další výchovné postupy směřující k rozvoji dítěte. Součástí výchovné péče jsou i pravidelné aktivity, které jsou dány ročním plánem akcí. Zejména se jedná o akce, které jsou podnikány mimo naše zařízení, aby děti získávaly nové poznatky. Jedná se především o návštěvy naivního divadla, zoologické zahrady, aquaparku a lunaparku Babylon, dětský koutek KIKA, výlet na Ještěd a další. Výchovná péče byla obohacena o canisterapii a také plavání, děti tyto alternativní terapie přijímají velmi dobře. I v roce 2013 jsme obohatili program dětí o návštěvu kozí farmy v Pěnčíně, rovněž nesměla chybět návštěva Šťastné země v Radvánovicích, kde si děti vyzkoušely veškeré atrakce, které Šťastná země nabízela. Rovněž návštěva posádky státní policie z Liberce v našem zařízení byla pro naše děti velmi příjemným překvapením, neboť dětem bylo umožněno prolézt si policejní auto, mluvit do vysílačky, mávat plácačkami, oblékly si také výstražné vesty a dokonce jim byly zapůjčeny i policejní čepice. 14

16 Pravidelně 2x v roce v měsíci červnu a září organizace zajišťuje týdenní ozdravný pobyt pro děti včetně doprovodného personálu. Pobyt dětí mimo naše zařízení zlepšuje zdravotní i psychomotorický vývoj dětí. Při individuální péči, kdy jedna teta pečuje o dvě děti, získávají intenzivnější vztahy a řadu nových podnětů. V roce 2013 byl jarní pobyt hrazen z finančních prostředků získaných od Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů se sídlem v Praze a druhý pobyt byl hrazen z prostředků od našich sponzorů. Každým rokem v prosinci pořádáme velice významný Den otevřených dveří, kdy nejen naši věrní sponzoři a příznivci, ale i veřejnost, navštěvují naše zařízení. Při osobní návštěvě našeho zařízení se mohou všichni přesvědčit, že děti pobývají v podnětném a láskyplném prostředí. Tradicí se již stává prosincová návštěva Globusu, kde pouze pro naše děti je připraven vánoční stromek a děti tam dostávají kromě pohoštění i své první vánoční dárky. Krásným zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé, byly vánoce, kdy všechny děti obdržely po třech dárcích od našich sponzorů a jejich rozzářené a šťastné oči byly známkou velké radosti z dárků. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací Komunitní středisko KONTAKT Liberec i nadále rozvíjíme v rámci dobrovolnického programu Dítě projekt dobrovolník. Dobrovolník zcela pravidelně navštěvuje své dítě, kterému se individuálně věnuje ve vnitřních či vnějších prostorách dětského centra. Projekt dobrovolník se nám velmi osvědčil, děti dobře prospívají a jejich vývoj jde rychleji dopředu. Je prokazatelný velice kladný a prospěšný vliv na děti. V létě proběhlo společné setkání s dobrovolníky v dětském centru, jehož závěrem bylo poznání, že projekt dobrovolník obohacuje nejen děti, ale i dobrovolníky samotné. 15

17 JESLE A AMBULANTNÍ PÉČE JESLE V souladu se zřizovací listinou organizace provozuje v denním režimu Jesle, jejichž provoz je rovněž převážně hrazen z rozpočtu zřizovatele. V jeslích je poskytována dětem výchovná a speciální péče. Do jeslí jsou přijímány děti ve věku 1 3 roky. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, v platném znění vyňal jesle ze zdravotnických zařízení a pro transformaci formy poskytování péče stanovil přechodné období do konce roku Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec poskytuje tyto služby v režimu živnostenského zákona. Kapacita zařízení činí celkem 35 lůžek. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 70% Chronologický přehled využítí zařízení Jesle Holečkova v roce 2013 z hlediska vytíženosti 64,14% 73,87% 84,48% 77,27% 82,85% 69,17% 61,71% 62,58% 67,66% 65,44% 68,95% 0%

