VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */"

Transkript

1 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ Štěpánka Haldová, Josef P. Halda a Ladislav Hladký ÚVOD Tato výběrová bibliografie vychází z Matoušových záznamů, jež ochot ně redakci zapůjčila paní Jaroslava Matoušová. Při bližším nahlédnutí jsme zjistili, že kolega Václav Matouš evidoval pouze své rukopisy (většinou s určením sborníku apod., pro nějž je psal) včetně lektorských posudků, nikoliv však texty, které mu skutečně vyšly tiskem. Proto se přesné citace musely v příslušných publikacích dohledat. Soupis neeviduje recenze, referáty a anotace o literatuře ani články uveřejňované v denním tisku (např. týdeník Jiskra Rychnovska) a míst ních zpravodajích, především v Kulturním kalendáři Dobruška (KKD), do nichž V. Matouš přispíval od roku 1964, s jedinou výjimkou, jíž je edice 12 významných dobrušských městských privilegií z let v KKD 1970, kdy Dobruška oslavovala 650. výročí první písemné zprávy. Jsme si však vědomi toho, že v místních zpravodajích vycházejí čas od času příspěvky přinášející nové a někdy i převratné skutečnosti i nové pohledy na historické události a jevy. Proto jsme se po zralém zvážení především z časových důvodů rozhodli, že kompletní soupis Matou šových příspěvků, jež vyšly v KKD a jeho nástupcích v letech , zařadíme do příštího svazku OHP. Řadu zajímavých příspěvků V. Matouš publikoval také v Deštníku, zpravodaji Obecního úřadu v Deštném v Orlických horách, po svém nástupu do místního Muzea zimních sportů, rekreace a řemesel v roce Dále jsme do soupisu zařadili Matoušovy nepublikované rukopisy studií a materiálových příspěvků, z nichž některé pocházejí z doby jeho vysoko školského studia, většina však z doby normalizační, kdy byl na indexu a mohl publikovat jen velmi omezeně a s obtížemi. Také jsou zde něko likastránkové úvodní partie k archivním pomůckám sumarizující stručné dějiny původců archivních fondů, jež kolega V. Matouš uspořádal, inventarizoval a případně katalogizoval za svého sedmiletého působení v OA Rychnov nad Kněžnou (určitě nejsou podchyceny všechny, postrá dáme např. Drobné fondy Dobruška, tj. především řemesnické cechy */ Otázku výběru a zařazení publikovaných příspěvků sestavovatelé konzultovali také s kolegy Mgr. Jiřím Machem, PaedDr. Josefem Ptáčkem a PhDr. Jaroslavem Šůlou, CSc., kteří kolegu V. Matouše i jeho dílo znali 21

2 a jejich nástupce, společenstva). A konečně soupis obsahuje jeho práce z hlediska využitelnosti badateli zajímajícími se především o dějiny Do brušky a jejího nejbližšího (ale také širšího) okolí snad nejužitečnější. Máme na mysli zejména opisy významných archiválií (úřední knihy) vzešlých z působení úřadu města Dobrušky od raného novověku (od 60. let 16. století) do první poloviny 19. století uložených v archivním fondu Archiv města Dobruška v OA Rychnov nad Kněžnou i pamětí, deníků a dalších písemností zachycujících nejen to, co jejich autoři sami prožili a pamatovali, ale často také to, co převzali z jiných, starších pramenů, jež se nedochovaly (a o to jsou jejich rukopisy cennější). Dále jsou tu překlady kronik škol v obcích v Orlických horách s německým obyvatelstvem (Deštné v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobicí atd.) z němčiny a překlady některých farních kronik, jež duchovní správci z pochopitelných důvodů vedli latinsky a někdy, jak bylo nařízeno, také německy. Těchto opisů a překladů především pro SOkA Rychnov na Kněžnou a také dobrušské muzeum je přes čtyři a půl desítky a některé z nich jsou rozsáhlé, i několikasetstránkové, a za jejich pořízením stojí Matoušovo nezměrné úsilí v posledních 15 letech jeho života. Musíme vyzvednout, že V. Matouš neponechal tyto archiválie ležet ladem, ale sám je využil v řadě svých materiálových příspěvků, jež publi koval převážně v Panoramě, sborníčku s podtitulem Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří vycházejícím zásluhou Evy a Josefa Kučerových pravidelně každoročně v Dobrém od roku 1993 (jeho články zde najdeme od čísla 2/1994 až po číslo 13/2005) a obnoveném (7/ 1994) sborníku Orlické hory a Podorlicko (Přírodou dějinami sou časností); dodáváme, že V. Matouš zasedal v redakčních radách obou sborníků, první tři sborníky OHP v letech zredigoval jako vedoucí redaktor, na dalších dvou (5/ 1973, 6/1974) se ještě, i když téměř ilegálně, redakčně podílel, publikovat v nich však již nesměl. Bibliografie má následující strukturu: I. PRÁCE VYDANÉ TISKEM I.1. Samostatné publikace (publikace) I.2. Autorská spolupráce I.3. Články a studie I.4. Materiálové příspěvky I.5. Katalogy I.6. Diskuse I.7. Zprávy II. RUKOPISY II.1. Nepublikované studie a materiálo vé příspěvky II.2. Archivní pomůcky II.3. Opisy a překlady II.4. Zápisy do kroniky města Dobrušky III. OSTATNÍ 22

