VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */"

Transkript

1 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ Štěpánka Haldová, Josef P. Halda a Ladislav Hladký ÚVOD Tato výběrová bibliografie vychází z Matoušových záznamů, jež ochot ně redakci zapůjčila paní Jaroslava Matoušová. Při bližším nahlédnutí jsme zjistili, že kolega Václav Matouš evidoval pouze své rukopisy (většinou s určením sborníku apod., pro nějž je psal) včetně lektorských posudků, nikoliv však texty, které mu skutečně vyšly tiskem. Proto se přesné citace musely v příslušných publikacích dohledat. Soupis neeviduje recenze, referáty a anotace o literatuře ani články uveřejňované v denním tisku (např. týdeník Jiskra Rychnovska) a míst ních zpravodajích, především v Kulturním kalendáři Dobruška (KKD), do nichž V. Matouš přispíval od roku 1964, s jedinou výjimkou, jíž je edice 12 významných dobrušských městských privilegií z let v KKD 1970, kdy Dobruška oslavovala 650. výročí první písemné zprávy. Jsme si však vědomi toho, že v místních zpravodajích vycházejí čas od času příspěvky přinášející nové a někdy i převratné skutečnosti i nové pohledy na historické události a jevy. Proto jsme se po zralém zvážení především z časových důvodů rozhodli, že kompletní soupis Matou šových příspěvků, jež vyšly v KKD a jeho nástupcích v letech , zařadíme do příštího svazku OHP. Řadu zajímavých příspěvků V. Matouš publikoval také v Deštníku, zpravodaji Obecního úřadu v Deštném v Orlických horách, po svém nástupu do místního Muzea zimních sportů, rekreace a řemesel v roce Dále jsme do soupisu zařadili Matoušovy nepublikované rukopisy studií a materiálových příspěvků, z nichž některé pocházejí z doby jeho vysoko školského studia, většina však z doby normalizační, kdy byl na indexu a mohl publikovat jen velmi omezeně a s obtížemi. Také jsou zde něko likastránkové úvodní partie k archivním pomůckám sumarizující stručné dějiny původců archivních fondů, jež kolega V. Matouš uspořádal, inventarizoval a případně katalogizoval za svého sedmiletého působení v OA Rychnov nad Kněžnou (určitě nejsou podchyceny všechny, postrá dáme např. Drobné fondy Dobruška, tj. především řemesnické cechy */ Otázku výběru a zařazení publikovaných příspěvků sestavovatelé konzultovali také s kolegy Mgr. Jiřím Machem, PaedDr. Josefem Ptáčkem a PhDr. Jaroslavem Šůlou, CSc., kteří kolegu V. Matouše i jeho dílo znali 21

2 a jejich nástupce, společenstva). A konečně soupis obsahuje jeho práce z hlediska využitelnosti badateli zajímajícími se především o dějiny Do brušky a jejího nejbližšího (ale také širšího) okolí snad nejužitečnější. Máme na mysli zejména opisy významných archiválií (úřední knihy) vzešlých z působení úřadu města Dobrušky od raného novověku (od 60. let 16. století) do první poloviny 19. století uložených v archivním fondu Archiv města Dobruška v OA Rychnov nad Kněžnou i pamětí, deníků a dalších písemností zachycujících nejen to, co jejich autoři sami prožili a pamatovali, ale často také to, co převzali z jiných, starších pramenů, jež se nedochovaly (a o to jsou jejich rukopisy cennější). Dále jsou tu překlady kronik škol v obcích v Orlických horách s německým obyvatelstvem (Deštné v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobicí atd.) z němčiny a překlady některých farních kronik, jež duchovní správci z pochopitelných důvodů vedli latinsky a někdy, jak bylo nařízeno, také německy. Těchto opisů a překladů především pro SOkA Rychnov na Kněžnou a také dobrušské muzeum je přes čtyři a půl desítky a některé z nich jsou rozsáhlé, i několikasetstránkové, a za jejich pořízením stojí Matoušovo nezměrné úsilí v posledních 15 letech jeho života. Musíme vyzvednout, že V. Matouš neponechal tyto archiválie ležet ladem, ale sám je využil v řadě svých materiálových příspěvků, jež publi koval převážně v Panoramě, sborníčku s podtitulem Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří vycházejícím zásluhou Evy a Josefa Kučerových pravidelně každoročně v Dobrém od roku 1993 (jeho články zde najdeme od čísla 2/1994 až po číslo 13/2005) a obnoveném (7/ 1994) sborníku Orlické hory a Podorlicko (Přírodou dějinami sou časností); dodáváme, že V. Matouš zasedal v redakčních radách obou sborníků, první tři sborníky OHP v letech zredigoval jako vedoucí redaktor, na dalších dvou (5/ 1973, 6/1974) se ještě, i když téměř ilegálně, redakčně podílel, publikovat v nich však již nesměl. Bibliografie má následující strukturu: I. PRÁCE VYDANÉ TISKEM I.1. Samostatné publikace (publikace) I.2. Autorská spolupráce I.3. Články a studie I.4. Materiálové příspěvky I.5. Katalogy I.6. Diskuse I.7. Zprávy II. RUKOPISY II.1. Nepublikované studie a materiálo vé příspěvky II.2. Archivní pomůcky II.3. Opisy a překlady II.4. Zápisy do kroniky města Dobrušky III. OSTATNÍ 22

