Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje"

Transkript

1 D. ZPŘESNĚNÍ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ VYMEZENÝCH V PÚR ČR A VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, OVLIVŇUJÍCÍCH ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ, VČETNĚ PLOCH A KORIDORŮ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, ÚSES A ÚZEMNÍCH REZERV (50) ZÚR JMK vymezují plochy a koridory veřejné infrastruktury, kterými se rozumí plochy pro umístění dopravní a technické infrastruktury, včetně ploch pro výrobu nebo opatření nestavební povahy. Plochy a koridory jednotlivých záměrů jsou vymezeny tak, že jejich součástí jsou všechny související stavby včetně ochranných pásem vyplývajících ze zákona a všechny mimoúrovňové a úrovňové křižovatky, které svými plošnými nároky nepřesahují šíři vymezeného koridoru. Vymezené plochy a koridory jednotlivých záměrů jsou označeny identifikačním kódem (např. D..) a promítnuty do grafické části ZÚR JMK výkres I.2. D.1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA D.1.1 SILNIČNÍ DOPRAVA PLOCHY A KORIDORY PODLE PÚR ČR 2008 (51) Rychlostní silnice R43 ZÚR JMK zpřesňují koridor kapacitní silnice R43 Svitavy / Moravská Třebová (E 461) v rozvojové ose OS9 Svitavy / Moravská Třebová, vymezené v PÚR ČR 2008, vymezením koridorů rychlostní čtyřpruhové silnice R43 Troubsko (D1) Kuřim Velké Opatovice hranice kraje v úsecích R43-1 R43-4, D1 R43 Troubsko (D1) Kuřim, D2 R43 Kuřim Černá Hora, D3 R43 Černá Hora Svitávka a D4 R43 Svitávka Velké Opatovice hranice kraje, členěných dle jednotlivých úseků, (veřejně prospěšné stavby) takto: Úsek R43-1 Troubsko (D1) Kuřim D1 Vedení koridoru: dálnice D1 (MÚK Troubsko), Žebětín, Bystrc (překrytý úsek v délce 1,480 km) Moravské Knínice MÚK Čebín Šířka koridoru dílčích úseků: Troubsko MÚK Žebětín 600 m; MÚK Žebětín Bystrc (jižní okraj překrytého úseku dl. 1,480 km) 250 m; překrytý úsek MÚK Bystrc 200 m; MÚK Bystrc Rozdrojovice (křížení se silnicí III/3847) 250 m; Rozdrojovice MÚK Kuřim MÚK Čebín 600 m Plocha MÚK: Troubsko (D1 kolektorová s MÚK -západ) obalová křivka dvou kružnic o poloměru 400 m, Žebětín, Bystrc, Čebín kružnice o poloměru 400 m BRNO KUŘIM ŠLAPANICE Čebín, Jinačovice, Kuřim, Moravské Knínice, Rozdrojovice Ostopovice, Troubsko 17

2 Úsek R43-2 Kuřim Černá Hora D2 Vedení koridoru: MÚK Čebín Všechovice MÚK Černá Hora Šířka koridoru: 600 m Plocha MÚK: Černá Hora - kružnice o poloměru 400 m BLANSKO KUŘIM TIŠNOV Černá Hora, Lubě, Malá Lhota, Žernovník Čebín, Kuřim, Moravské Knínice Drásov, Hluboké Dvory, Malhostovice, Skalička, Všechovice Úsek R43-3 Černá Hora Svitávka D3 Vedení koridoru: MÚK Černá Hora MÚK Sebranice Šířka koridoru: 600 m Plocha MÚK: Sebranice + MÚK Svitávka (kolektorová křižovatka) obalová křivka dvou kružnic o poloměru 400 m BLANSKO BOSKOVICE Bořitov, Býkovice, Černá Hora, Žernovník Drnovice, Jabloňany, Lysice, Sebranice, Skalice nad Svitavou, Svitávka, Voděrady Úsek R43-4 Svitávka Velké Opatovice hranice kraje D4 Vedení koridoru: MÚK Sebranice Velké Opatovice hranice kraje Šířka koridoru: 600 m Plocha MÚK: Sebranice + MÚK Svitávka (kolektorová křižovatka) obalová křivka dvou kružnic o poloměru 400 m, Vanovice, Velké Opatovice - kružnice o poloměru 400 m BOSKOVICE Borotín, Boskovice, Cetkovice, Chrudichromy, Knínice u Boskovic, Skalice nad Svitavou, Sudice, Svitávka, Vanovice, Velké Opatovice (52) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru kapacitní silnice R43 Svitavy / Moravská Třebová (E461), na území JMK v koridoru Troubsko (D1) Kuřim Velké Opatovice hranice kraje, se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území, tato kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování: a) V souladu s PÚR ČR 2008 vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru kapacitní silnice R43 Svitavy / Moravská Třebová, včetně MÚK a všech souvisejících staveb. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území v rozvojové oblasti OB3 a rozvojové ose OS9. 18

3 Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a) Kritéria a podmínky pro rozhodování: přepravní funkce, dopravní účinnost, návaznost na koridor R43 v Pardubickém kraji, návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním potřeb obsluhy území (zdrojová a cílová doprava), prostorová a funkční koordinace s ostatními záměry na provedení změn v území, minimalizace negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci dotčeného území, prioritně v prostoru Bystrce, minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví (hodnocení (HIA), minimalizace negativních vlivů na přírodní hodnoty a krajinný ráz dotčeného území, minimalizace střetů s limity využití území, minimalizace nežádoucí fragmentace krajiny. a) Zpřesnit a vymezit vedení koridoru R43 v součinnosti s dotčenými orgány státní správy. b) Zpřesnit a vymezit koridor R43 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci, přírodní hodnoty, krajinný ráz a střety s limity využití území, především minimalizace zásahu koridoru D1 do EVL Bosonožský hájek, EVL Hobrtěnka, D2 do EVL Zkamenělá svatba, Malhostovická Pecka a Zlobice. c) Zajistit mezikrajskou územní koordinaci koridoru rychlostní silnice R43 se sousedním Pardubickým krajem. d) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru R43 v ÚPD a dotčených obcí. (53) Rychlostní silnice R52 ZÚR JMK zpřesňují koridor kapacitní silnice R52 Pohořelice Mikulov Drasenhofen / Rakousko (E461), vymezený v PÚR ČR 2008, vymezením koridoru D65 rychlostní čtyřpruhové silnice R52 Pohořelice Mikulov hranice ČR / Rakousko, včetně doprovodných komunikací pro přímou obsluhu území (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: MÚK Pohořelice Iváň Perná Mikulov hranice ČR / Rakousko Šířka koridoru dílčích úseků: MÚK Pohořelice Nová Ves 400 m; Nová Ves Pasohlávky (levý břeh Novomlýnské nádrže) 700 m; Pasohlávky (levý břeh Novomlýnské nádrže) hranice ČR / Rakousko 400 m Plocha MÚK: Iváň, Perná, Mikulov sever, Mikulov jih kružnice o poloměru 400 m MIKULOV POHOŘELICE Perná, Mikulov, Horní Věstonice, Bavory Pasohlávky, Pohořelice, Vlasatice (54) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru kapacitní silnice R52 Pohořelice Mikulov Drasenhofen / Rakousko (E461) se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování. a) V souladu s PÚR ČR 2008, Usnesením vlády ČR č. 735/2008 Sb., uzavřenou mezinárodní dohodou mezi Rakouskou spolkovou republikou a vládou České republiky o propojení rakouské dálnice A5 a české rychlostní silnice R52 a Deklarací Zastupitelstva Jihomoravského kraje o podpoře přípravy a prosazování realizace rychlostní silnice R52 vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru D65 rychlostní silnice R52 Pohořelice Mikulov hranice ČR / Rakousko, včetně doprovodných komunikací pro přímou obsluhu území (zejména silnice II/395). b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. 19

