Spomyšl ve válce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spomyšl ve válce 1914-1918"

Transkript

1 Spomyšl ve válce Jaroslav Marsa V této letní době si připomínáme 100 let od vypuknutí války, která později dostala přízvisko První světová. Příčiny vypuknutí téhle války jsou dostatečně známé a popsané a v právě probíhajícím jubilejním roce si o nich ještě mnohé přečteme v tisku, přesto si však dovolím začít následující povídání stručnou rekapitulací událostí 1. Záminkou k zahájení do té doby nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva se stal sarajevský atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda, rakouského následníka trůnu, v červnu Německo, které mělo do té doby největší armádu na světě, závidělo Velké Británii její rozvinutý obchod i její kolonie. Začalo proto budovat vlastní válečné loďstvo. Ostatní země byly znepokojeny mj. plány císaře Viléma II. na získání dalších zámořských kolonií a jeho agresivní zahraniční politikou. Krátce před rokem 1914 soupeřila Velká Británie s Německem, kdo z nich postaví větší a lepší lodě pro své válečné loďstvo. Také mezi ostatními evropskými zeměmi rostlo soutěţení v oblasti obchodu, kolonií a vojenské síly. Evropské mocnosti hledaly východisko ve vytváření obranných aliancí. Hlavní alianci představoval Trojspolek - Německo, Itálie a Rakousko-Uhersko. V případě útoku na kteroukoliv z členských zemí by jí přišli její spojenci na pomoc. Trojspolek měl zastavit agresivní kroky Ruska na Balkáně. Další alianci, Trojdohodu, vytvořila Velká Británie s Francií a Ruskem. Nešlo přímo o vojenské uskupení, jeho členové však souhlasili se spoluprací v případě jakékoliv agrese ze strany Německa. I. Začátek války 1914 Srbský terorista Gavrilo Princip zastřelil 28. června 1914 v Sarajevu následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda a jeho manţelku Ţofii Chotkovou. Rakousko-Uhersko poţadovalo vyšetření okolností atentátu do jednoho měsíce. Kdyţ tento termín vypršel, vyhlásilo Rakousko-Uhersko 28. července Srbsku válku známou vyhláškou Mým národům. O den později začalo jeho podunajské loďstvo bombardovat Bělehrad. Tím de facto začala I. světová válka. V srpnu 1914 proběhla ve všech státech mobilizace armád. Ruský car Mikuláš I. zmobilizoval své jednotky, aby Srbsko před Rakouskem-Uherskem uchránil. Na druhé straně vyhlásilo Německo 1. srpna válku Rusku. V létě 1914 byly najednou otevřeny tři evropské fronty: západní, východní a jiţní (tzv. Balkánská). Na západní frontě: V září jsou Němci zastaveni v tzv. 1. bitvě na řece Marně (asi 100 km od Paříţe) následuje pozvolný přechod k tzv. zákopové válce; v listopadu se nepodařil německý pokus o průlom v bitvě u Ypres (ve Flandrech v Belgii). Východní fronta: Rusové se při postupu na západ zastavují u pevnosti Tannenberg; v říjnu 1914 R-U a Německo odráţejí ruskou ofenzívu v Haliči (jihovýchodní Polsko a západ Ukrajiny). Jiţní fronta: Listopad-Prosinec Rakousko-Uhersko ztroskotalo ve snaze o dobytí srbského Bělehradu (začátek zákopové války). Ostatní bojiště: Od počátku války se bojovalo na moři v Severním moři u ostrova Helgoland (SZ Německa) a ve Středozemním moři soubojem britských a německých lodí, které našly útočiště v tureckých vodách, coţ přivedlo Turecko do války s Trojdohodou na straně Centrálních mocností. Vstupem Turecka do války byly otevřeny další fronty: sinajská (Tur x VB) a kavkazská (Tur x Rus). V ponorkové válce probíhající mezi VB a Německem v Atlantiku potopily německé ponorky 3 britské křiţníky, následně začala námořní blokáda něm. přístavů britskými plavidly. Při bojích v Tichomoří byly britskými a australskými vojsky obsazeny tamní německé kolonie. V době války tvořily Velká Británie, Francie a Rusko spojeneckou alianci (Trojdohoda), Německo, Itálie (do r. 1915), Rakousko-Uhersko a jejich spojenci Trojspolek. Obě strany usilovaly o výrobu a vývoj co největšího mnoţství nových zbraní, mj. také jedovatého bojového plynu. Domnívaly se, ţe jejich pouţití válku zkrátí. Válka však trvala čtyři roky a byla do té doby nejkrvavějším konfliktem v dějinách lidstva. Podle odhadů představovaly přímé náklady na válku 40 miliard liber a počet zabitých a zraněných muţů dosáhl asi 30 miliónů. II. Válečné události Na všech bojištích probíhala zákopová válka se střídavými úspěchy obou stran. Do války vstoupila v dubnu 1915 Itálie na straně Trojdohody. 1 V kapitolách I až IV (na stranách I a II) jsou použity výňatky z textů uveřejněných na internetu. Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 I Spomyšl ve válce

