Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005)"

Transkript

1 Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005) OBSAH: 1. Nejdůležitější platné právní předpisy: Kdo, komu a co Péče o rodinu a děti Vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem Péče o těžce zdravotně postižené občany a staré občany Stupně zdravotního postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod Jednorázové a věcné dávky zdrav. postiženým a starým občanům Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc Péče o občany společensky nepřizpůsobené Zařízení sociální péče Ústavy sociální péče Ostatní účelová zařízení sociální péče Zvýšení důchodu pro bezmocnost Program aktivní politiky zaměstnanosti pro zdravotně postižené Ochrana práv postižených osob a Standardy kvality sociálních služeb Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb Příloha: Ukázka hledání informací o sociální péči na internetu: Nejdůležitější platné právní předpisy: Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení - zákon platný od , poslední změna provedena z. č. 218/2005 Sb. Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení - zákon platný od , poslední změna dle zákona 501/2004 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/ 1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení - vyhláška platná od , poslední změna provedena dle z. č. 365/2004 Sb. Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti - zákon platný od , poslední změna dle z. č. 124/2005. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí - zákon platný od Usnesení vlády České republiky č. 824/2004 ze dne ke Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb.

2 2. Kdo, komu a co Úvodem: Dávky na sociální zabezpečení poskytuje stát. Organizace a občané platí na sociální zabezpečení pojistné. Příjmy a výdaje sociálního zabezpečení jsou součástí státního rozpočtu. Právo na sociální zabezpečení se zaručuje všem občanům. Dávky sociálního zabezpečení nepodléhají dani. Sociální zabezpečení podle zákona č. 100/1988 Sb. zahrnuje: a) důchodové zabezpečení, b) sociální péči, c) nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Následující text zahrnuje především informace týkající se bodu b), tj. sociální péče. Kdo: Sociální zabezpečení podle zákona č. 114/1988 Sb. zabezpečují: a) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, b) krajský úřad, c) obecní úřad s rozšířenou působností, d) pověřený obecní úřad, e) obecní úřad. Komu: Sociální péče zahrnuje zejména péči o: a) rodinu a děti, b) občany těžce zdravotně postižené, c) staré občany, d) občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, e) občany společensky nepřizpůsobené. Co: V rámci sociální péče se poskytují zejména tyto dávky a služby: a) peněžité dávky, b) věcné dávky, c) výchovná a poradenská péče, d) pracovní rehabilitace, e) ústavní sociální péče, f) péče v ostatních zařízeních sociální péče, g) pečovatelská služba, h) stravování, i) kulturní a rekreační péče, j) mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených, k) bezúročné půjčky.

3 3. Péče o rodinu a děti 3.1 Vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči Obce v součinnosti se státními orgány a institucemi, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církevními, charitativními a jinými organizacemi vyhledávají rodiny s nezaopatřenými dětmi a osamělé těhotné ženy žijící v nepříznivých životních poměrech, které nemohou překonat bez pomoci společnosti. Zvláštní pozornost věnují rodinám s větším počtem dětí, rodinám s těžce zdravotně postiženými členy rodiny, neúplným rodinám, rodinám ohroženým a narušeným rozvratem. 3.2 Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem a) Jednorázové peněžité dávky do Kč. b) Věcné dávky do Kč, výjimečně do Kč. c) Jednorázový peněžitý příspěvek na dítě svěřené do pěstounské péče na základní vybavení dítěte do 4500 Kč pro předškoláky, 6000 Kč pro školáky. d) opakující se peněžitý příspěvek na úhradu za užívání bytu nezaopatřeného osiřelého dítěte ve výši úhrady za užívání bytu (nemá-li vlastní, či dostatečný příjem) e) příspěvek na rekreaci dětí důchodce 80 % nákladů, výjimečně 100 %.

