HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku"

Transkript

1 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

2 Prohlášení o shodě ES podle směrnice Evropského společenství 98/37/ES Firma: HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf prohlašuje na vlastní zodpovědnost, že výrobek HORSCH Joker 6 RT od sériového č RT RT na který se toto prohlášení vztahuje, odpovídá příslušným základním požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice ES 98/37/ES. Pro správnou realizaci požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které jsou uvedeny ve směrnicích ES, byly použity tyto normy a technické specifikace: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Místo a datum M. Horsch P. Horsch Jednatel Vývoj a konstrukce

3 Oddělte prosím a zašlete společnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předejte zástupci společnosti HORSCH Maschinen GmbH během zaškolení Vydání návodu k provozu: 07/ Joker 6-12 RT cs Tímto potvrzuji převzetí návodu k provozu a seznamu náhradních dílů pro výše uvedený stroj. Servisním technikem společnosti HORSCH jsem byl poučen a proškolen o obsluze a bezpečnosti práce se strojem.... Jméno servisního technika Potvrzení o převzetí Bez zaslání tohoto potvrzení o převzetí není nárok na záruku! Komu HORSCH Maschinen GmbH Postfach D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Typ stroje:... Sériové číslo:... Datum dodání:... Prodejce Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... předváděcí stroj první použití předváděcí stroj změna stanoviště předváděcí stroj konečný prodej - použití nový stroj konečný prodej první použití stroj zákazníka změna stanoviště Zákazník Jméno:... Ulice:... PSČ:... Obec:... Tel.:... Fax: Č. zák.:... Je mi známo, že záruka je poskytována pouze v případě, že je tento vyplněný a podepsaný formulář, bezprostředně po zaškolení odeslán zpět spelčnosti HORSCH Maschinen GmbH nebo předán servisnímu technikovi Místo, datum prvního proškolení Podpis kupujícího

4

5 - Překlad původního návodu k obsluze - Identifikace stroje Při převzetí stroje vyplňte příslušné údaje do následujícího seznamu: Sériové číslo:... Typ stroje:... Rok výroby:... První uvedení do provozu:... Příslušenství: Datum vydání návodu k obsluze: 07/2008 Poslední změna: 07/2010 Adresa prodejce: Jméno:... Ulice:... Obec:... Tel.:... Zák. č.: Prodejce:... Adresa spol. HORSCH: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof Schwandorf, Postfach 1038 Tel.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Zák. č.: HORSCH:...

6 Obsah Úvod...4 Předmluva...4 Záruční podmínky...4 Použití v souladu s určením...5 Následné škody...5 Autorizovaný personál obsluhy...6 Ochranné pomůcky...6 Bezpečnostní pokyny...7 Bezpečnostní symboly a štítky...7 Bezpečnost provozu...9 Bezpečnost dopravy...9 Tlaková nádoba...9 Výměna výstroje...10 Při používání...10 Ošetřování a údržba...10 Doprava a instalace Dodávka...11 Instalace...11 Doprava...12 Technické údaje...13 Joker 6 RT...13 Joker 8 RT...13 Joker 12 RT...13 Osvětlení...14 Hydraulika Joker 6/8 RT...14 Hydraulika Joker 12 RT...15 Seřízení/obsluha...16 Kotoučová krojidla...16 Pěchy...16 Zapřažení/vypřažení stroje...17 Sklápění/vyklápění...17 Joker 6 a 8 RT...18 Joker 12 RT...18 Odstavení stroje...19 Nastavení pracovní hloubky...19 Nastavení opěrných kol...20 Brzdová soustava...21 Ošetřování a údržba...23 Čištění...23 Intervaly údržby...23 Konzervace...23 Mazání stroje...24 Hygiena...24 Zacházení s mazivy...24 Přehled údržby...25 Mazací místa...26 Utahovací momenty pro metrické šrouby...27 Utahovací momenty - palcové šrouby

