VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lucie SKOKANOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich ŠOBA Znojmo, 2010

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Lucie Skokanová Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru při pořízení nemovitosti pro komerční účely Zásady pro vypracování: 1. Definování cíle a sestavení osnovy práce. 2. Stanovení kritérií analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru a stanovení metodologie hodnocení vybraných kritérií. 3. Realizace analýzy finančního leasingu a hypotečního úvěru dle zvolených kritérií. 4. Realizace komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru dle zvolených kritérií. 5. Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru dle zvolených kritérií a stanovení doporučení. 6. Diskuse stanovených doporučení s jinými zdroji. 7. Závěrečné vyhodnocení přínosů bakalářské práce.

3

4 Abstrakt v ČJ Předmětem této bakalářské práce je financování nemovitostí pro komerční účely prostřednictvím finančního leasingu a hypotečního úvěru. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou oba zvolené způsoby financování vymezeny dle předem definovaných kritérií každý zvlášť. V praktické části je pak finanční leasing a hypoteční úvěr komparován dle stanovených podmínek a na jejich základě práce analyzuje výhodnosti a nevýhodnosti obou forem financování. V závěru je zhodnocen výsledek praktické části s ohledem na přesně stanovené podmínky konkrétního případu. Klíčová slova: hypoteční úvěr, finanční leasing, komerční nemovitost, daňově uznatelné výdaje, současná hodnota Zusammenfassung in Deutsch Das Thema dieser Bakkalaureatarbeit ist die Finanzierung einer Liegenschaft für kommerzielle Zwecke im Falle eines Finanzleasings und eines Hypothekarkredits. Die Bakkalaureatarbeit setzt sich aus dem theoretischen und praktischen Teil zusammen. Im theoretischen Teil werden die beiden ausgewählten Finanzierungsformen auf Grund der im Voraus definierten Kriterien jede getrennt abgegrenzt. Im praktischen Teil werden das Immobilien-Leasing und der Hypothekarkredit verglichen, wobei diese Komparation auf Grund der vorausbestimmten Bedingungen durchgeführt wird. In diesem Abschließend Schluss wird dann das Ergebnis des praktischen Teiles mit Rücksicht auf die festgelegten Bedingungen eines konkreten Beispieles bewertet. Schlüsselwörter: Hypothekarkredit, Finanzleasing, komerzielle Liegenschaft, steuerabzugsfähige Ausgaben, Barwert

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vytvořila samostatně pod vedením vedoucího práce Ing. Oldřicha Šoby. V seznamu literatury jsem uvedla všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne... Podpis:...

6 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat panu Ing. Šobovi za odborné vedení bakalářské práce, za poskytnutí cenných rad a hlavně za velmi vstřícný a především trpělivý přístup, kterým přispěl ke konečnému vypracování této bakalářské práce. Dále bych na tomto místě chtěla také poděkovat paní Ing. Minichové z S Morava Leasing, a.s. ve Znojmě a panu Ing. Novotnému z České spořitelny, a.s. v Jihlavě za poskytnutí podkladů pro zpracování praktické části této práce.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika a struktura práce Metodika práce Struktura práce Teoretická část Vlastnictví nemovitosti Možnosti hodnocení investic Hypoteční úvěr Obecná definice Druhy hypotečních úvěrů Průběh vyřízení Administrativní náročnost Smluvní vztah Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena úvěru Způsob splácení Účetní a daňové aspekty Nákladovost Ukončení smluvního vztahu Finanční leasing Obecná definice Druhy leasingu Průběh vyřízení Administrativní náročnost Smluvní vztah Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena leasingu Způsob splácení Účetní a daňové aspekty Nákladovost Ukončení smluvního vztahu...34

8 4 Praktická část Hypoteční úvěr - nabídka České spořitelny, a.s Obecná definice Administrativní náročnost Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena úvěru Způsob splácení Účetní a daňové aspekty SHCF hypotečního úvěru Finanční leasing - nabídka S Morava Leasing, a.s Obecná definice Administrativní náročnost Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena leasingu Způsob splácení Účetní a daňové aspekty SHCF finančního leasingu Komparace SHCF Komparace výhod a nevýhod Diskuze Závěr Použité zdroje Přílohy...65