2 Západní fronta: Během r přebírá aktivitu Trojdohoda (bitva na řece Sommě v červenci 1915), Němci předtím poprvé pouţili bojové chemické plyny - duben 1915 ve 2. bitvě u Ypres. Ale oboustranné neúspěchy přivedly bojující strany na počátku r do bitvy o pevnost Verdun, která trvala od února do prosince Tato bitva byla soubojem cti, postaveným na snaze dohnat protivníka k nasazení všech vojáků a bojových prostředků a přivést jej k totálnímu vykrvácení, aby přistoupil na jednání o příměří či přímo kapituloval. Východní fronta: Zde zaznamenávají Němci první úspěchy a podaří se jim prolomit frontu (bitva u Gorlice v květnu 1915). Rusko odpovědělo aţ následujícího roku tzv. Brusilovovou ofenzívou v létě 1916, která vrátila něm. a r.-u. armády o cca 150 km na západ a přinesla také jisté ulehčení západní frontě. Tím se ovšem definitivně Rusové vyčerpali a byli donuceni uvaţovat o příměří. Jiţní fronta: Trojdohoda podpořila tamní boje vyloděním na Gallipoli (SZ pobřeţí poloostrova Malá Asie) v dubnu 1915, ale bez většího úspěchu. R vstupuje do války Rumunsko na straně Trojdohody, ale jejich válečné akce naprosto ztroskotávají. Ostatní bojiště: V rámci tzv. neomezené ponorkové války Němci potopili 12. května 1915 civilní americký parník Lusitania (1200 obětí) - USA, které stály do této doby stranou válečného dění, začaly podporovat finančně a materiálně (zbraně, střelivo, proviant) státy Trojdohody. V létě 1916 potvrdila VB svou námořní převahu poráţkou něm. lodí u pobřeţí Dánska (tzv. bitva u Skagerraku). III. Válečné události v letech Na většině bojišť pokračovala zákopová válka, situaci ale výrazně proměnily dvě události v dubnu 1917 vstupují do války USA a v březnu 1918 končí svou účast ve válce Rusko. Západní fronta: Stagnaci bitevních aktivit způsobenou totálním hospodářským vyčerpáním všech zemí narušil vstup USA do války 2.dubna 1917 na straně Trojdohody. Jen s obtíţemi se ale dařilo překonávat demoralizaci francouzských a britských vojsk, v nichţ vypukly v r řetězové vzpoury. Dohodové armády tak uskutečnily pouze tzv. Nivellovu ofenzivu v dubnu 1917 a na podzim téhoţ roku Britové nasadili poprvé do boje tanky (v bitvě u Cambrai na fr.-belgické hranici). Poté, co v březnu 1918 skončily boje na východní frontě, provedli Němci tzv. Ludendorffovu ofenzívu, při níţ pronikli za celou válku nejhlouběji na francouzské území. Francouzi spolu s Brity a Američany stačili ještě do léta odpovědět protiútokem, který vyvrcholil v červenci a srpnu 1918 tzv. 2.bitvou na Marně, kde byli Němci poraţeni. Na italské frontě (která procházela Pádskou níţinou a Benátskem) se výrazných úspěchů dočkala německá vojska aţ v r. 1917, následujícího roku se boje přenesly do Alp (bojovalo se ve výšce nad 2000 m.n.m.), v červnu 1918 byla r.-u. vojska poraţena v bitvě na řece Piavě. Východní fronta: Na tamní situaci se podepsala jednak totální vyčerpanost ruské armády, a pak hlavně domácí politické události v Rusku v únoru 1917 padla vláda cara Mikuláše II., v říjnu provedli bolševici v Petrohradě socialistický převrat (s předchozí podporou centrálních mocností, které dopravily do Ruska z neutrálního Švýcarska bolševického vůdce Lenina) a začali jednat o míru s Německem, který byl podepsán 18.března 1918 v Brestu Litevském. Ostatní bojiště: Na jiţní frontě a na frontách blízkého východu přešla Trojdohoda po vstupu USA do ofenzívy, ale boje zde trvaly většinou aţ do podzimu IV. Závěr války a její bilance Nepříznivá situace na bojištích spolu se zhroucením hospodářství přivedly Německo a R.-U. k jednání o příměří v říjnu R.-U. přitom vyuţilo nabídky amerického prezidenta Wilsona, kterou učinil jiţ v lednu 1918 předloţením tzv. 14-ti bodového programu poválečného uspořádání světových poměrů. Na německé straně doporučili císaři Vilémovi II. jednání o míru jeho generálové Ludendorff a von Hindenburg. Císař váhal aţ do okamţiku vypuknutí revoluce v Německu, která smetla císařství. Německá generalita podepsala mír 11.listopadu 1918 ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouzského maršála Foche v Compiégne. Bilance: 10 miliónů mrtvých v boji, 7 miliónů zemřelo na následky válečných útrap (hlad, nemoci). Dodnes přesně nevyčíslené materiální škody. Zničená země (oblast severní Francie, Beneluxu, Německa, severní Itálie, Balkánu, Polska). Morální a humanitární šok, válka je chápána jako konec tzv. belle epoque (tj. krásných časů 19.století); v literatuře (př. Remarque) se objevuje pojem tzv. ztracené generace, tj. lidí, kteří prošli 1. sv. válkou a měli problémy s návratem do normálního ţivota (byli dokonce ostatní společností odmítáni). Poválečným uspořádáním poměrů v Evropě a ve světě se zabývala Paříţská mírová konference, která probíhala na několika místech ve Francii v letech V jejím průběhu byly podepsány mírové smlouvy mezi tzv. spojenci (státy Trojdohody + další) a všemi poraţenými státy (Něm., Rakouskem, Maďarskem a Tureckem). Výsledkem jednání byl tzv. Versailleský mírový systém v této podobě vytrvala Evropa aţ do poloviny 30tých let. Jak tedy válka působila na lidi, na obce, na činnost obecních správ? 2 Byl konec července 1914, očekával se výsledek ultimáta podaného Srbsku po zavraţdění následníka trůnu. Jiţ 26.července se lidé seznamovali s vylepeným císařským patentem (na ţlutém podkladě černý tisk), který oznamoval částečnou mobilizaci a volal občany do zbraně. Patent (vyhlášku) téţ četl obecní stráţník s bubnem. Při ní byli odváděni 2 V těchto odstavcích jsou použita fakta z článku Politické události autora Drahomíra Brzobohatého, dlouholetého správce muzea ve Slavičíně a kronikáře obce tamtéž v letech Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 II Spomyšl ve válce

