VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */"

Transkript

1 2007 MGOH RYCHNOV N. KN., ISSN VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE */ Štěpánka Haldová, Josef P. Halda a Ladislav Hladký ÚVOD Tato výběrová bibliografie vychází z Matoušových záznamů, jež ochot ně redakci zapůjčila paní Jaroslava Matoušová. Při bližším nahlédnutí jsme zjistili, že kolega Václav Matouš evidoval pouze své rukopisy (většinou s určením sborníku apod., pro nějž je psal) včetně lektorských posudků, nikoliv však texty, které mu skutečně vyšly tiskem. Proto se přesné citace musely v příslušných publikacích dohledat. Soupis neeviduje recenze, referáty a anotace o literatuře ani články uveřejňované v denním tisku (např. týdeník Jiskra Rychnovska) a míst ních zpravodajích, především v Kulturním kalendáři Dobruška (KKD), do nichž V. Matouš přispíval od roku 1964, s jedinou výjimkou, jíž je edice 12 významných dobrušských městských privilegií z let v KKD 1970, kdy Dobruška oslavovala 650. výročí první písemné zprávy. Jsme si však vědomi toho, že v místních zpravodajích vycházejí čas od času příspěvky přinášející nové a někdy i převratné skutečnosti i nové pohledy na historické události a jevy. Proto jsme se po zralém zvážení především z časových důvodů rozhodli, že kompletní soupis Matou šových příspěvků, jež vyšly v KKD a jeho nástupcích v letech , zařadíme do příštího svazku OHP. Řadu zajímavých příspěvků V. Matouš publikoval také v Deštníku, zpravodaji Obecního úřadu v Deštném v Orlických horách, po svém nástupu do místního Muzea zimních sportů, rekreace a řemesel v roce Dále jsme do soupisu zařadili Matoušovy nepublikované rukopisy studií a materiálových příspěvků, z nichž některé pocházejí z doby jeho vysoko školského studia, většina však z doby normalizační, kdy byl na indexu a mohl publikovat jen velmi omezeně a s obtížemi. Také jsou zde něko likastránkové úvodní partie k archivním pomůckám sumarizující stručné dějiny původců archivních fondů, jež kolega V. Matouš uspořádal, inventarizoval a případně katalogizoval za svého sedmiletého působení v OA Rychnov nad Kněžnou (určitě nejsou podchyceny všechny, postrá dáme např. Drobné fondy Dobruška, tj. především řemesnické cechy */ Otázku výběru a zařazení publikovaných příspěvků sestavovatelé konzultovali také s kolegy Mgr. Jiřím Machem, PaedDr. Josefem Ptáčkem a PhDr. Jaroslavem Šůlou, CSc., kteří kolegu V. Matouše i jeho dílo znali 21

2 a jejich nástupce, společenstva). A konečně soupis obsahuje jeho práce z hlediska využitelnosti badateli zajímajícími se především o dějiny Do brušky a jejího nejbližšího (ale také širšího) okolí snad nejužitečnější. Máme na mysli zejména opisy významných archiválií (úřední knihy) vzešlých z působení úřadu města Dobrušky od raného novověku (od 60. let 16. století) do první poloviny 19. století uložených v archivním fondu Archiv města Dobruška v OA Rychnov nad Kněžnou i pamětí, deníků a dalších písemností zachycujících nejen to, co jejich autoři sami prožili a pamatovali, ale často také to, co převzali z jiných, starších pramenů, jež se nedochovaly (a o to jsou jejich rukopisy cennější). Dále jsou tu překlady kronik škol v obcích v Orlických horách s německým obyvatelstvem (Deštné v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách, Rybná nad Zdobicí atd.) z němčiny a překlady některých farních kronik, jež duchovní správci z pochopitelných důvodů vedli latinsky a někdy, jak bylo nařízeno, také německy. Těchto opisů a překladů především pro SOkA Rychnov na Kněžnou a také dobrušské muzeum je přes čtyři a půl desítky a některé z nich jsou rozsáhlé, i několikasetstránkové, a za jejich pořízením stojí Matoušovo nezměrné úsilí v posledních 15 letech jeho života. Musíme vyzvednout, že V. Matouš neponechal tyto archiválie ležet ladem, ale sám je využil v řadě svých materiálových příspěvků, jež publi koval převážně v Panoramě, sborníčku s podtitulem Z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří vycházejícím zásluhou Evy a Josefa Kučerových pravidelně každoročně v Dobrém od roku 1993 (jeho články zde najdeme od čísla 2/1994 až po číslo 13/2005) a obnoveném (7/ 1994) sborníku Orlické hory a Podorlicko (Přírodou dějinami sou časností); dodáváme, že V. Matouš zasedal v redakčních radách obou sborníků, první tři sborníky OHP v letech zredigoval jako vedoucí redaktor, na dalších dvou (5/ 1973, 6/1974) se ještě, i když téměř ilegálně, redakčně podílel, publikovat v nich však již nesměl. Bibliografie má následující strukturu: I. PRÁCE VYDANÉ TISKEM I.1. Samostatné publikace (publikace) I.2. Autorská spolupráce I.3. Články a studie I.4. Materiálové příspěvky I.5. Katalogy I.6. Diskuse I.7. Zprávy II. RUKOPISY II.1. Nepublikované studie a materiálo vé příspěvky II.2. Archivní pomůcky II.3. Opisy a překlady II.4. Zápisy do kroniky města Dobrušky III. OSTATNÍ 22

