Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1"

Transkript

1 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1

2 Obsah 1. Úvod Základní charakteristika území Oblasti s překročenými imisními limity ECK a vyhodnocení imisní situace Informování o aktuální imisní situaci Dotazy a stížnosti Dotazy na kvalitu ovzduší Stížnosti na zápach Ochrana ovzduší dle platné legislativy Imisní limity Podmínky vzniku a vyhlášení smogové situace Informativní prahová hodnota pro SO 2, NO 2 a částice PM Regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a částice PM Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozon O Ukončení smogové situace Vyhodnocení imisní situace za rok SO 2 - oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý a NO X oxidy dusíku Prachové částice PM 10 a PM 2, Smogové situace ve Středočeském kraji v roce Překročení imisních limitů v roce Vyhodnocení kvality ovzduší Grafy úrovně znečištění Souhrn průměrných ročních hodnot Závěr Seznam tabulek, grafů a obrázků Seznam tabulek Seznam grafů Seznam obrázků Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 2

3 1. ÚVOD Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou (ECK) zpracovává od roku 2009 každý rok vyhodnocení imisní situace v lokalitě Kralupy nad Vltavou na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Při zpracování imisní situace v Kralupech nad Vltavou bylo do roku 2014 využito aktuálních neverifikovaných dat ze stanice automatizovaného imisního monitoringu (AIM) umístěné ve Veltrusích. Vlastníkem a provozovatel stanice byla společnost ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Tato stanice byla odstavena z důvodu poruchy klimatizační jednotky a následnému přehřívání. Dne nabylo právní moci rozhodnutí Krajského úřadu o zrušení podmínky integrovaného povolení společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., rafinérie Kralupy, kterou jí bylo uloženo provádět monitoring imisí ve Veltrusech. Od tohoto data již společnost nemá povinnost monitoring imisí provádět. Od listopadu 2014 měla ECK k dispozici přístup k aktuálním datům ze 7 stanic imisního monitoringu ve Středočeském kraji a z dalších 7 měřících stanic na území hlavního města Prahy, jejichž provozovatelem je Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V roce 2017 získala ECK k dispozici data z dalších stanic. V současné době má ECK přístup k datům o imisní situaci na 17 měřících stanicích: Beroun, Kladno střed, Kladno Švermov, Mladá Boleslav, Ondřejov, Příbram, Rožďalovice, Tobolka Čertovy schody a z městských částí Prahy 4 Libuš, Praha 4 Chodov, Praha 5 Stodůlky, Praha 6 Suchdol, Praha 6 Břevnov, Praha 6 Letiště, Praha 8 Kobylisy a Praha 10 Průmyslová. Obrázek č. 1: Přehled měřicích imisních stanic, ze kterých ECK vyhodnocuje aktuální stav ovzduší Aktuální data ze stanic jsou veřejně přístupná na internetových stránkách Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 3

4 Vyhodnocení imisní situace za rok 2017 v lokalitě Kralupy nad Vltavou je zpracováno z aktuálních neverifikovaných dat z měřících stanic ČHMÚ nejblíže položených k městu Kralupy nad Vltavou, a to ze stanice Praha 8 Kobylisy, Praha 6 Suchdol a Mladá Boleslav, případně z dalších sledovaných stanic. 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ Kralupy nad Vltavou se nacházejí ve Středočeském kraji, na území okresu Mělník, které je rozloženo téměř souměrně kolem soutoku Labe a Vltavy. Svojí rozlohou 701 km2 zaujímá okres Mělník 10. místo ve Středočeském kraji a představuje 6,4 % z jeho rozlohy. Zemědělská půda zaujímá 65,9 % rozlohy okresu a na 18,8 % se rozprostírají lesy. Počtem obyvatel 105 tisíc (8 % obyvatel kraje) se Mělnicko řadí mezi 6 okresů kraje, které vykazují více než sto tisíc obyvatel. Hustota zalidnění 150 obyvatel na km 2 je v kraji čtvrtá nejvyšší. Ve správním obvodu města Kralupy nad Vltavou se nachází 17 obcí. Pro příhodnou polohu v povodí velkých řek v nížinné oblasti a úrodnost půdy bylo území okresu až do poloviny minulého století především zemědělskou oblastí. Vybudováním mohutné základny chemického průmyslu po druhé světové válce se však původní zemědělský charakter okresu výrazně změnil. Rozhodujícími průmyslovými odvětvími vedle chemického se stalo i odvětví energetické a potravinářské. Mělnicko patří k zemědělským produkčním oblastem středních Čech. Vedle tradičních zemědělských odvětví má význam zelinářství a ovocnářství. Je také jedinou oblastí středočeského regionu, kde se pěstuje ve větším měřítku vinná réva. Územím okresu prochází dálnice D8 a silnice I. třídy I/9 propojující okres s Prahou a severními Čechami. Dále vede okresem silnice I/16 spojující Středočeský kraj s východními Čechami. Celostátní význam má železniční trať 090, která je součástí I. tranzitního koridoru propojující sever Čech přes Prahu s jižní Moravou a vedoucí dále do zahraničí. Územím okresu dále procházejí celostátně významné tratě 070 a 072. Město Kralupy nad Vltavou i jeho okolí je tedy velmi zatíženo dopravou. Z hlediska kvality životního prostředí patří okres Mělník k nejvíce postiženým oblastem ve středních Čechách a v řadě ukazatelů patří k nejhorším v republice. Hlavní příčinou je chemický průmysl a výroba energie. Přesto se situace v posledním desetiletí značně zlepšila OBLASTI S PŘEKROČENÝMI IMISNÍMI LIMITY Mezi nejvýznamnější znečišťující látky z pohledu lidského zdraví patří suspendované částice frakce PM 10, PM 2,5, včetně ultrajemných částic frakce menší než 1 μm. Na suspendované částice se váží PAU, vyjádřené benzo(a)pyrenem. Hlavním zdrojem těchto látek je nedokonalé spalování fosilních paliv, tedy emise pocházející z lokálních topenišť, provoz technologií na výrobu koksu a železa, a dále doprava, zejména dieslové motory, u suspendovaných částic také procesy s tím spojené (resuspenze, otěry pneumatik, koroze). Na obrázcích č. 1 a 2 jsou vyznačeny oblasti s překročenými imisními limity v rámci celé České republiky v roce 2016, bez zahrnutí přízemního ozónu a se zahrnutím přízemního ozónu, do kterých náleží i oblast Kralup nad Vltavou. Před platností zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. se tyto oblasti nazývaly oblastmi se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Dle výše zmíněného zákona jsou nově (namísto OZKO) vytvořeny mapy se zanesenými hodnotami pětiletých průměrů znečišťující látek. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 4

5 Obrázek č. 2: Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, 2016 Zdroj: Obrázek č. 3: Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu, 2016 Zdroj: Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 5

