Spomyšl ve válce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spomyšl ve válce 1914-1918"

Transkript

1 Spomyšl ve válce Jaroslav Marsa V této letní době si připomínáme 100 let od vypuknutí války, která později dostala přízvisko První světová. Příčiny vypuknutí téhle války jsou dostatečně známé a popsané a v právě probíhajícím jubilejním roce si o nich ještě mnohé přečteme v tisku, přesto si však dovolím začít následující povídání stručnou rekapitulací událostí 1. Záminkou k zahájení do té doby nejkrvavějšího konfliktu v dějinách lidstva se stal sarajevský atentát na arcivévodu Františka Ferdinanda, rakouského následníka trůnu, v červnu Německo, které mělo do té doby největší armádu na světě, závidělo Velké Británii její rozvinutý obchod i její kolonie. Začalo proto budovat vlastní válečné loďstvo. Ostatní země byly znepokojeny mj. plány císaře Viléma II. na získání dalších zámořských kolonií a jeho agresivní zahraniční politikou. Krátce před rokem 1914 soupeřila Velká Británie s Německem, kdo z nich postaví větší a lepší lodě pro své válečné loďstvo. Také mezi ostatními evropskými zeměmi rostlo soutěţení v oblasti obchodu, kolonií a vojenské síly. Evropské mocnosti hledaly východisko ve vytváření obranných aliancí. Hlavní alianci představoval Trojspolek - Německo, Itálie a Rakousko-Uhersko. V případě útoku na kteroukoliv z členských zemí by jí přišli její spojenci na pomoc. Trojspolek měl zastavit agresivní kroky Ruska na Balkáně. Další alianci, Trojdohodu, vytvořila Velká Británie s Francií a Ruskem. Nešlo přímo o vojenské uskupení, jeho členové však souhlasili se spoluprací v případě jakékoliv agrese ze strany Německa. I. Začátek války 1914 Srbský terorista Gavrilo Princip zastřelil 28. června 1914 v Sarajevu následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda a jeho manţelku Ţofii Chotkovou. Rakousko-Uhersko poţadovalo vyšetření okolností atentátu do jednoho měsíce. Kdyţ tento termín vypršel, vyhlásilo Rakousko-Uhersko 28. července Srbsku válku známou vyhláškou Mým národům. O den později začalo jeho podunajské loďstvo bombardovat Bělehrad. Tím de facto začala I. světová válka. V srpnu 1914 proběhla ve všech státech mobilizace armád. Ruský car Mikuláš I. zmobilizoval své jednotky, aby Srbsko před Rakouskem-Uherskem uchránil. Na druhé straně vyhlásilo Německo 1. srpna válku Rusku. V létě 1914 byly najednou otevřeny tři evropské fronty: západní, východní a jiţní (tzv. Balkánská). Na západní frontě: V září jsou Němci zastaveni v tzv. 1. bitvě na řece Marně (asi 100 km od Paříţe) následuje pozvolný přechod k tzv. zákopové válce; v listopadu se nepodařil německý pokus o průlom v bitvě u Ypres (ve Flandrech v Belgii). Východní fronta: Rusové se při postupu na západ zastavují u pevnosti Tannenberg; v říjnu 1914 R-U a Německo odráţejí ruskou ofenzívu v Haliči (jihovýchodní Polsko a západ Ukrajiny). Jiţní fronta: Listopad-Prosinec Rakousko-Uhersko ztroskotalo ve snaze o dobytí srbského Bělehradu (začátek zákopové války). Ostatní bojiště: Od počátku války se bojovalo na moři v Severním moři u ostrova Helgoland (SZ Německa) a ve Středozemním moři soubojem britských a německých lodí, které našly útočiště v tureckých vodách, coţ přivedlo Turecko do války s Trojdohodou na straně Centrálních mocností. Vstupem Turecka do války byly otevřeny další fronty: sinajská (Tur x VB) a kavkazská (Tur x Rus). V ponorkové válce probíhající mezi VB a Německem v Atlantiku potopily německé ponorky 3 britské křiţníky, následně začala námořní blokáda něm. přístavů britskými plavidly. Při bojích v Tichomoří byly britskými a australskými vojsky obsazeny tamní německé kolonie. V době války tvořily Velká Británie, Francie a Rusko spojeneckou alianci (Trojdohoda), Německo, Itálie (do r. 1915), Rakousko-Uhersko a jejich spojenci Trojspolek. Obě strany usilovaly o výrobu a vývoj co největšího mnoţství nových zbraní, mj. také jedovatého bojového plynu. Domnívaly se, ţe jejich pouţití válku zkrátí. Válka však trvala čtyři roky a byla do té doby nejkrvavějším konfliktem v dějinách lidstva. Podle odhadů představovaly přímé náklady na válku 40 miliard liber a počet zabitých a zraněných muţů dosáhl asi 30 miliónů. II. Válečné události Na všech bojištích probíhala zákopová válka se střídavými úspěchy obou stran. Do války vstoupila v dubnu 1915 Itálie na straně Trojdohody. 1 V kapitolách I až IV (na stranách I a II) jsou použity výňatky z textů uveřejněných na internetu. Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 I Spomyšl ve válce

