Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky"

Transkript

1 Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a geometrie Informatika 2 x x x 2 Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie x x Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Etická výchova Volitelný předmět - Druhý cizí jazyk x Celkem

2 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové Změny v dosavadním ŠVP platné pro pro práci s talentovanými žáky od : Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a geometrie Informatika Člověk a svět práce Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Etická výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce II. cizí jazyk Tělesná výchova Náboženství Výtvarná výchova dodatek dodatek dodatek nový ŠVP nový ŠVP dodatek dodatek nový ŠVP dodatek dodatek dodatek dodatek beze změny nový ŠVP beze změny nový ŠVP nový ŠVP beze změny není místo etická výchova beze změny Hradec Králové Ing. Jan Trdlička zástupce ředitele základní školy

3 Předmět: Anglický jazyk doplněk pro práci s talentovanými žáky Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Ročník: šestý Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky volně překládá jednoduché texty rozumí hlavním bodům krátkého textu na známé téma vyhledá informace v textu používá dvojjazyčný slovník rozumí základním informacím o svých kamarádech, jejich rodině a zájmech rozliší chronologické pořadí dílčích událostí čteného příběhu najde potřebné informace v jídelníčku, v informačním letáku a v krátkém, jednoduchém, populárně naučném textu Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu rozumí jednoduchým sdělením v běžných situacích porovnává slyšené a čtené informace domácí povinnosti zvířata prázdniny a cestování jídlo počasí geografické útvary, místa, názvy TV programy filmové žánry komiksy osobní informace data, čas, množství, cena, rozměry každodenní činnosti ZOO MV - Kritické čtení EV vztah člověka k prostředí EGS - Evropa a svět nás zajímá OSV - poznávání lidí EV vztah člověka k prostředí OSV - komunikace v různých situacích

4 Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích pojmenuje předměty a jevy, s kterými se běžně setkává sdělí o sobě jednoduchým způsobem základní informace týkající se rodiny, školy,, zájmů a každodenních činnností a zeptá se na ně kamaráda popíše místo, kde žije a místa, kde se mu líbí zeptá se na datum, čas, množství, cenu a rozměry nakoupí v obchodě základní věci osobní potřeby sdělí, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí z věcí a činností, s kterými se běžně setkává zeptá se kamaráda na jeho každodenní činnosti a na podobné otázky odpoví sloveso být v přít. a min, čase přít. č. prostý a průběhový ano/ne otázky, otázky s tázacími zájmeny frekvenční příslovce řadové číslovky neurčitá zájmena počitatelná a nepočitatelná pod. jm. vyjádření a otázky na množství porovnávání a srovnávání přídavná jm. a příslovce stupňování přídavných jmen min. č. pravidelných a nepravidelných sloves MKV kulturní diference, multikulturalita OSV mezilidské vztahy Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty používá základní gramatické jevy vytváří projekty na daná témata napíše dopis, , pozdrav popíše aktuální činnost jiných krátké rozhovory na běžná témata každodenního života krátké rozhovory v méně častých situacích, např. problém při cestování záměry, odhodlání vyprávění o zážitcích dramatické ztvárnění příběhu charakteristika místa bydliště popis, vyprávění psaní krátké úvahy na dané téma individuální projekty sebehodnocení MV - tvorba mediálního sdělení, diskuze nad pracemi spolužáků práce v realizačním týmu OSV kreativita, kooperace

5

6 Předmět: Anglický jazyk doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky rozumí základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, zájmech, každodenních činnostech rozumí čtenému popisu cesty rozumí běžným nápisům ve městě rozumí hlavním bodům populárně naučného textu na blízké téma rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence krátkého textu týkajícího se běžného tématu a vyhledá v něm konkrétní informace používá dvojjazyčný slovník Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky rozumí hlavní myšlence vyprávění o nevšedních událostech rozumí jednoduchým sdělením v běžných situacích životní etapy, rodina, problémy vesmír domov a pracoviště předpovědi do budoucna slovní spojení přírodní katastrofy bydlení, domy místa ve městě zážitky, ambice pravidla ve škole Londýn EGS- poznáváme svět MKV - multikulturalita MKV - kulturní diference stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu frázová slovesa

