VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lucie SKOKANOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Oldřich ŠOBA Znojmo, 2010

2 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Akademický rok: 2008/2009 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Autor Bakalářský studijní program Obor Lucie Skokanová Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Název tématu: Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru při pořízení nemovitosti pro komerční účely Zásady pro vypracování: 1. Definování cíle a sestavení osnovy práce. 2. Stanovení kritérií analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru a stanovení metodologie hodnocení vybraných kritérií. 3. Realizace analýzy finančního leasingu a hypotečního úvěru dle zvolených kritérií. 4. Realizace komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru dle zvolených kritérií. 5. Vyhodnocení analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru dle zvolených kritérií a stanovení doporučení. 6. Diskuse stanovených doporučení s jinými zdroji. 7. Závěrečné vyhodnocení přínosů bakalářské práce.

3

4 Abstrakt v ČJ Předmětem této bakalářské práce je financování nemovitostí pro komerční účely prostřednictvím finančního leasingu a hypotečního úvěru. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou oba zvolené způsoby financování vymezeny dle předem definovaných kritérií každý zvlášť. V praktické části je pak finanční leasing a hypoteční úvěr komparován dle stanovených podmínek a na jejich základě práce analyzuje výhodnosti a nevýhodnosti obou forem financování. V závěru je zhodnocen výsledek praktické části s ohledem na přesně stanovené podmínky konkrétního případu. Klíčová slova: hypoteční úvěr, finanční leasing, komerční nemovitost, daňově uznatelné výdaje, současná hodnota Zusammenfassung in Deutsch Das Thema dieser Bakkalaureatarbeit ist die Finanzierung einer Liegenschaft für kommerzielle Zwecke im Falle eines Finanzleasings und eines Hypothekarkredits. Die Bakkalaureatarbeit setzt sich aus dem theoretischen und praktischen Teil zusammen. Im theoretischen Teil werden die beiden ausgewählten Finanzierungsformen auf Grund der im Voraus definierten Kriterien jede getrennt abgegrenzt. Im praktischen Teil werden das Immobilien-Leasing und der Hypothekarkredit verglichen, wobei diese Komparation auf Grund der vorausbestimmten Bedingungen durchgeführt wird. In diesem Abschließend Schluss wird dann das Ergebnis des praktischen Teiles mit Rücksicht auf die festgelegten Bedingungen eines konkreten Beispieles bewertet. Schlüsselwörter: Hypothekarkredit, Finanzleasing, komerzielle Liegenschaft, steuerabzugsfähige Ausgaben, Barwert

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem práci vytvořila samostatně pod vedením vedoucího práce Ing. Oldřicha Šoby. V seznamu literatury jsem uvedla všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne... Podpis:...

6 Poděkování Tímto bych chtěla poděkovat panu Ing. Šobovi za odborné vedení bakalářské práce, za poskytnutí cenných rad a hlavně za velmi vstřícný a především trpělivý přístup, kterým přispěl ke konečnému vypracování této bakalářské práce. Dále bych na tomto místě chtěla také poděkovat paní Ing. Minichové z S Morava Leasing, a.s. ve Znojmě a panu Ing. Novotnému z České spořitelny, a.s. v Jihlavě za poskytnutí podkladů pro zpracování praktické části této práce.

7 Obsah 1 Úvod Cíl práce a metodika Cíl práce Metodika a struktura práce Metodika práce Struktura práce Teoretická část Vlastnictví nemovitosti Možnosti hodnocení investic Hypoteční úvěr Obecná definice Druhy hypotečních úvěrů Průběh vyřízení Administrativní náročnost Smluvní vztah Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena úvěru Způsob splácení Účetní a daňové aspekty Nákladovost Ukončení smluvního vztahu Finanční leasing Obecná definice Druhy leasingu Průběh vyřízení Administrativní náročnost Smluvní vztah Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena leasingu Způsob splácení Účetní a daňové aspekty Nákladovost Ukončení smluvního vztahu...34

8 4 Praktická část Hypoteční úvěr - nabídka České spořitelny, a.s Obecná definice Administrativní náročnost Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena úvěru Způsob splácení Účetní a daňové aspekty SHCF hypotečního úvěru Finanční leasing - nabídka S Morava Leasing, a.s Obecná definice Administrativní náročnost Délka trvání kontraktu Vlastnictví nemovitosti Cena leasingu Způsob splácení Účetní a daňové aspekty SHCF finančního leasingu Komparace SHCF Komparace výhod a nevýhod Diskuze Závěr Použité zdroje Přílohy...65