3 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS I. PRÁCE VYDANÉ TISKEM I.1. SAMOSTATNÉ PUBLIKACE 1994; Dějiny města Dobrušky v datech. Dobruška, MěsÚř, 230 s., obr. příloha. 1997; Ortel podle práva. Výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna města a vesnice bývalého panství opočenského a smiřického v letech Dobruška, město Rychnov nad Kněžnou, OMOH a SOkA, 167 s., 37 obr. příloh. 2004; Dobrušská řemesla. Dobruška, M, 34 s., obr. příloha. 2004; Dobrušské ruční přadláctví a tkalcovství do konce 19. století, Dobruška, M, 13. s., obr. příloha. 2005; Historky z dobrušských právních manuálů I, II. Dobruška, M 2005, 77 s. 2005; Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil (Představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku). Dobruška, M, 30 s AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE (PUBLIKACE) 1989; ŠIMEK, Tomáš (red.) a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 6. Východní Čechy. Praha, Svoboda 1989, 724 s. (Člen autorského kolektivu, 37 lokalit okresu Rychnov nad Kněžnou.) 1992; Svědectví o roku 1968 v okrese Rychnově nad Kn. Rychnov nad Kněžnou, OÚ Deštné v O.rlických hororách, Muzeum zimních sportů a řemesel, 100 s. 1994; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou, SOkA a OÚ, 370 s. (Člen autorského kolektivu a redakční rady.) 2001; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou, 2. doplněné vydání, SOkA a OÚ, 396 s. (Člen autorského kolektivu a redakční rady.) 2002; Pověsti z Orlických hor a Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OÚ a SOkA, 397 s. (Spoluautoři: JUZA, Josef, MACH, Jiří, ilustrace HALDOVÁ, Jarmila.) 2005; Osobnosti dobrušské historie 1, 2, 3. Dobruška, muzeum, 96 s. (spoluautor Mach, Jiří). (Také CD ROM.) 2007; Kronika válek v Podorlicku 1 (Války a boje v předhistorickém období, Středověk, Husitské války, Třicetiletá válka), 2 (Selské rebelie, Války 19. století, Napoleonské války, Prusko rakouská válka 1866), 3 (První světová válka a boj proti fašismu, Sovětská agrese v roce 1968). Dobruška, M, 87 s. (Spoluautor MACH, Jiří.) I.3. ČLÁNKY A STUDIE 1968; Historické vymezení Orlických hor a Podorlicka, in: OHP 1, s (spoluautor: HLADKÝ, Ladislav). 1968; Úloha města Dobrušky v selském povstání roku 1628, in: OHP1, s , 3 obr. 1969; Situace v Orlických horách a Stráž obrany státu v letech l, in: OHP 2, s , 9 obr. 1981; O dobrušském hradu, in: Sborník z historie města Dobrušky ( , Dobruška, MM a MěstNV Rychnov nad Kněžnou, OA, s ; O znaku města, in: tamtéž, s