7 Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích popíše sebe, rodinu, kamarády, prostředí, ve kterém se běžně pohybuje popíše svůj každodenní režim, své zájmy, oblíbené i neoblíbené činnosti a věci vypráví zážitky z prázdnin popíše minulé události běžného i nevšedního charakteru sdělí, jak běžné události a činnosti dosud zažil navrhne činnost, alternativní řešení, nabídne pomoc zeptá se jiných na jejich zájmy, pravidelné a oblíbené činnosti, na to, co dělali v uplynulých dnech a na jejich zážitky z cesty nebo pobytu a na podobné otázky odpoví zeptá se na cestu a vysvětlí, jak se někam dostat zeptá se jiných na jejich pocity a dojmy, jednoduše vyjádří, jak se cítí objedná si jídlo a pití v cukrárně nebo v rychlém občerstvení vyjádří souhlas a nesouhlas, jednoduše vyjádří svůj názor pozve kamaráda, reaguje na pozvání dramaticky ztvární přečtený příběh simuluje rozhovor s významnou osobou vyjádření prognóz, záměru - will minulý čas prostý, průběhový určitý člen v názvech použití určitého a neurčitého členu někdy, nikdy pozvání oblíbené, neoblíbené činnosti nabídka pomoci vyslovení záměru ptaní se na cestu, popis cesty vyprávění o tom, co se udělalo diskuse o pravidlech MV- interview s lidmi o jejich představách EV - vztah člověka k prostředí Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

8 používá základní gramatické jevy vytváří projekty na daná témata popíše sebe, svou rodinu, kamarády popíše prostředí, ve kterém se běžně pohybuje popíše události běžného i nevšedního charakteru individuální projekty sebehodnocení uspořádání textu úvahy OSV -mezilidské vztahy MV - mediálního sdělení

9 Předmět: Anglický jazyk Ročník: osmý doplněk pro práci s talentovanými žáky Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném významovém slovníku odhadne hlavní myšlenku příběhu z nadpisu a obrazové přílohy rozumí hlavním bodům čteného novinového článku, komiksu a vyhledá v něm konkrétní informace rozumí hlavním bodům populárně naučného textu na blízké téma rozumí zápletce epizody známého příběhu vytvoří konec přečteného příběhu rozumí dotazům a výsledkům zábavného kvizu spojuje neznámá slovíčka s jejich definicí části těla materiály, oblečení zdravá výživa, péče o zdraví sportovní události počítače celebrity, legendy životní prostředí ochrana zvířat a péče o ně MKV - multikulturalita EGS- tradice ve sportu Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

10 rozliší specifické informace v slyšeném autentickém záznamu rozumí hlavní myšlence čtené epizody příběhu na pokračování pochopí ponaučení z textu reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu zdravotní potíže Austrálie výtvarné umění výklad slov MKV - kulturní diference Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích popíše stav věcí nebo činností v minulosti simuluje rozhovor na dané téma vhodnými výrazy podá doplňující informace k událostem dá rady a varování pro běžné činnosti požádá o službu a na podobnou žádost reaguje diskutuje se spolužáky na dané téma minulý čas prostý, průběhový předpřítomný čas podmětné a předmětné vedlejší věty trpné příčestí slovea být a jít vyjádření pravděpodobnosti pomocí mohl bys vyjádření rady pomocí měl bys used to opis slovesa muset dovětky žádost o službu, laskavost ověřování domněnky objednávání v restauraci návštěva u lékaře, zdravotní potíže běžné situace každodenního života MV- vnímání mediálního sdělení EV - lidské aktivity, životní prostředí Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

11 gramaticky správně formuluje popis událostí v minulosti vytvoří vlastní konec přečteného příběhu doplní text vhodnými výrazy napíše novinovou zprávu, příběh dá rady a varování pro běžné činnosti vytváří projekty na daná témata individuální projekty sebehodnocení biografie osobnosti letáky, plakáty OSV -psychohygiena

