Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky"

Transkript

1 Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a geometrie Informatika 2 x x x 2 Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie x x Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Etická výchova Volitelný předmět - Druhý cizí jazyk x Celkem

2 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové Změny v dosavadním ŠVP platné pro pro práci s talentovanými žáky od : Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a geometrie Informatika Člověk a svět práce Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Etická výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce II. cizí jazyk Tělesná výchova Náboženství Výtvarná výchova dodatek dodatek dodatek nový ŠVP nový ŠVP dodatek dodatek nový ŠVP dodatek dodatek dodatek dodatek beze změny nový ŠVP beze změny nový ŠVP nový ŠVP beze změny není místo etická výchova beze změny Hradec Králové Ing. Jan Trdlička zástupce ředitele základní školy

3 Předmět: Anglický jazyk doplněk pro práci s talentovanými žáky Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Ročník: šestý Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky volně překládá jednoduché texty rozumí hlavním bodům krátkého textu na známé téma vyhledá informace v textu používá dvojjazyčný slovník rozumí základním informacím o svých kamarádech, jejich rodině a zájmech rozliší chronologické pořadí dílčích událostí čteného příběhu najde potřebné informace v jídelníčku, v informačním letáku a v krátkém, jednoduchém, populárně naučném textu Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu rozumí jednoduchým sdělením v běžných situacích porovnává slyšené a čtené informace domácí povinnosti zvířata prázdniny a cestování jídlo počasí geografické útvary, místa, názvy TV programy filmové žánry komiksy osobní informace data, čas, množství, cena, rozměry každodenní činnosti ZOO MV - Kritické čtení EV vztah člověka k prostředí EGS - Evropa a svět nás zajímá OSV - poznávání lidí EV vztah člověka k prostředí OSV - komunikace v různých situacích

4 Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích pojmenuje předměty a jevy, s kterými se běžně setkává sdělí o sobě jednoduchým způsobem základní informace týkající se rodiny, školy,, zájmů a každodenních činnností a zeptá se na ně kamaráda popíše místo, kde žije a místa, kde se mu líbí zeptá se na datum, čas, množství, cenu a rozměry nakoupí v obchodě základní věci osobní potřeby sdělí, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí z věcí a činností, s kterými se běžně setkává zeptá se kamaráda na jeho každodenní činnosti a na podobné otázky odpoví sloveso být v přít. a min, čase přít. č. prostý a průběhový ano/ne otázky, otázky s tázacími zájmeny frekvenční příslovce řadové číslovky neurčitá zájmena počitatelná a nepočitatelná pod. jm. vyjádření a otázky na množství porovnávání a srovnávání přídavná jm. a příslovce stupňování přídavných jmen min. č. pravidelných a nepravidelných sloves MKV kulturní diference, multikulturalita OSV mezilidské vztahy Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty používá základní gramatické jevy vytváří projekty na daná témata napíše dopis, , pozdrav popíše aktuální činnost jiných krátké rozhovory na běžná témata každodenního života krátké rozhovory v méně častých situacích, např. problém při cestování záměry, odhodlání vyprávění o zážitcích dramatické ztvárnění příběhu charakteristika místa bydliště popis, vyprávění psaní krátké úvahy na dané téma individuální projekty sebehodnocení MV - tvorba mediálního sdělení, diskuze nad pracemi spolužáků práce v realizačním týmu OSV kreativita, kooperace

5

6 Předmět: Anglický jazyk doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky rozumí základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, zájmech, každodenních činnostech rozumí čtenému popisu cesty rozumí běžným nápisům ve městě rozumí hlavním bodům populárně naučného textu na blízké téma rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence krátkého textu týkajícího se běžného tématu a vyhledá v něm konkrétní informace používá dvojjazyčný slovník Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky rozumí hlavní myšlence vyprávění o nevšedních událostech rozumí jednoduchým sdělením v běžných situacích životní etapy, rodina, problémy vesmír domov a pracoviště předpovědi do budoucna slovní spojení přírodní katastrofy bydlení, domy místa ve městě zážitky, ambice pravidla ve škole Londýn EGS- poznáváme svět MKV - multikulturalita MKV - kulturní diference stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu frázová slovesa