6 3. ECK A VYHODNOCENÍ IMISNÍ SITUACE 3.1. INFORMOVÁNÍ O AKTUÁLNÍ IMISNÍ SITUACI Pro účely sledování čistoty ovzduší disponuje ECK programovým vybavením, jenž umožňuje přenést a zobrazovat data z měřicích stanic imisního monitoringu. V minulých letech tak ECK zpracovávalo data z AIM Veltrusy. Předpokládáme, že po zprovoznění předávání dat on-line z nové imisní stanice v Kralupech nad Vltavou bude tento systém obnoven. V rámci projektu "Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR na zdraví obyvatel II" byla uvedena do provozu nová měřící stanice AIM v Kralupech nad Vltavou. Zdravotní ústav však musí dořešit předávání dat přesně v té podobě, v jaké je požaduje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Jakmile se toto podaří vyřešit, data z kralupské měřící stanice se objeví zároveň v Informačním systému kvality ovzduší (ISKO) provozovaném ČHMÚ a na webových stránkách ekocentra bude zobrazen grafický vývoj koncentrací škodlivin v ovzduší za posledních 24 hodin, tak jako z ostatních stanic Středočeského kraje. Na poslední pracovní schůzce vedoucí ECK se zástupci Zdravotního ústavu, která se uskutečnila v dubnu 2017, bylo sděleno, že přenos dat z kralupské měřící stanice do ISKO ČHMÚ musí být dořešen do konce roku V současné době jsou k dispozici výsledky měření ze stanice AIM Kralupy nad Vltavou z roku 2016 v tabelárních ročenkách ČHMÚ 2016: Shrnutí výsledků měření za rok 2016: Měření arsenu v PM 10 ukázalo, že roční naměřený průměr v r byl 1,5 ng/m 3, přičemž limit je 6,0 ng/m 3. Roční naměřená průměrná hodnota kadmia činila 0,2 ng/m 3 (limit 5,0 ng/m 3 ). Roční naměřená průměrná hodnota niklu byla 0,8 ng/m 3 (limit 20,0 ng/m 3 ). Roční průměrná hodnota olova byla naměřena 5,8 ng/m 3 (limit je 500,0 ng/m 3 ). Roční limity u těžkých kovů tedy nebyly překročeny. U BaP (benzo[a]pyrenu) byla naměřena hodnota 2,1 ng/m 3, přičemž roční limit je 1,0 ng/m 3. Limit u BaP byl tedy v r překročen. Průměrné měsíční koncentrace těžkých kovů v suspendovaných částicích v roce 2016 byly naměřena takto: Cr (chrom) 1,2 ng/m 3, Mn (mangan) 4,8 ng/m 3, Ni (nikl) 0,8 ng/m 3, As (arsen) 1,5 ng/m 3, Cd (kadmium) 0,2 ng/m 3, Pb (olovo) 5,8 ng/m 3. Od listopadu 2014 probíhá na všech stanicích imisního monitoringu Středočeského kraje a na území hlavního města Prahy, díky novému softwarovému vybavení ECK, stahování, ukládání a grafické zobrazování dat automaticky. Grafy zobrazují každou měřenou škodlivinu samostatně a zahrnují vývoj koncentrace každé měřené znečišťující látky na imisní stanici za posledních 24 hodin. Umožňují tak získat aktuální přehled o vývoji znečištění ovzduší. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 6

7 Obrázek č. 4: Ukázka grafu imisní situace na webu ECK K informování veřejnosti o aktuální imisní situaci a nestandardních událostech v průmyslových podnicích dochází prostřednictvím bezplatné telefonní linky V případě překročení prahových hodnot škodlivin v ovzduší jsou bezprostředně informováni zástupci Městského úřadu Kralupy nad Vltavou, okolních obcí a zástupci školských zařízení v obci. Elektronickou poštou jsou bezplatně informováni o vyhlášení nebo odvolání smogové situace zájemci, kteří o tuto službu požádají prostřednictvím webových stránek ECK, em nebo telefonicky na bezplatné Zelené lince Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o smogových situacích. Ve snaze zajistit operativní informovanost veřejnosti jsme spustili od 1. března 2017 provoz SMS InfoKanálu, který umožňuje zasílání informací o vyhlášení či odvolání smogových situacích na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS). Služba je pro veřejnost zdarma DOTAZY A STÍŽNOSTI DOTAZY NA KVALITU OVZDUŠÍ V rámci poradenské služby a poskytování informací o životním prostředí jsou dispečeři ECK denně připraveni odpovídat na dotazy, týkající se aktuálního stavu ovzduší. Tuto službu využívají zejména učitelé mateřských škol, maminky s malými dětmi či občané se zdravotními problémy. V roce 2017 ECK zodpovědělo 422 dotazů na téma ovzduší, což je 90 % z celkového počtu 470 dotazů. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 7

8 Graf č. 1: Přehled dotazů ECK za rok 2017 dle tématu OP - ochrana přírody ; 6 ZE - zeleň; 4 VO - voda; 3 VZ - ovzduší ZV - zvířata ; 7 KO - kontakty; 8 EV - vzdělávání; 1 OD - odpady KO - kontakty ZV - zvířata OD - odpady; 17 EZ - ekozemědělství; 1 OP - ochrana přírody ZE - zeleň VZ - ovzduší; 422 BY - bydlení; 1 VO - voda EV - vzdělávání EZ - ekozemědělství BY - bydlení Zdroj: ECK Nejvyšší zastoupení dotazů z oblasti ovzduší bylo zaznamenáno v podzimním období Zvýšený počet dotazů v uvedeném období je ovlivněn zejména začátkem topné sezóny a zhoršením rozptylových podmínek. Graf č. 2: Přehled dotazů ECK za rok 2017 podle měsíců Zdroj: ECK Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 8

9 STÍŽNOSTI NA ZÁPACH Vedle zodpovídání dotazů, týkajících se kvality venkovního ovzduší, přijímá ECK také stížnosti občanů. V roce 2017 bylo od občanů přijato celkem 24 stížností, z toho 13 stížností upozorňovalo na zápach a 4 stížnosti na hluk. Stížnosti na zápach jsou operativně řešeny s dispečinky společností sídlících v Areálu chemických výrob v Lobečku, Městskou policií, Městským úřadem či s HZS. Graf č. 3: Přehled stížností evidovaných v ECK v letech Stížnost na zápach Ostatní stížnosti Zdroj: ECK 4. OCHRANA OVZDUŠÍ DLE PLATNÉ LEGISLATIVY Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, nabyl účinnosti dne 1. ledna 2017, s výjimkou čl. I bodů 80 a 91, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna Cílem novely je posílení ochrany ovzduší a tím i lidského zdraví před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM 2,5 ). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací. Novela má dlouhodobou podporu obcí, zvláště těch, které trpí zhoršenou kvalitou ovzduší kvůli zastaralým uhelným kotlům i pálení odpadu v domácnostech a vysoké intenzitě dopravy IMISNÍ LIMITY Imisní limity pro znečišťující látky uvedené v příloze č. 1 zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 1, 2 a 3. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 9

10 Tabulka č. 1: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální počet překročení SO 2 oxid siřičitý 1 hodina hodin PM 10 částice 24 hodin kalendářní rok 40 0 PM 2,5 částice kalendářní rok 20* 0 NO 2 oxid dusičitý 1 hodina kalendářní rok 40 0 CO oxid uhelnatý maximální denní 8hodinový klouzavý průměr Benzen kalendářní rok 5 0 Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů * Přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM 2,5 ) z 25μg/m 3 na 20μg/m 3. Tabulka č. 2: Imisní limity pro troposférický ozon Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit (μg/m 3 ) Maximální tolerovaný počet překročení O 3 troposférický ozon maximální denní 8hodinový klouzavý průměr* x v průměru za 3 roky *Maximální denní osmihodinová průměrná koncentrace se stanoví posouzením osmihodinových klouzavých průměrů počítaných z hodinových údajů a aktualizovaných každou hodinu. Každý osmihodinový průměr je připsán dni, ve kterém končí, to jest první výpočet je proveden z hodinových koncentrací během periody 17:00 předešlého dne a 01:00 daného dne. Poslední výpočet pro daný den se provede pro periodu od 16:00 do 24:00 hodin. Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 10

