LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma: Leasing, s mlouva o koupi najaté věci z pracoval s á m a uvedl jsem všechny p o u ž i t é prameny. M a r e k Makki - 1 -

2 Tímto bych chtěl poděkovat panu doc. JUDr. Karlu Markovi, CSc., vedoucímu mé bakalářské práce, za vedení při práci a cenné rady a připomínky, které vedly ke zkvalitnění této práce

3 OBSAH ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 1 ÚVOD LEASING PŮVOD A DEFINICE LEASINGU DRUHY LEASINGOVÝCH OPERACÍ Základní (nejčastější) typy leasingových operací I. Finanční leasing II. Operativní leasing III. Zpětný leasing Sale and lease back Členění dle typu leasingového nájemce Členění dle typu leasingového pronajímatele Členění dle zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu Členění dle regionu a teritoria Členění dle postavení výrobce v leasingovém vztahu Netto-smlouvy a Brutto-smlouvy o leasingu VÝHODY, NEVÝHODY A RIZIKA LEASINGU Výhody a nevýhody leasingu pro nájemce Výhody a nevýhody leasingu pro pronajímatele Rizika spojená s leasingem LEASING V ČESKÉ REPUBLICE HISTORIE LEASINGU V ČR LEASING V ČÍSLECH ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE LEASING V ČESKÉM PRÁVU LEASINGOVÁ SMLOUVA JAKO INOMINÁTNÍ KONTRAKT ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Podstatné náležitosti smlouvy Obchodní podmínky LS, všeobecné obchodní podmínky Forma smlouvy VŠEOBECNÉ PODMÍNKY FINANČNÍHO LEASINGU MOVITÝCH PŘEDMĚTŮ VYDANÉ ČLFA Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Předání a převzetí PL Článek III Vlastnictví a užívání PL Článek IV Záruční a servisní podmínky Článek V Pojištění předmětu leasingu Článek VI Výše a úhrada splátek nájemného Článek VII Důsledky porušení povinností stran leasingové smlouvy Článek VIII Nabytí vlastnictví PL nájemcem Článek IX Ukončení leasingové smlouvy Článek X Závěrečná ustanovení ZÁVĚR SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY ZÁNIK NÁJEMNÍ SMLOUVY, ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ VĚC KOUPIT VZNIK KUPNÍ SMLOUVY, KUPNÍ CENA, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

4 5.4 VADY KUPNÍ CENA, BEZPLATNÉ NABYTÍ VLASTNICTVÍ ZÁVĚR KOMPARACE VARIANT POŘÍZENÍ MAJETKU POŘÍZENÍ MAJETKU ZA VLASTNÍ PROSTŘEDKY POŘÍZENÍ MAJETKU LEASINGEM Výhody financování leasingem Nevýhody financování leasingem POŘÍZENÍ MAJETKU UŽITÍM ÚVĚRU Výhody financování úvěrem Nevýhody financování úvěrem ZÁVĚR OCHRANA SPOTŘEBITELE ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH

5 1 ÚVOD V posledních letech došlo v České republice k rychlému rozvoji finančních služeb, jejichž účelem je umožnit příjemci služby pořízení určité majetkové hodnoty s využitím cizích zdrojů. Stejně jako v jiných zemích, i u nás se rozšířily dva základní druhy služeb odpovídající výše uvedené charakteristice. Jednak finanční služby leasingové, poskytované smlouvou o finančním leasingu, jednak služby úvěrové, poskytované smlouvou o úvěru. Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na prvně jmenované služby, tedy finanční služby leasingové. Zatímco před rokem 1989 byl v českých poměrech leasing téměř neznámým pojmem, v devadesátých letech nastal v této oblasti doslova boom. Nejprve byl leasing využíván v podnikatelské oblasti pro pořízení vozového parku a strojů, později se rozšířil i do nepodnikatelské sféry, zejména při pořizování osobních automobilů. Ještě před právní analýzou finančního leasingu je potřeba nastínit základní pojmy týkající se leasingu. V druhé kapitole jsem se proto zaměřil na původ a definici pojmu leasing, charakteristiku jednotlivých druhů leasingových operací a dále na výhody, nevýhody a rizika leasingu z hlediska nájemce a pronajímatele. Třetí kapitolu jsem věnoval vývoji leasingu v České republice se zaměřením na Českou leasingovou a finanční asociaci a leasing v českém právu. Ve čtvrté kapitole se dostávám k právní podstatě leasingu a problematice leasingové smlouvy jako smlouvy nepojmenované. V této oblasti vládne právní nejistota z důvodu neexistence speciální zákonné úpravy leasingu a proto se při uzavírání leasingu kombinují již existující typy, což však sebou přináší komplikace, o kterých bych se chtěl zmínit. V šesté kapitole srovnávám různé varianty pořízení majetku, konkrétně pořízení majetku za vlastní prostředky, pořízení majetku leasingem a pořízení majetku užitím úvěru a to z hlediska výhod a nevýhod tohoto pořízení. V kapitole o ochraně spotřebitele se zabývám právními předpisy týkajícími se práv spotřebitele, který je úvěrovým dlužníkem. V závěru potom shrnuji zjištěné poznatky