4 1981; Poznámka redakce, in: tamtéž, s (dodatek ke staršímu článku Josefa Cvrčka O dobrušském hrdelním právu, zde na s ). 1981; Selské bouře na Dobrušsku, in: tamtéž, s s ; Z historie požárů města, in: tamtéž, s ; Dobrušské ruční přadláctví a tkalcovství do konce 19. století, in: Lnářský průmysl Příspěvky k dějinám. Sborník příspěvků k dějinám lnářské výroby v českých zemích. 4., Trutnov 1980, s ; Josef Mnohoslav Roštlapil, in: Z kulturní a literární historie Kostelce nad Orlicí I (sborník), Kostelec nad Orlicí, MěstÚř, s ; Pamětní kniha cechu ševcovského v Dobrušce, tzv. Petrova kronika z let , in: OHP 7, s ; Ke vzniku sklářské Anenské huti v Orlických horách roku 1845, Panorama 2, s ; Staré hrdelní právo a tragédie v rychnovské katovně roku 1752, Panorama 3, s , 1 obr. 1996; Výsadní hrdelní právo města Dobrušky, in: OHP 8, s ; Dobrušské hrdelní právo, in: Městský zpravodaj Dobruška. Zvláštní číslo vydané u příležitosti 675. výročí první písemné zmínky o městě. Dobruška 1995 (září), s ; Jak se kdysi na Dobrušsku léčívalo, Panorama 5, s , 2 obr. 2000; Církevní kronikářství, in: MACH, Jiří (ed.): Křesťanství v Podorlicku (Historický vývoj od nejstarších dob až do současnosti), Rychnov nad Kněžnou, SOkA Dobruška, MM, s ; Velká selská rebelie na opočenském panství roku 1628, in: OHP 11, s (tzv. Opočenský sborník) 1998; Selské povstání roku Dobruška, MM, brožura 28 s. 2002; Jak město Dobruška přišlo roku 1623 o poplužní dvůr v Běstvinách, in: Náchodsko od minulosti k dnešku 4, Sborník příspěvků k šedesátinám PhDr. Ladislava Hladkého, CSc. [Náchod], Okresní muzeum, s I.4. MATERIÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY 1969; Rychnov nad Kněžnou, in: OHP 2, s. 2 obálky. 1970; Dokumenty Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou o stávkovém a revolučním hnutí v roce 1920 v Podorlicku, in: OHP 3, s ; Privilegia města Dobrušky, in: KKD, leden až prosinec (edice 12. nejvýz namnějších městských privilegií). 1981; Narovnání mezi Mutinou z Dobrušky a dobrušskými měšťany o roboty a právo várečné z roku 1320 nejstarší písemná zpráva o Dobrušce jako o městě, in: Sborník z historie města Dobrušky ( , Dobruška, MM a MěstNV Rychnov nad Kněžnou, OA, s (překlad z latiny), 1 obr. na s ; Výběr významnějších dat z dějin Dobrušky a sloučených obcí, in: tamtéž, s ; Přehled feudálních vrchností, in: tamtéž, s ; Přehled vedoucích funkcionářů ve správě města, in: tamtéž, s ; Ohlas válečných událostí roku 1866 v kronice farní školy v Sedloňově (Ke 130. výročí), Panorama 4, s , 3 obr. 1998; Německé školní kroniky z Olešnice v Orlických horách z let , Panorama 6, s , 2 obr. 24

