Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky"

Transkript

1 Učební plán 2. stupně doplněk pro práci s talentovanými žáky Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Na Hradě 90 Hradec Králové Hodinová dotace daného předmětu v jednotlivých ročnících Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a geometrie Informatika 2 x x x 2 Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie x x Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Rodinná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Etická výchova Volitelný předmět - Druhý cizí jazyk x Celkem

2 Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, Hradec Králové Změny v dosavadním ŠVP platné pro pro práci s talentovanými žáky od : Český jazyk a literatura Anglický jazyk Matematika a geometrie Informatika Člověk a svět práce Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Etická výchova Výchova ke zdraví Člověk a svět práce II. cizí jazyk Tělesná výchova Náboženství Výtvarná výchova dodatek dodatek dodatek nový ŠVP nový ŠVP dodatek dodatek nový ŠVP dodatek dodatek dodatek dodatek beze změny nový ŠVP beze změny nový ŠVP nový ŠVP beze změny není místo etická výchova beze změny Hradec Králové Ing. Jan Trdlička zástupce ředitele základní školy

3 Předmět: Anglický jazyk doplněk pro práci s talentovanými žáky Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Ročník: šestý Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky volně překládá jednoduché texty rozumí hlavním bodům krátkého textu na známé téma vyhledá informace v textu používá dvojjazyčný slovník rozumí základním informacím o svých kamarádech, jejich rodině a zájmech rozliší chronologické pořadí dílčích událostí čteného příběhu najde potřebné informace v jídelníčku, v informačním letáku a v krátkém, jednoduchém, populárně naučném textu Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky odvodí pravděpodobný význam nových slov z kontextu textu rozumí jednoduchým sdělením v běžných situacích porovnává slyšené a čtené informace domácí povinnosti zvířata prázdniny a cestování jídlo počasí geografické útvary, místa, názvy TV programy filmové žánry komiksy osobní informace data, čas, množství, cena, rozměry každodenní činnosti ZOO MV - Kritické čtení EV vztah člověka k prostředí EGS - Evropa a svět nás zajímá OSV - poznávání lidí EV vztah člověka k prostředí OSV - komunikace v různých situacích

4 Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích pojmenuje předměty a jevy, s kterými se běžně setkává sdělí o sobě jednoduchým způsobem základní informace týkající se rodiny, školy,, zájmů a každodenních činnností a zeptá se na ně kamaráda popíše místo, kde žije a místa, kde se mu líbí zeptá se na datum, čas, množství, cenu a rozměry nakoupí v obchodě základní věci osobní potřeby sdělí, co má a nemá rád, co se mu líbí a nelíbí z věcí a činností, s kterými se běžně setkává zeptá se kamaráda na jeho každodenní činnosti a na podobné otázky odpoví sloveso být v přít. a min, čase přít. č. prostý a průběhový ano/ne otázky, otázky s tázacími zájmeny frekvenční příslovce řadové číslovky neurčitá zájmena počitatelná a nepočitatelná pod. jm. vyjádření a otázky na množství porovnávání a srovnávání přídavná jm. a příslovce stupňování přídavných jmen min. č. pravidelných a nepravidelných sloves MKV kulturní diference, multikulturalita OSV mezilidské vztahy Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty používá základní gramatické jevy vytváří projekty na daná témata napíše dopis, , pozdrav popíše aktuální činnost jiných krátké rozhovory na běžná témata každodenního života krátké rozhovory v méně častých situacích, např. problém při cestování záměry, odhodlání vyprávění o zážitcích dramatické ztvárnění příběhu charakteristika místa bydliště popis, vyprávění psaní krátké úvahy na dané téma individuální projekty sebehodnocení MV - tvorba mediálního sdělení, diskuze nad pracemi spolužáků práce v realizačním týmu OSV kreativita, kooperace

