Výroční zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014-2015"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace, Adolfovice 170, Bělá pod Pradědem Výroční zpráva Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne s ostatními pracovníky dne předána školské radě dne: předána zřizovateli dne: PaedDr. Irena Rudolfová, ředitelka ZŠ a MŠ 1

2 a )Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace Sídlo: Adolfovice 170, Jeseník Identifikátor zařízení: IČO: Zřizovatel: Obec Bělá pod Pradědem Ředitelka školy: PaedDr. Irena Rudolfová internetové stránky školy: zsadolfovice.cz Školská rada: Zřizovací listina č.j.1122/2005, zřízena ke dni , 6 členů se řídí ve své činnosti podle 167 a 168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Součásti školy: základní škola: IZO mateřská škola: IZO školní družina: IZO školní jídelna: IZO Zařazena do sítě: , poslední úprava Kapacita základní školy: 260 žáků Kapacita mateřské školy: 55 žáků Kapacita školní družiny: 90 žáků Kapacita školní jídelny: 200 obědů Třídy, žáci: Počet tříd: 9 Počet žáků k : 180, počet žáků na třídu: 20,0 Počet žáků k : 180, počet žáků na třídu: 20,0 2

3 b) Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: Školní vzdělávací program V tomto školním roce se vyučovalo podle ŠVP Učit se znát, učit se, jak na to, učit se žít spolu, a to podle osmé upravené verze. Na konci školního roku jsou provedeny tyto změny: ročník/jiné předmět specifikace identifikační údaje učební plány Ruský jazyk ročník Dějepis ročník poznámky k učebním Ruský jazyk změna v disponibilních plánům hodinách projekty Celostní Muzikoterapie podle metody PaedDr. Lubomíra Holzera Během července byl převáděn ŠVP do programu InspIS ŠVP c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Konkrétní údaje o zaměstnancích školy: Pedagogičtí pracovníci: celkem muži ženy věk: vzdělání celkem muži ženy VŠ ped VŠ jiné SŠ ped SŠ jiné Z toho 4 studují 3 1 3

4 délka praxe do 6 let do 12 let do 19 let do 27 let nad 27 let Některé výrazné zvláštnosti personálního zabezpečení: Tělesnou výchovu vyučoval držitel trenérského průkazu, t.č. studující Tv, získal titul Bakalář, obdržel certifikát instruktora lyžování, který získal na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní studuje magisterský obor Tělesná výchova a sport. Jeden pedagog absolvoval Kurz instruktorů školního snowboardingu - Centrum pro výuku školního lyžování a školního snowboardingu Olomouckého kraje. Zeměpis vyučoval učitel, který tento obor studoval, studium nedokončil. Jeden pedagog má vystudován magisterský studijní program Vychovatelství, studijní obor Řízení volnočasových aktivit. Nyní studuje obor Společenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ. Jeden pedagog má aprobaci speciální pedagogika hudební výchova. Jeden vyučující anglického jazyka je nekvalifikován. Získal v Londýně stupeň vzdělání communicator B2 (spoken, reading, writing, listening). Dále studoval jednoletý kurz cizích jazyků s denní výukou Aj na Akademii J. A. Komenského v Šumperku. Nyní studuje obor Veřejná správa a regionální rozvoj. Jeden pedagog je nekvalifikovaný, studuje obor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a výchovu k občanství se zaměřením na vzdělávání. Jeden pedagog inženýrského zaměření absolvoval program celoživotního vzdělávání - studium v oblasti pedagogických věd, zaměření učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a získal tak pedagogickou způsobilost k vyučování všeobecně vzdělávacím předmětům na druhém stupni základní školy a středních školách v oboru své vysokoškolské magisterské kvalifikace. Ve školní družině pracují 2 vychovatelky se středoškolským pedagogickým vzděláním a 1 vychovatelka s vysokoškolským vzděláním. 4

5 Ostatní zaměstnanci: Pro práci s postiženým žákem v 4., 5., 7. a 9. ročníku působily jako další pracovnice asistentky pedagoga, které absolvovaly vzdělávací projekt určený k získání odborné kvalifikace Studium pedagogiky - Speciální modul pro asistenty pedagoga, jedna asistentka pedagoga absolvovala vzdělávací program Asistent pedagoga. Dále zde pracovala asistentka pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním, která absolvovala Speciální modul pro asistenty pedagoga. Dvě asistentky mají maturitní zkoušku z pedagogiky. O finanční prostředky na zřízení místa asistentky pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním žádala škola Krajský úřad Olomouckého kraje již pátým kalendářním rokem. Na škole je zaměstnána účetní, která je placena z prostředků OÚ, praxe 35 let. Práci školníka vykonává pracovník s ÚSV, s praxí 23 let, který vykonává i práci topiče. Jako uklizečky byly zaměstnány pracovnice s praxí 5 let a 3 roky. Ve funkci vedoucí stravovny pracovala pracovnice s praxí 14 let. Jako kuchařky jsou zaměstnány 3 vyučené kuchařky (praxe ve školním stravování 39 let, 36 let a 11 let). Část jejich mzdy byla pokryta ziskem z vedlejší hospodářské činností - vaření pro cizí strávníky. Absolventi, kteří nastoupili na školu: 0 Učitelé v důchodovém věku: 0 d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a další rozhodnutí ředitelky školy, údaje o přijímacím řízení na střední školy a kariérním poradenství Rozhodnutí ředitelky školy: přijetí do 1. ročníku: 20 odklad školní docházky: 2 přestup z jiné ZŠ: 15 uvolnění z Tv (zdravotní důvody): 4 povolení IVP: 18 pokračování v povinné školní docházce: 2 5

6 Profesionální orientace vycházejících úspěch při přijímání na SŠ Informační systém výchovného poradce : Nástěnka pro žáky, rodiče i ostatní zaměstnance školy Webové stránky školy- informační systém Konzultační hodiny: středa hod Konzultace i písemně přes IS školy V letošním školním roce vycházelo 18 žáků 9. ročníku, 1 žák 8. ročníku a z 5. ročníku se 4žáci hlásili na gymnázium. Všichni žáci devátého ročníku byli přijati na střední školy v 1. termínu, z 5. ročníku byli 4 žáci neúspěšní. Umístění žáků na střední školy počet žáků střední škola obor 1 žák Střední odborná škola Šumperk cestovní ruch 1 žák Střední odborná škola Šumperk ekonomické lyceum 1 žák 1 žák 1 žák SOŠ strojírenská a stavební strojírenství Jeseník SOŠ strojírenská a stavební instalatér Jeseník SOŠ strojírenská a stavební zámečník Jeseník 4 žáci Gymnázium Jeseník 4 žáci 1 žák Hotelová škola Vincenze obchodní akademie Priessnitze Jeseník SOŠ gastronomie a farmářství pekař Jeseník 1 žák SZdŠ Olomouc zdravotnický asistent 1 žák SZdŠ Šumperk zdravotnický asistent 1 žák Střední odborná škola Rýmařov kuchař-číšník 1 žák Odborné učiliště a praktická dvouletá praktická škola škola Lipová-lázně 6

