OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Ročník 2009 V Praze dne Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference (L.Novotný), Několik poznámek k říjnovým akcím Sokola k 90. výročí vzniku naší republiky (A. Soppe). REPORTÁŽE: Sokol republice v kladenské sokolovně (R. Bartošová), K 90. výročí vzniku Československa - Hodonín (M. Novotný), 90. výročí vzniku Československa ve Veselí nad Moravou (M. Novotný), Slavnostní akademie v Přerově (J. Skopal), K 90. výročí vzniku Československa ve Strážnici, Vzpomínkové akce Sokola Lužice k výročí vzniku Československé republiky (Výbor Sokola Lužice), V Bohuslavicích u Kyjova slavili 90. výročí republiky (Výbor Sokola Kyjov), Jak se slavilo v Pyšelích (Boh. Gondík). DO DISKUSE: OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Mají Sokol a jeho zakladatelé co říci dnešku? (A. Soppe), Co přináší Lisabonská smlouva členským státům? (Převzato ze Zpravodaje Konfederace politických vězňů). Z HISTORIE ČESKÉ A SOKOLSKÉ: Kalendář nejdůležitějších českých a sokolských výročí (V. Prchlík), Obětovali to nejcennější - své životy (Z internetových pramenů - V. Šilhán) Vzpomínka na Jana Palacha na Olšanských hřbitovech (J. Čajová) BÁSEŇ: František Kožík: Tyršův dům 28. říjen a dnešek Slavnostní schůze T.J. Sokol Liberec I., čtvrtek Městská knihovna Jarina Žitná Dovolte, abych dnešní vzpomínku začala asi dost netypickou otázkou víme, co vlastně 28. října slavíme, a jestliže ano, jsme si vědomi, co z tohoto poznání vyplývá? Rozhodně to je nejvýznamnější událost našeho národního života, převrat, kterým byly zakončeny boje první světové války, formálně zrušena habsburská nadvláda a prohlášena republika první samostatný a svobodný novodobý stát na našem území.

2 ČLÁNKY Historie první světové války je poměrně dobře známá a kromě toho máte v ruce Kalendárium roku 1918, ve kterém můžete měsíc po měsíci sledovat události, které k 28. říjnu vedly. Myslím, že nemá smysl je tady opakovat a vysvětlovat. 28. říjen je však událostí, ke které je třeba se vracet i z celé řady dalších důvodů. Historie vzniku republiky není osamocenou událostí. Naše země leží ve středu Evropy, v samém jejím srdci a její výhodná i zároveň nevýhodná poloha zanechala své stopy na jejím kulturním i politickém vývoji. Na našem území se odedávna křížily dopravní stezky spojující západ s východem, sever s jihem. Po těchto cestách proudil nejenom obchod, ale i nové myšlenky, nová poznání, šířila se kultura. Nevýhodou ovšem byla strategická poloha, která byla vším jiným než požehnáním, ležela totiž ve středu zájmů našich mocnějších sousedů. Máme-li skutečně zhodnotit, co pro nás 28. říjen jako symbol národní samostatnosti znamená, měli bychom si nejdříve ujasnit, byl-li výsledkem příznivých událostí, které umožnily výbuch národního nadšení, nebo naopak výsledkem kulturního i politického vývoje v zemi a především dílem významných pracovníků na poli národním, kteří systematicky usilovali o uskutečnění nejlepších ideálů našich předků, už předem je vkládali do ducha nového státu a připravovali tak naprosto vědomě naši samostatnost a všechno, co z této samostatnosti bude vyplývat! Dvacátý osmý říjen je naprosto nepochybně jedním z národních symbolů, osudovým datem, které je výsledkem práce vykonané od počátku 19. století. Podobné symboly mají docela určitě i jiné národy, ale symbol zůstává pouze symbolem, není-li podmíněn vírou a soustavnou prací. 28. říjen 1918 byl dnem, který pokračoval v úsilí dne předchozího a navazovaly na něj další pracovní dny plné úsilí, to platí přes všechna ta léta, která uplynula od roku ještě dnes. S úsilím o státní samostatnost a soběstačnost v sociálním, ekonomickém, kulturním i morálním ohledu totiž nemůžeme být nikdy u konce. První světová válka značně změnila lidské nazírání na svět a jeho problémy, řešila ideály humanitní, demokratismus, národní osvobození, odstranění militarismu řešila otázky a problémy nedořešené v minulosti. TGM: Naše osvobození národní a státní dělo se do velké míry ve znamení a upomínce programu naší reformace Husa, Chelčického, Žižky, Komenského a všech. A tady se dostáváme ke stěžejní otázce, která v minulosti vyvolala ostré vědecké spory totiž k otázce po smyslu českých dějin! Bylo o tom mnoho napsáno, spor se nevedl vždy právě gentlemanskými metodami. Někdo se teď určitě zeptá, jestli na tom vůbec záleží. Z toho, co dnes víme o světě, ve kterém musíme existovat a řídit se určitým morálním kodexem, to určitě důležitá otázka je. Do sporu o smysl českých dějin se zapojilo mnoho historiků, filosofů, ale i představitelů jiných vědních oborů. Jádrem sporu je různé pojímání historie jako takové a angažují se v něm především dva velmi významní mužové historik Josef Pekař a filosof T. G. Masaryk. Josef Pekař byl skutečně vynikající historik, představitel významné historické školy Gollovy, jeho pojímání historie bylo statické, popisné a historicky velmi přesné. Byl typickým představitelem vědy, která shromažďuje fakta, hledá důkazy a řadí události do posloupností, moderní věda však pracuje jinak. Vědci, na základě svých vědomostí, staví hypotézy, které ověřují, experimentální metodou vylučují nebo naopak potvrzují fakta a vyvozují z nich důsledky. Masaryk byl filozof a filozofie je v podstatě věda o moudrosti, je to péče o duši. Masarykova česká filozofie je pokusem a snahou stvořit nového, vnitřně svobodného českého člověka což ovšem Pekařovi neimponuje. Masaryk se svou filozofií nezačínal od nuly. Jeho přímým předchůdcem je především katolický kněz Josef Dobrovský, který věřil v myšlení a myšlenku, bojoval proti protireformaci a jejím představitelům. Otázky reformace a protireformace a jejich vlivu na historii naší vlasti je podstatnou otázkou celého sporu. Masaryk ve své filozofii českých dějin vyzdvihuje především dvě období, shodou okolností obě patří do úsilí reformačního. Ať už uvažujeme jakkoliv, dostaneme se určitě ke stěžejní postavě této doby, totiž k osobnosti Jana Husa. Ten totiž znamená přelom v naší národní historii a to nejen pro své zásluhy, např. o českou univerzitu nebo český pravopis, ale především pro svou morální velikost a odvahu. Hus naprosto neusiloval o odluku od katolické církve, to ho zřejmě vůbec nenapadlo, ale veřejně pranýřoval zlořády a nepřístojnost církve. Byl snad prvním, kdo stavěl své svědomí proti předepsaným a vyžadovaným dogmatům a byl ochoten za svou poznanou pravdu bojovat. Nikdy netvrdil, že musí mít za každou cenu pravdu, ale žádal, aby byl o svých omylech přesvědčen a nebyl ochoten k ústupkům, pouze aby vyhověl moci tehdejší církve. Hus je bojovníkem za pravdu, za právo zastávat své přesvědčení, za rozum a za mravnost. Jde tak daleko, že neváhá obětovat za poznanou pravdu i život. Tady se najednou objevuje něco nového, co mění současné poměry dogmatického pojetí náboženství a staví do popředí člověka svobodného, člověka, který stojí za svým přesvědčením, které obhajuje i za cenu nejvyšší. Pro zajímavost, na stěně národní knihovny v Paříži jsou 2 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS

