Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005)"

Transkript

1 Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005) OBSAH: 1. Nejdůležitější platné právní předpisy: Kdo, komu a co Péče o rodinu a děti Vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem Péče o těžce zdravotně postižené občany a staré občany Stupně zdravotního postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod Jednorázové a věcné dávky zdrav. postiženým a starým občanům Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc Péče o občany společensky nepřizpůsobené Zařízení sociální péče Ústavy sociální péče Ostatní účelová zařízení sociální péče Zvýšení důchodu pro bezmocnost Program aktivní politiky zaměstnanosti pro zdravotně postižené Ochrana práv postižených osob a Standardy kvality sociálních služeb Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb Příloha: Ukázka hledání informací o sociální péči na internetu: Nejdůležitější platné právní předpisy: Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení - zákon platný od , poslední změna provedena z. č. 218/2005 Sb. Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení - zákon platný od , poslední změna dle zákona 501/2004 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/ 1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení - vyhláška platná od , poslední změna provedena dle z. č. 365/2004 Sb. Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti - zákon platný od , poslední změna dle z. č. 124/2005. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí - zákon platný od Usnesení vlády České republiky č. 824/2004 ze dne ke Strategii podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb.

2 2. Kdo, komu a co Úvodem: Dávky na sociální zabezpečení poskytuje stát. Organizace a občané platí na sociální zabezpečení pojistné. Příjmy a výdaje sociálního zabezpečení jsou součástí státního rozpočtu. Právo na sociální zabezpečení se zaručuje všem občanům. Dávky sociálního zabezpečení nepodléhají dani. Sociální zabezpečení podle zákona č. 100/1988 Sb. zahrnuje: a) důchodové zabezpečení, b) sociální péči, c) nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Následující text zahrnuje především informace týkající se bodu b), tj. sociální péče. Kdo: Sociální zabezpečení podle zákona č. 114/1988 Sb. zabezpečují: a) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, b) krajský úřad, c) obecní úřad s rozšířenou působností, d) pověřený obecní úřad, e) obecní úřad. Komu: Sociální péče zahrnuje zejména péči o: a) rodinu a děti, b) občany těžce zdravotně postižené, c) staré občany, d) občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, e) občany společensky nepřizpůsobené. Co: V rámci sociální péče se poskytují zejména tyto dávky a služby: a) peněžité dávky, b) věcné dávky, c) výchovná a poradenská péče, d) pracovní rehabilitace, e) ústavní sociální péče, f) péče v ostatních zařízeních sociální péče, g) pečovatelská služba, h) stravování, i) kulturní a rekreační péče, j) mimořádné výhody pro některé skupiny občanů těžce zdravotně postižených, k) bezúročné půjčky.

3 3. Péče o rodinu a děti 3.1 Vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči Obce v součinnosti se státními orgány a institucemi, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, církevními, charitativními a jinými organizacemi vyhledávají rodiny s nezaopatřenými dětmi a osamělé těhotné ženy žijící v nepříznivých životních poměrech, které nemohou překonat bez pomoci společnosti. Zvláštní pozornost věnují rodinám s větším počtem dětí, rodinám s těžce zdravotně postiženými členy rodiny, neúplným rodinám, rodinám ohroženým a narušeným rozvratem. 3.2 Peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem a) Jednorázové peněžité dávky do Kč. b) Věcné dávky do Kč, výjimečně do Kč. c) Jednorázový peněžitý příspěvek na dítě svěřené do pěstounské péče na základní vybavení dítěte do 4500 Kč pro předškoláky, 6000 Kč pro školáky. d) opakující se peněžitý příspěvek na úhradu za užívání bytu nezaopatřeného osiřelého dítěte ve výši úhrady za užívání bytu (nemá-li vlastní, či dostatečný příjem) e) příspěvek na rekreaci dětí důchodce 80 % nákladů, výjimečně 100 %.

