LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma: Leasing, s mlouva o koupi najaté věci z pracoval s á m a uvedl jsem všechny p o u ž i t é prameny. M a r e k Makki - 1 -

2 Tímto bych chtěl poděkovat panu doc. JUDr. Karlu Markovi, CSc., vedoucímu mé bakalářské práce, za vedení při práci a cenné rady a připomínky, které vedly ke zkvalitnění této práce

3 OBSAH ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 1 ÚVOD LEASING PŮVOD A DEFINICE LEASINGU DRUHY LEASINGOVÝCH OPERACÍ Základní (nejčastější) typy leasingových operací I. Finanční leasing II. Operativní leasing III. Zpětný leasing Sale and lease back Členění dle typu leasingového nájemce Členění dle typu leasingového pronajímatele Členění dle zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu Členění dle regionu a teritoria Členění dle postavení výrobce v leasingovém vztahu Netto-smlouvy a Brutto-smlouvy o leasingu VÝHODY, NEVÝHODY A RIZIKA LEASINGU Výhody a nevýhody leasingu pro nájemce Výhody a nevýhody leasingu pro pronajímatele Rizika spojená s leasingem LEASING V ČESKÉ REPUBLICE HISTORIE LEASINGU V ČR LEASING V ČÍSLECH ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE LEASING V ČESKÉM PRÁVU LEASINGOVÁ SMLOUVA JAKO INOMINÁTNÍ KONTRAKT ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Podstatné náležitosti smlouvy Obchodní podmínky LS, všeobecné obchodní podmínky Forma smlouvy VŠEOBECNÉ PODMÍNKY FINANČNÍHO LEASINGU MOVITÝCH PŘEDMĚTŮ VYDANÉ ČLFA Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Předání a převzetí PL Článek III Vlastnictví a užívání PL Článek IV Záruční a servisní podmínky Článek V Pojištění předmětu leasingu Článek VI Výše a úhrada splátek nájemného Článek VII Důsledky porušení povinností stran leasingové smlouvy Článek VIII Nabytí vlastnictví PL nájemcem Článek IX Ukončení leasingové smlouvy Článek X Závěrečná ustanovení ZÁVĚR SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY ZÁNIK NÁJEMNÍ SMLOUVY, ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ VĚC KOUPIT VZNIK KUPNÍ SMLOUVY, KUPNÍ CENA, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

4 5.4 VADY KUPNÍ CENA, BEZPLATNÉ NABYTÍ VLASTNICTVÍ ZÁVĚR KOMPARACE VARIANT POŘÍZENÍ MAJETKU POŘÍZENÍ MAJETKU ZA VLASTNÍ PROSTŘEDKY POŘÍZENÍ MAJETKU LEASINGEM Výhody financování leasingem Nevýhody financování leasingem POŘÍZENÍ MAJETKU UŽITÍM ÚVĚRU Výhody financování úvěrem Nevýhody financování úvěrem ZÁVĚR OCHRANA SPOTŘEBITELE ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH

5 1 ÚVOD V posledních letech došlo v České republice k rychlému rozvoji finančních služeb, jejichž účelem je umožnit příjemci služby pořízení určité majetkové hodnoty s využitím cizích zdrojů. Stejně jako v jiných zemích, i u nás se rozšířily dva základní druhy služeb odpovídající výše uvedené charakteristice. Jednak finanční služby leasingové, poskytované smlouvou o finančním leasingu, jednak služby úvěrové, poskytované smlouvou o úvěru. Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na prvně jmenované služby, tedy finanční služby leasingové. Zatímco před rokem 1989 byl v českých poměrech leasing téměř neznámým pojmem, v devadesátých letech nastal v této oblasti doslova boom. Nejprve byl leasing využíván v podnikatelské oblasti pro pořízení vozového parku a strojů, později se rozšířil i do nepodnikatelské sféry, zejména při pořizování osobních automobilů. Ještě před právní analýzou finančního leasingu je potřeba nastínit základní pojmy týkající se leasingu. V druhé kapitole jsem se proto zaměřil na původ a definici pojmu leasing, charakteristiku jednotlivých druhů leasingových operací a dále na výhody, nevýhody a rizika leasingu z hlediska nájemce a pronajímatele. Třetí kapitolu jsem věnoval vývoji leasingu v České republice se zaměřením na Českou leasingovou a finanční asociaci a leasing v českém právu. Ve čtvrté kapitole se dostávám k právní podstatě leasingu a problematice leasingové smlouvy jako smlouvy nepojmenované. V této oblasti vládne právní nejistota z důvodu neexistence speciální zákonné úpravy leasingu a proto se při uzavírání leasingu kombinují již existující typy, což však sebou přináší komplikace, o kterých bych se chtěl zmínit. V šesté kapitole srovnávám různé varianty pořízení majetku, konkrétně pořízení majetku za vlastní prostředky, pořízení majetku leasingem a pořízení majetku užitím úvěru a to z hlediska výhod a nevýhod tohoto pořízení. V kapitole o ochraně spotřebitele se zabývám právními předpisy týkajícími se práv spotřebitele, který je úvěrovým dlužníkem. V závěru potom shrnuji zjištěné poznatky

