6.13 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 6.13 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G. Předmět integruje vybrané tematické okruhy průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova RVP G. Obsahem předmětu je rámcové seznámení s historiografií jako vědeckou disciplínou a především vymezení klíčových procesů světových a národních dějin od počátku historie do konce 20. století. Žák je veden k pochopení podstaty a historické podmíněnosti těchto procesů, učí se tyto a jevy vzájemně srovnávat a hodnotit a z vyvozených závěrů pak syntetizovat historické poznatky a souvislosti týkající se příčin a důsledků hodnocených jevů. Záměrem výuky je vytvářet a rozvíjet historické vědomí a vědomí kontinuity hodnot naší civilizace, čímž se prohlubuje schopnost žáka porozumět současnému světu a společnosti jakožto výslednici předchozího historického vývoje, a přijmout hodnoty evropské civilizace. Současně je žák veden k respektu ke kulturním a jiným odlišnostem různých lidských společenství. Obsah učiva klade důraz především na dějiny 19. a 20. století, zejména na dějiny naší země. Předmět Dějepis souvisí obsahem učiva s dalšími vyučovacími předměty. Jedná se především o předměty: Základy společenských věd - struktura společnosti a její vývoj, sociologie, demografie, občanská společnost s její hodnoty, teorie státu a práva, evropská integrace, globální problémy současného světa, filozofie Zeměpis - orientace na mapě, geografické souvislosti historických procesů, vývoj zemědělství a průmyslové výroby, globální problémy současného světa Výtvarná a hudební výchova - vývoj kultury, umělecké slohy, směry a proudy, architektura, výtvarné umění, hudba Český jazyk a literatura - počátky řečové komunikace, ústní slovesnost, dějiny literatury, odraz historických procesů v literární tvorbě Na předmět Dějepis navazuje volitelný vyučovací předmět Dějepisný seminář realizovaný ve 3. a 4. ročníku (resp. septimě a oktávě). Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové části. 305

2 Časové vymezení předmětu: Týdenní časová dotace: 1. ročník, kvinta: 1 hodina 2. ročník, sexta: 2 hodiny 3. ročník, septima: 2 hodiny 4. ročník, oktáva: 2 hodiny Organizační vymezení předmětu: Základní výukovou formou je výklad kombinovaný s dalšími metodami (samostatná práce s odborným textem v učebnici, s textem historického dokumentu, samostatná analýza historických faktů s hodnocením a vyvozením historických závěrů, řízená diskuse, zpracování odborného textu na základě studia historické literatury, žák s hlubším zájmem o obor zpracuje po domluvě odborný referát). Součástí výuky v každém ročníku jsou exkurze tematicky zaměřené na instituce a lokality spjaté s obsahem výuky v daném ročníku. Výchovné a vzdělávací strategie Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení učitel klade důraz na práci s textem, vyhledávání informací v literatuře a na internetu učitel vede žáky k sebehodnocení učitel vede žáky k samostatnému objevování nových poznatků učitel nabízí žákům exkurze ke vhodnému doplnění učiva učitel vede žáky k účasti na předmětových soutěžích učitel vede žáky k poznání, že k pochopení učiva je potřeba dostatečné množství znalostí Kompetence k řešení problému učitel vede žáky k práci s informacemi z různých zdrojů (knihy, odborné časopisy, internet, televize), žáci informace vyhledávají, třídí a vhodně uplatňují učitel vede žáky k hledání a využívání mezipředmětových vztahů učitel vede žáky k samostatnému posuzování a hodnocení historických faktů 306

3 Kompetence komunikativní učitel učí žáky obhajovat vhodnou formou vlastní názory a respektovat názory jiných učitel podle možností využívá při výuce multimediální učebny a umožňuje žákům prezentaci výsledků své samostatné resp. skupinové práce učitel vede žáky k cílevědomému užívání odborné terminologie učitel vede žáky ke kvalitní prezentaci jejich znalostí Kompetence sociální a personální učitel ve výuce uplatňuje skupinovou práci žáků a vede žáky k odpovědnosti za jejich práci ve skupině učitel podporuje vzájemnou pomoc při učení učitel vede žáky k hodnocení vlastní práce i práce ostatních Kompetence občanská učitel vede žáky k porovnávání teoreticky získaných znalostí s realitou Kompetence k podnikavosti učitel pomáhá žákům objevovat a rozvíjet jejich schopnosti žáci jsou motivováni k dosažení co nejlepších studijních výsledků 307