4 4. Péče o těžce zdravotně postižené občany a staré občany 4.1 Stupně zdravotního postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod V příloze č. 2 Vyhlášky MPS č. 182/1991 Sb. jsou vyjmenována zdravotní postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod: I. stupně - průkaz těžce postiženého TP a) nárok na vyhrazené místo k sedění v MHD b) přednost při osobním projednávání úředních záležitostí II. stupně - průkaz zvlášť těžce postiženého ZTP výhody výše uvedené jako a) a b) a dále c) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji MHD d) sleva 75 % jízdného ve 2. třídě os. vlaku, či rychlíku nebo ve vnitrostátní autobusové dopravě. e) sleva 50 % vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty apod. III. stupně - průkaz zvlášť těžce postiženého s průvodcem ZTP/P výhody výše uvedené jako a)- e) a dále f) nárok na bezplatnou dopravu průvodce v MHD a vnitrostátní hromadné dopravě, g) u nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, h) sleva dle bodu e) se poskytne i jejich průvodci. 4.2 Jednorázové a věcné dávky zdrav. postiženým a starým občanům a) jednorázové peněžité a věcné dávky na úhradu mimořádných nutných nákladů, které nemohou uhradit ze svých prostředků; b) jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, které umožňují - odstranění nebo zmírnění následků zdrav. postižení, - sebeobsluhu, samostatný pohyb, pracovní uplatnění, - nevidomým získávat informace nebo styk s okolím, - sluchově postiženým sociální adaptaci a styk s okolím; c) příspěvek na úpravu bytu do výše 70 % prokázaných nákladů, nejvýše však Kč - přístup do domu, garáže, k výtahu atd., 1 - interiérové úpravy, - instalace zvukové nebo světelné signalizace, topení, telefonu apod., - instalace výtahu (až do Kč); 1 K této problematice lze doporučit např. knihu tělesně postižené architektky, která podle vlastních zkušeností navrhuje zajímavá originální řešení. Viz: Ing. arch. Daniela Filipiová: Život bez bariér. Projekty a rekonstrukce. Grada Publishing, spol. s r. o. Vydání 1. Praha 1998.

5 d) příspěvek na zakoupení motorového vozidla až do Kč; e) příspěvek na opravu motorového vozidla až do Kč; f) příspěvek na provoz motorového vozidla na období kalendářního roku: Vozidlo má sloužit pro pravidelnou dopravu pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně (doprava postiženého manžel-a/ky, dítěte, nebo jiné blízké osoby do zaměstnání, zdravotnického zařízení, internátní školy apod.), popř. pro pravidelnou dopravu sluchově postiženého. typ vozidla III. stupeň (ZTP/P) II. stupeň (ZTP) jednostopé 3920 Kč 2170 Kč ostatní 9124 Kč 5624 Kč V odůvodněných případech lze tento příspěvek dále zvýšit. g) příspěvek na individuální dopravu tělesně postiženému nebo jeho rodiči, který nemá motorové vozidlo na kalendářní rok 6000 Kč h) bezúročná půjčka na zakoupení motorového vozidla až do Kč i) na úhradu na rekreaci a na lázeňskou péči důchodcům, jejichž důchod nepřesáhl 2720 Kč (jednotlivec 4880) - příspěvek až 100 % nepřesáhl 4000 Kč (jednotlivec 6000) příspěvek až 60 %. j) příspěvek na topení na topnou naftu do 3000 Kč/ročně nebo 2500 Kč/ročně na jiné topné těleso k) příspěvek na připojení telefonu až do 1000 Kč/ročně l) svěřencům při odchodu z ústavu pro tělesně postiženou mládež (a dalších ústavů) jednorázový příspěvek na domácnost 7000 Kč (výjimečně až Kč nebo věcná dávka) m) příspěvek na ortopedické, kompenzační a jiné pomůcky až do 200 Kč/měsíčně n) pro nevidomé, kteří pracují nebo studují příspěvek na zvýšené životní náklady 200 Kč/měsíčně o) těžce zdravotně postiženým nebo osaměle žijícím občanům starším 70 let příspěvek do výše plné měsíční úhrady za telefon p) občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí příspěvek 400 Kč/měsíčně na nájem bezbariérového bytu příspěvek 200 Kč/měsíčně za nájem garáže q) nevidomým na krmivo pro vodícího psa příspěvek 800 Kč/měsíčně

