VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lucie SKOKANOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich ŠOBA Znojmo, 2010

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Lucie Skokanová Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru při pořízení nemovitosti pro komerční účely Zásady pro vypracování: 1. Definování cíle a sestavení osnovy práce. 2. Stanovení kritérií analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru a stanovení metodologie hodnocení vybraných kritérií. 3. Realizace analýzy finančního leasingu a hypotečního úvěru dle zvolených kritérií. 4. Realizace komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru dle zvolených kritérií. 5. Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru dle zvolených kritérií a stanovení doporučení. 6. Diskuse stanovených doporučení s jinými zdroji. 7. Závěrečné vyhodnocení přínosů bakalářské práce.

3

4 Abstrakt v ČJ Předmětem této bakalářské práce je financování nemovitostí pro komerční účely prostřednictvím finančního leasingu a hypotečního úvěru. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou oba zvolené způsoby financování vymezeny dle předem definovaných kritérií každý zvlášť. V praktické části je pak finanční leasing a hypoteční úvěr komparován dle stanovených podmínek a na jejich základě práce analyzuje výhodnosti a nevýhodnosti obou forem financování. V závěru je zhodnocen výsledek praktické části s ohledem na přesně stanovené podmínky konkrétního případu. Klíčová slova: hypoteční úvěr, finanční leasing, komerční nemovitost, daňově uznatelné výdaje, současná hodnota Zusammenfassung in Deutsch Das Thema dieser Bakkalaureatarbeit ist die Finanzierung einer Liegenschaft für kommerzielle Zwecke im Falle eines Finanzleasings und eines Hypothekarkredits. Die Bakkalaureatarbeit setzt sich aus dem theoretischen und praktischen Teil zusammen. Im theoretischen Teil werden die beiden ausgewählten Finanzierungsformen auf Grund der im Voraus definierten Kriterien jede getrennt abgegrenzt. Im praktischen Teil werden das Immobilien-Leasing und der Hypothekarkredit verglichen, wobei diese Komparation auf Grund der vorausbestimmten Bedingungen durchgeführt wird. In diesem Abschließend Schluss wird dann das Ergebnis des praktischen Teiles mit Rücksicht auf die festgelegten Bedingungen eines konkreten Beispieles bewertet. Schlüsselwörter: Hypothekarkredit, Finanzleasing, komerzielle Liegenschaft, steuerabzugsfähige Ausgaben, Barwert

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vytvořila samostatně pod vedením vedoucího práce Ing. Oldřicha Šoby. V seznamu literatury jsem uvedla všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne... Podpis:...

6 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat panu Ing. Šobovi za odborné vedení bakalářské práce, za poskytnutí cenných rad a hlavně za velmi vstřícný a především trpělivý přístup, kterým přispěl ke konečnému vypracování této bakalářské práce. Dále bych na tomto místě chtěla také poděkovat paní Ing. Minichové z S Morava Leasing, a.s. ve Znojmě a panu Ing. Novotnému z České spořitelny, a.s. v Jihlavě za poskytnutí podkladů pro zpracování praktické části této práce.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika a struktura práce Metodika práce Struktura práce Teoretická část Vlastnictví nemovitosti Možnosti hodnocení investic Hypoteční úvěr Obecná definice Druhy hypotečních úvěrů Průběh vyřízení Administrativní náročnost Smluvní vztah Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena úvěru Způsob splácení Účetní a daňové aspekty Nákladovost Ukončení smluvního vztahu Finanční leasing Obecná definice Druhy leasingu Průběh vyřízení Administrativní náročnost Smluvní vztah Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena leasingu Způsob splácení Účetní a daňové aspekty Nákladovost Ukončení smluvního vztahu...34

8 4 Praktická část Hypoteční úvěr - nabídka České spořitelny, a.s Obecná definice Administrativní náročnost Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena úvěru Způsob splácení Účetní a daňové aspekty SHCF hypotečního úvěru Finanční leasing - nabídka S Morava Leasing, a.s Obecná definice Administrativní náročnost Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena leasingu Způsob splácení Účetní a daňové aspekty SHCF finančního leasingu Komparace SHCF Komparace výhod a nevýhod Diskuze Závěr Použité zdroje Přílohy...65

