Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy"

Transkript

1 Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od do Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů bylo s účinností od přijato nové znění ustanovení 24 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů, podle kterého se nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že doba nájmu hmotného movitého majetku trvá nejméně minimální dobu odpisování uvedenou v 30 odst. 1; u nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně 30 let. Podle stanoviska Ministerstva financí se minimální doba trvání nájmu i podle tohoto nového znění počítá s přesností na kalendářní měsíce (tj. např. 60 měsíců u hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2, 120 měsíců u hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 3 apod.). Jak již bylo dříve uvedeno, podle přechodného ustanovení se tato změna netýká smluv o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřených do konce roku Prodloužení minimální doby nájmu od , které v podstatě eliminovalo dosavadní daňovou výhodnost finančního leasingu, se projevilo prudkým snížením zájmu o tento způsob financování dlouhodobého hmotného majetku a naopak došlo k nárůstu případů splátkového prodeje a také financování dlouhodobého hmotného majetku pomocí bankovních úvěrů. Daňové výhody finančního leasingu, vyplývající zejména z možnosti sjednání kratší doby nájmu u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nebo 3, zůstaly zachovány pouze u smluv, které byly uzavřeny ještě před nabytím účinnosti zákona č. 87/2009 Sb. Přitom stačilo smlouvu o finančním leasingu do konce roku 2007 jen platně uzavřít s tím, že k převzetí předmětu nájmu už mohlo dojít až v roce Příklad: Smlouva o finančním leasingu, jejímž předmětem je kovoobráběcí stroj, byla uzavřena dne Doba nájmu by v tomto případě měla trvat nejméně 60 měsíců. Pokud by však smlouva byla uzavřena např , mohla být sjednána podstatně kratší doba nájmu, např. 36 měsíců. Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od Zákonem č. 87/2009 Sb. byla s účinností od přijata mimo jiné opět další změna ustanovení 24 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů, podle které se nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku, který lze odpisovat podle tohoto zákona, uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že doba nájmu trvá: u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 1 nejméně 36 měsíců, u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců, u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců, u nemovitostí nejméně 30 let. Zatímco u movitého hmotného majetku zařazeného podle Přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů v odpisové skupině 1 a u nemovitostí zůstala délka minimální doby nájmu 33 Financni-leasing-Vychopen-kor2.indd 33 11/17/2010 8:33:09 PM

2 Finanční leasing v otázkách a odpovědích i po této změně zachována, u hmotného movitého majetku zařazeného v odpisových skupinách 2 a 3 došlo ke zkrácení stanovené minimální doby nájmu o šest měsíců. Tato změna neměla zdaleka takový vliv na oživení zájmu o finanční leasing osobních automobilů, jako jiné opatření přijaté ve stejnou dobu novelou zákona o dani z přidané hodnoty (zrušení zákazu odpočtu daně u osobních automobilů). Také v tomto případě bylo součástí novely zákona o daních z příjmů přechodné ustanovení, podle kterého se u hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené do , až do doby ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku použije zákon o daních z příjmů, ve znění platném do Příklad: Smlouva o finančním leasingu, jejímž předmětem je nákladní automobil, byla uzavřena dne Sjednaná doba nájmu by v tomto případě měla činit nejméně 60 měsíců. Pokud by k uzavření smlouvy došlo o den později, mohla již být sjednána doba nájmu o šest měsíců kratší. Minimální doba nájmu podle 24 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů v závislosti na době uzavření smlouvy o finančním leasingu a zařazení předmětu nájmu do odpisové skupiny: Minimální doba nájmu Smlouva uzavřena v době Odpis. sk. 1 Odpis. sk. 1a Odpis. sk. 2 Odpis. sk. 3 do roky 3 roky 3 roky 3 roky roky - 5 let 10 let od měsíců - 54 měsíců 114 měsíců Poznámka: U leasingových smluv uzavřených v období od do , u nichž je předmětem nájmu hmotný majetek zařazený v odpisových skupinách 1 a 2, u kterého pronajímatel uplatňuje mimořádný odpis podle 30a zákona o daních z příjmů, je minimální doba nájmu stanovena v 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů, a to: 12 měsíců (je li předmět nájmu zařazen v odpisové skupině 1), 24 měsíců (je li předmět nájmu zařazen v odpisové skupině 2). Smlouva o finančním leasingu by uzavřena v době od do Další novela zákona o daních z příjmů, přijatá zákonem č. 216/2009 Sb. s účinností od , sice již nepřinesla žádnou změnu v ustanovení 24 odst. 4 písm. a), ale doplnila do 24 nový odstavec 15, podle kterého se nájemné u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku odpisovaného podle 30a uznává jako výdaj (náklad) za podmínky, že doba nájmu u hmotného majetku odpisovaného vlastníkem 34 Financni-leasing-Vychopen-kor2.indd 34 11/17/2010 8:33:09 PM