18 ZDRAVOTNÍ AMBULANCE Ambulantní péče, která je zaměřená na léčbu a prevenci oční ambulance a ambulance pro dechovou rehabilitaci, je provozována v pěti zdravotních ambulancích. Obsah péče inhalační terapie míčková facilitační metoda dechová rehabilitace léčení a korekce strabismu a očních vad Podmínky poskytování péče Zdravotní péče o děti a dorost zaměřená na léčbu a prevenci je v jednotlivých ambulancích poskytována na základě lékařského předpisu a realizované výkony jsou naší organizaci hrazeny na základě uzavřených smluv se zdravotními pojišťovnami. PŘEHLED VYUŽITÍ AMBULANCÍ V ROCE 2013 ZDRAVOTNÍ PÉČE O DĚTI A DOROST. VYUŽITÍ JE UVEDENO Z HLEDISKA POČTU PROVEDENÝCH VÝKONŮ V JEDNOTLIVÝCH AMBULANCÍCH ZA OBDOBÍ ROKU 2013 Ambulance č. 1, oční, Husova Ambulance č. 2, rehabilitace, Březinova Ambulance č. 3, rehabilitace, Údolní Ambulance č. 4, rehabilitace, Aloisina Výšina Ambulance č. 5, rehabilitace, Holečkova Kód Kód Kód Počet dětí Celkem Výkony celkem

19 Výkony dle jednotlivých ambulancí A1 A2 A3 A4 A5 18

20 EKONOMICKÁ OBLAST PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ OKRUHY ČINNOSTI A JEDNOTLIVÁ STŘEDISKA Základní údaje o hospodaření v hlavní činnosti V roce 2013 jsme hospodařili s rozpočtem ve výši Kč, který nám byl schválen zřizovatelem. Provozní příspěvek ve výši Kč byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace i v roce 2013 pokračovala v nastolení úsporných opatření, neboť byla připravena na úbytek přijímaných dětí. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí s účinností od preferuje umisťování dětí do přechodné pěstounské péče. Přesto organizace hospodařila bez větších výkyvů, neboť se nám podařilo výrazně navýšit výnosy v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V hlavní činnosti nebyl vyčerpán provozní příspěvek o částku ,96 Kč, kladný hospodářský výsledek ve výši 1 534,94 Kč byl docílen v doplňkové činnosti. Příspěvek na provoz hlavní činnosti od zřizovatele byl čerpán včetně odpisů pouze ve výši ,04 Kč. Nižší výsledky hospodaření z doplňkové činnosti jsou poznamenány přestěhováním do nového objektu, neboť zde již nedochází k pronájmu nebytových prostor, ze kterých organizace měla příjem a současně byla výrazně snížena poptávka z prodejů obědů cizím strávníkům. Pozitivně se v rozpočtu projevilo navýšení kapacity na 24 lůžek již od roku 2012 v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Současně bylo vyvinuto maximální úsilí, aby byla neustále plně obsazena lůžka v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Se souhlasem KÚLK nám bylo umožněno u sourozenců stávající kapacitu lůžek i překročit a to při zachování nároku na státní příspěvek. Tím se nám podařilo oproti roku 2012 zvýšit výnosy ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc o 16,2 %, což ve finančním vyjádření činí navýšení o Kč. Vzhledem k velmi kvalitní poskytované péči v zařízení PAPRSEK, byl i v roce 2013 ze stran orgánů sociálně-právní ochrany dětí v rámci libereckého kraje zájem o umísťování dětí do našeho zařízení. Proto organizace požádala radu města o navýšení stávající kapacity lůžek v zařízení na počet lůžek 28, což umožňuje platná legislativa. Rada města svým usnesením navýšení schválila a to s účinností od prosince roku Organizace sleduje hospodaření na těchto samostatných střediscích: Středisko kojenecké a dětské oddělení Středisko jesle Středisko ambulance Údolní 19

21 Středisko ambulance Husova Středisko ambulance Březinova Středisko ambulance Aloisina Středisko ambulance Holečkova Středisko zařízení pro okamžitou pomoc Středisko správa Středisko kuchyň Středisko údržba + úklid VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NÁKLADY DLE STŘEDISEK 2013 (v Kč) Celkem Hrubé mzdy Spotřební materiál a potraviny Energie Ostatní služby Sociální a zdravotní pojištění Dětské oddělení Středisko správa Středisko údržba Středisko kuchyň Středisko ambulance Středisko jesle Středisko Paprsek DDM VÝNOSY DLE STŘEDISEK 2013 (v Kč) Dětské oddělení Středisko správa Středisko údržba Středisko kuchyň Středisko ambulance Středisko jesle Středisko Paprsek

