VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */"

Transkript

1 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ Štěpánka Haldová, Josef P. Halda a Ladislav Hladký ÚVOD Tato výběrová bibliografie vychází z Matoušových záznamů, jež ochot ně redakci zapůjčila paní Jaroslava Matoušová. Při bližším nahlédnutí jsme zjistili, že kolega Václav Matouš evidoval pouze své rukopisy (většinou s určením sborníku apod., pro nějž je psal) včetně lektorských posudků, nikoliv však texty, které mu skutečně vyšly tiskem. Proto se přesné citace musely v příslušných publikacích dohledat. Soupis neeviduje recenze, referáty a anotace o literatuře ani články uveřejňované v denním tisku (např. týdeník Jiskra Rychnovska) a míst ních zpravodajích, především v Kulturním kalendáři Dobruška (KKD), do nichž V. Matouš přispíval od roku 1964, s jedinou výjimkou, jíž je edice 12 významných dobrušských městských privilegií z let v KKD 1970, kdy Dobruška oslavovala 650. výročí první písemné zprávy. Jsme si však vědomi toho, že v místních zpravodajích vycházejí čas od času příspěvky přinášející nové a někdy i převratné skutečnosti i nové pohledy na historické události a jevy. Proto jsme se po zralém zvážení především z časových důvodů rozhodli, že kompletní soupis Matou šových příspěvků, jež vyšly v KKD a jeho nástupcích v letech , zařadíme do příštího svazku OHP. Řadu zajímavých příspěvků V. Matouš publikoval také v Deštníku, zpravodaji Obecního úřadu v Deštném v Orlických horách, po svém nástupu do místního Muzea zimních sportů, rekreace a řemesel v roce Dále jsme do soupisu zařadili Matoušovy nepublikované rukopisy studií a materiálových příspěvků, z nichž některé pocházejí z doby jeho vysoko školského studia, většina však z doby normalizační, kdy byl na indexu a mohl publikovat jen velmi omezeně a s obtížemi. Také jsou zde něko likastránkové úvodní partie k archivním pomůckám sumarizující stručné dějiny původců archivních fondů, jež kolega V. Matouš uspořádal, inventarizoval a případně katalogizoval za svého sedmiletého působení v OA Rychnov nad Kněžnou (určitě nejsou podchyceny všechny, postrá dáme např. Drobné fondy Dobruška, tj. především řemesnické cechy */ Otázku výběru a zařazení publikovaných příspěvků sestavovatelé konzultovali také s kolegy Mgr. Jiřím Machem, PaedDr. Josefem Ptáčkem a PhDr. Jaroslavem Šůlou, CSc., kteří kolegu V. Matouše i jeho dílo znali 21

2 a jejich nástupce, společenstva). A konečně soupis obsahuje jeho práce z hlediska využitelnosti badateli zajímajícími se především o dějiny Do brušky a jejího nejbližšího (ale také širšího) okolí snad nejužitečnější. Máme na mysli zejména opisy významných archiválií (úřední knihy) vzešlých z působení úřadu města Dobrušky od raného novověku (od 60. let 16. století) do první poloviny 19. století uložených v archivním fondu Archiv města Dobruška v OA Rychnov nad Kněžnou i pamětí, deníků a dalších písemností zachycujících nejen to, co jejich autoři sami prožili a pamatovali, ale často také to, co převzali z jiných, starších pramenů, jež se nedochovaly (a o to jsou jejich rukopisy cennější). Dále jsou tu překlady kronik škol v obcích v Orlických horách s německým obyvatelstvem (Deštné v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobicí atd.) z němčiny a překlady některých farních kronik, jež duchovní správci z pochopitelných důvodů vedli latinsky a někdy, jak bylo nařízeno, také německy. Těchto opisů a překladů především pro SOkA Rychnov na Kněžnou a také dobrušské muzeum je přes čtyři a půl desítky a některé z nich jsou rozsáhlé, i několikasetstránkové, a za jejich pořízením stojí Matoušovo nezměrné úsilí v posledních 15 letech jeho života. Musíme vyzvednout, že V. Matouš neponechal tyto archiválie ležet ladem, ale sám je využil v řadě svých materiálových příspěvků, jež publi koval převážně v Panoramě, sborníčku s podtitulem Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří vycházejícím zásluhou Evy a Josefa Kučerových pravidelně každoročně v Dobrém od roku 1993 (jeho články zde najdeme od čísla 2/1994 až po číslo 13/2005) a obnoveném (7/ 1994) sborníku Orlické hory a Podorlicko (Přírodou dějinami sou časností); dodáváme, že V. Matouš zasedal v redakčních radách obou sborníků, první tři sborníky OHP v letech zredigoval jako vedoucí redaktor, na dalších dvou (5/ 1973, 6/1974) se ještě, i když téměř ilegálně, redakčně podílel, publikovat v nich však již nesměl. Bibliografie má následující strukturu: I. PRÁCE VYDANÉ TISKEM I.1. Samostatné publikace (publikace) I.2. Autorská spolupráce I.3. Články a studie I.4. Materiálové příspěvky I.5. Katalogy I.6. Diskuse I.7. Zprávy II. RUKOPISY II.1. Nepublikované studie a materiálo vé příspěvky II.2. Archivní pomůcky II.3. Opisy a překlady II.4. Zápisy do kroniky města Dobrušky III. OSTATNÍ 22