6 r) těžce zdravotně postiženým nebo starým občanům příspěvek 12 Kč na jeden oběd ve společném stravování pečovatelská služba se poskytuje za plnou nebo částečnou úhradu v A. domácnostech občanů B. domech s peč. službou C. zařízeních peč. služby D. domácnostech dobrovolných pracovníků peč. služby a jinde Za pečovatelskou službu nelze považovat pomoc manžela, druha, rodiče, syna, prarodiče. Dobrovolným pracovníkům se poskytuje odměna až do výše minimální mzdy za kal. měsíc. 4.3 Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a) pomoc sociálně potřebným občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech získání zaměstnání zvyšování kultury bydlení péče o výchovu a vzdělávání dětí b) obětem živelní pohromy nebo požáru (bez zkoumání sociální potřebnosti) jednorázová dávka až do Kč. 4.4 Péče o občany společensky nepřizpůsobené Jsou to: a) občané propuštění z výkonu trestu odnětí svobody b) občané, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl trest odnětí svobody podmíněně odložen c) občané závislí na alkoholu nebo jiných toxikomaniích d) občané žijící nedůstojným způsobem života e) občané propuštění z ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti jim je poskytována sociální poradenská péče jednorázové peněžní a věcné dávky do 1000 Kč (přihlíží se k výši úložného z věznic) již před propuštěním z věznice se invalidům přiznávají dávky a soc. služby nebo jsou přijímáni rovnou do ústavů sociální péče Při péči o ně obce spolupracují s orgány činnými v trestním řízení vězeňskou službou zdravotnickými zařízeními občanskými sdruženími církvemi charitativními a jinými organizacemi

7 5. Zařízení sociální péče 5.1 Ústavy sociální péče Ústavy zřizují obce, kraje, nebo je přímo řídí ministerstvo práce a sociálních věcí: ústavy pro tělesně postiženou mládež /# mládež od 3 do 26 let tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením /# tělesně postiženou mládež s více vadami /# mentálně postiženou mládež /# tělesně postižené dospělé občany tělesně postižené dospělé občany s přidruženým mentálním postižením tělesně postižené občany s více vadami smyslově postižené dospělé občany mentálně postižené dospělé občany chronické alkoholiky a toxikomany chronické psychotiky a psychopaty kombinací výše uvedených ústavů lze zřizovat: centra pro těžce zdravotně postižené občany domovy důchodců občané, kteří potřebují trvalou péči domovy-penziony pro důchodce občané, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách Pozn: # - v těchto ústavech se též vykonává ústavní nebo ochranná výchova tělesně postižené mládeže - příprava na život v těchto ústavech zahrnuje a) předškolní výchovu od 3 do 6 let b) školní vzdělání ve školách při ústavu nebo mimo ústav c) mimoškolní a pracovní výchovu (skupina do 12 svěřenců) d) přípravu na povolání Žádosti o zařazení do ústavů sociální péče podávají občané nebo jejich zákonní zástupci. Rodiče mohou převzít svěřence a/ z ústavů pro mládež - kdykoliv b/ z ústavní výchovy nařízené soudem - po předchozím souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí Vybavení, kultura a práce v ústavech: V ústavech se poskytuje s přihlédnutím na potřebnost svěřence osobní vybavení (prádlo, šatstvo, obuv) a drobné předměty osobní potřeby. Ústav zajišťuje kulturně-zájmovou činnost.