9 1 Úvod Možností, jak financovat komerční nemovitost, není mnoho. Každá forma financování je omezena svou dostupností a svými předpoklady, které je nutno splnit. Z individuálního hlediska každého podnikatele, který se rozhodne investovat do nemovitosti, nejen se záměrem plnohodnotně vykonávat svou podnikatelskou činnost, ale také získat atraktivitu a upevnit důvěryhodnost svých klientů, se zabývá zdroji jejího financování. Zásadní otázkou je tedy způsob, jak získat potřebné finanční prostředky. V úvahu je možné vzít financování z vlastních zdrojů. Důležitá je nejen výše či dostupnost vlastních prostředků, ale také ochota investovat své soukromé zdroje a použít je v rámci své podnikatelské činnosti. Zvláště v současné době, kdy vlivem celosvětové ekonomické krize poklesly nejen aktivity investorů do komerčních realit, ale také objemy zakázek a produkce výrobních firem, je nutné zpracovat kvalitní podnikatelský záměr a pečlivě se zabývat otázkou, zda účelová investice přinese plánovaný zisk. Při dlouhodobém finančním zatížení z cizích zdrojů, tedy ve formě finančního leasingu nebo hypotečního úvěru, se vyplatí věnovat pozornost výběru vhodného produktu a disponovat časovou rezervou. Aktuální nabídka bankovních či leasingových institucí je různorodá a ne vždy přijatelná. Vzhledem k omezenému objemu finančních prostředků přistupují na druhé straně banky či leasingové společnosti ke svým klientům opatrně a zpravidla požadují jeho vyšší finanční spoluúčast. Jedním z přednostně požadovaných dokumentů je také samotný podnikatelský záměr klienta, kterému je potřeba se důkladně věnovat. Je tedy namístě získat, porovnat a správně vyhodnotit všechny poskytnuté nabídky. Záměrem práce není dosáhnout takového výsledku, kdy bude možné jednoznačně stanovit, která z možností je výhodnější, protože podmínky financování se případ od případu liší. Stejně tak nelze ani stanovit takový postup hodnocení jednotlivých forem financování, který by byl správný a pro každého ideální. Každý podnikatelský subjekt sleduje různé cíle a řídí se jinou strategií, podle které si vybere ten nejlepší způsob. 9

10 2 Cíl práce a metodika 2.1 Cíl práce Každý podnikatel, který se rozhodne investovat do komerční nemovitosti v rámci své podnikatelské činnosti, např. pro samotné zahájení podnikání, z důvodu plánovaného modernizování, změny sídla firmy nebo rozšíření poboček, by měl mít přehled o existujících formách financování a být seznámen se všemi aspekty jednotlivých možností. Tato bakalářská práce se zabývá finančním leasingem a hypotečním úvěrem a sleduje několik dílčích cílů. Prvním dílčím cílem práce je analyzovat finanční leasing a hypoteční úvěr dle předem stanovených kritérií a zprostředkovat tak náhled na obě formy financování. Druhým dílčím cílem je analýza výše uvedených způsobů financování na konkrétním příkladě dle zvolených kritérií a stanovených podmínek výchozích pro následnou komparaci. Třetím dílčím cílem je vyhodnocení dosažených výsledků na základě analýzy a komparace finančního leasingu a hypotečního úvěru na konkrétním příkladě dle stanovených kritérií. Výsledek této problematiky zprostředkuje obecně platná doporučení dle zvolených kritérií. Za jakých podmínek je jaké financování pro jednotlivého podnikatele či firmu více či méně výhodné a stanovená doporučení jsou pak otázkou diskuze. Cílem je dosáhnout výsledků vypovídajících o tom, který způsob financování je méně finančně náročný a představuje výhodnější investici, zda komerční nemovitost financovat hypotečním úvěrem nebo finančním leasingem. Závěrem je nutné zdůraznit, že ani výsledek za přesně definovaných podmínek v praktické části, nemusí být jednoznačný, protože každý přisuzuje jednotlivým kritériím jinou váhu, což je otázkou subjektivního názoru jednotlivce. 10

