LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI"

Transkript

1 PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma: Leasing, s mlouva o koupi najaté věci z pracoval s á m a uvedl jsem všechny p o u ž i t é prameny. M a r e k Makki - 1 -

2 Tímto bych chtěl poděkovat panu doc. JUDr. Karlu Markovi, CSc., vedoucímu mé bakalářské práce, za vedení při práci a cenné rady a připomínky, které vedly ke zkvalitnění této práce

3 OBSAH ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 1 ÚVOD LEASING PŮVOD A DEFINICE LEASINGU DRUHY LEASINGOVÝCH OPERACÍ Základní (nejčastější) typy leasingových operací I. Finanční leasing II. Operativní leasing III. Zpětný leasing Sale and lease back Členění dle typu leasingového nájemce Členění dle typu leasingového pronajímatele Členění dle zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu Členění dle regionu a teritoria Členění dle postavení výrobce v leasingovém vztahu Netto-smlouvy a Brutto-smlouvy o leasingu VÝHODY, NEVÝHODY A RIZIKA LEASINGU Výhody a nevýhody leasingu pro nájemce Výhody a nevýhody leasingu pro pronajímatele Rizika spojená s leasingem LEASING V ČESKÉ REPUBLICE HISTORIE LEASINGU V ČR LEASING V ČÍSLECH ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE LEASING V ČESKÉM PRÁVU LEASINGOVÁ SMLOUVA JAKO INOMINÁTNÍ KONTRAKT ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Podstatné náležitosti smlouvy Obchodní podmínky LS, všeobecné obchodní podmínky Forma smlouvy VŠEOBECNÉ PODMÍNKY FINANČNÍHO LEASINGU MOVITÝCH PŘEDMĚTŮ VYDANÉ ČLFA Článek I Všeobecná ustanovení Článek II Předání a převzetí PL Článek III Vlastnictví a užívání PL Článek IV Záruční a servisní podmínky Článek V Pojištění předmětu leasingu Článek VI Výše a úhrada splátek nájemného Článek VII Důsledky porušení povinností stran leasingové smlouvy Článek VIII Nabytí vlastnictví PL nájemcem Článek IX Ukončení leasingové smlouvy Článek X Závěrečná ustanovení ZÁVĚR SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY ZÁNIK NÁJEMNÍ SMLOUVY, ZÁNIK OPRÁVNĚNÍ VĚC KOUPIT VZNIK KUPNÍ SMLOUVY, KUPNÍ CENA, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

4 5.4 VADY KUPNÍ CENA, BEZPLATNÉ NABYTÍ VLASTNICTVÍ ZÁVĚR KOMPARACE VARIANT POŘÍZENÍ MAJETKU POŘÍZENÍ MAJETKU ZA VLASTNÍ PROSTŘEDKY POŘÍZENÍ MAJETKU LEASINGEM Výhody financování leasingem Nevýhody financování leasingem POŘÍZENÍ MAJETKU UŽITÍM ÚVĚRU Výhody financování úvěrem Nevýhody financování úvěrem ZÁVĚR OCHRANA SPOTŘEBITELE ZÁVĚR RESUMÉ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH

5 1 ÚVOD V posledních letech došlo v České republice k rychlému rozvoji finančních služeb, jejichž účelem je umožnit příjemci služby pořízení určité majetkové hodnoty s využitím cizích zdrojů. Stejně jako v jiných zemích, i u nás se rozšířily dva základní druhy služeb odpovídající výše uvedené charakteristice. Jednak finanční služby leasingové, poskytované smlouvou o finančním leasingu, jednak služby úvěrové, poskytované smlouvou o úvěru. Ve své bakalářské práci se chci zaměřit na prvně jmenované služby, tedy finanční služby leasingové. Zatímco před rokem 1989 byl v českých poměrech leasing téměř neznámým pojmem, v devadesátých letech nastal v této oblasti doslova boom. Nejprve byl leasing využíván v podnikatelské oblasti pro pořízení vozového parku a strojů, později se rozšířil i do nepodnikatelské sféry, zejména při pořizování osobních automobilů. Ještě před právní analýzou finančního leasingu je potřeba nastínit základní pojmy týkající se leasingu. V druhé kapitole jsem se proto zaměřil na původ a definici pojmu leasing, charakteristiku jednotlivých druhů leasingových operací a dále na výhody, nevýhody a rizika leasingu z hlediska nájemce a pronajímatele. Třetí kapitolu jsem věnoval vývoji leasingu v České republice se zaměřením na Českou leasingovou a finanční asociaci a leasing v českém právu. Ve čtvrté kapitole se dostávám k právní podstatě leasingu a problematice leasingové smlouvy jako smlouvy nepojmenované. V této oblasti vládne právní nejistota z důvodu neexistence speciální zákonné úpravy leasingu a proto se při uzavírání leasingu kombinují již existující typy, což však sebou přináší komplikace, o kterých bych se chtěl zmínit. V šesté kapitole srovnávám různé varianty pořízení majetku, konkrétně pořízení majetku za vlastní prostředky, pořízení majetku leasingem a pořízení majetku užitím úvěru a to z hlediska výhod a nevýhod tohoto pořízení. V kapitole o ochraně spotřebitele se zabývám právními předpisy týkajícími se práv spotřebitele, který je úvěrovým dlužníkem. V závěru potom shrnuji zjištěné poznatky