9 1 Úvod Možností, jak financovat komerční nemovitost, není mnoho. Každá forma financování je omezena svou dostupností a svými předpoklady, které je nutno splnit. Z individuálního hlediska každého podnikatele, který se rozhodne investovat do nemovitosti, nejen se záměrem plnohodnotně vykonávat svou podnikatelskou činnost, ale také získat atraktivitu a upevnit důvěryhodnost svých klientů, se zabývá zdroji jejího financování. Zásadní otázkou je tedy způsob, jak získat potřebné finanční prostředky. V úvahu je možné vzít financování z vlastních zdrojů. Důležitá je nejen výše či dostupnost vlastních prostředků, ale také ochota investovat své soukromé zdroje a použít je v rámci své podnikatelské činnosti. Zvláště v současné době, kdy vlivem celosvětové ekonomické krize poklesly nejen aktivity investorů do komerčních realit, ale také objemy zakázek a produkce výrobních firem, je nutné zpracovat kvalitní podnikatelský záměr a pečlivě se zabývat otázkou, zda účelová investice přinese plánovaný zisk. Při dlouhodobém finančním zatížení z cizích zdrojů, tedy ve formě finančního leasingu nebo hypotečního úvěru, se vyplatí věnovat pozornost výběru vhodného produktu a disponovat časovou rezervou. Aktuální nabídka bankovních či leasingových institucí je různorodá a ne vždy přijatelná. Vzhledem k omezenému objemu finančních prostředků přistupují na druhé straně banky či leasingové společnosti ke svým klientům opatrně a zpravidla požadují jeho vyšší finanční spoluúčast. Jedním z přednostně požadovaných dokumentů je také samotný podnikatelský záměr klienta, kterému je potřeba se důkladně věnovat. Je tedy namístě získat, porovnat a správně vyhodnotit všechny poskytnuté nabídky. Záměrem práce není dosáhnout takového výsledku, kdy bude možné jednoznačně stanovit, která z možností je výhodnější, protože podmínky financování se případ od případu liší. Stejně tak nelze ani stanovit takový postup hodnocení jednotlivých forem financování, který by byl správný a pro každého ideální. Každý podnikatelský subjekt sleduje různé cíle a řídí se jinou strategií, podle které si vybere ten nejlepší způsob. 9

10 2 Cíl práce a metodika 2.1 Cíl práce Každý podnikatel, který se rozhodne investovat do komerční nemovitosti v rámci své podnikatelské činnosti, např. pro samotné zahájení podnikání, z důvodu plánovaného modernizování, změny sídla firmy nebo rozšíření poboček, by měl mít přehled o existujících formách financování a být seznámen se všemi aspekty jednotlivých možností. Tato bakalářská práce se zabývá finančním leasingem a hypotečním úvěrem a sleduje několik dílčích cílů. Prvním dílčím cílem práce je analyzovat finanční leasing a hypoteční úvěr dle předem stanovených kritérií a zprostředkovat tak náhled na obě formy financování. Druhým dílčím cílem je analýza výše uvedených způsobů financování na konkrétním příkladě dle zvolených kritérií a stanovených podmínek výchozích pro následnou komparaci. Třetím dílčím cílem je vyhodnocení dosažených výsledků na základě analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru na konkrétním příkladě dle stanovených kritérií. Výsledek této problematiky zprostředkuje obecně platná doporučení dle zvolených kritérií. Za jakých podmínek je jaké financování pro jednotlivého podnikatele či firmu více či méně výhodné a stanovená doporučení jsou pak otázkou diskuze. Cílem je dosáhnout výsledků vypovídajících o tom, který způsob financování je méně finančně náročný a představuje výhodnější investici, zda komerční nemovitost financovat hypotečním úvěrem nebo finančním leasingem. Závěrem je nutné zdůraznit, že ani výsledek za přesně definovaných podmínek v praktické části, nemusí být jednoznačný, protože každý přisuzuje jednotlivým kritériím jinou váhu, což je otázkou subjektivního názoru jednotlivce. 10

