Nabídka volitelných předmětů pro třetí ročník a septimy, šk. r. 2012/2013 (první volitelný předmět - dvouletý)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka volitelných předmětů pro třetí ročník a septimy, šk. r. 2012/2013 (první volitelný předmět - dvouletý)"

Transkript

1 1 Nabídka volitelných předmětů pro třetí ročník a septimy, šk. r. 2012/2013 (první volitelný předmět - dvouletý) Kaţdý student musí zvolit jeden volitelný předmět. Budete volit pořadí nabízených předmětů. Pokud není u semináře uvedeno konkrétní jméno, bude předmět vyučovat kterýkoli aprobovaný učitel dané předmětové komise. Seminář z deskriptivní geometrie... 2 Seminář a cvičení z matematiky... 2 Seminář z dějepisu I Seminář z dějepisu II Společenskovědní seminář... 3 Seminář ze zeměpisu... 4 Seminář z programování... 5 Seminář a cvičení z chemie... 5 Seminář a cvičení z biologie... 5 Seminář z anglického jazyka... 6 Seminář z francouzského jazyka... 6 Seminář ze španělského jazyka... 7 Seminář z německého jazyka... 7

2 2 Seminář z deskriptivní geometrie Mgr. Kamil Štěpán Předním úkolem deskriptivní geometrie je připravit ţáky na vysokoškolské studium těch oborů, kde budou potřebovat dobrou prostorovou představivost a základy zobrazovacích metod, při studiu technických a uměleckých oborů (architektury, průmyslový design ). Rovnoběţné kolmé zobrazování na jednu průmětnu (kótované promítání). Rovnoběţné kolmé zobrazování na dvě k sobě kolmé průmětny (Mongeovo promítání). Kolmá axonometrie. Konstrukce kuţeloseček. Afinita a kolineace. Afinita a kolineace mezi kruţnicí a kuţelosečkami. Seminář a cvičení z matematiky - prohloubení středoškolského učiva - komplexní čísla - diferenciální a integrální počet - systematizace a opakování učiva Seminář z dějepisu I. Mgr. Vojtěch Vlček 1. rok Dějiny a kultura středověké a novověké Evropy Specifika středověku, pojetí času, prostoru ve středověku Politické dějiny Evropy ve středověku se zaměřením na obvykle neprobírané oblasti (Polsko, Uhry, Skandinávie, Španělsko, Balkán atd.); Významní panovníci středověké Evropy Společnost (šlechta, měšťané, církev, venkované) Rytířství, rytířské řády /Mnišské řády, kláštery Hereze, kacíři, inkvizice; Čarodějnické procesy Nomádi (Avaři, Maďaři, Tataři, Vikingové), Ţidé Víra, úloha křesťanství, pověry, Nekřesťanské mytologie (Baltové, Vikingové, Slované) Cestování, zábava a volný čas Zámořské plavby, Reformace, 30. letá válka Významné revoluce novověku- Anglie, Nizozemí, USA, Velká francouzská revoluce Kaţdodenní ţivot, rodina (postavení muţe, ţeny, dítěte), manţelství, sexualita Vzdělání (kláštery, univerzity, významné osobnosti), věda, vynálezy, technický pokrok Hospodářství a ekonomika Právo (soudní praxe, zákoníky, mučení) Lidé na okraji společnosti (ţebráci, prostitutky, lupiči) Umění (hudba, malířství, sochařství, architektura) 2. rok Světové dějiny 20. stol., vybrané kapitoly z československých dějin I. světová válka a její výsledky a její důsledky Autoritativní reţimy (Pobaltí, Rakousko, Portugalsko)