6 2 LEASING 2.1 PŮVOD A DEFINICE LEASINGU Při pátrání po původu a významu pojmu leasing dojdeme k závěru, že nepochybně pochází z anglického výrazu to lease neboli pronajmout. Pod pojem leasing by se tedy dal zahrnout jakýkoli pronájem. Při vytrvalejším hledání objevíme přesnější definice pojmu leasing jako například: Leasing: [lízing, anglicky], nová forma financování investic, používaná běžně především v USA. Do Evropy pronikla teprve po 2. světové válce. Na rozdíl od tradičního způsobu, kdy financující instituce poskytuje podnikateli peněžní úvěr k nákupu nové investice, při leasingu mu svěřuje věcnou hodnotu k bezprostřednímu využití ve výrobě. Leasing je tedy v podstatě pronájem movitých či nemovitých investic za pevně sjednané měsíční nájemné. 1 Leasing je forma podnikání, jehož podstatou je pronájem výrobků a výrobních prostředků na určité období na základě úhrady leasingových poplatků formou splátek. Uplatňuje se zejména u předmětů dlouhodobé spotřeby, ale i ve službách. Nahrazuje investování a jeho předmětem může být jakýkoliv hmotný i nehmotný majetek. Leasing realizují bankovní ústavy nebo specializované firmy, obvykle dvěmi formami, jako finanční nebo tzv. provozní leasing. V prvním případě, po úplné úhradě hodnoty pronajaté techniky, se zařízení stává majetkem nájemce, v druhém se nepřepokládá úhrada hodnoty zařízení. 2 S prvopočátky leasingu se můžeme setkat již za doby starých Sumerů, kdy se jednalo o princip využívání věcí patřících jiným za úplatu a pobírání plodů z toho plynoucích. Před čtyřmi tisíci lety byla tehdejší forma leasingu používána v rozkvétající sumerské říši například k nákupu řemeslných a zemědělských strojů. Jako rok nejstarší známé leasingové transakce se po nálezu sumerských hliněných desek uvádí rok 2010 př. n. l. 3 Pozadu nezůstal ani starý Řím. Za císaře Justiniána byl tento způsob financování hojně využíván k pořizování plavidel, přičemž výjimkou nebyly ani válečné lodě. 1 -red-. Leasing [citováno 2. července 2006]. Dostupný z 2 Kol. Co je to leasing? [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 3 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M., a kol.: Finanční leasing v právní praxi, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2003, s