11 2.2 Metodika a struktura práce Metodika práce Práce komparuje a analyzuje dvě možnosti financování komerčních nemovitostí na základě těchto zvolených kritérií: - obecná definice obou forem financování - smluvní vztah (mezi pronajímatelem a nájemcem) - administrativní náročnost (postup a podmínky uzavření smlouvy) - délka trvání kontraktu (min./max. délka) - účetní a daňové aspekty - cena produktu - způsob splácení - nákladovost (diskontované výdaje, SHCF) - výpověď smlouvy V praktické části bakalářské práce se pro komparaci uplatní stejná kritéria. Poměřuje se celková nákladovost, tedy jednotlivé splátky a současná hodnota peněžních toků SHCF Struktura práce Bakalářská práce je rozdělena do dvou základních kapitol a sice primárně na analytickou a praktickou část. Ty se dělí do dvou základních subkapitol dle formy financování. V úvodní části představující analytickou část celé práce se vymezují základní pojmy finanční leasing a hypoteční úvěr, jejich obecná definice, výhody a nevýhody. Dále teoretická část poskytuje informace o konkrétních dílčích postupech při financování nemovitosti. Praktická část práce se zabývá analýzou obou forem financování na konkrétním příkladě na základě získaných poznatků v teoretické části. Tato kapitola je také částí komparativní. Pomocí metody SHCF jsou komparovány diskontované výdaje a celková nákladovost hypotečního úvěru a finančního leasingu. Výsledkem práce je vyhodnocení výhod a nevýhod hypotečního úvěru ve srovnání s výhodami a nevýhodami finančního leasingu za předpokladu dodržení výše uvedených kritérií, která jsou směrodatná pro celou práci. 11

12 3 Teoretická část 3.1 Vlastnictví nemovitosti Pojem nemovitost patří k pojmům notoricky známým a velmi často používaným v právních předpisech. V nejobecnějším vymezení je nemovitost jednou z věcí, tak jak je definuje občanský zákoník. Dle 119 odst. 2 tohoto zákona jsou nemovitosti pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem [22]. Z uvedeného tedy vyplývá, že pozemky jsou vždy nemovitostmi, a to bez ohledu na jejich určení a výměru (pozemky jsou i rybníky, lesy, různé cesty apod.), zatímco ze staveb jsou nemovitostmi pouze ty stavby, které jsou spojeny se zemí pevným základem. Zda se jedná o stavbu spojenou se zemí pevným základem, je pak nutné posoudit na konkrétním případě. [1] 3.2 Možnosti hodnocení investic Investicemi rozumíme výdej zdrojů za účelem získání užitků ovlivňující budoucí vývoj firmy, lze je tedy chápat jako dlouhodobý zdroj přírůstků zisku firmy, které s sebou zároveň přináší zatížení v podobě fixních nákladů. Financování investic probíhá buď ve formě samofinancování (např. odpisy, nerozdělený zisk, nově vydané akcie) nebo z cizích zdrojů (např. investiční úvěr, leasing, splátkový prodej). Rozhodování o investicích je strategickým rozhodováním manažerů firmy, neboť ovlivňují její budoucí vývoj a její efektivnost, jak uvádí Sedláček [4, s. 139]. Mezi rozhodující kritéria při posuzování investice patří výnosnost, rizikovost a doba splácení investice. Porovnává se vynaložený kapitál, který chápeme jako náklad investice, s výnosy, které investice přinese ve formě přírůstku čistého zisku a odpisů, tedy cash flow. [4] Při hodnocení investice lze postupovat následujícím postupem. 1 Odhad jednorázových nákladů na investici (pořizovací cena dlouhodobého majetku) Odhad budoucích výnosů Výši výnosů, kterými rozumíme zisk a odpisy vyplývající z odhadu budoucích tržeb a nákladů fixních a variabilních, získáme pomocí rozpočtu cash flow. 1 Uvedený postup a vzorce jsou čerpány ze zdroje: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera finanční analýza v řízení firmy. 2. dopl. vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN , s [4] 12

13 Výpočet nákladů na kapitál - požadovaný výnos z kapitálu v případě financování investice vlastním kapitálem - úrok z úvěru v případě financování investice cizím kapitálem, tzn. úvěrem Výpočet současné hodnoty očekávaných výnosů (CF) Budoucí očekávané výnosy je nutné přepočítat na současnou hodnotu. Rizikové je časové období mezi dnes vynaloženými náklady a v budoucnu plynoucími výnosy. SH...současná hodnota budoucích příjmů BH...budoucí hodnota (očekávaná hodnota CF v daném období) i...úroková míra n...doba používání investice (v letech) Čistá současná hodnota (SHč) Vyjadřuje v absolutní částce rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných cash flow (CF j ) a počátečními náklady na investici (I 0 ): SHč = SH I 0 = Vnitřní výnosové procento Spočívá v určení diskontní úrokové míry, při které se současná hodnota očekávaných výnosů z investice rovná současné hodnotě výdajů na investice: SH = I 0, SH I 0 = 0, = I 0 Doba návratnosti investice Vyjadřuje, za jakou dobu v letech výnosy z investice vrátí původní náklady vynaložené na investici. Dn= náklady na investici / roční CF (jsou-li výnosy v každém roce životnosti stejné) Dn= náklady na investici / Σ roční CF n (jsou-li výnosy v každém roce životnosti jiné) 13