9 1 Úvod Možností, jak financovat komerční nemovitost, není mnoho. Každá forma financování je omezena svou dostupností a svými předpoklady, které je nutno splnit. Z individuálního hlediska každého podnikatele, který se rozhodne investovat do nemovitosti, nejen se záměrem plnohodnotně vykonávat svou podnikatelskou činnost, ale také získat atraktivitu a upevnit důvěryhodnost svých klientů, se zabývá zdroji jejího financování. Zásadní otázkou je tedy způsob, jak získat potřebné finanční prostředky. V úvahu je možné vzít financování z vlastních zdrojů. Důležitá je nejen výše či dostupnost vlastních prostředků, ale také ochota investovat své soukromé zdroje a použít je v rámci své podnikatelské činnosti. Zvláště v současné době, kdy vlivem celosvětové ekonomické krize poklesly nejen aktivity investorů do komerčních realit, ale také objemy zakázek a produkce výrobních firem, je nutné zpracovat kvalitní podnikatelský záměr a pečlivě se zabývat otázkou, zda účelová investice přinese plánovaný zisk. Při dlouhodobém finančním zatížení z cizích zdrojů, tedy ve formě finančního leasingu nebo hypotečního úvěru, se vyplatí věnovat pozornost výběru vhodného produktu a disponovat časovou rezervou. Aktuální nabídka bankovních či leasingových institucí je různorodá a ne vždy přijatelná. Vzhledem k omezenému objemu finančních prostředků přistupují na druhé straně banky či leasingové společnosti ke svým klientům opatrně a zpravidla požadují jeho vyšší finanční spoluúčast. Jedním z přednostně požadovaných dokumentů je také samotný podnikatelský záměr klienta, kterému je potřeba se důkladně věnovat. Je tedy namístě získat, porovnat a správně vyhodnotit všechny poskytnuté nabídky. Záměrem práce není dosáhnout takového výsledku, kdy bude možné jednoznačně stanovit, která z možností je výhodnější, protože podmínky financování se případ od případu liší. Stejně tak nelze ani stanovit takový postup hodnocení jednotlivých forem financování, který by byl správný a pro každého ideální. Každý podnikatelský subjekt sleduje různé cíle a řídí se jinou strategií, podle které si vybere ten nejlepší způsob. 9

10 2 Cíl práce a metodika 2.1 Cíl práce Každý podnikatel, který se rozhodne investovat do komerční nemovitosti v rámci své podnikatelské činnosti, např. pro samotné zahájení podnikání, z důvodu plánovaného modernizování, změny sídla firmy nebo rozšíření poboček, by měl mít přehled o existujících formách financování a být seznámen se všemi aspekty jednotlivých možností. Tato bakalářská práce se zabývá finančním leasingem a hypotečním úvěrem a sleduje několik dílčích cílů. Prvním dílčím cílem práce je analyzovat finanční leasing a hypoteční úvěr dle předem stanovených kritérií a zprostředkovat tak náhled na obě formy financování. Druhým dílčím cílem je analýza výše uvedených způsobů financování na konkrétním příkladě dle zvolených kritérií a stanovených podmínek výchozích pro následnou komparaci. Třetím dílčím cílem je vyhodnocení dosažených výsledků na základě analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru na konkrétním příkladě dle stanovených kritérií. Výsledek této problematiky zprostředkuje obecně platná doporučení dle zvolených kritérií. Za jakých podmínek je jaké financování pro jednotlivého podnikatele či firmu více či méně výhodné a stanovená doporučení jsou pak otázkou diskuze. Cílem je dosáhnout výsledků vypovídajících o tom, který způsob financování je méně finančně náročný a představuje výhodnější investici, zda komerční nemovitost financovat hypotečním úvěrem nebo finančním leasingem. Závěrem je nutné zdůraznit, že ani výsledek za přesně definovaných podmínek v praktické části, nemusí být jednoznačný, protože každý přisuzuje jednotlivým kritériím jinou váhu, což je otázkou subjektivního názoru jednotlivce. 10

