6.13 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 6.13 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G. Předmět integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova RVP G. Obsahem předmětu je rámcové seznámení s historiografií jako vědeckou disciplínou a především vymezení klíčových procesů světových a národních dějin od počátku historie do konce 20. století. Žák je veden k pochopení podstaty a historické podmíněnosti těchto procesů, učí se tyto a jevy vzájemně srovnávat a hodnotit a z vyvozených závěrů pak syntetizovat historické poznatky a souvislosti týkající se příčin a důsledků hodnocených jevů. Záměrem výuky je vytvářet a rozvíjet historické vědomí a vědomí kontinuity hodnot naší civilizace, čímž se prohlubuje schopnost žáka porozumět současnému světu a společnosti jakožto výslednici předchozího historického vývoje, a přijmout hodnoty evropské civilizace. Současně je žák veden k respektu ke kulturním a jiným odlišnostem různých lidských společenství. Obsah učiva klade důraz především na dějiny 19. a 20. století, zejména na dějiny naší země. Předmět Dějepis souvisí obsahem učiva s dalšími vyučovacími předměty. Jedná se především o předměty: Základy společenských věd - struktura společnosti a její vývoj, sociologie, demografie, občanská společnost s její hodnoty, teorie státu a práva, evropská integrace, globální problémy současného světa, filozofie Zeměpis - orientace na mapě, geografické souvislosti historických procesů, vývoj zemědělství a průmyslové výroby, globální problémy současného světa Výtvarná a hudební výchova - vývoj kultury, umělecké slohy, směry a proudy, architektura, výtvarné umění, hudba Český jazyk a literatura - počátky řečové komunikace, ústní slovesnost, dějiny literatury, odraz historických procesů v literární tvorbě Na předmět Dějepis navazuje volitelný vyučovací předmět Dějepisný seminář realizovaný ve 3. a 4. ročníku (resp. septimě a oktávě). Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové části. 305

2 Časové vymezení předmětu: Týdenní časová dotace: 1. ročník, kvinta: 1 hodina 2. ročník, sexta: 2 hodiny 3. ročník, septima: 2 hodiny 4. ročník, oktáva: 2 hodiny Organizační vymezení předmětu: Základní výukovou formou je výklad kombinovaný s dalšími metodami (samostatná práce s odborným textem v učebnici, s textem historického dokumentu, samostatná analýza historických faktů s hodnocením a vyvozením historických závěrů, řízená diskuse, zpracování odborného textu na základě studia historické literatury, žák s hlubším zájmem o obor zpracuje po domluvě odborný referát). Součástí výuky v každém ročníku jsou exkurze tematicky zaměřené na instituce a lokality spjaté s obsahem výuky v daném ročníku. Výchovné a vzdělávací strategie Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení učitel klade důraz na práci s textem, vyhledávání informací v literatuře a na internetu učitel vede žáky k sebehodnocení učitel vede žáky k samostatnému objevování nových poznatků učitel nabízí žákům exkurze ke vhodnému doplnění učiva učitel vede žáky k účasti na předmětových soutěžích učitel vede žáky k poznání, že k pochopení učiva je potřeba dostatečné množství znalostí Kompetence k řešení problému učitel vede žáky k práci s informacemi z různých zdrojů (knihy, odborné časopisy, internet, televize), žáci informace vyhledávají, třídí a vhodně uplatňují učitel vede žáky k hledání a využívání mezipředmětových vztahů učitel vede žáky k samostatnému posuzování a hodnocení historických faktů 306