4 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Ročník: 1., kvinta Dějepis Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT charakterizuje smysl historického poznání a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob jejich získávání a úskalí jejich interpretace charakterizuje základní typy historických pramenů specifikuje pomocné vědy historické a vysvětlí jejich obsah Úvod do studia dějepisu Historie jako věda Pojmy historie, historiografie Význam historie jako vědy Historická práce Historické prameny Pomocné vědy historické objasní podstatu periodizace dějin Kalendář, letopočet, periodizace dějin objasní podstatu kreacionismu a evolucionismu Teorie o vzniku světa a člověka 308

5 309 Dějiny pravěku objasní principy periodizace dějin pravěku Periodizace pravěku charakterizuje hominizační proces Vznik a vývoj člověka, hominizace OSV Sociální komunikace MV Role médií v moderních objasní materiální a duchovní život lidské společnosti a charakterizuje hlavní archeologické kultury Doba kamenná EV Člověk a životní prostředí charakterizuje proměny způsobu života a organizace společnosti vysvětlí zásadní zlom ve vývoji lidstva v důsledku cílevědomé zemědělské a řemeslné činnosti objasní význam metalurgie pro vývoj lidské společnosti objasní materiální a duchovní život lidské společnosti a charakterizuje hlavní archeologické kultury rozpozná příčiny krize prvotně pospolné společnosti (PPS) objasní materiální a duchovní život lidské společnosti a charakterizuje hlavní archeologické kultury v dané vývojové etapě Paleolit MV Role médií v moderních Mezolit Neolit, neolitická revoluce Eneolit Doba bronzová Starší doba bronzová Střední doba bronzová Mladší doba bronzová Doba železná charakterizuje prohlubování krize PPS Starší doba železná zhodnotí civilizační přínos Keltů Mladší doba železná

6 Dějiny starověku analyzuje důsledky procesu krize PPS Obecná charakteristika staroorientálních států analyzuje vzájemnou souvislost přírodních podmínek a míst vzniku starověkých civilizací zdůvodní civilizační přínos vybraných společenství zobecní typické rysy společenského, ekonomického a kulturního vývoje vybraných společenství objasní podstatu židovství (vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím) a dalších vybraných náboženských a kulturních systémů popíše určující a události, uvede významné osobnosti starověkých dějin Nejvýznamnější staroorientální státy Mezopotámie Egypt Izrael Indie Čína EV Člověk a životní prostředí VMEGS Globální problémy, jejich MV Role médií v moderních 310

7 zdůvodní civilizační přínos antické řecké civilizace charakterizuje náboženství a kulturu antického Řecka popíše určující a události, uvede významné osobnosti řeckých dějin Antické Řecko MV Role médií v moderních OSV Morálka všedního dne objasní mínojské kořeny řecké kultury Mínojská Kréta Mykénské období VMEGS Globální problémy, jejich podá charakteristiku dobové společnosti Homérské období (temná staletí) objasní podstatu antické demokracie na Archaické období VMEGS Žijeme v Evropě základě charakteristiky řecké polis vymezí příčiny konfliktů mezi řeckými státy Klasické období VMEGS Globální problémy, jejich VMEGS Žijeme v Evropě analyzuje integrační snahy Alexandra Makedonského a důvody jejich neúspěchu objasní podstatu helénistické kultury Helénistické období, Alexandr Makedonský VMEGS Globalizační a rozvojové VMEGS Globální problémy, jejich MKV Základní problémy 311