3 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS I. PRÁCE VYDANÉ TISKEM I.1. SAMOSTATNÉ PUBLIKACE 1994; Dějiny města Dobrušky v datech. Dobruška, MěsÚř, 230 s., obr. příloha. 1997; Ortel podle práva. Výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna města a vesnice bývalého panství opočenského a smiřického v letech Dobruška, město Rychnov nad Kněžnou, OMOH a SOkA, 167 s., 37 obr. příloh. 2004; Dobrušská řemesla. Dobruška, M, 34 s., obr. příloha. 2004; Dobrušské ruční přadláctví a tkalcovství do konce 19. století, Dobruška, M, 13. s., obr. příloha. 2005; Historky z dobrušských právních manuálů I, II. Dobruška, M 2005, 77 s. 2005; Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil (Představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku). Dobruška, M, 30 s AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE (PUBLIKACE) 1989; ŠIMEK, Tomáš (red.) a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 6. Východní Čechy. Praha, Svoboda 1989, 724 s. (Člen autorského kolektivu, 37 lokalit okresu Rychnov nad Kněžnou.) 1992; Svědectví o roku 1968 v okrese Rychnově nad Kn. Rychnov nad Kněžnou, OÚ Deštné v O.rlických hororách, Muzeum zimních sportů a řemesel, 100 s. 1994; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou, SOkA a OÚ, 370 s. (Člen autorského kolektivu a redakční rady.) 2001; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou, 2. doplněné vydání, SOkA a OÚ, 396 s. (Člen autorského kolektivu a redakční rady.) 2002; Pověsti z Orlických hor a Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OÚ a SOkA, 397 s. (Spoluautoři: JUZA, Josef, MACH, Jiří, ilustrace HALDOVÁ, Jarmila.) 2005; Osobnosti dobrušské historie 1, 2, 3. Dobruška, muzeum, 96 s. (spoluautor Mach, Jiří). (Také CD ROM.) 2007; Kronika válek v Podorlicku 1 (Války a boje v předhistorickém období, Středověk, Husitské války, Třicetiletá válka), 2 (Selské rebelie, Války 19. století, Napoleonské války, Prusko rakouská válka 1866), 3 (První světová válka a boj proti fašismu, Sovětská agrese v roce 1968). Dobruška, M, 87 s. (Spoluautor MACH, Jiří.) I.3. ČLÁNKY A STUDIE 1968; Historické vymezení Orlických hor a Podorlicka, in: OHP 1, s (spoluautor: HLADKÝ, Ladislav). 1968; Úloha města Dobrušky v selském povstání roku 1628, in: OHP1, s , 3 obr. 1969; Situace v Orlických horách a Stráž obrany státu v letech l, in: OHP 2, s , 9 obr. 1981; O dobrušském hradu, in: Sborník z historie města Dobrušky ( , Dobruška, MM a MěstNV Rychnov nad Kněžnou, OA, s ; O znaku města, in: tamtéž, s