11 2.2 Metodika a struktura práce Metodika práce Práce komparuje a analyzuje dvě možnosti financování komerčních nemovitostí na základě těchto zvolených kritérií: - obecná definice obou forem financování - smluvní vztah (mezi pronajímatelem a nájemcem) - administrativní náročnost (postup a podmínky uzavření smlouvy) - délka trvání kontraktu (min./max. délka) - účetní a daňové aspekty - cena produktu - způsob splácení - nákladovost (diskontované výdaje, SHCF) - výpověď smlouvy V praktické části bakalářské práce se pro komparaci uplatní stejná kritéria. Poměřuje se celková nákladovost, tedy jednotlivé splátky a současná hodnota peněžních toků SHCF Struktura práce Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních kapitol a sice primárně na analytickou a praktickou část. Ty se dělí do dvou základních subkapitol dle formy financování. V úvodní části představující analytickou část celé práce se vymezují základní pojmy finanční leasing a hypoteční úvěr, jejich obecná definice, výhody a nevýhody. Dále teoretická část poskytuje informace o konkrétních dílčích postupech při financování nemovitosti. Praktická část práce se zabývá analýzou obou forem financování na konkrétním příkladě na základě získaných poznatků v teoretické části. Tato kapitola je také částí komparativní. Pomocí metody SHCF jsou komparovány diskontované výdaje a celková nákladovost hypotečního úvěru a finančního leasingu. Výsledkem práce je vyhodnocení výhod a nevýhod hypotečního úvěru ve srovnání s výhodami a nevýhodami finančního leasingu za předpokladu dodržení výše uvedených kritérií, která jsou směrodatná pro celou práci. 11

12 3 Teoretická část 3.1 Vlastnictví nemovitosti Pojem nemovitost patří k pojmům notoricky známým a velmi často používaným v právních předpisech. V nejobecnějším vymezení je nemovitost jednou z věcí, tak jak je definuje občanský zákoník. Dle 119 odst. 2 tohoto zákona jsou nemovitosti pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem [22]. Z uvedeného tedy vyplývá, že pozemky jsou vždy nemovitostmi, a to bez ohledu na jejich určení a výměru (pozemky jsou i rybníky, lesy, různé cesty apod.), zatímco ze staveb jsou nemovitostmi pouze ty stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Zda se jedná o stavbu spojenou se zemí pevným základem, je pak nutné posoudit na konkrétním případě. [1] 3.2 Možnosti hodnocení investic Investicemi rozumíme výdej zdrojů za účelem získání užitků ovlivňující budoucí vývoj firmy, lze je tedy chápat jako dlouhodobý zdroj přírůstků zisku firmy, které s sebou zároveň přináší zatížení v podobě fixních nákladů. Financování investic probíhá buď ve formě samofinancování (např. odpisy, nerozdělený zisk, nově vydané akcie) nebo z cizích zdrojů (např. investiční úvěr, leasing, splátkový prodej). Rozhodování o investicích je strategickým rozhodováním manažerů firmy, neboť ovlivňují její budoucí vývoj a její efektivnost, jak uvádí Sedláček [4, s. 139]. Mezi rozhodující kritéria při posuzování investice patří výnosnost, rizikovost a doba splácení investice. Porovnává se vynaložený kapitál, který chápeme jako náklad investice, s výnosy, které investice přinese ve formě přírůstku čistého zisku a odpisů, tedy cash flow. [4] Při hodnocení investice lze postupovat následujícím postupem. 1 Odhad jednorázových nákladů na investici (pořizovací cena dlouhodobého majetku) Odhad budoucích výnosů Výši výnosů, kterými rozumíme zisk a odpisy vyplývající z odhadu budoucích tržeb a nákladů fixních a variabilních, získáme pomocí rozpočtu cash flow. 1 Uvedený postup a vzorce jsou čerpány ze zdroje: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera finanční analýza v řízení firmy. 2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN , s [4] 12