3 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE BIBLIOGRAFICKÝ SOUPIS I. PRÁCE VYDANÉ TISKEM I.1. SAMOSTATNÉ PUBLIKACE 1994; Dějiny města Dobrušky v datech. Dobruška, MěsÚř, 230 s., obr. příloha. 1997; Ortel podle práva. Výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna města a vesnice bývalého panství opočenského a smiřického v letech Dobruška, město Rychnov nad Kněžnou, OMOH a SOkA, 167 s., 37 obr. příloh. 2004; Dobrušská řemesla. Dobruška, M, 34 s., obr. příloha. 2004; Dobrušské ruční přadláctví a tkalcovství do konce 19. století, Dobruška, M, 13. s., obr. příloha. 2005; Historky z dobrušských právních manuálů I, II. Dobruška, M 2005, 77 s. 2005; Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil (Představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku). Dobruška, M, 30 s AUTORSKÁ SPOLUPRÁCE (PUBLIKACE) 1989; ŠIMEK, Tomáš (red.) a kolektiv: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 6. Východní Čechy. Praha, Svoboda 1989, 724 s. (Člen autorského kolektivu, 37 lokalit okresu Rychnov nad Kněžnou.) 1992; Svědectví o roku 1968 v okrese Rychnově nad Kn. Rychnov nad Kněžnou, OÚ Deštné v O.rlických hororách, Muzeum zimních sportů a řemesel, 100 s. 1994; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou, SOkA a OÚ, 370 s. (Člen autorského kolektivu a redakční rady.) 2001; Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou, 2. doplněné vydání, SOkA a OÚ, 396 s. (Člen autorského kolektivu a redakční rady.) 2002; Pověsti z Orlických hor a Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OÚ a SOkA, 397 s. (Spoluautoři: JUZA, Josef, MACH, Jiří, ilustrace HALDOVÁ, Jarmila.) 2005; Osobnosti dobrušské historie 1, 2, 3. Dobruška, muzeum, 96 s. (spoluautor Mach, Jiří). (Také CD ROM.) 2007; Kronika válek v Podorlicku 1 (Války a boje v předhistorickém období, Středověk, Husitské války, Třicetiletá válka), 2 (Selské rebelie, Války 19. století, Napoleonské války, Prusko rakouská válka 1866), 3 (První světová válka a boj proti fašismu, Sovětská agrese v roce 1968). Dobruška, M, 87 s. (Spoluautor MACH, Jiří.) I.3. ČLÁNKY A STUDIE 1968; Historické vymezení Orlických hor a Podorlicka, in: OHP 1, s (spoluautor: HLADKÝ, Ladislav). 1968; Úloha města Dobrušky v selském povstání roku 1628, in: OHP1, s , 3 obr. 1969; Situace v Orlických horách a Stráž obrany státu v letech l, in: OHP 2, s , 9 obr. 1981; O dobrušském hradu, in: Sborník z historie města Dobrušky ( , Dobruška, MM a MěstNV Rychnov nad Kněžnou, OA, s ; O znaku města, in: tamtéž, s