4 4. Péče o těžce zdravotně postižené občany a staré občany 4.1 Stupně zdravotního postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod V příloze č. 2 Vyhlášky MPS č. 182/1991 Sb. jsou vyjmenována zdravotní postižení odůvodňující poskytování mimořádných výhod: I. stupně - průkaz těžce postiženého TP a) nárok na vyhrazené místo k sedění v MHD b) přednost při osobním projednávání úředních záležitostí II. stupně - průkaz zvlášť těžce postiženého ZTP výhody výše uvedené jako a) a b) a dále c) nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji MHD d) sleva 75 % jízdného ve 2. třídě os. vlaku, či rychlíku nebo ve vnitrostátní autobusové dopravě. e) sleva 50 % vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty apod. III. stupně - průkaz zvlášť těžce postiženého s průvodcem ZTP/P výhody výše uvedené jako a)- e) a dále f) nárok na bezplatnou dopravu průvodce v MHD a vnitrostátní hromadné dopravě, g) u nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, h) sleva dle bodu e) se poskytne i jejich průvodci. 4.2 Jednorázové a věcné dávky zdrav. postiženým a starým občanům a) jednorázové peněžité a věcné dávky na úhradu mimořádných nutných nákladů, které nemohou uhradit ze svých prostředků; b) jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, které umožňují - odstranění nebo zmírnění následků zdrav. postižení, - sebeobsluhu, samostatný pohyb, pracovní uplatnění, - nevidomým získávat informace nebo styk s okolím, - sluchově postiženým sociální adaptaci a styk s okolím; c) příspěvek na úpravu bytu do výše 70 % prokázaných nákladů, nejvýše však Kč - přístup do domu, garáže, k výtahu atd., 1 - interiérové úpravy, - instalace zvukové nebo světelné signalizace, topení, telefonu apod., - instalace výtahu (až do Kč); 1 K této problematice lze doporučit např. knihu tělesně postižené architektky, která podle vlastních zkušeností navrhuje zajímavá originální řešení. Viz: Ing. arch. Daniela Filipiová: Život bez bariér. Projekty a rekonstrukce. Grada Publishing, spol. s r. o. Vydání 1. Praha 1998.

5 d) příspěvek na zakoupení motorového vozidla až do Kč; e) příspěvek na opravu motorového vozidla až do Kč; f) příspěvek na provoz motorového vozidla na období kalendářního roku: Vozidlo má sloužit pro pravidelnou dopravu pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně (doprava postiženého manžel-a/ky, dítěte, nebo jiné blízké osoby do zaměstnání, zdravotnického zařízení, internátní školy apod.), popř. pro pravidelnou dopravu sluchově postiženého. typ vozidla III. stupeň (ZTP/P) II. stupeň (ZTP) jednostopé 3920 Kč 2170 Kč ostatní 9124 Kč 5624 Kč V odůvodněných případech lze tento příspěvek dále zvýšit. g) příspěvek na individuální dopravu tělesně postiženému nebo jeho rodiči, který nemá motorové vozidlo na kalendářní rok 6000 Kč h) bezúročná půjčka na zakoupení motorového vozidla až do Kč i) na úhradu na rekreaci a na lázeňskou péči důchodcům, jejichž důchod nepřesáhl 2720 Kč (jednotlivec 4880) - příspěvek až 100 % nepřesáhl 4000 Kč (jednotlivec 6000) příspěvek až 60 %. j) příspěvek na topení na topnou naftu do 3000 Kč/ročně nebo 2500 Kč/ročně na jiné topné těleso k) příspěvek na připojení telefonu až do 1000 Kč/ročně l) svěřencům při odchodu z ústavu pro tělesně postiženou mládež (a dalších ústavů) jednorázový příspěvek na domácnost 7000 Kč (výjimečně až Kč nebo věcná dávka) m) příspěvek na ortopedické, kompenzační a jiné pomůcky až do 200 Kč/měsíčně n) pro nevidomé, kteří pracují nebo studují příspěvek na zvýšené životní náklady 200 Kč/měsíčně o) těžce zdravotně postiženým nebo osaměle žijícím občanům starším 70 let příspěvek do výše plné měsíční úhrady za telefon p) občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí příspěvek 400 Kč/měsíčně na nájem bezbariérového bytu příspěvek 200 Kč/měsíčně za nájem garáže q) nevidomým na krmivo pro vodícího psa příspěvek 800 Kč/měsíčně

6 r) těžce zdravotně postiženým nebo starým občanům příspěvek 12 Kč na jeden oběd ve společném stravování pečovatelská služba se poskytuje za plnou nebo částečnou úhradu v A. domácnostech občanů B. domech s peč. službou C. zařízeních peč. služby D. domácnostech dobrovolných pracovníků peč. služby a jinde Za pečovatelskou službu nelze považovat pomoc manžela, druha, rodiče, syna, prarodiče. Dobrovolným pracovníkům se poskytuje odměna až do výše minimální mzdy za kal. měsíc. 4.3 Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc a) pomoc sociálně potřebným občanům, kteří se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech získání zaměstnání zvyšování kultury bydlení péče o výchovu a vzdělávání dětí b) obětem živelní pohromy nebo požáru (bez zkoumání sociální potřebnosti) jednorázová dávka až do Kč. 4.4 Péče o občany společensky nepřizpůsobené Jsou to: a) občané propuštění z výkonu trestu odnětí svobody b) občané, proti nimž je vedeno trestní řízení, popř. jimž byl trest odnětí svobody podmíněně odložen c) občané závislí na alkoholu nebo jiných toxikomaniích d) občané žijící nedůstojným způsobem života e) občané propuštění z ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti jim je poskytována sociální poradenská péče jednorázové peněžní a věcné dávky do 1000 Kč (přihlíží se k výši úložného z věznic) již před propuštěním z věznice se invalidům přiznávají dávky a soc. služby nebo jsou přijímáni rovnou do ústavů sociální péče Při péči o ně obce spolupracují s orgány činnými v trestním řízení vězeňskou službou zdravotnickými zařízeními občanskými sdruženími církvemi charitativními a jinými organizacemi

