D O M A M I DOMAMIL. Osnova: I. Nelehký úkol správné volby referátu II. Vznik a vývoj Domamile. - Ročník 1924

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D O M A M I DOMAMIL. Osnova: I. Nelehký úkol správné volby referátu II. Vznik a vývoj Domamile. - Ročník 1924"

Transkript

1

2 D O M A M I L DOMAMIL Osnova: I. Nelehký úkol správné volby referátu II. Vznik a vývoj Domamile - Ročník 1924

3 - Lenka Jih - Zákopy - Úryvky z války: - shoz zbraní - bombardovací letadlo - kráter - Zemědělství - Radvan - Sokolovna - Výstavba Domamile: - nákupní a prodejní středisko - budova ZDŠ a MŠ - zdravotní středisko - požární zbrojnice III. Konec mého úsilí IV. Použitý materiál V. Dokumentační materiál: - nákupní středisko - požární zbrojnice - celkový pohled - kostel - hřbitov VI. Schéma obce VII. Referát vypracoval Nelehký úkol správné volby referátu Dostal jsem nelehký úkol popsat svoji vesnici, kde již 15 let žiji. Původně jsem si myslel, že to vzdám a začnu raději psát o nějakém městě, např. o Jaroměřicích n. Rok., neboť o tomto městě toho již pár řádek napsáno bylo. Skoro každoročně tam trávím své letní prázdniny, a tak se dozvídám blíže a blíže o zajímavostech tohoto města. Když už jsem byl skoro pevně rozhodnut, rodiče mi při jedné z našich četných rozmluv poradili, abych psal přece jenom o Domamili. Žiji zde, už sám vím něco málo z historie vesnice a kdykoliv se tu mohu na každého obrátit s prosbou, jak to bylo dřív. Rodiče mě poslali za dědečkem, kterého jsem poprosil, aby mi některé věci ze svého dřívějšího života přiblížil. Povídali jsme si o všeličems. Nakonec jsem se mu přiznal, že se mi o Domamili přece jenom nijak moc psát nechce, protože nic nevím a zatím mi nikdo neuměl poradit. Děda se na mě skoro rozhněval, že jsem za ním nepřišel hned. Nabídl se mi přiblížit mi tehdejší dobu, zvyklosti, zajímavosti, jací zde žili lidé Pro mě až dosud známý děda, o kterém jsem si myslel, že mi už nic nového nemůže říct, tak právě on mi začal odhalovat tajemství, která jsou skryta pod tajemnou rouškou

