Příloha-volitelné předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha-volitelné předměty"

Transkript

1 Příloha-volitelné předměty Volitelné aktivity jsou na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně realizovány formou volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku a jim odpovídajících ročnících osmiletého studia. Tyto volitelné předměty rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah vzdělávacích oborů RVP G. Ţáci uvedených ročníků si vybírají z kaţdoroční aktuální nabídky, která se můţe měnit dle zájmu ţáků a moţností školy. Volitelné předměty jsou zahrnuty v rámci jednotlivých bloků, které zajistí přípravu ţáků na volitelnou i profilovou maturitní zkoušku a usnadní přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Ve třetím ročníku (septimě) si ţák volí Konverzaci v jazyce anglickém a z jednoho bloku tři předměty s hodinovou dotací pro kaţdý předmět 2 vyučovací hodiny. Ve čtvrtém ročníku (oktávě) v těchto zvolených předmětech pokračuje v hodinové dotaci 3 vyučovací hodiny v Konverzaci v jazyce anglickém a 4 vyučovací hodiny pro kaţdý předmět ze zvoleného bloku. Konverzace v jazyce anglickém (VS1) Blok A matematicko-informační Seminář z matematiky Seminář z informatiky Základy ekonomie Společenskovědní seminář Dějiny umění Blok B společenskovědní Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Religionistika Blok C přírodovědný Seminář z chemie Seminář z biologie Seminář z matematiky Seminář z fyziky Blok D jazykový Konverzace v jazyce německém Konverzace v jazyce francouzském Konverzace v jazyce ruském Latina Literární seminář

2 SEMINÁŘ Z MATEMATIKY Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Očekávané výstupy. Ţák: Učivo Ročník Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pouţívá geometrické pojmy, zdůvodňuje a vyuţívá vlastnosti geometrických útvarů v prostoru. Vyuţívá náčrt při řešení. 1. Stereometrie - základní rovinné pojmy - základní prostor. pojmy - tělesa septima + G-3 PT: Osobnostní a sociální výchova (spolupráce, rozvoj prostorového vidění) Rýsuje a popisuje. - volné rovnoběţné promítání Určuje vzájemnou polohu přímek a rovin v tělesech. 2. Polohové vlastnosti - vzájemné polohové vlastnosti - řešení polohových a Nachází a zobrazuje průsečík přímky s tělesem. konstrukčních úloh - průsečík přímky a roviny - řez tělesa rovinou PT : Mediální výchova (vyuţití internetu k řešení sloţitějších úkolů) 3. Kótované promítání Načrtává a popisuje. Pouţívá kótované promítání a rozumí jeho pouţití a smyslu. - popis zobrazovací metody - zobrazení bodu - zobrazení přímky a úsečky - zobrazení roviny PT : Osobnostní a sociální výchova (pečlivost, kreativita a radost z výsledku)

3 Zobrazuje body, přímky a roviny v Mongeově projekci. Rozlišuje vzájemné polohy mezi objekty. 4. Mongeovo promítání - zobrazení bodu - zobrazení přímky Pouţívá matematickou symboliku, načrtává a rýsuje podle pravidel Mongeova promítání. Zobrazuje hranoly a jehlany a orientuje se v označení. - zobrazení roviny a zvláštní polohy - hlavní a spádové přímky roviny - průsečík přímky s rovinou - přímka kolmá k rovině - rovina kolmá k přímce - otáčení - hranol oktáva + G-4 PT: Osobnostní a sociální výchova ( různé řešení úloh) - jehlan - průseky 5. Netradiční matematické úlohy Analyzuje a řeší problémové a netradiční úlohy. Vyuţívá svůj dříve získaný matematický aparát. - netradiční úlohy - historické úlohy - známé neřešitelné jevy - matice 6. Rozšířené úlohy z kombinatoriky a pravděpodobnosti PT: Osobnostní a sociální výchova (skupinová práce, spolupráce) Řeší reálné příklady s vyuţitím kombinatoriky. - těţší příklady na variace, kombinace a permutace Charakterizuje kombinatorickou skupinu a odhaduje - permutace s opakováním