3 muţi do 35 let, nádraţí byla jiţ druhý den plná do války odjíţdějících záloţníků a loučících se plačících ţen. Dne 28.července byl po obcích vylepován známý manifest Mým národům. Tím začala válka, která si vyţádala tolik obětí! V druhé odvodní vlně došlo na zvláštní povolávací lístky a nakonec odešli na vojnu domobranci do 42 let. Postupně s pokračující válkou následovaly další odvody stále starších ročníků. Malé vsi pociťovaly odliv mladých muţů v nejproduktivnějším věku nejvíce, v obcích zůstávali starší muţi, ţeny, mládeţ a děti. V obcích se objevili uprchlíci, pak i váleční zajatci. S prodluţující se válkou se rapidně zhoršovaly ţivotní podmínky vesnického (a nejen jeho) obyvatelstva. Rakouská armáda potřebovala zásobovat potravinami vojáky, potřebovala nejen seno a obilí pro koně, ale i stále nová děla a další zbraně, později se začal projevovat i nedostatek kůţe. Proto byly pravidelně zjišťovány stavy domácích zvířat, obilí, brambor apod. Nedostatek potravin způsobil, ţe musel být zaveden přídělový lístkový systém na tuky, pečivo, cukr, mouku, také na sůl, petrolej, kávu, mýdlo. Nesmíme zapomínat, ţe vesnické obyvatelstvo muselo odvádět potraviny nejen pro armádu, ale i pro města. Hrozil vznik černého trhu drahých potravin, a někde nejen hrozil! V průběhu čtyřleté války bylo vypsáno celkem osm válečných půjček. Celé období válečných let bylo vlastně dlouhou a zdálo se, ţe nekončící řadou utrpení, nářků, neštěstí, zoufalství a hrozné bídy, nevyjímaje ani četné rodinné tragédie Práce ve ţních pokračovaly špatně - pro nedostatek pracovních sil. Zdraţovaly se potraviny, některých byl nedostatek, protoţe lidé si dělali zásoby. Pošta mezi vojíny a domovem byla cenzurována, pravda se psát nesměla. V obcích byly pořizovány soupisy neobdělané půdy, byl vydán zákaz prodeje brambor. Byl zaveden tak zv. letní čas, (říkalo se, ţe kvůli šetření petrolejem, ale lidé letní čas nedodrţovali). Lidé nechtěli platit kovovými penězi, jen papírovými (chtěli se jich zbavit, neměli k nim důvěru) Intenzivně se projevoval nedostatek jídla, jehoţ cena stále stoupala. Konaly se opětné odvody starších ročníků - na frontách jiţ byli vojáci od 18 do 50 let. Byly zavedeny lístky na příděl potravin, tzv. chlebenky (poukázky na zakoupení chleba - buď týdně 1400g mouky nebo 1960g chleba na osobu, ne však pro zemědělce - samozásobitele), dále lístky na maso, petrolej a tzv. šatenky. Přídělové lístky s větší hmotností potravin byly určeny pro těţce pracující občany. Zásobovací komise v obcích řídily prodej mouky pro nejpotřebnější rodiny. Pekařům bylo zakázáno péct drobné pečivo (housky) a na mletí obilí ve mlýnech muselo být povolení - aţ po splnění povinných dodávek obilí. Z toho vznikaly tajné zabíjačky prasat a mletí obilí na černo. I šrotovat obilí pro dobytek a pro drůbeţ bylo zakázáno. Byl zákaz prodeje smetany a jogurtů, zákaz pouţívání mléka ke krmení prasat a telat. Bylo zakázáno zpívání národních písní. Na svatodušní svátky byly v mnohých obcích konány sbírky pro invalidy, kteří se vrátili z fronty. Byly pořádány vlastenecké sbírky kovů, téţ byl v obcích sbírán ostnatý drát (na frontové zátarasy). Vojáci - zemědělci dostávali na jaře dovolenou, aby mohli zasít obilí, obecní úřady jejich činnost na dovolené kontrolovaly. Po vypovězení války Itálii se v některých obcích začali objevovat italští zajatci. O prohraných bitvách se nesmělo hovořit, bylo nutné si dávat velký pozor na udavače. Za informace o uprchlých válečných zajatcích byla vypsána odměna K. Byla zavedena cenzura dopisů do zahraničí a ze zahraničí Organizovaly se dobrovolné sbírky obilí a brambor pro erár. Byl činěn nátlak na úpis válečných půjček. V mnoha obcích došlo na rekvizici prvních zvonů, na mnoha místech si pro zvony přijeli vojenské oddíly, protoţe obce a církev se jich nechtěli vzdát. Leckde musely být velké zvony na místě (ve věţích) kladivy rozbity, aby je bylo moţné snést nebo shodit z věţí. Muţi od 50 do 55 let byli odváděni na šestitýdenní sluţbu do pracovních oddílů do zázemí, do vojenské sluţby byli rovněţ povoláni starostové a radní, kteří dosud na vojnu jít nemuseli. Pro leté mladíky byla konána povinná vojenská cvičení. Pro vojenské účely byli odváděni i koně. Byly zavedeny další přídělové lístky na tuky, cukr a kávu. Maso se prodávalo jen v určité dny, byly zavedeny bezmasé dny (pondělí, středa, pátek), v ty se nesmělo jíst maso pod pokutou 50 K, později byla zvýšena na 5000 K nebo 6 měsíců vězení. Těm řezníkům, kteří prodávali maso v zapovězený den, četníci při kontrolách zabavili ţivnostenský list. Příděl tuku na osobu na týden byl 126g. Byl vydán zákaz pouţívání mléka na výrobu zmrzliny, čokolády a bonbonů, rovněţ ke krmení dobytka. Byl vydán zákaz prodeje hovězího dobytka, po soupisu všeho dobytka v obci byl prováděn nucený odvod dobytka pro účely armády za úřední ceny. Byl nedostatek kůţe, dala se koupit jen draho na černém trhu. Platil zákaz svítit svíčkami na hrobech, doma se hodně svítilo loučemi jako za starých časů a jako důsledek nedostatku petroleje. Vlakem směl cestovat jen ten, kdo měl potvrzení, ţe má nutnou cestu. Omezení se dotkla i piva: denně mohla osoba vypít jen jednu sklenici (1 litr) a hospody mohly být otevřeny jen tři hodiny denně. Za nedodrţení tohoto nařízení byla pokuta 5000 K nebo šest měsíců vězení. Tuhá zima a nedostatek uhlí a dříví způsobil přídělový systém paliva. V mnoha obcích pracovali ruští zajatci to platilo i v následujících letech války - jako náhrada za muţe na frontě Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 III Spomyšl ve válce

