Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17"

Transkript

1 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0186/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta

2 Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel: Číslo usnesení Materiál Název 0186/ZMOb1418/16/17 01/VED/01 Zpráva o činnosti Policie České republiky v roce /ZMOb1418/16/17 01/VED/02 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce /ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 01/VED/03 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do /VED/04 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 02/OFR/01 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení (tzv. generální pardon) 02/OFR/02 Návrh na odpis pohledávek 02/OFR/03 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 0193/ZMOb1418/16/17 04/OM/01 Návrh záměru prodeje pozemku parc. č. 2953/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 1. máje) 0194/ZMOb1418/16/17 04/OM/02 Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 1133/9 (U Parku 1A) a parc. č. 2202/88 (Gen. Píky 11), vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pod stavbami cizích vlastníků 0195/ZMOb1418/16/17 04/OM/03 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2206/61 pod bytovým domem č. p (Gen. Píky 26), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0196/ZMOb1418/16/17 04/OM/04 Žádost o koupi pozemku parc. č. 1179/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Nádražní) 0197/ZMOb1418/16/17 04/OM/06 Návrh na prodej pozemků p. č. st. 811/4 a p. č. st. 811/5, jejichž součástí jsou stavby - garáže bez čp/če vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Fügnerova) 0198/ZMOb1418/16/17 04/OM/07 Návrh záměru prodat volné jednotky v domě č. p. 47, Jílová 27, včetně podílů na společných částech domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0199/ZMOb1418/16/17 04/OM/08 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1111/2 oddělené geometrickým plánem a nově označené jako pozemek parc. č. 1111/58 a části pozemku parc. č. 3530/1 oddělené geometrickým plánem a nově označené jako pozemek parc. č. 3530/6 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná) Strana 2/16

3 Číslo usnesení Materiál Název 0200/ZMOb1418/16/17 04/OM/09 Žádost o koupi pozemků parc. č. 2980/2 a parc. č. 2980/7 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Průmyslová) 0201/ZMOb1418/16/17 04/OM/10 Návrh záměru prodat pozemek parc. č. 2028/8, jehož součástí je stavba č. p. 1912, Jílová 16, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 0202/ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/ /ZMOb1418/16/17 Materiály, které byly staženy: 05/OŠR/01 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Energetické úspory - ZŠO, Zelená 05/OŠR/02 Návrh změn zřizovacích listin MŠ 05/OŠR/03 Návrh změn zřizovacích listin ZŠ a CKV MO, PO Materiál 04/OM/05 Název Návrh na prodej jednotky č. 1516/402 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava Materiály, k nimž nebylo usnesení přijato: Materiál 07/OVV/01 Název Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky a podněty podané členy zastupitelstva městského obvodu Zpráva o činnosti Policie České republiky v roce /VED/01 číslo: 0186/ZMOb1418/16/17 zprávu o činnosti Policie České republiky v roce 2016 podanou dne na zasedání zastupitelstva městského obvodu Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava v roce /VED/02 číslo: 0187/ZMOb1418/16/17 zprávu o činnosti Městské policie Ostrava v roce 2016 podanou dne na zasedání zastupitelstva městského obvodu Strana 3/16

4 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do /VED/03 číslo: 0188/ZMOb1418/16/17 informaci občanům o činnosti orgánů městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za období od do Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 01/VED/04 číslo: 0189/ZMOb1418/16/17 kontrolu plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu s termínem plnění od do ve znění přílohy č. 1 a upravené přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) schvaluje prodloužení termínů plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 3) vyřazuje ze sledování plnění usnesení zastupitelstva městského obvodu dle důvodové zprávy 4) ukládá realizovat bod 2) a 3) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Milada Nosálková, vedoucí oddělení vnitřní správy T: Strana 4/16