7 Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích popíše sebe, rodinu, kamarády, prostředí, ve kterém se běžně pohybuje popíše svůj každodenní režim, své zájmy, oblíbené i neoblíbené činnosti a věci vypráví zážitky z prázdnin popíše minulé události běžného i nevšedního charakteru sdělí, jak běžné události a činnosti dosud zažil navrhne činnost, alternativní řešení, nabídne pomoc zeptá se jiných na jejich zájmy, pravidelné a oblíbené činnosti, na to, co dělali v uplynulých dnech a na jejich zážitky z cesty nebo pobytu a na podobné otázky odpoví zeptá se na cestu a vysvětlí, jak se někam dostat zeptá se jiných na jejich pocity a dojmy, jednoduše vyjádří, jak se cítí objedná si jídlo a pití v cukrárně nebo v rychlém občerstvení vyjádří souhlas a nesouhlas, jednoduše vyjádří svůj názor pozve kamaráda, reaguje na pozvání dramaticky ztvární přečtený příběh simuluje rozhovor s významnou osobou vyjádření prognóz, záměru - will minulý čas prostý, průběhový určitý člen v názvech použití určitého a neurčitého členu někdy, nikdy pozvání oblíbené, neoblíbené činnosti nabídka pomoci vyslovení záměru ptaní se na cestu, popis cesty vyprávění o tom, co se udělalo diskuse o pravidlech MV- interview s lidmi o jejich představách EV - vztah člověka k prostředí Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

8 používá základní gramatické jevy vytváří projekty na daná témata popíše sebe, svou rodinu, kamarády popíše prostředí, ve kterém se běžně pohybuje popíše události běžného i nevšedního charakteru individuální projekty sebehodnocení uspořádání textu úvahy OSV -mezilidské vztahy MV - mediálního sdělení

9 Předmět: Anglický jazyk Ročník: osmý doplněk pro práci s talentovanými žáky Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném významovém slovníku odhadne hlavní myšlenku příběhu z nadpisu a obrazové přílohy rozumí hlavním bodům čteného novinového článku, komiksu a vyhledá v něm konkrétní informace rozumí hlavním bodům populárně naučného textu na blízké téma rozumí zápletce epizody známého příběhu vytvoří konec přečteného příběhu rozumí dotazům a výsledkům zábavného kvizu spojuje neznámá slovíčka s jejich definicí části těla materiály, oblečení zdravá výživa, péče o zdraví sportovní události počítače celebrity, legendy životní prostředí ochrana zvířat a péče o ně MKV - multikulturalita EGS- tradice ve sportu Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

10 rozliší specifické informace v slyšeném autentickém záznamu rozumí hlavní myšlence čtené epizody příběhu na pokračování pochopí ponaučení z textu reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu zdravotní potíže Austrálie výtvarné umění výklad slov MKV - kulturní diference Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích popíše stav věcí nebo činností v minulosti simuluje rozhovor na dané téma vhodnými výrazy podá doplňující informace k událostem dá rady a varování pro běžné činnosti požádá o službu a na podobnou žádost reaguje diskutuje se spolužáky na dané téma minulý čas prostý, průběhový předpřítomný čas podmětné a předmětné vedlejší věty trpné příčestí slovea být a jít vyjádření pravděpodobnosti pomocí mohl bys vyjádření rady pomocí měl bys used to opis slovesa muset dovětky žádost o službu, laskavost ověřování domněnky objednávání v restauraci návštěva u lékaře, zdravotní potíže běžné situace každodenního života MV- vnímání mediálního sdělení EV - lidské aktivity, životní prostředí Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

11 gramaticky správně formuluje popis událostí v minulosti vytvoří vlastní konec přečteného příběhu doplní text vhodnými výrazy napíše novinovou zprávu, příběh dá rady a varování pro běžné činnosti vytváří projekty na daná témata individuální projekty sebehodnocení biografie osobnosti letáky, plakáty OSV -psychohygiena

12 Předmět: Anglický jazyk Ročník: devátý doplněk pro práci s talentovanými žáky Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném významovém slovníku rozumí hlavním bodům literárního textu seřadí chronologicky děj textu vyhledá v čteném textu specifické informace a hlavní body převypráví přečtený příběh spojuje neznámá slovíčka s jejich definicí Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky populární hudba EGS- globální svět moje město volný čas a zájmová činnnost vzhled povolání MKV - lidské vztahy, cestování, expedice v minulých stoletích solidarita běžné každodenní situace sociokulturní prostředí ČR a anglicky mluvících zemí