6 2 LEASING 2.1 PŮVOD A DEFINICE LEASINGU Při pátrání po původu a významu pojmu leasing dojdeme k závěru, že nepochybně pochází z anglického výrazu to lease neboli pronajmout. Pod pojem leasing by se tedy dal zahrnout jakýkoli pronájem. Při vytrvalejším hledání objevíme přesnější definice pojmu leasing jako například: Leasing: [lízing, anglicky], nová forma financování investic, používaná běžně především v USA. Do Evropy pronikla teprve po 2. světové válce. Na rozdíl od tradičního způsobu, kdy financující instituce poskytuje podnikateli peněžní úvěr k nákupu nové investice, při leasingu mu svěřuje věcnou hodnotu k bezprostřednímu využití ve výrobě. Leasing je tedy v podstatě pronájem movitých či nemovitých investic za pevně sjednané měsíční nájemné. 1 Leasing je forma podnikání, jehož podstatou je pronájem výrobků a výrobních prostředků na určité období na základě úhrady leasingových poplatků formou splátek. Uplatňuje se zejména u předmětů dlouhodobé spotřeby, ale i ve službách. Nahrazuje investování a jeho předmětem může být jakýkoliv hmotný i nehmotný majetek. Leasing realizují bankovní ústavy nebo specializované firmy, obvykle dvěmi formami, jako finanční nebo tzv. provozní leasing. V prvním případě, po úplné úhradě hodnoty pronajaté techniky, se zařízení stává majetkem nájemce, v druhém se nepřepokládá úhrada hodnoty zařízení. 2 S prvopočátky leasingu se můžeme setkat již za doby starých Sumerů, kdy se jednalo o princip využívání věcí patřících jiným za úplatu a pobírání plodů z toho plynoucích. Před čtyřmi tisíci lety byla tehdejší forma leasingu používána v rozkvétající sumerské říši například k nákupu řemeslných a zemědělských strojů. Jako rok nejstarší známé leasingové transakce se po nálezu sumerských hliněných desek uvádí rok 2010 př. n. l. 3 Pozadu nezůstal ani starý Řím. Za císaře Justiniána byl tento způsob financování hojně využíván k pořizování plavidel, přičemž výjimkou nebyly ani válečné lodě. 1 -red-. Leasing [citováno 2. července 2006]. Dostupný z 2 Kol. Co je to leasing? [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 3 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M., a kol.: Finanční leasing v právní praxi, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2003, s

7 Postupem staletí se leasing přibližoval jeho současné podobě. Pokud na leasing nahlížíme jako na dohodu tří stran (vedle výrobce či prodejce a zájemce o užívání stojí ještě investor, který věc pořizuje a přenechává ji nájemci do užívání), vidíme jeho počátek ve Velké Británii a v USA v období průmyslové revoluce v osmnáctém století. První moderní leasingová společnost (dále jen LS ) na světě byla založena v Anglii, v roce 1855, kdy vznikla Birmingham Wagon Company - společnost, která se zabývala prodejem železničních vagónů na splátky. Leasing jako plnohodnotná alternativa úvěrového financování s širokým použitím, který je poptáván jak podnikatelskými subjekty, tak drobnými spotřebiteli, byl zrozen v období masové spotřeby po 2. světové válce. A konečně počátky leasingu jako významného daňového instrumentu nastávají spolu s přijetím příslušné daňové legislativy nejdříve v 50. letech v USA a poté v 60. a zejména 70. letech ve Velké Británii DRUHY LEASINGOVÝCH OPERACÍ Základní (nejčastější) typy leasingových operací Nejrozšířenějšími druhy leasingových operací se za desetiletí vývoje staly především tři základní typy, které jsou rozlišovány z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy. Jedná se o finanční leasing, operativní leasing a zpětný leasing. Hlavním kritériem pro jejich odlišení je především rozsah přenosu vlastnických a uživatelských rizik z leasingové společnosti na příjemce leasingu (dále jen nájemce ) a možnost převodu vlastnictví leasované věci na nájemce. I. Finanční leasing Finanční leasing je v České republice nejrozšířenějším typem leasingu. Finanční leasing je možné definovat jako závazkový vztah, ve kterém se poskytovatel leasingu (dále jen pronajímatel ) zavazuje předat příjemci leasingu na určitou dobu do užívání majetkovou hodnotu a nájemce se zavazuje prostřednictvím leasingových splátek zcela uhradit pronajímateli náklady spojené s pořízením této majetkové hodnoty. V případě finančního leasingu má nájemce právo na převod předmětu leasingu (dále jen PL ) do svého vlastnictví 5 za zůstatkovou cenu. U finančního leasingu nese jeho nájemce již od 4 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M., a kol.: Finanční leasing v právní praxi, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2003, s Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 30 Cdo 2033/

