Kompletní ŠVP. Základní škola Hošťálková, okres Vsetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kompletní ŠVP. Základní škola Hošťálková, okres Vsetín"

Transkript

1 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání BRÁNA POZNÁNÍ Kompletní ŠVP

2 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

3 Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP Výchovné a vzdělávací strategie školy Začlenění průřezových témat 5 3 Charakteristika školy 25 4 Učební plán Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Německý jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Dějepis Občanská výchova Člověk a příroda Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní výchova Volitelné předměty Seminář čtení a psaní Sportovní a pohybové hry Výtvarný seminář Příprava pokrmů Výpočetní technika Konverzace z anglického jazyka Projekty Pobyt Spolu Zdravý životní styl Sexuální výchova 327

4 7 6.4 Snažíme se porozumět penězům 329 Evaluace vzdělávacího programu 331

5 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání BRÁNA POZNÁNÍ Datum Název RVP Verze č.7 vzdělávací program Platnost Délka studia v letech: 9 Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název školy Adresa Hošťálková 380, IČ REDIZO Telefon www Zřizovatel Adresa obec Hošťálková Hošťálková čp.3, , tel: , datum, podpis, razítko 2

6 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa Hošťálková 380, Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Platnost Dosažené vzdělání Základní vzdělání Název RVP Délka studia v letech: 9 Brána poznání Název Brána poznání vychází z našeho přesvědčení, že základní škola by měla všem žákům otevřít cestu k dalšímu vzdělávání. Svým žákům nabízíme získání základních poznatků z celého spektra humanitních, přírodovědných i společensko-vědních oborů. Snažíme se rozvíjet jejich vrozené předpoklady a nadání. Neklademe důraz pouze na získávání vědomostí, ale snažíme se rozvíjet jejich klíčové kompetence, které uplatní v budoucím životě: chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi; zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu; pro budoucí život v EU je nezbytné výrazně posílit výuku cizích jazyků vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání; preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu; vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu; chceme stejnou péči věnovat všem žákům; chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi); nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.; provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. Naše škola nemá žádné speciální zaměření, o to více se snažíme žákům nabídnout co nejbohatší možnosti rozvíjet se dle svých zájmů (žáci mají možnost vybírat si z volitelných předmětů, u některých předmětů existují praktičtěji zaměřené semináře a také mimoškolní aktivity zahrnují mnoho zajímavých variant). Z naší školy by měli odcházet žáci připraveni nejen na další studium, ale měli by být vybaveni i dovednosti, které uplatní v praktickém životě. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření a doporučení poradny jsou pak tyto děti zařazovány do reedukační péče. S dětmi pracují vyškolené učitelky ( na 1. stupni ). Každý týden probíhá jedna vyučovací hodina pravidelné dyslektické nápravy. V případě, že pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum diagnostikuje vývojovou poruchu učení je na žádost zákonných zástupců dítěte vypracován individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem v průběhu školního roku pracuje. V něm uvádíme závěry a doporučení z vyšetření v PPP, na co se konkrétně v reedukaci zaměříme, pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení, jméno paní učitelky, která bude s dítětem pracovat. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí. 3