4 Následkem místního sucha byla na mnoha místech ve státě neúroda a z toho plynoucí drahota. Mouka se leckde platila aţ 14 K/kg. Přísné rekvizice obilních zásob, hlad a bídu ještě zvětšovaly. Lidé své zásoby obilí schovávali, ale kdyţ byli komisí vypátráni, obilí jim bylo zabaveno. Na sklonku roku se větší měrou začaly vyskytovat dezerce z vojny. Koncem roku nabyla drahota obrovských rozměrů. Ceny se jistě kraj od kraje lišily, ale např. oděv stál 1600 K, košile K, středně velké prase od 500 K, máslo K /kg, mléko 1,00-1,40 K /litr, vepřové maso 40 K/kg, vejce 1,10 K/kus. Hovězí maso vydávané na poukazy bylo k dispozici jednou za 14 dní (i déle) u řezníků. Občanstvo stálo dlouhé hodiny ve frontách na maso a obecní zřízenec udrţoval mezi hladovými pořádek. K tomu dluţno podotknout, ţe denní mzda dělníka byla v té době ca 7 10 K. Bída lidí byla neuvěřitelná! Na frontu byli odváděni i 17letí mladíci. Příděl mouky na lístky byl jenom 600g týdně na osobu, mléka 1/8 litru denně na osobu. V mnoha větších obcích stále pracoval aprovizační výbor pro rozdělování potravin chudým. Petrolej byl na příděl: domkáři ¼ litru a sedláci ½ litru měsíčně. Chudí lidé měli povoleno zásobit se bramborami u rolníků, samozásobitelů. Četníci prováděli rekvizice za pomocí občanů z jiných vesnic, to znamená, ţe násilně vymáhali dodávky obilí, brambor a sena. Někde provádělo rekvizice dokonce vojsko. Z kostelů byly odebrány další zvony jako zdroj barevných kovů pro zbrojní průmysl. Ubytovaní italští a polští uprchlíci většinou dostávali přídělem brambory a mouku, mohli si přivydělávat prací v zemědělství. Kaţdá zdravá ruka byla tehdy dobrá. Hlad měli nejen civilní obyvatelé, ale i vojáci na frontách, řádil tam i tyfus a úplavice. Tyto nemoci byly mnohdy zavlečeny i do zázemí, další příčinou úmrtí civilistů byla i podvýţiva a nekvalitní potraviny. Nemocní lidé však z neznalosti potřeby izolace často svoji nemoc tajili. Potraviny se jiţ mnohde nedaly koupit za peníze, ale za kůţi, za látky, ba dokonce za zlato a šperky. Někteří vojáci dostávali i krátkodobou dovolenou na sezonní polní práce nebo za dlouhou sluţbu na frontě, někteří z nich se zpět však nevraceli a schovávali se doma nebo na různých místech. Vojenská stráţ a četníci je hledali. Za kaţdého chyceného dostali 30 K a vyznamenání, chycení dezertéři byli pak posíláni zpět na frontu Zuří hlad, zásobování selhalo úplně. Není šatstvo, mouka, cukr, mýdlo, svítivo, to vše je na lístky a ve zcela nedostatečném mnoţství. Na ţádost o výpomoc při polních pracích dostávají obce ruské nebo italské zajatce. Při dalších rekvizicích se opět zabavují zásoby, lidé jsou nuceni k úpisu posledního haléře na válečné půjčky. K válečným útrapám přistoupila i neúroda, dobytek měl hlad a hynul, časté byly nucené poráţky. Školní docházka byla všelijaká, někde vůbec neexistovala, protoţe učitelé buď byli v armádě, nebo museli po obcích pomáhat sepisováním zásob, dělat kontroly a pod. Na jaře z front utíkali desertéři a ukrývali se, vojáci z dovolené se jiţ nechtěli vracet na frontu. Za kaţdého chyceného desertéra byla vypsána odměna 700 K. 28. října byl proveden v našich zemích státní převrat, vznikla Československá republika. Jak se dotkla válka naší Spomyšle? Určitě podobně, jako ostatních malých obcí zaměřených především na zemědělskou produkci. Pamětníci jiţ neţijí, jejich vzpomínky na válku byly předávány ústně a zůstala z nich sdělení mlhavá, poškozená časem, z mnoha důvodů někdy vykládaná a interpretovaná trochu jinak, neţ se skutečně stala, leckdy si protiřečící, a tak si jen z několika málo písemně dochovaných náznaků o probíhajících událostech můţeme domýšlet, jak tomu ve Spomyšli za válečných let doopravdy bylo. V dokladech lze vysledovat, o jak hektickou dobu se hlavně v prvních dnech a týdnech, ale i v dalších měsících a letech po vyhlášení mobilizace jednalo, jakým obrovským mnoţstvím vyhlášek, nařízení, příkazů a pokynů byly obce a jejich funkcionáři zavaleni a museli se jimi prokousávat, coţ se v neposlední řadě týkalo i prostých občanů, lze vysledovat i mnoho zajímavých údajů, např. způsob, jakým byla v obci distribuována mouka, cukr a další základní potraviny, jak byly nadřízenými orgány vymáhány po obcích finanční půjčky a potraviny pro válečnou mašinerii, jak se obec musela vypořádat s rekvizicemi, které přišly jiţ v listopadu roku Zvláštní kapitolou jistě byl zatím nepoznaný fenomén, kterým se nepochybně stal příliv válečných uprchlíků, protoţe první z nich se v obci objevili uţ v listopadu Také váleční zajatci se v obci objevili. Ne zanedbatelné mnoţství záznamů se týkalo i polních pychů 3, ale ke cti ţalobců nutno podotknout, ţe ve velké většině pych prominuli a stíţnost stáhli. Z jediné zprávičky se dozvíme, kdy byl zrekvírován 4 náš obecní zvon pro válečné účely, kolik za něj obec obdrţela, ale jiţ nikdy se nedozvíme, kde a jak zvon skončil! To se lze jen domnívat! Naopak, z písemných dokladů nelze vyčíst, jak na ţivot v obci a na ţivot jednotlivých rodin působila nepřítomnost mladých, silných muţských rukou, jak se projevovala bída a hlad starců, ţen a dětí.. Zkuste se nyní začíst do sledu událostí, které postihly naši Spomyšl. Jedná se o poměrně suché, mnohdy nezáţivné čtení, ale myslím, ţe kaţdý čtenář si sám najde to, co ho zajímá a některý se moţná dokáţe, i s odstupem jednoho století, vţít do hrozivé situace svých předků, která se s postupujícím válečným časem neustále zhoršovala. A přitom je 3 4 pych (ničení, poškozování nebo odcizování užitkových rostlin v lese nebo na poli) rekvizice - zabírání, zabrání něčeho z úřední moci, vymáhání něčeho v době naléhavé potřeby (zvl. za mobilizace, války apod.) Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 IV Spomyšl ve válce