4 Domamile dřívějších let. Poradil mi, abych si obstaral kroniku vesnice, pozorně si ji pročetl a kdybych něčemu nerozuměl, nebo by mi bylo něco nejasné, abych se za ním zastavil. Dal jsem na jeho radu, sehnal si kroniku, ale už jenom při pouhém pohlédnutí na ni, jak je obsáhlá, nějak se mi do jejího čtení nechtělo. Nakonec se mi podařilo překonat sebe samého, takže jsem kroniku přečetl úplně celou. Návštěvu u dědečka jsem si ale stejně neodpustil, rád jsem naslouchal jeho vyprávění, při kterém jsem si dělal poznámky. Uměl velmi barvitě líčit zajímavé příběhy, které on sám zažil, nezapomněl se se mnou podělit ani o ty, které znal pouze z vyprávění. Mně jako chlapci se velmi líbila pestrost jeho slov a hlavně válečné příběhy, jejichž vyprávěním mě doslova unášel do míst bojů, s napětím jsem naslouchal, byl jsem rád, když příběh šťastně skončil, kdy nemožné se stalo možným. Díky tomuto vyprávění se pro mě stal doslova kouzelným dědečkem a já mu vděčím za mnohé. Na stránkách svého referátu bych se rád v krátkosti o nějakém příběhu zmínil. Vznik a vývoj Domamile Rád bych začal psát o tom, jak název Domamil vznikl, ale jelikož jsem vyslechl hodně příběhů a přečetl mnoho písemných zpráv o původu názvu, zjišťuji, že nevím zhola nic a že jsem si to uvědomil až při úplném zhotovování referátu, skoro na poslední chvíli. Z historie je známo, že nynější obec je toho jména jediná v celé Československé republice. V listinných zprávách se poprvé objevuje na sklonku 12. století v zakládací listině louckého kláštera u Znojma, vyhotovené v Praze dne 25. října 1190 českým knížetem Ottou, kde se mezi jinými uvádí i osada Domamil. Roku 1220 potvrzuje Robert, biskup olomoucký, klášteru louckému patronátní právo s desátkem na kostele domamilském. Z toho je zřejmé, že vesnice byla majetkem proboštství Staro-Boleslavského a byla proti ročnímu platu postoupena klášteru v Louce. Dne 22. října 1234 potvrdil král Václav I. klášteru louckému jeho statky a vsi (včetně Domamile). Osvobodil je od berních cel a dávek. Žádný světský úředník nesměl vstoupiti na majetek kláštera. Uvedené právo potvrzuje též papež Honorius III. v listině THEODORIKA z roku 1284, kde se uvádí mezi jinými i osada Domamil s kostelem. Roku 1539 bez svolení zeměpanského a biskupského prodal opat Ondřej osadu Domamil Václavu Chroustenskému z Malovar. Zemský sněm však prohlásil tuto smlouvu za neplatnou a nový majitel musel osadu vrátit klášteru. V letech nechal opat Benedikt opravit hospodářský dvůr, založil pivovar a mlýn. Pivovar vařil ročně 650 sudů piva. Také byl založen rybník zvaný Loucký, z něhož byla voda vedena dřevěným potrubím do pivovaru. Potrubí je ještě dnes možno nalézt při zemních pracích v prostoru pod rybníkem. Pivovar a mlýn byly zrušeny v letech Podle Lánové visitace ze dne bylo v obci 22 gruntů. Dle této visitace jim patřilo 350 parcel. V měsíci září a říjnu roku 1770 bylo provedeno první sčítání lidí a očíslování domů. Očíslování platí do současné doby. Při prvním sčítání měla obec 51 domů a 420 obyvatel. Pro srovnání v roce 1825 měla obec 69 domů a 447 obyvatel v roce 1847 měla obec 71 domů a 638 obyvatel v roce 1885 měla obec 85 domů a 530 obyvatel