3 3 Nacismus, jeho učení (rozbor díla Mein Kampf), srovnání s fašismem, osobnosti Totalitní reţim v SSSR, Fašismus v Itálii Koncentrační tábory- nacistické, sovětské (Gulag) Občanská válka ve Španělsku Kultura a umění ve 20. století Druhá světová válka, Protinacistický odboj, Protektorát Genocidy 20. století a ţidovská genocida (Holocaust) Vyostřování vztahů mezi Západem a SSSR a jeho spojenci (Studená válka) Vznik komunistických reţimu v zemích stř. a vých.evropy Komunistický teror v Československu (politické procesy, perzekuce, kolektivizace ad.) Pokusy o reformu v sovětských satelitech (Maďarsko 1956, ČSR 1968, Polsko) Rozpad koloniální soustavy- Válka ve Vietnamu, v Koreji, Kambodţa za Pol Pota Arabsko izraelský konflikt, Válka Irák-Irán, Občanská válka v Jugoslávii Rasismus a lidská práva v USA Významné osobnosti 20. století Práce s mapou, dobovými dokumenty, s filmovými dokumenty, internetem, testy na příj. zkoušky. Poţadavkem klasifikace je referát, vypracování projektu z českých nebo světových dějinobvykle kolektivní práce, nebo sepsání seminární práce. Seminář z dějepisu II. Mgr. Dagmar Štensová Problematika učiva historie, na které v hodinách tzv. nezbyl čas, vychází se ze zájmu studentů, zapojení do projektů a do Studentské odborné činnosti ( SOČ) návštěva muzea základy muzejnictví exkurze do archivu v Ostravě judaismus exkurze do Kulturního a vzdělávacího centra Ţidovského muzea v Praze workshopy, návštěva nejvýznamnějších památek v Praze historie ve filmu- nejvýznamnější filmová díla, která vznikla na základě historických událostí Studenti jsou spolutvůrci programu semináře. (podklady pro klasifikaci referát, seminární práce, popř. práce SOČ) Společenskovědní seminář Obsahová náplň semináře je zaměřena na rozšíření základních vědomostí společenskovědních oborů, především v oblasti psychologie, sociologie, teorie státu a náboţenství. Psychologie: Různé stavy vědomí, podvědomí. Snění, výklad snů, archetypy. Představitelé hlubinné psychologie S.Freud, A.Adler, C.G.Jung. Osobnost v náročných ţivotních situacích, duševní zdraví, duševní nemoci. Aplikovaná psychologie vyuţití psychologie v praxi.

4 4 Sociologie: Problémy ţivotního stylu, volného času a problémy mládeţe. Některá z oblastí praktické sociologie módy, rodiny, ţivotního prostředí. Sociální deviace rasismus, terorismus, vandalismus, kriminalita, prostituce a různé formy závislostí. Teorie státu: Vývoj ústavnosti, porovnání ústav ČR, USA, VB a Francie. Politické systémy USA, VB, Francie, Itálie, Ruska a další. Politické strany a jejich programy. Náboţenství: Historie náboţenství, vývoj a porovnání východních a západních náboţenství. Judaismus, Křesťanství, Islám, Buddhismus, Hinduismus. Náboţenské sekty. Úprava vztahu státu a církve v České republice. Seminář ze zeměpisu Mgr. Gabriela Milatová Seminář bude zaměřen na doplnění a rozšíření učiva zeměpisu tak, aby jeho absolventi snáze zvládali maturitní zkoušku ze zeměpisu. Zároveň bude připravovat ţáky k dalšímu studiu na vysoké škole. Náplň semináře bude zaměřena především na tato témata: Obecný fyzický zeměpis Rozšíření učiva o jednotlivých fyzickogeografických sférách Kartografie Historie a současnost oboru GIS jejich vyuţití Tématické mapy a jejich vyuţití Praktické procvičování základů kartografie Geografie obyvatelstva a sídel Počet a rozmístění obyvatelstva na Zemi Růst počtu obyvatelstva a jeho prognózy Sídla, urbanizace a suburbanizace Politický zeměpis Nezávislé státy a závislá území Enklávy a enklávy Mezinárodní organizace a seskupení států Geografie světové ekonomiky Sektory světového hospodářství Vývoj soc.-ek. sféry Geografie zemědělství, průmyslu a dopravy Trvale udrţitelný rozvoj Globální problémy lidstva Ochrana a tvorba ţivotního prostředí a jeho znečištění Přelidnění

5 5 Problémové oblasti současného světa Geografie vybraných regionů světa Součástí výuky budou také základy praktického zeměpisu a exkurze či terénní cvičení. Seminář z programování Mgr. Michal Matuška Webové stránky jazyk XHTML. Kaskádové styly CSS. Programování v jazyce PHP. Cykly. Podmínky. Funkce. Úprava obrázků GD knihovna. Databáze MySQL. Objektově orientované programování. JavaScript. Seminář a cvičení z chemie Mgr. Petra Skupinová Analytická chemie Výpočty a reakce v analytické chemii a) Kvantitativní analytická chemie - příprava roztoků, činidla, vzorky - důkazové reakce kationtů - důkazové reakce aniontů - známý vzorek kationtů - neznámý vzorek aniontů - neznámý vzorek kat. i aniontů vedle sebe. b) Kvantitativní analytická chemie - příprava roztoků, výpočty - váţková analýza - odměrná analýza - analýza organických látek. Seminář a cvičení z biologie Biologie člověka fylogeneze a ontogeneze člověka