6 2 LEASING 2.1 PŮVOD A DEFINICE LEASINGU Při pátrání po původu a významu pojmu leasing dojdeme k závěru, že nepochybně pochází z anglického výrazu to lease neboli pronajmout. Pod pojem leasing by se tedy dal zahrnout jakýkoli pronájem. Při vytrvalejším hledání objevíme přesnější definice pojmu leasing jako například: Leasing: [lízing, anglicky], nová forma financování investic, používaná běžně především v USA. Do Evropy pronikla teprve po 2. světové válce. Na rozdíl od tradičního způsobu, kdy financující instituce poskytuje podnikateli peněžní úvěr k nákupu nové investice, při leasingu mu svěřuje věcnou hodnotu k bezprostřednímu využití ve výrobě. Leasing je tedy v podstatě pronájem movitých či nemovitých investic za pevně sjednané měsíční nájemné. 1 Leasing je forma podnikání, jehož podstatou je pronájem výrobků a výrobních prostředků na určité období na základě úhrady leasingových poplatků formou splátek. Uplatňuje se zejména u předmětů dlouhodobé spotřeby, ale i ve službách. Nahrazuje investování a jeho předmětem může být jakýkoliv hmotný i nehmotný majetek. Leasing realizují bankovní ústavy nebo specializované firmy, obvykle dvěmi formami, jako finanční nebo tzv. provozní leasing. V prvním případě, po úplné úhradě hodnoty pronajaté techniky, se zařízení stává majetkem nájemce, v druhém se nepřepokládá úhrada hodnoty zařízení. 2 S prvopočátky leasingu se můžeme setkat již za doby starých Sumerů, kdy se jednalo o princip využívání věcí patřících jiným za úplatu a pobírání plodů z toho plynoucích. Před čtyřmi tisíci lety byla tehdejší forma leasingu používána v rozkvétající sumerské říši například k nákupu řemeslných a zemědělských strojů. Jako rok nejstarší známé leasingové transakce se po nálezu sumerských hliněných desek uvádí rok 2010 př. n. l. 3 Pozadu nezůstal ani starý Řím. Za císaře Justiniána byl tento způsob financování hojně využíván k pořizování plavidel, přičemž výjimkou nebyly ani válečné lodě. 1 -red-. Leasing [citováno 2. července 2006]. Dostupný z 2 Kol. Co je to leasing? [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 3 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M., a kol.: Finanční leasing v právní praxi, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2003, s

7 Postupem staletí se leasing přibližoval jeho současné podobě. Pokud na leasing nahlížíme jako na dohodu tří stran (vedle výrobce či prodejce a zájemce o užívání stojí ještě investor, který věc pořizuje a přenechává ji nájemci do užívání), vidíme jeho počátek ve Velké Británii a v USA v období průmyslové revoluce v osmnáctém století. První moderní leasingová společnost (dále jen LS ) na světě byla založena v Anglii, v roce 1855, kdy vznikla Birmingham Wagon Company - společnost, která se zabývala prodejem železničních vagónů na splátky. Leasing jako plnohodnotná alternativa úvěrového financování s širokým použitím, který je poptáván jak podnikatelskými subjekty, tak drobnými spotřebiteli, byl zrozen v období masové spotřeby po 2. světové válce. A konečně počátky leasingu jako významného daňového instrumentu nastávají spolu s přijetím příslušné daňové legislativy nejdříve v 50. letech v USA a poté v 60. a zejména 70. letech ve Velké Británii DRUHY LEASINGOVÝCH OPERACÍ Základní (nejčastější) typy leasingových operací Nejrozšířenějšími druhy leasingových operací se za desetiletí vývoje staly především tři základní typy, které jsou rozlišovány z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy. Jedná se o finanční leasing, operativní leasing a zpětný leasing. Hlavním kritériem pro jejich odlišení je především rozsah přenosu vlastnických a uživatelských rizik z leasingové společnosti na příjemce leasingu (dále jen nájemce ) a možnost převodu vlastnictví leasované věci na nájemce. I. Finanční leasing Finanční leasing je v České republice nejrozšířenějším typem leasingu. Finanční leasing je možné definovat jako závazkový vztah, ve kterém se poskytovatel leasingu (dále jen pronajímatel ) zavazuje předat příjemci leasingu na určitou dobu do užívání majetkovou hodnotu a nájemce se zavazuje prostřednictvím leasingových splátek zcela uhradit pronajímateli náklady spojené s pořízením této majetkové hodnoty. V případě finančního leasingu má nájemce právo na převod předmětu leasingu (dále jen PL ) do svého vlastnictví 5 za zůstatkovou cenu. U finančního leasingu nese jeho nájemce již od 4 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M., a kol.: Finanční leasing v právní praxi, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2003, s Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 30 Cdo 2033/