5 Žádosti o prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení (tzv. generální pardon) 02/OFR/01 číslo: 0190/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1424/RMOb1418/56/17 k usnesení č. 1473/RMOb1418/57/17 k usnesení č. 1525/RMOb1418/58/17 žádosti o prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení vzniklých z titulu prodlení s úhradou nájemného za pronájem bytu a nebytového prostoru těchto žadatelů: a) /////////////////// ze dne ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu b) ///////////////// ze dne ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu c) ///////////////// ze dne ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu d) /////////// ze dne ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu 2) rozhodlo prominout ve výši 100 % poplatky z prodlení a úroky z prodlení ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu těmto dlužníkům: a) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč b) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč c) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč d) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,40 Kč realizovat bod 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Strana 5/16

6 Návrh na odpis pohledávek 02/OFR/02 číslo: 0191/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1472/RMOb1418/57/17 návrh na odpis promlčených pohledávek ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu 2) rozhodlo a) vyhradit si dle ustanovení 84 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodnout o odpisu promlčených pohledávek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu b) odepsat promlčené pohledávky vůči dlužníkům a ve výši dle přílohy č. 2 předloženého materiálu realizovat bod 2b) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek 02/OFR/03 číslo: 0192/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1375/RMOb1418/55/17 k usnesení č. 1474/RMOb1418/57/17 a) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávek po zemřelých nájemcích bytů: aa) /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,50 Kč ab) //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,00 Kč ac) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, ve výši ,37 Kč b) informaci o zániku vymahatelnosti pohledávky vůči //////////////////////////////////////////////////////, po ukončeném insolvenčním řízení ve výši ,82 Kč Strana 6/16

7 2) ukládá realizovat odpis pohledávek dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Alena Zapletalová, vedoucí odboru T: Návrh záměru prodeje pozemku parc. č. 2953/2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 1. máje) 04/OM/01 číslo: 0193/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1345/RMOb1418/54/17 žádost /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, se sídlem ul. 1. máje 97/3282, Ostrava - Vítkovice, IČ , PSČ , o koupi pozemku parc. č. 2953/2, ostatní plocha, neplodná půda o výměře 831 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřeného městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) vydává souhlasné stanovisko k záměru prodat pozemek parc. č. 2953/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 831 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 1133/9 (U Parku 1A) a parc. č. 2202/88 (Gen. Píky 11), vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pod stavbami cizích vlastníků 04/OM/02 číslo: 0194/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1493/RMOb1418/57/17 k usnesení č. 1438/RMOb1418/56/17 žádosti vlastníků jednotek č. 3068/12, č. 3068/35, č. 3068/38, č. 3068/57 v domě č. p (U Parku 1A) stojícím na pozemku parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří a vlastníků jednotek č. 2921/4 a č. 2921/12 v domě č. p (Gen. Píky 11) stojícím Strana 7/16

8 na pozemku parc. č. 2202/88 zastavěná plocha a nádvoří, vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) schvaluje a) záměr prodat spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438 m 2 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pod domem č. p (U Parku 1A) ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech domu, příslušejících k níže uvedeným jednotkám: spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438 m 2 pod domem č. p (U Parku 1A) ve výši 654/35064 příslušející k jednotce č. 3068/10 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438 m 2 pod domem č. p (U Parku 1A) ve výši 445/35064 příslušející k jednotce č. 3068/12 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438 m 2 pod domem č. p (U Parku 1A) ve výši 654/35064 příslušející k jednotce č. 3068/35 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438 m 2 pod domem č. p (U Parku 1A) ve výši 445/35064 příslušející k jednotce č. 3068/38 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 1133/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 438 m 2 pod domem č. p (U Parku 1A) ve výši 445/35064 příslušející k jednotce č. 3068/57 (byt) b) záměr prodat spoluvlastnické podíly k pozemku parc. č. 2202/88 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m 2 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pod domem č. p (Gen. Píky 11) ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušejících k níže uvedeným jednotkám: spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2202/88 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m 2 pod domem č. p (Gen. Píky 11) ve výši 645/8062 příslušející k jednotce č. 2921/4 (byt) spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2202/88 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 221 m 2 pod domem č. p (Gen. Píky 11) ve výši 408/4031 příslušející k jednotce č. 2921/12 (byt) Strana 8/16