11 2.2 Metodika a struktura práce Metodika práce Práce komparuje a analyzuje dvě možnosti financování komerčních nemovitostí na základě těchto zvolených kritérií: - obecná definice obou forem financování - smluvní vztah (mezi pronajímatelem a nájemcem) - administrativní náročnost (postup a podmínky uzavření smlouvy) - délka trvání kontraktu (min./max. délka) - účetní a daňové aspekty - cena produktu - způsob splácení - nákladovost (diskontované výdaje, SHCF) - výpověď smlouvy V praktické části bakalářské práce se pro komparaci uplatní stejná kritéria. Poměřuje se celková nákladovost, tedy jednotlivé splátky a současná hodnota peněžních toků SHCF Struktura práce Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních kapitol a sice primárně na analytickou a praktickou část. Ty se dělí do dvou základních subkapitol dle formy financování. V úvodní části představující analytickou část celé práce se vymezují základní pojmy finanční leasing a hypoteční úvěr, jejich obecná definice, výhody a nevýhody. Dále teoretická část poskytuje informace o konkrétních dílčích postupech při financování nemovitosti. Praktická část práce se zabývá analýzou obou forem financování na konkrétním příkladě na základě získaných poznatků v teoretické části. Tato kapitola je také částí komparativní. Pomocí metody SHCF jsou komparovány diskontované výdaje a celková nákladovost hypotečního úvěru a finančního leasingu. Výsledkem práce je vyhodnocení výhod a nevýhod hypotečního úvěru ve srovnání s výhodami a nevýhodami finančního leasingu za předpokladu dodržení výše uvedených kritérií, která jsou směrodatná pro celou práci. 11

12 3 Teoretická část 3.1 Vlastnictví nemovitosti Pojem nemovitost patří k pojmům notoricky známým a velmi často používaným v právních předpisech. V nejobecnějším vymezení je nemovitost jednou z věcí, tak jak je definuje občanský zákoník. Dle 119 odst. 2 tohoto zákona jsou nemovitosti pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem [22]. Z uvedeného tedy vyplývá, že pozemky jsou vždy nemovitostmi, a to bez ohledu na jejich určení a výměru (pozemky jsou i rybníky, lesy, různé cesty apod.), zatímco ze staveb jsou nemovitostmi pouze ty stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Zda se jedná o stavbu spojenou se zemí pevným základem, je pak nutné posoudit na konkrétním případě. [1] 3.2 Možnosti hodnocení investic Investicemi rozumíme výdej zdrojů za účelem získání užitků ovlivňující budoucí vývoj firmy, lze je tedy chápat jako dlouhodobý zdroj přírůstků zisku firmy, které s sebou zároveň přináší zatížení v podobě fixních nákladů. Financování investic probíhá buď ve formě samofinancování (např. odpisy, nerozdělený zisk, nově vydané akcie) nebo z cizích zdrojů (např. investiční úvěr, leasing, splátkový prodej). Rozhodování o investicích je strategickým rozhodováním manažerů firmy, neboť ovlivňují její budoucí vývoj a její efektivnost, jak uvádí Sedláček [4, s. 139]. Mezi rozhodující kritéria při posuzování investice patří výnosnost, rizikovost a doba splácení investice. Porovnává se vynaložený kapitál, který chápeme jako náklad investice, s výnosy, které investice přinese ve formě přírůstku čistého zisku a odpisů, tedy cash flow. [4] Při hodnocení investice lze postupovat následujícím postupem. 1 Odhad jednorázových nákladů na investici (pořizovací cena dlouhodobého majetku) Odhad budoucích výnosů Výši výnosů, kterými rozumíme zisk a odpisy vyplývající z odhadu budoucích tržeb a nákladů fixních a variabilních, získáme pomocí rozpočtu cash flow. 1 Uvedený postup a vzorce jsou čerpány ze zdroje: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera finanční analýza v řízení firmy. 2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN , s [4] 12