13 Výpočet nákladů na kapitál - požadovaný výnos z kapitálu v případě financování investice vlastním kapitálem - úrok z úvěru v případě financování investice cizím kapitálem, tzn. úvěrem Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (CF) Budoucí očekávané výnosy je nutné přepočítat na současnou hodnotu. Rizikové je časové období mezi dnes vynaloženými náklady a v budoucnu plynoucími výnosy. SH...současná hodnota budoucích příjmů BH...budoucí hodnota (očekávaná hodnota CF v daném období) i...úroková míra n...doba používání investice (v letech) Čistá současná hodnota (SHč) Vyjadřuje v absolutní částce rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných cash flow (CF j ) a počátečními náklady na investici (I 0 ): SHč = SH I 0 = Vnitřní výnosové procento Spočívá v určení diskontní úrokové míry, při které se současná hodnota očekávaných výnosů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investice: SH = I 0, SH I 0 = 0, = I 0 Doba návratnosti investice Vyjadřuje, za jakou dobu v letech výnosy z investice vrátí původní náklady vynaložené na investici. Dn= náklady na investici / roční CF (jsou-li výnosy v každém roce životnosti stejné) Dn= náklady na investici / Σ roční CF n (jsou-li výnosy v každém roce životnosti jiné) 13

14 3.3 Hypoteční úvěr Obecná definice Hypotečním úvěrem rozumíme úvěr banky poskytovaný dlužníkovi na financování nemovitosti zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zástavou může být existující nemovitost (pozemek, stavby) nebo nemovitost, která je předmětem hypotečního úvěru. [10] Vstupem České republiky do Evropské unie vstoupil v platnost nový zákon o dluhopisech, ve kterém se nově definoval hypoteční úvěr. Jedná se o 28 odst. 3, který přesně říká: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví [25]. Hypoteční úvěry můžeme obecně chápat jako všechny úvěry zajištěné nemovitostí a banky je poskytují jako účelové úvěry. Investice do nemovitostí: - koupě nemovitosti, stavebního pozemku do vlastnictví - výstavba nemovitosti - rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitostí - splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti Objekt hypotečního úvěru k investici do nemovitosti: - stavební pozemek - nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí - podnikatelské objekty 1 odst. 1 zákona č. 21/1992Sb o bankách vymezuje mj. poskytování hypotečních úvěrů licencovanou bankou. Vydávání hypotečních zástavních listů není zvláštní licencovanou činností a z nich plynoucí výnosy použije banka k financování hypotečních úvěrů. [26] V současné době je poskytují stavební spořitelny a banky, jako např.: - Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., Hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s., LBBW Bank CZ, a.s., Raiffeisenbank, a.s., Volksbank CZ, a.s., mbank, Wüstenrot hypoteční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 14

15 3.3.2 Druhy hypotečních úvěrů Účelové hypoteční úvěry Tento typ úvěru může být použit pouze na účely, které jsou určeny bankou. Účelový hypoteční úvěr musí být využit výhradně na investice do nemovitosti. Neúčelové hypoteční úvěry, tzv. americké hypotéky Účel, pro který může být úvěr použit, není nijak omezen. Klient může financovat i movité věci. U účelového i neúčelového hypotečního úvěru platí podmínka, že musí být zajištěn nemovitostí v osobním vlastnictví. [11] Hypoteční úvěr na bydlení spotřebitelské úvěry - tzv. residential mortgages spotřebního charakteru Hypoteční úver na podnikání podnikatelské úvěry - tzv. commercial mortgages komerčního charakteru - provozní, investiční a kontokorentní úvěry [2] Dle výše úvěru V tomto případě se hypoteční úvěry rozlišují podle maximální výše, kterou je možné získat. Maximální výše je dána procentem z hodnoty zastavené nebo pořizované nemovitosti. U neúčelových úvěrů se tato výše pohybuje kolem 60% ceny obvyklé zastavené nemovitosti, u účelových úvěrů nabízí banky klientovi financování od 70% až do výše 100%. Dle možnosti kombinace Kombinací rozumíme poskytnutí hypotečního úvěru s jiným produktem, které nabízí některé banky. Jedná se například o kombinaci s hypotečními zástavními listy. [11] Tabulka č. 1: Druhy hypotečních úvěrů dle dalšího členění Zdroj: [11], [13] 15