3 Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy (pronajímatelem) podle 30a odst. 1 trvá nejméně 12 měsíců a u hmotného majetku odpisovaného vlastníkem (pronajímatelem) podle 30a odst. 2 trvá nejméně 24 měsíců. Podle ustanovení 30a odst. 1 zákona o daních z příjmů může poplatník, který je prvním vlastníkem hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 1 pořízeného v období od do , tento hmotný majetek odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. Podle ustanovení 30a odst. 2 zákona o daních z příjmů může poplatník, který je prvním vlastníkem hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 pořízeného v období od do , tento hmotný majetek odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny. Podle bodu 7. přechodných ustanovení této novely se ustanovení 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů použije na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené v období od do a který je v tomto období přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Ustanovení 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů ale nelze použít na dodatky ke smlouvám o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřeným před Podle stanoviska Ministerstva financí, uvedeného v zápise z Koordinačního výboru ze dne , je pro uplatnění ustanovení 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů nájemcem nutnou podmínkou, aby u předmětu finančního leasingu uplatňoval pronajímatel mimořádný odpis podle 30a zákona o daních z příjmů, v případě zahraničního pronajímatele pak odpisy stanovené obdobným způsobem. K tomu je na internetových stránkách Ministerstva financí uvedeno, že podle ustanovení 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů lze postupovat i v případě, kdy pronajímatelem je zahraniční subjekt, avšak pouze za podmínky, že: bude zachována věcná a časová souvislost v širším slova smyslu, bude zachována rovnováha mezi uplatněním nájemného u pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku na straně nájemce a odpisů na straně pronajímatele a majetek bude evidován a odpisován po stejnou dobu, jako je uvedeno v 30a zákona o daních z příjmů. Pokud nejsou splněny podmínky pro použití ustanovení 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů, platí pro daňovou uznatelnost nájemného i u smlouvy o finančním leasingu uzavřené v době od do minimální doba nájmu podle ustanovení 24 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů. Příklad: Podnikatel uzavřel dne s leasingovou společností smlouvu o finančním pronájmu s následnou koupí osobního automobilu a téhož dne automobil převzal ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Leasingová společnost u tohoto automobilu uplatňuje odpisy rovnoměrným způsobem podle 31 zákona o daních z příjmů. Z toho důvodu se na tento finanční leasing vztahuje minimální doba nájmu podle 24 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů, nikoliv podle 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů. Pro daňovou uznatelnost nájemného je proto třeba, aby doba nájmu trvala nejméně 54 měsíců. 35 Financni-leasing-Vychopen-kor2.indd 35