3 Kompetence komunikativní učitel učí žáky obhajovat vhodnou formou vlastní názory a respektovat názory jiných učitel podle možností využívá při výuce multimediální učebny a umožňuje žákům prezentaci výsledků své samostatné resp. skupinové práce učitel vede žáky k cílevědomému užívání odborné terminologie učitel vede žáky ke kvalitní prezentaci jejich znalostí Kompetence sociální a personální učitel ve výuce uplatňuje skupinovou práci žáků a vede žáky k odpovědnosti za jejich práci ve skupině učitel podporuje vzájemnou pomoc při učení učitel vede žáky k hodnocení vlastní práce i práce ostatních Kompetence občanská učitel vede žáky k porovnávání teoreticky získaných znalostí s realitou Kompetence k podnikavosti učitel pomáhá žákům objevovat a rozvíjet jejich schopnosti žáci jsou motivováni k dosažení co nejlepších studijních výsledků 307

4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Ročník: 1., kvinta Dějepis Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT charakterizuje smysl historického poznání a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob jejich získávání a úskalí jejich interpretace charakterizuje základní typy historických pramenů specifikuje pomocné vědy historické a vysvětlí jejich obsah Úvod do studia dějepisu Historie jako věda Pojmy historie, historiografie Význam historie jako vědy Historická práce Historické prameny Pomocné vědy historické objasní podstatu periodizace dějin Kalendář, letopočet, periodizace dějin objasní podstatu kreacionismu a evolucionismu Teorie o vzniku světa a člověka 308

5 309 Dějiny pravěku objasní principy periodizace dějin pravěku Periodizace pravěku charakterizuje hominizační proces Vznik a vývoj člověka, hominizace OSV Sociální komunikace MV Role médií v moderních objasní materiální a duchovní život lidské společnosti a charakterizuje hlavní archeologické kultury Doba kamenná EV Člověk a životní prostředí charakterizuje proměny způsobu života a organizace společnosti vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva v důsledku cílevědomé zemědělské a řemeslné činnosti objasní význam metalurgie pro vývoj lidské společnosti objasní materiální a duchovní život lidské společnosti a charakterizuje hlavní archeologické kultury rozpozná příčiny krize prvotně pospolné společnosti (PPS) objasní materiální a duchovní život lidské společnosti a charakterizuje hlavní archeologické kultury v dané vývojové etapě Paleolit MV Role médií v moderních Mezolit Neolit, neolitická revoluce Eneolit Doba bronzová Starší doba bronzová Střední doba bronzová Mladší doba bronzová Doba železná charakterizuje prohlubování krize PPS Starší doba železná zhodnotí civilizační přínos Keltů Mladší doba železná

6 Dějiny starověku analyzuje důsledky procesu krize PPS Obecná charakteristika staroorientálních států analyzuje vzájemnou souvislost přírodních podmínek a míst vzniku starověkých civilizací zdůvodní civilizační přínos vybraných společenství zobecní typické rysy společenského, ekonomického a kulturního vývoje vybraných společenství objasní podstatu židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a dalších vybraných náboženských a kulturních systémů popíše určující a události, uvede významné osobnosti starověkých dějin Nejvýznamnější staroorientální státy Mezopotámie Egypt Izrael Indie Čína EV Člověk a životní prostředí VMEGS Globální problémy, jejich MV Role médií v moderních 310

7 zdůvodní civilizační přínos antické řecké civilizace charakterizuje náboženství a kulturu antického Řecka popíše určující a události, uvede významné osobnosti řeckých dějin Antické Řecko MV Role médií v moderních OSV Morálka všedního dne objasní mínojské kořeny řecké kultury Mínojská Kréta Mykénské období VMEGS Globální problémy, jejich podá charakteristiku dobové společnosti Homérské období (temná staletí) objasní podstatu antické demokracie na Archaické období VMEGS Žijeme v Evropě základě charakteristiky řecké polis vymezí příčiny konfliktů mezi řeckými státy Klasické období VMEGS Globální problémy, jejich VMEGS Žijeme v Evropě analyzuje integrační snahy Alexandra Makedonského a důvody jejich neúspěchu objasní podstatu helénistické kultury Helénistické období, Alexandr Makedonský VMEGS Globalizační a rozvojové VMEGS Globální problémy, jejich MKV Základní problémy 311