4 výsledek. Volí a uţívá vhodné postupy řešení statických úloh. Orientuje se v elementárních funkcích a chápe a pouţívá pojem limita a konvergence. Rozumí pojmu nekonečná řada a řeší příklady na její vyuţití. Dokáţe načrtnout jednoduchou neelementární funkci. Rozumí pojmu derivace a primitivní funkce. Počítá neurčitý a určitý integrál pomocí vzorců a metod. Vyuţívá určitý integrál k výpočtu ploch ohraničených funkcemi a k výpočtu objemů rotačních těles. Aplikuje integrál v chemických a fyzikálních výpočtech. - nezávislost jevů, pokusy - Bernoulliovo schéma - ověřování hypotéz - podmíněné pravděpodobnosti 7. Rozšířené úlohy z teorie posloupnosti - limity - konvergence - divergence - nekonečné řady - kritéria konvergence - slovní úlohy na součet nekonečné řady - průběhy neelementárních funkcí 8. Integrální počet funkcí jedné proměnné - primitivní funkce - počítání integrálů - vzorce - metoda per partes - metoda substituce - určitý integrál - výpočet obsahů rov. útvarů pomocí určitého integrálu - výpočet objemů rotačních těles pomocí určitého integrálu - chemické a fyzikální aplikace Mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika

5 Seminář z informatiky Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Je realizován s následující týdenní hodinovou dotací: ročník první kvinta druhý sexta třetí septima čtvrtý oktáva hodinové dotace Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem studentů a 4. ROČNÍK Očekávané výstupy. Ţák: Učivo Ročník Průřezová témata a mezipředmětové vztahy ovládá operační systém a systematicky pracuje s aplikacemi, instaluje a odinstalovává aplikace, ovládá základní funkce digitální techniky, diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky, propojuje vzájemně digitální zařízení, instaluje potřebný software, dodrţuje základní bezpečnostní, hygienická pravidla a předpisy při práci s počítačem a s digitální technikou pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje vztahy mezi údaji pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi ovládá práci s textovým editorem uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové podobě Základy práce s počítačem a digitální technikou opakování učiva: hardware software základy práce s operačním systémem hygiena při práci s počítačem uţivatelská digitální technika o fotoaparát, kamera o závady, problémy a jejich odstraňování bezpečnost při práci s digitální technikou, první pomoc Práce s internetem a mobilními technologiemi vyhledávání a ověřování informací problematika autorských práv vývojové trendy v komunikačních technologiích mobilní služby, tarify bezdrátové technologie Zpracování textů opakování základů práce s textovým editorem základní typografické poučky pokročilé činnosti s textovým editorem septima a G-3 Aj odborná terminologie, výslovnost, počešťování anglických termínů apod. Člověk a svět práce Vyuţití digitálních technologií septima a G-3 Informace a komunikace v cizích jazycích septima a G-3 Člověk a svět práce - Vyuţití digitálních technologií ČJ

6 ovládá práci s programem na tvorbu prezentací zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví Tvorba prezentací základy práce s programem pro tvorbu prezentací tvorba prezentace na zvolené téma předvedení prezentace s komentářem septima a G-3 zpracuje a prezentuje informace v grafické formě s využitím bitmapových i vektorových grafických editorů uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví provádí úpravy digitálních fotografií, jejich archivaci a tisk provádí jednoduché úpravy videonahrávek, jejich archivaci ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem zpracuje a prezentuje informace ve formě tabulek uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví videokamerou pořídí záznam, záznam přenese do PC, upraví, sestříhá, ozvučí, doplní titulky a výsledný film požadovaným způsobem vyexportuje zpracovává informace a vytváří z nich širokou a ucelenou škálu různých dokumentů na příkladech posoudí aktuálnost, relevanci a věrohodnost informací a informačních zdrojů ovládá programy pro tvorbu www stránek v jazyce XHTML zpracuje a prezentuje informace v textové, grafické a multimediální formě na webových stránkách použije pro prezentaci na www fotografie, video nebo zvukovou nahrávku uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví Počítačová grafika, práce s fotografií a videem základní pojmy počítačové grafiky práce s bitmapovým grafickým editorem práce s vektorovým grafickým editorem příprava grafiky pro web úpravy fotografií základní úpravy videa Práce s tabulkovým kalkulátorem ovládání programu grafika a obrázky vestavěné funkce, tvorba a použití vzorců, odkazy datové tabulky, řazení a filtrování údajů grafy, tisk Základy zpracování videa základy práce s videokamerou, zpracování a export videa Komplexní tvorba dokumentů zpracování a prezentace informací relevance, hodnota, životnost informace, rozptyl informací, impaktový faktor, informační zdroje Publikování na www počítačové sítě základní znalosti topologie sítí (LAN, WAN) sítě peer-to-peer sítě client-server služby internetu základy jazyka XHTML základy CSS fotografie, klipy, audio na webu základy zpracování septima a G-3 septima a G-3 oktáva a G-4 oktáva a G-4 oktáva a G-4 Vv vazba na předměty s laboratorními cvičeními MeV MeV kritický přístup k informacím, ověřování zdrojů