7 5. Zařízení sociální péče 5.1 Ústavy sociální péče Ústavy zřizují obce, kraje, nebo je přímo řídí ministerstvo práce a sociálních věcí: ústavy pro tělesně postiženou mládež /# mládež od 3 do 26 let tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením /# tělesně postiženou mládež s více vadami /# mentálně postiženou mládež /# tělesně postižené dospělé občany tělesně postižené dospělé občany s přidruženým mentálním postižením tělesně postižené občany s více vadami smyslově postižené dospělé občany mentálně postižené dospělé občany chronické alkoholiky a toxikomany chronické psychotiky a psychopaty kombinací výše uvedených ústavů lze zřizovat: centra pro těžce zdravotně postižené občany domovy důchodců občané, kteří potřebují trvalou péči domovy-penziony pro důchodce občané, jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách Pozn: # - v těchto ústavech se též vykonává ústavní nebo ochranná výchova tělesně postižené mládeže - příprava na život v těchto ústavech zahrnuje a) předškolní výchovu od 3 do 6 let b) školní vzdělání ve školách při ústavu nebo mimo ústav c) mimoškolní a pracovní výchovu (skupina do 12 svěřenců) d) přípravu na povolání Žádosti o zařazení do ústavů sociální péče podávají občané nebo jejich zákonní zástupci. Rodiče mohou převzít svěřence a/ z ústavů pro mládež - kdykoliv b/ z ústavní výchovy nařízené soudem - po předchozím souhlasu orgánu sociálně-právní ochrany dětí Vybavení, kultura a práce v ústavech: V ústavech se poskytuje s přihlédnutím na potřebnost svěřence osobní vybavení (prádlo, šatstvo, obuv) a drobné předměty osobní potřeby. Ústav zajišťuje kulturně-zájmovou činnost.

8 K rozvíjení dobrovolné pracovní činnosti svěřenců (obyvatel) lze zřídit pomocné hospodářství ústavu a ústavní výrobu. Po skončení povinné školní docházky se mohou svěřenci účastnit výchovně-pracovní činnosti, za kterou nepřísluší peněžní odměna. Pracovní činnost mohou vykonávat svěřenci (obyvatelé) v souladu s pracovněprávními předpisy - viz 11 zákoníku práce. Do kulturního fondu ústavu plyne: a) 50 % čistého výnosu pomocného hospodářství nebo ústavní výchovy, b) úhrada získaná za činnost vykonávanou v rámci výchovně-pracovní činnosti, c) čistý výnos z kulturních akcí pořádaných obyvateli (svěřenci), d) dobrovolné příspěvky od obyvatel (svěřenců), jiných osob a organizací. Obyvatelé ústavů se mohou podílet na uspořádání života v ústavu svými zástupci zvolenými do výboru obyvatel. 5.2 Ostatní účelová zařízení sociální péče a) Manželské a předmanželské poradny b) Domovy pro matky s dětmi c) Stanice pečovatelské služby pro děti - pro děti od 3 do 15 let (do ukončení povinné školní docházky), o které rodiče nemohou po přechodnou dobu pečovat. d) Zařízení pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc - obce v nich působí na získání a upevnění základních sociálních, zdravotních, kulturních a společenských návyků a vytváření předpokladů pro společenskou integraci těchto občanů. e) Zařízení pro občany společensky nepřizpůsobené - ubytovny pro přechodný pobyt osob bez přístřeší - zařízení asylového typu pro občany, kteří nejsou schopni vést soběstačný občanský život a jsou osamoceni Výše úhrady v těchto zařízeních se stanoví s přihlédnutím k sociálně ekonomické situaci občana společensky nepřizpůsobeného. f) Kluby důchodců g) Samostatné jídelny s vlastní kuchyní pro důchodce h) Zařízení pečovatelské služby pro staré občany a těžce zdravotně postižené občany - v zařízeních pro denní pobyt se v pracovních dnech v pracovní době poskytuje stravování a péče, vytvářejí se podmínky pro rozvoj zájmové činnosti přijatých občanů