8 zdůvodní civilizační přínos antické římské civilizace charakterizuje náboženství a kulturu antického Říma popíše určující a události, uvede významné osobnosti římských dějin podá geograficko-etnickou charakteristiku Apeninského poloostrova před vznikem Říma charakterizuje společensko-politickou podstatu římského království Antický Řím Osídlení Apeninského poloostrova Vznik Říma, doba královská MV Role médií v moderních OSV Morálka všedního dne VMEGS Globální problémy, jejich objasní podstatu republikánského zřízení Římská republika VMEGS Globální problémy, jejich analyzuje příčiny krize republiky Krize římské republiky VMEGS Globální problémy, jejich analyzuje příčiny zániku republiky a vzniku císařství zhodnotí civilizační a kulturní význam budování římského impéria objasní vznik křesťanství a vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím srovná rozdíly mezi civilizovaným a barbarským světem a zhodnotí římské vlivy Římské císařství - principát - vznik křesťanství - dominát Naše země a ostatní Evropa v době římské; civilizovanost a barbarství VMEGS Globalizační a rozvojové VMEGS Globální problémy, jejich MKV Základní problémy MKV Základní problémy 312

9 Vyučovací předmět: Ročník: 2., sexta Dějepis Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti v století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích objasní typologické rozdíly mezi obdobím starověku a středověku definuje podstatu a systém feudálních vztahů objasní proces christianizace a zhodnotí její význam pro konstituování středověkých států vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí zhodnotí vliv náboženství a církve ve středověké společnosti zhodnotí dopad normanské expanze na situaci v Evropě objasní proces christianizace našich zemí a zhodnotí její význam pro konstituování státu charakterizuje základní rysy vývoje na našem území objasní podstatu zemědělských technologií a organizaci zemědělské výroby Dějiny středověku Dějiny raného středověku Svět středověku a středověký svět MKV Základní problémy MV Role médií v moderních Raně středověká západní Evropa, stěhování národů a počátky feudalismu VMEGS Globalizační a rozvojové Svatá říše římská VMEGS Globalizační a rozvojové Severní a střední Evropa v raném středověku Slované, Sámova říše, Velkomoravská říše VMEGS Žijeme v Evropě Počátky Českého státu VMEGS Žijeme v Evropě Středověké zemědělství EV Člověk a životní prostředí 313

10 vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v Byzantské říši objasní důsledky turecké expanze pro Byzantskou říši vysvětlí důsledky tatarských nájezdů pro východní Evropu vymezí specifika islámské oblasti a podstatné rysy islámu objasní podstatu stratifikace feudální společnosti, vymezí funkce jednotlivých společenských vrstev a postavení židů zhodnotí roli náboženství v kulturním životě raného středověku definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti v století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích charakterizuje podstatu konfliktu mezi křesťanstvím a islámem zhodnotí dopad výprav na evropskou kulturu objasní význam anglo-francouzského soupeření jako hybatele evropských dějin Byzantská říše, Latinské císařství a zánik Byzance VMEGS Globální problémy, jejich MKV Základní problémy Kyjevská Rus VMEGS Globální problémy, jejich Arabská říše VMEGS Globální problémy, jejich MKV Základní problémy Středověká společnost MKV Psychosociální aspekty interkulturality OSV Morálka všedního dne Vzdělanost a umění raného středověku MV Role médií v moderních OSV Morálka všedního dne Dějiny vrcholného a pozdního středověku Křížové výpravy VMEGS Globalizační a rozvojové VMEGS Globální problémy, jejich Mocenské soupeření mezi Anglií a Francií 314

