Leasing účetní a daňové dopady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leasing účetní a daňové dopady"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Leasing účetní a daňové dopady Diplomová práce Autor: Bc. Renata Křičková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Petr Valouch, Ph.D. Praha duben, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Drnovicích, dne 12. dubna 2013 Renata Křičková

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Petru Valouchovi, Ph.D. za odborné rady, připomínky, věnovaný čas a trpělivost při vedení této diplomové práce.

4 Anotace Tématem diplomové práce je Leasing účetní a daňové dopady. Dílčím cílem diplomové práce je objasnit problematiku finančního a operativního leasingu, charakterizovat leasing, zabývat se jednotlivými druhy leasingu a systematicky analyzovat leasing z pohledu daňového a účetního. Následně v aplikační části je cílem diplomové práce na základě analýzy právní úpravy v oblasti účtování a zdaňování leasingu vyhodnotit zaběhlou praxi v oblasti leasingu ve vybrané společnosti a navrhnout opatření směřující k minimalizaci administrativního a daňového zatížení této společnosti. Klíčová slova: finanční leasing, operativní leasing, leasingový nájemce, leasingová smlouva, účetní a daňové dopady, daňová optimalizace Annotation The topic of the Diploma Thesis is Leasing - Accounting and Tax Impacts. A partial aim of the Diploma Thesis is to clarify the issue of financial and operational leasing, to characterise leasing, to deal with individual kinds of leasing and to systematically analyze leasing in terms of taxes and accounting. Based on an analysis of legislation in the area of leasing accounting and taxing, the application part of the Diploma Thesis evaluates the standard practice concerning leasing in a selected company and proposes measures leading to minimization of administrative and tax burden of this company. Keywords: financial leasing, operational leasing, a lessee, a leasing contract, accounting and tax impacts, tax optimization

5 OBSAH Úvod Charakteristika leasingu Výhody leasingu Nevýhody leasingu Druhy leasingu Finanční leasing Operativní leasing Zpětný leasing Ostatní druhy leasingu Leasingová smlouva Průběh leasingu Podklady potřebné k uzavření leasingové smlouvy Náležitosti leasingové smlouvy Leasingové splátky Akontace Ukončení leasingové smlouvy Řádné ukončení leasingové smlouvy Předčasné ukončení leasingové smlouvy Daňové a účetní dopady leasingu Mezinárodní účetní standardy Účetní skupiny a účty užívané při účtování o leasingu Účtování nájemce Účtování nájemce o finančním leasingu Rovnoměrné měsíční splátky

6 Nerovnoměrně hrazené splátky Účtování nájemce o operativním leasingu Účtování pronajímatele Účtování pronajimatele o operativním leasingu Účtování pronajimatele o finančním leasingu Leasing z hlediska zákona o dani z příjmu Daňová uznatelnost Dodatečné zjištění daňové neuznatelnosti nájemného Předčasné ukončení leasingu Technické zhodnocení Úprava leasingu z pohledu daně z přidané hodnoty Datum uskutečnění zdanitelného plnění Daňový doklad Osvobození od dph v případě pronájmu nemovitostí Aplikace na konkrétním případu v praxi Charakteristika společnosti MGV,a.s Dlouhodobý majetek firmy pronajatý leasingem Finanční leasing osobního automobilu Analýza smlouvy Postup účtování Finanční leasing cnc frézky Optimalizace daňových dopadů Optimalizace daňových dopadů leasingu v konkrétní společnosti Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek a příloh

7 ÚVOD Dvě základní formy leasingu, a to leasing finanční a operativní, patří k oblíbeným a často využívaným způsobům financování hmotného majetku pomocí cizích zdrojů. Pokud je podnik nebo jakýkoli spotřebitel v situaci, že nemá dostatek vlastních finančních prostředků pro svůj podnikatelský záměr či pro svou investici a chce daný majetek na trhu získat, využívá externích zdrojů. V případě, kdy subjekt nedisponuje dostatečnými volnými finančními prostředky, může se rozhodnout pro dva základní druhy finančních služeb, a to pro služby úvěrové, které jsou poskytované na základě smlouvy o úvěru, nebo pro leasingové služby, poskytované prostřednictvím smlouvy o leasingu. V ekonomice se nájemní vztahy vyskytují velmi často. Leasing jako zdroj financování se neustále rozvíjí a zejména finanční leasing si získává stále větší oblibu. Také obliba operativního leasingu neustále stoupá, přesto není operativní leasing na českém trhu zdaleka tak využíván a rozšířen jako v ostatních zemích vyspělého světa. Operativní leasing je zejména využíván obchodními společnosti pro financování svých vozových parků a strojů. Leasing jistě zahrnuje celou řadu výhod, díky nimž se stává již tradičním nástrojem financování. Na straně druhé s sebou přináší celou řadu úskalí a rizik, která na zájemce o leasing po uzavření smlouvy mohou dopadnout. Při analýze leasingových smluv, především při jejich daňovém a účetním posuzování může, velmi často dojít k chybám, které mohou mít významné dopady na hospodaření podnikatelských subjektů. Je také bezesporu nutné zvážit především to, jaký způsob financování zvolit. Zdali stačí pro subjekt aktivně majetek užívat, nebo je nutné jej vlastnit. Tato klíčová rozhodnutí finančního řízení totiž ovlivňují v dlouhodobém časovém horizontu náklady firmy i daňové zatížení. Diplomová práce je zaměřena na leasingové služby, v práci je systematicky zpracován přehled leasingového financování v České republice, a to z pohledu jak daňového tak účetního. Dílčím cílem diplomové práce je objasnit problematiku finančního a operativního leasingu, charakterizovat leasing, zabývat se jednotlivými druhy leasingu a systematicky zpracovat (analyzovat) leasing z pohledu daňového a účetního. Cílem diplomové práce je na základě analýzy právní úpravy v oblasti účtování a zdaňování leasingu vyhodnotit zaběhlou praxi v oblasti leasingu ve vybrané společnosti a navrhnout opatření směřující k minimalizaci administrativního a daňového zatížení této společnosti. Práce je strukturována do šesti částí. Nejprve je v první kapitole obecně charakterizován leasing, jeho výhody i nevýhody. Druhá kapitola je věnována jednotlivým typům leasingu. 7