5

6 Předmět: Anglický jazyk doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky rozumí základním informacím o lidech, jejich rodině, bydlišti, zájmech, každodenních činnostech rozumí čtenému popisu cesty rozumí běžným nápisům ve městě rozumí hlavním bodům populárně naučného textu na blízké téma rozumí hlavním bodům a hlavní myšlence krátkého textu týkajícího se běžného tématu a vyhledá v něm konkrétní informace používá dvojjazyčný slovník Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky rozumí hlavní myšlence vyprávění o nevšedních událostech rozumí jednoduchým sdělením v běžných situacích životní etapy, rodina, problémy vesmír domov a pracoviště předpovědi do budoucna slovní spojení přírodní katastrofy bydlení, domy místa ve městě zážitky, ambice pravidla ve škole Londýn EGS- poznáváme svět MKV - multikulturalita MKV - kulturní diference stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu frázová slovesa

7 Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích popíše sebe, rodinu, kamarády, prostředí, ve kterém se běžně pohybuje popíše svůj každodenní režim, své zájmy, oblíbené i neoblíbené činnosti a věci vypráví zážitky z prázdnin popíše minulé události běžného i nevšedního charakteru sdělí, jak běžné události a činnosti dosud zažil navrhne činnost, alternativní řešení, nabídne pomoc zeptá se jiných na jejich zájmy, pravidelné a oblíbené činnosti, na to, co dělali v uplynulých dnech a na jejich zážitky z cesty nebo pobytu a na podobné otázky odpoví zeptá se na cestu a vysvětlí, jak se někam dostat zeptá se jiných na jejich pocity a dojmy, jednoduše vyjádří, jak se cítí objedná si jídlo a pití v cukrárně nebo v rychlém občerstvení vyjádří souhlas a nesouhlas, jednoduše vyjádří svůj názor pozve kamaráda, reaguje na pozvání dramaticky ztvární přečtený příběh simuluje rozhovor s významnou osobou vyjádření prognóz, záměru - will minulý čas prostý, průběhový určitý člen v názvech použití určitého a neurčitého členu někdy, nikdy pozvání oblíbené, neoblíbené činnosti nabídka pomoci vyslovení záměru ptaní se na cestu, popis cesty vyprávění o tom, co se udělalo diskuse o pravidlech MV- interview s lidmi o jejich představách EV - vztah člověka k prostředí Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

8 používá základní gramatické jevy vytváří projekty na daná témata popíše sebe, svou rodinu, kamarády popíše prostředí, ve kterém se běžně pohybuje popíše události běžného i nevšedního charakteru individuální projekty sebehodnocení uspořádání textu úvahy OSV -mezilidské vztahy MV - mediálního sdělení

9 Předmět: Anglický jazyk Ročník: osmý doplněk pro práci s talentovanými žáky Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném významovém slovníku odhadne hlavní myšlenku příběhu z nadpisu a obrazové přílohy rozumí hlavním bodům čteného novinového článku, komiksu a vyhledá v něm konkrétní informace rozumí hlavním bodům populárně naučného textu na blízké téma rozumí zápletce epizody známého příběhu vytvoří konec přečteného příběhu rozumí dotazům a výsledkům zábavného kvizu spojuje neznámá slovíčka s jejich definicí části těla materiály, oblečení zdravá výživa, péče o zdraví sportovní události počítače celebrity, legendy životní prostředí ochrana zvířat a péče o ně MKV - multikulturalita EGS- tradice ve sportu Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

