MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, Praha 2 Oddělení styku s veřejností

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, Praha 2 Oddělení styku s veřejností"

Transkript

1 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, Praha 2 Oddělení styku s veřejností VÁŠ DOPIS čj.: ZE DNE: NAŠE čj.: MSP-360/2017-OSV- OSV/12 VYŘIZUJE: Mgr. Martina Stašková TEL.: FAX: Vážený pan Mgr. František Šxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx V Praze dne Počet listů: 4 Přílohy: 6 Věc: Žádost o informace Vážený pane magistře, k jednotlivým bodům Vaší žádosti o informace ze dne doručené Ministerstvu spravedlnosti ČR dne sdělujeme následující. Ad bod č. 1. až 4. V příloze Vám zasíláme tabulky obsahující údaje o schváleném a skutečném rozpočtu Ministerstva spravedlnosti ČR, Vězeňské služby ČR, soudů a státních zastupitelství za období roku 2011 až 2017 s rozdělením na běžné a kapitálové výdaje. Ad bod č. 5. V dalším přiloženém dokumentu pak naleznete přehled plánovaných a skutečných počtů zaměstnanců v resortu Ministerstva spravedlnosti ČR, a to za uvedené období, přičemž samostatné tabulky jsou následně věnovány zaměstnancům soudů a státních zastupitelství v rozdělení podle jednotlivých krajských soudů a krajských státních zastupitelství. Ad bod č. 6. až 8. K dotazům týkajícím se průměrných platů opět přikládáme přehledné tabulky s údaji vztahujícími se k soudům, Vězeňské službě ČR, státním zastupitelstvím a Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to s požadovaným členěním a za udané období. K tomu je třeba poznamenat, že průměrné měsíční platy u Ústavního soudu nemá zdejší úřad k dispozici, neboť je tento soud organizačně i rozpočtově nezávislým orgánem. K jednotlivým bodům Vaší žádosti o informace ze dne doručené Ministerstvu spravedlnosti dne pak uvádíme následující. Ad bod č. 1. K tomuto bodu Vám zasíláme aktuální organizační strukturu Ministerstva spravedlnosti ČR společně se seznamem vedoucích zaměstnanců. Ad bod č. 2. Pokud jde o plán úkolů na rok 2017 vztahující se ke kontrolní činnosti vykonávané ze strany Ministerstva spravedlnosti ČR, sdělujeme za příslušné odborné útvary zdejšího úřadu následující.

2 Odbor justičního dohledu Co se týče prověrek u soudů, v rámci civilního úseku je ve schváleném plánu stanovena prověrka důstojnosti řízení, plynulosti řízení o svéprávnosti u tří vybraných okresních soudů, plynulosti soudního řízení správního u věcí starších tří let u dvou vybraných krajských soudů, nedodělků starších tří let v agendě C u pěti vybraných okresních soudů a prověrka plynulosti řízení ve věcech péče o nezletilé u pěti vybraných okresních soudů. Na trestním úseku se pak jedná o prověrku nejstarších nevyřízených prvostupňových věcí T u tří vybraných krajských soudů, plynulosti řízení o zahlazení trestu u pěti vybraných okresních soudů, nenastoupených trestů odnětí svobody starších jednoho roku u pěti vybraných okresních soudů a prověrku plynulosti vykonávacího řízení u podmíněného odsouzení a podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. Nadále budou v průběhu roku 2017 jako vždy prováděny prověrky ad hoc dle aktuální potřeby nebo zadání vedení Ministerstva spravedlnosti ČR. Dále je naplánováno celkem dvacet kontrol znaleckých deníků znaleckých ústavů a dvacet kontrol notářských úřadů. Další kontrolní a prověrková činnost je prováděna ad hoc nad rámec plánů kontrol, a tudíž nelze předem odhadnout počty. Závěrem uvádíme, že vzhledem k omezeným dohledovým oprávněním Ministerstva spravedlnosti ČR nejsou plánovány kontroly advokátů jejich kontroly jsou prováděny ad hoc, přičemž v roce 2016 a 2017 proběhly zatím dvě kontroly. Odbor kontroly Na rok 2017 plánuje uvedený odbor tyto kontroly hospodaření: operativní šetření plnění úkolů stanovených RIPP ve vybraných útvarech Ministerstva spravedlnosti ČR, následná kontrola plnění opatření na Městském státním zastupitelství v Praze, Krajském státním zastupitelství v Plzni a na Vrchním státním zastupitelství v Praze, veřejnoprávní kontrola hospodaření na Krajském státním zastupitelství v Českých Budějovicích a v Praze, v Probační a mediační službě v Praze, v Akademii Vězeňské služby ČR ve Stráži pod Ralskem a v zotavovně Vězeňské služby ČR Přední Labská, tematická kontrola hospodaření s majetkem státu na vybraných obvodních soudech v Praze. Odbor vězeňství, trestní politiky, probace a mediace V roce 2017 probíhají kontroly systému fungování Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby ČR včetně dodržování souvisejících právních předpisů a interních norem, a dále jsou plánovány kontroly zaměřené na plnění zákonných podmínek, za kterých bylo Vězeňské službě ČR vydáno oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Obecně je možné říci, že se počty předmětných kontrol pohybují vždy v řádu desítek a taktéž probíhají kontroly ad hoc. Odbor exekučního dohledu Vedením Ministerstva spravedlnosti ČR bylo schváleno, že v roce 2017 proběhne kontrola minimálně padesáti exekutorských úřadů.