5 třeba brát v úvahu, ţe jediným spojením se světem a jeho událostmi byl tisk, jistě přísně cenzurovaný, jednostranně ovlivňovaný státem a tím pádem neobjektivní. Tisk však nebyl mezi obyvatelstvem vesnic příliš rozšířený První lidé, kteří na své kůţi pocítili blíţící se válku, byli muţi, kteří dostali povolávací rozkaz k nástupu k vojenským útvarům. Úplně prvním z nich byl František Macák, který tzv. svolávací (zavolací) lístek obdrţel jiţ 14.července z OH 5 v Rci 6, tedy plné 2 týdny před oficiálním vyhlášením války. Druhým povolancem byl Václav Viktorin, kterého erár prostřednictvím OH v Rci povolal 25.července, také ještě před vyhlášením války. Ten však byl členem vojenské hudby jiţ dlouho předtím, coţ dokládá přiloţená fotografie. Na snímku z roku 1907 se zachovaly portréty všech hudebníků vojenské hudby regimentu č. 42 z Hradce Králové kapelníka Roberta Manzera a spolu s nimi pro nás důleţitý portrét spomyšelského občana Václava Viktorina. V den, kdy byla Srbsku vyhlášena válka a s ní i mobilizace, tedy 28.července, došla do obce instrukce k odvodu koní a tiskopisy týkající se potřebných příslušníků k činné službě povolaných 7. Tento den dostali svolávací lístky od OH v Kralupech Karel Florián a Antonín Krejza. Obec oznámila, ţe oba dva jiţ den předtím o 9.hodině ranní nastoupili neaktivní sluţbu. 29.července zaslalo OH v Rci vyhlášku upozorňující obchodníky se zboţím na 52 ţivnostenského řádu. Všem obchodníkům v obci byla vyhláška na vědomí dána. První srpnový den poţádal OH v Rci o doručení svolávacích lístků Ant. Řádovi, Janu Vorlovi, Václavu Švecovi a Ant. Šourkovi. Obec odpověděla, ţe Řádovi a Vorlovi byly lístky doručeny, Švec a Šourek již jsou na vojně. Týţ den došla do obce vyhláška týkající se zřízení polních poštovních úřadů a vyhláška oznamující, ţe v případě války budou docházet seznamy mrtvých a raněných. Vyhláška OH v Rci týkající se vyţivovacího příspěvku, vyhláška o zrušení nedělního klidu a vyhláška OV 8 v Rci týkající se ochrany rodin muţských členů povolaných k všeobecné mobilizaci všechny byly vyvěšeny 4.srpna. Na základě té první bylo jiţ 3srpna z obce na OH v Rci odesláno 6 přihlášek o vyţivovací příspěvek. Dne 7.srpna byla v obci vyvěšena vyhláška oznamující, ţe poštovní polní úřady zahájily dne činnost. Následující den vedení obce odepsalo na dopis z OV v Rci a sdělilo, ţe v obci nejsou zásoby hmot potřebných ke stavbě vojenských baráků. 9.srpna odešly z obce na OH v Rci další přihlášky o vyţivovací příspěvek pro rodiny Fr. Macka, Jana Vorla a Václ. Husáka. Týţ den přišly do obce z OH v Rci vyhlášky o doplnění c.k. četnictva vojenskými poddůstojníky a o zákazu pořádání tanečních i jiných zábav a dodrţování policejní hodiny. OH také oznámilo, ţe zdejší zemí projíţdí automobily, v nichţ sedí cestující, kteří konají sluţby nepřátelské státu OH Okresní hejtmanství Rce, Rci Roudnice, Roudnici položeným písmem jsou uvedeny přesné opisy z dokladů OV Okresní výbor Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 V Spomyšl ve válce