7 Charakteristika ŠVP Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zařazení nadaných žáků do základního vzdělávání vyžaduje od učitelů náročnější přípravu na vyučování v jednotlivých předmětech. Pro tyto žáky je zapotřebí zvýšené motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte. V rámci vyučování matematiky projevují tito žáci kvalitní koncentraci, dobrou paměť, zálibu v řešení problémových úloh a svými znalostmi přesahují stanovené požadavky. Umožňujeme jim pracovat na počítači (vzdělávací programy), individuálně pracovat s naučnou literaturou (hlavolamy, kvízy, záhady, problémové úlohy). V dalších naučných předmětech jsou jim zadávány náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky ), jsou pověřováni vedením a řízením skupin. Na žáky s hudebním nadáním klade učitel vyšší nároky odpovídající jejich dovednostem a schopnostem. Vhodným způsobem je zapojuje do činností v hodině mohou doprovázet na hudební nástroj, předzpívávat píseň Žákům výtvarně nadaným jsou zadávány náročnější práce volí různé techniky, jsou podporováni v mimoškolních aktivitách, navštěvují výtvarné obory při základních uměleckých školách. Žáci nadaní spíše technicky, manuálně zruční, jsou směřováni k zapojení do zájmových aktivit organizovaných základní uměleckou školou. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, ať už v rámci školy nebo mimo ni. Reprezentují školu. Velmi často se stává, že tito žáci mají výkyvy v chování. Je nutné toto chování usměrňovat s pedagogickým optimismem a taktně, avšak důsledně. Usměrňujeme žáky v osobnostní výchově, vedeme je k rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším. Není výjimkou, že vyniká-li žák v jedné oblasti, v jiné je průměrný. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci zrakově a sluchově postižení) Vzdělávání žáků zrakově postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. V rámci disponibilní dotace budou realizovány podle individuálních potřeb jednotlivých žáků předměty speciální péče zejména: prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově a sluchově postižených zraková a sluchová stimulace práce s optickými pomůckami logopedická péče zdravotní tělesná výchova Rozvrh hodin a týdenní časové dotace budou jako dosud zpracovány na každý školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku ve spolupráci s SPC. Podle stupně postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (tělesné postižení) Vzdělávání žáků tělesně postižených bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení speciálně pedagogického centra budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se přeřazení žáka z tělesné výchovy do zdravotní tělesné výchovy, omezení ve výtvarné výchově, pracovních činnostech, případně v ostatních předmětech. Učitel musí žáky na přítomnost postiženého spolužáka předem připravit, stanovit pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování. Vzdělávání žáků s poruchami chování Jedná se o žáky hyperaktivní, popřípadě s edukativními problémy, kteří nerespektují některé normy společenského chování, jsou nepřizpůsobiví, impulsivní a snadno unavitelní. Vzdělávání těchto žáků bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Ve spolupráci a na doporučení pedagogicko-psychologické poradny se budou žáci vzdělávat podle zpracovaného individuálního výchovně-vzdělávacího plánu. V procesu vytváření klíčových kompetencí bude nutné klást zvýšený důraz na samostatné rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání manipulacím a výchovu k práci a ke spolupráci. Učitel musí s žáky, stanovit přesná pravidla chování a způsob komunikace ve třídě i mimo vyučování s tímto žákem. Zavést systém pochval a trestů. Vzdělávání žáků s více vadami 4

8 Charakteristika ŠVP Vzdělávání žáků s více vadami bude probíhat ve třídách na 1. a 2. stupni školy formou individuální integrace. Žáci se budou vzdělávat podle zpracovaného učebního plánu běžných tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na doporučení příslušných speciálně pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden budou realizovány změny v učebním plánu, týkající se těchto žáků. Na základě posouzení SPC nebo PPP o závažnosti postižení bude požadována přítomnost osobního asistenta, který bude pomáhat žákovi (jednomu či více) při přizpůsobení se školnímu prostředí, bude pomáhat učitelům při komunikaci s takovým to dítětem, pomáhat při komunikaci dítěte s ostatními žáky a také při komunikaci školy s rodiči postiženého žáka. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním Jsou to žáci z různých u nás již žijících menšin nebo žáci přicházející k nám v rámci migrace (především azylanti a účastníci řízení o udělení azylu). Někteří z těchto žáků se bez závažnějších problémů integrují do běžné školy, jiní se mohou setkávat s různými obtížemi pro svou jazykovou odlišnost nebo proto, že jsou hluboce ovlivněni svými rodinami a jejich kulturními vzorci, projevujícími se v chování, jednání, odlišné hodnotové stupnici, stylu života, pojetí výchovy dětí, vztahu ke vzdělání apod. Žáci z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním a ekonomickým postavením jsou častěji ohroženi sociálně patologickými jevy. Hlavním problémem při vzdělávání žáků z kulturně odlišného prostředí již od vstupu do školy je ve většině případů jejich nedostatečná znalost vzdělávacího jazyka. Dlouhodobým cílem školy je integrace žáků z odlišného kulturního a sociálně znevýhodňujícího prostředí, ochrana jejich minoritní kultury a podpora jejich úspěšnosti v majoritní společnosti. V rámci možností škola pro tyto žáky vypracuje individuální vzdělávací plány, které jim maximálně vyhovují. Škola zajistí: - individuální nebo skupinovou péči - učitele,popř.asistenta třídního učitele, který své žáky a jejich rodinné prostředí dobře zná a ve třídě i škole vytváří příznivé společenské klima - odpovídající metody a formy práce - specifické učebnice a materiály - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Začlenění průřezových témat Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky 1. ročník Literární výchova Jazyková výchova 2. ročník Jazyková výchova 3. ročník Jazyková výchova 4. ročník Jazyková výchova 5. ročník Jazyková výchova Literatura Vypravování Výpisky a výtah Zpráva a oznámení Popis Skladba Tvarosloví Stavba slova Jazykové příručky Jazykověda a její složky Opakování učiva prvního stupně Literatura Životopis Popis Vypravování 5