13 Výpočet nákladů na kapitál - požadovaný výnos z kapitálu v případě financování investice vlastním kapitálem - úrok z úvěru v případě financování investice cizím kapitálem, tzn. úvěrem Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (CF) Budoucí očekávané výnosy je nutné přepočítat na současnou hodnotu. Rizikové je časové období mezi dnes vynaloženými náklady a v budoucnu plynoucími výnosy. SH...současná hodnota budoucích příjmů BH...budoucí hodnota (očekávaná hodnota CF v daném období) i...úroková míra n...doba používání investice (v letech) Čistá současná hodnota (SHč) Vyjadřuje v absolutní částce rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných cash flow (CF j ) a počátečními náklady na investici (I 0 ): SHč = SH I 0 = Vnitřní výnosové procento Spočívá v určení diskontní úrokové míry, při které se současná hodnota očekávaných výnosů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investice: SH = I 0, SH I 0 = 0, = I 0 Doba návratnosti investice Vyjadřuje, za jakou dobu v letech výnosy z investice vrátí původní náklady vynaložené na investici. Dn= náklady na investici / roční CF (jsou-li výnosy v každém roce životnosti stejné) Dn= náklady na investici / Σ roční CF n (jsou-li výnosy v každém roce životnosti jiné) 13

14 3.3 Hypoteční úvěr Obecná definice Hypotečním úvěrem rozumíme úvěr banky poskytovaný dlužníkovi na financování nemovitosti zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zástavou může být existující nemovitost (pozemek, stavby) nebo nemovitost, která je předmětem hypotečního úvěru. [10] Vstupem České republiky do Evropské unie vstoupil v platnost nový zákon o dluhopisech, ve kterém se nově definoval hypoteční úvěr. Jedná se o 28 odst. 3, který přesně říká: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví [25]. Hypoteční úvěry můžeme obecně chápat jako všechny úvěry zajištěné nemovitostí a banky je poskytují jako účelové úvěry. Investice do nemovitostí: - koupě nemovitosti, stavebního pozemku do vlastnictví - výstavba nemovitosti - rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitostí - splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti Objekt hypotečního úvěru k investici do nemovitosti: - stavební pozemek - nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí - podnikatelské objekty 1 odst. 1 zákona č. 21/1992Sb o bankách vymezuje mj. poskytování hypotečních úvěrů licencovanou bankou. Vydávání hypotečních zástavních listů není zvláštní licencovanou činností a z nich plynoucí výnosy použije banka k financování hypotečních úvěrů. [26] V současné době je poskytují stavební spořitelny a banky, jako např.: - Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., Hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s., LBBW Bank CZ, a.s., Raiffeisenbank, a.s., Volksbank CZ, a.s., mbank, Wüstenrot hypoteční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 14

15 3.3.2 Druhy hypotečních úvěrů Účelové hypoteční úvěry Tento typ úvěru může být použit pouze na účely, které jsou určeny bankou. Účelový hypoteční úvěr musí být využit výhradně na investice do nemovitosti. Neúčelové hypoteční úvěry, tzv. americké hypotéky Účel, pro který může být úvěr použit, není nijak omezen. Klient může financovat i movité věci. U účelového i neúčelového hypotečního úvěru platí podmínka, že musí být zajištěn nemovitostí v osobním vlastnictví. [11] Hypoteční úvěr na bydlení spotřebitelské úvěry - tzv. residential mortgages spotřebního charakteru Hypoteční úver na podnikání podnikatelské úvěry - tzv. commercial mortgages komerčního charakteru - provozní, investiční a kontokorentní úvěry [2] Dle výše úvěru V tomto případě se hypoteční úvěry rozlišují podle maximální výše, kterou je možné získat. Maximální výše je dána procentem z hodnoty zastavené nebo pořizované nemovitosti. U neúčelových úvěrů se tato výše pohybuje kolem 60% ceny obvyklé zastavené nemovitosti, u účelových úvěrů nabízí banky klientovi financování od 70% až do výše 100%. Dle možnosti kombinace Kombinací rozumíme poskytnutí hypotečního úvěru s jiným produktem, které nabízí některé banky. Jedná se například o kombinaci s hypotečními zástavními listy. [11] Tabulka č. 1: Druhy hypotečních úvěrů dle dalšího členění Zdroj: [11], [13] 15

