Katalog sociálních služeb Bruntálska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog sociálních služeb Bruntálska"

Transkript

1 Katalog sociálních služeb Bruntálska

2 Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných sociálních službách ve městě Bruntál. V této brožuře naleznete důležité informace o státních i neziskových organizacích, úřadech, institucí či poskytovatelích sociálních služeb, a především, jak pevně věříme, prakticky využitelné informace o nabízených službách. Katalog vznikl v rámci Komunitního plánování sociálních služeb, za aktivní spoluúčasti poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb působících v našem městě, jehož cílem je optimalizovat poskytování sociálních služeb tak, aby odpovídaly i Vašim potřebám. Proto máte možnost podílet se na celém procesu komunitního plánování, ať už přímou prací v jednotlivých pracovních skupinách, svými připomínkami, nebo jen tím, že věnujete trochu svého času na zodpovězení otázek, se kterými se na Vás budou organizátoři tohoto procesu obracet. Hana Šutovská, místostarostka

3 Obsah OBSAH: Poskytovatelé sociálních služeb Agentura podporovaného zaměstnávání ()...8 Azylový dům Bethel (, )...9 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi (, ) Centrum pro zdravotně postižené SK () Citadela, o. s. Bruntál (DR) Domov důchodců (S) Dům na půl cesty () Fond ohrožených dětí (DR) Help in (S,,, ) Kofoedova škola (S,,, ) Liga (,,, DR) ěsto Bruntál pečovatelská služba (S) Open house (,, DR) Pečovatelská služba německého řádu (S, ) Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (, DR) Poradna rané péče () Sagapo () Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých () Speciálně pedagogické centrum pro mentálně postižené () Spolkový dům ariany Berlové (, DR) Středisko Archa () Návazné služby Dům dětí a mládeže (DR) Junák svaz skautů a skautek ČR (DR) Klub seniorů (S) Okresní výbor Svazu tělesně postižených ČR () Sdružení občanů zdravotně postižených Bruntál () Sdružení pro pomoc mentálně postiženým () Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených Eva () Společenství Romů na oravě () Střední škola služeb (DR) Tesalonika (DR) T. O. Tláček Základní škola Amos (DR) Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna (DR).. 55 Další organizace mající vztah k sociální problematice ěstský úřad - odbor sociálních věcí S DR Senioři Zdravotně postižení enšiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením Děti, mládež a rodina

4 ě s t s k ý ú ř a d o d b o r s o c i á l n í c h v ě c í Katalog sociálních služeb Bruntálska / ěstský úřad - Odbor sociální péče Každý se během svého života dostává do obtížných situací. Některé z nich nedokáže řešit bez pomoci. V této chvíli může potřebovat sociální službu. Takové situace mohou být velmi rozmanité. ůže se jednat o situaci, kdy člověku činí potíže běžné činnosti každodenního života, má těžkosti v rodinném soužití, nemůže pracovat v běžném zaměstnání, je bez přístřeší, zkouší nebo užívá návykové látky apod. Potřeby jednotlivých lidí se liší případ od případu stejně jako potřeby jednotlivých společenství. To znamená, že musí být k dispozici taková nabídka sociálních služeb, která bude tyto různé potřeby schopna flexibilně uspokojit. Proto existují nejrůznější typy sociálních služeb, aby měl každý člověk v nepříznivé sociální situaci možnost vybrat si tu, která nejlépe vyhovuje jeho potřebám. Sociální služby musí být dostupné všem, kteří je potřebují. Proto se v České republice prosazuje metoda komunitního plánování, díky níž je možné efektivně zjišťovat stav v poskytování sociálních služeb, potřeby, které nejsou naplněny a následně stanovit priority rozvoje sociálních služeb. Uživatelé sociálních služeb a jejich rodiny musí mít důvěru ve služby, které přijímají, potřebují být ujištěni, že jejich služby jsou kvalitní. Proto byly vytvořeny standardy kvality sociálních služeb, které obsahují základní kritéria kvalitní služby. Sociální služby poskytují zejména obce a kraje, nestátní neziskové organizace a fyzické osoby a také inisterstvo práce a sociálních věcí ČR. sociální službou se rozumí činnost nebo souhrn činností poskytující osobám v nepříznivé životní situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti Co je nepříznivá sociální situace? Situace, v níž se lidé mohou ocitnout, jestliže pro svůj věk, ztrátu soběstačnosti, pro nemoc, zdravotní postižení, krizovou situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů, nejsou fakticky schopni zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak zabezpečeny nebo jestliže jejich způsob života ohrožuje zájmy a potřeby společnosti. Co je běžný způsob života? Běžný způsob života je situace, kdy člověk má možnost využívat běžné služby poskytované veřejnosti, přirozené sociální sítě a vlastní zdroje, je v kontaktu s ostatními lidmi, vnějším i vnitřním prostředím, v němž žije a jeho život odpovídá podmínkám života vrstevníků. Co je přirozená sociální síť? Jsou to osobní kontakty člověka a jeho okolí - rodina, přátelé, známí, kolegové z práce,vrstevníci, atd. Kdo je uživatel? Uživatel je osoba, která využívá sociální služby, protože se ocitla v nepříznivé sociální situaci. Základní druhy a formy sociálních služeb Sociální služby zahrnují a) sociální poradenství b) služby sociální péče c) služby sociální prevence Sociální poradenství zahrnuje ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTÍ je poskytováno se změřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí.zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek. 4

