Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy"

Transkript

1 školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles)

2 PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO Charakteristika školy 1 Charakteristika školy Název školy Adresa TÁBORSKÁ 1685, ŘÍČANY Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v letech: 8 Charakteristika školy Masarykovo klasické gymnázium je soukromá škola s dlouholetou tradicí. Naše gymnázium nese jméno prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka. Ideály humanismu se snažíme zavádět nejen ve výchově, ale i ve vzdělávání. Cílem školy je rozvoj osobnosti žáků v duchu humanity a demokracie, přičemž se klade důraz na osobní zodpovědnost žáků a dále pak na zodpovědnou přípravu ke státním maturitám a přijímacímu řízení na vysokou školu. Škola má okolo 250 žáků, což vede k lepšímu individuálnějšímu přístupu vyučujících k žákům. Klima na škole je rodinného typu. Sama budova se nachází ve velmi klidné lokalitě města Říčany. Součástí školního areálu je velká zahrada, kde žáci během svého volna mohou relaxovat nebo využít škoního malého sportoviště. Chceme pokračovat ve vytváření příznivého klimatu na škole, modernizovat učebny a učební pomůcky k výuce, motivovat žáky k zodpovědnosti a rozvíjet u nich jednotlivé kompetence. Velikost školy A. - nižší stupeň 8letého gymnázia: počet tříd celkem: 6 počet tříd v ročníku: 1-2 průměrná naplněnost tříd: 30 označení tříd: prima, sekunda, tercie A, tercie B, kvarta A, kvarta B B. - vyšší stupeň 8letého gymnázia: počet tříd celkem: 4 počet tříd v ročníku 1 průměrná naplněnost tříd: 25 označení tříd: kvinta, sexta, septima, oktáva Vybavení školy Prostorové podmínky jsou postačující a škola neuvažuje do budoucna markantně navyšovat počty žáků. Pracovní prostředí je v souladu s hygienickými a bezpečnostními normami. Pravidelně je zajišťována technická a betpečnostní údržba. Na škole jsou v osmi třídách nainstalovány interaktivní tabule, což zpestřuje výuku a motivuje žáky ke zlepšení v ICT gramotnosti, ale také je to motivuje k vyšším výkonům během výuky, Učebny jsou vybaveny základním didaktickým vybavením (TV, DVD, CD přehrávač). Žákům je k dispozici i školní knihovna. Nejen na jazyky jsou žáci děleni, ale také na výpočetní techniku. K tomu slouží modernizovaní multimediální pracovna. Vedení školy se pokusí do budoucna opět vybudovat specializované učebny pro chemii, fyziku a biologii. V současné době se 2