7 3

8 Úvod Předmluva Před uvedením stroje do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny. Tak je možné předcházet nebezpečím, snížit prostoje a náklady na opravy a zvýšit spolehlivost a životnost stroje. Dodržujte bezpečnostní pokyny! Za škody a provozní poruchy vzniklé nedodržením návodu k obsluze nepřebírá společnost HORSCH žádnou záruku. Tento návod vám má usnadnit seznámení se strojem a umožnit plné využití jeho možností v souladu s určením. Začátek návodu je věnován všeobecnému úvodu do používání stroje. Pak následují kapitoly Péče, Popis, Nastavení a Údržba. S návodem k obsluze musí být seznámena každá osoba, která je pověřena prací se strojem, např. při Záruční podmínky Žádosti o uplatnění reklamace je nutné doručit prostřednictvím Vašeho prodejce servisnímu oddělení společnosti HORSCH. Ke zpracování je možné přijmout pouze kompletně vyplněné žádosti, doručené nejpozději do 4 týdnů od výskytu závady. Dodávky dílů s vrácením starých dílů jsou označeny písmenem "R". Tyto čisté a prázdné díly odešlete společně s reklamačním protokolem a přesným popisem závady zpět společnosti HORSCH, nejpozději do 4 týdnů. Dodávky dílů bez vrácení starých dílů: Tyto díly uschovejte ještě 12 týdnů pro případ dalších rozhodnutí. Záruční opravy prováděné jiným než autorizovaným servisem nebo opravy vyžadující více jak 10 hodin práce musí být předem projednány se servisním oddělením HORSCH. ¾ obsluze (včetně přípravy, odstraňování poruch v průběhu práce, péče) ¾ opravách (údržba, kontroly) ¾ dopravě. Spolu s návodem k obsluze obdržíte seznam náhradních dílů a potvrzení o převzetí. Zástupci společnosti vás seznámí s obsluhou a údržbou stroje. Po provedeném zaškolení zašlete společnosti HORSCH výše uvedené potvrzení o převzetí. Tím potvrdíte řádné převzetí stroje. Záruční doba začíná běžet datem dodání. U vyobrazení a technických údajů uvedených v tomto návodu k obsluze si společnost HORSCH vyhrazuje právo na změny, které přispívají ke zlepšení stroje. 4

9 Použití v souladu s určením Stroj je vyroben v souladu s posledním stavem techniky a schválenými bezpečnostními předpisy. Přesto mohou při použití vznikat nebezpečí zranění uživatele nebo třetích osob resp. poškození stroje nebo vzniku jiných věcných škod. Stroj používejte pouze v technicky nezávadném stavu, v souladu s jeho určením, s vědomím možných nebezpečí a za dodržení bezpečnostních pokynů tohoto návodu k obsluze. Ihned odstraňte především závady, které mohou negativně ovlivnit bezpečnost! Stroj smí používat, opravovat a udržovat pouze osoby, které s ním byly seznámeny a byly poučeny o hrozících nebezpečích. Originální náhradní díly a příslušenství HOR- SCH jsou koncipovány speciálně pro tento stroj. Jinými výrobci dodané náhradní díly a příslušenství nebyly podrobeny našim zkouškám a nemají naše schválení. Montáž nebo použití dílů jiných výrobců může proto podle okolností negativně změnit dané konstrukční vlastnosti stroje a tím i bezpečnost osob a stroje. Za škody vzniklé použitím neoriginálních dílů a příslušenství nenese společnost HORSCH jakoukoli odpovědnost a nepřebírá žádnou záruku. Následné škody Stroj byl společností HORSCH vyroben řádně a pečlivě. Přesto může i při určeném používání dojít ke škodám. ¾ Poškození v důsledku vnějších vlivů. ¾ Chybné nebo nepřizpůsobené otáčky, pracovní a pojezdové rychlosti. ¾ Chybná nebo nesprávná nástavba nebo nastavení přístroje. ¾ Nedodržování návodu k obsluze. ¾ Scházející nebo neodborná údržba a péče. ¾ Scházející, opotřebované nebo zlomené pracovní nářadí. Zkontrolujte proto před každým použitím i během používání správnou funkci a nastavení stroje. Nárok na náhradu škod, které nevznikly na stroji, je vyloučen. Sem patří i vyloučení ručení za následné škody z důvodu chyb při jízdě nebo obsluze. Stroj je určen pro běžné použití při obdělávání půdy v zemědělství. Jiný druh použití přesahující stanovený účel se považuje za nepovolený. Za takto způsobené škody společnost HORSCH neručí. Riziko nese sám uživatel. Je nutné dodržovat příslušné platné předpisy bezpečnosti práce a ostatní obecně platná bezpečnostně technická a pracovně zdravotní pravidla a pravidla silničního provozu. K použití v souladu s určením patří také dodržení pokynů tohoto návodu k obsluze a dodržení výrobcem předepsaných předpisů pro kontrolu, údržbu a opravy. 5

10 V tomto návodu k obsluze V tomto návodu k obsluze jsou rozlišovány tři různé typy bezpečnostních upozornění/pokynů. Používají se tyto piktogramy: důležitá upozornění! když hrozí nebezpečí zranění! když hrozí nebezpečí úrazu a usmrcení osob! Pečlivě si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze a všechny výstražné štítky umístěné na stroji. Výstražné štítky udržujte v čitelném stavu, chybějící nebo poškozené štítky ihned vyměňte. Dodržováním těchto pokynů zabráníte nehodám a úrazům. Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny předejte i dalším uživatelům. Zanechte jakékoli činnosti ohrožující bezpečnost. Autorizovaný personál obsluhy Na stroji smí pracovat pouze osoby, které k tomu byly pověřeny provozovatelem a byly příslušně zaškoleny. Minimální věk obsluhujícího personálu je 16 let. Obsluhující personál musí mít platný řidičský průkaz. Obsluhující personál nese v pracovní oblasti odpovědnost vůči třetím osobám. Provozovatel musí ¾ dát obsluhujícímu personálu k dispozici návod k obsluze. ¾ ujistit se, že obsluhující personál přečetl návod k obsluze a porozuměl jeho obsahu. Návod k obsluze je součástí stroje. Ochranné pomůcky Pro provoz a údržbu potřebujete: ¾ přiléhavé oblečení. ¾ ochranné rukavice a brýle na ochranu proti prachu a ostrým částem stroje. 6