11 Tabulka č. 3: Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace Znečišťující látka Doba průměrování Mez pro posuzování [µg.m -3 ] Dolní LAT Horní UAT Imisní limit [µg.m -3 ] LV SO 2 oxid siřičitý rok a zimní období ( ) NO x oxidy dusíku kalendářní rok 19, Zdroj: Příloha č. 1 zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 4.2. PODMÍNKY VZNIKU A VYHLÁŠENÍ SMOGOVÉ SITUACE Smogová situace dle zákona č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů definuje v 10 smogovou situaci takto: Smogová situace je stav mimořádně znečištěného ovzduší, kdy úroveň znečištění oxidem siřičitým, oxidem dusičitým, částicemi PM 10 nebo troposférickým ozónem překročí některou z prahových hodnot uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu za podmínek uvedených v této příloze. Příloha č. 6 výše uvedeného zákona stanovuje informativní a regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a částice PM 10, a také informativní a varovnou prahovou hodnotu pro O 3, které jsou závazné pro vyhlašování a odvolávání smogové situace. Novela zákona platná od 1. ledna 2017 přinesla níže popsané změny: 1. Smogové situace a regulace pro PM 10 se vyhlašují na základě 12ti hodinových průměrů; 2. Pro vyhlášení smogové situace pro PM 10 je požadováno překročení informativní hodnoty na polovině reprezentativních stanic; 3. Při rozhodování o vyhlášení smogové situace, resp. regulace pro PM 10, SO 2 i NO 2 je hodnocen předpokládaný vývoj koncentrací během následujících 24 hodin; 4. Pokud je pro SO 2 či NO 2 překročena regulační prahová hodnota alespoň na jedné stanici (ne nutně na polovině stanic), je vydáno pouze varování pro veřejnost bez ohledu na předpokládaný vývoj koncentrací (vyžadováno evropskou směrnicí 2008/50/ES, čl. 19 a příloha XII); 5. Při rozhodování o odvolání smogové situace/regulace/varování pro PM 10, SO 2, NO 2 i O 3 je hodnocen předpokládaný vývoj koncentrací během následujících 24 hodin; Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 11

12 6. Byla zrušena povinnost plošného informování všech dotčených obcí v případě vyhlášení smogové situace/regulace/varování. Nově budou přímo informovány pouze dotčené obecní úřady, které mají vydaný regulační řád a dále obce, které mají stanovenu nízkoemisní zónu ( 10, odst. 2); 7. Při stanovování zvláštních podmínek provozu zvláštní podle 12 odst. 4 písm. g) musí krajský úřad přihlédnout ke skutečnosti, zda a do jaké míry jsou stacionárním zdrojem dosahovány úrovně emisí spojené s nejlepšími dostupnými technikami stanovenými v závěrech o nejlepších dostupných technikách. Zdroj: Více informací zde: 8. Seznam měřicích lokalit (viz obrázek č. 6 a tabulka č. 4) a jejich reprezentativnost pro konkrétní území v rámci zóny nebo aglomerace je pro vyhlašování smogových situací stanoven ve Věstníku Ministerstva životního prostředí (LISTOPAD 2015). Tabulka č. 4: Reprezentativní stanice pro zónu Střední Čechy Znečišťující látka Reprezentativní stanice PM 10 Kladno - Švermov, Mladá Boleslav, Praha 4 Libuš, Příbram SO 2 NO 2 Praha 4 Libuš, Kladno - Švermov Tobolka Čertovy schody, Mladá Boleslav, Kladno Švermov, Praha 4 - Libuš O 3 Mladá Boleslav, Ondřejov, Tobolka, Kladno, Praha 6 Suchdol, Praha 5 stodůlky V následujícím přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky jednotlivých prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky INFORMATIVNÍ PRAHOVÁ HODNOTA PRO SO 2, NO 2 A ČÁSTICE PM 10 Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 250 µg.m -3 za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o velikosti 200 µg.m -3 za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM 10 jejich hodnotě koncentrace o velikosti 100 µg.m -3 za dobu průměrování dvanácti hodin. Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě, není-li stanoveno jinak, reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 250 µg.m -3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 200 µg.m -3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM 10 hodnotu 100 µg.m -3, a to alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 12

13 znečištění v oblasti minimálně 100 km 2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro úroveň znečištění v oblasti reprezentativní právě dvě měřicí lokality, a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod informativní prahovou hodnotu REGULAČNÍ PRAHOVÉ HODNOTY PRO SO 2, NO 2 A ČÁSTICE PM 10 Regulační prahová hodnota pro oxid siřičitý odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 500 µg.m - 3 za dobu průměrování jedné hodiny, pro oxid dusičitý hodnotě jeho koncentrace o velikosti 400 µg.m -3 za dobu průměrování jedné hodiny a pro částice PM 10 jejich hodnotě koncentrace o velikosti 150 µg.m -3 za dobu průměrování dvanácti hodin. Regulační prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na polovině měřicích lokalit reprezentativních pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2, nebo na dvou měřicích lokalitách, pokud jsou pro oblast reprezentativní právě dvě měřicí lokality, překročila a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg.m -3 ve třech po sobě následujících hodinách, b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg.m -3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo c) hodnota dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace částic PM 10 hodnotu 150 µg.m -3, a zároveň se na základě vyhodnocení předpovědi meteorologických podmínek a imisní situace během následujících 24 hodin nepředpokládá pokles koncentrace pod regulační prahovou hodnotu. V případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila a) hodinová průměrná koncentrace oxidu siřičitého hodnotu 500 µg.m -3 ve třech po sobě následujících hodinách, nebo b) hodinová průměrná koncentrace oxidu dusičitého hodnotu 400 µg.m -3 ve třech po sobě následujících hodinách se veřejnost o této skutečnosti informuje obdobně jako při překročení informativní prahové hodnoty. Tabulka č. 5: Informativní a regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a PM 10 Informativní prahová hodnota pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 Částice 250 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících 200 µg/m 3 hodinách 100 µg/m 3 Při překročení hodnoty dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 13