4 1981; Poznámka redakce, in: tamtéž, s (dodatek ke staršímu článku Josefa Cvrčka O dobrušském hrdelním právu, zde na s ). 1981; Selské bouře na Dobrušsku, in: tamtéž, s s ; Z historie požárů města, in: tamtéž, s ; Dobrušské ruční přadláctví a tkalcovství do konce 19. století, in: Lnářský průmysl Příspěvky k dějinám. Sborník příspěvků k dějinám lnářské výroby v českých zemích. 4., Trutnov 1980, s ; Josef Mnohoslav Roštlapil, in: Z kulturní a literární historie Kostelce nad Orlicí I (sborník), Kostelec nad Orlicí, MěstÚř, s ; Pamětní kniha cechu ševcovského v Dobrušce, tzv. Petrova kronika z let , in: OHP 7, s ; Ke vzniku sklářské Anenské huti v Orlických horách roku 1845, Panorama 2, s ; Staré hrdelní právo a tragédie v rychnovské katovně roku 1752, Panorama 3, s , 1 obr. 1996; Výsadní hrdelní právo města Dobrušky, in: OHP 8, s ; Dobrušské hrdelní právo, in: Městský zpravodaj Dobruška. Zvláštní číslo vydané u příležitosti 675. výročí první písemné zmínky o městě. Dobruška 1995 (září), s ; Jak se kdysi na Dobrušsku léčívalo, Panorama 5, s , 2 obr. 2000; Církevní kronikářství, in: MACH, Jiří (ed.): Křesťanství v Podorlicku (Historický vývoj od nejstarších dob až do současnosti), Rychnov nad Kněžnou, SOkA Dobruška, MM, s ; Velká selská rebelie na opočenském panství roku 1628, in: OHP 11, s (tzv. Opočenský sborník) 1998; Selské povstání roku Dobruška, MM, brožura 28 s. 2002; Jak město Dobruška přišlo roku 1623 o poplužní dvůr v Běstvinách, in: Náchodsko od minulosti k dnešku 4, Sborník příspěvků k šedesátinám PhDr. Ladislava Hladkého, CSc. [Náchod], Okresní muzeum, s I.4. MATERIÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY 1969; Rychnov nad Kněžnou, in: OHP 2, s. 2 obálky. 1970; Dokumenty Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou o stávkovém a revolučním hnutí v roce 1920 v Podorlicku, in: OHP 3, s ; Privilegia města Dobrušky, in: KKD, leden až prosinec (edice 12. nejvýz namnějších městských privilegií). 1981; Narovnání mezi Mutinou z Dobrušky a dobrušskými měšťany o roboty a právo várečné z roku 1320 nejstarší písemná zpráva o Dobrušce jako o městě, in: Sborník z historie města Dobrušky ( , Dobruška, MM a MěstNV Rychnov nad Kněžnou, OA, s (překlad z latiny), 1 obr. na s ; Výběr významnějších dat z dějin Dobrušky a sloučených obcí, in: tamtéž, s ; Přehled feudálních vrchností, in: tamtéž, s ; Přehled vedoucích funkcionářů ve správě města, in: tamtéž, s ; Ohlas válečných událostí roku 1866 v kronice farní školy v Sedloňově (Ke 130. výročí), Panorama 4, s , 3 obr. 1998; Německé školní kroniky z Olešnice v Orlických horách z let , Panorama 6, s , 2 obr. 24

5 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 1999; 5. říjen 1918 den vyhlášení státní samostatnosti v Dobrušce, Panorama 7, s , 2 obr. 1999; Dobrušské zvony, in: OHP 9, s , 2 obr. 2000; Nezdařená rekvizice zvonu v Častolovicích za 1. světové války, in: OHP 10, s ; Pamětní kniha německé měšťanské školy v Rokytnici v Orl. horách z let , Panorama 8, s , 2 obr. 2001; Pamětní kniha fary v Rybné nad Zdobnicí, in: OHP 11, s , 1 obr. 2001; Pamětní kniha římsko katolické farnosti v Kunštátě, Panorama 9, s ; Slovníček méně známých výrazů. In: JUZA, Josef MACH, Jiří MATOUŠ, Václav: Pověsti z Orlických hor a Podorlicka. Rychnov nad Kněžnou, OÚ a SOkA, s ; Válečné události roku 1866 na stránkách farní kroniky v Rybné nad Zdobnicí, Panorama 10, s ; Pamětní kniha fary v Dobrém z let , Panorama 11, s ; Pamětní kniha fary v Bílém Újezdě z let , in: OHP 13, s ; Pamětní kniha fary v Bystrém z let , Panorama 12, s ; Počasí, přírodní jevy a epidemie kronikách regionu ( ), Panorama 13, s ; O staré památní knize rodu Zárubů z Hustířan a jejich nástupců, Panorama 13, s I.5. KATALOGY 1965;Revoluční tradice Podorlicka Katalog výstavy archivních dokumentů. Rychnov nad Kněžnou,OA a MOH, 80 s., 8 čb. foto). I.6. DISKUSE 1971; K problematice nové regionální vlastivědy, in: OHP 3, s I.7. ZPRÁVY 1968; O činnosti Okresního archivu v Rychnově nad Kněžnou, in: OHP 1, s ; Okresní archiv v Rychnově n. Kn. v roce 1968, in: OHP 2, s ; K sedmdesátinám Karla R. Karpaty, in: OHP 3, s (včetně základní bibliografie), 1 obr. 1970; Okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou v roce 1969, in: OHP 3, s II. RUKOPISY II.1. NEPUBLIKOVANÉ STUDIE A MATERIÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY 1960; XI. sjezd československé sociální demokracie a otázka austroslavismu. Seminární práce. Praha, FF UK, 9 s. 1961; Svaz zemědělského a lesního dělnictva v severovýchodních Čechách v letech Ročníková práce, Praha, FF UK, 77 s., materiál. 1963; Vývoj KSČ v severovýchodních Čechách v letech (Boj za bolševizaci v V. kraji KSČ). Diplomová práce, Praha, FF UK, 189 s. 25