7 1 žák SPŠ Hranice požární ochrana Projekty a akce k volbě povolání třída projekt, akce Společně za úspěchem - projekt podpora žáků ohrožených ŘŠ školním neúspěchem Všechno v mém životě souvisí - minipodniky projekt ŘŠ finanční gramotnost Podpora přírodovědného a pracovní dílny na SOŠ a SOU technického vzdělávání v strojírenské a stavební Jeseník Olomouckém kraji - projekt VP Chci být instalatér nebo zedník Den na SOŠ a SOU strojírenské projekt VP a stavební Jeseník Prezentace středních škol a SOŠ gastronomie a farmářství učilišť VP Jeseník 9. Úřad práce Jeseník Poradenská činnost VP Informační a poradenské středisko Exkurze ve školách VP, Hotelová škola Jeseník vyučujici PČ SOŠ gastronomie a farmářství Jeseník 9. Prezentace SŠ ve třídě VP SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník Gymnázium Jeseník SOU lesnické Šternberk SPŠ a SOU Uničov 9. Ukázkový den - OHK - TU přiblížení škol našeho regionu, možnost pracovního uplatnění 7

8 Konzultační a poradenská činnost Konzultace k volbě povolání probíhaly osobně v konzultační hodinu nebo písemně kdykoliv. Dotazy byly zodpovídány vždy v den přijetí. Spolupráce odborných institucí Konzultace s Pedagogicko-psychologickou Jeseník probíhala osobně v poradně, telefonicky. Ředitelka poradny navštívila školu, výchovná poradkyně a zorganizovala konzultace se všemi vyučujícími integrovaných žáků v evidenci Pedagogickopsychologické poradny Jeseník. Práce se třídami Výchovná poradkyně pracovala se 9. třídou v rámci předmětu Svět práce - volba povolání - 1 hodina týdně (ŠVP) Žáci pracovali s těmito informacemi: 1. přihlášky na SŠ 2. přijímací řízení 3. zápisové lístky 4. odvolání 5. činnost úřadu práce 6. testování - sebehodnocení, učební typy, učební styly 7. střední školy 8. komunikační činnosti Informační a metodická činnost Výchovná poradkyně spolupracovala s pedagogy školy i s vedením školy, poskytovala informace. Vše probíhalo v konzultacích, informacích na poradách, prostřednictvím IS. Pedagogům předávala informace i v podobě odborných článků. Vedla kartotéku integrovaných žáků.vedla kartotéku žáků vyšetřených v Pedagogickopsychologické poradně Jeseník, či jiném psychologickém zařízení. 8

9 e) Údaje o výsledcích zdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií Výsledky vzdělávání žáků: k Počet PROSPĚCH CHOVÁNÍ ABSENCE tř. vyzn. prospěli nepro- průměr pochv. NTU DTU DŘŠ II. st. III.st. oml. prům. neoml průměr spěli I , ,26 0 0,00 II , ,88 0 0,00 III , ,72 0 0,00 IV , ,48 0 0,00 V , ,39 0 0,00 I. - V , ,75 0 0,00 VI , ,16 6 0,32 VII , ,42 5 0,21 VIII , ,12 0 0,00 IX , ,17 0 0,00 VI.- IX , , ,13 I.-IX , , ,07 9

10 k tř. počet vyzn. Prospěch Chování Absence pro - spěli nepro- Prům. pochv. NTU DTU DŘŠ II. st. III.st. oml. prům. neoml. prům. spěli I , ,28 0 0,00 II , ,42 0 0,00 III , ,12 0 0,00 IV , ,43 0 0,00 V , ,89 0 0,00 I. - V , ,23 0 0,00 VI , ,67 0 0,00 VII , ,50 6 0,25 VIII , ,88 0 0,00 IX , ,17 0 0,00 VI.- IX , ,30 6 0,06 I.-IX , ,27 6 0,03 Pro zjišťování vzdělávání využívá škola komerční testy i systém vlastních vstupních prověrek, testů. Dále škola získává přehled z výsledků soutěží a výsledků přijímacího řízení ke studiu na SŠ. Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Tabulka - integrovaných žáků ročník počet zařazení 1. 0 žáků 2. 1 žák Vývojové poruchy učení 3. 2 žáci Vývojové poruchy učení Vývojové poruchy učení, 4. 5 žáků vývojová porucha chování, zrakové postižení 5. 3 žáci Vývojové poruchy učení 6. 0 žáků 10

11 7. 3 žáci Vývojové poruchy učení, zrakové postižení 8. 2 žáci Vývojové poruchy učení 9. 1 žák Tělesné postižení Tabulka - zdravotně znevýhodněných žáků ročník jméno zařazení 9 1 žák zdravotní oslabení ovlivňující docházku do výuky Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami probíhá podle individuálního vzdělávacího programu. Žáci s těžkým postižením pracují s pomocí asistentů pedagogů. Související činnosti v rámci práce s integrovanými žáky probíhají následujícími formami: konzultace s rodiči, učiteli, vedením probíhá průběžně dle potřeby školy, PPP, SPC návštěva PPP, SPC probíhá průběžně telefonicky, em individuální hodiny s integrovanými probíhají průběžně, vykonávají učitelé žáky českého jazyka, cizího jazyka, matematiky zajištění specifických potřeb pracovní probíhá průběžně sešity, literatura zajištění specifických potřeb probíhá podle potřeby Ve škole pracují asistentky pedagoga se zrakově postiženými žáky, tělesně postiženým žákem se žákyní s vývojovou poruchou učení a se žáky sociálně znevýhodněnými. 11