8 zdůvodní civilizační přínos antické římské civilizace charakterizuje náboženství a kulturu antického Říma popíše určující a události, uvede významné osobnosti římských dějin podá geograficko-etnickou charakteristiku Apeninského poloostrova před vznikem Říma charakterizuje společensko-politickou podstatu římského království Antický Řím Osídlení Apeninského poloostrova Vznik Říma, doba královská MV Role médií v moderních OSV Morálka všedního dne VMEGS Globální problémy, jejich objasní podstatu republikánského zřízení Římská republika VMEGS Globální problémy, jejich analyzuje příčiny krize republiky Krize římské republiky VMEGS Globální problémy, jejich analyzuje příčiny zániku republiky a vzniku císařství zhodnotí civilizační a kulturní význam budování římského impéria objasní vznik křesťanství a vazbu mezi židovstvím a křesťanstvím srovná rozdíly mezi civilizovaným a barbarským světem a zhodnotí římské vlivy Římské císařství - principát - vznik křesťanství - dominát Naše země a ostatní Evropa v době římské; civilizovanost a barbarství VMEGS Globalizační a rozvojové VMEGS Globální problémy, jejich MKV Základní problémy MKV Základní problémy 312

9 Vyučovací předmět: Ročník: 2., sexta Dějepis Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti v století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích objasní typologické rozdíly mezi obdobím starověku a středověku definuje podstatu a systém feudálních vztahů objasní proces christianizace a zhodnotí její význam pro konstituování středověkých států vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí zhodnotí vliv náboženství a církve ve středověké společnosti zhodnotí dopad normanské expanze na situaci v Evropě objasní proces christianizace našich zemí a zhodnotí její význam pro konstituování státu charakterizuje základní rysy vývoje na našem území objasní podstatu zemědělských technologií a organizaci zemědělské výroby Dějiny středověku Dějiny raného středověku Svět středověku a středověký svět MKV Základní problémy MV Role médií v moderních Raně středověká západní Evropa, stěhování národů a počátky feudalismu VMEGS Globalizační a rozvojové Svatá říše římská VMEGS Globalizační a rozvojové Severní a střední Evropa v raném středověku Slované, Sámova říše, Velkomoravská říše VMEGS Žijeme v Evropě Počátky Českého státu VMEGS Žijeme v Evropě Středověké zemědělství EV Člověk a životní prostředí 313

10 vysvětlí podstatu vztahu mezi světskou a církevní mocí v Byzantské říši objasní důsledky turecké expanze pro Byzantskou říši vysvětlí důsledky tatarských nájezdů pro východní Evropu vymezí specifika islámské oblasti a podstatné rysy islámu objasní podstatu stratifikace feudální společnosti, vymezí funkce jednotlivých společenských vrstev a postavení židů zhodnotí roli náboženství v kulturním životě raného středověku definuje proměny hospodářského a politického uspořádání středověké společnosti v století a jeho specifické projevy ve vybraných státních celcích charakterizuje podstatu konfliktu mezi křesťanstvím a islámem zhodnotí dopad výprav na evropskou kulturu objasní význam anglo-francouzského soupeření jako hybatele evropských dějin Byzantská říše, Latinské císařství a zánik Byzance VMEGS Globální problémy, jejich MKV Základní problémy Kyjevská Rus VMEGS Globální problémy, jejich Arabská říše VMEGS Globální problémy, jejich MKV Základní problémy Středověká společnost MKV Psychosociální aspekty interkulturality OSV Morálka všedního dne Vzdělanost a umění raného středověku MV Role médií v moderních OSV Morálka všedního dne Dějiny vrcholného a pozdního středověku Křížové výpravy VMEGS Globalizační a rozvojové VMEGS Globální problémy, jejich Mocenské soupeření mezi Anglií a Francií 314

