Kompletní ŠVP. Základní škola Hošťálková, okres Vsetín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Základní škola Hošťálková, okres Vsetín"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání BRÁNA POZNÁNÍ Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 5 3 Charakteristika školy 25 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Volitelné předměty Seminář čtení a psaní Sportovní a pohybové hry Výtvarný seminář Příprava pokrmů Výpočetní technika Konverzace z anglického jazyka Projekty Pobyt Spolu Zdravý životní styl Sexuální výchova 327

4 7 6.4 Snažíme se porozumět penězům 329 Evaluace vzdělávacího programu 331

5 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání BRÁNA POZNÁNÍ Datum Název RVP Verze č.7 vzdělávací program Platnost Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Hošťálková 380, IČ REDIZO Telefon www Zřizovatel Adresa obec Hošťálková Hošťálková čp.3, , tel: , datum, podpis, razítko 2

6 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Hošťálková 380, Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Brána poznání Název Brána poznání vychází z našeho přesvědčení, že základní škola by měla všem žákům otevřít cestu k dalšímu vzdělávání. Svým žákům nabízíme získání základních poznatků z celého spektra humanitních, přírodovědných i společensko-vědních oborů. Snažíme se rozvíjet jejich vrozené předpoklady a nadání. Neklademe důraz pouze na získávání vědomostí, ale snažíme se rozvíjet jejich klíčové kompetence, které uplatní v budoucím životě: chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu; vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; chceme stejnou péči věnovat všem žákům; chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. Naše škola nemá žádné speciální zaměření, o to více se snažíme žákům nabídnout co nejbohatší možnosti rozvíjet se dle svých zájmů (žáci mají možnost vybírat si z volitelných předmětů, u některých předmětů existují praktičtěji zaměřené semináře a také mimoškolní aktivity zahrnují mnoho zajímavých variant). Z naší školy by měli odcházet žáci připraveni nejen na další studium, ale měli by být vybaveni i dovednosti, které uplatní v praktickém životě. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují vyškolené učitelky ( na 1. stupni ). Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. 3

7 Charakteristika ŠVP Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení) Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých žáků předměty speciální péče zejména: prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených zraková a sluchová stimulace práce s optickými pomůckami logopedická péče zdravotní tělesná výchova Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci s SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s více vadami 4

8 Charakteristika ŠVP Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Jsou to žáci z různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci řízení o udělení azylu). Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Dlouhodobým cílem školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. V rámci možností škola pro tyto žáky vypracuje individuální vzdělávací plány, které jim maximálně vyhovují. Škola zajistí: - individuální nebo skupinovou péči - učitele,popř.asistenta třídního učitele, který své žáky a jejich rodinné prostředí dobře zná a ve třídě i škole vytváří příznivé společenské klima - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky 1. ročník Literární výchova Jazyková výchova 2. ročník Jazyková výchova 3. ročník Jazyková výchova 4. ročník Jazyková výchova 5. ročník Jazyková výchova Literatura Vypravování Výpisky a výtah Zpráva a oznámení Popis Skladba Tvarosloví Stavba slova Jazykové příručky Jazykověda a její složky Opakování učiva prvního stupně Literatura Životopis Popis Vypravování 5