4 Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a) Kritéria a podmínky pro rozhodování: poloha koridoru ve vztahu k rozvojové ose N-OS3 Vídeňské, dopravní účinnost ve vztahu k poloze koridoru, minimalizace negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci dotčeného území, minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví (hodnocení (HIA), minimalizace střetů s limity využití území, minimalizace nežádoucí fragmentace krajiny. a) Zpřesnit a vymezit koridor kapacitní silnice R52 s ohledem na přepravní funkci dopravní cesty, minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území, především střetů s PO Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny, PO Pálava, EVL Mušovský luh. b) Zajistit přeshraniční územní koordinaci koridoru rychlostní silnice R52 s návazností na dálnici A5 sousedního Dolního Rakouska. c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru kapacitní silnice R52 v ÚPD dotčených obcí. (55) Rychlostní silnice R55 ZÚR JMK zpřesňují koridor kapacitní silnice R55 Olomouc Přerov a dále Napajedla Uherské Hradiště Hodonín Břeclav hranice ČR (-Wien) v rozvojové ose OS11 Lipník nad Bečvou Přerov Uherské Hradiště Břeclav hranice ČR / Rakousko, vymezený v PÚR ČR 2008, vymezením koridorů rychlostní čtyřpruhové silnice R55 Moravský Písek (hranice kraje) Rohatec Břeclav D5 R55 Moravský Písek (hranice kraje) Rohatec, D6 R55 Rohatec Hrušky, D66 R55 Hrušky Břeclav (D2), členěných dle jednotlivých úseků, (veřejně prospěšné stavby) takto: Úsek R55-1 Moravský Písek (hranice kraje) Rohatec D5 Vedení koridoru: Moravský Písek (hranice kraje) MÚK Bzenec MÚK Bzenec, Přívoz MÚK Rohatec (v průchodu PO Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví plné překrytí v délce cca 11,5 km) Šířka koridoru dílčích úseků: Moravský Písek (hranice kraje) MÚK Bzenec MÚK Bzenec, Přívoz 400 m; MÚK Bzenec, Přívoz MÚK Rohatec 600 m Plocha MÚK: Bzenec, Bzenec-přívoz, Rohatec kružnice o poloměru 400 m HODONÍN KYJOV VESELÍ N. M. Rohatec Bzenec, Vracov Moravský Písek, Strážnice Úsek R55-2 Rohatec Hrušky D6 Vedení koridoru: MÚK Rohatec Hodonín Mikulčice MÚK Hrušky Šířka koridoru: 600 m Plocha MÚK: Hodonín-sever, Hodonín-západ, Mikulčice, Moravská Nová Ves, Hrušky kružnice o poloměru 400 m BŘECLAV HODONÍN Hrušky, Moravská Nová Ves Hodonín, Lužice, Mikulčice, Rohatec 20

5 Úsek R55-3 Hrušky Břeclav (D2) D66 Vedení koridoru: MÚK Hrušky MÚK Břeclav stávající (D2) Šířka koridoru: 400 m Plocha MÚK: Hrušky kružnice o poloměru 400 m BŘECLAV Břeclav, Hrušky (56) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru kapacitní silnice R55 Olomouc Přerov a dále Napajedla Uherské Hradiště Hodonín Břeclav hranice ČR (-Wien), na území JMK v koridoru Moravský Písek Rohatec Břeclav (D2), se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území, tato kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru kapacitní silnice R55 na území Jihomoravského kraje v úseku Moravský Písek (hranice kraje) Rohatec Hrušky Břeclav (D2). b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území v rozvojové ose OS10. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a) Kritéria a podmínky pro rozhodování: přepravní funkce, dopravní účinnost, návaznost na koridor R55 ve Zlínském kraji, návaznost na koridor silnice I/55 s obchvatem Břeclavi, návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním potřeb obsluhy území, prostorová a funkční koordinace s ostatními záměry na provedení změn v území, minimalizace negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci dotčeného území, minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví (hodnocení (HIA), minimalizace negativních vlivů na přírodní hodnoty a krajinný ráz dotčeného území, prioritně na PO Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví, minimalizace střetů s limity využití území, minimalizace nežádoucí fragmentace krajiny. a) Zpřesnit a vymezit koridor R55 v součinnosti s dotčenými orgány státní správy s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci. Minimalizovat střety s limity využití území, prioritně při průchodu koridoru D5 PO Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví (překrytí v délce cca 11,5 km). Překrytý úsek řešit s povrchem odpovídajícím biotopu předmětu ochrany ptačí oblasti (lelek lesní, skřivan lesní). U koridoru D6 minimalizovat kontakt s EVL Hodonínská doubrava. b) Zajistit mezikrajskou územní koordinaci koridoru R55 se sousedním Zlínským krajem. c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru R55 v ÚPD dotčených obcí. (57) Silnice I/38 ZÚR JMK zpřesňují koridor kapacitní silnice S8 Havlíčkův Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR / Rakousko (Wien), vymezený v PÚR ČR 2008, vymezením koridoru D7 přeložky silnice I. třídy I/38 Blížkovice (hranice kraje) Znojmo Hatě hranice ČR / Rakousko v úseku hranice krajů Vysočina / JMK Znojmo (MÚK I/38 x I/53) ve dvoupruhovém uspořádání S11,5/90, v úseku Znojmo (MÚK I/38 x I/53) hranice ČR / Rakousko ve čtyřpruhovém uspořádání S24,5/100 (veřejně prospěšná stavba) takto: 21

6 Vedení koridoru: Blížkovice (hranice krajů Vysočina / JMK) Pavlice Olbramkostel Znojmo; Znojmo Chvalovice Hatě hranice ČR / Rakousko Šířka koridoru: hranice krajů Vysočina / JMK Znojmo (sever) 300 m; Znojmo (křížení s III/4121) Znojmo (MÚK I/38 x I/53) 200 m; Znojmo (MÚK I/38 x I/53) Hatě (hranice ČR / Rakousko) 300 m Plocha MÚK: v úseku hranice krajů Vysočina / JMK Znojmo (po MÚK I/38 x I/53) součást koridoru, MÚK Znojmo východ, MÚK Znojmo jih kružnice o poloměru 400 m ZNOJMO Blanné, Blížkovice, Chvalovice, Citonice, Dobšice, Dyjákovičky, Dyje, Grešlové Mýto, Kravsko, Kuchařovice, Olbramkostel, Pavlice, Vranovská Ves, Znojmo, Žerůtky (58) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru kapacitní silnice S8 Havlíčkův Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR / Rakousko (Wien), na území JMK koridor I/38 Blížkovice (hranice kraje) Znojmo Hatě hranice ČR / Rakousko se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) V souladu s PÚR ČR 2008 vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru kapacitní silnice S8 Havlíčkův Brod Jihlava Znojmo Hatě hranice ČR / Rakousko (Wien), na území JMK silnice I/38 Blížkovice (hranice kraje) Znojmo Hatě hranice ČR / Rakousko. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/38 s ohledem na přepravní funkci dopravní cesty, minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační zástavbu, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území, především střetů s EVL Čekal, Lom u Žerůtek, Meandry Dyje a EVL Načeratický kopec. b) Zajistit přeshraniční a mezikrajskou územní koordinaci koridoru silnice I/38 se sousedním Dolním Rakouskem a sousedním krajem Vysočina. c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/38 v ÚPD dotčených obcí. PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU (59) Dálnice D1 ZÚR JMK vymezují koridor D8 dálnice D1 Kývalka Holubice, rozšíření na 6ti-pruh včetně mimoúrovňových křižovatek (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: křížení s I/23 Kývalka (MÚK) MÚK Holubice Šířka koridoru: 300 m Plocha MÚK: Černovická terasa (kolektorová s MÚK Slatina) obalová křivka dvou kružnic o poloměru 400 m, -centrum (přestavba) kružnice o poloměru 400 m, -jih (přestavba) kružnice o poloměru 400 m, Tvarožná kružnice o poloměru 400 m BRNO ROSICE SLAVKOV U B. ŠLAPANICE Ostrovačice Holubice Jiříkovice, Moravany, Omice, Ostopovice, Podolí, Popůvky, Sivice, Šlapanice, Troubsko, Tvarožná, Velatice (60) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru dálnice D1 Kývalka Holubice, rozšíření na 6ti-pruh včetně mimoúrovňových křižovatek se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 22