3 Odbor insolvenční Tento odbor nemá vytvořený plán kontrolní činnosti, a to s ohledem na skutečnost, že kontroly insolvenčních správců jsou prováděny dle aktuálních okolností a potřeby. Ad bod č. 3. V příloze naleznete Organizační řád Ministerstva spravedlnosti ČR ve znění ke dni spolu s Obsahovou náplní činnosti organizačních útvarů Ministerstva spravedlnosti ČR, která tvoří jeho přílohu. Ad bod č. 4. Údaje o počtu podaných podnětů ke stížnostem pro porušení zákona včetně počtu podaných stížností pro porušení zákona v letech 2011 až 2017 naleznete v níže uvedené tabulce. Rok Nápad podnětů k SPZ Počet podaných SPZ k Ad bod č. 5. Údaje o počtu podnětů k zahájení výkonu státního dohledu podaných na notáře, rozhodce, mediátory, znalce, znalecké ústavy a tlumočníky ve vymezeném období jsou obsaženy níže. Rok Notáři Rozhodci Mediátoři Znalci (tlumočníci) /znalecké ústavy / / / / /20

4 /16 k /5 Údaje o počtu podnětů k zahájení výkonu státního dohledu podaných na soudní exekutory v letech 2011 až 2017 (ke dni 1. 5.) jsou následující. Rok Počet podnětů Přesné statistiky zahájených výkonů státního dohledu nemá odbor exekučního dohledu zdejšího úřadu k dispozici, nicméně z praxe vyplývá, že přibližně každé třetí podání je vyhodnoceno jako podnět k prošetření, a tudíž je výkon státního dohledu zahájen. Důvodnost těchto podaných podnětů se pohybuje okolo 15 až 20%. Pokud jde o data vztahující se k insolvenčním správcům, tak vzhledem ke skutečnosti, že bližší specifikace výkonu dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR nad insolvenčními správci a hostujícími insolvenčními správci byla stanovena až novelou zákona č. 185/2013 Sb., kterou se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato nabyla účinnosti dne , je evidován počet podaných podnětů až od tohoto data. Odbor insolvenční obdržel v tomto období dohromady 327 podnětů k zahájení výkonu dohledu, přičemž z toho: v roce 2013 (ode dne ) celkem 5 podnětů; v roce 2014 celkem 19 podnětů v roce 2015 celkem 75 podnětů, v roce 2016 celkem 175 podnětů, v roce 2017 (do dne ) celkem 53 podnětů. S ohledem na výše uvedené jakož i na skutečnost, že většina shora uvedených podnětů byla dle obsahu posouzena jako stížnost na postup insolvenčního správce v konkrétním insolvenčním řízení (přičemž dohlédací pravomoc nad konkrétním insolvenčním řízením náleží dle ustanovení 11 insolvenčního zákona výlučně insolvenčnímu soudu), byl na základě podnětu k výkonu dohledu v předmětném období zahájen dohled ve smyslu ustanovení 36 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, toliko ve dvou případech (v obou případech pak podle ustanovení 36 odst. 2 písm. b) předmětného zákona), jenž spočíval v kontrole vybraných provozoven příslušných insolvenčních správců. Výsledkem těchto kontrol pak bylo zjištění takových nedostatků, na jejichž základě došlo k zahájení řízení z moci úřední o správním deliktu podle ustanovení 36b odst. 1 písm. d) bod 2. tohoto zákona. K tomu doplňujeme, že v žádném z uvedených správních řízení nebylo dosud vydáno konečné rozhodnutí. Ad bod č. 6. Počty podnětů podaných na advokáty a Českou advokátní komoru (ČAK) a adresovaných Ministerstvu spravedlnosti ČR jsou zachyceny v této tabulce.