10 rozliší specifické informace v slyšeném autentickém záznamu rozumí hlavní myšlence čtené epizody příběhu na pokračování pochopí ponaučení z textu reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu zdravotní potíže Austrálie výtvarné umění výklad slov MKV - kulturní diference Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích popíše stav věcí nebo činností v minulosti simuluje rozhovor na dané téma vhodnými výrazy podá doplňující informace k událostem dá rady a varování pro běžné činnosti požádá o službu a na podobnou žádost reaguje diskutuje se spolužáky na dané téma minulý čas prostý, průběhový předpřítomný čas podmětné a předmětné vedlejší věty trpné příčestí slovea být a jít vyjádření pravděpodobnosti pomocí mohl bys vyjádření rady pomocí měl bys used to opis slovesa muset dovětky žádost o službu, laskavost ověřování domněnky objednávání v restauraci návštěva u lékaře, zdravotní potíže běžné situace každodenního života MV- vnímání mediálního sdělení EV - lidské aktivity, životní prostředí Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

11 gramaticky správně formuluje popis událostí v minulosti vytvoří vlastní konec přečteného příběhu doplní text vhodnými výrazy napíše novinovou zprávu, příběh dá rady a varování pro běžné činnosti vytváří projekty na daná témata individuální projekty sebehodnocení biografie osobnosti letáky, plakáty OSV -psychohygiena

12 Předmět: Anglický jazyk Ročník: devátý doplněk pro práci s talentovanými žáky Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Čtení s porozuměním čte nahlas plynule a foneticky správně texty přiměřeného obsahu rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném významovém slovníku rozumí hlavním bodům literárního textu seřadí chronologicky děj textu vyhledá v čteném textu specifické informace a hlavní body převypráví přečtený příběh spojuje neznámá slovíčka s jejich definicí Poslech s porozuměním rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě a konverzaci rozumí obsahu jednotlivých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální podpory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky populární hudba EGS- globální svět moje město volný čas a zájmová činnnost vzhled povolání MKV - lidské vztahy, cestování, expedice v minulých stoletích solidarita běžné každodenní situace sociokulturní prostředí ČR a anglicky mluvících zemí

13 pozná z rozhovoru, o čem se jeho účastníci baví rozumí hlavní myšlence populárně-naučného textu a vyhledá v něm hlavní body rozliší specifická slova a hledané informace reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu rozumí varování v situacích každodenního života sociokulturní prostředí anglicky mluvících zemí MKV - kulturní diference společenský program generační problémy frázová slovesa dobrovolníci, dobrovolnické práce Ústní projev sestaví jednoduchá sdělení týkající se situací souvisejících s životem v rodině, škole a probíranými tematickými okruhy stručně reprodukuje obsah přiměřeně obtížného textu, promluvy i konverzace jednoduchým způsobem se domluví v běžných každodenních situacích diskutuje se spolužáky o obsahu čtených a slyšených zpráv vyměňuje si se spolužáky názory na různá témata popíše vzhled a charakter osob pomocí širší škály přídavných jmen simuluje situaci řešení problému v restauraci, obchodě popíše činnosti svého běžného dne v souvislosti s předchozími nebo následnými událostmi či situacemi diskutuje o problémech jiných a formuluje rady, jak tyto problémy řešit popíše místo, které by rád navštívil simuluje rozhovor na dané téma zeptá se spolužáků, jak se cítí v různých etapách dne představí před spolužáky svůj názor na dané téma řekne, co by dělal v méně běžných situacích předá získanou informaci minulý čas prostý, průběhový předpřítomný čas podmínkové věty časové věty nepravidelná slovesa trpný rod vyjádření účelu fyzický a charakterový popis osob žádost o službu, laskavost, informaci objednávání jídla setkávání s přáteli rozebírání problému MV- diskuze, porovnávání sociokulturního prostředí EV - občanská společnost Písemný projev písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

14 gramaticky správně popíše minulé události vytváří prezentace na daná témata popíše vlastnosti věcí vypracuje písemné zdůvodnění individuální projekty sebehodnocení uspořádání textu úvahy formuláře OSV -mezilidské vztahy MV - mediální sdělení