13 pozná z rozhovoru, o čem se jeho účastníci baví rozumí hlavní myšlence populárně-naučného textu a vyhledá v něm hlavní body rozliší specifická slova a hledané informace reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu rozumí varování v situacích každodenního života sociokulturní prostředí anglicky mluvících zemí MKV - kulturní diference společenský program generační problémy frázová slovesa dobrovolníci, dobrovolnické práce Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích diskutuje se spolužáky o obsahu čtených a slyšených zpráv vyměňuje si se spolužáky názory na různá témata popíše vzhled a charakter osob pomocí širší škály přídavných jmen simuluje situaci řešení problému v restauraci, obchodě popíše činnosti svého běžného dne v souvislosti s předchozími nebo následnými událostmi či situacemi diskutuje o problémech jiných a formuluje rady, jak tyto problémy řešit popíše místo, které by rád navštívil simuluje rozhovor na dané téma zeptá se spolužáků, jak se cítí v různých etapách dne představí před spolužáky svůj názor na dané téma řekne, co by dělal v méně běžných situacích předá získanou informaci minulý čas prostý, průběhový předpřítomný čas podmínkové věty časové věty nepravidelná slovesa trpný rod vyjádření účelu fyzický a charakterový popis osob žádost o službu, laskavost, informaci objednávání jídla setkávání s přáteli rozebírání problému MV- diskuze, porovnávání sociokulturního prostředí EV - občanská společnost Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

14 gramaticky správně popíše minulé události vytváří prezentace na daná témata popíše vlastnosti věcí vypracuje písemné zdůvodnění individuální projekty sebehodnocení uspořádání textu úvahy formuláře OSV -mezilidské vztahy MV - mediální sdělení

15 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: šestý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní jejich užití definuje, co je nářečí a obecná čeština, na základě přečtených ukázek rozliší jednotlivá nářečí, ukáže místa rozšíření na mapě definuje předmět, příslovečné určení a přívlastek, vyhledá je ve větě rozliší přívlastek shodný a neshodný rozliší příslovečné určení místa, času a způsobu Komunikační a slohová výchova využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětné návaznosti využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu Literární výchova uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla odliší pohádku lidovou a umělou umí reprodukovat jeden biblický příběh a využije jeho podobenství v životě Úvod o českém jazyce - nářečí a obecná čeština Skladba - rozvíjející větné členy - přívlastek - příslovečné určení Vypravování Práce s odborným textem Pohádky - pohádky lidové a moderní - biblické příběhy MuV-kulturní diference, multikulturalita MuV-lidské vztahy MeV-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení OSV-osobnostní rozvoj, sociální a morální rozvoj

16

17 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova vysvětlí rozdíl mezi podstatným jménem konkrétním a abstraktním, rozliší podstatná jména pomnožná, hromadná a látková uvede odchylné tvary skloňování podstatných jmen označujících části těla rozlišuje spojky podřadicí a souřadicí, vysvětlí jejich aplikaci ve větě jednoduché a v souvětí zvládá a zdůvodní lexikální, morfologický a syntaktický pravopis i/í, y/ý Tvarosloví - podstatná jména - spojky Pravopis - procvičování pravopisu i/í, y/ý Komunikační a slohová výchova pohovoří krátce na zadané téma Konverzace OSV-osobnostní rozvoj, sociální a morální rozvoj uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětné návaznosti Literární výchova objasní pojem epos, uvede příklady eposů a jejich autory Epos EGS-jsme Evropané na základě přečtených ukázek vyvodí znaky eposu MKV-etnický původ charakterizuje vědecko-fantastickou literaturu, přečte ukázku, stručně vyjádří obsah ukázky a vlastní názor Vědecko-fantastická literatura EGS-jsme Evropané

18 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: osmý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova v souvětí souřadném určí významový poměr mezi větami hlavními Skladba graficky znázorní stavbu souvětí souřadného - významový poměr mezi větami hlavními MDV-tvorba mediálního sdělení Komunikační a slohová výchova vysvětlí odlišnosti mezi charakteristikou přímou a nepřímou, doloží na příkladech z umělecké literatury zpracuje charakteristiku hlavního hrdiny své oblíbené knihy s využitím vhodných jazykových prostředků Literární výchova vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích vysvětlí podstatu literatury, její funkce, odliší základní literární druhy a žánry vnímá strukturu uměleckého díla (jazykový, tematický a kompoziční plán) objasní vznik dramatu, rozliší tragedii a komedii, přečte si ukázky divadelních her, uvede české a světové dramatiky Charakteristika literárních postav - charakteristika přímá a nepřímá Literární teorie - lyrika, epika, drama - drama MuV-lidské vztahy EV-vztah člověka k prostředí objasní vznik slovesného umění, vztah slovesného umění a písma Počátky slovesného umění vysvětlí pojem antika, uvede základní znaky antické literatury Starověká literatura EGS-Evropa a svět nás zajímá vnímá Bibli jako nejvýznamnější literární památku křesťanské Evropy, hledá v ní poučení - Bible