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Skladba Slovní zásoba a tvoření slov Význam slov Pravopis Tvarosloví Literatura Shrnutí o slohu Úvaha Výpisky a výtah Výklad Charakteristika Tvarosloví Skladba Literatura Matematika Nauka o slovní zásobě Opakování učiva u Metoda volného psaní Praktické útvary Popis Skladba Tvarosloví Význam slov Zvuková stránka jazyka Jazyk a jeho útvary Desetinná čísla Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů Tělesa Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Rozmanitost přírody Fyzika Fyzikální veličiny Síla Látka a těleso Čemu jste se ve fyzice naučili Chemie Vlastnosti látek Chemické výpočty Přírodopis Nižší rostliny Nahosemenné rostliny Rostliny výtrusné Vybrané čeledi dvouděložných rostlin Krytosemenné rostliny - dvouděložné a jednoděložné Stavba rostlinného těla Strunatci: podkmen obratlovci Krytosemenné rostliny - jednoděložné Nahosemenné rostliny Rostliny výtrusné Vyšší rostliny Ostnokožci Členovci Kroužkovci Měkkýši Ploštěnci Žahavci Nižší živočichové (bezobratlí) Lišejníky Houby Nižší rostliny Mnohobuněčné organismy: Jednobuněčné organismy: - rostliny Třídění organismů Buňka Uspořádání živého světa Etologie-chování živočichů Genetika Orgánové soustavy člověka Éry vývoje Země Zeměpis Vznik a vývoj života Petrologie - horniny Mineralogie - nerost, hornina, krystal Země, vznik, stavba Postavení Země ve vesmíru Afrika, Austrálie a Oceánie Polární oblasti Kontinenty, světadíly a oceány Fyzickogeografická sféra Země Mapy Glóbus Evropa Tvar a pohyby planety Země Asie Amerika Místní region Regionalizace ČR Hospodářství ČR Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Povrch a přírodní poměry ČR Poloha a rozloha ČR Politický zeměpis Hudební výchova Hospodářský zeměpis Společenský zeměpis 3. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Instrumentální činnosti Výtvarná výchova 3. ročník Techniky plastického vyjadřování Kresba Malba 5. ročník Kresba Malba Volná grafika Výtvarné zobrazení objemu, struktury (recyklace starého papíru, ruční papír) Práce s uměleckým dílem, nové výtvarné techniky (koláž, proláž,...) Výtvarné vyjádření krajinných motivů, lidská figura Odívání, vkus Proměny krajiny Krajinomalba (od realismu k abstrakci) 6

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Rodinná výchova Estetická a užitná hodnota výrobků Odívání, vkus, prostorové vytváření, design Portrét v historických obdobích Osobnostní a sociální rozvoj Sexuální výchova Tělesná výchova 5. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Pracovní výchova 1. ročník Konstrukční činnosti Práce s drobným materiálem 2. ročník Konstrukční činnosti Svět práce Práce s drobným materiálem Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Pracovní výchova Fyzika Zeměpis Chemie Německý jazyk Příprava pokrmů Matematika Výtvarný seminář Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Snažíme se porozumět penězům Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky 1. ročník Literární výchova Literatura Životopis Literatura Charakteristika Úvaha Literatura Opakování učiva u Úvaha Matematika Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Prvouka 3. ročník Poznáváme sami sebe Občanská výchova Rodinný život Život mezi lidmi Osobnost Chemie Kyseliny a zásady Částicové složení látek Chemické sloučeniny a zákon zachování hmotnosti Vlastnosti látek Přírodní sloučeniny Přírodopis Uhlovodíky Deriváty uhlovodíků Energie Genetika Hudební výchova Orgánové soustavy člověka Člověk a zdraví Poslechové činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Výtvarná výchova 3. ročník Komunikace ve Vv 5. ročník Komunikace ve Vv Pocity člověka, emocionální funkce barvy Pocity člověka, akční kresba, malba Výtvarné vyjádření krajinných motivů, lidská figura Písmo a jeho užití Odívání, vkus Rodinná výchova Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity Osobnostní a sociální rozvoj Zdravý způsob života a péče o zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Sexuální výchova Tělesná výchova Péče o duševní zdraví Zdravá výživa Rodina 1. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Atletika Sportovní hry Úpoly Úpoly Pracovní výchova Atletika Pěstitelství a chovatelství Příprava pokrmů Pěstitelství a chovatelství Svět práce Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem 7

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Prvouka Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Anglický jazyk Fyzika Chemie Německý jazyk Občanská výchova Sportovní a pohybové hry Výtvarný seminář Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Životopis Úvaha Občanská výchova Rodinný život Život mezi lidmi Rodinná výchova Zdravý způsob života a péče o zdraví Zdravá výživa Péče o duševní zdraví Rodina Tělesná výchova 5. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Sportovní hry Úpoly Gymnastika Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Úpoly Atletika Turistika a pobyt v přírodě Pracovní výchova Svět práce Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Rodinná výchova Občanská výchova Příprava pokrmů Matematika Sportovní a pohybové hry Tělesná výchova Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Psychohygiena Integrace do výuky Literatura Literatura Literatura Prvouka 2. ročník Chceme být zdraví Přírodověda 4. ročník Člověk a jeho zdraví 5. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodopis Člověk a zdraví Orgánové soustavy člověka Rodinná výchova Osobnostní a sociální rozvoj Osobnostní a sociální rozvoj Zdravý způsob života a péče o zdraví Zdravá výživa Péče o duševní zdraví Tělesná výchova 3. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 4. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 5. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Úpoly Úpoly Rytmická gymnastika a kondiční cvičení Gymnastika Atletika Úpoly Gymnastika Atletika Úpoly Rytmická a kondiční gymnastika Gymnastika Atletika Lyžování Pokryto předmětem Prvouka Přírodověda Rodinná výchova Tělesná výchova Německý jazyk Pokrytí v projektu Zdravý životní styl 8