3 Charakteristika školy veškeré pomůcky nosí do tříd - forma demonstračních pokusů a forma interaktivních programů. Výuku TV realizujeme na malém školním hřišti, zároveň využíváme atletického stadionu Sokol Říčany, tělocvičny Sokola Říčany, sportovní haly Města Říčany, tělocvičny 3.ZŠ Říčany a posilovny v Říčanech. V případě potřeby můžeme využít i sportovní areál ZŠ U Říčanského lesa. V suterénu školy jsou umístěny automaty na studené i teplé nápoje a automat na bagety. Občerstvení je možno zakoupit i v jídelně, která má v naší škole pronajatý prostor na stravování našich studentů. Šatní prostory jsou vybaveny jednotlivými zamykacími kójemi, každý student má vlastní skříňku na boty. Oblečení si žáci nosí do třídy, kde pro tyto účely mají vyhrazený prostor ( věšáky). Charakteristika pedagogického sboru Složení pedagogického sboru odpovídá jednak potřebě efektivně skloubit aprobační požadavky a nároky na učitele s kompetencemi důležitými pro moderní, interaktivní výchovu a vzdělávání. Právě na přístup k žákům, komunikaci a nejnovější metody, formy a výchovně-vzdělávací strategie bylo v minulých letech převážně zaměřeno další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nadále budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků s důrazem na jejich schopnosti zajistit osvojování klíčových kompetencí u žáků. Pedagogický sbor je v optimálním odborném a věkovém složení se smyslem pro toleranci a komunikaci jak mezi sebou, tak vůči žákům i okolí. Pedagogický sbor tvoří 13 žen a 10 mužů včetně ředitelky školy a zástupkyně ředitelky školy. Dbáme na aprobovanost a odbornost vyučujících a podporujeme systematické další vzdělávání pedagogů. Škola zabezpečeuje systém specializace pedagogů na poskytování poradenských služeb ve spolupráci se školským poradenským zařízením: v oblasti výchovného poradenství za využití spolupráce s pedagogicko-psych.poradnou, Úřadem práce a dalšími institucemi. na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na poradenství v oblasti negativních společenských jevů. na práci s nadanými studenty. Vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků. Neomezuje učitele při uplatňování časových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních způsobů výuky. Uplatňované organizační formy jsou sestaveny tak, aby byly volně aplikovatelné v různých oborech, představují zvýšenou nabídku volitelných předmětů, podporu experimentů, seminářů, besed, soustředění a jiných forem jako projektové vyučování se zaměřením na nadané žáky s možností individuální práce i kooperace ve skupinách. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Prevence sociálně patologických jevů. Podpora rovného genderového přístupu k žákům i vyučujícím. Projekty a granty. Zájmová činnost - klub mladých diváků. Pravidelné jazykové pobyty ve školách a rodinách ve Velké Británii. Pravidelné jazykové pobyty ve Francii. Poznávací a jazykové pobyty v Německu, Irsku, Skotsku a USA. 3

4 Charakteristika školy Lyžařské pobyty. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Naší snahou je vytvářet programy, které podporují především spolupráci školy s rodiči (školská rada, spolupráce při organizaci lyžařských pobytů), školy a města (průvodcovské aktivity našich studentů), ale i mezi školami navzájem (projekty). Jde o dlouhodobé kontakty kulturního i sportovního charakteru. Aktivní spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy je postavena na demokratickém principu a realizována prostřednictvím volené Žákovské samosprávy. Pravidla spolupráce respektují práva a povinnosti obou stran, v souladu se stanovenými legislativními normami. Informační systém Nahlédnutím do webových stránek školy je možné získat základní a aktuální informace o škole jako celku. Ke komunikaci zároveň slouží i ové adresy vyučujících. Rodiče mají možnost nahlížet do klasifikace svých dětí prostřednictvím internetové klasifikace. 4

5 Charakteristika ŠVP 2 Charakteristika ŠVP Název školy Adresa TÁBORSKÁ 1685, ŘÍČANY Název ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO Platnost od Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v letech: 8 Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na výuku cizích jazyků a výpočetní techniky. Zaměření školy naplňuje cíle základního (v nižším stupni 8letého gymnázia) a gymnaziálního vzdělávání. Základním cílem ŠVP je rozvíjení klíčových kompetencí žáka, které jsou jasně definovány v Rámcovém vzdělávacím programu (RVP ZV, RVP GV) a vycházejí z obecně formulovaných hodnot společnosti. Škola rozvíjí spoluúčast žáků na vzdělávání a životě školy postavenou na demokratickém principu. Práva a povinnosti žáků jsou shrnuty ve Školním řádu. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, jichž se účastní v průběhu vzdělávání i výchovných aktivitách. Škola realizuje vhodný režim vyučování v návaznosti na povinné a nepovinné vzdělávání. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení je organizováno podle ustanovení školského zákona a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. Do konce ledna je na webových stránkách školy i na informační tabuli na hlavní nástěnce školy zvěřejněn počet přijímaných uchazečů pro další školní rok. Do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia je možné přijímat uchazeče, kteří úspěšně ukončili nižší stupeň 8letého gymnázia (základní vzdělání). Přijímací zkouška se koná formou testu zjišťujícího vědomosti a dovednosti nepřesahující RVP ZV. Do konce března jsou příjímací kriteria zveřejněna na webových stránkách školy. Přihlášku podává žák řediteli školy na které studuje na předepsaném tiskopisu. Přihlášku lze pro první kolo přijímacího řízení podat pouze na jednu střední školu. Maturitní zkouška Státní část maturitní zkoušky začíná v květnu z českého jazyka, cizího jazyka nebo matematiky (písemná práce, didaktický 5