16 Investiční úvěr Úvěr je určen k financování investičního majetku, hmotného i nehmotného. Jedná se o účelový úvěr a je vhodný zejména pro firmy, které rozšiřují výrobu, nakupují nové stroje a nemají vhodné prostory k jejich umístění. V případě podnikatelského rozvoje je investiční úvěr tou nejvhodnější volbou. Investiční úvěr bývá poskytován se střednědobou až dlouhodobou splatností. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka 2, nebo ručení třetí osobou. Investoři předkládají bance zpravidla účetní výkazy hospodaření za dvě uplynulá účetní období. Následně banka vyhodnotí bonitu klienta a určí výši úvěru, způsob jeho zajištění a popř. další podmínky. [13] Průběh vyřízení 1. Výběr banky Klient se seznamuje s nabídkami různých bank, podmínkami získání úvěru a jaké doklady je potřeba předložit. 2. Žádost o hypoteční úvěr 3. Posouzení úvěrového obchodu bankou, jak uvádí Pavelka, Bardová a Opltová [2]: Posouzení důvěryhodnosti dlužníka Analýza úvěruschopnosti dlužníka - finanční a majetková struktura podniku - struktura aktiv a pasiv - finanční rovnováha podniku Analýza celkového podnikatelského rizika - analýza objektu - cash flow - analýza podnikatelského záměru a kvality zajištění Hodnocení podnikatelských záměrů při poskytování provozních úvěrů - provozní potřeby a zdroje jejich financování - základní zdroje financování provozních potřeb - analýza jednotlivých provozních rizik 2 Směnka je krátkodobý cenný papír obsahující bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou na směnce ve stanovenou dobu, jak uvádí BORKOVEC, P., PTÁČEK, R., TOMAN, P. [9, s. 42]. 16

17 Hodnocení podnikatelských záměrů při poskytování investičních úvěrů - kapitálové investice a rizika s nimi spojená - zdroje financování investic - rentabilita investice a doba její návratnosti - faktor času při hodnocení investičního záměru - nevýnosové metody hodnocení investičního záměru - cash flow investičního záměru 4. Návrh úvěrové smlouvy bankou a schválení úvěrové smlouvy klientem Na základě poskytnutých informací, podkladů a požadavků klienta je banka schopna předložit orientační propočet. 6. Zajištění úvěru nemovitostí klientem Při zpracování podnikatelského záměru musí být známa nemovitost, kterou lze bance ze strany klienta zastavit. Zástavním právem může být zajištěn buď samotný objekt úvěru nebo jiná či jiné nemovitosti ve vlastnictví žadatele. K zajištění zástavním právem k nemovitosti se váže řada dalších podmínek: Zastavovaná nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Nemovitost musí být v zástavě celá. Nesmí existovat omezení převodu nemovitosti v podobě: - zatížení předcházejícím zástavním právem, tedy třetí osoby - zatížení věcným břemenem bránící užívání zajištění pojištění proti živelním a jiným rizikům vinkulace pojištění zastavované nemovitosti ve prospěch banky [11] 7. Čerpání úvěru a jeho splácení dle podmínek stanovených v úvěrové smlouvě Čerpání závisí na skutečně vynaložených nákladech na investice do nemovitosti. Hypoteční úvěr je možné čerpat za předpokladu splnění smluvních podmínek pro čerpání. Jednou z podmínek je předložení potvrzení z katastru nemovitostí o vkladu zástavního práva banky k zastavované nemovitosti. Druhy čerpání - u neúčelového úvěru bezhotovostně zasláním peněz na účet požadovaný klientem - u účelového úvěru většinou formou proplacení dodavatelských faktur, odesláním kupní ceny na účet prodávajícího podle kupní smlouvy 17