15 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: šestý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu, zdůvodní jejich užití definuje, co je nářečí a obecná čeština, na základě přečtených ukázek rozliší jednotlivá nářečí, ukáže místa rozšíření na mapě definuje předmět, příslovečné určení a přívlastek, vyhledá je ve větě rozliší přívlastek shodný a neshodný rozliší příslovečné určení místa, času a způsobu Komunikační a slohová výchova využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i věcně správnému písemnému projevu a k tvořivé práci s textem nebo i k vlastnímu tvořivému psaní na základě svých dispozic a osobních zájmů uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětné návaznosti využívá základy studijního čtení vyhledává klíčová slova, formuluje hlavní myšlenky textu, vytvoří otázky a stručné poznámky, výpisky nebo výtah z přečteného textu Literární výchova uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy interpretuje smysl díla odliší pohádku lidovou a umělou umí reprodukovat jeden biblický příběh a využije jeho podobenství v životě Úvod o českém jazyce - nářečí a obecná čeština Skladba - rozvíjející větné členy - přívlastek - příslovečné určení Vypravování Práce s odborným textem Pohádky - pohádky lidové a moderní - biblické příběhy MuV-kulturní diference, multikulturalita MuV-lidské vztahy MeV-kritické čtení a vnímání mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení OSV-osobnostní rozvoj, sociální a morální rozvoj

16

17 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: sedmý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova vysvětlí rozdíl mezi podstatným jménem konkrétním a abstraktním, rozliší podstatná jména pomnožná, hromadná a látková uvede odchylné tvary skloňování podstatných jmen označujících části těla rozlišuje spojky podřadicí a souřadicí, vysvětlí jejich aplikaci ve větě jednoduché a v souvětí zvládá a zdůvodní lexikální, morfologický a syntaktický pravopis i/í, y/ý Tvarosloví - podstatná jména - spojky Pravopis - procvičování pravopisu i/í, y/ý Komunikační a slohová výchova pohovoří krátce na zadané téma Konverzace OSV-osobnostní rozvoj, sociální a morální rozvoj uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětné návaznosti Literární výchova objasní pojem epos, uvede příklady eposů a jejich autory Epos EGS-jsme Evropané na základě přečtených ukázek vyvodí znaky eposu MKV-etnický původ charakterizuje vědecko-fantastickou literaturu, přečte ukázku, stručně vyjádří obsah ukázky a vlastní názor Vědecko-fantastická literatura EGS-jsme Evropané

18 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: osmý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova v souvětí souřadném určí významový poměr mezi větami hlavními Skladba graficky znázorní stavbu souvětí souřadného - významový poměr mezi větami hlavními MDV-tvorba mediálního sdělení Komunikační a slohová výchova vysvětlí odlišnosti mezi charakteristikou přímou a nepřímou, doloží na příkladech z umělecké literatury zpracuje charakteristiku hlavního hrdiny své oblíbené knihy s využitím vhodných jazykových prostředků Literární výchova vyhledává informace v různých typech katalogů, v knihovně i v dalších informačních zdrojích vysvětlí podstatu literatury, její funkce, odliší základní literární druhy a žánry vnímá strukturu uměleckého díla (jazykový, tematický a kompoziční plán) objasní vznik dramatu, rozliší tragedii a komedii, přečte si ukázky divadelních her, uvede české a světové dramatiky Charakteristika literárních postav - charakteristika přímá a nepřímá Literární teorie - lyrika, epika, drama - drama MuV-lidské vztahy EV-vztah člověka k prostředí objasní vznik slovesného umění, vztah slovesného umění a písma Počátky slovesného umění vysvětlí pojem antika, uvede základní znaky antické literatury Starověká literatura EGS-Evropa a svět nás zajímá vnímá Bibli jako nejvýznamnější literární památku křesťanské Evropy, hledá v ní poučení - Bible