6 10.srpna zaslalo OH v Rci do obce platební arch na vyţivovací příspěvek pro Václava Švece a Ant. Tyleho. Archy byly doručeny manţelkám. Tentýţ arch byl 13.srpna předán manţelce Karla Floriána, dne 15.srpna Emilii Řádové. 12.srpna obdrţel zavolací lístek Josef Zeman. Dne 18.srpna poţádalo OH v Rci o doručení předvolání k odvodu Jaroslavu Štolcovi před odvodní komisi do Terezína. 14.srpna přišlo do obce z OH v Rci nařízení o zabezpečení prací ve ţních a k obdělání polí a také vyhláška o ustanovení policejní hodiny pokud se týče zavírání výčepu pálenými nápoji. Obec dala vyhlášku všem výčepníkům na vědomí. 15.srpna zaslal OV Rci přípis ohledně ţňové komise. Obec dne 24.srpna odpověděla, ţe komise pro ţně je tříčlenná: Pém Fr., Štolc K. čp. 23 a Štolc K. čp. 21. Josef Procházka v Praze potvrdil naší obci objednávku 3 vagonů uhlí a sdělil, ţe jest nutné platit hotově. 16.srpna, na dotaz naší obce, sdělil Sklad soli v Praze, ţe sůl dodává jen proti placení předem. Obec objednala 12 sudů a potřebný obnos 293,04 K zaslala předem poštovní poukázkou. 31.srpna obec dodávku soli urgovala u c.k. státních drah v Praze. Ozvala se také Nolly Floriánová, bydlištěm ve Zwickau v Sasku, Luisenstrasse 1, a poţádala o formulář k podání ţádosti o podporu následkem nastoupení vojenské sluţby jejího muţe Josefa Floriána. K ţádosti přiloţila manţelův domovský list 9 se ţádostí o jeho navrácení. Obec ţádost postoupila na OH do Rce. 18.srpna oznámila obec na Vyţivovací okresní komisi, ţe vojínu Fr. Macákovi se dne narodila dcera a poţádala, aby k tomuto byl vzat při vyměřování podpory zřetel. Téhoţ dne OH v Rci zaslalo do obce k posouzení opověď 10 ţivnosti Františkem Majznerem. Z obce byla zaslána kladná zpráva o jeho způsobilosti. Vedení obce se 23.srpna rozhodlo a rukou Ferd. Klindery zaznamenalo, jak budou realizována zdravotní opatření proti rozšíření nakaţlivých nemocí po dobu války. Na základě oběţníku okresního výboru bylo usneseno, ţe 1. Jako místo pro přechovávání z onemocnění podezřelých a nemocných osob jsou určeny 2 místnosti v čp. 17 nabídnuté p. Ferd. Klinderou, 2. povozy k dopravě onemocnělých budou zaopatřovány případ od případu, 3. obec koupí ještě 1 postel, 3 slamníky a 3 přikrývky, 2 q chlorového vápna, 4. k ošetření nemocných ustanovuje se obecní stráţník a mimo to bude vyzváno občanstvo, aby se pro tento účel dobrovolně přihlásilo. Byla zvolena komise pro dodrţování pořádku a zdravotnických opatření: Karel Štolc (čp. 23), Karel Štolc (čp. 21) a Frant. Šafařík. Byla zřízena komise pro ţně a pro obdělávání polí po dobu války: K. Štolc (čp. 23) a K. Štolc (čp. 21). Dne 4.září se má na ţádost c.k. vojen.velitelství v Litoměřicích v neděli ze Spomyšle vypravit jeden dvouspřeţný povoz. Další zápis vypovídá, ţe se tak stalo, a jeden povoz byl dodán na tržiště v Rci. 13.září došel do obce dopis, v němţ OH v Rci hledalo pekaře, práce schopné, vojensky nevycvičené. Odpověď je, ţe ve zdejší obci nejsou. 16.září zaslalo OH v Rci úřední list Náhrada za odvedené koně, vyhlášku vojenské intendace Odměny za mletí obilí a poţaduje poslat seznam obyvatel Spomyšle, u kterých je obava, ţe by následkem nezaměstnanosti upadli v bídu. Dne 18.září byla z obce na okresní vyţivovací komisi do Rce zaslána přihláška na výţivu Tošnera Fr., Ryndy Václ., Janouškovce Jana a Svobody Václava; dne 6.října byla zaslána tatáţ přihláška na výţivu Rudolfa Krále, jemuţ byl příspěvek následně zamítnut. V září se začala obec připravovat na moţný přísun raněných, uprchlíků nebo nemocných. Dne 19.září dostal p. Cibulka a spol. za úpravu isolačních místností v čp. 17 7,30 K a pan pospíšil z Vraňan za truhlářskou práci v tomtéţ domku 16,40 K. 19.září poţádalo OH v Rci o sepsání počtu koní s evidenčním lístkem, počet všech koní v obci vůbec a počet volů. Zpráva z obce byla podána. Současně zaslalo OH vyhlášku o svolání domobranců ročníků 1892, 1993 a Dne 23.září došla do obce vyhláška se seznamem domobranců ročníků , kteří se mají dostavit k prohlídce. Současně OH poţaduje podat zprávu o moţnostech ubytování civilních osob v obci. Zpráva o tom podána. 23.října přišel z OH v Rci do obce dopis ohledně rekvisice pšenice, ovsa, žita a ječmene pro vojenské účely (obec zjistila stav zásob jejich seznam zaslala do Rce). 24.října došel do obce z OH v Rci dopis s vyhláškou Opatření saní pro armádu v poli. V průběhu listopadu byly odeslány z obce přihlášky na výţivu Frant. Macáka, Josefa Hoška a Ant. Šimrala. Počátkem listopadu obec proplatila starostovi 4 K jako cestné do Roudnice na jednání o dodávce obilí pro vojenské účely. Vzhledem k moţnému a pravděpodobnému zvyšování cen došlo do obce 5.listopadu z OH v Rci opatření Nejvyšší sazby pro drobný prodej předmětů, jež patří mezi nejnutnější potřeby denní spotřeby. O týden později odesílá obec svůj návrh na nejvyšší sazby, jeţ navrhuje zavést. 9.listopadu se vedení obce ve sloţení Pém, Štolc (čp.23), Šafařík Fr., Viktorin Fr., Srba Č., Šrytr Jan, Kulhavý Fr., Rybák Ant. a Heller Josef sešlo na schůzi nad připravovanou první fyzickou rekvizicí obilí pro vojenské účely, protoţe 9 10 Viz Zákon domovský č. 105/1863 ř. z., novelizovaný zákonem č. 222/1896 ř. z., související zákon č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva. Opověď ohlášení živnosti příslušnému úřadu Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 VI Spomyšl ve válce