14 Regulační prahové hodnoty pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a částice PM 10 SO 2 oxid siřičitý NO 2 oxid dusičitý PM 10 Částice Zdroj: Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 500 µg/m 3 Při překročení uvedeného hodinového průměru koncentrace ve 3 po sobě následujících 400 µg/m 3 hodinách 150 µg/m 3 Při překročení hodnoty dvanáctihodinového klouzavého průměru hodinové koncentrace 4.5. INFORMATIVNÍ A VAROVNÁ PRAHOVÁ HODNOTA PRO TROPOSFÉRICKÝ OZON O 3 Informativní prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 180 µg.m -3 za dobu průměrování jedné hodiny. Informativní prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 180 µg.m -3. Varovná prahová hodnota pro troposférický ozon odpovídá hodnotě jeho koncentrace o velikosti 240 µg.m -3 za dobu průměrování jedné hodiny. Varovná prahová hodnota je považována za překročenou v případě, že alespoň na jedné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 překročila hodinová koncentrace troposférického ozonu hodnotu 240 µg.m -3. Tabulka č. 6: Informativní a varovné prahové hodnoty pro O 3 Informativní prahová hodnota O 3 Varovná prahová hodnota O 3 Informativní a varovná prahová hodnota pro troposférický ozón O µg/m 3 Při překročení hodinové koncentrace 240 µg/m 3 Při překročení hodinové koncentrace Všechny výše uvedené úrovně znečištění ovzduší se vztahují na standardní podmínky - objem přepočtený na teplotu 293,15 K a normální tlak 101,35 kpa. Zdroj: Příloha č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 4.6. UKONČENÍ SMOGOVÉ SITUACE Smogová situace je ukončená a regulace nebo varování se odvolá, pokud na žádné měřicí lokalitě reprezentativní pro úroveň znečištění v oblasti minimálně 100 km 2 není naměřená koncentrace znečišťujících látek vyšší než příslušná prahová hodnota, přičemž tento stav trvá nepřetržitě alespoň 12 hodin a na základě meteorologické předpovědi není v průběhu následujících 24 hodin očekáváno Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 14

15 opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty. Časový interval 12 hodin se zkracuje až na 3 hodiny v případě, že meteorologické podmínky nelze označit jako podmiňující smogovou situaci a podle meteorologické předpovědi je v průběhu následujících 24 hodin téměř vyloučeno opětovné překročení informativní, regulační nebo varovné prahové hodnoty. ** Pozn.: podmínka, že není v průběhu následujících 24 hodin očekáváno opětovné překročení prahové hodnoty je podle ČHMÚ a ve shodě s MŽP interpretována tak, že na všech stanicích jsou ve výhledu 24 hodin očekávány koncentrace pod odpovídající prahovou hodnotou. 5. VYHODNOCENÍ IMISNÍ SITUACE ZA ROK 2017 Kvalitu ovzduší určují kromě vlastních zdrojů znečišťování také rozptylové podmínky, které jsou určeny především rychlostí proudění a stabilitou atmosféry, úzce související s teplotním zvrstvením vzduchu. Špatné rozptylové podmínky neznamenají nutně vysoké koncentrace škodlivin, ale naopak vysoké koncentrace nastávají zpravidla za nepříznivých rozptylových podmínek a při spolupůsobení dalších faktorů, jako je například nízká teplota vzduchu. V roce 2017 panovaly v porovnání s dlouhodobým devítiletým průměrem mírně zlepšené rozptylové podmínky. Dobrých rozptylových podmínek bylo celkem 86 %, což představuje 115 % dlouhodobého průměru. Nejméně často se dobré rozptylové podmínky vyskytovaly v lednu a březnu (58 %). Naopak nejlepší rozptylové podmínky byly v dubnu a v červnu až srpnu (100 %). Nulové hodnoty nepříznivých podmínek v dubnu až září a v prosinci jsou zapříčiněny způsobem výpočtu. Četnosti byly počítány z denních průměrných hodnot ventilačního indexu, které korespondují s průměrnými denními koncentracemi. Nejmenší odchylku od dlouhodobého průměru vykazují měsíce únor a květen. K největšímu nárůstu dobrých příznivých podmínek došlo v září a říjnu. Graf č. 4: Četnosti výskytu rozptylových podmínek v jednotlivých měsících roku 2017 Zdroj: Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 15

16 5.1. SO 2 - OXID SIŘIČITÝ Zdrojem emisí SO 2 je především spalování pevných fosilních paliv, která síru obsahují, ať už v energetice, průmyslu či domácnostech. Hodnota hodinového imisního limitu SO 2 (350 μg.m 3 ) smí být na daném místě (měřicí stanici) překročena maximálně 24x za kalendářní rok. V roce 2017 nedošlo ve Středočeském kraji k překročení hodinového imisního limitu SO 2. Hodnota denního imisního limitu SO 2 je 125 μg.m 3, maximální povolený počet 3 překročení za rok. Ani v tomto případě nedošlo v roce 2017 na žádné měřicí stanici Středočeského kraje k překročení imisního limitu NO 2 OXID DUSIČITÝ A NO X OXIDY DUSÍKU Zdrojem NO 2 a NO X jsou ve velké míře spalovací procesy, zejména spalování fosilních paliv a doprava, která v současné době představuje nejvyšší míru znečištění ovzduší těmito látkami. Vysoké koncentrace jsou zejména podél frekventovaných komunikací. Zvláštní pozornost je věnována NO 2, který patří mezi nejrizikovější ze skupiny NO x, a pro který je stanoven imisní limit pro ochranu zdraví, ekosystémů. K překročení ročního imisního limitu NO 2 (40 μg.m 3 ) dochází pouze na omezeném počtu stanic, a to na dopravně exponovaných lokalitách aglomerací a velkých měst. Z celkového počtu 95 lokalit, kde byl v roce 2017 monitorován oxid dusičitý, došlo k překročení ročního imisního limitu na čtyřech z nich, z toho na 2 pražských stanicích. Tyto stanice jsou klasifikovány jako dopravní městské, jedná se o stanici Praha 2 - Legerova (hot spot) a Praha 5 - Smíchov. Hodnota hodinového imisního limitu NO 2 (200 μg.m 3, maximální povolený počet 18 překročení za rok) byla v roce 2017 jednou překročena na stanici Praha 2 - Legerova (hot spot). Imisní limit hodinové koncentrace NO 2 nebyl v roce 2017 překročen na žádné stanici PRACHOVÉ ČÁSTICE PM 10 A PM 2,5 Polétavý prach (PM zkratka odvozena z anglického "particulate matter") označuje mikročástice o velikosti několika mikrometrů (µm). Účinek částic na lidské zdraví závisí na jejich velikosti, tvaru a chemickém složení. Čím menší částice jsou, tím více mohou být nebezpečné, mohou přecházet z plicních sklípků do krve a způsobovat zdravotní problémy. Prachové částice zvyšují celkovou nemocnost i úmrtnost, mají vliv zejména na onemocnění srdce a cév, snížení plicní funkce a zkrácení délky života. Mezi nejvýznamnější zdroje prachu patří spalovací procesy, doprava, těžební činnost, tavení rud a kovů, také zemědělská činnost a odnos částic půdy větrem z ploch bez vegetačního pokryvu. Roční imisní limit PM10 je 40 μg.m 3. Hodnota imisního limitu pro průměrnou 24hodinovou koncentraci PM10 je 50 μg.m 3. Legislativa připouští na daném místě (měřicí stanici) maximálně 35 překročení hodnoty denního imisního limitu za rok; při vyšším počtu je imisní limit považován za překročený. Z hlediska lidského zdraví jsou problematičtějšími suspendované částice PM2,5, tvořené směsí pevných a kapalných částic o aerodynamickém průměru menším než 2,5 μm. Roční imisní limit PM2,5 je 25 μg.m 3. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 16