7 Postupem staletí se leasing přibližoval jeho současné podobě. Pokud na leasing nahlížíme jako na dohodu tří stran (vedle výrobce či prodejce a zájemce o užívání stojí ještě investor, který věc pořizuje a přenechává ji nájemci do užívání), vidíme jeho počátek ve Velké Británii a v USA v období průmyslové revoluce v osmnáctém století. První moderní leasingová společnost (dále jen LS ) na světě byla založena v Anglii, v roce 1855, kdy vznikla Birmingham Wagon Company - společnost, která se zabývala prodejem železničních vagónů na splátky. Leasing jako plnohodnotná alternativa úvěrového financování s širokým použitím, který je poptáván jak podnikatelskými subjekty, tak drobnými spotřebiteli, byl zrozen v období masové spotřeby po 2. světové válce. A konečně počátky leasingu jako významného daňového instrumentu nastávají spolu s přijetím příslušné daňové legislativy nejdříve v 50. letech v USA a poté v 60. a zejména 70. letech ve Velké Británii DRUHY LEASINGOVÝCH OPERACÍ Základní (nejčastější) typy leasingových operací Nejrozšířenějšími druhy leasingových operací se za desetiletí vývoje staly především tři základní typy, které jsou rozlišovány z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy. Jedná se o finanční leasing, operativní leasing a zpětný leasing. Hlavním kritériem pro jejich odlišení je především rozsah přenosu vlastnických a uživatelských rizik z leasingové společnosti na příjemce leasingu (dále jen nájemce ) a možnost převodu vlastnictví leasované věci na nájemce. I. Finanční leasing Finanční leasing je v České republice nejrozšířenějším typem leasingu. Finanční leasing je možné definovat jako závazkový vztah, ve kterém se poskytovatel leasingu (dále jen pronajímatel ) zavazuje předat příjemci leasingu na určitou dobu do užívání majetkovou hodnotu a nájemce se zavazuje prostřednictvím leasingových splátek zcela uhradit pronajímateli náklady spojené s pořízením této majetkové hodnoty. V případě finančního leasingu má nájemce právo na převod předmětu leasingu (dále jen PL ) do svého vlastnictví 5 za zůstatkovou cenu. U finančního leasingu nese jeho nájemce již od 4 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M., a kol.: Finanční leasing v právní praxi, 1. vydání, Praha, C.H.Beck, 2003, s Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne , sp. zn. 30 Cdo 2033/

8 počátku všechna rizika (nebezpečí škod) spojená s PL, jakož i náklady spojené s užíváním PL (údržba, pojištění). Nutno však dodat, že se na našem trhu nevyskytuje jen tato vyhraněná podoba finančního leasingu. Leasingové smlouvy, které jsou uzavírány, mají většinou určitá specifika. V praxi jsem se setkal s různě modifikovanými smlouvami, které např. nepředpokládaly plnou úhradu kupní ceny pravidelnými splátkami, ale pouze její část (viz níže) nebo neobsahovaly opci, ale povinnost nájemce na převod PL do svého vlastnictví. Skutečnost, že příjemce leasingu nese nebezpečí škod na PL a veškeré náklady spojené s jeho užíváním, bývá v zahraniční literatuře často označována za hlavní definiční znak finančního leasingu odlišujícího jej od jiných druhů leasingových vztahů. Leasing je označován za leasing finanční právě proto, že závazky pronajímatele se omezují na poskytnutí finanční služby (pořízení věci, předání do užívání a její prodej na konci vztahu). S jistou nadsázkou lze říci, že u finančního leasingu sice nájemce nabývá vlastnické právo až po uplynutí doby leasingu, vlastnické povinnosti však nese od počátku. 6 II. Operativní leasing Někdy také označovaný jako provozní leasing. Jedná se o krátkodobé nebo střednědobé užívání potřebného majetku. Tyto smlouvy bývají uzavírány na dobu, která je kratší než je životnost podmětu smlouvy. Veškerá rizika spojená s předmětem leasingové smlouvy, jakož i vlastnické právo nese u tohoto druhu leasingového vztahu výhradně poskytovatel služby, přičemž zároveň odpovídá za provozuschopnost PL, poskytuje servisní služby a provádí údržbu, opravy, v případě poruchy poskytuje náhradní předmět obdobných parametrů, poskytuje vyškolený personál, je zodpovědný za dodržování předpisů, hradí daně a poplatky (např. u operativního leasingu automobilu je zodpovědná za pravidelné podstoupení zkoušky státní technické kontroly, opatření dálniční známky atd.). Po skončení operativního leasingu dojde k buď k prodloužení smlouvy nebo k navrácení pronajaté majetkové hodnoty zpět leasingové společnosti a následuje její další pronájem. Hlavním smyslem operativního leasingu je tedy zbavit nájemce starostí s 6 Farská, P., Kofroň, M., Novotný, M., a kol.: Finanční leasing v právní praxi, 1. vydání, Praha: C.H.Beck, 2003, s