8 K rozvíjení dobrovolné pracovní činnosti svěřenců (obyvatel) lze zřídit pomocné hospodářství ústavu a ústavní výrobu. Po skončení povinné školní docházky se mohou svěřenci účastnit výchovně-pracovní činnosti, za kterou nepřísluší peněžní odměna. Pracovní činnost mohou vykonávat svěřenci (obyvatelé) v souladu s pracovněprávními předpisy - viz 11 zákoníku práce. Do kulturního fondu ústavu plyne: a) 50 % čistého výnosu pomocného hospodářství nebo ústavní výchovy, b) úhrada získaná za činnost vykonávanou v rámci výchovně-pracovní činnosti, c) čistý výnos z kulturních akcí pořádaných obyvateli (svěřenci), d) dobrovolné příspěvky od obyvatel (svěřenců), jiných osob a organizací. Obyvatelé ústavů se mohou podílet na uspořádání života v ústavu svými zástupci zvolenými do výboru obyvatel. 5.2 Ostatní účelová zařízení sociální péče a) Manželské a předmanželské poradny b) Domovy pro matky s dětmi c) Stanice pečovatelské služby pro děti - pro děti od 3 do 15 let (do ukončení povinné školní docházky), o které rodiče nemohou po přechodnou dobu pečovat. d) Zařízení pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc - obce v nich působí na získání a upevnění základních sociálních, zdravotních, kulturních a společenských návyků a vytváření předpokladů pro společenskou integraci těchto občanů. e) Zařízení pro občany společensky nepřizpůsobené - ubytovny pro přechodný pobyt osob bez přístřeší - zařízení asylového typu pro občany, kteří nejsou schopni vést soběstačný občanský život a jsou osamoceni Výše úhrady v těchto zařízeních se stanoví s přihlédnutím k sociálně ekonomické situaci občana společensky nepřizpůsobeného. f) Kluby důchodců g) Samostatné jídelny s vlastní kuchyní pro důchodce h) Zařízení pečovatelské služby pro staré občany a těžce zdravotně postižené občany - v zařízeních pro denní pobyt se v pracovních dnech v pracovní době poskytuje stravování a péče, vytvářejí se podmínky pro rozvoj zájmové činnosti přijatých občanů

9 6. Zvýšení důchodu pro bezmocnost Je-li důchodce trvale tak bezmocný, že potřebuje ošetření a obsluhu jinou osobou, zvyšuje se mu důchod z důchodového pojištění, popřípadě úhrn těchto důchodů míra bezmocnosti procento částky stanovené jako životní minimum a) při částečné bezmocnosti o 20 % b) při převážné bezmocnosti o 40 % c) při úplné bezmocnosti o 75 % 7. Program aktivní politiky zaměstnanosti pro zdravotně postižené V České republice byl přijat od roku 1993 systém zásad pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. 2 Stát na uvedenou problematiku vynakládá značnou část finančních prostředků, které v konečném důsledku uvolňují ruce úřadům práce na realizaci programu aktivní politiky zaměstnanosti. Mimo tento program stát finančně podporuje podnikatelské subjekty zaměstnávající převážně občany se změněnou pracovní schopností. 3 Občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením se umísťují zejména do výrobních družstev invalidů, do hospodářských zařízení svazů zdravotně postižených a do chráněných dílen a pracovišť, které zřizují nebo vyhrazují zaměstnavatelé. V České republice může zřizovatel chráněného pracoviště nebo dílny po dohodě s úřadem práce za zřízení jednoho místa obdržet 4 až 100 tis. Kč, roční příspěvek na zvýšené náklady na provoz takového místa až do výše 40 tis. Kč a daňovou úlevu odstupňovanou podle závažnosti zdravotního postižení od 9 do 32 tis. Kč. Dotace jsou zpravidla poskytovány do výše 70 % nákladů na jednotlivý projekt. 8. Ochrana práv postižených osob a Standardy kvality sociálních služeb Dobročinnost a financování projektů rozvíjených pod hlavičkou pomoci bližním však v sobě skrývá nejedno úskalí. Je stále otázkou, nakolik mohou příslušné úřady chránit např. velmi zranitelné místo, jímž je nakládání s důchody osamělých postižených osob, 5 které nejsou schopny sami se starat o nakládání s těmito financemi. 2 Zásady MPSV pro poskytování dotací podnikatelským subjektům zaměstnávajícím nejméně 50 % občanů se změněnou pracovní schopností 3 Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Vyhláška MPSV č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností, ve znění Vyhlášky MPSV č. 232/1997 Sb. 5 Vyhláška MPSV č. 207/1995, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek sociální podpory. Vyhláška MPSV č. 284/1995, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení.