11 objasní typologii středověkých měst analyzuje funkce středověkého města stratifikuje obyvatelstvo středověkého města, vymezí funkci jednotlivých vrstev objasní strategii obrany křesťanské Evropy proti Turkům vysvětlí turecké expanze pro vývoj Evropy charakterizuje základní rysy vývoje na našem území zhodnotí význam vlády posledních Přemyslovců a postavení našich zemí v rámci střední Evropy charakterizuje základní rysy vývoje na našem území zhodnotí význam vlády Lucemburků, zejména Karla IV. jako českého krále a římského císaře vymezí ideové zdroje a cíle husitství zhodnotí význam činnosti M. Jana Husa všestranně zhodnotí dopad husitství na situaci v našich zemích charakterizuje proces vytváření stavovského státu, vymezí jeho základní znaky zhodnotí význam vlády Jiřího z Poděbrad rozpozná rysy románské a gotické kultury charakterizuje ideové pozadí dobové kultury a vzdělávání 315 Středověká města Expanze Turků, Osmanská říše VMEGS Globální problémy, jejich MKV Základní problémy Český stát za posledních Přemyslovců VMEGS Žijeme v Evropě Český stát za Lucemburků VMEGS Žijeme v Evropě Husitské hnutí VMEGS Žijeme v Evropě MKV Základní problémy Český stát v době poděbradské a jagellonské Vzdělanost a umění vrcholného a pozdního středověku VMEGS Žijeme v Evropě MV Role médií v moderních OSV Morálka všedního dne

12 objasní motivaci zámořských objevitelských výprav porozumí důsledkům zámořských objevů, jež vedly k podstatným hospodářským a mocenskopolitickým změnám charakterizuje důsledky dobyvatelského úsilí pro mimoevropské civilizace srovná ideje doby středověku a renesance objasní nové filozofické a vědecké myšlenky, které byly zformulovány ve stol.; zhodnotí jejich praktický dopad na evropskou společnost objasní motivaci reformačních snah popíše základní rysy reformace a protireformace, vysvětlí důsledky těchto procesů pro další evropský i světový vývoj charakterizuje základní rysy vývoje vybraných států, poukáže na shody a rozdíly zhodnotí přínos nových prvků k rozvoji ekonomiky posoudí postavení českého státu uvnitř habsburského soustátí a analyzuje jeho vnitřní sociální, politické a kulturní poměry Dějiny novověku Počátky novověku I Zámořské objevy a jejich důsledky VMEGS Globalizační a rozvojové VMEGS Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MKV Základní problémy Renesance a humanismus VMEGS Žijeme v Evropě MV Média a mediální produkce MV Role médií v moderních OSV Morálka všedního dne Reformace VMEGS Globalizační a rozvojové VMEGS Žijeme v Evropě Změny v evropských státech v 16. století (Francie, Španělsko, Nizozemí, Anglie, Rusko) Nové prvky v evropské ekonomice v 16. stol. Habsburkové na českém trůně VMEGS Žijeme v Evropě 316

13 analyzuje mocenské, politické a náboženské rozpory mezi evropskými státy analyzuje příčiny stavovského povstání zhodnotí dopad porážky povstání na další vývoj českých zemí vymezí klíčové události třicetileté války charakterizuje povahu třicetileté války posoudí výsledek třicetileté války se zvláštním zřetelem k situaci v našich zemích Evropa před třicetiletou válkou MKV Základní problémy Povstání českých stavů MV Média a mediální produkce Třicetiletá válka VMEGS Globální problémy, jejich 317

14 Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 3., septima Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT Dějiny novověku Počátky novověku II vymezí charakter revoluce Anglická revoluce VMEGS - Globální problémy, jejich zhodnotí její význam vymezí základní znaky stavovství a absolutismu a uvede konkrétní projevy v Rozdílný vývoj politických systémů, absolutismus a parlamentarismus jednotlivých zemích charakterizuje příklady konfliktů mezi státy Mezinárodní vztahy v západní Evropě, hegemonie Francie zhodnotí podstatu a výsledky reforem Přeměny ve východní a střední Evropě v Rusku vymezí mocensko-politický charakter Pruska posoudí dopad třicetileté války na ekonomickou a sociální situaci Naše země po třicetileté válce (do roku 1740) podá hodnotící charakteristiku zemědělské revoluce, protoindustrializace a souvisejících ekonomických procesů Hospodářské a společenské poměry v Evropě v 17. a 18. stol. EV - Člověk a životní prostředí demonstruje vliv ekonomických změn na charakter společnosti objasní motivaci a strategii kolonizačního úsilí Velké Británie ve vazbě na vnitropolitický vývoj Růst vlivu Velké Británie, britský kolonialismus v 18. stol. VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce zhodnotí ideový obsah barokní kultury Baroko - věda, kultura a náboženský život OSV - Morálka všedního dne 318