8 počátku všechna rizika (nebezpečí škod) spojená s PL, jakož i náklady spojené s užíváním PL (údržba, pojištění). Nutno však dodat, že se na našem trhu nevyskytuje jen tato vyhraněná podoba finančního leasingu. Leasingové smlouvy, které jsou uzavírány, mají většinou určitá specifika. V praxi jsem se setkal s různě modifikovanými smlouvami, které např. nepředpokládaly plnou úhradu kupní ceny pravidelnými splátkami, ale pouze její část (viz níže) nebo neobsahovaly opci, ale povinnost nájemce na převod PL do svého vlastnictví. Skutečnost, že příjemce leasingu nese nebezpečí škod na PL a veškeré náklady spojené s jeho užíváním, bývá v zahraniční literatuře často označována za hlavní definiční znak finančního leasingu odlišujícího jej od jiných druhů leasingových vztahů. Leasing je označován za leasing finanční právě proto, že závazky pronajímatele se omezují na poskytnutí finanční služby (pořízení věci, předání do užívání a její prodej na konci vztahu). S jistou nadsázkou lze říci, že u finančního leasingu sice nájemce nabývá vlastnické právo až po uplynutí doby leasingu, vlastnické povinnosti však nese od počátku. 6 II. Operativní leasing Někdy také označovaný jako provozní leasing. Jedná se o krátkodobé nebo střednědobé užívání potřebného majetku. Tyto smlouvy bývají uzavírány na dobu, která je kratší než je životnost podmětu smlouvy. Veškerá rizika spojená s předmětem leasingové smlouvy, jakož i vlastnické právo nese u tohoto druhu leasingového vztahu výhradně poskytovatel služby, přičemž zároveň odpovídá za provozuschopnost PL, poskytuje servisní služby a provádí údržbu, opravy, v případě poruchy poskytuje náhradní předmět obdobných parametrů, poskytuje vyškolený personál, je zodpovědný za dodržování předpisů, hradí daně a poplatky (např. u operativního leasingu automobilu je zodpovědná za pravidelné podstoupení zkoušky státní technické kontroly, opatření dálniční známky atd.). Po skončení operativního leasingu dojde k buď k prodloužení smlouvy nebo k navrácení pronajaté majetkové hodnoty zpět leasingové společnosti a následuje její další pronájem. Hlavním smyslem operativního leasingu je tedy zbavit nájemce starostí s 6 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M., a kol.: Finanční leasing v právní praxi, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, s

9 provozováním PL. Nejčastěji bývá operativní leasing pro svou podstatu užíván k pronájmu věcí, které podléhají velmi rychlému technologickému rozvoji či módním trendům, jako jsou například prostředky výpočetní a komunikační techniky nebo automobily. Tato forma umožňuje pravidelnou obměnu užívané věci. 7 Za vypovězení leasingu nehradí nájemce pronajímateli žádný zvláštní poplatek. Vedle vypověditelných leasingů se uzavírají leasingové smlouvy na dobu určitou, během které žádná ze stran nemůže dohodu vypovědět. III. Zpětný leasing Sale and lease back Principem tohoto leasingového vztahu je prodej předmětu leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli a zpětný pronájem daného předmětu leasingovému nájemci. Po ukončení doby leasingu je pak předmět prodán zpět původnímu majiteli (nájemce) a to za zůstatkovou nebo ve smlouvě dohodnutou cenu. Díky tomuto financování má nájemce možnost rychle získat potřebné finanční prostředky, ale i optimalizovat kapitálovou strukturu. Nezanedbatelná není ani daňová výhoda, kterou leasing nabízí. Doba trvání finančního leasingu je vymezena zákonem o daních z příjmů. Omezení se liší pouze podle předmětu transakce, minimálně však činí 3 roky. Po celou dobu leasingu má nájemce možnost zahrnout do nákladů poměrnou část z celkové částky, která tak sníží jeho hospodářský výsledek a je tedy daňově uznatelným nákladem. 8 Předmětem zpětného leasingu bývají majetkové hodnoty, které jsou minimálně nebo pouze částečně odepsány. 9 V České republice je tento typ nabízen převážně prodejci ojetých motorových vozidel. Dle různých kritérií můžeme dále rozlišovat několik druhů leasingových operací, o kterých pojednávám v následujícím textu Benda, Kelblová, Pulz, Veselá: Leasing - právní,účetní a daňové postupy v praxi včetně příkladů, Praha: Polygon, 2000, s Kol. Zpětný leasing [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 9 Benda, Kelblová, Pulz, Veselá: Leasing - právní,účetní a daňové postupy v praxi včetně příkladů, Praha: Polygon, 2000, s Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z