12 Předmět: Anglický jazyk Ročník: devátý doplněk pro práci s talentovanými žáky Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném významovém slovníku rozumí hlavním bodům literárního textu seřadí chronologicky děj textu vyhledá v čteném textu specifické informace a hlavní body převypráví přečtený příběh spojuje neznámá slovíčka s jejich definicí Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky populární hudba EGS- globální svět moje město volný čas a zájmová činnnost vzhled povolání MKV - lidské vztahy, cestování, expedice v minulých stoletích solidarita běžné každodenní situace sociokulturní prostředí ČR a anglicky mluvících zemí

13 pozná z rozhovoru, o čem se jeho účastníci baví rozumí hlavní myšlence populárně-naučného textu a vyhledá v něm hlavní body rozliší specifická slova a hledané informace reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu rozumí varování v situacích každodenního života sociokulturní prostředí anglicky mluvících zemí MKV - kulturní diference společenský program generační problémy frázová slovesa dobrovolníci, dobrovolnické práce Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích diskutuje se spolužáky o obsahu čtených a slyšených zpráv vyměňuje si se spolužáky názory na různá témata popíše vzhled a charakter osob pomocí širší škály přídavných jmen simuluje situaci řešení problému v restauraci, obchodě popíše činnosti svého běžného dne v souvislosti s předchozími nebo následnými událostmi či situacemi diskutuje o problémech jiných a formuluje rady, jak tyto problémy řešit popíše místo, které by rád navštívil simuluje rozhovor na dané téma zeptá se spolužáků, jak se cítí v různých etapách dne představí před spolužáky svůj názor na dané téma řekne, co by dělal v méně běžných situacích předá získanou informaci minulý čas prostý, průběhový předpřítomný čas podmínkové věty časové věty nepravidelná slovesa trpný rod vyjádření účelu fyzický a charakterový popis osob žádost o službu, laskavost, informaci objednávání jídla setkávání s přáteli rozebírání problému MV- diskuze, porovnávání sociokulturního prostředí EV - občanská společnost Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

14 gramaticky správně popíše minulé události vytváří prezentace na daná témata popíše vlastnosti věcí vypracuje písemné zdůvodnění individuální projekty sebehodnocení uspořádání textu úvahy formuláře OSV -mezilidské vztahy MV - mediální sdělení

15 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: šestý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní jejich užití definuje, co je nářečí a obecná čeština, na základě přečtených ukázek rozliší jednotlivá nářečí, ukáže místa rozšíření na mapě definuje předmět, příslovečné určení a přívlastek, vyhledá je ve větě rozliší přívlastek shodný a neshodný rozliší příslovečné určení místa, času a způsobu Komunikační a slohová výchova využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětné návaznosti využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu Literární výchova uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla odliší pohádku lidovou a umělou umí reprodukovat jeden biblický příběh a využije jeho podobenství v životě Úvod o českém jazyce - nářečí a obecná čeština Skladba - rozvíjející větné členy - přívlastek - příslovečné určení Vypravování Práce s odborným textem Pohádky - pohádky lidové a moderní - biblické příběhy MuV-kulturní diference, multikulturalita MuV-lidské vztahy MeV-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení OSV-osobnostní rozvoj, sociální a morální rozvoj

16

17 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova vysvětlí rozdíl mezi podstatným jménem konkrétním a abstraktním, rozliší podstatná jména pomnožná, hromadná a látková uvede odchylné tvary skloňování podstatných jmen označujících části těla rozlišuje spojky podřadicí a souřadicí, vysvětlí jejich aplikaci ve větě jednoduché a v souvětí zvládá a zdůvodní lexikální, morfologický a syntaktický pravopis i/í, y/ý Tvarosloví - podstatná jména - spojky Pravopis - procvičování pravopisu i/í, y/ý Komunikační a slohová výchova pohovoří krátce na zadané téma Konverzace OSV-osobnostní rozvoj, sociální a morální rozvoj uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětné návaznosti Literární výchova objasní pojem epos, uvede příklady eposů a jejich autory Epos EGS-jsme Evropané na základě přečtených ukázek vyvodí znaky eposu MKV-etnický původ charakterizuje vědecko-fantastickou literaturu, přečte ukázku, stručně vyjádří obsah ukázky a vlastní názor Vědecko-fantastická literatura EGS-jsme Evropané