11 objasní typologii středověkých měst analyzuje funkce středověkého města stratifikuje obyvatelstvo středověkého města, vymezí funkci jednotlivých vrstev objasní strategii obrany křesťanské Evropy proti Turkům vysvětlí turecké expanze pro vývoj Evropy charakterizuje základní rysy vývoje na našem území zhodnotí význam vlády posledních Přemyslovců a postavení našich zemí v rámci střední Evropy charakterizuje základní rysy vývoje na našem území zhodnotí význam vlády Lucemburků, zejména Karla IV. jako českého krále a římského císaře vymezí ideové zdroje a cíle husitství zhodnotí význam činnosti M. Jana Husa všestranně zhodnotí dopad husitství na situaci v našich zemích charakterizuje proces vytváření stavovského státu, vymezí jeho základní znaky zhodnotí význam vlády Jiřího z Poděbrad rozpozná rysy románské a gotické kultury charakterizuje ideové pozadí dobové kultury a vzdělávání 315 Středověká města Expanze Turků, Osmanská říše VMEGS Globální problémy, jejich MKV Základní problémy Český stát za posledních Přemyslovců VMEGS Žijeme v Evropě Český stát za Lucemburků VMEGS Žijeme v Evropě Husitské hnutí VMEGS Žijeme v Evropě MKV Základní problémy Český stát v době poděbradské a jagellonské Vzdělanost a umění vrcholného a pozdního středověku VMEGS Žijeme v Evropě MV Role médií v moderních OSV Morálka všedního dne

12 objasní motivaci zámořských objevitelských výprav porozumí důsledkům zámořských objevů, jež vedly k podstatným hospodářským a mocenskopolitickým změnám charakterizuje důsledky dobyvatelského úsilí pro mimoevropské civilizace srovná ideje doby středověku a renesance objasní nové filozofické a vědecké myšlenky, které byly zformulovány ve stol.; zhodnotí jejich praktický dopad na evropskou společnost objasní motivaci reformačních snah popíše základní rysy reformace a protireformace, vysvětlí důsledky těchto procesů pro další evropský i světový vývoj charakterizuje základní rysy vývoje vybraných států, poukáže na shody a rozdíly zhodnotí přínos nových prvků k rozvoji ekonomiky posoudí postavení českého státu uvnitř habsburského soustátí a analyzuje jeho vnitřní sociální, politické a kulturní poměry Dějiny novověku Počátky novověku I Zámořské objevy a jejich důsledky VMEGS Globalizační a rozvojové VMEGS Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MKV Základní problémy Renesance a humanismus VMEGS Žijeme v Evropě MV Média a mediální produkce MV Role médií v moderních OSV Morálka všedního dne Reformace VMEGS Globalizační a rozvojové VMEGS Žijeme v Evropě Změny v evropských státech v 16. století (Francie, Španělsko, Nizozemí, Anglie, Rusko) Nové prvky v evropské ekonomice v 16. stol. Habsburkové na českém trůně VMEGS Žijeme v Evropě 316

13 analyzuje mocenské, politické a náboženské rozpory mezi evropskými státy analyzuje příčiny stavovského povstání zhodnotí dopad porážky povstání na další vývoj českých zemí vymezí klíčové události třicetileté války charakterizuje povahu třicetileté války posoudí výsledek třicetileté války se zvláštním zřetelem k situaci v našich zemích Evropa před třicetiletou válkou MKV Základní problémy Povstání českých stavů MV Média a mediální produkce Třicetiletá válka VMEGS Globální problémy, jejich 317