19 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: devátý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova správně čte a píše přejatá slova, využívá přitom jazykové příručky Psaní a výslovnost slov přejatých OSV-osobnostní rozvoj, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech rozlišuje v textu přechodník přítomný a minulý, tvoří správné tvary přechodníku přítomného a minulého pozná v textu samostatný větný člen, osamostatněné větné členy a elipsu Význam slova Tvarosloví - přechodníky Skladba - samostatný větný člen, osamostatněné větné členy, elipsa sociální a morální rozvoj MDV-tvorba mediálních sdělení Komunikační a slohová výchova formuluje ústně nebo písemně dojmy z četby, filmu nebo divadla Vypravování v umělecké oblasti MuV-kulturní diference, multikulturalita uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Literární výchova rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele charakterizuje pojmy verš, rým, stopa vyjmenuje a ukáže v textu druhy rýmu, rozliší druhy stop rozpozná základní rysy individuálního stylu autora Literární druhy a žánry Poezie - verš, rým, stopa, druhy stop

20 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologie Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Časová dotace: v ročníku 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Biologie směřuje žáky k orientaci v životě, celistvosti jeho chápání. Je určen pro 2. stupeň základní školy. Dotýká se v souvislostech i oblastí dalších, žáci poznávají složitosti světa kolem sebe, je jim nabízena možnost chápat souvislosti mezi přírodou a lidskými činnostmi. Přibližují se tak reálnému světu za branou školy. V předmětu biologie jsou zahrnuty následující obory: obecná biologie, genetika, botanika, mykologie, biologie člověka, ekologie a základy geologických věd. Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka. Umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. Do vyučovacího předmětu Biologie jsou zařazena průřezová témata: Enviromentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Osvojit si obecně užívané termíny z oboru biologie, vyhledávat v zadání slovních a logických úloh relevantní údaje, prostřednictvím vhodně volených zadání poznat smysl osvojovaných postupů pro běžný život, vytvářet si komplexní pohled na přírodní vědy, v týmu i samostatně experimentovat a porovnávat dosažené výsledky. Kompetence k řešení problémů Chápat význam kontroly dosažených výsledků, uvědomit si, že důležité je i zjištění, že problémy mají více, nebo žádné řešení, hledat vlastní postup při řešení problémů, získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle, vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat.

21 Kompetence komunikativní Rozumět jednoduchým schématům, spolupracovat při řešení problémů ve dvojici, menší skupině, při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle, prezentovat vlastní výsledky a samostatnou práci před větším počtem lidí, využívat k prezentaci výpočetní techniku. Kompetence sociální a personální Samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je. Kompetence občanské Uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu, chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a pohlížet na ně komplexně, poskytovat podle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích, pochopit výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu. Kompetence pracovní Naučit se bezpečně pracovat s lupou, mikroskopem a pomůckami k této práci nezbytnými, přistupovat kriticky k výsledkům, které dosáhl, naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce, dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce.

22 Předmět: Biologie doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: šestý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy VÝZNAMNÍ BIOLOGOVÉ zná významné osobnosti biologie a jejich přínos pro lidstvo BEZOBRATLÍ určuje běžné druhy bezobratlých živočichů a zařazuje je do systému VIRY A BAKTERIE rozlišuje příčiny a příznaky běžných virových a bakteriálních onemocnění a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby HOUBY A LIŠEJNÍKY určuje běžné druhy hub a lišejníků Rozpracované školní učivo Flemming, Linné, Barrande, Pasteur (plísně, systém organizmů, členovci, vzteklina) bezobratlí živočichové (prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci, ostnokožci) viry, bakterie houby, lišejníky Realizovaná PT D významné osobnosti