4 1981; Poznámka redakce, in: tamtéž, s (dodatek ke staršímu článku Josefa Cvrčka O dobrušském hrdelním právu, zde na s ). 1981; Selské bouře na Dobrušsku, in: tamtéž, s s ; Z historie požárů města, in: tamtéž, s ; Dobrušské ruční přadláctví a tkalcovství do konce 19. století, in: Lnářský průmysl Příspěvky k dějinám. Sborník příspěvků k dějinám lnářské výroby v českých zemích. 4., Trutnov 1980, s ; Josef Mnohoslav Roštlapil, in: Z kulturní a literární historie Kostelce nad Orlicí I (sborník), Kostelec nad Orlicí, MěstÚř, s ; Pamětní kniha cechu ševcovského v Dobrušce, tzv. Petrova kronika z let , in: OHP 7, s ; Ke vzniku sklářské Anenské huti v Orlických horách roku 1845, Panorama 2, s ; Staré hrdelní právo a tragédie v rychnovské katovně roku 1752, Panorama 3, s , 1 obr. 1996; Výsadní hrdelní právo města Dobrušky, in: OHP 8, s ; Dobrušské hrdelní právo, in: Městský zpravodaj Dobruška. Zvláštní číslo vydané u příležitosti 675. výročí první písemné zmínky o městě. Dobruška 1995 (září), s ; Jak se kdysi na Dobrušsku léčívalo, Panorama 5, s , 2 obr. 2000; Církevní kronikářství, in: MACH, Jiří (ed.): Křesťanství v Podorlicku (Historický vývoj od nejstarších dob až do současnosti), Rychnov nad Kněžnou, SOkA Dobruška, MM, s ; Velká selská rebelie na opočenském panství roku 1628, in: OHP 11, s (tzv. Opočenský sborník) 1998; Selské povstání roku Dobruška, MM, brožura 28 s. 2002; Jak město Dobruška přišlo roku 1623 o poplužní dvůr v Běstvinách, in: Náchodsko od minulosti k dnešku 4, Sborník příspěvků k šedesátinám PhDr. Ladislava Hladkého, CSc. [Náchod], Okresní muzeum, s I.4. MATERIÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY 1969; Rychnov nad Kněžnou, in: OHP 2, s. 2 obálky. 1970; Dokumenty Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou o stávkovém a revolučním hnutí v roce 1920 v Podorlicku, in: OHP 3, s ; Privilegia města Dobrušky, in: KKD, leden až prosinec (edice 12. nejvýz namnějších městských privilegií). 1981; Narovnání mezi Mutinou z Dobrušky a dobrušskými měšťany o roboty a právo várečné z roku 1320 nejstarší písemná zpráva o Dobrušce jako o městě, in: Sborník z historie města Dobrušky ( , Dobruška, MM a MěstNV Rychnov nad Kněžnou, OA, s (překlad z latiny), 1 obr. na s ; Výběr významnějších dat z dějin Dobrušky a sloučených obcí, in: tamtéž, s ; Přehled feudálních vrchností, in: tamtéž, s ; Přehled vedoucích funkcionářů ve správě města, in: tamtéž, s ; Ohlas válečných událostí roku 1866 v kronice farní školy v Sedloňově (Ke 130. výročí), Panorama 4, s , 3 obr. 1998; Německé školní kroniky z Olešnice v Orlických horách z let , Panorama 6, s , 2 obr. 24