5 v roce 1930 měla obec 111 domů a 484 obyvatel v roce 1980 měla obec 129 čísel a 346 obyvatel (sčítání lidu) V majetku kláštera zůstala obec až do zrušení kláštera císařem Josefem II. dne 29. července Po zrušení kláštera byla obec majetkem náboženského fondu, který ji v roce 1802 prodal hraběti Walisovi. Po zrušení kláštera byl dvůr zrušen a pozemky rozděleny 24 občanům asi po 25 měřicích (čtvrtláníci). Od roku 1738 jsou zmínky ve farní matrice o učitelích, kteří vyučovali na škole v Domamili, kde se však vyučovalo, není známo. Až koncem 18. století je známo, že za školu sloužila chalupa č. p. 10. Nynější škola byla zbudována v letech na místě staré chalupy č.p. 10. Školu nechal zbudovat nový majitel vesnice hrabě Walis. Domamil měla znaky velmi starého osídlení. Původní její výstavba byla protáhlý půlkruh kolem hlubokého potoka. Na východní straně byl tento půlkruh uzavřen dvěma rybníky. První z nich měl hráz v prostoru dnešních Božích muk. Druhý rybník se rozprostíral v místech dnešního rybníka Mlýnského. První rybník byl vysušen a přeměněn na louku začátkem 18. století. Druhý byl zmenšen na dnešní velikost roku Z vysušené části byla utvořena louka. Na místě pod obecní kovárnou byl chudobinec, v němž jedna místnost sloužila za nemocnici. Poněvadž tento chudobinec nestačil, byly v roce 1895 pronajaty od velkostatku dvě světnice za roční nájemné 30 zlatých. V roce 1899 se v Domamili odbývaly první trhy. Za světové války trhy zanikly, jelikož po válce byly málo navštěvovány, proto bylo v roce 1926 na žádost místních občanů tržiště rozparcelováno a prodáno na stavební místa 1 m čtvereční za 2,- koruny. Ze strany od lesa stála farní budova (tvrz), hospodářský dvůr a lesovna. Hlavní cesta vedla směrem od Mor. Budějovic do prostoru dnešních Božích muk, dále po dnešních humnech kolem osady ke Štěpkovu a k Dačicím. Ročník 1924 Koncem roku 1943 bylo rozhodnuto tehdejším protektorem ministerstva školství Moravcem, že děvčata a chlapci narození v roce 1924 odejdou v roce 1944 na práci do Německa. Pracovní úřad v Mor. Budějovicích, vedený důstojníkem SS, rozhodl, že musí odejít všichni, i ti, kteří byli nemocni nebo trvale zdravotně postiženi, i děvčata, která byla vdaná. Tak přísné rozhodnutí v jiných krajích nebylo. Nemuseli jet ti, kteří pracovali ve velkých zemědělských statcích a podíleli se svou prací na dodávkách zemědělských produktů. Z Domamile odjížděli začátkem ledna, nejsmutnější loučení bylo pro rodiče, ti mladí si to ani nijak neuvědomovali. Po příjezdu do Mnichova byli ubytování v dřevěných ubytovnách, které tvořily doslova sídliště. Celý objekt byl obehnán plotem, ve vstupních branách se museli prokazovat legitimací. Jednalo s o továrnu na letecké motory. Řev německého průvodce nenechal nikoho na pochybách, že jsou v cizí zemi nepřátelské jako otroci a ne vítaní hosté, jak hlásil ministr Moravec. Měli potravinové lístky menší než Němci. Část lístků odevzdávali v kantýně, kde se stravovali 3x denně. Brzy zjistili, že mají v táboře štěnice. Nechávali světlo v celém lágru, palandy odtáhli od zdí, ale i tak nemohli klidně spát. Za jasných nocí býval

6 letecký poplach nebo nálet. Utíkali co nejdále do polí a schovávali se pod můstky nebo železniční mosty. Jen ruští zajatci a vězni z koncentračního tábora z blízkého Dachau stáli po celou dobu náletu seřazeni v útvarech v ulicích mezi budovami. Byli hlídáni strážnými s puškami, právě tak jako v továrně při práci. Mládí jim pomáhalo překonávat strach z náletů, stesk po domově, hořký pocit ponížení a nesvobody. Ve volném čase chodili na výlety, někdo se odvážil i do Alp. Velmi málo, ale přece jenom někdy za někým přijeli rodiče. Asi po 10 měsících se všichni, kteří přežili, vrátili domů. Pracovali v podnicích válečné výroby na Moravě. Mnoho děvčat a chlapců, zvláště od jarních měsíců 1945, sabotovalo výrobu pro Němce. Konec války se rychle blížil, situace byla nepřehledná. Němci už nemohli lidi k práci přinutit. Pobyt za války v Německu byl pro naše občany, tehdy dvacetileté, nezkušené chlapce a dívky velkou zkouškou, ale ta smutná doba měla ve svých důsledcích kladný vliv na některé jejich životní postoje. Z domamilských občanů přežili všichni. Lenka Jih Významnou úlohu v národně osvobozeneckém boji na Třebíčsku a Moravskobudějovicku sehrála partyzánská skupina LENKA - JIH /SPELTER/. Hlavními organizátory Lenky Jih byli českoslovenští parašutisté Rudolf Novotný, Jan Vavrda a Jaroslav Kotásek. Společně s parašutisty z paraskupiny POTASH byli vycvičeni a vyškoleni v Anglii. Vysazeni u Kramolína Dukovany. Úkolem parašutistů bylo dostat se do Nové Říše u Dačic. Adresát v Nové Říši však selhal a parašutisté se museli vrátit, ukrývali se na hájence v Boňově. Došlo k přestřelce, při které byl Kotásek zabit. Vavrdovi a Novotnému se podařilo uniknout, dostali se až do Domamile, kde se ukrývali na hájence u Kopců. Vysílání pod heslem Mužně vpřed a Lesy šumí se uskutečnilo z domamilské pošty, z lomu Tříhranný a z krasonické hospody. Partyzánská skupina Lenka Jih se základnou v Šašovicích a Domamili dohodla se zahraničím letecký shoz zbraní, který se uskutečnil západně od Římova. Byl to první letecký shoz zbraní a střeliva pro partyzánskou skupinu Lenka Jih. Mezi kulomety, samopaly, puškami a trhavinami byly i dvě soupravy vysílacích stanic. V pořadí druhý shoz se uskutečnil u lesa, východně od Šašovic na západní straně lomu Tříhranný. Po shozu byly zbraně ukryty s lesních skrýších, ze kterých byly vyzbrojovány partyzánské skupiny podle příkazů velitelů. Z pošty bylo pokusně vysíláno, ale jako místo pro vysílání bylo posouzeno za nevhodné. Úkrytem pro odbojové pracovníky byla Kopcova hájenka /k Meziříčku/. V hájence byli přechováváni parašutisté, lidé pronásledovaní nacisty, byla úkrytem pro zbraně, střediskem pro předávání zpráv a centrem partyzánské skupiny, kterou vedl hajný Josef Kopec. Ke střetnutí 8-členné partyzánské skupiny Lenka Jih s německou hlídkou došlo na lesonické křižovatce v noci Dva Němci byli zastřeleni, jeden těžce zraněn. Z partyzánů byl jeden lehce raněn.