2 Západní fronta: Během r přebírá aktivitu Trojdohoda (bitva na řece Sommě v červenci 1915), Němci předtím poprvé pouţili bojové chemické plyny - duben 1915 ve 2. bitvě u Ypres. Ale oboustranné neúspěchy přivedly bojující strany na počátku r do bitvy o pevnost Verdun, která trvala od února do prosince Tato bitva byla soubojem cti, postaveným na snaze dohnat protivníka k nasazení všech vojáků a bojových prostředků a přivést jej k totálnímu vykrvácení, aby přistoupil na jednání o příměří či přímo kapituloval. Východní fronta: Zde zaznamenávají Němci první úspěchy a podaří se jim prolomit frontu (bitva u Gorlice v květnu 1915). Rusko odpovědělo aţ následujícího roku tzv. Brusilovovou ofenzívou v létě 1916, která vrátila něm. a r.-u. armády o cca 150 km na západ a přinesla také jisté ulehčení západní frontě. Tím se ovšem definitivně Rusové vyčerpali a byli donuceni uvaţovat o příměří. Jiţní fronta: Trojdohoda podpořila tamní boje vyloděním na Gallipoli (SZ pobřeţí poloostrova Malá Asie) v dubnu 1915, ale bez většího úspěchu. R vstupuje do války Rumunsko na straně Trojdohody, ale jejich válečné akce naprosto ztroskotávají. Ostatní bojiště: V rámci tzv. neomezené ponorkové války Němci potopili 12. května 1915 civilní americký parník Lusitania (1200 obětí) - USA, které stály do této doby stranou válečného dění, začaly podporovat finančně a materiálně (zbraně, střelivo, proviant) státy Trojdohody. V létě 1916 potvrdila VB svou námořní převahu poráţkou něm. lodí u pobřeţí Dánska (tzv. bitva u Skagerraku). III. Válečné události v letech Na většině bojišť pokračovala zákopová válka, situaci ale výrazně proměnily dvě události v dubnu 1917 vstupují do války USA a v březnu 1918 končí svou účast ve válce Rusko. Západní fronta: Stagnaci bitevních aktivit způsobenou totálním hospodářským vyčerpáním všech zemí narušil vstup USA do války 2.dubna 1917 na straně Trojdohody. Jen s obtíţemi se ale dařilo překonávat demoralizaci francouzských a britských vojsk, v nichţ vypukly v r řetězové vzpoury. Dohodové armády tak uskutečnily pouze tzv. Nivellovu ofenzivu v dubnu 1917 a na podzim téhoţ roku Britové nasadili poprvé do boje tanky (v bitvě u Cambrai na fr.-belgické hranici). Poté, co v březnu 1918 skončily boje na východní frontě, provedli Němci tzv. Ludendorffovu ofenzívu, při níţ pronikli za celou válku nejhlouběji na francouzské území. Francouzi spolu s Brity a Američany stačili ještě do léta odpovědět protiútokem, který vyvrcholil v červenci a srpnu 1918 tzv. 2.bitvou na Marně, kde byli Němci poraţeni. Na italské frontě (která procházela Pádskou níţinou a Benátskem) se výrazných úspěchů dočkala německá vojska aţ v r. 1917, následujícího roku se boje přenesly do Alp (bojovalo se ve výšce nad 2000 m.n.m.), v červnu 1918 byla r.-u. vojska poraţena v bitvě na řece Piavě. Východní fronta: Na tamní situaci se podepsala jednak totální vyčerpanost ruské armády, a pak hlavně domácí politické události v Rusku v únoru 1917 padla vláda cara Mikuláše II., v říjnu provedli bolševici v Petrohradě socialistický převrat (s předchozí podporou centrálních mocností, které dopravily do Ruska z neutrálního Švýcarska bolševického vůdce Lenina) a začali jednat o míru s Německem, který byl podepsán 18.března 1918 v Brestu Litevském. Ostatní bojiště: Na jiţní frontě a na frontách blízkého východu přešla Trojdohoda po vstupu USA do ofenzívy, ale boje zde trvaly většinou aţ do podzimu IV. Závěr války a její bilance Nepříznivá situace na bojištích spolu se zhroucením hospodářství přivedly Německo a R.-U. k jednání o příměří v říjnu R.-U. přitom vyuţilo nabídky amerického prezidenta Wilsona, kterou učinil jiţ v lednu 1918 předloţením tzv. 14-ti bodového programu poválečného uspořádání světových poměrů. Na německé straně doporučili císaři Vilémovi II. jednání o míru jeho generálové Ludendorff a von Hindenburg. Císař váhal aţ do okamţiku vypuknutí revoluce v Německu, která smetla císařství. Německá generalita podepsala mír 11.listopadu 1918 ve štábním vagóně vrchního velitele dohodových vojsk francouzského maršála Foche v Compiégne. Bilance: 10 miliónů mrtvých v boji, 7 miliónů zemřelo na následky válečných útrap (hlad, nemoci). Dodnes přesně nevyčíslené materiální škody. Zničená země (oblast severní Francie, Beneluxu, Německa, severní Itálie, Balkánu, Polska). Morální a humanitární šok, válka je chápána jako konec tzv. belle epoque (tj. krásných časů 19.století); v literatuře (př. Remarque) se objevuje pojem tzv. ztracené generace, tj. lidí, kteří prošli 1. sv. válkou a měli problémy s návratem do normálního ţivota (byli dokonce ostatní společností odmítáni). Poválečným uspořádáním poměrů v Evropě a ve světě se zabývala Paříţská mírová konference, která probíhala na několika místech ve Francii v letech V jejím průběhu byly podepsány mírové smlouvy mezi tzv. spojenci (státy Trojdohody + další) a všemi poraţenými státy (Něm., Rakouskem, Maďarskem a Tureckem). Výsledkem jednání byl tzv. Versailleský mírový systém v této podobě vytrvala Evropa aţ do poloviny 30tých let. Jak tedy válka působila na lidi, na obce, na činnost obecních správ? 2 Byl konec července 1914, očekával se výsledek ultimáta podaného Srbsku po zavraţdění následníka trůnu. Jiţ 26.července se lidé seznamovali s vylepeným císařským patentem (na ţlutém podkladě černý tisk), který oznamoval částečnou mobilizaci a volal občany do zbraně. Patent (vyhlášku) téţ četl obecní stráţník s bubnem. Při ní byli odváděni 2 V těchto odstavcích jsou použita fakta z článku Politické události autora Drahomíra Brzobohatého, dlouholetého správce muzea ve Slavičíně a kronikáře obce tamtéž v letech Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 II Spomyšl ve válce