5 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 1999; 5. říjen 1918 den vyhlášení státní samostatnosti v Dobrušce, Panorama 7, s , 2 obr. 1999; Dobrušské zvony, in: OHP 9, s , 2 obr. 2000; Nezdařená rekvizice zvonu v Častolovicích za 1. světové války, in: OHP 10, s ; Pamětní kniha německé měšťanské školy v Rokytnici v Orl. horách z let , Panorama 8, s , 2 obr. 2001; Pamětní kniha fary v Rybné nad Zdobnicí, in: OHP 11, s , 1 obr. 2001; Pamětní kniha římsko katolické farnosti v Kunštátě, Panorama 9, s ; Slovníček méně známých výrazů. In: JUZA, Josef MACH, Jiří MATOUŠ, Václav: Pověsti z Orlických hor a Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OÚ a SOkA, s ; Válečné události roku 1866 na stránkách farní kroniky v Rybné nad Zdobnicí, Panorama 10, s ; Pamětní kniha fary v Dobrém z let , Panorama 11, s ; Pamětní kniha fary v Bílém Újezdě z let , in: OHP 13, s ; Pamětní kniha fary v Bystrém z let , Panorama 12, s ; Počasí, přírodní jevy a epidemie kronikách regionu ( ), Panorama 13, s ; O staré památní knize rodu Zárubů z Hustířan a jejich nástupců, Panorama 13, s I.5. KATALOGY 1965;Revoluční tradice Podorlicka Katalog výstavy archivních dokumentů. Rychnov nad Kněžnou,OA a MOH, 80 s., 8 čb. foto). I.6. DISKUSE 1971; K problematice nové regionální vlastivědy, in: OHP 3, s I.7. ZPRÁVY 1968; O činnosti Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou, in: OHP 1, s ; Okresní archiv v Rychnově n. Kn. v roce 1968, in: OHP 2, s ; K sedmdesátinám Karla R. Karpaty, in: OHP 3, s (včetně základní bibliografie), 1 obr. 1970; Okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou v roce 1969, in: OHP 3, s II. RUKOPISY II.1. NEPUBLIKOVANÉ STUDIE A MATERIÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY 1960; XI. sjezd československé sociální demokracie a otázka austroslavismu. Seminární práce. Praha, FF UK, 9 s. 1961; Svaz zemědělského a lesního dělnictva v severovýchodních Čechách v letech Ročníková práce, Praha, FF UK, 77 s., materiál. 1963; Vývoj KSČ v severovýchodních Čechách v letech (Boj za bolševizaci v V. kraji KSČ). Diplomová práce, Praha, FF UK, 189 s. 25

6 1967; O vzniku a vývoji dělnického hnutí v Podorlicku. Rychnov nad Kněžnou, OV KSČ, 8 s. 1967; Druhý odboj na Rychnovsku. Rychnov nad Kněžnou, OA, materiál. 1968; Druhá vnitrostranická krize, její průběh a řešení v V. kraji KSČ. Seminární práce postgraduálního studia, Praha, FF UK, 15 s. strojopisu, materiál. 1970; Dějiny Dobrušky v datech ( ). 150 s. strojopisu. 1971; Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil, představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku. Pro OHP 5, 1973, studie, 32 s. strojopisu. 1972; Procesy proti kacířům vedené u výsadního hrdelního práva města Dobrušky v l Pro OHP 6, 1974, prameny,14 s. strojopisu. 1972; Výsadní hrdelní právo města Dobrušky Pro OHP 6, 1974, studie, 58 s. strojopisu. 1972; Seznam všech dochovaných trestních případů souzených výsadním hrdelním právem města Dobrušky v letech Pro OHP č. 6, 1974, prameny, 52 s. strojopisu. 1979; O dobrušském hradu. Pro sborník z historie města Dobrušky, 1 s. strojopisu. 1982; Alois Beer, historik, 13 s strojopisu. 1987; Návrh vnitřního naučného kruhu a dvou okruhů vnějších. Pro MMD, turistické naučné okruhy, 2 s. strojopisu. 1989; Selské bouře na Kostelecku. Pro sborník z dějin města Kostelce nad Orlicí, studie, 12 s. strojopisu. 1992; Pamětní kniha Jana Krištofa Remeše ze Šedivin. Rozbor kroniky pro M Deštné v Orlických horách, 3 s. strojopisu. 1993; Hrdelní právo. Libreto k expozici MM Dobruška ve věži radnice, 2 s. strojopis. 1995; Obrazy z dějin Dobrušky dobrušská historie. Dramatické pásmo, obrazy: Poselství, Trčka, Kronikář Ant. Flesar, Roštlapil Rojek (vypuštěno), autoři ostatních obrazů BALCAR, Vladislav a MACH, Jiří. Konečná dramat. úprava BALCAR, Vladislav. Provedeno u příležitosti oslav 675. výročí první písemné zprávy o Dobrušce jako o městě. 1998; Dobruška 20. a 30. let ve filmu. Text k výstavě foto pro Městskou knihovnu F. L. Věka v Dobrušce. 2001; Průvodce Dobruškou (spolu s Jiřím Machem, Městské Muzeum Dobruška, 22 str.). II.2. ARCHIVNÍ POMŮCKY 1966; Stručné dějiny Politické expositury v Opočně (Úvod inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 1966; Stručné dějiny města Vamberka nad Zdobnicí (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 3 s.strojopisu. 1967; Stručné dějiny Okresního soudu v Opočně (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 1 s. strojopisu. 1968; Stručné dějiny cechů, společenstev, družstev a spolků města Rychnova nad Kněžnou (Úvod k inventáři). Rychnov nad Kněžnou, OA, 4 s. strojopisu. 1968; Inventář far římskokatolické církve okresu Rychnov nad Kněžnou (Úvodní kapitoly k historii jednotliých far). Rychnov nad Kněžnou, OA. 1969; Stručné dějiny Okresního úřadu v Opočně (Úvod k inventáři). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 26