11 Bezpečnostní pokyny Následující upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny jsou platné pro všechny kapitoly tohoto návodu k obsluze. Bezpečnostní symboly a štítky Na stroji Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze a dodržujte v něm uvedené pokyny! Nezdržujte se v pojezdové oblasti sklápěcích dílů stroje! Před provedením údržby a oprav vypněte motor a vytáhněte klíček! Nikdy nesahejte do oblasti s hrozícím nebezpečím sevření, dokud se v ní mohou díly pohybovat! Nebezpečí z unikající kapaliny pod tlakem, dodržujte pokyny v návodu k obsluze! Pobyt v oblasti hrozícího nebezpečí je přípustný pouze při vložené bezpečnostní vzpěře! 7

12 Při zapřahání secího stroje a při používání hydrauliky se mezi stroji nesmí zdržovat žádné osoby! Před jízdou po silnici odstraňte hliníkové klipsy, jinak pěchy kolidují při sklápění. Jízda osob na stroji je zakázána! Pro vypuštění tlaku z hydraulických hadic před odpojením hadici uzavřete. Nestoupejte na otočné díly. Používejte pouze instalované nástupní opory! Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Překládací háky; při překládání zavěste v těchto místech vázací prostředky (řetězy, lana atd.)! Maschine Zeichnung Zeichnungsnummer Aufkleber Dateiname 8

13 Bezpečnost provozu Stroj smí být uveden do provozu až po zaškolení prodejcem, zástupci výrobního závodu nebo pracovníky společnosti HORSCH. Vyplněné potvrzení o převzetí bezpodmínečně zašlete zpět společnosti HORSCH. Bezpečnost dopravy Při jízdě po veřejných komunikacích, cestách a prostranstvích dodržujte platná pravidla silničního provozu. Dodržujte přípustnou přepravní šířku a výšku a namontujte osvětlení, výstražná a ochranná zařízení. Dbejte na přípustné zatížení náprav, nosnost pneumatik a celkovou hmotnost, aby zůstala zachována dostatečná řiditelnost a schopnost brzdění. Jízdní chování ovlivňují nástavbové agregáty. Zvláště při průjezdu zatáček mějte na paměti široké vyložení a setrvačnou hmotnost těchto nástaveb. Před jízdou po silnici celý stroj očistěte od nahromaděné zeminy. Jízda osob na stroji je přísně zakázána! Na hydraulickém okruhu ¾ Hydraulické hadice připojujte na traktoru teprve tehdy, když je hydraulika bez tlaku na traktoru i zařízení. ¾ Hydraulická soustava je pod vysokým tlakem. Pravidelně kontrolujte netěsnosti a zjevná poškození všech vedení, hadic a šroubení! ¾ Při hledání netěsností používejte pouze vhodné pomůcky. Poškození ihned odstraňte! Vystřikující olej může způsobit zranění a požár! ¾ V případě zranění ihned vyhledejte lékaře! Pro vyloučení neúmyslného nebo cizími osobami (dětmi, spolujezdci) způsobeného pohybu hydrauliky musí být řídicí jednotky na traktoru při nepoužívání nebo v přepravní poloze zajištěny nebo zablokovány. Tlaková nádoba V závislosti na výbavě může být součástí hydraulické soustavy také tlaková nádoba. Tlakovou nádobu neotevírejte ani neobrábějte (svařování, vrtání). I po vyprázdnění je nádoba předepnutá tlakem plynu. V případě jakékoli práce na hydraulice tlakovou nádobu vyprázdněte. Manometr nesmí ukazovat žádný tlak. Tlak na manometru musí klesnout na 0 bar. Až poté smíte zahájit práce na hydraulické soustavě. 9