3 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS I. PRÁCE VYDANÉ TISKEM I.1. SAMOSTATNÉ PUBLIKACE 1994; Dějiny města Dobrušky v datech. Dobruška, MěsÚř, 230 s., obr. příloha. 1997; Ortel podle práva. Výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna města a vesnice bývalého panství opočenského a smiřického v letech Dobruška, město Rychnov nad Kněžnou, OMOH a SOkA, 167 s., 37 obr. příloh. 2004; Dobrušská řemesla. Dobruška, M, 34 s., obr. příloha. 2004; Dobrušské ruční přadláctví a tkalcovství do konce 19. století, Dobruška, M, 13. s., obr. příloha. 2005; Historky z dobrušských právních manuálů I, II. Dobruška, M 2005, 77 s. 2005; Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil (Představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku). Dobruška, M, 30 s AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE (PUBLIKACE) 1989; ŠIMEK, Tomáš (red.) a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 6. Východní Čechy. Praha, Svoboda 1989, 724 s. (Člen autorského kolektivu, 37 lokalit okresu Rychnov nad Kněžnou.) 1992; Svědectví o roku 1968 v okrese Rychnově nad Kn. Rychnov nad Kněžnou, OÚ Deštné v O.rlických hororách, Muzeum zimních sportů a řemesel, 100 s. 1994; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou, SOkA a OÚ, 370 s. (Člen autorského kolektivu a redakční rady.) 2001; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou, 2. doplněné vydání, SOkA a OÚ, 396 s. (Člen autorského kolektivu a redakční rady.) 2002; Pověsti z Orlických hor a Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OÚ a SOkA, 397 s. (Spoluautoři: JUZA, Josef, MACH, Jiří, ilustrace HALDOVÁ, Jarmila.) 2005; Osobnosti dobrušské historie 1, 2, 3. Dobruška, muzeum, 96 s. (spoluautor Mach, Jiří). (Také CD ROM.) 2007; Kronika válek v Podorlicku 1 (Války a boje v předhistorickém období, Středověk, Husitské války, Třicetiletá válka), 2 (Selské rebelie, Války 19. století, Napoleonské války, Prusko rakouská válka 1866), 3 (První světová válka a boj proti fašismu, Sovětská agrese v roce 1968). Dobruška, M, 87 s. (Spoluautor MACH, Jiří.) I.3. ČLÁNKY A STUDIE 1968; Historické vymezení Orlických hor a Podorlicka, in: OHP 1, s (spoluautor: HLADKÝ, Ladislav). 1968; Úloha města Dobrušky v selském povstání roku 1628, in: OHP1, s , 3 obr. 1969; Situace v Orlických horách a Stráž obrany státu v letech l, in: OHP 2, s , 9 obr. 1981; O dobrušském hradu, in: Sborník z historie města Dobrušky ( , Dobruška, MM a MěstNV Rychnov nad Kněžnou, OA, s ; O znaku města, in: tamtéž, s