6 1967; O vzniku a vývoji dělnického hnutí v Podorlicku. Rychnov nad Kněžnou, OV KSČ, 8 s. 1967; Druhý odboj na Rychnovsku. Rychnov nad Kněžnou, OA, materiál. 1968; Druhá vnitrostranická krize, její průběh a řešení v V. kraji KSČ. Seminární práce postgraduálního studia, Praha, FF UK, 15 s. strojopisu, materiál. 1970; Dějiny Dobrušky v datech ( ). 150 s. strojopisu. 1971; Jan Karel Rojek a Josef Mnohoslav Roštlapil, představitelé druhé generace národního obrození v Podorlicku. Pro OHP 5, 1973, studie, 32 s. strojopisu. 1972; Procesy proti kacířům vedené u výsadního hrdelního práva města Dobrušky v l Pro OHP 6, 1974, prameny,14 s. strojopisu. 1972; Výsadní hrdelní právo města Dobrušky Pro OHP 6, 1974, studie, 58 s. strojopisu. 1972; Seznam všech dochovaných trestních případů souzených výsadním hrdelním právem města Dobrušky v letech Pro OHP č. 6, 1974, prameny, 52 s. strojopisu. 1979; O dobrušském hradu. Pro sborník z historie města Dobrušky, 1 s. strojopisu. 1982; Alois Beer, historik, 13 s strojopisu. 1987; Návrh vnitřního naučného kruhu a dvou okruhů vnějších. Pro MMD, turistické naučné okruhy, 2 s. strojopisu. 1989; Selské bouře na Kostelecku. Pro sborník z dějin města Kostelce nad Orlicí, studie, 12 s. strojopisu. 1992; Pamětní kniha Jana Krištofa Remeše ze Šedivin. Rozbor kroniky pro M Deštné v Orlických horách, 3 s. strojopisu. 1993; Hrdelní právo. Libreto k expozici MM Dobruška ve věži radnice, 2 s. strojopis. 1995; Obrazy z dějin Dobrušky dobrušská historie. Dramatické pásmo, obrazy: Poselství, Trčka, Kronikář Ant. Flesar, Roštlapil Rojek (vypuštěno), autoři ostatních obrazů BALCAR, Vladislav a MACH, Jiří. Konečná dramat. úprava BALCAR, Vladislav. Provedeno u příležitosti oslav 675. výročí první písemné zprávy o Dobrušce jako o městě. 1998; Dobruška 20. a 30. let ve filmu. Text k výstavě foto pro Městskou knihovnu F. L. Věka v Dobrušce. 2001; Průvodce Dobruškou (spolu s Jiřím Machem, Městské Muzeum Dobruška, 22 str.). II.2. ARCHIVNÍ POMŮCKY 1966; Stručné dějiny Politické expositury v Opočně (Úvod inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 1966; Stručné dějiny města Vamberka nad Zdobnicí (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 3 s.strojopisu. 1967; Stručné dějiny Okresního soudu v Opočně (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 1 s. strojopisu. 1968; Stručné dějiny cechů, společenstev, družstev a spolků města Rychnova nad Kněžnou (Úvod k inventáři). Rychnov nad Kněžnou, OA, 4 s. strojopisu. 1968; Inventář far římskokatolické církve okresu Rychnov nad Kněžnou (Úvodní kapitoly k historii jednotliých far). Rychnov nad Kněžnou, OA. 1969; Stručné dějiny Okresního úřadu v Opočně (Úvod k inventáři). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 26

