Leasing účetní a daňové dopady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Leasing účetní a daňové dopady"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Leasing účetní a daňové dopady Diplomová práce Autor: Bc. Renata Křičková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Petr Valouch, Ph.D. Praha duben, 2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Drnovicích, dne 12. dubna 2013 Renata Křičková

3 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Petru Valouchovi, Ph.D. za odborné rady, připomínky, věnovaný čas a trpělivost při vedení této diplomové práce.

4 Anotace Tématem diplomové práce je Leasing účetní a daňové dopady. Dílčím cílem diplomové práce je objasnit problematiku finančního a operativního leasingu, charakterizovat leasing, zabývat se jednotlivými druhy leasingu a systematicky analyzovat leasing z pohledu daňového a účetního. Následně v aplikační části je cílem diplomové práce na základě analýzy právní úpravy v oblasti účtování a zdaňování leasingu vyhodnotit zaběhlou praxi v oblasti leasingu ve vybrané společnosti a navrhnout opatření směřující k minimalizaci administrativního a daňového zatížení této společnosti. Klíčová slova: finanční leasing, operativní leasing, leasingový nájemce, leasingová smlouva, účetní a daňové dopady, daňová optimalizace Annotation The topic of the Diploma Thesis is Leasing - Accounting and Tax Impacts. A partial aim of the Diploma Thesis is to clarify the issue of financial and operational leasing, to characterise leasing, to deal with individual kinds of leasing and to systematically analyze leasing in terms of taxes and accounting. Based on an analysis of legislation in the area of leasing accounting and taxing, the application part of the Diploma Thesis evaluates the standard practice concerning leasing in a selected company and proposes measures leading to minimization of administrative and tax burden of this company. Keywords: financial leasing, operational leasing, a lessee, a leasing contract, accounting and tax impacts, tax optimization

5 OBSAH Úvod Charakteristika leasingu Výhody leasingu Nevýhody leasingu Druhy leasingu Finanční leasing Operativní leasing Zpětný leasing Ostatní druhy leasingu Leasingová smlouva Průběh leasingu Podklady potřebné k uzavření leasingové smlouvy Náležitosti leasingové smlouvy Leasingové splátky Akontace Ukončení leasingové smlouvy Řádné ukončení leasingové smlouvy Předčasné ukončení leasingové smlouvy Daňové a účetní dopady leasingu Mezinárodní účetní standardy Účetní skupiny a účty užívané při účtování o leasingu Účtování nájemce Účtování nájemce o finančním leasingu Rovnoměrné měsíční splátky

6 Nerovnoměrně hrazené splátky Účtování nájemce o operativním leasingu Účtování pronajímatele Účtování pronajimatele o operativním leasingu Účtování pronajimatele o finančním leasingu Leasing z hlediska zákona o dani z příjmu Daňová uznatelnost Dodatečné zjištění daňové neuznatelnosti nájemného Předčasné ukončení leasingu Technické zhodnocení Úprava leasingu z pohledu daně z přidané hodnoty Datum uskutečnění zdanitelného plnění Daňový doklad Osvobození od dph v případě pronájmu nemovitostí Aplikace na konkrétním případu v praxi Charakteristika společnosti MGV,a.s Dlouhodobý majetek firmy pronajatý leasingem Finanční leasing osobního automobilu Analýza smlouvy Postup účtování Finanční leasing cnc frézky Optimalizace daňových dopadů Optimalizace daňových dopadů leasingu v konkrétní společnosti Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek a příloh

7 ÚVOD Dvě základní formy leasingu, a to leasing finanční a operativní, patří k oblíbeným a často využívaným způsobům financování hmotného majetku pomocí cizích zdrojů. Pokud je podnik nebo jakýkoli spotřebitel v situaci, že nemá dostatek vlastních finančních prostředků pro svůj podnikatelský záměr či pro svou investici a chce daný majetek na trhu získat, využívá externích zdrojů. V případě, kdy subjekt nedisponuje dostatečnými volnými finančními prostředky, může se rozhodnout pro dva základní druhy finančních služeb, a to pro služby úvěrové, které jsou poskytované na základě smlouvy o úvěru, nebo pro leasingové služby, poskytované prostřednictvím smlouvy o leasingu. V ekonomice se nájemní vztahy vyskytují velmi často. Leasing jako zdroj financování se neustále rozvíjí a zejména finanční leasing si získává stále větší oblibu. Také obliba operativního leasingu neustále stoupá, přesto není operativní leasing na českém trhu zdaleka tak využíván a rozšířen jako v ostatních zemích vyspělého světa. Operativní leasing je zejména využíván obchodními společnosti pro financování svých vozových parků a strojů. Leasing jistě zahrnuje celou řadu výhod, díky nimž se stává již tradičním nástrojem financování. Na straně druhé s sebou přináší celou řadu úskalí a rizik, která na zájemce o leasing po uzavření smlouvy mohou dopadnout. Při analýze leasingových smluv, především při jejich daňovém a účetním posuzování může, velmi často dojít k chybám, které mohou mít významné dopady na hospodaření podnikatelských subjektů. Je také bezesporu nutné zvážit především to, jaký způsob financování zvolit. Zdali stačí pro subjekt aktivně majetek užívat, nebo je nutné jej vlastnit. Tato klíčová rozhodnutí finančního řízení totiž ovlivňují v dlouhodobém časovém horizontu náklady firmy i daňové zatížení. Diplomová práce je zaměřena na leasingové služby, v práci je systematicky zpracován přehled leasingového financování v České republice, a to z pohledu jak daňového tak účetního. Dílčím cílem diplomové práce je objasnit problematiku finančního a operativního leasingu, charakterizovat leasing, zabývat se jednotlivými druhy leasingu a systematicky zpracovat (analyzovat) leasing z pohledu daňového a účetního. Cílem diplomové práce je na základě analýzy právní úpravy v oblasti účtování a zdaňování leasingu vyhodnotit zaběhlou praxi v oblasti leasingu ve vybrané společnosti a navrhnout opatření směřující k minimalizaci administrativního a daňového zatížení této společnosti. Práce je strukturována do šesti částí. Nejprve je v první kapitole obecně charakterizován leasing, jeho výhody i nevýhody. Druhá kapitola je věnována jednotlivým typům leasingu. 7