6 6 fyziologie soustav rozmnoţování člověka, výchova k rodičovství Genetika molekulární genetika Mendlovy, Morganovy, H-W zákony mutace (genové, chromozómové a geonomové) šlechtění rostlin a ţivočichů Vznik a vývoj ţivých soustav názory na vznik ţivota obecné zákonitosti biologické evoluce evoluce člověka Fytogeografie a zoogeografie Etologie Součástí výuky v semináři budou také odborné exkurze a praktická biologie. Seminář z anglického jazyka Rozvoj řečových dovedností a mluvní pohotovosti. Konverzace - rozšíření slovní zásoby kaţdodenních tematických okruhů. Nácvik písemné strukturované práce příprava na státní maturitní zkoušku Tematické okruhy - zájmy, přátelé, film, divadlo, cestování, zdraví a nemoci, hudba a výtvarné umění, výběr povolání, popis a charakteristika osoby, doprava a dopravní prostředky, cestování, počasí a roční doby, sdělovací prostředky, problémy mladých lidí, ţivotní prostředí, zdravý ţivotní styl, stravování, sluţby. Nácvik a zdokonalení poslechu s porozuměním. Nácvik strategií ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky. Práce s textem originální novinové a časopisecké texty, aktuality na internetu, adaptovaná a původní beletrie. Reálie anglicky mluvících zemí - geografie a historie anglicky mluvících zemí Spojené království, USA, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, ostatní země Commonwealthu. Britská a americká literatura-w.shakespeare, britští a američtí spisovatelé 19. a 20. století. Formy práce: konverzace, práce s audiovizuálním materiálem, vyhledávání materiálů na internetu, mluvní cvičení, referáty, projektové vyučování Seminář z francouzského jazyka Seminář francouzštiny pro začátečníky, zaměřený na získání praktických řečových dovedností pro běţné ţivotní situace Konverzace : slovní zásoba kaţdodenních tematických okruhů, (rodina, bydlení, svátky, studium a povolání, sport a

7 7 koníčky, cestování a dopravní prostředky, volný čas, ekologie a ţivotní prostředí) Porozumění jednoduchému textu: práce s písňovými texty současných zpěváků rozbor ukázek z beletrie lidové pohádky Daudet, Hugo, Maupassant práce s denním tiskem Francouzské reálie: získání poznatků z geografie, historie a kultury Francie práce s internetem a francouzskými vyhledavači (yahoo.fr; google.fr aj.) součástí semináře bude také vypracování prezentace na zvolené téma z francouzských reálií Seminář ze španělského jazyka Rozvoj řečových dovedností a mluvní pohotovosti Konverzace - rozšíření slovní zásoby kaţdodenních tematických okruhů (zdravý ţivotní styl, stravování, sport, cestování, studium a povolání, svátky, bydlení, koníčky, volný čas, nakupování, kultura) Reálie Španělska a Latinské Ameriky Nácvik a zdokonalení poslechu s porozuměním Práce s audiovizuálním materiálem Práce s internetem (webové stránky ve španělštině) Práce s textem: texty ze španělských časopisů, ţurnalistické texty Nácvik strukturované písemné práce příprava na státní maturitní zkoušku Nácvik strategií ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky. Seminář z německého jazyka Rozvoj řečových dovedností a mluvní pohotovosti. Konverzace - rozšíření slovní zásoby kaţdodenních tematických okruhů: vlastnosti, charakteristika, popis projevy chování, moje charakteristika, přátelé, vzor, můj partner, zdravý ţivotní styl, mezilidské vztahy dopis, sport, cestování, dovolená, kultura, multikulturní společnost sdělovací prostředky, komunikace rodné město, nákupy, restaurace školský systém, práce, ţivotopis Nácvik a zdokonalení poslechu s porozuměním poslech a následná cvičení. Práce s textem - ukázky z časopisu Spitze. Reálie německy mluvících zemí geografické poznatky práce s mapou, hospodářství a kultura. Zajímavá místa a osobnosti Německa, Švýcarska a Rakousko. Historická vazba na Českou republiku. Literatura německy mluvících zemí 20. století informace o ţivotě a díle uvedených spisovatelů - J. M. Simmel, E. M. Remarque, H. Boll, F. Durrenmatt. Součástí semináře je i četba ukázek a diskuse na základě vlastní četby.

Náplň semináře vychází ze základního učiva matematiky, cílem semináře je rozšíření těchto základních vědomostí a dovedností.