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Sexuální výchova Pobyt Spolu Kreativita Integrace do výuky Literatura Dopis Vypravování Zpráva a oznámení Výpisky a výtah Skladba Popis Stavba slova Pozvánka Literatura Skladba Vypravování Význam slov Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví Úvaha Literatura Výklad Výpisky a výtah Nauka o slovní zásobě Charakteristika Cvičení na rozšiřování slovní zásoby Matematika Literatura Úvaha Běžná komunikace, umělecký projev, proslov, diskuse Desetinná čísla Procenta Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů Informační a komunikační technologie Prezentace - POWERPOINT Fyzika Pohyb těles Čemu jste se ve fyzice naučili Chemie Hudební výchova Člověk a chemie 5. ročník Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Instrumentální činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Instrumentální činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Výtvarná výchova 3. ročník Techniky plastického vyjadřování Jiné techniky Malba Kresba 5. ročník Techniky plastického vyjadřování Jiné techniky Malba Kresba Proporce lidského těla Výrazová funkce linie, plochy, symetrie a asymetrie Světlostní kontrast Lidská figura, výrazová funkce plochy Užitá grafika - piktogram Užitá grafika - novoročenka Zátiší - různé způsoby vyjádření prostorových jevů Výtvarné zobrazení objemu, struktury (recyklace starého papíru, ruční papír) Výtvarné vyjádření krajinných motivů, lidská figura Člověk, lidé - psychické stavy Rodinná výchova Pracovní výchova Proměny krajiny Odívání, vkus Portrét v historických obdobích Odívání, vkus, prostorové vytváření, design Rodina 3. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti 4. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti 5. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Příprava pokrmů Výpočetní technika Základní práce s počítačem Pokryto předmětem Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Pracovní výchova Fyzika Chemie Německý jazyk Příprava pokrmů Matematika Výtvarný seminář Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova 9

13 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Poznávání lidí Integrace do výuky 3. ročník Literární výchova Literatura Vypravování Pozvánka Literatura Vypravování Úvaha Literatura Opakování učiva u Charakteristika Literatura Jazyk a jeho útvary Úvaha Občanská výchova Člověk a kultura Psychické procesy a stavy Přírodopis Výtvarná výchova Vývoj jedince Člověk a zdraví Vývoj člověka Netradiční výtvarné techniky a nástroje Vztah k životnímu prostředí - region, architektura Proporce lidského těla Lidská figura, výrazová funkce plochy Zátiší - různé způsoby vyjádření prostorových jevů Baroko, renesance, gotika v sochařství (objekty, keramika, asambláž) Člověk, lidé - psychické stavy Rodinná výchova Odívání, vkus Vztahy ve dvojici Osobnostní a sociální rozvoj Osobnostní a sociální rozvoj Osobní bezpečí Pokryto předmětem Rodinná výchova Výtvarná výchova Německý jazyk Občanská výchova Matematika Sportovní a pohybové hry Výtvarný seminář Tělesná výchova Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Snažíme se porozumět penězům Mezilidské vztahy Integrace do výuky 2. ročník Literární výchova 5. ročník Literární výchova Dopis Pozvánka Literatura Literatura Charakteristika Úvaha Běžná komunikace, umělecký projev, proslov, diskuse Literatura Prvouka Úvaha 1. ročník Rodina, domov Chování lidí 2. ročník Člověk mezi lidmi Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás 5. ročník Lidé kolem nás Občanská výchova Život ve škole Psychické procesy a stavy Fyzika Zvukové jevy Přírodopis Člověk a zdraví Výtvarná výchova Vývoj člověka Vývoj jedince Gotika (Karel IV), život v regionu Rodinná výchova Vztahy ve dvojici Osobnostní a sociální rozvoj Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity Osobnostní a sociální rozvoj Sexuální výchova Tělesná výchova Rodina Osobní bezpečí 1. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 4. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 5. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Gymnastika Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Lyžování Pobyt Spolu 10