8 Kapitola třetí je zaměřena na leasingovou smlouvu, především na její vlastní stránku týkajících se podstatných náležitostí smlouvy, procesu uzavření leasingové smlouvy a průběhu leasingové operace. Dále je třetí část věnována akontaci i jednotlivým leasingovým splátkám. Leasingová operace je rozebrána i z pohledu dodržení závazků vyplývajících z leasingových vztahů, resp. rozebírá řádné či předčasné ukončení leasingové smlouvy, jeho dopad na obě smluvní strany. Čtvrtá kapitola se zabývá rozborem daňových a účetních dopadů leasingu a ilustruje jejich vztah k dani z příjmu i k dani z přidané hodnoty. Jsou zde analyzovány podmínky daňové uznatelnosti leasingového nájemného. Část této kapitoly je také zaměřena na účetnictví podle IAS 17. Praktickému řešení otázek týkajících se financování prostřednictvím leasingu byly věnovány poslední dvě kapitoly diplomové práce. Nejprve je popsán modelový podnik, poté následuje podrobná analýza majetku firmy pořízeného leasingem a rozbor leasingové smlouvy. Vše je zhodnoceno z pohledu daňových dopadů, účetních aspektů i administrativní stránky leasingu. V kapitole šest byl vypracován návrh daňové optimalizace leasingu v konkrétní společnosti a doporučení, které vedou k minimalizaci daňové zátěže leasingu u této vybrané firmy. V závěru kapitoly jsou navrhnuta řešení, které vedou ke změně průběhu účtování a snížení administrativní zátěže v oblasti leasingu. Samozřejmostí je zachycení leasingových operací v účetnictví. Na mnoha příkladech jsou ilustrovány způsoby účtování leasingových operací spojených s leasingem u nájemců i pronajímatelů, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 53/1191 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Diplomová práce je zpracována dle platné právní úpravy leasingových operací. Při zpracování diplomové práce byly použity metody deskripce, analýzy, syntézy, dedukce a komparace. Nejprve byla aplikována metoda deskripce, kdy byl v první kapitole charakterizován leasing, jeho výhody i nevýhody, dále druhy leasingu i leasingová smlouva. Dále byla použita metoda analýzy, kdy byly rozebírány jednotlivé druhy leasingu i jejich účetní zachycení. Metoda komparace byla použita při srovnávání finančního a operativního leasingu. Syntéza byla použita v kapitole pět, kdy získané znalosti byly aplikovány na konkrétní příklad v praxi. Prostřednictvím metody dedukce byly na základě obecně platných skutečností o leasingu, formulována závěrečná sdělení týkající se majetku pořízeného pomocí leasingu u konkrétního podniku. 8

9 1 CHARAKTERISTIKA LEASINGU Pojem leasing je přebrán z anglického slova to lease což v češtině vyjadřuje najímat, půjčovat nebo přenechat do užívání. Pod pojmem leasing si můžeme tedy představit jakoukoli formu pronájmu. Obecně leasing představuje určitou moderní, specifickou formu financování, vyjadřující pronájem věcí a práv, kdy pronajímatel za úplatu přenechává nájemci po určitou dobu věc k užívání a nájemce se zavazuje platit pronajímateli pevně sjednané měsíční nájemné. Nájemce si vybírá předmět nájmu a zpravidla i jeho dodavatele. Mezi základní pojmové znaky patří to, že po dobu trvání nájemního vztahu je vlastníkem předmětu leasingu vždy pronajímatel. Nájemce má právo pouze předmět leasingu využívat. Leasing se uplatňuje především u předmětů dlouhodobé spotřeby. Provádějí ho bankovní instituce nebo specializované firmy dvěma formami, finančním nebo provozním leasingem. Federace evropských leasingových asociací (Leaseurope) se zaobírá již mnoho let záležitostmi, problémy a otázkami podstatných znaků leasingových operací. Již v roce 1979 na základě právních, daňových a účetních analýz zpracovala a přijala společný postoj k definici leasingu, která je závazná pro všechny své členy. Charakterizuje v ní leasing movitých předmětů jako smluvní vztah založený na nájmu stroje, zařízení nebo jiného movitého zboží pro potřeby podnikání nájemce (uživatele), přičemž předmět nájmu je výlučně pro účel tohoto vztahu získáván koupí pronajímatelem (leasingovou společností). 1 Dále definovala podstatný znak finančního leasingu, a tím je zásadní nevypověditelnost obchodní transakce. Snaha o interpretaci leasingu jako soukromoprávní kategorie vyplývá z obecnějších charakteristik finančního a operativního pronájmu. Definice leasingu vypracovaná Leaseurope, byla nejprve přijata ve sféře diskuzí o účetních aspektech finančního pronájmu, je ale zřejmé, že přispěla k postupnému docílení shody a souladu o soukromoprávní povaze leasingu. Odborná literatura vymezuje mnoho v zásadě velmi podobných či obdobných definic leasingu, a to z pohledu právnického, účetního či fiskálního. V České republice se pod pojmem leasing rozumí právní vztah mezi dvěma subjekty, v rámci kterého je za konkrétně stanovenou úplatu ve prospěch vlastníka věci, umožněno užívání konkrétně určené věci leasingovým nájemcem a součastně určeno, jak bude nakládáno s věcí po skončení smlouvou určené doby trvání leasingu. 2 1 PULZ, J. a kol. Leasing v teorii a praxi. Praha: GradaPublising, 1993, s DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha:LINDE, 2003, s