3 ČLÁNKY pod okny vytesána jména největších světových myslitelů. Jen jediné jméno je české Jean Huss. Není proto divu, že Husova smrt na kostnické hranici vyburcovala národ a dala vznik husitským bouřím, které otřásly Evropou a především katolickým mocnářstvím. Masaryk považuje husitské období za jedno z vrcholných období českých dějin charakterizuje ho jako boj národa, který se nebojí nikoho a ničeho ve jménu svého přesvědčení. Husitství chápe jako myšlenkovou revoluci především náboženskou, i když s sebou přináší samozřejmě i prvky sociální a vlastenecké. Společně s Palackým a francouzským historikem Denisem si uvědomují, že vítězství v této době byla vybojována lidovými selskými vojsky, zatím co porážku na Bílé Hoře měla na svědomí vojska žoldnéřská. V 15. století si husitská vojska vybojovala respekt celé Evropy, poměry v 17. století vedly téměř k sebezničení národa. Masaryk souhlasí s Palackého tézí: Silný člověk přetváří a hněte své okolí, slabého formují poměry. Silný vede a strhuje, slaboch je tažen a vlečen! Jen velmi stručně připomenu další jména duchovních vůdců národa po Dobrovském. Bezpochyby je to Kollár, který se staví především za vzor Husův a tradici Českých bratří, jako dalších významných činitelů české reformace. Jako představitele této církve pronásledované katolíky i církví podobojí, je třeba připomenout především Jana Ámose Komenského, učitele národů, člověka, který pro svou víru a svobodu svědomí emigroval do ciziny, kde také zemřel. Po Kollárovi je nutno připomenout dalšího geniálního novináře Karla Havlíčka Borovského, který vědomě pokračuje v úsilí reformačním, staví svobodu ducha proti tlaku protireformačnímu, žádá reformu katolicismu podle Husova vzoru a pak už se dostáváme k Palackému, který se stal dovršitelem našeho obrodného procesu a ve svých dějinách vysvětlil smysl naší historie a zejména naší reformace. Palacký charakterizuje období Českých bratří, jejich církev a církevní život jako vůbec nejčistší církev opravdu křesťanskou bratrství je mu historickým vrcholem českého člověčenství a humanity. V této době dosahuje čeština klasické dokonalosti, vrcholným dílem je Bible Kralická. Masaryk vědomě vyzdvihuje dobu husitskou a dobu Jednoty bratrské jako vrcholy českého myšlení, filozofie a myšlenkový odkaz těchto dvou reformačních období považuje za základní ideje nově vznikajícího státu. S tím nesouhlasí Pekař a celá jeho škola. V jejich pojetí jsou české dějiny nahodilým sběhem událostí, proudem, lavinou kterou nelze odvrátit, stejně jako nelze obrátit směr vývoje. Podle Palackého a Masaryka je minulost a přítomnost v podstatě jednotné dědictví, je nutno řešit stále nové úkoly podle měřítka pravdy, ať už na sebe bere jakékoliv formy. České dějiny jsou dílem odpovědných osobností, ale ne výsledkem náhod! České obrození tedy navazuje na ideály naší reformace (i když ne vždy docela uvědoměle). Masaryk dokonce vyslovuje názor, že česká reformace dosud neskončila, ale pokračuje stále. Vidí její ideály i v daleké budoucnosti, a to se docela jistě týká dnes i nás všech, celé naší občanské společnosti. Podle Masaryka je smyslem reformace návrat od neupřímnosti a násilnosti k sobě samému je to víra v účinnou pravdu a bratrství. Moderní vývoj je právě vývojem reformačních ideálů ve svých přednáškách o humanitních ideálech vysvětluje humanitu jako lidství lidská práva, svědomí, osobní odpovědnost, ale také smysl pro tělesnou stránku živobytí. Někteří však z obav z nové pravdy reformaci potlačovali. Protože neměli pravdu, utíkali se k násilí důkazem je upálení Husa i jeho přítele Jeronýma Pražského, křižácká tažení proti Čechám, násilné utlačování českého lidu apod. Protože reformační hnutí nebylo v určitých obdobích dost rozhodné, vzniká protireformace, která byla nakonec vnucena celému národu. Od dob protireformace se dělí naši lidé na dva tábory: na lidi, kteří v něco věří, něco upřímně chtějí, hledají a vážně pro to pracují a na ty, kteří jsou jen diváky na světě, kteří se přizpůsobují daným okolnostem, ať jsou jakékoliv, jsou v srdci lhostejní, rozumu nerozhodného a činů násilných. Doufám, že není pochyb, do které z těchto dvou skupin lidí chceme patřit. Je nutno zaujímat stanoviska, řídit se svědomím, nebát se tak, jako se nebáli dobrovolně nasazovat životy tisíce obyčejných lidí, kteří bojovali na italské a francouzské frontě, ovládli sibiřskou magistrálu bez těch všech by ani ti nejlepší politikové a vůdci národa nic nesvedli. Na práci, činnosti, ale i smrti těchto obyčejných lidí stojí naše dnešní samostatnost, které však k dosažení Masarykových ideálů právě teď hodně chybí. Sokol byl vždy přesvědčeným a neúprosným zastáncem Masarykovy filozofie a v minulosti to soustavně dokazoval, naprostá většina legionářů byli sokolové. V současnosti jsou myšlenky, o kterých jsme právě mluvili a o kterých je třeba přemýšlet, tak trochu na okraji zájmu občanů republiky, stejně jako je tomu i jinde na světě. Tady nepomůže nikdo, musíme si v zájmu poznané pravdy pomoci sami. Promiňte mi, že si teď nevzpomenu na autora těchto prostých veršů ukazují cestu: Každý se bojí o svou kůži, ale kdo čisté srdce má zlému se brání, lži se vzpírá a nepřátel se neleká! SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS 3

4 ČLÁNKY Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference Luboš Novotný V prostorách Valdštejnského paláce, sídla Senátu Parlamentu České republiky, proběhla konference zaměřená k úloze Sokola při vzniku Československa. Jednání se zúčastnil i předseda Senátu MUDr. Přemysl Sobotka. Ve vystoupeních se především promítaly zasvěcené historické pohledy na tuto problematiku, ale shrnutí učiněno nebylo. Z toho důvodu a po vyslechnutí příspěvků i mimo tuto konferenci, se nabízejí tyto závěry: Současné poslání Sokola, resp. České obce sokolské, se odvíjí od jeho možností uspokojovat především pohybové potřeby občanů prostřednictvím tělocvičných jednot, ve kterých tito občané mají i možnost vlastní tvorby programu a správy spolkového majetku v rámci demokratických pravidel. Přetrvávající principy organizace, vzdělávací cíle a ideové zakotvení Sokola vytvářejí předpoklad k tomu, aby právě v dnešní době byl Sokol, spolu s dalšími historicky opodstatněnými organizacemi, nositelem moderně formulovaného národního programu v oblasti určité očisty a aktivace veřejného života. Konference otevřela některé nové pohledy na sokolskou historii, naznačila směr dalšího bádání, zejména s ohledem na potřeby formulace reálných a obecně přijatelných programových záměrů i politických cílů v současnosti. Vystoupení prokázala neměnnost platné myšlenky, že založením Sokola byla vytvořena jedna z prvotních podmínek vzniku Československého státu. Hlavní síla působnosti Sokola spočívala v organickém propojení tělocvičných jednot na život v obcích, aktivní účastí jeho členů na veřejném životě. Způsob organizovanosti, dlouhodobé výchovné principy, vysoká motivace členů, účinný vzdělávací systém aplikující i poznatky ze zahraničí, vytvořily předpoklad k tomu, že se Sokol stal významným partnerem předválečného státu v jeho výchovné, vzdělávací i zdravotní funkci. To, že sokolská organizace byla jednou z nejdůležitějších opor Československého státu a jeho demokratického politického systému, se plně prokázalo právě jejím útlakem a likvidací, a to jak v době nacistické okupace, tak i v letech následujících, a také přinesla v těchto dobách vlastně ze všech spolků největší oběti. Přerušený kontinuální vývoj Sokola, přes jeho skryté, byť nepřetržité fungování v jiných společenských strukturách v nedávné minulosti, se nyní projevuje především ve složitosti jeho širšího zapojování do veřejného života i do nově vzniklých hospodářských struktur. 4 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS

5 ČLÁNKY Několik poznámek k říjnovým akcím Sokola k 90. výročí vzniku naší republiky A. Soppe Měl jsem možnost zúčastnit se 3 oslavných akcí Vějíře sokolské kultury dne a semináře v Senátu i Galavečera v hale Sparty dne a nemohu si odpustit několik kritických poznámek. Vějíř (a nepochybuji, že i o týden později Kytice) byla akce, která nabídla hluboký kulturní zážitek nebo alespoň pocit velmi příjemně stráveného odpoledne všem, kteří měli možnost ji shlédnout. A tady vidím značnou chybu organizátorů. Těch, kteří měli možnost ji shlédnout, bylo žalostně málo. To, co mohlo Sokol i navenek prezentovat v tom nejlepším světle, bylo určeno jen několika desítkám věrných sokolů, které pro Sokol není třeba získávat. Je samozřejmě trapné, že nakonec se tam ani těch několik desítek nedostavilo (jistě je pro to logické vysvětlení, jenže to je pro každý trapas), ale i pro opačný případ je škoda, že akce nebyla pojata velkoryseji i pro širší veřejnost - a neuskutečnila se proto ve větších prostorách. Je výrazem nedostatečné sebedůvěry i lhostejnosti členstva, jestliže si nevěříme, že o naši kvalitní akci bude zájem nejen u veřejnosti, ale i u nás samotných. I při tom stávajícím pojetí měla však být akce podstatně lépe propagována a to i ve veřejnosti. V pražských novinách, které veřejnost dostává zdarma, jsou inzerovány akce mnohdy klubového charakteru, a i když si organizátoři nemohou dělat naději na velkou návštěvu, protože ani nic kvalitního nenabízejí, dávají tak o sobě a své aktivitě alespoň vědět. Že ani takto jednoduchý způsob bezplatné propagace a informování veřejnosti o šíři našich aktivit nejsme schopni využít, svědčí o našem amatérizmu. Určitě by působilo lepším dojmem, kdyby (v případě úspěšné inzerce) museli lidé odcházet, protože přišli pozdě a do přeplněného sálu se nedostali, nežli aby o tom vědělo jen pár zasvěcených (z nichž řadě se to na poslední chvíli stejně tzv. nehodí ). Navíc v letáčcích, vydaných asi jen pro vlastní potřebu, není vůbec zmínka o tom, že je to součást sokolských oslav státního výročí, což je další chyba. Seminář v Senátu se odehrál v důstojném prostředí a působil velmi solidním dojmem. I tady byla škoda, že se promyšlenějším systémem pozvánek nepodařilo auditorium zcela zaplnit. Ještě větší škoda byla, že vypadl referát, který dle názvu měl být nejvíce zaměřen k roku 1918, takže ta fakta, která měla být nejvíce glorifikována a zdůrazňována, zazněla v ostatních referátech, mnohdy přeplněných konkrétními fakty na úkor hodnocení jejich širšího historického významu, pouze okrajově. Jako člen všestrannosti jsem měl nejhorší dojem z Galavečera. Tady bylo hlediště zcela zaplněno a předvedené výkony byly většinou na úrovni a nepochybně stály za shlédnutí. Bohužel beze zbytku to platí pouze o výkonech sportovců. Hned úvodní vystoupení mužů ze sokolské všestrannosti mělo velmi slabou úroveň, působilo dojmem spíchnutého horkou jehlou a bylo zcela nedůstojné jak tradic, které Sokol s předváděním hromadných vystoupení má, tak i významu akce. Kdyby nás někdo podobným způsobem zkarikoval v nějakém filmu, nepochybně bychom se cítili uraženi a hledali cesty, jak viníka potrestat nebo alespoň přinutit k omluvě. A tady to předvedeme sami a ještě k tomu při takovéto příležitosti. Velmi nepříjemné. Z hlediska ideově sokolského se mi zdá, že u doprovodné hudby měli právě sokolští cvičenci dokazovat, že podobné výkony lze provozovat i při české hudbě. Ne že by přemíra cizích skladeb vadila, neboť veřejnost je na to již zvyklá, ale pokud chce být Sokol nositelem národních tradic a ovlivňovat v tom duchu veřejné dění, tak právě tady byla příležitost, kterou jsme nevyužili, bezduše jsme se přizpůsobili a nechali se unášet proudem, tak jako v mnoha jiných případech (bohužel nejspíše proto, že si svého společenského poslání nejsme vůbec vědomi). Za zvláštní zmínku stojí i technické problémy, kterých se v závěru nakupilo neúnosně mnoho a nepříznivě ovlivnily vyznění celé akce. To, že při závěrečných projevech definitivně selhalo ozvučení a diváci nemohli nic slyšet, bylo trapné. A že po celou dobu, kdy sbor na závěr zpíval hymnu, se opakovalo z reproduktorů donekonečna stejné služební hlášení, bylo žalostné. Co říci na závěr. Chtěli bychom, aby se o naše akce zajímala veřejnost a zazlíváme sdělovacím prostředkům, že nás ignorují. Po zkušenostech s oslavami buďme rádi. Zatím nejsme schopni připravit akci tohoto druhu tak, abychom si mohli veřejné mínění naklonit na svoji stranu. A jak by bylo možné snadno a bez volání do redakcí proniknout do sdělovacích prostředků? Kdyby se např. při této příležitosti shromáždilo v Praze několik desítek tisíc krojovaných sokolů (což v minulosti Sokol při podobných příležitostech dokázal a proto měl ve veřejnosti takový respekt), potom by nás sdělovací prostředky vyhledávaly samy a my jsme mohli té nejširší veřejnosti (a nejen naší) sdělit, že vytvoření legií a jejich úspěchy by nebyly možné bez předchozího dlouhodobého působení Sokola v našem národu a že jen díky těmto úspěchům měl bývalý sokol a sokolský sympatizant TGM možnost ovlivnit amerického presidenta při rozhodování o poválečném uspořádání Evropy a že tedy i naším přičiněním byla nastartována důležitá fáze historického vývoje lidské společnosti, kterou bylo bourání velkých říší SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS 5

6 ČLÁNKY A OBRÁZKY Z OSLAV V ŽUPÁCH A JEDNOTÁCH a vytváření samostatných národních států. Takto jsme to nedokázali srozumitelně připomenout ani sobě. Jsem si vědom, že za přípravou akcí je spousta práce a nepochybně se sluší poděkovat všem, kteří s těmi nejlepšími úmysly věnovali akcím na oslavu čas a námahu. Bohužel, buď věc podcenili a nenechali si pomoci, nebo potřebnou pomoc prostě nenašli výsledek nakonec míře jejich nasazení neodpovídal. Škoda. K 90. výročí vzniku Československa - Hodonín Miroslav Novotný V předvečer 90. výročí vzniku Československa se dne 27. října uskutečnilo slavnostní shromáždění hodonínských občanů před sochou prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka. Čestnou stráž u pomníku stáli sokolové se svými historickými prapory a skauti. V 19 hodin byl zahájen vzpomínkový pořad projevem starosty města panem Luborem Šimečkem a dalšími představiteli společenských organizací a hostů, i ze Slovenska. Pak následovalo kladení věnců a kytic k soše prezidenta Masaryka. Jeho socha dostala k výročí republiky opět legionáře. Podobně jako kdysi společná republika, měl i Masarykův pomník pohnutý osud. Od postavení v roce 1931 musel třikrát zmizet, stejně jako původní reliéf s motivem národního osvobození. Vloni město zadalo dostavbu pomníku. Dílo, tvořené deskou z leštěné žuly a bronzovým reliéfem legionářů slavnostně odhalil autor reliéfu akademický sochař Jaroslav Jurčák z Mikulčic (na snímku). V místech, kde žulový podklad reliéfu původně pokračoval, je znázorněno násilné odlomení kamene. Podle autora by tak měl fragment působit jako memento pro další generace. Sokol republice v kladenské sokolovně Růžena Bartošová župní vzdělavatelka V sobotu 8. března 2008 uspořádala župa Budečská v kladenské sokolovně vzpomínkovou besedu k 90. výročí vzniku Československé republiky pro členy i příznivce Sokola. Historička, spisovatelka, sestra Zora Dvořáková kladenská rodačka, nás na této besedě zavedla zpět do historie a připravila pro účastníky poutavou přednášku, zaměřenou na události, které se odehrály za první světové války. Zdůraznila velké zásluhy Sokola, legionářů a prvního prezidenta T. G. Masaryka. Besedy se zúčastnilo a přednášku se zájmem pozorně vyslechlo sedmdesát posluchačů, kteří se také zapojili do diskuse. Sestra Dvořáková ochotně odpovídala na četné, pro všechny účastníky zajímavé dotazy. Další vzpomínkové události se uskutečnily během roku v celé republice. Jako další vzpomínka na toto pro Československo slavné výročí, se pro širší veřejnost uskutečnilo v kladenském divadle dne 17. května. Byla to Sokolská akademie za účasti i mladší generace, včetně dětí. Akademii připravila župní náčelnice a župní cvičitelský sbor v čele se sestrou Věrou Šaškovou. Zde si zacvičily všechny věkové kategorie jako důkaz hrdosti a k poctě naší vlasti. Děkujeme za účast Snímek autora u plastiky je převzat z denního tisku Na závěr shromáždění pěvecký sbor zazpíval českou a slovenskou hymnu. Potom se všichni přítomní přesunuli průvodem hlavní hodonínskou třídou za doprovodu dechové hudby na náměstí, kde se shromáždilo několik tisíc místních občanů, kteří se zatajeným dechem zhlédli velmi krásný ohňostroj. 6 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS

7 ČLÁNKY A OBRÁZKY Z OSLAV V ŽUPÁCH A JEDNOTÁCH Slavnostní akademie v Přerově 90. výročí vzniku Československa ve Veselí nad Moravou Miroslav Novotný Slavnostní pořad k 90. výročí vzniku našeho samostatného společného státu Čechů a Slováků se uskutečnil 26. října ve Veselí nad Moravou. Vzpomínkový pořad se konal pod patronací Města Veselí n/mor. v čele s jeho starostou panem dr. Jaroslavem Hanákem. Oslava byla zahájena zasazením lípy a vystoupením sokolských mažoretek před budovou ZUŠ. Hlavní kulturní program se konal v kině Morava. Byl zahájen slavnostními fanfárami a československou hymnou, kterou zahrál dechový orchestr ZUŠ. Většinu programu připravila Základní umělecká škola ve Veselí, a to odbor dramatický, taneční a hudební. Program obohatil místní soubor lidových písní a tanců Radošov a Tělocvičná jednota Sokol Veselí se sletovou skladbou Věrni zůstaneme z roku 1948 v podání mužů Věrné gardy. Stručný pohled do historie před 90. lety přednesli žáci dramatického odboru. V rámci programu převzal čestné občanství města Veselí n/mor. prof. sociologie Ivan Gaďourek, který v roce 1948 emigroval do Holandska. Na slavnosti byla také poprvé představena kniha Ladislava Melíška U Tobruku pod Československým praporem proti Rommelovi. Myšlenka důstojné oslavy 90. výročí vzniku Československé republiky a současného zapůsobení na přerovskou veřejnost se zrodila mezi přerovskými sokoly zhruba již před rokem, konkrétně při oslavách 89. výročí vzniku republiky v říjnu Sokolská župa Středomoravská Kratochvilova se dohodla se Sokolem Přerov na termínu a místě konání akademie: přerovská sokolovna 24. října Šest týdnů před tímto termínem proběhla v rámci připomínkování výchozího návrhu spontánní soutěž o podobu plakátu k této akci. Střetly se dvě varianty jedna historická (viz obrázek) a jedna modernější s fotografiemi sokolských cvičenců při gymnastické soutěži. Vybrána byla ta druhá. Ze zahájení akademie Akademie byla zahájena nástupem historických praporů a československou hymnou v podání smíšeného pěveckého sboru Vokál Přerov, který pak ještě přidal dvě ukázky ze svého repertoáru. Proč se oslava koná a jaký měli vliv na vzniku republiky před více jak devadesáti lety přerovští sokolové, to jsem se pokusil připomenout v krátkém úvodním projevu. Z něho vyjímám: Přerovský rodák a člen Sokola Jan Gayer vedl v hodnosti poručíka Čs. legií začátkem června 1918 rozhodující boj za udržení pozice na sibiřské magistrále u Lipjagu poblíž Samary. Za složité vnitropolitické situace v Rusku stál tehdy v čele praporu legií proti bolševikům a jejich mezinárodní smíšené jednotce. Bitvu u Lipjagu legionáři vyhráli, Jan Gayer však na následky těžkých zranění skonal 7. června K přerovským sokolským legionářům působícím v Rusku patřili také Viktor Netočný a Miloš Sum. Na francouzské frontě to pak byli původem Přerované Karel a František Zelenkovi, Jan Chválek a Bohumil Mareš, působící tehdy v pařížském Sokole. Tělocvičnou část programu obstarali hlavně cvičenci Sokola Přerov. Vypomohl však i soubor country tanců ze Sokola Dřevohostice a čtve- SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS 7

8 ČLÁNKY A OBRÁZKY Z OSLAV V ŽUPÁCH A JEDNOTÁCH K 90. výročí vzniku Československa ve Strážnici Občané města Strážnice se svým vzpomínkovým shromážděním dne 28. října 2008 v 16 hod. připojili k celostátním oslavám 90. výročí vzniku naší republiky. řice mužů ze Sokola Hranice, kteří posílili přerovské muže ve skladbě Zdeňka Svobody pro starší muže Levá pravá pochod!. Líbilo se zařazení části sletové skladby Chlapáci II v úpravě Vladimíra Taberyho na úvod programu, neboť vhodně navodilo potřebnou atmosféru. Z hostů zaujaly cvičenky moderní gymnastiky ze Spartaku Přerov. Kulturní část obohatila recitace v podání dvou studentek ze Střední pedagogické školy v Přerově. Závěr patřil přerovským ženám ve skladbě s kuželi pro Slet pod Ještědem v choreografii Olgy Fárkové. Akademii sledovali jako čestní hosté senátor a primátor města Přerova Jiří Lajtoch, jeho soupeř v prvém kole senátních voleb Vladimír Hučín, spolumajitel továrny KAZETO Přerov a příznivec Sokola Karel Zejda, a také sestra Ludmila Růžičková ze sousední Sokolské župy hanácké, která dříve cvičitelsky působila na Přerovsku. Tečkou za účastí sokolů naší župy na oslavách 28. října 2008 v Přerově byla přítomnost krojovaných sokolů se čtyřmi historickými prapory při oficiální městské akci na Náměstí TGM v Přerově. S pěkným projevem tam vystoupil i starosta přerovského Sokola Vladimír Tabery mladší. Toto vystoupení sokolů zaznamenal i Přerovský deník na své první straně den po oslavách. Jaroslav Skopal Od radnice vyšel průvod, v jehož čele nesl starosta s místostarostkou města věnec, za nimi šli sokolové, hosté z Podjavorinského spolku a ostatní občané. Průvodu do kroku vyhrávala dechová hudba Svárovanka sokolské pochody. U sochy T. G. Masaryka na náměstí Svobody byly položeny květiny a rozžata světla. Hudba zahrála hymnu Kde domov můj i Nad Tatrou sa blýská tak, jak se vždy zpívala od vzniku Československa až do rozdělení našich států. Starosta města zahájil slavnost krátkým proslovem, také starosta z obce Strání pozdravil přítomné. Dále byla přednesena krásná báseň od J. V. Sládka. Místostarostka města zavzpomínala ve svém projevu, jak slavili Strážničané 28. říjen v roce 1918 podle zápisu v kronice pana ředitele Jana Skácela. Na ukončení tohoto shromáždění zahrála hudba píseň Ach, synku, synku, doma-li jsi a píseň Teče voda, teče Účastníci se připojili zpěvem těchto písní oblíbených písní prvního prezidenta ČSR. Zpěv i hudba se teskně snášel nad večerním strážnickým náměstím. Tak bylo shromáždění ukončeno. Tělocvičnou jednotu Sokol Strážnice ctí i to, že jednota byla spolupořadatelem tohoto setkání. 8 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS

9 ČLÁNKY A OBRÁZKY Z OSLAV V ŽUPÁCH A JEDNOTÁCH Vzpomínkové akce Sokola Lužice k výročí vzniku Československé republiky Výbor Sokola Lužice Mezi významná výročí roku 2008 patřil i 28. říjen, kdy uplynulo 90 let od vzniku prvního novodobého československého státu v roce Tuto, v historii českého a slovenského národa nejvýznamnější událost, jsme si v obci připomenuli 27. října malou vzpomínkovou akcí u pomníku padlých. Za přítomnosti čestné stráže členů Sokola a místostarostky Mgr. J. Ambrožové, promluvila o významu 28. října pí uč. T. Hromková. Položením kytice květů a zapěním české státní hymny byla vzpomínková akce ukončena. Druhou vzpomínkovou akci uspořádala jednota dne 28. října v sále sokolovny T.J. Sokol Lužice. O vzniku prvního československého státu, jeho zakladatelích a problémech mladé republiky informovala přítomné členka Sokola PhDr. M. Rošková. Vzpomenula, že jenom z Lužic si první světová válka vyžádala 53 obětí. V legiích, které byly vlastně první československou armádou a sehrály při vzniku republiky nemalou úlohu, bojovalo z naší obce 24 mužů. Starosta Sokola A. Komosný se ve svém projevu zaměřil hlavně na významnou úlohu členů Sokola při vzniku republiky a při zajištění územní celistvosti mladého československého státu. Organizace sokolstva se stala vzorem při vnitřním uspořádání legií, pomohla při zajištění pořádku v prvních dnech existence republiky i při obraně hranic s Maďarskem. Na závěr sokolské vzpomínkové akce zazpívala skupina žen tři písně: Rodná zem, Tá naša zem a oblíbenou píseň T. G. Masaryka Ach synku, synku. Poslední píseň zpívali společně všichni účastníci v sále. V Bohuslavicích u Kyjova slavili 90. výročí republiky Výbor Sokola Kyjov Oslavu nejvýznamnějšího státního svátku, letos již 90. výročí vzniku samostatného československého státu, si vzala v Bohuslavicích u Kyjova za své tamní kulturně historická společnost spolu se Sokolem Kyjov. Nebývale velká účast veřejnosti provázela vzpomínkový akt k oslavě 90. výročí Československé republiky, který byl zahájen u Základní školy, pokračoval průvodem touto místní částí Kyjova a byl zakončen vysvěcením obnovených Božích muk Pod Starou horou. Od školy k Božím mukám přivedli slavnostní průvod členové Sokola Kyjov v jeho čele. U Základní školy informoval přítomné předseda kulturně- hist. společnosti Pavel Celý o přípravě pamětní desky, jejímž autorem bude akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu: Podařilo se nám sehnat poměrně velkou finanční částku na pamětní desku, která bude umístěna na budově školy. Bude věnována právníkovi Oldřichu Pelcovi, který pocházel z Bohuslavic a byl popraven v procesu s doktorkou Miladou Horákovou. Boží muka, která musela v 50. letech ustoupit rozšíření silnice a byla zničena, jsou věnována památce zmařených a utlačovaných životů ve válkách a totalitních režimech 20. století. Obrazy na kapličce jsou reprodukcemi akad. malíře Vladimíra Vašíčka. Kulturně historická společnost v Bohuslavicích u Kyjova hodlá v budoucnu pro aktivity této kyjovské části využívat i budovu místní fary, která svému účelu dosloužila již před lety. SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS 9