9 zajistit zveřejnění záměru dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Návrh na prodej spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2206/61 pod bytovým domem č. p (Gen. Píky 26), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/03 číslo: 0195/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1494/RMOb1418/57/17 1) rozhodlo prodat spoluvlastnický podíl k pozemku parc. č. 2206/61 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 231 m 2 ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, pod domem č. p (Gen. Píky 26), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve výši odpovídající velikosti spoluvlastnického podílu na společných částech domu příslušejícího k jednotce č. 2899/1 (byt), tj. ve výši 761/13996, a to: podílovým spoluvlastníkům uvedené bytové jednotky //////////////////////////////////////////// a ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////, za kupní cenu ve výši Kč, přičemž kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Strana 9/16

10 Žádost o koupi pozemku parc. č. 1179/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Nádražní) 04/OM/04 číslo: 0196/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1490/RMOb1418/57/17 žádost //////////////////////////////////////////////////////////////////////// a //////////////////////////////////////////////////, o koupi pozemku parc. č. 1179/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Nádražní) 2) vydává nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 1179/1 zahrada o výměře 149 m 2 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Návrh na prodej pozemků p. č. st. 811/4 a p. č. st. 811/5, jejichž součástí jsou stavby - garáže bez čp/če vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (ul. Fügnerova) 04/OM/06 číslo: 0197/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1491/RMOb1418/57/17 1) rozhodlo prodat pozemek p. č. st. 811/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, a pozemek p. č. st. 811/5 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, /////////////////////////////////////////////////////////////////, za kupní cenu ve výši ,- Kč, přičemž kupující uhradí správní poplatek za vklad vlastnického práva, a uzavřít kupní smlouvu ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku k podpisu kupní smlouvy dle bodu 1) tohoto usnesení Strana 10/16

11 realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Návrh záměru prodat volné jednotky v domě č. p. 47, Jílová 27, včetně podílů na společných částech domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/07 číslo: 0198/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1536/RMOb1418/58/17 1) rozhodlo o záměru města prodat formou výběrového řízení: jednotku č. 47/3, byt, v domě č. p. 47 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku parc. č. 2040/5 zastavěná plocha a nádvoří ve výši 8000/47250 jednotku č. 47/4, byt, v domě č. p. 47 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku parc. č. 2040/5 zastavěná plocha a nádvoří ve výši 7845/47250 jednotku č. 47/5, byt, v domě č. p. 47 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku parc. č. 2040/5 zastavěná plocha a nádvoří ve výši 7925/47250 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 2) ukládá zveřejnit záměr dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Strana 11/16

12 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 1111/2 oddělené geometrickým plánem a nově označené jako pozemek parc. č. 1111/58 a části pozemku parc. č. 3530/1 oddělené geometrickým plánem a nově označené jako pozemek parc. č. 3530/6 vše v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Vítězná) 04/OM/08 číslo: 0199/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1507/RMOb1418/57/17 1) rozhodlo prodat část pozemku parc. č. 1111/2 oddělenou geometrickým plánem a nově označenou jako pozemek parc. č. 1111/58 a část pozemku parc. č. 3530/1 oddělenou geometrickým plánem a nově označenou jako pozemek parc. č. 3530/6 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, //////////////////////////////////////// a ////////////////////////////////////////////////////////////, za kupní cenu Kč + zákonná sazba DPH, přičemž účelem prodeje je vybudování zpevněné plochy pro potřebu parkování osobních vozidel zaměstnanců a klientů zdravotnického zařízení ve vlastnictví budoucích kupujících za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu a uzavřít uvedenou smlouvu 2) zmocňuje starostku k podpisu smlouvy o budoucí smlouvě kupní dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Žádost o koupi pozemků parc. č. 2980/2 a parc. č. 2980/7 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Průmyslová) 04/OM/09 číslo: 0200/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1537/RMOb1418/58/17 žádost společnosti IN PARK areal Ostrava, a. s., se sídlem 1. máje 3236/103, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ , o koupi části pozemku parc. č. 2980/2 a parc. č. 2980/7 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Strana 12/16