14 3.3 Hypoteční úvěr Obecná definice Hypotečním úvěrem rozumíme úvěr banky poskytovaný dlužníkovi na financování nemovitosti zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zástavou může být existující nemovitost (pozemek, stavby) nebo nemovitost, která je předmětem hypotečního úvěru. [10] Vstupem České republiky do Evropské unie vstoupil v platnost nový zákon o dluhopisech, ve kterém se nově definoval hypoteční úvěr. Jedná se o 28 odst. 3, který přesně říká: Hypoteční úvěr je úvěr, jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Pro účely krytí hypotečních zástavních listů lze pohledávku z hypotečního úvěru nebo její část použít teprve dnem, kdy se emitent hypotečních zástavních listů o právních účincích vzniku zástavního práva k nemovitosti dozví [25]. Hypoteční úvěry můžeme obecně chápat jako všechny úvěry zajištěné nemovitostí a banky je poskytují jako účelové úvěry. Investice do nemovitostí: - koupě nemovitosti, stavebního pozemku do vlastnictví - výstavba nemovitosti - rekonstrukce, modernizace či opravy nemovitostí - splacení úvěru či půjčky použité na investice do nemovitosti Objekt hypotečního úvěru k investici do nemovitosti: - stavební pozemek - nemovité příslušenství, které je součástí výše uvedených nemovitostí - podnikatelské objekty 1 odst. 1 zákona č. 21/1992Sb o bankách vymezuje mj. poskytování hypotečních úvěrů licencovanou bankou. Vydávání hypotečních zástavních listů není zvláštní licencovanou činností a z nich plynoucí výnosy použije banka k financování hypotečních úvěrů. [26] V současné době je poskytují stavební spořitelny a banky, jako např.: - Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., Hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s., LBBW Bank CZ, a.s., Raiffeisenbank, a.s., Volksbank CZ, a.s., mbank, Wüstenrot hypoteční banka, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 14

15 3.3.2 Druhy hypotečních úvěrů Účelové hypoteční úvěry Tento typ úvěru může být použit pouze na účely, které jsou určeny bankou. Účelový hypoteční úvěr musí být využit výhradně na investice do nemovitosti. Neúčelové hypoteční úvěry, tzv. americké hypotéky Účel, pro který může být úvěr použit, není nijak omezen. Klient může financovat i movité věci. U účelového i neúčelového hypotečního úvěru platí podmínka, že musí být zajištěn nemovitostí v osobním vlastnictví. [11] Hypoteční úvěr na bydlení spotřebitelské úvěry - tzv. residential mortgages spotřebního charakteru Hypoteční úver na podnikání podnikatelské úvěry - tzv. commercial mortgages komerčního charakteru - provozní, investiční a kontokorentní úvěry [2] Dle výše úvěru V tomto případě se hypoteční úvěry rozlišují podle maximální výše, kterou je možné získat. Maximální výše je dána procentem z hodnoty zastavené nebo pořizované nemovitosti. U neúčelových úvěrů se tato výše pohybuje kolem 60% ceny obvyklé zastavené nemovitosti, u účelových úvěrů nabízí banky klientovi financování od 70% až do výše 100%. Dle možnosti kombinace Kombinací rozumíme poskytnutí hypotečního úvěru s jiným produktem, které nabízí některé banky. Jedná se například o kombinaci s hypotečními zástavními listy. [11] Tabulka č. 1: Druhy hypotečních úvěrů dle dalšího členění Zdroj: [11], [13] 15

16 Investiční úvěr Úvěr je určen k financování investičního majetku, hmotného i nehmotného. Jedná se o účelový úvěr a je vhodný zejména pro firmy, které rozšiřují výrobu, nakupují nové stroje a nemají vhodné prostory k jejich umístění. V případě podnikatelského rozvoje je investiční úvěr tou nejvhodnější volbou. Investiční úvěr bývá poskytován se střednědobou až dlouhodobou splatností. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka 2, nebo ručení třetí osobou. Investoři předkládají bance zpravidla účetní výkazy hospodaření za dvě uplynulá účetní období. Následně banka vyhodnotí bonitu klienta a určí výši úvěru, způsob jeho zajištění a popř. další podmínky. [13] Průběh vyřízení 1. Výběr banky Klient se seznamuje s nabídkami různých bank, podmínkami získání úvěru a jaké doklady je potřeba předložit. 2. Žádost o hypoteční úvěr 3. Posouzení úvěrového obchodu bankou, jak uvádí Pavelka, Bardová a Opltová [2]: Posouzení důvěryhodnosti dlužníka Analýza úvěruschopnosti dlužníka - finanční a majetková struktura podniku - struktura aktiv a pasiv - finanční rovnováha podniku Analýza celkového podnikatelského rizika - analýza objektu - cash flow - analýza podnikatelského záměru a kvality zajištění Hodnocení podnikatelských záměrů při poskytování provozních úvěrů - provozní potřeby a zdroje jejich financování - základní zdroje financování provozních potřeb - analýza jednotlivých provozních rizik 2 Směnka je krátkodobý cenný papír obsahující bezpodmínečný příkaz zaplatit částku uvedenou na směnce ve stanovenou dobu, jak uvádí BORKOVEC, P., PTÁČEK, R., TOMAN, P. [9, s. 42]. 16