8 Kapitola třetí je zaměřena na leasingovou smlouvu, především na její vlastní stránku týkajících se podstatných náležitostí smlouvy, procesu uzavření leasingové smlouvy a průběhu leasingové operace. Dále je třetí část věnována akontaci i jednotlivým leasingovým splátkám. Leasingová operace je rozebrána i z pohledu dodržení závazků vyplývajících z leasingových vztahů, resp. rozebírá řádné či předčasné ukončení leasingové smlouvy, jeho dopad na obě smluvní strany. Čtvrtá kapitola se zabývá rozborem daňových a účetních dopadů leasingu a ilustruje jejich vztah k dani z příjmu i k dani z přidané hodnoty. Jsou zde analyzovány podmínky daňové uznatelnosti leasingového nájemného. Část této kapitoly je také zaměřena na účetnictví podle IAS 17. Praktickému řešení otázek týkajících se financování prostřednictvím leasingu byly věnovány poslední dvě kapitoly diplomové práce. Nejprve je popsán modelový podnik, poté následuje podrobná analýza majetku firmy pořízeného leasingem a rozbor leasingové smlouvy. Vše je zhodnoceno z pohledu daňových dopadů, účetních aspektů i administrativní stránky leasingu. V kapitole šest byl vypracován návrh daňové optimalizace leasingu v konkrétní společnosti a doporučení, které vedou k minimalizaci daňové zátěže leasingu u této vybrané firmy. V závěru kapitoly jsou navrhnuta řešení, které vedou ke změně průběhu účtování a snížení administrativní zátěže v oblasti leasingu. Samozřejmostí je zachycení leasingových operací v účetnictví. Na mnoha příkladech jsou ilustrovány způsoby účtování leasingových operací spojených s leasingem u nájemců i pronajímatelů, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 53/1191 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Diplomová práce je zpracována dle platné právní úpravy leasingových operací. Při zpracování diplomové práce byly použity metody deskripce, analýzy, syntézy, dedukce a komparace. Nejprve byla aplikována metoda deskripce, kdy byl v první kapitole charakterizován leasing, jeho výhody i nevýhody, dále druhy leasingu i leasingová smlouva. Dále byla použita metoda analýzy, kdy byly rozebírány jednotlivé druhy leasingu i jejich účetní zachycení. Metoda komparace byla použita při srovnávání finančního a operativního leasingu. Syntéza byla použita v kapitole pět, kdy získané znalosti byly aplikovány na konkrétní příklad v praxi. Prostřednictvím metody dedukce byly na základě obecně platných skutečností o leasingu, formulována závěrečná sdělení týkající se majetku pořízeného pomocí leasingu u konkrétního podniku. 8

