SYLABUS PŘEDNÁŠKY 9 Z GEODÉZIE 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SYLABUS PŘEDNÁŠKY 9 Z GEODÉZIE 1"

Transkript

1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 9 Z GEODÉZIE 1 (Souřadnicové výpočty 3 Centrace měřených veličin) 1 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc prosinec

2 Geodézie 1 přednáška č9 URČENÍ SOUŘADNIC ZAJIŠŤOVACÍHO BODU Zajišťovací body se budují u geodetických bodů trvale signalizovaných aby bylo možno k těmto bodům připojovat geodetická měření např polygonové pořady (skripta Geodézie1 str 200) Zajišťovací bod musí být určen se stejnou přesností jako bod ke kterému je zřizován a je také označen stejným číslem avšak za desetinnou tečkou je pořadové číslo zajišťovacího bodu (některé trvale signalizované body jsou zajišťovány více zajišťovacími body obr1) Z daných souřadnic bodů A B a P měřených vodorovných směrů ωi na určovaných bodech Zb1 Zb2 a Zb3 a měřených délek základen b1 a b2 (obr1) se určují souřadnice zajišťovacích bodů Vodorovné směry a délky je nutno měřit s přesností garantující stejnou přesnost určení souřadnic zajišťovacích bodů jako má zajišťovaný bod Určení nepřístupné vzdálenosti s Nepřístupná vzdálenost s mezi bodem P a zajišťovacím bodem Zb1 se vypočte dvakrát sinovou větou z trojúhelníků Zb1 Zb2 P a Zb1 Zb3 P: ( a ) ( ) Výpočet směrníku α = αp1 Směrník α se vypočte dvakrát Poprvé z trojúhelníka A P Zb1 a podruhé z trojúhelníka B P Zb1 V prvním případě se ze souřadnic bodů A P nejprve vypočte směrník ζpa a délka spa Z rozdílu vodorovných směrů na stanovisku Zb1 měřených na body A a P se vypočte vodorovný úhel o (obr1) Sinovou větou se vypočte úhel A : a posléze vodorovný úhel u bodu P (obr1): ( ) Směrník α αp1 = σpa - Druhý výpočet směrníku α se vypočte analogicky s využitím bodu B 2

3 SOUČASNÉ URČENÍ SOUŘADNIC DVOU BODŮ HANSENOVA ÚLOHA Hansenova úloha řeší současné určení souřadnic dvou bodů A B na nichž byly změřeny osnovy vodorovných směrů na dané body 12 a na druhý určovaný bod a z nich vypočteny vodorovné úhly ω 1 až ω 4 (obr2) o Postup výpočtu Úloha má vícero řešení s nimiž je možno se seznámit v odborné literatuře Pro určení souřadnic bodů PPBP měla tato metoda své opodstatnění v době kdy měření délek bylo značně obtížné V současné době by při vzájemné viditelnosti mezi body A B neměl být problém změřit kromě vodorovných směrů i elektronicky délku AB (zároveň ale i délky na body 1 a 2) s dostatečnou přesností a úlohu řešit jinak Při využití možností poskytovaných metodami kosmické geodézie je určení bodů A a B ještě jednodušší Úloha má však i v současnosti své využití v inženýrské geodézii při řešení strojírenských mikrosítí kdy z přesně známé délky mezi body 1 a 2 dané např kalibrovanou invarovou základnovou latí nebo kalibrovanou invarovou stupnicí nivelační latě se určuje Hansenovou úlohou velmi přesně (v setinách milimetrů) délka základny mezi body A a B ze které se posléze úhlovým protínáním vpřed určuje s vysokou přesností (v desetinách mm) poloha podrobných bodů umístěných na strojírenském výrobku o Jednoduché řešení Úhly φ a ψ se při řešení Hansenovy úlohy mohou určit na základě podobných obrazců (obr3) v nichž jsou stejnolehlé úhly shodné Ke známým úhlům i v obrazci AB12 se straně s AB přisoudí zvolená délka podle velikosti uvedeného obrazce např 1 m (pro strojírenskou mikrosíť) nebo 1000 m (pro řešení v PPBP) Tak vznikne podobný obrazec (tvarově stejný (obr3) v němž ze známé (zvolené) základny s AB a úhlů k ní přilehlých se protínáním vpřed určí souřadnice bodů 1 a 2 ve vhodně zvolené souřadnicové soustavě (obr2 a 3): 3

4 ; ; V případě strojírenské mikrosítě kdy je výsledkem určení délky základny sab stačí ze souřadnic bodů 1 2 resp bodů 1 2 vypočítat koeficient délkové změny a s pomocí zvolené délky základny s AB ji vypočítat: Pokud se jedná o určení souřadnic bodů A B vypočtou se nejprve ze souřadnic bodů v pomocné soustavě směrníky stran α1 A α1 B α 1 2 α 2 A α 2 B a z jejich rozdílů se určí velikost úhlů φ1 φ2 ψ1 a ψ2 ve zvoleném čtyřúhelníku A B 1 2 (obr3): Tyto úhly jsou stejné i v obrazci skutečném Potom jsou již známy všechny vrcholové úhly ve čtyřúhelníku AB12 (modře označené úhly - obr4): Souřadnice bodů A B se určí v S-JTSK protínáním vpřed z úhlů z daných bodů 12 (obr4) Pro bod A platí: a a dále: Obdobně pro bod B: a a Poznámka: Ve skriptech Geodézie 1 str201 je odvozeno řešení pomocí transformace 4