7 Zákopy V lese u kapličky v Zákopech při silnici z Domamile do Štěpkova skončila u nás druhá světová válka střetnutím sovětské armády s ustupující armádou německou. Sověti napadli ustupující armádu, která se snažila dosáhnout Jindřichohradecka a tam se vzdát americké armádě. Byla však napadena sovětskou armádou a v lese u kapličky byl sveden boj, hlavně letectvem. Přes ústupovou cestu nakáceli partyzáni stromy a tak došlo k zablokování cesty. Les byl přecpaný německou armádou, sověti bombardovali, nalétávali letadly nepřetržitě až do setmění. Hořely tanky, převrácená auta, hořel les Přes noc se Němci, kteří zůstali, přesunuli co nejdále do Čech. V lese Zákopy padlo mnoho německých vojáků a dva páry koní. Mrtvé vojáky Němci na nákladních autech odvezli, některé pochovali na silnici, kde byla vyrytá hluboká jáma do padlé bomby, naházeli na ně palivové dříví a hlínu se štěrkem. Koncem května zdejším okolím prošlo mnoho lidí, kteří se vraceli do Slezska. Dne 1. června přijelo sem asi 700 ruských vojáků v autech a na tankách z Koněvovy armády. Úryvky z války Dne 6. května jevily se již známky porážky německé branné moci a všude objevovali se naši ozbrojení partyzáni, zbraně jim shazovali britští vojáci z letadel. Také zde jedné noci v obecním lese u Šašovic byly shozeny bedny a střelivo, které zdejší občan v téže noci odvezl se svým povozem do Černého lesa, kde byly lesním personálem pečlivě ukryty ve skrýši k tomu účelu zřízené. Zmíněného dne stála v Domamili na mostě hlídka německých vojáků, od nichž žádali naši partyzáni, by jim vydali svoje zbraně. Tito však odepřeli. Hlídka nějakým způsobem uvědomila své velitelství v Mor. Budějovicích o jednání partyzánů, a to sem poslalo 3 tanky s vojáky v černých uniformách. Tanky ze tří stran obsadily kostel kolem osmé hodiny večerní, kde se právě konala májová pobožnost. Když lidé vycházeli z kostela, řvali na ně esesmani a rozkazovali, aby všichni muži se shromáždili před sochou sv. Jana, ženy a děti aby odešly do svých domovů. S namířenými kulomety proti mužům žádali vydání zbraní, nikdo se však nepřihlásil, že by měl doma nějakou zbraň. Na to se esesmani rozběhli po domech a hledali zbraně. Tlumočníka esesmanům musel dělat tehdejší vrchní četnický strážmistr. Před četnickou stanici přijeli s jedním tankem a položili tam jednu bombu, která prý byla slepá. Ve škole našli 2 automatické pušky americké, na poště zastihli poštmistra, o němž předem od místní hlídky věděli, že zbraně mají. Ti jim však vydali pouze jednu pistoli, ostatní zbraně, mezi nimi i kulomet, měli dobře ukryty. Poštmistra odvedli ke kostelu a vyslýchali, kde vzali zbraně. Tvrdili, že Domamilí projíždělo auto a zbraně vyhazovalo. Toto tvrzení, ovšem nepravdivé, potvrdil i vedoucí něm. hlídky a tak oba zachránil před jistou smrtí. Druhý den opět Němci hledali partyzány, ale nenašli. Ti byli všichni dobře ukryti po lese.