18 Způsob čerpání - jednorázové při koupi nemovitosti nebo účelovém úvěru - postupné při výstavbě či rekonstrukci nemovitosti podle uvedených orientačních termínů čerpání včetně konečného termínu pro dočerpání v úvěrově smlouvě [11] 8. Kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy Banka se zabývá zejména průběžnou kontrolou finanční situace klienta a dodržováním úvěrových splátek. 9. Výpověď smlouvy Po splacení poslední úvěrové splátky končí smluvní vztah mezi bankou a klientem a dochází k výmazu vkladu zástavního práva v katastru nemovitostí. [8] Administrativní náročnost Podmínky / podklady pro uzavření úvěrového návrhu - úředně ověřená kopie rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání resp. dokladu prokazujícího právní subjektivitu - kladný výsledek hospodaření - bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a SSZ - vedení účtu u dané banky - informace o předmětu financování - finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti - prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům - předložení kvalitního podnikatelského záměru - v případě investičních úvěrů určité procento (obvykle %) vlastních zdrojů - nejméně dvě ukončená daňová období v oboru podnikání: - roční účetní závěrky za období předchozích 1-3 let - výroční zprávu a popř. zprávu auditora (u společností s povinností auditu) - daňová přiznání za poslední 1-3 roky včetně příloh - doklad o zajištění odbytu produkce (dle charakteru produkce) - doklad potvrzující pojištění nemovitosti vinkulované ve prospěch bance - kupní smlouva (smlouva o budoucí kupní smlouvě) - výpis z katastru nemovitostí Je nutné počítat s tím, že tento výčet není úplný, v některých případech se může lišit. [11], [13] 18

19 3.3.5 Smluvní vztah Mezi poskytovatelem hypotečního úvěru a investorem, tzn. příjemcem úvěru je sepsána tzv. úvěrová smlouva. V ní se uvádí zejména 3 : Identifikace klienta: - právnická osoba, tzn. název obchodní firmy - dále např. IČO, adresa, jméno a funkce osob jednajících za společnost. Právnická osoba se musí prokázat listinami, kterou doloží zápis do rejstříku. Do závazku vůči hypoteční bance smí vstupovat pouze osoba oprávněná za společnost jednat. Takovou osobou může být fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku spolu s rozsahem oprávnění, zplnomocněné osoby nebo prokurista [2, s. 107]. Identifikace úvěru: Základní údaje o úvěru Splácení úvěru - účel úvěru - způsob splácení jistiny - výše úvěru a jeho měna - termíny a výše splácení úvěru a úroků - typ úvěru - výše úrokové sazby - způsob čerpání - číslo účtu pro odchozí platby - termín čerpání - způsob a četnost zasílání výpisů Způsob zajištění úvěru Způsob pojištění zástavy Práva a povinnosti klienta a banky Datum uzavření smlouvy spolu s podpisy obou zástupců smlouvy Všeobecné obchodní podmínky úvěrové smlouvy musí být v souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku. Další smluvní vztah vzniká ve formě zástavní smlouvy a smlouvy o vedení účtu Délka trvání kontraktu Hypoteční úvěr k financování nemovitosti je poskytován s minimální dobou splatnosti od 5 let a s maximální dobou splatnosti zhruba do 30 let, která se počítá od data zahájení splácení splátkového kalendáře. Délka doby splácení je závislá jak na požadavcích klienta tak i na nabídce konkrétní banky. Platí, že čím delší je doba splatnosti úvěru, tím je splátka nižší. 3 Jednotlivé položky úvěrové smlouvy jsou čerpány ze získané šablony, kterou používá Komerční banka, a.s.. 19

20 Tabulka č. 2: Nabídka bankovních institucí max. doba splácení Zdroj: [15] Vlastnictví nemovitosti Nemovitost, která je předmětem smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru k jejímu pořízení, spadá do vlastnictví investora nájemce smlouvy. Kupující se stává vlastníkem v okamžiku uzavření kupní smlouvy k financování zakoupené nemovitosti. [7] Cena úvěru Celková cena úvěru odpovídá součtu splátek za poskytnutý úvěr včetně poplatků, které s vyřízením úvěru souvisí. Faktory ovlivňující maximální výši, jak uvádí Radová, Dvořák a Málek [3, s. 171] jsou: - výše disponibilních zdrojů klienta, která musí být předpokladem řádného splácení úvěru - hodnota zástavy, tzn. výše zadlužitelné části (výše úvěru nesmí převyšovat cenu zástavy, popř. banky požadují, aby cena zástavy převyšovala výši úvěru) Tabulka č. 3: Nabídka bankovních institucí max. výše poskytnutého úvěru Zdroj: [15] Celkovou cena úvěru představuje součet úvěrové splátky a poplatků. SPLÁTKA Výše splátky je závislá na výši poskytnutého úvěru, stanovené úrokové sazbě 20