17 I přesto, že se již od roku 2010 na Kralupsku neměří imise prachových částic PM 10, je možné z podkladů ČHMÚ získat alespoň 5leté průměrné koncentrace této znečišťující látky. Číslo uvedené ve čtverci (vymezujícím plochu 1 x 1 km) udává 5letou průměrnou koncentraci částic v jednotkách μg/m 3 (obrázek č. 4). Obrázek č. 5: Pětiletá průměrná koncentrace částic PM 10 na Kralupsku r Zdroj: Obrázek č. 6: Pětiletá průměrná koncentrace částic PM 10 na Kralupsku r Zdroj: Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 17

18 Na území města Kralupy nad Vltavou se průměrná koncentrace částic PM 10 v pětiletí pohybuje v rozmezí 23,6 29,2 μg/m 3. V předchozím pětiletí se koncentrace pohybovaly v rozmezí 25,1 31,3 μg/m 3. Pětileté průměry koncentrace částic PM 10 se tedy mírně snížily, přibližně o 2 μg/m 3. Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci částic PM 10 je 40 μg/m 3. Nejnižší koncentrace jsou v okrajových částech města, nejvyšší převážně z důvodu husté dopravy - v centru města. Vyšší koncentrace jsou také v oblasti Areálu chemických výrob v Lobečku. 6. SMOGOVÉ SITUACE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI V ROCE 2017 Smogová situace je vyhlašována při překročení informativních, regulačních nebo varovných prahových hodnot pro vybrané znečišťující látky jako je SO 2, NO 2, prachové částice PM 10 a O 3. V roce 2017 byly vyhlášeny 3 smogové situace pro PM 10 v Praze a ve Středočeském kraji: (14:33) - vyhlášena smogová situace pro PM (4:21) - vyhlášena regulace pro PM 10 (Středočeský kraj, Praha) (3:09) - odvolána regulace pro PM (10:29) - odvolána smogová situace pro PM (4:52) - vyhlášena smogová situace pro PM 10 (Středočeský kraj, Praha) (15:50) - odvolána smogová situace pro PM (8:33) - vyhlášena smogová situace pro PM 10 (Praha) (10:48) - vyhlášena smogová situace pro PM 10 (Středočeský kraj) (19:55) - odvolána smogová situace pro PM 10 V předchozím roce 2016 nebyla pro Středočeský kraj vyhlášena žádná smogová situace. V roce 2015 byly vyhlášeny ve Středočeském kraji 3 smogové situace pro O 3 a 1 smogová situace pro PM 10. V letech 2011 a 2012 byly zaznamenány v každém roce 2 epizody vyhlášení smogové situace. V roce 2013 byla vyhlášena 1 smogová situace. Všechny smogové situace byly vyhlášeny pro zvýšené koncentrace PM 10. V roce 2014 nebyla ve Středočeském kraji vyhlášena žádná smogová situace. Oproti legislativě platné do byly zpřísněny podmínky pro vyhlašování smogových situací z důvodu vysokých koncentrací PM 10, i to je důvodem, proč nebyla v roce 2014 vyhlášena žádná smogová situace. Druhým faktorem jsou meteorologické podmínky ovlivňující rozptyl znečištění v ovzduší. 7. PŘEKROČENÍ IMISNÍCH LIMITŮ V ROCE 2017 Na kvalitu ovzduší nelze usuzovat pouze z pohledu vyhlášených smogových situací. Z tohoto důvodu jsou na jednotlivých stanicích sledovány počty překročení denních imisních limitů. Denní imisní limity pro SO 2, NO 2 a CO nebyly v roce 2017 na stanicích Středočeského kraje (ani v Praze 4 Libuši, jež je reprezentativní stanicí pro Středočeský kraj) překročeny. Níže jsou v tabulce č. 6 uvedeny počty překročení denních imisních limitů PM 10 na stanicích Středočeského kraje a okrajových částí Prahy v roce Denní imisní limit pro PM 10 je stanoven na 50 µg/m 3. Legislativou povolený maximální počet překročení tohoto limitu je 35x za rok. Jak je vidět v tabulce č. 6, denní imisní limit pro PM 10 byl překročen na stanicích Kladno Švermov, Beroun a Praha 10 Průmyslová. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 18

19 Tabulka č. 7: Počty překročení denního imisního limitu PM 10 v roce 2017 Stanice Počet překročení Maximální naměřená koncentrace [µg/m 3 ] Kladno - Švermov ,5 Beroun ,8 Praha 10 - Průmyslová ,3 Mladá Boleslav ,1 Rožďalovice - Ruská ,8 Letiště Praha ,1 Praha 6 - Suchdol ,5 Praha 4 - Chodov ,3 Praha 4 - Libuš ,7 Praha 8 - Kobylisy ,6 Kladno - střed města ,8 Zdroj dat: ČHMÚ V tabulce č. 7 jsou uvedeny počty překročení hodnot cílového imisního limitu pro přízemní ozon O 3 na stanicích Středočeského kraje a okrajových částí Prahy v roce Maximální denní 8hodinnový klouzavý průměr je stanoven na 120 µg/m 3. Legislativou povolený počet překročení tohoto limitu je maximálně 25x z průměru za 3 roky. Tabulka č. 8: Počty překročení hodnot cílového imisního limitu O 3 v roce 2017 Stanice Počet překročení Maximální naměřená koncentrace [µg/m 3 ] Praha 5 - Stodůlky ,8 Praha 6 - Suchdol ,4 Tobolka - Čertovy schody ,4 Ondřejov ,5 Praha 4 - Libuš ,1 Kladno - střed města ,3 Mladá Boleslav ,6 Praha 8 - Kobylisy 8 142,1 Zdroj dat: ČHMÚ Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 19

20 Jak je vidět na následujícím grafu č. 5, v r byly imisní limity pro PM 10 překročeny na stanici Mladá Boleslav 34x a na stanici Praha 8 Kobylisy 23x. Dny překročení imisního limitu pro PM 10 ve stanici Praha 8 Kobylisy se přibližně shodují s dny překročení limitu ve stanici Mladá Boleslav. Graf č. 5: Překročení imisního limitu PM 10 ve stanicích Mladá Boleslav a Praha 8 Kobylisy [µg/m3] Datum překročení limitu Mladá Boleslav Praha 8 - Kobylisy Zdroj dat: ČHMÚ V roce 2017 byly imisní limity pro O 3 překročeny na stanici Mladá Boleslav 10x a na stanici Praha 8 Kobylisy 8x, jak se dočteme v grafu č. 6. Graf č. 6: Překročení imisního limitu O 3 ve stanicích Mladá Boleslav a Praha 8 Kobylisy [µg/m3] Datum překročení limitu Mladá Boleslav Praha 8 - Kobylisy Zdroj dat: ČHMÚ Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 20

21 Na následujícím grafu č. 7 vidíme počet překročení hodnoty imisního limitu PM 10 v roce 2017 na jednotlivých stanicích v celé ČR. Povolený počet překročení hodnoty 24hodinového imisního limitu PM 10 je 35 x za rok. Graf č. 7: Srovnání měřících stanic ČR v překročení imisního limitu PM 10 v roce 2017 Zdroj dat: ČHMÚ Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 21