12 f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Informační systém školního metodika prevence: Nástěnka pro žáky, rodiče i ostatní zaměstnance školy Webové stránky školy- informační systém Schránka důvěry - zajištěno ŘŠ Konzultační hodiny: středa hod Konzultace i písemně přes IS školy Vyhodnocení MPP V tomto školním roce jsme se zaměřili v MPP na tyto oblasti: ZVYŠOVÁNÍ SOCIÁLNÍ KOMPETENCE - rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají orientaci v sociálních vztazích, odpovědnosti za chování a uvědomění si důsledků svého chování splněno: OSV - 1., 3., 5., 6., 7.,8., 9. ročník VZ - 6., 7. ročník VO - 6., 7. ročník ČJ - 4. ročník PRV - 1., 2. ročník POSILOVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ zvyšování schopnosti řešit problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku splněno: OSV - 1., 3., 5. 6., 7.,8.,9. ročník VZ - 6., 7. ročník ČJ - 4., 5. ročník PRV - 2. ročník M - 4. ročník VYTVÁŘENÍ POZITIVNÍHO SOCIÁLNÍHO KLIMATU vytvoření atmosféry pohody a klidu nejen ve vrstevnických skupinách, pocit důvěry, podíl žáků (pracuje Žákovský parlament pod vedením koordinátora učitelka ZŠ a řeší situace s ředitelkou ZŠ, dále mají žáci k dispozici Schránku důvěry v kompetenci ředitelky ZŠ) splněno: Turistika a pobyt v přírodě OSV - 3., 5., 6., 7. ročník 12

13 PRV - 3. ročník ŽP - pracují žáci ročník, předávání podnětů koordinátorovi - řešeno s ŘŠ FORMOVÁNÍ POSTOJŮ KE SPOLEČENSKY AKCEPTOVANÝM HODNOTÁM pěstování právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje splněno: ČJ - 4.,5. ročník OSV - 3., 5., 6. ročník VO - 6., 8., 9. ročník VZ - 6. ročník D ROČNÍK UDRŽENÍ TRADICE CELOŠKOLNÍCH PROJEKTŮ VĚNOVANÝCH SPOLUPRÁCI ŽÁKŮ RŮZNÉHO VĚKU splněno: Mezinárodní olympiáda - 1. stupeň (Polsko) Comenius 72 hodin - projekt ŽP Turistika a pobyt v přírodě Ledová Praha PROJEKTY A AKCE ročník Dopravní výchova - chování v dopravě ročník Den otevřených dveří - akce ŽP, žáci navštívili o velké přestávce spolužáky ve třídách Běláčci Soustředění pěveckého sboru spojené s nocováním ročník Divadelní představení zaměřené na prevenci patologických jevů 3. ročník Beseda se starostou obce ročník Beseda s hasiči ročník Hudbou proti drogám 7. ročník Kyberšikana - beseda - ošetření třídy, kde se vyskytla šikana 5. ročník Tolerance k odlišnostem- program Mgr. Kubíčkové 8. ročník Kyberšikana - kritické myšlení - program školního preventisty 9. ročník Beseda - prevence neplánového těhotenství ročník Akce Žákovského parlamentu 13

14 g),l) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zapojení do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: DVPP školní rok 2014/ IX. Seminář ČŠI -testování eset ČŠI 0,- 2. IX. Písně, hrátky se zvířátky Schola Servis 600,- Prostějov 3. X. Prvky muzikoterapie při práci v MŠ a na Schola Servis 1820,- 1. stupni ZŠ - jednoduchý etnický hudební nástroj Prostějov 4. X. Žák se zrakovým postižením v běžné Systémová podpora 0,- škole inkluzivního vzdělávání UP Olomouc 5. X. Novela zákona o pedagogických RESK Nový Jičín 980,- pracovnících Obec 6. X. Legislativa v oblasti rizikového chování Schola Servis 650,- Prostějov 7. XI. Netradiční výtvarné techniky - NIDV Prostějov 900,- netradiční vánoční ozdoby 8. XI. Konference pro učitele 1. stupně Nakladatelství Fraus 1580,- 9. XI. Asistent pedagoga - psychomotorický Schola Servis 1800,- vývoj dítěte Prostějov 10. XI. Zimní vánoční aranžmá Schola Servis 2250,- Prostějov 11. XI. Jak s dětmi na pozemních komunikacích Besip Jeseník 0,- 12. XI. Kurz asistenta pedagoga Schola Servis 5500,- Prostějov 13. XII. Řešení problémových situací u pohledu NIDV Prostějov 300,- práva 14. XII. Napiš mi individuální vzdělávací plán ZŠ pro žáky se 900,- 14

15 specifickými poruchami učení, SCHOLA VIVA, o.p.s. Šumperk 15. I. Kurz instruktorů školního Centrum pro výuku 1800,- snowboardingu školního lyžování a školního snowboardingu Olomouckého kraje 16. II. Kurz Big Shot od A do Z Davona s.r.o. Králův 720,- Dvůr 17. II. Kurz Stamperia decoupage + Big Shot Davona s.r.o. Králův 720,- Dvůr 18. III. Využívání nového elektronického ČŠI Olomouc 0,- systému InspIS ŠVP 19. III. Využívání nového elektronického ČŠI Olomouc 0,- systému InspIS ŠVP 20. III. Velikonočně dekorativní tvoření Schola Servis 3000,- Prostějov 21. IV. Celostní muzikofiletika a prvky KPS Vsetín 3400,- muzikoterapie ve výchovně vzdělávacím procesu 22. IV. Setkání vychovatelek A_GNOS Bruntál 1780,- 23. IV. Ozbrojený útočník ve škole Policie ČR 0,- 24. IV. Regionální konference projektu Centrum primární 0,- VYNSPI 2 prevence Olomouc 25. IV. Řešení problémových situací z pohledu NIDV Olomouc 730,- práva 26. IV. Bezpečnost ve školách a školských NIDV Olomouc 600,- zařízeních - Minimální standard bezpečnosti 15