7 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 1969; Stručné dějiny Okresního úřadu v Rychnově nad Kněžnou (Úvod ke katalogu presidiálních spisů). Rychnov nad Kněžnou, OA, 2 s. strojopisu. 1970; Stručné dějiny ONV v Dobrušce (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou, OA, 8 s. strojopisu. 1970; Stručné dějiny města Dobrušky (Úvod k inventáři AF). Rychnov nad Kněžnou OA, 4 s. strojopisu. II.3. OPISY A PŘEKLADY 1990; P. Josef Spiroch, Pamětní kniha kostela sv. Ducha se zápisy o léčivé vodě a kapli ve Studánce Opis pro MM Dobruška, 45 s. strojopisu. 1990; Gruntovní kniha rychty bačetínské založená Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 112 s. strojopisu. 1991; Pamětní kniha pro Johanna Dernera, souseda a mistra dobrušského Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, strojopisu. 1991; Zápisy Ondřeje Lukavského, učitele ve Skuhrově ( ). Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 47 s. strojopisu. 1991; Kronika Jana Jánského z Opočna Opis pro MM Dobruška, strojopis. 1992; Tzv. ševcovská kronika Petrova. Zápisy z let Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 57 s. strojopisu. 1992; Pamětní kniha fary v Opočně založená roku Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 494 s. strojopisu. 1993; Kronika fary v Deštném, založená a zřízená v r za faráře Karla Festa. Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 274 s. strojopisu. 1993; Vzpomínky na léta po zhroucení Eduard Knopf z Malé Zdobnice. Překlad z němčiny, 8 s. strojopisu. 1993; Purkrechtní kniha obce Sedloňov, založená roku Opis nejstaršího sedlo ňovského majetkového převodu (1598), splácení a změny majitelů až do r. 1632, pro účely kronikářky, 2 s. strojopisu. 1993; Ves Sedloňov. Opis z nejstaršího urbáře opočenského panství datovaného 1542 od str. 547 (uloženo v SObA Zámrsk), pro účely kronikářky, 9 s. strojopisu. 1994; Examen Petra Hortmana u Sedloňova jezuity ( ) P. Antonínem Koniášem, P. Františkem Klausalem a P. Josefem Keglerem.Opis pro účely kro nikářky, 1 s. strojopisu. 1994; Pamětní kniha fary sedloňovské založená r Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 248 s. strojopisu. 1994; Pamětní kniha farní a veřejné obecné školy v Sedloňově, počínající rokem Překlad z němčiny a latiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 257 s. strojopisu. 1995; Školní kronika Veřejné obecné a měšťanské školy v Olešnici v Orlických horách od 16 září 1905 do r Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 255 s. strojopisu. 1997; Poellnitz von K., Anacampseros L. Překlad botanické monografie z němčiny pro Josefa Haldu, Sedloňov, 13 s. strojopisu. 1998; Stará památná kniha rodu Zárubů z Hustířan. Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 378 s. strojopisu. 1998; Pamětní kniha fary Liberk. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 251 s. strojopisu. 27

8 1998; Křečkova kronika I. a II. díl. Opis originálu pro MM Dobruška, I. díl 132 str., II. díl 75 s. strojopisu. 1999; Pamětní kniha fary častolovické. Překlad z [česko ] německo latinského. origi nálu pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 189 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla Pramen naděje 1957, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Ländchen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adlergebirger, Regensburg. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 111 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla 1958, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 104 s. strojopisu. 1999; Trosßbärnla 1959, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 102 s. strojopisu. 1999; Deník Václava Viravského z Dobrušky Opis pro MM Dobruška, 42 s. strojopisu. 1999; HONĚK, Jan: Dějiny města Dobrušky I. Opis pro MM Dobruška, 71 s. strojopisu. 1999; HONĚK, Jan: Dobrušské paměti II. Opis pro MM Dobruška 73 s. strojopisu. 1999; Rejstříky k pamětní knize fary v Opočně. Pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 75 s. strojopisu. 1999; Trostbärnla 1960, Heimatkalender der Oberes Adlergebirge Grulicher Länd chen Friesetal. Herausgegeben für die Mitglieder des Vereins der Adler gebirger, Regensburg Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 95 s. strojopisu. 2000; Kronika měšťanské školy chlapecké v Rokytnici v Orlických horách. Překlad z něm činy pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 719 s. strojopisu. 2000; Pamětní kniha obce Sedloňova z r Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 18 s. strojopisu. 2001; Pamětní kniha farnosti kunštátské. Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 121 s. strojopisu. 2001; Pamětní kniha fary v Německé Rybné (Rybná nad Zdobnicí). Překlad z němčiny pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 245 s. strojopisu. 2002; Právní manuál města Dobrušky díl I Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a MM Dobruška, 490 s. strojopisu. 2002; Pamětní kniha fary v Dobrém z let Opis a překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 266 s. strojopisu. 2002; Pamětní kniha fary v Bystrém. Opis a překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 123 s. strojopisu. 2003; Právní manuál města Dobrušky I Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 51 s. strojopisu. 2003; Právní manuál města Dobrušky II Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 366 s. strojopisu. 28