10 2.2.2 Členění dle typu leasingového nájemce I. Restituční leasing - Kapitál používaný pro koupi PL pochází restitučních nároků. Kapitál slouží k přímému nákupu. II. Bankovní leasing Tento druh leasingu je realizován buď speciálními útvary bank (alternativa poskytnutí úvěru), nebo dceřinými leasingovými společnostmi bank, které od bank získávají finanční zdroje. Cílem je bance (nebo její dceřiné společnosti) přinést navýšení výnosu o leasingové procento, které je vyšší než úroková procenta úvěru. Leasing je prováděn podle pravidel finančního, operativního i zpětného leasingu. 11 III. Odbytový leasing Jde o podporu prodeje a zajištění odbytu těm zájemcům o PL, kteří nemají možnost okamžitých likvidních finančních prostředků. Může zde dojít i k situaci, kdy PL je pro svou vysokou cenu nebo vlastnosti neprodejný na trhu za platbu v hotovosti a jen možnost leasingu zcela bez marže je pro nájemce rozumným argumentem pro nákup příslušného PL. V praxi se tak může stát, že sám výrobce financuje takovou smlouvu za účelem umístění svého zboží na trhu. 12 IV. Komerční, tuzemský leasing - Zahraniční LS nebo subjekt s dominantní zahraniční kapitálovou účastí je leasingový pronajímatel. Společnost používá zahraniční zdroje a doplňkově i finanční prostředky tuzemské Členění dle typu leasingového pronajímatele I. Podnikatelský leasing - Leasingový nájemce musí leasingové společnosti dodat podnikatelský záměr, vývoj a stav ekonomické situace firmy, marketingovou rozvahu, poslední daňové přiznání, informace o reklamním plánu a další údaje, které by prokazovaly kvalitu podnikatele. II. Komunální leasing Leasingovým nájemcem může být pouze nevýdělečná organizace a ne podnikatelský subjekt nebo soukromá osoba. Jedná se o leasing určený pro zastupitelstva měst a obcí i s financováním jejich volebních programů, leasing pro školy, nemocnice, nadace, vědecké a výchovné ústavy. Není možné využívat daňových úlev, ale jiných specifických výhod a 11 Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 12 Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z

11 doplňkových služeb leasingu a tím se leasing stává zajímavější finanční službou. 13 III. Spotřebitelský leasing - Leasing není určen pro podnikatele a nevýdělečné subjekty, ale pro soukromé osoby, čemuž odpovídají i potřebné doklady pro schválení leasingové operace. Je potřeba: potvrzení o skutečné výši příjmů a to minimálně v takové, aby byla zajištěna návratnost investice leasingové společnosti. Není sice možné využívat leasingových výhod, ale splátkového režimu pořízení investice a doplňkových služeb k leasingu Členění dle zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu I. Leasingové smlouvy zcela amortizující PL ( Full-pay-out-leasing / Vollamortisationsleasing ) Nájemné je inkasované pronajímatelem v průběhu leasingového období. Zcela pokrývá náklady leasingové společnosti spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasingu a k tomu přinese předem stanovený zisk. Zůstatková hodnota na konci leasingu je pak tedy velmi malá, někdy i nulová. 14 II. Leasingové smlouvy neamortizující PL (se zůstatkovou hodnotou) ( Non-full-pay-out-leasing / Teilamortisationsleasing ) Nájemné inkasované pronajímatelem v průběhu leasingového období nepokrývá pronajímatelovy náklady spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasingu. Tato částka pak musí být uhrazena na konci leasingového období Členění dle regionu a teritoria I. Tuzemský - Všechny subjekty vystupující v závazkovém vztahu mají sídlo na území stejného státu. Je to nejčastěji používaný typ leasingu v České republice. II. Zahraniční - Tento druh leasingu lze definovat jako poskytnutí PL pronajímatelem se sídlem v jedné zemi nájemci se sídlem v zemi jiné. Klíčovou otázkou je pochopitelně volba práva, kterým se bude řídit daná 13 Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 14 Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s