5 Rok Advokáti ČAK Kárná žaloba (na advokátního koncipienta řízení zastaveno pro její zpětvzetí) Ad bod č. 7. Co se týče podání, jejichž obsahem je stížnost na soudce nebo podnět k podání návrhu na zahájení kárného řízení, odbor justičního dohledu zdejšího úřadu eviduje ve spisové službě za udané období níže uvedený počet, nicméně je k tomu třeba podotknout, že ke stejnému stěžovateli je, respektive byl zpravidla i po několik let veden pouze jeden spis. Dále doplňujeme, že žádný kárný návrh podaný současným ministrem spravedlnosti nevzešel z individuální stížnosti. Rok k Počet Za odbor kontroly Ministerstva spravedlnosti ČR je k dané otázce možno uvést, že tento vyřizuje stížnosti na postup soudů, jde-li o průtahy v řízení, nevhodné chování soudních osob anebo narušování důstojnosti řízení před soudem, a dále vyřizuje stížnosti na nevhodné chování a průtahy v činnosti nejvyššího státního zástupce. Jmenovaný odbor je tedy příslušný ke sdělení údajů ohledně stížností na soudce vyřizovaných v režimu zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, a ohledně stížností na nejvyššího státního zástupce vyřizovaných v režimu zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Tento odbor byl konstituován v důsledku reorganizačních změn ke dni , a proto je možné poskytnout pouze údaje od tohoto data. Rok 2014 Počet stížností celkem 381 z toho počet stížností na soudce 361 důvodných 16, částečně důvodných 10 z toho stížností na nejvyššího státního zástupce 9 důvodných 0 Rok 2015 Počet stížností celkem 358 z toho počet stížností na soudce 346

6 důvodných 26, částečně důvodných 14 z toho stížností na nejvyššího státního zástupce 2 0 důvodných Rok 2016 Počet stížností celkem 243 z toho počet stížností na soudce 228 důvodných 11, částečně důvodných 10 z toho stížností na nejvyššího státního zástupce 2 důvodných 0 Rok 2017 (k 1. 5.) Počet stížností celkem 98 z toho počet stížností na soudce 94 důvodných 6, částečně důvodných 5 z toho stížností na nejvyššího státního zástupce 0 V níže přiložené tabulce pak uvádíme počty řešených stížností oddělením stížností a kontrol vězeňské služby a probační a mediační služby odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti ČR. Rok Počet stížností od vězněných osob Počet stížností od občanů k Ad bod č. 8. Seznam všech platných právních předpisů vydaných v působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR tento úřad neeviduje. Je možné však obecně říci, že oddělení trestně právní legislativy odboru legislativního zpracovává nebo se podílí na zpracování návrhů věcných záměrů zákonů, návrhů zákonů a jiných právních předpisů z oblasti práva trestního, včetně právních předpisů týkajících se trestního řízení a postavení obětí v rámci trestního řízení, správy majetku zajištěného v trestním řízení, státních zastupitelství, probace a mediace a právních předpisů v oblasti výkonu trestů a vězeňství, pokud jde o zákon o výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody a výkonu zabezpečovací detence, popřípadě o výkonu jiných trestů, řád výkonu trestu odnětí svobody a řád výkonu vazby a zákon o vězeňské službě, a účastní se na jejich projednávání. Oddělení civilního práva tohoto odboru pak zpracovává nebo se podílí na zpracování návrhů věcných záměrů zákonů, návrhů zákonů a jiných právních předpisů z oblastí civilního práva hmotného, zejména práva občanského a obchodního, civilního práva procesního, zejména občanského soudního řízení, rozhodčího řízení a alternativních způsobů řešení sporů, jakož i správního soudnictví, a insolvenčního práva, a účastní se na jejich projednávání. Nelze opomenout ani oddělení profesní legislativy uvedeného odboru, které zpracovává nebo se podílí na zpracování návrhů věcných záměrů zákonů, návrhů zákonů a jiných právních předpisů z oblasti organizace činnosti soudů, řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, znalecké a tlumočnické činnosti, právních předpisů