6 Charakteristika ŠVP test), od května do června probíhají ústní maturitní zkoušky státní i profilové z českého jazyka, cizího jazyka a dvou volitelných profilových předmětů (Nj, Frj, La, M, Ch, Bi, Z, D, IVT, ZSV). Ústní zkouška se koná před maturitní komisí složenou z vedení školy, vyučujících a předsedy maturitní komise. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se uskutečňuje formou individuální integrace do běžných tříd. Vytvořený ŠVP je podkladem pro tvorbu individuálních vzdělávacích plánů. Při diagnostikování speciálních vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se škola řídí posudky, které vypracují školská poradenská zařízení zařazená do rejstříku škol a školských zařízení ve spolupráci a se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. V rámci ŠVP je pro tyto žáky přizpůsoben a upraven vzdělávací obsah gymnaziálního vzdělávání, v hodinách je jim věnován speciální individuální přístup. S žáky se pracuje tak, aby bylo dosahováno souladu mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi žáků. Ze stejného důvodu se do ŠVP zařazují prvky zdravotní tělesné výchovy, ve škole se využívají výukové programy, didaktická technika, interaktivní tabule a žáci mohou při výuce využívat vlastní laptopy. S výukou žáků se sociálním znevýhodněním, kterými jsou na škole především žáci z kulturně a jazykově odlišného prostředí, má škola dlouhodobou zkušenost a věnuje jí náležitou pozornost. Škola využívá výukové postupy vhodné pro rozmanité učební styly žáků a různé způsoby organizace výuky, věnuje pozornost osvojení českého jazyka rozložením učiva do jednotlivých ročníků. Při výuce využívá odpovídající metody a formy práce, individuální přístup, pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, nabízí možnost individuálních konzultačních hodin. Žáci ze znevýhodněných rodin jsou plně integrováni do tříd společně s ostatními žáky. Žákům z rodinného prostředí se slabším sociálně ekonomickým postavením škola usnadňuje přístup ke vzdělávání finančními úlevami na školném a odstupňovanou výší školného podle studijních výsledků. Žáci s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou mají stejná postavení a práva jako ostatní žáci, jsou plně integrováni do tříd společně s ostatními žáky. Postavení azylanta Azylant je integrován do vzdělávacího procesu s důrazem na schopnost ovládnout český jazyk slovem i písmem. Při vzdělávání žáků mimořádně nadaných vychází škola důsledně z principů individualizace a vnitřní diferenciace. Mezi pedagogicko-organizační úpravy, které škola využívá, patří především individuální vzdělávací plány, zapojení žáků do samostatných rozsáhlejších projektů a možnost individuálních konzultačních hodin. Pokrytí průřezových témat je uvedeno pro nižší i vyšší stupeň gymnázia v příloze k ŠVP. 6

7 Charakteristika ŠVP 2.1 Výchovné a vzdělávací strategie školy 2.2 Profil absolventa Profil absolventa Úspěšným ukončením příslušného školního vzdělávacího programu dosáhne žák A - u nižšího stupně 8letého studia základní vzdělání B - u vyššího stupně 8letého studia střední vzdělání s maturitou Prioritou školy je vést žáka k zodpovědné přípravě k maturitní zkoušce a přípravě na přijímací zkoušky na VŠ a osvojování základní orientace na trhu práce včetně uplatnění v zemích EU. Oblast jazyková a výpočetní techniky se odráží v širokém spektru zájmu absolventů o studium na vysokých školách od technických směrů až po směry humanitní. Klademe důraz nejen na získání znalostí, ale také na utváření charakteru žáka, na individuální možnosti žáka, na respekt k potřebám jedince, na uvědomění si demokratických principů společnosti. Vedeme žáky k etnické a náboženské toleranci, ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Důsledně, prokazatelně a pravidelně jsou žáci informováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při činnostech, kterých se zúčastní během vzdělávání i výchovných aktivitách. Maturitní zkouška Vzdělávací program pro osmiletý obor vzdělání je zakončen maturitní zkouškou. Organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy.(školský zákon 561/200 Sb, 77 až 82 novelizovaného školského zákona, vyhlášky, předpisy MŠMT, atd.). Aktuální organizace maturitní zkoušky je zveřejněna na webovách stránkách školy. Maturitní zkouška se skládá ze státní části a profilové části. Klíčové kompetence Kompetence k učení kompetence k učení Kompetence k řešení problémů kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální kompetence sociální a personální Kompetence občanské kompetence občanské 7