7 a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru rozšíření a zkapacitnění dálnice D1 v úseku Kývalka - Holubice včetně MÚK a všech souvisejících staveb pro zajištění vnitrostátních i mezinárodních přepravních vztahů a nároků v křižovatkovém uzlu jádrového území rozvojové oblasti OB3. b) Minimalizovat negativní vlivy na obytnou funkci přilehlého území. c) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. d) U MÚK Tvarožná vytvořit takové územní a technické podmínky, které umožní výhledové napojení JVT. a) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru pro rozšíření dálnice D1 s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na obytnou funkci, kvalitu životního prostředí a minimalizaci střetů s limity využití území. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru v ÚPD dotčených obcí. (61) MÚK Velké Pavlovice na dálnici D2 ZÚR JMK vymezují plochu D9 nadmístního významu MÚK Velké Pavlovice na D2 (veřejně prospěšná stavba) takto: Plocha MÚK: Velké Pavlovice kružnice o poloměru 400 m BŘECLAV HUSTOPEČE Rakvice, Zaječí, Velké Pavlovice (62) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v ploše MÚK Velké Pavlovice na D2 se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro umístění plochy nové dálniční křižovatky MÚK Velké Pavlovice na dálnici D2 za účelem zkvalitnění dostupnosti sídel v rozvojové ose OS10 a v navazujícím severovýchodním prostoru Hustopeče. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. a) V součinnosti s dotčenými orgány zpřesnit a vymezit MÚK Velké Pavlovice s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na obytnou zástavbu dotčeného území, především Velkých Pavlovic. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu plochy MÚK v ÚP dotčených obcí. (63) Rychlostní silnice R46 ZÚR JMK vymezují koridor D67 rychlostní silnice R46 Vyškov hranice kraje, homogenizace včetně úpravy mimoúrovňových křižovatek (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Vyškov hranice kraje Šířka koridoru: 250 m Plocha MÚK - přestavba: Vyškov, Drysice kružnice o poloměru 400 m VYŠKOV Drysice, Pustiměř, Topolany, Vyškov (64) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru R46 Vyškov hranice kraje, homogenizace včetně úpravy mimoúrovňových křižovatek se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 23

8 a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru R46 Vyškov hranice kraje, homogenizace včetně úpravy mimoúrovňových křižovatek a všech souvisejících staveb pro zajištění potřebných technických parametrů odpovídajících normovým parametrům rychlostní silnice s cílem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu. b) Minimalizovat negativní vlivy na obytnou funkci přilehlého území. c) Vytvořit územní podmínky pro navazující silniční infrastrukturu a obsluhu území. a) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru pro homogenizaci rychlostní silnice R46 s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na obytnou funkci, kvalitu životního prostředí a minimalizaci střetů limity využití území (EVL Letiště Marchanice). b) Zajistit mezikrajskou územní koordinaci koridoru pro homogenizaci rychlostní silnice R46 se sousedním Olomouckým krajem. c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru v ÚPD dotčených obcí. (65) Jihozápadní tangenta (JZT) ZÚR JMK vymezují koridor D10 čtyřpruhové silnice I. třídy Jihozápadní tangenta Troubsko (D1/R43) Rajhrad (R52) (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: MÚK Troubsko (D1/R43) Modřice MÚK Rajhrad (R52) s tunelem v prostoru Nebovid dl. cca 290 m Šířka koridoru: 600 m Plocha MÚK: Troubsko, Nebovidy, Modřice, Rajhrad kružnice o poloměru 400 m ŠLAPANICE ZIDLOCHOVICE BRNO Modřice, Moravany, Nebovidy, Ostopovice, Střelice, Troubsko, Želešice Popovice, Rajhrad (66) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihozápadní tangenty (dále JZT) Troubsko (D1/R43) Rajhrad (R52) se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území, tato kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru JZT Troubsko (D1/R43) Rajhrad (R52) včetně MÚK a všech souvisejících staveb s cílem zajištění obsluhy a kontinuálního kapacitního propojení rychlostní silnice R43, dálnice D1 a R52 v rozvojové oblasti OB3 mimo obytnou zástavbu a ulici Vídeňskou (silnice I/52) včetně návaznosti na jižní tangentu. V širších souvislostech zajištění podmínek pro kvalitní komunikační propojení západní části rozvojové oblasti OB3 s rozvojovou osou nadmístního významu N-OS3. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a) Kritéria a podmínky pro rozhodování: přepravní funkce a dopravní účinnost, návaznost na koridor rychlostní silnice R43 a dálnici D1, návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním potřeb zkvalitnění obsluhy jihozápadního sektoru rozvojové oblasti OB3, maximální míra odlehčení městské komunikační sítě Brna, prioritně ulice Vídeňské, minimalizace negativních vlivů na obytnou funkci dotčeného území, minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví (hodnocení HIA), minimalizace střetů s limity využití území. 24

9 a) V součinnosti s dotčenými orgány zpřesnit a vymezit koridor JZT s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou zástavbu a minimalizaci střetů s limity využití území. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru JZT v ÚPD města Brna a dotčených obcí. (67) Jižní tangenta (JT) ZÚR JMK vymezují koridor D11 čtyřpruhové silnice I. třídy Jižní tangenty Modřice (JZT) Chrlice (D2) (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Modřice (JZT MÚK Modřice) Chrlice (MÚK Chrlice II - D2) Šířka koridoru: 600 m Plocha MÚK: Chrlice II (D2 kolektorová s MÚK Chrlice) obalová křivka dvou kružnic o poloměru 400 m BRNO ŠLAPANICE Modřice, Rebešovice, Želešice (68) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jižní tangenty (dále JT) Modřice (JZT) Chrlice (D2) se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území, tato kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru JT Modřice (JZT) Chrlice (D2) včetně MÚK a všech souvisejících staveb s cílem posílení kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jižního segmentu rozvojové oblasti OB3 ve směru východ - západ s návaznostmi na JZT, radiální komunikační síť Brna a dálnici D2. b) V návaznosti na JZT vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a napojení na nižší silniční infrastrukturu. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a) Kritéria a podmínky pro rozhodování: přepravní funkce a dopravní účinnost, návaznost na JZT a silniční síť nadmístního významu se zohledněním potřeb zpřístupnění a obsluhy území, minimalizace negativních vlivů na obytnou funkci dotčeného území, minimalizace negativních vlivů na veřejné zdraví (hodnocení HIA), minimalizaci střetů s limity využití území. a) V součinnosti s dotčenými orgány zpřesnit a vymezit koridor JT s ohledem na jeho přepravní funkci, obsluhu území, minimalizaci negativních vlivů na obytnou zástavbu a střetů s limity využití území. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru JT v ÚPD města Brna a dotčených obcí. (69) Jihovýchodní tangenta (JVT) ZÚR JMK vymezují koridor D12 čtyřpruhové silnice II.třídy Jihovýchodní tangenty Chrlice (D2) Šlapanice (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru:, Chrlice (D2 - MÚK Chrlice II), Tuřany (MÚK Tuřany) Šlapanice (křižovatka s přeložkou II/417) Šířka koridoru: 600 m Plocha MÚK: Tuřany kružnice o poloměru 400 m 25

10 BRNO ŠLAPANICE Kobylnice, Ponětovice, Rebešovice, Sokolnice, Šlapanice (70) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru Jihovýchodní tangenty (dále JVT) Chrlice (D2) Šlapanice se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru JVT Chrlice (D2) Šlapnice (čtyřpruhová silnice s možností realizace v polovičním profilu) včetně MÚK a všech souvisejících staveb s cílem posílení kapacitního propojení a obsluhy dynamicky se rozvíjejícího jihovýchodního segmentu rozvojové oblasti OB3 v návaznosti na jižní a jihozápadní tangentu, dálnici D2 a radiální komunikační síť Brna - především silnici II/380 a navrhovanou přeložkou silnice II/417, Slatina Šlapanice, výhledově dálnici D1 (MÚK Tvarožná, Holubice). b) V návaznosti na JT vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění obsluhy území a návaznost na nižší silniční infrastrukturu. a) V součinnosti s dotčenými orgány zpřesnit a vymezit koridor JVT s ohledem na jeho přepravní funkci, obsluhu území, minimalizaci negativních vlivů na obytnou zástavbu a střetů s limity využití území. b) V součinnosti s dotčenými orgány zpřesnit a vymezit koridor JVT tak, aby svými technickými parametry a územními podmínkami splňoval požadavky kladené na silnici I. třídy. c) Zajistit územní koordinaci, prioritně se záměry plochy Tuřany, letiště Jih a územní ochranu koridoru JVT v ÚPD dotčených obcí. (71) Silnice I/19 ZÚR JMK vymezují koridor D13 dvoupruhové silnice I. třídy I/19 Hodonín v okr. Blansko (hranice kraje) Sebranice (R43), homogenizace včetně obchvatů sídel (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Hodonín v okrese Blansko (hranice kraje) Kunštát Sebranice R43 Šířka koridoru: 300 m BOSKOVICE Černovice, Hodonín, Kunštát, Louka, Makov, Rozseč nad Kunštátem, Sebranice, Skalice nad Svitavou, Svitávka (72) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/19 Hodonín v okr. Blansko (hranice kraje ) Sebranice (R43), homogenizace včetně obchvatů sídel se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/19 Hodonín v okr. Blansko (hranice kraje) Sebranice (R43), homogenizace včetně obchvatů sídel s napojením na R43 v úseku Černá Hora Svitávka hranice kraje. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění dopravního napojení a obsluhy specifické oblasti N-SOB6 Olešnicko v návaznosti na rozvojovou osu OS9 a koridor R43. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/19 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační zástavbu, přírodní hodnoty, krajinný ráz dotčeného území a střetů s limity využití území, především omezení kontaktů s EVL Čepičkův vrch a údolí Hodonínky. b) Zajistit mezikrajskou územní koordinaci koridoru silnice I/19 se sousedním krajem Vysočina. c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/19 v ÚPD dotčených obcí. 26