16 Investiční úvěr Úvěr je určen k financování investičního majetku, hmotného i nehmotného. Jedná se o účelový úvěr a je vhodný zejména pro firmy, které rozšiřují výrobu, nakupují nové stroje a nemají vhodné prostory k jejich umístění. V případě podnikatelského rozvoje je investiční úvěr tou nejvhodnější volbou. Investiční úvěr bývá poskytován se střednědobou až dlouhodobou splatností. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka 2, nebo ručení třetí osobou. Investoři předkládají bance zpravidla účetní výkazy hospodaření za dvě uplynulá účetní období. Následně banka vyhodnotí bonitu klienta a určí výši úvěru, způsob jeho zajištění a popř. další podmínky. [13] Průběh vyřízení 1. Výběr banky Klient se seznamuje s nabídkami různých bank, podmínkami získání úvěru a jaké doklady je potřeba předložit. 2. Žádost o hypoteční úvěr 3. Posouzení úvěrového obchodu bankou, jak uvádí Pavelka, Bardová a Opltová [2]: Posouzení důvěryhodnosti dlužníka Analýza úvěruschopnosti dlužníka - finanční a majetková struktura podniku - struktura aktiv a pasiv - finanční rovnováha podniku Analýza celkového podnikatelského rizika - analýza objektu - cash flow - analýza podnikatelského záměru a kvality zajištění Hodnocení podnikatelských záměrů při poskytování provozních úvěrů - provozní potřeby a zdroje jejich financování - základní zdroje financování provozních potřeb - analýza jednotlivých provozních rizik 2 Směnka je krátkodobý cenný papír obsahující bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou na směnce ve stanovenou dobu, jak uvádí BORKOVEC, P., PTÁČEK, R., TOMAN, P. [9, s. 42]. 16

17 Hodnocení podnikatelských záměrů při poskytování investičních úvěrů - kapitálové investice a rizika s nimi spojená - zdroje financování investic - rentabilita investice a doba její návratnosti - faktor času při hodnocení investičního záměru - nevýnosové metody hodnocení investičního záměru - cash flow investičního záměru 4. Návrh úvěrové smlouvy bankou a schválení úvěrové smlouvy klientem Na základě poskytnutých informací, podkladů a požadavků klienta je banka schopna předložit orientační propočet. 6. Zajištění úvěru nemovitostí klientem Při zpracování podnikatelského záměru musí být známa nemovitost, kterou lze bance ze strany klienta zastavit. Zástavním právem může být zajištěn buď samotný objekt úvěru nebo jiná či jiné nemovitosti ve vlastnictví žadatele. K zajištění zástavním právem k nemovitosti se váže řada dalších podmínek: Zastavovaná nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Nemovitost musí být v zástavě celá. Nesmí existovat omezení převodu nemovitosti v podobě: - zatížení předcházejícím zástavním právem, tedy třetí osoby - zatížení věcným břemenem bránící užívání zajištění pojištění proti živelním a jiným rizikům vinkulace pojištění zastavované nemovitosti ve prospěch banky [11] 7. Čerpání úvěru a jeho splácení dle podmínek stanovených v úvěrové smlouvě Čerpání závisí na skutečně vynaložených nákladech na investice do nemovitosti. Hypoteční úvěr je možné čerpat za předpokladu splnění smluvních podmínek pro čerpání. Jednou z podmínek je předložení potvrzení z katastru nemovitostí o vkladu zástavního práva banky k zastavované nemovitosti. Druhy čerpání - u neúčelového úvěru bezhotovostně zasláním peněz na účet požadovaný klientem - u účelového úvěru většinou formou proplacení dodavatelských faktur, odesláním kupní ceny na účet prodávajícího podle kupní smlouvy 17