3 muţi do 35 let, nádraţí byla jiţ druhý den plná do války odjíţdějících záloţníků a loučících se plačících ţen. Dne 28.července byl po obcích vylepován známý manifest Mým národům. Tím začala válka, která si vyţádala tolik obětí! V druhé odvodní vlně došlo na zvláštní povolávací lístky a nakonec odešli na vojnu domobranci do 42 let. Postupně s pokračující válkou následovaly další odvody stále starších ročníků. Malé vsi pociťovaly odliv mladých muţů v nejproduktivnějším věku nejvíce, v obcích zůstávali starší muţi, ţeny, mládeţ a děti. V obcích se objevili uprchlíci, pak i váleční zajatci. S prodluţující se válkou se rapidně zhoršovaly ţivotní podmínky vesnického (a nejen jeho) obyvatelstva. Rakouská armáda potřebovala zásobovat potravinami vojáky, potřebovala nejen seno a obilí pro koně, ale i stále nová děla a další zbraně, později se začal projevovat i nedostatek kůţe. Proto byly pravidelně zjišťovány stavy domácích zvířat, obilí, brambor apod. Nedostatek potravin způsobil, ţe musel být zaveden přídělový lístkový systém na tuky, pečivo, cukr, mouku, také na sůl, petrolej, kávu, mýdlo. Nesmíme zapomínat, ţe vesnické obyvatelstvo muselo odvádět potraviny nejen pro armádu, ale i pro města. Hrozil vznik černého trhu drahých potravin, a někde nejen hrozil! V průběhu čtyřleté války bylo vypsáno celkem osm válečných půjček. Celé období válečných let bylo vlastně dlouhou a zdálo se, ţe nekončící řadou utrpení, nářků, neštěstí, zoufalství a hrozné bídy, nevyjímaje ani četné rodinné tragédie Práce ve ţních pokračovaly špatně - pro nedostatek pracovních sil. Zdraţovaly se potraviny, některých byl nedostatek, protoţe lidé si dělali zásoby. Pošta mezi vojíny a domovem byla cenzurována, pravda se psát nesměla. V obcích byly pořizovány soupisy neobdělané půdy, byl vydán zákaz prodeje brambor. Byl zaveden tak zv. letní čas, (říkalo se, ţe kvůli šetření petrolejem, ale lidé letní čas nedodrţovali). Lidé nechtěli platit kovovými penězi, jen papírovými (chtěli se jich zbavit, neměli k nim důvěru) Intenzivně se projevoval nedostatek jídla, jehoţ cena stále stoupala. Konaly se opětné odvody starších ročníků - na frontách jiţ byli vojáci od 18 do 50 let. Byly zavedeny lístky na příděl potravin, tzv. chlebenky (poukázky na zakoupení chleba - buď týdně 1400g mouky nebo 1960g chleba na osobu, ne však pro zemědělce - samozásobitele), dále lístky na maso, petrolej a tzv. šatenky. Přídělové lístky s větší hmotností potravin byly určeny pro těţce pracující občany. Zásobovací komise v obcích řídily prodej mouky pro nejpotřebnější rodiny. Pekařům bylo zakázáno péct drobné pečivo (housky) a na mletí obilí ve mlýnech muselo být povolení - aţ po splnění povinných dodávek obilí. Z toho vznikaly tajné zabíjačky prasat a mletí obilí na černo. I šrotovat obilí pro dobytek a pro drůbeţ bylo zakázáno. Byl zákaz prodeje smetany a jogurtů, zákaz pouţívání mléka ke krmení prasat a telat. Bylo zakázáno zpívání národních písní. Na svatodušní svátky byly v mnohých obcích konány sbírky pro invalidy, kteří se vrátili z fronty. Byly pořádány vlastenecké sbírky kovů, téţ byl v obcích sbírán ostnatý drát (na frontové zátarasy). Vojáci - zemědělci dostávali na jaře dovolenou, aby mohli zasít obilí, obecní úřady jejich činnost na dovolené kontrolovaly. Po vypovězení války Itálii se v některých obcích začali objevovat italští zajatci. O prohraných bitvách se nesmělo hovořit, bylo nutné si dávat velký pozor na udavače. Za informace o uprchlých válečných zajatcích byla vypsána odměna K. Byla zavedena cenzura dopisů do zahraničí a ze zahraničí Organizovaly se dobrovolné sbírky obilí a brambor pro erár. Byl činěn nátlak na úpis válečných půjček. V mnoha obcích došlo na rekvizici prvních zvonů, na mnoha místech si pro zvony přijeli vojenské oddíly, protoţe obce a církev se jich nechtěli vzdát. Leckde musely být velké zvony na místě (ve věţích) kladivy rozbity, aby je bylo moţné snést nebo shodit z věţí. Muţi od 50 do 55 let byli odváděni na šestitýdenní sluţbu do pracovních oddílů do zázemí, do vojenské sluţby byli rovněţ povoláni starostové a radní, kteří dosud na vojnu jít nemuseli. Pro leté mladíky byla konána povinná vojenská cvičení. Pro vojenské účely byli odváděni i koně. Byly zavedeny další přídělové lístky na tuky, cukr a kávu. Maso se prodávalo jen v určité dny, byly zavedeny bezmasé dny (pondělí, středa, pátek), v ty se nesmělo jíst maso pod pokutou 50 K, později byla zvýšena na 5000 K nebo 6 měsíců vězení. Těm řezníkům, kteří prodávali maso v zapovězený den, četníci při kontrolách zabavili ţivnostenský list. Příděl tuku na osobu na týden byl 126g. Byl vydán zákaz pouţívání mléka na výrobu zmrzliny, čokolády a bonbonů, rovněţ ke krmení dobytka. Byl vydán zákaz prodeje hovězího dobytka, po soupisu všeho dobytka v obci byl prováděn nucený odvod dobytka pro účely armády za úřední ceny. Byl nedostatek kůţe, dala se koupit jen draho na černém trhu. Platil zákaz svítit svíčkami na hrobech, doma se hodně svítilo loučemi jako za starých časů a jako důsledek nedostatku petroleje. Vlakem směl cestovat jen ten, kdo měl potvrzení, ţe má nutnou cestu. Omezení se dotkla i piva: denně mohla osoba vypít jen jednu sklenici (1 litr) a hospody mohly být otevřeny jen tři hodiny denně. Za nedodrţení tohoto nařízení byla pokuta 5000 K nebo šest měsíců vězení. Tuhá zima a nedostatek uhlí a dříví způsobil přídělový systém paliva. V mnoha obcích pracovali ruští zajatci to platilo i v následujících letech války - jako náhrada za muţe na frontě Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 III Spomyšl ve válce