5 URČENÍ NEPŘÍSTUPNÉ VZDÁLENOSTI KRASOVSKÉHO METODOU K určení nepřístupné vzdálenosti (mezi dvěma nepřístupnými body) se zvolí pomocná základna (body A B) jejíž délka b se změří a z jejich koncových bodů se změří osnovy vodorovných směrů (obr5) Základna se volí zhruba rovnoběžně s určovanou délkou (mezi body 1 2) a ve vzdálenosti umožňující volit vhodnou velikost vodorovných úhlů i s ohledem na přesnost protnutí v koncových bodech (1 2) určované vzdálenosti Z tohoto požadavku vyplývá že by délka základny b měla být přibližně stejná jako určovaná vzdálenost s 12 o Postup výpočtu Po výpočtu vodorovných úhlů i z rozdílu vodorovných směrů ψ Ai na stanovisku A a ψ Bi na stanovisku B se zvolí pomocný souřadnicový systém 2 y 2 x s počátkem v bodě A a kladnou poloosou + 2 y vloženou do spojnice AB Souřadnice bodu A (00) a B (b0) Souřadnice bodů 1 a 2 v pomocné soustavě se určí protínáním vpřed z úhlů Z rozdílu jejich souřadnic se Pythagorovou větou vypočte nepřístupná vzdálenost s 12 URČENÍ BODŮ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO POLE GEODETICKÝMI METODAMI Body PPBP se zaměřují (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod s dodatky 2009 předpis ČÚZK): o plošnými sítěmi s měřenými vodorovnými úhly a délkami o polygonovými pořady oboustranně připojenými a oboustranně orientovanými (podrobně probráno v přednášce č8) o protínáním vpřed z úhlů nebo protínáním z délek nebo kombinovaným protínáním nejméně ze tří bodů ZPBP ZhB nebo z jiných bodů odpovídající přesnosti Úhel protínání na určovaném bodě musí být v rozmezí 30 gon až 170 gon Kratší vzdálenost od daného bodu k bodu určovanému v určovacím trojúhelníku nesmí být větší než 1500 m Směry na body vzdálené od stanoviska více než 500 m se měří ve dvou skupinách o rajónem do délky 1500 m s orientací na daném bodě na dva body ZPBP ZhB nebo jiné body s prokazatelnou směrodatnou souřadnicovou odchylkou (střední souřadnicovou chybou) do 004 m nebo s orientací na daném i určovaném bodě Délka rajónu nesmí být delší než délka nejvzdálenější orientace Pokud je délka rajónu větší než 800 m měří se všechny úhly ve dvou skupinách Vychází-li rajón z bodu se směrodatnou souřadnicovou odchylkou mezi 004 m až 006 m nesmí překročit 300 m 5

6 o rajónem do délky 1500 m s orientací na určovaném bodě na nejméně tři body ZPBP ZhB nebo jiné body s prokazatelnou směrodatnou souřadnicovou odchylkou do 004 m Úhel protínání mezi směrem s měřenou délkou a ostatními orientačními směry na určovaném bodě musí být v rozmezí od 30 do 170 gon Pokud je délka rajónu větší než 800 m měří se všechny úhly ve dvou skupinách Vychází-li rajón z bodu se směrodatnou souřadnicovou odchylkou mezi 004 m až 006 m nesmí překročit 300 m Požadavky na měření vodorovných úhlů a délek platné pro všechny uvedené metody byly uvedeny v přednášce č8 pro polygonové pořady Při měření mezi body polohových bodových polí nesmějí rozdíly mezi změřenými a ze souřadnic vypočtenými nebo původně určenými hodnotami vodorovných úhlů a délek překročit mezní odchylky uvedené v tab1: Tab1 Mezní odchylky úhlů a délek mezní odchylka v úhlu [gon] v délce [m] a) mezi body ZPBP nebo mezi jejich orientačními body OB1 a OB b) mezi bodem ZPBP a ZhB c) mezi ZhB d) mezi body podle písm a) b) c) a orientačním bodem OB3 e) mezi body podle písm b) a bodem podle písm f) f) mezi body PPBP g) mezi body podle písm f) na technických objektech přidružených k témuž určujícímu bodu do vzdálenosti 50 m od něj Záznam výsledků měření se provádí zápisem do příslušných tiskopisů Úřadu nebo záznamem na polní elektronické registrační zařízení Elektronicky registrovaná data se v textovém tvaru trvale uloží na digitální záznamové médium a jsou součástí předávaného elaborátu Soubory s registrovanými daty musí obsahovat v hlavičce souboru informace o měření zpracovateli (měřiči) datum měření popř název souboru výpočetního protokolu o Fotogrammetrické metody Body PPBP a popř současně vlícovací body se určují analytickou nebo digitální analytickou aerotriangulací (Podrobněji bude probráno v předmětu Fotogrammetrie) o Technologie GNSS Při určení souřadnic bodů PPBP pomocí jednotlivých metod využívajících GNSS se postupuje přiměřeně podle zvláštního předpisu K měření a jeho zpracování se použijí takové přijímače GNSS a takové zpracovatelské výpočetní programy které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených měřických a výpočetních prací Při měření i početním zpracování je nutné dodržovat zásady uvedené ve firemních návodech pro příslušné přístroje a pro použitý zpracovatelský výpočetní program (Podrobněji bude probráno později) Zaměření každého bodu PPBP se provádí nejméně dvakrát nezávisle Měření musí být připojeno na body nejméně takové přesnosti která má být dosažena u nově určovaných bodů 6

7 Přesnost bodů polohového bodového pole Základní směrodatná souřadnicová odchylka σ xy (popř základní střední souřadnicová chyba m xy ) bodů polohového bodového pole je stanovena hodnotou 0015 m pro body ZPBP hodnotou 0020 m pro body zhušťovací a hodnotou 0060 m pro body PPBP (viz přednáška č6) Při posuzování dosažené přesnosti určení bodů ZPBP se mezní souřadnicová odchylka stanovuje jako 25 násobek a pro body PPBP jako dvojnásobek výše uvedených základních směrodatných souřadnicových odchylek (ČSN Geodetické body 2010) Výpočet souřadnic bodů Při určení bodů PPBP plošnými sítěmi analytickou aerotriangulací a pomocí GNSS se použije výpočet souřadnic bodů s vyrovnáním metodou nejmenších čtverců Pokud je bod určen polární metodou pouze dvojicí měření souřadnice se vypočtou jako aritmetický průměr Dodržení kritérií přesnosti se posuzuje podle bodů 1211 a 1212 přílohy katastrální vyhlášky (Vyhláška č26/2007 Sb) a je uvedeno ve výpočetním protokolu Souřadnice bodů určené geodeticky mohou být vypočteny přibližným vyrovnáním: o aritmetickým průměrem z jednotlivých kombinací určovacích prvků Rozdíly v souřadnicích mezi jednotlivými kombinacemi nesmějí překročit 25 násobek základních směrodatných souřadnicových odchylek podle bodů 129 a 1210 přílohy katastrální vyhlášky o u polygonového pořadu rovnoměrným rozdělením úhlové odchylky na jednotlivé vrcholy pořadu a rozdělením odchylek v souřadnicích úměrně absolutním hodnotám souřadnicových rozdílů Mezní odchylky v uzávěru polygonového pořadu jsou uvedeny v tab1 v přednášce č8 o v průběhu automatizovaného výpočtu se zpracovává (tiskne) protokol Ten musí obsahovat nejméně identifikační údaje o měření (lokalitě) schematický náčrt sítě obsahující měřené prvky sítě vstupní údaje údaje o dosažených odchylkách v určovacích obrazcích sítě (např v polygonových pořadech) a při vícenásobném určení souřadnic bodů údaje o dosažených odchylkách včetně porovnání dosažených a mezních odchylek a určení průměru z výsledných souřadnic Souřadnice se udávají v metrech a zaokrouhlují se na dvě desetinná místa podle 77 odst 1 katastrální vyhlášky o součástí dokumentace k výpočtu plošné sítě je schematický náčrt sítě obsahující měřené prvky sítě (délky směry) případně elipsy chyb na určovaných bodech Do výpočtu sítě nesmí být zahrnuty body určené pouze z jedné kombinace (např jediným rajónem) CENTRACE MĚŘENÝCH VELIČIN Při měření vodorovných směrů by měla svislá osa teodolitu procházet středem značky (centrem) označující polohu stanoviska (např střed křížku vysekaného v hlavě kamenného mezníku kterým jsou obvykle stabilizovány body ZPBP ZhB a často i body PPBP střed otvoru zabetonované ocelové trubky nebo střed otvoru hřebové nivelační značky osazené v hlavě nivelačního kamene apod) Při splnění této podmínky se jedná o stanovisko centrické Podobně by měly být centrické i cílové signály zaměřovaných bodů 7