13 2) vydává nesouhlasné stanovisko k záměru města prodat části pozemků: parc. č. 2980/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 114 m 2 výměry m 2 z celkové parc. č. 2980/7 ostatní plocha, zeleň o výměře 323 m 2 z celkové výměry m 2 vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz předložit stanovisko dle bodu 2) tohoto usnesení statutárnímu městu Ostrava Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Návrh záměru prodat pozemek parc. č. 2028/8, jehož součástí je stavba č. p. 1912, Jílová 16, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava 04/OM/10 číslo: 0201/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1538/RMOb1418/58/17 k usnesení č. 1507/RMOb1418/57/17 žádost Armády spásy v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, Praha, IČ , o koupi pozemku parc. č. 2028/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1912, bytový dům, Jílová 16, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu 2) rozhodlo neprodat pozemek parc. č. 2028/8 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 1912, bytový dům, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava informovat žadatele dle bodu 2) tohoto usnesení Zodpovídá: Ivan Rychecký, vedoucí odboru T: Strana 13/16

14 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu Energetické úspory - ZŠO, Zelená 05/OŠR/01 číslo: 0202/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1466/RMOb1418/56/17 1) schvaluje a) podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, specifického cíle 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie na projekt Energetické úspory - ZŠO, Zelená dle důvodové zprávy předloženého materiálu b) spolufinancování projektu Energetické úspory - ZŠO, Zelená dle důvodové zprávy předloženého materiálu podmíněné získáním dotace z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, specifického cíle 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 2) zmocňuje starostku městského obvodu Ing. Petru Bernfeldovou k podpisu žádosti o dotaci dle bodu 1) tohoto usnesení realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Návrh změn zřizovacích listin MŠ 05/OŠR/02 číslo: 0203/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1563/RMOb1418/58/17 1) schvaluje Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Dvořákova 4, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Hornická 43A, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu Strana 14/16

15 Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Křižíkova 18, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Na Jízdárně 19a, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Poděbradova 19, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 7 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Repinova 19, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 8 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 9 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Špálova 32, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 10 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 11 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku městského obvodu a místostarostu městského obvodu Ing. Víta Macháčka k podpisu zřizovacích listin dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Strana 15/16

16 Návrh změn zřizovacích listin ZŠ a CKV MO, PO 05/OŠR/03 číslo: 0204/ZMOb1418/16/17 k usnesení č. 1564/RMOb1418/58/17 1) schvaluje Úplné znění Zřizovací listiny Základní školy Ostrava, Gajdošova 9, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Základní školy Ostrava, Gebauerova 8, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Základní školy Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Základní školy Ostrava, Nádražní 117, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 5 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 6 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Waldrofské základní školy a mateřské školy Ostrava, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 7 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Základní školy Ostrava, Zelená 42, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 8 předloženého materiálu Úplné znění Zřizovací listiny Centra kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, IČ , ve znění přílohy č. 9 předloženého materiálu 2) zmocňuje starostku městského obvodu a místostarostu městského obvodu Ing. Víta Macháčka k podpisu zřizovacích listin dle bodu 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: realizovat bod 1) tohoto usnesení Zodpovídá: Ing. Miroslava Rychtáriková, vedoucí odboru T: Strana 16/16

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0205/ZMOb1418/17/ /ZMOb1418/17/17 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2017 čís. 0205/ZMOb1418/17/17 0226/ZMOb1418/17/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18

Usnesení. 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1418/21/ /ZMOb1418/21/18 21. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 19.04.2018 čís. 0315/ZMOb1418/21/18 0344/ZMOb1418/21/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18

Usnesení. 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0345/ZMOb1418/22/ /ZMOb1418/22/18 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 čís. 0345/ZMOb1418/22/18 0366/ZMOb1418/22/18 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17

Usnesení. Usnesení. 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0257/ZMOb1418/19/ /ZMOb1418/19/17 19. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0257/ZMOb1418/19/17 0293/ZMOb1418/19/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13