7 týkajících se notářů, advokátů a soudních exekutorů, pokud nespadají do působnosti oddělení civilního práva, a účastní se na jejich projednávání. Ad bod č. 9. Ministerstvo spravedlnosti ČR nedisponuje informacemi o celkových nákladech na pořízení videokonferencí u jednotlivých složek justičního systému ani o procentuální využitelnosti podle krajů a okresů v České republice. Pokud jde o Váš požadavek na zaslání právních předpisů upravujících používání videokonferenčních zařízení, je třeba říci, že sdělení informace o obsahu konkrétního právního předpisu publikovaného ve Sbírce zákonů nepodléhá režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ustanovení 2 odst. 3 citovaného zákona ve spojení s ustanovením 13 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv). Ad bod č. 10. Tento Váš dotaz zřejmě směřuje k přijaté změně v počtu typů věznic pro výkon trestů odnětí svobody z dosavadních čtyř na dva tj. s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Tato změna byla provedena zákonem č. 58/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přičemž účinnost nastává dne Věznice s ostrahou se bude podle stupně zabezpečení od uvedeného data členit na oddělení s nízkým stupněm zabezpečení, se středním stupněm zabezpečení a s vysokým stupněm zabezpečení (změna zákona o výkonu trestu odnětí svobody). V návaznosti na uvedené změny zákonných předpisů jsou aktuálně dokončovány novelizace souvisejících podzákonných předpisů vyhlášek Ministerstva spravedlnosti ČR, kterými se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a řád výkonu vazby a připravovány jsou také odpovídající změny vnitřních předpisů Vězeňské služby ČR. Na úrovni jednotlivých organizačních jednotek (věznic) jsou taktéž činěna konkrétní opatření v oblasti personální, technické aj. související s přijatou změnou diferenciace věznic tak, aby vězeňská služba byla v daném termínu připravena k plnění svých úkolů podle nové právní úpravy. Ad bod č. 11. V roce 2011 byl průměrný denní náklad na jednoho vězně za organizační jednotku 782,- Kč (tj. náklady na platy, pojistné, ostatní věcné výdaje a fond kulturních a sociálních potřeb). Průměrný denní náklad za celou Vězeňskou službu ČR na jednoho vězně činil 758,- Kč (tj. náklady na platy, pojistné, ostatní věcné výdaje, fond kulturních a sociálních potřeb a kapitálové výdaje). V roce 2012 byl průměrný denní náklad na jednoho vězně za organizační jednotku 710,- Kč a průměrný denní náklad za celou Vězeňskou službu ČR na jednoho vězně činil 916,- Kč. V roce 2013 byl průměrný denní náklad na jednoho vězně za organizační jednotku 1.080,- Kč a průměrný denní náklad za celou Vězeňskou službu ČR na jednoho vězně činil 1.319,- Kč. V roce 2014 byl průměrný denní náklad na jednoho vězně za organizační jednotku 954,- Kč a průměrný denní náklad za celou Vězeňskou službu ČR na jednoho vězně činil 1.221,- Kč. V roce 2015 byl průměrný denní náklad na jednoho vězně za organizační jednotku 973,- Kč a průměrný denní náklad za celou Vězeňskou službu ČR na jednoho vězně činil 1.163,- Kč. V roce 2016 byl průměrný denní náklad na jednoho vězně za organizační jednotku 914,- Kč a průměrný denní náklad za celou Vězeňskou službu ČR na jednoho vězně činil 1.093,- Kč.

8 Ad bod č. 12. V posledním přiloženém dokumentu pak naleznete požadované informace vztahující se k ubytovacím kapacitám věznic a vazebních věznic ke dni S pozdravem Závěrem se Vám omlouváme za prodlení při vyřizování Vašich žádostí o informace. Přílohy: dle textu Mgr. Martina Stašková oddělení styku s veřejností sekce státního tajemníka Ministerstva spravedlnosti ČR (agenda svobodného přístupu k informacím)

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, Praha 2 Oddělení styku s veřejností

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, Praha 2 Oddělení styku s veřejností MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 Oddělení styku s veřejností VÁŠ DOPIS čj.: ZE DNE: NAŠE čj.: MSP-796/2016-OSV-OSV/7 VYŘIZUJE: Mgr. Martina Stašková TEL.: +420 221997461 FAX: +420

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA Občanský zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb. (část

Více

100 Ministr spravedlnosti TRESTNÍ POLITIKY. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Rejstřík trestů

100 Ministr spravedlnosti TRESTNÍ POLITIKY. Institut pro kriminologii a sociální prevenci. Rejstřík trestů Příloha I k Organizačnímu řádu č. j. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI k 1. říjnu 2018 120 Náměstek člena vlády 100 Ministr spravedlnosti 150 Pověřenec pro ochranu osobních údajů 110 interního

Více

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim SEZNAM PŘEDPISŮ A MATERIÁLŮ pro advokátní zkoušky U všech předpisů rozumí se jejich aktuální stav ve znění pozdějších právních a stavovských předpisů, příp. nálezů Ústavního soudu! U předpisů označených

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI I. Civilní legislativa II. Trestní legislativa III. Profesní legislativa IV. Ostatní legislativa I. CIVILNÍ LEGISLATIVA Občanský zákoník, ve znění zák. č. 460/2016 Sb., zák.

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI WEB portál justice obecná informace ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

Více

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle Obecného nařízení o ochraně (GDPR) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a o volném pohybu

Více

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických

Více

WEB portál justice ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

WEB portál justice   ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ WEB portál justice https://portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx?j=32&o=22&kat=364&d=8810 ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Okresního soudu v Děčíně Následující informace podle ustanovení čl. 13

Více

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice

Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Zkušební okruhy z předmětu organizace justice Okruhy ke zkoušce: 1. Soudnictví (pojem, druhy, prameny právní úpravy) 1 Stavinohová Hlavsa, s. 61 74 Winterová 15 29 2 Zahradníková s. 17 26, 33 čl. 81 až

Více

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI. Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI. Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje? ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

Více

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle Obecného nařízení o ochraně (GDPR) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a o volném pohybu