7 aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů s využitím získaných znalostí vytváří algoritmicky správné počítačové programy Student dokáže tvořit jednoduché programy s využitím objektového paradigmatu a aplikovat jednoduché algoritmy; rozvoj abstraktního myšlení. Základy algoritmizace Opakování: algoritmus a jeho vlastnosti, zápis algoritmů, základní algoritmy, složitost algoritmů, efektivní řešení problémů Programování program, principy vývoje, příkazy, data programovací jazyk kostra programu, kompilace, spouštění, příkazy výstupu, proměnná, příkazy vstupu, přiřazení, podmíněný příkaz, cykly, využívání základních knihoven Objektové programování základy objektového programování implementace jednoduchých algoritmů oktáva a G-4 oktáva a G-4 oktáva a G-4 Matematika - abstraktní myšlení, efektivní řešení problémů OSV - kreativita Matematika - abstraktní myšlení

8 Základy ekonomie Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Základy ekonomie pokrývá vzdělávací oblast Člověk a svět práce stanovený RVP GV. Předmět vede ţáka k pochopení mikroekonomických a makroekonomických vztahů a jejich praktickému vyuţívání. Dále vede k zodpovědnému zacházení s finančními prostředky a také přispívá k orientaci na trhu práce. Tento předmět je určen jak pro ţáky, kteří mají v úmyslu hlásit se na VŠ ekonomického směru, tak i pro ty, kteří chtějí studovat úplně odlišné obory a ekonomické znalosti budou ve své podnikatelské praxi potřebovat. Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Předmět je volitelný a je zařazen do třetího a čtvrtého ročníku čtyřletého studia a do septimy a oktávy osmiletého studia. Ve třetím ročníku a septimě je hodinová dotace 2 hodiny, ve čtvrtém ročníku a oktávě je výuka s čtyřhodinovou dotací. Výchovně-vzdělávací strategie předmětu Kompetence k učení - učit ţáky vyuţívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí a k vypracování jednoduchých samostatných úkolů - podněcovat ţáky k systematickému zpracovávání, vyhodnocování a třídění informací, k uvědomění si jejich významu - představovat ţákům Internet a jiná media jako zdroje ekonomických informací - vést ţáky k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet Kompetence k řešení problémů - podněcovat v ţácích snahu o samostatné vyhledávání informací vhodných k řešení problémů - vést ţáky k tomu, aby vyuţívali získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení - vést ţáky k vytrvalému hledání řešení ekonomických problémů Kompetence komunikativní - vést ţáky k tomu, aby výstiţně vyjadřovali své myšlenky - podporovat v ţácích zájem o smysluplné vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - umoţnit ţákům prezentaci jejich práce - naučit ţáky vyjádřit svůj vlastní názor a zároveň si ho obhájit Kompetence sociální a personální - motivovat ţáky k zodpovědnému přístupu k předmětu a k vyuţití znalostí v běţném ţivotě - vést ţáky ke schopnosti adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky - nabádat ţáky k vyuţívání zkušeností jiných lidí ke svému učení, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností - vyţadovat od ţáků přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů

9 Kompetence občanská - vést ţáky k odpovědnému a samostatnému jednání v souladu s morálními principy, uplatňování demokratického přístupu, dodrţování zákonů a pravidel chování, respektování práv a osobnosti jiných lidí - podněcovat ţáky k zájmu o společenské a politické dění u nás i ve světě - učit ţáky dovednosti jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení Kompetence k podnikavosti - podněcovat ţáky ke schopnosti pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností - motivovat ţáky k práci s informacemi, a to především s vyuţitím prostředků informačních a komunikačních technologií - učit ţáky efektivně pracovat s informacemi, získanými např. z celosvětové sítě Internet tj. umět informace získávat a kriticky je vyhodnocovat Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Třetí ročník čtyřletého (resp. septima osmiletého) gymnázia Očekávané výstupy ţáka - aplikuje základní pojmy na příkladech z běţného ţivota - dokumentuje rozmanitost a vývoj potřeb - uvádí příklady uspokojování potřeb, statky a sluţby - vymezí výrobní faktory pro určité činnosti - srovnává hospodárné a nehospodárné počínání - demonstruje dělbu práce, specializaci a kooperaci na příkladech z praxe - rozlišuje pojem rozdělování a přerozdělování - dokáţe vysvětlit nabídku, poptávku, zboţí, peníze, cenu, trh, konkurenci, hospodářskou soutěţ, selhání trhu - posuzuje dopad typických událostí na změnu nabídky, poptávky, ceny a interpretuje údaje na grafu N a P - uvede příklady úlohy státu v trţní ekonomice Učivo Základní ekonomické pojmy - potřeby, statky, sluţby - spotřeba, ţivotní úroveň - hospodářský proces - výrobní faktory - trh a trţní mechanismus Mezipředmětové vztahy SV