5 ě s t s k ý ú ř a d o d b o r s o c i á l n í c h v ě c í SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA je terenní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. TÍSŇOVÁ PÉČE je terenní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. PRUVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám,jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikac a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. PODPORA SAOSTATNÉHO BYDLENÍ je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. ODLEHČOVACÍ SLUŽBY jsou terenní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí CENTRA DENNÍCH SLUŽEB poskytují ambulantní služby osobám se sníženými schopnostmi např. v oblasti osobní péče, ve výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti DENNÍ STACIONÁŘE poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost a potřebují pomoc při osobní hygieně, při poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti TÝDENNÍ STACIONÁŘE poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. DOOVY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍ poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při poskytnutí ubytování, stravy, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu. DOOVY PRO SENIORY poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. DOOVY SE ZVLÁŠTNÍ REŽIE poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ poskytují pobytovou službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění. á formu skupinového, popř. individuálního bydlení. SOC. SLUŽBY POSKYTOVANÉ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH ÚSTAVNÍ PÉČE poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče. Katalog sociálních služeb Bruntálska / ěstský úřad - Odbor sociální péče 5

6 ě s t s k ý ú ř a d o d b o r s o c i á l n í c h v ě c í Katalog sociálních služeb Bruntálska / ěstský úřad - Odbor sociální péče SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. RANNÁ PÉČE je terénní, popř. ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POOC je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci. TLUOČNICKÉ SLUŽBY jsou terenní, popř. ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. AZYLOVÉ DOY poskytují pobytové služby na přechodnou dobu lidem bez přístřeší za současné motivace k aktivitě a pomoc s navržením a realizací způsobů, jak si zajistit vlastní bydlení. DOY NA PUL CESTY poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popř. pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby. KONTAKTNÍ CENTRA jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popř. terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. KRIZOVÁ POOC je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ CENTRA poskytují ambulantní, popř. terénní služby pro osoby bez přístřeší NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A LÁDEŽ poskytují ambulantní, popř. terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy.cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života. NOCLEHÁRNY zařízení určené lidem bez přístřeší, kteří mají zájem o přespání, u kterých se nevyžaduje aktivní zájem o zajištění si vlastního bydlení. Podstatou služby je poskytnutí přespání, hygienické úkony. SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE jsou terenní služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách. SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTI jsou terénní, popř. ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou nedokáží sami bez pomoci překonat SOCIÁLNÍ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍ jsou ambulantní, popř. terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností TERAPEUTICKÉ KOUNITY jsou pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. TERENNÍ PROGRAY určené osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách. SOCIÁLNÍ REHABILITACE je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností. 6

7 Poskytovatelé sociálních služeb

8 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Agentura podporovaného zaměstnávání Bruntál Kavalcova 7, Bruntál Tel.: web: Zřizovatel: Slezská diakonie (www.slezskadiakonie.cz) Služby poskytujeme: osoby se zdravotním postižením Poskytujeme Vám tyto služby: podporované zaměstnávání Poskytované úkony: podpora při vytváření představy o vhodném pracovním uplatnění podpora při vyhledávání pracovního místa podpora při získání a udržení pracovního místa pracovní asistence na pracovišti podpora při získávání dovedností a návyků potřebných pro úspěšnou integraci na trh práce Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: Po a St: hod Bezbariérovost objektu: NE 8