17 Hodnocení podnikatelských záměrů při poskytování investičních úvěrů - kapitálové investice a rizika s nimi spojená - zdroje financování investic - rentabilita investice a doba její návratnosti - faktor času při hodnocení investičního záměru - nevýnosové metody hodnocení investičního záměru - cash flow investičního záměru 4. Návrh úvěrové smlouvy bankou a schválení úvěrové smlouvy klientem Na základě poskytnutých informací, podkladů a požadavků klienta je banka schopna předložit orientační propočet. 6. Zajištění úvěru nemovitostí klientem Při zpracování podnikatelského záměru musí být známa nemovitost, kterou lze bance ze strany klienta zastavit. Zástavním právem může být zajištěn buď samotný objekt úvěru nebo jiná či jiné nemovitosti ve vlastnictví žadatele. K zajištění zástavním právem k nemovitosti se váže řada dalších podmínek: Zastavovaná nemovitost se musí nacházet na území ČR, členského státu Evropské unie nebo jiného státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Nemovitost musí být v zástavě celá. Nesmí existovat omezení převodu nemovitosti v podobě: - zatížení předcházejícím zástavním právem, tedy třetí osoby - zatížení věcným břemenem bránící užívání zajištění pojištění proti živelním a jiným rizikům vinkulace pojištění zastavované nemovitosti ve prospěch banky [11] 7. Čerpání úvěru a jeho splácení dle podmínek stanovených v úvěrové smlouvě Čerpání závisí na skutečně vynaložených nákladech na investice do nemovitosti. Hypoteční úvěr je možné čerpat za předpokladu splnění smluvních podmínek pro čerpání. Jednou z podmínek je předložení potvrzení z katastru nemovitostí o vkladu zástavního práva banky k zastavované nemovitosti. Druhy čerpání - u neúčelového úvěru bezhotovostně zasláním peněz na účet požadovaný klientem - u účelového úvěru většinou formou proplacení dodavatelských faktur, odesláním kupní ceny na účet prodávajícího podle kupní smlouvy 17

18 Způsob čerpání - jednorázové při koupi nemovitosti nebo účelovém úvěru - postupné při výstavbě či rekonstrukci nemovitosti podle uvedených orientačních termínů čerpání včetně konečného termínu pro dočerpání v úvěrově smlouvě [11] 8. Kontrola dodržování podmínek úvěrové smlouvy Banka se zabývá zejména průběžnou kontrolou finanční situace klienta a dodržováním úvěrových splátek. 9. Výpověď smlouvy Po splacení poslední úvěrové splátky končí smluvní vztah mezi bankou a klientem a dochází k výmazu vkladu zástavního práva v katastru nemovitostí. [8] Administrativní náročnost Podmínky / podklady pro uzavření úvěrového návrhu - úředně ověřená kopie rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání resp. dokladu prokazujícího právní subjektivitu - kladný výsledek hospodaření - bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a SSZ - vedení účtu u dané banky - informace o předmětu financování - finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti - prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům - předložení kvalitního podnikatelského záměru - v případě investičních úvěrů určité procento (obvykle %) vlastních zdrojů - nejméně dvě ukončená daňová období v oboru podnikání: - roční účetní závěrky za období předchozích 1-3 let - výroční zprávu a popř. zprávu auditora (u společností s povinností auditu) - daňová přiznání za poslední 1-3 roky včetně příloh - doklad o zajištění odbytu produkce (dle charakteru produkce) - doklad potvrzující pojištění nemovitosti vinkulované ve prospěch bance - kupní smlouva (smlouva o budoucí kupní smlouvě) - výpis z katastru nemovitostí Je nutné počítat s tím, že tento výčet není úplný, v některých případech se může lišit. [11], [13] 18

