Příloha-volitelné předměty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha-volitelné předměty"

Transkript

1 Příloha-volitelné předměty Volitelné aktivity jsou na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně realizovány formou volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku a jim odpovídajících ročnících osmiletého studia. Tyto volitelné předměty rozšiřují a prohlubují vzdělávací obsah vzdělávacích oborů RVP G. Ţáci uvedených ročníků si vybírají z kaţdoroční aktuální nabídky, která se můţe měnit dle zájmu ţáků a moţností školy. Volitelné předměty jsou zahrnuty v rámci jednotlivých bloků, které zajistí přípravu ţáků na volitelnou i profilovou maturitní zkoušku a usnadní přípravu k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Ve třetím ročníku (septimě) si ţák volí Konverzaci v jazyce anglickém a z jednoho bloku tři předměty s hodinovou dotací pro kaţdý předmět 2 vyučovací hodiny. Ve čtvrtém ročníku (oktávě) v těchto zvolených předmětech pokračuje v hodinové dotaci 3 vyučovací hodiny v Konverzaci v jazyce anglickém a 4 vyučovací hodiny pro kaţdý předmět ze zvoleného bloku. Konverzace v jazyce anglickém (VS1) Blok A matematicko-informační Seminář z matematiky Seminář z informatiky Základy ekonomie Společenskovědní seminář Dějiny umění Blok B společenskovědní Společenskovědní seminář Seminář z dějepisu Seminář ze zeměpisu Religionistika Blok C přírodovědný Seminář z chemie Seminář z biologie Seminář z matematiky Seminář z fyziky Blok D jazykový Konverzace v jazyce německém Konverzace v jazyce francouzském Konverzace v jazyce ruském Latina Literární seminář

2 SEMINÁŘ Z MATEMATIKY Vzdělávací oblast MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Očekávané výstupy. Ţák: Učivo Ročník Průřezová témata a mezipředmětové vztahy Pouţívá geometrické pojmy, zdůvodňuje a vyuţívá vlastnosti geometrických útvarů v prostoru. Vyuţívá náčrt při řešení. 1. Stereometrie - základní rovinné pojmy - základní prostor. pojmy - tělesa septima + G-3 PT: Osobnostní a sociální výchova (spolupráce, rozvoj prostorového vidění) Rýsuje a popisuje. - volné rovnoběţné promítání Určuje vzájemnou polohu přímek a rovin v tělesech. 2. Polohové vlastnosti - vzájemné polohové vlastnosti - řešení polohových a Nachází a zobrazuje průsečík přímky s tělesem. konstrukčních úloh - průsečík přímky a roviny - řez tělesa rovinou PT : Mediální výchova (vyuţití internetu k řešení sloţitějších úkolů) 3. Kótované promítání Načrtává a popisuje. Pouţívá kótované promítání a rozumí jeho pouţití a smyslu. - popis zobrazovací metody - zobrazení bodu - zobrazení přímky a úsečky - zobrazení roviny PT : Osobnostní a sociální výchova (pečlivost, kreativita a radost z výsledku)

3 Zobrazuje body, přímky a roviny v Mongeově projekci. Rozlišuje vzájemné polohy mezi objekty. 4. Mongeovo promítání - zobrazení bodu - zobrazení přímky Pouţívá matematickou symboliku, načrtává a rýsuje podle pravidel Mongeova promítání. Zobrazuje hranoly a jehlany a orientuje se v označení. - zobrazení roviny a zvláštní polohy - hlavní a spádové přímky roviny - průsečík přímky s rovinou - přímka kolmá k rovině - rovina kolmá k přímce - otáčení - hranol oktáva + G-4 PT: Osobnostní a sociální výchova ( různé řešení úloh) - jehlan - průseky 5. Netradiční matematické úlohy Analyzuje a řeší problémové a netradiční úlohy. Vyuţívá svůj dříve získaný matematický aparát. - netradiční úlohy - historické úlohy - známé neřešitelné jevy - matice 6. Rozšířené úlohy z kombinatoriky a pravděpodobnosti PT: Osobnostní a sociální výchova (skupinová práce, spolupráce) Řeší reálné příklady s vyuţitím kombinatoriky. - těţší příklady na variace, kombinace a permutace Charakterizuje kombinatorickou skupinu a odhaduje - permutace s opakováním

4 výsledek. Volí a uţívá vhodné postupy řešení statických úloh. Orientuje se v elementárních funkcích a chápe a pouţívá pojem limita a konvergence. Rozumí pojmu nekonečná řada a řeší příklady na její vyuţití. Dokáţe načrtnout jednoduchou neelementární funkci. Rozumí pojmu derivace a primitivní funkce. Počítá neurčitý a určitý integrál pomocí vzorců a metod. Vyuţívá určitý integrál k výpočtu ploch ohraničených funkcemi a k výpočtu objemů rotačních těles. Aplikuje integrál v chemických a fyzikálních výpočtech. - nezávislost jevů, pokusy - Bernoulliovo schéma - ověřování hypotéz - podmíněné pravděpodobnosti 7. Rozšířené úlohy z teorie posloupnosti - limity - konvergence - divergence - nekonečné řady - kritéria konvergence - slovní úlohy na součet nekonečné řady - průběhy neelementárních funkcí 8. Integrální počet funkcí jedné proměnné - primitivní funkce - počítání integrálů - vzorce - metoda per partes - metoda substituce - určitý integrál - výpočet obsahů rov. útvarů pomocí určitého integrálu - výpočet objemů rotačních těles pomocí určitého integrálu - chemické a fyzikální aplikace Mezipředmětové vztahy: chemie, fyzika