15 rozpozná uplatnění osvícenských myšlenek v dějinných procesech 18. a 19. stol. na konkrétních příkladech jednotlivých států demonstruje postupný rozklad, zánik a proměny dosavadních systémů přes úsilí mocenských struktur o jejich udržení posoudí význam ústavy a novou organizaci státu, uvede základní typy parlamentních státních systémů určí a zhodnotí hlavní myšlenky a principy osvícenství zhodnotí význam tereziánských a josefínských reforem pro vývoj státu, ekonomiky a společnosti rozpozná uplatnění osvícenských myšlenek v procesu vzniku USA posoudí význam ústavy a novou organizaci státu rozpozná uplatnění osvícenských myšlenek v motivaci revolučního hnutí zhodnotí význam občanských svobod pro vytvoření občanské společnosti 319 Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti Osvícenství EV - Člověk a životní prostředí VMEGS - Žijeme v Evropě MKV - Základní problémy MEV - Média a mediální produkce Osvícenský absolutismus v habsburské monarchii Válka amerických osad za nezávislost, vznik USA Velká francouzská revoluce VMEGS - Žijeme v Evropě

16 posoudí klady a zápory napoleonského zřízení a vliv Napoleona na vývoj Evropy zhodnotí dopad vídeňského kongresu na uplatňování osvícenských idejí vysvětlí průběh industrializace a její ekonomické, sociální a politické důsledky; rozpozná její ekologická rizika vysvětlí emancipační úsilí národů a jednotlivých společenských vrstev vymezí místo utváření českého novodobého národa v evropském emancipačním úsilí včetně jeho specifických rysů zhodnotí záměry a výsledky revolucí 1848 charakterizuje dopad roku 1848 na český politický a společenský život objasní tendence ve vývoji české společnosti v daném období posoudí dopad sjednocení na další vývoj Evropy zhodnotí společenský a politický význam Pařížské komuny vymezí pozici Ruska mezi evropskými státy a velmocemi zhodnotí význam abolicionismu objasní kořeny velmocenského postavení USA Ohlas revoluce, napoleonská Francie, napoleonské války Období restaurace, Vídeňský kongres, Evropa po Vídeňském kongresu Průmyslová revoluce ve světě a u nás, vytváření kapitalistické společnosti VMEGS - Globální problémy, jejich EV - Člověk a životní prostředí VMEGS - Globální problémy, jejich Revoluční hnutí ve 20. a 30. letech 19. stol. MKV - Základní problémy MV - Média a mediální produkce České národní obrození MKV - Základní problémy Revoluční rok 1848 MKV - Základní problémy MV - Média a mediální produkce Rakouská monarchie v 50. a 60. letech 19. stol., česká společnost před rokem 1867 Sjednocení Německa a Itálie Francie mezi císařstvím a republikou Východní Evropa ve 2. pol. 19. stol., nástup Ruska jako evropské velmoci Nová velmoc - USA MKV - Základní problémy 320

17 vymezí klíčové rysy ekonomiky a techniky přelomu 19. a 20. století charakterizuje proces modernizace určí základní příčiny asymetrického vývoje Evropy a světa v důsledku rozdílného tempa modernizace objasní tendence ve vývoji české společnosti v daném období vysvětlí expanzivní záměry velmocí v okrajových částech Evropy a mimoevropském světě, jež byly příčinou četných střetů a konfliktů daného období vymezí klíčové rozpory mezi světovými mocnostmi vedoucí k 1. světové válce charakterizuje válku jako velmocenský konflikt objasní aktivity Čechů a Slováků směřující k vytvoření samostatného společného státu Technika, věda a kultura na přelomu 19. a 20. století; tzv. 2. průmyslová revoluce Modernizace společenského a politického života Hospodářství, společnost a politický vývoj v našich zemích v letech Imperiální politika velmocí a jejich koloniální výboje Mezinárodní vztahy v předvečer první světové války Dějiny moderní doby I Situace v letech I 1. světová válka - příčiny, průběh Český a slovenský odboj za první světové války EV - Člověk a životní prostředí VMEGS - Globální problémy, jejich OSV - Morálka všedního dne VMEGS - Globální problémy, jejich VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MKV - Základní problémy VMEGS - Žijeme v Evropě 321