8 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Kompetence pracovní kompetence pracovní Kompetence k podnikavosti kompetence k podnikavosti 2.3 Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Rozvoj schopností poznávání Integrace do výuky Biologie tercie úvod do biologie člověka Výchova ke zdraví -B sekunda Osobnostní a sociální rozvoj Změny v životě člověka a jejich reflexe Volitelný seminář I septima VFS VBS Pokryto předmětem Cizí jazyk - AJ Matematika Informační a komunikační technologie Výchova k občanství Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Hudební výchova Výchova ke zdraví -B Sebepoznání a sebepojetí Integrace do výuky Výchova k občanství tercie člověk jako jedinec Výchova ke zdraví -B sekunda Změny v životě člověka a jejich reflexe Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Tělesná výchova Seberegulace a sebeorganizace Integrace do výuky Výchova k občanství tercie člověk jako jedinec Výchova ke zdraví -B sekunda Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Tělesná výchova kvarta sportovní hry Pokryto předmětem Matematika Výchova k občanství Hudební výchova Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Cvičení z Anglického jazyka Psychohygiena Integrace do výuky Biologie tercie úvod do biologie člověka Výchova ke zdraví -B sekunda Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence Tělesná výchova kvarta sportovní hry Volitelný seminář I oktáva VBS Pokryto předmětem Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Výchova ke zdraví -B 8

9 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Kreativita Integrace do výuky Český jazyk a literatura tercie komunikační a slohová výchova kvarta komunikační a slohová výchova Hudební výchova prima 1. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace zvukových doprovodů sekunda 2. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů tercie 3. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů kvarta 4. Pěvecké návyky, rozšiřování hlasového rozsahu, mutace, realizace hudebních doprovodů Výtvarná výchova prima prima sekunda sekunda tercie tercie kvarta kvarta Tělesná výchova tercie sportovní hry Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Matematika Informační a komunikační technologie Fyzika Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Využití digitálních technologií Poznávání lidí Integrace do výuky Český jazyk a literatura sekunda komunikační a slohová výchova Dějepis prima kořeny evropské kultury počátky lidské společnosti nejstarší civilizace člověk v dějinách kvinta STAROVĚK - kořeny evropské kultury PRAVĚK počátky lidské civilizace STAROVĚK - nejstarší civilizace člověk v dějinách Výchova k občanství prima člověk ve společnosti Výchova ke zdraví -B Vztahy mezi lidmi, formy soužití Další cizí jazyk - NJ, FJ kvinta francouzský jayzk Volitelný seminář I septima VDS oktáva VDS Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Dějepis Výchova k občanství Zeměpis Výtvarná výchova Výchova ke zdraví -B Svět práce Další cizí jazyk - NJ, FJ Mezilidské vztahy Integrace do výuky Výchova k občanství tercie člověk jako jedinec Výchova ke zdraví -B prima Vztahy mezi lidmi, formy soužití Volitelný seminář I oktáva VBS Pokryto předmětem Cizí jazyk - AJ Dějepis Výchova k občanství Biologie Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Komunikace Integrace do výuky Český jazyk a literatura prima komunikační a slohová výchova Výchova k občanství člověk ve společnosti Výchova ke zdraví -B Vztahy mezi lidmi, formy soužití sekunda Osobnostní a sociální rozvoj Svět práce tercie profesní orientace Využití digitálních technologií kvarta informace a komunikace 9