8 V některých případech je nutno (např z důvodu viditelnosti cílů) postavit přístroj mimo centrický bod (v řádu jednotek až desítek metrů) a měřit tak osnovu vodorovných směrů z tzv excentrického stanoviska Potom je nutno určit centrační prvky stanoviska aby bylo možno měřenou osnovu převést na stanovisko centrické Body ZPBP popř ZhB mohou být signalizovány měřickými pyramidami nebo i věžemi jejichž signální černobílá tyč bývá často excentrická (svislý průmět rozhraní černé a bílé poloviny tyče neprochází centrem bodu který signalizuje) a to i vlivem atmosférických podmínek Potom je nutno určit centrační prvky cíle Určení centračních prvků Při excentrickém stanovisku E (obr8) se na něm změří délka excentricity e směr excentricity *ψ EC od orientačního směru (počátku) Při excentrickém cíli je nejprve nutno promítnout excentrický cíl do úrovně centru vyznačit jeho polohu na připravenou desku (obr6) a s ohledem na zaostřovací schopnost dalekohledu teodolitu prodloužit směr excentricity do vzdálenosti zhruba 3 až 5 m od centru (obr7) Promítnutí polohy signálu (bod E) se provede postupem znázorněným v obr6 Nejprve se poloha signálu promítne přibližně na terén olovnicí drženou v natažené ruce před okem a to ve dvou navzájem kolmých (odhadem) směrech Padne-li přibližná poloha mimo hlavu kamene umístí se nad ní deska (např sololitová či dřevěná) přitlučená např na 3 dřevěné kolíky zhruba vodorovně a na ní se pak promítne záměrný bod teodolitem ze dvou přibližně kolmých směrů Stanoviska teodolitu se volí s ohledem na viditelnost a strmost záměr Vzhledem k velikosti cíle se v první poloze dalekohledu cílí na levý okraj signální tyče (rozhraní černé a bílé barvy) sklopením dalekohledu se promítne svislá rovina a její průnik s rovinou desky se označí na protilehlých hranách tužkou Obdobně se postup opakuje ve druhé poloze dalekohledu avšak promítá se pravý kraj signálu Svislost promítané roviny je závislá na přesnosti urovnání přístroje a na vlivu osových chyb (kolimační a úklonné) teodolitu Měřením ve dvou polohách dalekohledu a rozpůlením promítnutých rovin se kolimační a úklonná chyba vyloučí Teodolit se přemístí do přibližně kolmého směru (obr6) a celý postup se opakuje V průsečíku na sebe kolmých průměrných průmětů se nachází poloha excentrického signálu Vzdálenost e mezi body C a E změříme dvoumetrem či pásmem a získáme tak délku excentricity e 8

9 Při obvykle malé excentricitě cíle (jednotky až desítky centimetrů) se směr excentricity prodlužuje ve směru z centru na excentr (obr7) a signalizuje např kolíkem s hřebíčkem tak aby ho bylo možno zahrnout do osnovy směrů měřených z centru (minimální zaostřovací schopnost dalekohledu teodolitu bývá kolem 2 m) Centrace vodorovných směrů o Centrace osnovy měřené na excentrickém stanovisku cíl je centrický Osnova vodorovných směrů *ψei měřených na excentrickém stanovisku E (obr8) se převede na centrické stanovisko C prostřednictvím zaměřených centračních prvků kterými jsou délka excentricity e a směr excentricity *ψec od orientačního směru (počátku) K výpočtu centrační změny δei je třeba ještě z daných souřadnic bodů C a i vypočítat délky sci Centrační změny se potom vypočtou sinovými větami z trojúhelníků E C i (obr8) Například pro bod č1 bude centrační změna δe1 vypočtena ze vztahu: ( ) přičemž 1 je možno nahradit i pro zobecnění vztahu Znaménko centrační změny δei (opravy vodorovného směru) je závislé na znaménku rozdílu měřených směrů *ψei - *ψec (obr8) Orientuje-li se celá osnova tak aby počátek osnovy byl vložen do spojnice excentr E centr C tedy ke všem měřeným vodorovným směrům *ψei se připočte úhel ε = 400 -*ψec dostanou se vlastně směrníky vztažené ke spojnici E C Ty jsou v obr8 označeny ψei a vztah pro výpočet centračních změn bude mít tvar: a to včetně správného znaménka oprav měřených vodorovných směrů Nacentrovanou osnovu vodorovných směrů kterou bychom naměřili na centrickém bodě pak vypočteme ze vztahu (obr8): 9