18 Vyučovací předmět: Ročník: 4., oktáva Dějepis Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT objasní ideologickou podstatu a cíle bolševické revoluce na konkrétních příkladech vysvětlí dopad 1. světové války na v sociální, hospodářské a politické oblasti objasní proces vzniku ČSR charakterizuje vznikající ČSR z hlediska státoprávního, politického a národnostního uvede příčiny a projevy politického a mocenského obrazu světa, který byl určen vyčerpáním tradičních evropských velmocí, vzestupem USA a nastolením bolševické moci v Rusku Dějiny moderní doby I Situace v letech II Revoluce v Rusku, bolševický režim Výsledky a důsledky první světové války, Versailleský systém VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Vznik ČSR VMEGS - Žijeme v Evropě 20. léta 20. století - od poválečné obnovy a prosperity ke světové hospodářské krizi MV - Média a mediální produkce podá charakteristiku politického systému ČSR ČSR ve 20. letech 20. století VMEGS - Žijeme v Evropě vymezí základní znaky totalitních ideologií a kriticky je srovná se zásadami demokracie; objasní příčiny a podstatu agresivní politiky a neschopnosti potenciálních obětí jim čelit Nástup fašismu v Evropě, růst mezinárodního napětí, vznik válečných ohnisek VMEGS - Globální problémy, jejich MKV - Základní problémy vysvětlí souvislost mezi světovou hospodářskou krizí a vyhrocením politických problémů provázených radikalizací protidemokratických sil MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních 322

19 zhodnotí dopad hospodářské krize na společnost a politiku ČSR charakterizuje podstatu národnostních problémů v ČSR, posoudí možnosti jejich řešení vysvětlí Mnichova zhodnotí mezinárodněpolitické aspekty appeasementu popíše a zhodnotí životní způsob v moderní evropské společnosti, zhodnotí význam masové kultury na konkrétních procesech vysvětlí mezinárodní rozpory vedoucí ke 2. světové válce popíše klíčové události 2. světové války posoudí význam protihitlerovské koalice charakterizuje holocaust charakterizuje poměry v protektorátu a na Slovensku zhodnotí úlohu protifašistického odboje zhodnotí výsledky 2. světové války s důrazem na evropské státy charakterizuje důsledky 2. světové války z hlediska mezinárodních vztahů a vnitřního vývoje evropských zemí Československá republika ve 30. letech 20. století, národnostní problémy VMEGS - Globální problémy, jejich VMEGS - Žijeme v Evropě Mnichovský diktát VMEGS - Globální problémy, jejich VMEGS - Žijeme v Evropě Společnost, věda a kultura v meziválečném OSV - Morálka všedního dne období 2. světová válka - předpoklady, příčiny, průběh Naše země a Slovensko v době druhé světové války, protifašistický odboj VMEGS - Globální problémy, jejich MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Média a mediální produkce Výsledky a důsledky druhé světové války VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce 323

20 charakterizuje vznik a vývoj bipolárního světa, jeho vojenská, pol. a hosp. seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamnější konflikty vysvětlí význam existence OSN porovná a vysvětlí způsob života a chování v nedemokratických společnostech a v demokraciích vysvětlí základní problémy vývoje východního bloku, zejména SSSR a střední Evropy charakterizuje vztah zemí východního bloku k demokratickým zemím vysvětlí kroky směřující k obnově ČSR vymezí státoprávní rysy ČSR kriticky zhodnotí právní a etické aspekty odsunu Němců objasní příčiny Února 1948 charakterizuje poúnorové změny kriticky zhodnotí charakter politických soudních procesů Dějiny moderní doby II Soudobé dějiny Evropa a svět po druhé světové válce, OSN, studená válka a železná opona Východní blok - politický, hospodářský a sociální vývoj, SSSR jako světová velmoc VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních ČSR VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních ČSR VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních OSV - Morálka všedního dne posoudí cíle reformy socialismu Pokus o reformu socialismu v ČSSR VMEGS - Žijeme v Evropě charakterizuje klíčové události let v ČSSR Srpen 1968 v ČSSR VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Média a mediální produkce zhodnotí dopad srpnových událostí na vývoj ČSSR MV - Role médií v moderních 324