22 Hodnota imisního limitu pro denní maximum klouzavých 8hodinových průměrů O 3 je 120 μg.m 3. Legislativa připouští na daném místě (měřicí stanici) nejvíce 25 překročení hodnoty imisního limitu O 3 v průměru za tři roky; při vyšším počtu je imisní limit považován za překročený. V hodnoceném období byl imisní limit O 3 překročen na 1 stanici Středočeského kraje Tobolka Čertovy schody a na 3 pražských stanicích: Praha 5 Stodůlky, Praha 6 Suchdol a Praha 4 Libuš. Graf č. 8: Průměrná hodnota překročení přízemního ozónu pro rok 2017 Přízemní ozón O , ,33 28, průměr za 3 roky Zdroj: ČHMÚ 8. VYHODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ 8.1. GRAFY ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ Následující grafy č. 8 až 11 udávají přibližný přehled o kvalitě ovzduší v roce 2017 na nejbližších stanicích AIM v okolí Kralup nad Vltavou. Jedná se o stanice Praha 8 Kobylisy, Mladá Boleslav, Praha 4 Libuš (reprezentativní stanice pro Středočeský kraj) a stanice Praha 6 Suchdol. Grafy znázorňují procentuální podíl jednotlivých indexů kvality ovzduší za celý rok 2017 u sledovaných škodlivin (NO 2, O 3, PM 10 ). Hodnoty v grafech vychází z orientačních indexů kvality ovzduší (tabulka č. 8) stanovených ČHMÚ. Tabulka č. 9: Indexy kvality ovzduší dle ČHMÚ Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 22

23 V roce 2017 se index velmi špatné kvality ovzduší objevil u PM 10 na všech sledovaných stanicích, ale pouze v případech do 1%. Na stanicích Praha 8 Kobylisy, Mladá Boleslav a Praha 4 Libuš převažuje u koncentrací NO 2 index kvality na stupni č. 1, tedy velmi dobrý. Stanice Praha 4 Libuš, která kromě koncentrací NO 2, PM 10 a O 3 měří ještě koncentrace SO 2 a CO, naměřila koncentrace u SO 2 a CO hodnoty nepřekračující dobrou kvalitu ovzduší. I když je situace u ostatních polutantů na uvedených stanicích pestřejší, převažují indexy kvality ovzduší na stupni 1 a 2. Pouze u koncentrací ozónu na stanici Praha 6 Suchdol převažují hodnoty pro kvalitu ovzduší na stupni 2 až 3. Graf č. 9: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 8 Kobylisy za rok 2017 Praha 8 - Kobylisy 70,2% 42,6% 47,9% 24,5% 33,6% 22,9% 29,4% 14,0% 5,2% 0,9% 4,3%4,10% 0,4% NO₂ O₃ PM₁₀ velmi dobrá dobrá uspokojivá vyhovující špatná velmi špatná Zdroj grafu: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Graf č. 10: Indexy kvality ovzduší na stanici Mladá Boleslav za rok ,2% Mladá Boleslav 17,5% 39,2% 31,7% 27,8% 44,1% 28,0% 16,7% 3,1% 0,1% 1,3% 6,3% 4,5%0,4% NO₂ O₃ PM₁₀ velmi dobrá dobrá uspokojivá vyhovující špatná velmi špatná Zdroj grafu: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 23

24 Graf č. 11: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 4 Libuš za rok 2017 Praha 4 - Libuš 100,0% 98,5% 80,0% 52,1% 41,3% 28,8% 28,2% 28,4% 15,9% 11,2% 3,9% 0,2% 1,5% 1,4% 4,2% 3,7% 0,5% SO₂ NO₂ CO O₃ PM₁₀ velmi dobrá dobrá uspokojivá vyhovující špatná velmi špatná Zdroj grafu: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Graf č. 12: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 6 Suchdol za rok 2017 Praha 6 Suchdol 40,3% 48,0% 26,2% 31,5% 28,7% 13,5% 2,0% 5,0% 4,1% 0,6% O₃ PM₁₀ velmi dobrá dobrá uspokojivá vyhovující špatná velmi špatná Zdroj grafu: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 24

25 8.2. SOUHRN PRŮMĚRNÝCH ROČNÍCH HODNOT V tabulce č. 9 je uveden přehled průměrných denních hodnot vybraných sledovaných znečišťujících látek v letech 2015 až 2017 na měřicích stanicích Praha 8 Kobylisy a Mladá Boleslav. Stanice Praha 8 Kobylisy v roce 2017 naměřila vyšší koncentraci NO 2 než v roce předchozím, koncentrace PM 10 v roce 2017 oproti minulým letům mírně stoupla. Koncentrace přízemního ozónu v roce 2017 je vyšší, než byla v roce 2016, ale nižší než v roce Hodnoty však nevykazují velké rozdíly. Stanice Mladá Boleslav v roce 2017 naměřila u NO 2 nižší hodnotu než v minulých letech. Hodnota PM 10 za rok 2017 bohužel není k dispozici. Koncentrace přízemního ozónu oproti roku 2016 mírně stoupla, je však nižší než v roce Tabulka č. 10: Denní průměr koncentrací NO 2, PM 10 a O 3 v letech 2015 až 2017 μg/m μg/m Praha 8 - Kobylisy Mladá Boleslav NO 2 21,3 17,8 21,1 NO 2 18,8 17,6 17,3 PM 10 17,3 19,3 22,1 PM 10 23,9 21,9 - O 3 47,3 41,8 45,8 O 3 50,3 46,6 48,7 Zdroj: Zpracovalo ECK na základě neverifikovaných dat ČHMÚ 9. ZÁVĚR Ekologické centrum v Kralupech nad Vltavou po ukončení provozu stanice AIM Veltrusy sleduje vývoj kvality ovzduší v regionu prostřednictvím nejbližších stanic imisního monitoringu ve Středočeském kraji a na území hlavního města Prahy, především jsou to stanice Praha 8 Kobylisy, Praha 6 Suchdol, Praha 4 Libuš a Mladá Boleslav. V roce 2017 byly ve Středočeském kraji vyhlášeny 3 smogové situace. K překročení denního imisního limitu pro PM 10 došlo v roce 2017 na 6 stanicích ve Středočeském kraji a na 14 stanicích v Praze. Legislativou povolený maximální počet překročení tohoto limitu je 35x za rok, tato hranice byla ve Středočeském kraji překročena na stanici Kladno Švermov, a to 53x s nejvyšší naměřenou hodnotou 216,5 µg/m 3 a na stanici Beroun 36x. V Praze byla překročena tato hranice na 5 AIM stanicích, největší počet překročení 48x byl zaznamenán na stanici Praha 10 Vršovice, s nejvyšší naměřenou hodnotou 183,8 µg/m 3. Na stanicích v okolí Kralup nad Vltavou byla situace pro prachové částice PM 10 následující: Ve stanici Mladá Boleslav došlo k 34 překročením denního imisního limitu pro PM 10, nejvyšší naměřená hodnota byla 173,1 µg/m 3. Ve stanici Praha 8 Kobylisy došlo k 23 překročením, nejvyšší hodnota činila 159,6 µg/m 3. Ve stanici Praha 6 Suchdol došlo k překročení denního imisního limitu celkem 29x s nejvyšší naměřenou hodnotou 179,5 µg/m 3. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 25