11 (73) Silnice I/23 Vysoké Popovice ZÚR JMK vymezují koridor D14 dvoupruhové silnice I. třídy I/23 Vysoké Popovice, obchvat (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Vysoké Popovice (jižní obchvat) Šířka koridoru: 300 m ROSICE Lukovany, Vysoké Popovice, Zakřany (74) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/23 Vysoké Popovice, obchvat se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru jižního obchvatu Velkých Popovic s cílem odvedení průjezdné dopravy mimo zastavěnou část Vysokých Popovic. b) Zkvalitnit podmínky pro bezkolizní vedení průjezdné dopravy okrajovou částí JMK s návaznostmi na sousední kraj Vysočina ve směru na Třebíč, opačně ve směru k rozvojové oblasti OB3 a k dálnici D1. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/23 s ohledem na jeho přepravní funkci (posílenou vedením koridoru S13 dle PÚR ČR 2008), minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační zástavbu, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území. b) Zajistit územní koordinaci, prioritně s navrhovanou přestavbou železniční trati č. 240 v úseku Rapotice a ochranu koridoru silnice I/23 v ÚPD dotčených obcí. (75) Silnice I/23 Rosice Zakřany ZÚR JMK vymezují koridor D15 dvoupruhové silnice I. třídy I/23 Rosice Zakřany, přeložka s obchvaty sídel (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Rosice (sever) Zastávka (jih) Zakřany (sever) Šířka koridoru: 300 m ROSICE Babice u Rosic, Ostrovačice, Rosice, Zakřany (76) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/23 Rosice Zakřany, přeložka s obchvaty sídel se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území, tato kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/23 Rosice Zakřany pro zkvalitnění silnice I. třídy pro mezikrajské přepravní vztahy Třebíč Telč Veselí nad Lužnicí a pro obsluhu okrajové části území rozvojové oblasti OB3 ve vztahu k Brnu a k jádrovému prostoru Brněnské aglomerace. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. 27

12 Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a) Kritéria a podmínky pro rozhodování: přepravní funkce a dopravní účinnost, návaznost na silniční síť nadmístního významu se zohledněním potřeb zkvalitnění obsluhy dotčeného území, minimalizace negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci dotčeného území, minimalizace negativních vlivů na přírodní hodnoty a krajinný ráz dotčeného území, minimalizace střetů s limity využití území, minimalizace fragmentace krajiny. a) V součinnosti s dotčenými orgány zpřesnit a vymezit koridor silnice I/23 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační zástavbu, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/23 v ÚPD dotčených obcí. (77) Silnice I/40 ZÚR JMK vymezují koridor D68 dvoupruhové silnice I. třídy I/40 Mikulov Břeclav, přeložka s obchvaty sídel (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Mikulov Sedlec Valtice Břeclav, Poštorná Šířka koridoru: 300 m, kromě prostoru Sedlec v dotykovém úseku s EVL Slanisko u Nesytu vymezeno jižní hranicí EVL a trasou VVTL DN 700 (TE33) a místa dotyku s EVL Rendezvous vymezeno na severní straně šířkou ochranného pásma silnice I. třídy, tj. 50m od osy stávající silnice, na jižní straně 150 m od osy stávající silnice (celková šířka 200m) BŘECLAV MIKULOV Břeclav, Valtice Mikulov, Sedlec (78) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/40 Mikulov Břeclav, přeložka s obchvaty sídel se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru přeložky dvoupruhové silnice I. třídy s cílem odvedení dopravy mimo obytné části dotčených sídel s návaznostmi na nadřazené dopravní sítě, tj. R52 a silnici I/55 s obchvatem Břeclavi. b) Zkvalitnit podmínky pro bezkolizní vedení dopravy a obsluhu území v okrajové příhraniční části JMK s návaznostmi na silniční síť nižšího významu. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a) Kritéria a podmínky pro rozhodování: koordinace a návaznost na koridor silnice I/55 s obchvatem Břeclavi, minimalizace střetů s limity využití území, prioritně v dotykovém úseku koridoru s EVL Slanisko u Nesytu a s NPP a EVL Rendezvous. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/40 D68 s ohledem na jeho přepravní funkci, podmínku bezkolizního průchodu obchvatu Valtic Lednicko-valtickým areálem (podmíněno tunelovým řešením), minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území, především s ohledem na NPP Rendezvous, EVL Slanisko u Nesytu, EVL Skalka u Sedlce, EVL Lednické rybníky a Bezručova alej, EVL Rendezvous, PO Pálava a PO Lednické rybníky. Pro případnou úpravu silnice I/40 bude přednostně uvažováno území jižně od stávající silnice I/40. b) Zajistit územní koordinaci a návaznost koridoru D68 v souladu s připravovaným obchvatem Břeclavi s ohledem na minimalizaci vlivů na lokality NATURA c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/40 v ÚPD dotčených obcí. 28

13 (79) Silnice I/41 Bratislavská radiála ZÚR JMK vymezují koridor D16 silnice I. třídy I/41 Bratislavská radiála (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: MÚK, jih (D1/D2) silnice I/42 (velký městský okruh) Šířka koridoru: 150 m Plocha MÚK: Hněvkovského kružnice o poloměru 400 m BRNO (80) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/41 Bratislavská radiála se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/41 včetně MÚK a všech souvisejících staveb v návaznosti na I/42 Velký městský okruh mimo stávající kapacitně nevyhovující trasu a zkvalitnění propojení silnic I/41 I/42 Velký městský okruh, dálnice D1 a silnice I/52 ulice Vídeňská (jižní rozvojový sektor Brna). b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/41 s ohledem na jeho přepravní funkci a minimalizaci negativních vlivů na obytnou funkci dotčeného území. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/41 v ÚP města Brna. (81) Silnice I/42 ZÚR JMK vymezují koridor D17 dostavby silnice I. třídy I/42 Velký městský okruh dostavba, včetně tunelů a všech souvisejících staveb (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Šířka koridoru: 300 m Plocha MÚK: součást koridoru BRNO (82) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/42 Velký městský okruh se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/42 Velký městský okruh včetně MÚK a všech souvisejících staveb pro zajištění a převedení přepravních nároků Brna a jádrového území rozvojové oblasti OB3. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/42 Velký městský okruh s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou funkci a minimalizaci střetů s limity využití území. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/42 Velký městský okruh v ÚP města Brna. 29