14 Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 3., septima Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Dějiny novověku Počátky novověku II vymezí charakter revoluce Anglická revoluce VMEGS - Globální problémy, jejich zhodnotí její význam vymezí základní znaky stavovství a absolutismu a uvede konkrétní projevy v Rozdílný vývoj politických systémů, absolutismus a parlamentarismus jednotlivých zemích charakterizuje příklady konfliktů mezi státy Mezinárodní vztahy v západní Evropě, hegemonie Francie zhodnotí podstatu a výsledky reforem Přeměny ve východní a střední Evropě v Rusku vymezí mocensko-politický charakter Pruska posoudí dopad třicetileté války na ekonomickou a sociální situaci Naše země po třicetileté válce (do roku 1740) podá hodnotící charakteristiku zemědělské revoluce, protoindustrializace a souvisejících ekonomických procesů Hospodářské a společenské poměry v Evropě v 17. a 18. stol. EV - Člověk a životní prostředí demonstruje vliv ekonomických změn na charakter společnosti objasní motivaci a strategii kolonizačního úsilí Velké Británie ve vazbě na vnitropolitický vývoj Růst vlivu Velké Británie, britský kolonialismus v 18. stol. VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce zhodnotí ideový obsah barokní kultury Baroko - věda, kultura a náboženský život OSV - Morálka všedního dne 318

15 rozpozná uplatnění osvícenských myšlenek v dějinných procesech 18. a 19. stol. na konkrétních příkladech jednotlivých států demonstruje postupný rozklad, zánik a proměny dosavadních systémů přes úsilí mocenských struktur o jejich udržení posoudí význam ústavy a novou organizaci státu, uvede základní typy parlamentních státních systémů určí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy osvícenství zhodnotí význam tereziánských a josefínských reforem pro vývoj státu, ekonomiky a společnosti rozpozná uplatnění osvícenských myšlenek v procesu vzniku USA posoudí význam ústavy a novou organizaci státu rozpozná uplatnění osvícenských myšlenek v motivaci revolučního hnutí zhodnotí význam občanských svobod pro vytvoření občanské společnosti 319 Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti Osvícenství EV - Člověk a životní prostředí VMEGS - Žijeme v Evropě MKV - Základní problémy MEV - Média a mediální produkce Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii Válka amerických osad za nezávislost, vznik USA Velká francouzská revoluce VMEGS - Žijeme v Evropě

16 posoudí klady a zápory napoleonského zřízení a vliv Napoleona na vývoj Evropy zhodnotí dopad vídeňského kongresu na uplatňování osvícenských idejí vysvětlí průběh industrializace a její ekonomické, sociální a politické důsledky; rozpozná její ekologická rizika vysvětlí emancipační úsilí národů a jednotlivých společenských vrstev vymezí místo utváření českého novodobého národa v evropském emancipačním úsilí včetně jeho specifických rysů zhodnotí záměry a výsledky revolucí 1848 charakterizuje dopad roku 1848 na český politický a společenský život objasní tendence ve vývoji české společnosti v daném období posoudí dopad sjednocení na další vývoj Evropy zhodnotí společenský a politický význam Pařížské komuny vymezí pozici Ruska mezi evropskými státy a velmocemi zhodnotí význam abolicionismu objasní kořeny velmocenského postavení USA Ohlas revoluce, napoleonská Francie, napoleonské války Období restaurace, Vídeňský kongres, Evropa po Vídeňském kongresu Průmyslová revoluce ve světě a u nás, vytváření kapitalistické společnosti VMEGS - Globální problémy, jejich EV - Člověk a životní prostředí VMEGS - Globální problémy, jejich Revoluční hnutí ve 20. a 30. letech 19. stol. MKV - Základní problémy MV - Média a mediální produkce České národní obrození MKV - Základní problémy Revoluční rok 1848 MKV - Základní problémy MV - Média a mediální produkce Rakouská monarchie v 50. a 60. letech 19. stol., česká společnost před rokem 1867 Sjednocení Německa a Itálie Francie mezi císařstvím a republikou Východní Evropa ve 2. pol. 19. stol., nástup Ruska jako evropské velmoci Nová velmoc - USA MKV - Základní problémy 320