19 Předmět: český jazyk a literatura doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: devátý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy Rozpracované školní učivo Realizovaná PT Jazyková výchova správně čte a píše přejatá slova, využívá přitom jazykové příručky Psaní a výslovnost slov přejatých OSV-osobnostní rozvoj, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech rozlišuje v textu přechodník přítomný a minulý, tvoří správné tvary přechodníku přítomného a minulého pozná v textu samostatný větný člen, osamostatněné větné členy a elipsu Význam slova Tvarosloví - přechodníky Skladba - samostatný větný člen, osamostatněné větné členy, elipsa sociální a morální rozvoj MDV-tvorba mediálních sdělení Komunikační a slohová výchova formuluje ústně nebo písemně dojmy z četby, filmu nebo divadla Vypravování v umělecké oblasti MuV-kulturní diference, multikulturalita uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří text s dodržováním pravidel mezivětného navazování Literární výchova rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává jejich funkci, uvede jejich výrazné představitele charakterizuje pojmy verš, rým, stopa vyjmenuje a ukáže v textu druhy rýmu, rozliší druhy stop rozpozná základní rysy individuálního stylu autora Literární druhy a žánry Poezie - verš, rým, stopa, druhy stop

20 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologie Vyučovací předmět: Biologie Ročník: Časová dotace: v ročníku 2 hodiny týdně, v 9. ročníku 1 hodina týdně Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Biologie směřuje žáky k orientaci v životě, celistvosti jeho chápání. Je určen pro 2. stupeň základní školy. Dotýká se v souvislostech i oblastí dalších, žáci poznávají složitosti světa kolem sebe, je jim nabízena možnost chápat souvislosti mezi přírodou a lidskými činnostmi. Přibližují se tak reálnému světu za branou školy. V předmětu biologie jsou zahrnuty následující obory: obecná biologie, genetika, botanika, mykologie, biologie člověka, ekologie a základy geologických věd. Ve výše zmíněných vzdělávacích oborech žáci postupně poznávají složitost a mnohotvárnost skutečnosti, podstatné souvislosti mezi stavem přírody a lidskou činností, především pak závislost člověka na přírodních zdrojích a vlivy lidské činnosti na stav životního prostředí a na lidské zdraví. Učí se zkoumat změny probíhající v přírodě, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své přírodovědné poznání ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Komplexní pohled na vztah mezi člověkem a přírodou, jehož významnou součástí je i uvědomování si pozitivního vlivu přírody na citový život člověka. Umožňuje žákům postupně odhalovat souvislosti přírodních podmínek a života lidí i jejich společenství v blízkém okolí, v regionech, na celém území ČR, v Evropě i ve světě. Do vyučovacího předmětu Biologie jsou zařazena průřezová témata: Enviromentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Osvojit si obecně užívané termíny z oboru biologie, vyhledávat v zadání slovních a logických úloh relevantní údaje, prostřednictvím vhodně volených zadání poznat smysl osvojovaných postupů pro běžný život, vytvářet si komplexní pohled na přírodní vědy, v týmu i samostatně experimentovat a porovnávat dosažené výsledky. Kompetence k řešení problémů Chápat význam kontroly dosažených výsledků, uvědomit si, že důležité je i zjištění, že problémy mají více, nebo žádné řešení, hledat vlastní postup při řešení problémů, získávat informace, které jsou potřebné k dosažení cíle, vyjadřovat závěry na základě ověřených výsledků a umět je obhajovat.

21 Kompetence komunikativní Rozumět jednoduchým schématům, spolupracovat při řešení problémů ve dvojici, menší skupině, při společné práci komunikovat způsobem, který umožní kvalitní spolupráci a tak i dosažení společného cíle, prezentovat vlastní výsledky a samostatnou práci před větším počtem lidí, využívat k prezentaci výpočetní techniku. Kompetence sociální a personální Samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty, stanovovat pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dodržovat je. Kompetence občanské Uvědomovat si své školní povinnosti a souvislost se zodpovědností za svou domácí přípravu, chápat základní ekologické souvislosti a environmentální problémy a pohlížet na ně komplexně, poskytovat podle svých možností účinnou pomoc a chovat se zodpovědně v krizových situacích, pochopit výhody dodržování pravidel zdravého životního stylu. Kompetence pracovní Naučit se bezpečně pracovat s lupou, mikroskopem a pomůckami k této práci nezbytnými, přistupovat kriticky k výsledkům, které dosáhl, naučit se stanovovat si kritéria hodnocení vlastní práce, dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti práce.