4 Finanční leasing v otázkách a odpovědích Při tzv. zpětném leasingu lze ustanovení 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů použít pouze v případě, že v okamžiku prodeje nebyla u budoucího nájemce věc, která je předmětem finančního leasingu, hmotným majetkem (podle 26 odst. 10 zákona o daních z příjmů se hmotným majetkem stávají věci uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání). Minimální doba nájmu podle 24 odst. 15 písm. a) zákona o daních z příjmů v případě finančního leasingu, jehož předmětem je osobní automobil, u kterého pronajímatel uplatňuje mimořádný odpis podle 30a: Smlouva uzavřena v době Minimální doba nájmu let měsíců měsíců od měsíců Zákonem č. 2/2009 Sb. bylo s účinností od doplněno do 24 odst. 4 zákona o daních z příjmů ustanovení, které umožňuje uplatnit nájemné u finančního leasingu i při sjednání kratší doby nájmu než je stanovena v 24 odst. 4 písm. a), ovšem jen za předpokladu, že jsou splněny ostatní podmínky, a pouze v případě, že kupní cena je stanovena podle 24 odst. 5 písm. a) zákona o daních z příjmů (tj. kupní cena není nižší než zůstatková cena vypočtená při rovnoměrném způsobu odpisování ze vstupní ceny evidované u pronajímatele za dobu, po kterou mohl být majetek, který je předmětem finančního leasingu, odpisován). Podle přechodného ustanovení zákona č. 2/2009 Sb. lze tuto změnu použít i pro zdaňovací období, které započalo v roce Minimální doba nájmu u finančního leasingu osobního automobilu započatého v roce 2007 V roce 2007 byla uzavřena leasingová smlouva na pořízení osobního automobilu, a to na dobu 36 měsíců. Pravidelné měsíční splátky zahrnuji rovnou do výdajů a akontaci zaplacenou v roce 2007 jsem rozpočítala do výdajů za dobu nájmu, tj. měsíčně 1/36. Ode dne byla ale minimální doba nájmu pro osobní automobil prodloužena podle 24 odst. 4 zákona o daních z příjmů z 36 měsíců na 54 měsíců. Jak se tato změna promítne v letech 2009 a 2010 do uplatňování leasingových splátek a akontace v daňových výdajích? Na tento případ se vztahuje přechodné ustanovení uvedené v Článku II. bod 12. zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, podle kterého se u hmotného majetku, který je 36 Financni-leasing-Vychopen-kor2.indd 36

5 Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy předmětem smlouvy o finančním leasingu uzavřené do konce roku 2007, postupuje až do doby ukončení finančního leasingu podle zákona o daních z příjmů, ve znění účinném do Z toho vyplývá, že pro finanční leasing osobního automobilu, který byl zahájen v roce 2007, platí i v letech 2009 a 2010 stejná pravidla jako v roce 2007, včetně minimální doby nájmu v délce 36 měsíců. V daném případě proto není třeba do konce finančního leasingu nic měnit na způsobu započítání leasingových splátek do výdajů, ani na rozpočítání akontace, jak je uvedeno v dotazu. - Článek II, bod 12. přechodných ustanovení zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů 15 Vliv okamžiku provedení změny údajů o registraci vozidla na minimální dobu nájmu u finančního leasingu osobního automobilu Dne uzavřela společnost s ručením omezeným s leasingovou společností smlouvu o finančním leasingu nákladního automobilu a v ten samý den bylo vozidlo převzato nájemcem do užívání. Zápis o změně v registraci vozidla byl ale v technickém průkazu vozidla proveden až dne 24. listopadu Znamená to, že nebude dodržena stanovená minimální doba nájmu? V případě finančního leasingu zůstává po celou dobu nájmu vlastníkem vozidla pronajímatel (leasingová společnost), zatímco nájemce je registrován jako provozovatel vozidla. Nájemce může užívat vozidlo na základě uzavřené leasingové smlouvy již ode dne jeho převzetí od pronajímatele. Provedení zápisu o změně provozovatele vozidla je povinností formálního charakteru a na možnost užívání vozidla nájemcem nemá bezprostřední vliv. Podle ustanovení 24 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů se doba nájmu počítá ode dne, kdy byla věc nájemci přenechána ve stavu způsobilém obvyklému užívání (k tomu podle dotazu došlo dne ). Proto lze v daném případě konstatovat, že minimální doba nájmu je dodržena odst. 4 písm. a) zákona o daních příjmů 16 Minimální doba nájmu u finančního leasingu osobního automobilu zahájeného dne Jsme právnická osoba, plátci DPH. Uzavřeli jsme leasingovou smlouvu na osobní automobil. Leasingová smlouva je na 36 měsíců, doba nájmu započala dne , předmět leasingu byl předán dne Od jakého data se mají počítat splátky pro časové rozlišení? Lze v současné době časově rozlišovat osobní automobil na 36 měsíců? 37 Financni-leasing-Vychopen-kor2.indd 37