10 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Volitelný seminář I oktáva VBS Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Matematika Informační a komunikační technologie Výchova k občanství Zeměpis Hudební výchova Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Práce s laboratorní technikou Využití digitálních technologií Kooperace a kompetice Integrace do výuky Další cizí jazyk - NJ, FJ tercie francouzský jazyk německý jazyk kvarta francouzský jazyk německý jazyk kvinta německý jayzk sexta německý jazyk septima německý jazyk oktáva německý jazyk Pokryto předmětem Matematika Využití digitálních technologií Další cizí jazyk - NJ, FJ Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Integrace do výuky Český jazyk a literatura kvarta komunikační a slohová výchova Výchova ke zdraví -B prima Hodnota a podpora zdraví Tělesná výchova kvarta sportovní hry Práce s laboratorní technikou prima měření fyzikálních veličin Volitelný seminář I septima VFS VCHS VMS oktáva VFS VCHS VMS Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Matematika Informační a komunikační technologie Fyzika Biologie Zeměpis Tělesná výchova Práce s laboratorní technikou Cvičení z Anglického jazyka Hodnoty, postoje, praktická etika Integrace do výuky Výchova k občanství tercie člověk jako jedinec Výchova ke zdraví -B sekunda Osobnostní a sociální rozvoj Svět práce tercie profesní orientace Pokryto předmětem Cizí jazyk - AJ Dějepis Výchova k občanství Zeměpis Hudební výchova Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti Integrace do výuky Občanský a společenskovědní základ kvinta člověk jako jedinec, člověk a svět práce Tělesná výchova sexta septima oktáva Svět práce tercie profesní orientace Volitelný seminář I oktáva VBS Pokryto předmětem Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Fyzika 10

11 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Biologie Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Svět práce Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Integrace do výuky Občanský a společenskovědní základ kvinta člověk jako jedinec, člověk a svět práce Tělesná výchova sexta septima oktáva Volitelný seminář I septima VFS VCHS oktáva VFS VCHS VMS Pokryto předmětem Matematika Občanský a společenskovědní základ Výchova ke zdraví -B Tělesná výchova Svět práce Práce s laboratorní technikou Využití digitálních technologií Cvičení z Anglického jazyka Sociální komunikace Integrace do výuky Občanský a společenskovědní základ sexta člověk ve společnosti, člověk a svět práce, občan ve státě Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Svět práce tercie profesní orientace Volitelný seminář I oktáva VBS Pokryto předmětem Cizí jazyk - AJ Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Životní prostředí člověka Výtvarná výchova Svět práce Morálka všedního dne Integrace do výuky Občanský a společenskovědní základ septima občan a právo, člověk a ekonomie, člověk a svět práce Životní prostředí člověka sexta Životní prostředí člověka Svět práce tercie profesní orientace Pokryto předmětem Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Životní prostředí člověka Výtvarná výchova Tělesná výchova Svět práce Spolupráce a soutěž Integrace do výuky Občanský a společenskovědní základ septima občan a právo, člověk a ekonomie, člověk a svět práce Životní prostředí člověka sexta Životní prostředí člověka Tělesná výchova kvinta sexta septima oktáva Svět práce tercie profesní orientace Volitelný seminář I septima VFS VCHS VMS oktáva VFS VCHS VMS Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Matematika Informační a komunikační technologie Občanský a společenskovědní základ Fyzika Chemie Životní prostředí člověka 11