22 Předmět: Biologie doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: šestý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy VÝZNAMNÍ BIOLOGOVÉ zná významné osobnosti biologie a jejich přínos pro lidstvo BEZOBRATLÍ určuje běžné druhy bezobratlých živočichů a zařazuje je do systému VIRY A BAKTERIE rozlišuje příčiny a příznaky běžných virových a bakteriálních onemocnění a uplatňuje zásady jejich prevence a léčby HOUBY A LIŠEJNÍKY určuje běžné druhy hub a lišejníků Rozpracované školní učivo Flemming, Linné, Barrande, Pasteur (plísně, systém organizmů, členovci, vzteklina) bezobratlí živočichové (prvoci, žahavci, ploštěnci, hlísti, měkkýši, kroužkovci, členovci, ostnokožci) viry, bakterie houby, lišejníky Realizovaná PT D významné osobnosti

23 Předmět: Biologie doplněk pro studijní třídu Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy BIOLOGIE ROSTLIN určuje běžné druhy našich bylin a dřevin a zařazuje je do systému připravuje mikroskopické preparáty částí rostlinných těl rozpozná jedovaté druhy rostlin, jedovaté části rostlin a zná rizika jejich požití Rozpracované školní učivo výtrusné rostliny semenné rostliny průduchy stavba stonku tis červený, vraní oko čtyřlisté, konvalinka vonná, lilkovité rostliny, pryskyřníkovité rostliny, jmelí bílé Ročník: sedmý Realizovaná PT

24 Předmět: Biologie doplněk pro studijní třídu Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy BIOLOGIE ČLOVĚKA ovládá základní odborné pojmy VÝZNAMNÍ BIOLOGOVÉ zná významné osobnosti biologie a jejich přínos pro lidstvo anatomie orgánové soustavy Rozpracované školní učivo Jan Janský, I. P. Pavlov (krevní skupiny, nervová soustava) Ročník: osmý Realizovaná PT D významné osobnosti

25 Předmět: Biologie doplněk pro studijní třídu Ročník: devátý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy MINERALOGIE, PETROGRAFIE určuje běžné nerosty a horniny dle vlastností zná chemické složení a využití běžných hornin a nerostů GEOLOGICKÉ DĚJE popisuje a vysvětluje vnitřní a vnější geologické děje nerosty, horniny Rozpracované školní učivo pohyby litosférických desek, zemětřesení, zlomy, vrásy, sopečná činnost, gejzíry, vřídla činnost vody, větru, ledovců Realizovaná PT VÝZNAMNÍ BIOLOGOVÉ zná významné osobnosti biologie a jejich přínos pro lidstvo Charles Darwin evoluční teorie D významné osobnosti