18 Způsob čerpání - jednorázové při koupi nemovitosti nebo účelovém úvěru - postupné při výstavbě či rekonstrukci nemovitosti podle uvedených orientačních termínů čerpání včetně konečného termínu pro dočerpání v úvěrově smlouvě [11] 8. Kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy Banka se zabývá zejména průběžnou kontrolou finanční situace klienta a dodržováním úvěrových splátek. 9. Výpověď smlouvy Po splacení poslední úvěrové splátky končí smluvní vztah mezi bankou a klientem a dochází k výmazu vkladu zástavního práva v katastru nemovitostí. [8] Administrativní náročnost Podmínky / podklady pro uzavření úvěrového návrhu - úředně ověřená kopie rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání resp. dokladu prokazujícího právní subjektivitu - kladný výsledek hospodaření - bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a SSZ - vedení účtu u dané banky - informace o předmětu financování - finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti - prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům - předložení kvalitního podnikatelského záměru - v případě investičních úvěrů určité procento (obvykle %) vlastních zdrojů - nejméně dvě ukončená daňová období v oboru podnikání: - roční účetní závěrky za období předchozích 1-3 let - výroční zprávu a popř. zprávu auditora (u společností s povinností auditu) - daňová přiznání za poslední 1-3 roky včetně příloh - doklad o zajištění odbytu produkce (dle charakteru produkce) - doklad potvrzující pojištění nemovitosti vinkulované ve prospěch bance - kupní smlouva (smlouva o budoucí kupní smlouvě) - výpis z katastru nemovitostí Je nutné počítat s tím, že tento výčet není úplný, v některých případech se může lišit. [11], [13] 18

19 3.3.5 Smluvní vztah Mezi poskytovatelem hypotečního úvěru a investorem, tzn. příjemcem úvěru je sepsána tzv. úvěrová smlouva. V ní se uvádí zejména 3 : Identifikace klienta: - právnická osoba, tzn. název obchodní firmy - dále např. IČO, adresa, jméno a funkce osob jednajících za společnost. Právnická osoba se musí prokázat listinami, kterou doloží zápis do rejstříku. Do závazku vůči hypoteční bance smí vstupovat pouze osoba oprávněná za společnost jednat. Takovou osobou může být fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku spolu s rozsahem oprávnění, zplnomocněné osoby nebo prokurista [2, s. 107]. Identifikace úvěru: Základní údaje o úvěru Splácení úvěru - účel úvěru - způsob splácení jistiny - výše úvěru a jeho měna - termíny a výše splácení úvěru a úroků - typ úvěru - výše úrokové sazby - způsob čerpání - číslo účtu pro odchozí platby - termín čerpání - způsob a četnost zasílání výpisů Způsob zajištění úvěru Způsob pojištění zástavy Práva a povinnosti klienta a banky Datum uzavření smlouvy spolu s podpisy obou zástupců smlouvy Všeobecné obchodní podmínky úvěrové smlouvy musí být v souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku. Další smluvní vztah vzniká ve formě zástavní smlouvy a smlouvy o vedení účtu Délka trvání kontraktu Hypoteční úvěr k financování nemovitosti je poskytován s minimální dobou splatnosti od 5 let a s maximální dobou splatnosti zhruba do 30 let, která se počítá od data zahájení splácení splátkového kalendáře. Délka doby splácení je závislá jak na požadavcích klienta tak i na nabídce konkrétní banky. Platí, že čím delší je doba splatnosti úvěru, tím je splátka nižší. 3 Jednotlivé položky úvěrové smlouvy jsou čerpány ze získané šablony, kterou používá Komerční banka, a.s.. 19

20 Tabulka č. 2: Nabídka bankovních institucí max. doba splácení Zdroj: [15] Vlastnictví nemovitosti Nemovitost, která je předmětem smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru k jejímu pořízení, spadá do vlastnictví investora nájemce smlouvy. Kupující se stává vlastníkem v okamžiku uzavření kupní smlouvy k financování zakoupené nemovitosti. [7] Cena úvěru Celková cena úvěru odpovídá součtu splátek za poskytnutý úvěr včetně poplatků, které s vyřízením úvěru souvisí. Faktory ovlivňující maximální výši, jak uvádí Radová, Dvořák a Málek [3, s. 171] jsou: - výše disponibilních zdrojů klienta, která musí být předpokladem řádného splácení úvěru - hodnota zástavy, tzn. výše zadlužitelné části (výše úvěru nesmí převyšovat cenu zástavy, popř. banky požadují, aby cena zástavy převyšovala výši úvěru) Tabulka č. 3: Nabídka bankovních institucí max. výše poskytnutého úvěru Zdroj: [15] Celkovou cena úvěru představuje součet úvěrové splátky a poplatků. SPLÁTKA Výše splátky je závislá na výši poskytnutého úvěru, stanovené úrokové sazbě 20