23 Předmět: Biologie doplněk pro studijní třídu Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy BIOLOGIE ROSTLIN určuje běžné druhy našich bylin a dřevin a zařazuje je do systému připravuje mikroskopické preparáty částí rostlinných těl rozpozná jedovaté druhy rostlin, jedovaté části rostlin a zná rizika jejich požití Rozpracované školní učivo výtrusné rostliny semenné rostliny průduchy stavba stonku tis červený, vraní oko čtyřlisté, konvalinka vonná, lilkovité rostliny, pryskyřníkovité rostliny, jmelí bílé Ročník: sedmý Realizovaná PT

24 Předmět: Biologie doplněk pro studijní třídu Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy BIOLOGIE ČLOVĚKA ovládá základní odborné pojmy VÝZNAMNÍ BIOLOGOVÉ zná významné osobnosti biologie a jejich přínos pro lidstvo anatomie orgánové soustavy Rozpracované školní učivo Jan Janský, I. P. Pavlov (krevní skupiny, nervová soustava) Ročník: osmý Realizovaná PT D významné osobnosti

25 Předmět: Biologie doplněk pro studijní třídu Ročník: devátý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy MINERALOGIE, PETROGRAFIE určuje běžné nerosty a horniny dle vlastností zná chemické složení a využití běžných hornin a nerostů GEOLOGICKÉ DĚJE popisuje a vysvětluje vnitřní a vnější geologické děje nerosty, horniny Rozpracované školní učivo pohyby litosférických desek, zemětřesení, zlomy, vrásy, sopečná činnost, gejzíry, vřídla činnost vody, větru, ledovců Realizovaná PT VÝZNAMNÍ BIOLOGOVÉ zná významné osobnosti biologie a jejich přínos pro lidstvo Charles Darwin evoluční teorie D významné osobnosti

26 Předmět: Matematika doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: šestý až devátý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy : 6. ročník - spočítá základní úlohy - vyřeší lineární rovnice základních typů - vyřeší základní geometrické úlohy - sestrojí základní rovinné útvary - načrtne jednoduchá tělesa, řeší některé polohové úlohy na nich - sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla - převede jednoduché jednotky - sčítá, odčítá, násobí, dělí celá čísla - vynese na číselnou osu kladná i záporná čísla - vyjádří výsledek jednoduchých číselných výrazů - vyjádří násobky a dělitele daného čísla, určí dělitele součtu, součinu, rozdílu daných čísel - určí, zda je číslo dělitelné 10, 5, 2, 4, 8, 9, 3 - dané složené číslo převede na prvočinitele - určí (největšího) společného dělitele dvou čísel, (nejmenší) společný násobek dvou čísel Rozpracované školní učivo Úvodní opakování: Číslo a číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné výrazy Rovnice, slovní úlohy Základní geometrické útvary, úhel, dvojice přímek a úhlů Kružnice, kruh, trojúhelník, čtyřúhelník Přímky a roviny v prostoru, tělesa Kladná a záporná čísla Desetinná čísla: sčítání a odčítání, násobení a dělení Převádění jednotek Sčítání a odčítáni, násobení a dělení celých čísel (kladných a záporných) Záporná desetinná čísla, číselná osa a soustava souřadnic Číselné výrazy Dělitelnost Násobek, dělitel, dělitelnost součtu, součinu, rozdílu Znaky dělitelnosti deseti, pěti, dvěma, čtyřmi, osmi, devíti, třemi Prvočísla a čísla složená, rozklad na prvočinitele Společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná, společný násobek Realizovaná PT

27 - určí, zda jsou nebo nejsou dva rovinné útvary shodné - určí, zda jsou dva rovinné útvary osově souměrné - sestrojí obraz útvaru v osové souměrnosti - určí, zda jsou dva rovinné útvary středově souměrné - sestrojí obraz rovinného útvary ve středové souměrnosti 7. ročník - znázorní (graficky) zlomek - vyjádří zlomek desetinným číslem - převede zlomek v základním tvaru na smíšené číslo - rozšíří i zkrátí zlomek - porovná zlomky podle velikosti - sečte, odečte zlomky - násobí a dělí zlomky celými čísly a jinými zlomky Osová a středová souměrnost Shodnost v rovině, shodnost některých útvarů Osově souměrné útvary, osová souměrnost, obrazy útvarů v osové souměrnosti Středově souměrné útvary, středová souměrnost, obrazy útvarů ve středové souměrnosti Racionální čísla Zlomek a jeho velikost, zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo Rozšiřování a krácení zlomků, desetinné zlomky Porovnávání zlomků, jejich sčítání, záporné zlomky, odčítání Násobení a dělení zlomků - vysvětlí pojmy: procento, základ, procentová část, počet procent - umí použít algoritmus při výpočtech - umí řešit jednoduché příklady z praxe - aplikuje základy jednoduchého úrokování - používá kalkulátor - provede kontrolu reálnosti výsledku Procenta Určování procentové části, určování základu, určování počtu procent, různé úlohy s procenty, úrok, promile