26 Předmět: Matematika doplněk pro práci s talentovanými žáky Ročník: šestý až devátý Očekávané výstupy z RVP ZV / Rozpracované školní výstupy : 6. ročník - spočítá základní úlohy - vyřeší lineární rovnice základních typů - vyřeší základní geometrické úlohy - sestrojí základní rovinné útvary - načrtne jednoduchá tělesa, řeší některé polohové úlohy na nich - sčítá, odčítá, násobí a dělí desetinná čísla - převede jednoduché jednotky - sčítá, odčítá, násobí, dělí celá čísla - vynese na číselnou osu kladná i záporná čísla - vyjádří výsledek jednoduchých číselných výrazů - vyjádří násobky a dělitele daného čísla, určí dělitele součtu, součinu, rozdílu daných čísel - určí, zda je číslo dělitelné 10, 5, 2, 4, 8, 9, 3 - dané složené číslo převede na prvočinitele - určí (největšího) společného dělitele dvou čísel, (nejmenší) společný násobek dvou čísel Rozpracované školní učivo Úvodní opakování: Číslo a číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné výrazy Rovnice, slovní úlohy Základní geometrické útvary, úhel, dvojice přímek a úhlů Kružnice, kruh, trojúhelník, čtyřúhelník Přímky a roviny v prostoru, tělesa Kladná a záporná čísla Desetinná čísla: sčítání a odčítání, násobení a dělení Převádění jednotek Sčítání a odčítáni, násobení a dělení celých čísel (kladných a záporných) Záporná desetinná čísla, číselná osa a soustava souřadnic Číselné výrazy Dělitelnost Násobek, dělitel, dělitelnost součtu, součinu, rozdílu Znaky dělitelnosti deseti, pěti, dvěma, čtyřmi, osmi, devíti, třemi Prvočísla a čísla složená, rozklad na prvočinitele Společný dělitel, čísla soudělná a nesoudělná, společný násobek Realizovaná PT

27 - určí, zda jsou nebo nejsou dva rovinné útvary shodné - určí, zda jsou dva rovinné útvary osově souměrné - sestrojí obraz útvaru v osové souměrnosti - určí, zda jsou dva rovinné útvary středově souměrné - sestrojí obraz rovinného útvary ve středové souměrnosti 7. ročník - znázorní (graficky) zlomek - vyjádří zlomek desetinným číslem - převede zlomek v základním tvaru na smíšené číslo - rozšíří i zkrátí zlomek - porovná zlomky podle velikosti - sečte, odečte zlomky - násobí a dělí zlomky celými čísly a jinými zlomky Osová a středová souměrnost Shodnost v rovině, shodnost některých útvarů Osově souměrné útvary, osová souměrnost, obrazy útvarů v osové souměrnosti Středově souměrné útvary, středová souměrnost, obrazy útvarů ve středové souměrnosti Racionální čísla Zlomek a jeho velikost, zlomek jako podíl čísel, smíšené číslo Rozšiřování a krácení zlomků, desetinné zlomky Porovnávání zlomků, jejich sčítání, záporné zlomky, odčítání Násobení a dělení zlomků - vysvětlí pojmy: procento, základ, procentová část, počet procent - umí použít algoritmus při výpočtech - umí řešit jednoduché příklady z praxe - aplikuje základy jednoduchého úrokování - používá kalkulátor - provede kontrolu reálnosti výsledku Procenta Určování procentové části, určování základu, určování počtu procent, různé úlohy s procenty, úrok, promile

28 - vysvětlí pojem shodnost - narýsuje trojúhelník dle příslušné věty - sestrojí kružnici opsanou i vepsanou - umí definovat výšku, střední příčku a těžnici v trojúhelníku - při řešení konstrukčních úloh provádí rozbor a popis konstrukce - v konstrukčních úlohách využívá vlastností těžnice, stř. příčky a výšky - využije znalostí o trojúhelnících v konstrukčních úlohách - rýsuje pečlivě a přesně - vysvětlí pojem lichoběžník, rovnoběžník -.podle vzorce vypočte obsahy rovinných útvarů (trojúhelníků, rovnoběžníků, čtverců, lichoběžníků) - čte a používá symbolické značky - umí aplikovat Thaletovu větu - odliší hranol od ostatních těles - dovede hranol načrtnout v axonometrii a jeho síť - umí s využitím vzorců vypočítat jeho povrch i objem - určí pomocí tabulek druhou a třetí mocninu a odmocninu - vysvětlí pojem proměnná a vyčíslí výraz s proměnnou pro její konkrétní hodnotu - spočítá hodnotu číselných výrazů - umí použít Pythagorovu větu v úlohách - rozpozná mnohočlen - umí je sčítat odečítat, násobit a dělit mnohočlen jednočlenem Trojúhelníky a čtyřúhelníky Trojúhelník,shodnost trojúhelníků, střední příčky trojúhelníku, těžnice trojúhelníku, kružnice opsaná a vepsaná, výšky trojúhelníku, osově souměrné trojúhelníky, konstrukce trojúhelníku, čtyřúhelník,lichoběžník,rovnoběžník, obsahy Hranoly Hranol, kvádr, krychle, zobrazení hranolu, síť hranolu, povrch hranolu, objem hranolu Výrazy (1) Druhá mocnina, druhá odmocnina, třetí mocnina, třetí odmocnina, vyšší mocniny, velká a malá čísla, mocniny v geometrii, Pythagorova věta, číselné výrazy, výrazy s proměnnými, sčítání a odčítání mnohočlenů, násobení mnohočlenů, dělení mnohočlenů jednočleny, řešení jednoduchých lineárních rovnic