10 Ochrana zákonných zájmů postižených osob a zvyšování kvality poskytovaných služeb nejen ve státních, ale ve stejné míře i v nestátních institucích, je cílem zavádění souboru standard, které ve spolupráci s poskytovateli i uživateli sociálních služeb připravilo ministerstvo práce a sociálních věci pod názvem Standardy kvality sociálních služeb. Text těchto Standard společně s metodickou pomůckou Zavádění Standardů kvality sociálních služeb do praxe Průvodce poskytovatele 6 umožňuje objektivní hodnocení a měření kvality práce poskytovatelů. Je inspirací pro etické kodexy různých státních a nestátní zařízení. Text obsahuje 17 jednotlivých standard, přičemž ke každému jsou uvedena zároveň kritéria. Standardy jsou rozděleny do tří základních částí: 1. Procedurální standardy jsou nejdůležitější. 7 Stanovují, jak má poskytování služby vypadat; na co je potřeba dávat pozor při jednání se zájemcem o služby; jak službu přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka. Velká část textu je věnována ochraně práv uživatelů služeb a vytváření ochranných mechanismů, např. postupů při podávání stížností, pravidel proti střetu zájmů apod. 2. Personální standardy se věnují personálnímu zajištění služeb.8 Při poskytování služeb nejsou možné dodatečné opravy nebo vyřazení zmetků. Nepovedenou službu nelze dodatečně vyřadit. Kvalita služby je přímo závislá na pracovnících na jejich dovednostech a vzdělání, vedení a podpoře, na podmínkách, které pro práci mají. 3. Provozní standardy definují podmínky pro poskytování sociálních služeb. 9 Soustřeďují se na prostory, kde jsou služby poskytovány, na dostupnost, ekonomické zajištění služeb a rozvoj jejich kvality. 9. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády ČR je Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 10, jenž se zabývá problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediný resort. Cílem Výboru je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím svých zástupců se na činnosti Výboru podílejí sami postižení občané. Vládní výbor spolupracoval na přípravě Národního plánu pomoci zdravotně postiženým občanům, Národního plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení a Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, které vláda schválila v letech 1992, 1993 a Standardy kvality sociálních služeb i Průvodce poskytovatele jsou dostupné na Cíle a způsoby poskytování služeb; 2. Ochrana práv uživatelů; 3. Jednání se zájemcem o službu; 4. Dohoda o poskytování služby; 5. Plánování a průběh služby; 6. Osobní údaje; 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb; 8. Návaznost na další zdroje Personální zajištění služeb; 10. Pracovní podmínky a řízení poskytování služeb; 11. Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů Místní a časová dostupnost služby; 13. Informovanost o službě; 14. Prostředí a podmínky poskytování služeb; 15. Nouzové a havarijní situace; 16. Zajištění kvality služeb; 17. Ekonomika. 10 (předsedou VVZPO je předseda vlády, mezi členy jsou např.: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková, předseda Národní rady zdravotně postižených ČR Václav Krása, MUDr. Jozef Kubinyi, Ph. D., Mgr. Ivana Hanačíková, Prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc. a další)

11 10. Vládní strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb Usnesení vlády č. 824/2004 ukládá členům vlády úkoly, které budou realizovány v letech V příloze tohoto usnesení je uveden přehled metod, které byly příslušnými ministerstvy navrženy pro řešení dostupnosti a kvality jednotlivých služeb vhodných ke standardizaci. V tabulce je seznam veřejných složek, přičemž u každé je uvedeno, zda existuje právní úprava, zda je vyhovující, zda potřebuje přijetí nové právní úpravy a další podrobnosti potřebné ke standardizaci služby. Z tabulky pro základní informaci uvádíme seznam veřejných složek s uvedením, zda existuje první úprava a zda je vyhovující: Název veřejné služby existuje právní úprava stávající úprava je vyhovující Ministerstvo práce a sociálních věcí Domovy a penziony zejména domovy důchodců ANO Domovy a penziony zejména ústavy sociální péče ANO Chráněné bydlení x Podporované bydlení x Osobní asistence x Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba ANO Pečovatelská služba ANO Centra denních služeb ANO Chráněné dílny ANO Podporované zaměstnání x Přechodné zaměstnání x Domy na půl cesty x Poradny sociálně právní poradenství ANO Poradny pro specifické oblasti ANO Raná péče x Odlehčovací služby ANO Zařízení pěstounské péče ANO Azylové domy ANO Noclehárny ANO Nízkoprahová denní centra ANO Terénní programy pro uživatele drog ANO Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež x Kontaktní centra x Terapeutické komunity x Krizová pomoc x Tísňová péče ANO Koordinace péče o občany společensky ANO ANO nepřizpůsobené Ministerstvo zdravotnictví Ambulantní péče ANO Ústavní péče ANO Diagnostické a komplementární služby x