9 1 CHARAKTERISTIKA LEASINGU Pojem leasing je přebrán z anglického slova to lease což v češtině vyjadřuje najímat, půjčovat nebo přenechat do užívání. Pod pojmem leasing si můžeme tedy představit jakoukoli formu pronájmu. Obecně leasing představuje určitou moderní, specifickou formu financování, vyjadřující pronájem věcí a práv, kdy pronajímatel za úplatu přenechává nájemci po určitou dobu věc k užívání a nájemce se zavazuje platit pronajímateli pevně sjednané měsíční nájemné. Nájemce si vybírá předmět nájmu a zpravidla i jeho dodavatele. Mezi základní pojmové znaky patří to, že po dobu trvání nájemního vztahu je vlastníkem předmětu leasingu vždy pronajímatel. Nájemce má právo pouze předmět leasingu využívat. Leasing se uplatňuje především u předmětů dlouhodobé spotřeby. Provádějí ho bankovní instituce nebo specializované firmy dvěma formami, finančním nebo provozním leasingem. Federace evropských leasingových asociací (Leaseurope) se zaobírá již mnoho let záležitostmi, problémy a otázkami podstatných znaků leasingových operací. Již v roce 1979 na základě právních, daňových a účetních analýz zpracovala a přijala společný postoj k definici leasingu, která je závazná pro všechny své členy. Charakterizuje v ní leasing movitých předmětů jako smluvní vztah založený na nájmu stroje, zařízení nebo jiného movitého zboží pro potřeby podnikání nájemce (uživatele), přičemž předmět nájmu je výlučně pro účel tohoto vztahu získáván koupí pronajímatelem (leasingovou společností). 1 Dále definovala podstatný znak finančního leasingu, a tím je zásadní nevypověditelnost obchodní transakce. Snaha o interpretaci leasingu jako soukromoprávní kategorie vyplývá z obecnějších charakteristik finančního a operativního pronájmu. Definice leasingu vypracovaná Leaseurope, byla nejprve přijata ve sféře diskuzí o účetních aspektech finančního pronájmu, je ale zřejmé, že přispěla k postupnému docílení shody a souladu o soukromoprávní povaze leasingu. Odborná literatura vymezuje mnoho v zásadě velmi podobných či obdobných definic leasingu, a to z pohledu právnického, účetního či fiskálního. V České republice se pod pojmem leasing rozumí právní vztah mezi dvěma subjekty, v rámci kterého je za konkrétně stanovenou úplatu ve prospěch vlastníka věci, umožněno užívání konkrétně určené věci leasingovým nájemcem a součastně určeno, jak bude nakládáno s věcí po skončení smlouvou určené doby trvání leasingu. 2 1 PULZ, J. a kol. Leasing v teorii a praxi. Praha: GradaPublising, 1993, s DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha:LINDE, 2003, s

10 Jiní autoři definují leasing takto: Leasing můžeme chápat jako specifickou formu pronájmu, v rámci kterého pronajímatel - leasingová společnost pronajímá předmět leasingu nájemci na určitou dobu a ten se zavazuje platit dohodnuté leasingové splátky. Při této variantě financování dochází k oddělení vlastnictví a užívání majetku - tzn. leasingová společnost předmět leasingu vlastní, ale neužívá a nájemce předmět leasingu užívá, ale nevlastní. 3 Leasing je pronájem (nájem) hmotných či nehmotných věcí a práv, kdy pronajímatel (osoba, která majetek pronajímá) poskytuje za úplatu nebo jiné nepeněžní plnění nájemci (osobě, která získává možnost majetek používat) právo danou věc (nebo právo) v průběhu doby pronájmu používat. 4 Leasing je nutno chápat jako ekonomickou kategorii, založenou na finanční (kapitálové) podstatě, která umožňuje investorovi využít cizí disponibilní kapitál k efektivní aplikaci nejnovějších poznatků vědy a techniky do praxe, resp. zvýšení ekonomické efektivnosti základních fondů, a na druhé straně zaručí leasingové společnosti další obrat kapitálu. 5 Leasing je tedy určitým zvláštním způsobem pořízení majetku (s výjimkou operativního leasingu). Je možné říci, že leasing je pružným nástrojem, který představuje dlouhodobý zdroj financování prostřednictvím cizího kapitálu. V praxi leasing zajisté umožňuje efektivní využití nejnovějšího technického rozvoje a poznatků vědy, a také se bezesporu stává prostředkem podpory odbytu. S leasingovým financováním je spojeno určité množství výhod, ale i řada nevýhod a leasing s sebou také přirozeně přináší i určitá rizika. Hodnocení výhodnosti vždy závisí na tom, zdali je leasing klasifikován z pohledu nájemce, či pronajimatele, dále samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách sjednaných mezi nájemcem a pronajímatelem uvedených v leasingové smlouvě a v neposlední řadě i na změnách daňových zákonů. Firmy, podniky i řadoví občané by měli zvážit jak výhody, tak i všechny nevýhody leasingu. Před uzavřením smlouvy vždy zvážit všechna specifika konkrétní situace, a také analyzovat vlivy leasingového financování na jejich hospodaření. 3 RADOVÁ, J., DVOŘÁK, P. Finanční matematika pro každého. Praha: GRADA Publishing, 2001, s VALOUCH, P. Leasing v praxi: praktický průvodce. Praha: GRADAPublishing, 2007, s BÁČA, J. a kol. Co chcete vědět o leasingu. Olomouc: Andragogosagency, 1993, s