10 - definuje základní pojmy, aplikuje je na příkladech - vymezí podnikání - dokáţe srovnat podnikání a závislou činnost - charakterizuje jednotlivé právní formy podnikání s pomocí obchodního zákoníku - charakterizuje s pomocí ţivnostenského zákona podmínky pro provozování ţivností, druhy ţivností - porovná obchodní společnosti - odlišuje moţnosti zániku podniku - umí rozčlenit majetek podle druhů a podle zdrojů krytí - charakterizuje druhy nákladů a výnosů, provede jednoduchý výpočet výsledku hospodaření - vyjmenuje způsoby pořízení dlouhodobého majetku - rozliší a vypočte odpisy daňové a účetní - definuje pojmy vstupní cena, odpisy, oprávky, zůstatková cena - charakterizuje způsoby vyřazení a evidenci dlouhodobého majetku - vysvětlí funkce peněz, jejich formy - vysvětlí princip fungování finančního trhu, rozdělí finanční trh - charakterizuje podstatu a druhy CP, jejich vyuţití - podle zadání vyhotoví směnku - charakterizuje burzy a burzovní obchody - charakterizuje banky a bankovní sluţby - vysvětlí nejdůleţitější ukazatele vývoje ekonomiky - umí vypočítat míru inflace, míru nezaměstnanosti - vysvětlí pojem spotřební koš Podnik - podnikání a jeho právní formy - podnikání podle Ţivnostenského zákona - obchodní společnosti Majetek podniku a jeho hospodaření - struktura majetku - struktura zdrojů majetku - náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku - způsoby pořízení majetku, oceňování - odepisování majetku - evidence majetku - reprodukce, technický rozvoj Peníze - vznik, funkce - finanční trhy - bankovnictví - burzy a burzovní obchody Makroekonomické veličiny - hrubý národní produkt - inflace - nezaměstnanost - platební bilance M SV SV, M

11 - vysvětlí fáze hospodářského cyklu Hospodářský cyklus SV - orientuje se v subjektech hospodářské politiky a zná jejich úlohy - vysvětlí funkce institucí státu - stanoví příjmy a výdaje státního rozpočtu - charakterizuje konvergenční kritéria Maastrichtské smlouvy a uvede jejich plnění ČR Hospodářská politika státu - subjekty hospodářské politiky - funkce instituce státu - nástroje hospodářské politiky SV - objasní důvody existence mezinárodního obchodu, opatření pouţívaná státy v mezinárodním obchodu - charakterizuje MMF, SB, EU - odhadne nejvýraznější dopady členství států v EU na jejich ekonomiku - rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti Mezinárodní ekonomika - absolutní a komparativní výhody - Mezinárodní měnový fond - Světová banka - Evropská unie D, Z

12 Čtvrtý ročník čtyřletého (resp. oktáva osmiletého) gymnázia Očekávané výstupy ţáka - vysvětlí nejdůleţitější ukazatele vývoje ekonomiky - odlišuje ziskové a neziskové organizace - vysvětlí pojem logistika - rozlišuje sloţky oběţného majetku - vysvětlí způsoby pořízení materiálu - na příkladech charakterizuje postup při pořízení materiálu (včetně dokladů) - objasní skladování, výdej do spotřeby a evidenci materiálu - vysvětlí formy prodeje - vyhotoví pouţívané doklady - vysvětlí dodací podmínky, platební podmínky - popíše jednotlivé fáze prodejní činnosti uzavření kupní smlouvy a smlouvy o dílo - vysvětlí podmínky reklamace - chápe moţnosti investování firem - vysvětlí cíle finančního řízení podniku - odliší zisk a platební schopnost - vypočítá rentabilitu, produktivitu, chápe podstatu cash-flow - vymezí moţnosti vzniku pracovněprávního vztahu - orientuje se v moţnostech ukončení a změny pracovního poměru - vysvětlí strukturu mzdy - provede jednoduché výpočty mzdy - charakterizuje sociální a zdravotní pojištění - orientuje se v zákoně o dani z příjmu Učivo Národní hospodářství a jeho struktura - národní hospodářství - ukazatelé vývoje ekonomiky - ziskové a neziskové organizace Podnikové činnosti - zásobovací činnost podniku - výrobní činnost podniku - odbytová činnost podniku - personální činnost podniku - finanční činnost podniku - investiční činnost podniku - informační systém podniku Pracovněprávní vztahy a související činnosti - zaměstnání, hledání zaměstnání - nezaměstnanost, sluţby úřadu práce - vznik pracovního poměru - povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele - změny a skončení pracovního poměru Mzdy, daně, pojistné - mzda časová a úkolová mzdové výpočty - sociální a zdravotní pojištění - daň z příjmu fyzických osob Mezipředmětové vztahy SV M M