12 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Hudební výchova Výtvarná výchova Tělesná výchova Svět práce Využití digitálních technologií Cvičení z Anglického jazyka VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA Občanská společnost a škola Integrace do výuky Cizí jazyk - AJ prima anglický jazyk Výchova k občanství člověk ve společnosti Pokryto předmětem Výchova k občanství Životní prostředí člověka Svět práce Občan, občanská společnost a stát Integrace do výuky Výchova k občanství tercie stát a právo Zeměpis Česká republika - kraje Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Životní prostředí člověka Svět práce Formy participace občanů v politickém životě Integrace do výuky Dějepis tercie modernizace společnosti.národní obrození a revoluce 1. poloviny 19.století Výchova k občanství stát a právo Pokryto předmětem Výchova k občanství Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Integrace do výuky Dějepis prima kořeny evropské kultury nejstarší civilizace počátky lidské společnosti člověk v dějinách kvarta modernizace společnosti od poloviny 19.století do první světové války kvinta STAROVĚK - kořeny evropské kultury STAROVĚK - nejstarší civilizace PRAVĚK počátky lidské civilizace člověk v dějinách oktáva MODERNÍ DĚJINY - od revolučního roku do konce II. světové války Výchova k občanství tercie stát a právo Zeměpis sexta Politický zeměpis Volitelný seminář I septima VDS oktáva VZS VDS Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímá Integrace do výuky Cizí jazyk - AJ kvinta anglický jazyk Občanský a společenskovědní základ oktáva úvod do filosofie a religionistiky Zeměpis sekunda Evropa Cvičení z Anglického jazyka kvinta AJ Pokryto předmětem Cizí jazyk - AJ Informační a komunikační technologie Zeměpis Výtvarná výchova 12

13 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Cvičení z Anglického jazyka Objevujeme Evropu a svět Integrace do výuky Český jazyk a literatura tercie komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - AJ prima anglický jazyk kvinta anglický jazyk Dějepis sekunda křesťanství a středověká Evropa tercie objevy a dobývání.počátky nové doby sexta STŘEDOVĚK vrcholný a pozdní septima NOVOVĚK,Nové objevy a vliv osvícenství na společnost,zrod průmyslové společnosti a revoluce v dějinách Výchova k občanství kvarta mezinárodní vztahy, globální svět Zeměpis sekunda Evropa Afrika Další cizí jazyk - NJ, FJ tercie francouzský jazyk německý jazyk kvarta francouzský jazyk německý jazyk kvinta německý jayzk sexta německý jazyk septima německý jazyk oktáva německý jazyk Cvičení z Anglického jazyka kvinta AJ Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Informační a komunikační technologie Dějepis Fyzika Zeměpis Hudební výchova Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Další cizí jazyk - NJ, FJ Jsme Evropané Integrace do výuky Cizí jazyk - AJ kvinta anglický jazyk Dějepis tercie modernizace společnosti.národní obrození a Dějepis tercie revoluce 1. poloviny 19.století Občanský a společenskovědní základ oktáva úvod do filosofie a religionistiky Fyzika septima magnetismus a elektromagnetismus Zeměpis sekunda Evropa Výtvarná výchova prima prima sekunda sekunda Cvičení z Anglického jazyka kvinta AJ Pokryto předmětem Informační a komunikační technologie Výchova k občanství Chemie Zeměpis Životní prostředí člověka Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Svět práce Globalizační a rozvojové procesy Integrace do výuky Cizí jazyk - AJ kvinta anglický jazyk Občanský a společenskovědní základ oktáva úvod do filosofie a religionistiky Zeměpis kvinta Obyvatelstvo sexta Krajina a životní prostředí Politický zeměpis Světové hospodářství Obyvatelstvo a sídla Cvičení z Anglického jazyka kvinta AJ Volitelný seminář I oktáva VZS Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Zeměpis Další cizí jazyk - NJ, FJ 13