Více

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI Následující informace podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti

Více

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle Obecného nařízení o ochraně osobních (GDPR) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

Více

Okresní soud v Ústí nad Labem

Okresní soud v Ústí nad Labem ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OKRESNÍHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM V souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

Více

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI Informace pro subjekty osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/2016/679 o ochraně osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Více

Státní správa krajského soudu

Státní správa krajského soudu Státní správa krajského soudu Předseda krajského soudu JUDr. Jan Čipera: Vykonává státní správu krajského soudu včetně jeho pobočky v Pardubicích a okresních soudů v jeho obvodu v rozsahu uvedeném v 126

Více

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů)

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) Spr 971/2018 INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle Obecného nařízení o ochraně (GDPR) (Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním a o

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Změna zákona o státním zastupitelství

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Změna zákona o státním zastupitelství Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Změna zákona o státním zastupitelství Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997

Více

OBECNÁ INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI

OBECNÁ INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JUSTICI ČESKÁ REPUBLIKA O K R E S N Í S O U D V K L A D N Ě nám. E. Beneše 1997, PSČ 272 55 Kladno informace tel.: 312 278 790, fax: 312 278 743 e-mail: podatelna@osoud.kld.justice.cz, www.justice.cz/oskld, ID

Více

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37

www.zlinskedumy.cz Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Použité zdroje a odkazy: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_2_37 Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: Jaroslava Šedová Občan a právo Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství Materiál má podobu pracovního listu, pomocí něhož se

Více

ZÁKON ze dne ,

ZÁKON ze dne , ZÁKON ze dne... 2003, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.11.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 436 Z Á K O N České národní

Více

Předně prosím o sdělení informací týkajících se institutu předběžného projednání nároku zakotveném v ust. 14 a 15 zákona č., 82/1998 Sb.

Předně prosím o sdělení informací týkajících se institutu předběžného projednání nároku zakotveném v ust. 14 a 15 zákona č., 82/1998 Sb. Č. j.: 2018/114464 žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci informací vztahujících se k předběžnému a soudnímu nároku na náhradu škody podle

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

Dovoluji si požádat o odpovědi na následující otázky a to vždy za období 2010 až 2017, pro každý rok zvlášť:

Dovoluji si požádat o odpovědi na následující otázky a to vždy za období 2010 až 2017, pro každý rok zvlášť: MINISTERSTVO FINANCÍ PID: MFCR8XSPPU Č. j.: MF-19028/2018/10-4/775 IK Praha 6. 8. 2018 Poskytnutí informací podle 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

Více

Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002

Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002 Č.j. 20 PM/2003 Komentář ke statistickému vyhodnocení činnosti středisek Probační a mediační služby v České republice za rok 2002 S cílem zjištění základních statistických údajů o počtech a typech případů

Více

16. maturitní otázka (A)

16. maturitní otázka (A) 16. maturitní otázka (A) 16) Právní instituce soustava obecných soudů,druhy soudní moci Ústavní soud, státní zastupitelství, advokacie, notářství Soudnictví, státní zastupitelství, advokacie, notářství

Více

Změny pro budoucnost

Změny pro budoucnost Změny pro budoucnost Proč je třeba reforma justice? Nespokojení občané a firmy Dlouhé trvání i jednoduchých případů v některých krajích Složitý soudní proces, složitý systém justice Komplikovaná komunikace

Více

Informace. (k 2 zákona) 2 Povinné subjekty. (k 2 zákona)

Informace. (k 2 zákona) 2 Povinné subjekty. (k 2 zákona) Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 24. 7. 2009, č. j. 13/2008-SOSV-SP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Základy práva I. Program:

Základy práva I. Program: Program: I. Pojem ústavního práva II. Prameny ústavního práva III. Ústava ČR a její členění IV. Moc zákonodárná V. Moc výkonná VI. Moc soudní VII. Ústavní stížnost Pojem ústavního práva Prameny ústavní

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Ústavní soud České republiky

Ústavní soud České republiky Plzeňská 2095/150 tel. 606 897 187 150 00 Praha 5 www.akcr.eu Česká republika kovar@akcr.eu IČ: 030 73 203 Mgr. Rostislav Kovář, advokát, ČAK: 10697 Ústavní soud České republiky Joštova 8 612 00 B r n

Více

MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ Antonín Toman

MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ Antonín Toman MVD030K - KLINIKA EXEKUTORSKÉHO PRÁVA I. SETKÁNÍ - 06.03.2013 Antonín Toman VE SPOLUPRÁCI S PRF MUNI POSTAVENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA KDO JE TO SOUDNÍ EXEKUTOR? POSTAVENÍ SOUDNÍHO EXEKUTORA POSTAVENÍ SOUDNÍHO