11 1.1 VÝHODY LEASINGU Skutečné výhody leasingu oproti pořízení investice jinými způsoby jsou základními motivačními prvky, které vedou investory v rozhodovacím procesu k volbě leasingu jako efektivního způsobu pořízení investice. 6 Za značnou výhodu plynoucí z využívání leasingu je považováno to, že podnik může užívat majetek, aniž by při pořizování předmětu leasingu musel mít kapitál na jednorázové vynaložení všech prostředků na danou investici. Leasing může krýt až 100%nákladů na pořízení daného předmětu. 7 Volný kapitál může v takovém případě využít na jiné účely, např. na rozvoj podnikání. Mezi další výhody patří možnost rozložení leasingových splátek tak, aby odpovídaly výnosům a skutečným výkonovým parametrům. Je možné si sjednat individuální platební kalendář. Jestliže je předmět leasingu využíván jen během sezóny, je možné také ujednat splátky nepravidelné, které lépe respektují sezónnost výroby. Nezanedbatelnou výhodu představují také související služby, např. pojištění. Leasingový pronajímatel je schopen dosáhnout výhodnějších podmínek pojištění a tím zajistit pro nájemce levnější pojištění. Následující výhoda umožňuje snížení daňových povinností. Při dodržení podmínek daných zákonem o dani z příjmů umožňuje nájemci zahrnovat splátky i poplatky spojené s uzavřením leasingové smlouvy do nákladů a tím si snižovat základ daně z příjmů. Za další výhodu lze považovat to, že leasingová společnost nese obvykle riziko inflace a splátky jsou po celou dobu trvání nájemního vztahu stejnoměrné. Výše zmíněný výhoda ovšem nemusí platit vždy. Uzavření leasingové smlouvy je obvykle rychlejší, flexibilnější a méně administrativně náročné než získání úvěru. Pro malé firmy je leasing ve vztahu k úvěru také obvykle dostupnější. 1.2 NEVÝHODY LEASINGU Leasingové financování s sebou přináší i nevýhody, které je nutno při rozhodování o způsobu financování u pořizování majetku zvážit. 6 PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s BÁČA, J. a kol. Co chcete vědět o leasingu. Olomouc: Andragogosagency, 1993, s

12 Zásadní nevýhodou je, že leasingové splátky v sobě zahrnují finanční služby leasingové společnosti i její ziskovou marži. Proto pořízení na leasing může být dražší než pořízení na úvěr či za hotové. Další nevýhodou je, že předmět je po dobu trvání leasingového vztahu vlastnictvím pronajímatele, tudíž nájemce nemá nárok uplatňovat daňové odpisy. Po skončení finančního leasingu získá nájemce majetek zcela nebo téměř odepsaný, tudíž ztrácí možnost daňových odpisů, i když předmět dále užívá. Mezi další nevýhody patří přesun určitých vlastnických rizik na nájemce, například v případě absolutního zničení předmětu, jestliže není poskytnuto odškodnění od pojišťovny v plné výši. Při veškerých úpravách na předmětu leasingu je potřebný předchozí souhlas pronajimatele jakožto vlastníka. U technického zhodnocení musí být předem dohodnuto, kdo bude hradit technické zhodnocení, kdo odpisovat a jak se vyrovnají nájemce a pronajímatel po skončení smlouvy (především při operativním pronájmu). 8 Jinou nevýhodou může být nemožnost výpovědi smlouvy ze strany nájemce. Popřípadě po vzájemné dohodě tak může nájemce učinit, zpravidla ale s rizikem poměrně vysokého penále. Další v řadě nevýhod může být spojena se špatnou finanční situací pronajimatele či s jeho bankrotem. Výše uvedená nevýhoda s sebou přináší nutnost vrácení předmětu leasingu pronajímateli a obvykle zdlouhavé jednání o vyrovnání. Riziko a nebezpečí jsou dvě slova, která jako varování stojí v celém průběhu procesu přípravy a realizace leasingové operace. 9 S leasingem je spojeno zejména riziko vlastnické a riziko investiční. Může se stát, že po uplynutí záruční doby nebude předmět leasingu fungovat bez závad, nájemce pak nemá nárok na odstranění závad, protože toto riziko přenáší již při sestavování leasingové smlouvy pronajímatel na nájemce. Ve výše zmíněném případě mluvíme o riziku vlastnickém. Investiční riziko je spojeno s amortizací investice a efektivitou využití předmětu leasingu. Nájemce je povinen platit nájemné i tehdy, nepřináší-li předmět leasingu očekávaný efekt a výnos. 8 JINDROVÁ, B. Leasing praktický průvodce. Praha:GradaPublishing, 2001, s PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s