9 provozováním PL. Nejčastěji bývá operativní leasing pro svou podstatu užíván k pronájmu věcí, které podléhají velmi rychlému technologickému rozvoji či módním trendům, jako jsou například prostředky výpočetní a komunikační techniky nebo automobily. Tato forma umožňuje pravidelnou obměnu užívané věci. 7 Za vypovězení leasingu nehradí nájemce pronajímateli žádný zvláštní poplatek. Vedle vypověditelných leasingů se uzavírají leasingové smlouvy na dobu určitou, během které žádná ze stran nemůže dohodu vypovědět. III. Zpětný leasing Sale and lease back Principem tohoto leasingového vztahu je prodej předmětu leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli a zpětný pronájem daného předmětu leasingovému nájemci. Po ukončení doby leasingu je pak předmět prodán zpět původnímu majiteli (nájemce) a to za zůstatkovou nebo ve smlouvě dohodnutou cenu. Díky tomuto financování má nájemce možnost rychle získat potřebné finanční prostředky, ale i optimalizovat kapitálovou strukturu. Nezanedbatelná není ani daňová výhoda, kterou leasing nabízí. Doba trvání finančního leasingu je vymezena zákonem o daních z příjmů. Omezení se liší pouze podle předmětu transakce, minimálně však činí 3 roky. Po celou dobu leasingu má nájemce možnost zahrnout do nákladů poměrnou část z celkové částky, která tak sníží jeho hospodářský výsledek a je tedy daňově uznatelným nákladem. 8 Předmětem zpětného leasingu bývají majetkové hodnoty, které jsou minimálně nebo pouze částečně odepsány. 9 V České republice je tento typ nabízen převážně prodejci ojetých motorových vozidel. Dle různých kritérií můžeme dále rozlišovat několik druhů leasingových operací, o kterých pojednávám v následujícím textu Benda, Kelblová, Pulz, Veselá: Leasing - právní,účetní a daňové postupy v praxi včetně příkladů, Praha: Polygon, 2000, s Kol. Zpětný leasing [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 9 Benda, Kelblová, Pulz, Veselá: Leasing - právní,účetní a daňové postupy v praxi včetně příkladů, Praha: Polygon, 2000, s Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z

10 2.2.2 Členění dle typu leasingového nájemce I. Restituční leasing - Kapitál používaný pro koupi PL pochází restitučních nároků. Kapitál slouží k přímému nákupu. II. Bankovní leasing Tento druh leasingu je realizován buď speciálními útvary bank (alternativa poskytnutí úvěru), nebo dceřinými leasingovými společnostmi bank, které od bank získávají finanční zdroje. Cílem je bance (nebo její dceřiné společnosti) přinést navýšení výnosu o leasingové procento, které je vyšší než úroková procenta úvěru. Leasing je prováděn podle pravidel finančního, operativního i zpětného leasingu. 11 III. Odbytový leasing Jde o podporu prodeje a zajištění odbytu těm zájemcům o PL, kteří nemají možnost okamžitých likvidních finančních prostředků. Může zde dojít i k situaci, kdy PL je pro svou vysokou cenu nebo vlastnosti neprodejný na trhu za platbu v hotovosti a jen možnost leasingu zcela bez marže je pro nájemce rozumným argumentem pro nákup příslušného PL. V praxi se tak může stát, že sám výrobce financuje takovou smlouvu za účelem umístění svého zboží na trhu. 12 IV. Komerční, tuzemský leasing - Zahraniční LS nebo subjekt s dominantní zahraniční kapitálovou účastí je leasingový pronajímatel. Společnost používá zahraniční zdroje a doplňkově i finanční prostředky tuzemské Členění dle typu leasingového pronajímatele I. Podnikatelský leasing - Leasingový nájemce musí leasingové společnosti dodat podnikatelský záměr, vývoj a stav ekonomické situace firmy, marketingovou rozvahu, poslední daňové přiznání, informace o reklamním plánu a další údaje, které by prokazovaly kvalitu podnikatele. II. Komunální leasing Leasingovým nájemcem může být pouze nevýdělečná organizace a ne podnikatelský subjekt nebo soukromá osoba. Jedná se o leasing určený pro zastupitelstva měst a obcí i s financováním jejich volebních programů, leasing pro školy, nemocnice, nadace, vědecké a výchovné ústavy. Není možné využívat daňových úlev, ale jiných specifických výhod a 11 Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 12 Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z