22 Péče o děti v dětských domovech pro děti do tří let věku je ze zákona hrazena z rozpočtu zřizovatele. Ze zákona má naše zařízení nárok na tzv. přídavky na dítě, které je v našem zaopatření. Přídavky jsou poukazovány úřadem práce dle trvalého bydliště dítěte resp. zákonných zástupců dítěte. S poukazováním této dávky na náš účet nemáme větších problémů, spolupráce s úřady je dobrá. Dalším příjmem je nově zakotvená povinnost v 44 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, osobám povinným výživou přispívat poskytovateli na úhradu zaopatření dítěte umístěného v dětském domově pro děti do tří let věku a popřípadě též jeho průvodce. Podmínkou však je, aby se jednalo o osoby, které mají příjem. Od účinnosti zákona máme spíše zkušenost se zákonnými zástupci, kteří nám dokládají, či sami zjišťujeme, že nemají žádné příjmy a jsou v evidenci úřadu práce. Významnou dávkou, která jde do zařízení za konkrétním dítětem je tzv. příspěvek na pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc PAPRSEK. Výplata příspěvku je dána splněním přesně stanovených zákonných opatření a je vyplácena krajským úřadem. Novelou zákona o sociálněprávní ochraně dětí byla od ledna 2013 zvýšena platba tj. státní dotace na částku Kč na lůžko/měsíc. Ovšem novela přinesla také změny v uplatnění nároku na státní dotaci, neboť oproti předchozí právní úpravě se nyní dotace vztahuje skutečně pouze na dny, kdy je dítě fyzicky v našem zařízení. Při návštěvách u zákonných zástupců (např. o víkendu) či při pobytu v nemocnici, rehabilitačních ústavech nevzniká nárok na státní dotaci. 21

23 SLOŽENÍ NÁKLADŮ FKSP; 0,6% Odpisy; 3,0% Ostatní náklady; 0,7% N z DDM; 1,0% Materiál; 9,0% Energie; 3,5% Opravy; 1,3% N z vyřazených pohledávek; 0,2% Služby; 2,0% Soc. a zdrav. Pojištění; 20,0% Mzdy; 58,0% Osobní výdaje v roce 2013 tvořily 78% podíl vynaložených nákladů na činnosti zařízení. Významně ve výši 9% se na nákladech podílely i náklady na nákup materiálu, potravin, prádlo a obuv pro děti, zdravotnické potřeby a v roce 2013 byla nakoupena také pracovní obuv a pracovní oděv pro zaměstnance. Další významnou položku ve výši 3,5% celkových nákladů tvoří náklady na energie. Z celkových nákladů na činnost Dětského centra Sluníčko lze vyčlenit v částce 11 mil. Kč náklady vynaložené na provoz a činnost ZDVOP. 22

24 SLOŽENÍ VÝNOSŮ Ostatní výnosy z činnosti; 1% Použití fondů; 1% Odpisy; 3% Tržby; 11% Dotace účelové; 16% Provozní příspěvek; 68% Provozní příspěvek zřizovatele je hlavním zdrojem příjmů naší organizace, tvoří 68% celkových příjmů, druhým vyšším zdrojem příjmů jsou státní dotace na provoz ZDVOP Paprsek ve výši 16%. Nezanedbatelnými příjmy jsou také tržby v jeslích a v ambulancích, které se podílí 11% z celkových příjmů organizace. Provoz jeslí je dotován z rozpočtu zřizovatele částkou Kč a provoz 5 ambulancí je dotován částkou Kč. Z uvedených tabulek vyplývá, že i přes zvýšení dotace na lůžko ve ZDVOP, pokrývají výnosy pouze 45% celkových nákladů na jeho činnost. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ V DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti byl za rok 2013 ve výši 1.534,94 Kč, který bude v souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů použit k rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu na posílení financování hlavní činnosti. 23