9 6. Zvýšení důchodu pro bezmocnost Je-li důchodce trvale tak bezmocný, že potřebuje ošetření a obsluhu jinou osobou, zvyšuje se mu důchod z důchodového pojištění, popřípadě úhrn těchto důchodů míra bezmocnosti procento částky stanovené jako životní minimum a) při částečné bezmocnosti o 20 % b) při převážné bezmocnosti o 40 % c) při úplné bezmocnosti o 75 % 7. Program aktivní politiky zaměstnanosti pro zdravotně postižené V České republice byl přijat od roku 1993 systém zásad pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. 2 Stát na uvedenou problematiku vynakládá značnou část finančních prostředků, které v konečném důsledku uvolňují ruce úřadům práce na realizaci programu aktivní politiky zaměstnanosti. Mimo tento program stát finančně podporuje podnikatelské subjekty zaměstnávající převážně občany se změněnou pracovní schopností. 3 Občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením se umísťují zejména do výrobních družstev invalidů, do hospodářských zařízení svazů zdravotně postižených a do chráněných dílen a pracovišť, které zřizují nebo vyhrazují zaměstnavatelé. V České republice může zřizovatel chráněného pracoviště nebo dílny po dohodě s úřadem práce za zřízení jednoho místa obdržet 4 až 100 tis. Kč, roční příspěvek na zvýšené náklady na provoz takového místa až do výše 40 tis. Kč a daňovou úlevu odstupňovanou podle závažnosti zdravotního postižení od 9 do 32 tis. Kč. Dotace jsou zpravidla poskytovány do výše 70 % nákladů na jednotlivý projekt. 8. Ochrana práv postižených osob a Standardy kvality sociálních služeb Dobročinnost a financování projektů rozvíjených pod hlavičkou pomoci bližním však v sobě skrývá nejedno úskalí. Je stále otázkou, nakolik mohou příslušné úřady chránit např. velmi zranitelné místo, jímž je nakládání s důchody osamělých postižených osob, 5 které nejsou schopny sami se starat o nakládání s těmito financemi. 2 Zásady MPSV pro poskytování dotací podnikatelským subjektům zaměstnávajícím nejméně 50 % občanů se změněnou pracovní schopností 3 Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 4 Vyhláška MPSV č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností, ve znění Vyhlášky MPSV č. 232/1997 Sb. 5 Vyhláška MPSV č. 207/1995, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek sociální podpory. Vyhláška MPSV č. 284/1995, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění. Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém zabezpečení.

10 Ochrana zákonných zájmů postižených osob a zvyšování kvality poskytovaných služeb nejen ve státních, ale ve stejné míře i v nestátních institucích, je cílem zavádění souboru standard, které ve spolupráci s poskytovateli i uživateli sociálních služeb připravilo ministerstvo práce a sociálních věci pod názvem Standardy kvality sociálních služeb. Text těchto Standard společně s metodickou pomůckou Zavádění Standardů kvality sociálních služeb do praxe Průvodce poskytovatele 6 umožňuje objektivní hodnocení a měření kvality práce poskytovatelů. Je inspirací pro etické kodexy různých státních a nestátní zařízení. Text obsahuje 17 jednotlivých standard, přičemž ke každému jsou uvedena zároveň kritéria. Standardy jsou rozděleny do tří základních částí: 1. Procedurální standardy jsou nejdůležitější. 7 Stanovují, jak má poskytování služby vypadat; na co je potřeba dávat pozor při jednání se zájemcem o služby; jak službu přizpůsobit individuálním potřebám každého člověka. Velká část textu je věnována ochraně práv uživatelů služeb a vytváření ochranných mechanismů, např. postupů při podávání stížností, pravidel proti střetu zájmů apod. 2. Personální standardy se věnují personálnímu zajištění služeb.8 Při poskytování služeb nejsou možné dodatečné opravy nebo vyřazení zmetků. Nepovedenou službu nelze dodatečně vyřadit. Kvalita služby je přímo závislá na pracovnících na jejich dovednostech a vzdělání, vedení a podpoře, na podmínkách, které pro práci mají. 3. Provozní standardy definují podmínky pro poskytování sociálních služeb. 9 Soustřeďují se na prostory, kde jsou služby poskytovány, na dostupnost, ekonomické zajištění služeb a rozvoj jejich kvality. 9. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Stálým koordinačním, iniciativním a poradním orgánem vlády ČR je Vládní výbor pro zdravotně postižené občany 10, jenž se zabývá problémy, které nemůže samostatně vyřešit jediný resort. Cílem Výboru je pomáhat při vytváření rovnoprávných příležitostí pro zdravotně postižené občany ve všech oblastech života společnosti. Prostřednictvím svých zástupců se na činnosti Výboru podílejí sami postižení občané. Vládní výbor spolupracoval na přípravě Národního plánu pomoci zdravotně postiženým občanům, Národního plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení a Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením, které vláda schválila v letech 1992, 1993 a Standardy kvality sociálních služeb i Průvodce poskytovatele jsou dostupné na Cíle a způsoby poskytování služeb; 2. Ochrana práv uživatelů; 3. Jednání se zájemcem o službu; 4. Dohoda o poskytování služby; 5. Plánování a průběh služby; 6. Osobní údaje; 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb; 8. Návaznost na další zdroje Personální zajištění služeb; 10. Pracovní podmínky a řízení poskytování služeb; 11. Profesní rozvoj pracovníků a pracovních týmů Místní a časová dostupnost služby; 13. Informovanost o službě; 14. Prostředí a podmínky poskytování služeb; 15. Nouzové a havarijní situace; 16. Zajištění kvality služeb; 17. Ekonomika. 10 (předsedou VVZPO je předseda vlády, mezi členy jsou např.: ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková, předseda Národní rady zdravotně postižených ČR Václav Krása, MUDr. Jozef Kubinyi, Ph. D., Mgr. Ivana Hanačíková, Prof. PaedDr. Ján Jesenský, CSc. a další)