11 doplňkových služeb leasingu a tím se leasing stává zajímavější finanční službou. 13 III. Spotřebitelský leasing - Leasing není určen pro podnikatele a nevýdělečné subjekty, ale pro soukromé osoby, čemuž odpovídají i potřebné doklady pro schválení leasingové operace. Je potřeba: potvrzení o skutečné výši příjmů a to minimálně v takové, aby byla zajištěna návratnost investice leasingové společnosti. Není sice možné využívat leasingových výhod, ale splátkového režimu pořízení investice a doplňkových služeb k leasingu Členění dle zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu I. Leasingové smlouvy zcela amortizující PL ( Full-pay-out-leasing / Vollamortisationsleasing ) Nájemné je inkasované pronajímatelem v průběhu leasingového období. Zcela pokrývá náklady leasingové společnosti spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasingu a k tomu přinese předem stanovený zisk. Zůstatková hodnota na konci leasingu je pak tedy velmi malá, někdy i nulová. 14 II. Leasingové smlouvy neamortizující PL (se zůstatkovou hodnotou) ( Non-full-pay-out-leasing / Teilamortisationsleasing ) Nájemné inkasované pronajímatelem v průběhu leasingového období nepokrývá pronajímatelovy náklady spojené s pořízením zařízení a s průběhem leasingu. Tato částka pak musí být uhrazena na konci leasingového období Členění dle regionu a teritoria I. Tuzemský - Všechny subjekty vystupující v závazkovém vztahu mají sídlo na území stejného státu. Je to nejčastěji používaný typ leasingu v České republice. II. Zahraniční - Tento druh leasingu lze definovat jako poskytnutí PL pronajímatelem se sídlem v jedné zemi nájemci se sídlem v zemi jiné. Klíčovou otázkou je pochopitelně volba práva, kterým se bude řídit daná 13 Kol. Rozdělení leasingu [citováno 20. července 2006]. Dostupný z 14 Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s

12 leasingová smlouva. Zde by zásadně neměly vzniknout problémy, a to vzhledem ke skutečnosti, že princip neomezené volby práva u závazkových vztahů s mezinárodním prvkem dnes platí jako obecná zásada ve všech moderních právních řádech Členění dle postavení výrobce v leasingovém vztahu I. Přímý leasing - Vztahu se účastní dvě strany: poskytovatel (výrobce zastávající i funkci leasingové společnosti) a uživatel (nájemce). II. Nepřímý leasing - Zde vedle výrobce a uživatele vstupuje do vztahu i LS, která přejímá funkci kupujícího a financujícího. Zde je vždy potřeba řešit zvláštním ujednáním odpovědnost výrobce za vady Netto-smlouvy a Brutto-smlouvy o leasingu Takto se rozlišují leasingové smlouvy podle s nimi souvisejících služeb leasingového pronajímatele. Jde především o nabízení pojištění pronajímaného předmětu po dobu trvání smlouvy prostřednictvím pronajímatele VÝHODY, NEVÝHODY A RIZIKA LEASINGU určitá rizika. Leasing (finanční) má řadu výhod i nevýhod a jsou s ním přirozeně spojena i Výhody a nevýhody leasingu pro nájemce Umožňuje pořídit majetek bez jednorázového vynaložení peněžních prostředků, úhrady se provádí formou splátek, které postupně zatěžují náklady v plné výši. Omezuje se možnost morálního zastarání fixního majetku podniku. Zvyšuje se konkurenční schopnost podniku, který může pružně reagovat na změny poptávky, bez zajišťování investic. Vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru. Riziko inflace nese obvykle leasingová firma. 16 Marek, K. Smluvní obchodní právo. Kontrakty. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s

13 Při pořizování PL není nutný kapitál na jednorázové vynaložení všech prostředků na investici a kapitál pak může být použit na jiné účely. Leasingové splátky mohou být při domluvě s leasingovou společností shodné se skutečnými výkonnými parametry. Tak může nájemce splácet jen tolik, kolik PL produkuje, nebo jaký finanční objem realizuje. Jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky. Leasing spoří podnikatelským subjektům jejich finance. LS využívá zrychleného odepisování oproti normálnímu, které používá podnikatel, který koupí předmět na úvěr nebo za hotové peníze daňová výhoda. V leasingových splátkách je nutno zaplatit finanční službu a zisk leasingové společnosti, a proto pořízení na leasing bývá dražší než pořízení na úvěr či za hotové. Výrazně omezená vlastnická práva k PL, neboť po celou dobu pronájmu patří leasingové společnosti a nájemce tak nemůže provádět úpravy bez jejího souhlasu. Předmět po skončení leasingu získá nájemce zcela nebo téměř odepsaný, takže ztrácí výhodu daňových odpisů, i když předmět dále užívá. Některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce, například v případě odcizení nebo totálního zničení předmětu, pokud není poskytnuta náhrada od pojišťovny v plné výši. Nájemce nemůže vypovědět smlouvu, popř. může tak učinit s rizikem dosti vysokého penále. V případě, že by se LS dostala do špatné finanční situace nebo až do bankrotu, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání Výhody a nevýhody leasingu pro pronajímatele Snižuje podnikatelské riziko, neboť pro pronajímatele je snazší získat zpět pronajatý majetek