4 1981; Poznámka redakce, in: tamtéž, s (dodatek ke staršímu článku Josefa Cvrčka O dobrušském hrdelním právu, zde na s ). 1981; Selské bouře na Dobrušsku, in: tamtéž, s s ; Z historie požárů města, in: tamtéž, s ; Dobrušské ruční přadláctví a tkalcovství do konce 19. století, in: Lnářský průmysl Příspěvky k dějinám. Sborník příspěvků k dějinám lnářské výroby v českých zemích. 4., Trutnov 1980, s ; Josef Mnohoslav Roštlapil, in: Z kulturní a literární historie Kostelce nad Orlicí I (sborník), Kostelec nad Orlicí, MěstÚř, s ; Pamětní kniha cechu ševcovského v Dobrušce, tzv. Petrova kronika z let , in: OHP 7, s ; Ke vzniku sklářské Anenské huti v Orlických horách roku 1845, Panorama 2, s ; Staré hrdelní právo a tragédie v rychnovské katovně roku 1752, Panorama 3, s , 1 obr. 1996; Výsadní hrdelní právo města Dobrušky, in: OHP 8, s ; Dobrušské hrdelní právo, in: Městský zpravodaj Dobruška. Zvláštní číslo vydané u příležitosti 675. výročí první písemné zmínky o městě. Dobruška 1995 (září), s ; Jak se kdysi na Dobrušsku léčívalo, Panorama 5, s , 2 obr. 2000; Církevní kronikářství, in: MACH, Jiří (ed.): Křesťanství v Podorlicku (Historický vývoj od nejstarších dob až do současnosti), Rychnov nad Kněžnou, SOkA Dobruška, MM, s ; Velká selská rebelie na opočenském panství roku 1628, in: OHP 11, s (tzv. Opočenský sborník) 1998; Selské povstání roku Dobruška, MM, brožura 28 s. 2002; Jak město Dobruška přišlo roku 1623 o poplužní dvůr v Běstvinách, in: Náchodsko od minulosti k dnešku 4, Sborník příspěvků k šedesátinám PhDr. Ladislava Hladkého, CSc. [Náchod], Okresní muzeum, s I.4. MATERIÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY 1969; Rychnov nad Kněžnou, in: OHP 2, s. 2 obálky. 1970; Dokumenty Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou o stávkovém a revolučním hnutí v roce 1920 v Podorlicku, in: OHP 3, s ; Privilegia města Dobrušky, in: KKD, leden až prosinec (edice 12. nejvýz namnějších městských privilegií). 1981; Narovnání mezi Mutinou z Dobrušky a dobrušskými měšťany o roboty a právo várečné z roku 1320 nejstarší písemná zpráva o Dobrušce jako o městě, in: Sborník z historie města Dobrušky ( , Dobruška, MM a MěstNV Rychnov nad Kněžnou, OA, s (překlad z latiny), 1 obr. na s ; Výběr významnějších dat z dějin Dobrušky a sloučených obcí, in: tamtéž, s ; Přehled feudálních vrchností, in: tamtéž, s ; Přehled vedoucích funkcionářů ve správě města, in: tamtéž, s ; Ohlas válečných událostí roku 1866 v kronice farní školy v Sedloňově (Ke 130. výročí), Panorama 4, s , 3 obr. 1998; Německé školní kroniky z Olešnice v Orlických horách z let , Panorama 6, s , 2 obr. 24

5 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 1999; 5. říjen 1918 den vyhlášení státní samostatnosti v Dobrušce, Panorama 7, s , 2 obr. 1999; Dobrušské zvony, in: OHP 9, s , 2 obr. 2000; Nezdařená rekvizice zvonu v Častolovicích za 1. světové války, in: OHP 10, s ; Pamětní kniha německé měšťanské školy v Rokytnici v Orl. horách z let , Panorama 8, s , 2 obr. 2001; Pamětní kniha fary v Rybné nad Zdobnicí, in: OHP 11, s , 1 obr. 2001; Pamětní kniha římsko katolické farnosti v Kunštátě, Panorama 9, s ; Slovníček méně známých výrazů. In: JUZA, Josef MACH, Jiří MATOUŠ, Václav: Pověsti z Orlických hor a Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OÚ a SOkA, s ; Válečné události roku 1866 na stránkách farní kroniky v Rybné nad Zdobnicí, Panorama 10, s ; Pamětní kniha fary v Dobrém z let , Panorama 11, s ; Pamětní kniha fary v Bílém Újezdě z let , in: OHP 13, s ; Pamětní kniha fary v Bystrém z let , Panorama 12, s ; Počasí, přírodní jevy a epidemie kronikách regionu ( ), Panorama 13, s ; O staré památní knize rodu Zárubů z Hustířan a jejich nástupců, Panorama 13, s I.5. KATALOGY 1965;Revoluční tradice Podorlicka Katalog výstavy archivních dokumentů. Rychnov nad Kněžnou,OA a MOH, 80 s., 8 čb. foto). I.6. DISKUSE 1971; K problematice nové regionální vlastivědy, in: OHP 3, s I.7. ZPRÁVY 1968; O činnosti Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou, in: OHP 1, s ; Okresní archiv v Rychnově n. Kn. v roce 1968, in: OHP 2, s ; K sedmdesátinám Karla R. Karpaty, in: OHP 3, s (včetně základní bibliografie), 1 obr. 1970; Okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou v roce 1969, in: OHP 3, s II. RUKOPISY II.1. NEPUBLIKOVANÉ STUDIE A MATERIÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY 1960; XI. sjezd československé sociální demokracie a otázka austroslavismu. Seminární práce. Praha, FF UK, 9 s. 1961; Svaz zemědělského a lesního dělnictva v severovýchodních Čechách v letech Ročníková práce, Praha, FF UK, 77 s., materiál. 1963; Vývoj KSČ v severovýchodních Čechách v letech (Boj za bolševizaci v V. kraji KSČ). Diplomová práce, Praha, FF UK, 189 s. 25