13 - vymezí role manaţera - charakterizuje osobu manaţera - charakterizuje manaţerské funkce - chápe organizační strukturu podniku a je schopen ji graficky demonstrovat - navrhne moţnosti průzkumu trhu - vysvětlí úrovně produktu - určí u konkrétního produktu fáze ţivotního cyklu - přiřadí vhodnou metodu stanovení ceny - doporučí vhodné cenové taktiky - na příkladu ukáţe moţné prodejní cesty - posoudí vhodnost uţití mezičlánků - navrhne vhodný reklamní prostředek - na příkladu objasní význam osobního prodeje - chápe funkci zpracovávaných informací - ověří náleţitosti účetních dokladů - chápe podstatu inventarizace jako nástroj kontroly věcné správnosti - sestaví jednoduchou rozvahu - chápe vztahy mezi aktivy a pasivy - zachytí změny na účtech - pochopí podstatu podvojného zápisu - chápe postup účtování během účetního období - řeší jednoduchý příklad - pracuje se základními daňovými pojmy daňový subjekt, objekt - orientuje se v daňové soustavě ČR - rozlišuje daně přímé a nepřímé - orientuje se v pojmech správce daně, registrace daně, platba daní, daňová soustava, správa daní - stručně charakterizuje jednotlivé typy daní - orientuje se v zákoně o DPH, o dani z příjmu FO i PO, o spotřební dani, o dani z nemovitosti, o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti - sestaví jednoduchá daňová přiznání Management - historie managementu - role manaţera - manaţerské funkce Marketing - historie vývoje marketingu - segmentace trhu - strategické plánování marketingu - marketingový mix - prodej Základy účetnictví - účetní doklady, účetní knihy - aktiva a pasiva, rozvahové změny - náklady a výnosy - postupy účtování - inventarizace - daňová evidence Daňová soustava - nepřímé daně - přímé daně M SV

14 Společenskovědní seminář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika: Společenskovědní seminář je určen především studentům, kteří mají zájem o společenskovědní problematiku, chtějí se jí věnovat studiem na vysoké škole nebo v pomaturitních oborech a volí si maturitní zkoušku ze Společenských věd. V návaznosti na Společenské vědy je seminář koncipován tak, aby poskytoval široké moţnosti pro rozšiřování, systematizaci a prohlubování vědomostí, které si studenti osvojili v povinném předmětu. Studenti si seminář volí v předposledním (Sp, ) a posledním ročníku (Ok, ) svého studia na gymnáziu. V předposledním ročníku má seminář dvouhodinovou dotaci týdně a v posledním ročníku je dotace čtyřhodinová. Člověk a společnost Společenskovědní seminář školní vý stupy žáka Učivo Ročník - charakterizuje činitele vývoje lidského jedince - porozumí socializaci a jejímu významu pro ţivot člověka - dokáţe rozpoznat negativní vlivy ve vývoji člověka a uvede příklady - porozumí významu učení pro ţivot - charakterizuje lidské myšlení a jeho operace - určí zásady efektivní komunikace - uvede příklady sociálních rolí - charakterizuje sociální skupinu - dokáţe pojmenovat rizika dnešní společnosti pro rodinu - objasní vznik a utváření kultury - vysvětlí význam Lidský jedinec a jeho vývoj - biologické, psychologické, sociální předpoklady vývoje - socializace ve vývoji člověka - člověk jako osobnost Učení a poznávání okolního světa - vnímání, myšlení - proces učení Člověk v interpersonálních vztazích - sociální interakce - komunikace - sociální prostředí - člověk v rodině Kultura a společnost - příroda a kultura Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty apod. biologie biologie matematika Osobnostní a sociální výchova rozvoj schopností analýza vlastních i cizích postojů prostřednictví dialogu a skupinové práce Mediální výchova fungování a vliv médií ve společnosti, diskuze Osobnostní a sociální výchova Multikulturní