10 o Centrace excentrického cíle stanovisko je centrické Po určení centračních prvků signálu (viz výše) na bodě 3 (obr9) tj délky excentricity e a směru excentricity *ψ3e se měří osnova vodorovných směrů na body 1 a 2 (popř další) z nichž je na excentrický signál bodu 3 cíleno a bude tedy nutno zavést u nich opravu δ13 resp δ23 na centr Postup uvedený ve skriptech Geodézie 1 k němuž se vztahuje obrázek 9 nejprve posouvá osnovu naměřenou na centru (bod C 3) do excentru E a přeorientovává jí do spojnice EC (tečkovaně kreslené směry ψci) Centrační změny δj3 jsou potom počítány sinovou větou z trojúhelníků C E j kde j = 12 atd a to ve dvou krocích (skripta Geodézie 1 str 176) Jednodušší způsob výpočtu centračních změn δji je znázorněn v obrázku 10 při použití stejných centračních prvků jako v prvním případě Z průmětu excentrického cíle E se spustí kolmice na stranu ij (31 resp 32 obr10) Délka kolmice qj se vypočte z pravoúhlého trojúhelníka C E pata kolmice (obr10) kde je známa délka excentricity e a úhel (směrník) při vrcholu C jehož jedno rameno (počátek) směřuje do bodu j (1 2 popř dalšího) a druhé do bodu E (obr10): přičemž znaménko kolmice závislé na směrníku α (souřadnicová soustava q1s1) či β (souřadnicová soustava q2s2) udává i znaménko opravy směru měřeného na bodě j (1 2 popř dalšího) 10

11 Centrační změna δ ji se potom vypočte ze vztahu (obr10): resp kde délka s ji se vypočte z daných souřadnic Druhý člen ve jmenovateli je v převážné většině případů zanedbatelný (jeho velikost závisí na velikosti excentricity e a délce s ji ) Další možností eliminace chyby vodorovného směru způsobené excentrickým cílem je výpočet souřadnic cíle E v S-JTSK rajónem z centračních prvků Pro orientaci na takto určený signál se potom vypočte směrník z libovolného bodu na excentr místo na centrický bod a není tedy nutno počítat centrační změny pro každý bod jednotlivě Centrace délek Ve skriptech Geodézie 1 (str 176 a 177) je uvedena kapitola týkající se centrace délek měřených z excentrického stanoviska tj*s popř i na excentrický cíl Z měřených centračních prvků tj délky excentricity e a vodorovného úhlu měřeného buď na centru nebo na excentru se vypočte vzdálenost mezi centrickými body Při měření vodorovného úhlu ψ C1 na centru C 1 lze úlohu vyřešit spuštěním kolmice k z excentru E na spojnici centrických bodů C 1 C 2 vypočítat její délku a ze dvou pravoúhlých trojúhelníků vypočítat určovanou délku jako součet jejich odvěsen s 1 + s 2 = s (obr11): Je-li měřen vodorovný úhel ψ E na excentru E vypočte se určovaná vzdálenost s mezi centrickými body C 1 C 2 kosinovou větou (obr11): V případě excentrického stanoviska E 1 i cíle E 2 (obr12) se měří délka *s délky excentricit e 1 a e 2 a vodorovné úhly ψ E1 a ψ E2 Ve vlastní souřadnicové soustavě s osou x vloženou do spojnice bodů E 1 E 2 a s počátkem v bodě E 1 se vypočtou pomocí rajónů souřadnice obou centrických bodů C 1 C 2 a délka s mezi nimi se vypočte Pythagorovou větou z rozdílů souřadnic 11

12 12

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1 (Souřadnicové výpočty 4, Orientace osnovy vodorovných směrů) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. prosinec

Více

Podrobné polohové bodové pole (1)

Podrobné polohové bodové pole (1) Podrobné polohové bodové pole (1) BUDOVÁNÍ NEBO REVIZE A DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO POLOHOVÉHO BODOVÉHO POLE Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti Prohloubení nabídky zeměměřictví dalšího vzdělávání

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 8 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 8 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 8 Z GEODÉZIE 1 Souřadnicové výpočty 2 1 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc listopad 2015 1 Geodézie 1 přednáška č8 VÝPOČET SOUŘADNIC

Více

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE (Řešení kruţnicových oblouků v souřadnicích) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. prosinec 2015

Více

Ukázka hustoty bodového pole

Ukázka hustoty bodového pole Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz síť bodů pokrývající území ČR u bodů jsou známé souřadnice Y, X v S-JTSK, případně souřadnice B, L v ERTS pro každý bod jsou vyhotoveny geodetické údaje (GÚ) ukázka

Více

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty 2. Bodové pole a souřadnicové výpočty 2.1 Body 2.2 Bodová pole 2.3 Polohové bodové pole. 2.3.1 Rozdělení polohového bodového pole. 2.3.2 Dokumentace geodetického bodu. 2.3.3 Stabilizace a signalizace bodů.

Více

Souřadnicové výpočty. Geodézie Přednáška

Souřadnicové výpočty. Geodézie Přednáška Souřadnicové výpočt Geodézie Přednáška Souřadnicové výpočt strana 2 Souřadnicové výpočt (souřadnicová geometrie) vchází z analtické geometrie zkoumá geometrické tvar pomocí algebraických a analtických

Více

Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu

Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK. Určení prostorových posunů stavebního objektu Václav Čech, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 008 Úloha č. 1 : TROJÚHELNÍK Určení prostorových posunů stavebního objektu Zadání : Zjistěte posun bodu P do P, umístěného na horní terase Stavební fakulty.

Více

Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu

Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu Trigonometrické určení výšek nepřístupných bodů na stavebním objektu Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc., 2010 V urbanismu a pozemním stavitelství lze trigonometrického určování výšek užít při zjišťování relativních

Více

3. Souřadnicové výpočty

3. Souřadnicové výpočty 3. Souřadnicové výpočty 3.1 Délka. 3.2 Směrník. 3.3 Polární metoda. 3.4 Protínání vpřed z úhlů. 3.5 Protínání vpřed z délek. 3.6 Polygonové pořady. 3.7 Protínání zpět. 3.8 Transformace souřadnic. 3.9 Volné

Více

T a c h y m e t r i e

T a c h y m e t r i e T a c h y m e t r i e (Podrobné měření výškopisu, okolí NTK) Poslední úprava: 2.10.2018 9:59 Úkolem je vyhotovit digitální model terénu pomocí programového systému Atlas DMT (úloha U_7, vztažné měřítko

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 7 Z GEODÉZIE 1 (Souřdnicové výpočty) 1 ročník bklářského studi studijní progrm G studijní obor G doc Ing Jromír Procházk CSc listopd 2015 1 Geodézie 1 přednášk č7 VÝPOČET SOUŘADNIC JEDNOHO

Více

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu)

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu) Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu) Úkolem je vyhotovit digitální model terénu pomocí programového systému Atlas DMT (úloha U_8). Pro jeho vytvoření je potřeba znát polohu a výšku vhodně zvolených

Více

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka)

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka) PRAHA 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil:

Více

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ

ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 ING. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. MĚŘENÍ ÚHLŮ METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ CHYBY PŘI MĚŘENÍ ÚHLŮ A SMĚRŮ GEODÉZIE 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 METODY MĚŘENÍ ÚHLŮ. měření úhlů v jedné poloze dalekohledu.