10 ČLÁNKY A OBRÁZKY Z OSLAV V ŽUPÁCH A JEDNOTÁCH Jak se slavilo v Pyšelích Bohumil Gondík V sobotu 25. října se slavilo jako v roce Je to samozřejmě jenom příměr, protože se nedochovaly nějaké dokumenty z celého slavného dne, kdy se veřejnosti poprvé otevřela naše sokolovna. A protože je tomu letos 80 let, sláva se v Pyšelích opakovala. Popsat náladu celého odpoledne není lehké. Od jedné po poledni šlo všechno ráz naráz tak, jak to bylo ve scénáři, a všechno klapalo jako na drátkách. Poslední hezký podzimní den si vybral ten nejlepší termín. Ráno sice nevypadalo, ale pak Na úspěchu této oslavy měl zásluhu především výbor pyšelské jednoty, který podpořil prvotní aktivitu trojice Jurečková, Linhartová, Gondík, uskutečnit takovouto akci. Svými projevy přispěli starosta župy Barákovy br. Sopr (na obrázku výše), ředitel ZŠ Mgr. Paclík, který promluvil o činnosti zdejší školy a o vzájemné dlouholeté spolupráci s městem, se sokoly a hasiči. Promluvil zde též starost města. Oslav se zúčastnil na pozvání zdejších sokolů i senátor Šebek, který pohovořil s představiteli ČOS, župy a pyšelské sokolské jednoty. Všichni přispěli k vysoké úrovni našeho oslavného odpoledne. Zastoupení členů naší jednoty v župě Barákově a v České obci sokolské se projevilo nejen účastí jejich činovníků na naší akci, ale také tím, že ČOS vzala na sebe některé výdaje spojené s organizací. K úspěchu krásného odpoledne přispěl i Sbor dobrovolných hasičů, jehož členové zkušeně řídili provoz na silnici a dbali bezpečnosti celého průvodu. Na závěr bych chtěl říci jednu zajímavost. Prapor, který nesl praporečník ze Sokola Pražského, byl replikou originálu, který byl vyšit na návrh Josefa Mánesa pro prvního starostu této jednoty. Jím nebyl nikdo jiný, než Jindřich Fügner spoluzakladatel českého Sokola. Počasí, průvod, program, zábava, to všechno vyšlo na výbornou. Snad se můžeme těšit na příští podobné akce, které by se v různých modifikacích mohly a snad i budou, každoročně opakovat. se všichni svatí umoudřili a posvítili si na nás. Bylo příjemně a velmi to pomohlo slavnostnímu aktu na náměstí. A že bude co připomínat, viděli a slyšeli přítomní diváci, kteří vydrželi až do posledních minut odpoledního programu. Sportovci byli zastoupeni oddílem stolního tenisu, za všestrannost se předvedly žákyně pod vedením náčelnice T. Sládkové, Chlapáky dal dohromady R. Zamrazil, pohádku hráli loutkoherci ze Sokola Pražského, naši ochotníci zazpívali lidovky a hašlerky a vrcholem celého odpoledne se stal národopisný soubor Formani ze Slatiňan. Předvedl vpravdě profesionální výkon nejen na hrací ploše, ale také v průvodu, a vůbec po celou dobu pobytu tady u nás. Myslím, že mohu bez uzardění říci, že vzniklo nové přátelství. Určitě se s tímto souborem u nás ještě setkáme a není vyloučeno, že naši zástupci budou pozváni na některou podobnou akci do Slatiňan. Sestra Volková, jednatelka VS ČOS předává pamětní list bratru Josefu Procházkovi, nejstarčímu pyšelskému sokolu a bývalému dlouholetému starostovi zdejší jednoty Ochotníci Sokola Pyšely při zpěvu 10 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS

11 Sokol jako celostátní organizace, která se hlásí k charakteristice politická, nikoliv však stranická by neměl být lhostejný k politickým otázkám, které v široké míře zasahují myšlení jeho členstva tedy alespoň toho členstva, které není lhostejné k dění okolo sebe a které přemýšlí i o tom, jak bude žít v letech budoucích a jaký život budou mít jeho potomci. Bylo by asi příjemné, kdyby dal Sokol těmto svým členům jakýsi návod, jak se ve složitých otázkách současnosti orientovat, ale k tomu se vedení, ani vedení vzdělavatelského sboru, kterému by patrně tyto záležitosti náležely, necítí být kompetentní už i proto, že složitost otázek vyžaduje hluboké studium často mnoha set stránkových dokumentů, které nemohou být požadovány od dobrovolných pracovníků spolku, topících se v řešení jiných organizačních a také ekonomických starostí. Jako demokratický spolek nemůžeme však pominout a odložit příspěvky některých čtenářů, se kterými nemusí vždy každý zcela souhlasit. Jeden z nich dnes otiskujeme a ponecháváme na úvaze čtenáře, jaký k němu zaujme stanovisko. Protože předpokládáme, že žádný ze čtenářů nestudoval rozsáhlý dokument Lisabonské smlouvy, přetiskujeme zároveň jistý pohled, uveřejněný před časem ve zpravodaji uznávané celostátní organizace Konfederace politických vězňů. Redakce Mají Sokol a jeho zakladatelé co říci dnešku? Alois Soppe, Sokol Nusle Rád bych ve svém příspěvku uvedl několik úvah a myšlenek, kterými by se měl dle mého názoru Sokol vážně zaobírat a promítat je do svých společenských postojů. K napsání mě inspiroval článek br. J. Mináře ze Sokola Dejvice, uveřejněný v župním časopise župy J. Podlipného Vzlet. Je to článek, který upřímně hledá cestu k posílení společenského významu Sokola a zcela správně ji vidí v posílení výchovného působení Sokola na mravní postoje členů. S tím plně souhlasím, neboť jsem přesvědčen, že vzdělavatelskou činnost Sokola je potřeba dostat v zájmu organizace na kvalitativně vyšší úroveň. Za trochu polemickou a kontroverzní považuji zmínku o potřebě plnoprávných národních států. Je otázkou, zda dnes v kontextu společenského vývoje je plná suverenita národních států skutečně to, co by všechny tyto státy měly považovat za nejvyšší prioritu a co by měly vší svojí silou hájit. Vznik samostatných národních států byl historicky zákonitý vývojový krok. Měli bychom DISKUSE DO DISKUSE však být schopni ho správně zhodnotit zejména z pohledu dlouhodobého vývoje lidské společnosti a vyvodit z toho konstruktivní závěry. V čem je přínos a nezbytnost této vývojové etapy? Umožnila všem státům, tedy i malým, aby si v praxi vyzkoušely, co to znamená vládnout. Že to znamená i nepopulární kroky, které vůbec nemusí být motivovány snahou o národnostní utlačování a zbídačování, že i nejlépe míněným ozdravným opatřením lze podsouvat i příslušníku vlastního národa zlé úmysly (mistrem v tom byli a jsou komunisté), že při pěstování nacionalismu nelze dosáhnout shody ani s národnostními menšinami (viz naši Němci za 1. republiky), ani s partnerskými národy v jednom státě (viz Slovensko). Nevýhodou národních států je z hlediska světového společenství to, že jich je zbytečně moc a výrazně se liší svojí velikostí. To ve svých důsledcích znamená, že suverenita zejména malých národů trvá stejně jen tak dlouho, dokud to těm velkým nezačne vadit a nikdy nelze mít jistotu, že z tohoto důvodu nevznikne konfliktní situace. U malých států je navíc snadnější zmanipulování veřejného mínění a snáze zde na sebe strhávají moc a získávají beztrestnost různé zájmové skupiny a to i ty, pro které je veřejný zájem až na druhém místě (na nebezpečí, že u malých národů..zastavení a zkáza postihne celé tělo snáze a rychleji upozorňoval již i Dr. M. Tyrš). Po druhé světové válce vyšla publikace Anatomie míru, která se snažila přijít na základě historické analýzy na příčiny vzniku válek a na opatření, kterými by bylo možno z podstaty eliminovat nebezpečí vzniku dalších. Suverénní národní státy jsou zde nahlíženy jako potenciální příčina vzniku válek a navrhovanou cestou je vytváření nadnárodních celků s omezením suverenity jednotlivých národních států. Názory v knize publikované jsou velmi přesvědčivé a našly podporu řady významných světových osobností, které dokonce založily společnost pro jejich šíření ve světě (členy byli mj. A. Einstein nebo T. Mann). Všechny tyto skutečnosti (a řadu z nich máme na vlastní kůži ověřenou) by nás měly vést k tomu, abychom fázi výsostně suverénních národních států zbytečně neprotahovali, neboť svoji historickou úlohu již splnila, a plně se snažili rozvinout a využít příležitost, kterou nabízí všem v Evropě nově vytvářená EU. Zejména my Češi bychom při střízlivém a objektivním vyhodnocení svých zkušeností nemuseli mít s jednotnou Evropou problém. Po celá staletí jsme žili v mnohonárodnostní říši, která ovšem - pokud chtěla být vnitřně jednotná - musela prosazovat nepopulární mechanismy, které nejrůznějším zájmovým skupinám vadily a ty v odporu proti nim neváhaly vytáhnout SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS 11