16 27. IV. Začleňování žáků s odlišným mateřským META, o.p.s. Opava 400,- jazykem 28. IV. Novela školského zákona RESK Třínec 1000,- 29. IV. Asistent pedagoga - jak nejlépe Schola servis Prostějov 3000,- porozumět dítěti s SPU 30. V. Dětský aerobik ve vyučovacím procesu Centrum celoživotního 950,- MŠ a I. stupně ZŠ vzdělávání MU Brno 31. V. Core training s využitím balančních Centrum celoživotního 950,- úsečí Bossa a Bosu vzdělávání MU Brno 32. V. Kritické myšlení jako nástroj pro PPP a SPC 0,- realizaci lekcí specifické primární Olomouckého kraje prevence 33. XI.- Program Celoživotního vzdělávání UP Olomouc 7400,- VIII. Celostní muzikoterapie VIII. Krajkářský kurz Krajkářská škola 2400,- Vamberk - zřiz. 35. VIII. Rizikové chování na internetu UP Olomouc 634,- 36. VIII. Jak založit čtenářský klub Nová škola o.p.s. 4000,- Praha Další vzdělávání v rámci celoživotního učení: Jeden pedagog studuje Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeden pedagog studuje obor Společenské vědy a výchova k občanství pro 2. stupeň ZŠ v rámci celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jeden pedagog studuje magisterský obor Tělesná výchova a sport na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Jeden pedagog studuje obor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání - Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. 16

17 Jeden pedagog absolvoval Kurz instruktorů školního snowboardingu - Centrum pro výuku školního lyžování a školního snowboardingu Olomouckého kraje. Jeden pedagog studuje obor Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a výchovu k občanství se zaměřením na vzdělávání. V rámci zapojení do projektů se pedagogové zúčastnili následujících vzdělávání: Projekt Comenius - Národní agentura pro evropské vzdělávací projekty - 1 pedagog Projekt globálního grantu OPVK, prioritní osy 7.1. Počáteční vzdělávání a oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání - Střední odborná škola a střední odborné učiliště strojírenské a stavební Jeseník Technika má zelenou (CZ.1.07/1.1.26/ ) - 1 pedagog Projekt Na správné cestě - Asistenční centrum Olomouc (CZ.1.07/1.2.27/ ) - 1 pedagog Kurz Kompetentní třídní učitel základní školy - Schola servis Prostějov - 2 pedagogové Kurz asistenta pedagoga - Schola servis Prostějov - 1 pedagog Kurz instruktorů školního snowboardingu - Centrum pro výuku školního lyžování a školního snowboardingu Olomouckého kraje - 1 pedagog Program Celoživotního vzdělávání Celostní muzikoterapie 1 - Univerzita Palackého Olomouc - 1 pedagog Vzdělávací cyklus Kritické myšlení jako nástroj pro realizaci lekcí specifické primární prevence vzdělávací cyklus - Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje - 1 pedagog Projekt Rozvoj kompetencí pedagogů MŠ (CZ 1.07/1.3.45/ ) - Pedagog pilates techniky pro děti - 1 pedagog ŠD 17

18 h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žákovský parlament Význam parlamentu Žákovský parlament slouží především k zapojení žáků do života školy, podávání návrhů a připomínek, pomoc učitelům při řešení problémů, podíl na tvorbě pravidel vzájemného soužití ve škole a podpora jejich dodržování a předávání informací mezi třídami a spolupráce napříč ročníky Hlavní činnosti Řešení návrhů a připomínek žáků Hodnocení vánoční výzdoby tříd Vyhlášení Halloweenského dne a Dne otevřených dveří Organizace Vánoční diskotéky, Vánočního turnaje v kapitánské vybíjené, Valentýnských vzkazů, Rozloučení se školním rokem Zapojení do projektu 72 hodin Ruku na to! Pomoc při sběru plastu a papíru, při sběru elektroodpadu V letošním školním roce členové žákovského parlamentu zorganizovali nebo se zúčastnili několika akcí. V úvodu školního roku proběhla ve ročníku volba nových členů žákovského parlamentu. V září zahájil parlament činnost společným nocování, při němž se členové seznámili s chodem parlamentu, jeho pravidly, zvolili si předsedu, místopředsedu a mluvčího. Hlavním cílem nocování bylo vytvoření celoročního plánu činnosti. V září také sesbírali odpadky mezi autobusovými zastávkami Adolfovice Mlýnky a Domašov Kostel a zároveň v okolí školy. Tuto akci zopakovali v průběhu roku ještě několikrát, dle potřeby. V říjnu se již podruhé zapojili do akce 72 Hodin- Ruku na to!, při níž se dobrovolníci z celé ČR pouští do aktivit, které pomohou druhým, přírodě nebo okolí. V letošním roce byl ve spolupráci s obecním úřadem pro tento projekt vybrán Hřbitov sovětských zajatců v Borku. Během tohoto měsíce pomohli členové parlamentu při prvním kole Sběru elektroodpadu. Na konci října uspořádal parlament Halloweenský den, kdy se při příležitosti tohoto amerického svátku převlékli žáci školy za nejrůznější strašidelné postavy. V prosinci čekaly na členy parlamentu hned čtyři akce. Nejprve se zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus, kdy na Vánočním jarmarku prodávali reklamní 18

19 předměty. Výnos této sbírky byl určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení. V předvánočním čase uspořádal parlament pro žáky I. stupně Vánoční pyžamovou diskotéku. Jako tradičně proběhlo také Hodnocení vánoční výzdoby tříd. Poslední den před prázdninami uspořádali členové parlamentu pro žáky II. stupně Turnaj v kapitánské vybíjené. V lednu se uskutečnila Miss 2015, při níž byla z přihlášených děvčat zvolena nejvšestrannější dívka školy. I v letošním roce vyrobili členové žákovského parlamentu valentýnskou schránku, do níž mohli žáci školy vhazovat své vzkazy, které následně vyvěsil parlament na společnou Valentýnskou nástěnku. V březnu byl uspořádán celoškolní Ping-pongový turnaj. Při příležitosti Dne učitelů uspořádal parlament Volbu nejoblíbenějšího učitele naší základní školy. Členové obešli s volebními urnami všechny třídy a připravili pro výherce odměnu. V dubnu pomohl parlament při Sběru papíru a plastu. V květnu se uskutečnil Den otevřených dveří, kdy měli žáci školy jedinečnou příležitost navštívit o velké přestávce třídy starších či mladších spolužáků. Před poslední velkou akcí byli členové žákovského parlamentu za celoroční činnost odměněni SRP ZŠ výletem na Lesní bar. Na závěr školního roku byl uspořádána akce Rozloučení se školním rokem. Akci určenou pro rodiče i prarodiče tvořila série hudebních či tanečních vystoupení. V průběhu celého školního roku byli členové parlamentu bodově hodnoceni za účast na jednotlivých akcích a celkovou aktivitu. Během slavnostního zakončení školního roku byla nejaktivnější člence žákovského parlamentu předána odměna. Aktivity školy v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Celoškolní akce: - sběr papíru a plastů, - podzimní jednodenní pobyt třídních kolektivů v přírodě, - přírodovědecká korespondenční soutěž v obou kolech byla naše škola velmi úspěšná v kategorii II., III. i IV, vždy jsme stáli na stupni vítězů, práce byly zpracovány různými výtvarnými technikami, - projekt Recyklohraní - sběr elektroodpadu organizovaného firmou Elektrowin - škola nasbírala 12 bagů starých nepotřebných elektrospotřebičů - dále proběhl v sběr mobilních telefonů v rámci soutěže Věnuj mobil, organizovaného firmou Asekol - nasbíráno 30 mobilních telefonů 19