8 počátku všechna rizika (nebezpečí škod) spojená s PL, jakož i náklady spojené s užíváním PL (údržba, pojištění). Nutno však dodat, že se na našem trhu nevyskytuje jen tato vyhraněná podoba finančního leasingu. Leasingové smlouvy, které jsou uzavírány, mají většinou určitá specifika. V praxi jsem se setkal s různě modifikovanými smlouvami, které např. nepředpokládaly plnou úhradu kupní ceny pravidelnými splátkami, ale pouze její část (viz níže) nebo neobsahovaly opci, ale povinnost nájemce na převod PL do svého vlastnictví. Skutečnost, že příjemce leasingu nese nebezpečí škod na PL a veškeré náklady spojené s jeho užíváním, bývá v zahraniční literatuře často označována za hlavní definiční znak finančního leasingu odlišujícího jej od jiných druhů leasingových vztahů. Leasing je označován za leasing finanční právě proto, že závazky pronajímatele se omezují na poskytnutí finanční služby (pořízení věci, předání do užívání a její prodej na konci vztahu). S jistou nadsázkou lze říci, že u finančního leasingu sice nájemce nabývá vlastnické právo až po uplynutí doby leasingu, vlastnické povinnosti však nese od počátku. 6 II. Operativní leasing Někdy také označovaný jako provozní leasing. Jedná se o krátkodobé nebo střednědobé užívání potřebného majetku. Tyto smlouvy bývají uzavírány na dobu, která je kratší než je životnost podmětu smlouvy. Veškerá rizika spojená s předmětem leasingové smlouvy, jakož i vlastnické právo nese u tohoto druhu leasingového vztahu výhradně poskytovatel služby, přičemž zároveň odpovídá za provozuschopnost PL, poskytuje servisní služby a provádí údržbu, opravy, v případě poruchy poskytuje náhradní předmět obdobných parametrů, poskytuje vyškolený personál, je zodpovědný za dodržování předpisů, hradí daně a poplatky (např. u operativního leasingu automobilu je zodpovědná za pravidelné podstoupení zkoušky státní technické kontroly, opatření dálniční známky atd.). Po skončení operativního leasingu dojde k buď k prodloužení smlouvy nebo k navrácení pronajaté majetkové hodnoty zpět leasingové společnosti a následuje její další pronájem. Hlavním smyslem operativního leasingu je tedy zbavit nájemce starostí s 6 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M., a kol.: Finanční leasing v právní praxi, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, s

9 provozováním PL. Nejčastěji bývá operativní leasing pro svou podstatu užíván k pronájmu věcí, které podléhají velmi rychlému technologickému rozvoji či módním trendům, jako jsou například prostředky výpočetní a komunikační techniky nebo automobily. Tato forma umožňuje pravidelnou obměnu užívané věci. 7 Za vypovězení leasingu nehradí nájemce pronajímateli žádný zvláštní poplatek. Vedle vypověditelných leasingů se uzavírají leasingové smlouvy na dobu určitou, během které žádná ze stran nemůže dohodu vypovědět. III. Zpětný leasing Sale and lease back Principem tohoto leasingového vztahu je prodej předmětu leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli a zpětný pronájem daného předmětu leasingovému nájemci. Po ukončení doby leasingu je pak předmět prodán zpět původnímu majiteli (nájemce) a to za zůstatkovou nebo ve smlouvě dohodnutou cenu. Díky tomuto financování má nájemce možnost rychle získat potřebné finanční prostředky, ale i optimalizovat kapitálovou strukturu. Nezanedbatelná není ani daňová výhoda, kterou leasing nabízí. Doba trvání finančního leasingu je vymezena zákonem o daních z příjmů. Omezení se liší pouze podle předmětu transakce, minimálně však činí 3 roky. Po celou dobu leasingu má nájemce možnost zahrnout do nákladů poměrnou část z celkové částky, která tak sníží jeho hospodářský výsledek a je tedy daňově uznatelným nákladem. 8 Předmětem zpětného leasingu bývají majetkové hodnoty, které jsou minimálně nebo pouze částečně odepsány. 9 V České republice je tento typ nabízen převážně prodejci ojetých motorových vozidel. Dle různých kritérií můžeme dále rozlišovat několik druhů leasingových operací, o kterých pojednávám v následujícím textu Benda, Kelblová, Pulz, Veselá: Leasing - právní,účetní a daňové postupy v praxi včetně příkladů, Praha: Polygon, 2000, s Kol. Zpětný leasing [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 9 Benda, Kelblová, Pulz, Veselá: Leasing - právní,účetní a daňové postupy v praxi včetně příkladů, Praha: Polygon, 2000, s Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z