14 Leasingová smlouva může být uzavřena rychleji než např. smlouva investiční, úvěrová. Možnost rychlejšího daňové odepisování u pronajímatele než běžné daňové odepisování. 18 Možné ztráty v případě nedodržení smluvních podmínek Rizika spojená s leasingem! Vlastnické riziko - s vlastnictvím předmětu se pojí riziko, že po uplynutí záruční lhůty nebude předmět fungovat bez závad. Při sestavování leasingové smlouvy se LS snaží toto riziko přenést na nájemce.! Investiční riziko - všechny investice s sebou nesou riziko, že nebudou amortizovány. Nájemce je ale smluvně zavázán k úhradě nájemného bez ohledu na efektivitu využití PL. Vzhledem k výše uvedeným záporům a rizikům se mi jeví jako výhodnější forma leasing operativní, při kterém některé nevýhody neplatí. Především odpovědnost za škody na předmětu leasingu leží na straně LS a taktéž na příjemce nejsou převáděna vlastnická ani investiční rizika. Stejně tak odpadá nevýhoda plynoucí z nemožnosti vypovědět smlouvu a z rizika bankrotu LS. Samozřejmě ale není možné jednoznačně říci, která forma leasingu je výhodnější; vždy je nutné předem zvážit všechna specifika konkrétní situace jako např. pořizovaný předmět leasingu, velikost firmy, která o leasingu uvažuje, typ činnosti firmy, zda si po skončení leasingu chce firma nechat PL ve svém majetku atd. Z praxe znám společnosti, jejichž záměrem je vlastnit co nejméně majetku a z tohoto důvodu upřednostňují operativní leasing i za cenu vyšších nákladů s pronájmem spojených odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

15 3 LEASING V ČESKÉ REPUBLICE 3.1 HISTORIE LEASINGU V ČR Na našem území byly první leasingové smlouvy a obchody uzavírány ještě před sametovou revolucí v listopadu 1989, avšak pouze ve velmi omezeném rozsahu. Šlo výhradně o zahraniční kontrakty s podporou tehdejší Československé obchodní banky. Velkou roli při uzavírání leasingových smluv hrálo (vedle typických ekonomických důvodů) plánované devizové hospodaření, které neumožňovalo uvolnění devizových prostředků při nákupu např. stroje ze zahraničí. Podstatné tedy je, že tehdejší leasingové smlouvy vznikaly zejména pod tlakem nástrojů centrálního řízení devizového hospodářství, kdy uzavření leasingové smlouvy muselo být v souladu s plánem využití devizových prostředků tehdejší centrální Státní banky československé, Federálního ministerstva zahraničního obchodu, Federálního ministerstva financí a Státní plánovací komise. K nejznámějším leasingovým obchodům před listopadem 1989 patří pořízení dvou letadel Airbus A 300 pro leteckou společnost ČSA. I na tomto kontraktu se však podílel stát, když vystavil záruku za zaplacení závazků z této leasingové smlouvy. 19 Pro běžného obyvatele v tuzemsku byl leasing naprosto neznámou záležitostí. To se změnilo po roce 1989, kdy k rozvoji přispěly konkrétní zkušenosti leasingových nájemců. Nyní je leasing významným instrumentem, který umožňuje nejen obyvatelstvu pořízení spotřebního zboží, ale především se jedná o snadno dostupný způsob pořízení strojů a výrobních technologií pro podnikatele a firmy. 3.2 LEASING V ČÍSLECH Dnes je leasing velmi rozšířenou formou úvěrového financování. Objem leasingových obchodů roste každým rokem, o čemž svědčí i následující statistické údaje: 20 Členské společnosti asociace předaly v 1. pololetí 2006 do užívání movité věci v pořizovací hodnotě (bez DPH) cca 54,6 mld. Kč (vloni 46,2 mld. Kč); za reálného předpokladu, že členové asociace ovládají 97 % našeho leasingového trhu movitých věcí, lze konstatovat, že celkem byly v ČR v Doubrava, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: Nakladatelství Linde, 2003, s Barták, Karel. Objem leasingu vzrostl a překonal i růst úvěrů [citováno 8. července 2006]. Dostupný z