21 a délce doby splatnosti úvěru. Mezi délkou doby splatnosti a splátkou platí nepřímá úměra, tzn. že výše splátky klesá s rostoucí dobou splatnosti úvěru. Splátkou rozumíme součet úroku a úmoru (jistiny). Úrok Ke stanovení úrokové sazby u hypotečních úvěrů je nutné znát: - cenu zdrojů (primární faktor) - doba splatnosti úvěru - druh a kvalita zastavované nemovitosti a účel jejího použití aj. Úroková sazba je stanovena buď jako pevná a je platná po celou dobu splatnosti úvěru nebo jako sazba pohyblivá, která se mění v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb. Může dojít i ke kombinaci obou sazeb, např. pevná sazba pro několik počátečních let a sazba pohyblivá pro zbylou dobu splatnosti úvěru [3, s. 197]. Tabulka č. 4: Nabídka bankovních institucí úroková sazba 4 Zdroj: [15] Úmor (jistina) Jedná se o samotnou výši splátky bez úroku tzv. úmorovou část, která je rovna výši poskytnutého úvěru. POPLATKY Vyřízení hypotečního úvěru s sebou přináší další nutné výdaje. Jedná se především o bankovní poplatky spojené se správou a vedením účtu, dále o poplatky za zpracování, 4 Význam pojmu PRIBOR : Prague InterBank Offered Rate, zkráceně PRIBOR je průměrná sazba, za kterou si banky navzájem jsou ochotny půjčit na českém mezibankovním trhu peníze (likviditu) [16]. 21

22 vyřízení a v některých případech i za samotné schválení a poskytnutí úvěru. Konkrétní příklady poplatků, které si účtuje jaká banka, znázorňuje tabulka č. 5. Tabulka č. 5: Nabídka bankovních institucí poplatky Způsob splácení Zdroj: [15] Banky v rámci poskytnutí hypotečního úvěru umožňují tyto způsoby jeho splácení. Anuitní Nejběžnější způsobem splácení jsou tzv. anuitní splátky, tzn. pravidelné měsíční splácení ve stejné konstantní výši po celou dobu trvání úvěru. Výše anuitní splátky se v čase při shodně vysoké úrokové míře nemění, mění se pouze poměr mezi úrokovou a úmorovou částí splátky. Dochází k poklesu úroků a růstu úmoru. Výše měsíční anuity: [3] a p.m... měsíční výše anuity HU... výše hypotečního úvěru i p.m.... měsíční úroková sazba z úvěru vyjádřená jako desetinné číslo n... doba splatnosti v letech Progresivní Progresivní splácení je založeno na nižších měsíčních splátkách, které se v průběhu let postupně zvyšují. 22

23 Degresivní Opakem progresivního splácení je degresivní, tzn. že klient platí z počátku vyšší měsíční splátky, které se postupně snižují [11]. Splátky jsou hrazeny měsíčně, bez ohledu na zvolený způsob splácení, a přesný den splatnosti jednotlivých splátek je stanoven v úvěrové smlouvě. Klient má možnost předčasného splácení úvěru, popř. mimořádných splátek, ale banka si zpravidla vyhrazuje právo sankce za ušlý zisk. Jedná-li se ale o předčasné splacení části nebo celé výše úvěru v termínu, kdy se mění úroková sazba, banka žádné sankce neúčtuje. [11] Účetní a daňové aspekty Daňovou uznatelnost odpisů, úroků a poplatků řeší zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP). Odpisy Vlastníkem nemovitosti je kupující, z toho plyne i povinnost odpisování připadající jeho majiteli. Nemovitosti jsou zařazeny v 5. odpisové skupině, doba odpisování je 30 let. Daňové odpisy, ať už rovnoměrné nebo zrychlené, lze v případě pořízení nemovitosti úvěrem uplatnit jako daňový náklad (dle ZDP). Účetní odpisy mohou být shodné s daňovými. Úroky Úroky z úvěru jsou za podmínek stanovených v 24 odst. 2 písm. zi) ZDP daňově uznatelným nákladem Poplatky Při splnění podmínek ZDP jsou také poplatky daňově uznatelným nákladem (výdajem). [7] Nákladovost Jednou z technik pro posouzení nákladovosti hypotečního úvěru je metoda propočtu diskontovaných výdajů. [3] Je důležité znát skutečné peněžní toky, které s pořízením nemovitosti souvisí. Hlavním peněžním tokem jsou úvěrové splátky. Dalšími peněžními toky z hlediska daňové účinnosti jsou na jedné straně odpisy, protože pořízení nemovitosti formou úvěrového financování je předpokladem pro odpisování. Na straně druhé jsou to úroky z úvěru, které 23