17 vymezí klíčové rysy ekonomiky a techniky přelomu 19. a 20. století charakterizuje proces modernizace určí základní příčiny asymetrického vývoje Evropy a světa v důsledku rozdílného tempa modernizace objasní tendence ve vývoji české společnosti v daném období vysvětlí expanzivní záměry velmocí v okrajových částech Evropy a mimoevropském světě, jež byly příčinou četných střetů a konfliktů daného období vymezí klíčové rozpory mezi světovými mocnostmi vedoucí k 1. světové válce charakterizuje válku jako velmocenský konflikt objasní aktivity Čechů a Slováků směřující k vytvoření samostatného společného státu Technika, věda a kultura na přelomu 19. a 20. století; tzv. 2. průmyslová revoluce Modernizace společenského a politického života Hospodářství, společnost a politický vývoj v našich zemích v letech Imperiální politika velmocí a jejich koloniální výboje Mezinárodní vztahy v předvečer první světové války Dějiny moderní doby I Situace v letech I 1. světová válka - příčiny, průběh Český a slovenský odboj za první světové války EV - Člověk a životní prostředí VMEGS - Globální problémy, jejich OSV - Morálka všedního dne VMEGS - Globální problémy, jejich VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MKV - Základní problémy VMEGS - Žijeme v Evropě 321

18 Vyučovací předmět: Ročník: 4., oktáva Dějepis Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT objasní ideologickou podstatu a cíle bolševické revoluce na konkrétních příkladech vysvětlí dopad 1. světové války na v sociální, hospodářské a politické oblasti objasní proces vzniku ČSR charakterizuje vznikající ČSR z hlediska státoprávního, politického a národnostního uvede příčiny a projevy politického a mocenského obrazu světa, který byl určen vyčerpáním tradičních evropských velmocí, vzestupem USA a nastolením bolševické moci v Rusku Dějiny moderní doby I Situace v letech II Revoluce v Rusku, bolševický režim Výsledky a důsledky první světové války, Versailleský systém VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Vznik ČSR VMEGS - Žijeme v Evropě 20. léta 20. století - od poválečné obnovy a prosperity ke světové hospodářské krizi MV - Média a mediální produkce podá charakteristiku politického systému ČSR ČSR ve 20. letech 20. století VMEGS - Žijeme v Evropě vymezí základní znaky totalitních ideologií a kriticky je srovná se zásadami demokracie; objasní příčiny a podstatu agresivní politiky a neschopnosti potenciálních obětí jim čelit Nástup fašismu v Evropě, růst mezinárodního napětí, vznik válečných ohnisek VMEGS - Globální problémy, jejich MKV - Základní problémy vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických problémů provázených radikalizací protidemokratických sil MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních 322

19 zhodnotí dopad hospodářské krize na společnost a politiku ČSR charakterizuje podstatu národnostních problémů v ČSR, posoudí možnosti jejich řešení vysvětlí Mnichova zhodnotí mezinárodněpolitické aspekty appeasementu popíše a zhodnotí životní způsob v moderní evropské společnosti, zhodnotí význam masové kultury na konkrétních procesech vysvětlí mezinárodní rozpory vedoucí ke 2. světové válce popíše klíčové události 2. světové války posoudí význam protihitlerovské koalice charakterizuje holocaust charakterizuje poměry v protektorátu a na Slovensku zhodnotí úlohu protifašistického odboje zhodnotí výsledky 2. světové války s důrazem na evropské státy charakterizuje důsledky 2. světové války z hlediska mezinárodních vztahů a vnitřního vývoje evropských zemí Československá republika ve 30. letech 20. století, národnostní problémy VMEGS - Globální problémy, jejich VMEGS - Žijeme v Evropě Mnichovský diktát VMEGS - Globální problémy, jejich VMEGS - Žijeme v Evropě Společnost, věda a kultura v meziválečném OSV - Morálka všedního dne období 2. světová válka - předpoklady, příčiny, průběh Naše země a Slovensko v době druhé světové války, protifašistický odboj VMEGS - Globální problémy, jejich MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Média a mediální produkce Výsledky a důsledky druhé světové války VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 323