Více

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MAPOVÉ PODKLADY Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 7. 4. 2017 PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

Více

Úvod do inženýrské geodézie

Úvod do inženýrské geodézie Úvod do inženýrské geodézie Úvod do inženýrské geodézie Rozbory přesnosti Vytyčování Čerpáno ze Sylabů přednášek z inženýrské geodézie doc. ing. Jaromíra Procházky, CSc. Úvod do inženýrské geodézie Pod

Více

Výuka v terénu I. Obory: Inženýrská geodézie a Důlní měřictví. Skupiny: GB1IGE01, GB1IGE02, GB1DME

Výuka v terénu I. Obory: Inženýrská geodézie a Důlní měřictví. Skupiny: GB1IGE01, GB1IGE02, GB1DME Výuka v terénu I Obory: Inženýrská geodézie a Důlní měřictví Skupiny: GB1IGE01, GB1IGE02, GB1DME01 27. 4-30. 4. 2015 1. Trojúhelníkový řetězec Zásady pro zpracování úlohy: Zaměřte ve skupinách úhly potřebné

Více

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Seminář z geoinformatiky Metody měření výškopisu, Tachymetrie Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Více

Kontrola svislosti montované budovy

Kontrola svislosti montované budovy 1. Zadání Kontrola svislosti montované budovy Určete skutečné odchylky svislosti panelů na budově ČVUT. Objednatel požaduje kontrolu svislosti štítové stěny objektu. Při konstrukční výšce jednoho podlaží

Více

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová Určení svislosti Ing. Zuzana Matochová Svislost stěn Jedná se o jeden z geometrických parametrů, který udává orientaci části konstrukce vzhledem ke stanovenému směru. Geometrické parametry jsou kontrolovány

Více

ČSGK Katastr nemovitostí aktuálně. novela vyhl. č. 31/1995 Sb., bod 10 přílohy Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných terestricky

ČSGK Katastr nemovitostí aktuálně. novela vyhl. č. 31/1995 Sb., bod 10 přílohy Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných terestricky ČSGK Katastr nemovitostí aktuálně (Praha, 15.6.2016) v poslední (celkově 5.) novele předpisu k 1.1.2016 (nabytí účinnosti novely) zformulován nový bod 10 přílohy: Technické požadavky měření a výpočty bodů

Více

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Český úřad zeměměřický a katastrální Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod Dodatek č. 3 Praha 2013 Zpracoval: Český úřad zeměměřický a katastrální Schválil: Ing. Karel Štencel, místopředseda

Více

Souřadnicové výpočty I.

Souřadnicové výpočty I. Geodézie přednáška 7 Souřadnicové výpočt I. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Výpočet směrníku a délk stran v základním i podrobném bodovém poli

Více

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů

Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 Ing. Hana Staňková, Ph.D. Měření úhlů Popis teodolitu Podmínky správnosti teodolitu Metody měření úhlů GEODÉZIE 5. PŘEDNÁŠKA LETNÍ 00 POPIS TEODOLITU THEO 00 THEO 00 kolimátor dalekohled

Více

SYLABUS 8. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 8. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 8 PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Vytyčování kružnicových oblouků) 3 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc listopad 2015 1 11 VYTYČOVÁNÍ OBLOUKŮ

Více

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu Typ liniové sítě záleží na požadavcích na přesnost. Mezi tyto sítě patří: polygonové sítě -> polygonový pořad vedený souběžně s liniovou stavbou troj a čtyřúhelníkové řetězce -> zdvojený polygonový pořad

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.7 Vytyčování, souřadnicové výpočty, podélné a příčné profily Vytyčování Geodetická činnost uskutečněná odborně a nestranně na

Více

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice. MAPOVÁNÍ Polohopisné mapování JS pro G4

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice. MAPOVÁNÍ Polohopisné mapování JS pro G4 SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ Polohopisné mapování JS pro G4 vsuvka: návrh řešení domácího úkolu Polohopisnémapování Přípravné práce projekt mapování vybudování měřické sítě příprava náčrtů Zjišťování

Více

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Výpočet výměr)

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Výpočet výměr) SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Výpočet výměr) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. duben 2016 1 Geodézie 2 přednáška č.9 VÝPOČET VÝMĚR

Více

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky

6.1 Základní pojmy - zákonné měřící jednotky 6. Měření úhlů 6.1 Základní pojmy 6.2 Teodolity 6.3 Totální stanice 6.4 Osové podmínky, konstrukční chyby a chyby při měření 6.5 Měření úhlů 6.6 Postup při měření vodorovného úhlu 6.7 Postup při měření

Více

Polohopisná měření Jednoduché pomůcky k zaměřování Metody zaměřování pozemků

Polohopisná měření Jednoduché pomůcky k zaměřování Metody zaměřování pozemků Polohopisná měření Jednoduché pomůcky k zaměřování Metody zaměřování pozemků Kartografie přednáška 8 Polohopisná měření úkolem polohopisného měření je určení vzájemné polohy bodů na povrchu Země ve směru

Více

Vytyčení polohy bodu polární metodou

Vytyčení polohy bodu polární metodou Obsah Vytyčení polohy bodu polární metodou... 2 1 Vliv měření na přesnost souřadnic... 3 2 Vliv měření na polohovou a souřadnicovou směrodatnou odchylku... 4 3 Vliv podkladu na přesnost souřadnic... 5

Více

Geodézie Přednáška. Polohopisná měření Metody měření Jednoduché pomůcky pro měření