12 DISKUSE i národnostní kartu, aby strhly i ty, kteří jinak neměli důvod protestovat. V naší historii je obzvlášť ošidné spojovat české vlastence s českou národností. V dobách nejvypjatějšího odporu Čech proti Habsburkům patřili k českým vlastencům stejně tak Češi jako Němci žijící v Čechách. Vždyť defenestrovaní Slavata i Martinic, tito přívrženci rakouského císaře, byli Češi a defenestrováni byli od vlasteneckých Čechů a Němců kvůli náboženskému příkoří nekatolíků, k němuž došlo v Čechách na území obývaném výhradně Němci (Broumov). A minimálně dva z 27 popravených českých pánů byli Němci. Šlechta obou národností v Čechách společně zaštiťovala své zájmy dovoláváním se dříve udělených českých práv, umožňujících jí bezohledné zneužívání poddaných (stejně tak českých jako německých). Tato stará česká práva ovšem nikdy nebyla práva, udělená českému národu, ale českému území. Teprve minulé století dokonale zmátlo pojmy a vlastenectví z přelomu středověku a novověku ztotožnilo s národností. I my sokolové jsme schopni dát příklad positivních stránek soužití Čechů a Němců. Vždyť zásady boje za národnostní prosazení a zrovnoprávnění Čechů v Rakousku formulovali J. Fügner a Dr. Miroslav Tyrš, které je možno považovat za příslušníky německé národnosti (J. Fügner se nikdy nenaučil dobře česky a debaty s Tyršem vedl v němčině, neboť na jejich intelektuálně náročná témata jeho čeština sám ji nazýval kuchyňskou prostě nestačila; Dr. Miroslav Tyrš, rozený Friedrich Tirsch, matka rozená Kirschbaumová, se ještě v r podepisoval u Fügnerů jako Tirsch). Oba však předběhli dobu a jejich smysl pro demokracii a spravedlnost je dovedl k podpoře českých národnostních snah. Cítili, že Češi mají nejen slavnou minulost, kterou obdivovali, ale byl jim jako demokratům sympatický i způsob houževnatého boje, který Češi vedli proti monarchistické vídeňské moci. Nechtěli, aby pouhá početní převaha Němců v říši nepříznivě ovlivňovala možnost intelektuálního rozvoje a seberealizace Čechů. Usilovali naopak o to, aby měli stejné šance prokazovat a uplatňovat své schopnosti a účinněji tak přispívat k rozvoji společnosti, ve které žili. Český odpor proti Němcům byl živen především protěžováním německého jazyka, ke kterému ovšem docházelo nezávisle na českých Němcích. V říši jednotně spravované musela být možnost dorozumění všech a každý, kdo ji chtěl zodpovědně vést, musel prosazovat požadavek jednoho společného jazyka, aniž by tím chtěl jinak práva národů v říši potlačovat nebo dávat jednotlivcům větší či menší práva s ohledem na národnost. Byla to objektivní potřeba, neboť nebylo možné, aby např. v armádě si vojáci jednoho vojska nerozuměli, aby ve státní správě nemohli být ti nejschopnější nasazováni do míst, kde to bylo nejvíce potřeba a kde by byli nejefektivněji využiti apod. Je to problém, který bude muset řešit i sjednocující se Evropa. Bez jednotného jazyka má volný pohyb i přístup na trh práce pro jednotlivce jen symbolický význam. A může si sjednocená Evropa dělat šance na hospodářské dostižení USA, jestliže bude chtít mluvit více nežli 20 jazyky? Když v případě stavby babylonské věže chtěl Bůh dle pověsti potrestat zpupnou společnost a zbavit ji akceschopnosti, přivodil zmatení jazyků. Rovnost národnostní a užívání společného jazyka musí být řešitelný problém a dnešní doba by měla dokázat na základě nově získaných zkušeností překonat překážky, které byly nepřekonatelné v době rakouské monarchie. My sokolové bychom se měli držet nadčasových zásad Tyršova učení, mezi které patří mj. včasné pochopení smyslu dějinného vývoje a schopnost přizpůsobovat se vnějším podmínkám. Tyršův postulát, že kde je však zdravé jádro života, tam nade vše platí celek nad částmi je nyní aktuálnější nežli kdykoliv dřív. A naši sokolští velikáni dávají sami vzorový příklad vztahu k jiným národnostem mnohonárodnostního společenství. Máme nyní možnost s odstupem času tyto osobnosti vnímat v novém světle a jejich učení prezentovat společnosti tak, aby srozumitelně a konstruktivně promlouvalo i k dnešku a zajistilo jim v historii národa místo, které si zaslouží. Smyslem naší národní existence nemůže být vymezovat se trvale vůči nějakému národu, ale ukázat, že i malý národ může být užitečný všem a být jim v lecčems třeba i příkladem (např. smyslem pro potřeby celku, kázní a trpělivostí při překonávání problémů, odbouráváním nedůvěry mezi národy). Tyršovi a Fügnerovi byl český národ sympatický právě tím, že měli pocit, že tento potenciál v něm je. Možná v tom bylo i trochu romantizmu, který tehdejší dobu více ovlivňoval, a oni sami nakonec ve světle dalšího vývoje připustili, že si český národ trochu idealizovali. České národní snažení o rovnoprávnost a možnost plného uplatnění však nepochybně dostalo větší punc oprávněnosti, když za ním stáli i uznávaní intelektuálové německé národnosti. V současné době bohužel více nežli jindy ty vlastnosti, kterými jsme chtěli jako národ prokazovat svoji prospěšnost, postrádáme. Národ se chová viz politické poměry jakoby morální kritéria byla brzdou a přežitkem a Sokol, který právě na nich chtěl založit národní existenci, se utápí ve vlastních problémech a o positivní ovlivňování věcí veřejných se ani nepokouší. 12 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS

13 DISKUSE, HISTORIE Co přináší Lisabonská smlouva členským státům? -Zavádí funkci evropského prezidenta -Zavádí se funkce ministra zahraničí EU a zplnomocňuje ho jednat jménem unie -Zavádí se většinová volba (dosud jednomyslná), která bude určovat zahraniční politiku závaznou pro všechny členské státy a ukládá jim povinnost ji aktivně podporovat -Zavádí se diplomatická služba EU -Lisabonská smlouva zmocňuje EU měnit své smlouvy bez potřeby schvalování a ratifikace v členských státech -Ruší se systém jednoho komisaře na každý členský stát -Národní parlamenty členských států budou mít nulovou roli, jen budou schvalovat usnesení Bruselu -Nová definice sdílených kompetencí zmocňuje EU přebírat bez předběžného souhlasu členských států téměř všechny kompetence -EU získá právní suverenitu vznik státu Evropská unie -EU může svým rozhodnutím přenést kompetence zpět na členské státy -Evropský soud získává nové pravomoce na úkor soudů členských států -Zřizuje se funkce Evropského veřejného žalobce -Přenáší se kompetence v sociální politice na EU -Přenáší se kompetence v koordinaci ekonomiky na EU -Přenáší se kompetence v oblasti politiky zaměstnanosti na EU -Přenáší se kompetence v oblasti obchodu a investiční politiky na EU -Odebírá členským státům právo veta v kontrole Evropské centrální banky -Formalizuje eurozónu a rozšiřuje její rozhodovací kompetence -Přenáší na EU pravomoci v oblasti veřejného zdravotnictví -EU získává nové pravomoci v oblasti občanského a trestního práva -EU získává pravomoc definovat trestné činy a stanovovat minimální trestné sazby -Rozšiřuje pravomoci Europolu zakládá Evropskou policii -Poskytuje Eurojustu právo iniciovat vyšetřování evropských občanů -Rozšiřuje kompetence Evropského soudního dvora v oblasti azylové a imigrační politiky, kterými se musí členské státy řídit -Odebírá členským státům právo veta v oblasti legální migrace -Odebírá členským státům právo veta v oblasti dopravní politiky -Odebírá členským státům právo veta v oblasti energetiky -Odebírá členským státům právo veta v otázkách rozpočtu Přetištěno ze Zpravodaje KONFEDERACE POLITICKÝCH VĚZŇŮ, č. 3, roč. 18, 2008, rubrika INFORMACE, str. 27: Kalendář nejdůležitějších českých a sokolských výročí Karel Václav Rais ( ) - spisovatel, který náleží v české próze k předním představitelům kritického realizmu a který navazoval na obrozenecký program naší literatury. Johann Georg Mendel ( ) - zakladatel genetiky. Jan Palach ( ) - student ze Všetat na Mělnicku. Upálil se na protest proti okupaci vojsky Varšavské dohody na Václavském náměstí v Praze. Více v samostatném článku. 25. února 1969 se upálil na stejném místě jiný student Jan Zajíc a v dubnu 1969 je následoval v Jihlavě Evžen Plocek. Otakar Ševčík ( ) houslista a houslový pedagog. Josef Charvát ( ) slavný lékař-internista. Roku 1945 založil III. Interní kliniku University Karlovy, jejímž přednostou byl do roku Do paměti pražských občanů se nesmazatelně zapsal projevem z balkónu filosofické fakulty v předvečer pohřbu Jana Palacha. Byl zakladatelem české endokrinologie a původní koncepce o vztazích mezi hormony a centrální nervovou soustavou. Charvátových vědeckých prací je nejvíce oceňována první česká učebnice endokrinologie z roku 1935 Jan Karafiát ( ) evangelický kněz, teolog a spisovatel. Autor známých Broučků, velmi populární pohádkové knížky pro děti, jedné z nejvydávanějších knih u nás. Kniha se dočkala více nežli padesáti vydání se konala první schůze výboru Československé obce sokolské (ČOS) v nově vzniklém Československu. Starostou byl zvolen bratr JUDr. Josef Scheiner. První náčelnicí ČOS byla zvolena sestra Milada Malá byl nacisty popraven významný sokolský pracovník bratr František Pecháček, mistr světa ve víceboji jednotlivců i družstev na mistrovství světa Byl autorem vlastenecké SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS 13