20 charakterizuje vznik a vývoj bipolárního světa, jeho vojenská, pol. a hosp. seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty vysvětlí význam existence OSN porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v demokraciích vysvětlí základní problémy vývoje východního bloku, zejména SSSR a střední Evropy charakterizuje vztah zemí východního bloku k demokratickým zemím vysvětlí kroky směřující k obnově ČSR vymezí státoprávní rysy ČSR kriticky zhodnotí právní a etické aspekty odsunu Němců objasní příčiny Února 1948 charakterizuje poúnorové změny kriticky zhodnotí charakter politických soudních procesů Dějiny moderní doby II Soudobé dějiny Evropa a svět po druhé světové válce, OSN, studená válka a železná opona Východní blok - politický, hospodářský a sociální vývoj, SSSR jako světová velmoc VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních ČSR VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních ČSR VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních OSV - Morálka všedního dne posoudí cíle reformy socialismu Pokus o reformu socialismu v ČSSR VMEGS - Žijeme v Evropě charakterizuje klíčové události let v ČSSR Srpen 1968 v ČSSR VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Média a mediální produkce zhodnotí dopad srpnových událostí na vývoj ČSSR MV - Role médií v moderních 324

21 vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního bloku, zejména USA popíše mechanismy a prostředky postupného sjednocování Evropy na demokratických principech, vysvětlí lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí vysvětlí kořeny a podstatu blízkovýchodních konfliktů charakterizuje mezinárodněpolitickou pozici státu Izrael charakterizuje vzájemný vztah mezi Východem a Západem, zejména mezi supervelmocemi USA a SSSR objasní hlavní problémy specifické cesty vývoje významných postkoloniálních rozvojových zemí; objasní význam islámské a některé další neevropské kultury v moderním světě 325 Vývoj demokratických států, euroatlantická spolupráce a počátky evropské integrace, USA jako světová velmoc Konflikty na Blízkém východě, vznik státu Izrael Mezinárodní vztahy v 70. a 80. letech 20. století, pokračování integrace Evropy Vývoj a modernizace třetího světa po druhé světové válce, dekolonizace charakterizuje rozpad bipolárního světa Pád komunistických režimů a jeho důsledky zhodnotí nedemokratický charakter normalizační společnosti a dopad normalizace na občanský život VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MV - Role médií v moderních EV - Člověk a životní prostředí VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MKV - Základní problémy Normalizace v ČSSR VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních OSV - Morálka všedního dne

22 vymezí klíčové změny ve státě a společnosti po sametové revoluci srovná rozdíly mezi situací normalizační a polistopadovou vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování vymezí klíčové vědecké úspěchy a kulturní jevy poválečné doby Listopad 1989 v ČSSR, obnova demokracie a rozpad ČSFR Globální problémy moderní společnosti, Evropská unie VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Role médií v moderních OSV - Morálka všedního dne Věda a kultura po druhé světové válce OSV - Morálka všedního dne 326

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Nabídka volitelných seminářů) Semináře pro studijní obor 79-41-K/41 (79-41-K/81) Gymnázium: Seminář z dějepisu - třetí ročník, septima

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.4.2. Výchova k občanství 4.4.2. Výchova k občanství V předmětu se realizuje obsah vzdělávacího oboru Výchova k občanství a tématického okruhu Svět práce v oboru Člověk a svět práce. Na předmět navazuje na vyšším stupni gymnázia

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

V.5 Člověk a společnost

V.5 Člověk a společnost 1/24 V.5 Člověk a společnost V.5. II 2. stupeň V.5.II. 1 Charakteristika oblasti Oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí

Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 79-41-K/41 Čtyřleté všeobecné studium s jazykovou a etickou křesťanskou profilací

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32-41-M/01 Zpracování usní, plastů a pryže Vydalo Ministerstvo školství,

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže

32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 32 41 M/01 Zpracování usní, plastů a pryže 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích programů středního odborného

Více