14 (83) Silnice I/43 Česká Kuřim ZÚR JMK vymezují koridor D18 čtyřpruhové silnice I. třídy I/43 Česká Kuřim, čtyřpruh (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Česká MÚK Kuřim (MÚK s navrhovaným severním obchvatem Kuřimi záměr D35) Šířka koridoru: 200 m Plocha MÚK: Podlesí, Kuřim - kružnice o poloměru 400 m BLANSKO KUŘIM Svinošice Česká, Kuřim, Lelekovice (84) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/43 Česká Kuřim, čtyřpruh se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/43 Česká Kuřim, čtyřpruh v návaznostech na koridory R43, obchvat Kuřimi a I/42 Velký městský okruh pro zajištění obsluhy, přepravních nároků a vztahů severní části rozvojové oblasti OB3 k městu Brnu, v opačném směru k rozvojové ose OS9 a rychlostní silnici R43. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/43 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou funkci a minimalizaci střetů s limity využití území. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/43 v ÚPD dotčených obcí. (85) Silnice I/43 Sebranice Svitávka ZÚR JMK vymezují koridor D21 dvoupruhové silnice I. třídy I/43 Sebranice Svitávka, přeložka (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Sebranice - Svitávka Šířka koridoru: 200 m BOSKOVICE Letovice, Sebranice, Svitávka (86) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/43 Sebranice Svitávka, přeložka se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/43 Sebranice - Svitávka, pro zajištění obsluhy a přepravních nároků území v rozvojové ose OS9 s přímou vazbou na R43 MÚK Sebranice (D4). b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/43 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/43 v ÚPD dotčených obcí. 30

15 (87) Silnice I/43 Letovice Stvolová ZÚR JMK vymezují koridor D22 dvoupruhové silnice I. třídy I/43 Letovice Stvolová (hranice kraje), homogenizace (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Letovice Skrchov Stvolová (hranice kraje) Šířka koridoru: 200 m BOSKOVICE Letovice, Skrchov, Stvolová (88) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/43 Letovice Stvolová (hranice kraje), homogenizace se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/43 Letovice Stvolová (hranice kraje), homogenizace pro zajištění obsluhy a přepravních nároků území v rozvojové ose OS9 v doteku se specifickou oblastí nadmístního významu N-SOB6 Olešnicko, v mezikrajských souvislostech s návazností na silnici I/43 na území Pardubického kraje. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/43 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území. b) Zajistit územní koordinaci koridoru silnice I/43 se sousedním Pardubickým krajem. c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/43 v ÚPD dotčených obcí. (89) Silnice I/50 Bučovice ZÚR JMK vymezují koridor D24 dvoupruhové silnice I. třídy I/50 Bučovice, přeložka (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Bučovice Šířka koridoru: 200 m BUČOVICE Bučovice (90) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/50 Bučovice, přeložka se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/50 Bučovice, přeložka s cílem odvedení silné průjezdné dopravy mimo obytnou část Bučovic (součást rozvojové osy nadmístního významu N-OS4 Kyjovská). b) Zkvalitnit podmínky pro bezkolizní vedení dálkové dopravy v ose Uherské Hradiště Bučovice Holubice - s přímou návazností na dálnici D1. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/50 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou zástavbu, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizace střetů s limity využití území, především EVL Bučovice zámek (cca 50 m od koridoru). b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/50 v ÚPD Bučovic. 31

16 (91) Silnice I/51 ZÚR JMK vymezují koridor D26 dvoupruhové silnice I. třídy I/51 Hodonín, obchvat (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Hodonín hranice ČR/SR Šířka koridoru: 200 m HODONÍN Hodonín (92) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/51 Hodonín, obchvat se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/51 Hodonín, obchvat s cílem odvedení průjezdné dopravy mimo zastavěnou část Hodonína (součást rozvojové osy OS11). b) Zkvalitnit podmínky pro bezkolizní vedení dálkové přeshraniční dopravy od silnice I/55 v ose Hodonín hranice ČR/SR ( Senica Trnava). a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/51 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační zástavbu, přírodní hodnoty, krajinný ráz a střetů s limity využití území. b) Zajistit přeshraniční územní koordinaci se záměry sousední Slovenské republiky. c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/51 v ÚPD Hodonína. (93) Silnice I/53 ZÚR JMK vymezují koridor D27 třípruhové silnice I. třídy I/53 Znojmo Pohořelice, homogenizace včetně MÚK a obchvatu Lechovic (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Znojmo (MÚK I/38 x I/53) Lechovice Pohořelice Šířka koridoru: Znojmo Miroslav 150 m, Miroslav Pohořelice 300 m (v celé délce Znojmo Pohořelice střídavý třípruh v relevantních úsecích) Plocha MÚK: Znojmo-východ (součást I/38), Dyje, Oleksovice, Mackovice, Miroslav, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole kružnice o poloměru 400 m Plocha ÚK včetně souvisejících staveb: Kašenec, Branišovice, Vlasatice součást koridoru MORAVSKÝ KRUMLOV POHOŘELICE ZNOJMO Damnice, Miroslav, Našiměřice, Olbramovice, Suchohrdly u Miroslavi, Trnové Pole Branišovice, Pohořelice, Šumice Bantice, Borotice, Čejkovice, Dobšice, Dyje, Lechovice, Mackovice, Oleksovice, Práče, Tasovice, Těšetice (94) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/53 Znojmo Pohořelice, homogenizace včetně MÚK a obchvatu Lechovic se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/53 Znojmo Pohořelice s návaznostmi na koridory kapacitní silnice S8 (I/38) a R52 (dle PÚR ČR 2008) s cílem zajištění kapacitní komunikační návaznosti Znojemska na rozvojovou oblast OB3 a její jádrové území, pro zkvalitnění přepravních podmínek a obsluhy veřejnou dopravou území rozvojové osy nadmístního významu N-OS2 Pohořelická. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. 32

17 a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/53 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území, především s EVL Jevišovka a EVL Meandry Dyje. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/53 v ÚPD dotčených obcí. (95) Silnice I/54 ZÚR JMK vymezují koridor D29 dvoupruhové silnice I. třídy I/54 Kyjov Bzenec, přeložka s obchvaty sídel (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Kyjov Vlkoš Vracov Bzenec Šířka koridoru: 200 m KYJOV Bzenec, Vlkoš, Vracov (96) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/54 Kyjov Bzenec, přeložka s obchvaty sídel se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/54 Kyjov Bzenec, přeložka s obchvaty sídel jako propojovací a obslužné osy mezi rozvojovou oblastí nadmístního významu N-OS4 Kyjovská a rozvojovou osou OS11 s cílem zkvalitnění nadřazené dopravní cesty, odvedení průjezdné dopravy mimo zastavěné části sídel s oboustrannou návazností na připravovanou R55. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/54 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou funkci, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území, především s PO Bzenecká Doubrava Strážnické Pomoraví. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/54 v ÚPD dotčených obcí. (97) Silnice I/71 ZÚR JMK vymezují koridor D31 dvoupruhové silnice I. třídy I/71 Blatnice pod Svatým Antonínkem (hranice kraje) Javorník (hranice ČR/SR), přestavba (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: (Uherský Ostroh ) Blatnice pod Svatým Antonínkem (hranice krajů JMK/ZLK) Velká nad Veličkou hranice ČR/SR Šířka koridoru: 100 m VESELÍ NAD M. Blatnice pod Svatým Antonínkem, Javorník, Lipov, Louka, Velká nad Veličkou (98) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru silnice I/71 Blatnice pod Svatým Antonínkem (hranice kraje) Javorník (hranice ČR/SR), přestavba se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 33

18 a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru silnice I/71 Blatnice pod Svatým Antonínkem (hranice krajů JMK/ZLK) Javorník (hranice ČR/SR), přestavba s cílem zkvalitnění dopravní dostupnosti a obsluhy specifické oblasti nadmístního významu N-SOB5 Horňácko a posílení přeshraničních vazeb ve směru na Myjavu. b) Vytvořit územní podmínky pro zkvalitnění navazující silniční infrastruktury a obsluhy území. a) Zpřesnit a vymezit koridor silnice I/71 s ohledem na jeho přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační funkci, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území, především EVL Nad vápensko, EVL Javorník-hliník, EVL Bílé Karpaty. b) Zajistit přeshraniční a mezikrajskou koordinaci koridoru silnice I/71 se sousedním Slovenskem a sousedním Zlínským krajem. c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru silnice I/71 v ÚPD dotčených obcí. (99) Přestavba krajských tahů ZÚR JMK vymezují níže uvedené koridory D32 D38, D40, D41 pro přestavbu krajských tahů silnic II. třídy (veřejně prospěšné stavby) takto: D32 D33 D34 D35 D36 D37 D38 D40 D41 II/431 Bučovice, přeložka jih II/152 Želešice Modřice, přeložka s obchvaty sídel II/385 Hradčany Čebín, obchvat II/385 Kuřim, severní obchvat (2-pruh) II/602 Bosonohy, obchvat II/416 Hrušovany u Brna Vojkovice Blučina, přeložka s obchvaty sídel II/417, Slatina Šlapanice, přeložka s obchvaty sídel II/374 Rájec-Jestřebí Boskovice, přeložka s obchvaty sídel II/380 Tuřany, obchvat (100) ZÚR JMK vymezují koridory D32 D38, D40, D41 pro přestavbu krajských tahů silnic II. třídy nadmístního významu takto: Šířka koridorů: D32 D34, D36 D38, D40, D m, D m, Iden. kód D32 BUČOVICE Bučovice D33 ŠLAPANICE Hajany, Modřice, Želešice D34 KUŘIM Čebín TIŠNOV Hradčany, Sentice, Tišnov D35 KUŘIM Čebín, Kuřim, Moravské Knínice TIŠNOV Malhostovice D36 BRNO D37 ŽIDLOCHOVICE Blučina, Hrušovany u Brna, Vojkovice, Židlochovice D38 BRNO ŠLAPANICE Kobylnice, Podolí, Ponětovice, Šlapanice D40 BLANSKO Doubravice nad Svitavou, Rájec-Jestřebí BOSKOVICE Boskovice, Lhota Rapotina, Obora D41 BRNO (101) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridorech D32 D38, D40, D41 pro přestavbu krajských tahů silnic II. třídy se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: 34