Náplň semináře vychází ze základního učiva matematiky, cílem semináře je rozšíření těchto základních vědomostí a dovedností. 1 Nabídka volitelných předmětů pro druhý ročník a sexty, šk.r. 2008/2009 ( první volitelný předmět) Každý student musí zvolit jeden volitelný předmět. Pro první kolo je vhodné zvolit také předmět náhradní

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Nabídka volitelných seminářů) Semináře pro studijní obor 79-41-K/41 (79-41-K/81) Gymnázium: Seminář z dějepisu - třetí ročník, septima

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Volitelné předměty pro 5. ročníky 2010/2011

Volitelné předměty pro 5. ročníky 2010/2011 Seminář z anglického jazyka Jednoletý seminář pro 5. ročníky, vyučující: Smith W., Grunshaw L. reálie anglicky mluvících zemí anglická, americká a australská literatura a film četba, rozbor, interpretace,

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2014 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Gymnázium Zlín Lesní čtvrť Jednoduchá cesta nikam nevede Nabídka volitelných předmětů a jejich anotace Platnost od 1. 9. 2015 Přehled Nabídka volitelných předmětů pro 3. a 4. ročník (septimu a oktávu)...

Více

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů

Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů X Příloha ŠVP Organizace maturitní zkoušky Systém volitelných předmětů Platí od školního roku 2014/2015 Brno, 25. 8. 2014 RNDr. Jiří Herman, Ph.D. ředitel školy strana 1 - příloha ŠVP Systém volitelných

Více

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody

III. ročník: kinematika, dynamika, elektrostatika, soustavy částic, tuhé těleso, RLC obvody Volitelná fyzika Fv Charakteristika předmětu V rámci předmětu volitelná fyzika se nejprve snažíme upevnit znalosti studentů z učiva probraného na fyzikálních hodinách a poté uvést znalosti fyziky do nových

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika

Témata: obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 1. NÁZEV SEMINÁŘE: Seminář biologie ( SBI ) Zaměření: vhodný k maturitě, opakující příprava na maturitní a přijímací zkoušky obecná biologie botanika zoologie biologie člověka genetika 2. NÁZEV SEMINÁŘE:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012

Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2011/2012 2.ročníky a sexta Tyto semináře umožňují studentům rozhodnout se pro další orientaci. Každý student si musí zvolit jeden z níže uvedených volitelných

Více

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP

Nabídka volitelných předmětů výtah z ŠVP Literární seminář Volitelný předmět doplňuje výuku předmětu Český jazyk a literatura. Je koncipován jako jednoletý, určený pouze pro žáky maturitních ročníků. Konverzace v anglickém jazyce Volitelný předmět

Více

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury

Volitelné předměty VP1 a VP2 ve třetím ročníku dvě hodiny ve čtvrtém ročníku jako tříhodinové SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Volitelné předměty VP1 a VP2 Oba předměty mají ve třetím ročníku (resp. septimě) dvě hodiny, ve čtvrtém ročníku (oktávě) pak pokračují jako tříhodinové. SCJ Seminář z českého jazyka a literatury Seminář

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 VOLITELNÉ PŘEDMĚTY PRO 3. ROČNÍK A SEPTIMY VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Obsah 1. Seminář z anglického jazyka SAJ1... 1 2. Reálie anglicky mluvících zemí -RA... 1 3. Španělský jazyk na pozadí

Více

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země).

Kartografie (práce s topografickou mapou, tvorba kartogramu, Dálkový průzkum Země). Seminář z neformální logiky Seminář z neformální logiky reaguje na požadavky mnoha VŠ, které v poslední době pozměnily tradiční styl přijímacích zkoušek a zavedly pro studenty testy z obecných studijních

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

1 Nabídka volitelných předmětů pro školní rok 2009/2010 4.ročník a oktáva Studenti úrovně A v matematice si povinně volí 3, ostatní 4 volitelné předměty Jednoleté semináře Maturitní matematika - vyučující:

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima

Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Nabídka povinně volitelných seminářů pro školní rok 2015/2016 3. ročník, septima Časová dotace seminářů 2 hodiny týdně Každý žák si volí z nabídky povinně dva semináře Pokud je z nějakého předmětu vypsáno

Více

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro čtvrtý ročník - školní rok 2015/2016 Biologie... 4 Maturitní seminář z biologie (Seminář a cvičení z biologie)... 4 Seminář z biologie člověka... 4 Praktická cvičení z

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Obor vzdělání: 41-45-L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více