5 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 1999; 5. říjen 1918 den vyhlášení státní samostatnosti v Dobrušce, Panorama 7, s , 2 obr. 1999; Dobrušské zvony, in: OHP 9, s , 2 obr. 2000; Nezdařená rekvizice zvonu v Častolovicích za 1. světové války, in: OHP 10, s ; Pamětní kniha německé měšťanské školy v Rokytnici v Orl. horách z let , Panorama 8, s , 2 obr. 2001; Pamětní kniha fary v Rybné nad Zdobnicí, in: OHP 11, s , 1 obr. 2001; Pamětní kniha římsko katolické farnosti v Kunštátě, Panorama 9, s ; Slovníček méně známých výrazů. In: JUZA, Josef MACH, Jiří MATOUŠ, Václav: Pověsti z Orlických hor a Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OÚ a SOkA, s ; Válečné události roku 1866 na stránkách farní kroniky v Rybné nad Zdobnicí, Panorama 10, s ; Pamětní kniha fary v Dobrém z let , Panorama 11, s ; Pamětní kniha fary v Bílém Újezdě z let , in: OHP 13, s ; Pamětní kniha fary v Bystrém z let , Panorama 12, s ; Počasí, přírodní jevy a epidemie kronikách regionu ( ), Panorama 13, s ; O staré památní knize rodu Zárubů z Hustířan a jejich nástupců, Panorama 13, s I.5. KATALOGY 1965;Revoluční tradice Podorlicka Katalog výstavy archivních dokumentů. Rychnov nad Kněžnou,OA a MOH, 80 s., 8 čb. foto). I.6. DISKUSE 1971; K problematice nové regionální vlastivědy, in: OHP 3, s I.7. ZPRÁVY 1968; O činnosti Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou, in: OHP 1, s ; Okresní archiv v Rychnově n. Kn. v roce 1968, in: OHP 2, s ; K sedmdesátinám Karla R. Karpaty, in: OHP 3, s (včetně základní bibliografie), 1 obr. 1970; Okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou v roce 1969, in: OHP 3, s II. RUKOPISY II.1. NEPUBLIKOVANÉ STUDIE A MATERIÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY 1960; XI. sjezd československé sociální demokracie a otázka austroslavismu. Seminární práce. Praha, FF UK, 9 s. 1961; Svaz zemědělského a lesního dělnictva v severovýchodních Čechách v letech Ročníková práce, Praha, FF UK, 77 s., materiál. 1963; Vývoj KSČ v severovýchodních Čechách v letech (Boj za bolševizaci v V. kraji KSČ). Diplomová práce, Praha, FF UK, 189 s. 25

6 1967; O vzniku a vývoji dělnického hnutí v Podorlicku. Rychnov nad Kněžnou, OV KSČ, 8 s. 1967; Druhý odboj na Rychnovsku. Rychnov nad Kněžnou, OA, materiál. 1968; Druhá vnitrostranická krize, její průběh a řešení v V. kraji KSČ. Seminární práce postgraduálního studia, Praha, FF UK, 15 s. strojopisu, materiál. 1970; Dějiny Dobrušky v datech ( ). 150 s. strojopisu. 1971; Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil, představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku. Pro OHP 5, 1973, studie, 32 s. strojopisu. 1972; Procesy proti kacířům vedené u výsadního hrdelního práva města Dobrušky v l Pro OHP 6, 1974, prameny,14 s. strojopisu. 1972; Výsadní hrdelní právo města Dobrušky Pro OHP 6, 1974, studie, 58 s. strojopisu. 1972; Seznam všech dochovaných trestních případů souzených výsadním hrdelním právem města Dobrušky v letech Pro OHP č. 6, 1974, prameny, 52 s. strojopisu. 1979; O dobrušském hradu. Pro sborník z historie města Dobrušky, 1 s. strojopisu. 1982; Alois Beer, historik, 13 s strojopisu. 1987; Návrh vnitřního naučného kruhu a dvou okruhů vnějších. Pro MMD, turistické naučné okruhy, 2 s. strojopisu. 1989; Selské bouře na Kostelecku. Pro sborník z dějin města Kostelce nad Orlicí, studie, 12 s. strojopisu. 1992; Pamětní kniha Jana Krištofa Remeše ze Šedivin. Rozbor kroniky pro M Deštné v Orlických horách, 3 s. strojopisu. 1993; Hrdelní právo. Libreto k expozici MM Dobruška ve věži radnice, 2 s. strojopis. 1995; Obrazy z dějin Dobrušky dobrušská historie. Dramatické pásmo, obrazy: Poselství, Trčka, Kronikář Ant. Flesar, Roštlapil Rojek (vypuštěno), autoři ostatních obrazů BALCAR, Vladislav a MACH, Jiří. Konečná dramat. úprava BALCAR, Vladislav. Provedeno u příležitosti oslav 675. výročí první písemné zprávy o Dobrušce jako o městě. 1998; Dobruška 20. a 30. let ve filmu. Text k výstavě foto pro Městskou knihovnu F. L. Věka v Dobrušce. 2001; Průvodce Dobruškou (spolu s Jiřím Machem, Městské Muzeum Dobruška, 22 str.). II.2. ARCHIVNÍ POMŮCKY 1966; Stručné dějiny Politické expositury v Opočně (Úvod inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 1966; Stručné dějiny města Vamberka nad Zdobnicí (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 3 s.strojopisu. 1967; Stručné dějiny Okresního soudu v Opočně (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 1 s. strojopisu. 1968; Stručné dějiny cechů, společenstev, družstev a spolků města Rychnova nad Kněžnou (Úvod k inventáři). Rychnov nad Kněžnou, OA, 4 s. strojopisu. 1968; Inventář far římskokatolické církve okresu Rychnov nad Kněžnou (Úvodní kapitoly k historii jednotliých far). Rychnov nad Kněžnou, OA. 1969; Stručné dějiny Okresního úřadu v Opočně (Úvod k inventáři). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 26