12 Speciální primární péče ANO Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických ANO prostředků Lázeňská péče ANO ANO Péče v dětských ozdravovnách ANO ANO Zdravotnická doprava ANO ANO Ochrana veřejného zdraví ANO ANO Záchytné protialkoholní stanice a ochranná léčba ANO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výchova v mateřské škole ANO Výchova a vzdělávání v základní škole ANO Vzdělávání v gymnáziu, střední odborné škole, ANO středním odborném učilišti a konzervatoři Vzdělávání ve vyšší odborné škole ANO Vzdělávání ve vysoké škole ANO ANO Výchova dětí ve speciální mateřské škole ANO ANO Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ANO potřebami v základních školách Vzdělávání a výchova ve speciálních školách ANO zajišťujících povinnou školní docházku Výchova a vzdělávání ve zvláštní škole ANO Výchova a vzdělávání v pomocné škole ANO Výchova a vzdělávání v zařízeních pro výkon ANO ústavní-ochranné výchovy Výchova a vzdělávání ve speciálních středních ANO ANO školách Poskytování vzdělávání a služeb v oblasti ANO pedagogicko-psychologického poradenství Poskytování vzdělávání a služeb v speciálně ANO pedagogickém centru Poskytování výchovy a služeb ve středisku výchovné ANO péče pro děti a mládež Stravování ve školních jídelnách ANO Ubytování žáků a související služby ANO Stravování v menzách ANO ANO Ubytování vysokoškoláků a související služby ANO ANO Vzdělávání v jazykových školách ANO Vzdělávání v základní umělecké škole ANO Zájmové vzdělávání ve školní družině a ve školním ANO klubu Poskytování knihovnických služeb žákům ANO Ministerstvo kultury Využívání a zpřístupňování sbírek muzejní povahy ANO Výchovné a vzdělávací služby pro studijní a vědecké ANO účely Vědecká a studijní činnost výzkum sběratelského ANO prostředí a výzkum sbírkových předmětů Ministerstvo dopravy Veřejná osobní silniční a drážní doprava ANO ANO

13 Ministerstvo informatiky Tvorba a správa Portálu veřejné správy ANO Dostupnost přístupového místa k internetové síti pro x veřejnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Poskytování turistických informací ANO

14 11. Příloha: Ukázka hledání informací o sociální péči na internetu: - úvodní stránka: Detail systém dávek sociální péče:

15 Ukázka informací na internetové stránce Města Prostějov: Ukázka doporučeného postupu: Identifikační číslo návodu: 15_01 Kód životní situace: bude doplněno dodatečně Název Dávky sociální péče. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.: Občan jehož příjem se pohybuje pod hranicí životního minima a splňuje další podmínky dané zákonem o sociální potřebnosti může požádat na odboru sociálních věcí o tzv. doplatek do životního minima. Jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce, sociálně slabé rodiny s dětmi, staré a zdravotně postižené občany. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Požádat o dávku sociální péče může kterýkoliv občan, popř. jeho zákonný zástupce. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Jedná se zejména o 2 základní podmínky: 1. příjem občana se pohybuje pod hranicí životního minima 2. občan splňuje podmínky sociální potřebnosti 6. Příjem občana je srovnáván s částkami životního minima, které jsou stanoveny vládou. Tyto se skládají z částky na