4 Následkem místního sucha byla na mnoha místech ve státě neúroda a z toho plynoucí drahota. Mouka se leckde platila aţ 14 K/kg. Přísné rekvizice obilních zásob, hlad a bídu ještě zvětšovaly. Lidé své zásoby obilí schovávali, ale kdyţ byli komisí vypátráni, obilí jim bylo zabaveno. Na sklonku roku se větší měrou začaly vyskytovat dezerce z vojny. Koncem roku nabyla drahota obrovských rozměrů. Ceny se jistě kraj od kraje lišily, ale např. oděv stál 1600 K, košile K, středně velké prase od 500 K, máslo K /kg, mléko 1,00-1,40 K /litr, vepřové maso 40 K/kg, vejce 1,10 K/kus. Hovězí maso vydávané na poukazy bylo k dispozici jednou za 14 dní (i déle) u řezníků. Občanstvo stálo dlouhé hodiny ve frontách na maso a obecní zřízenec udrţoval mezi hladovými pořádek. K tomu dluţno podotknout, ţe denní mzda dělníka byla v té době ca 7 10 K. Bída lidí byla neuvěřitelná! Na frontu byli odváděni i 17letí mladíci. Příděl mouky na lístky byl jenom 600g týdně na osobu, mléka 1/8 litru denně na osobu. V mnoha větších obcích stále pracoval aprovizační výbor pro rozdělování potravin chudým. Petrolej byl na příděl: domkáři ¼ litru a sedláci ½ litru měsíčně. Chudí lidé měli povoleno zásobit se bramborami u rolníků, samozásobitelů. Četníci prováděli rekvizice za pomocí občanů z jiných vesnic, to znamená, ţe násilně vymáhali dodávky obilí, brambor a sena. Někde provádělo rekvizice dokonce vojsko. Z kostelů byly odebrány další zvony jako zdroj barevných kovů pro zbrojní průmysl. Ubytovaní italští a polští uprchlíci většinou dostávali přídělem brambory a mouku, mohli si přivydělávat prací v zemědělství. Kaţdá zdravá ruka byla tehdy dobrá. Hlad měli nejen civilní obyvatelé, ale i vojáci na frontách, řádil tam i tyfus a úplavice. Tyto nemoci byly mnohdy zavlečeny i do zázemí, další příčinou úmrtí civilistů byla i podvýţiva a nekvalitní potraviny. Nemocní lidé však z neznalosti potřeby izolace často svoji nemoc tajili. Potraviny se jiţ mnohde nedaly koupit za peníze, ale za kůţi, za látky, ba dokonce za zlato a šperky. Někteří vojáci dostávali i krátkodobou dovolenou na sezonní polní práce nebo za dlouhou sluţbu na frontě, někteří z nich se zpět však nevraceli a schovávali se doma nebo na různých místech. Vojenská stráţ a četníci je hledali. Za kaţdého chyceného dostali 30 K a vyznamenání, chycení dezertéři byli pak posíláni zpět na frontu Zuří hlad, zásobování selhalo úplně. Není šatstvo, mouka, cukr, mýdlo, svítivo, to vše je na lístky a ve zcela nedostatečném mnoţství. Na ţádost o výpomoc při polních pracích dostávají obce ruské nebo italské zajatce. Při dalších rekvizicích se opět zabavují zásoby, lidé jsou nuceni k úpisu posledního haléře na válečné půjčky. K válečným útrapám přistoupila i neúroda, dobytek měl hlad a hynul, časté byly nucené poráţky. Školní docházka byla všelijaká, někde vůbec neexistovala, protoţe učitelé buď byli v armádě, nebo museli po obcích pomáhat sepisováním zásob, dělat kontroly a pod. Na jaře z front utíkali desertéři a ukrývali se, vojáci z dovolené se jiţ nechtěli vracet na frontu. Za kaţdého chyceného desertéra byla vypsána odměna 700 K. 28. října byl proveden v našich zemích státní převrat, vznikla Československá republika. Jak se dotkla válka naší Spomyšle? Určitě podobně, jako ostatních malých obcí zaměřených především na zemědělskou produkci. Pamětníci jiţ neţijí, jejich vzpomínky na válku byly předávány ústně a zůstala z nich sdělení mlhavá, poškozená časem, z mnoha důvodů někdy vykládaná a interpretovaná trochu jinak, neţ se skutečně stala, leckdy si protiřečící, a tak si jen z několika málo písemně dochovaných náznaků o probíhajících událostech můţeme domýšlet, jak tomu ve Spomyšli za válečných let doopravdy bylo. V dokladech lze vysledovat, o jak hektickou dobu se hlavně v prvních dnech a týdnech, ale i v dalších měsících a letech po vyhlášení mobilizace jednalo, jakým obrovským mnoţstvím vyhlášek, nařízení, příkazů a pokynů byly obce a jejich funkcionáři zavaleni a museli se jimi prokousávat, coţ se v neposlední řadě týkalo i prostých občanů, lze vysledovat i mnoho zajímavých údajů, např. způsob, jakým byla v obci distribuována mouka, cukr a další základní potraviny, jak byly nadřízenými orgány vymáhány po obcích finanční půjčky a potraviny pro válečnou mašinerii, jak se obec musela vypořádat s rekvizicemi, které přišly jiţ v listopadu roku Zvláštní kapitolou jistě byl zatím nepoznaný fenomén, kterým se nepochybně stal příliv válečných uprchlíků, protoţe první z nich se v obci objevili uţ v listopadu Také váleční zajatci se v obci objevili. Ne zanedbatelné mnoţství záznamů se týkalo i polních pychů 3, ale ke cti ţalobců nutno podotknout, ţe ve velké většině pych prominuli a stíţnost stáhli. Z jediné zprávičky se dozvíme, kdy byl zrekvírován 4 náš obecní zvon pro válečné účely, kolik za něj obec obdrţela, ale jiţ nikdy se nedozvíme, kde a jak zvon skončil! To se lze jen domnívat! Naopak, z písemných dokladů nelze vyčíst, jak na ţivot v obci a na ţivot jednotlivých rodin působila nepřítomnost mladých, silných muţských rukou, jak se projevovala bída a hlad starců, ţen a dětí.. Zkuste se nyní začíst do sledu událostí, které postihly naši Spomyšl. Jedná se o poměrně suché, mnohdy nezáţivné čtení, ale myslím, ţe kaţdý čtenář si sám najde to, co ho zajímá a některý se moţná dokáţe, i s odstupem jednoho století, vţít do hrozivé situace svých předků, která se s postupujícím válečným časem neustále zhoršovala. A přitom je 3 4 pych (ničení, poškozování nebo odcizování užitkových rostlin v lese nebo na poli) rekvizice - zabírání, zabrání něčeho z úřední moci, vymáhání něčeho v době naléhavé potřeby (zvl. za mobilizace, války apod.) Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 IV Spomyšl ve válce