7 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 1969; Stručné dějiny Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou (Úvod ke katalogu presidiálních spisů). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 1970; Stručné dějiny ONV v Dobrušce (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 8 s. strojopisu. 1970; Stručné dějiny města Dobrušky (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou OA, 4 s. strojopisu. II.3. OPISY A PŘEKLADY 1990; P. Josef Spiroch, Pamětní kniha kostela sv. Ducha se zápisy o léčivé vodě a kapli ve Studánce Opis pro MM Dobruška, 45 s. strojopisu. 1990; Gruntovní kniha rychty bačetínské založená Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 112 s. strojopisu. 1991; Pamětní kniha pro Johanna Dernera, souseda a mistra dobrušského Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, strojopisu. 1991; Zápisy Ondřeje Lukavského, učitele ve Skuhrově ( ). Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 47 s. strojopisu. 1991; Kronika Jana Jánského z Opočna Opis pro MM Dobruška, strojopis. 1992; Tzv. ševcovská kronika Petrova. Zápisy z let Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 57 s. strojopisu. 1992; Pamětní kniha fary v Opočně založená roku Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 494 s. strojopisu. 1993; Kronika fary v Deštném, založená a zřízená v r za faráře Karla Festa. Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 274 s. strojopisu. 1993; Vzpomínky na léta po zhroucení Eduard Knopf z Malé Zdobnice. Překlad z němčiny, 8 s. strojopisu. 1993; Purkrechtní kniha obce Sedloňov, založená roku Opis nejstaršího sedlo ňovského majetkového převodu (1598), splácení a změny majitelů až do r. 1632, pro účely kronikářky, 2 s. strojopisu. 1993; Ves Sedloňov. Opis z nejstaršího urbáře opočenského panství datovaného 1542 od str. 547 (uloženo v SObA Zámrsk), pro účely kronikářky, 9 s. strojopisu. 1994; Examen Petra Hortmana u Sedloňova jezuity ( ) P. Antonínem Koniášem, P. Františkem Klausalem a P. Josefem Keglerem.Opis pro účely kro nikářky, 1 s. strojopisu. 1994; Pamětní kniha fary sedloňovské založená r Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 248 s. strojopisu. 1994; Pamětní kniha farní a veřejné obecné školy v Sedloňově, počínající rokem Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 257 s. strojopisu. 1995; Školní kronika Veřejné obecné a měšťanské školy v Olešnici v Orlických horách od 16 září 1905 do r Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 255 s. strojopisu. 1997; Poellnitz von K., Anacampseros L. Překlad botanické monografie z němčiny pro Josefa Haldu, Sedloňov, 13 s. strojopisu. 1998; Stará památná kniha rodu Zárubů z Hustířan. Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 378 s. strojopisu. 1998; Pamětní kniha fary Liberk. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 251 s. strojopisu. 27

8 1998; Křečkova kronika I. a II. díl. Opis originálu pro MM Dobruška, I. díl 132 str., II. díl 75 s. strojopisu. 1999; Pamětní kniha fary častolovické. Překlad z [česko ] německo latinského. origi nálu pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 189 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla Pramen naděje 1957, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Ländchen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adlergebirger, Regensburg. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 111 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla 1958, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 104 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla 1959, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 102 s. strojopisu. 1999; Deník Václava Viravského z Dobrušky Opis pro MM Dobruška, 42 s. strojopisu. 1999; HONĚK, Jan: Dějiny města Dobrušky I. Opis pro MM Dobruška, 71 s. strojopisu. 1999; HONĚK, Jan: Dobrušské paměti II. Opis pro MM Dobruška 73 s. strojopisu. 1999; Rejstříky k pamětní knize fary v Opočně. Pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 75 s. strojopisu. 1999; Trostbärnla 1960, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 95 s. strojopisu. 2000; Kronika měšťanské školy chlapecké v Rokytnici v Orlických horách. Překlad z něm činy pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 719 s. strojopisu. 2000; Pamětní kniha obce Sedloňova z r Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 18 s. strojopisu. 2001; Pamětní kniha farnosti kunštátské. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 121 s. strojopisu. 2001; Pamětní kniha fary v Německé Rybné (Rybná nad Zdobnicí). Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 245 s. strojopisu. 2002; Právní manuál města Dobrušky díl I Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a MM Dobruška, 490 s. strojopisu. 2002; Pamětní kniha fary v Dobrém z let Opis a překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 266 s. strojopisu. 2002; Pamětní kniha fary v Bystrém. Opis a překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 123 s. strojopisu. 2003; Právní manuál města Dobrušky I Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 51 s. strojopisu. 2003; Právní manuál města Dobrušky II Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 366 s. strojopisu. 28