9 HALDOVÁ Š., HALDA J. P. A HLADKÝ L.: VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE PRACÍ VÁCLAVA MATOUŠE 2003; Právní manuál města Dobrušky III Opis pro SOkA Rychnov nad Kněžnou a M Dobruška, 161 s. strojopisu 2004; CHÁBORSKÝ (HUŠÁK), Jindřich: Čtyři roky mého života a moje cesta kolem světa. Opis pro MM Dobruška, 82 s. strojopisu. 2004; Kronika Farního úřadu římskokatolické církve v Černíkovicích.Překlad originálu pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, strojopis. 2004; Zlomky purkrechtní knihy rychty kounovské. Překlad, 3 s. strojopisu. 2005; Kronika děkanství v Kostelci nad Orlicí. Překlad pro SOkA Rychnov nad Kněžnou, 144 s. strojopisu. 2005; Karel ROJEK, Jan Karel:, Paměti města Dobrušky (soupis pramenů). Opis pro M Dobruška, strojopis, poř. č ; Gruntovní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, poř. č ; Purkrechtní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, 379 s. strojopisu, poř č ; Kontraktní kniha města Dobrušky Opis pro M Dobruška, 182 s., strojopisu, poř. č. 50) 2006; Emphyteutická kniha šosovní a pamětní od r Opis a překlad pro M Do bruška, 64 s. strojopisu, poř. č ; Knížka nařízení pro ves Chábory Opis pro M Dobruška. 2006; Město Dobruška kniha purkrechtní vsi Křovic Opis pro M Dobruška. 2007; Purkrechtní kniha města Dobrušky II. ( ). Opis pro M Dobruška. II.4. ZÁPISY DO KRONIKY MĚSTA DOBRUŠKY 2000; Kronika města Dobrušky (1998). Zápis pro městskou kroniku, 19 s.., spoluautor MACH, Jiří. 2000; Kronika města Dobrušky za rok Oddíly: Počasí, 1 s.., Vliv polit. událostí na život ve městě, 3 s., návrh na doplnění kapitoly Události ve městě, 1 s. 2001; Kronika města Dobrušky za rok Totéž, 5 s. III. OSTATNÍ 1997; Videofilm o Dobrušce. Spolupráce na scénáři. POUŽITÉ ZKRATKY AF archivní fond FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy KKD Kulturní kalendář Dobruška KSČ Komunistická strana Československa M muzeum MěstNV městský národní výbor MěstÚř městský úřad MM městské muzeum MOH Muzeum Orlických hor OA okresní archiv OMOH Okresní muzeum Orlických hor OHP Orlické hory a Podorlicko OÚ okresní úřad OV okresní výbor SObA státní oblastní archiv SOkA státní okresní archiv 29

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky

Svědectví map. Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Svědectví map Informace o projektu NZM, FLD-ČZU a archivů České republiky Autoři: Prof. Ing. Ivan Roček, CSc. Ing. Petr Fencl od třetího dílu PhDr. Vladimír Waage Spolupracující instituce: NZM Praha, FLD

Více

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010

Přehled podpořených žádostí z rozpočtu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity, tělovýchovu a sport v roce 2010 SMR012010/0064 KRAKONOŠ Vrchlabí 15038467 Skauting, moderní filozofie pro život SMR012010/0023 ZVIČINA Dvůr Králové nad Labem 15039897 Provoz skautského střediska ve Dvoře Králové nad Labem 14 000 Kč SMR012010/0006

Více

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku

Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika- Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2 /2012 ze dne 12. listopadu 2012. Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku Počet listú: 5 Počet příloh:

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie

Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Kulturní dědictví regionu z pohledu genealogie Studium regionu a historie jednotlivých rodin tvorba rodokmenu Novohradská kovárna Ve dnech 12.10., 9. a 23. 11 2013 od 12,00 hod. do 18,00 hod. Lektor: Olga

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013

Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Výroční zpráva Archivu města Plzně (AMP) za rok 2013 Sídlo archivu: Veleslavínova 19, 301 00 Plzeň telefon: 378 032 600, 601, 603-605, 607-611 e-mail: archiv@plzen.eu Zřizovatel archivu: Magistrát města

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu

Články z databáze ANL 1992-2006. Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového projektu BIBLIOGRAFIE NÁRODNÍ KNIHOVNY Kolektivizace venkova v Československu 1945-1960 1.4 České země Články z databáze ANL 1992-2006 Podklady pro tuto bibliografii připravila Národní knihovna pro účely grantového

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 1376 ze dne 9. 6. 2015 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Program č. 2 - Publikační činnost související se

Více

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb

KAREL ROZUM. Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA. Katalogy - autor kreseb KAREL ROZUM Personální bibliografie Z DÍLA KARLA ROZUMA Katalogy - autor kreseb České vánoce. Katalog výstavy, Praha prosinec 1988. Text a katalog Jiřina Langhammerová. Kresby Karel Rozum. 1. vyd. P.,

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012

MEZINÁRODNÍ DEN ARCHIVŮ Státní okresní archiv Zlín Klečůvka 9. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ. 5. a 7. června 2012 SEMINÁŘ KRONIKÁŘŮ 5. a 7. června 2012 PROGRAM 1. Mezinárodní den archivů pozvánka 2. Co by v kronice nemělo chybět 3. Weby archivů a archiválie zveřejňované on-line 4. Dnešní možnosti ukládání digitálních

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH

Akademická příručka. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. OBSAH D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006. D.Meško, D. Katuščák, J. Findra a kolektiv: Akademická příručka Martin, Slovensko: Vyd. Osveta 2006.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947 Inventář NFA 2011 I Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost Časový rozsah

Více

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA

JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA JAN RYCHLÍK, HISTORIK ČESKO-SLOVENSKÉHO STÝKÁNÍ A POTÝKÁNÍ PERSONÁLNÍ BIBLIOGRAFIE JAKO KRONIKA ŽIVOTA A DÍLA Václava Horčáková Kolokvium slovenských, moravských a českých bibliografov Pezinok 5. - 7.

Více

BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR

BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR BADATELSKÝ ŘÁD ARCHIVU MZV ČR Badatelský řád archivu Ministerstva zahraničních věcí České Republiky se vydává na základě 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice METODIKA ODBORNÉ PŘÍPRAVY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ODBORNÝCH PRACÍ Vysoká škola

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Pozvánka na zajímavé akce Rychnov nad Kněžnou a okolí víkend 10. 8. 11. 8. 2013

Pozvánka na zajímavé akce Rychnov nad Kněžnou a okolí víkend 10. 8. 11. 8. 2013 Pozvánka na zajímavé akce Rychnov nad Kněžnou a okolí víkend 10. 8. 11. 8. 2013 14/23 12/25 SOBOTA NEDĚLE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Pátek a sobota 9. 8. 10. 8. 2013 od 19:00hod HOTEL HAVEL - Letní grilování

Více

Osobní bibliografie od roku 1965 1/

Osobní bibliografie od roku 1965 1/ Orlické hory a Podorlicko 17: 11 44 (2010) 2011 MGOH Rychnov n. Kn., ISSN 0475-0640 PhDr. Ladislav Hladký, CSc. Osobní bibliografie od roku 1965 1/ 1965 Příspěvek k dějinám soukenické výroby v Jihlavě

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Historická próza 19. století Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název : VY_32_INOVACE_12/11_Literatura 17. 19. století Téma: Historická próza 19. století Číslo projektu:

Více

Historie Městského muzea a galerie v Holešově

Historie Městského muzea a galerie v Holešově Historie Městského muzea a galerie v Holešově Podnětem pro soukromé sběratele a vlastivědné pracovníky v regionu bylo zejména konání Národopisné výstavy českoslovanské v Praze roku 1895 a jí předcházející

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM

PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM PŘÍLOHA B ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘEHLED PRÁVNICKÝCH OSOB A ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ZALOŽENÝCH NEBO ZŘÍZENÝCH KRAJEM (k 1. 3. 2015) 1 ODBOR ŠKOLSTVÍ Střední školy a vyšší odborné školy Česká lesnická akademie