10 Jiní autoři definují leasing takto: Leasing můžeme chápat jako specifickou formu pronájmu, v rámci kterého pronajímatel - leasingová společnost pronajímá předmět leasingu nájemci na určitou dobu a ten se zavazuje platit dohodnuté leasingové splátky. Při této variantě financování dochází k oddělení vlastnictví a užívání majetku - tzn. leasingová společnost předmět leasingu vlastní, ale neužívá a nájemce předmět leasingu užívá, ale nevlastní. 3 Leasing je pronájem (nájem) hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel (osoba, která majetek pronajímá) poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci (osobě, která získává možnost majetek používat) právo danou věc (nebo právo) v průběhu doby pronájmu používat. 4 Leasing je nutno chápat jako ekonomickou kategorii, založenou na finanční (kapitálové) podstatě, která umožňuje investorovi využít cizí disponibilní kapitál k efektivní aplikaci nejnovějších poznatků vědy a techniky do praxe, resp. zvýšení ekonomické efektivnosti základních fondů, a na druhé straně zaručí leasingové společnosti další obrat kapitálu. 5 Leasing je tedy určitým zvláštním způsobem pořízení majetku (s výjimkou operativního leasingu). Je možné říci, že leasing je pružným nástrojem, který představuje dlouhodobý zdroj financování prostřednictvím cizího kapitálu. V praxi leasing zajisté umožňuje efektivní využití nejnovějšího technického rozvoje a poznatků vědy, a také se bezesporu stává prostředkem podpory odbytu. S leasingovým financováním je spojeno určité množství výhod, ale i řada nevýhod a leasing s sebou také přirozeně přináší i určitá rizika. Hodnocení výhodnosti vždy závisí na tom, zdali je leasing klasifikován z pohledu nájemce, či pronajimatele, dále samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách sjednaných mezi nájemcem a pronajímatelem uvedených v leasingové smlouvě a v neposlední řadě i na změnách daňových zákonů. Firmy, podniky i řadoví občané by měli zvážit jak výhody, tak i všechny nevýhody leasingu. Před uzavřením smlouvy vždy zvážit všechna specifika konkrétní situace, a také analyzovat vlivy leasingového financování na jejich hospodaření. 3 RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2001, s VALOUCH, P. Leasing v praxi: praktický průvodce. Praha: GRADAPublishing, 2007, s BÁČA, J. a kol. Co chcete vědět o leasingu. Olomouc: Andragogosagency, 1993, s

11 1.1 VÝHODY LEASINGU Skutečné výhody leasingu oproti pořízení investice jinými způsoby jsou základními motivačními prvky, které vedou investory v rozhodovacím procesu k volbě leasingu jako efektivního způsobu pořízení investice. 6 Za značnou výhodu plynoucí z využívání leasingu je považováno to, že podnik může užívat majetek, aniž by při pořizování předmětu leasingu musel mít kapitál na jednorázové vynaložení všech prostředků na danou investici. Leasing může krýt až 100%nákladů na pořízení daného předmětu. 7 Volný kapitál může v takovém případě využít na jiné účely, např. na rozvoj podnikání. Mezi další výhody patří možnost rozložení leasingových splátek tak, aby odpovídaly výnosům a skutečným výkonovým parametrům. Je možné si sjednat individuální platební kalendář. Jestliže je předmět leasingu využíván jen během sezóny, je možné také ujednat splátky nepravidelné, které lépe respektují sezónnost výroby. Nezanedbatelnou výhodu představují také související služby, např. pojištění. Leasingový pronajímatel je schopen dosáhnout výhodnějších podmínek pojištění a tím zajistit pro nájemce levnější pojištění. Následující výhoda umožňuje snížení daňových povinností. Při dodržení podmínek daných zákonem o dani z příjmů umožňuje nájemci zahrnovat splátky i poplatky spojené s uzavřením leasingové smlouvy do nákladů a tím si snižovat základ daně z příjmů. Za další výhodu lze považovat to, že leasingová společnost nese obvykle riziko inflace a splátky jsou po celou dobu trvání nájemního vztahu stejnoměrné. Výše zmíněný výhoda ovšem nemusí platit vždy. Uzavření leasingové smlouvy je obvykle rychlejší, flexibilnější a méně administrativně náročné než získání úvěru. Pro malé firmy je leasing ve vztahu k úvěru také obvykle dostupnější. 1.2 NEVÝHODY LEASINGU Leasingové financování s sebou přináší i nevýhody, které je nutno při rozhodování o způsobu financování u pořizování majetku zvážit. 6 PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s BÁČA, J. a kol. Co chcete vědět o leasingu. Olomouc: Andragogosagency, 1993, s