21 vysvětlí základní problémy vnitřního vývoje zemí západního bloku, zejména USA popíše mechanismy a prostředky postupného sjednocování Evropy na demokratických principech, vysvětlí lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí vysvětlí kořeny a podstatu blízkovýchodních konfliktů charakterizuje mezinárodněpolitickou pozici státu Izrael charakterizuje vzájemný vztah mezi Východem a Západem, zejména mezi supervelmocemi USA a SSSR objasní hlavní problémy specifické cesty vývoje významných postkoloniálních rozvojových zemí; objasní význam islámské a některé další neevropské kultury v moderním světě 325 Vývoj demokratických států, euroatlantická spolupráce a počátky evropské integrace, USA jako světová velmoc Konflikty na Blízkém východě, vznik státu Izrael Mezinárodní vztahy v 70. a 80. letech 20. století, pokračování integrace Evropy Vývoj a modernizace třetího světa po druhé světové válce, dekolonizace charakterizuje rozpad bipolárního světa Pád komunistických režimů a jeho důsledky zhodnotí nedemokratický charakter normalizační společnosti a dopad normalizace na občanský život VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MV - Role médií v moderních EV - Člověk a životní prostředí VMEGS - Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce MKV - Základní problémy Normalizace v ČSSR VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Média a mediální produkce MV - Role médií v moderních OSV - Morálka všedního dne

22 vymezí klíčové změny ve státě a společnosti po sametové revoluci srovná rozdíly mezi situací normalizační a polistopadovou vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování vymezí klíčové vědecké úspěchy a kulturní jevy poválečné doby Listopad 1989 v ČSSR, obnova demokracie a rozpad ČSFR Globální problémy moderní společnosti, Evropská unie VMEGS - Žijeme v Evropě MV - Role médií v moderních OSV - Morálka všedního dne Věda a kultura po druhé světové válce OSV - Morálka všedního dne 326

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost využívá společenskovědní poznatky získané v základním vzdělávání, rozvíjí je a učí žáky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.12 Dějepis 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. starší doba kamenná - způsob života jednotlivých vývojových typů člověka Dějepis 6. ročník Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepis. poznatků Uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány pravěk - význam

Více

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast:

Školní vzdělávací program. Dějepis. Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté. Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání. Vzdělávací oblast: Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST UČEBNÍ OSNOVY 5. 1 Dějepis Časová dotace 6. ročník 2 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 1 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Dějepis

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST- ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR- DĚJEPIS VYUČOVACÍ PŘEDMĚT- DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu: Předmět má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 6., 7. a 9. ročníku a 1 hodinu

Více

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 2 hodiny týdně Vzdělávání v dějepise je

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku Dějepis Vyučovací předmět má časovou dotaci dvě hodiny týdně. Výuka probíhá většinou ve třídách, realizuje se také v muzeích, knihovnách, v kulturních objektech. Předmět je realizován v 6., 7., 8., 9.

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis. A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.5.1 Dějepis (D) 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku.