Usnesení. Usnesení. 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0540/ZMOb1014/14/ /ZMOb1014/14/13 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 27.06.2013 čís. 0540/ZMOb1014/14/13 0567/ZMOb1014/14/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09

U S N E S E N Í 906/M/09-926/M/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 906/M/09-926/M/09

Více

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19

Usnesení. Usnesení. 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0064/ZMOb1822/3/ /ZMOb1822/3/19 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25.02.2019 čís. 0064/ZMOb1822/3/19 0091/ZMOb1822/3/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14

Usnesení. Usnesení. 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0033/ZMOb1418/2/ /ZMOb1418/2/14 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 čís. 0033/ZMOb1418/2/14 0072/ZMOb1418/2/14 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16

Usnesení. Usnesení. 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0942/RMObM1418/17/ /RMObM1418/17/16 17. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2016 čís. 0942/RMObM1418/17/16 0948/RMObM1418/17/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 74. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2369/RMOb1418/74/ /RMOb1418/74/17

Usnesení. Usnesení. 74. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2369/RMOb1418/74/ /RMOb1418/74/17 74. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2017 čís. 2369/RMOb1418/74/17 2427/RMOb1418/74/17 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12

Usnesení. Usnesení. 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2320/RMObM1014/59/ /RMObM1014/59/12 59. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 24. 08. 2012 čís. 2320/RMObM1014/59/12 2338/RMObM1014/59/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11

Usnesení. Usnesení. 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0182/ZMOb1014/4/ /ZMOb1014/4/11 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15. 09. 2011 čís. 0182/ZMOb1014/4/11 0226/ZMOb1014/4/11 Ing. Jiří Havlíček v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16

Usnesení. Usnesení. 33. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0230/RMOb1418/33/ /RMOb1418/33/16 33. schůze rady městského obvodu konané dne 31.03.2016 čís. 0230/RMOb1418/33/16 0287/RMOb1418/33/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 57. schůzi rady městského obvodu konanou dne 29.03.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 10:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Náhrada nemajetkové újmy Mgr. Leona

Více

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12

Usnesení. Usnesení. 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0315/ZMOb1014/7/ /ZMOb1014/7/12 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 31. 5. 2012 čís. 0315/ZMOb1014/7/12 0361/ZMOb1014/7/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 57. schůze rady městského obvodu konané dne 29.03.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 51. schůze rady městského obvodu konané dne 15.12.2016 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Adámek Robert (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12

Usnesení. Usnesení. 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0362/ZMOb1014/8/ /ZMOb1014/8/12 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 26. 7. 2012 čís. 0362/ZMOb1014/8/12 0376/ZMOb1014/8/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 82. schůzi rady městského obvodu konanou dne 05.04.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16

Usnesení. Usnesení. 29. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0032/RMOb1418/29/ /RMOb1418/29/16 29. schůze rady městského obvodu konané dne 04.02.2016 čís. 0032/RMOb1418/29/16 0102/RMOb1418/29/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 49. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.11.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 02/OFR/02 Návrh na vydání

Více

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09

U S N E S E N Í. 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne /15/09 752/15/09 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 26. 3. 2009 689/15/09 752/15/09 Ing.

Více

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 51. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.12.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 14. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh

Více

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím na 6. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12. 02. 2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16

Usnesení. Usnesení. 48. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0994/RMOb1418/48/ /RMOb1418/48/16 48. schůze rady městského obvodu konané dne 03.11.2016 čís. 0994/RMOb1418/48/16 1043/RMOb1418/48/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Ing. Vít Macháček v. r. 3. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16

Usnesení. Usnesení. 49. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1044/RMOb1418/49/ /RMOb1418/49/16 49. schůze rady městského obvodu konané dne 15.11.2016 čís. 1044/RMOb1418/49/16 1096/RMOb1418/49/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0083/ZMOb1418/12/ /ZMOb1418/12/16

Usnesení. Usnesení. 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0083/ZMOb1418/12/ /ZMOb1418/12/16 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 08.09.2016 čís. 0083/ZMOb1418/12/16 0117/ZMOb1418/12/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 74. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.11.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 46. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 Kontrola