9 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Azylový dům bethel Kavalcova 7, Bruntál Tel.: (Jaroslav Vejmola, vedoucí střediska) web: Zřizovatel: Slezská diakonie (www.slezskadiakonie.cz) Služby poskytujeme: Cílovou skupinu tvoří muži ve věku od 18 do 80 let, kteří z různých důvodů ztratili přístřeší (bezdomovci, neplatiči, navrátilci z výkonu trestu odnětí svobody). Podmínkou je plná mobilita a způsobilost k právním úkonům. Posláním azylového domu Bethel Bruntál je podpora těm, kteří se ocitli bez přístřeší. Podpora je zaměřena tak, aby se minimalizovala jejich závislost na systému sociální pomoci. Poskytujeme Vám tyto služby: Celodenní ubytování Podpora při vedení domácnosti a sebeobsluhy Podpora péče o sebe Poradenství v oblasti bydlení a soc. problematiky Pomoc při vyřizování dokladů Hledání možností samostatného bydlení Krizový pokoj Šatník obnošeného šatstva Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod (sociální pracovník) Nonstop (pro běžný kontakt, ubytování) Osobně Vás rádi přivítáme v době: Po Pá: hod (sociální pracovník) Provoz azylového domu je nepřetržitý Co je naším cílem? otivovat uživatele k větší aktivitě, k rozvíjení přirozených vloh a talentů. inimalizovat odkázanost uživatele na systému sociální pomoci. Osamostatnění uživatele a odchod do vlastního bytu, k rodině. Bezbariérovost objektu: NE Bethel Bruntál je realizován v období od do díky finanční spoluúčasti Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů a je spolufinancován rovněž státním fondem České republiky. Provoz azylového domu je financován i z příspěvků ěsta Bruntál. Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 9

10 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Středisko Chana Kavalcova 7, Bruntál Tel.: web: Zřizovatel: Slezská diakonie Na Nivách 7, Český Těšín Služby poskytujeme: Ženám ve věku let a jejich dětem, které ztratily domov z různých příčin. Nejčastější příčiny ztráty domova jsou: rozvodové řízení nebo rozchod s partnerem domácí násilí nevyhovující podmínky k bydlení soudní vystěhování pro neplacení nájmu ukončení pobytu v jiném ubytovacím zařízení Poskytujeme Vám tyto služby: ubytování: je možné se ubytovat dlouhodobě (na dobu 1,5 roku) nebo krátkodobě (pobyt na období momentální nouze do délky 14 dnů) poradenství v oblasti bydlení a ubytování poskytování darovaného ošacení možnost udržování hygienických návyků (pro osoby žijící v nevyhovujících podmínkách např. bez vody) zprostředkování ubytování v jiném zařízení (nabízíme pomoc při hledání jiného zařízení pro ubytování jiný azylový dům, ubytovna ) krizové ubytování dlouhodobé ubytování tréninkové bydlení CENY ZA UBYTOVÁNÍ: Ubytované ženy přispívají měsíčně na pokrytí nákladů spojených s pobytem. 1 osoba 2.340,-Kč 2 osoby 2.930,-Kč 3-4 osoby 3.540,-Kč 5 osob a více 3.920,-Kč Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: sociální pracovnice Po-Pá 8-15 hod provoz azylového domu je nepřetržitý krizové ubytování do 19 hod Bezbariérovost objektu: NE 10