14 HISTORIE skladby mužů Přísaha republice na X. všesokolském sletu v roce Jan Máchal ( ), organizátor sokolského hnutí, docent tělesné výchovy na MU, milovník hudby, dirigent sokolského dechového orchestru, ochotník. Zastánce rovnoprávnosti žen v Sokole. V roce 1918 předseda NV. Vystudoval nižší gymnázium v Třebíči, Slovanský ústav ku vzdělávání učitelů v Brně. V r obdržel od Československé obce sokolské medaili za zásluhy. Od r. 1883se stal učitelem na utrakvistické městské škole v Třebíči, od r učitelem a od roku 1894 profesorem TV na gymnáziu, po r odborným inspektorem TV pro střední školy a docentem teorie a systematiky TV v tělocvičném kursu MU v Brně. Od r byl místonáčelníkem ČOS. Jarmila Novotná ( ) slavná operní pěvkyně sopranistka. Několik let byla členkou Sokola Královské Vinohrady. V červenci 1992 se stala čestnou členkou Sokola Lázně Toušeň byla vytvořena první jediná sokolská župa na Slovensku. Prvním starostou byl zvolen bratr Vavro Šrobár zemřel v Praze jeden ze zakladatelů Sokola a blízký spolupracovník Tyršův, bratr Dr. Tomáš Černý. Jan Očenášek ( ) spisovatel a scénárista se stali sourozenci Romanovi po třetí mistry v tancích na ledě. Jan Svatopluk Machar ( ) básník, prozaik, spolupracovník TGM František Ladislav Čelakovský ( ) básník a vědec. Čeští obrozenci v čele s Františkem Ladislavem Čelakovským usilovali o vytvoření české národní poezie. Zdroje jejich tvorby byly jednak cizí vzory, jednak národní písně. Čelakovský přeložil do češtiny mnoho významných děl cizích autorů (Herder, Goethe, Scott, Puškin aj.) a vedle J. Kollára stanul jako první současný básník český. V srpnu roku 1849 byl Čelakovský ustanoven profesorem slavistiky na pražské univerzitě Karlově. Vladimír Prchlík VK VS ČOS Obětovali to nejcennější - své životy Prvním a nejznámějším se stal Jan Palach. Jan Palach vystudoval gymnázium v Mělníku. Na Filozofickou fakultu ho v roce 1966 nevzali, i když uspěl při přijímacích zkouškách. Začal proto studovat na Vysoké škole ekonomické. V roce 1968 svůj pokus dostat se na Filozofickou fakultu zopakoval, tentokrát úspěšně. Těžce prožíval vývoj v zemi po okupaci Československa vojsky Varšavsaké smlouvy v srpnu 1968.Na podzim se účastnil mnohých protestních akcí včetně studentské stávky. Protože však neviděl žádný významný pokrok, pravděpodobně začal uvažovat o radikálnější akci. Dne 16. ledna 1969 v Praze na Václavském náměstí poblíž Národního muzea se polil hořlavinou a upálil na protest proti okupaci a pro vyburcování národní morálky proti ztrátě svobody. Těžkým popáleninám podlehl dne 19. ledna a jeho pohřeb se stal výrazem odporu proti okupantům. Jan Palach byl pohřben na Olšanských hřbitovech. Roku 1973 byly jeho ostatky zpopelněny a popel uložen v rodných Všetatech. Převoz proběhl tajně a narychlo. Prázdný hrob byl však dále hojně navštěvován i nadále. V roce 1990 se urna s popelem vrátila na Olšanské hřbitovy. V tzv. Palachově týdnu od 16. do 22. ledna 1989 v Praze probíhaly protestní akce zaměřené proti komunistickému režimu. Jednalo se tak o předstupeň listopadových událostí. Od roku 1989 existuje ve Všetatech nezisková organizace Společnost Jana Palacha, která pořádá každoročně pietní akce. Ta vznikla obnovením stejnojmenné společnosti, spontánně založené ihned po pohřbu s cílem vybudovat Janu Palachovi pomník. Byla po něm pojmenována základní škola ve Všetatech, kterou Jan Palach navštěvoval. Po Janu Palachovi je pojmenována také planetka Palach (1834), kterou 22. srpna 1969 objevil astronom Josef Kohoutek na hvězdárně Bergedorf. Jméno Jana Palacha nese od ledna 1990 i gymnázium v Mělníce, kde Jan Palach v roce 1966 maturoval. Jan Palach se stal jednou ze symbolických postav hrdinou moderních českých dějin. Další protestní sebevraždy V prvních měsících roku 1969 došlo k vlně sebevražedných pokusů mladých lidí, kteří následovali Jana Palacha. Tato dějinná událost je unikátní v celosvětovém měřítku. Po Palachovi 14 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS

15 REPORTÁŽ se do konce dubna 1969 pokusilo o sebevraždu 26 lidí, z toho 7 zemřelo. Nejznámější z nich je Jan Zajíc. Ani on, ani nikdo z dalších lidí, kteří se počátkem roku 1969 upálili, se ale s Janem Palachem takřka jistě neznali a nebyli členy žádné organizované skupiny. Jména dalších jsou Evžen Plocek, Josef Hlavatý, Miroslav Malinka, Blanka Nacházelová a Michal Lefčík, který se upálil v Košicích 11. dubna S výjimkou Josefa Hlavatého se ale informace o jejich činech na celostátní úrovni omezila jen na několikařádkovou zmínku v černé kronice Rudého práva. Jan Palach sám si nepřál další mrtvé, jak dokazují písemné poznámky a výpověď jeho spolužáka Luboše Holečka o rozhovoru s Palachem v nemocnici: Můj čin splnil účel. Ale ať už to nikdo neudělá. Ať se ty studenty pokusí zachránit, aby celý život zasadili ke splnění našich cílů. Ať se přičiní živí v boji. Před Palachem, už v září 1968, provedl stejný čin v Polsku Ryszard Siwiec za přítomnosti sta tisíc lidí, včetně vedení polské komunistické strany. Jeho protest byl všemi oficiálními médii zamlčen a dodnes je málo známý. V návaznosti na Palachovu smrt se 21. ledna 1969 v Budapešti v zahradě Národního muzea polil benzínem a zapálil Sándor Bauer, 16letý student průmyslovky. Zemřel v nemocnici po třech dnech a nedožil se ani 17 let. Jan Zajíc ( ) byl český student, jenž spáchal sebevraždu po vzoru Jana Palacha. Upálil se na protest proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Narodil se ve Vítkově v rodině drogisty a učitelky. Od roku 1965 studoval na Střední průmyslové škole železniční v Šumperku. Během studia se zajímal živě o literaturu i poezii, sám se pokoušel psát básně. Během období Pražského jara s nadšením podporoval uvolnění ve společnosti. Po sebeupálení Jana Palacha se zúčastnil protestní hladovky, kterou ukončil v den Palachova pohřbu. Přibližně o měsíc později, zklamán pokračující normalizací i tím, že Palachův čin neměl za následek žádnou dlouhodobější reakci ve společnosti, se rozhodl Palacha následovat. V den výročí komunistického převratu 25. února 1948 se vydal vlakem do Prahy. V horní části Václavského náměstí se toho dne asi v půl druhé odpoledne v průjezdu domu čp. 39 polil benzínovým čističem, vypil kyselinu a zapálil se. Už se mu však nepodařilo z průjezdu vyběhnout na náměstí, po několika krocích upadl na zem a vzápětí zemřel. Z internetových pramenů sestavil V. Šilhán Vzpomínky na Jana Palacha Dne 16. ledna 2009 se naplnilo čtyřicet let od okamžiku, kdy obětoval v Praze na Václavském náměstí svůj život student Jan Palach ( ). Výročí jeho protestu proti pozvolnému návratu, od nadějného uvolnění, k tvrdé totalitě bylo letos vzpomenuto šířeji, než jsme byli zvyklí vídat v posledních letech: odhalení nové plastiky na Mělníce, konference na FF UK, vzpomínka na Václavském náměstí před Národním muzeem ad. V pátek se u hrobu Jana Palacha na Olšanských hřbitovech sešlo pietní shromáždění, svolané společností JANUA, o.p.s., jehož se zúčastnila i sokolská veřejnost. Ta přišla uctít jeho čin i vzpomenout skutečnosti, že Jan Palach se aktivně hlásil k sokolské rodinné tradici. V hlavních projevech zaznělo m.j. kázání z pohřbu v r. 1969, ve kterém ThDr. Jakub Trojan řekl: ThDr. Jakub Trojan Ukázal nám, že poslední skutečností lidského života, na čem jedině záleží a co je bezpodmínečnou a trvalou hodnotou, je služba v lásce, která nehledá svých věcí, ale především záchranu druhých, Většího milování nad to žádný nemá, než aby život svůj položil za přátele své. /Jan 15, 13/ V tomto cynickém století, v němž nás často děsí druzí a my opět děsíme je a v němž se mnohdy lekáme, jak jsme všichni vnitřně malí on nás přivedl k tomu, abychom se ptali otázkou, která z nás může učinit velké lidi: co jsem udělal já pro druhé, jaké je mé srdce, za čím jdu, čemu sloužím, co je pro mne nejvyšší životní hodnotou?...! SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS 15