12 leasingová smlouva. Zde by zásadně neměly vzniknout problémy, a to vzhledem ke skutečnosti, že princip neomezené volby práva u závazkových vztahů s mezinárodním prvkem dnes platí jako obecná zásada ve všech moderních právních řádech Členění dle postavení výrobce v leasingovém vztahu I. Přímý leasing - Vztahu se účastní dvě strany: poskytovatel (výrobce zastávající i funkci leasingové společnosti) a uživatel (nájemce). II. Nepřímý leasing - Zde vedle výrobce a uživatele vstupuje do vztahu i LS, která přejímá funkci kupujícího a financujícího. Zde je vždy potřeba řešit zvláštním ujednáním odpovědnost výrobce za vady Netto-smlouvy a Brutto-smlouvy o leasingu Takto se rozlišují leasingové smlouvy podle s nimi souvisejících služeb leasingového pronajímatele. Jde především o nabízení pojištění pronajímaného předmětu po dobu trvání smlouvy prostřednictvím pronajímatele VÝHODY, NEVÝHODY A RIZIKA LEASINGU určitá rizika. Leasing (finanční) má řadu výhod i nevýhod a jsou s ním přirozeně spojena i Výhody a nevýhody leasingu pro nájemce Umožňuje pořídit majetek bez jednorázového vynaložení peněžních prostředků, úhrady se provádí formou splátek, které postupně zatěžují náklady v plné výši. Omezuje se možnost morálního zastarání fixního majetku podniku. Zvyšuje se konkurenční schopnost podniku, který může pružně reagovat na změny poptávky, bez zajišťování investic. Vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru. Riziko inflace nese obvykle leasingová firma. 16 Marek, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s

13 Při pořizování PL není nutný kapitál na jednorázové vynaložení všech prostředků na investici a kapitál pak může být použit na jiné účely. Leasingové splátky mohou být při domluvě s leasingovou společností shodné se skutečnými výkonnými parametry. Tak může nájemce splácet jen tolik, kolik PL produkuje, nebo jaký finanční objem realizuje. Jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky. Leasing spoří podnikatelským subjektům jejich finance. LS využívá zrychleného odepisování oproti normálnímu, které používá podnikatel, který koupí předmět na úvěr nebo za hotové peníze daňová výhoda. V leasingových splátkách je nutno zaplatit finanční službu a zisk leasingové společnosti, a proto pořízení na leasing bývá dražší než pořízení na úvěr či za hotové. Výrazně omezená vlastnická práva k PL, neboť po celou dobu pronájmu patří leasingové společnosti a nájemce tak nemůže provádět úpravy bez jejího souhlasu. Předmět po skončení leasingu získá nájemce zcela nebo téměř odepsaný, takže ztrácí výhodu daňových odpisů, i když předmět dále užívá. Některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě odcizení nebo totálního zničení předmětu, pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výši. Nájemce nemůže vypovědět smlouvu, popř. může tak učinit s rizikem dosti vysokého penále. V případě, že by se LS dostala do špatné finanční situace nebo až do bankrotu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání Výhody a nevýhody leasingu pro pronajímatele Snižuje podnikatelské riziko, neboť pro pronajímatele je snazší získat zpět pronajatý majetek

14 Leasingová smlouva může být uzavřena rychleji než např. smlouva investiční, úvěrová. Možnost rychlejšího daňové odepisování u pronajímatele než běžné daňové odepisování. 18 Možné ztráty v případě nedodržení smluvních podmínek Rizika spojená s leasingem! Vlastnické riziko - s vlastnictvím předmětu se pojí riziko, že po uplynutí záruční lhůty nebude předmět fungovat bez závad. Při sestavování leasingové smlouvy se LS snaží toto riziko přenést na nájemce.! Investiční riziko - všechny investice s sebou nesou riziko, že nebudou amortizovány. Nájemce je ale smluvně zavázán k úhradě nájemného bez ohledu na efektivitu využití PL. Vzhledem k výše uvedeným záporům a rizikům se mi jeví jako výhodnější forma leasing operativní, při kterém některé nevýhody neplatí. Především odpovědnost za škody na předmětu leasingu leží na straně LS a taktéž na příjemce nejsou převáděna vlastnická ani investiční rizika. Stejně tak odpadá nevýhoda plynoucí z nemožnosti vypovědět smlouvu a z rizika bankrotu LS. Samozřejmě ale není možné jednoznačně říci, která forma leasingu je výhodnější; vždy je nutné předem zvážit všechna specifika konkrétní situace jako např. pořizovaný předmět leasingu, velikost firmy, která o leasingu uvažuje, typ činnosti firmy, zda si po skončení leasingu chce firma nechat PL ve svém majetku atd. Z praxe znám společnosti, jejichž záměrem je vlastnit co nejméně majetku a z tohoto důvodu upřednostňují operativní leasing i za cenu vyšších nákladů s pronájmem spojených odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