18 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: osmý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova v souvětí souřadném určí významový poměr mezi větami hlavními Skladba graficky znázorní stavbu souvětí souřadného - významový poměr mezi větami hlavními MDV-tvorba mediálního sdělení Komunikační a slohová výchova vysvětlí odlišnosti mezi charakteristikou přímou a nepřímou, doloží na příkladech z umělecké literatury zpracuje charakteristiku hlavního hrdiny své oblíbené knihy s využitím vhodných jazykových prostředků Literární výchova vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích vysvětlí podstatu literatury, její funkce, odliší základní literární druhy a žánry vnímá strukturu uměleckého díla (jazykový, tematický a kompoziční plán) objasní vznik dramatu, rozliší tragedii a komedii, přečte si ukázky divadelních her, uvede české a světové dramatiky Charakteristika literárních postav - charakteristika přímá a nepřímá Literární teorie - lyrika, epika, drama - drama MuV-lidské vztahy EV-vztah člověka k prostředí objasní vznik slovesného umění, vztah slovesného umění a písma Počátky slovesného umění vysvětlí pojem antika, uvede základní znaky antické literatury Starověká literatura EGS-Evropa a svět nás zajímá vnímá Bibli jako nejvýznamnější literární památku křesťanské Evropy, hledá v ní poučení - Bible

19 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: devátý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova správně čte a píše přejatá slova, využívá přitom jazykové příručky Psaní a výslovnost slov přejatých OSV-osobnostní rozvoj, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech rozlišuje v textu přechodník přítomný a minulý, tvoří správné tvary přechodníku přítomného a minulého pozná v textu samostatný větný člen, osamostatněné větné členy a elipsu Význam slova Tvarosloví - přechodníky Skladba - samostatný větný člen, osamostatněné větné členy, elipsa sociální a morální rozvoj MDV-tvorba mediálních sdělení Komunikační a slohová výchova formuluje ústně nebo písemně dojmy z četby, filmu nebo divadla Vypravování v umělecké oblasti MuV-kulturní diference, multikulturalita uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Literární výchova rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele charakterizuje pojmy verš, rým, stopa vyjmenuje a ukáže v textu druhy rýmu, rozliší druhy stop rozpozná základní rysy individuálního stylu autora Literární druhy a žánry Poezie - verš, rým, stopa, druhy stop

20 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologie Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Časová dotace: v ročníku 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Biologie směřuje žáky k orientaci v životě, celistvosti jeho chápání. Je určen pro 2. stupeň základní školy. Dotýká se v souvislostech i oblastí dalších, žáci poznávají složitosti světa kolem sebe, je jim nabízena možnost chápat souvislosti mezi přírodou a lidskými činnostmi. Přibližují se tak reálnému světu za branou školy. V předmětu biologie jsou zahrnuty následující obory: obecná biologie, genetika, botanika, mykologie, biologie člověka, ekologie a základy geologických věd. Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka. Umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. Do vyučovacího předmětu Biologie jsou zařazena průřezová témata: Enviromentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Osvojit si obecně užívané termíny z oboru biologie, vyhledávat v zadání slovních a logických úloh relevantní údaje, prostřednictvím vhodně volených zadání poznat smysl osvojovaných postupů pro běžný život, vytvářet si komplexní pohled na přírodní vědy, v týmu i samostatně experimentovat a porovnávat dosažené výsledky. Kompetence k řešení problémů Chápat význam kontroly dosažených výsledků, uvědomit si, že důležité je i zjištění, že problémy mají více, nebo žádné řešení, hledat vlastní postup při řešení problémů, získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle, vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat.