8 Bombardovací letadlo V noci na 21. října zabloudilo jedno německé bombardovací letadlo, letící z Řecka do Budapešti, až sem k Domamili, přilákáno reflektory z Radvánu a přistálo na louce pod vranínským lesem. Při pádu se značně poškodilo, takže nebylo schopno letu. Z posádky jedenácti mužů byli dva těžce raněni a odneseni odvezeni do třebíčské nemocnice. Letadlo bylo potom na místě rozebráno, křídla zvlášť a trup také, dovezeno do vsi, kde si jej mohli lidé zblízka prohlédnout. Letadlo bylo potom odvezeno po železnici do Německa. Kráter Dne 24. srpna 1944 za jasného dne přelétalo naše území ve veliké výšce několik set anglických letadel a jedno z nich, pro poruchu, vypustilo bombu 350 kg těžkou. Spadla v budkovském lese, kde vyryla kráter o průměru 8 m do hloubky 3 m. Zemědělství Hospodaření na drobných a velmi početných parcelách skončilo scelováním pozemků v r Vlivem scelení oddalováno na později i vytvoření JZD. Toto propagováno delší dobu. Ustavující schůze JZD provedena , kdy zvoleno představenstvo. Od 1. dubna hospodařeno ve 3. typu, ihned provedena HTUP /hospodářsko-technická úprava půdy/ a jarní práce konány společně. Skupinové ustájení provedeno v polovici července. Růst členů JZD pokračoval pomalu, teprve v r se družstvo značně rozšířilo. JZD začíná i s výstavbou. V r postavena drůbežárna a v r zahájena stavba vepřína porodnice. V roce 1961 bylo odpracováno celkem pracovních jednotek, hodnota PJ v penězích byla 10 Kč, v naturáliích 2,30 Kč. Rok 1961 možno označit za rok s víc než dobrou úrodou, za rok s příznivým počasím. V práci JZD byly hlavní nedostatky: organizace práce, její evidence, odměňování a nevyužívání strojů. Problém družstva zůstává věk družstevníků. JZD nesoucí od sloučení s Komárovicemi název Radvan hospodařilo na 654 ha zemědělské půdy, z toho 549 orné. JZD Radvan pokročilo ve svém vývoji k dalšímu stupni. Po dlouhých úvahách o sloučení s Vranínem nakonec došlo k překvapivému řešení. JZD Radvan se sloučilo s Jakubovem. Nové JZD Nový život tak spojilo Jakubov s Martínkovem, Domamilí, Komárovicemi a Vranínem ve značně velký kolos. V r ke změnám ve struktuře hospodaření nedošlo, i nadále trvá omezený počet soukromých hospodářů.