14 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Pracovní výchova 1. ročník Příprava pokrmů 2. ročník Příprava pokrmů 3. ročník Příprava pokrmů 4. ročník Příprava pokrmů 5. ročník Příprava pokrmů Svět práce Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Prvouka Vlastivěda Rodinná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Anglický jazyk Německý jazyk Občanská výchova Sportovní a pohybové hry Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Snažíme se porozumět penězům Komunikace Integrace do výuky 1. ročník Komunikační a slohová výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova 3. ročník Komunikační a slohová výchova 4. ročník Komunikační a slohová výchova 5. ročník Komunikační a slohová výchova Vypravování Dopis Zpráva a oznámení Popis Literatura Pozvánka Korespondence Vypravování Skladba Slovní zásoba a tvoření slov Význam slov Pravopis Tvarosloví Literatura Shrnutí o slohu Úvaha Charakteristika Skladba Literatura Matematika Nauka o slovní zásobě Opakování učiva u Cvičení na rozšiřování slovní zásoby Běžná komunikace, umělecký projev, proslov, diskuse Úvaha Životopis Teoretické poučení o slohu Skladba Význam slov Jazyk a jeho útvary Desetinná čísla Celá čísla Informační a komunikační technologie Prezentace - POWERPOINT Občanská výchova Život ve škole Rodinný život Život mezi lidmi Rodina a zákony Přírodopis Vývoj jedince Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Instrumentální činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Výtvarná výchova 3. ročník Komunikace ve Vv 5. ročník Komunikace ve Vv Světlostní kontrast Písmo, spojení písma a motivu, stylizace Emocionální funkce barvy, užitá grafika - plakát Užitá grafika - piktogram Zátiší - různé způsoby vyjádření prostorových jevů Pocity člověka - ilustrace Rodinná výchova Ilustrace (psychologická funkce barvy) Odívání, vkus, prostorové vytváření, design Osobnostní a sociální rozvoj Osobnostní a sociální rozvoj Sexuální výchova Tělesná výchova Osobní bezpečí Zdravá výživa Rodina Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě 11

15 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Pracovní výchova Sportovní hry Lyžování 3. ročník Příprava pokrmů 4. ročník Příprava pokrmů 5. ročník Příprava pokrmů Práce s technickými materiály Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Výtvarná výchova Rodinná výchova Pracovní výchova Anglický jazyk Fyzika Německý jazyk Občanská výchova Matematika Příprava pokrmů Sportovní a pohybové hry Tělesná výchova Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Snažíme se porozumět penězům Kooperace a kompetice Integrace do výuky Matematika Desetinná čísla Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů Informační a komunikační technologie Prezentace - POWERPOINT Dějepis Starověk- nejstarší státy Fyzika Fyzikální veličiny Látka a těleso Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Pohyb těles Elektrické proud Čemu jste se ve fyzice naučili Výtvarná výchova Gotika (Karel IV), život v regionu Tělesná výchova Sportovní hry Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Sportovní hry Pracovní výchova Pěstitelství a chovatelství Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Práce s technickými materiály Pěstitelství a chovatelství Příprava pokrmů Svět práce Pokryto předmětem Fyzika Pracovní výchova Tělesná výchova Dějepis Německý jazyk Matematika Sportovní a pohybové hry Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Snažíme se porozumět penězům Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky 1. ročník Jazyková výchova 3. ročník Jazyková výchova Výpisky a výtah Popis Zpráva a oznámení Tvarosloví Skladba Zvuková stránka jazyka Stavba slova Jazykověda a její složky Jazykové příručky Opakování učiva prvního stupně Jazyk a jeho útvary Literatura Popis Životopis Slovní zásoba a tvoření slov 12