21 Kompetence komunikativní Rozumět jednoduchým schématům, spolupracovat při řešení problémů ve dvojici, menší skupině, při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle, prezentovat vlastní výsledky a samostatnou práci před větším počtem lidí, využívat k prezentaci výpočetní techniku. Kompetence sociální a personální Samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je. Kompetence občanské Uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu, chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a pohlížet na ně komplexně, poskytovat podle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích, pochopit výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu. Kompetence pracovní Naučit se bezpečně pracovat s lupou, mikroskopem a pomůckami k této práci nezbytnými, přistupovat kriticky k výsledkům, které dosáhl, naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce, dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce.

22 Předmět: Biologie doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: šestý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy VÝZNAMNÍ BIOLOGOVÉ zná významné osobnosti biologie a jejich přínos pro lidstvo BEZOBRATLÍ určuje běžné druhy bezobratlých živočichů a zařazuje je do systému VIRY A BAKTERIE rozlišuje příčiny a příznaky běžných virových a bakteriálních onemocnění a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby HOUBY A LIŠEJNÍKY určuje běžné druhy hub a lišejníků Rozpracované školní učivo Flemming, Linné, Barrande, Pasteur (plísně, systém organizmů, členovci, vzteklina) bezobratlí živočichové (prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci, ostnokožci) viry, bakterie houby, lišejníky Realizovaná PT D významné osobnosti

23 Předmět: Biologie doplněk pro studijní třídu Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy BIOLOGIE ROSTLIN určuje běžné druhy našich bylin a dřevin a zařazuje je do systému připravuje mikroskopické preparáty částí rostlinných těl rozpozná jedovaté druhy rostlin, jedovaté části rostlin a zná rizika jejich požití Rozpracované školní učivo výtrusné rostliny semenné rostliny průduchy stavba stonku tis červený, vraní oko čtyřlisté, konvalinka vonná, lilkovité rostliny, pryskyřníkovité rostliny, jmelí bílé Ročník: sedmý Realizovaná PT

24 Předmět: Biologie doplněk pro studijní třídu Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy BIOLOGIE ČLOVĚKA ovládá základní odborné pojmy VÝZNAMNÍ BIOLOGOVÉ zná významné osobnosti biologie a jejich přínos pro lidstvo anatomie orgánové soustavy Rozpracované školní učivo Jan Janský, I. P. Pavlov (krevní skupiny, nervová soustava) Ročník: osmý Realizovaná PT D významné osobnosti

25 Předmět: Biologie doplněk pro studijní třídu Ročník: devátý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy MINERALOGIE, PETROGRAFIE určuje běžné nerosty a horniny dle vlastností zná chemické složení a využití běžných hornin a nerostů GEOLOGICKÉ DĚJE popisuje a vysvětluje vnitřní a vnější geologické děje nerosty, horniny Rozpracované školní učivo pohyby litosférických desek, zemětřesení, zlomy, vrásy, sopečná činnost, gejzíry, vřídla činnost vody, větru, ledovců Realizovaná PT VÝZNAMNÍ BIOLOGOVÉ zná významné osobnosti biologie a jejich přínos pro lidstvo Charles Darwin evoluční teorie D významné osobnosti