28 - vysvětlí pojem shodnost - narýsuje trojúhelník dle příslušné věty - sestrojí kružnici opsanou i vepsanou - umí definovat výšku, střední příčku a těžnici v trojúhelníku - při řešení konstrukčních úloh provádí rozbor a popis konstrukce - v konstrukčních úlohách využívá vlastností těžnice, stř. příčky a výšky - využije znalostí o trojúhelnících v konstrukčních úlohách - rýsuje pečlivě a přesně - vysvětlí pojem lichoběžník, rovnoběžník -.podle vzorce vypočte obsahy rovinných útvarů (trojúhelníků, rovnoběžníků, čtverců, lichoběžníků) - čte a používá symbolické značky - umí aplikovat Thaletovu větu - odliší hranol od ostatních těles - dovede hranol načrtnout v axonometrii a jeho síť - umí s využitím vzorců vypočítat jeho povrch i objem - určí pomocí tabulek druhou a třetí mocninu a odmocninu - vysvětlí pojem proměnná a vyčíslí výraz s proměnnou pro její konkrétní hodnotu - spočítá hodnotu číselných výrazů - umí použít Pythagorovu větu v úlohách - rozpozná mnohočlen - umí je sčítat odečítat, násobit a dělit mnohočlen jednočlenem Trojúhelníky a čtyřúhelníky Trojúhelník,shodnost trojúhelníků, střední příčky trojúhelníku, těžnice trojúhelníku, kružnice opsaná a vepsaná, výšky trojúhelníku, osově souměrné trojúhelníky, konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelník,lichoběžník,rovnoběžník, obsahy Hranoly Hranol, kvádr, krychle, zobrazení hranolu, síť hranolu, povrch hranolu, objem hranolu Výrazy (1) Druhá mocnina, druhá odmocnina, třetí mocnina, třetí odmocnina, vyšší mocniny, velká a malá čísla, mocniny v geometrii, Pythagorova věta, číselné výrazy, výrazy s proměnnými, sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení mnohočlenů, dělení mnohočlenů jednočleny, řešení jednoduchých lineárních rovnic

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9.

Další cizí jazyk. Ruský jazyk. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 7. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Ruský jazyk 7. 9. ročník 2 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna dělení žáků

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník

Anglický jazyk pro 8. ročník Anglický jazyk pro 8. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích - stručně reprodukuje

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Matematika-průřezová témata 6. ročník

Matematika-průřezová témata 6. ročník Matematika-průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 žák umí správně zapsat desetinnou čárku, orientuje se na číselné ose celých čísel, dovede rozpoznat základní geometrické tvary a tělesa, žák správně používá

Více

Anglický jazyk pro 9. ročník

Anglický jazyk pro 9. ročník Anglický jazyk pro 9. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí informacím v jednoduchých poslechových textech, jsou-li pronášeny pomalu a zřetelně - rozumí

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Anglický jazyk pro 7. ročník

Anglický jazyk pro 7. ročník Anglický jazyk pro 7. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Lekce 4 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i kamarádem, poskytne požadovanou

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura 1 Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence komunikativní Kompetence pracovní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 9. ročník J.Coufalová : Matematika pro 9.ročník ZŠ (Fortuna) Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání

Více

Anglický jazyk pro 6. ročník

Anglický jazyk pro 6. ročník Anglický jazyk pro 6. ročník (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se s dospělým i

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli

Matematika - Kvarta. řeší ekvivalentními úpravami rovnice s neznámou ve jmenovateli - Kvarta Matematika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 8. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7.