10 2.2.2 Členění dle typu leasingového nájemce I. Restituční leasing - Kapitál používaný pro koupi PL pochází restitučních nároků. Kapitál slouží k přímému nákupu. II. Bankovní leasing Tento druh leasingu je realizován buď speciálními útvary bank (alternativa poskytnutí úvěru), nebo dceřinými leasingovými společnostmi bank, které od bank získávají finanční zdroje. Cílem je bance (nebo její dceřiné společnosti) přinést navýšení výnosu o leasingové procento, které je vyšší než úroková procenta úvěru. Leasing je prováděn podle pravidel finančního, operativního i zpětného leasingu. 11 III. Odbytový leasing Jde o podporu prodeje a zajištění odbytu těm zájemcům o PL, kteří nemají možnost okamžitých likvidních finančních prostředků. Může zde dojít i k situaci, kdy PL je pro svou vysokou cenu nebo vlastnosti neprodejný na trhu za platbu v hotovosti a jen možnost leasingu zcela bez marže je pro nájemce rozumným argumentem pro nákup příslušného PL. V praxi se tak může stát, že sám výrobce financuje takovou smlouvu za účelem umístění svého zboží na trhu. 12 IV. Komerční, tuzemský leasing - Zahraniční LS nebo subjekt s dominantní zahraniční kapitálovou účastí je leasingový pronajímatel. Společnost používá zahraniční zdroje a doplňkově i finanční prostředky tuzemské Členění dle typu leasingového pronajímatele I. Podnikatelský leasing - Leasingový nájemce musí leasingové společnosti dodat podnikatelský záměr, vývoj a stav ekonomické situace firmy, marketingovou rozvahu, poslední daňové přiznání, informace o reklamním plánu a další údaje, které by prokazovaly kvalitu podnikatele. II. Komunální leasing Leasingovým nájemcem může být pouze nevýdělečná organizace a ne podnikatelský subjekt nebo soukromá osoba. Jedná se o leasing určený pro zastupitelstva měst a obcí i s financováním jejich volebních programů, leasing pro školy, nemocnice, nadace, vědecké a výchovné ústavy. Není možné využívat daňových úlev, ale jiných specifických výhod a 11 Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 12 Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z

11 doplňkových služeb leasingu a tím se leasing stává zajímavější finanční službou. 13 III. Spotřebitelský leasing - Leasing není určen pro podnikatele a nevýdělečné subjekty, ale pro soukromé osoby, čemuž odpovídají i potřebné doklady pro schválení leasingové operace. Je potřeba: potvrzení o skutečné výši příjmů a to minimálně v takové, aby byla zajištěna návratnost investice leasingové společnosti. Není sice možné využívat leasingových výhod, ale splátkového režimu pořízení investice a doplňkových služeb k leasingu Členění dle zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu I. Leasingové smlouvy zcela amortizující PL ( Full-pay-out-leasing / Vollamortisationsleasing ) Nájemné je inkasované pronajímatelem v průběhu leasingového období. Zcela pokrývá náklady leasingové společnosti spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasingu a k tomu přinese předem stanovený zisk. Zůstatková hodnota na konci leasingu je pak tedy velmi malá, někdy i nulová. 14 II. Leasingové smlouvy neamortizující PL (se zůstatkovou hodnotou) ( Non-full-pay-out-leasing / Teilamortisationsleasing ) Nájemné inkasované pronajímatelem v průběhu leasingového období nepokrývá pronajímatelovy náklady spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasingu. Tato částka pak musí být uhrazena na konci leasingového období Členění dle regionu a teritoria I. Tuzemský - Všechny subjekty vystupující v závazkovém vztahu mají sídlo na území stejného státu. Je to nejčastěji používaný typ leasingu v České republice. II. Zahraniční - Tento druh leasingu lze definovat jako poskytnutí PL pronajímatelem se sídlem v jedné zemi nájemci se sídlem v zemi jiné. Klíčovou otázkou je pochopitelně volba práva, kterým se bude řídit daná 13 Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 14 Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s