6 1967; O vzniku a vývoji dělnického hnutí v Podorlicku. Rychnov nad Kněžnou, OV KSČ, 8 s. 1967; Druhý odboj na Rychnovsku. Rychnov nad Kněžnou, OA, materiál. 1968; Druhá vnitrostranická krize, její průběh a řešení v V. kraji KSČ. Seminární práce postgraduálního studia, Praha, FF UK, 15 s. strojopisu, materiál. 1970; Dějiny Dobrušky v datech ( ). 150 s. strojopisu. 1971; Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil, představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku. Pro OHP 5, 1973, studie, 32 s. strojopisu. 1972; Procesy proti kacířům vedené u výsadního hrdelního práva města Dobrušky v l Pro OHP 6, 1974, prameny,14 s. strojopisu. 1972; Výsadní hrdelní právo města Dobrušky Pro OHP 6, 1974, studie, 58 s. strojopisu. 1972; Seznam všech dochovaných trestních případů souzených výsadním hrdelním právem města Dobrušky v letech Pro OHP č. 6, 1974, prameny, 52 s. strojopisu. 1979; O dobrušském hradu. Pro sborník z historie města Dobrušky, 1 s. strojopisu. 1982; Alois Beer, historik, 13 s strojopisu. 1987; Návrh vnitřního naučného kruhu a dvou okruhů vnějších. Pro MMD, turistické naučné okruhy, 2 s. strojopisu. 1989; Selské bouře na Kostelecku. Pro sborník z dějin města Kostelce nad Orlicí, studie, 12 s. strojopisu. 1992; Pamětní kniha Jana Krištofa Remeše ze Šedivin. Rozbor kroniky pro M Deštné v Orlických horách, 3 s. strojopisu. 1993; Hrdelní právo. Libreto k expozici MM Dobruška ve věži radnice, 2 s. strojopis. 1995; Obrazy z dějin Dobrušky dobrušská historie. Dramatické pásmo, obrazy: Poselství, Trčka, Kronikář Ant. Flesar, Roštlapil Rojek (vypuštěno), autoři ostatních obrazů BALCAR, Vladislav a MACH, Jiří. Konečná dramat. úprava BALCAR, Vladislav. Provedeno u příležitosti oslav 675. výročí první písemné zprávy o Dobrušce jako o městě. 1998; Dobruška 20. a 30. let ve filmu. Text k výstavě foto pro Městskou knihovnu F. L. Věka v Dobrušce. 2001; Průvodce Dobruškou (spolu s Jiřím Machem, Městské Muzeum Dobruška, 22 str.). II.2. ARCHIVNÍ POMŮCKY 1966; Stručné dějiny Politické expositury v Opočně (Úvod inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 1966; Stručné dějiny města Vamberka nad Zdobnicí (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 3 s.strojopisu. 1967; Stručné dějiny Okresního soudu v Opočně (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 1 s. strojopisu. 1968; Stručné dějiny cechů, společenstev, družstev a spolků města Rychnova nad Kněžnou (Úvod k inventáři). Rychnov nad Kněžnou, OA, 4 s. strojopisu. 1968; Inventář far římskokatolické církve okresu Rychnov nad Kněžnou (Úvodní kapitoly k historii jednotliých far). Rychnov nad Kněžnou, OA. 1969; Stručné dějiny Okresního úřadu v Opočně (Úvod k inventáři). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 26