13 2 DRUHY LEASINGU Literatura uvádí několik hledisek členění leasingu. Nejčastějšími hledisky jsou změna vlastnictví předmětu leasingu, teritoriální hledisko, podle leasingového nájemce či pronajimatele, podle způsobů financování, podle typu leasingového nájemce, podle zůstatkové hodnoty leasingu, dále z hlediska regionu nebo komodity. Podle prvně uvedeného kritéria rozlišujeme dva základní typy leasingu, a to leasing finanční a operativní. Tyto dva typy leasingu se odlišují zejména délkou pronájmu, přechodem vlastnického práva k předmětu leasingu na konci nájemního období a také účelem, ke kterému slouží. Společným znakem obou druhů leasingu, je skutečnost, že vlastníkem po dobu trvání leasingového vztahu zůstává pronajímatel. Důsledné rozlišení finančního a operativního leasingu je nutné zvláště pro účely daňového posouzení jednotlivých leasingových případů FINANČNÍ LEASING Finanční leasing je podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu označován jako finanční pronájem s následnou koupí najaté věci nebo podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je také nazýván finančním pronájmem. Finančním leasingem, se rozumí dočasné poskytnutí předmětu leasingu leasingovým pronajímatelem ve prospěch leasingového nájemce, který po uplynutí doby trvání smlouvy má právo (opci) a často i povinnost předmět leasingu odkoupit za předem stanovenou cenu do svého vlastnictví. 11 Finanční leasing můžeme tedy definovat jako dlouhodobý pronájem předmětu leasingu, kdy po skončení nájemní doby dochází k odkoupení majetkové hodnoty nájemcem. Nájemce si může tedy opatřit majetek, přičemž nemusí mít k dispozici vlastní kapitál, nebo mohou být potřebné likvidní prostředky vynaloženy na jiné nutnější účely. Vlastním smyslem leasingové transakce je přítomnost pronajimatele (leasingové společnosti, kterou je banka, popř. jiná společnost bankou založená), který celou transakci financuje. 12 Ve všeobecných podmínkách finančního leasingu vydaných Českou leasingovou a finanční asociací je uváděna následující definice finančního leasingu: Finanční leasing je smlouva, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně 10 VALOUCH, P. Leasing v praxi: praktický průvodce. Praha: GRADAPublishing, 2007, s DOUBRAVA, M. Leasingová smlouva tuzemská i mezinárodní. Praha: LINDE, 2003, s BÁČA, J. a kol. Co chcete vědět o leasingu. Olomouc: Andragogosagency, 1993, s

14 - tzv. leasingovému nájemci - jím vybraný předmět do užívání. Účelem je dlouhodobé užívání předmětu leasingu s a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce b) s právem či povinností převodu vlastnictví předmětu leasingu na nájemce za cenu obvykle podstatně nižší než tržní nebo s právem uzavření další leasingové smlouvy za podstatně výhodnějších podmínek. 13 Předmětem leasingu mohou být jakékoliv stroje, počítače, software, nemovitosti, licence a jiné majetkové hodnoty. Základním znakem finančního leasingu je oddělení vlastnických a uživatelských práv. 14 Předmět pronájmu je po celou dobu trvání leasingové smlouvy ve vlastnictví leasingové společnosti, eviduje ho ve svém majetku a předepsaným způsobem provádí daňové a účetní odpisy. Naopak na nájemce jsou smluvně přeneseny všechny užitky, rizika i nebezpečí škod na předmětu leasingu spojené s užíváním a fungováním předmětu. Veškeré starosti a povinnosti spojené s opravou, údržbou či servisem jsou od počátku delegovány na nájemce. Nájemce nese povinnosti, kterými disponuje vlastník. S jistou nadsázkou lze říci, že u finančního leasingu sice nájemce nabývá vlastnické právo až po uplynutí leasingu, vlastnické povinnosti však nese od počátku. 15 Nájemce neeviduje majetek ani závazky (v podobě leasingových splátek) v rozvaze podniku, je povinen však zahrnout předmět leasingu do podrozvahové bilance. V důsledku toho může docházet k nepřesnostem týkající se struktury a výše majetku a taktéž ke zkreslení struktury kapitálu i jeho výše. Doba leasingu je v podstatě srovnatelná s ekonomickou životností pronajímaného majetku. Nájemce se zavazuje platit leasingové splátky podle splátkového kalendáře a tím uhradit leasingové společnosti veškeré náklady spojené s pořízením předmětu leasingu. Přičemž sjednané splátky mohou být jak pravidelné, tak i nepravidelné, stejné nebo postupně klesající či rostoucí. Intervaly splácení jsou zpravidla měsíční, zřídka i čtvrtletní nebo roční. Souhrn leasingových splátek se skládá ze součtu kupní ceny, z nákladů na financování předmětu leasingu a dále z vypočítaného zisku pronajímatele. Leasingové splátky zpravidla zahrnují i povinné ručení, havarijní pojištění nebo jiné poplatky za doprovodné služby pronajímatele. Leasingové splátky má povinnost nájemce platit i v případě pokud předmět pronájmu z různých důvodů nefunguje. 13 ČESKÁ LEASINGOVÁ A FINANČNÍ ASOCIACE[cit ] Dostupný na: 14 ŽIVĚLOVÁ, I. Finanční řízení podniku. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1998, s FARSKÁ, P. KOFROŇ, M. NOVOTNÝ, M. a kol. Finanční leasing v právní praxi. Praha: C.H.Beck,2003, s