19 3.3.5 Smluvní vztah Mezi poskytovatelem hypotečního úvěru a investorem, tzn. příjemcem úvěru je sepsána tzv. úvěrová smlouva. V ní se uvádí zejména 3 : Identifikace klienta: - právnická osoba, tzn. název obchodní firmy - dále např. IČO, adresa, jméno a funkce osob jednajících za společnost. Právnická osoba se musí prokázat listinami, kterou doloží zápis do rejstříku. Do závazku vůči hypoteční bance smí vstupovat pouze osoba oprávněná za společnost jednat. Takovou osobou může být fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku spolu s rozsahem oprávnění, zplnomocněné osoby nebo prokurista [2, s. 107]. Identifikace úvěru: Základní údaje o úvěru Splácení úvěru - účel úvěru - způsob splácení jistiny - výše úvěru a jeho měna - termíny a výše splácení úvěru a úroků - typ úvěru - výše úrokové sazby - způsob čerpání - číslo účtu pro odchozí platby - termín čerpání - způsob a četnost zasílání výpisů Způsob zajištění úvěru Způsob pojištění zástavy Práva a povinnosti klienta a banky Datum uzavření smlouvy spolu s podpisy obou zástupců smlouvy Všeobecné obchodní podmínky úvěrové smlouvy musí být v souladu s ustanovením 273 obchodního zákoníku. Další smluvní vztah vzniká ve formě zástavní smlouvy a smlouvy o vedení účtu Délka trvání kontraktu Hypoteční úvěr k financování nemovitosti je poskytován s minimální dobou splatnosti od 5 let a s maximální dobou splatnosti zhruba do 30 let, která se počítá od data zahájení splácení splátkového kalendáře. Délka doby splácení je závislá jak na požadavcích klienta tak i na nabídce konkrétní banky. Platí, že čím delší je doba splatnosti úvěru, tím je splátka nižší. 3 Jednotlivé položky úvěrové smlouvy jsou čerpány ze získané šablony, kterou používá Komerční banka, a.s.. 19

20 Tabulka č. 2: Nabídka bankovních institucí max. doba splácení Zdroj: [15] Vlastnictví nemovitosti Nemovitost, která je předmětem smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru k jejímu pořízení, spadá do vlastnictví investora nájemce smlouvy. Kupující se stává vlastníkem v okamžiku uzavření kupní smlouvy k financování zakoupené nemovitosti. [7] Cena úvěru Celková cena úvěru odpovídá součtu splátek za poskytnutý úvěr včetně poplatků, které s vyřízením úvěru souvisí. Faktory ovlivňující maximální výši, jak uvádí Radová, Dvořák a Málek [3, s. 171] jsou: - výše disponibilních zdrojů klienta, která musí být předpokladem řádného splácení úvěru - hodnota zástavy, tzn. výše zadlužitelné části (výše úvěru nesmí převyšovat cenu zástavy, popř. banky požadují, aby cena zástavy převyšovala výši úvěru) Tabulka č. 3: Nabídka bankovních institucí max. výše poskytnutého úvěru Zdroj: [15] Celkovou cena úvěru představuje součet úvěrové splátky a poplatků. SPLÁTKA Výše splátky je závislá na výši poskytnutého úvěru, stanovené úrokové sazbě 20

21 a délce doby splatnosti úvěru. Mezi délkou doby splatnosti a splátkou platí nepřímá úměra, tzn. že výše splátky klesá s rostoucí dobou splatnosti úvěru. Splátkou rozumíme součet úroku a úmoru (jistiny). Úrok Ke stanovení úrokové sazby u hypotečních úvěrů je nutné znát: - cenu zdrojů (primární faktor) - doba splatnosti úvěru - druh a kvalita zastavované nemovitosti a účel jejího použití aj. Úroková sazba je stanovena buď jako pevná a je platná po celou dobu splatnosti úvěru nebo jako sazba pohyblivá, která se mění v závislosti na vývoji tržních úrokových sazeb. Může dojít i ke kombinaci obou sazeb, např. pevná sazba pro několik počátečních let a sazba pohyblivá pro zbylou dobu splatnosti úvěru [3, s. 197]. Tabulka č. 4: Nabídka bankovních institucí úroková sazba 4 Zdroj: [15] Úmor (jistina) Jedná se o samotnou výši splátky bez úroku tzv. úmorovou část, která je rovna výši poskytnutého úvěru. POPLATKY Vyřízení hypotečního úvěru s sebou přináší další nutné výdaje. Jedná se především o bankovní poplatky spojené se správou a vedením účtu, dále o poplatky za zpracování, 4 Význam pojmu PRIBOR : Prague InterBank Offered Rate, zkráceně PRIBOR je průměrná sazba, za kterou si banky navzájem jsou ochotny půjčit na českém mezibankovním trhu peníze (likviditu) [16]. 21