24 jsou také daňově účinným nákladem. [3] Můžeme realizovat úsporu ve formě daňových štítů, jak uvádí Strouhal [5, str. 104]. Metoda diskontovaných výdajů spočívá v identifikaci výdajů, které je nutné vynaložit v souvislosti s pořízením nemovitosti formou úvěru (nebo formou leasingu). Tyto výdaje se pak poníží o daňovou úsporu a následně diskontují. Důležitou roli zde hraje faktor času a při diskontování je nutné vycházet vždy z toho, kdy byly výdaje vynaloženy. Stejným způsobem se diskontují výdaje, které vzniknou v souvislosti s leasingem. Následně se obě výsledné komparují. Danou investici je výhodnější financovat tou formou, kde jsou celkové diskontované výdaje nižší [5, str. 105] Ukončení smluvního vztahu Smluvní vztah mezi bankou a klientem končí splacením poslední úvěrové splátky dle splátkového kalendáře. Dochází k výpovědi smlouvy, která je doprovázena výmazem vkladu zástavního práva v katastru nemovitostí. 3.4 Finanční leasing Obecná definice Přesnou definici finančního leasingu nalezneme v zákoně č. 235/2004 Sb., o DPH pod pojmem finanční pronájem [21] a dále v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pod pojmem finanční pronájem s následnou koupí najaté věci [24]. Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v 4 odst. 2 písm. g), uvedeného zákona rozumíme finančním pronájmem přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání podle smlouvy o finančním pronájmu, pokud si strany v této smlouvě sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy [21]. Česká leasingová a finanční asociace (dále ČLFA) definuje finanční leasing jako smlouvu, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně tzv. leasingovému nájemci jím vybraný předmět do užívání za účelem dlouhodobého užívání předmětu leasingu s: a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce, 24

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům

Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům Specifika hypotečních úvěrů, legislativa k hypotečním úvěrům LEGISLATIVA Hypoteční banky Hypoteční banky vykonávají svou činnost na základě bankovní licence udělené podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či

vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování či Finanční pronájem z pohledu daní a účetnictví RNDr. Ivan BRYCHTA vyplatí se ještě tato forma pořizování majetku? na co je třeba dávat pozor z hlediska daní (z příjmů, DPH) jak řešit situace postupování

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Osnova Přílohy k účetní závěrce

Osnova Přílohy k účetní závěrce Osnova Přílohy k účetní závěrce Obsah přílohy k účetní závěrce je vymezen vyhláškou č.504/2002 Sb., a to 29 a 30 (ve znění výše uvedených novel). TJ/SK, které vedou podvojné účetnictví, jsou povinny tuto

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 71011196 Mateřská škola Prosečné Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 00857891 Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek sestavený k 312014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru

Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 7 8 Edice Účetnictví a daně

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015)

Licence: D1EZ XCRGUPXA / PXA (13022015 / 27012015) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2015 IČO: 00635758 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Liboš Účetní jednotka

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71010238 Název: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod A.1. Informace

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13

1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 OBSAH Úvod...9 1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A POJMY...13 1.1 Rozdělení vozidel... 14 1.1.1 Druhy a kategorie vozidel... 14 1.1.2 Státní poznávací značky...18 1.1.3 Další pojmy používané v souvislosti s vozidly...20

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více