Více

ČÁST PRVNÍ DRUHY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

ČÁST PRVNÍ DRUHY VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ Instrukce č. 1/2017 Ministerstva spravedlnosti ze dne 6. 12. 2016, č. j. 17/2016-LO-ORG, o postupu při vypracování vnitřních předpisů a sdělení Ministerstva spravedlnosti (publikační instrukce) Ministerstvo

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

Organizace státního zastupitelství

Organizace státního zastupitelství Organizace státního zastupitelství Organizace justice JUDr. Ing. Radovan Dávid Státní zastupitelství Orgán zastupující veřejnou žalobu Vazba na trestní řízení Zakotven v čl. 80 Ústavy ČR Základním pramenem

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

JUDr. Kamil Nedvědický Zástupce ředitele odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace

JUDr. Kamil Nedvědický Zástupce ředitele odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace JUDr. Kamil Nedvědický Zástupce ředitele odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace zvýšení míry zaměstnanosti odsouzených valorizace pracovních odměn odsouzených společensky odpovědné zadávání

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma 2. stupeň ZŠ základní Občanská nauka Soudní moc

Více

Škola Směrnice ředitele školy k vyřizování stížností oznámení a podnětů Č.j.: 24ms/15/2018 Účinnost od:

Škola Směrnice ředitele školy k vyřizování stížností oznámení a podnětů Č.j.: 24ms/15/2018 Účinnost od: Škola Směrnice ředitele školy k vyřizování stížností oznámení a podnětů Č.j.: 24ms/15/2018 Účinnost od: 5.3.2018 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A5 Změny: tímto se ruší směrnice z 2.1.2006 Obsah: 1.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

A N A L Ý ZA K ZVÝŠENÍ DOHLEDU MINISTERST V A

A N A L Ý ZA K ZVÝŠENÍ DOHLEDU MINISTERST V A II. A N A L Ý ZA K ZVÝŠENÍ DOHLEDU MINISTERST V A S P R A V E D L N O S T I N A D O S T A T N Í M I P R Á V N I C K Ý M I P O V O L Á N Í M I V O B L A S T I K Á R N É O D P O V Ě D N O S T I Gestor: Ministerstvo

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Elektronický monitoring odsouzených

Elektronický monitoring odsouzených Elektronický monitoring odsouzených Realizátor Probační a mediační služba ČR (PMS ČR) s podporou Ministerstva spravedlnosti ČR Zahájen 1. 7. 2012 Cíl experimentu: Zkušebně ověřit v malém rozsahu provoz

Více

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13

Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského soudního řádu a některých dalších zákonů... 13 Obsah Úvod.................................................... 11 Seznam zkratek........................................... 12 Z ROZHODOVACÍ PRAXE OBECNÝCH SOUDŮ Zákon č. 293/2013 Sb., změna občanského

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah:

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ, PROJEDNÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ (dále jen pravidla ) Obsah: Úvodní ustanovení... 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení... 1 Pravidla pro přijímání, projednávání a vyřizování petic...

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PŘIJÍMÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ PETIC A STÍŽNOSTÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Cílem těchto pravidel je upravit závazný postup při přijímání a vyřizování petic a stížností. Podle ustanovení 102 odst.

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 Spr. 215/2012-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2011 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Odbor legislativy a vnitřních věcí

Odbor legislativy a vnitřních věcí Přehled účelů zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Vedení správního řízení na úseku přestupků 10 let 0307,

Více

Aktualizováno v únoru 2013

Aktualizováno v únoru 2013 Aktualizováno v únoru 2013 16 238 (17.4.2013) 1 444 (17.4.2013) Vězeňská sluţba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 590 Sbírka zákonů č. 58 / 2017 58 ZÁKON ze dne 19. ledna 2017, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

(2) O dočasném přidělení podle odstavce 1 rozhoduje ministr spravedlnosti. 70b Za dočasné přidělení ke kárnému soudu se též považuje výkon funkce soud

(2) O dočasném přidělení podle odstavce 1 rozhoduje ministr spravedlnosti. 70b Za dočasné přidělení ke kárnému soudu se též považuje výkon funkce soud 314/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. července 2008, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích),

Více

ROZHODNUTÍ o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

ROZHODNUTÍ o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace V ě z eňská služba České republiky V a zební vězn i c e Olomo u c Švermova 2, pošt. přihrádka 84, 771 57 Olomouc, tel.: 585 525 111, fax: 585 525 211, ISDS: qpnd4z7 Č. j.: VS-37586-2/ČJ-2017-803740 V Olomouci

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 Spr. 155/2013-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2012 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Okresní soud v Ústí nad Orlicí Husova 975, Ústí nad Orlicí, PSČ tel , fax ,

Okresní soud v Ústí nad Orlicí Husova 975, Ústí nad Orlicí, PSČ tel , fax , 51Si 217/2017 žádost Text těla emailové zprávy z podání 25318/2017 Od: xx@tiscali.cz Komu: podatelna@osoud.uno.justice.cz Kopie: Předmět: Poskytnutí informace. Dobrý den, dovoluji si touto cestou požádat