11 10. Vládní strategie podpory dostupnosti a kvality veřejných služeb Usnesení vlády č. 824/2004 ukládá členům vlády úkoly, které budou realizovány v letech V příloze tohoto usnesení je uveden přehled metod, které byly příslušnými ministerstvy navrženy pro řešení dostupnosti a kvality jednotlivých služeb vhodných ke standardizaci. V tabulce je seznam veřejných složek, přičemž u každé je uvedeno, zda existuje právní úprava, zda je vyhovující, zda potřebuje přijetí nové právní úpravy a další podrobnosti potřebné ke standardizaci služby. Z tabulky pro základní informaci uvádíme seznam veřejných složek s uvedením, zda existuje první úprava a zda je vyhovující: Název veřejné služby existuje právní úprava stávající úprava je vyhovující Ministerstvo práce a sociálních věcí Domovy a penziony zejména domovy důchodců ANO Domovy a penziony zejména ústavy sociální péče ANO Chráněné bydlení x Podporované bydlení x Osobní asistence x Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická služba ANO Pečovatelská služba ANO Centra denních služeb ANO Chráněné dílny ANO Podporované zaměstnání x Přechodné zaměstnání x Domy na půl cesty x Poradny sociálně právní poradenství ANO Poradny pro specifické oblasti ANO Raná péče x Odlehčovací služby ANO Zařízení pěstounské péče ANO Azylové domy ANO Noclehárny ANO Nízkoprahová denní centra ANO Terénní programy pro uživatele drog ANO Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež x Kontaktní centra x Terapeutické komunity x Krizová pomoc x Tísňová péče ANO Koordinace péče o občany společensky ANO ANO nepřizpůsobené Ministerstvo zdravotnictví Ambulantní péče ANO Ústavní péče ANO Diagnostické a komplementární služby x

12 Speciální primární péče ANO Poskytování léčivých přípravků a zdravotnických ANO prostředků Lázeňská péče ANO ANO Péče v dětských ozdravovnách ANO ANO Zdravotnická doprava ANO ANO Ochrana veřejného zdraví ANO ANO Záchytné protialkoholní stanice a ochranná léčba ANO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Výchova v mateřské škole ANO Výchova a vzdělávání v základní škole ANO Vzdělávání v gymnáziu, střední odborné škole, ANO středním odborném učilišti a konzervatoři Vzdělávání ve vyšší odborné škole ANO Vzdělávání ve vysoké škole ANO ANO Výchova dětí ve speciální mateřské škole ANO ANO Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ANO potřebami v základních školách Vzdělávání a výchova ve speciálních školách ANO zajišťujících povinnou školní docházku Výchova a vzdělávání ve zvláštní škole ANO Výchova a vzdělávání v pomocné škole ANO Výchova a vzdělávání v zařízeních pro výkon ANO ústavní-ochranné výchovy Výchova a vzdělávání ve speciálních středních ANO ANO školách Poskytování vzdělávání a služeb v oblasti ANO pedagogicko-psychologického poradenství Poskytování vzdělávání a služeb v speciálně ANO pedagogickém centru Poskytování výchovy a služeb ve středisku výchovné ANO péče pro děti a mládež Stravování ve školních jídelnách ANO Ubytování žáků a související služby ANO Stravování v menzách ANO ANO Ubytování vysokoškoláků a související služby ANO ANO Vzdělávání v jazykových školách ANO Vzdělávání v základní umělecké škole ANO Zájmové vzdělávání ve školní družině a ve školním ANO klubu Poskytování knihovnických služeb žákům ANO Ministerstvo kultury Využívání a zpřístupňování sbírek muzejní povahy ANO Výchovné a vzdělávací služby pro studijní a vědecké ANO účely Vědecká a studijní činnost výzkum sběratelského ANO prostředí a výzkum sbírkových předmětů Ministerstvo dopravy Veřejná osobní silniční a drážní doprava ANO ANO