21 a délce doby splatnosti úvěru. Mezi délkou doby splatnosti a splátkou platí nepřímá úměra, tzn. že výše splátky klesá s rostoucí dobou splatnosti úvěru. Splátkou rozumíme součet úroku a úmoru (jistiny). Úrok Ke stanovení úrokové sazby u hypotečních úvěrů je nutné znát: - cenu zdrojů (primární faktor) - doba splatnosti úvěru - druh a kvalita zastavované nemovitosti a účel jejího použití aj. Úroková sazba je stanovena buď jako pevná a je platná po celou dobu splatnosti úvěru nebo jako sazba pohyblivá, která se mění v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb. Může dojít i ke kombinaci obou sazeb, např. pevná sazba pro několik počátečních let a sazba pohyblivá pro zbylou dobu splatnosti úvěru [3, s. 197]. Tabulka č. 4: Nabídka bankovních institucí úroková sazba 4 Zdroj: [15] Úmor (jistina) Jedná se o samotnou výši splátky bez úroku tzv. úmorovou část, která je rovna výši poskytnutého úvěru. POPLATKY Vyřízení hypotečního úvěru s sebou přináší další nutné výdaje. Jedná se především o bankovní poplatky spojené se správou a vedením účtu, dále o poplatky za zpracování, 4 Význam pojmu PRIBOR : Prague InterBank Offered Rate, zkráceně PRIBOR je průměrná sazba, za kterou si banky navzájem jsou ochotny půjčit na českém mezibankovním trhu peníze (likviditu) [16]. 21

22 vyřízení a v některých případech i za samotné schválení a poskytnutí úvěru. Konkrétní příklady poplatků, které si účtuje jaká banka, znázorňuje tabulka č. 5. Tabulka č. 5: Nabídka bankovních institucí poplatky Způsob splácení Zdroj: [15] Banky v rámci poskytnutí hypotečního úvěru umožňují tyto způsoby jeho splácení. Anuitní Nejběžnější způsobem splácení jsou tzv. anuitní splátky, tzn. pravidelné měsíční splácení ve stejné konstantní výši po celou dobu trvání úvěru. Výše anuitní splátky se v čase při shodně vysoké úrokové míře nemění, mění se pouze poměr mezi úrokovou a úmorovou částí splátky. Dochází k poklesu úroků a růstu úmoru. Výše měsíční anuity: [3] a p.m... měsíční výše anuity HU... výše hypotečního úvěru i p.m.... měsíční úroková sazba z úvěru vyjádřená jako desetinné číslo n... doba splatnosti v letech Progresivní Progresivní splácení je založeno na nižších měsíčních splátkách, které se v průběhu let postupně zvyšují. 22

23 Degresivní Opakem progresivního splácení je degresivní, tzn. že klient platí z počátku vyšší měsíční splátky, které se postupně snižují [11]. Splátky jsou hrazeny měsíčně, bez ohledu na zvolený způsob splácení, a přesný den splatnosti jednotlivých splátek je stanoven v úvěrové smlouvě. Klient má možnost předčasného splácení úvěru, popř. mimořádných splátek, ale banka si zpravidla vyhrazuje právo sankce za ušlý zisk. Jedná-li se ale o předčasné splacení části nebo celé výše úvěru v termínu, kdy se mění úroková sazba, banka žádné sankce neúčtuje. [11] Účetní a daňové aspekty Daňovou uznatelnost odpisů, úroků a poplatků řeší zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP). Odpisy Vlastníkem nemovitosti je kupující, z toho plyne i povinnost odpisování připadající jeho majiteli. Nemovitosti jsou zařazeny v 5. odpisové skupině, doba odpisování je 30 let. Daňové odpisy, ať už rovnoměrné nebo zrychlené, lze v případě pořízení nemovitosti úvěrem uplatnit jako daňový náklad (dle ZDP). Účetní odpisy mohou být shodné s daňovými. Úroky Úroky z úvěru jsou za podmínek stanovených v 24 odst. 2 písm. zi) ZDP daňově uznatelným nákladem Poplatky Při splnění podmínek ZDP jsou také poplatky daňově uznatelným nákladem (výdajem). [7] Nákladovost Jednou z technik pro posouzení nákladovosti hypotečního úvěru je metoda propočtu diskontovaných výdajů. [3] Je důležité znát skutečné peněžní toky, které s pořízením nemovitosti souvisí. Hlavním peněžním tokem jsou úvěrové splátky. Dalšími peněžními toky z hlediska daňové účinnosti jsou na jedné straně odpisy, protože pořízení nemovitosti formou úvěrového financování je předpokladem pro odpisování. Na straně druhé jsou to úroky z úvěru, které 23