15 etnických vztahů a rizika nesnášenlivosti a intolerance - dokáţe vybrat jednu konkrétní formu sociální deviace ze ţivota společnosti a popíše ji - uvede příklady sociálněpatologických jevů a jejich moţné dopady na jedince a společnost - dokáţe najít ideologický základ u různých politických stran - objasní význam dělby moci v demokratickém státě - charakterizuje známé politické ideologie - charakterizuje OSN a její význam - uvede pozitiva i negativa přinášející členství v EU - sleduje světové problémy a dokáţe uvést příklady - orientuje se v právním řádu ČR - uvede příklady právních vztahů, které upravuje občanské právo - orientuje se v moţnostech samostatného podnikání - charakterizuje nezaměstnanost, její podstatu, příčiny, formy a důsledky - porovná antický a středověký obraz světa - charakterizuje známé východní filozofické směry - vymezí základní charakteristiku světových náboţenství - kultura, formy kultury - multikulturní společnost Sociální deviace - sociální deviace - formy sociální deviace - nezdravé závislosti - patologické skupiny Politika a politické ideologie - politika a její význam - demokracie - ideologie - druhy ideologie Člověk v mezinárodním prostředí - mezinárodní vztahy - mezinárodní politika - mezinárodní organizace - globalizace - světové problémy Právo a jeho význam v praxi - právo - právní odvětví - občanské právo Tržní ekonomika a podnikání - druhy podnikání - zaměstnání - finance Filozofické hledání - evropská filozofie - východní filozofie - základní filozofické problémy Náboženské hledání - evropská filozofie - východní filozofie - základní filozofické problémy výchova dějepis Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém ţivotě práce a ústavou ČR dějepis, zeměpis Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Multikulturní výchova srovnání zásad světových náboţenství

16 Dějiny umění Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Dějiny umění jsou kulturněhistorické souvislosti vzniku a vývoje architektury, výtvarného a uţitého umění od pravěku po současnost. Hlavním cílem je naučit ţáky vnímat kontinuitu vývoje umění s vývojem společenského ţivota a myšlení společnosti. Snahou je představit stěţejní osobnosti jednotlivých období a jejich díla, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj evropského i celosvětového kulturního dění. Základním metodologickým východiskem je rovnoměrné propojení teoretického výkladu s konkrétní obrazovou dokumentací. Neoddělitelnou součástí výuky jsou exkurze a návštěvy stálých sbírek umění a výstav. Vyučovací předmět má výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, literatuře, dějepisu, filozofii aj. Absolvování předmětu můţe být přípravou na maturitní zkoušku z Dějin umění, nebo přijímací zkoušku na VŠ zaměřenou na výtvarnou teorii, výtvarnou tvorbu či architekturu. Obsah Dějin umění je zpracován přímo vyučujícím a vychází z Katalogu poţadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, platného od roku 2009/2010. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výuka probíhá vţdy ve skupině podle počtu zájemců. Jedná se o volitelný seminář, který si zájemci volí v rámci Bloku A ve třetím ročníku/ septimě s dvouhodinovou dotaci za týden. Ve zvoleném semináři pokračuje ve čtvrtém ročníku/oktávě se čtyřhodinovou dotací za týden. Při výuce jsou velmi intenzívně vyuţívána multimediální zařízení, která poskytují dostatečnou vizuální představu o probíraných výtvarných dílech. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: - ţáci získávají hlubší orientaci v dějinách výtvarné kultury; zároveň si osvojují pojmy, které s tím souvisí, ţáci tak mohou lépe proniknout do myšlení autorů dané doby a pochopit jejich tvorbu Kompetence k řešení problémů: - ţáci jsou vedeni k samostatnému uvaţování při hledání souvislostí v Dějinách výtvarné kultury a hledání souvislostí s dalšími obory lidské činnosti a myšlení Kompetence komunikativní: - ţáci jsou vedeni k tomu, aby samostatně dokázali formulovat své názory na výtvarná díla a dokázali je také zdůvodnit - ţáci jsou vedeni, aby výtvarné umění chápali nejen jako tvorbu artefaktů, ale vnímali jej i jako způsob komunikace autora s divákem, komunikace mezi lidmi - ţáci jsou vedeni, aby se snaţili chápat výtvarné umění v dobových souvislostech, protoţe jen tak lze některým věcem porozumět, neboť dějiny výtvarné kultury jsou vlastně dějinami myšlení