15 3 LEASING V ČESKÉ REPUBLICE 3.1 HISTORIE LEASINGU V ČR Na našem území byly první leasingové smlouvy a obchody uzavírány ještě před sametovou revolucí v listopadu 1989, avšak pouze ve velmi omezeném rozsahu. Šlo výhradně o zahraniční kontrakty s podporou tehdejší Československé obchodní banky. Velkou roli při uzavírání leasingových smluv hrálo (vedle typických ekonomických důvodů) plánované devizové hospodaření, které neumožňovalo uvolnění devizových prostředků při nákupu např. stroje ze zahraničí. Podstatné tedy je, že tehdejší leasingové smlouvy vznikaly zejména pod tlakem nástrojů centrálního řízení devizového hospodářství, kdy uzavření leasingové smlouvy muselo být v souladu s plánem využití devizových prostředků tehdejší centrální Státní banky československé, Federálního ministerstva zahraničního obchodu, Federálního ministerstva financí a Státní plánovací komise. K nejznámějším leasingovým obchodům před listopadem 1989 patří pořízení dvou letadel Airbus A 300 pro leteckou společnost ČSA. I na tomto kontraktu se však podílel stát, když vystavil záruku za zaplacení závazků z této leasingové smlouvy. 19 Pro běžného obyvatele v tuzemsku byl leasing naprosto neznámou záležitostí. To se změnilo po roce 1989, kdy k rozvoji přispěly konkrétní zkušenosti leasingových nájemců. Nyní je leasing významným instrumentem, který umožňuje nejen obyvatelstvu pořízení spotřebního zboží, ale především se jedná o snadno dostupný způsob pořízení strojů a výrobních technologií pro podnikatele a firmy. 3.2 LEASING V ČÍSLECH Dnes je leasing velmi rozšířenou formou úvěrového financování. Objem leasingových obchodů roste každým rokem, o čemž svědčí i následující statistické údaje: 20 Členské společnosti asociace předaly v 1. pololetí 2006 do užívání movité věci v pořizovací hodnotě (bez DPH) cca 54,6 mld. Kč (vloni 46,2 mld. Kč); za reálného předpokladu, že členové asociace ovládají 97 % našeho leasingového trhu movitých věcí, lze konstatovat, že celkem byly v ČR v Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s Barták, Karel. Objem leasingu vzrostl a překonal i růst úvěrů [citováno 8. července 2006]. Dostupný z

16 pololetí letošního roku předány do leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky za cca 56,3 mld. Kč; ve srovnání s 1. pololetím r vzrostl ve stejném období letošního roku objem leasingu movitých věcí cca o 18 %; objem nových leasingů movitých věcí uzavřených v 1. pololetí letošního roku představuje cca 54,4 % celoročního loňského objemu; ve srovnání se situací na konci r poklesl podíl leasingu osobních a lehkých užitkových aut z 45,9 % na 43,6 %, podíl leasingu těžších dopravních prostředků vzrostl z 27,4 % na 28%, podíl leasingu strojů vzrostl z 21,4 % na 23,2 %, podíl leasingu počítačů a vybavení kanceláří poklesl z 1,1 % na 0,9 %; podíl leasingu ojetých vozů na celkovém leasingu osobních a užitkových aut činil v 1. pololetí ,6 %. 21 Objem leasingu klesal v roce 2004 a počátkem loňského roku, v jeho druhé polovině se ale vrátil k růstu. Celkem objem leasingu členů české leasingové a finanční asociace (dále jen ČLFA ) stoupl v roce 2005 meziročně o 4 % na 113 mld. Kč. Přechodný pokles leasingu vyvolala především předloňská změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ), která odstranila sníženou sazbu pro leasing automobilů. Vývoj v oblasti leasingu za posledních 15 let a podíl jednotlivých komodit na celkovém objemu leasingu v roce 2005 let je zachycen na následujících grafech. 21 Kol. Statistika produktů nabízených členskými společnostmi ČLFA za 1. pololetí 2006 [citováno 16. října 2006]. Dostupný z