14 Výměna výstroje ¾ Zajistěte stroj proti samovolnému pohybu! ¾ Zvednuté části rámu, pod kterými se zdržujete, zajistěte vhodnými vzpěrami! ¾ Pozor! U vystupujících dílů (radličky, kotouče) hrozí nebezpečí zranění! ¾ Při stoupání na stroj nestoupejte na pěchy nebo jiné otočné díly. Ty se mohou protočit a následným pádem si můžete způsobit velmi vážná zranění. Při používání ¾ Před rozjezdem a před uvedením do provozu zkontrolujte oblast v blízkosti stroje (děti). Dbejte na dostatečný výhled! ¾ V pojezdové oblasti hydraulicky ovládaných dílů se nesmí zdržovat žádné osoby. ¾ Během provozu je jízda osob zakázána! Ošetřování a údržba ¾ Dodržujte intervaly pravidelných kontrol a inspekce uvedené v předpisech nebo v návodu k obsluze. ¾ Pro provedení údržbových a ostatních prací odstavte stroj na rovném podkladu s dostatečnou nosností a zajistěte jej proti samovolnému pohybu. ¾ Vypusťte tlak z hydraulické soustavy a pracovní agregát spusťte na zem nebo ho podepřete. ¾ Po vyčištění zkontrolujte těsnost a uvolněné spoje všech hydraulických vedení. ¾ Zkontrolujte možná prodření a poškození. Zjištěné závady a nedostatky ihned odstraňte! ¾ Před zahájením prací na elektrické instalaci ji odpojte od přívodu elektrického proudu. ¾ Šroubové spoje povolené při údržbě a opravách vždy znovu řádně dotáhněte. Nové stroje nemyjte parními ani vysokotlakými čističi. Ochranný lak je zcela vytvrzený až po přibližně 3 měsících, před uplynutím této doby by se mohl poškodit. 10

15 Doprava a instalace Při první instalaci hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu. Dodržujte prosím pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách. Dodávka Stroj s přídavnými agregáty se zpravidla dodává kompletně smontovaný společně s podvalníkem. Jestliže jsou pro dopravu některé díly nebo skupiny demontovány, naši prodejci nebo montéři výrobního závodu je namontují na místě. V závislosti na provedení podvalníku je možné se strojem sjet dolů pomocí traktoru, nebo musí být stroj složen pomocí vhodných zvedacích prostředků (vysokozdvižný vozík nebo jeřáb). Přitom je nutné dbát na dostatečnou nosnost zvedacích a vázacích prostředků. Místa pro uchycení a ukotvení jsou označena samolepicími štítky. Použijete-li pro zavěšení jiné body, je nutné zohlednit těžiště a rozdělení zátěže. Tyto body se však musí v každém případě nacházet pouze na rámu stroje. Instalace Zaškolení obsluhujícího personálu a první instalaci stroje provedou pracovníci našeho zákaznického servisu nebo pracovníci prodejce. Jakékoli používání stroje před zaškolením je zakázáno! Obsluha stroje je povolena až po zaškolení obsluhujícího personálu pracovníky zákaznického servisu resp. prodejce a po přečtení návodu k obsluze. Při provádění instalace a údržby hrozí zvýšené nebezpečí nehody a úrazu. Před provedením instalace a údržby se se strojem seznamte a přečtěte si návod k jeho obsluze. V závislosti na objemu výbavy ¾ Volně dodané díly ze stroje odeberte. ¾ Zkontrolujte všechny důležité šroubové spoje! ¾ Promažte všechny maznice! ¾ Zkontrolujte tlak v pneumatikách! ¾ Zkontrolujte upevnění a funkci všech hydraulických spojů a hadic. ¾ Zjištěné závady ihned odstraňte nebo nechte odstranit! 11

16 Doprava Doprava po veřejných komunikacích se podle místních předpisů a pracovní šířce provádí ve stavu zavěšeném za traktor nebo na přívěsu či podvalníku. ¾ Musí se dodržovat přípustné rozměry a hmotnosti pro dopravu. ¾ Traktor se musí zvolit dostatečně velký, aby se zachovala dostatečná řiditelnost a brzditelnost. ¾ Je-li stroj zavěšen na dvoubodovém závěsu, musí se spodní ramena zajistit proti kývání do stran. ¾ Při dopravě po silnici se pístnice musí zaplnit rozpěrnými podložkami a na ně se stroj musí spustit. ¾ Na přívěsu nebo podvalníku se musí stroj zajistit pomocí upínacích popruhů nebo jiných pomocných prostředků. ¾ Vázací prostředky zavěšujte pouze na označených místech. 12