5 třeba brát v úvahu, ţe jediným spojením se světem a jeho událostmi byl tisk, jistě přísně cenzurovaný, jednostranně ovlivňovaný státem a tím pádem neobjektivní. Tisk však nebyl mezi obyvatelstvem vesnic příliš rozšířený První lidé, kteří na své kůţi pocítili blíţící se válku, byli muţi, kteří dostali povolávací rozkaz k nástupu k vojenským útvarům. Úplně prvním z nich byl František Macák, který tzv. svolávací (zavolací) lístek obdrţel jiţ 14.července z OH 5 v Rci 6, tedy plné 2 týdny před oficiálním vyhlášením války. Druhým povolancem byl Václav Viktorin, kterého erár prostřednictvím OH v Rci povolal 25.července, také ještě před vyhlášením války. Ten však byl členem vojenské hudby jiţ dlouho předtím, coţ dokládá přiloţená fotografie. Na snímku z roku 1907 se zachovaly portréty všech hudebníků vojenské hudby regimentu č. 42 z Hradce Králové kapelníka Roberta Manzera a spolu s nimi pro nás důleţitý portrét spomyšelského občana Václava Viktorina. V den, kdy byla Srbsku vyhlášena válka a s ní i mobilizace, tedy 28.července, došla do obce instrukce k odvodu koní a tiskopisy týkající se potřebných příslušníků k činné službě povolaných 7. Tento den dostali svolávací lístky od OH v Kralupech Karel Florián a Antonín Krejza. Obec oznámila, ţe oba dva jiţ den předtím o 9.hodině ranní nastoupili neaktivní sluţbu. 29.července zaslalo OH v Rci vyhlášku upozorňující obchodníky se zboţím na 52 ţivnostenského řádu. Všem obchodníkům v obci byla vyhláška na vědomí dána. První srpnový den poţádal OH v Rci o doručení svolávacích lístků Ant. Řádovi, Janu Vorlovi, Václavu Švecovi a Ant. Šourkovi. Obec odpověděla, ţe Řádovi a Vorlovi byly lístky doručeny, Švec a Šourek již jsou na vojně. Týţ den došla do obce vyhláška týkající se zřízení polních poštovních úřadů a vyhláška oznamující, ţe v případě války budou docházet seznamy mrtvých a raněných. Vyhláška OH v Rci týkající se vyţivovacího příspěvku, vyhláška o zrušení nedělního klidu a vyhláška OV 8 v Rci týkající se ochrany rodin muţských členů povolaných k všeobecné mobilizaci všechny byly vyvěšeny 4.srpna. Na základě té první bylo jiţ 3srpna z obce na OH v Rci odesláno 6 přihlášek o vyţivovací příspěvek. Dne 7.srpna byla v obci vyvěšena vyhláška oznamující, ţe poštovní polní úřady zahájily dne činnost. Následující den vedení obce odepsalo na dopis z OV v Rci a sdělilo, ţe v obci nejsou zásoby hmot potřebných ke stavbě vojenských baráků. 9.srpna odešly z obce na OH v Rci další přihlášky o vyţivovací příspěvek pro rodiny Fr. Macka, Jana Vorla a Václ. Husáka. Týţ den přišly do obce z OH v Rci vyhlášky o doplnění c.k. četnictva vojenskými poddůstojníky a o zákazu pořádání tanečních i jiných zábav a dodrţování policejní hodiny. OH také oznámilo, ţe zdejší zemí projíţdí automobily, v nichţ sedí cestující, kteří konají sluţby nepřátelské státu OH Okresní hejtmanství Rce, Rci Roudnice, Roudnici položeným písmem jsou uvedeny přesné opisy z dokladů OV Okresní výbor Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 V Spomyšl ve válce