14 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Globální problémy, jejich příčiny a důsledky Integrace do výuky Cizí jazyk - AJ kvinta anglický jazyk Zeměpis Obyvatelstvo sexta Krajina a životní prostředí Světové hospodářství Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Svět práce kvarta uplatnění se na trhu práce Další cizí jazyk - NJ, FJ kvinta francouzský jayzk Cvičení z Anglického jazyka AJ Volitelný seminář I oktáva VZS Pokryto předmětem Cizí jazyk - AJ Výchova k občanství Zeměpis Další cizí jazyk - NJ, FJ Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce Integrace do výuky Cizí jazyk - AJ kvinta anglický jazyk Občanský a společenskovědní základ oktáva úvod do filosofie a religionistiky Životní prostředí člověka sexta Životní prostředí člověka Cvičení z Anglického jazyka kvinta AJ Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Zeměpis Žijeme v Evropě Integrace do výuky Cizí jazyk - AJ kvinta anglický jazyk oktáva anglický jazyk Zeměpis sekunda Evropa sexta Světové makroregiony Svět práce kvarta uplatnění se na trhu práce Využití digitálních technologií informace a komunikace Další cizí jazyk - NJ, FJ kvinta francouzský jayzk oktáva francouzský jazyk Cvičení z Anglického jazyka kvinta AJ Pokryto předmětem Cizí jazyk - AJ Dějepis Občanský a společenskovědní základ Zeměpis Životní prostředí člověka Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Využití digitálních technologií Další cizí jazyk - NJ, FJ Vzdělávání v Evropě a ve světě Integrace do výuky Cizí jazyk - AJ kvinta anglický jazyk oktáva anglický jazyk Fyzika kvinta molekulová fyzika a termika Využití digitálních technologií kvarta informace a komunikace Další cizí jazyk - NJ, FJ sexta francouzský jazyk Cvičení z Anglického jazyka kvinta AJ Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Matematika Informační a komunikační technologie Dějepis Občanský a společenskovědní základ Zeměpis Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Svět práce Využití digitálních technologií 14

15 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA oktáva VDS Kulturní diference Integrace do výuky Výchova k občanství sekunda člověk a společnost Dějiny umění a kultury - výtvarný obor oktáva Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Hudební výchova Výtvarná výchova Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Cvičení z Anglického jazyka Lidské vztahy Integrace do výuky Cizí jazyk - AJ kvinta anglický jazyk Dějepis prima kořeny evropské kultury počátky lidské společnosti nejstarší civilizace člověk v dějinách sekunda křesťanství a středověká Evropa kvinta STAROVĚK - nejstarší civilizace STAROVĚK - kořeny evropské kultury člověk v dějinách PRAVĚK počátky lidské civilizace sexta STŘEDOVĚK vrcholný a pozdní Výchova k občanství kvarta stát a hospodářství Dějiny umění a kultury - výtvarný obor oktáva Tělesná výchova prima sportovní hry sekunda sportovní hry tercie sportovní hry Svět práce kvarta uplatnění se na trhu práce Cvičení z Anglického jazyka kvinta AJ Volitelný seminář I septima VDS Pokryto předmětem Cizí jazyk - AJ Dějepis Občanský a společenskovědní základ Biologie Zeměpis Výtvarná výchova Tělesná výchova Další cizí jazyk - NJ, FJ Cvičení z Anglického jazyka Etnický původ Integrace do výuky Dějepis sekunda křesťanství a středověká Evropa sexta STŘEDOVĚK vrcholný a pozdní Výchova k občanství sekunda člověk a společnost Biologie tercie úvod do biologie člověka Dějiny umění a kultury - výtvarný obor oktáva Cvičení z Anglického jazyka kvinta AJ Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Biologie Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Dějiny umění a kultury - výtvarný obor Cvičení z Anglického jazyka Multikulturalita Integrace do výuky Český jazyk a literatura tercie komunikační a slohová výchova Cizí jazyk - AJ anglický jazyk kvinta anglický jazyk Výchova k občanství sekunda člověk a společnost Zeměpis 15