25 VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ PŘIJATÝCH ÚČELOVÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Organizaci byl poskytnut provozní příspěvek na rok 2013 ve výši Kč, který byl účelně, hospodárně a efektivně využit k řádnému plnění našich činností. Organizace díky dobrým hospodářským výsledkům nevyčerpala provozní příspěvek v plné výši, neboť byla schopna pokrýt náklady na provoz zařízení ze zvýšených výnosů. Nevyčerpaný provozní příspěvek ve výši ,96 Kč bude dle platných pravidel odveden do rozpočtu zřizovatele v rámci finančního vypořádání za rok Provozní příspěvek zřizovatele je tvořen rovněž příspěvkem na odpisy, který byl stanoven ve výši Kč. V průběhu roku 2013 docházelo u většiny položek k rovnoměrnému čerpání do výše stanoveného položkového rozpočtu schváleného zřizovatelem. Pouze u položky drobného dlouhodobého majetku organizace překročila plánovaný rozpočet o 35%. Jednalo se o pořízení robotu do kuchyně, venkovní markýzy k bazénu, elektrického sporáku s troubou do jeslí, myčky nádobí, nové PC, sedací soupravy do buněk, benzínové sekačky, fotoaparátu, regály do skladu, sušáky na prádlo apod. Organizace rovněž požádala o čerpání investičního fondu na pořízení nového osobního automobilu v částce Kč, neboť obnova vozového parku byla nezbytná. Ke kladnému hospodářskému výsledku přispěla nejen snaha o zefektivnění práce, snaha o realizaci úsporných opatření, ale také skutečnost, že se nám podařila navázat velmi dobrá spolupráce s orgány sociálně právní ochrany dětí a krajským úřadem. Díky této spolupráci se nám daří i navýšené počty lůžek v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc obsazovat a tím formou příspěvku na pobyt dítěte v zařízení PAPRSEK navyšovat výnosy. Rovněž v roce 2013 organizace dosáhla na dotaci z Úřadu práce v Liberci na pracovní místa, která činila Kč. Stejně jako v předchozích letech, tak i v roce 2013 byly připravovány projekty a oslovováni sponzoři. Organizace byla příjemcem finančních darů účelových i neúčelových a věcných darů. Již tradičně byla úspěšná také žádost podaná na Majetkoprávní, správní a delimitační unii odborových svazů se sídlem v Praze, která s námi uzavřela smlouvu o využití účelového příspěvku na zajištění týdenního ozdravného pobytu dětí v penzionu u Máchova jezera včetně nezbytně nutného doprovodu. Celkový objem finančních darů v roce 2013 byl ve výši: Kč Celkový objem věcných darů v roce 2013 byl ve výši: Kč Celkem tedy bylo v roce 2013 do rozpočtu organizace přispěno od sponzorů částkou Kč. 24

26 PŘEHLED PŘIJATÝCH SPONZORSKÝCH DARŮ ZA OBDOBÍ Věcné dary Finanční dary CELKEM ROZBOR OPRAV A ÚDRŽBY V roce 2013 byly realizovány pouze běžné nezbytné opravy a udržování, které souvisí se zajištěním komplexního provozu, především opravy osobního automobilu Chevrolet, který byl pořízen před 10 lety. Celková částka vynaložená na opravy a údržbu činila 408 tis. Kč, což je o 4,6% více oproti plánovaným výdajům. Náklady na pravidelné revize činily Kč. Byla provedena výměna podlahových krytin, opravy vodoinstalace, odpadů, malířské práce, výměna sanitární techniky, nová elektroinstalace, výměna světel, údržba výtahů, běžné drobné opravy zdravotnických přístrojů, kuchyňských zařízení apod. KOMENTÁŘ K DAŇOVÝM POVINNOSTEM ORGANIZACE Daň z příjmu právnických osob Příspěvková organizace neprovozuje výdělečnou hospodářskou činnost. Daňové přiznání je proto vykazováno s nulovou hodnotou daně z příjmu právnických osob. Dne bylo podáno daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Finančnímu úřadu v Liberci. 25