9 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Skladba Slovní zásoba a tvoření slov Význam slov Pravopis Tvarosloví Literatura Shrnutí o slohu Úvaha Výpisky a výtah Výklad Charakteristika Tvarosloví Skladba Literatura Matematika Nauka o slovní zásobě Opakování učiva u Metoda volného psaní Praktické útvary Popis Skladba Tvarosloví Význam slov Zvuková stránka jazyka Jazyk a jeho útvary Desetinná čísla Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů Tělesa Přírodověda 4. ročník Rozmanitost přírody 5. ročník Rozmanitost přírody Fyzika Fyzikální veličiny Síla Látka a těleso Čemu jste se ve fyzice naučili Chemie Vlastnosti látek Chemické výpočty Přírodopis Nižší rostliny Nahosemenné rostliny Rostliny výtrusné Vybrané čeledi dvouděložných rostlin Krytosemenné rostliny - dvouděložné a jednoděložné Stavba rostlinného těla Strunatci: podkmen obratlovci Krytosemenné rostliny - jednoděložné Nahosemenné rostliny Rostliny výtrusné Vyšší rostliny Ostnokožci Členovci Kroužkovci Měkkýši Ploštěnci Žahavci Nižší živočichové (bezobratlí) Lišejníky Houby Nižší rostliny Mnohobuněčné organismy: Jednobuněčné organismy: - rostliny Třídění organismů Buňka Uspořádání živého světa Etologie-chování živočichů Genetika Orgánové soustavy člověka Éry vývoje Země Zeměpis Vznik a vývoj života Petrologie - horniny Mineralogie - nerost, hornina, krystal Země, vznik, stavba Postavení Země ve vesmíru Afrika, Austrálie a Oceánie Polární oblasti Kontinenty, světadíly a oceány Fyzickogeografická sféra Země Mapy Glóbus Evropa Tvar a pohyby planety Země Asie Amerika Místní region Regionalizace ČR Hospodářství ČR Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Povrch a přírodní poměry ČR Poloha a rozloha ČR Politický zeměpis Hudební výchova Hospodářský zeměpis Společenský zeměpis 3. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti Instrumentální činnosti Hudebně pohybové činnosti Poslechové činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Instrumentální činnosti Výtvarná výchova 3. ročník Techniky plastického vyjadřování Kresba Malba 5. ročník Kresba Malba Volná grafika Výtvarné zobrazení objemu, struktury (recyklace starého papíru, ruční papír) Práce s uměleckým dílem, nové výtvarné techniky (koláž, proláž,...) Výtvarné vyjádření krajinných motivů, lidská figura Odívání, vkus Proměny krajiny Krajinomalba (od realismu k abstrakci) 6

10 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Rodinná výchova Estetická a užitná hodnota výrobků Odívání, vkus, prostorové vytváření, design Portrét v historických obdobích Osobnostní a sociální rozvoj Sexuální výchova Tělesná výchova 5. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Pracovní výchova 1. ročník Konstrukční činnosti Práce s drobným materiálem 2. ročník Konstrukční činnosti Svět práce Práce s drobným materiálem Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Přírodověda Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Pracovní výchova Fyzika Zeměpis Chemie Německý jazyk Příprava pokrmů Matematika Výtvarný seminář Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Snažíme se porozumět penězům Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky 1. ročník Literární výchova Literatura Životopis Literatura Charakteristika Úvaha Literatura Opakování učiva u Úvaha Matematika Poměr, přímá a nepřímá úměrnost Prvouka 3. ročník Poznáváme sami sebe Občanská výchova Rodinný život Život mezi lidmi Osobnost Chemie Kyseliny a zásady Částicové složení látek Chemické sloučeniny a zákon zachování hmotnosti Vlastnosti látek Přírodní sloučeniny Přírodopis Uhlovodíky Deriváty uhlovodíků Energie Genetika Hudební výchova Orgánové soustavy člověka Člověk a zdraví Poslechové činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Výtvarná výchova 3. ročník Komunikace ve Vv 5. ročník Komunikace ve Vv Pocity člověka, emocionální funkce barvy Pocity člověka, akční kresba, malba Výtvarné vyjádření krajinných motivů, lidská figura Písmo a jeho užití Odívání, vkus Rodinná výchova Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity Osobnostní a sociální rozvoj Zdravý způsob života a péče o zdraví Osobnostní a sociální rozvoj Sexuální výchova Tělesná výchova Péče o duševní zdraví Zdravá výživa Rodina 1. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 2. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Atletika Sportovní hry Úpoly Úpoly Pracovní výchova Atletika Pěstitelství a chovatelství Příprava pokrmů Pěstitelství a chovatelství Svět práce Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem 7