15 Ze strany uživatele není zpravidla smlouva o finančním pronájmu vypověditelná. Naproti tomu je leasingová společnost oprávněna předčasně vypovědět smlouvu, v případě nedodrží-li uživatel smluvní podmínky, např. neplatí-li leasingové splátky nebo předmět užívá v rozporu s účelem užívání. Pokud dojde k vypovědění smlouvy ze strany pronajímatele, má nájemce povinnost bez zbytečného odkladu předmět pronájmu vrátit. V leasingové smlouvě je obvykle smluveno právo na budoucí koupi najaté věci či automatický přechod vlastnického práva na nájemce. Po splacení všech leasingových splátek, odkoupení majetku a splnění veškerých podmínek smlouvy o finančním leasingu se majetková hodnota stává majetkem nájemce. Odkoupení se uskutečňuje buď prostřednictvím leasingové smlouvy obsahující zvláštní klauzuli, nebo je za trvání nájemního vztahu uzavřena samostatná smlouva o koupi najaté věci. V případě leasingu nemovitostí nájemce fakticky nabude vlastnictví až vkladem do katastru nemovitostí. Zde je nutné podotknout, že účinky vkladu vznikají na základě pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu, a to ke dni, kdy byl návrh na vklad doručen. 2.2 OPERATIVNÍ LEASING Operativní leasing je také občas nazýván leasingem provozním či běžným. Jedná se o krátkodobý nebo střednědobý pronájem potřebného majetku, kdy sjednaná doba pronájmu je zpravidla kratší než je fyzická, morální či ekonomická životnost pronajímané majetkové hodnoty. Záměrem nájemce není převod vlastnictví pronajatého majetku, podstatou je pouze předmět leasingu užívat. Po skončení operativního leasingu dochází k navrácení pronajaté majetkové hodnoty zpět leasingové společnosti. Souhrn leasingových splátek jednoho nájemce představuje pouze určitou část pořizovací ceny najaté věci, protože pronajímatel předmět leasingu zpravidla opět pronajme v rámci dalšího operativního leasingu jiným nájemcům, prodá se slevou či jinak dle svého zvážení využije. Ve splátkách bývá zahrnuta amortizace předmětu leasingu, pojištění, finanční služby, administrativní náklady, apod. Poskytovatel služby nese nebezpečí škody na věci (vyjma těch, které jsou způsobena nájemcem úmyslně) i běžná vlastnická rizika. Leasingová společnost rovněž odpovídá za provozuschopnost pronajímaného majetku, zajišťuje servisní služby, provádí opravu, udržuje majetek, poskytuje vyškolený personál a je povinna pronajatou majetkovou hodnotu taktéž pojistit, a to vše na své náklady. Pochopitelně i tato povinnost může být smluvně delegována na nájemce. Důležitým znakem operativního leasingu je vypověditelnost i ze strany uživatele předmětu, v případě vypovězení neplatí uživatel žádné další poplatky a sankce. Uživatelé si vybírají operativní leasing v případech, kdy potřebují zajistit pro podnik majetek, pro který 15

16 neexistuje trvalé využití a upotřebení po celou dobu jeho životnosti. Operativním leasingem může řešit i problém sezónnosti některých potřeb a předcházet důsledkům rychlého morálního zastarávání některých komodit. 16 Nájemce nemá zájem o koupi majetku do vlastnictví, potřebný majetek využívají jen po dobu nezbytně nutnou, pro pnění konkrétního úkolu. Volit operativní leasing je vhodné zejména u věcí, které podléhají prudkému technologickému vývoji a rozvoji a také módním trendům. Jedná se např. o počítače, osobní automobily nebo telekomunikační a výpočetní techniky, které velmi rychle zastarávají. Z tohoto důvodu není pro nájemce výhodné po skončení sjednané doby nájmu nabývat do vlastnictví zastaralou výpočetní či počítačovou techniku. Operativní leasing zbavuje nájemce starostí spojené s provozováním předmětu leasingu, především předpokládá provozuschopný stav a dosahování provozních parametrů. Tento uživatelský komfort se potom odráží v jeho vyšší ceně. 2.3 ZPĚTNÝ LEASING Specifickou formou finančního leasingu je zpětný leasing. Jeho principem je prodej předmětu leasingu, který je ve vlastnictví zájemce o leasing, leasingové společnosti, která mu věc následně poskytne do zpětného pronájmu. Leasingová společnost se nyní stává pronajímatelem a na základě smlouvy o finančním pronájmu pronajme stejnému uživateli, již nájemci, tutéž majetkovou hodnotu. Lze říci, že z původního vlastníka se stává leasingový nájemce. Nyní následuje obdobný princip jako u finančního leasingu. Nájemce platí leasingové splátky a po skončení doby nájmu je nájemci (původnímu vlastníkovi) předmět zpět prodán, a to za zůstatkovou nebo smluvní cenu. Výhodou na straně nájemce je získání finančních prostředků a zároveň zachování možnosti předmět leasingu nadále využívat. Při tom může finanční prostředky použít na vlastní výrobu či na nové investiční možnosti a rozvoj podnikání. Zpětný leasing může mít podobu jak zpětného finančního leasingu, tak i zpětného operativního leasingu, přičemž zpětný finanční leasing je přirozeně obvyklejší OSTATNÍ DRUHY LEASINGU Odborná literatura uvádí další typy leasingu, klasifikovaných z různých hledisek. Některé z nich níže uvádím. Z hlediska typu leasingového nájemce můžeme rozlišovat leasing: 16 PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s FARSKÁ, P. KOFROŇ, M. NOVOTNÝ, M. a kol. Finanční leasing v právní praxi. Praha: C.H.Beck,2003, s