11 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Centrum pro zdravotně postižené ORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE - DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ BRUNTÁL Dukelská 2, Bruntál Tel.: , Zřizovatel: CZP SK je sdružením právnických osob (zakladatelů): Národní rada zdravotně postižených ČR Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v ČR Svaz tělesně postižených v ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Služby poskytujeme: Všem zdravotně postiženým bez ohledu na věk, druh a rozsah zdravotního postižení a členství v jiných občanských sdruženích. Poskytujeme Vám tyto služby: sociálně právní poradenství všeobecná právní poradna (ve spolupráci s externími odborníky ) poradenství při výběru kompenzačních pomůcek pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť Informace o ozdravných, relaxačních, životosprávných a rehabilitačních pobytek, kurzech, o rehabilitačním plavání a cvičení, zvláštních službách a výhodách pro zdravotně postižené Pomoc při řešení problematiky zaměstnávání zdravotně postižených osob Přednášková a lektorská činnost Terenní práce Poskytované úkony: sepisování žádostí a odvolání, doprovod na úřady návštěvy v bytech osob s omezenými pohybovými schopnostmi, které pomoc potřebují, ale samy si ji nemohou zajistit Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Každou středu: hod První, druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: Každou středu hod První, druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci hod Bezbariérovost objektu: NE ale připravuje se odstranění. Pokud přijede vozíčkář a potřebuje osobní kontakt, služby zajišťujeme až na parkoviště. Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 11

12 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Citadela SDRUŽENÍ PRO PODPORU PREVENCE ZÁVISLOSTÍ A SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ sídlo: Krnovská 9, Bruntál tel.: fax.: web: právní forma: občanské sdružení Cíl a obsah činnosti: Cílem činnosti sdružení je pomocí tvorby, realizace a podpory preventivně výchovných, poradenských a vzdělávacích programů ovlivňovat názory a postoje široké veřejnosti v problematice závislostí, užívání návykových látek a dalších společensky nežádoucích a rizikových jevů. Činnost sdružení je zaměřena zejména na oblast problematiky: užívání a závislostí na všech typech návykových látek společensky nežádoucích jevů a rizikového chování problematika blízko související, jako je posilování sebevědomí, zodpovědného chování, rozvoj otevřené komunikace, tolerance atd. požární ochrany a ochrany obyvatelstva, zdravého životního stylu a ochrany životního prostředí Sdružení za tímto účelem: zřizuje, provozuje a podporuje střediska prevence a poradenství, realizuje preventivní programy pro děti, mládež, pedagogické pracovníky i další odbornou i neodbornou veřejnosti, realizuje průzkumy názorových postojů veřejnosti, realizuje vzdělávací a publikační činnost, sdružuje a spravuje prostředky určené pro naplnění cílů sdružení a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením. Aktuálně realizované programy: 1. Programu dlouhodobé primární prevence užívání návykových látek a souvisejících společensky nežádoucích jevů na školách Realizace programu primární prevence je uskutečňována za využití částečně vrstevnického prvku ve spolupráci se studenty VŠ a SŠ (s trvalým bydlištěm v naší lokalitě), kteří jsou postupně odborně vyškolováni pro práci aktivistů absolutoriem vzdělávacích kursů po jejichž 12

13 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b absolvování jsou připraveni na práci v oblasti primární prevence na školách. Dvojice aktivistů (studentů) působí v průběhu svého studia (minimálně tři roky) na škole a realizuje vzdělávací bloky na základních a speciálních školách (od šesté do deváté třídy), v nižších ročnících víceletých gymnázií (prima až kvarta), dětských domovech a v 1. a 2. ročnících středního školství (vto. učilišť) - vždy se stejnou skupinou dětí, což umožňuje navázaní bližšího kontaktu a překonání komunikačních bariér. Realizovaný program se snaží ovlivňovat názory a postoje dětí a mládeže k výše uvedené problematice žádoucím směrem s následným pokusem o změnu jejich chování a hodnotového systému. Diskutovaná témata se týkají legálních a ilegálních návykových látek, ale i dalších ohrožujících faktorů a situací (zdravý životní styl, mezilidská komunikace, šikana, gambling, promiskuita a AIDS, rasismus a intolerance, sekty a pod.), je realizována rovněž snaha dotknout se i problémů blízko souvisejících - posilování sebevědomí, zodpovědnosti, rozvoj otevřené komunikace, tolerance atd. Zjednodušeně se dá říci, že hlavním aspektem je nalezení otevřené komunikace s dětmi, hovořit o všem, co je zajímá a výše uvedenou problematiku zakomponovávat do kontextu jejich způsobů myšlení. Souběžně je realizována metodická pomoc pro pedagogické pracovníky - školní metodiky prevence i rodiče (přednášková činnost, vstupy na třídních schůzkách, poskytování individuální informací atd.), vydáván (případně distribuován) metodický a propagační materiál pro děti, učitele i rodiče. 2. Primárně preventivní program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a) Komplexní program výchovy dětí v oblasti požární ochrany Preventivní program si klade za cíl realizaci požární prevence cíleně směrované na děti ve školách s jednoznačným cílem: ochránit lidské životy i majetek. Program se skládá ze dvou hlavních částí. První část sestává z opravdu základních informací a poznatků a je určena dětem ve věku cca let (1. stupeň základního školství). Od šesté třídy (druhá část na 2. stupni) je již výuka doplněna o tématiku náročnější a není už vedena tak hravou formou, jako část první. Otevřená komunikace a vzájemný dialog je však nadále její podstatou. Realizace programu je uskutečňována ve spolupráci s příslušníky HZS a JSDH, kteří jsou odborně vyškolováni formou vzdělávacích kursů, po jejichž absolvování jsou připraveni na práci na školách. Náročný výcvik ) je realizován formou třídenního intensivního úvodního kursu a následně (po cca. 4-6 týdnech, kdy si účastníci ověří metodiku prací s konkrétním kolektivem dětí na škole) dvoudenního metodického semináře a dle potřeby doplňován jednorázovými přednáškami a workshopy. b) Vzdělávání pedagogických a jiných pracovníků a publikační činnost Lektoři vzdělávací akce jsou autory publikace Výchova dětí v oblasti požární ochrany - příručka pro učitele základních a středních škol, vydané inisterstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR pro potřeby Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 13