11 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Prvouka Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Anglický jazyk Fyzika Chemie Německý jazyk Občanská výchova Sportovní a pohybové hry Výtvarný seminář Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Životopis Úvaha Občanská výchova Rodinný život Život mezi lidmi Rodinná výchova Zdravý způsob života a péče o zdraví Zdravá výživa Péče o duševní zdraví Rodina Tělesná výchova 5. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Sportovní hry Úpoly Gymnastika Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Úpoly Atletika Turistika a pobyt v přírodě Pracovní výchova Svět práce Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Rodinná výchova Občanská výchova Příprava pokrmů Matematika Sportovní a pohybové hry Tělesná výchova Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Psychohygiena Integrace do výuky Literatura Literatura Literatura Prvouka 2. ročník Chceme být zdraví Přírodověda 4. ročník Člověk a jeho zdraví 5. ročník Člověk a jeho zdraví Přírodopis Člověk a zdraví Orgánové soustavy člověka Rodinná výchova Osobnostní a sociální rozvoj Osobnostní a sociální rozvoj Zdravý způsob života a péče o zdraví Zdravá výživa Péče o duševní zdraví Tělesná výchova 3. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 4. ročník Činnosti ovlivňující zdraví 5. ročník Činnosti ovlivňující zdraví Úpoly Úpoly Rytmická gymnastika a kondiční cvičení Gymnastika Atletika Úpoly Gymnastika Atletika Úpoly Rytmická a kondiční gymnastika Gymnastika Atletika Lyžování Pokryto předmětem Prvouka Přírodověda Rodinná výchova Tělesná výchova Německý jazyk Pokrytí v projektu Zdravý životní styl 8

12 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Sexuální výchova Pobyt Spolu Kreativita Integrace do výuky Literatura Dopis Vypravování Zpráva a oznámení Výpisky a výtah Skladba Popis Stavba slova Pozvánka Literatura Skladba Vypravování Význam slov Slovní zásoba a tvoření slov Tvarosloví Úvaha Literatura Výklad Výpisky a výtah Nauka o slovní zásobě Charakteristika Cvičení na rozšiřování slovní zásoby Matematika Literatura Úvaha Běžná komunikace, umělecký projev, proslov, diskuse Desetinná čísla Procenta Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů Informační a komunikační technologie Prezentace - POWERPOINT Fyzika Pohyb těles Čemu jste se ve fyzice naučili Chemie Hudební výchova Člověk a chemie 5. ročník Hudebně pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Instrumentální činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Instrumentální činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Výtvarná výchova 3. ročník Techniky plastického vyjadřování Jiné techniky Malba Kresba 5. ročník Techniky plastického vyjadřování Jiné techniky Malba Kresba Proporce lidského těla Výrazová funkce linie, plochy, symetrie a asymetrie Světlostní kontrast Lidská figura, výrazová funkce plochy Užitá grafika - piktogram Užitá grafika - novoročenka Zátiší - různé způsoby vyjádření prostorových jevů Výtvarné zobrazení objemu, struktury (recyklace starého papíru, ruční papír) Výtvarné vyjádření krajinných motivů, lidská figura Člověk, lidé - psychické stavy Rodinná výchova Pracovní výchova Proměny krajiny Odívání, vkus Portrét v historických obdobích Odívání, vkus, prostorové vytváření, design Rodina 3. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti 4. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti 5. ročník Práce s drobným materiálem Konstrukční činnosti Příprava pokrmů Výpočetní technika Základní práce s počítačem Pokryto předmětem Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Pracovní výchova Fyzika Chemie Německý jazyk Příprava pokrmů Matematika Výtvarný seminář Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova 9