17 - pro soukromé osoby - je určen fyzickým osobám uspokojující jejich soukromé cíle a záměry, - leasing pro podnikatele v tomto případě je nájemcem podnikatelský subjekt, jehož podnikatelské záměry jsou dosaženy prostřednictvím leasingu - leasing pro veřejnoprávní subjekty kdy leasingovým nájemcem jsou obce, kraje, vládní úřady, neziskové organizace apod. Z hlediska typu leasingového pronajimatele členíme leasingové operace: - odbytové jež jsou nazývány podle toho, že formou leasingu zvyšují svůj odbyt produktů i produkčních řad 18 Jsou účelově založeny podniky k tomu, aby zvýšily odbyt jejich vlastních výrobků. - bankovní je realizován bankami nebo jimi zřizovanými dceřinými společnostmi, kde dominantním předmětem podnikání je leasing - komerční tuzemský leasing kde leasingovým pronajímatelem je firma sídlící na území ČR, i když pro refinancování může používat zdroje tuzemské i zahraniční, vlastní i cizí - komerční zahraniční leasing pronajímatelem je zahraniční leasingová společnost nebo společnost s dominantní zahraniční kapitálovou účastí. Podle zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu rozlišujeme: - leasing s plnou amortizací příjemce leasingu je povinen během základní (nevypověditelné) doby leasingu splatit celkové investiční náklady včetně vedlejších nákladů, úrokových nákladů a zisku pronajimatele 19. Zůstatková hodnota na konci leasingu je potom nulová nebo jen velice nízká. - leasing s částečnou amortizací na rozdíl od předchozího modelu, zde nedochází k naprostému splacení veškerých investičních nákladů pronajímatele. Zbývající částka musí být zaplacena na konci leasingového období. 18 PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s FARSKÁ, P. KOFROŇ, M. NOVOTNÝ, M. a kol. Finanční leasing v právní praxi. Praha: C.H.Beck,2003, s

18 3 LEASINGOVÁ SMLOUVA Český právní řád pojem leasingová smlouva nezná, ani v obchodním ani občanském zákoníku není leasingová smlouva jako samostatná (zvláštní) smlouva vymezena. Leasingová smlouva upravuje závazkové vztahy mezi smluvními stranami. V mezích platného práva definuje vzájemná práva a povinnosti leasingového pronajímatele a leasingového nájemce a vymezuje tak v základních rysech materiální obsah leasingové operace. 20 Vztahy mezi jednotlivými stranami leasingové operace mají charakter právních vztahů. Právní povahu má i řešení statutárních otázek leasingových společností, leasingových nájemců a dodavatelů, plnění obecných podmínek stanovených státem pro podnikání i ochranu zvláštních zájmů (např. ekologických). 21 Jedná se o smlouvu tzv. nepojmenovanou (inominátní). Tento inominátní kontrakt zaručuje širokou volnost smluvních stran, jejich vzájemnou smluvní svobodu a dohodu o všech podstatných náležitostech smlouvy při dodržování kogentních ustanovení pro uzavírání smluv vyplývající z občanského a obchodního zákoníku. Pro smluvní strany je obsah smlouvy závazný, za předpokladu že jsou dodrženy kogentní ustanovení platného práva. Při uzavírání smluv se primárně vychází z občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění) a z obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991., v platném znění). Jedná se zejména o ustanovení upravující smlouvu o výpůjčce ( občanského zákoníku), dále ustanovení týkající se nájemní smlouvy ( občanského zákoníku) a v případě finančního leasingu i ustanovení, které řeší koupi najaté věci ( obchodního zákoníku). Vedle občanského a obchodního zákoníku se využívají často všeobecné obchodní podmínky, na které smlouva odkazuje, nebo jsou přímo neoddělitelnou součástí smlouvy. Podstatné jsou především všeobecné obchodní podmínky vypracované Českou leasingovou a finanční asociací. Smlouvy o leasingu jsou zpravidla stručnější a nepříliš rozsáhlé, a to z toho důvodu, že právě odkazují na všeobecné obchodní podmínky, které řeší řadu možných zpravidla se opakujících případů a situací, které mohou během doby leasingu nastat. Dalo by se říci, že leasingovou smlouvu konkretizují a doplňují. Dle 273 odst. 3 obchodního zákoníku je k uzavření leasingové smlouvy možno využít i leasingových formulářů užívaných v obchodním styku. Ani občanský ani obchodní zákoník však nepředepisuje písemnou formu leasingové smlouvy, tudíž i smlouva uzavřená 20 PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s PULZ, J. a kol. Leasing v teorii a praxi. Praha: GradaPublising, 1993, s