27 Daň z nemovitosti Statutární město Liberec jako zřizovatel příspěvkové organizace svěřilo nemovitosti naší organizaci do správy k zajištění výkonu předmětu činnosti. Dle výpisu z katastru nemovitostí nejsme vlastníky těchto nemovitostí, tudíž v souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti je postupováno: daň z pozemků 4g - osvobození od daně zdravotnickým zařízením daň ze staveb 9k - osvobození od daně stavby sloužící zdravotním zařízením. Daň silniční V souladu se zákonem č. 16/1993 Sb., silniční daň, ve znění pozdějších předpisů, nevzniká organizaci povinnost platit daň. Dani silniční nepodléhají vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána příspěvkovou organizací. Daň darovací Bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely je od daně darovací osvobozeno. Při nabytí majetku osvobozeného od darovací daně příspěvková organizace daňové přiznání nepodává v souladu se zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. 26

28 PERSONÁLNÍ A MZDOVÁ POLITIKA Kategorie zaměstnanců Fyzický stav Přepočtený stav Ředitelka 1 1 Pediatr 1 0,5 Sociální pracovník 2 2 Psycholog 1 0,5 Speciální pedagog 1 1 Fyzioterapeut 1 0,5 Nutriční sestra 1 1 Vedoucí sestry zařízení 3 3 Všeobecné dětské sestry 42 40,25 Asistentky 3 3 Finanční + mzdová, personalistika 2 2 Řidič, údržbář 2 2 Provozní pracovníci 11 10,5 Správce 1 1 Celkem 72 68,25 Na základě usnesení zastupitelstva města, kterým byl naší organizaci schválen rozpočet na rok 2013, nám byl v rámci rozpočtu stanoven mzdový limit ve výši ,- Kč. Mzdové náklady byly v roce 2013 čerpány celkem ve výši Kč, čímž nedošlo k překročení závazného ukazatele rozpočtované částky. Celkový evidenční počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období činil 72 zaměstnanců, přičemž skutečný stav je o 6 všeobecných sester nižší z důvodu čerpání mateřské dovolené a o jednoho technického pracovníka méně, který byl uvolněn z funkce. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí v oblasti poskytované péče zpřísnila podmínky a v 42 odst. 4 příslušného zákona konstatuje, že jeden zaměstnanec zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může současně zajišťovat osobní péči nejvýše o 4 děti svěřené do péče zařízení. Pro ústavní péči je dodržován limit, že jedna teta může pečovat maximálně o šest dětí. Dle přílohy č. 3 Vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí je povinností zařízení, aby kromě zaměstnanců zajišťujících osobní péči o děti vždy v pracovním poměru, zaměstnával sociálního pracovníka minimálně na každých 10 umístěných dětí, který splňuje podmínky odborné způsobilosti stanovené zákonem o sociálních službách. 27

29 Současně je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc povinno vypracovat standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálně-právní ochrany. Již ve druhém pololetí roku 2013 byla započata příprava standardů, která bude pokračovat ještě v prvním pololetí roku Jedná se o časově velmi náročné zpracování veškeré dokumentace vztahující se ke všem činnostem a výkonům. Již od roku 2012 se hovoří o transformaci péče o ohrožené děti a tudíž i transformace stávajících ústavních zařízení. Tento proces je zdlouhavý a naše organizace se profesně i materiálně na tento proces připravuje. V daleko větší míře se zaměstnanci účastní odborných seminářů. Semináře Opatrovnictví a právní rozhodování člověka, Právní odpovědnost v sociálních službách se účastnily 3 pracovnice. Semináře Laická i zdravotnická KPR dítěte a aspirace cizího tělesa dítětem se zúčastnilo 18 pracovnic. Dvě sociální pracovnice absolvovaly odbornou konferenci na téma Psychologie dětského věku apod. V rámci dlouhodobého odborného rozvoje personálu s podporou zaměstnavatele ukončila v roce 2013 pracovnice vysokoškolské studium v magisterském studijním programu obor speciální pedagogika, další pracovnice ukončila vysokoškolské studium v bakalářském studijním programu obor všeobecná sestra, další dvě pracovnice ukončí bakalářské studium v roce Další pracovnice v roce 2013 započala studium v bakalářském studijním oboru sociální pracovnice. Pracovní kolektiv lze hodnotit jako vysoce odborný a mimořádně stabilizovaný. 28