6 10.srpna zaslalo OH v Rci do obce platební arch na vyţivovací příspěvek pro Václava Švece a Ant. Tyleho. Archy byly doručeny manţelkám. Tentýţ arch byl 13.srpna předán manţelce Karla Floriána, dne 15.srpna Emilii Řádové. 12.srpna obdrţel zavolací lístek Josef Zeman. Dne 18.srpna poţádalo OH v Rci o doručení předvolání k odvodu Jaroslavu Štolcovi před odvodní komisi do Terezína. 14.srpna přišlo do obce z OH v Rci nařízení o zabezpečení prací ve ţních a k obdělání polí a také vyhláška o ustanovení policejní hodiny pokud se týče zavírání výčepu pálenými nápoji. Obec dala vyhlášku všem výčepníkům na vědomí. 15.srpna zaslal OV Rci přípis ohledně ţňové komise. Obec dne 24.srpna odpověděla, ţe komise pro ţně je tříčlenná: Pém Fr., Štolc K. čp. 23 a Štolc K. čp. 21. Josef Procházka v Praze potvrdil naší obci objednávku 3 vagonů uhlí a sdělil, ţe jest nutné platit hotově. 16.srpna, na dotaz naší obce, sdělil Sklad soli v Praze, ţe sůl dodává jen proti placení předem. Obec objednala 12 sudů a potřebný obnos 293,04 K zaslala předem poštovní poukázkou. 31.srpna obec dodávku soli urgovala u c.k. státních drah v Praze. Ozvala se také Nolly Floriánová, bydlištěm ve Zwickau v Sasku, Luisenstrasse 1, a poţádala o formulář k podání ţádosti o podporu následkem nastoupení vojenské sluţby jejího muţe Josefa Floriána. K ţádosti přiloţila manţelův domovský list 9 se ţádostí o jeho navrácení. Obec ţádost postoupila na OH do Rce. 18.srpna oznámila obec na Vyţivovací okresní komisi, ţe vojínu Fr. Macákovi se dne narodila dcera a poţádala, aby k tomuto byl vzat při vyměřování podpory zřetel. Téhoţ dne OH v Rci zaslalo do obce k posouzení opověď 10 ţivnosti Františkem Majznerem. Z obce byla zaslána kladná zpráva o jeho způsobilosti. Vedení obce se 23.srpna rozhodlo a rukou Ferd. Klindery zaznamenalo, jak budou realizována zdravotní opatření proti rozšíření nakaţlivých nemocí po dobu války. Na základě oběţníku okresního výboru bylo usneseno, ţe 1. Jako místo pro přechovávání z onemocnění podezřelých a nemocných osob jsou určeny 2 místnosti v čp. 17 nabídnuté p. Ferd. Klinderou, 2. povozy k dopravě onemocnělých budou zaopatřovány případ od případu, 3. obec koupí ještě 1 postel, 3 slamníky a 3 přikrývky, 2 q chlorového vápna, 4. k ošetření nemocných ustanovuje se obecní stráţník a mimo to bude vyzváno občanstvo, aby se pro tento účel dobrovolně přihlásilo. Byla zvolena komise pro dodrţování pořádku a zdravotnických opatření: Karel Štolc (čp. 23), Karel Štolc (čp. 21) a Frant. Šafařík. Byla zřízena komise pro ţně a pro obdělávání polí po dobu války: K. Štolc (čp. 23) a K. Štolc (čp. 21). Dne 4.září se má na ţádost c.k. vojen.velitelství v Litoměřicích v neděli ze Spomyšle vypravit jeden dvouspřeţný povoz. Další zápis vypovídá, ţe se tak stalo, a jeden povoz byl dodán na tržiště v Rci. 13.září došel do obce dopis, v němţ OH v Rci hledalo pekaře, práce schopné, vojensky nevycvičené. Odpověď je, ţe ve zdejší obci nejsou. 16.září zaslalo OH v Rci úřední list Náhrada za odvedené koně, vyhlášku vojenské intendace Odměny za mletí obilí a poţaduje poslat seznam obyvatel Spomyšle, u kterých je obava, ţe by následkem nezaměstnanosti upadli v bídu. Dne 18.září byla z obce na okresní vyţivovací komisi do Rce zaslána přihláška na výţivu Tošnera Fr., Ryndy Václ., Janouškovce Jana a Svobody Václava; dne 6.října byla zaslána tatáţ přihláška na výţivu Rudolfa Krále, jemuţ byl příspěvek následně zamítnut. V září se začala obec připravovat na moţný přísun raněných, uprchlíků nebo nemocných. Dne 19.září dostal p. Cibulka a spol. za úpravu isolačních místností v čp. 17 7,30 K a pan pospíšil z Vraňan za truhlářskou práci v tomtéţ domku 16,40 K. 19.září poţádalo OH v Rci o sepsání počtu koní s evidenčním lístkem, počet všech koní v obci vůbec a počet volů. Zpráva z obce byla podána. Současně zaslalo OH vyhlášku o svolání domobranců ročníků 1892, 1993 a Dne 23.září došla do obce vyhláška se seznamem domobranců ročníků , kteří se mají dostavit k prohlídce. Současně OH poţaduje podat zprávu o moţnostech ubytování civilních osob v obci. Zpráva o tom podána. 23.října přišel z OH v Rci do obce dopis ohledně rekvisice pšenice, ovsa, žita a ječmene pro vojenské účely (obec zjistila stav zásob jejich seznam zaslala do Rce). 24.října došel do obce z OH v Rci dopis s vyhláškou Opatření saní pro armádu v poli. V průběhu listopadu byly odeslány z obce přihlášky na výţivu Frant. Macáka, Josefa Hoška a Ant. Šimrala. Počátkem listopadu obec proplatila starostovi 4 K jako cestné do Roudnice na jednání o dodávce obilí pro vojenské účely. Vzhledem k moţnému a pravděpodobnému zvyšování cen došlo do obce 5.listopadu z OH v Rci opatření Nejvyšší sazby pro drobný prodej předmětů, jež patří mezi nejnutnější potřeby denní spotřeby. O týden později odesílá obec svůj návrh na nejvyšší sazby, jeţ navrhuje zavést. 9.listopadu se vedení obce ve sloţení Pém, Štolc (čp.23), Šafařík Fr., Viktorin Fr., Srba Č., Šrytr Jan, Kulhavý Fr., Rybák Ant. a Heller Josef sešlo na schůzi nad připravovanou první fyzickou rekvizicí obilí pro vojenské účely, protoţe 9 10 Viz Zákon domovský č. 105/1863 ř. z., novelizovaný zákonem č. 222/1896 ř. z., související zákon č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva. Opověď ohlášení živnosti příslušnému úřadu Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 VI Spomyšl ve válce