26 Předmět: Matematika doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: šestý až devátý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy : 6. ročník - spočítá základní úlohy - vyřeší lineární rovnice základních typů - vyřeší základní geometrické úlohy - sestrojí základní rovinné útvary - načrtne jednoduchá tělesa, řeší některé polohové úlohy na nich - sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla - převede jednoduché jednotky - sčítá, odčítá, násobí, dělí celá čísla - vynese na číselnou osu kladná i záporná čísla - vyjádří výsledek jednoduchých číselných výrazů - vyjádří násobky a dělitele daného čísla, určí dělitele součtu, součinu, rozdílu daných čísel - určí, zda je číslo dělitelné 10, 5, 2, 4, 8, 9, 3 - dané složené číslo převede na prvočinitele - určí (největšího) společného dělitele dvou čísel, (nejmenší) společný násobek dvou čísel Rozpracované školní učivo Úvodní opakování: Číslo a číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné výrazy Rovnice, slovní úlohy Základní geometrické útvary, úhel, dvojice přímek a úhlů Kružnice, kruh, trojúhelník, čtyřúhelník Přímky a roviny v prostoru, tělesa Kladná a záporná čísla Desetinná čísla: sčítání a odčítání, násobení a dělení Převádění jednotek Sčítání a odčítáni, násobení a dělení celých čísel (kladných a záporných) Záporná desetinná čísla, číselná osa a soustava souřadnic Číselné výrazy Dělitelnost Násobek, dělitel, dělitelnost součtu, součinu, rozdílu Znaky dělitelnosti deseti, pěti, dvěma, čtyřmi, osmi, devíti, třemi Prvočísla a čísla složená, rozklad na prvočinitele Společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná, společný násobek Realizovaná PT

27 - určí, zda jsou nebo nejsou dva rovinné útvary shodné - určí, zda jsou dva rovinné útvary osově souměrné - sestrojí obraz útvaru v osové souměrnosti - určí, zda jsou dva rovinné útvary středově souměrné - sestrojí obraz rovinného útvary ve středové souměrnosti 7. ročník - znázorní (graficky) zlomek - vyjádří zlomek desetinným číslem - převede zlomek v základním tvaru na smíšené číslo - rozšíří i zkrátí zlomek - porovná zlomky podle velikosti - sečte, odečte zlomky - násobí a dělí zlomky celými čísly a jinými zlomky Osová a středová souměrnost Shodnost v rovině, shodnost některých útvarů Osově souměrné útvary, osová souměrnost, obrazy útvarů v osové souměrnosti Středově souměrné útvary, středová souměrnost, obrazy útvarů ve středové souměrnosti Racionální čísla Zlomek a jeho velikost, zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo Rozšiřování a krácení zlomků, desetinné zlomky Porovnávání zlomků, jejich sčítání, záporné zlomky, odčítání Násobení a dělení zlomků - vysvětlí pojmy: procento, základ, procentová část, počet procent - umí použít algoritmus při výpočtech - umí řešit jednoduché příklady z praxe - aplikuje základy jednoduchého úrokování - používá kalkulátor - provede kontrolu reálnosti výsledku Procenta Určování procentové části, určování základu, určování počtu procent, různé úlohy s procenty, úrok, promile

28 - vysvětlí pojem shodnost - narýsuje trojúhelník dle příslušné věty - sestrojí kružnici opsanou i vepsanou - umí definovat výšku, střední příčku a těžnici v trojúhelníku - při řešení konstrukčních úloh provádí rozbor a popis konstrukce - v konstrukčních úlohách využívá vlastností těžnice, stř. příčky a výšky - využije znalostí o trojúhelnících v konstrukčních úlohách - rýsuje pečlivě a přesně - vysvětlí pojem lichoběžník, rovnoběžník -.podle vzorce vypočte obsahy rovinných útvarů (trojúhelníků, rovnoběžníků, čtverců, lichoběžníků) - čte a používá symbolické značky - umí aplikovat Thaletovu větu - odliší hranol od ostatních těles - dovede hranol načrtnout v axonometrii a jeho síť - umí s využitím vzorců vypočítat jeho povrch i objem - určí pomocí tabulek druhou a třetí mocninu a odmocninu - vysvětlí pojem proměnná a vyčíslí výraz s proměnnou pro její konkrétní hodnotu - spočítá hodnotu číselných výrazů - umí použít Pythagorovu větu v úlohách - rozpozná mnohočlen - umí je sčítat odečítat, násobit a dělit mnohočlen jednočlenem Trojúhelníky a čtyřúhelníky Trojúhelník,shodnost trojúhelníků, střední příčky trojúhelníku, těžnice trojúhelníku, kružnice opsaná a vepsaná, výšky trojúhelníku, osově souměrné trojúhelníky, konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelník,lichoběžník,rovnoběžník, obsahy Hranoly Hranol, kvádr, krychle, zobrazení hranolu, síť hranolu, povrch hranolu, objem hranolu Výrazy (1) Druhá mocnina, druhá odmocnina, třetí mocnina, třetí odmocnina, vyšší mocniny, velká a malá čísla, mocniny v geometrii, Pythagorova věta, číselné výrazy, výrazy s proměnnými, sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení mnohočlenů, dělení mnohočlenů jednočleny, řešení jednoduchých lineárních rovnic