Více

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 53. schůzi rady městského obvodu konanou dne 02.02.2017 Místo konání: Karlova Studánka Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 61. schůze rady městského obvodu konané dne 18.05.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 71. schůze rady městského obvodu konané dne 19.10.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 3. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 09.03.2015 čís. 0036/ZMOb-Vit/M1418/3-0063/ZMOb-Vit/M1418/3 Petr Dlabal starosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 61. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.05.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádosti o prominutí úroků z prodlení

Více

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 92. schůzi rady městského obvodu konanou dne 30.08.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í. z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 13. prosince 2011 čís. usn. 104/8 122/8

Více

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 10. schůzi rady městského obvodu konanou dne 08.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 43. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.08.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1521/RMOb1418/58/ /RMOb1418/58/17

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1521/RMOb1418/58/ /RMOb1418/58/17 58. schůze rady městského obvodu konané dne 06.04.2017 čís. 1521/RMOb1418/58/17 1566/RMOb1418/58/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0297/RMObM1822/4/ /RMObM1822/4/19

Usnesení. Usnesení. 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0297/RMObM1822/4/ /RMObM1822/4/19 4. mimořádná schůze rady městského obvodu konané dne 11.02.2019 čís. 0297/RMObM1822/4/19 0302/RMObM1822/4/19 Ing. Zuzana Ožanová v. r. starostka Ing. David Witosz v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 25. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.11.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14

Usnesení. Usnesení. 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 109. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 17.02.2014 čís. 4485/RMObM1014/109/14 4492/RMObM1014/109/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 36. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh na uzavření dohod o převodu

Více

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 29. schůzi rady městského obvodu konanou dne 04.02.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12

Usnesení. Usnesení. 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0270/ZMOb1014/6/ /ZMOb1014/6/12 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 1. 3. 2012 čís. 0270/ZMOb1014/6/12 0314/ZMOb1014/6/12 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne

Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 59. schůze rady městského obvodu konané dne 20.04.2017 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Robert Adámek (politické hnutí Ostravak) RSDr. Bečák Jaroslav

Více

Usnesení. Usnesení. 50. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1097/RMOb1418/50/ /RMOb1418/50/16

Usnesení. Usnesení. 50. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1097/RMOb1418/50/ /RMOb1418/50/16 50. schůze rady městského obvodu konané dne 30.11.2016 čís. 1097/RMOb1418/50/16 1159/RMOb1418/50/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15

Usnesení. Usnesení. 25. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1326/RMOb1418/25/ /RMOb1418/25/15 25. schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2015 čís. 1326/RMOb1418/25/15 1398/RMOb1418/25/15 Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková, v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.06.2013 čís. 0211/ZMOb-MH/1014/18-0235/ZMOb-MH/1014/18 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu RSDr. Jiří Boháč 1. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení. 30. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2204/RMObM1418/30/ /RMObM1418/30/17

Usnesení. Usnesení. 30. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2204/RMObM1418/30/ /RMObM1418/30/17 30. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.10.2017 čís. 2204/RMObM1418/30/17 2208/RMObM1418/30/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 73. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2305/RMOb1418/73/ /RMOb1418/73/17

Usnesení. Usnesení. 73. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 2305/RMOb1418/73/ /RMOb1418/73/17 73. schůze rady městského obvodu konané dne 16.11.2017 čís. 2305/RMOb1418/73/17 2368/RMOb1418/73/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 8. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.03.2016 čís. 0142/ZMOb-Vit/1418/8-0161/ZMOb-Vit/1418/8 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0.

10:10 hodin Petra Bargelová Mgr. Alena Pataky, Ing. Jiří Havlíček Hlasovalo pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. z 9. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.02.2016 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Přestávka: - Ukončení: Zapisovatelka: Ověřovatelé zápisu: zasedací

Více

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16

Usnesení. Usnesení. 36. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0399/RMOb1418/36/ /RMOb1418/36/16 36. schůze rady městského obvodu konané dne 12.05.2016 čís. 0399/RMOb1418/36/16 0453/RMOb1418/36/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 z 7 24.8.2018 11:33 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 23. 8. 2018 13:00 (usn. č. 0722/20 - usn. č.