19 a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridorů přestavby krajských tahů silnic II. třídy D32 D38, D40, D41 s cílem zkvalitnění dopravní dostupnosti a obsluhy území. b) Vytvořit územní podmínky pro koordinaci a návaznost těchto koridorů na silniční síť mezinárodního, republikového a nadmístního významu. Kritéria a podmínky pro rozhodování o změnách v území a) Kritéria a podmínky pro rozhodování: poloha koridoru ve vztahu k R43 v úseku R43-1 (D1 Kuřim), přepravní funkce a dopravní účinnost pro odlehčení průtahu Kuřimí, přepravní funkce a dopravní účinnost pro spojení Tišnov, etapizace a dopravní účinnost v síti, minimalizace vlivů na veřejné zdraví (HIA), minimalizace střetů s limity využití území. a) Zpřesnit a vymezit jednotlivé koridory pro přestavbu krajských tahů silnic II. třídy diferencovaně s ohledem na jejich přepravní funkci, minimalizaci negativních vlivů na obytnou funkci, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území. b) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridorů přestavby krajských tahů silnic II. třídy v ÚPD dotčených obcí. D.1.2 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA PLOCHY A KORIDORY PODLE PÚR ČR 2008 (102) Konvenční železniční trať č. 250 ZÚR JMK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy C-E61 Děčín Nymburk Kolín, Kolín Havlíčkův Brod (pokračování je již součástí I. tranzitního železničního koridoru), vymezený v PÚR ČR 2008, vymezením koridoru D42 konvenční železnice tratě č. 250 Tišnov, Řečkovice; optimalizace (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: Tišnov, Řečkovice Šířka koridoru: 150 m TIŠNOV KUŘIM BRNO Hradčany, Předklášteří, Sentice, Tišnov Čebín, Česká, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice (103) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru konvenční železniční dopravy C-E61 se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru D42 trať č. 250 Tišnov, Řečkovice, optimalizace s cílem zkvalitnit železniční spojení pro dálkovou dopravu a zlepšit obsluhu území příměstskou kolejovou dopravou v rozvojové oblasti OB3. b) Vytvořit územní podmínky pro napojení koridoru konvenční železnice do železničního uzlu. 35

20 a) Zpřesnit a vymezit koridor pro optimalizaci železničního spojení konvenční železnice č. 250 s ohledem na požadované technické parametry dohod AGC a AGTC, na území města Brna v koordinaci s přestavbou železničního uzlu. b) Zpřesnit a vymezit koridor s ohledem na jeho přepravní funkci, konkurenceschopnost jako ekologicky šetrnějšího druhu dopravy ve vztahu k silniční dopravě a minimalizaci střetů s limity využití území, především EVL Květnice, EVL Zlobnice a EVL Na lesní horce. c) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru konvenční železnice v ÚPD dotčených obcí. (104) Konvenční železniční tratě č. 300, 340 Nová přerovská trať ZÚR JMK zpřesňují koridor konvenční železniční dopravy ŽD1 Přerov (stávající trať č. 300) s větví na Kroměříž Otrokovice Zlín Vizovice, stávající trať č. 280 (Hranice na Moravě Horní Lideč hranice ČR/SR Púchov), možné využití úseků stávajících tratí č. 303 Kroměříž Hulín, č. 330 Hulín Otrokovice, č. 331 Otrokovice Zlín Vizovice, vymezený v PÚR ČR 2008, vymezením koridoru D43 konvenční železnice tratí č. 340 a 300 Vyškov hranice kraje, modernizace; Nová přerovská trať (veřejně prospěšná stavba) takto: Vedení koridoru: (železniční uzel ) Holubice Vyškov hranice krajů JMK/OK ( Přerov) Šířka koridoru: 250 m, kromě úseků přilehlých rozvojových ploch PZ1-200 m a PZR1 150 m ( m) a záměrů D62, DR m BRNO SLAVKOV U B. Holubice, Velešovice ŠLAPANICE Blažovice, Jiříkovice, Ponětovice, Šlapanice VYŠKOV Drnovice, Habrovany, Hoštice-Heroltice, Ivanovice na Hané, Komořany, Křižanovice u Vyškova, Luleč, Nemojany, Rousínov, Topolany, Tučapy, Vyškov (105) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridoru konvenční železniční dopravy ŽD1 (železniční tratě č. 340 a 300) se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru konvenční železnice D43 v jednom z nejzatíženějších směrů na území ČR, tj. Vyškov ( Přerov) na rychlost km/hod. jako součásti rozvojové osy OS10 a rozvojové oblasti OB3. b) Vytvořit územní podmínky pro napojení koridoru konvenční železnice do železničního uzlu. a) V součinnosti s dotčenými orgány zpřesnit a vymezit koridor konvenční železnice v navrhovaných technických parametrech s prověřením možností jejího využití jako součásti vysokorychlostního spojení Přerov. b) Zpřesnit a vymezit koridor s ohledem na jeho přepravní funkci a minimalizaci negativních vlivů na obytnou a rekreační zástavbu, přírodní hodnoty, krajinný ráz a minimalizaci střetů s limity využití území. c) Zajistit mezikrajskou koordinaci koridoru konvenční železniční dopravy ŽD1 se sousedním Olomouckým krajem. d) Zajistit územní koordinaci a ochranu koridoru konvenční železnice v ÚPD dotčených obcí. (106) Konvenční železniční trať č. 260 ZÚR JMK respektují koridor konvenční železniční dopravy ŽD7 Pardubice Česká Třebová -, vymezený v PÚR ČR 2008, dotýkající se ve stávající trase těchto obcí: 36

21 BLANSKO BOSKOVICE BRNO ŠLAPANICE Adamov, Blansko, Doubravice nad Svitavou, Olomučany, Rájec-Jestřebí, Spešov Letovice, Lhota Rapotina, Obora, Skalice nad Svitavou, Skrchov, Stvolová, Svitávka Babice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Vranov (107) ZÚR JMK stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Nezhoršit stávající propustnost území v koridoru ŽD7 pro vytvoření podmínek pro zvýšení rychlosti v úsecích s jejím propadem a tím zvýšení kapacity I. železničního koridoru, zařazeného do evropské železniční sítě TEN-T s nároky na případné změny ve vedení koridoru ŽD7 v území dle PÚR ČR a) Zajistit územní koordinaci koridoru ŽD7 pro zvýšení rychlosti. PLOCHY A KORIDORY NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU (108) Konvenční železniční tratě č. 260, 262, 300, 340 ZÚR JMK vymezují níže uvedené koridory D44 a D45 konvenční železnice pro zdvojkolejnění a koridor D46 pro propojení konvenční železnice (veřejně prospěšné stavby): D44 trať č. 300 Sokolnice, zdvojkolejnění D45 Boskovická spojka, propojení tratí č. 260 a 262 Doubravice nad Svitavou Lhota Rapotina D46 Křenovická spojka, propojení tratí č. 300 a 340 Zbýšov Slavkov u Brna (109) ZÚR JMK vymezují koridory pro zdvojkolejnění a propojení konvenční železnice D44 D46 takto: Šířka koridorů: 150 m Iden. kód D44 BRNO ŠLAPANICE Sokolnice, Telnice D45 BOSKOVICE Boskovice, Lhota Rapotina D46 SLAVKOV U BRNA Křenovice, Slavkov u Brna, Vážany nad Litavou, Zbýšov (110) Pro plánování a usměrňování územního rozvoje v koridorech pro zdvojkolejnění tratě č. 300 a pro propojení tratí č. 260 a 262, č. 300 a 340 se stanovují tyto požadavky na uspořádání a využití území a tyto úkoly pro územní plánování: a) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridoru zdvojkolejnění konvenční železnice tratě č. 300 v příměstském úseku Sokolnice s cílem zkvalitnění příměstské železnice v rozvojové oblasti OB3. b) Vytvořit územní podmínky pro napojení koridoru pro zdvojkolejnění konvenční železnice tratě č. 300 do železničního uzlu. c) Vytvořit územní podmínky pro vedení koridorů propojovacích tratí konvenční železnice - tratí č. 260 a 262 ( Boskovická spojka ) a č. 300 a 340 ( Křenovická spojka ). 37