20 - v rámci projektu plnili také někteří žáci úkol zvaný Black outˮ vyzkoušeli si, jaké to je péct a vařit bez el. proudu - Projekt 72 hodin - Ruku na to! - akce žákovského parlamentu, který se zapojil úklidem Hřbitova sovětských zajatců v Borku - soutěž Střediska volného času DUHA Jeseník Zlatý list- tým mladších žáků se umístil na druhém místě a tým starších žáků obsadil 6. místo - akce "Každý den s vámi - O odpadech všichni a společně" - akce pořádaná TS Jeseník byla zaměřena na ekologickou výchovu a třídění odpadů - členové žákovského parlamentu uklízeli okolí školy v rámci projektu Všechno v mém životě souvisí se žáci zúčastnili exkurze na Floře Olomouc, v centru ekologických aktivit - Sluňákov Akce jednotlivých tříd: - spolupráce s LČR - projekt Lesní pedagogika, - projekt Ovoce do škol, - exkurze na Hvězdárně v Jeseníku, - preventivní program Zdravé zuby, - projekt Planeta Země 3000 Východní Afrika, kolébka lidstva - úklid okolí školy převážně druhý stupeň, - exkurze ve Vlastivědném muzeu v Jeseníku Spirála času Země, fauna a flora Jesenicka - vysazení stromu devátý ročník - soutěž Přírodovědný KLOKAN - zvířecí den v 5. třídě - výstava - Mým osudem je les - v hodinách VV a ČSP pracovali žáci i s přírodninami, s recyklovaným materiálem - žáci z kroužku Mladých hasičů se ve spolupráci s LŘ podíleli na sběru odpadů a čištění lesa Žáci celé školy jsou vedeni k třídění odpadu nejen sběrem papíru, plastů a elektroodpadu, ale i rozmístěním kontejnerů, které jsou po celý rok na chodbách školy. Školní družina -během roku použila při svém tvoření spoustu recyklovaných materiálů a po celý rok sbírala plastová víčka na obnovu zámeckých hodin v Javorníku. 20

21 Škola usiluje o výchovu dětí k toleranci a pomoci druhým. Již několik let zasílá finanční prostředky na pomoc africké škole Kirikou ve městě Conakre v Guinei.Tyto prostředky jsou získávány sběrem papíru, plastů, prodejem dětmi namalovaných pohlednic rodičům a hostům při Vánočním jarmarku nebo při Rozsvícení vánočního stromu a také finančními dary od zaměstnanců školy. Letos se do aktivit, které dělali radost druhým, také významně zapojila družina akcemi: Větrníkový den, Daruj rifle daruješ práci invalidům! Některé významné akce školy: Září volby do školního parlamentu, pobyty tříd v přírodě, Zátopkova štafeta, Den bezpečnosti, MH závod v požární všestrannosti, účast na akci Každý den s vámi - O odpadech všichni a společně", Běláčci se zúčastnili Jesenických dožínek, Táhneme za jeden provaz, projekt Comenius návštěva Litvy, projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Olomouckém kraji Říjen beseda se pisovatelkou Petrou Braunovou, CocaCola cup, Pohár Josefa Masopusta, Halloweenský týden, Rozsvěcení dýní, Přírodovědný klokan, Projekt 72 hodin Ruku na to! Listopad zahájení JFL, úklid okolí školy, Peter Black anglické divadlo, návštěva výstavy Mým osudem je les, projekt Comenius návštěva Španělska, prezentace středních škol a učilišť, Think cup, Přírodovědná korespondenční soutěž, projekt Chci být instalatér nebo zedník, basketbal okresní finále, JFL, Loučenská vločka DPS Běláčci, nocování se sborem, školní kolo Dějepisné olympiády, projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Olomouckém kraji, prezentace Gymnázia Jeseník, florbal - okresní kolo, jazyková soutěž v Aj Prosinec školou chodil Mikuláš, Vánoční jarmark, vánoční pyžamová diskotéka, vánoční kapitánská vybíjená, plnění úkolu Black out, vánoční besídky, zápas v basketbale - žáci proti rodičům, návštěva Hotelové školy V. Priessnitze,Vánoční koncert ŽPS a Běláčků Leden JFL starší žáci, mladší žáci, soutěž v Hula Hop, zápis do 1. třídy, okresní kolo Dějepisné olympiády, soutěž Věnuj mobil,florbalové soustředění, projekt Tajemství malé knihovny, Think blue cup krajské kolo, soutěž MISS, Ledová Praha, projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Olomouckém kraji 21