16 REPORTÁŽ, BÁSEŇ Recitace herečky Lenky Novotné pak připomněla úděl Janových nejbližších pozůstalých: Karolina Adamová Báseň o chlapci, který obětoval svůj život To je můj syn, můj syn výkřik se vetknul do ticha, jak vážka do leknínu, čas se zastavil v bolesti. Tam leží můj syn. Když padá z nebes hvězda, člověk si má něco přát, ale co když padá chlapec, jak zraněný pták se řítí k zemi. A to je zmar co pak si přát Zmrtvělá chvíle umírá a pak zas čas PLYNE, PLYNE, PLYNE Dál Pietní ráz setkání podtrhly písně přednesené gymnaziálním sborem Besharmonie se závěrečným společným zpěvem Ach synku, synku, Nad Tatrú sa blýská a Kde domov můj podpořeným zpěváky Pražských mužských sborů. * TJ Sokol v rodných Všetatech Jana Palacha má řadu důvodů připomínat si letošní kulaté výročí. Vedle nesporného vlivu mj. sokolství a masarykovských myšlenek na utváření životních postojů Jana Palacha, je třeba vzpomenout součinnosti TJ na přípravě a průběhu pohřbu v Praze. V předvečer pohřbu proběhl ve Všetatech smuteční průvod se svíčkami od rodného domku k sokolovně, jehož se zúčastnila většina obyvatel obce. Před sokolovnou se s Janem Palachem za spoluobčany rozloučil člen výboru tehdejšího všetatského Sokola Václav Ach, jehož otec byl před 2. sv. válkou dlouholetým starostou TJ. Hned po pohřbu se všechny společenské organizace v obci rozhodly zahájit sbírku na vytvoření pomníku Janu Palachovi ve Všetatech. Finanční prostředky pro tento účel byly shromažďovány na účet všetatského Sokola. Celkem bylo zasláno přes milión korun. K realizaci pomníku sochaře Olbrama Zoubka tehdy na zásah vyšší moci nedošlo. Až po Listopadu 1989 vznikla náhrobní plastika. Do té doby byla vzpomínka na Jana Palacha všemožně umlčována pro rodinu bylo nejtvrdším opatřením dodatečné zpopelnění ostatků a zrušení olšanského hrobu, kam byla po Listopadu 1989 do obnoveného hrobu urna navrácena. Od té doby zde má česká i zahraniční veřejnost opětovně možnost poklonit se památce toho, kdo obětoval svůj život pro svobodu druhých. Jaroslava Čajová František Kožík Tyršův dům Vejdeš branou. Ztají se Ti dech. Ten Šalounův Tyrš, ten ukáže Ti cestu tam, kde druzí šli a v jejich stopách jdeš tu. Ozvěna jich kroků zvoní v zdech. Ale ani chodby tady nezebou. Jsou tu světlé stíny všech, kdo tady žili a dnes Tě svým vzkazem povzbudili ti, kdo šli dávno před Tebou Z jejich velkých jmen se věčný vavřín vije. A ten, jehož jméno památný dům nese. je tu náhle s námi. S láskou ohlédne se. A je v nás a s námi. Žije. Žije! Chcete, aby časopis byl opravdu Váš? Výzva čtenářům Sokolského vzdělavatele! Posílejte své příspěvky na adresu Vzdělavatelského sboru ČOS, Újezd 450, Praha 1, případně em na adresy nebo nebo Vydává: Vzdělavatelský sbor ČOS Prozatímní redakční rada: J. Nešpor, Z. Sekalová, V. Šilhán Odborná konzultace: J. Sobota - vzdělavatel ČOS, Z. Mička, O. Mach, J. Králík 16 SOKOLSKÝ VZDĚLAVATEL - VĚSTNÍK VZDĚLAVATELSKÉHO SBORU ČOS

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

S T A T U T S O U T Ě Ž E

S T A T U T S O U T Ě Ž E MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ Na Příkopě 10 110 00 Praha 1 Tel.224 211 021 e-mail:masdem@seznam.cz www.masarykovohnuti.cz S T A T U T S O U T Ě Ž E IX. ročníku soutěže ve školním roce 2015 2016 vyhlášené

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Téma: Jan Palach. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová

Téma: Jan Palach. Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová Téma: Jan Palach Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Jan Palach Narozen - 11. 8. 1948 Všetaty (okr.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D.

Oponentský posudek. habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Oponentský posudek habilitační práce JUDr. Renaty Veselé, Ph.D. Vybrané historické zdroje současného rodinného práva, KEY Publising, s.r.o., Ostrava, 2013, 177 str. Na právněhistorických pracovištích právnických

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Mají být Češi na co hrdí?

Mají být Češi na co hrdí? Mají být Češi na co hrdí? Co si představuješ pod pojmem hrdost? Zkus to vysvětlit vlastními slovy : Na co jsi ty sám/sama hrdý/hrdá? V jakých chvílích se v lidech nejčastěji probouzí vlastenectví?. Kdy

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně.

Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. Zdroj: http://www.poznejsokolovsko.cz/clanky/z-mest-a-obci/obnoveny-festival-navstiviliformanek--dedecek-i-paral.html Vladimír Páral přijel pozdravit Literární Františkovy Lázně. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ - Za

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 6. BÍRKO OSV- IV. OSV-VII. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vysvětlí a popíše,jak se mění rok, vyjmenuje lidové a církevní

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Česká reformace Český reformátor Mistr Jan Hus upálen 1415 v Kostnici Vysluhování eucharistie chlebem i vínem (pod obojí) kněžím i laikům včetně dětí Po období husitských

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová

Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51. Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 51 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace seznamuje žáky s úkolem, průběhem

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách Desáté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Desáté výročí odhalení Pomníku

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Prameny Určeno pro 6. 9. třída (pro 3. 9. třídy) Sekce Základní / Nemocní

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_29_Alois Jirásek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

České stavovské povstání

České stavovské povstání České stavovské povstání Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 10. 9. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_ 32_ INOVACE_ 16_D_ Stavovské povstání

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti

Otázka: Osvícenská filozofie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): susinka. filozofie se dotýká celé společnosti Otázka: Osvícenská filozofie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): susinka filozofie se dotýká celé společnosti v Anglii má empirický nádech otázky: Reforma katolické církve, svoboda člověka Francie

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus

Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Prezentace 11-CJL -1-ročník Preromantismus Preromantismus = módní směr, který se odvíjí od filozofie dobového osvícenství, je spojnicí mezi racionálním klasicismem a nastávající romantikou 19. století.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON VZNIK ČESKOSLOVENSKA A JEHO PRVNÍ ZÁKON ANOTACE: Zákon o zřízení samostatného československého státu (nazývaný rovněž První zákon nebo recepční norma) je spolu s Manifestem k národu základním dokumentem

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem.

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. P KOVÁRNA Kovárna narození a dětství Tomáše Masaryka Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen

A B C D E F. Člověk v rytmu času - cyklus přírody ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI. Rodina, typy rodiny, příbuzenské vztahy rovné postavení mužů a žen A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Výchova k občanství 3 Ročník: 6. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) Výstupy Učivo Průřezová témata mezipředmětové vztahy Evaluace

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Jiří Wolker Život a dílo

Jiří Wolker Život a dílo Jiří Wolker Život a dílo Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_16 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr.

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení)

NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) NOSITELÉ TITULU ČESTNÝ OBČAN MĚSTA TURNOVA (ponecháno i s dobovým vysvětlením udělení) 13. 11. 1911 uděleno čestné měšťanství města Turnova prof. JUDr. Jaromíru Čelakovskému, rektoru české univerzity,

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy

Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a VO ČOS (verze ) Příjezd cvičenců do Prahy Návrh akcí sletového týdne 2018 OV, OS a (verze 9. 11. 2016) 29. 30. června 2018 Příjezd cvičenců do Prahy Hlavní dny všesokolského sletu 2018 1. 6. července 2018 10:00 Umělci Sokolu výstava nejvýznamnějších

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ

1/ Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ 1/1 3.2.06.9 Národní obrození - prezentace VY_32_INOVACE_06.09 NÁRODNÍ OBROZENÍ ČEŠTINA Na přelomu 18./19. století byly Čechy součástí mnohonárodnostní rakouské monarchie. Praha byla pouhým provinčním

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více