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků)

Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Další cizí jazyk Německý jazyk (rozšířená výuka cizích jazyků) 6. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10.

Vzdělávací předmět: Seminář z matematiky. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.10. 5.10. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Seminář z matematiky Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Seminář z

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vyučovací předmět: MATEMATIKA Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo žák: v oboru celých a racionálních čísel; využívá ve výpočtech druhou mocninu

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje

GB, USA, AUSTRALIE. - důležité zeměpisné údaje Anglický jazyk 6. ročník Čte nahlas plynule a foneticky GB, USA, AUSTRALIE OSV správně texty přiměřeného rozsahu důležité zeměpisné údaje EGS MDV MKV Rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích, v textech

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

5.2.2 Matematika - 2. stupeň

5.2.2 Matematika - 2. stupeň 5.2.2 Matematika - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Matematika na 2. stupni školy navazuje svým vzdělávacím obsahem na předmět Matematika

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět je rozdělen na základě OVO v RVP ZV na čtyři

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu

5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk. Charakteristika předmětu 5.1.4 Německý jazyk další cizí jazyk Charakteristika předmětu Předmět Německý jazyk naplňuje očekávané výstupy vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách.

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 4 4 4 5 17 Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematice je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení pojmů, matematických postupů rozvoj abstraktního myšlení

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.6 Matematika. 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.6 Matematika 6.6.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět se jmenuje Matematika. Patří do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace z RVP ZV. Vzdělávací

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Anglický jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Cizí jazyk Anglický jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose

-Zobrazí čísla a nulu na číselné ose Dodatek k ŠVP č. 38 Výstupy matematika 6. ročník doplnění standardů RVP 6. ročník ŠVP 6.ročník Učivo Matematika Doplnění podle standardů Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Škola dobré pohody Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ředitelka školy: Mgr. Dagmar Bičová Koordinátor ŠVP ZV: Mgr. Magdalena Krausová

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast : : Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu

Předmět: Ruský jazyk. Charakteristika předmětu ruský jazyk. Výchovně vzdělávací strategie předmětu Předmět: Ruský jazyk Charakteristika předmětu ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk patří do vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a realizuje se ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vyučuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Anglický jazyk - 6. ročník

Anglický jazyk - 6. ročník Anglický jazyk - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Stupňování přídavných jmen SLOVNÍ ZÁSOBA: zvířata; přídavná jména - připodobnění - stupňuje přídavná jména (správně vytváří

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Žák: čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla provádí početní operace s přirozenými čísly zpaměti a písemně provádí

Více

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň

5.2.1. Matematika pro 2. stupeň 5.2.1. Matematika pro 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 8. a 9. ročníku 4 hodiny

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk 3. 9. ročník 3 hodiny týdně třídy, jazykové učebny, počítačová učebna

Více

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň

5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň 5.1.4 Anglický jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět Anglický jazyk patří do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Přispívá

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2.

Předmět: Matematika. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace. 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace. Charakteristika předmětu matematika 2. 5.2 Oblast: Matematika a její aplikace 5.2.1 Obor: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika Charakteristika předmětu matematika 2. stupeň Obsah vyučovacího předmětu matematika vychází ze vzdělávacího

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Období: 3. období Počet hodin ročník: 165 132 132 132 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

MATEMATIKA. 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení MATEMATIKA 6. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Obsah vyučovacího předmětu Matematika je totožný s obsahem vyučovacího oboru Matematika a její aplikace.