17 Růst leasingových obchodů členů České leasingové a finanční asociace (v mld. Kč) , ,3 96,6 100, , , ,7 0,4 0,6 0,7 0,3 0,4 1,2 4,4 5,6 4,4 0 5,8 9,1 9,4 11,8 12, Nemovitosti Movitosti Graf 1 - Růst leasingových obchodů. Zdroj:www.clfa.cz Jak je patrné z následujících grafů (resp. z rozdílu mezi grafem č.2 a grafem č. 3), dochází k mírnému přesouvání podílu využití leasingu od osobních automobilů směrem do oblasti strojů a zařízení a ostatních dopravních prostředků, neboli ke komoditám využívaným především v podnikatelské sféře. K rozvoji leasingu v České republice nemalou měrou přispěla a nadále přispívá Česká leasingová a finanční asociace, o které bude blíže pojednáno v kapitole

18 Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v r podle komodit 0,4% 3,8% 21,4% 1,1% 45,9% 27,4% (1) stroje a zařízení (2) počítače, vybavení kanceláří (3) dopravní prostředky bez osobních aut (4) osobní automobily (5) letadla, lodě, vagony (6) ostatní Graf 2 - Leasing v roce 2005 dle komodit. Zdroj:www.clfa.cz Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v čtvrtletí roku 2006 podle komodit 1,67% 2,51% 22,24% 1,12% 45,06% 27,40% (1) stroje a zařízení (2) počítače, vybavení kanceláří (3) dopravní prostředky bez osobních aut (4) osobní automobily (5) letadla, lodě, vagony (6) ostatní Graf 3 - Leasing v čtvrtletí roku 2006 dle komodit. Zdroj:www.clfa.cz

19 3.3 ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE Potřeba vytvoření centra, které by bylo schopné definovat, koordinovat a prosazovat společné zájmy firem zabývajících se operacemi finančního a operačního leasingu, vedla v polovině r k založení Asociace leasingových společností ČSFR. V září l992 bylo založeno samostatné zájmové sdružení českého leasingu. V dalších letech se začalo zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty a jejími členy se stali i někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejů na splátky a factoringu. Členská schůze konaná 24. ledna 2005 rozhodla o odpovídající změně názvu asociace na Česká leasingová a finanční asociace. 22 Domácí leasingová komunita má tedy k dispozici středisko usilující o zohledňování jejích zájmů a potřeb. 23 Asociace se podílí na přípravě právních předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring. Asociace taktéž napomáhá při výkladu a aplikaci platných právních předpisů. V jejím rámci byly vypracovány všeobecné podmínky leasingu a připraveny další dokumenty k zajištění vlastnických i jiných práv leasingových společností v průběhu leasingových operací. Asociace prosazuje naplňování Etického kodexu jednání členských společností a vede listinu rozhodců využitelných k rozhodování sporů z leasingových a splátkových smluv. Asociace se dále zaměřuje se na hlubší analýzu řady aktuálních problémů domácího leasingu, spotřebitelských úvěrů a prodejů na splátky, včetně trendů dalšího rozvoje nebankovních finančních produktů v české ekonomice. Důležitým úkolem asociace je zastupování členských společností a v řadě ohledů i celé domácí nebankovní finanční komunity v nekomerčních vztazích se zahraničními sdruženími i s jinými cizími subjekty. Slouží k tomu především členství v Evropské federaci leasingových asociací (LEASEUROPE). 24 Informuje zahraniční partnery o podmínkách pro investice, leasing a další finanční produkty v České republice. 22 Kol. Česká leasingová a finanční asociace se představuje [citováno 10. července 2006]. Dostupný z 23 Benda, Kelblová, Pulz, Veselá: Leasing - právní,účetní a daňové postupy v praxi včetně příkladů, Praha: Polygon, 2000, s Kol. Česká leasingová a finanční asociace se představuje [citováno 10. července 2006]. Dostupný z