17 Technické údaje Joker 6 RT Pracovní záběr:...6,00 m Délka:...6,00 m Přepravní výška:...3,30 m Přepravní šířka:...3,00 m Hmotnost s pěchy RollFlex: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Hmotnost s pěchy DoubleDisc: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...400/60-15,5 Počet kotoučů:...48 Hydr. řídicí jednotky:...3 DW Zapřažení:... Tažná oj Příkon:...od 120 kw Joker 12 RT Pracovní záběr:...12,00 m Délka:...6,00 m Přepravní výška:...4,00 m Přepravní šířka:...3,00 m Hmotnost s pěchy RollFlex: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Hmotnost s pěchy DoubleDisc: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...400/60-15,5 Počet kotoučů:...48 Hydr. řídicí jednotky:...3 DW Zapřažení:... Tažná oj Příkon:...od 240 kw Joker 8 RT Pracovní záběr:...8,00 m Délka:...6,00 m Přepravní výška:...4,16 m Přepravní šířka:...3,00 m Hmotnost s pěchy RollFlex: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Hmotnost s pěchy DoubleDisc: kg Zatížení na nápravu: kg Zatížení na čepu závěsu: kg Pneumatiky:...400/60-15,5 Počet kotoučů:...60 Hydr. řídicí jednotky:...3 DW Zapřažení:... Tažná oj Příkon:...od 160 kw 13

18 Osvětlení Hydraulika Joker 6/8 RT R L Osvětlení 1. Konektor 7-pólový 2. Koncová svítilna vpravo 2.1 Žárovka ukaz. směru 2.2 Žárovka koncového světla 2.3 Žárovka brzdového světla 3. Koncová svítilna vlevo 3.1 Žárovka brzdového světla 3.2 Žárovka koncového světla 3.3 Žárovka ukaz. směru Zeichnungsnummer Maschine Konektor a zapojení Zeichnung kabelů: Joker 6/8 Č. RT Ozn. Barva Funkce 1. L žlutá Blikač vlevo 12. Hydr. válec pěchu g bílá Kostra 4. R zelená Blikač vpravo R hnědá Konc. sv. vpravo červená Brzdová světla L černá Konc. sv. vlevo Osvětlení pravidelně kontrolujte, abyste neohrožovali jiné účastníky silničního provozu svou nedbalostí! Hydraulika Joker 6/8 RT 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka Dateiname 3. Hydr. uzavírací Entw. ventildatum Beleucht_1.skf 4. Hydr. uzavírací edventil Feb - jednostranný Tlaková nádoba 6. Hydr. válec "Sklápění" 7. Hydr. válec podvozku 8. Hydr. válec - tažná oj 9. Třícestný kohout 10. Zpětný ventil 11. Třícestný kohout Zeichnungsnummer 14

19 Hydraulika Joker 12 RT C1 V1 C2 V V1 C1 C2 V Hydraulika Joker 12 RT 1. Řídicí jednotka 2. Hydr. spojka 3. Hydr. uzavírací ventil - jednostranný 4. Tlaková nádoba 5. Hydr. válec "Sklápění" vnější rám 6. Hydr. ventil 7. Hydr. válec "Sklápění" vnitřní rám 8. Hydr. uzavírací ventil 9. Hydr. válec podvozku 10. Hydr. válec - tažná oj 11. Třícestný kohout Zeichnung 12. Zpětný ventil 13. Třícestný kohout 14. Hydr. ventil 15. Hydr. válec pěchu 16. Hydr. válec pěchu (vnější rám) Zeichnungsnummer Dateiname 15

20 Seřízení/obsluha Kotoučová krojidla Zoubkovaná kotoučová krojidla prořezávají posklizňové zbytky a půdu a zapravují posklizňové zbytky až do pracovní hloubky. Pěchy Jako pěchy lze montovat RollFlex nebo DoubleDisc. Při práci stroj pro pohyb využívá pěchy. Díky hmotnosti stroje se povrch ornice zase upěchuje a hroudy se rozdrobí a urovnají. Údržba: Ložiska jsou naplněna olejem a proto jsou bezúdržbová. Pěch DoubleDisc Ložiska urovnávacích talířů Pravidelně kontrolujte vůli, těsnost a volný chod talířů. Pokyny k čištění Kluzné těsnicí kroužky jsou citlivé na vnikající vodu a následné dlouhé prostoje. Na lepivých půdách se pěchy mohou zanést hlínou a mají pak značně větší hmotnost. Tím se mohou součásti přetěžovat nebo při přepravě znečistit silnici. Pěchy se proto musí čistit pravidelně při zvednutí z půdy a vždy před jízdou po silnici. Mohla by se tvořit rez a oba kluzné kroužky by mohla slepit. Tím by se kluzné kroužky mohly otáčet kolem O-kroužku a poškodit jej. Olej by vytekl a po krátké době by se zničila ložiska. ¾ Ložiska se proto nesmí mýt vysokotlakými čisticími stroji. ¾ Před dlouhými prostoji by se ložiska měla nastříkat odrezovači nebo podobnými přípravky. Před opětovným uvedením do provozu by se měl ručním protočením zkontrolovat volný chod talířů. 16