7 Výnosem c.k.okr.hejtmanství v Roudnici č /14 bylo obci Spomyšl uloţeno dodat obilí a současně byly stanoveny ceny za toto dodávané obilí. Poněvadž ceny určené ministerstvem neodpovídají cenám trhovým a při opatření rekvírovaného obilí vznikne značný rozdíl mezi cenou, kterou obec od státu obdrží a mezi cenou, kterou skutečně zaplatí, když sama obilí opatří, usneseno jednohlasně: 1. Rekvírované obilí v obci Spomyšl dodá obec Spomyšl sama. 2. Na účet obce Spomyšl dodá obilí hospodářské družstvo v Libochovicích, jehož nabídka se tímto přijímá. 3. Rozdíl v ceně dodaného obilí, který povstane rozdílem cen placených státem a účtovaných družstvu v Libochovicích, bude uhražen obecní přirážkou, kterou ponesou všichni poplatníci obce Spomyšle zabývající se zemědělstvím ke všem jimi platícími daněmi a oni poplatníci, kteří v obci Spomyšli pozemkovou daň platí, ale zde nebydlejí. 4. Na uhražení výše uvedeného schodku (rozdílu cenového) učiní se výpůjčka směnečná u Rolnické záložny v Roudnici a tato výpůjčka uhradí se výše uvedenou přirážkou v roce listopadu se Libochovické druţstvo dopisem ze dne zavázalo rekvírované obilí dodat, ale klade si podmínku placení v hotovosti (ve Spomyšli odsouhlaseno). Týţ den se na schůzi vedení obce za přítomnosti starosty Fr. Péma, radního K. Štolce (23), K. Štolce (21), Šafaříka Fr., výborů Šrytra Jana, Kulhavého Fr., Rybáka Ant., Hellera Josef, Turka V. (čp.4) a Titěry Josefa dohodlo na zesílení nočních hlídek. Přijalo návrh starosty Péma, aby v prosinci 1914, v lednu, únoru a březnu 1915 vykonávali hlídky majitelé domů střídavě a bezplatně vysláním vždy ze dvou čísel domovních po jednom strážci, kteří by s obecním strážníkem noční hlídku každodenně od 10 hod. večer do 3 hod. ráno vykonávali. - Obecní představenstvo dále navrhlo a jednohlasně schválilo zakoupit pro obecního strážníka revolver a svítilnu. Dne představenstvo poţádalo OH v Rci, aby oprávnilo obecního strážníka jako nočního hlídače k nošení 6tiranného revolveru ke své osobní bezpečnosti. Koncem měsíce listopadu a zčásti aţ v polovině prosince obec zaplatila účet p. Havránka z Rce za revolver (15,20 K), tašku (2,30 K) a 25 nábojů (0,90 K). 25.listopadu poţádalo OH v Rci o zahájení sbírky ve prospěch válečných účelů. 26.listopadu oznamuje obec na OH do Rce, ţe v obci jsou dva Poláci, kteří navštěvovali střední školu. 27.listopadu dostal Josef Titěra povolení bezplatného uţívání ledu z obecního rybníka za určité podmínky, která mu byla sdělena. 2.prosince zaslalo OH v Rci vyhlášky týkající se předpisu ustanovení úřední noční hodiny v hostinské místnosti do 11 hodin večer. Hostinským byla vyhláška po 1 exempláři doručena, jedna vyhláška způsobem obvyklým vyvěšena. 5.prosince poţádalo OH v Rci o zaslání seznamu všech řemenářů, sedlářů, brašnářů a jirchám, jak mistrů, tak i pomocníků. Obcí byla podána zpráva, ţe uvedená řemesla v obci nejsou. 13.prosince byla schůze obecního výboru zahájena konstatováním, ţe za nepřítomné pp. Rudolfa Krále a Františka Viktorina nastupují náhradníci pp. Josef Heller a Čeněk Tošner, za p. Fr. Šafaříka p. Čeněk Srba. Zápis psal Ferd. Klindera, přítomno 11 členů obecního výboru). Na návrh starosty Péma doplněno usnesení z minulé schůze o hlídce: ten, kdo by naň připadnuvší hlídku nevykonal, bude na základě 35 ob. zř. pokutován až do výše 20 K. Jednomyslně přijato. Současně byla projednávána žádost p. Ant. Malíka a spol. za bezplatné ožívání ledu z rybníka. Po zevrubné debatě bylo jednomyslně usneseno přenechati domácím živnostníkům potřebný led bezplatně, ale s tou podmínkou, že musejí naložený led ihned zaplatit za stávající cenu, jakmile led prodali nebo darovali živnostníku nebo jiné osobě z jiné obce. 20.prosince došel do obce z OH v Rci další přípis o rekvizici obilí. Obec na poţadavek reaguje dopisem na Hospodářské druţstvo do Libochovic, aby další dodávku obilí za nás dodalo. Současně obec druţstvo poţádala o sdělení, zdali setrvává na vyrovnání účtu za dodávku obilí za listopad anebo posečká se zaplacením proti 6% úroku z prodlení. Na Štědrý den odpověděla obec na dotaz Okresní válečné úřadovny, ţe v obci Spomyšl není žádných sirotků po padlých ve válce. Na Silvestra urguje OH v Rci u obce dodávku ječmene; obec odpověděla, ţe nedostávající se ječmen 10,5q dodati nelze ledna potvrdila Rolnická záloţna Podřipská v Rci zdejší obci zápůjčku 710,82 K na rekvisici obilí za listopad Obec částku ihned zaslala Hospod.druţstvu v Libochovicích. (Náhradou za zrekvírované obilí obdrţela 17.ledna obec od OH v Rci částku 509,62 K). 10.ledna na dopis z OH v Rci o zajištění dodávky ovsa obec odpověděla a soupis ovsa odeslala také soupis řemeslníků pro továrny pro dělostřelecké nářadí tak, ţe v obci žádné dělníky shora uvedené kategorie nemáme. 23.ledna zaslalo OH v Rci do obce přípis ohledně zaopatření pozůstalých po padlých a zemřelých ve válce, coţ bylo způsobem v obci obvyklým uveřejněno.- Obec také obdrţela pokyn o rekvisici obilí dle zákona o válečných plněních. 24.ledna sdělil OV v Rci, ţe bude v Terezíně odbývána draţba na vybrakované koně u velitelství polního dělostřeleckého pluku č ledna došel do obce oběţník z OV v Rci datovaný ohledně upomínky na 5 ½ % válečnou půjčku. Obec odpověděla, ţe půjčku neupsala. Starostovi obce byly vyplaceny 4 K na cestu do Rce ohledně dodatečné rekvisice obilí. Příloha Spomyšelských aktualit č. 2 / 2014 VII Spomyšl ve válce

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

1. světová válka

1. světová válka 1. světová válka 1914-1918 Příčiny Jedna ze záminek k vypuknutí byl atentát v Sarajevu na rakouského arcivévodu a následníka trůnu, Františka Ferdinanda d'este (28. června 1914 srbským separatistou Gavrilo

Více

První světová válka bitva u Hradce Králové

První světová válka bitva u Hradce Králové První světová válka přelom 19. a 20. století napjaté vztahy mezi velmocemi 1866 bitva u Hradce Králové Habsb. monarchie oslabuje, 1867 vznik Rakouska-Uherska 1870 prusko-francouzská válka území Alsaska

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám 1. Přiřaďte žánr k uvedeným filmovým ukázkám: a) Den, kdy začala první světová válka (2012). b) Atentát na vévodu Františka Ferdinanda d Este

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

Téma: První světová válka

Téma: První světová válka Téma: První světová válka Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Počátek konfliktu 28. června 1914

Více

Studijni-svet.cz První světová válka Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. Navštivte také náš eshop http://obchod.studijni-svet.

Studijni-svet.cz První světová válka Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. Navštivte také náš eshop http://obchod.studijni-svet. Otázka: První světová válka Předmět: Dějepis Přidal(a): psomilka 1914 1918 1. Příčiny a průběh 2. Zhodnoťte význam 1. s. války pro další dějiny světa. - do r. 1939 Velká nebo Světová válka Příčiny - imperialismus

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

II. část. 5 6 František? Heller (*1899) Josef Fišer *1899, čp. 36, později v čp Půjčil p. Antonín Točín, čp. 2 a p. Petr Horáček, čp. 27.