22 Únor lyžařský výcvik, zahájení výuky plavání, Hula hop, JFL, Valentýnská nástěnka, okresní kolo Zeměpisné olympiády, loutkové představení Kašpárkův svět Březen projekt Comenius návštěva Itálie, okresní kolo Anglické olympiády, Přírodovědná mkorespondenční soutěž 2. kolo, silový víceboj, uzlová štafeta, JFL, florbalový turnaj a miniturnaj, ping pongový turnaj, Pythagoriáda, Matematický KLOKAN, školní kolo Helpíkův pohár, recitační přehlídka 1. stupně, fotbalový turnaj mladších žáků, okresní kolo ve florbale 1. stupně, zvířecí den 5. třída, volba nejoblíbenějšího učitele, Formela cup, florbalový turnaj v Přerově Duben sběr elektrospotřebičů, okresní kolo matematické olympiády, Běláčci natáčení s ČT, recitační soutěž, Zlatý list, Planeta Země 3000 Východní Afrika, kolébka lidstva, JFL, okresní kolo ve vybíjené chlapci, dívky, McDonald cup, soutěž MH, natáčení s ČT footbag, projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Olomouckém kraji Květen nábor ZUŠ, zkouška znalostí DV žáků 4. ročníku, projekt Dopravní výchova I. stupeň, školní výlety, projekt Comenius návštěva šesti zemí u nás, Helpíkův pohár okresní kolo,vysazení stromu 9. ročník, soutěž MH, besedy (2. stupeň) prevence HPV, neplánovaného těhotenství, poruchy příjmu potravy, alkoholismus, 1. a 2. třída beseda s Jiřím Fixlem, akce parlamentu Den otevřených dveří, olympiáda pro žáky I. stupně Červen - cyklistická časovka, školní výlety, obhajoby absolventských prací, exkurze hvězdárna a Vlastivědné muzeum v Jeseníku (5. třída), Vlastivědné muzeum v Jeseníku 9. třída, dopravní soutěž šestých ročníků, přijetí žáků 9. ročníku starostou obce, výlet školního parlamentu, ukončení projektu Tajemství malé knihovny, ukončení Ligy MH, projekt Dopravní výchova II. stupeň, atletika 1. stupně, vítání občánků, vystoupení v klubu důchodců, zvoneček, rozloučení se školním rokem akce ŽP Sportovní úspěchy: - atletika 1. stupně žák 3. ročníku 2. místo, celý tým 3. místo - liga MH mladší 1 místo, starší 6. místo - dopravní soutěž žák 6. ročníku 1. místo - Jesenická florbalová liga, mladší žákyně 2. místo - florbalový turnaj v Přerově ( třída) 2. místo - okresní kolo ve florbale 1. stupně 1. místo - silový víceboj tým dívek 3. místo 22

23 - Think blue cup - 1. stupeň 1. místo v okrese, 2. místo v kraji - basketbal okresní finále děvčata 2. místo - Táhneme za jeden provaz 3. místo Další úspěchy: - Přírodovědná korespondenční soutěž 1. kolo kategorie 3. místo v týmech kategorie dvě 1. místa v týmech, 2. místo v týmech, tři 3. místa v týmech kategorie 1. a 3. místo v týmech - Přírodovědná korespondenční soutěž 2. kolo kategorie 2. místo tým, 3. místo jednotlivec -žákyně 4. ročníku kategorie dvě 1. místa v týmech, dvě 2. místa v týmech, jedno 3. místo v týmech, 1. místo v jednotlivcích- žákyně 6. ročníku, 2. místo v jednotlivcích - žákyně 6. ročníku - Matematický KLOKAN kategorie Cvrček žák 4. ročníku - 1. místo, 2. místo v kraji kategorie Kadet žák 8. ročníku - 2. místo - matematická olympiáda okresní kolo žák 6. ročníku 3. místo - anglická olympiáda okresní kolo žák 8. ročníku 3. místo - zeměpisná olympiáda okresní kolo žák 6. ročníku 3. místo - soutěž Zlatý list mladší žáci obsadili 2. místo. Velký úspěch měli Mladí hasiči Za velký úspěch škola považuje pokračování v projektu Comenius. V projektu škola spolupracovala se školami z Polska, Litvy, Itálie, Rumunska, Španělska a Turecka. Komunikace s veřejností www stránky Na adrese umístěn informační systém školy. Tento systém má dvě základní části. První část je volně přístupná všem návštěvníkům, kteří zde mohou najít především informace o činnosti školy, o zájmových útvarech, o akcích pořádaných školou nebo akcích, kterých se žáci školy účastní. Nechybí ani formulář, který umožňuje na školní mailovou adresu zaslat jakoukoliv zprávu. Za zmínku jistě stojí také to, že zde návštěvníci mohou najít odkazy na stránky, které vytvořili učitelé školy, na kterých je možnost procvičovat probírané učivo. Jsou tu také odkazy na stránky 1. a 2. třídy a odkazy na stránky některých zájmových útvarů. 23

24 Prostřednictvím těchto stránek veřejnost i rodiče dostávají množství potřebných informací. Druhá část je přístupná učitelům, žákům a rodičům po přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla. Po přihlášení je zpřístupněna elektronická žákovská knížka. Tato žákovská knížka poskytuje žákům a rodičům stejné informace jako klasická papírová ŽK. Žáci, kteří doma nemají přístup kinternetu,dostávají od třídních učitelů týdenní papírové výpisy z této žákovské knížky. Kromě žákovské knížky se po přihlášení nabízí možnost komunikovat prostřednictvím zpráv mezi učiteli a žáky, učiteli a rodiči a také mezi učiteli navzájem. Tato komunikace je všemi hojně využívána a pomáhá řešit hodně problémů bez toho,aby rodiče museli přijít do školy. Rodiče a učitelé mají možnost, při každém novém záznamu do ŽK, nechat se informovat pomocí SMS, což jim umožňuje mít stále přehled o aktuálním stavu žákovské knížky. V obci mají děti možnost navštěvovat oddíl kopané, florbalu a také místní knihovnu, žáci měli možnost rozvíjet své zájmy i talent v rámci odpoledních aktivit s vyučujícími. Zapojují se do akcí obce např. Jesenické dožínky, hasičské soutěže, Den dětí spojený s kácením Máje, úklid lesních cest a lesa. Školní družina Tři oddělení byla naplněna počtem 30 žáků, především žáky ročníku. Provoz probíhal ve dvou kmenových učebnách a učebně estetické výchovy, využívány byly i další učebny a tělocvična. K pobytu venku je k dispozici školní hřiště, hřiště MŠ a parčík před školou. Výchovná činnost ve školní družině probíhá v souladu s ŠVP a Obsahem příležitostných činností pro daný rok. Viz. Uskutečněné akce ŠD ve školním roce 2014/2015. Program ve školní družině je doplňován programem SRP ZŠ, žákovského parlamentu a místní knihovny. V letošním roce vychovatelky ŠD získaly sponzorský dar od Onrstroj Ondřejovice, který byl využit na zmodernizování a dovybavení společenských her, pořízení pomůcek pro kreativní výtvarné činnosti (BIG SHOTI, žehličky na enkaustiku,..) a pořádání kurzů korálkování pro žáky ŠD. 24