Více

Aktivita A. Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích

Aktivita A. Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích Aktivita A Uskutečňování politiky přátelské k rodině a genderově příznivé politiky v podnicích Dotazníkové šetření rovných příležitostí ve firmách Realizace setkání se zaměstnavateli - akcí Kulatý stůl

Více

Silniční běh O pohár Sedloňova

Silniční běh O pohár Sedloňova Výsledková listina Silniční běh O pohár Sedloňova Ročník: 35. 1.10.2005 Kategorie A - Muži do 34 let 1. 3 Šmíd Michal 1971 Hvězda SKP Pardubice 00:31:49,04 2. 18 Pross David 1975 SKI Skuhrov nad Bělou

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 5 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 2. 2015 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Milena Krupičková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Redakční standard autorského příspěvku

Redakční standard autorského příspěvku Redakční standard autorského příspěvku Redakce přijímá výhradně příspěvky v elektronické podobě, zpracované v textovém editoru MS Word. Základními parametry příspěvku je písmo Times New Roman, velikost

Více

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ 00729/OH/15 VYŘIZUJE: HALDOVÁ DATUM: 13.5.2015 VÝZVA ODDĚLENÍ SPRÁVA CHKO ORLICKÉ HORY Dobrovského 332 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: +420 494 539 541 e-mail: orlhory@nature.cz http://www.nature.cz IDDS: kpddyvy Krajský pozemkový úřad pro Královehradecký

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Mgr. Třískalová Libuše

Mgr. Třískalová Libuše Základní škola Starý Kolín, příspěvková organizace Kolínská 90, Starý Kolín, okres Kolín Březen 2012 VY_32_INOVACE_Z9_13 ANOTACE Vzdělávací oblast Doporučený ročník Vypracoval Název aktivity Tematické

Více

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve

ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve ZLATÁ STEZKA 700 let vimperské větve (zpracováno podle knihy F. Kubů a P. Zavřela - Zlatá stezka, úsek Vimperk státní hranice) První písemnou zprávu o existenci samostatné vimperské větve Zlaté stezky

Více

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690

Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 Bibliografická citace norma ČSN ISO 690 norma uvádí prvky, které je třeba uvádět v bibliografických citacích publikovaných monografických a seriálových publikací, kapitol, článků atd. a patentových dokumentů

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013

Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Zpráva o činnosti mládeže v roce 2013 Právě uplynulý rok 2013 byl, co se činnosti hasičské mládeže týká nejbohatším rokem za poslední období. Činnost s mládeží si v tomto roce vyžádala velké množství energie,

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

OBSAH. Úvodem... 7 Odboj (nejen) na Strakonicku... 9. Pražské povstání...53. Západní armáda...59. Východní armáda...67

OBSAH. Úvodem... 7 Odboj (nejen) na Strakonicku... 9. Pražské povstání...53. Západní armáda...59. Východní armáda...67 OBSAH Úvodem... 7 Odboj (nejen) na Strakonicku... 9 Adolf Sýkora... Jiří Plánek... Josef Talián... František Ulrich... Ladislav (ošek... Josef Pravda... Jaroslav Šmitmajer... Pražské povstání...53 Jan

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Erbovní sešity 1968 1971

Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešity 1968 1971 Erbovní sešit č. 1, srpen 1968 Praha Žižkov, U Památníku 2. Redakční rada: Dr. František Beneš, Adolf F. J. Karlovský, Dr. Zdeněk Mareš, Josef Milde, Dr. Alois Přibyl, CSc., Dr.

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o.

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. 1917 1929 Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Časový rozsah pomůcky:

Více

Naše vlast - historické dědictví Metodický list

Naše vlast - historické dědictví Metodický list Naše vlast - historické dědictví Metodický list skupinová práce s interaktivní tabulí - události českých dějin, prezidenti Československa a ČR list ke kopírování - prezidenti ČR Obecné informace k řadě

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Základy struktury odborného textu

Základy struktury odborného textu Základy struktury odborného textu (schéma pro potřeby SPESEM, KEPA UHK) proč je její dodržování a znalost pro čtenáře důležitá? -v odborném textu jde o informace -čteme rychleji a "lépe" (tzv. racionální

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz

FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz FRANTIŠEK PARKAN http://kdddweb.pedf.cuni.cz Osobní údaje: PaedDr. František Parkan, nar. 15. 10. 1944, Praha. Zaměstnavatel: Pedagogická fakulta UK, 116 39 Praha 1. M. D. Rettigové 4. Studium: 1958-1962

Více