12 Zásadní nevýhodou je, že leasingové splátky v sobě zahrnují finanční služby leasingové společnosti i její ziskovou marži. Proto pořízení na leasing může být dražší než pořízení na úvěr či za hotové. Další nevýhodou je, že předmět je po dobu trvání leasingového vztahu vlastnictvím pronajímatele, tudíž nájemce nemá nárok uplatňovat daňové odpisy. Po skončení finančního leasingu získá nájemce majetek zcela nebo téměř odepsaný, tudíž ztrácí možnost daňových odpisů, i když předmět dále užívá. Mezi další nevýhody patří přesun určitých vlastnických rizik na nájemce, například v případě absolutního zničení předmětu, jestliže není poskytnuto odškodnění od pojišťovny v plné výši. Při veškerých úpravách na předmětu leasingu je potřebný předchozí souhlas pronajimatele jakožto vlastníka. U technického zhodnocení musí být předem dohodnuto, kdo bude hradit technické zhodnocení, kdo odpisovat a jak se vyrovnají nájemce a pronajímatel po skončení smlouvy (především při operativním pronájmu). 8 Jinou nevýhodou může být nemožnost výpovědi smlouvy ze strany nájemce. Popřípadě po vzájemné dohodě tak může nájemce učinit, zpravidla ale s rizikem poměrně vysokého penále. Další v řadě nevýhod může být spojena se špatnou finanční situací pronajimatele či s jeho bankrotem. Výše uvedená nevýhoda s sebou přináší nutnost vrácení předmětu leasingu pronajímateli a obvykle zdlouhavé jednání o vyrovnání. Riziko a nebezpečí jsou dvě slova, která jako varování stojí v celém průběhu procesu přípravy a realizace leasingové operace. 9 S leasingem je spojeno zejména riziko vlastnické a riziko investiční. Může se stát, že po uplynutí záruční doby nebude předmět leasingu fungovat bez závad, nájemce pak nemá nárok na odstranění závad, protože toto riziko přenáší již při sestavování leasingové smlouvy pronajímatel na nájemce. Ve výše zmíněném případě mluvíme o riziku vlastnickém. Investiční riziko je spojeno s amortizací investice a efektivitou využití předmětu leasingu. Nájemce je povinen platit nájemné i tehdy, nepřináší-li předmět leasingu očekávaný efekt a výnos. 8 JINDROVÁ, B. Leasing praktický průvodce. Praha:GradaPublishing, 2001, s PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s

13 2 DRUHY LEASINGU Literatura uvádí několik hledisek členění leasingu. Nejčastějšími hledisky jsou změna vlastnictví předmětu leasingu, teritoriální hledisko, podle leasingového nájemce či pronajimatele, podle způsobů financování, podle typu leasingového nájemce, podle zůstatkové hodnoty leasingu, dále z hlediska regionu nebo komodity. Podle prvně uvedeného kritéria rozlišujeme dva základní typy leasingu, a to leasing finanční a operativní. Tyto dva typy leasingu se odlišují zejména délkou pronájmu, přechodem vlastnického práva k předmětu leasingu na konci nájemního období a také účelem, ke kterému slouží. Společným znakem obou druhů leasingu, je skutečnost, že vlastníkem po dobu trvání leasingového vztahu zůstává pronajímatel. Důsledné rozlišení finančního a operativního leasingu je nutné zvláště pro účely daňového posouzení jednotlivých leasingových případů FINANČNÍ LEASING Finanční leasing je podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu označován jako finanční pronájem s následnou koupí najaté věci nebo podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je také nazýván finančním pronájmem. Finančním leasingem, se rozumí dočasné poskytnutí předmětu leasingu leasingovým pronajímatelem ve prospěch leasingového nájemce, který po uplynutí doby trvání smlouvy má právo (opci) a často i povinnost předmět leasingu odkoupit za předem stanovenou cenu do svého vlastnictví. 11 Finanční leasing můžeme tedy definovat jako dlouhodobý pronájem předmětu leasingu, kdy po skončení nájemní doby dochází k odkoupení majetkové hodnoty nájemcem. Nájemce si může tedy opatřit majetek, přičemž nemusí mít k dispozici vlastní kapitál, nebo mohou být potřebné likvidní prostředky vynaloženy na jiné nutnější účely. Vlastním smyslem leasingové transakce je přítomnost pronajimatele (leasingové společnosti, kterou je banka, popř. jiná společnost bankou založená), který celou transakci financuje. 12 Ve všeobecných podmínkách finančního leasingu vydaných Českou leasingovou a finanční asociací je uváděna následující definice finančního leasingu: Finanční leasing je smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně 10 VALOUCH, P. Leasing v praxi: praktický průvodce. Praha: GRADAPublishing, 2007, s DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: LINDE, 2003, s BÁČA, J. a kol. Co chcete vědět o leasingu. Olomouc: Andragogosagency, 1993, s