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2014 ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou dětským centrem. Současně se řadí mezi dvacet organizací,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO. Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2015 ÚVOD Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec patří v České republice mezi patnáct zařízení, která jsou dětským centrem. Současně se řadí mezi dvacet organizací,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva

Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec. příspěvková organizace. Výroční zpráva Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec Výroční zpráva 2012 Úvod Základní údaje o organizaci je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec, ovšem s působností Libereckého kraje, organizace je zapsaná v

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Liberecký kraj. Příloha č. 1

Liberecký kraj. Příloha č. 1 Liberecký kraj Příloha č. 1 odvětví: OKPPCR tis. Kč název a sídlo organizace: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1 Přehled nákladů a výnosů příspěvkové

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015

Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 2010 1 2010 Finanční plán příspěvkové organizace Karlovarského kraje na rok 2015 Obsah formuláře: 1. Identifikační údaje o organizaci 2. Finanční plán 3. Mzdový plán 4. Odpisový plán 5. Rozpis provozních

Více

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2008 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření

Více

Datum a podpis: Datum a podpis: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum a podpis: Datum a podpis: -------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 NÁKLADY CELKEM 8 980 000,00 10 785 309,18 (účtová třída 5 celkem -součet položek 2,38,44 a 47) 2 Náklady z činnosti (součet položek 3 až 37) 8 980 000,00 10 785 309,18 3 Spotřeba materiálu 501 1 500

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, 513 01 Semily Tel.:481 622 514, fax:481 621 029, e-mail: ddsemily@quick.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Zdena Valentová

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:32

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 1 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007

BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007 Liberecký kraj Příloha č. 2 odvětví: BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 27 název organizace:ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace sídlo organizace:jestřebí 126 BĚŽNÝ

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení:

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v tis. Kč) okamžik sestavení: Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže:

- 2 - Organizační členění zařízení. Budova na ul.mládeže: V ý r o č n í z p r á v a Název organizace: Sídlo organizace: Statutární orgán: Zástupce statut.orgánu: Odborný zástupce: Náměstek pro HTS : Vrchní sestra zařízení: Dětské centrum Znojmo, příspěvková organizace

Více

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015

Komentář k hospodaření organizace v roce 2015 Komentář k hospodaření organizace v roce Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1. 7. 2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , ,

================ A. NÁKLADY CELKEM , ,14. ================ I. Náklady z činnosti , , Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 01.02.2013 15:2:38 Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1.

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč

Město Česká Lípa 1.verze návrhu rozpočtu na rok rozpočet 2012 k v tis.kč 1.verze návrhu rozpočtu na rok 2013 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - komentář k 1. verzi návrhu rozpočtu na rok 2013 V návrhu rozpočtu na rok 2013 byly ponechány nejnižší možné částky na pokrytí

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDA J Ů Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19.9.216 JEDNACÍ ČÍSLO: 777/216/POSSM NÁZEV: Materiál dle pravidel ANOTACE: Materiál v souladu

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k (v Kč, s přesností na dvě Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 23.01.2014 11:25:00

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 69 69 369 c Arcidiecézní charita Praha 69 369 69 369 69 369 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Arcidiecézní charity Praha za rok 2013 Obsah Přehled o stavu a pohybu majetku ARCIDIECÉZNÍ CHARITY

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem

Výroční zpráva. o hospodaření za rok a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Charakteristika příspěvkové organizace a) Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem Sídlo: Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Právní forma:

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků č. OLP/739/2016 č. XXXXXX

Smlouva o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků č. OLP/739/2016 č. XXXXXX Příloha č. 1 Smlouva a některých souvisejících práv, povinností a závazků č. OLP/739/2016 č. XXXXXX Smluvní strany: Liberecký kraj se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 IČO: 70 891 508 zastoupený:

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 17.01.2013 10:32:32 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 976 899,68 2 272 247,58 9 704 652,10 9 681 978,33 A. Stálá aktiva 11

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 70886202 Název: Mateřská škola Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 Sídlo účetní jednotky

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více