7 Výnosem c.k.okr.hejtmanství v Roudnici č /14 bylo obci Spomyšl uloţeno dodat obilí a současně byly stanoveny ceny za toto dodávané obilí. Poněvadž ceny určené ministerstvem neodpovídají cenám trhovým a při opatření rekvírovaného obilí vznikne značný rozdíl mezi cenou, kterou obec od státu obdrží a mezi cenou, kterou skutečně zaplatí, když sama obilí opatří, usneseno jednohlasně: 1. Rekvírované obilí v obci Spomyšl dodá obec Spomyšl sama. 2. Na účet obce Spomyšl dodá obilí hospodářské družstvo v Libochovicích, jehož nabídka se tímto přijímá. 3. Rozdíl v ceně dodaného obilí, který povstane rozdílem cen placených státem a účtovaných družstvu v Libochovicích, bude uhražen obecní přirážkou, kterou ponesou všichni poplatníci obce Spomyšle zabývající se zemědělstvím ke všem jimi platícími daněmi a oni poplatníci, kteří v obci Spomyšli pozemkovou daň platí, ale zde nebydlejí. 4. Na uhražení výše uvedeného schodku (rozdílu cenového) učiní se výpůjčka směnečná u Rolnické záložny v Roudnici a tato výpůjčka uhradí se výše uvedenou přirážkou v roce listopadu se Libochovické druţstvo dopisem ze dne zavázalo rekvírované obilí dodat, ale klade si podmínku placení v hotovosti (ve Spomyšli odsouhlaseno). Týţ den se na schůzi vedení obce za přítomnosti starosty Fr. Péma, radního K. Štolce (23), K. Štolce (21), Šafaříka Fr., výborů Šrytra Jana, Kulhavého Fr., Rybáka Ant., Hellera Josef, Turka V. (čp.4) a Titěry Josefa dohodlo na zesílení nočních hlídek. Přijalo návrh starosty Péma, aby v prosinci 1914, v lednu, únoru a březnu 1915 vykonávali hlídky majitelé domů střídavě a bezplatně vysláním vždy ze dvou čísel domovních po jednom strážci, kteří by s obecním strážníkem noční hlídku každodenně od 10 hod. večer do 3 hod. ráno vykonávali. - Obecní představenstvo dále navrhlo a jednohlasně schválilo zakoupit pro obecního strážníka revolver a svítilnu. Dne představenstvo poţádalo OH v Rci, aby oprávnilo obecního strážníka jako nočního hlídače k nošení 6tiranného revolveru ke své osobní bezpečnosti. Koncem měsíce listopadu a zčásti aţ v polovině prosince obec zaplatila účet p. Havránka z Rce za revolver (15,20 K), tašku (2,30 K) a 25 nábojů (0,90 K). 25.listopadu poţádalo OH v Rci o zahájení sbírky ve prospěch válečných účelů. 26.listopadu oznamuje obec na OH do Rce, ţe v obci jsou dva Poláci, kteří navštěvovali střední školu. 27.listopadu dostal Josef Titěra povolení bezplatného uţívání ledu z obecního rybníka za určité podmínky, která mu byla sdělena. 2.prosince zaslalo OH v Rci vyhlášky týkající se předpisu ustanovení úřední noční hodiny v hostinské místnosti do 11 hodin večer. Hostinským byla vyhláška po 1 exempláři doručena, jedna vyhláška způsobem obvyklým vyvěšena. 5.prosince poţádalo OH v Rci o zaslání seznamu všech řemenářů, sedlářů, brašnářů a jirchám, jak mistrů, tak i pomocníků. Obcí byla podána zpráva, ţe uvedená řemesla v obci nejsou. 13.prosince byla schůze obecního výboru zahájena konstatováním, ţe za nepřítomné pp. Rudolfa Krále a Františka Viktorina nastupují náhradníci pp. Josef Heller a Čeněk Tošner, za p. Fr. Šafaříka p. Čeněk Srba. Zápis psal Ferd. Klindera, přítomno 11 členů obecního výboru). Na návrh starosty Péma doplněno usnesení z minulé schůze o hlídce: ten, kdo by naň připadnuvší hlídku nevykonal, bude na základě 35 ob. zř. pokutován až do výše 20 K. Jednomyslně přijato. Současně byla projednávána žádost p. Ant. Malíka a spol. za bezplatné ožívání ledu z rybníka. Po zevrubné debatě bylo jednomyslně usneseno přenechati domácím živnostníkům potřebný led bezplatně, ale s tou podmínkou, že musejí naložený led ihned zaplatit za stávající cenu, jakmile led prodali nebo darovali živnostníku nebo jiné osobě z jiné obce. 20.prosince došel do obce z OH v Rci další přípis o rekvizici obilí. Obec na poţadavek reaguje dopisem na Hospodářské druţstvo do Libochovic, aby další dodávku obilí za nás dodalo. Současně obec druţstvo poţádala o sdělení, zdali setrvává na vyrovnání účtu za dodávku obilí za listopad anebo posečká se zaplacením proti 6% úroku z prodlení. Na Štědrý den odpověděla obec na dotaz Okresní válečné úřadovny, ţe v obci Spomyšl není žádných sirotků po padlých ve válce. Na Silvestra urguje OH v Rci u obce dodávku ječmene; obec odpověděla, ţe nedostávající se ječmen 10,5q dodati nelze ledna potvrdila Rolnická záloţna Podřipská v Rci zdejší obci zápůjčku 710,82 K na rekvisici obilí za listopad Obec částku ihned zaslala Hospod.druţstvu v Libochovicích. (Náhradou za zrekvírované obilí obdrţela 17.ledna obec od OH v Rci částku 509,62 K). 10.ledna na dopis z OH v Rci o zajištění dodávky ovsa obec odpověděla a soupis ovsa odeslala také soupis řemeslníků pro továrny pro dělostřelecké nářadí tak, ţe v obci žádné dělníky shora uvedené kategorie nemáme. 23.ledna zaslalo OH v Rci do obce přípis ohledně zaopatření pozůstalých po padlých a zemřelých ve válce, coţ bylo způsobem v obci obvyklým uveřejněno.- Obec také obdrţela pokyn o rekvisici obilí dle zákona o válečných plněních. 24.ledna sdělil OV v Rci, ţe bude v Terezíně odbývána draţba na vybrakované koně u velitelství polního dělostřeleckého pluku č ledna došel do obce oběţník z OV v Rci datovaný ohledně upomínky na 5 ½ % válečnou půjčku. Obec odpověděla, ţe půjčku neupsala. Starostovi obce byly vyplaceny 4 K na cestu do Rce ohledně dodatečné rekvisice obilí. Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 VII Spomyšl ve válce

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05

Vážení spoluobčané! Psáno v polovině července 2007. Měj důvěru sám v sebe. Ivana Kumprichtová starostka obce OÚ 315 691 143 PSČ 277 05 zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí vydává nepravidelně obec Spomyšl srpen 2007 Vážení spoluobčané! Dnes vás seznámím s několika akcemi, které proběhly, jsou v běhu nebo se na ně chystáme.

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti

Z NEJSTARŠÍ HISTORIE. Ačkoli rozsáhlý, hustý les byl zemi hradbou proti Z NEJSTARŠÍ HISTORIE České pomezí od krkonošských hor daleko do země pokrýval za pradávna hustý les, kterým vedly dvě cesty ze země, jedna směrem na Trutnov, druhá na Náchod. V tomto rozsáhlém lese stál

Více

1. Založení cukrovaru

1. Založení cukrovaru Kelčanský cukrovar V roce 1856 bylo na Moravě 13 skláren a 1 ve Slezsku, přesto se v Kelčanech staví další. Nová sklárna je sice velmi rozsáhlá, ale primitivní. Její ţivotnost byla velmi malá, poněvadţ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Vendula Mankovecká. Pracovní středisko Vrahovice 1945-1946. Seminární práce

Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta. Vendula Mankovecká. Pracovní středisko Vrahovice 1945-1946. Seminární práce Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Vendula Mankovecká Pracovní středisko Vrahovice 1945-1946 Seminární práce Olomouc 2010 Obsah 1 Úvod... 3 2 Postavení Němců v ČSR... 4 3 Pracovní tábor

Více

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli.