26 Hodnota imisního limitu pro denní maximum klouzavých 8hodinových průměrů O 3 je 120 μg.m 3. Legislativa připouští na daném místě (měřicí stanici) nejvíce 25 překročení hodnoty imisního limitu O 3 v průměru za tři roky; při vyšším počtu je imisní limit považován za překročený. V hodnoceném období byl imisní limit O 3 překročen na 1 stanici Středočeského kraje a na 3 stanicích v Praze. K překročení ročního imisního limitu NO 2 (40 µg.m 3 ) dochází pouze na omezeném počtu stanic, a to na dopravně exponovaných lokalitách aglomerací a velkých měst. Z celkového počtu 95 lokalit, kde byl v roce 2017 monitorován oxid dusičitý, došlo k překročení ročního imisního limitu na dvou z nich. Všechny stanice jsou klasifikovány jako dopravní městské, jedna z nich dokonce jako dopravní hot spot. Šlo o stanice Praha 2 - Legerova (hot spot) a Praha 5 - Smíchov. Hodnota hodinového imisního limitu NO 2 (200 µg.m 3, maximální povolený počet 18 překročení za rok) byla v roce 2017 jednou překročena na stanici Praha 2 - Legerova (hot spot). Imisní limit hodinové koncentrace NO 2 nebyl v roce 2017 překročen na žádné stanici. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 26

27 10. SEZNAM TABULEK, GRAFŮ A OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1: Imisní limity vyhlášené pro ochranu zdraví lidí a maximální počet jejich překročení Tabulka č. 2: Imisní limity pro troposférický ozon Tabulka č. 3: Imisní limity vyhlášené pro ochranu ekosystémů a vegetace Tabulka č. 4: Reprezentativní stanice pro zónu Střední Čechy Tabulka č. 5: Informativní a regulační prahové hodnoty pro SO 2, NO 2 a PM Tabulka č. 6: Informativní a varovné prahové hodnoty pro O Tabulka č. 7: Počty překročení denního imisního limitu PM 10 v roce Tabulka č. 8: Počty překročení hodnot cílového imisního limitu O 3 v roce Tabulka č. 9: Indexy kvality ovzduší dle ČHMÚ Tabulka č. 10: Denní průměr koncentrací NO 2, PM 10 a O 3 v letech 2015 až SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Přehled dotazů ECK za rok 2017 dle tématu... 8 Graf č. 2: Přehled dotazů ECK za rok 2017 podle měsíců... 8 Graf č. 3: Přehled stížností evidovaných v ECK v letech Graf č. 4: Četnosti výskytu rozptylových podmínek v jednotlivých měsících roku Graf č. 5: Překročení imisního limitu PM 10 ve stanicích Mladá Boleslav a Praha 8 Kobylisy Graf č. 6: Překročení imisního limitu O 3 ve stanicích Mladá Boleslav a Praha 8 Kobylisy Graf č. 7: Srovnání měřících stanic ČR v překročení imisního limitu PM 10 v roce Graf č. 8: Průměrná hodnota překročení přízemního ozónu pro rok Graf č. 9: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 8 Kobylisy za rok Graf č. 10: Indexy kvality ovzduší na stanici Mladá Boleslav za rok Graf č. 11: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 4 Libuš za rok Graf č. 12: Indexy kvality ovzduší na stanici Praha 6 Suchdol za rok SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek č. 1: Přehled měřicích imisních stanic, ze kterých ECK vyhodnocuje aktuální stav ovzduší... 3 Obrázek č. 2: Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu lidského zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu, Obrázek č. 3: Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu, Obrázek č. 4: Ukázka grafu imisní situace na webu ECK... 7 Obrázek č. 5: Pětiletá průměrná koncentrace částic PM 10 na Kralupsku r Obrázek č. 6: Pětiletá průměrná koncentrace částic PM 10 na Kralupsku r Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 27

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2016 Stránka 2 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 6 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 6 3.2.

Více

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1

Obsah. Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2015 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

zdroj

zdroj Co je smogová situace? Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil 12hodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 informativní prahovou hodnotu (IPH) 100 mikrogramů/m

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2014 Stránka 1 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 3 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 3 3. ECK a vyhodnocení imisní situace... 4 3.1. Informování o aktuální imisní situaci... 4 3.2.

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010

Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 Příloha k nařízení statutárního města Ostravy č. 8/2010 MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY Řídícím pracovištěm je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen magistrát

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok Obsah 5.2.2016 Obsah 1. Úvod... 2 2. Základní charakteristika území... 2 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 3 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 5 3. ECM a vyhodnocení imisní situace...

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne 28. 2. 2016 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006

NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 Město Příbram NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 1/2006 ze dne 11.12.2006 kterým se vydává MÍSTNÍ REGULAČNÍ ŘÁD pro regulaci zdrojů znečišťování ovzduší na území města Příbrami. Rada města Příbrami se na svém zasedání

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67 Ovzduší Údaje o znečištění ovzduší použité pro hodnocení vlivu na zdraví pocházejí z 15 pražských měřících stanic (provozovaných ČHMÚ, SZÚ a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n/l), na kterých jsou v

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Vyhodnocení imisní situace v Mostě v roce 2005 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou v roce 2011 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most Budovatelů 2830 434 37 Most Mgr. Renáta Červenková,

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2017 zpráva ČHMÚ ze dne aktualizace

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2017 zpráva ČHMÚ ze dne aktualizace aktualizace 19. 2. 2018 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2017 25. leden 2018 1 Obsah Shrnutí... 2

Více

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné

č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Nařízení č. 6/2011, kterým se vydává Místní regulační řád statutárního města Karviné Schváleno: 14.06.2011 Účinnost: 29.06.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Rada města Karviné

Více

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav

8. Závěr. VARIANTA 1: Výchozí stav v roce 2006, referenční stav 8. Závěr Předmětem rozptylové studie je posouzení příspěvků k imisní zátěži souvisejících s uvažovaným provozem Paralelní dráhy RWY06R/24L letiště Praha Ruzyně. Výpočet z hlediska plošného rozptylu škodlivin

Více

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR

VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR VÝZNAMNÉ SMOGOVÉ SITUACE A JEJICH ZÁVISLOST NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V ČR Jana Šimková, Robert Skeřil, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno Smogová situace je podle zákona

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze. Čl.

Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze. Čl. 9. Nařízení, kterým se mění nařízení č. 4/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává krajský regulační řád pro regulaci zdrojů v hlavním městě Praze Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 3. 4. 2012 vydat

Více

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice

TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice TEZE NOVELY ZÁKONA O OCHRANĚ OVZDUŠÍ nový přístup k ochraně ovzduší v České republice Ing. Jan Kužel, Mgr. Veronika Tomášková, Ing. Jiří Morávek odbor ochrany ovzduší MŽP Obsah prezentace Východiska a

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2018 zpráva ČHMÚ ze dne Český hydrometeorologický ústav

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2018 zpráva ČHMÚ ze dne Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2018 18. leden 2019 Obsah I. Úvod... 3 II. Meteorologické a rozptylové podmínky...

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Lomu za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing. Radka

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 3 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 4 2.2

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013. Ondřej Vlček, Radostovice

Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013. Ondřej Vlček, Radostovice Stanovení oblastí a stanic SVRS pro sezónu 2012/2013 Ondřej Vlček, Radostovice 26.9.2012 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší (účinnost od 1. září 2012) 10 Smogová situace (1) Smogová situace: úroveň znečištění

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 II. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Mostě za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 26.02.2013 Bc. Dana Kovaříková,

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří tř. Budovatelů 2830/3 434 01 Most Datum zpracování: 28.03.2013 Bc. Dana Kovaříková, Ing.