7 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 1969; Stručné dějiny Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou (Úvod ke katalogu presidiálních spisů). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 1970; Stručné dějiny ONV v Dobrušce (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 8 s. strojopisu. 1970; Stručné dějiny města Dobrušky (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou OA, 4 s. strojopisu. II.3. OPISY A PŘEKLADY 1990; P. Josef Spiroch, Pamětní kniha kostela sv. Ducha se zápisy o léčivé vodě a kapli ve Studánce Opis pro MM Dobruška, 45 s. strojopisu. 1990; Gruntovní kniha rychty bačetínské založená Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 112 s. strojopisu. 1991; Pamětní kniha pro Johanna Dernera, souseda a mistra dobrušského Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, strojopisu. 1991; Zápisy Ondřeje Lukavského, učitele ve Skuhrově ( ). Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 47 s. strojopisu. 1991; Kronika Jana Jánského z Opočna Opis pro MM Dobruška, strojopis. 1992; Tzv. ševcovská kronika Petrova. Zápisy z let Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 57 s. strojopisu. 1992; Pamětní kniha fary v Opočně založená roku Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 494 s. strojopisu. 1993; Kronika fary v Deštném, založená a zřízená v r za faráře Karla Festa. Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 274 s. strojopisu. 1993; Vzpomínky na léta po zhroucení Eduard Knopf z Malé Zdobnice. Překlad z němčiny, 8 s. strojopisu. 1993; Purkrechtní kniha obce Sedloňov, založená roku Opis nejstaršího sedlo ňovského majetkového převodu (1598), splácení a změny majitelů až do r. 1632, pro účely kronikářky, 2 s. strojopisu. 1993; Ves Sedloňov. Opis z nejstaršího urbáře opočenského panství datovaného 1542 od str. 547 (uloženo v SObA Zámrsk), pro účely kronikářky, 9 s. strojopisu. 1994; Examen Petra Hortmana u Sedloňova jezuity ( ) P. Antonínem Koniášem, P. Františkem Klausalem a P. Josefem Keglerem.Opis pro účely kro nikářky, 1 s. strojopisu. 1994; Pamětní kniha fary sedloňovské založená r Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 248 s. strojopisu. 1994; Pamětní kniha farní a veřejné obecné školy v Sedloňově, počínající rokem Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 257 s. strojopisu. 1995; Školní kronika Veřejné obecné a měšťanské školy v Olešnici v Orlických horách od 16 září 1905 do r Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 255 s. strojopisu. 1997; Poellnitz von K., Anacampseros L. Překlad botanické monografie z němčiny pro Josefa Haldu, Sedloňov, 13 s. strojopisu. 1998; Stará památná kniha rodu Zárubů z Hustířan. Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 378 s. strojopisu. 1998; Pamětní kniha fary Liberk. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 251 s. strojopisu. 27