13 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Poznávání lidí Integrace do výuky 3. ročník Literární výchova Literatura Vypravování Pozvánka Literatura Vypravování Úvaha Literatura Opakování učiva u Charakteristika Literatura Jazyk a jeho útvary Úvaha Občanská výchova Člověk a kultura Psychické procesy a stavy Přírodopis Výtvarná výchova Vývoj jedince Člověk a zdraví Vývoj člověka Netradiční výtvarné techniky a nástroje Vztah k životnímu prostředí - region, architektura Proporce lidského těla Lidská figura, výrazová funkce plochy Zátiší - různé způsoby vyjádření prostorových jevů Baroko, renesance, gotika v sochařství (objekty, keramika, asambláž) Člověk, lidé - psychické stavy Rodinná výchova Odívání, vkus Vztahy ve dvojici Osobnostní a sociální rozvoj Osobnostní a sociální rozvoj Osobní bezpečí Pokryto předmětem Rodinná výchova Výtvarná výchova Německý jazyk Občanská výchova Matematika Sportovní a pohybové hry Výtvarný seminář Tělesná výchova Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Snažíme se porozumět penězům Mezilidské vztahy Integrace do výuky 2. ročník Literární výchova 5. ročník Literární výchova Dopis Pozvánka Literatura Literatura Charakteristika Úvaha Běžná komunikace, umělecký projev, proslov, diskuse Literatura Prvouka Úvaha 1. ročník Rodina, domov Chování lidí 2. ročník Člověk mezi lidmi Vlastivěda 4. ročník Lidé kolem nás 5. ročník Lidé kolem nás Občanská výchova Život ve škole Psychické procesy a stavy Fyzika Zvukové jevy Přírodopis Člověk a zdraví Výtvarná výchova Vývoj člověka Vývoj jedince Gotika (Karel IV), život v regionu Rodinná výchova Vztahy ve dvojici Osobnostní a sociální rozvoj Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity Osobnostní a sociální rozvoj Sexuální výchova Tělesná výchova Rodina Osobní bezpečí 1. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 2. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 3. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 4. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 5. ročník Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností Gymnastika Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Lyžování Pobyt Spolu 10

14 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Pracovní výchova 1. ročník Příprava pokrmů 2. ročník Příprava pokrmů 3. ročník Příprava pokrmů 4. ročník Příprava pokrmů 5. ročník Příprava pokrmů Svět práce Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Prvouka Vlastivěda Rodinná výchova Tělesná výchova Pracovní výchova Anglický jazyk Německý jazyk Občanská výchova Sportovní a pohybové hry Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Snažíme se porozumět penězům Komunikace Integrace do výuky 1. ročník Komunikační a slohová výchova 2. ročník Komunikační a slohová výchova 3. ročník Komunikační a slohová výchova 4. ročník Komunikační a slohová výchova 5. ročník Komunikační a slohová výchova Vypravování Dopis Zpráva a oznámení Popis Literatura Pozvánka Korespondence Vypravování Skladba Slovní zásoba a tvoření slov Význam slov Pravopis Tvarosloví Literatura Shrnutí o slohu Úvaha Charakteristika Skladba Literatura Matematika Nauka o slovní zásobě Opakování učiva u Cvičení na rozšiřování slovní zásoby Běžná komunikace, umělecký projev, proslov, diskuse Úvaha Životopis Teoretické poučení o slohu Skladba Význam slov Jazyk a jeho útvary Desetinná čísla Celá čísla Informační a komunikační technologie Prezentace - POWERPOINT Občanská výchova Život ve škole Rodinný život Život mezi lidmi Rodina a zákony Přírodopis Vývoj jedince Hudební výchova Hudebně pohybové činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Hudebně pohybové činnosti Instrumentální činnosti Instrumentální a pohybové činnosti Výtvarná výchova 3. ročník Komunikace ve Vv 5. ročník Komunikace ve Vv Světlostní kontrast Písmo, spojení písma a motivu, stylizace Emocionální funkce barvy, užitá grafika - plakát Užitá grafika - piktogram Zátiší - různé způsoby vyjádření prostorových jevů Pocity člověka - ilustrace Rodinná výchova Ilustrace (psychologická funkce barvy) Odívání, vkus, prostorové vytváření, design Osobnostní a sociální rozvoj Osobnostní a sociální rozvoj Sexuální výchova Tělesná výchova Osobní bezpečí Zdravá výživa Rodina Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě 11