Geodézie Přednáška. Polohopisná měření Metody měření Jednoduché pomůcky pro měření Geodézie Přednáška Polohopisná měření Metody měření Jednoduché pomůcky pro měření strana 2 téměř všechna geodetická měření jsou vztažena ke dvěma základním směrům směru vodorovnému a směru svislému úkolem

Více

TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací)

TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací) Pracovní pomůcka TECHNICKÁ NIVELACE (U_6) (určování výšek bodů technickou nivelací) Pořadem technické nivelace (TN) vloženého mezi dva dané nivelační body (PNS-Praha, ČSNS), které se považují za ověřené,

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6a Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G říjen 2014 1 7. POLOHOVÉ VYTYČOVACÍ SÍTĚ Vytyčení je součástí realizace

Více

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčovací sítě, Polohové vytyčování) 3. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. listopad 2015

Více

Příloha k vyhlášce č. 31/1995 Sb. 1. Bodová pole a jejich rozdělení

Příloha k vyhlášce č. 31/1995 Sb. 1. Bodová pole a jejich rozdělení Příloha k vyhlášce č. 31/1995 Sb. 1. Bodová pole a jejich rozdělení 1.1 Soubory bodů vytvářejí bodová pole, která se dělí podle účelu na polohové, výškové a tíhové bodové pole. Bod daného bodového pole

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ Název akce : Stanovení záplavového území řeky Kamenice Lokalita : Srbská Kamenice - Dolní Falknov Investor : Povodí Ohře s.p. Zadavatel : Hydrosoft Veleslavín s.r.o.,

Více

7. Určování výšek II.

7. Určování výšek II. 7. Určování výšek II. 7.1 Geometrická nivelace ze středu. 7.1.1 Princip geometrické nivelace. 7.1.2 Výhody geometrické nivelace ze středu. 7.1.3 Dělení nivelace dle přesnosti. 7.1.4 Nivelační přístroje.

Více

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení), Učební osnova předmětu Geodézie Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Forma vzdělávání: Pozemní stavitelství denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 3. ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Geodézie (profilová část maturitní zkoušky formou ústní zkoušky před zkušební komisí) 1) Měření délek 2) Teodolity 3) Zaměření stavebních objektů 4) Odečítací pomůcky 5) Nivelační přístroje a pomůcky 6)

Více

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

GEODETICKÉ VÝPOČTY I. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 2.ročník GEODETICKÉ VÝPOČTY I. TROJÚHELNÍK PYTHAGOROVA VĚTA TROJÚHELNÍK Geodetické výpočty I. trojúhelník je geometrický rovinný útvar určený třemi

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV název předmětu

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV název předmětu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEODÉZIE A POZEMKOVÝCH ÚPRAV název předmětu VÝUKA V TERÉNU Z GEODÉZIE 1, 2 - VY1 kód úlohy název úlohy K PŘÍMÉ

Více

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Seminář z geoinformatiky Měření vodorovných úhlů Seminář z geo oinform matiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze Základním

Více

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky. 5. Měření délek. 5.1 Definice, zákonné měřící jednotky. 5.2 Měření délek pásmem. 5.3 Optické měření délek. 5.3.1 Paralaktické měření délek. 5.3.2 Ryskový dálkoměr. 5.4 Elektrooptické měření délek. 5.4.1

Více

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin

Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin Vliv realizace, vliv přesnosti centrace a určení výšky přístroje a cíle na přesnost určovaných veličin doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D. Fakulta stavební ČVUT v Praze 1 Úvod Při přesných inženýrsko geodetických

Více

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky.

4.1 Základní pojmy Zákonné měřicí jednotky. 4. Měření úhlů. 4.1 Základní pojmy 4.1.1 Zákonné měřicí jednotky. 4.1.2 Vodorovný úhel, směr. 4.1.3 Svislý úhel, zenitový úhel. 4.2 Teodolity 4.2.1 Součásti. 4.2.2 Čtecí pomůcky optickomechanických teodolitů.

Více

Polohopisná měření Metody měření Jednoduché pomůcky pro měření

Polohopisná měření Metody měření Jednoduché pomůcky pro měření Geodézie přednáška 1 Polohopisná měření Metody měření Jednoduché pomůcky pro měření Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Polohopisné měření úkolem

Více

7.1 Definice délky. kilo- km 10 3 hekto- hm mili- mm 10-3 deka- dam 10 1 mikro- μm 10-6 deci- dm nano- nm 10-9 centi- cm 10-2

7.1 Definice délky. kilo- km 10 3 hekto- hm mili- mm 10-3 deka- dam 10 1 mikro- μm 10-6 deci- dm nano- nm 10-9 centi- cm 10-2 7. Měření délek 7.1 Definice délky, zákonné měřící jednotky 7.2 Měření délek pásmem 7.3 Optické měření délek 7.3.1 Paralaktické měření délek 7.3.2 Ryskový dálkoměr 7.4 Elektrooptické měření délek 7.5 Fyzikální

Více

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad Geodézie (profilová část maturitní zkoušky formou ústní zkoušky před zkušební komisí) 1) Měření délek 2) Teodolity 3) Zaměření stavebních objektů 4) Odečítací pomůcky 5) Nivelační přístroje a pomůcky 6)

Více

TUNELY 2. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 PROFILY TUNELŮ

TUNELY 2. Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 PROFILY TUNELŮ TUNELY Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc. Následující stránky jsou doplňkem přednášek předmětu 154GP10 017 ÚČEL A. Dopravní železniční (jednokolejné, dvoukolejné) silniční podzemní městské dráhy B. Rozvody průplavní,

Více

6.16. Geodetické výpočty - GEV

6.16. Geodetické výpočty - GEV 6.16. Geodetické výpočty - GEV Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 8 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího

Více

Historie. Jednotná trigonometrická síť katastrální I. řádu z roku 1936. BODOVÁ POLE Polohové BP Výškové BP Tíhové BP

Historie. Jednotná trigonometrická síť katastrální I. řádu z roku 1936. BODOVÁ POLE Polohové BP Výškové BP Tíhové BP BODOVÁ POLE Polohové BP Výškové BP Tíhové BP Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen

Více

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II 1. URČOV OVÁNÍ VÝŠEK Metody určov ování převýšení Geometrická nivelace Ing.