14 - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný předmět do užívání. Účelem je dlouhodobé užívání předmětu leasingu s a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce b) s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu obvykle podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy za podstatně výhodnějších podmínek. 13 Předmětem leasingu mohou být jakékoliv stroje, počítače, software, nemovitosti, licence a jiné majetkové hodnoty. Základním znakem finančního leasingu je oddělení vlastnických a uživatelských práv. 14 Předmět pronájmu je po celou dobu trvání leasingové smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti, eviduje ho ve svém majetku a předepsaným způsobem provádí daňové a účetní odpisy. Naopak na nájemce jsou smluvně přeneseny všechny užitky, rizika i nebezpečí škod na předmětu leasingu spojené s užíváním a fungováním předmětu. Veškeré starosti a povinnosti spojené s opravou, údržbou či servisem jsou od počátku delegovány na nájemce. Nájemce nese povinnosti, kterými disponuje vlastník. S jistou nadsázkou lze říci, že u finančního leasingu sice nájemce nabývá vlastnické právo až po uplynutí leasingu, vlastnické povinnosti však nese od počátku. 15 Nájemce neeviduje majetek ani závazky (v podobě leasingových splátek) v rozvaze podniku, je povinen však zahrnout předmět leasingu do podrozvahové bilance. V důsledku toho může docházet k nepřesnostem týkající se struktury a výše majetku a taktéž ke zkreslení struktury kapitálu i jeho výše. Doba leasingu je v podstatě srovnatelná s ekonomickou životností pronajímaného majetku. Nájemce se zavazuje platit leasingové splátky podle splátkového kalendáře a tím uhradit leasingové společnosti veškeré náklady spojené s pořízením předmětu leasingu. Přičemž sjednané splátky mohou být jak pravidelné, tak i nepravidelné, stejné nebo postupně klesající či rostoucí. Intervaly splácení jsou zpravidla měsíční, zřídka i čtvrtletní nebo roční. Souhrn leasingových splátek se skládá ze součtu kupní ceny, z nákladů na financování předmětu leasingu a dále z vypočítaného zisku pronajímatele. Leasingové splátky zpravidla zahrnují i povinné ručení, havarijní pojištění nebo jiné poplatky za doprovodné služby pronajímatele. Leasingové splátky má povinnost nájemce platit i v případě pokud předmět pronájmu z různých důvodů nefunguje. 13 ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE[cit ] Dostupný na: 14 ŽIVĚLOVÁ, I. Finanční řízení podniku. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998, s FARSKÁ, P. KOFROŇ, M. NOVOTNÝ, M. a kol. Finanční leasing v právní praxi. Praha: C.H.Beck,2003, s

15 Ze strany uživatele není zpravidla smlouva o finančním pronájmu vypověditelná. Naproti tomu je leasingová společnost oprávněna předčasně vypovědět smlouvu, v případě nedodrží-li uživatel smluvní podmínky, např. neplatí-li leasingové splátky nebo předmět užívá v rozporu s účelem užívání. Pokud dojde k vypovědění smlouvy ze strany pronajímatele, má nájemce povinnost bez zbytečného odkladu předmět pronájmu vrátit. V leasingové smlouvě je obvykle smluveno právo na budoucí koupi najaté věci či automatický přechod vlastnického práva na nájemce. Po splacení všech leasingových splátek, odkoupení majetku a splnění veškerých podmínek smlouvy o finančním leasingu se majetková hodnota stává majetkem nájemce. Odkoupení se uskutečňuje buď prostřednictvím leasingové smlouvy obsahující zvláštní klauzuli, nebo je za trvání nájemního vztahu uzavřena samostatná smlouva o koupi najaté věci. V případě leasingu nemovitostí nájemce fakticky nabude vlastnictví až vkladem do katastru nemovitostí. Zde je nutné podotknout, že účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu, a to ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen. 2.2 OPERATIVNÍ LEASING Operativní leasing je také občas nazýván leasingem provozním či běžným. Jedná se o krátkodobý nebo střednědobý pronájem potřebného majetku, kdy sjednaná doba pronájmu je zpravidla kratší než je fyzická, morální či ekonomická životnost pronajímané majetkové hodnoty. Záměrem nájemce není převod vlastnictví pronajatého majetku, podstatou je pouze předmět leasingu užívat. Po skončení operativního leasingu dochází k navrácení pronajaté majetkové hodnoty zpět leasingové společnosti. Souhrn leasingových splátek jednoho nájemce představuje pouze určitou část pořizovací ceny najaté věci, protože pronajímatel předmět leasingu zpravidla opět pronajme v rámci dalšího operativního leasingu jiným nájemcům, prodá se slevou či jinak dle svého zvážení využije. Ve splátkách bývá zahrnuta amortizace předmětu leasingu, pojištění, finanční služby, administrativní náklady, apod. Poskytovatel služby nese nebezpečí škody na věci (vyjma těch, které jsou způsobena nájemcem úmyslně) i běžná vlastnická rizika. Leasingová společnost rovněž odpovídá za provozuschopnost pronajímaného majetku, zajišťuje servisní služby, provádí opravu, udržuje majetek, poskytuje vyškolený personál a je povinna pronajatou majetkovou hodnotu taktéž pojistit, a to vše na své náklady. Pochopitelně i tato povinnost může být smluvně delegována na nájemce. Důležitým znakem operativního leasingu je vypověditelnost i ze strany uživatele předmětu, v případě vypovězení neplatí uživatel žádné další poplatky a sankce. Uživatelé si vybírají operativní leasing v případech, kdy potřebují zajistit pro podnik majetek, pro který 15