15 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Pracovní výchova Sportovní hry Lyžování 3. ročník Příprava pokrmů 4. ročník Příprava pokrmů 5. ročník Příprava pokrmů Práce s technickými materiály Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Výtvarná výchova Rodinná výchova Pracovní výchova Anglický jazyk Fyzika Německý jazyk Občanská výchova Matematika Příprava pokrmů Sportovní a pohybové hry Tělesná výchova Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Snažíme se porozumět penězům Kooperace a kompetice Integrace do výuky Matematika Desetinná čísla Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů Informační a komunikační technologie Prezentace - POWERPOINT Dějepis Starověk- nejstarší státy Fyzika Fyzikální veličiny Látka a těleso Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Pohyb těles Elektrické proud Čemu jste se ve fyzice naučili Výtvarná výchova Gotika (Karel IV), život v regionu Tělesná výchova Sportovní hry Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Sportovní hry Pracovní výchova Pěstitelství a chovatelství Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Práce s technickými materiály Pěstitelství a chovatelství Příprava pokrmů Svět práce Pokryto předmětem Fyzika Pracovní výchova Tělesná výchova Dějepis Německý jazyk Matematika Sportovní a pohybové hry Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Snažíme se porozumět penězům Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky 1. ročník Jazyková výchova 3. ročník Jazyková výchova Výpisky a výtah Popis Zpráva a oznámení Tvarosloví Skladba Zvuková stránka jazyka Stavba slova Jazykověda a její složky Jazykové příručky Opakování učiva prvního stupně Jazyk a jeho útvary Literatura Popis Životopis Slovní zásoba a tvoření slov 12

16 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Skladba Pravopis Význam slov Tvarosloví Úvaha Shrnutí o slohu Výklad Výpisky a výtah Skladba Tvarosloví Nauka o slovní zásobě Metoda volného psaní Matematika Úvaha Životopis Praktické útvary Skladba Popis Význam slov Tvarosloví Jazyk a jeho útvary 3. ročník Aritmetika Zvuková stránka jazyka Desetinná čísla Obsah čtverce a obdélníku, povrch a objem kvádru a krychle Celá čísla Kruh, kružnice Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů Funkce Tělesa Informační a komunikační technologie Prezentace - POWERPOINT Občanská výchova Fyzika Síla Člověk v sociálních vztazích Elektrické proud Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Čemu jste se ve fyzice naučili Chemie PSP Anorganické sloučeniny Deriváty uhlovodíků Přírodopis Třídění organismů Člověk a zdraví Hudební výchova Instrumentální a pohybové činnosti Výtvarná výchova Poslechové činnosti Zobrazování prostorových tvarů, modelace, kultura bydlení Užitá grafika - piktogram Užitá grafika - novoročenka Zátiší - různé způsoby vyjádření prostorových jevů Člověk, lidé - psychické stavy Pocity člověka - ilustrace Ilustrace (psychologická funkce barvy) Rodinná výchova Estetická a užitná hodnota výrobků Vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity Osobní bezpečí Tělesná výchova Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Pracovní výchova Turistika a pobyt v přírodě Turistika a pobyt v přírodě Sportovní hry Práce s technickými materiály Práce s technickými materiály Příprava pokrmů Svět práce Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Přírodopis Pracovní výchova Fyzika Výtvarná výchova Německý jazyk Občanská výchova Matematika Výtvarný seminář Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Snažíme se porozumět penězům Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Literatura Literatura Matematika Občanská výchova Běžná komunikace, umělecký projev, proslov, diskuse Úvaha Shromažďování, třídění a vyhodnocování statistických údajů Člověk a kultura V pracovním poměru 13