9 Pro práci zemědělců byl rok 1978 rokem velmi významným. Došlo k dalšímu sloučení s JZD Lesonice a tak vznikl nový celek JZD Jakubov nositel Řádu práce, ve kterém jsou začleněny tyto obce: Jakubov, Martínkov, Domamil, Komárovice, Vranín, Lesonice, Cidlina, Babice a Bolíkovice, v celkovém rozsahu ha zemědělské půdy. Rokem 1980 uzavírá JZD šestou pětiletku. V družstvu je vytvořeno 6 hospodářských středisek: 2 střediska v rostlinné výrobě, 1 středisko v živočišné výrobě, 1 středisko technických služeb, 1 středisko skladu a jedno středisko správní. Stav členské základny činil ke konci roku 1982: 910 členů. V průběhu roku 1984 byla v Domamili rozestavěna jedna větší stavba. Jedná se o míchárnu krmiv. K uvedení do provozu zbývá dokončit montáž technologie elektroinstalace. Dále byla započata stavba silážního žlabu. Z dalších akcí v naší obci: byla asfaltována komunikace kolem odchoven mladého dobytka a míchárny krmiv. V r byl vybudován silážní žlab, dále dokončena míchárna krmiv. Mimo tyto stavební akce ve vlastní režii byla prováděna výstavba seníku, tato akce je prováděna dodavatelsky Zemědělským stavebním sdružením Třebíč. Radvan V letech bylo zjištěno, že je v naší oblasti poslech českosl. rozhlasu pod stanovenou normu. Proto byla naplánována stavba vysílače a za vhodné místo určen Radvan. Po zhotovení potřebné dokumentace a zajištění prováděcího závodu Pozemní stavby n.p. Havlíčkův Brod bylo dne 1. a 2. dubna 1952 vytýčeno staveniště budoucího rozhlasového vysílače. Zkušební vysílání bylo zahájeno dne a tím prakticky dán vysílač pro jihozápadní Moravu do provozu. Anténní vysílač je vysoký asi 108 m. Stavba vysílače silně rozvlnila hladinu obce. Veřejné mínění prohlásilo stavbu vysílače za rušící stanici, která by rušila vysílání západního rozhlasu, který z nejrůznějších míst agitoval proti lidovému demokratickému zřízení v ČSR. Tehdy, až do r. 1956, bylo v obci dosti posluchačů ciziny. Teď možno říci, že díky ukončení socializace vesnice je nám umožněn čistý poslech našich rozhlasových stanic a rovněž i cizích stanic. Sokolovna Vybudování nové sokolovny probíhalo v letech Když v květnu 1957 byla při průtrži mračen zatopena podlaha a zcela zničena, bylo nutno něco dělat. Věc se tak po delší době dala do pohybu a zásluhou místních funkcionářů se dala do pohybu celá stavba. Přestavba sokolovny se provedla ve svépomocné akci Z. Byl stanoven náklad na výstavbu, který nesměl být překročen a taky byl splněn, avšak pro změny ve směrnicích nebyl uznán projekt, který vypracoval soukromý stav. technik a po jednoročním úsilí se podařilo obstarat

10 projekt u Krajského projektového ústavu. Stará budova byla zbourána a začal se shromažďovat materiál. Stavba byla dále rozvržena na další dvě léta, jelikož občané se společnému dílu věnovali poměrně málo. Sokolovna byla dostavěna v šedesátém roce. Výstavba Domamile Na místě bývalého parčíku začala výstavba nákupního a prodejního střediska. Po dobré přípravě a za vydatné spolupráce občanů, hlavně důchodců, byla zdárně dokončena. Místní hostinec byl rekonstruován na dnešní stav. V letech 1974 rekonstruována budova školy a přístavba ZDŠ. Pro nevysvětlitelné obtíže ze strany odboru školství nemohla tato výstavba být dokončena. Ohromná snaha národního výboru po úspěšném umístění obou škol, tj. ZŠ i MŠ nemohla být splněna, byla ukončena až o pár let později. Škola základní i mateřská byly zřízeny z důvodu růstu počtu obyvatel. V roce 1971 se rozhodlo vybudovat v Domamili zdravotní středisko. Budova bývalé pošty byla rozbořena. Na této stavbě se nepřetržitě pracovalo a o poutní slavnosti bylo zdravotní středisko slavnostně otevřeno. Obec tak dostala pěkné středisko pro ordinaci obvodního lékaře a pro návštěvy lékaře dětského. Také zde máme požární zbrojnici. Konec mému úsilí Za velkého úsilí, snahy a píle se mi podařilo tento referát dovést až do konce. Úkol to byl velmi těžký, ale za pomoci našeho dědečka, o kterém se zmiňuji na začátku referátu, se mi podařilo něco málo ve stručnosti o naší vesnici napsat. Protože nebyla napsána žádná knížečka, psal jsem většinu referátu za pomoci kroniky a dědečka. Myslím si, že se mi to vcelku podařilo, a tím končí můj referát. Prameny: - Kronika I, Kronika II - Vyprávění dědečka, rodičů - Vyprávění občanů, kteří válku prožili