14 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb inisterstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Obsah vzdělávací akce bezprostředně navazuje na jednotlivá témata obsažená v příručce. V teoretické části jsou prezentovány základní informace o požární ochraně počínající právními předpisy přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události až po základní témata první pomoci a zdravovědy. Budou uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky. V části metodické jsou pak prezentovány konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro první a druhý stupeň základního školství. Vzdělávací akce je koncipována tak, aby učitel dokázal přenášet informace (témata výuky) o dané problematice na děti příslušné věkové skupiny. Sdružení funguje od roku

15 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Domov Důchodců Příspěvková organizace Okružní 16, Bruntál Tel.: , Fax: www: zřizovatel: Krajský úřad oravskoslezského kraje Služby poskytujeme: starobním a invalidním důchodcům s nepříznivým zdravotním stavem a sociální situací, kteří již nejsou schopni svou situaci řešit vlastními silami. Poskytujeme Vám tyto služby: Respitní péče - poskytovaná služba je určena rodinám, které celodenně pečují o svého dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena. Formou krátkodobého pobytu nabízíme kompletní pobytovou péči o nemocného např. během dovolené, pobytu v lázních či hospitalizaci pečujících členů rodiny. Zdravotní a ošetřovatelská péče - zdravotní péči zajišťuje po celých 24 hodin odborný personál. Dle stupně zdravotního postižení pomáhají klientům při zvládání denních úkonů - od podávání léků, přes hygienickou péči, podávání stravy, polohování, aktivizaci, dohled či pomoc při dodržování léčebného režimu, zvládání běžných činností, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím apod. Naši klienti mají možnost svobodné volby lékaře. V zařízení ordinují jak praktičtí lékaři, tak specialisté z oboru ortopedie, urologie, revmatologie, diabetologie, zubního a kožního lékařství, k dispozici je rovněž rehabilitace. Sociální péče - sociální pracovníci poskytují jednotlivým klientům individuální péči. V případě, že klient není schopen si vyřídit své záležitosti sám a nemá rodinu, která by mu pomohla, poskytují zaměstnanci pomoc při jednání s úřady nebo u soudu, zprostředkovávají setkání s notářem, právníkem či jinými poskytovateli služeb.na přání obyvatel navrhují řešení jejich problémů, informují o dění v okolí, zprostředkovávají kontakt s blízkými, se souhlasem klienta informují příbuzné o jejich potřebách a přáních. U nesvéprávných obyvatel spolupracují s opatrovníky a soudem tak, aby nebyla, stejně jako u ostatních klientů, dotčena jejich práva Zařízení je rozděleno do tří oddělení dle zdravotního stavu klientů: I. oddělení klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje celodenní pomoc při všech úkonech Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 15