21 Zapřažení/vypřažení stroje Při připojování a odpojování se v prostoru mezi traktorem a strojem nesmí zdržovat žádné osoby. Zapřažení: ¾ Stroj se zapřahá na tažné oko traktoru. ¾Připojte hydraulické vedení. ¾ Připojte zástrčku osvětlení a zkontrolujte jeho funkci. ¾Vyjměte odstavné podpěry. ¾Boční díly sklopte. Sklápění/vyklápění Všechny pohyby při sklápění provádějte pouze na pevném podkladu. Proces sklápění by se měl provádět pouze na poli, protože kotoučová krojidla se zaháknou do půdy. Na silnici by mohla poškodit se kotoučová krojidla nebo silniční svršek. Aby se hydraulická vedení nezaměnila, jsou označena symboly na držácích a u Joker 12 navíc i barevnými kabelovými montážními pásky. Barevné značení Zvedání Pěch/oje modrá Zvedání Pojezdové ústrojí oranžová Sklopení Vnější rám žlutá Sklápění Vnitřní rám červená Přepnutí "Silnice - pole" Stroj nepřepravujte výše, než je nutné. U strojů Joker 6 a 12 RT dávejte pozor na přepravní výšku především pod mosty a pod hluboko visícím elektrickým vedením. Řídicí jednotka nesmí být v přepravní poloze přepnuta do plovoucí polohy. Pěchy by se jinak mohly při jízdě po silnici sklopit přes přepravní šířku a způsobit škody nebo nehody. Hydraulický válec "Pěchy" s hliníkovými klipsami 17

22 Joker 6 a 8 RT Sklopení: ¾ Třícestný kohout přepněte na "Silnice". ¾Podvozek spusťte a stroj vzadu zcela zvedněte. ¾Tažnou oj vysuňte a stroj zcela nadzvedněte. ¾Boční rámy sklopte. ¾ Spusťte hydrauliku pro tažnou oj. Přitom se válce pěchů zasunou na přepravní šířku a prostřední pěchy nadzvednou. ¾ Hydrauliku pro tažnou oj zapněte a stroj vpředu zcela nadzvedněte. ¾ Hliníkové klipsy vložte vpředu na tažnou oji a vzadu na zvedací válec pro podvozek. ¾ Podvozek a tažnou oj spusťte na hliníkové klipsy (předpis pro jízdu po silnici). Vyklopení: ¾ Podvozek a tažnou oj vysuňte a stroj zcela zvedněte. ¾Hliníkové klipsy pro přepravní pojistku vyjměte. ¾ Rámy vyklopte a pro použití předepněte 70 až 90 bary. ¾Podvozek zcela nadzvedněte. ¾ Třícestný kohout přepněte na "Pole". ¾ Tažnou oji zcela vysuňte. Joker 12 RT Sklopení: ¾ Pěchy vysuňte do pracovní polohy a stroj zcela nadzvedněte. ¾ Hliníkové klipsy pro nastavení hloubky na vnějších válcích pěchů odeberte. Pěchy by jinak mohly kolidovat a poškodit se. ¾Třícestný kohout přepněte na "Silnice". ¾ Podvozek (oranžový) spusťte, válec pěchu na prostředním dílu musí pro bezpečnost při sklápění ještě přiléhat na zem. ¾ Pomocí tažné oje stroj vyrovnejte do roviny. ¾Vnější rám (žlutá) zcela sklopte. ¾Vnitřní rámy (červená) sklopte. ¾ Spusťte hydrauliku pro tažnou oj (modrá). Přitom se válce pěchů zasunou na přepravní šířku. ¾ Hydrauliku pro tažnou oj (modrá) zapněte a stroj vpředu zcela nadzvedněte. ¾ Hydrauliku pro podvozek (oranžová) zapněte a stroj vzadu zcela nadzvedněte. ¾ Hliníkové klipsy vložte vpředu na tažnou oji a vzadu na zvedací válec pro podvozek. ¾ Podvozek a tažnou oj spusťte na hliníkové klipsy (předpis pro jízdu po silnici). 18

23 Vyklopení: Při vyklápění dávejte pozor na to, aby se vyklopil nejprve pravý rám. Při sklápění by jinak rám v místě podélné díry vypadl. Podle možností stroj při lehkém sklonu pole postavte tak, aby pravý rám visel trochu hlouběji. ¾Stroj nadzvedněte pomocí podvozku (oranžová) a tažné oje (modrá). ¾Hliníkové klipsy pro přepravní pojistku vyjměte. ¾ Stroj spusťte na podvozku (oranžová), až prostřední pěch přiléhá na zemi. ¾ Pomocí tažné oje stroj vyrovnejte do roviny. ¾ Vnitřní rámy vyklopte (červená); pravé křídlo by se mělo sklopit nejdříve. ¾Vnější rámy (žlutá) vyklopte. ¾Podvozek (oranžová) zcela nadzvedněte. ¾ Třícestný kohout přepněte na "Pole". ¾Tažnou oj zcela vysuňte. Nastavení pracovní hloubky Stroj je v pracovní poloze vzadu výškově veden pěchy. Sklon stroje se seřizuje vpředu na tažné oji. Oba seřizovací body se nastavují pomocí hliníkových klipsů na konstantní pracovní hloubku. Nastavení: V poli na válcích pěchů odstraňte hliníkové klipsy, až se dosáhne požadované pracovní hloubky. Stroj vpředu na tažné oji vyrovnejte do roviny a po dosažení pracovní hloubky zajistěte hliníkovými klipsy. Odstavení stroje Stroj odstavujte vždy na rovném a pevném podkladu. Joker se může odstavit sklopený do přepravní polohy. ¾ Odstavné opěry vyberte z přepravních držáků a vpředu vytáhněte. ¾ Z tažné oje odeberte hliníkové klipsy a tažnou oj spusťte, až podpěra stojí svisle. ¾ Při připojování a odpojování hydraulických vedení lze zavřít uzavírací kohout. ¾Odpojte hydraulická vedení a osvětlení. ¾ Stroj odpojte. Hydraulický válec "Pěch" Na všech válcích pěch se musí vložit stejný počet a síla hliníkových klipsů. 19