12 leasingová smlouva. Zde by zásadně neměly vzniknout problémy, a to vzhledem ke skutečnosti, že princip neomezené volby práva u závazkových vztahů s mezinárodním prvkem dnes platí jako obecná zásada ve všech moderních právních řádech Členění dle postavení výrobce v leasingovém vztahu I. Přímý leasing - Vztahu se účastní dvě strany: poskytovatel (výrobce zastávající i funkci leasingové společnosti) a uživatel (nájemce). II. Nepřímý leasing - Zde vedle výrobce a uživatele vstupuje do vztahu i LS, která přejímá funkci kupujícího a financujícího. Zde je vždy potřeba řešit zvláštním ujednáním odpovědnost výrobce za vady Netto-smlouvy a Brutto-smlouvy o leasingu Takto se rozlišují leasingové smlouvy podle s nimi souvisejících služeb leasingového pronajímatele. Jde především o nabízení pojištění pronajímaného předmětu po dobu trvání smlouvy prostřednictvím pronajímatele VÝHODY, NEVÝHODY A RIZIKA LEASINGU určitá rizika. Leasing (finanční) má řadu výhod i nevýhod a jsou s ním přirozeně spojena i Výhody a nevýhody leasingu pro nájemce Umožňuje pořídit majetek bez jednorázového vynaložení peněžních prostředků, úhrady se provádí formou splátek, které postupně zatěžují náklady v plné výši. Omezuje se možnost morálního zastarání fixního majetku podniku. Zvyšuje se konkurenční schopnost podniku, který může pružně reagovat na změny poptávky, bez zajišťování investic. Vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru. Riziko inflace nese obvykle leasingová firma. 16 Marek, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s

13 Při pořizování PL není nutný kapitál na jednorázové vynaložení všech prostředků na investici a kapitál pak může být použit na jiné účely. Leasingové splátky mohou být při domluvě s leasingovou společností shodné se skutečnými výkonnými parametry. Tak může nájemce splácet jen tolik, kolik PL produkuje, nebo jaký finanční objem realizuje. Jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky. Leasing spoří podnikatelským subjektům jejich finance. LS využívá zrychleného odepisování oproti normálnímu, které používá podnikatel, který koupí předmět na úvěr nebo za hotové peníze daňová výhoda. V leasingových splátkách je nutno zaplatit finanční službu a zisk leasingové společnosti, a proto pořízení na leasing bývá dražší než pořízení na úvěr či za hotové. Výrazně omezená vlastnická práva k PL, neboť po celou dobu pronájmu patří leasingové společnosti a nájemce tak nemůže provádět úpravy bez jejího souhlasu. Předmět po skončení leasingu získá nájemce zcela nebo téměř odepsaný, takže ztrácí výhodu daňových odpisů, i když předmět dále užívá. Některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě odcizení nebo totálního zničení předmětu, pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výši. Nájemce nemůže vypovědět smlouvu, popř. může tak učinit s rizikem dosti vysokého penále. V případě, že by se LS dostala do špatné finanční situace nebo až do bankrotu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání Výhody a nevýhody leasingu pro pronajímatele Snižuje podnikatelské riziko, neboť pro pronajímatele je snazší získat zpět pronajatý majetek

14 Leasingová smlouva může být uzavřena rychleji než např. smlouva investiční, úvěrová. Možnost rychlejšího daňové odepisování u pronajímatele než běžné daňové odepisování. 18 Možné ztráty v případě nedodržení smluvních podmínek Rizika spojená s leasingem! Vlastnické riziko - s vlastnictvím předmětu se pojí riziko, že po uplynutí záruční lhůty nebude předmět fungovat bez závad. Při sestavování leasingové smlouvy se LS snaží toto riziko přenést na nájemce.! Investiční riziko - všechny investice s sebou nesou riziko, že nebudou amortizovány. Nájemce je ale smluvně zavázán k úhradě nájemného bez ohledu na efektivitu využití PL. Vzhledem k výše uvedeným záporům a rizikům se mi jeví jako výhodnější forma leasing operativní, při kterém některé nevýhody neplatí. Především odpovědnost za škody na předmětu leasingu leží na straně LS a taktéž na příjemce nejsou převáděna vlastnická ani investiční rizika. Stejně tak odpadá nevýhoda plynoucí z nemožnosti vypovědět smlouvu a z rizika bankrotu LS. Samozřejmě ale není možné jednoznačně říci, která forma leasingu je výhodnější; vždy je nutné předem zvážit všechna specifika konkrétní situace jako např. pořizovaný předmět leasingu, velikost firmy, která o leasingu uvažuje, typ činnosti firmy, zda si po skončení leasingu chce firma nechat PL ve svém majetku atd. Z praxe znám společnosti, jejichž záměrem je vlastnit co nejméně majetku a z tohoto důvodu upřednostňují operativní leasing i za cenu vyšších nákladů s pronájmem spojených odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