7 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 1969; Stručné dějiny Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou (Úvod ke katalogu presidiálních spisů). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 1970; Stručné dějiny ONV v Dobrušce (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 8 s. strojopisu. 1970; Stručné dějiny města Dobrušky (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou OA, 4 s. strojopisu. II.3. OPISY A PŘEKLADY 1990; P. Josef Spiroch, Pamětní kniha kostela sv. Ducha se zápisy o léčivé vodě a kapli ve Studánce Opis pro MM Dobruška, 45 s. strojopisu. 1990; Gruntovní kniha rychty bačetínské založená Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 112 s. strojopisu. 1991; Pamětní kniha pro Johanna Dernera, souseda a mistra dobrušského Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, strojopisu. 1991; Zápisy Ondřeje Lukavského, učitele ve Skuhrově ( ). Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 47 s. strojopisu. 1991; Kronika Jana Jánského z Opočna Opis pro MM Dobruška, strojopis. 1992; Tzv. ševcovská kronika Petrova. Zápisy z let Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 57 s. strojopisu. 1992; Pamětní kniha fary v Opočně založená roku Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 494 s. strojopisu. 1993; Kronika fary v Deštném, založená a zřízená v r za faráře Karla Festa. Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 274 s. strojopisu. 1993; Vzpomínky na léta po zhroucení Eduard Knopf z Malé Zdobnice. Překlad z němčiny, 8 s. strojopisu. 1993; Purkrechtní kniha obce Sedloňov, založená roku Opis nejstaršího sedlo ňovského majetkového převodu (1598), splácení a změny majitelů až do r. 1632, pro účely kronikářky, 2 s. strojopisu. 1993; Ves Sedloňov. Opis z nejstaršího urbáře opočenského panství datovaného 1542 od str. 547 (uloženo v SObA Zámrsk), pro účely kronikářky, 9 s. strojopisu. 1994; Examen Petra Hortmana u Sedloňova jezuity ( ) P. Antonínem Koniášem, P. Františkem Klausalem a P. Josefem Keglerem.Opis pro účely kro nikářky, 1 s. strojopisu. 1994; Pamětní kniha fary sedloňovské založená r Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 248 s. strojopisu. 1994; Pamětní kniha farní a veřejné obecné školy v Sedloňově, počínající rokem Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 257 s. strojopisu. 1995; Školní kronika Veřejné obecné a měšťanské školy v Olešnici v Orlických horách od 16 září 1905 do r Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 255 s. strojopisu. 1997; Poellnitz von K., Anacampseros L. Překlad botanické monografie z němčiny pro Josefa Haldu, Sedloňov, 13 s. strojopisu. 1998; Stará památná kniha rodu Zárubů z Hustířan. Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 378 s. strojopisu. 1998; Pamětní kniha fary Liberk. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 251 s. strojopisu. 27

8 1998; Křečkova kronika I. a II. díl. Opis originálu pro MM Dobruška, I. díl 132 str., II. díl 75 s. strojopisu. 1999; Pamětní kniha fary častolovické. Překlad z [česko ] německo latinského. origi nálu pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 189 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla Pramen naděje 1957, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Ländchen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adlergebirger, Regensburg. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 111 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla 1958, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 104 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla 1959, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 102 s. strojopisu. 1999; Deník Václava Viravského z Dobrušky Opis pro MM Dobruška, 42 s. strojopisu. 1999; HONĚK, Jan: Dějiny města Dobrušky I. Opis pro MM Dobruška, 71 s. strojopisu. 1999; HONĚK, Jan: Dobrušské paměti II. Opis pro MM Dobruška 73 s. strojopisu. 1999; Rejstříky k pamětní knize fary v Opočně. Pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 75 s. strojopisu. 1999; Trostbärnla 1960, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 95 s. strojopisu. 2000; Kronika měšťanské školy chlapecké v Rokytnici v Orlických horách. Překlad z něm činy pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 719 s. strojopisu. 2000; Pamětní kniha obce Sedloňova z r Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 18 s. strojopisu. 2001; Pamětní kniha farnosti kunštátské. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 121 s. strojopisu. 2001; Pamětní kniha fary v Německé Rybné (Rybná nad Zdobnicí). Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 245 s. strojopisu. 2002; Právní manuál města Dobrušky díl I Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a MM Dobruška, 490 s. strojopisu. 2002; Pamětní kniha fary v Dobrém z let Opis a překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 266 s. strojopisu. 2002; Pamětní kniha fary v Bystrém. Opis a překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 123 s. strojopisu. 2003; Právní manuál města Dobrušky I Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 51 s. strojopisu. 2003; Právní manuál města Dobrušky II Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 366 s. strojopisu. 28