Více

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu:

MATEMATIKA. Charakteristika předmětu: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace MATEMATIKA Charakteristika předmětu: Předmět matematika je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Na naší škole je jedním z hlavních vyučovacích

Více

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Matematika. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Matematika Vyučovací předmět navazuje na učivo matematiky I. stupně. Časová dotace předmětu je v 6., 7.,8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 5 hodin. Třída se na matematiku nedělí. Vyučovací předmět poskytuje

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět.

Předmět anglický jazyk je vyučován ve 3. 4. a 5. ročníku 3 hodiny týdně. V 1. a ve 2. třídě je anglický jazyk nabízen jako nepovinný předmět. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace / Cizí jazyk Vyučovací předmět: Anglický jazyk, I. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je

Více

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku.

Časová dotace předmětu Německý jazyk jako Další cizí jazyk jsou 2 hodiny týdně v šestém až devátém ročníku. Příloha č.5 Německý jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu : Předmět Německý jazyk je vyučován v šestém až devátém ročníku druhého stupně jako volitelný

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

Německý jazyk. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VZDĚLÁVACÍ OBOR: DALŠÍ CIZÍ JAZYK Německý jazyk Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Další cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět:anglický jazyk Ročník: 6 Výstup Rozumí obsahu jednoduché promluvy a dialogům k daným tematickým okruhům Čte s porozuměním krátké texty s

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ 104 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ANGLICKÝ JAZYK 2. stupeň ZŠ CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0 0

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná

PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná PRIMA Přirozená čísla Celá čísla Desetinná čísla Číselná osa Pravidla pro násobení a dělení 10, 100, 1000..a 0,1, 0,01, 0,001.. Čísla navzájem opačná Racionální čísla Zlomky Rozšiřování a krácení zlomků

Více

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.1.3 Anglický jazyk upevňování cizího jazyka Charakteristika předmětu - vychází z předmětu Anglický jazyk - výuka žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - časová dotace 2 hodiny týdně - vyučuje se

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ruský jazyk Vyučovací předmět ruský jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Další cizí jazyk, který je součástí vzdělávací oblasti

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Německý jazyk 7. ročník POSLECH S POROZUMĚNÍM Rozumí jednoduchým pokynům a otázkám učitele, které jsou pronášeny pomalu a s pečlivou výslovností a reaguje na ně Rozumí jednoduchým pokynům při práci ve

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník)

MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) MATEMATIKA - III. období (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Při výuce ve III. období klademe důraz na porozumění matematickým pojmům a jejich souvislostem. Snažíme se žáky motivovat matematizací

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu CIZÍ JAZYK Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Anglický jazyk Cizí jazyk

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) Charakteristika vzdělávací oblasti 3.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (M) 51 Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení

skupinová práce, frontální výuka, samostatná práce, problémové učení Předmět: MATEMATIKA Vzdělávací oblast: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika předmětu Předmět je vyučován na 1. a 2. stupni. Vzdělávací oblast matematika a její aplikace je v základním vzdělávání

Více

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly

ZLOMKY. Standardy: M-9-1-01 CELÁ A RACIONÁLNÍ ČÍSLA. Záporná celá čísla Racionální čísla Absolutní hodnota Početní operace s racionálními čísly a algoritmů matematického aparátu Vyjádří a zapíše část celku. Znázorňuje zlomky na číselné ose, převádí zlomky na des. čísla a naopak. Zapisuje nepravé zlomky ve tvaru smíšeného čísla. ZLOMKY Pojem zlomku,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk

6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk 6.6 Pojetí vyučovacího předmětu Ruský jazyk Obecné cíle výuky ruského jazyka Předmět ruský jazyk a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k osvojení cizího jazyka. Jeho hlavním cílem je postupné

Více