15 3 LEASING V ČESKÉ REPUBLICE 3.1 HISTORIE LEASINGU V ČR Na našem území byly první leasingové smlouvy a obchody uzavírány ještě před sametovou revolucí v listopadu 1989, avšak pouze ve velmi omezeném rozsahu. Šlo výhradně o zahraniční kontrakty s podporou tehdejší Československé obchodní banky. Velkou roli při uzavírání leasingových smluv hrálo (vedle typických ekonomických důvodů) plánované devizové hospodaření, které neumožňovalo uvolnění devizových prostředků při nákupu např. stroje ze zahraničí. Podstatné tedy je, že tehdejší leasingové smlouvy vznikaly zejména pod tlakem nástrojů centrálního řízení devizového hospodářství, kdy uzavření leasingové smlouvy muselo být v souladu s plánem využití devizových prostředků tehdejší centrální Státní banky československé, Federálního ministerstva zahraničního obchodu, Federálního ministerstva financí a Státní plánovací komise. K nejznámějším leasingovým obchodům před listopadem 1989 patří pořízení dvou letadel Airbus A 300 pro leteckou společnost ČSA. I na tomto kontraktu se však podílel stát, když vystavil záruku za zaplacení závazků z této leasingové smlouvy. 19 Pro běžného obyvatele v tuzemsku byl leasing naprosto neznámou záležitostí. To se změnilo po roce 1989, kdy k rozvoji přispěly konkrétní zkušenosti leasingových nájemců. Nyní je leasing významným instrumentem, který umožňuje nejen obyvatelstvu pořízení spotřebního zboží, ale především se jedná o snadno dostupný způsob pořízení strojů a výrobních technologií pro podnikatele a firmy. 3.2 LEASING V ČÍSLECH Dnes je leasing velmi rozšířenou formou úvěrového financování. Objem leasingových obchodů roste každým rokem, o čemž svědčí i následující statistické údaje: 20 Členské společnosti asociace předaly v 1. pololetí 2006 do užívání movité věci v pořizovací hodnotě (bez DPH) cca 54,6 mld. Kč (vloni 46,2 mld. Kč); za reálného předpokladu, že členové asociace ovládají 97 % našeho leasingového trhu movitých věcí, lze konstatovat, že celkem byly v ČR v Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s Barták, Karel. Objem leasingu vzrostl a překonal i růst úvěrů [citováno 8. července 2006]. Dostupný z

16 pololetí letošního roku předány do leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky za cca 56,3 mld. Kč; ve srovnání s 1. pololetím r vzrostl ve stejném období letošního roku objem leasingu movitých věcí cca o 18 %; objem nových leasingů movitých věcí uzavřených v 1. pololetí letošního roku představuje cca 54,4 % celoročního loňského objemu; ve srovnání se situací na konci r poklesl podíl leasingu osobních a lehkých užitkových aut z 45,9 % na 43,6 %, podíl leasingu těžších dopravních prostředků vzrostl z 27,4 % na 28%, podíl leasingu strojů vzrostl z 21,4 % na 23,2 %, podíl leasingu počítačů a vybavení kanceláří poklesl z 1,1 % na 0,9 %; podíl leasingu ojetých vozů na celkovém leasingu osobních a užitkových aut činil v 1. pololetí ,6 %. 21 Objem leasingu klesal v roce 2004 a počátkem loňského roku, v jeho druhé polovině se ale vrátil k růstu. Celkem objem leasingu členů české leasingové a finanční asociace (dále jen ČLFA ) stoupl v roce 2005 meziročně o 4 % na 113 mld. Kč. Přechodný pokles leasingu vyvolala především předloňská změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ), která odstranila sníženou sazbu pro leasing automobilů. Vývoj v oblasti leasingu za posledních 15 let a podíl jednotlivých komodit na celkovém objemu leasingu v roce 2005 let je zachycen na následujících grafech. 21 Kol. Statistika produktů nabízených členskými společnostmi ČLFA za 1. pololetí 2006 [citováno 16. října 2006]. Dostupný z

17 Růst leasingových obchodů členů České leasingové a finanční asociace (v mld. Kč) , ,3 96,6 100, , , ,7 0,4 0,6 0,7 0,3 0,4 1,2 4,4 5,6 4,4 0 5,8 9,1 9,4 11,8 12, Nemovitosti Movitosti Graf 1 - Růst leasingových obchodů. Zdroj:www.clfa.cz Jak je patrné z následujících grafů (resp. z rozdílu mezi grafem č.2 a grafem č. 3), dochází k mírnému přesouvání podílu využití leasingu od osobních automobilů směrem do oblasti strojů a zařízení a ostatních dopravních prostředků, neboli ke komoditám využívaným především v podnikatelské sféře. K rozvoji leasingu v České republice nemalou měrou přispěla a nadále přispívá Česká leasingová a finanční asociace, o které bude blíže pojednáno v kapitole

18 Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v r podle komodit 0,4% 3,8% 21,4% 1,1% 45,9% 27,4% (1) stroje a zařízení (2) počítače, vybavení kanceláří (3) dopravní prostředky bez osobních aut (4) osobní automobily (5) letadla, lodě, vagony (6) ostatní Graf 2 - Leasing v roce 2005 dle komodit. Zdroj:www.clfa.cz Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v čtvrtletí roku 2006 podle komodit 1,67% 2,51% 22,24% 1,12% 45,06% 27,40% (1) stroje a zařízení (2) počítače, vybavení kanceláří (3) dopravní prostředky bez osobních aut (4) osobní automobily (5) letadla, lodě, vagony (6) ostatní Graf 3 - Leasing v čtvrtletí roku 2006 dle komodit. Zdroj:www.clfa.cz