22 vyřízení a v některých případech i za samotné schválení a poskytnutí úvěru. Konkrétní příklady poplatků, které si účtuje jaká banka, znázorňuje tabulka č. 5. Tabulka č. 5: Nabídka bankovních institucí poplatky Způsob splácení Zdroj: [15] Banky v rámci poskytnutí hypotečního úvěru umožňují tyto způsoby jeho splácení. Anuitní Nejběžnější způsobem splácení jsou tzv. anuitní splátky, tzn. pravidelné měsíční splácení ve stejné konstantní výši po celou dobu trvání úvěru. Výše anuitní splátky se v čase při shodně vysoké úrokové míře nemění, mění se pouze poměr mezi úrokovou a úmorovou částí splátky. Dochází k poklesu úroků a růstu úmoru. Výše měsíční anuity: [3] a p.m... měsíční výše anuity HU... výše hypotečního úvěru i p.m.... měsíční úroková sazba z úvěru vyjádřená jako desetinné číslo n... doba splatnosti v letech Progresivní Progresivní splácení je založeno na nižších měsíčních splátkách, které se v průběhu let postupně zvyšují. 22

23 Degresivní Opakem progresivního splácení je degresivní, tzn. že klient platí z počátku vyšší měsíční splátky, které se postupně snižují [11]. Splátky jsou hrazeny měsíčně, bez ohledu na zvolený způsob splácení, a přesný den splatnosti jednotlivých splátek je stanoven v úvěrové smlouvě. Klient má možnost předčasného splácení úvěru, popř. mimořádných splátek, ale banka si zpravidla vyhrazuje právo sankce za ušlý zisk. Jedná-li se ale o předčasné splacení části nebo celé výše úvěru v termínu, kdy se mění úroková sazba, banka žádné sankce neúčtuje. [11] Účetní a daňové aspekty Daňovou uznatelnost odpisů, úroků a poplatků řeší zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále ZDP). Odpisy Vlastníkem nemovitosti je kupující, z toho plyne i povinnost odpisování připadající jeho majiteli. Nemovitosti jsou zařazeny v 5. odpisové skupině, doba odpisování je 30 let. Daňové odpisy, ať už rovnoměrné nebo zrychlené, lze v případě pořízení nemovitosti úvěrem uplatnit jako daňový náklad (dle ZDP). Účetní odpisy mohou být shodné s daňovými. Úroky Úroky z úvěru jsou za podmínek stanovených v 24 odst. 2 písm. zi) ZDP daňově uznatelným nákladem Poplatky Při splnění podmínek ZDP jsou také poplatky daňově uznatelným nákladem (výdajem). [7] Nákladovost Jednou z technik pro posouzení nákladovosti hypotečního úvěru je metoda propočtu diskontovaných výdajů. [3] Je důležité znát skutečné peněžní toky, které s pořízením nemovitosti souvisí. Hlavním peněžním tokem jsou úvěrové splátky. Dalšími peněžními toky z hlediska daňové účinnosti jsou na jedné straně odpisy, protože pořízení nemovitosti formou úvěrového financování je předpokladem pro odpisování. Na straně druhé jsou to úroky z úvěru, které 23

24 jsou také daňově účinným nákladem. [3] Můžeme realizovat úsporu ve formě daňových štítů, jak uvádí Strouhal [5, str. 104]. Metoda diskontovaných výdajů spočívá v identifikaci výdajů, které je nutné vynaložit v souvislosti s pořízením nemovitosti formou úvěru (nebo formou leasingu). Tyto výdaje se pak poníží o daňovou úsporu a následně diskontují. Důležitou roli zde hraje faktor času a při diskontování je nutné vycházet vždy z toho, kdy byly výdaje vynaloženy. Stejným způsobem se diskontují výdaje, které vzniknou v souvislosti s leasingem. Následně se obě výsledné komparují. Danou investici je výhodnější financovat tou formou, kde jsou celkové diskontované výdaje nižší [5, str. 105] Ukončení smluvního vztahu Smluvní vztah mezi bankou a klientem končí splacením poslední úvěrové splátky dle splátkového kalendáře. Dochází k výpovědi smlouvy, která je doprovázena výmazem vkladu zástavního práva v katastru nemovitostí. 3.4 Finanční leasing Obecná definice Přesnou definici finančního leasingu nalezneme v zákoně č. 235/2004 Sb., o DPH pod pojmem finanční pronájem [21] a dále v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů pod pojmem finanční pronájem s následnou koupí najaté věci [24]. Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v 4 odst. 2 písm. g), uvedeného zákona rozumíme finančním pronájmem přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání podle smlouvy o finančním pronájmu, pokud si strany v této smlouvě sjednají, že uživatel je oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy [21]. Česká leasingová a finanční asociace (dále ČLFA) definuje finanční leasing jako smlouvu, podle níž jedna strana s podnikatelským záměrem a za úplatu poskytne druhé straně tzv. leasingovému nájemci jím vybraný předmět do užívání za účelem dlouhodobého užívání předmětu leasingu s: a) přenosem rozhodující části nebo i všech rizik a užitků spojených s vlastnictvím předmětu leasingu na nájemce, 24