16 neexistuje trvalé využití a upotřebení po celou dobu jeho životnosti. Operativním leasingem může řešit i problém sezónnosti některých potřeb a předcházet důsledkům rychlého morálního zastarávání některých komodit. 16 Nájemce nemá zájem o koupi majetku do vlastnictví, potřebný majetek využívají jen po dobu nezbytně nutnou, pro pnění konkrétního úkolu. Volit operativní leasing je vhodné zejména u věcí, které podléhají prudkému technologickému vývoji a rozvoji a také módním trendům. Jedná se např. o počítače, osobní automobily nebo telekomunikační a výpočetní techniky, které velmi rychle zastarávají. Z tohoto důvodu není pro nájemce výhodné po skončení sjednané doby nájmu nabývat do vlastnictví zastaralou výpočetní či počítačovou techniku. Operativní leasing zbavuje nájemce starostí spojené s provozováním předmětu leasingu, především předpokládá provozuschopný stav a dosahování provozních parametrů. Tento uživatelský komfort se potom odráží v jeho vyšší ceně. 2.3 ZPĚTNÝ LEASING Specifickou formou finančního leasingu je zpětný leasing. Jeho principem je prodej předmětu leasingu, který je ve vlastnictví zájemce o leasing, leasingové společnosti, která mu věc následně poskytne do zpětného pronájmu. Leasingová společnost se nyní stává pronajímatelem a na základě smlouvy o finančním pronájmu pronajme stejnému uživateli, již nájemci, tutéž majetkovou hodnotu. Lze říci, že z původního vlastníka se stává leasingový nájemce. Nyní následuje obdobný princip jako u finančního leasingu. Nájemce platí leasingové splátky a po skončení doby nájmu je nájemci (původnímu vlastníkovi) předmět zpět prodán, a to za zůstatkovou nebo smluvní cenu. Výhodou na straně nájemce je získání finančních prostředků a zároveň zachování možnosti předmět leasingu nadále využívat. Při tom může finanční prostředky použít na vlastní výrobu či na nové investiční možnosti a rozvoj podnikání. Zpětný leasing může mít podobu jak zpětného finančního leasingu, tak i zpětného operativního leasingu, přičemž zpětný finanční leasing je přirozeně obvyklejší OSTATNÍ DRUHY LEASINGU Odborná literatura uvádí další typy leasingu, klasifikovaných z různých hledisek. Některé z nich níže uvádím. Z hlediska typu leasingového nájemce můžeme rozlišovat leasing: 16 PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s FARSKÁ, P. KOFROŇ, M. NOVOTNÝ, M. a kol. Finanční leasing v právní praxi. Praha: C.H.Beck,2003, s

17 - pro soukromé osoby - je určen fyzickým osobám uspokojující jejich soukromé cíle a záměry, - leasing pro podnikatele v tomto případě je nájemcem podnikatelský subjekt, jehož podnikatelské záměry jsou dosaženy prostřednictvím leasingu - leasing pro veřejnoprávní subjekty kdy leasingovým nájemcem jsou obce, kraje, vládní úřady, neziskové organizace apod. Z hlediska typu leasingového pronajimatele členíme leasingové operace: - odbytové jež jsou nazývány podle toho, že formou leasingu zvyšují svůj odbyt produktů i produkčních řad 18 Jsou účelově založeny podniky k tomu, aby zvýšily odbyt jejich vlastních výrobků. - bankovní je realizován bankami nebo jimi zřizovanými dceřinými společnostmi, kde dominantním předmětem podnikání je leasing - komerční tuzemský leasing kde leasingovým pronajímatelem je firma sídlící na území ČR, i když pro refinancování může používat zdroje tuzemské i zahraniční, vlastní i cizí - komerční zahraniční leasing pronajímatelem je zahraniční leasingová společnost nebo společnost s dominantní zahraniční kapitálovou účastí. Podle zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu rozlišujeme: - leasing s plnou amortizací příjemce leasingu je povinen během základní (nevypověditelné) doby leasingu splatit celkové investiční náklady včetně vedlejších nákladů, úrokových nákladů a zisku pronajimatele 19. Zůstatková hodnota na konci leasingu je potom nulová nebo jen velice nízká. - leasing s částečnou amortizací na rozdíl od předchozího modelu, zde nedochází k naprostému splacení veškerých investičních nákladů pronajímatele. Zbývající částka musí být zaplacena na konci leasingového období. 18 PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s FARSKÁ, P. KOFROŇ, M. NOVOTNÝ, M. a kol. Finanční leasing v právní praxi. Praha: C.H.Beck,2003, s