19 3.3 ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE Potřeba vytvoření centra, které by bylo schopné definovat, koordinovat a prosazovat společné zájmy firem zabývajících se operacemi finančního a operačního leasingu, vedla v polovině r k založení Asociace leasingových společností ČSFR. V září l992 bylo založeno samostatné zájmové sdružení českého leasingu. V dalších letech se začalo zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty a jejími členy se stali i někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejů na splátky a factoringu. Členská schůze konaná 24. ledna 2005 rozhodla o odpovídající změně názvu asociace na Česká leasingová a finanční asociace. 22 Domácí leasingová komunita má tedy k dispozici středisko usilující o zohledňování jejích zájmů a potřeb. 23 Asociace se podílí na přípravě právních předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring. Asociace taktéž napomáhá při výkladu a aplikaci platných právních předpisů. V jejím rámci byly vypracovány všeobecné podmínky leasingu a připraveny další dokumenty k zajištění vlastnických i jiných práv leasingových společností v průběhu leasingových operací. Asociace prosazuje naplňování Etického kodexu jednání členských společností a vede listinu rozhodců využitelných k rozhodování sporů z leasingových a splátkových smluv. Asociace se dále zaměřuje se na hlubší analýzu řady aktuálních problémů domácího leasingu, spotřebitelských úvěrů a prodejů na splátky, včetně trendů dalšího rozvoje nebankovních finančních produktů v české ekonomice. Důležitým úkolem asociace je zastupování členských společností a v řadě ohledů i celé domácí nebankovní finanční komunity v nekomerčních vztazích se zahraničními sdruženími i s jinými cizími subjekty. Slouží k tomu především členství v Evropské federaci leasingových asociací (LEASEUROPE). 24 Informuje zahraniční partnery o podmínkách pro investice, leasing a další finanční produkty v České republice. 22 Kol. Česká leasingová a finanční asociace se představuje [citováno 10. července 2006]. Dostupný z 23 Benda, Kelblová, Pulz, Veselá: Leasing - právní,účetní a daňové postupy v praxi včetně příkladů, Praha: Polygon, 2000, s Kol. Česká leasingová a finanční asociace se představuje [citováno 10. července 2006]. Dostupný z

20 Následují některé priority, které si Asociace stanovila pro rok 2006: 25 Bude usilovat o další zlepšení právního rámce pro leasing, splátkové prodeje, nebankovní spotřebitelské úvěry a factoring. Bude usilovat o úplné odstranění, případně o zmírnění limitů a omezení týkajících se leasingu v zákonech o daních z příjmů, o přidané hodnotě, o rezervách a dalších. Bude usilovat o konkrétní účinná opatření v zájmu posílení postavení leasingové společnosti jako vlastníka leasované věci a jako věřitele. Bude napomáhat při přípravě členských společností na situaci po účinnosti pravidel Basilej II 26. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 85 firem (stav k 20. červenci 2006 dle údajů uvedených na oficiálních internetových stránkách Asociace které realizují kolem 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů a většinu nebankovních úvěrů i prodejů na splátky pro spotřebitele. 3.4 LEASING V ČESKÉM PRÁVU Před účinností obchodního zákoníku, tedy před 1. lednem 1992, se obchodní vztahy řídily podle zákona č. 109/1964, hospodářský zákoník. Tento zákon neobsahoval konkrétní smluvní typ, který by upravoval leasingové operace (stejně jako je tomu i dnes), proto se leasingové smlouvy uzavíraly jako smlouvy nepojmenované, podle ustanovení 352 tohoto zákona: Socialistické organizace uzavírají, kromě hospodářských smluv upravených v ustanoveních 158 až 351, též další smlouvy o jiných způsobech spolupráce, zejména smlouvy o uskladnění, smlouvy o obstarávání záležitostí, smlouvy o hromadné přepravě osob, smlouvy o provedení oprav, smlouvy o jiných pracích a výkonech a smlouvy o pojištění.. Jelikož se jednalo o nepojmenovaný 25 Kol. Priority České leasingové a finanční asociace pro r (ze závěrů členské schůze asociace konané 30. ledna 2006) [citováno 31. srpna 2006]. Dostupný z 26 Basilej II jedná se o návrh nových bankovních pravidel, jejichž cílem je redukce finančních rizik a ztrát. Tato pravidla byla zveřejněna Mezinárodní organizací centrálních bank (The Bank for International Settlements, zkr. BIS), tedy nadnárodní finanční institucí skupiny G 10. V konečném důsledku by tato opatření měla zajistit větší stabilitu a důvěryhodnost v bankovním sektoru