11 Celkový pohled na Domamil

12 Dřívější pohled na kostel soudobý pohled

13 Celkový pohled na věž kostela, celkový pohled na hřbitov

14 Pohled na nákupní středisko, pohled na požární zbrojnici, v pozadí kostel a lípa

15 svobody Schéma nejdůležitějších objektů v Domamili

16

17

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení

1 Portugalec, 58 Rusů, 1 Švýcar, 27 Španělů a jeden vězeň bez uvedení NA HRADIŠtku PŘEŽILI SVOJI vlastní SMRT NA HRADIŠTKU PŘEŽILI svoji VLASTNÍ smrt Obec Hradištko byla po skončení války jednou z nejméně zničených obcí zabraného území. Přesto zde lidé trpěli víc než jinde.

Více

Jak vzniklo jméno Šumava?

Jak vzniklo jméno Šumava? Jak vzniklo jméno Šumava? Jméno Šumava se používá mezi lidmi již od nepaměti. Podle některých informací se název objevuje až od 2. poloviny 16. století. Roku 1679 informuje Bohuslav Balbín, že Silva Gabreta

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové

120 let. Sboru dobrovolných hasičů v Zašové 10 let Sboru dobrovolných hasičů v Zašové Almanach k oslavám 10. jubilea založení Sboru dobrovolných hasičů v Zašové, konaných 0. července 013 Vážení čtenáři tento výroční almanach je připomínkou 10 let

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v červnu 2014 Část 08 Zakládání JZD / 1 Velké společenské změny, spojené často s křivdami vůči jednotlivcům a nesmírnými škodami národohospodářskými, na nichž se, ostatně jako všude, ochotně

Více

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji

Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 0 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1 Propagace úspěšných projektů PRV v Ústeckém kraji 1.0. Úvod... 4 2.0. Historie obce Merboltice... 7 2.1. Historie obyvatel Merboltice... 8 2.2. Merboltice

Více

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství...

Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jindřich Coufal Spory poddaných s vrchností na jamenském panství... Jamenské panství náleželo od roku 1626 jihlavské jezuitské koleji. Po zániku jezuitského řádu v roce 1780 se obec Jamné stala majetkem

Více

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura

Z obsahu. slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura prosinec 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu slovo starosty schůze rady kriminalita rekonstrukce věznice nový jízdní řád ČD kdysi a dnes vánoční čtení program kina kultura Foto: Jaroslav Vála strana

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012

ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 ČERNOVÍRSKÁ ROČENKA 2012 Text: PhDr. Jindřich Hovadík za spolupráce členů olomoucké Komise městské části č. 1 Černovír Klášterní Hradisko, funkcionářů jednotlivých organizací a

Více

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad

František Bártík TÁBOR VOJNA. ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú. Vyšehrad František Bártík TÁBOR VOJNA ve svïtle vzpomìnek b val ch vïzú Vyšehrad František Bártík, 2008 ISBN 978-80-7021-938-6 Obsah Úvod................................................. 13 Tábor Vojna ZAJATECKÝ

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A R O K 1 9 9 5 Životopis kronikáře: Bohumil Janečka psal kroniku od roku 1980 po předchůdcích Bohumil Juráň, Inocenc Pospíšil. Narodil jsem se 12. března 1914 v Tlumačově,

Více

Historie Citic do roku 1938

Historie Citic do roku 1938 Historie Citic do roku 1938 Čím začít? Snad dobou asi před 40 až 50 milióny let, kdy došlo na jihu a východě Evropy k obnovené horotvorné činnosti a vrásnění Alp a Karpat. Část zemské kůry, ležící severně