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. Spomyšelské aktuality Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. květen 2004 Vážení spoluobčané! V březnu tohoto roku bylo zastupitelstvo obce

Více

ALMANACH. Písek, Karla Čapka 402. Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď.

ALMANACH. Písek, Karla Čapka 402. Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď. 1941 2001 Motto: Sem, vzpomínko věrná má, slétni ku břehům otavských vod a dnové aţ zaplanou letní, sem kytičku pozdravů shoď. Tu v lesy kolem hoch zapadal rád a k harfě Otavy ladíval sen, aspoň, má vzpomínko,

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

Jak vzniklo jméno Šumava?

Jak vzniklo jméno Šumava? Jak vzniklo jméno Šumava? Jméno Šumava se používá mezi lidmi již od nepaměti. Podle některých informací se název objevuje až od 2. poloviny 16. století. Roku 1679 informuje Bohuslav Balbín, že Silva Gabreta

Více

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad František Bártík TÁBOR VOJNA ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú Vyšehrad František Bártík, 2008 ISBN 978-80-7021-938-6 Obsah Úvod................................................. 13 Tábor Vojna ZAJATECKÝ

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Slovo starosty. Vážený čtenáři,

Slovo starosty. Vážený čtenáři, březen-červen 2014 Slovo starosty Vážený čtenáři, před dvěma roky se Ti do rukou dostalo první číslo Močovického čtvrtletníku. Ale protože čas plyne nejméně tak rychle, jako voda v naší Klejnarce, nahlížíš

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Vývoj, současný stav a význam českého pojistného trhu a vliv Evropské unie Bakalářská práce Autor: Marie Miškovská, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Stopy ve třech stoletích

Stopy ve třech stoletích Stopy ve třech stoletích Ing. Jan Šváb Ze vzpomínek Ing. Švába, ředitele družstva (1991-2009) Ing. Jan Šváb se narodil v roce 1941 v Dolní Dobrouči na Orlickoústecku. Přestože je s družstevnictvím spojen

Více

HISTORIE LOMNICKÉHO SPOLKU VČELAŘŮ. Prolog

HISTORIE LOMNICKÉHO SPOLKU VČELAŘŮ. Prolog HISTORIE LOMNICKÉHO SPOLKU VČELAŘŮ Prolog Uplynulo již 120 let od založení včelařského spolku v Lomnici nad Popelkou. Nám, současným členům lomnické organizace Českého svazu včelařů připadá ta číslice

Více

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus.

Socialismus je podle marxismu-leninismu první fáze komunistické společnosti, která vznikne, když socialistická revoluce porazí kapitalismus. Co je to komunismus? Komunismus (z latinského communis = společný ) je politický směr, který prosazuje společné vlastnictví a odmítá (třídní) rozdíly mezi lidmi. Tímto slovem se také označuje stav společnosti,

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Patenty Marie Terezie vedoucí práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová autor: Bc. Eva Andrlová 2012 2 Prohlášení

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Institut pro evropskou integraci Vznik a zánik obce Bakalářská práce Autor: Leona Zajíčková, DiS. Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Ing. Bc.Ludmila Hábová,

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

Z obsahu. Foto: Zdena Horní

Z obsahu. Foto: Zdena Horní září 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu schůze rady rekonstrukce věznice z historie kdysi a dnes 100. výročí Posázavského pacifiku domov důchodců zve kultura kino propozice Rallye Světlá sport

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946

Katalog k expozici. Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Katalog k expozici Oběti komunistické moci v severočeském pohraničí v letech 1945-1946 Zahajovací řeč: Eduard Vacek Prezident Federace nezávislých spisovatelů Dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych

Více

Potravinová nouze: Vývařovna polévek: Za 69 dnů-od 14. prosinec do 31. Března 1915,bylo ve školní budově 136 dětem rozdáno 4 919 porcí polévek.

Potravinová nouze: Vývařovna polévek: Za 69 dnů-od 14. prosinec do 31. Března 1915,bylo ve školní budově 136 dětem rozdáno 4 919 porcí polévek. 1915 Potravinová nouze: Válečné úvěry: Válka trvá dál.v Krušných horách se citelně projevuje nedostatek potravin.ceny stoupají aţ na dvojnásobek původních cen.ale hlavně je nedostatek. Schází především

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Koncentrační tábory: Antropologické aspekty. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie. Koncentrační tábory: Antropologické aspekty. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Ústav antropologie Koncentrační tábory: Antropologické aspekty Bakalářská práce prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. vedoucí práce Iva Poláčková autorka práce

Více

Str. 32 34 : 32 16. Veřejný pořádek Str. 34 17. Péče o životní prostředí - Památný strom

Str. 32 34 : 32 16. Veřejný pořádek Str. 34 17. Péče o životní prostředí - Památný strom ROK 2004 1. OBSAH: 2. Údaje o kronice a kronikáři Str. 2 3. Informace o vesnici Str. 2 4. Události A) ve světě 2004 B) v České republice a kraji - změny v DPH po vstupu do Evropské unie - konec povinné

Více

KONCENTRAČNÍ TÁBOR V UMĚLECKÉ LITERATUŘE (návrhy pracovních listů do literární výchovy)

KONCENTRAČNÍ TÁBOR V UMĚLECKÉ LITERATUŘE (návrhy pracovních listů do literární výchovy) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. Radka Kohoutová KONCENTRAČNÍ TÁBOR V UMĚLECKÉ LITERATUŘE (návrhy pracovních listů do literární výchovy) Diplomová

Více

S čím hospodaří město v letošním roce?

S čím hospodaří město v letošním roce? 6/2006 S čím hospodaří město v letošním roce? Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 22. 2. 2006 rozpočet pro rok 2006. Celkový rozpočet města se skládá ze tří základních částí: příjmy ve

Více