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence. Opakování 7. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí kompetence) 5 Kompetence

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Německý jazyk je vyučovací předmět, který reprezentuje jeden

Více

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice

Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice. Učebnice Project 2 třetí edice, pracovní sešit Project 2 třetí edice Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM žák Anglický jazyk 3. období 6. ročník Učebnice Project 1 třetí edice, pracovní sešit Project 1 třetí edice

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Anglický jazyk - Sekunda

Anglický jazyk - Sekunda - Sekunda Anglický jazyk Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel, užívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika 3. období 8. ročník Počet hodin : 144 Učební texty : J.Coufalová : Matematika pro 8.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko, J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Časová dotace: 6. třída 5 h, 7. třída 5 h, 8. třída 4, 9. třída 5 h Základní škola Paskov Kirilovova 330 a její aplikace pro žáky 6. až 9. ročníku napomáhá k rozvoji paměti, logického myšlení, kritickému

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

pracovní listy Výrazy a mnohočleny

pracovní listy Výrazy a mnohočleny A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Cvičení z matematiky 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vybírat a využívat pro efektivní

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 9. ročník učebnice Project 3 třetí edice - pracovní sešit Project 3 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Volitelné předměty Matematika a její aplikace

Volitelné předměty Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Matematika a její aplikace Cvičení z matematiky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk 6. Ruský jazyk 75 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Ruský

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

6.38 Matematický seminář

6.38 Matematický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 6.38 Matematický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematický seminář vychází

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

Vzdělávací obor matematika

Vzdělávací obor matematika "Cesta k osobnosti" 6.ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičení) obor navázání na již zvládnuté ročník 1. ČÍSLO A Žák používá početní operace v oboru de- Dělitelnost

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Školní výstupy Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití spisovně vyslovuje česká a

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Německý jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Německý jazyk se nabízí jako volitelný v 7. 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně. Je vyučován ve

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1

SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Charakteristika vyučovacího předmětu SEMINÁŘ K VÝUCE MATEMATIKA 1 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika. Ročník: 7. - 1 - Průřezová témata. Poznám ky. Výstup - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Výstup - modeluje a zapisuje zlomkem část celku - převádí zlom na des. čísla a naopak - porovnává zlom - zlomek

Více

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A

P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A 04-ŠVP-Matematika-P,S,T,K strana 1 (celkem 11) 1. 9. 2014 P ř e d m ě t : M A T E M A T I K A Charakteristika předmětu: Matematika vytváří postupným osvojováním matematických pojmů, útvarů, algoritmů a

Více

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta

Číslo hodiny. Označení materiálu. 1. Mnohočleny. 25. Zlomky. 26. Opakování učiva 7. ročníku. 27. Druhá mocnina, odmocnina, Pythagorova věta 1. Mnohočleny 2. Rovnice rovné nule 3. Nerovnice různé od nuly 4. Lomený výraz 5. Krácení lomených výrazů 6. Rozšiřování lomených výrazů 7. Sčítání lomených výrazů 8. Odčítání lomených výrazů 9. Násobení

Více

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice.

Anglický jazyk. 3. období 7. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: učebnice Project 2 třetí edice. Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Anglický jazyk 3. období 7. ročník učebnice Project 2 třetí edice pracovní sešit k uč.project 2 třetí edice Očekávané výstupy předmětu POSLECH S POROZUMĚNÍM

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Matematika (MAT) Náplň: Rovnice a nerovnice, kruhy a válce, úměrnost, geometrické konstrukce, výrazy 2 Třída: Tercie Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 6. I. RUNŠTUKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Žák: umí představit sebe, svoji rodinu a kamarády, vztahy v rodině popíše režim dne pojmenuje pořadí věcí či událostí sdělí, jak často dělá různé činnosti a na totéž

Více

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh

Osobnostní a sociální výchova osobnostní rozvoj řešení problémů a rozhodovací dovednosti uplatní se při řešení všech problémových úloh Vzdělávací oblast - Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Matematika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v hodinové dotaci 4,4,4,5.

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů)

RVP ZV CIZÍ JAZYK. 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) RVP ZV CIZÍ JAZYK 1. stupeň 2. období (5. ročník) UČIVO (slouží ke specifikaci obsahu a rozsahu očekávaných výstupů nebo indikátorů) Typy textů 1 formulář, blahopřání, pozdrav, krátký neformální dopis,

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE - 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M. Charakteristika vzdělávacího oboru INDIVIDUÁLNÍ PÉČE - M Charakteristika vzdělávacího oboru Individuální péče - matematika a) Obsahové vymezení: Individuální péče-matematika vychází z obsahového zaměření oboru Matematika a její aplikace

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Průřezová témata, projekty

Více