24 Nastavení tažné oje Po dosažení pracovní hloubky stroje na tažné oji vyrovnejte do roviny a pístnici zaplňte hliníkovými klipsy. Nastavení opěrných kol Joker 8 a 12 RT jsou vybaveny opěrnými koly.opěrná kola drží stroj v klidu a v konstantní pracovní výšce v zemi. Kola mají jenom dotykovou a opěrnou funkci. Nejsou konstruována jako nosná přepravní kola. Nastavení hloubky a uzavírací kohout na tažné oji Použití: Při používání se stroj v souvrati zvedá jenom pomocí řídicí jednotky pro pěch a tažné oje. Podvozek zůstane zcela nadzvednutý. Opěrné kolo Joker Nastavení se provádí až po seřízení hloubky. Na začátku práce se opěrné kolo zvedne nebo se jenom odstraní spodní čep. Diskové brány spusťte do půdy a po dosažení pracovní hloubky nastavte opěrná kola. Hloubkový doraz a nastavení se provádí na spodním čepu. Horní čep je doraz, aby se kolo nadzvedlo společně v souvrati. Nastavení: ¾Opěrné kolo nadzvedněte a vytáhněte nastavovací čep. ¾ Opěrné kolo spusťte na zem. ¾ Čep zasuňte do nejbližšího vyššího volného otvoru a zajistěte. ¾Po několika metrech jízdy nastavení zkontrolujte. Pneumatiky by měly stroj podpírat na zemi jenom při kolotavých pohybech. Rám musí vždy přiléhat na dorazových šroubech. Boční rámy nesmí být koly zvedány. 20

25 Brzdová soustava Joker RT mohou být vybaveny pneumatickou brzdovou soustavou. Ta má provedení jednookruhové brzdy s dvojitým vedením a regulátorem tlaku. S poklesem tlaku dochází k poklesu brzdného účinku odstaveného stroje. Stroj je proto nutné odstavit tak, aby se nemohl dát i bez aktivní brzdy do samovolného pohybu Brzdný ventil přívěsu Schéma brzd 1. Připojovací hlavice "brzda" žlutá 2. Připojovací hlavice "záloha" červená 3. Potrubní filtr 4. Brzdný ventil přívěsu 5. Vzdušník 6. Odvodňovací ventil 7. Brzdový válec 1 Anschluß Bremse gelb 2 Anschluß Vorrat rot Zapřažení 3 Rohrleitungsfilter Při zapřahání připojte 4 Anhängerbremsventil nejprve připojovací hlavici "brzda" (žlutá) 5 Luftkessel a potom připojovací hlavici 6 Entwässerungsventil "záloha" (červená). 7 Bremszylinder Vypřažení Při vypřahání odpojte nejprve červenou a potom žlutou připojovací hlavici. Brzdový válec Přitom dojde k přesměrování záložního tlaku k brzdovým válcům a secí stroj je trvale brzděn. Juni 05 aschine Zeichnung Dateiname Entworfen Datum SW 3500 Druckluftbremse ed 01/00 21

26 Ukončení sezóny Jestliže má být stroj odstaven na delší dobu, např. na konci sezóny, měla by brzda zůstat odbrzděná, aby nedošlo k přilepení brzdových čelistí k bubnu a tím ke ztížení opětovného uvedení do provozu. Pro zajištění funkční bezpečnosti ventilů by měla být do pneumatické soustavy přimíchána nemrznoucí směs podle návodu k obsluze traktoru. Tato směs udržuje těsnění v pružném stavu a snižuje tvorbu koroze ve vedeních a vzdušnících. V rámci prevence vzniku škod v důsledku vlhka můžete uzavřít připojovací hlavice záslepkami nebo plastovými sáčky. Údržba: ¾ Během provozu denně odvodňujte vzdušníky. ¾ V případě potřeby, avšak alespoň jednou za rok, vyčistěte potrubní filtry. ¾ Brzdu v případě potřeby doseřiďte; V brzdicí poloze by brzdová páka měla k vidlici svírat úhel 90. V uvolněné poloze by brzdová páka měla vpředu přiléhat k vidlici a kola se musí nechat volně otáčet. 22