9 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 2003; Právní manuál města Dobrušky III Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 161 s. strojopisu 2004; CHÁBORSKÝ (HUŠÁK), Jindřich: Čtyři roky mého života a moje cesta kolem světa. Opis pro MM Dobruška, 82 s. strojopisu. 2004; Kronika Farního úřadu římskokatolické církve v Černíkovicích.Překlad originálu pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, strojopis. 2004; Zlomky purkrechtní knihy rychty kounovské. Překlad, 3 s. strojopisu. 2005; Kronika děkanství v Kostelci nad Orlicí. Překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 144 s. strojopisu. 2005; Karel ROJEK, Jan Karel:, Paměti města Dobrušky (soupis pramenů). Opis pro M Dobruška, strojopis, poř. č ; Gruntovní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, poř. č ; Purkrechtní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, 379 s. strojopisu, poř č ; Kontraktní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, 182 s., strojopisu, poř. č. 50) 2006; Emphyteutická kniha šosovní a pamětní od r Opis a překlad pro M Do bruška, 64 s. strojopisu, poř. č ; Knížka nařízení pro ves Chábory Opis pro M Dobruška. 2006; Město Dobruška kniha purkrechtní vsi Křovic Opis pro M Dobruška. 2007; Purkrechtní kniha města Dobrušky II. ( ). Opis pro M Dobruška. II.4. ZÁPISY DO KRONIKY MĚSTA DOBRUŠKY 2000; Kronika města Dobrušky (1998). Zápis pro městskou kroniku, 19 s.., spoluautor MACH, Jiří. 2000; Kronika města Dobrušky za rok Oddíly: Počasí, 1 s.., Vliv polit. událostí na život ve městě, 3 s., návrh na doplnění kapitoly Události ve městě, 1 s. 2001; Kronika města Dobrušky za rok Totéž, 5 s. III. OSTATNÍ 1997; Videofilm o Dobrušce. Spolupráce na scénáři. POUŽITÉ ZKRATKY AF archivní fond FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy KKD Kulturní kalendář Dobruška KSČ Komunistická strana Československa M muzeum MěstNV městský národní výbor MěstÚř městský úřad MM městské muzeum MOH Muzeum Orlických hor OA okresní archiv OMOH Okresní muzeum Orlických hor OHP Orlické hory a Podorlicko OÚ okresní úřad OV okresní výbor SObA státní oblastní archiv SOkA státní okresní archiv 29

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa CHKO Orlické hory Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou ================================================ ================================================

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Státní okresní archiv Tachov Obecná škola (německá) Benešovice 1918-1945 Inventář Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3

Více

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 296 Č. AP: 63 3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e 1912-1945 I n v e n t á ř

Více

Rodinný archiv Valentů Inventář

Rodinný archiv Valentů Inventář Státní oblastní archiv v Plzni 5.oddělení Rodinný archiv Valentů 1850 1943 Inventář č. EL NAD: 20254 Číslo AP: 599 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v

C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 1165 Č. AP: 70 C h l a p e c k á o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) C h o d o v 1916-1935 I n

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566

Netal Mojmír. EL NAD č.: AP č.: 566 Státní okresní archiv Klatovy Netal Mojmír 1882 2004 Manipulační seznam prvního typu EL NAD č.: 2471 AP č.: 566 Šárka Hlůžková Klatovy 2015 Úvod Původcem fondu je Mojmír Netal narozený v Petrovičkách 12.

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945)

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//144 Inventář archivní pomůcka č. 9005 NAD č. 144 Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927)

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//805 Inventář archivní pomůcka č. 9013 NAD č. 805 Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou 1919-1927 Zpracoval:

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Úvodní kapitoly 6. část

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Úvodní kapitoly 6. část HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Úvodní kapitoly 6. část Hostivice, říjen 2010 Úvodní kapitoly 6. část 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a

K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Sokolov se sídlem v Jindřichovicích Č. EL NAD: 1386 Č. AP: 89 K o m u n i s t i c k á s t r a n a Č e s k o s l o v e n s k a o k r e s n í v ý b o

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_13

Více

Sborník Královédvorsko formální úprava příspěvků (sestavil Jiří Šíl)

Sborník Královédvorsko formální úprava příspěvků (sestavil Jiří Šíl) Sborník Královédvorsko formální úprava příspěvků (sestavil Jiří Šíl) A) úprava textu - text je odevzdáván v souborech vytvořených textovými editory MS Word 6.0/95 a vyšší nebo Open Office 1.0 a vyšší (přípony.doc,.rtf,.sxw,.odt.)