24 jsou také daňově účinným nákladem. [3] Můžeme realizovat úsporu ve formě daňových štítů, jak uvádí Strouhal [5, str. 104]. Metoda diskontovaných výdajů spočívá v identifikaci výdajů, které je nutné vynaložit v souvislosti s pořízením nemovitosti formou úvěru (nebo formou leasingu). Tyto výdaje se pak poníží o daňovou úsporu a následně diskontují. Důležitou roli zde hraje faktor času a při diskontování je nutné vycházet vždy z toho, kdy byly výdaje vynaloženy. Stejným způsobem se diskontují výdaje, které vzniknou v souvislosti s leasingem. Následně se obě výsledné komparují. Danou investici je výhodnější financovat tou formou, kde jsou celkové diskontované výdaje nižší [5, str. 105] Ukončení smluvního vztahu Smluvní vztah mezi bankou a klientem končí splacením poslední úvěrové splátky dle splátkového kalendáře. Dochází k výpovědi smlouvy, která je doprovázena výmazem vkladu zástavního práva v katastru nemovitostí. 3.4 Finanční leasing Obecná definice Přesnou definici finančního leasingu nalezneme v zákoně č. 235/2004 Sb., o DPH pod pojmem finanční pronájem [21] a dále v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pod pojmem finanční pronájem s následnou koupí najaté věci [24]. Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v 4 odst. 2 písm. g), uvedeného zákona rozumíme finančním pronájmem přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání podle smlouvy o finančním pronájmu, pokud si strany v této smlouvě sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy [21]. Česká leasingová a finanční asociace (dále ČLFA) definuje finanční leasing jako smlouvu, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně tzv. leasingovému nájemci jím vybraný předmět do užívání za účelem dlouhodobého užívání předmětu leasingu s: a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce, 24

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím

PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že svoji diplomovou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnání

Více

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotečního úvěru SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika Refinancování hypotečního úvěru BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Hypoteční úvěr. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání Hypoteční úvěr Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor Pánek Autor: Veronika Krejčí Brno,

Více

Financování malých a středních podniků

Financování malých a středních podniků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Financování malých a středních podniků Bakalářská práce Autor: Radka Zemanová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce:

Více

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání.

Masarykova univerzita HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage credit. Ekonomicko správní fakulta. Studijní obor: Finanční podnikání. Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage credit Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Jan PRŮŠA Brno, duben

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení

Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování pořízení bydlení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Vyhodnocení analýzy a komparace externích forem financování

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce. Bc. Lenka Nováková ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Vývoj hypotečního trhu v České republice The Development of the Mortgage Market in the Czech republic Bc. Lenka Nováková Plzeň 2013 Čestné

Více

Refinancování půjček

Refinancování půjček SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Refinancování půjček BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Eliška

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Evidence dlouhodobého

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS.

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS. Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Leasing according to Czech Financial Standards and IFRS Helena Sellnerová Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ BYTU V DRUŽSTEVNÍM VLASTNICTVÍ Possibilities of financing cooperative housing Bakalářská práce Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Možnosti financování vlastního bydlení The possibilities of financing own housing Anna Křivanová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová

Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta. Eva Borutová Analýza hypotéčního trhu ČR s nabídkou pro konkrétního klienta Eva Borutová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zmapovat současný stav hypotéčního trhu v České republice, srovnat

Více