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2

UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 SMĚRNICE RADY LIBERECKÉHO KRAJE Č. 2/2005 UPRAVUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM MAJETKEM LIBERECKÉHO KRAJE VE ZNĚNÍ NOVELIZACE Č. 2 I. Předmět a struktura směrnice a vymezení základních pojmů 1. Tato směrnice

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

KUPNí SMLOUVA. Číslo: 201<>/ 002Cj/ Ao/ÓO

KUPNí SMLOUVA. Číslo: 201<>/ 002Cj/ Ao/ÓO - - KUPNí SMLOUVA Číslo: 201/ 002Cj/ Ao/ÓO Poliklinika Prosek a.s. se sídlem Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov Zastoupená: Ing. Jiřím Dufkem, ředitelem společnosti IČ:28495306 DIČ: CZ28495306

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc.

OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc. OBCHODNÍ SMLOUVY (MV844K) doc. JUDr. Karel Marek, CSc. Výuka: přednášky, e-learning Rozsah: 2/0 Ukončení: kolokvium Rozvrh: každé pondělí od 9:35 do 11:05, místnost 030 Kolokvium: aktivní účast ve výuce,

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb.

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. PAPKON s.r.o. Cihelná ulice 776, Štětí 411 08 IČO :62739760 DIČ : CZ62739760

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Zásady prodeje bytů v bytových domech ve vlastnictví obce Kuks -------------------------------------------------------------------------------- Zastupitelstvo obce Kuks rozhodlo na svém veřejném zasedání

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Návrh kupní smlouvy

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy uzavřené podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, na dodávku pod názvem: Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: RÁMCOVÁ SMLOUVA Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená dle 38 zákona o veřejných zakázkách a 269 odst. 2. Obchodního zákoníku, zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

Příloha č. 1: Seznam členů České leasingové a finanční asociace

Příloha č. 1: Seznam členů České leasingové a finanční asociace Příloha č. 1: Seznam členů České leasingové a finanční asociace Název společnosti Město AGRO LEASING J. Hradec s.r.o. Jindřichův Hradec ALD Automotive s.r.o. Praha 10 ARCHER SHERIDAN, s.r.o. Praha 5 ARVAL

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

Právní základy obchodování přednáška č. 3

Právní základy obchodování přednáška č. 3 OBCHOD S DŘÍVÍM A DŘEVAŘSKÝMI VÝROBKY Projekt FRVŠ 3187/2011/F5/b Právní základy obchodování přednáška č. 3 Ing. Dalibor Šafařík Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana

Více

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem www.pwc.com/cz Právní a daňové aspekty financování vozidel 20. 4. 2017 Právní a daňové aspekty financování vozidel 1 2 3 4 Úvěr Finanční leasing Operativní leasing Odpovědnost za provoz vozidla Úvěr 1

Více

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015

Operace v mezinárodním obchodě. Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Operace v mezinárodním obchodě Ing. Jaroslav Demel Přednáška č. 7 23. dubna 2015 Všeobecné podmínky a KS, realizace KS, poruchy KS, zánik KS Vybrané zvláštní operace v mezinárodním prostředí Všeobecné

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA O DÍLO uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") 1. Smluvní strany 1.1 Sdružení pro likvidaci komunálního

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ) níže uvedeného dne měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami Název/Obchodní firma:.

Více

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI

Přehled obsahu. str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI str. m. č. Předmluva... V Autoři jednotlivých kapitol... VIII Obsah... XVII Přehled použitých zkratek... XXXI Úvodní výklady... 1 Kapitola 1. Pojem a předmět tzv. obchodů (obchodních závazků)... 1 1 I.

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor

Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor Návrh smlouvy o nájmu a zajištění technické správy nebytových prostor uzavřená podle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2011 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Položka

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Smluvní strany:.. společnost jednající... se sídlem... IČ:... společnost zapsaná v obchodním rejstříku

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE NEMOVITOSTI Vlastník1: na straně jedné a Zprostředkovatel2: na straně druhé uzavřená, dne /v poté, co účastníci smlouvy sdělili druhé straně, že jim není známa žádná okolnost omezující

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-037-010-15 ze dne 5.10.2015 Revokace části usnesení rady č. R-026-001-15 ze dne 29.06.2015 a smlouva o nájmu části pozemku parc. č. 4079/1 v k. ú.

Více

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ )

Nájemní smlouva. podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 57.14.08 Nájemní smlouva podle 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen OZ ) Níže uvedeného dne, měsíce

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090

KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 KUPNÍ SMLOUVA č. 16/600/0090 uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ) prodávající: se sídlem: zastoupený: IČO: DIČ: bankovní spojeni: číslo bank. účtu: (dále

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více