16 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Skladba Pravopis Význam slov Tvarosloví Úvaha Shrnutí o slohu Výklad Výpisky a výtah Skladba Tvarosloví Nauka o slovní zásobě Metoda volného psaní Matematika Úvaha Životopis Praktické útvary Skladba Popis Význam slov Tvarosloví Jazyk a jeho útvary 3. ročník Aritmetika Zvuková stránka jazyka Desetinná čísla Obsah čtverce a obdélníku, povrch a objem kvádru a krychle Celá čísla Kruh, kružnice Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů Funkce Tělesa Informační a komunikační technologie Prezentace - POWERPOINT Občanská výchova Fyzika Síla Člověk v sociálních vztazích Elektrické proud Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Čemu jste se ve fyzice naučili Chemie PSP Anorganické sloučeniny Deriváty uhlovodíků Přírodopis Třídění organismů Člověk a zdraví Hudební výchova Instrumentální a pohybové činnosti Výtvarná výchova Poslechové činnosti Zobrazování prostorových tvarů, modelace, kultura bydlení Užitá grafika - piktogram Užitá grafika - novoročenka Zátiší - různé způsoby vyjádření prostorových jevů Člověk, lidé - psychické stavy Pocity člověka - ilustrace Ilustrace (psychologická funkce barvy) Rodinná výchova Estetická a užitná hodnota výrobků Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity Osobní bezpečí Tělesná výchova Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Pracovní výchova Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Práce s technickými materiály Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Svět práce Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Přírodopis Pracovní výchova Fyzika Výtvarná výchova Německý jazyk Občanská výchova Matematika Výtvarný seminář Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Snažíme se porozumět penězům Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Literatura Literatura Matematika Občanská výchova Běžná komunikace, umělecký projev, proslov, diskuse Úvaha Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů Člověk a kultura V pracovním poměru 13

17 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Fyzika Čemu jste se ve fyzice naučili Přírodopis Vývoj jedince Vývoj člověka Hudební výchova Poslechové činnosti Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Komunikace Komunikace, osobní postoj Písmo a jeho užití Pocity člověka - ilustrace Člověk, lidé - psychické stavy Estetická a užitná hodnota výrobků Rodinná výchova Osobnostní a sociální rozvoj Osobnostní a sociální rozvoj Sexuální výchova Osobní bezpečí Rodina Pokryto předmětem Rodinná výchova Anglický jazyk Výtvarná výchova Německý jazyk Občanská výchova Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Snažíme se porozumět penězům VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Matematika 1. ročník Aritmetika 2. ročník Aritmetika 3. ročník Aritmetika 4. ročník Aritmetika 5. ročník Aritmetika Vlastivěda 4. ročník Místo,kde žijeme Fyzika Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Chemie Deriváty uhlovodíků Zeměpis Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Rodinná výchova Vztahy ve dvojici Osobnostní a sociální rozvoj Rodina Tělesná výchova 1. ročník Činnosti podporující pohybové učení 2. ročník Činnosti podporující pohybové učení 3. ročník Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Činnosti ovlivňující pohybové učení 5. ročník Činnosti ovlivňující pohybové učení Pracovní výchova Konstrukční činnosti Svět práce Pokryto předmětem Německý jazyk Matematika Vlastivěda Rodinná výchova Pracovní výchova Anglický jazyk Fyzika Chemie Příprava pokrmů Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Literatura Literatura Dějepis Dějiny od konce 18. stol. do 1. světové války Dějiny od 2. pol. 17. stol. do konce 18. stol. Občanská výchova Domov má vlast Lidská práva Právní minimum Hospodaření Rodina a zákony Občan a právo Chemie Člověk a chemie Deriváty uhlovodíků Zeměpis Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Politický zeměpis 14

18 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Hudební výchova 5. ročník Poslechové činnosti Poslechové činnosti Pracovní výchova Příprava pokrmů Pěstitelství a chovatelství Svět práce Pokryto předmětem Německý jazyk Hudební výchova Dějepis Zeměpis Chemie Občanská výchova Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Literatura Literatura Dějepis Svět po válce Občanská výchova Globální svět Zeměpis Politický zeměpis Pokryto předmětem Německý jazyk Dějepis Zeměpis Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Literatura Literatura Literatura Dějepis Starověké Řecko Občanská výchova Z historie Právní ochrana Zeměpis Politický zeměpis Rodinná výchova Rizika ohrožující zdraví a jejich prevece Rodina Pokryto předmětem Německý jazyk Rodinná výchova Dějepis Zeměpis Občanská výchova Prevence zneužívání návykových látek VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Literatura Literatura Opakování učiva u Literatura Literatura Občanská výchova Řízení společnosti Chemie Plasty Zeměpis Evropa Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 2. ročník Poslechové činnosti Vokální činnosti 5. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti Instrumentální činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Výtvarná výchova 5. ročník Malba Kresba Řecko - stylizace figury, objekty, reklama Výtvarné zobrazení objemu, struktury (recyklace starého papíru, ruční papír) Baroko, renesance, gotika v sochařství (objekty, keramika, asambláž) Krajinomalba (od realismu k abstrakci) Lidové tradice, prostor, čas Portrét v historických obdobích 15