Více

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr

Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení. Howard Zehr Jestliže kriminalita zraňuje, spravedlnost má napravovat křivdy a napomáhat uzdravení Howard Zehr Východiska činnosti PMS Odplatná justice Obnovující justice TČ je především útok na společnost Prioritou

Více

Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, Tel.: 554/ Mobil: 601/

Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, Tel.: 554/ Mobil: 601/ Mateřská škola Bruntál,Okružní 23, 792 01 Tel.: 554/711060 Mobil: 601/369 797 E-mail: skolkabrokr23@raz-dva.czweb:www.msokruzni.eu Škola: MŠ Bruntál, Okružní 23 Pokyn ředitele školy k vyřizování stížností

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška

Trestní právo procesní a trestní řízení. Přednáška Trestní právo procesní a trestní řízení Přednáška 4. 3. 2015 Pojmy Trestní právo procesní = soubor právních norem upravujících trestní řízení Trestní řízení =zákonem stanovený postup orgánů činných v trestním

Více

Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem 50 tel , mail:

Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, Ústí nad Labem 50 tel , mail: Krajský soud v Ústí nad Labem, Národního odboje 1274, 400 92 Ústí nad Labem 50 tel. 477 047 111, mail: podatelna@ksoud.unl.justice.cz, ISDS: phgaba8 Spr 579/2015 Dodatek č. 4 rozvrhu práce Krajského soudu

Více

582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení 582/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (platí od 1. 87. 2017 do 31. 127. 2017) ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA. TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ I.část TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení Konkretizuje, jak postupovat při zjišťování trestných činů, prokazování

Více

k přípustnosti účasti třetích osob na činnosti insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení

k přípustnosti účasti třetích osob na činnosti insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení STANOVISKO k přípustnosti účasti třetích osob na činnosti insolvenčního správce v rámci insolvenčního řízení vydané v rámci dohledové činnosti ve smyslu 36 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích

Více

Příprava podkladů pro rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění nebo o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení

Příprava podkladů pro rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění nebo o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení Parole Příprava podkladů pro rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění nebo o přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení Seminář pro probační a mediační úředníky 14. 15. 3. 2013 Justiční akademie

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Infoservis elektronizace justice

Infoservis elektronizace justice Duben 2009 Infoservis elektronizace justice V roce 2009 bude postupně docházet k další fázi praktické aplikace ohlašovaných změn v oblasti elektronizace justice. Informace o jejím průběhu, jakož i její

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 Spr. 242/2011-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 S cílem zajistit základní údaje o počtech případů Probační a mediační

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

2. Jsou v rámci Vaší činnosti zřizovány rozkladové komise ad hoc pro jednotlivé rozkladové řízení?

2. Jsou v rámci Vaší činnosti zřizovány rozkladové komise ad hoc pro jednotlivé rozkladové řízení? 1. Jsou součástí Vaší organizace rozkladové komise jako zvláštní poradní orgány pro účely řízení o rozkladu podle 152 zákona č. 500/2000 Sb., správního řádu a jaké to jsou (kolik jich je)? 2. Jsou v rámci

Více

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců B1

Základní odborná příprava občanských zaměstnanců B1 Název projektu: Základní odborná příprava občanských zaměstnanců B1 Profil absolventa: Absolvent kurzu se orientuje v základních otázkách systému vězeňství v České republice. Je seznámen se základní právní

Více

Vážená paní, Na základě informace odboru licenci našeho úřadu Vám sdělujeme:

Vážená paní, Na základě informace odboru licenci našeho úřadu Vám sdělujeme: Vážená paní, Energetický regulační úřad obdržel dne 20. února 2015 Vaši žádost o informace podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů., informace za společnosti

Více

Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Věc: Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ODESÍLATEL: ADRESÁT: Bc. Petra Roubíčková Vedoucí samostatného oddělení tiskového a PR Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 28. 3. 2018 MZP/2018/130/32

Více

Krajský soud rozhoduje v senátech. Samosoudci rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před soudy.