16 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb II. oddělení klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšenou pomoc při některých úkonech III. oddělení klienti, jejichž zdravotní stav vyžaduje dopomoc při některých úkonech Všechny pokoje jsou vybaveny moderním víceúčelovým nábytkem, televizorem a chladničkou. Nedílnou součástí je prostorné sociální zařízení, umožňující snadný přístup také vozíčkářům. K odpočinku slouží prostorný zahradní areál s altány, tanečním parketem, grilem, vodotryskem a slunečníky, kavárna s bufetem vybavená kulečníkovým stolem, společenské místnosti, kulturní sál, knihovna a ekumenická modlitebna. Podmínky přijetí Žádost o přijetí do DD získáte spolu s kompletními informacemi na sociálním úseku našeho zařízení. V případě zájmu vám rádi poradíme, které služby a v jakém rozsahu vám můžeme nabídnout nejen my, ale i jiná sociální zařízení. S výčtem poskytovaných služeb jsou žadatelé o umístění podrobně seznamováni z toho důvodu, aby sami mohli svobodně zvážit, zda jsme schopni naplnit jejich představy a potřeby. Jsou jim zodpovězeny všechny dotazy a poskytnuta prohlídka zařízení včetně pokojů. Po nástupu jsou klienti podrobně seznámeni s domovním řádem, chodem ústavu, svými právy, postupem při vyřizování stížností, zdravotní péčí, obsluhujícím personálem apod. Stravování Strava v DD je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou normám ve veřejném stravování. O dietním stravování, stejně jako změně diety, rozhoduje ošetřující lékař dle zdravotního stavu či žádosti obyvatele. ožnost opuštění zařízení ožnost opuštění ústavu je zcela neomezená, klienti pouze oznamují staniční sestře délku pobytu mimo ústav z důvodu odhlášení stravy. Nepřetržitá služba ve vrátnici umožňuje bezproblémové příchody obyvatel i v pozdních hodinách např. z kulturních zařízení, restaurace či návštěv. Návštěvy Obyvatelé mohou přijímat návštěvy denně od 8 do 20 hodin v místnostech k tomuto účelu zřízených (klubovny, kavárna, zahrada). Klienti, kteří bydlí na pokojích sami, mohou přijímat návštěvy ve svých pokojích. Při mimořádných událostech (chřipková epidemie, karanténa) mohou být návštěvy nařízením krajského hygieniky zakázány. Zájmová činnost Zařízení vydává měsíční zpravodaj Domovinky, ve kterém zveřejňuje informace pro klienty, jejich připomínky či příspěvky, přání k narozeninám, informace o nabídce volnočasových aktivit apod. Obyvatelé jsou tak pomocí tohoto periodika a propagačních materiálů umístěných na nástěnkách informováni nejen o možnostech trávení volného času v areálu, ale také o kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích konaných ve městě a přilehlém okolí. K doplňkovým službám, jež pořádáme jedenkrát za měsíc, patří pořádání zábav s živou hudbou, Filmový klub - v jehož rámci promítáme filmy na přání a Křížovkář měsíce - soutěž o zajímavé 16

17 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b ceny pro úspěšné luštitele. Průběžně pořádáme vzdělávací besedy s odborníky na zajímavá témata, kulturní vystoupení k různým výročím roku (Den matek, Vánoce, Silvestr apod.), Křeslo pro hosta, aktivně se zúčastňujeme projektu Senioři mezi námi, dvakrát ročně pořádáme oslavy Dne seniorů a poznávací zájezdy. Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: od hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: od hod a od hod Bezbariérový přístup: ANO Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 17