25 Obec m také přispěla na akce ŠD nocování (výlet na elektrárnu Dlouhé stráně a nocování s Andersenem), výlet do zahraničí Polsko TULOWICE na akci zdobení kraslic. V rámci ŠD byl nabídnut již tradiční kroužek Paličkování, který navštěvovalo 22 žáků. Akce školní družiny Zahájení celoroční hry Městečko Místo kde žiji, Ježci, Sběr víček na opravu zámeckých hodin, Záložky do knihy, Vymysli vlastní znak (návrh, výroba), Ulice - zábavné odpoledne, Vyrob číslo na dům, Nocování - návštěva a exkurze obecní úřad a hasičská zbrojnice v obci, Drakiáda, Návrh poštovní známky, Balení balíků, Beseda s paní pošťačkou, Hra na poštu, Pečení perníčků, Návštěva pošty v Jeseníku, Návrhy na balicí papír, Výstava balících papírů, Soutěž o nejhezčí pokladní, Výroba větrníků, Zdobení perníčků, Větrníkový den celorepubliková akce (článek v Jesenickém týdeníku), Návštěva restaurace u Julka, Nácvik scénky,pěvecká soutěž, Vánoční dílničky- při jarmarku, Návštěva umělce, Návštěva knihovny, Bazar hraček Výstava hraček, Vypouštění Balónků s přáním Ježíškovi -celorepubliková akce (článek v Jesenickém týdeníku a místním zpravodaji), Kurz korálkování I., Vánoční besídky, Tři králové, Výroba dárků pro prvňačky, Beseda s úředníkem banky, Korálkování II., Návštěva Vodní tvrze v Jeseníku, Návrh městské peníze, České peníze, Hry o mincích, Výroba pokladniček, Stavby banky, Kreslení školy, Korálkování III., Masopust karneval, Velikonoční tvoření, Jarní tvoření, Moje nejoblíbenější knížka výstava, Výroba obalu na knihu, Beseda s knihovnicí, Výlet do Polska článek v Jesenickém týdeníku, Návštěva v archivu a knihkupectví v Jeseníku, Korálkování IV., Nocování s Andersenem článek v Jesenickém týdeníku, Výlet do Jeseníku, Jízdní kolo, Plavecká štafeta celorepubliková akce, Daruj rifle celorepubliková charitativní akce, Dopravní hrátky, Beseda se zdravotníkem, Korálkování V., Dárky pro maminky, Exkurze do kadeřnictví, Exkurze ke kováři, Beseda s kominíkem, Šneččí závody, Vycházka do zahradnictví, Beseda s pánskou krejčí, Týden o kováři a kominíkovi. Fotbalový turnaj, Výroba dárků pro deváťáky, Pětiboj, Pohybové hry, Beseda se sportovcem. Celkem bylo 72 akcí a účastnilo se celkem 2501 žáků 25

26 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Česká školní inspekce v tomto školní roce školu nenavštívila. j) Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy jsou samostatnou přílohou výroční zprávy. Úpravy ve škole Součástí školy je mateřská škola, která byla dnem přestěhována do nově vybudovaných oddělení v budově základní školy a v letošním roce vybavena interaktivní tabulí. Všechny učebny jsou vybaveny interaktivními tabulemi, novým nábytkem byla vybavena jedna učebna. V rámci zvýšení zabezpečení školy byl vytvořen nový zabezpečovací systém všech hlavních vchodových dveří - hlavní vchod, vchod do mateřské školy vchod do školní kuchyně systémem videotelefonů. Kvůli zlepšení teploty při vstupu hlavním vchodem byly vybudovány ještě jedny vstupní dveře. Stále chybí kvalitní sportoviště pro žáky základní školy a venkovní odpočinková plocha pro školní družinu. k),m) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Úspěšné programy 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Vyhlašovatel: MŠMT, Název projektu: Ianua Linguarum Reserata CZ.1.07/1.1.00/ poskytovatel: The Britisch Council - pobočka Česká republika - zajištění mluvčího anglického jazyka, který pomáhal se zaváděním metody CLIL do výuky se zvyšováním jazykové vybavenosti žáků a učitelů 2. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb Program Partnerství škol Comenius projekt téma The seasons EUR na období Projekt Environmentální výchova a průřezová témata na klíč aneb Evvoluce Ochrana fauny ČR, Centrum ekologické výchovy v Táboře 26

27 4. Projekt PlaNETa dětí - projekt Centre for Modern Education ve spolupráci s Českou televizí a neziskovými organizacemi Job a Erudis 5. Pomáháme dětem v Africe - Kampaň lidské podpory Humanistického centra Dialog - probíhá od roku V rámci tohoto projektu děti MŠ a žáci školy vyráběli vánoční pohlednice - prodejem získali 1550,- Kč, žáci ZŠ sbírali papír a plasty - získali 3500,- Kč. 6. Technika má zelenou - CZ.1.07/1.1.26/ projekt pro zvýšení zájmů o technické předměty - SOŠ stavební a strojní Jeseník 7. Na správné cestě - CZ.1.07/1.2.27/ projekt pro zvýšení zájmu o technické obory zaměřený na sociálně znevýhodněné žáky - SOŠ stavební a strojní Jeseník 8. Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji - SOŠ stavební a strojní Jeseník 9. Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Název projektu: Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka s podporou MŠMT v rámci rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti - ve spolupráci s Místní knihovnou Bělá pod Pradědem - listopad červen Projekt Vlády ČR a MŠMT Název projektu: Ovoce do škol - určen pro ročník 11.Celoplošný výukový program ZDRAVÉ ZUBY 12.MŠMT Rozvojový program: Na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním 13 Čtení pomáhá - projekt na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti 14. ELEKTROWIN ekologický projekt: Ukliďme si svět 15 Lesy České republiky ekologický projekt: Lesní pedagogika 16 Průvodce světem techniky - CZ.1.07/1.3.00/ projekt technického vzdělávání pro MŠ - zahájení Asistenční centrum, a.s. a Česká kosmická kancelář o.p.s. 27