8 1998; Křečkova kronika I. a II. díl. Opis originálu pro MM Dobruška, I. díl 132 str., II. díl 75 s. strojopisu. 1999; Pamětní kniha fary častolovické. Překlad z [česko ] německo latinského. origi nálu pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 189 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla Pramen naděje 1957, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Ländchen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adlergebirger, Regensburg. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 111 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla 1958, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 104 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla 1959, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 102 s. strojopisu. 1999; Deník Václava Viravského z Dobrušky Opis pro MM Dobruška, 42 s. strojopisu. 1999; HONĚK, Jan: Dějiny města Dobrušky I. Opis pro MM Dobruška, 71 s. strojopisu. 1999; HONĚK, Jan: Dobrušské paměti II. Opis pro MM Dobruška 73 s. strojopisu. 1999; Rejstříky k pamětní knize fary v Opočně. Pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 75 s. strojopisu. 1999; Trostbärnla 1960, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 95 s. strojopisu. 2000; Kronika měšťanské školy chlapecké v Rokytnici v Orlických horách. Překlad z něm činy pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 719 s. strojopisu. 2000; Pamětní kniha obce Sedloňova z r Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 18 s. strojopisu. 2001; Pamětní kniha farnosti kunštátské. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 121 s. strojopisu. 2001; Pamětní kniha fary v Německé Rybné (Rybná nad Zdobnicí). Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 245 s. strojopisu. 2002; Právní manuál města Dobrušky díl I Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a MM Dobruška, 490 s. strojopisu. 2002; Pamětní kniha fary v Dobrém z let Opis a překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 266 s. strojopisu. 2002; Pamětní kniha fary v Bystrém. Opis a překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 123 s. strojopisu. 2003; Právní manuál města Dobrušky I Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 51 s. strojopisu. 2003; Právní manuál města Dobrušky II Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 366 s. strojopisu. 28

9 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 2003; Právní manuál města Dobrušky III Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 161 s. strojopisu 2004; CHÁBORSKÝ (HUŠÁK), Jindřich: Čtyři roky mého života a moje cesta kolem světa. Opis pro MM Dobruška, 82 s. strojopisu. 2004; Kronika Farního úřadu římskokatolické církve v Černíkovicích.Překlad originálu pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, strojopis. 2004; Zlomky purkrechtní knihy rychty kounovské. Překlad, 3 s. strojopisu. 2005; Kronika děkanství v Kostelci nad Orlicí. Překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 144 s. strojopisu. 2005; Karel ROJEK, Jan Karel:, Paměti města Dobrušky (soupis pramenů). Opis pro M Dobruška, strojopis, poř. č ; Gruntovní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, poř. č ; Purkrechtní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, 379 s. strojopisu, poř č ; Kontraktní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, 182 s., strojopisu, poř. č. 50) 2006; Emphyteutická kniha šosovní a pamětní od r Opis a překlad pro M Do bruška, 64 s. strojopisu, poř. č ; Knížka nařízení pro ves Chábory Opis pro M Dobruška. 2006; Město Dobruška kniha purkrechtní vsi Křovic Opis pro M Dobruška. 2007; Purkrechtní kniha města Dobrušky II. ( ). Opis pro M Dobruška. II.4. ZÁPISY DO KRONIKY MĚSTA DOBRUŠKY 2000; Kronika města Dobrušky (1998). Zápis pro městskou kroniku, 19 s.., spoluautor MACH, Jiří. 2000; Kronika města Dobrušky za rok Oddíly: Počasí, 1 s.., Vliv polit. událostí na život ve městě, 3 s., návrh na doplnění kapitoly Události ve městě, 1 s. 2001; Kronika města Dobrušky za rok Totéž, 5 s. III. OSTATNÍ 1997; Videofilm o Dobrušce. Spolupráce na scénáři. POUŽITÉ ZKRATKY AF archivní fond FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy KKD Kulturní kalendář Dobruška KSČ Komunistická strana Československa M muzeum MěstNV městský národní výbor MěstÚř městský úřad MM městské muzeum MOH Muzeum Orlických hor OA okresní archiv OMOH Okresní muzeum Orlických hor OHP Orlické hory a Podorlicko OÚ okresní úřad OV okresní výbor SObA státní oblastní archiv SOkA státní okresní archiv 29

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Úvodní kapitoly 6. část

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Úvodní kapitoly 6. část HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Úvodní kapitoly 6. část Hostivice, říjen 2010 Úvodní kapitoly 6. část 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Předkové nám my potomkům nikdo sobě! Kronika je nepostradatelným pramenem k historii obce! Vedení

Více

Sborník Královédvorsko formální úprava příspěvků (sestavil Jiří Šíl)

Sborník Královédvorsko formální úprava příspěvků (sestavil Jiří Šíl) Sborník Královédvorsko formální úprava příspěvků (sestavil Jiří Šíl) A) úprava textu - text je odevzdáván v souborech vytvořených textovými editory MS Word 6.0/95 a vyšší nebo Open Office 1.0 a vyšší (přípony.doc,.rtf,.sxw,.odt.)