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

FRP cvičení Leasing

FRP cvičení Leasing FRP 3. 4. cvičení Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

8 Leasing. 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z:

8 Leasing. <http://www.sfinance.cz/firmy-a-podnikani/informace/pruvodce/rozdeleni/> 1 Co je to leasing? [online]. [cit. 09/2008] Dostupné z: 8 Leasing Slovo "leasing" bylo převzato do české terminologie z anglického slova, které v překladu znamená "pronájem". Jedná se o obchodní operaci leasingového pronajímatele (leasingová společnost) a leasingového

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

5.3. Investiční činnost, druhy investic

5.3. Investiční činnost, druhy investic Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 5.3. Investiční činnost, druhy investic Podnik je uspořádaným útvarem lidí a hospodářských prostředků spojených

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing

Účetní systémy 2 4. přednáška. Leasing Účetní systémy 2 4. přednáška Leasing Rozlišení : a) Běžný operativní leasing účtuje se shodně s ČÚS, nájemné do nákladů na běžnou činnost b) Kapitálový (finanční) leasing - rozdíly oproti ČÚS ad b) Východisko:

Více

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5

Bellušova 1820/39, Stodůlky, Praha 5 Indikativní nabídka pro Bytové družstvo TRIDOMUS, Bellušova 1820/39, Stodůlky, 155 00 Praha 5 IČO: 027 97 755 Kontaktní osoba: Jiří Jarolím, ČSOB, a.s., Dejvická 36/40, Praha 6 tel.: 233 084 654, mobil:

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00272574 Název: Obec Česká Čermná Sídlo: Česká Čermná 128, 549 21 Česká Čermná A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace tom,že by byl porušen princip

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu

Akontace platba nájemce při zahájení leasingu LEASING str. 1 LEA Akontace platba nájemce při zahájení leasingu Právní úprava: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 24 odst. 2 písm. h) 24 odst. 2 písm. zl) ZDP ČÚS pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75126001 Název: NOVOPACKO Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) účetní metoda se nemění A.2. Informace podle 7 odst.

Více

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro SVJ Lásenická 1513, PSČ Praha 9 Kyje. březen/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro SVJ Lásenická 1513, PSČ 198 00 Praha 9 Kyje Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. březen/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé obchodní banky,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 70951594 Název: DSO Hustířanka Sídlo: Na zátiší 1, 552 11 Velichovky A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Indikativní nabídka. pro Společenství vlastníků jednotek Valentova , Praha 4. červenec/2016. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Indikativní nabídka pro Společenství vlastníků jednotek Valentova 1727 1728, Praha 4 Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. červenec/2016 Tento dokument obsahuje informace, které jsou majetkem Československé

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Závazné požadavky na parametry úvěrů

Závazné požadavky na parametry úvěrů Závazné požadavky na parametry úvěrů Limity úvěrů: - délka splatnosti úvěru maximálně 30 let, - bude umožněn odklad splátek dle typu úvěru 0 až 2 roky s tím, že úrok se bude platit od počátku poskytnutí

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: 5.2.2015 14:54:19 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. USC Výkon veřejné správy A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze)

EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU. (korekce 1. vydané verze) EKONOMIKA A ŘÍZENÍ PODNIKU (korekce 1. vydané verze) Příklad 4.1: Sestavte zahajovací rozvahu a její průběžné podoby podle níže uváděných údajů. 1. Pět společníků zakládá firmu a každý z nich do počátku

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / )

Licence: DSBD XCRGUPXA / PXA ( / ) PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2015 IČO: 00544566 Název: Obec Pravcice @U=721. A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky Název účetní jednotky: Obec Rudoltice Sídlo: Rudoltice 95 561 25 Rudoltice Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00279421 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany

PŘÍLOHA za období : 12/2015. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O : NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 22.02.2016 14h52m53s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 I Č O :00261874 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Hrušovany (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Více

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická Fakulta financí a účetnictví PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA INŢENÝRSKÉ STUDIUM specializace Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy školní rok 2006/2007 TEST Z ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

PŘÍLOHA za období : 12/2015

PŘÍLOHA za období : 12/2015 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 21.03.2016 15h53m11s Strana: 1 PŘÍLOHA za období : 12/2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) I Č O :47920912 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Svazek obcí Skupinový

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00273295 Název: Městys Žernov Sídlo: Žernov čp. 112, 552 03 Žernov A.1. Netýká se nás A.2. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více