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne Výsledky hlasování o přijatých usneseních 80. schůze rady městského obvodu konané dne 07.08.2014 Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková

Více

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.04.2016 čís. 0136/ZMOb-MH/1418/12-0158/ZMOb-MH/1418/12 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 20. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.09.2018 čís. 0370/ZMOb-Vit/1418/20-0391/ZMOb-Vit/1418/20 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 37. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.05.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 02/OFR/01 02/OFR/02

Více

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 52. schůzi rady městského obvodu konanou dne 12.01.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Žádost o prominutí poplatků z prodlení

Více

Usnesení. Usnesení. 6. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0302/RMOb1418/6/ /RMOb1418/6/15

Usnesení. Usnesení. 6. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0302/RMOb1418/6/ /RMOb1418/6/15 6. schůze rady městského obvodu konané dne 12. 2. 2015 čís. 0302/RMOb1418/6/15 0374/RMOb1418/6/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 32. schůzi rady městského obvodu konanou dne 18.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 02/OFR/01 Návrh na rozpočtové opatření č.

Více

Usnesení. 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0367/ZMOb1418/23/ /ZMOb1418/23/18

Usnesení. 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0367/ZMOb1418/23/ /ZMOb1418/23/18 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 13.09.2018 čís. 0367/ZMOb1418/23/18 0403/ZMOb1418/23/18 Ing. Petra Bernfeldová starostka Dalibor Mouka 1. místostarosta Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16

Usnesení. Usnesení. 46. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0893/RMOb1418/46/ /RMOb1418/46/16 46. schůze rady městského obvodu konané dne 06.10.2016 čís. 0893/RMOb1418/46/16 0941/RMOb1418/46/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5037/RMObM1014/120/ /RMObM1014/120/14 120. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2014 čís. 5037/RMObM1014/120/14 5045/RMObM1014/120/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Pozvánka na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 96. schůzi rady městského obvodu konanou dne 25.10.2018 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hod. Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh stanovení měsíčních

Více

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.09.2017 čís. 0268/ZMOb-Vit/1418/14-0287/ZMOb-Vit/1418/14 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 22. schůzi rady městského obvodu konanou dne 06.10.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 11:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 33. schůzi rady městského obvodu konanou dne 31.03.2016 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11

Usnesení. Usnesení. 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1288/RMObM1014/33/ /RMObM1014/33/11 33. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 05. 12. 2011 čís. 1288/RMObM1014/33/11 1300/RMObM1014/33/11 Ing. Jiří Havlíček, v.r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v.r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 27. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1439/RMOb1418/27/ /RMOb1418/27/15

Usnesení. Usnesení. 27. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1439/RMOb1418/27/ /RMOb1418/27/15 27. schůze rady městského obvodu konané dne 22.12.2015 čís. 1439/RMOb1418/27/15 1473/RMOb1418/27/15 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14

Usnesení. Usnesení mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 5217/RMObM1014/125/ /RMObM1014/125/14 125. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 08.07.2014 čís. 5217/RMObM1014/125/14 5228/RMObM1014/125/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 25. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 15. dubna 2010 čís. usn. 329/25 čís.

Více

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne

na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 63. schůzi rady městského obvodu konanou dne 15.06.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 17. zasedání zastupitelstva Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01

Více

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 71. schůzi rady městského obvodu konanou dne 19.10.2017 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Aktualizovaný seznam materiálů: 01/VED/01 02/OFR/01 Návrh na vydání organizačního

Více

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 25. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.04.2018 čís. 0343/ZMOb-MH/1418/25-0355/ZMOb-MH/1418/25 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 6. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.09.2015 čís. 0097/ZMOb-Vit/1418/6-0121/ZMOb-Vit/1418/6 Mgr. Petr Kutěj místostarosta Leoš Koláček místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 58. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) Ing. Jiří Havlíček

Více

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.12.2017 čís. 0308/ZMOb-MH/1418/23-0325/ZMOb-MH/1418/23 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 28. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.09.2018 čís. 0381/ZMOb-MH/1418/28-0399/ZMOb-MH/1418/28 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení. Usnesení. 65. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4201/RMOb1014/65/ /RMOb1014/65/13

Usnesení. Usnesení. 65. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4201/RMOb1014/65/ /RMOb1014/65/13 65. schůze rady městského obvodu konané dne 03.12.2013 čís. 4201/RMOb1014/65/13 4271/RMOb1014/65/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08

U S N E S E N Í. z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 25. 3. 2008 405/11/08 442/11/08 Ing.