18 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb Dům na půl cesty Timotei Kavalcova 817/7, Bruntál kraj: oravskoslezský rok vzniku: 2004 vedoucí: Jaroslav Vejmola telefon: web: Zřizovatel: Slezská diakonie web: Naším posláním je podporovat mladé lidi, kteří nemají rodinné zázemí, aby mohli úspěšně žít ve společnosti. Služby poskytujeme: Služby DPC, jsou určeny mladým lidem odcházejícím z dětských domovů a výchovných ústavů po dosažení zletilosti, dále mladým lidem bez rodinného zázemí a bez možnosti zajistit si vlastní bydlení pro nedostatek financí, nebo nedostatek základních sociálních dovedností. Tato služba je spojena s poskytnutím bydlení a sociálního tréninku zaměřeného na rozvoj psychosociálních dovedností s cílem postupného zapojování do samostatného běžného života. Jedná se o časově omezenou službu. Dům na půl cesty Timotei je určen pro mladé lidi: ve věku let odcházející z dětských domovů a výchovných ústavů bez přístřeší, bez dobrého rodinného zázemí a bez širšího sociálního zázemí u nichž problematika přesahuje možnosti řešení vlastními prostředky Dále je služba určena: osoby po ukončení ústavní a ochranné výchovy oběti násilí, trestných činů osoby bez přístřeší osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a z výkonu vazby příslušníci a příslušnice národnostních menšin rodiny klientů/klientek Poskytujeme Vám tyto služby: dům na půl cesty asistenční služby mediační služba nácvik sociálních dovedností psychologické poradenství sociální výcvikový byt Dům na půl cesty Timotei (dále DPC) je jedním ze středisek Slezské diakonie. DPC je v provozu od dubna Nachází se v centru města v budově bývalého internátu Střední průmyslové školy. 18

19 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Součástí střediska jsou také dva výcvikové byty v blízkosti centra města. Celková kapacita střediska poskytuje zázemí pro 9 uživatelů sociálních služeb. Společně užívají kuchyň, společenskou místnost a sociální zařízení. Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: Po Pá: hod Osobně Vás rádi přivítáme v době: Po Pá: hod Co je naším cílem: integrace mladých lidí bez domova do běžné společnosti rozvoj psychosociálních dovedností uživatele s cílem postupného zapojování do samostatného běžného života vedení k odpovědnosti za svůj život budování ekonomické nezávislosti uživatele rozvoj osobnosti uživatele a jeho vztahů k lidem a společnosti Význam střediska pro společnost obecně: napomáhá integrovat znevýhodněné mladé lidi do společnosti navazuje na činnost zařízení ústavní péče je aktivně začleněno do sítě sociálních služeb a spolupracuje s dalšími institucemi pracuje s vysoce rizikovou mládeží, a tudíž působí jako prevence kriminality Spolupracujeme s: odbory péče o dítě, sociálními kurátory dětskými domovy výchovnými a diagnostickými ústavy Kofoedovou školou Azylovým domem Bethel Bruntál Chcete pomoci? Své příspěvky můžete posílat na konto: /0100 Bezbariérovost objektu: NE Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 19

20 DR P o s k y t o v a t e l é s o c i á l n í c h s l u ž e b Katalog sociálních služeb Bruntálska / Poskytovatelé sociálních služeb 20 Občanské sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbávaným dětem Andělská Hora obecní úřad Tel.: , web: zřizovatel: FOD, Na Poříčí 6, Praha 1 Služby poskytujeme: dětem v ohrožení - zanedbávané, týrané, zneužívané dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí a jejich rodinám Poskytujeme Vám tyto služby: pomoc dětem v ohrožení (zanedbávané, týrané, zneužívané) sanace rodin sociální asistence v rodinách přítomnost u konfliktních styků v rámci porozvodových sporů bezplatné sociálně právní poradenství Telefonicky nás můžete kontaktovat v době: PO PÁ : hod na pevné lince Nepřetržitě: na uvedeném mobilním telefonu Osobně Vás rádi přivítáme v době: PONDĚLÍ : hod Bezbariérový přístup - zadní vchod do objektu možno použít jako bezbariérový.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000

Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 Vážení čtenáři, Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území správního obvodu města Kaplice a jeho okolí je určen především vám, více než 23 000 občanům 15 obcí správního obvodu města Kaplice, kteří

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území obce s rozšířenou působností Vimperk Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, ne každé dítě má to štěstí žít v milující rodině ne každý člověk má to štěstí žít v láskyplném svazku ne každý senior

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče

Průvodce. sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015. Společnými silami. o k. u íže. k v y tče Průvodce cíli u íže m k ro o k bl Společnými silami k v y tče né sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince a okolí 2015 Úvodní slovo Veřejný závazek, vyplývající ze střednědobých (komunitních)

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Průvodce sociálními službami

Průvodce sociálními službami Průvodce sociálními službami a nabídka volnočasových aktivit Komunitní plánování sociálních služeb v Příboře Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více