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr.

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011

INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 INDIKATIVNÍ MĚŘENÍ MS HAVÍŘOV Vyhodnocení za rok 2011 Zadavatel: Odpovědný pracovník: Statutární město Havířov Mgr. Jiří Bílek Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Oddělení ovzduší Partyzánské nám. 7, 702

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Historický vývoj znečišťování ovzduší na Ostravsku ve vztahu k současným problémům stavu znečištění ovzduší regionu

Historický vývoj znečišťování ovzduší na Ostravsku ve vztahu k současným problémům stavu znečištění ovzduší regionu Historický vývoj znečišťování ovzduší na Ostravsku ve vztahu k současným problémům stavu znečištění ovzduší regionu 10. únor 2011, Ostrava Klub regionalistů Ing. Štěrba Radomír vedoucí oddělení ochrany

Více

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina JMÉNO: Pavel Chaloupecký (Envitech Bohemia s.r.o.) chaloupecky@envitech-bohemia.cz AKCE: Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe DATUM:

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů

VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE. Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů VÝVOJ EMISNÍ BILANCE OD ROKU 1990, EMISNÍ ANALÝZY, VÝVOJ PODÍLŮ NA EMISÍCH A EMISNÍ PROJEKCE Pavel Machálek Oddělení emisí a zdrojů Emise Emisní bilance a projekce Databáze REZZO Inventarizace skleníkových

Více

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014 Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ostrava Oddělení ochrany čistoty ovzduší Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 13 - březen

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013

Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 Vyhodnocení imisní situace v Litvínově za rok 2013 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkový počet 56) 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 5 3 ECM a vyhodnocení

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha 2 Výroba nanomateriálů - Aktuální rychlý rozvoj - Vliv na produkt nebo na činnosti Vlivy na zdraví - Hodnocení expozice - Emise do prostředí - Poznání účinků V současnosti

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP. Mgr. Ing. Marek Martinec

INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP. Mgr. Ing. Marek Martinec INFORMAČNÍ SYSTÉMY V OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ISKO, REZZO, ISPOP Mgr. Ing. Marek Martinec Emise x Imise Emise jsou látky znečišťující ovzduší. Maximální koncentraci mají u svého zdroje (komín, výfuk,...),

Více

Novinky v legislativě

Novinky v legislativě Novinky v legislativě 1. Od roku 1989 do roku 2006 - Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v České republice 2. NV 429/2005 Sb. - Aktuální podzákonná norma 3. Výhled do budoucnosti 4. Direktivy

Více

legislativa v oblasti

legislativa v oblasti Aktuáln lní EU a česká legislativa v oblasti venkovního ovzduší Konzultační den hygieny ovzduší, SZÚ, 11.12.2008 1996/62/ES 1999/30/ES 2000/69/ES 2002/3/ES (Rámcová) (SO 2, NO X, PM 10, Pb) (C 6 H 6, CO)

Více

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha

ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010. B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha ZDRAVOTNÍ RIZIKA Z VENKOVNÍHO OVZDUŠÍ VÝVOJ 2006-2010 Ochrana ovzduší ve státní správě - Teorie a praxe VII. 8. aţ 10. 11. 2011 B. Kotlík, H. Kazmarová, CZŢP, SZÚ Praha HODNOCENÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK 2 Riziko

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě 40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Blanka Krejčí únor 2008 Jiří Raška na olympiádě v Grenoblu Otevření nové budovy pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Vpád vojsk armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 350000

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně

PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně Jan Sládeček, Lucie Kolářová, Václav Novák, Martin Beran, Hana Škáchová, Lea Paličková, Leona Vlasáková Kletečná 2016 PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně

Více

Ing. Václav Píša, CSc. Autor

Ing. Václav Píša, CSc. Autor Ing. Václav Píša, CSc. Autor Mgr. Radek Jareš Mgr. Jan Karel Organizace ATEM - Atelier ekologických modelů Název textu Modelové výpočty kvality ovzduší Blok BK6 - Modelové hodnocení imisní zátěže Datum

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ VERZE PROGRAMU ENVIROS, S.R.O. - ÚNOR 2004 Zlínský kraj INTEGROVANÝ KRAJSKÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční číslo Integrovaný

Více

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje

Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje. Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Generální rozptylová studie Jihomoravského Kraje Rozptylová studie pro posouzení stávajícího imisního zatížení na území Jihomoravského kraje Autorský tým Mgr. Jakub Bucek Bucek s.r.o. Dr. Robert Skeřil

Více

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Znečištěné ovzduší a lidské zdraví Brno, 11. ledna 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz Znečištění

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Běchovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok 2014 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 35) Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní charakteristika území... 4 3 ECM a vyhodnocení imisní situace... 5 3.1 Informování o aktuální imisní situaci... 5 3.2 Dotazy a stížnosti...

Více

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO

2100 REZZO Registru emisí zdrojů znečišťování ovzduší REZZO Je prokázáno, že znečištění ovzduší na Ostravsku pochází ze čtyř zdrojů: průmyslových podniků, lokálních topenišť, dopravy a emisí, které pocházejí z Polska. Studie Zdravotního ústavu prokázala, že v období

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Emisní přístup k ochraně ovzduší K zajištění přípustné úrovně znečišťování ovzduší byly stanoveny: Emisní limity

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Zpracoval(a): Marek Bruštík Datum: 18.6.2015 Obsah Kvalita ovzduší z pohledu Moravskoslezského kraje Kvalita ovzduší Moravskoslezského

Více

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění zákon č. 369/2016 Sb. Porada MV se zástupci samospráv Praha, 14. března 2017, náměstí Hrdinů 3 Mgr. Barbora Landová odbor ochrany ovzduší Orgány ochrany

Více

Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava

Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Extrémní imisní situace RNDr. Zdeněk Blažek, CSc., Mgr. Libor Černikovský Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Foto: Z. Blažek Blažek, Černikovský Konference (ČHMÚ): o kvalitě Extrémní ovzduší

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok Strana 1 (celkem 55)

Vyhodnocení imisní situace v Krupce za rok Strana 1 (celkem 55) 15. 3. 2016 ecmost@vuhu.cz Strana 1 (celkem 55) Obsah 1. Úvod... 4 2. Základní charakteristika území... 5 2.1 Oblasti s překročenými imisními limity... 6 2.2 Mapy pětiletých průměrných koncentrací... 8

Více

Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až

Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech 1. 12. až 7. 12. 2015 Datum: 10.03.2016 Pracoviště: Pobočka Plzeň - oddělení ochrany čistoty ovzduší Zpracoval: Ing. Fory, Ing. Hadinger, Ing. Hladík, Proškovec,

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví

Znečištění ovzduší. Bratislava, 19. února 2014 MUDr. Miroslav Šuta. a lidské zdraví. Centrum pro životní prostředí a zdraví Znečištění ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 19. února 2014 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik Znečištění ovzduší (kontext) způsobuje předčasnou smrt asi 370 tisíc Evropanů

Více

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách

1 Úvod. Aktuální data ze stanic automatizovaného imisního monitoringu jsou veřejně přístupná na internetových stránkách 1 Úvod Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) zpracovává každý rok vyhodnocení imisní situace v lokalitě Most na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Zdravotního ústavu (ZÚ)

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 3 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více