Více

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu

Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Strana Vydává Město Trhový Štěpánov pro Trhový Štěpánov, Dalkovice, Dubějovice, Sedmpány, Střechov nad Sázavou a Štěpánovskou Lhotu Číslo 1 - únor 2009 Ročník 11 Cena 5,- Kč Zvonička sv. Václava ve Štěpánovské

Více

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce

jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o jaro 2012 Foto: Lucie Hašková Téma: Vystěhování Rozhovor s Petrem Kosem Rozpočet obce na rok 2012 Významné změny ve škole a školce Druhou lednovou sobotu

Více

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Prolog Dnes stojíme před vámi jako obžalovaní a vy jste našimi soudci. V tomto okamžiku

Více

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová

Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová Almanach obce Osová Bítýška a osady Osová 1 2 Klaus a Mach 2 disketa 3 Vážení spoluobčané, končící století je důvodem k tomu, aby se občané ohlédli za tím, co tvořili oni a jejich předkové, co se jim i

Více

NADOHLED JARNÍ SL AVNOST V JINAČOVICÍCH SLOVO REDAKC E. Hospůdka na dvoře u Fanky. r egionální zpr avodaj pr o severní Brněnsko

NADOHLED JARNÍ SL AVNOST V JINAČOVICÍCH SLOVO REDAKC E. Hospůdka na dvoře u Fanky. r egionální zpr avodaj pr o severní Brněnsko NADOHLED 2 r egionální zpr avodaj pr o severní Brněnsko ročník I. / květen 201 SLOVO REDAKC E Vážení čtenáři, slavíme 70 let od konce 2. světové války, takže druhé číslo zpravodaje Nadohled je spíše vzpomínkové.

Více

Čelákovice zažily další nájezd vykradačů aut

Čelákovice zažily další nájezd vykradačů aut INZERCE Vyhrajte lístek do cirkusu! Vystřižený kupon podepiště a přineste nebo zašlete do pon-dělka 26. 2. do 12 hodin do redakce Polabského týdeníku TOK. Pět vylosovaných výherců získá po dvou lístcích

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila

vypadat. První zmínka o existenci radnice v Nové Pace je z roku 1424. Radnice v každém městě většinou na náměstí. Lišila 1 MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA NOVÉ PAKY A OKOLÍ ČERVEN 2005 - číslo 6-15,-Kč RADNICE NA PACE Radnice v každém městě byla odedávna nejdůležitější budovou a stávala většinou na náměstí. Lišila se od ostatních

Více

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10

1 ÚVOD 1 V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5. 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8. 2.2 Architektura 10 OBSAH 1 ÚVOD 1 2 HISTORICKÝ VÝVOJ A POPIS SOCIÁLNÍCH POMĚRŮ V ČERNICÍCH OD ZALOŽENÍ DO ROKU 1918 5 2.1 Lokální vazby a životní podmínky v novověku 8 2.2 Architektura 10 2.2.1 Rozvoj staveb a bydlení 11

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 5 ZÁŘÍ 2011 Vážení spoluobčané, první týdny druhé poloviny roku se vyznačovaly nestálým a vesměs podmračeným, často deštivým a také chladným počasím. To nijak nenahrávalo

Více

almanach ohlédnutí Vysídlení Sedlčanska a Voticka

almanach ohlédnutí Vysídlení Sedlčanska a Voticka Vysídlení Sedlčanska a Voticka Sedlčany bývaly od poloviny 19. století okresním městem a při jejich vysídlení bylo třeba hledat také nové sídlo pro okresní úřad a jiné instituce. Přeložení okresního úřadu

Více

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09

J A KRÝKICBUD PAR Publikace_2_cast.indd 130 Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 21.2.11 17:09 PARDUBICKÝ KRAJ Publikace_2_cast.indd 130 21.2.11 17:09 P Pardubický kraj hraničí se Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým a Brněnským krajem, jeho jižní hranice se dotýká kraje Vysočina a na severu

Více