13 Ministerstvo informatiky Tvorba a správa Portálu veřejné správy ANO Dostupnost přístupového místa k internetové síti pro x veřejnosti Ministerstvo pro místní rozvoj Poskytování turistických informací ANO

14 11. Příloha: Ukázka hledání informací o sociální péči na internetu: - úvodní stránka: Detail systém dávek sociální péče:

15 Ukázka informací na internetové stránce Města Prostějov: Ukázka doporučeného postupu: Identifikační číslo návodu: 15_01 Kód životní situace: bude doplněno dodatečně Název Dávky sociální péče. Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádostí apod.: Občan jehož příjem se pohybuje pod hranicí životního minima a splňuje další podmínky dané zákonem o sociální potřebnosti může požádat na odboru sociálních věcí o tzv. doplatek do životního minima. Jedná se zejména o uchazeče o zaměstnání evidované na úřadu práce, sociálně slabé rodiny s dětmi, staré a zdravotně postižené občany. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Požádat o dávku sociální péče může kterýkoliv občan, popř. jeho zákonný zástupce. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace: Jedná se zejména o 2 základní podmínky: 1. příjem občana se pohybuje pod hranicí životního minima 2. občan splňuje podmínky sociální potřebnosti 6. Příjem občana je srovnáván s částkami životního minima, které jsou stanoveny vládou. Tyto se skládají z částky na

16 zajištění výživy a základních osobních potřeb a částky na krytí nákladů na domácnost. Částky na domácnost jsou dokladovány skutečnými náklady. Dále mohou být částky navýšeny např. při zdravotním postižení. Taktéž je zkoumána sociální potřebnost občana např. majetkové poměry, schopnost řešit vzniklou situaci vlastním přičiněním Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace: Klient se dostaví na odbor sociálních věcí, podá si žádost o dávku sociální péče. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit: Městské úřad v Prostějově, odbor sociálních věcí, nám. T. G. Masaryka 12 14, Prostějov Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit: Kde a s kým: odbor sociálních věcí, Nám.Spojenců 13, Prostějov, 2.patro. Lze řešit se sociální pracovnicí, dávková agenda je rozdělena dle abecedy podle příjmení klienta. Kdy: Úřední hodiny pondělí, středa 8,00 17,00. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou: občanský průkaz rodné listy dětí oznámení z Úřadu práce o výši dávek státní sociální podpory rozsudek o rozvodu manželství a o výživném průměrný plat za 6 měsíců potvrzení z úřadu práce o evidenci doklady o nákladech na domácnost /nájem+inkaso/ výměr důchodu Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici: Źádost o dávku sociální péče + přílohy jsou k dispozici na sociálním odboru. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit: Poplatky nejsou. Jaké jsou lhůty pro vyřízení: Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dnů. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu: Může to být např. úřad práce, zaměstnavatelé, krajský úřad, finanční úřad, lékař apod. Jaké další činnosti jsou po vás požadovány: Během řízení jsou dokládány veškeré podklady pro rozhodnutí, po té je vydáno samotné rozhodnutí a v případě přiznání dávky soc. péče je tato klientovi vyplacena. Klient je povinen hlásit jakoukoliv změnu rozhodnou pro výplatu dávky soc. péče (změny v osobních, majetkových, příjmových poměrech apod.). Můžete využít tuto elektronickou službu: Vzor žádosti o dávku sociální péče je umístěn na internetových stránkách sociálního odboru Městského úřadu v Prostějově. Podle kterého právního předpisu se postupuje: zákon č. 114/1988 Sb. o působnosti orgánů soc. zabezpečení zákon č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení vyhláška č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení zákon č. 463/1991 Sb. o životním minimu zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti Jaké jsou související předpisy: zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují: Proti rozhodnutí o dávce sociální péče je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností: Při podání nepravdivého čestného prohlášení k žádosti může být uložena pokuta ve správním řízení. Pokud nejsou doloženy včas a úplně všechny požadované doklady může být žádost o dávku sociální péče zamítnuta. Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně: Jaké je životní minimum? 21. Zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana dítě do 6 let věku dítě od 6 let do 10 let věku Částka 1 720,- Kč 1 920,- Kč

17 dítě od 10 let do 15 let věku nezaopatřené dítě od 15 let do 26 let věku ostatní občané Zajištění nezbytných nákladů na domácnost jednotlivec dvě osoby tři nebo čtyři osoby pět nebo více osob 2 270,- Kč 2 490,- Kč 2 360,- Kč 1 940,- Kč 2 530,- Kč 3 140,- Kč 3 520,- Kč Jaké jsou třeba doklady? Viz. bod 10 Potřebujete se k věci dozvědět víc? Dále se můžete obrátit na: Další informace najdete na www stránkách: Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě, a to: Související životní situace a návody, jak je řešit, a další dokumenty: Dávky sociální péče. Za správnost návodu odpovídá: (orgán/útvar/funkce) Městský úřad v Prostějově, odbor sociálních věcí Za správnost návodu odpovídá pan/paní: Mgr. Jaroslav Svozil Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost: Datum konce platnosti návodu: Není stanoven. Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace: Podrobné informace poskytne jakýkoliv pracovník odboru sociálních věcí. Řízení o dávce sociální péče může být přerušeno, aby účastník řízení mohl odstranit případné nedostatky podání. Ukázka formuláře poskytovaného na internetových stránkách Města Prostějov:

18 ŽÁDOST O DÁVKU SOCIÁLNÍ PÉČE jméno a příjmení titul datum narození rodné číslo rodinný stav číslo OP bydliště dle OP, PSČ telefon 9... kvalifikace.. přechodné bydliště 10. Společně posuzované osoby( manžel(ka), druh, družka, děti) Jméno a příjmení Rodné číslo Vztah k žadateli kvalifikace 11. Ostatní členové domácnosti (sourozenci,rodiče,prarodiče,podnájemníci apod.,) 12. Vyjádření Obecního úřadu ( v místě bydliště) k sociální situaci žadatele razítko a podpis OÚ

19 13. Údaje o bydlení: Upozorňujeme na povinnost dokládání ročních vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu, plynu, elektřiny a vody /platí i u rodinných domků/ A) Druh bytu (vlastní, nájem,podnáje Velikost bytu Druh vytápění * *Dálkové vytápění,lokální na tuhá paliva,elektřinu,plyn B) Rodinný dům velikost Počet obytných místností C) podnájem (nutno doložit podnájemní smlouvou s ověřenými podpisy pronajímatele a podnájemce, doklad o platbě) D) bez domácnosti (nemám žádné prokazatelné náklady na bydlení) 14. O poskytnutí dávky sociální péče žádám z níže uvedených důvodů: (uveďte druh soc. dávky, o kterou žádáte) 14a)Žádám o dávku sociální péče: a) formou opakovaného příspěvku b) formou jednorázového příspěvku 14b) Způsoby výplaty: a) složenkou b) na účet - číslo účtu: kód banky: specifický symbol: V Prostějově dne:.. Podpis žadatele

20 (nehodící se škrtněte) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Po poučení o následujících nepravdivých údajů včetně prohlášení ( 39 odst. 1 až 3 zákona č. 71/1967 o správním řízení) čestně prohlašuji, že já, ( popřípadě mé nezletilé děti) 15. JSEM - JSEM poživatelem důchodu ( nebo manžel, druh družka) 16. a) JSEM vlastníkem nemovitosti nájemcem bytu, kde jsem trvale přihlášen b) JSEM vlastníkem nemovitosti nájemcem bytu, kde jsem trvale přihlášen, a tudíž nesplňuji podmínku pro nárok na příspěvek na bydlení - 24 odst. 1 zák. č. 117/1995 Sb. 17. JSEM - JSEM vlastníkem nemovitosti sloužící k rekreaci: chata,chalupa, rekreační dům 18. JSEM - JSEM vlastníkem pozemku: stavební,zahrada,pole,les 19. JSEM - JSEM vlastníkem automobilu,typ vozu: rok výroby: motorového vozidla sloužící :a) k dopravě do zaměstnání b) k výkonu povolání c) k přepravě zdravotně postižené osoby 20. JSEM - JSEM vlastníkem garáže:a) využívám pro svoji potřebu b) pronajímám 21. JSEM - JSEM vlastníkem cenných obrazů,šperků,sbírek 22. JSEM - JSEM vlastníkem a) finanční hotovosti Kč.. b) cenných papírů (akcie,obligace,kuponová knížka), Kč c) úsporné vklady ( vkladní knížka,certifikáty )Kč d) účet u peněžního ústavu Kč 23. JSEM - JSEM vlastníkem živnostenského listu ( nebo udělenou licenci) K výše uvedenému prohlášení je nutné doložit příslušné doklady ( technický průkaz, kupní smlouva, smlouva o dědictví,darovací smlouvu, živnostenský list, daňové přiznání apod.,) 24 Vybavení domácnosti druh Rok výroby Rok zakoupení značka Cena v době nákupu Pračka Lednička Mikrovlnná trouba Satelit Video Videokamera Myčka nádobí

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro

Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE SOCIÁLNÍ ODBOR Městský úřad Hořovice Palackého náměstí 2 268 01 Hořovice Žádost o poskytnutí dávky sociální péče pro Příjmení, rodné jméno a jméno žadatele: Datum a místo narození:

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215 Annex 3 National version of explanatory notes Metodické pokyny F0601 Cílem otázky není nástup do starobního důchodu ale věk ukončení aktivit na trhu práce. Odpověď se tedy může významně lišit od věku odchodu