Učební osnovy 2. stupeň

Učební osnovy 2. stupeň Učební osnovy 2. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Osnovy - 2.stupeň ZŠ Ilji Hurníka, čj. 356/07, vydáno 29.8.2007 Aktualizováno k 1.9.2013 1 Obsah 2.1.1 Český

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ

UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPEŇ Obsah: ČESKÝ JAZYK 3 CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA 21 ANGLICKÝ JAZYK 25 KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE 35 DRUHÝ CIZÍ JAZYK 39 NĚMECKÝ JAZYK 41 FRANCOUZSKÝ JAZYK 52 RUSKÝ JAZYK 59 MATEMATIKA

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu 1. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a

Více

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy

Dodatek č. 2. Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: osnovy Dodatek č. 2 ke školnímu vzdělávacímu programu Škola pro všechny ze dne 1. 9. 2011 Na základě zkušeností s výukou podle ŠVP Škola pro všechny došlo k 1. 9. 2011 ke změnám v následujících předmětech: 1.

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty:

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. Český jazyk a literatura. Oblast zahrnuje vyučovací předměty: ZŠHM Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČJ69 Oblast zahrnuje vyučovací předměty: Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami:

3.13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY. Klíč. Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: 13 Učební osnovy - klíč UČEBNÍ OSNOVY Klíč Vyučovací předměty jsou označeny následujícími zkratkami: Zkratka: Název předmětu: CJ Český jazyk a literatura AJ Anglický jazyk FJ Francouzský jazyk NJ Německý

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura

Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu: český jazyk a literatura Osmiletý vzdělávací obor: prima - kvarta Vyučovací předmět český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ

6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6. UČEBNÍ OSNOVY 2. STUPNĚ 6.1 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Časová dotace: předmět je vyučován v 6. r. 4

Více

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Příloha č.2 Charakteristika a osnovy předmětů ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět český jazyk a literatura

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Brantice, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Brantice 1 Preambule Dnešní společnost se výrazně globalizuje. Vzdělávání by proto

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32

5.2.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 2 5.2.3 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 32 Školní vzdělávací program Základní školy Mokrá, okres Brno-venkov Učební osnovy - 2. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura 5 5.2 UČEBNÍ OSNOVY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání 3. verze platná od 1. 9. 2013 Školní vzdělávací program - Základní školy Hronov- Velký Dřevíč, okres Náchod č. j. zšvd 71/2007 V Hronově -Velkém Dřevíči

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Pomoz mi, abych to dokázal sám

Pomoz mi, abych to dokázal sám Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Nižší stupeň víceletého gymnázia Vyšší stupeň víceletého gymnázia Denní forma vzdělávání Pomoz mi, abych to dokázal sám Gymnázium využívá metod pedagogiky

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia

II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia II.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro nižší ročníky osmiletého gymnázia Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových témat... 6 3.

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více