B.1 ROZVOJOVÉ OBLASTI PODLE PÚR ČR 2008 ROZVOJOVÁ OBLAST OB3 BRNO

B.1 ROZVOJOVÉ OBLASTI PODLE PÚR ČR 2008 ROZVOJOVÁ OBLAST OB3 BRNO B. ZPŘESNĚNÉ VYMEZENÍ ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ A ROZVO- JOVÝCH OS VYMEZENÝCH V PÚR ČR 2008 A VYMEZENÍ OB- LASTÍ SE ZVÝŠENÝMI POŽADAVKY NA ZMĚNY V ÚZEMÍ, KTE- RÉ SVÝM VÝZNAMEM PŘESAHUJÍ ÚZEMÍ VÍCE OBCÍ B.1 ROZVOJOVÉ

Více

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl setkání se spolky informace o ZÚR JMK seminářeozúrjmk: - V průběhu května až července 2012 proběhly na obcích s rozšířenou působností semináře o

Více

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období. Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje Projektové záměry pro další období Ing. Květoslav Havlík, KORDIS JMK, a.s. 1 10 let existence IDS JMK Počet obyvatel v IDS JMK 1, 2 mil. Počet obcí v IDS

Více

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0

Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou. Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko. Slovákova 2 602 00 Brno. Brno, květen 2005 Souprava : 0 Silnice R43 v trase Boskovickou brázdou Stanovení intenzit dopravy v úseku Kuřim Troubsko Zpracovatel : ADIAS s.r.o. Slovákova 2 602 00 Brno Brno, květen 2005 Souprava : 0 s.r.o., atelier dopravního inženýrství,

Více

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VII /2008 XII /2008 Stručná informace o IDS JMK Koordinátor IDS JMK - KORDIS JMK, spol. s r. o., společnost zřízená Jihomoravským krajem a Městem Brnem.

Více

Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011

Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011 INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Informace o autobusech zajišťujicích mimořádnou dopravu po dobu stávky 16. 6. 2011 Autobusy zajištující mimořádnou dopravu budou označeny číslem vlakové

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměrům R52, I/40 a obchvatu Břeclavi konaný dne 15.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní

Více

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY.

Příloha č. 5 opatření obecné povahy ZÚR MSK. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY. Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 1.1: ZÚR MSK - KORIDORY A PLOCHY DOPRAVY Silniční doprava DZ1 silnice I/11 Stabilizace koridoru čtyřpruhové směrově dělené silnice I.třídy v úseku

Více

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov

Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Výsledky soutěže Matematický klokan 2014 v okrese Brno-venkov Letošní Matematický klokan proběhl v pátek 21. března v oficiálním celostátním i mezinárodním termínu. Kategorie Matematického klokana zůstávají

Více

SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY.

SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE. B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY. Příloha č. 1 Zadání ZÚR JMK SEZNAM PODKLADŮ A. ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE B. POLITIKY, STRATEGIE, KONCEPCE, GENERELY, PROGRAMY a PLÁNY C. DALŠÍ PODKLADY únor 2013 POŘIZOVATEL:

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R55

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R55 Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R55 konaný dne 22.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní slovo jménem samosprávy Jihomoravského

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů:

Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů: Příloha č. 2 Zadání ZÚR JMK Seznam ÚPD, ÚS a VOP Seznam územně plánovací dokumentace, územních studií a významných oborových podkladů: Schválené ÚP VÚC na území Jihomoravského kraje jsou: ÚP VÚC okresu

Více

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno, tf./fax 4323 6523 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

PK OSSENDORF s.r.o., Tomešova 1, 602 00 Brno, tf./fax 4323 6523 PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Základní údaje Název stavby: Okresy: Stupeň dokumentace: Objednatel: Zpracovatel: STUDIE JIHOVÝCHODNÍ TANGENTY MĚSTA BRNA Brno-město, Brno-venkov, Vyškov studie Krajský úřad Jihomoravského

Více

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012,

Euroklíč v Jihomoravském kraji 2012, Vážení přátelé, držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu Euroklíč v Jihomoravském

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 00 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Krajský úřad Jihomoravského kraje odbor územního plánování Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje:

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROHATEC Po projednání ve smyslu ust. 47 odst. 4 zákona č.183/2006

Více

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD

Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Dopravní infrastruktura koncepce jejího rozvoje z pohledu MD Ing. Peter Marec MD odbor infrastruktury a ÚP Liberec 19. 20. září 2013 Dopravní plánování Evropská úroveň Bílá kniha Cesta k jednotnému evropskému

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje

rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje rozvoj dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje STAVEBNÍ FÓRUM OSTRAVA 12. listopadu 2008 obsah situování kraje v Evropském prostoru potenciál rozvoje a vazby na dopravní infrastrukturu dopravní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43

Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43 Záznam Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje kulatý stůl k záměru R43 konaný dne 29.05.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK Přítomni: dle prezenční listiny Úvodní slovo jménem samosprávy Jihomoravského

Více

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009

Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení z 75. zasedání Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury dne 29. dubna 2009 Usnesení č. 503 předložený návrh na rozpočtové opatření pro příjemce ŘSD ČR, a to: zvýšení finančních prostředků

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 63184/ENV/15 V Praze dne 9. září 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

Námitky zástupce veřejnosti Ing. A.H., MBA (K131)

Námitky zástupce veřejnosti Ing. A.H., MBA (K131) Námitky zástupce veřejnosti Ing. A.H., MBA (K131) Námitky zástupce veřejnosti Ing. A.H., MBA, nar. XXXXXXXXXX, adresa XXXXXXXXXX, byly zaevidovány na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne

Více

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav

Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Dopravní infrastruktura okresu Břeclav Práce do předmětu P108 Environmentalistika Zdeněk Hrabě Po stránce dopravy je okres Břeclav velmi důležitým tranzitním územím, ať jde o dopravu železniční, silniční,

Více

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROGRAM: SVOLÁNÍ ZASTUPITELSTVA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE k 22. zasedání, které se koná ve velké zasedací síni sídla Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 Začátek jednání je 28. dubna 2011 v 8:30 1. Technický

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Nádražní 318 763 26 Luhačovice tel.: +420 577 119 626 e-mail: bilekarp@nature.cz www.nature.cz dle rozdělovníku NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:0255/BK/15 VYŘIZUJE:Gaťáková DATUM:16.1.2015 Věc: Informování obcí a dalších

Více

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled)

Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) Předpokládaný rozvoj distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s. 2009-2013 (výhled) E.ON Distribuce, a.s. v souladu s 25 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje

Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Tabulka č. 12: Přehled zdrojů elektrizační soustavy pracující paralelně do distribuční sítě Jihomoravského kraje Okres / Sídlo Okres Blansko Blansko Bezručova 52 nn plynová 1 22 Blansko Jasanová, kotelna

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

Stručná historie německých dálnic

Stručná historie německých dálnic Jan Šafařík Stručná historie německých dálnic 6. srpna 1932 přestřihl populární primátor Kolína nad Rýnem Konrád Adenauer pásku první rychlostní komunikace s parametry i názvem Autobahn dálnice. Rok po