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 11 Z GEODÉZIE 1 (Hodnocení přesnosti měření a vytyčování) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 11 Z GEODÉZIE 1 (Hodnocení přesnosti měření a vytyčování) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G SYLABUS PŘEDNÁŠKY 11 Z GEODÉZIE 1 (Hodnocení přesnosti měření a vytyčování) 1 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc s využitím přednášky doc Ing Martina

Více

Triangulace a trilaterace

Triangulace a trilaterace Výuka v terénu z vyšší geodézie Triangulace a trilaterace Staré Město pod Sněžníkem 2015 1 Popis úlohy V rámci úlohy Triagulace budou metodami klasické geodézie (triangulace, trilaterace, astronomické

Více

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN (1) Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN DPLS a integrace nových měřických postupů Ing. Václav Šafář, VÚGTK, v.v.i., v vaclav.safar@vugtk.cz

Více

NABÍDKOVÝ CENÍK VÝKONŮ PRACÍ V BODOVÝCH POLÍCH CENÍK NÁHRAD ZA POŠKOZENÍ A ZNIČENÍ BODU BODOVÉHO POLE

NABÍDKOVÝ CENÍK VÝKONŮ PRACÍ V BODOVÝCH POLÍCH CENÍK NÁHRAD ZA POŠKOZENÍ A ZNIČENÍ BODU BODOVÉHO POLE Katastrální úřad pro Pardubický kraj Čechovo nábřeží 1791 530 86 Pardubice NABÍDKOVÝ CENÍK VÝKONŮ PRACÍ V BODOVÝCH POLÍCH CENÍK NÁHRAD ZA POŠKOZENÍ A ZNIČENÍ BODU BODOVÉHO POLE platnost od 1.3.2007, schválil

Více

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ PODROBNÉ POLOHOVÉ BODOVÉ POLE

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ PODROBNÉ POLOHOVÉ BODOVÉ POLE SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ PODROBNÉ POLOHOVÉ BODOVÉ POLE BODOVÉPOLE Bodové pole (BP) je vytvářeno sítí geodetických bodů. Body BP jsou určeny: rovinnými souřadnicemi Y, X nadmořskou výškou H tíhovým

Více

GEODÉZIE II. daný bod. S i.. měřené délky Ψ i.. měřené směry. orientace. Měřická přímka PRINCIP POLÁRNÍ METODY

GEODÉZIE II. daný bod. S i.. měřené délky Ψ i.. měřené směry. orientace. Měřická přímka PRINCIP POLÁRNÍ METODY Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut geodézie a důlního měřictví GEODÉZIE II Ing. Hana Staňková, Ph.D. kontrolní oměrná míra PRINCIP POLÁRNÍ METODY 4. Podrobné

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 4 Z GEODÉZIE 1 (Měření svislých úhlů Chyby ovlivňující úhlová měření a jejich eliminace) 1 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Inženýrská geodézie II 1/5 Určení nepřístupné vzdálenosti

Více

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

GEODETICKÉ VÝPOČTY I. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 2.ročník GEODETICKÉ VÝPOČTY I. DĚLENÍ POZEMKŮ Ing. Jana Marešová, Ph.D. rok 2018-2019 V praxi se geodet často setká s úkolem rozdělit pozemek (dědictví,

Více

Geodetické základy a triangulace Trigonometrické sítě na našem území Stabilizace a signalizace Tachymetrie - úvod Podélné a příčné profily

Geodetické základy a triangulace Trigonometrické sítě na našem území Stabilizace a signalizace Tachymetrie - úvod Podélné a příčné profily Geodetické základy a triangulace Trigonometrické sítě na našem území Stabilizace a signalizace Tachymetrie - úvod Podélné a příčné profily Kartografie přednáška 6 Geodetické základy při měření (mapování)

Více

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR)

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR) SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. březen 2015 1 Geodézie 2 přednáška č.6 GEODETICKÉ

Více

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil 4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil Síla je veličina vektorová. Je určena působištěm, směrem, smyslem a velikostí. Působiště síly je bod, ve kterém se přenáší účinek síly na těleso. Směr

Více

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU MĚŘICKÝ SNÍMEK Základem měření je fotografický snímek, který je v ideálním případě

Více

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy

Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy 5 Trojúhelník a čtyřúhelník výpočet jejich obsahu, konstrukční úlohy Trojúhelník: Trojúhelník je definován jako průnik tří polorovin. Pojmy: ABC - vrcholy trojúhelníku abc - strany trojúhelníku ( a+b>c,

Více

geodynamické bodové pole -toto bodové pole základě přesných měření pomocí umělých družic Země (UDZ) metodou Globálního polohového systému (GPS)

geodynamické bodové pole -toto bodové pole základě přesných měření pomocí umělých družic Země (UDZ) metodou Globálního polohového systému (GPS) Geodetické základy geodynamické bodové pole -toto bodové pole patří k nejnověji vytvořeným. Je určeno na základě přesných měření pomocí umělých družic Země (UDZ) metodou Globálního polohového systému (GPS)

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Příloha k vyhlášce č. 26/2007 Sb.

Příloha k vyhlášce č. 26/2007 Sb. katastr nemovitostí Příloha k vyhlášce č. 6/007 Sb. nebo pozemek tvořící s okolními pozemky takto osázený souvislý celek [ 3i písm. e) zákona č. 5/1997 Sb.], 6 až 10 a 14 106 Vyhláška č. 6/007 Sb. 107

Více

Cvičení software Groma základní seznámení

Cvičení software Groma základní seznámení Cvičení software Groma základní seznámení 4 2 3 1 Obr. 1: Hlavní okno programu Groma v.11. Hlavní okno 1. Ikony základních geodetických úloh, lze je vyvolat i z menu Výpočty. 2. Ikona základního nastavení

Více

Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov

Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov Účelové mapy Prostorová polární metoda Princip prostorové polární metody Záznam měřených dat Zásady měření Měření s teodolitem a pásmem

Více

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Ing. Pavel Hánek, Ph.D. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Výškový referenční systém je definován v nařízení vlády 430/2006 Sb. Výškový systém baltský - po vyrovnání je určen a) výchozím výškovým bodem, kterým je nula

Více

Geodézie Přednáška. Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů

Geodézie Přednáška. Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů Geodézie Přednáška Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů Geodetické základy strana 2 každé geodetické měření většího rozsahu se musí opírat o předem vybudované sítě pevných bodů body v těchto sítích