18 3 LEASINGOVÁ SMLOUVA Český právní řád pojem leasingová smlouva nezná, ani v obchodním ani občanském zákoníku není leasingová smlouva jako samostatná (zvláštní) smlouva vymezena. Leasingová smlouva upravuje závazkové vztahy mezi smluvními stranami. V mezích platného práva definuje vzájemná práva a povinnosti leasingového pronajímatele a leasingového nájemce a vymezuje tak v základních rysech materiální obsah leasingové operace. 20 Vztahy mezi jednotlivými stranami leasingové operace mají charakter právních vztahů. Právní povahu má i řešení statutárních otázek leasingových společností, leasingových nájemců a dodavatelů, plnění obecných podmínek stanovených státem pro podnikání i ochranu zvláštních zájmů (např. ekologických). 21 Jedná se o smlouvu tzv. nepojmenovanou (inominátní). Tento inominátní kontrakt zaručuje širokou volnost smluvních stran, jejich vzájemnou smluvní svobodu a dohodu o všech podstatných náležitostech smlouvy při dodržování kogentních ustanovení pro uzavírání smluv vyplývající z občanského a obchodního zákoníku. Pro smluvní strany je obsah smlouvy závazný, za předpokladu že jsou dodrženy kogentní ustanovení platného práva. Při uzavírání smluv se primárně vychází z občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění) a z obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991., v platném znění). Jedná se zejména o ustanovení upravující smlouvu o výpůjčce ( občanského zákoníku), dále ustanovení týkající se nájemní smlouvy ( občanského zákoníku) a v případě finančního leasingu i ustanovení, které řeší koupi najaté věci ( obchodního zákoníku). Vedle občanského a obchodního zákoníku se využívají často všeobecné obchodní podmínky, na které smlouva odkazuje, nebo jsou přímo neoddělitelnou součástí smlouvy. Podstatné jsou především všeobecné obchodní podmínky vypracované Českou leasingovou a finanční asociací. Smlouvy o leasingu jsou zpravidla stručnější a nepříliš rozsáhlé, a to z toho důvodu, že právě odkazují na všeobecné obchodní podmínky, které řeší řadu možných zpravidla se opakujících případů a situací, které mohou během doby leasingu nastat. Dalo by se říci, že leasingovou smlouvu konkretizují a doplňují. Dle 273 odst. 3 obchodního zákoníku je k uzavření leasingové smlouvy možno využít i leasingových formulářů užívaných v obchodním styku. Ani občanský ani obchodní zákoník však nepředepisuje písemnou formu leasingové smlouvy, tudíž i smlouva uzavřená 20 PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s PULZ, J. a kol. Leasing v teorii a praxi. Praha: GradaPublising, 1993, s

19 v ústní formě je právně účinná. Avšak vzhledem k její složitosti a jasnému vymezení práv a povinností je v praxi její písemná forma doporučena. 3.1 PRŮBĚH LEASINGU Leasingový obchod je tvořen několika postupnými na sebe navazujícími kroky, které lze seřadit v časové posloupnosti a je možno je rozdělit zhruba do tří fází. První fáze zahrnuje první kontakt leasingové společnosti se zájemcem o leasing, předložení podkladů klientem (v případě podnikatelů podnikatelského záměru) a uvedení požadavků na předmět leasingu. Všechny dokumenty je nutno předložit v originále či notářsky ověřené. Leasingová společnost si dále ověří předložené dokumenty, informace a solidnost potenciálního partnera (dochází k posouzení bonity klienta), na jejichž základě dojde k rozhodnutí o zamítnutí či uskutečnění leasingové operace. Záměrem prověřování klienta je minimalizace, či snížení rizika, že zájemce o leasing nebude schopen včas plnit své platební povinnosti, a tedy dostát svým závazkům. Zájemce o leasing obdrží matematický model leasingových splátek, na jehož základě zvažuje nejvýhodnější variantu platebních podmínek. V situaci, kdy je rozhodnuto kladně, dochází k předložení leasingové smlouvy k podpisu nájemci. Leasingová společnost předkládá nájemci text leasingové smlouvy se zapracováním platebních podmínek, dohodnutým jištěním a smluvní pokutou v případě nedodržení termínů a výše splátek. 22 Text či určité pasáže leasingové smlouvy mohou být rozdílné, avšak všechny se opírají a vycházejí z obecně platných všeobecných podmínek leasingu, které jsou postupně na základě vývoje legislativy aktualizovány. Po podpisu smlouvy oběma zúčastněnými stranami je předmět leasingu předán, popř. převezen či nainstalován nájemci. Uvedení do provozu a zpravidla i zaškolení obsluhy obstará ve většině případů dodavatel předmětu leasingu. Druhá fáze zahrnuje vlastní plnění, pronajímání předmětu leasingovému nájemci a tedy užívání předmětu a placení nájemného pronajímateli, které leasingový nájemce na základě splátkového kalendáře musí splácet. Splácení se provádí až do řádného ukončení leasingové smlouvy nebo do předčasného ukončení leasingu z titulu nedodržení podmínek leasingové smlouvy či cese v leasingu. 23 Závěrečná fáze je tvořena odkupem nebo vrácením předmětu leasingu pronajímateli. V určitých případech dochází k přechodu vlastnictví přímo po zaplacení poslední leasingové 22 PULZ, J. a kol. Leasing v teorii a praxi. Praha: GradaPublising, 1993, s PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s