17 Kompetence sociální a personální: - ţáci se učí chápat, ţe jsme lidé různí a byli jsme obdařeni různými talenty; Kompetence občanské: - ţáci jsou vedeni k respektu k výtvarnému umění jako nedílné součásti naší kultury a kvalitního ţivota kaţdého z nás, je jim vysvětleno proč je důleţité výtvarné umění, zvláště ve veřejném prostoru, chránit před poškozováním Kompetence pracovní: - ţáci si některé poznatky, např.: tvorbu kompozice, ověřují při plnění praktických úkolů Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějiny umění Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění Ročník: /septima Očekávané výstupy Ţák/ ţákyně ovládá periodizaci pravěku; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; rozezná charakteristické znaky jeskynních maleb, plastiky, keramiky, časově a místně je zařadí; identifikuje charakteristické znaky megalitických a profánních staveb, časově a místně je zařadí, určí jejich funkci; rozezná charakteristické znaky pravěkých nástrojů, nářadí a ozdob, určí jejich materiál; určí nejznámější pravěká naleziště ve světě i v ČR; jmenuje významné nálezy, zařadí je časově; Učivo Pravěk Průřezová témata Přesahy, vazby Dějepis Zeměpis

18 Ţák/ţákyně ovládá periodizaci vývoje; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra; rozezná charakteristické znaky architektury (chrám, zikkurat, palác, městský dům), sochařství a uţitého umění (šperk, keramika, tabulky, pečetní válečky); určí významná naleziště; orientuje se v námětech, materiálech a technikách mezopotamského umění; jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami mezopotamského umění; Ţák/ţákyně ovládá základní periodizaci; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra; rozezná charakteristické znaky architektury (chrám, mastaba, pyramida, skalní hroby), sochařství, malířství a uţitého umění (šperk, keramika, rituální předměty, nábytek); určí významná naleziště; orientuje se v námětech, materiálech a technikách egyptského umění; porovná charakteristické znaky egyptského a mezopotamského umění jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami egyptského umění; Mezopotámie Egypt Dějepis Zeměpis Dějepis Zeměpis

19 Ţák/ţákyně ovládá základní periodizaci obou území; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra; rozezná charakteristické znaky architektury, sochařství, malířství a uţitého umění; určí významná naleziště; jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami egyptského umění; Ţák/ţákyně ovládá základní periodizaci vývoje oblasti; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra; identifikuje charakteristické znaky krétské a mykénské architektury (paláce, hrady); rozezná charakteristické znaky architektury, sochařství, malířství a uţitého umění; orientuje se v námětech, materiálech a technikách umění oblasti; porovná charakteristické znaky krétské a mykénské kultury; jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami oblasti; Indie, Čína Egejská oblast, Kréta Dějepis Zeměpis Dějepis Zeměpis

20 Ţák/ţákyně ovládá základní periodizaci vývoje řeckých dějin; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra má základní orientaci v řecké mytologii; rozezná projevy jednotlivých typů architektury, jejich tvary a články; rozezná charakteristické znaky řeckého uţitého umění; orientuje se v námětech, materiálech a technikách řeckého umění; orientuje se ve vývoji řeckého sochařství; posoudí dílo a přínos významných osobností řeckého umění; porovná charakteristické naky řeckého a egyptského umění; jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami řeckého umění; ovládá základní periodizaci vývoje řeckých dějin; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra identifikuje charakteristické znaky etruské architektury (pohřební a chrámová architektura, technické stavby); sochařství, malířství a uţitého umění (keramika, bronz); Řecko Etruské mění Dějepis Zeměpis Filozofie Dějepis Zeměpis

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie

4.9.60. Seminář a cvičení z chemie 4.9.60. Seminář a cvičení z chemie Jednoletý Seminář a cvičení z chemie si mohou žáci zvolit ve čtvrtém ročníku. Navazuje na povinný předmět chemie a je určen žákům s hlubším zájmem o chemii. Umožňuje

Více

DĚJEPIS (6. 9. ročník)

DĚJEPIS (6. 9. ročník) DĚJEPIS (6. 9. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací obor Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