17 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Fyzika Čemu jste se ve fyzice naučili Přírodopis Vývoj jedince Vývoj člověka Hudební výchova Poslechové činnosti Hudebně pohybové činnosti Výtvarná výchova Komunikace Komunikace, osobní postoj Písmo a jeho užití Pocity člověka - ilustrace Člověk, lidé - psychické stavy Estetická a užitná hodnota výrobků Rodinná výchova Osobnostní a sociální rozvoj Osobnostní a sociální rozvoj Sexuální výchova Osobní bezpečí Rodina Pokryto předmětem Rodinná výchova Anglický jazyk Výtvarná výchova Německý jazyk Občanská výchova Pokrytí v projektu Zdravý životní styl Sexuální výchova Pobyt Spolu Snažíme se porozumět penězům VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Matematika 1. ročník Aritmetika 2. ročník Aritmetika 3. ročník Aritmetika 4. ročník Aritmetika 5. ročník Aritmetika Vlastivěda 4. ročník Místo,kde žijeme Fyzika Mechanické vlastnosti kapalin a plynů Chemie Deriváty uhlovodíků Zeměpis Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Rodinná výchova Vztahy ve dvojici Osobnostní a sociální rozvoj Rodina Tělesná výchova 1. ročník Činnosti podporující pohybové učení 2. ročník Činnosti podporující pohybové učení 3. ročník Činnosti podporující pohybové učení 4. ročník Činnosti ovlivňující pohybové učení 5. ročník Činnosti ovlivňující pohybové učení Pracovní výchova Konstrukční činnosti Svět práce Pokryto předmětem Německý jazyk Matematika Vlastivěda Rodinná výchova Pracovní výchova Anglický jazyk Fyzika Chemie Příprava pokrmů Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Literatura Literatura Dějepis Dějiny od konce 18. stol. do 1. světové války Dějiny od 2. pol. 17. stol. do konce 18. stol. Občanská výchova Domov má vlast Lidská práva Právní minimum Hospodaření Rodina a zákony Občan a právo Chemie Člověk a chemie Deriváty uhlovodíků Zeměpis Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Politický zeměpis 14

18 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Hudební výchova 5. ročník Poslechové činnosti Poslechové činnosti Pracovní výchova Příprava pokrmů Pěstitelství a chovatelství Svět práce Pokryto předmětem Německý jazyk Hudební výchova Dějepis Zeměpis Chemie Občanská výchova Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Literatura Literatura Dějepis Svět po válce Občanská výchova Globální svět Zeměpis Politický zeměpis Pokryto předmětem Německý jazyk Dějepis Zeměpis Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Literatura Literatura Literatura Dějepis Starověké Řecko Občanská výchova Z historie Právní ochrana Zeměpis Politický zeměpis Rodinná výchova Rizika ohrožující zdraví a jejich prevece Rodina Pokryto předmětem Německý jazyk Rodinná výchova Dějepis Zeměpis Občanská výchova Prevence zneužívání návykových látek VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Literatura Literatura Opakování učiva u Literatura Literatura Občanská výchova Řízení společnosti Chemie Plasty Zeměpis Evropa Hudební výchova 1. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti 2. ročník Poslechové činnosti Vokální činnosti 5. ročník Vokální činnosti Poslechové činnosti Instrumentální činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Výtvarná výchova 5. ročník Malba Kresba Řecko - stylizace figury, objekty, reklama Výtvarné zobrazení objemu, struktury (recyklace starého papíru, ruční papír) Baroko, renesance, gotika v sochařství (objekty, keramika, asambláž) Krajinomalba (od realismu k abstrakci) Lidové tradice, prostor, čas Portrét v historických obdobích 15

19 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Odívání, vkus, prostorové vytváření, design Osvojování přírodních forem - zachycení proměn Pracovní výchova Pěstitelství a chovatelství Konverzace z anglického jazyka Konverzace Pokryto předmětem Hudební výchova Výtvarná výchova Zeměpis Chemie Německý jazyk Občanská výchova Příprava pokrmů Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Literatura Slovní zásoba a tvoření slov Literatura Opakování učiva u Literatura Matematika Slovní úlohy Informační a komunikační technologie Internet a elektronická pošta Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Občanská výchova Svět kolem nás Globální svět Chemie Anorganické sloučeniny Směsi Uhlovodíky Zeměpis Evropa Asie Amerika Místní region Regionalizace ČR Hospodářství ČR Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Povrch a přírodní poměry ČR Poloha a rozloha ČR Politický zeměpis Hospodářský zeměpis Společenský zeměpis Hudební výchova Poslechové činnosti Poslechové činnosti Poslechové činnosti Pracovní výchova Příprava pokrmů Příprava pokrmů Výpočetní technika Základní práce s počítačem Pokryto předmětem Vlastivěda Pracovní výchova Zeměpis Německý jazyk Občanská výchova Informační a komunikační technologie Jsme Evropané Integrace do výuky Literatura Jazyk a jeho útvary Literatura Opakování učiva u Literatura Jazyk a jeho útvary Literatura Vlastivěda 5. ročník Místo,kde žijeme Dějepis Starověké Řecko Starověký Řím Raný novověk Raný středověk Vrcholný a pozdní středověk Dějiny od konce 18. stol. do 1. světové války Dějiny od 2. pol. 17. stol. do konce 18. stol. 2. světová válka Svět po válce Meziválečné období Fyzika Fyzikální veličiny Chemie PSP Deriváty uhlovodíků Zeměpis Evropa Místní region Hospodářství ČR Regionalizace ČR Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Hospodářský zeměpis Politický zeměpis 16