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB)

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU V BLANSKU (BB) Město Blansko Městský úřad Blansko, odbor sociálních věcí nám. Republiky 1316/1, 678 01 Blansko Tel.: 516 775 244 Fax: 516 775 220 E-mail: hermanova@blansko.cz ŽÁDOST O NÁJEM BYTU ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ BEZBARIÉROVÉHO

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

ČÁST PRVNÍ Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti

ČÁST PRVNÍ Posuzování zdravotního stavu a pracovní neschopnosti 182/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 26. dubna 1991, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky

Více

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace

Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace Mimořádné výhody pro sluchově postižené Průkazky ZTP, ZTP/P, kde žádat a další užitečné informace 2008 Spolek neslyšících Plzeň Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Obsah Komu jsou průkazky ZTP a ZTP/P

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 87.

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Místo pro podací razítko

Místo pro podací razítko Místo pro podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU v městské části Brno - Židenice 1. ŽADATEL O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: ulice, číslo domu obec

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození

1) příjmení a jméno datum narození telefon přes den.. mobil... 2) příjmení a jméno... datum narození Prezenční razítko podatelny PŘIHLÁŠKA na pronájem bytu - veřejné losování květen 2014 Žádám(e) tímto Radu městské části Praha 10 o pronájem bytu a uzavření nájemní smlouvy k bytu v nemovitosti svěřené

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U

Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Ž Á D O S T O N Á J E M B Y T U Razítko a podpis příjemce žádosti Podací razítko Došlo dne: Vyřizuje: Vedeno pod č.j.: Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem ŽADATEL Jméno a příjmení

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a

Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a Příspěvek na péči Příspěvek na mobilitu Příspěvek na zvláštní pomůcku (ruční řízení) Průkaz pro osoby se zdravotním postižením Parkovací karta a vyhrazené parkovací místo Úlevy na poplatcích (dálnice,

Více

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů na své 46.

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice.

Z Á S A D Y. pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice. Z Á S A D Y pro umisťování do domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů na území města České Budějovice I. Úvodní ustanovení 1) Těmito zásadami se ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči

Životní situace. Příspěvek na péči. 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči Životní situace Příspěvek na péči 1. Pojmenování životní situace Příspěvek na péči 2. Základní informace k životní situaci Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který

Více

Příloha č. 1 Zásad FKSP OŘ Praha 2015 Postup pro poskytování sociálních výpomocí zaměstnancům postiženým živelní událostí Tento postup je vydáván pro urychlení poskytování sociální výpomoci a sociální

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel

ŽÁDOST. o přidělení bytu. Žadatel Příloha č. 1 ŽÁDOST o přidělení bytu (Žadatel vyplní orámované části strojem nebo hůlkovým písmem) Žadatel Tel.: Tel.: Manžel/ka, případně jiná osoba, které uzavřením nájemní smlouvy vznikne ze zákona

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Žádost o nájem bytu v Radotíně

Žádost o nájem bytu v Radotíně MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ODDĚLENÍ SPRÁVY OBECNÍCH NEMOVITOSTÍ Žádost o nájem bytu v Radotíně ŽADATEL Jméno a příjmení Rodné číslo Stav... Trvalé bydliště Zaměstnání

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání

Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Zařazování dětí do režimu speciálního vzdělávání 04. Základní informace k životní situaci Výchovu a vzdělávání dětí se zdravotním postižením

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče)

I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) ROZHODNUTÍ O POTŘEBĚ OŠETŘOVÁNÍ (péče) I. díl Rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování (péče) Tento díl rozhodnutí o vzniku potřeby ošetřování slouží jako průkaz osoby ošetřující člena domácnosti. Při ukončení

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU

ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU 1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy Bosonožské nám. 1, 642 00 BRNO ŽADATEL O VÝMĚNU OBECNÍHO BYTU Příjmení: Jméno: Roz.: Datum narození: Stav: St. obč.: obec ulice, číslo domu PSČ Adresa

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013)

SOCIÁLNÍ OBLAST. O co můžete požádat: (aktualizace září 2013) SOCIÁLNÍ OBLAST (aktualizace září 2013) Vážení rodiče, předkládáme přehled dávek a výhod, který vám snad pomůže se lépe orientovat v sociální oblasti, kdy je možné z důvodu nepříznivého dlouhodobého zdravotního

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216

1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 Životní situace podle stavebního a vodního zákona 1. Identifikační číslo 19 2. Kód 083, 143, 189, 190, 191, 192, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 3. Pojmenování

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou

Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou Platnost směrnice od: 2.7.2014 Vnitřní organizační směrnice pro evidenci žádostí a kritéria pro přidělení bytů v domech s pečovatelskou službou 1. Úvodní ustanovení a) Tato směrnice upravuje podmínky a

Více