19 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Odívání, vkus, prostorové vytváření, design Osvojování přírodních forem - zachycení proměn Pracovní výchova Pěstitelství a chovatelství Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Hudební výchova Výtvarná výchova Zeměpis Chemie Německý jazyk Občanská výchova Příprava pokrmů Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Literatura Slovní zásoba a tvoření slov Literatura Opakování učiva u Literatura Matematika Slovní úlohy Informační a komunikační technologie Internet a elektronická pošta Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Občanská výchova Svět kolem nás Globální svět Chemie Anorganické sloučeniny Směsi Uhlovodíky Zeměpis Evropa Asie Amerika Místní region Regionalizace ČR Hospodářství ČR Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Povrch a přírodní poměry ČR Poloha a rozloha ČR Politický zeměpis Hospodářský zeměpis Společenský zeměpis Hudební výchova Poslechové činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Pracovní výchova Příprava pokrmů Příprava pokrmů Výpočetní technika Základní práce s počítačem Pokryto předmětem Vlastivěda Pracovní výchova Zeměpis Německý jazyk Občanská výchova Informační a komunikační technologie Jsme Evropané Integrace do výuky Literatura Jazyk a jeho útvary Literatura Opakování učiva u Literatura Jazyk a jeho útvary Literatura Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Dějepis Starověké Řecko Starověký Řím Raný novověk Raný středověk Vrcholný a pozdní středověk Dějiny od konce 18. stol. do 1. světové války Dějiny od 2. pol. 17. stol. do konce 18. stol. 2. světová válka Svět po válce Meziválečné období Fyzika Fyzikální veličiny Chemie PSP Deriváty uhlovodíků Zeměpis Evropa Místní region Hospodářství ČR Regionalizace ČR Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Hospodářský zeměpis Politický zeměpis 16

20 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Společenský zeměpis Hudební výchova Instrumentální činnosti Výtvarná výchova Řecko - stylizace figury, objekty, reklama Krajinomalba (od realismu k abstrakci) Pocity člověka - ilustrace Pracovní výchova Svět práce Pokryto předmětem Vlastivěda Anglický jazyk Fyzika Dějepis Zeměpis Výtvarná výchova Chemie Německý jazyk Výtvarný seminář MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Jazyk a jeho útvary Literatura Slovní zásoba a tvoření slov Literatura Opakování učiva u Literatura Jazyk a jeho útvary Matematika Osová souměrnost Informační a komunikační technologie Internet a elektronická pošta Vlastivěda 4. ročník Místo,kde žijeme Dějepis Starověký Řím Raný novověk Vrcholný a pozdní středověk Raný středověk Dějiny od konce 18. stol. do 1. světové války Dějiny od 2. pol. 17. stol. do konce 18. stol. 2. světová válka Meziválečné období Občanská výchova V pracovním poměru Zeměpis Afrika, Austrálie a Oceánie Evropa Asie Amerika Místní region Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Politický zeměpis Společenský zeměpis Rodinná výchova Rodina Pracovní výchova Příprava pokrmů Pokryto předmětem Matematika Vlastivěda Dějepis Zeměpis Německý jazyk Občanská výchova Příprava pokrmů Informační a komunikační technologie Lidské vztahy Integrace do výuky Literatura Literatura Vypravování Literatura Charakteristika Literatura Prvouka 1. ročník Lidské tělo, hygiena 2. ročník Zaměstnání lidí Dějepis Svět po válce 2. světová válka Meziválečné období Občanská výchova Z historie V pracovním poměru Občan a právo Přírodopis Vývoj člověka Zeměpis Afrika, Austrálie a Oceánie 17

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

3. Co chceme a kam směřujeme

3. Co chceme a kam směřujeme 3. Co chceme a kam směřujeme 1. Základní škola má za cíl stát se vzdělávacím centrem pro žáky i v případě zájmu veřejnosti vzdělávacím centrem Meziměstí. Pro veřejnost bude poskytovat prostory, sportovní

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5.