16 Charakteristika ŠVP 2.3 Začlenění průřezových témat Zeměpis kvinta Obyvatelstvo Dějiny umění a kultury - výtvarný obor oktáva Další cizí jazyk - NJ, FJ tercie německý jazyk kvarta německý jazyk francouzský jazyk kvinta německý jayzk sexta německý jazyk oktáva německý jazyk Cvičení z Anglického jazyka kvinta AJ Volitelný seminář I oktáva VZS Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Občanský a společenskovědní základ Výtvarná výchova Svět práce Další cizí jazyk - NJ, FJ Cvičení z Anglického jazyka Princip sociálního smíru a solidarity Integrace do výuky Výchova k občanství prima člověk ve společnosti Dějiny umění a kultury - výtvarný obor oktáva Pokryto předmětem Dějepis Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Cvičení z Anglického jazyka Základní problémy sociokulturních rozdílů Integrace do výuky Cizí jazyk - AJ sexta anglický jazyk Občanský a společenskovědní základ člověk ve společnosti, člověk a svět práce, občan ve státě Zeměpis kvinta Obyvatelstvo Životní prostředí člověka sexta Životní prostředí člověka Dějiny umění a kultury - výtvarný obor oktáva Volitelný seminář I VZS Pokryto předmětem Cizí jazyk - AJ Výchova k občanství Psychosociální aspekty interkulturality Integrace do výuky Občanský a společenskovědní základ oktáva úvod do filosofie a religionistiky Životní prostředí člověka sexta Životní prostředí člověka Dějiny umění a kultury - výtvarný obor oktáva Pokryto předmětem Výchova k občanství Občanský a společenskovědní základ Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí Integrace do výuky Dějiny umění a kultury - výtvarný obor oktáva Pokryto předmětem Český jazyk a literatura Cizí jazyk - AJ Výchova k občanství Dějiny umění a kultury - výtvarný obor ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Integrace do výuky Biologie sekunda ekologie Životní prostředí člověka Životní prostředí člověka Pokryto předmětem Biologie Životní prostředí člověka Cvičení z Anglického jazyka 16

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA KLASICKÉHO GYMNÁZIA, S. R. O., ŘÍČANY Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MASARYKOVA

Více

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy

Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Školní vzdělávací program Masarykovo klasické gymnázium, s.r.o., Říčany u Prahy Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. (Aristoteles) Verze 1 z 29. 03. 0007 Platnost od 1.9. 2007 Obsah 1. Identifikační

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh

4. Učební osnovy. 4.1. Matematika a její aplikace. ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh 4. Učební osnovy 4.1. Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace v základním vzdělávání je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát a její aplikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 a její aplikace 2 4 PLACE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.5 Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.5 Matematika Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném světě. V základním vzdělávání je především založen

Více

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast je založena především na aktivních činnostech žáků, pracuje s matematickými objekty, užívá matematické

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů

Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů Příloha k ŠVP Jazyky, talent, motivace aneb Hálkova nezahálí pro třídy s rozšířenou výukou skupiny předmětů zpracovaná v rámci projektu Zvyšování kvality vzdělávání mimořádně nadaných dětí na 1. stupni

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Matematika je vzdělávací obsah vzdělávacího

Více

ŠVP pro ZV. Škola pro radost

ŠVP pro ZV. Škola pro radost ŠVP pro ZV Škola pro radost Zpracováno dle RVP ZV (verze 2013) Platnost od 1. 9. 2014 č. j. 198/14 švp autorka loga: Jana Doležalová, Hradištko 2009 1 Identifikační údaje 1.1 Název vzdělávacího programu:

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis

Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Charakteristika vyučovacího předmětu: zeměpis Osmiletý vzdělávací obor: prima-kvarta Předmět zeměpis zahrnuje obsah vzdělávacího oboru Zeměpis (Geografie). Předmět je vyučován od primy do kvarty včetně,

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Škola pro děti. Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro děti Neučíme se pro školu, učíme se pro život. Seneca Obsah 1. Identifikační údaje...6 1. 1 Název školního vzdělávacího programu...6 1.2 Údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Strakonice, Dukelská 166, 383 313 230 posta@dukelska.strakonice.cz, www.dukelska.strakonice.cz ředitel školy - Mgr. Václav Vlček 383 313 231 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,

Více

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1

Obsah. Platnost dokumentu od: 1.9. 2013... 1. ředitelka školy... 1 Obsah 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 Název ŠVP: ŠKOLA PRO VŠECHNY... 1 Údaje o škole... 1 název školy: Základní škola Straškov Vodochody, okres Litoměřice... 1 adresa školy: Straškov Vodochody 167, 411 84

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

GYMNÁZIUM Trhové Sviny

GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G pro nižší i vyšší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní 995 Vzdělávací program: osmiletý Studijní

Více