20 splátky a dohodnuté zůstatkové ceny pronajímateli. Podrobněji bude problematika ukončení leasingové smlouvy rozebrána v kapitole PODKLADY POTŘEBNÉ K UZAVŘENÍ LEASINGOVÉ SMLOUVY Podmínkou uzavření leasingové smlouvy je předložení vybraných podkladů a dokladů zájemcem o leasing. Podklady se mohou odlišovat podle požadavků jednotlivého pronajímatele, a také v závislosti na formě právní subjektivity jednotlivých nájemců. Leasingové nájemce potom můžeme rozdělit do několika skupin, a to na osoby právnické, osoby fyzické vykonávající podnikatelskou činnost a osoby fyzické nevedoucí účetnictví ani daňovou evidenci nepodnikatele. V případě právnických osob je nutné předložit především následující dokumenty: - ověřený výpis z obchodního rejstříku, - občanský průkaz (včetně kopie) zástupce právnické osoby, - účetní závěrku za poslední rok, - doklad o registraci DPH, - daňová přiznání k DPH zpravidla za poslední 3 zdaňovací období, - výpisy z bankovních účtů, - výkaz cash flow, - výkaz o majetku a závazcích a popřípadě i souhrn dalších závazků firmy (úvěry, leasingy, půjčky, apod.), - doklady o ručitelích a formě jejich ručení. U fyzických osob podnikatelů je nutné předložit zejména následující doklady: - živnostenský list nebo koncesní listinu, a to včetně kopie, - občanský průkaz včetně jeho kopie, - kopie daňového přiznání, - výpisy z bankovních účtů, - doklad o registraci k DPH 24, - daňová přiznání k DPH obvykle za tři poslední zdaňovací období 25, - výkaz o majetku a závazcích, přehled o příjmech a výdajích a popřípadě i souhrn dalších závazků firmy (úvěry, leasingy, půjčky, apod.). 24 V případě plátců DPH 25 V případě plátců DPH 20

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem

Právní a daňové aspekty financování vozidel Den s Fleetem www.pwc.com/cz Právní a daňové aspekty financování vozidel 20. 4. 2017 Právní a daňové aspekty financování vozidel 1 2 3 4 Úvěr Finanční leasing Operativní leasing Odpovědnost za provoz vozidla Úvěr 1

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Leasing v praxi praktický průvodce 4. aktualizované vydání. Ing. Petr Valouch, Ph.D. Edice Účetnictví a daně

Leasing v praxi praktický průvodce 4. aktualizované vydání. Ing. Petr Valouch, Ph.D. Edice Účetnictví a daně Edice Účetnictví a daně Ing. Petr Valouch, Ph.D. Leasing v praxi praktický průvodce 4. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 3 570. publikaci Realizace obálky

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb.

Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. Smlouva o nájmu věci movité č. XXXXXX uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle ustanovení občanského zákoníku č.89/2012sb. PAPKON s.r.o. Cihelná ulice 776, Štětí 411 08 IČO :62739760 DIČ : CZ62739760

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov

Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov Vzor smlouvy Příloha č. 3 Smlouva č. PZV - /2016 o poskytnutí dotace dle Programu na zvelebení vzhledu obce Křimov uzavřená v souladu s 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 7 8 Edice Účetnictví a daně

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2011 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Finanční leasing Položka

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova kulturních památek v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a obnova kulturních památek nacházejících se ve

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Obec SVOR IČO OO261009

Obec SVOR IČO OO261009 Obec SVOR IČO OO261009 --------------------------------------------------- 471 51 Svor 195 tel.: 487 751 522, mobil 725 O71 177, e-mail: ou.svor@quick.cz Směrnice č.5/2011 podrozvahová evidence Obec Svor

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel)

Obec Chodský Újezd,Chodský Újezd 71, zastoupená starostou obce panem Ing. Jiřím Dufkou IČO (poskytovatel) 1 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Aqua holding s.r.o. Se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 PRAHA 5 IČ: 29136491 DIČ: CZ29136491 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do

a) 1. část ve výši 60 % celkové částky do 20 dnů ode dne uzavření smlouvy, b) 2. část ve výši 40 % celkové částky do některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete z dvou typů financování a dotovaným úročením.

Více

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015

Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPr-SML/2181/2015 Smlouva o poskytnutí dotace číslo MMPrSML/2181/2015 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, 750 11

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji

Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji Zásady programu Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji I. Podmínky poskytnutí dotace Program slouží především k naplnění těchto priorit: 1. záchrana a oprava objektů památkové

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ:

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Kupující : Masarykova univerzita, Institut biostatistiky a analýz se sídlem: : Žerotínovo náměstí 9, Brno, PSČ: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY uzavřená podle právního řádu České republiky v souladu s ustanoveními 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen Smlouva) 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov

Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov Smlouva o dílo č. KT/../2010 Aktualizace územně analytických podkladů ORP Litvínov uzavřená dle 536 a násl. zákona č, 513/91 Sb. (dále jen obchodní zákoník) I. Smluvní strany 1.1 Pořizovatel : Město Litvínov

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00272574 Název: Obec Česká Čermná Sídlo: Česká Čermná 128, 549 21 Česká Čermná A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace tom,že by byl porušen princip

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této

Nájemní smlouva. se níže uvedeného dne měsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. občanského zákoníku domluvili na této Nájemní smlouva Smluvní strany Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále jen pronajímatel, na straně jedné a Jméno a příjmení:, Trvalé bydliště:, Rodné číslo:, Číslo OP:, dále

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení

Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh. Čl. I. Úvodní ustanovení Pravidla postupu při prodeji části bytového fondu ve vlastnictví města Zbiroh Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Zbiroh (dále jen zastupitelstvo) svým usnesením č. 16 ze dne 27.4.2016 rozhodlo

Více

Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s.

Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Vzor citace: VYCHOPEŇ, J. Finanční leasing z účetního a daňového pohledu. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, 160 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: Ing. Milan Blatný 2, 31,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více