20 Následují některé priority, které si Asociace stanovila pro rok 2006: 25 Bude usilovat o další zlepšení právního rámce pro leasing, splátkové prodeje, nebankovní spotřebitelské úvěry a factoring. Bude usilovat o úplné odstranění, případně o zmírnění limitů a omezení týkajících se leasingu v zákonech o daních z příjmů, o přidané hodnotě, o rezervách a dalších. Bude usilovat o konkrétní účinná opatření v zájmu posílení postavení leasingové společnosti jako vlastníka leasované věci a jako věřitele. Bude napomáhat při přípravě členských společností na situaci po účinnosti pravidel Basilej II 26. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 85 firem (stav k 20. červenci 2006 dle údajů uvedených na oficiálních internetových stránkách Asociace které realizují kolem 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů a většinu nebankovních úvěrů i prodejů na splátky pro spotřebitele. 3.4 LEASING V ČESKÉM PRÁVU Před účinností obchodního zákoníku, tedy před 1. lednem 1992, se obchodní vztahy řídily podle zákona č. 109/1964, hospodářský zákoník. Tento zákon neobsahoval konkrétní smluvní typ, který by upravoval leasingové operace (stejně jako je tomu i dnes), proto se leasingové smlouvy uzavíraly jako smlouvy nepojmenované, podle ustanovení 352 tohoto zákona: Socialistické organizace uzavírají, kromě hospodářských smluv upravených v ustanoveních 158 až 351, též další smlouvy o jiných způsobech spolupráce, zejména smlouvy o uskladnění, smlouvy o obstarávání záležitostí, smlouvy o hromadné přepravě osob, smlouvy o provedení oprav, smlouvy o jiných pracích a výkonech a smlouvy o pojištění.. Jelikož se jednalo o nepojmenovaný 25 Kol. Priority České leasingové a finanční asociace pro r (ze závěrů členské schůze asociace konané 30. ledna 2006) [citováno 31. srpna 2006]. Dostupný z 26 Basilej II jedná se o návrh nových bankovních pravidel, jejichž cílem je redukce finančních rizik a ztrát. Tato pravidla byla zveřejněna Mezinárodní organizací centrálních bank (The Bank for International Settlements, zkr. BIS), tedy nadnárodní finanční institucí skupiny G 10. V konečném důsledku by tato opatření měla zajistit větší stabilitu a důvěryhodnost v bankovním sektoru

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ-46361 Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: 27288501, Daňové identifikační číslo:

Více

Další finanční instituce a jimi poskytované služby.

Další finanční instituce a jimi poskytované služby. 9. Další finanční instituce a jimi poskytované služby. Další finanční instituce spořitelní a úvěrová sdružení (družstevní záložny) leasingové společnosti pojišťovací společnosti nebankovní poskytovatelé

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 7 8 Edice Účetnictví a daně

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky firmy ROSENBERG s.r.o. upravující obchodní vztahy mezi firmou ROSENBERG spol. s r.o. (dále jen dodavatel) a jejími smluvními partnery - zákazníky (dále jen odběratel). I. SMLOUVA,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Založení a správa základního hospodaření domácnosti

Založení a správa základního hospodaření domácnosti Založení a správa základního hospodaření domácnosti Pořízení bytu formou nájmu/ podnájmu Nájemní vztah vzniká na základě písemné smlouvy, kterou pronajímatel (vlastník) přenechává nájemci do užívání, a

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany

Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft. I. Smluvní strany Smlouva o zajištění dodávky a práv k softwarovým produktům Microsoft I. Smluvní strany COMPUTER HELP, spol. s r.o. se sídlem Blanická 16, PSČ 120 00 Praha 2 zastoupené jednatelem Petrem Novákem, jednatelem

Více

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení

Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení Příloha č. 10 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem bytu v domě zvláštního určení Nájemní smlouva o nájmu bytu v domě zvláštního určení uzavřená dle ust. 685 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2014 SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 1. článek Účastníci smlouvy 1.1. TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, 120 00 Praha 2, IČ 28497333, DIČ CZ28497333, zapsaná v

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád SPERKUJEME.CZ. I. Všeobecná ustanovení Reklamační řád SPERKUJEME.CZ I. Všeobecná ustanovení 1) Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího Lucie Nováčková Šlikova 1099/11, Praha - Břevnov. IČ: 87541548,

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014

NÁJEMNÍ SMLOUVA. na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 NÁJEMNÍ SMLOUVA na pronájem společné části objektu a tepelných zařízení předávací stanice číslo P/14/xxx číslo smlouvy pronajímatele: 14/2014 uzavřená dle 2302 Občanského zák. v platném znění mezi níže

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ

KALKULACE. 191 200,00 Kč HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ POVINNÉ RUČENÍ KALKULACE s Autoleasing, a.s. HAVEX-auto s.r.o.-vrchlabí OV Centrála společnosti: Kontaktní osoba: Lukáš Zámečník Budějovická 1518/13B, 140 00 Praha 4 Na Bělidle 503, 543 01 Vrchlabí 1 Telefon: 956785111

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 2.4.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Změna

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany

Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA. Čl. 1 Smluvní strany Vzor standardní NS pro bytové domy Příloha č. 5 NÁJEMNÍ SMLOUVA (1) Město Napajedla IČO: 002 84 220 Masarykovo náměstí 89 763 61 Napajedla (dále jen pronajímatel ) a Čl. 1 Smluvní strany zastoupené NBTH,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ

VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ VEŘEJNÝ NÁVRH SMLOUVY O PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR OBČERSTVENÍ Navrhovatel, společnost Autobusy Karlovy Vary, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Sportovní 4, PSČ 360 09, IČ 25332473, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)"

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP)" Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) fitness centra Undergroundarena.cz, které je provozováno Janem Šachem se sídlem Jana Švermy 1706, 25601

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více