4.9.59. Seminář z chemie

4.9.59. Seminář z chemie 4.9.59. Seminář z chemie Seminář z chemie si mohou žáci zvolit ve třetím ročníku je koncipován jako dvouletý. Umožňuje žákům, kteří si jej zvolili, prohloubit základní pojmy z chemie, systematizovat poznatky

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie 4.8.10. Seminář a cvičení z biologie Volitelný předmět Seminář a cvičení z biologie je koncipován jako předmět, který vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda Rámcového vzdělávacího programu pro

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník

Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Biochemie Ch52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Mezipředmětové přesahy a

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 3. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 3. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1. 1. Látky přírodní nebo syntetické

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ 171 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 1.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 2 2 2 2 8 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Cílem výuky dějepisu je: pochopení souvislostí dějinných událostí

Více

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady.

Vysvětlí, proč se učíme dějepis, proč je pro nás historie důležitá. Popíše instituce, kde se uchovávají historické prameny, uvede příklady. Dějepis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata ČLOVĚK V DĚJINÁCH Uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků. Uvede příklady

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Informatika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Ivana Kubátová Vyhledávání informací a komunikace ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář

5.25 Učební osnovy: Společenskovědní seminář Zpracování osnovy předmětu Společenskovědní seminář koordinovala Mgr. Lada Nepožitková Landová. Časová dotace: Vyšší gymnázium: Celková dotace: 5N 2 hodiny 3V 2 hodiny 6N 2 hodiny 4V 2 hodiny ho gymnázia

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Zeměpis 9. ročník Zpracoval: Mgr. Tomáš Majer Obyvatelstvo a hospodářství posoudí na přiměřené úrovni prostorovou organizaci světové populace, její rozložení, strukturu,

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis a dějiny kultury Obecné cíle výuky Dějepisu a dějin kultury Předmět Dějepis a dějiny kultury je koncipován tak, aby žáky vedl k hlubšímu pochopení dění ve světě.

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : ZEMĚPIS Ročník: kvinta, I. ročník Tématická oblast Úvod do geografie Rozdělení a význam geografie Vymezí objekt studia geografie, rozdělí

Více

Učební osnovy předmětu Biologie

Učební osnovy předmětu Biologie (kvinta a sexta) Učební osnovy předmětu Biologie Charakteristika předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY

Zeměpis PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY Zeměpis ročník TÉMA G5 Úvod do geografie Země jako vesmírné těleso Znázornění Země na mapách vymezí objekt studia geografie; rozdělí geografii jako vědu; zhodnotí význam geografie pro společnost; geografie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Havířov Podlesí F. Hrubína 5/1537 okres Karviná ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ DODATEK č.1 Pro 8.ročník 1 ZEMĚPIS Vyučovací předmět Období Člověk a příroda ZEMĚPIS 3. 8.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Chemie (CHE) Obecná chemie 1. ročník a kvinta 2 hodiny týdně Školní tabule, interaktivní tabule, tyčinkové a kalotové modely molekul, zpětný projektor, transparenty,

Více

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA.

BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. BIOLOGIE GYM PRŮŘEZOVÁ TÉMATA. Průřezová témata vstupují do vzdělávání jako aktuální zajímavé odkazy k pochopení správnému vnímání různých procesů v současné společnosti. Mají především ovlivňovat postoje,

Více

Cvičení z matematiky - volitelný předmět

Cvičení z matematiky - volitelný předmět Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Cvičení z matematiky - volitelný předmět 3. období 9. ročník Sbírky úloh, Testy k přijímacím zkouškám, Testy Scio, Kalibro aj. Očekávané výstupy předmětu

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Zeměpis 3. období 9. ročník Zeměpis pro 8. a 9. ročník : Lidé žijí a hospodaří na Zemi (SPN Praha 2001) Školní atlas světa (Kartografie Praha 2002) Očekávané

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

kvarta 2015/16 Informatika a výpočetní technika Volitelné vzdělávací aktivity Latinský jazyk 0+1 0+1 Volitelný předmět 1

kvarta 2015/16 Informatika a výpočetní technika Volitelné vzdělávací aktivity Latinský jazyk 0+1 0+1 Volitelný předmět 1 Poznámka k přechodnému období Naše škola se snaží pružně reagovat na poptávku žáků vzhledem k volbě seminářů a volitelných předmětů. Protože chceme nabídnout žákům co nejširší rozsah těchto předmětů, rozhodli

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Obor: 65 42 M / 01 Hotelnictví Třída: HT4A, HT4B Období: jaro 2016 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. povinná zkouška

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více