Více

Základní devítiletá škola Trokavec

Základní devítiletá škola Trokavec Základní devítiletá škola Trokavec 1926-1963 EL NAD 843 220 I. Vývoj původce archivního fondu Jednotřídní triviální škola byla v Trokavci zřízena již před rokem 1848. V této době se vyučovalo v provizorní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví

POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne , kterým se stanoví POKYN ředitele Státního oblastního archivu v Praze č. 6 ze dne 1. 7. 2012, kterým se stanoví Sazebník služeb poskytovaných Státním oblastním archivem v Praze V souladu s vyhláškou č. 213/2012 Sb., kterou

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

EL NAD č.: AP č.: 548

EL NAD č.: AP č.: 548 Státní okresní archiv Klatovy Česká obecná škola Hůrka 1926-1938 Inventář EL NAD č.: 2086 AP č.: 548 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

PRO TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA

PRO TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA WORKSHOP PRO TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 13. 10. 2016 ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje PROGRAM WORKSHOPU 1. Aktivity DS OHP a TIC * Spolupráce OHP a

Více

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy 1912 1949 (1950) Číslo evidenčního listu NAD: 1324-663 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Z důvodu potřeby výchovy dorůstajících dívek byla v roce

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr.

VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA. Předmět: Zeměpis Ročník: Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. VY_32_INOVACE_3_Z_11_ČLOVĚK A PŘÍRODA Předmět: Zeměpis Ročník: 6.-9. Poznámka: Královéhradecký kraj Vypracoval: Mgr. Irena Lorencová KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KRAJSKÉ MĚSTO : HRADEC KRÁLOVÉ Obr.2 poloha Obr.1

Více

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín 1909-1939 Inventář EL NAD č.: 1378 AP č.: 393 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553 Státní okresní archiv Klatovy Základní odborná škola zemědělská Štěpanice 1950-1951 Inventář EL NAD č.: 1959 AP č.: 553 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj

Více

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 JANKA, Jaromír. Půl století KSČ a zeměpis. Přírodní vědy ve škole. 1971, 23, 3, s. JANKA, Jaromír. Šlesvicko-Holštýnsko. Lidé a země. 1971, 20,

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015

JÍZDNÍ ŘÁD 2015 2016 platí od 13. prosince 2015 1 Návazná autobusová doprava IDS IREDO k tratím 021 a 022 210 Lípa n. O. - Rašovice - Křivice - Lično - Voděrady - Černíkovice - Solnice - n. K. 211 Albrechtice - Nová Ves - Žďár n. O. - Borohrádek 207

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Paměť v krajině Trojzemí

Paměť v krajině Trojzemí Paměť v krajině Trojzemí (100260207) Problematika drobných památek Drobné památky díla, která jsou vytvořena, upravena nebo alespoň umístěna cílenou lidskou činností vytvoření daného díla musí být vždy

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Předkové nám my potomkům nikdo sobě! Kronika je nepostradatelným pramenem k historii obce! Vedení

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

Stůj! Finanční stráž!

Stůj! Finanční stráž! ... Tento sbor [finanční stráž] a jeho úkoly jsou naší veřejnosti namnoze málo známy. Obyčejně si většina občanstva představí, když slyší výraz finanční stráž, ony zaměstnance oblečené do uniformy barvy

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Místní národní výbor Maršovy Chody

Místní národní výbor Maršovy Chody Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Maršovy Chody 1946 1960 Inventář Číslo EL NAD: 1069 Evidenční číslo pomůcky: 341 Jana Zímová Tachov 2009 Obsah Úvod...3

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Společenstvo živností kovyzpracujících Sušice (1947)

Společenstvo živností kovyzpracujících Sušice (1947) Společenstvo živností kovyzpracujících Sušice 1861-1942(1947) EL NAD č.: 624 42 I. Vývoj původce archivního fondu Živnostenské společenstvo č. VII se sídlem v Sušici vzniklo na základě předpisu živnostenského

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více