Část D UČEBNÍ PLÁN. Část D Učební plán 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU. Tabulka č. 13. UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 2. stupeň. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Část D UČEBNÍ PLÁN 1. TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU UČEBNÍ PLÁN - TABULACE 1. stupeň Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Tabulka č. 13 Jazyk a jazyková Český jazyk 8 8 9 8 8 41 komunikace Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 Matematika

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Nerudova 9 České Budějovice Platnost od 1. 9. 2007 Číslo jednací: 1119/12 Úprava k 1. 9. 2013 Mgr. Zbyněk Trmal, ředitel školy HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání

školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice RVP ZV Základní vzdělávání školní vzdělávací program ŠVP 2012/2013 Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Pokrytí průřezových témat

Pokrytí průřezových témat Pokrytí průřezových témat 1.1 Osobnostní a sociální výchova Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a má každodenní

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Zelená do života Zelená do života Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP pro základní vzdělávání - Zelená do života Zelená

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Lišov

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Lišov Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Lišov ZŠ a MŠ Lišov ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Verze 2. z 01. 09. 2007 Platnost 1.9.2013 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy a ŠVP

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4

Obsah. 1 Identifikační údaje 1. 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 1 2 Charakteristika ŠVP 2 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 4 2.2 Začlenění průřezových témat 5 2.3 Přípravný

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV Základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus)

školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání RVP ZV Základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání JARO (Jedinečnost Aktivita Radost Optimismus) Kompletní ŠVP PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Zeměpis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět zeměpis je koncipován na základě OVO Zeměpis v RVP ZV v plném rozsahu.

Více

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace. Projekty ŠVP 4. RVP ZV Základní vzdělávání Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace ŠVP 4 2. 9. 2013 Pedagogická rada projednala a schválila dne: 27.08.2013 Školská rada projednala a schválila

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

4.1 Učební plán pro 1.stupeň

4.1 Učební plán pro 1.stupeň 4. Učební plán Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9.ročníku. ŠVP rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období zahrnuje 1.-3. ročník, 2.období 4.-5. ročník, 3. období 6.-9. ročník. ŠVP vymezuje závazné kompetence

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola

Školní vzdělávací program. Základní škola a Mateřská škola Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Školský vzdělávací program pro základní vzdělávání Společně poznáváme svět Verze z 22. 06. 0007 Platnost od 3. 9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN

Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN Kapitola 4 UČEBNÍ PLÁN 22 Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Předměty Zk 1. stupeň 2. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník 6. 7. 8. 9. 6. - 9. ročník Jazyk jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program, verze 04/2012 s platností od 01. 09. 2012, č. j. 118/2012 Verze 04/2012 z 01. 09. 2012 Platnost

Více

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník Školní vzdělávací program, verze 05/2013 s platností od 02. 09. 2013, č. j. 114/2013 Verze 05/2013 z 29. 08. 2013 Platnost

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

Datum platnosti od: 1.9.2013 razítko školy podpis ředitele:

Datum platnosti od: 1.9.2013 razítko školy podpis ředitele: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Motivační název: Učení pro život Předkladatel: Zřizovatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE, ALŠOVA 1123,

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola Liptál

Školní vzdělávací program. Základní škola Liptál Školní vzdělávací program Základní škola Liptál Školní vzdělávací program ZŠ Liptál Škola pro život Verze I. z 31. 08. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA FRANTIŠKA JOSEFA ŘEZÁČE, LITEŇ, OKRES BEROUN ŠKOLSKÁ 44, 267 27 LITEŇ Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA, KAM MÁ SMYSL CHODIT MOTTO: Žák není nádoba, kterou je třeba

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví

I. Sekaniny1804 Výchova ke zdraví Výchova ke Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávání v předmětu Výchova ke je zaměřeno na: preventivní ochranu základní hygienické, stravovací, pracovní i

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM. Škola pro život. Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi vydal: ředitel školy, Zdeněk Bártek ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRBNO POD PRADĚDEM Škola pro život Platnost : neomezena Účinnost: od 31.8.2007 Číslo jednací: 310807/Hb-10 Vydal: ředitel školy, Ivan Hába Aktualizováno : 31.8.2013 Aktualizovanou verzi

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Zpracovaný podle Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Číslo spisu : 51/07 Spis.

Více

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník

Vzdělávací obor Přírodopis - obsah 6.ročník 6.ročník Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Metody práce obor navázání na již zvládnuté ročník 1. OBECNÁ Kompetence k učení, k řešení problémů, 1.1 Vznik a vývoj života Vlastivěda

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více