6 Finanční leasing v otázkách a odpovědích Podle 24 odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů se doba nájmu počítá ode dne, kdy byl pronajímaný majetek přenechán nájemci ve stavu způsobilém k obvyklému užívání. Minimální doba nájmu majetku ve druhé odpisové skupině, kam patří osobní automobily, je v daném případě 54 měsíců, pokud však nejde o majetek, u kterého jeho vlastník (pronajímatel) uplatňuje mimořádné odpisy podle 30a zákona o daních z příjmů. V tom případě je minimální doba nájmu 24 měsíců. V prvním případě by nemohlo být leasingové nájemné považováno za daňový náklad. Ověřte si proto u pronajímatele, jakým způsobem odpisuje majetek, který Vám pronajal odst. 4 písm. a) zákona o daních z příjmů - 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů - 30a zákona o daních z příjmů 17 Uplatnění nájemného u finančního leasingu osobního automobilu, u kterého je pronajímatelem uplatňován mimořádný odpis podle 30a zákona o daních z příjmů Podnikatel, fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci, uzavřel dne smlouvu o finančním leasingu osobního automobilu a téhož dne od leasingové společnosti vozidlo převzal do užívání. Doba nájmu byla sjednána v délce 24 měsíců. Leasingová společnost podle svého prohlášení uplatňuje u vozidla mimořádný odpis podle 30a zákona o daních z příjmů. Jakou poměrnou část z celkového nájemného si za rok 2010 může podnikatel uplatnit do výdajů? Podle pokynu č. D-300 k 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů se u poplatníků vedoucích daňovou evidenci poměrná výše nájemného u finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku připadající ze sjednané doby nájmu na příslušné zdaňovací období podle 24 odst. 2 písm. h) zákona o daních z příjmů stanoví s přesností maximálně na kalendářní měsíce, a to i za každý započatý měsíc. V daném případě, kdy byla v souladu s ustanovením 24 odst. 15 zákona o daních z příjmů sjednána doba nájmu v délce 24 měsíců, přičemž smlouva o finančním leasingu byla uzavřena a předmět nájmu převzat nájemcem dne , může nájemce za zdaňovací období roku 2010 uplatnit do výdajů 7/24 z celkového nájemného odst. 2 písm. h) bod 2. zákona o daních z příjmů - pokyn č. D-300 k 24 odst. 2 zákona o daních z příjmů 38 Financni-leasing-Vychopen-kor2.indd 38

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY Andrea Hamšíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářské práce je zaměřena na rozbor nákladů a výdajů spojených

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR Daňová evidence a povinnosti z ní plynoucí pro vedení evidence o majetku a hospodaření podnikatelského subjektu. Daňové subjekty a základní zásady

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 5.4.2000 Přítomni: viz prezenční listina Program: Projednání jednotlivých bodů

Více

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17

Prodej podniku. Věcná podstata problému. impresa podnik 13 economicrevue 17 impresa podnik 13 economicrevue 17 CZ Prodej podniku je v poslední době velice aktuální transakcí. V praxi pak vyvstávají otázky, jak se prodej podniku promítne v účetnictví, jaká práva a povinnosti pro

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání

Více

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Z HLEDISKA DANÍ Z PŘÍJMŮ A DPH

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012

LEASING V PRAXI. praktický průvodce. 5. aktualizované. vydání. Petr Valouch. právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 Petr Valouch LEASING V PRAXI praktický průvodce právní úprava leasingu k datu 1. 1. 2012 srovnání ekonomické efektivnosti leasingu, úvěru a pořízení majetku za hotové účetní a daňová evidence leasingových

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D - 6. K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Čj. 32320/11-31 Pokyn GFŘ D - 6 K jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 3.7.2002

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 3.7.2002 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 3.7.2002 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisu z jednání

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup

Více