28 17.Společně za úspěchem - CZ.1.07/1.1.00/ projekt Města Jeseník pro žáky ohrožené školním neúspěchem 18 Jeden svět na školách - projekt společnosti Člověk v tísni 19.EKO-KOM, a.s projekt: Tonda obal na cestách 20. Pedagogická knihovna J.A.Komenského projekt: Záložka do knihy spojuje školy 21. Chci být instalatérem nebo zedníkem - CZ.1.07/1.1.26/ projekt SOŠ a SOU Jeseník 22. Schola Servis Prostějov projekt: Kompetentní učitel základní školy 23. Projekt Celé Česko čte dětem 24. M-CENTRUM Brno pobočka Šumperk projekt Vzdělávání na venkově - semináře pro občany obce - CZ.1.07/3.1.00/ MŠMT - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva 56 -zaměřená na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků - využity šablony Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, Zahraniční jazykové kurzy pro učitele, Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky - CZ.1.07/1.1.00/ Neúspěšné programy 1. Rozvojový program MŠMT Program: Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru - zakoupení PC počítačů pro zrakově postižené 2. NADACE ČEZ Oranžová učebna - modernizace učebny fyziky ke zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků 3. NADACE ČEZ Školní kuchyňka 4. NADACE ČEZ Učebna hudební výchovy 5. NADACE ČEZ Plaváním ke zvýšení tělesné zdatnosti a zlepšení zdraví žáků 28

29 6. NADACE ČEZ Do školy i ze školy, na kole i pěšky vždy bezpečně 7. NADACE ČEZ Dopravní hřiště 8. MŠMT Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce NADACE ČEZ Pohybem proti obezitě - výcvik lyžování Školní projekty: Absolventské práce žáků 9. ročníku probíhá 6. rokem, je zařazen do ŠVP Napříč školou zaměřen na rozvoj spolupráce a empatie Tajemství malé knihovny - projekt 3. ročníku ve spolupráci s MK m) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Školská rada schválila Školní řád a Pravidla hodnocení prospěchu, výsledků vzdělávání a chování, zásady sebehodnocení žáků na školní rok 2014/2015, úpravy učebního plánu ŠVP na rok 2014/ schválila výroční zprávu za školní rok 2014/2015. Proběhly volby zástupců do školské rady z řad pedagogických pracovníků a z řad zákonných zástupců žáků a byl jmenován zástupce zřizovatele svolala ředitelka školy zasedání nové školské rady, na které byla zvolena předsedkyně a členové si dohodli způsob komunikace mezi sebou. Odborová organizace ve škole nepracuje Spolupráce s jinými organizacemi Obecní úřad Bělá pod Pradědem velmi dobrá spolupráce, vzájemná informovanost, časté kontakty 29

30 SRP ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem funkční velmi dobrá spolupráce, pomoc rodičů při školních akcích, samostatné pořádání dalších akcí, finanční podpora některých aktivit Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov - zřízení střediska pro výuku žáků PČR besedy pro žáky, akce IZS LČR besedy pro žáky, Lesní pedagogika PPP Jeseník spolupráce při práci s problémovými a integrovanými žáky SPC Mohelnice, SPC Šumperk, SPC Olomouc spolupráce při práci s integrovanými žáky Ústav pro studium totalitních režimů - Praha Středisko DUHA účast na akcích Muzeum Jesenicka účast na akcích Základní škola Tulowice (Polsko) partnerská škola Nakladatelství Fraus partnerská škola Občanské sdružení Tvořivá škola spolupráce Občanské sdružení Život dětem Obecní knihovna Bělá pod Pradědem Okresní hospodářská komora - burza k výběru povolání Úřad práce Jeseník - volba povolání CHKO Jeseníky Hnutí Brontosaurus Jeseník Technické služby Jeseník Dobrovolní hasiči Bělá pod Pradědem Ženský pěvecký soubor Bělá pod Pradědem 30

31 Samostatné přílohy: 1 Příloha č. 1 Získávání podkladů k výroční zprávě o činnosti školy 2. Příloha č. 2. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 3. Příloha č. 3 Vyřizování stížností, oznámení, podnětů školní rok 20014/ Příloha č. 4 Základní údaje o hospodaření Zdroje: Zpráva ICT Zpráva PK I. stupeň Zpráva PK II. stupeň Zpráva ŠD Zpráva ŽP Zpráva VP Zpráva MP 31

32 Příloha č. 1 Získávání podkladů k výroční zprávě o činnosti školy Ředitelkou školy byl sestaven tým pro získávání podkladů a vypracování výroční zprávy Pracovní zařazení Ředitelka školy Sledovaná oblast hodnocení (kompetence) Základní údaje o škole, údaje o zápisu k povinné školní docházce, rozhodnutí DVPP Personální podmínky Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Zástupce ředitele Základní údaje o škole školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Průběh vzdělávání Výchovný poradce Údaje o přijímacím řízení na SŠ, kariérní poradenství Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami Metodik prevence Prevence sociálně patologických jevů Metodik koordinátor ICT Podmínky pro výuku ICT, úroveň výuky, výužívání učebny ICT Komunikace s veřejností www. stránky 32

33 Koordinátor ŠVP Koordinátor ŽP Koordinátor EVVO Předsedové PK Vychovatelky ŠD Účetní školy Změny ŠVP Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Základní údaje o hospodaření školy Termín odevzdání podkladů

34 Příloha č. 2 k výroční zprávě o činnosti Základní školy a Mateřské školy Bělá pod Pradědem, příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM a) počet podaných žádostí o informace: 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí. 0 c) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: 0 d) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: 0 34

35 Příloha č. 3 Vyřizování stížností výroční zpráva školy Vyřizování stížností, oznámení, podnětů školní rok 20014/205 1 Stížnosti proti rozhodnutím ředitele školy podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Stížnosti proti podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání. Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání Stížnosti v oblasti pracovněprávních vztazích. Datum Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil podání

36 36

37 37

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva 2012-2013

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2012-2013 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva 2010-2011

Výroční zpráva 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, okres Jeseník Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2010-2011 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, okres Jeseník Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě dne

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova

Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 2015. pracoviště Slovákova Roční realizační plán EVVO školní rok 2014 pracoviště Slovákova Termín/perioda Název/ akce/téma/forma Cílová skupina Akci koordinuje Schůzka metodických pedagogové vedoucí MS a PK sdružení a předmětových

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva 2007-2008

Výroční zpráva 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem, okres Jeseník Adolfovice 170, 790 01 p. Jeseník Výroční zpráva 2007-2008 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické radě

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní školu, IZO: 108047610 b) Školní družinu a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovnu,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

1. Zaměření školy profilace.

1. Zaměření školy profilace. Název školy: ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova376, okres Vsetín, příspěvková organizace 1. Zaměření školy profilace. Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole

Výroční zpráva. Základní škola Holice, Holubova 47. Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 1.Základní údaje o škole Výroční zpráva Za období od 1.9. 2006 do 30.6. 2007 Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více