27 Ošetřování a údržba Dodržujte bezpečnostní pokyny pro ošetřování a údržbu. Váš stroj byl koncipován a montován na maximální výkon, hospodárnost a komfort obsluhy za různých provozních podmínek. Před dodáním byl stroj v podniku zkontrolován v přítomnosti Vašeho smluvního prodejce, aby se zajistilo, že stroj dostanete v optimálním stavu. Pro zachování bezporuchového provozu je důležité, aby ošetřování a údržba byly prováděny v doporučených intervalech. Čištění Pro udržení připravenosti k použití a pro dosažení optimálních výkonů stroj pravidelně čistěte a ošetřujte. Hydraulické válce a ložiska nečistěte vysokotlakým čističem nebo přímým proudem vody. Těsnění a ložiska nejsou při vysokém tlaku vodotěsná. Intervaly údržby Intervaly údržby jsou dány mnoha různými faktory. Tak různé podmínky použití, vlivy počasí, pracovní rychlosti a půdní podmínky ovlivňují intervaly údržby, ale i kvalita používaných maziv a ošetřujících přípravků určují dobu do příští péče. Uvedené intervaly údržby proto mohou být pouze orientační. Při odchylkách od normálních podmínek používání se musí intervaly příslušných operací údržby přizpůsobit daným podmínkám. Pravidelná údržba je základem pro stále připravený stroj. Ošetřované stroje snižují riziko výpadku a zajišťují hospodárný provoz stroje. Konzervace Pokud se má stroj na delší dobu odstavit: ¾ Pokud možno stroj odstavte pod střechou. ¾ Stroj chraňte před rzí. Pro postřik používejte jenom biologicky snadno odbouratelné oleje, např. řepkový olej. ¾ Kola odlehčete. Plastové a pryžové díly se nesmí postříkat olejem ani antikorozním ochranným prostředkem. Tyto díly by mohly zkřehnout a lámat se. 23

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod

POLY 49610 CZ 1 9. KTR-N Strana: Vydání: POLY Provozní a montážní návod 4610 CZ 1 Torzně pružné typy spojek, bez ochrany proti protočení PKZ, PKD, PKA, a jejich kombinace. Typ PKZ V souladu s Normou 4//EC (ATEX 5) pro vrtané, nevrtané spojky a spojky s předvrtanou dírou. Typ

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace

ROTEX Provozní/montážní návod Konstrukční provedení S-H ROTEX. Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace 1 z 20 Torzně elastické čelisťové spojky konstrukční provedení S-H a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Kreslil: 17.12.1 Pz/Str Náhrada

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti.

m NEBEZPEČÍ V případě neuposlechnutí tohoto pokynu existuje vysoká pravděpodobnost těžkého zranění či smrti. BF15D BF20D Děkujeme vám za zakoupení tohoto přívěsného lodního motoru Honda. Tento návod k obsluze platí pro přívěsné motory Honda BF15D/BF20D. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z posledních údajů

Více

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX

ROTEX Provozní/montážní návod AFN, BFN, CF, CFN, DF a DFN ROTEX 401 CZ 1 z Torzně pružné spojky čelisťového typu v provedení AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN a jejich kombinace podle směrnice 94/9/EG (ATEX 95) pro konečně vyvrtané jakož i předvrtané/nevrtané spojky Konstrukční

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Dürr Dental VistaCam CL.iX

Dürr Dental VistaCam CL.iX Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití 9000-618-115/32 2009/10 2 2009/10 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace 4 1.1 Hodnocení shody 4 1.2 Všeobecné pokyny 4 1.3 Likvidace přístroje

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ:

POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA DATUM VYDÁNÍ: POMOCNÉ ZAŘÍZENÍ K VYPRAZDŇOVÁNÍ KONTEJNERU PRO SYPKÝ NÁKLAD (FIBC) INSTALACE, PROVOZ A ÚDRŽBA KATALOGOVÉ ČÍSLO: VYDÁNÍ: Datum poslední A1 aktualizace 05/2001 14M Cirkulace: 100 DATUM VYDÁNÍ: 04/2000 2

Více

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo

OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY 10+ Dětská sedačka na jízdní kolo OKBABY S.r.l. Via del Lavoro 26 24060 Telgate (BG) Itálie Tel. +39 035 830004 Fax +39 035 832961 www.okbaby.it e-mail: okbaby@okbaby.it Dětská sedačka na jízdní

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E

Více

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více