16 zajištění výživy a základních osobních potřeb a částky na krytí nákladů na domácnost. Částky na domácnost jsou dokladovány skutečnými náklady. Dále mohou být částky navýšeny např. při zdravotním postižení. Taktéž je zkoumána sociální potřebnost občana např. majetkové poměry, schopnost řešit vzniklou situaci vlastním přičiněním Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: Klient se dostaví na odbor sociálních věcí, podá si žádost o dávku sociální péče. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit: Městské úřad v Prostějově, odbor sociálních věcí, nám. T. G. Masaryka 12 14, Prostějov Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: Kde a s kým: odbor sociálních věcí, Nám.Spojenců 13, Prostějov, 2.patro. Lze řešit se sociální pracovnicí, dávková agenda je rozdělena dle abecedy podle příjmení klienta. Kdy: Úřední hodiny pondělí, středa 8,00 17,00. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: občanský průkaz rodné listy dětí oznámení z Úřadu práce o výši dávek státní sociální podpory rozsudek o rozvodu manželství a o výživném průměrný plat za 6 měsíců potvrzení z úřadu práce o evidenci doklady o nákladech na domácnost /nájem+inkaso/ výměr důchodu Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Źádost o dávku sociální péče + přílohy jsou k dispozici na sociálním odboru. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: Poplatky nejsou. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: Může to být např. úřad práce, zaměstnavatelé, krajský úřad, finanční úřad, lékař apod. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány: Během řízení jsou dokládány veškeré podklady pro rozhodnutí, po té je vydáno samotné rozhodnutí a v případě přiznání dávky soc. péče je tato klientovi vyplacena. Klient je povinen hlásit jakoukoliv změnu rozhodnou pro výplatu dávky soc. péče (změny v osobních, majetkových, příjmových poměrech apod.). Můžete využít tuto elektronickou službu: Vzor žádosti o dávku sociální péče je umístěn na internetových stránkách sociálního odboru Městského úřadu v Prostějově. Podle kterého právního předpisu se postupuje: zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů soc. zabezpečení zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení vyhláška č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení zákon č. 463/1991 Sb. o životním minimu zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti Jaké jsou související předpisy: zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Proti rozhodnutí o dávce sociální péče je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: Při podání nepravdivého čestného prohlášení k žádosti může být uložena pokuta ve správním řízení. Pokud nejsou doloženy včas a úplně všechny požadované doklady může být žádost o dávku sociální péče zamítnuta. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně: Jaké je životní minimum? 21. Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana dítě do 6 let věku dítě od 6 let do 10 let věku Částka 1 720,- Kč 1 920,- Kč

17 dítě od 10 let do 15 let věku nezaopatřené dítě od 15 let do 26 let věku ostatní občané Zajištění nezbytných nákladů na domácnost jednotlivec dvě osoby tři nebo čtyři osoby pět nebo více osob 2 270,- Kč 2 490,- Kč 2 360,- Kč 1 940,- Kč 2 530,- Kč 3 140,- Kč 3 520,- Kč Jaké jsou třeba doklady? Viz. bod 10 Potřebujete se k věci dozvědět víc? Dále se můžete obrátit na: Další informace najdete na www stránkách: Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to: Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty: Dávky sociální péče. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce) Městský úřad v Prostějově, odbor sociálních věcí Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Mgr. Jaroslav Svozil Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost: Datum konce platnosti návodu: Není stanoven. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: Podrobné informace poskytne jakýkoliv pracovník odboru sociálních věcí. Řízení o dávce sociální péče může být přerušeno, aby účastník řízení mohl odstranit případné nedostatky podání. Ukázka formuláře poskytovaného na internetových stránkách Města Prostějov:

18 ŽÁDOST O DÁVKU SOCIÁLNÍ PÉČE jméno a příjmení titul datum narození rodné číslo rodinný stav číslo OP bydliště dle OP, PSČ telefon 9... kvalifikace.. přechodné bydliště 10. Společně posuzované osoby( manžel(ka), druh, družka, děti) Jméno a příjmení Rodné číslo Vztah k žadateli kvalifikace 11. Ostatní členové domácnosti (sourozenci,rodiče,prarodiče,podnájemníci apod.,) 12. Vyjádření Obecního úřadu ( v místě bydliště) k sociální situaci žadatele razítko a podpis OÚ

19 13. Údaje o bydlení: Upozorňujeme na povinnost dokládání ročních vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, plynu, elektřiny a vody /platí i u rodinných domků/ A) Druh bytu (vlastní, nájem,podnáje Velikost bytu Druh vytápění * *Dálkové vytápění,lokální na tuhá paliva,elektřinu,plyn B) Rodinný dům velikost Počet obytných místností C) podnájem (nutno doložit podnájemní smlouvou s ověřenými podpisy pronajímatele a podnájemce, doklad o platbě) D) bez domácnosti (nemám žádné prokazatelné náklady na bydlení) 14. O poskytnutí dávky sociální péče žádám z níže uvedených důvodů: (uveďte druh soc. dávky, o kterou žádáte) 14a)Žádám o dávku sociální péče: a) formou opakovaného příspěvku b) formou jednorázového příspěvku 14b) Způsoby výplaty: a) složenkou b) na účet - číslo účtu: kód banky: specifický symbol: V Prostějově dne:.. Podpis žadatele

20 (nehodící se škrtněte) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Po poučení o následujících nepravdivých údajů včetně prohlášení ( 39 odst. 1 až 3 zákona č. 71/1967 o správním řízení) čestně prohlašuji, že já, ( popřípadě mé nezletilé děti) 15. JSEM - JSEM poživatelem důchodu ( nebo manžel, druh družka) 16. a) JSEM vlastníkem nemovitosti nájemcem bytu, kde jsem trvale přihlášen b) JSEM vlastníkem nemovitosti nájemcem bytu, kde jsem trvale přihlášen, a tudíž nesplňuji podmínku pro nárok na příspěvek na bydlení - 24 odst. 1 zák. č. 117/1995 Sb. 17. JSEM - JSEM vlastníkem nemovitosti sloužící k rekreaci: chata,chalupa, rekreační dům 18. JSEM - JSEM vlastníkem pozemku: stavební,zahrada,pole,les 19. JSEM - JSEM vlastníkem automobilu,typ vozu: rok výroby: motorového vozidla sloužící :a) k dopravě do zaměstnání b) k výkonu povolání c) k přepravě zdravotně postižené osoby 20. JSEM - JSEM vlastníkem garáže:a) využívám pro svoji potřebu b) pronajímám 21. JSEM - JSEM vlastníkem cenných obrazů,šperků,sbírek 22. JSEM - JSEM vlastníkem a) finanční hotovosti Kč.. b) cenných papírů (akcie,obligace,kuponová knížka), Kč c) úsporné vklady ( vkladní knížka,certifikáty )Kč d) účet u peněžního ústavu Kč 23. JSEM - JSEM vlastníkem živnostenského listu ( nebo udělenou licenci) K výše uvedenému prohlášení je nutné doložit příslušné doklady ( technický průkaz, kupní smlouva, smlouva o dědictví,darovací smlouvu, živnostenský list, daňové přiznání apod.,) 24 Vybavení domácnosti druh Rok výroby Rok zakoupení značka Cena v době nákupu Pračka Lednička Mikrovlnná trouba Satelit Video Videokamera Myčka nádobí

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Vysokomýtsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Moravskotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému

Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí. Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému 2010 Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému Příručka nejen pro rodiče diabetických dětí v roce 2010 Informace o pravidlech a pomoci ze sociálního

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

Sociální politika je jedním ze základních pilířů vzdělání v oboru sociální činnost. Je třeba pochopit teoretický rámec a souvislosti mezi konkrétním sociálním problémem, který je z jiných pohledů probírán

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení

04/09. I. Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným. Dávky sociální péče v systému sociálního zabezpečení Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 402 04/09 Dávky sociální péče osobám sociálně potřebným Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále

Více