9 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 2003; Právní manuál města Dobrušky III Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 161 s. strojopisu 2004; CHÁBORSKÝ (HUŠÁK), Jindřich: Čtyři roky mého života a moje cesta kolem světa. Opis pro MM Dobruška, 82 s. strojopisu. 2004; Kronika Farního úřadu římskokatolické církve v Černíkovicích.Překlad originálu pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, strojopis. 2004; Zlomky purkrechtní knihy rychty kounovské. Překlad, 3 s. strojopisu. 2005; Kronika děkanství v Kostelci nad Orlicí. Překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 144 s. strojopisu. 2005; Karel ROJEK, Jan Karel:, Paměti města Dobrušky (soupis pramenů). Opis pro M Dobruška, strojopis, poř. č ; Gruntovní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, poř. č ; Purkrechtní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, 379 s. strojopisu, poř č ; Kontraktní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, 182 s., strojopisu, poř. č. 50) 2006; Emphyteutická kniha šosovní a pamětní od r Opis a překlad pro M Do bruška, 64 s. strojopisu, poř. č ; Knížka nařízení pro ves Chábory Opis pro M Dobruška. 2006; Město Dobruška kniha purkrechtní vsi Křovic Opis pro M Dobruška. 2007; Purkrechtní kniha města Dobrušky II. ( ). Opis pro M Dobruška. II.4. ZÁPISY DO KRONIKY MĚSTA DOBRUŠKY 2000; Kronika města Dobrušky (1998). Zápis pro městskou kroniku, 19 s.., spoluautor MACH, Jiří. 2000; Kronika města Dobrušky za rok Oddíly: Počasí, 1 s.., Vliv polit. událostí na život ve městě, 3 s., návrh na doplnění kapitoly Události ve městě, 1 s. 2001; Kronika města Dobrušky za rok Totéž, 5 s. III. OSTATNÍ 1997; Videofilm o Dobrušce. Spolupráce na scénáři. POUŽITÉ ZKRATKY AF archivní fond FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy KKD Kulturní kalendář Dobruška KSČ Komunistická strana Československa M muzeum MěstNV městský národní výbor MěstÚř městský úřad MM městské muzeum MOH Muzeum Orlických hor OA okresní archiv OMOH Okresní muzeum Orlických hor OHP Orlické hory a Podorlicko OÚ okresní úřad OV okresní výbor SObA státní oblastní archiv SOkA státní okresní archiv 29

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda

Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Orlické hory a Podorlicko 17: 99 126 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 Trčkov zapomenutá vesnička v Orlických horách. Její vznik, zánik a okolní příroda Hana Voškerušová 1 & Jaroslav Šůla

Více

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09

Základy archivního výzkumu. Jan Šimek. Přehledové studie 02/09 Základy archivního výzkumu Jan Šimek Přehledové studie 02/09 Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu (CAAT) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU www.caat.cz CAAT 2009 ZÁKLADY

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 2 / 2015 / ročník XXV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ

MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Ladislav Hladký Z DĚJIN MUZEA A MUZEJNÍHO SPOLKU V KOSTELCI NAD ORLICÍ Rok 1968 byl mj. také rokem významným pro československé muzejnictví; probíhal ve znamení Jubilejního roku československých muzeí

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích

Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra historie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spolkový život v 2. pol. 19. st. v Plasích Zdeňka Říhová Vedoucí práce: PhDr. Jan Kilián, Ph.D. Plzeň 2013 Prohlašuji,

Více

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK IV/2003 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V RAKOVNÍKU - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Obálka: Celkový pohled na Rakovník od jihozápadu. Fridrich Bernhard Werner, po roce 1726, perokresba