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. R43 v ÚSEKU Kuřim Skalice nad Svitavou

TECHNICKÁ ZPRÁVA. R43 v ÚSEKU Kuřim Skalice nad Svitavou TECHNICKÁ ZPRÁVA R43 v ÚSEKU Kuřim Skalice nad Svitavou Rev. 1 2015 0 30, PEHLEDN` MAPA 1 : 100 000 Z`PADN TRASA S TUNELY 30, 0 Z`PADN TRASA BEZ TUNEL VCHODN TRASY 20, 0 20, 0 25, 0 0 25, PRAVY SILNIC

Více

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno

P O S O U Z E N Í. Alternativní koncepce komunika ní sít. v širším okolí brn nské aglomerace. Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno P O S O U Z E N Í Alternativní koncepce komunika ní sít v širším okolí brn nské aglomerace Objednatel: ZO SOP VERONICA Panská 9, 602 00 Brno Zhotovitel: Ing.Milan Strnad autorizovaný inženýr Keltská 109,

Více

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Jílová 36g, 639 00 Brno. Vídeňská 47, 639 00 Brno. Vídeňská 52, 639 00 Brno. Dornych 2, 602 00 Brno. Kounicova 16. Jaselská 7/9, 602 00 Brno JM IČO DIČ Název příspěvkové SÍDLO Ulice PSČ, Město JM_001 006 38 013 CZ00638013 Střední škola polytechnická,, Jílová 36g Jílová 36g, 639 00 Jílová 36g 639 00 JM_002 005 58 982 není plátce DPH Gymnázium,,

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov)

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov) BO Brno a okolí Každý měsíc na jiné místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Koncepce rychlédopravy v ČR

Koncepce rychlédopravy v ČR Návrh postupného přetváření železniční sítě SŽDC konkurenceschopná evropská síť Mgr. Jan ILÍK Odbor drah, železniční a kombinované dopravy, MD ČR Koncepce rychlédopravy v ČR AKTUÁLNĚ-úkol Politiky územního

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 06. 2015 bod programu: 67 věc: Vyjádření ke Konceptu územně technické studie Nová trať Litoměřice Ústí nad Labem st. hranice SRN - informace dopad na rozpočet:

Více

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách:

Zpracování ÚTP-ÚG dopravy, silnice II.a III.tř.na území Olomouckého kraje bylo provedeno v těchto etapách: I. ÚVOD I.1. PŘEDMĚT ŘEŠENÍ Předmětem řešení bylo zpracování ÚPP-ÚG dopravy silnic II.a III.tř.na území Olomouckého kraje, které je tvořeno územím okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Námitka zástupce veřejnosti TOP Bučovice, o. s. (K011)

Námitka zástupce veřejnosti TOP Bučovice, o. s. (K011) Námitka zástupce veřejnosti TOP Bučovice, o. s. (K011) Námitka zástupce veřejnosti TOP Bučovice, o. s., se sídlem Ždánská 609, 685 01 Bučovice, zastoupené předsedkyní Mgr. S. R., zaevidovaná na podatelně

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA POHOŘELICE PODROBNÝ TECHNICKÝ POPIS ZÓNY LOKALITA Obec: Okres: Katastrální území: Pohořelice Břeclav Pohořelice Čísla parcel: Katastrální mapa: Adresa lokality: Viz: Údaje z KN Protokol

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Námitka obce Křenovice (K039)

Námitka obce Křenovice (K039) Námitka obce Křenovice (K039) Námitka obce Křenovice, se sídlem Školní 535, 683 52 Křenovice, zaevidovaná na podatelně Krajského úřadu Jihomoravského kraje zaevidována dne 18.04.2011 pod č.j. JMK 53931/2011,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i

Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i ( 1 ) A n a l ý z a s o u č a s n é h o s t a v u Ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r a v J i h o m o r a v s k é m k r a j i Ing. Ľubomír Beňák 1 1. Obsah 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD... 3

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 04. 03. 2007 (text. úpravy 01. 01. 2008) Informační telefon: +420 5 4342 6655 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním

Více

Předpoklady a výpočty nárůstu cestujících

Předpoklady a výpočty nárůstu cestujících Přílohy A Předpoklady a výpočty nárůstu cestujících Tabulka 29 ukazuje předpokládný narůst zatížení na jednotlivých tratích, na základě kterého byly určeny potřebné přepravní kapacity: Číslo tratě, název

Více

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje

Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Veřejná infrastruktura v ÚPD kraje Severa Září 2013 Definice veřejné infrastruktury 2 odst. 1 písm. k stavebního zákona Veřejnou infrastrukturou se rozumí pozemky, stavby, zařízení, zřizované nebo užívané

Více

Velitelství výcviku Vojenská a kademie Sídliště Víta Nejedlého, Vyškov, PSČ 682 03

Velitelství výcviku Vojenská a kademie Sídliště Víta Nejedlého, Vyškov, PSČ 682 03 Velitelství výcviku Vojenská a kademie Sídliště Víta Nejedlého, Vyškov, PSČ 682 03 Čj. MOCR 4703-1/2015-1970 Ve Vyškově dne. března 2015 Výtisk jediný Počet listů: 2 Dle rozdělovníku Věc: Přesun příslušníků

Více

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010) 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Mikulovsko aktualizovaná verze, duben 2004

Strategie rozvoje mikroregionu Mikulovsko aktualizovaná verze, duben 2004 Strategie rozvoje mikroregionu Mikulovsko aktualizovaná verze, duben 2004 6. INFRASTRUKTURA 6.1. Dopravní infrastruktura Mikroregionem Mikulovsko prochází od severu k jihu významná nadregionální silniční

Více

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček

Nevyužit. Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Nevyužit ité potenciály možných řešení v dálkovd lkové a regionáln lní dopravě v ČR, SR a vzájemn jemné dopravě mezi nimi Ostrava 14. 6. 2011 Ing. Josef Bosáček Historie rychlé dálkové dopravy v Československu

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 Studie proveditelnosti a účelnosti RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN - PÚCHOV str. 1 6 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ, A.S. ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR RYCHLOSTNÍ SILNICE R49/R6 HULÍN PÚCHOV STUDIE PROVEDITELNOSTI A ÚČELNOSTI

Více

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE

KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE KORIDORY A NOVÉ VYSOKORYCHLOSTNÍ TRATĚ - NIKOLIV DUPLICITA, ALE SPOLUPRÁCE Pavel TIKMAN Ing. Pavel TIKMAN, SUDOP Praha a.s. Úvod Rozšíření Evropské unie a tím i větší vzdálenosti mezi jednotlivými centry

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE se sídlem v Brně Jeřábkova č. 4, 602 00 Brno Nařízení č.1/2010 Mimořádně dlouhé období extrémních dešťových srážek v měsíci květnu a na začátku měsíce června

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2007

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2007 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Přehled požárů na území Jihomoravského kraje za rok 2007 Zpracoval: mjr.ing.pavel Tinka Celkový přehled událostí a požárů 2003 2004 2005 2006 2007 ÚO HZS Počet

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Mikulov AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro

Více

Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění)

Aktualizace č. 1 PÚR ČR. Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění) Aktualizace č. 1 PÚR ČR Závaznost od 17.4.2015 (ode dne násl. Zveřejnění) HLAVNÍ ZMĚNY Královéhradecký kraj ZÁVAZNOST PUR 31 odst. 4 stavebního zákona Politika územního rozvoje je závazná a pro rozhodování

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost

Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost Železniční uzel Brno - 175 let bohaté historie a zajímavá budoucnost 175 let železnice v Brně Brno je první významné město na území České republiky, kam dorazil parní vlak. Stalo se tak v roce 1839, kdy

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK

SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK INTEGROVANÝ DOPRAVNÍ SYSTÉM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SEZNAM MOŽNÝCH VARIANT ÚSEKOVÝCH JÍZDENEK verze 01. 09. 2005 Informační telefon: +420 5 4317 4317 NÁVOD K POUŽITÍ: 1. V prvním sloupci nalezněte název zastávky,

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, 2008 ve znění Aktualizace č. 1

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, 2008 ve znění Aktualizace č. 1 POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE České republiky, 2008 ve znění Aktualizace č. 1 Návrh Srovnávací text Původní text nový text vypuštěný text Materiál pro jednání schůze vlády Ministerstvo pro místní rozvoj OBSAH

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více