II. část. 5 6 František? Heller (*1899) Josef Fišer *1899, čp. 36, později v čp Půjčil p. Antonín Točín, čp. 2 a p. Petr Horáček, čp. 27. II. část 1 2 7 11 9 10 12 1 1 2 František? Heller (*199) 7 9 10 11 12 Josef Fišer *199, čp., později v čp. 10 1 1920 Půjčil p. Antonín Točín, čp. 2 a p. Petr Horáček, čp. 27. I 1 2 asi 192 1 Václav Černý

Více

Vojenství v období první světové války. BSS 102 Dějiny vojenství

Vojenství v období první světové války. BSS 102 Dějiny vojenství Vojenství v období první světové války BSS 102 Dějiny vojenství Základní charakteristika I. světové války Konflikt, do kterého se postupně zapojily všechny rozhodující mocnosti tehdejší doby ( Velká válka

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

První světová válka. Vít Hradec 4. A

První světová válka. Vít Hradec 4. A První světová válka Vít Hradec 4. A Vznik Trojspolku 1879 Aliance tří císařů Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko Rusko později vystupuje 1881 rozpory mezi Francií a Itálií v severní Africe přistoupení Itálie

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9

Vzdělávací oblast : Člověk a společnost. Předmět : Dějepis. Téma : Novověk. Ročník: 9 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Předmět : Dějepis Téma : Novověk Ročník: 9 Popis: Test obsahuje látku 1. pololetí 9. ročníku. Časově odpovídá jedné vyučovací hodině. Ověřuje historické znalosti

Více

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918)

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) 1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Tento materiál slouží výhradně k

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_449 3. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s počátkem 1. světové války, záminkou atentátem na následníka trůnu Františka Ferdinanda

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 298 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7

ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7 ZÁPIS Z 1. ČLENSKÉ SCHŮZE BD BŘEZINKA 7 KONANÉ DNE 3/2/2011 Přítomni: z celkového počtu 18 členů druţstva přítomno 15 členů Členská schůze byla usnášení schopná. 1) Na základě pozvánky (příloha č. 1) na

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Dějepis Ročník : 9. Téma : Svět před první světovou válkou Autor : Mgr.

Více

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a

Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva. I. výboru živnostensko-obchodního a Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921. I. volební období. 2. zasedání. Tisk 549. Zpráva I. výboru živnostensko-obchodního a II. výboru národohospodářského o dodatečném schválení ve smyslu u 3. zákona

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Východní (ruská) fronta táhla se od Baltského moře k hranicím Rumunska

Východní (ruská) fronta táhla se od Baltského moře k hranicím Rumunska Doba od I. světové války do počátků 90. let, tzv. krátké století, navazuje přímo na naši přítomnost. Krátké století bylo naplněno dvěma světovými válkami, jejichž krutost a ztráty přesahovaly vše, co člověk

Více

04 Peníze Učební list

04 Peníze Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 04 Peníze Učební list

Více

Kgl.Sächs. 3.Infanterie-Rgt König Ludwig III von Bayern Nr Kontakt na jednotku Ladislav Ottl

Kgl.Sächs. 3.Infanterie-Rgt König Ludwig III von Bayern Nr Kontakt na jednotku Ladislav Ottl 1914-1918 Kgl.Sächs. 3.Infanterie-Rgt König Ludwig III von Bayern Nr. 102 Kontakt na jednotku Ladislav Ottl l.ottl@seznam.cz 1914-1918 Naším zájmem v rámci první světové války je 102. pěší pluk saského

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:..

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:.. Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:........ E-mailová adresa žáka:.. (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut

Více

Moje zápisky. Antonín Coufal. Nakladatelství NOOS, s.r.o. ISBN

Moje zápisky. Antonín Coufal. Nakladatelství NOOS, s.r.o. ISBN Antonín Coufal Moje zápisky Nakladatelství NOOS, s.r.o. ISBN 987-80-88117-04-9 Tomáš Martinec, Praha 2016. Veškerá práva si vyhrazuje autor. Opisování a jakékoliv rozmnožování bez jeho svolení není dovoleno

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

5 metodický list/anotace - výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce

5 metodický list/anotace - výstižný popis způsobu použití výukového materiálu ve výuce 1. jméno autora výukového materiálu Martin Hon 2. datum(období), ve kterém byl VM vytvořen září 2011 3. ročník, pro který je VM určen 9. 4. Číslo klíčové aktivity: EU OPVK III/2 Název klíčové aktivity:

Více

Školní rok 1917.-1918.

Školní rok 1917.-1918. Školní rok 1917.-1918. Sbor učitelský: Na počátku školního roku 1917 sestaven sbor učitelský takto: Jaroslav Meltický, def.řídící učitel Jaroslav Dlabal zat. učitel I. třídy Jindřich Hégr zat. učitel I.

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR46 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 22. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA

II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA II. HISTORIE VÝVOJE ČESKÉHO PRACOVNÍHO PRÁVA Obsah 1 Cíle... 2 2 Výklad problematiky... 2 2.1 Vývoj do roku 1918... 2 2.2 V letech 1918 1945... 3 2.3 Vývoj od roku 1945 až dosud... 4 3 Shrnutí poznatků...

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

První světová válka - úvod

První světová válka - úvod Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 36 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V. B Datum: 12. 12. 2013 První

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček

1918 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 Osmičky v dějinách českých zemí Helena Nováčková, Milan Vojáček 191 OSMIČKY Helena Nováčková, Milan Vojáček v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 3/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 17.01.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,25 hod. Přítomni členové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_104 Třída / ročník 8.A, B / VIII. Datum vytvoření 26.12.2012

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

DAŇ Z MASA. v Čechách,na Moravě a ve Slezsku a příspěvkové známky Svazu jatečního dobytka. Jiří Kořínek, Praha 2012,

DAŇ Z MASA. v Čechách,na Moravě a ve Slezsku a příspěvkové známky Svazu jatečního dobytka. Jiří Kořínek, Praha 2012, DAŇ Z MASA a příspěvkové známky Svazu jatečního dobytka v Čechách,na Moravě a ve Slezsku 1920 1949 Jiří Kořínek, Praha 2012, korinekj1@seznam.cz Daň z masa byla v Československu zavedena zákonem čís. 262/1920

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více