Více

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13

Usnesení. Usnesení. 61. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 3960/RMOb1014/61/ /RMOb1014/61/13 61. schůze rady městského obvodu konané dne 10.10.2013 čís. 3960/RMOb1014/61/13 4032/RMOb1014/61/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0670/RMOb1418/41/ /RMOb1418/41/16

Usnesení. Usnesení. 41. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0670/RMOb1418/41/ /RMOb1418/41/16 41. schůze rady městského obvodu konané dne 28.07.2016 čís. 0670/RMOb1418/41/16 0712/RMOb1418/41/16 Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Bc. Lucie Feiková v. r. 2. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14

Usnesení. Usnesení. 69. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 4419/RMOb1014/69/ /RMOb1014/69/14 69. schůze rady městského obvodu konané dne 06. 02. 2014 čís. 4419/RMOb1014/69/14 4484/RMOb1014/69/14 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.03.2019 čís. 0056/ZMOb-Vit/1822/4-0079/ZMOb-Vit/1822/4 Radomíra Vlčková starostka Leoš Koláček místostarosta Strana 1/11 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 11. schůzi rady městského obvodu konanou dne 23.04.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: po ukončení 4. zasedání zastupitelstva Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 Výsledek

Více

Usnesení. Usnesení. 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0227/ZMOb1418/18/ /ZMOb1418/18/17

Usnesení. Usnesení. 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne čís. 0227/ZMOb1418/18/ /ZMOb1418/18/17 18. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 07.09.2017 čís. 0227/ZMOb1418/18/17 0256/ZMOb1418/18/17 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 7. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 17.12.2015 čís. 0122/ZMOb-Vit/1418/7-0141/ZMOb-Vit/1418/7 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO

02/OFR/02 Návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci ZŠO, Nádražní 117, PO na 1. schůzi rady městského obvodu konanou dne 27.11.2014 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 9:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Návrh stanovení termínu a způsobu poskytnutí odměny

Více

Usnesení. Usnesení. 43. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0765/RMOb1418/43/ /RMOb1418/43/16

Usnesení. Usnesení. 43. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0765/RMOb1418/43/ /RMOb1418/43/16 43. schůze rady městského obvodu konané dne 25.08.2016 čís. 0765/RMOb1418/43/16 0814/RMOb1418/43/16 Ing. Petra Bernfeldová v. r. starostka Dalibor Mouka v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 15.06.2015 čís. 0070/ZMOb-Vit/1418/5-0096/ZMOb-Vit/1418/5 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

z 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne

z 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne z 22. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 14.06.2018 Místo konání: Předsedající: Přítomno: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 29 členů

Více

Pozvánka na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne

Pozvánka na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne na 13. schůzi rady městského obvodu konanou dne 21.05.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam materiálů: 01/VED/01 Kontrola plnění usnesení Rady městského obvodu

Více

Usnesení. 28. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0001/RMOb1418/28/ /RMOb1418/28/16

Usnesení. 28. schůze rady městského obvodu konané dne čís. 0001/RMOb1418/28/ /RMOb1418/28/16 28. schůze rady městského obvodu konané dne 14.01.2016 čís. 0001/RMOb1418/28/16 0031/RMOb1418/28/16 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení rady městského

Více

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12

Usnesení. Usnesení. 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne čís. 1944/RMObM1014/44/ /RMObM1014/44/12 44. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 14. 5. 2012 čís. 1944/RMObM1014/44/12-1951/RMObM1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více