16 pololetí letošního roku předány do leasingu stroje, zařízení a dopravní prostředky za cca 56,3 mld. Kč; ve srovnání s 1. pololetím r vzrostl ve stejném období letošního roku objem leasingu movitých věcí cca o 18 %; objem nových leasingů movitých věcí uzavřených v 1. pololetí letošního roku představuje cca 54,4 % celoročního loňského objemu; ve srovnání se situací na konci r poklesl podíl leasingu osobních a lehkých užitkových aut z 45,9 % na 43,6 %, podíl leasingu těžších dopravních prostředků vzrostl z 27,4 % na 28%, podíl leasingu strojů vzrostl z 21,4 % na 23,2 %, podíl leasingu počítačů a vybavení kanceláří poklesl z 1,1 % na 0,9 %; podíl leasingu ojetých vozů na celkovém leasingu osobních a užitkových aut činil v 1. pololetí ,6 %. 21 Objem leasingu klesal v roce 2004 a počátkem loňského roku, v jeho druhé polovině se ale vrátil k růstu. Celkem objem leasingu členů české leasingové a finanční asociace (dále jen ČLFA ) stoupl v roce 2005 meziročně o 4 % na 113 mld. Kč. Přechodný pokles leasingu vyvolala především předloňská změna zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ), která odstranila sníženou sazbu pro leasing automobilů. Vývoj v oblasti leasingu za posledních 15 let a podíl jednotlivých komodit na celkovém objemu leasingu v roce 2005 let je zachycen na následujících grafech. 21 Kol. Statistika produktů nabízených členskými společnostmi ČLFA za 1. pololetí 2006 [citováno 16. října 2006]. Dostupný z

17 Růst leasingových obchodů členů České leasingové a finanční asociace (v mld. Kč) , ,3 96,6 100, , , ,7 0,4 0,6 0,7 0,3 0,4 1,2 4,4 5,6 4,4 0 5,8 9,1 9,4 11,8 12, Nemovitosti Movitosti Graf 1 - Růst leasingových obchodů. Zdroj:www.clfa.cz Jak je patrné z následujících grafů (resp. z rozdílu mezi grafem č.2 a grafem č. 3), dochází k mírnému přesouvání podílu využití leasingu od osobních automobilů směrem do oblasti strojů a zařízení a ostatních dopravních prostředků, neboli ke komoditám využívaným především v podnikatelské sféře. K rozvoji leasingu v České republice nemalou měrou přispěla a nadále přispívá Česká leasingová a finanční asociace, o které bude blíže pojednáno v kapitole

18 Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v r podle komodit 0,4% 3,8% 21,4% 1,1% 45,9% 27,4% (1) stroje a zařízení (2) počítače, vybavení kanceláří (3) dopravní prostředky bez osobních aut (4) osobní automobily (5) letadla, lodě, vagony (6) ostatní Graf 2 - Leasing v roce 2005 dle komodit. Zdroj:www.clfa.cz Zaměření leasingu movitých předmětů v ČR v čtvrtletí roku 2006 podle komodit 1,67% 2,51% 22,24% 1,12% 45,06% 27,40% (1) stroje a zařízení (2) počítače, vybavení kanceláří (3) dopravní prostředky bez osobních aut (4) osobní automobily (5) letadla, lodě, vagony (6) ostatní Graf 3 - Leasing v čtvrtletí roku 2006 dle komodit. Zdroj:www.clfa.cz

19 3.3 ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE Potřeba vytvoření centra, které by bylo schopné definovat, koordinovat a prosazovat společné zájmy firem zabývajících se operacemi finančního a operačního leasingu, vedla v polovině r k založení Asociace leasingových společností ČSFR. V září l992 bylo založeno samostatné zájmové sdružení českého leasingu. V dalších letech se začalo zabývat i dalšími nebankovními finančními produkty a jejími členy se stali i někteří poskytovatelé spotřebitelských úvěrů, prodejů na splátky a factoringu. Členská schůze konaná 24. ledna 2005 rozhodla o odpovídající změně názvu asociace na Česká leasingová a finanční asociace. 22 Domácí leasingová komunita má tedy k dispozici středisko usilující o zohledňování jejích zájmů a potřeb. 23 Asociace se podílí na přípravě právních předpisů souvisejících s nebankovními finančními produkty a s postavením společností poskytujících leasing, spotřebitelské úvěry, splátkové prodeje a factoring. Asociace taktéž napomáhá při výkladu a aplikaci platných právních předpisů. V jejím rámci byly vypracovány všeobecné podmínky leasingu a připraveny další dokumenty k zajištění vlastnických i jiných práv leasingových společností v průběhu leasingových operací. Asociace prosazuje naplňování Etického kodexu jednání členských společností a vede listinu rozhodců využitelných k rozhodování sporů z leasingových a splátkových smluv. Asociace se dále zaměřuje se na hlubší analýzu řady aktuálních problémů domácího leasingu, spotřebitelských úvěrů a prodejů na splátky, včetně trendů dalšího rozvoje nebankovních finančních produktů v české ekonomice. Důležitým úkolem asociace je zastupování členských společností a v řadě ohledů i celé domácí nebankovní finanční komunity v nekomerčních vztazích se zahraničními sdruženími i s jinými cizími subjekty. Slouží k tomu především členství v Evropské federaci leasingových asociací (LEASEUROPE). 24 Informuje zahraniční partnery o podmínkách pro investice, leasing a další finanční produkty v České republice. 22 Kol. Česká leasingová a finanční asociace se představuje [citováno 10. července 2006]. Dostupný z 23 Benda, Kelblová, Pulz, Veselá: Leasing - právní,účetní a daňové postupy v praxi včetně příkladů, Praha: Polygon, 2000, s Kol. Česká leasingová a finanční asociace se představuje [citováno 10. července 2006]. Dostupný z