Více

Seznam knih Městské muzeum Žamberk

Seznam knih Městské muzeum Žamberk Seznam knih Městské muzeum Žamberk ISBN (SPN) NÁZEV PŘ.Č. Regál nad Vlaďkou - 1 Regál nad Vlaďkou - 2 80-7277-256-2 FIDLER, Jiří; SLUKA, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938,

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček

Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7. Ladislav Miček Orlické hory a Podorlicko, 1994, sv.7 Ladislav Miček JAN RABYŠKA, UČiTEL Z KOSTELCE NAD ORLICí Jan RABYŠKA (1822-1896) byl jedním z mnoha učitelů, kteří v min~lém století šířili po našich vsích a venkovských

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře?

7-8 2004. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Umíme ocenit kronikáře? Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 7-8 2004 Umíme ocenit kronikáře? Možnosti financování internetizace knihoven ze zdrojů EU Církevní katolické knihovny (po roce 1990) Malá sonda do kultury

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Historický ústav Majitelé domů na jindřichohradeckém náměstí v raném novověku (1500-1700) autor: Martin Talián vedoucí práce: PhDr. Josef

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 21 Petr Zimmermann, prom. hist. ředitel Č.j.: SOAZ-172/M-211 Počet listů:55 Počet příloh: 9/ listů příloh: 5 Spisový znak: 3.2.1 Skartační znak: A5

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra společenských věd. Bakalářská práce. Veronika Kozlová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Bakalářská práce Veronika Kozlová Dějiny školství na Hlučínsku v historickém kontextu regionu Olomouc 2013 vedoucí práce: PhDr.

Více

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany

FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Historický ústav FF Diplomová práce Lukáš Kopecký FRANTIŠEK MACHNÍK život agrárního politika a ministra národní obrany Vedoucí diplomové

Více

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/

KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ 2009 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN 0475 0640 KOŠŤÁLOVA FARNÍ KNIHOVNA PRO LID VE SKUHROVĚ 1/ Jana Oppeltová 1/ Věra Slavíková 2/ 1/ Katedry historie FF UP, Na Hradě 5, 771 80 Olomouc, oppeltova.jana@centrum.cz

Více

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV

VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK. čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK čtvrtletník pro regionální dějiny severního Plzeňska číslo 3 / 2014 / ročník XXIV STÁLÁ EXPOZICE Historie Mariánské Týnice a mariánský kult - nejnovější archeologické nálezy - Santiniho

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU - MÍSTKU 2 2000 3 4 OBSAH Úvodní slovo 4 Články: Tomáš Adamec: Drama o dvou jednáních aneb Jak se slučovaly a rozlučovaly obce Ostravice, Staré Hamry a Bílá

Více

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný

Kontaktní adresa: Vlastivědné muzeum, Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný SLÁNSKÝ OBZOR ROČENKA SPOLEČNOSTI PATRIA, VLASTIVĚDNÉHO MUZEA VE SLANÉM ROČNÍK 4 ŘÍDÍ REDAKČNÍ RADA POD VEDENÍM VLADIMÍRA DVOŘÁKA SLANÝ 1996 PODĚKOVÁNÍ Patria společnost pro ochranu kulturního dědictví

Více

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011

Editorial. Z obsahu. ročník 21 č. 3/2011 1 Editorial Tyto řádky píši bezprostředně po schůzi předsednictva našeho sdružení, první po úmrtí předsedy pana Ing. Radko Weignera. Atmosféra jednání byla touto okolností jednoznačně poznamenána. Jednání

Více

Informační bulletin. VERITAS č. 20 21/2012 2013. HISTORICKÉ SPOLEČNOSTI PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKÉ REFORMACE, o. s.

Informační bulletin. VERITAS č. 20 21/2012 2013. HISTORICKÉ SPOLEČNOSTI PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKÉ REFORMACE, o. s. Informační bulletin HISTORICKÉ SPOLEČNOSTI PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKÉ REFORMACE, o. s. VERITAS č. 20 21/2012 2013 Pro informaci svých členů vydává VERITAS podle potřeby. Obsah 1. Mimořádná valná hromada

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku

Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku Před 180 lety, v roce 1826, bylo sehráno v Kralovicích první ochotnické divadlo. Jeho protagonisty

Více