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis

5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis 5.8 Člověk a společnost 5.8.1 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Hlavním posláním je rozvíjení vlastního historického

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.5. Člověk a společnost Vzdělávací oblast Člověk a společnost zahrnuje obory Dějepis a Výchova k občanství. Obsahově navazuje přímo na oblast Člověk

Více

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná

Úvod do učiva dějepisu význam zkoumání dějin získávání informací o dějinách historické prameny historický čas a prostor. Pravěk doba kamenná Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Ročník: 6. uvede konkrétní příklady zdrojů informací o minulosti pojmenuje instituce, kde jsou shromažďovány orientuje se na časové přímce

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepis Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

DĚJEPIS. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Základním posláním vzdělávacího oboru dějepis je vytvoření historického vědomí jedince nutného k uchování kontinuity historické paměti. Důležité

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno. 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis. Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Dějepis

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno. 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis. Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Dějepis 4.4 Vzdělávací oblast Člověk a společnost 4.4.2 Dějepis 4. Hodinová dotace Dějepis 2 2 1 2 Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Dějepis RVP ZV. Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Průřezová témata. Osobnostní a sociální výchova I. Sekaniny1804 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět Dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Zaujímá mezi předměty významné místo,

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vyučovací předmět: Dějepis 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět dějepis je koncipován na základě očekávaných výstupů vzdělávacího oboru

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu: a) obsahové vymezení Předmět Dějiny umění integruje žákovské výstupy vzdělávací

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS 5.5. 5.5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS: Vyučovací předmět Dějepis vychází ze vzdělávacího oboru. Vybavuje žáka znalostmi

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU 210 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A SPOLEČNOST Vyučovací předmět: DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 2 2 2 1+1 Povinnost (skupina) povinný

Více

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST

5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6. ČLOVĚK A SPOLEČNOST 5.6.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické

Více

Pravěk a starověk / dějepisný atlas

Pravěk a starověk / dějepisný atlas Pravěk a starověk / dějepisný atlas Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Seznamuje s historickým vývojem v období pravěku a starověku, od počátků lidského

Více

Člověk a společnost Dějepis

Člověk a společnost Dějepis Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis. Vzdělávání směřuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST (DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: DĚJEPIS

Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST (DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: DĚJEPIS Blok předmětů: ČLOVĚK A SPOLEČNOST (DĚJEPIS, OBČANSKÁ A RODINNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A

DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A DĚJEPIS MATURITNÍ TÉMATA PČMZ 2015/16 O8A 1. Předantické civilizace 2. Starověké Řecko 3. Starověký Řím 4. Raně středověká Evropa 5. Přemyslovské Čechy 6. Lucemburkové 7. Společnost a kultura středověké

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Dějepis je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Dějepis

Více

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4.

Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku 2. Nejstarší státní útvary starověku 3. Antické Řecko 4. Maturitní témata z dějepisu 1. Vývoj lidské společnosti v pravěku časové vymezení periodizace z hlediska způsobu obživy a podle materiálů hominizace charakteristika jednotlivých období dělba práce matriarchát

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.28. Dějiny umění 4.8.28. Dějiny umění Seminář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. Seminář je zaměřen na prohloubení znalostí učiva dějin umění, které studenti získali ve výtvarné výchově,

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a společnost PŘEDMĚT: Dějepis ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -vysvětlí smysl historického zkoumání, pokusí se uvést příklad

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz

2. Nejstarší civilizace - starověk nejstarší starověké civilizace Egypt, Řecko, Řím informativně obecné znaky a jejich kulturní odkaz Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU LATINA 1. Obsahové vymezení poznání SYSTÉMu LATINSKÉ GRAMATIKY, jejíž osvojení výrazně přispívá k rozvoji logického myšlení ODBORNÁ JAZYKOVÁ TERMINOLOGIE připravuje ke studiu filologických

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Zeměpis sexta, 2. ročník 1/5 žák zhodnotí polohu, přírodní poměry a zdroje České republiky lokalizuje na mapách hlavní rozvojová jádra a periferní oblasti České republiky, rozlišuje

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 2 Vlastivěda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět vlastivěda je určen pro 4. a

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 DĚJEPIS Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Příloha č. 18 DĚJEPIS

Příloha č. 18 DĚJEPIS Žák se orientuje na časové ose a v historické mapě, řadí hlavní historické epochy v chronologickém sledu, rozlišuje historické prameny, pojmenuje instituce, kde jsou prameny shromážděny, uvede konkrétní

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu občanská nauka 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět občanská nauka je zařazen mezi všeobecné předměty a spolu s předměty dějepis, psychologie a základy práva tvoří

Více