19 v ústní formě je právně účinná. Avšak vzhledem k její složitosti a jasnému vymezení práv a povinností je v praxi její písemná forma doporučena. 3.1 PRŮBĚH LEASINGU Leasingový obchod je tvořen několika postupnými na sebe navazujícími kroky, které lze seřadit v časové posloupnosti a je možno je rozdělit zhruba do tří fází. První fáze zahrnuje první kontakt leasingové společnosti se zájemcem o leasing, předložení podkladů klientem (v případě podnikatelů podnikatelského záměru) a uvedení požadavků na předmět leasingu. Všechny dokumenty je nutno předložit v originále či notářsky ověřené. Leasingová společnost si dále ověří předložené dokumenty, informace a solidnost potenciálního partnera (dochází k posouzení bonity klienta), na jejichž základě dojde k rozhodnutí o zamítnutí či uskutečnění leasingové operace. Záměrem prověřování klienta je minimalizace, či snížení rizika, že zájemce o leasing nebude schopen včas plnit své platební povinnosti, a tedy dostát svým závazkům. Zájemce o leasing obdrží matematický model leasingových splátek, na jehož základě zvažuje nejvýhodnější variantu platebních podmínek. V situaci, kdy je rozhodnuto kladně, dochází k předložení leasingové smlouvy k podpisu nájemci. Leasingová společnost předkládá nájemci text leasingové smlouvy se zapracováním platebních podmínek, dohodnutým jištěním a smluvní pokutou v případě nedodržení termínů a výše splátek. 22 Text či určité pasáže leasingové smlouvy mohou být rozdílné, avšak všechny se opírají a vycházejí z obecně platných všeobecných podmínek leasingu, které jsou postupně na základě vývoje legislativy aktualizovány. Po podpisu smlouvy oběma zúčastněnými stranami je předmět leasingu předán, popř. převezen či nainstalován nájemci. Uvedení do provozu a zpravidla i zaškolení obsluhy obstará ve většině případů dodavatel předmětu leasingu. Druhá fáze zahrnuje vlastní plnění, pronajímání předmětu leasingovému nájemci a tedy užívání předmětu a placení nájemného pronajímateli, které leasingový nájemce na základě splátkového kalendáře musí splácet. Splácení se provádí až do řádného ukončení leasingové smlouvy nebo do předčasného ukončení leasingu z titulu nedodržení podmínek leasingové smlouvy či cese v leasingu. 23 Závěrečná fáze je tvořena odkupem nebo vrácením předmětu leasingu pronajímateli. V určitých případech dochází k přechodu vlastnictví přímo po zaplacení poslední leasingové 22 PULZ, J. a kol. Leasing v teorii a praxi. Praha: GradaPublising, 1993, s PULZ, J. Výkladový slovník leasingu. Praha: GradaPublising 1995, s

20 splátky a dohodnuté zůstatkové ceny pronajímateli. Podrobněji bude problematika ukončení leasingové smlouvy rozebrána v kapitole PODKLADY POTŘEBNÉ K UZAVŘENÍ LEASINGOVÉ SMLOUVY Podmínkou uzavření leasingové smlouvy je předložení vybraných podkladů a dokladů zájemcem o leasing. Podklady se mohou odlišovat podle požadavků jednotlivého pronajímatele, a také v závislosti na formě právní subjektivity jednotlivých nájemců. Leasingové nájemce potom můžeme rozdělit do několika skupin, a to na osoby právnické, osoby fyzické vykonávající podnikatelskou činnost a osoby fyzické nevedoucí účetnictví ani daňovou evidenci nepodnikatele. V případě právnických osob je nutné předložit především následující dokumenty: - ověřený výpis z obchodního rejstříku, - občanský průkaz (včetně kopie) zástupce právnické osoby, - účetní závěrku za poslední rok, - doklad o registraci DPH, - daňová přiznání k DPH zpravidla za poslední 3 zdaňovací období, - výpisy z bankovních účtů, - výkaz cash flow, - výkaz o majetku a závazcích a popřípadě i souhrn dalších závazků firmy (úvěry, leasingy, půjčky, apod.), - doklady o ručitelích a formě jejich ručení. U fyzických osob podnikatelů je nutné předložit zejména následující doklady: - živnostenský list nebo koncesní listinu, a to včetně kopie, - občanský průkaz včetně jeho kopie, - kopie daňového přiznání, - výpisy z bankovních účtů, - doklad o registraci k DPH 24, - daňová přiznání k DPH obvykle za tři poslední zdaňovací období 25, - výkaz o majetku a závazcích, přehled o příjmech a výdajích a popřípadě i souhrn dalších závazků firmy (úvěry, leasingy, půjčky, apod.). 24 V případě plátců DPH 25 V případě plátců DPH 20

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství

Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra finančního práva a národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE PRÁVNÍ ASPEKTY SEKURITIZACE AKTIV (THE LAW OF ASSET SECURITIZATION) Lenka Němcová 2009 Prohlašuji,

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS Helena Sellnerová Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce)

Účetní chyby a daňové úniky (diplomová práce) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: 6208 N Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní chyby

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností

Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Odměňování členů statutárních orgánů kapitálových obchodních společností Bakalářská práce Autor: Michal Randůšek Právní administrativa v podnikatelské

Více

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Diplomová práce Daňová evidence on-line vypracoval: Bc. Tomáš Holčapek vedoucí práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Anotace Diplomová

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ Possibilities of financing cooperative housing Bakalářská práce Vedoucí

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více