Krajský soud rozhoduje v senátech. Samosoudci rozhodují v případech stanovených zákony o řízení před soudy. 1 Název Krajský soud v Hradci Králové 2 Důvod a způsob založení Krajský soud v Hradci Králové je součástí soustavy obecných soudů, které vykonávají jménem republiky soudní moc. Postavení soudní moci je

Více

Magistrát města Kladna oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend ADRESA:

Magistrát města Kladna oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend ADRESA: Magistrát města Kladna oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních agend ADRESA PRACOVIŠTĚ: Magistrát města Kladna oddělení právních subjektů, kultury, tiskových a administrativních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 10 Ads 101/2014-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Zdeňka Kühna a Miloslava Výborného

Více

Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství:

Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství: Soustavu státních zastupitelství tvoří v návaznosti na soustavu soudů podle 6 odst. 1 zákona o státním zastupitelství: - Nejvyšší státní zastupitelství - Vrchní státní zastupitelství - Krajská státní zastupitelství

Více

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ

Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Základní škola Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy příspěvková organizace se sídlem 571 01 Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část: 32. VYŘIZOVÁNÍ STÍŢNOSTÍ Č.j.:

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 Spr.116 /2010-000 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI STŘEDISEK PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2009 S cílem zajištění základních statistických údajů o počtech případů Probační

Více

Obsah. Obsah. O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII Obsah... XIX Seznam použitých zkratek...xxv

Obsah. Obsah. O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII Obsah... XIX Seznam použitých zkratek...xxv XIX O autorech... V Slovo úvodem...xi Předmluva...XVII... XIX Seznam použitých zkratek...xxv Kapitola I. Preambule... 1 1 Právní rámec... 1 2 činnosti advokáta... 4 Kapitola II. Výkon advokacie... 13 1.

Více

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění :

Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í. Ú s t a v n í h o s o u d u. Ústavní stížnost s e odmí t á. O d ůvod n ění : Č E S K Á R E P U B L I K A U S N E S E N Í Ú s t a v n í h o s o u d u Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Davida Uhlíře, soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové a soudce Tomáše Lichovníka

Více

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic

Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Směrnice č. 4/2016 města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a petic Rada města Roztoky schválila dne 7. 12. 2016 dle 102 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

Čj. 34/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ

Čj. 34/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Čj. 34/04/SŘ-OSR Výtisk č. 1 ROZHODNUTÍ Úřad pro ochranu osobních údajů, odbor správních činností, jako příslušný správní orgán podle 5 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), 2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD VĚZNICE KYNŠPERK NAD OHŘÍ Oddíl první Postavení a působnost Věznice Kynšperk nad Ohří Čl. 1 Základní ustanovení Věznice Kynšperk nad Ohří (dále jen věznice ) je organizační jednotkou Vězeňské

Více

Návrh. kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 10. ledna 2006 o poradních orgánech České advokátní komory. Čl.

Návrh. kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 10. ledna 2006 o poradních orgánech České advokátní komory. Čl. Návrh Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 19. prosince 2017, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 10. ledna 2006 o poradních orgánech České advokátní komory

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení míst soudců v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích

Předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení míst soudců v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích Č. j. 794/2018 pers. Předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení míst soudců v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích Předpoklady pro účast ve výběrovém

Více

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů

Výkaz o pohybu trestní agendy u okresních soudů V(MS)-101 I. REJSTŘÍK T Období : 01.01.2014-31.12.2014 o pohybu trestní agendy u okresních soudů věcí fyzických osob právnických a b 1 2 3 Nevyřízeno koncem minulého období 1 1088 1345 1 Obživlo celkem

Více

Dodatek č. 2 k rozvrhu práce na rok 2018 platný od 1. března 2018

Dodatek č. 2 k rozvrhu práce na rok 2018 platný od 1. března 2018 Dodatek č. 2 k rozvrhu práce na rok 2018 platný od 1. března 2018 Radka PRACHAŘOVÁ správkyně majetku (zastupuje Ondřej Vymazal, Blanka Skopalová) organizačně zajišťuje provoz, pojištění a hospodárné využívání

Více

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, Praha 2 Odbor odškodňování S T A N O V I S K O

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, Praha 2 Odbor odškodňování S T A N O V I S K O Doručeno dne: 5. 5. 2017 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI ČR Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 Odbor odškodňování VÁŠ DOPIS čj.: ZE DNE: NAŠE čj.: MSP-2163/2016-ODSK- ODSK/ 12 VYŘIZUJE: Mgr. et. Bc. Barbora Vo

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta

Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta Střednědobý plán výzkumné činnosti Institutu pro kriminologii a sociální prevenci na léta 2010 Schválen ministrem spravedlnosti dne 7.5.2008, č.j. 5/OANA-SP/13 Nový Střednědobý plán na období 2008 2010

Více

Mgr. Petra Straková

Mgr. Petra Straková Mediace a probace v praxi Mgr. Petra Straková pstrakova@pms.justice.cz 1 Podmínky pro ukončení: kazuistika práce s trestními předpisy test 2 Doporučená literatura trestní předpisy H. Zehr: Úvod do restorativní

Více

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998

82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 82/1998 Sb. ZÁKON ze dne 17. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích

Více

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15

OBSAH. Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 OBSAH Úvod...11 Seznam zkratek...13 TRESTNÍ ZÁKONÍK...15 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST ( 1 139)...17 HLAVA I PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ ( 1 11)...17 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona ( 1)...17 Díl 2 Časová působnost

Více