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. Irena Lorencová KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRAJSKÉ MĚSTO : HRADEC KRÁLOVÉ Obr.2 poloha Obr.1

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

Naše vlast - historické dědictví Metodický list

Naše vlast - historické dědictví Metodický list Naše vlast - historické dědictví Metodický list skupinová práce s interaktivní tabulí - události českých dějin, prezidenti Československa a ČR list ke kopírování - prezidenti ČR Obecné informace k řadě

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

Blobner Anton [1912]

Blobner Anton [1912] Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Blobner Anton [1912] Inventář Číslo EL NAD: 716 Evidenční číslo pomůcky: 315 PhDr. Markéta Novotná Tachov 2008 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 1 Návazná autobusová doprava IDS IREDO k tratím 021 a 022 210 Lípa n. O. - Rašovice - Křivice - Lično - Voděrady - Černíkovice - Solnice - n. K. 211 Albrechtice - Nová Ves - Žďár n. O. - Borohrádek 207

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. Dr. Oldřich Mirtes ((1895) 1934 1940 (1958)) INVENTÁŘ NAD č. 815 evidenční pomůcka č. 308 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2009 Ing. Dr. Mirtes

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946)

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//717 Inventář archivní pomůcka č. 9003 NAD č. 717 Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové

Více

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú.

příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. k.ú. Neratov v O.h. k.ú. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP RYCHNOV NAD KNĚŽNOU aktualizace 2014 1 příloha č.1 - Seznam památkově chráněných objektů Bartošovice v Orlických horách k.ú. Bartošovice v O.h. 21099/6-2214 kostel sv. Maří

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Pavel SEEMANN 22. října 2013 Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země, Praha Úvod AAČD shrnutí poznatků

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí

Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí Strategie území správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a ve volitelném tématu "servis samosprávám" Dokument

Více

RAZÍTKA OPATOVICKÝCH INSTITUCÍ

RAZÍTKA OPATOVICKÝCH INSTITUCÍ RAZÍTKA OPATOVICKÝCH INSTITUCÍ Josef Matěásko & Josef Půlpán rok 2013 2 Používání pečetí k potvrzování písemností bylo prováděno již v raném středověku. Nejprve bylo zaváděno hlavně v královských kancelářích

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573

Cech polních mistrů Horažďovice. EL NAD č.: 2186. AP č.: 573 Státní okresní archiv Klatovy Cech polních mistrů Horažďovice 1725 1788 Inventář EL NAD č.: 2186 AP č.: 573 Eva Havlovičová Klatovy 2015 OBSAH Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice

Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2964 č. archivní pomůcky: 8977 Nouzové sdružení českých okresů v severovýchodních Čechách Hořice 1918-1919 inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

5.6. Vlastivěda 1 / 11

5.6. Vlastivěda 1 / 11 5.6. Vlastivěda obsah stránka 5.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.6.2. Začlenění průřezových témat 2 5.6.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.6.4. Formy a metody práce 3 5.6.5. Způsoby, formy

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_126 Datum: 28.2. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser

ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015. Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser ARCHIV MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ARCHIVU MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2015 Zpracoval PhDr. Vladimír Kaiser 11. ledna 2016 Magistrát města Ústí nad Labem Archiv města Ústí nad Labem zpráva o

Více

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte

Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej svůj kraj Jméno Dítěte Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje Základní škola speciální Jaroměř, Palackého 142 Projekt Poznej

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu dějepis 1. ročník Celky učiva v 1. ročníku. - pravěk, starověk, předklasické Řecko, klasické Řecko - starověký Řím, raný středověk v Evropě, počátky českých dějin,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VIII. Archiv Národního muzea (Praha 7 - Holešovice) (pokračování) V archivu Národního muzea se ve fondu G nachází Eichlerova topografická sbírka. Tento

Více

Československý odboj v době druhé světové války

Československý odboj v době druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008 Grand Bio Koubek 1930 1936 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Grand Bio Koubek Časový rozsah pomůcky: 1930 1936 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo

Více

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 73 č. archivní pomůcky: 8912 ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ 1946-1948(1949) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3

Více