20 Následují některé priority, které si Asociace stanovila pro rok 2006: 25 Bude usilovat o další zlepšení právního rámce pro leasing, splátkové prodeje, nebankovní spotřebitelské úvěry a factoring. Bude usilovat o úplné odstranění, případně o zmírnění limitů a omezení týkajících se leasingu v zákonech o daních z příjmů, o přidané hodnotě, o rezervách a dalších. Bude usilovat o konkrétní účinná opatření v zájmu posílení postavení leasingové společnosti jako vlastníka leasované věci a jako věřitele. Bude napomáhat při přípravě členských společností na situaci po účinnosti pravidel Basilej II 26. V současné době je členem České leasingové a finanční asociace 85 firem (stav k 20. červenci 2006 dle údajů uvedených na oficiálních internetových stránkách Asociace které realizují kolem 97% objemu všech tuzemských leasingových obchodů a většinu nebankovních úvěrů i prodejů na splátky pro spotřebitele. 3.4 LEASING V ČESKÉM PRÁVU Před účinností obchodního zákoníku, tedy před 1. lednem 1992, se obchodní vztahy řídily podle zákona č. 109/1964, hospodářský zákoník. Tento zákon neobsahoval konkrétní smluvní typ, který by upravoval leasingové operace (stejně jako je tomu i dnes), proto se leasingové smlouvy uzavíraly jako smlouvy nepojmenované, podle ustanovení 352 tohoto zákona: Socialistické organizace uzavírají, kromě hospodářských smluv upravených v ustanoveních 158 až 351, též další smlouvy o jiných způsobech spolupráce, zejména smlouvy o uskladnění, smlouvy o obstarávání záležitostí, smlouvy o hromadné přepravě osob, smlouvy o provedení oprav, smlouvy o jiných pracích a výkonech a smlouvy o pojištění.. Jelikož se jednalo o nepojmenovaný 25 Kol. Priority České leasingové a finanční asociace pro r (ze závěrů členské schůze asociace konané 30. ledna 2006) [citováno 31. srpna 2006]. Dostupný z 26 Basilej II jedná se o návrh nových bankovních pravidel, jejichž cílem je redukce finančních rizik a ztrát. Tato pravidla byla zveřejněna Mezinárodní organizací centrálních bank (The Bank for International Settlements, zkr. BIS), tedy nadnárodní finanční institucí skupiny G 10. V konečném důsledku by tato opatření měla zajistit větší stabilitu a důvěryhodnost v bankovním sektoru

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS Helena Sellnerová Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění

Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ Katedra obchodního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Název tématu: Smlouva o úvěru a otázky jejího zajištění Jméno autora: Hana Hortová Rok zpracování: 2005 Čestné prohlášení:

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007

Diplomová práce. Nájem nebytových prostor. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva. Tomáš Ožana. Akademický rok 2006/2007 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem nebytových prostor Tomáš Ožana Akademický rok 2006/2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Nájem nebytových

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová

Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností. Zuzana Ančincová Analýza vývoje úspor a zadluženosti českých domácností Zuzana Ančincová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá vývojem úspor a zadluženosti českých domácností. Teoretická část

Více

C. H. BECK. Notářský časopis. 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008. Z obsahu:

C. H. BECK. Notářský časopis. 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008. Z obsahu: Obalka_str_1 14.2.2008 9:24 Stránka 1 Notářský časopis Vydává Notářská komora ČR v nakladatelství C. H. Beck 1/2008 strany 1 36 14. ročník 22. února 2008 Z obsahu: Marek, K. Uzavírání obchodněprávních

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více