20 Charakteristika ŠVP 2.2 Začlenění průřezových témat Společenský zeměpis Hudební výchova Instrumentální činnosti Výtvarná výchova Řecko - stylizace figury, objekty, reklama Krajinomalba (od realismu k abstrakci) Pocity člověka - ilustrace Pracovní výchova Svět práce Pokryto předmětem Vlastivěda Anglický jazyk Fyzika Dějepis Zeměpis Výtvarná výchova Chemie Německý jazyk Výtvarný seminář MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Kulturní diference Integrace do výuky Jazyk a jeho útvary Literatura Slovní zásoba a tvoření slov Literatura Opakování učiva u Literatura Jazyk a jeho útvary Matematika Osová souměrnost Informační a komunikační technologie Internet a elektronická pošta Vlastivěda 4. ročník Místo,kde žijeme Dějepis Starověký Řím Raný novověk Vrcholný a pozdní středověk Raný středověk Dějiny od konce 18. stol. do 1. světové války Dějiny od 2. pol. 17. stol. do konce 18. stol. 2. světová válka Meziválečné období Občanská výchova V pracovním poměru Zeměpis Afrika, Austrálie a Oceánie Evropa Asie Amerika Místní region Obyvatelstvo a sídelní struktura ČR Politický zeměpis Společenský zeměpis Rodinná výchova Rodina Pracovní výchova Příprava pokrmů Pokryto předmětem Matematika Vlastivěda Dějepis Zeměpis Německý jazyk Občanská výchova Příprava pokrmů Informační a komunikační technologie Lidské vztahy Integrace do výuky Literatura Literatura Vypravování Literatura Charakteristika Literatura Prvouka 1. ročník Lidské tělo, hygiena 2. ročník Zaměstnání lidí Dějepis Svět po válce 2. světová válka Meziválečné období Občanská výchova Z historie V pracovním poměru Občan a právo Přírodopis Vývoj člověka Zeměpis Afrika, Austrálie a Oceánie 17

Prima škola pro všechny

Prima škola pro všechny školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Prima škola pro Prima škola pro všechny Prima škola pro všechny HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Tvořivá škola. ZŠ Chotěšov Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Tvořivá škola ZŠ Chotěšov Č.j.: OŘ 11/2007 - VV 1 1. a 2. stupeň : 1. 9. ročník Vypracovali: Mgr. Vladimír Foist, Mgr. Miroslav Čáp, koordinační tým učitelů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy...

Více

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009

Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Základní školy T.G. Masaryka Šardice, úprava 1.2 k 1.9.2009 Předkladatel: název školy Základní škola T.G. Masaryka Šardice,

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY LOMNICE vychází z analýz podmínek ZŠ a byl zpracován týmem pracovníků školy NEVYŠLAPANOU CESTOU DODATEK 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY... 5 1.1 Název vzdělávacího

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Buďme na sebe hodní Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Buďme na sebe hodní Základní škola a Mateřská škola Střítež, okr. Frýdek Místek, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje 1. 1. Předkladatel Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (v.01.04), 01.09.2013 Škola - cesta poznání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní rok 2010/2011 Motivační název Prima škola pro všechny Datum 1.9.2009 Název RVP Verze 01 / 2009-10 Platnost od 1.9.2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání byl vypracován podle RVP ZV Základní škola Aloise Klára Úštěk, PLA 11 Školní vzdělávací program FILIP mít všech pět pohromadě IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: FILIP mít všech pět pohromadě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program ZŠ Velká Polom 1.9.2013 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA. zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola a Výsluní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání OVÁ ŠKOLA zpracovaný podle RVP ZV Základní škola a Výsluní Brandýs nad Labem Stará Boleslav, Kostelecká 1750 Obsah: I. Identifikační údaje... 4 II. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE

pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE ZŠ Mokré Lazce, okres Opava, příspěvková organizace - 1 - 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LINGUA UNIVERSALL ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Jednací číslo: Obsah:. Identifikační údaje... 3 Charakteristika ŠVP... 7 Učební plán... 15 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace... 20 VYUČOVACÍ PŘEDMĚT:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd

Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd školní vzdělávací program Ámos - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání sportovních tříd Škola na jevišti světa Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1. Charakteristika

Více