Více

Vyhodnocení etapových měření posunů mostu ve Štěchovicích za rok 2008 Diplomová práce

Vyhodnocení etapových měření posunů mostu ve Štěchovicích za rok 2008 Diplomová práce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební, Katedra speciální geodézie Studijní program: magisterský Studijní obor: Geodézie a kartografie Vyhodnocení etapových měření posunů mostu ve Štěchovicích

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA SPECIÁLNÍ GEODÉZIE název předmětu Geodézie v podzemních prostorách 10 úloha/zadání H/190-4 název úlohy Hloubkové

Více

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA NIVELACE VÝŠKOVÉ MĚŘENÍ A VÝŠKOVÉ BODOVÉ POLE JS NIVELACE - úvod NIVELACE je měření výškového rozdílu od realizované (vytyčené) vodorovné roviny Provádí se pomocí

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1 SYLABUS PŘEDNÁŠKY 5 Z GEODÉZIE 1 (Měření délek) 1. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc. Ing. Jaromír Procházka, CSc. říjen 2015 1 Geodézie 1 přednáška č.5 MĚŘENÍ DÉLEK Podle

Více

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství MĚŘICKÉ BODY II. Ing. Bc. Pavel Voříšek (úředně oprávněný zeměměřický inženýr). Vysoké Mýto 24. 3. 2017 Měřické body 2. část S-JTSK

Více

CVIČNÝ TEST 19. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Kateřina Nováková. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15

CVIČNÝ TEST 19. OBSAH I. Cvičný test 2. Mgr. Kateřina Nováková. II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 CVIČNÝ TEST 19 Mgr. Kateřina Nováková OBSAH I. Cvičný test 2 II. Autorské řešení 5 III. Klíč 13 IV. Záznamový list 15 I. CVIČNÝ TEST 1 Určete, kolikrát je rozdíl čísel 289 a 255 větší než jejich součet.

Více

2.2 Bodová pole. - Výškové bodové pole. - Základní. - Podrobné. - Stabilizované body technických nivelací.

2.2 Bodová pole. - Výškové bodové pole. - Základní. - Podrobné. - Stabilizované body technických nivelací. 2. Bodová pole 2.1 Body 2.2 Bodová pole 2.3 Polohové bodové pole. 2.3.1 Rozdělení polohového bodového pole. 2.3.2 Dokumentace geodetického bodu. 2.3.3 Stabilizace a signalizace bodů. 2.4 Výškové bodové

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Vytyčování staveb a hranic pozemků Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz

A[a 1 ; a 2 ; a 3 ] souřadnice bodu A v kartézské soustavě souřadnic O xyz 1/15 ANALYTICKÁ GEOMETRIE Základní pojmy: Soustava souřadnic v rovině a prostoru Vzdálenost bodů, střed úsečky Vektory, operace s vektory, velikost vektoru, skalární součin Rovnice přímky Geometrie v rovině

Více

Seminář z geoinformatiky

Seminář z geoinformatiky Seminář z geoinformatiky Přednášející: Ing. M. Čábelka cabelka@natur.cuni.cz Délka je definována jako vzdálenost dvou bodů ve smyslu definované metriky. Délka je tedy popsána v jednotkách, tj. v násobcích

Více

VÝUKA V TERÉNU GD 1,2

VÝUKA V TERÉNU GD 1,2 VÝUKA V TERÉNU GD 1,2 2015 OBECNÉ POKYNY MĚŘENÍ V TERÉNU Každý je povinen být v okamžiku zahájení úlohy seznámen s jejím obsahem a musí mu být zřejmé měřické postupy. Především jaké veličiny se budou měřit,

Více

Geodetické základy Bodová pole a sítě Stabilizace a signalizace

Geodetické základy Bodová pole a sítě Stabilizace a signalizace Geodézie přednáška 3 Geodetické základy Bodová pole a sítě Stabilizace a signalizace Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta ugt.mendelu.cz tel.: 545134015 Geodetické základy každé

Více

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie)

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie) Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie) Braun J., Třasák P. - 2012 1. Převzetí podkladů pro tvorbu plánu od investora Informace o zaměřovaném území (vymezení lokality) Účel

Více

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r,

P R O M Í T Á N Í. rovina π - průmětna vektor s r - směr promítání. a // s r, b// s r, P R O M Í T Á N Í Promítání je zobrazení prostorového útvaru do roviny. Je určeno průmětnou a směrem (rovnoběžné) nebo středem (středové) promítání. Princip rovnoběžného promítání rovina π - průmětna vektor

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Geodézie Přednáška. Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce

Geodézie Přednáška. Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce Geodézie Přednáška Geodetické polohové a výškové vytyčovací práce strana 2 Geodetické vytyčovací práce řeší úlohu přenosu geometricky daných prvků nebo útvarů z plánu, mapy nebo náčrtu do terénu a tam

Více

Husky KTW, s.r.o., J. Hradec

Husky KTW, s.r.o., J. Hradec Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu MatemaTech Matematickou cestou k technice. Předmět: Matematika Téma: Goniometrie při měření výrobků Věk žáků: 15-16 let Časová dotace: Potřebné pomůcky,

Více

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE MATEMATICKÉ ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE fotogrammetrie využívá ke své práci fotografické snímky, které

Více

9.1 Geometrická nivelace ze středu, princip

9.1 Geometrická nivelace ze středu, princip 9 Určování výšek II 9.1 Princip geometrické nivelace, její výhody 9.2 Dělení nivelace dle přesnosti 9.3 Nivelační přístroje 9.4 Osové podmínky nivelačních přístrojů 9.5 Zkouška nivelačního přístroje (nevodorovnost

Více

Měření pro projekt. Prostorové zaměření situace velkého měřítka.

Měření pro projekt. Prostorové zaměření situace velkého měřítka. Měření pro projekt. Prostorové zaměření situace velkého měřítka. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností Obecná část 1. Základní ustanovení katastrálního zákona,

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 METODY MĚŘENÍ DÉLEK PŘÍMÉ (měřidlo klademe přímo do měřené

Více

SYLABUS PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Vytyčování)

SYLABUS PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Vytyčování) SYLABUS 3-5 PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Vytyčování) 1 ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G doc Ing Jaromír Procházka CSc březen 2016 1 VYTYČOVÁNÍ (Skripta Geodézie 2 str62 ) Geodézie

Více