5 Seminář z informatiky Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Je realizován s následující týdenní hodinovou dotací: ročník první kvinta druhý sexta třetí septima čtvrtý oktáva hodinové dotace Výuka probíhá ve skupinách s maximálním počtem studentů a 4. ROČNÍK Očekávané výstupy. Ţák: Učivo Ročník Průřezová témata a mezipředmětové vztahy ovládá operační systém a systematicky pracuje s aplikacemi, instaluje a odinstalovává aplikace, ovládá základní funkce digitální techniky, diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky, propojuje vzájemně digitální zařízení, instaluje potřebný software, dodrţuje základní bezpečnostní, hygienická pravidla a předpisy při práci s počítačem a s digitální technikou pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje vztahy mezi údaji pracuje uživatelským způsobem s mobilními technologiemi ovládá práci s textovým editorem uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové podobě Základy práce s počítačem a digitální technikou opakování učiva: hardware software základy práce s operačním systémem hygiena při práci s počítačem uţivatelská digitální technika o fotoaparát, kamera o závady, problémy a jejich odstraňování bezpečnost při práci s digitální technikou, první pomoc Práce s internetem a mobilními technologiemi vyhledávání a ověřování informací problematika autorských práv vývojové trendy v komunikačních technologiích mobilní služby, tarify bezdrátové technologie Zpracování textů opakování základů práce s textovým editorem základní typografické poučky pokročilé činnosti s textovým editorem septima a G-3 Aj odborná terminologie, výslovnost, počešťování anglických termínů apod. Člověk a svět práce Vyuţití digitálních technologií septima a G-3 Informace a komunikace v cizích jazycích septima a G-3 Člověk a svět práce - Vyuţití digitálních technologií ČJ

6 ovládá práci s programem na tvorbu prezentací zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví Tvorba prezentací základy práce s programem pro tvorbu prezentací tvorba prezentace na zvolené téma předvedení prezentace s komentářem septima a G-3 zpracuje a prezentuje informace v grafické formě s využitím bitmapových i vektorových grafických editorů uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví provádí úpravy digitálních fotografií, jejich archivaci a tisk provádí jednoduché úpravy videonahrávek, jejich archivaci ovládá práci s tabulkovým kalkulátorem zpracuje a prezentuje informace ve formě tabulek uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví videokamerou pořídí záznam, záznam přenese do PC, upraví, sestříhá, ozvučí, doplní titulky a výsledný film požadovaným způsobem vyexportuje zpracovává informace a vytváří z nich širokou a ucelenou škálu různých dokumentů na příkladech posoudí aktuálnost, relevanci a věrohodnost informací a informačních zdrojů ovládá programy pro tvorbu www stránek v jazyce XHTML zpracuje a prezentuje informace v textové, grafické a multimediální formě na webových stránkách použije pro prezentaci na www fotografie, video nebo zvukovou nahrávku uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví Počítačová grafika, práce s fotografií a videem základní pojmy počítačové grafiky práce s bitmapovým grafickým editorem práce s vektorovým grafickým editorem příprava grafiky pro web úpravy fotografií základní úpravy videa Práce s tabulkovým kalkulátorem ovládání programu grafika a obrázky vestavěné funkce, tvorba a použití vzorců, odkazy datové tabulky, řazení a filtrování údajů grafy, tisk Základy zpracování videa základy práce s videokamerou, zpracování a export videa Komplexní tvorba dokumentů zpracování a prezentace informací relevance, hodnota, životnost informace, rozptyl informací, impaktový faktor, informační zdroje Publikování na www počítačové sítě základní znalosti topologie sítí (LAN, WAN) sítě peer-to-peer sítě client-server služby internetu základy jazyka XHTML základy CSS fotografie, klipy, audio na webu základy zpracování septima a G-3 septima a G-3 oktáva a G-4 oktáva a G-4 oktáva a G-4 Vv vazba na předměty s laboratorními cvičeními MeV MeV kritický přístup k informacím, ověřování zdrojů

7 aplikuje algoritmický přístup k řešení problémů s využitím získaných znalostí vytváří algoritmicky správné počítačové programy Student dokáže tvořit jednoduché programy s využitím objektového paradigmatu a aplikovat jednoduché algoritmy; rozvoj abstraktního myšlení. Základy algoritmizace Opakování: algoritmus a jeho vlastnosti, zápis algoritmů, základní algoritmy, složitost algoritmů, efektivní řešení problémů Programování program, principy vývoje, příkazy, data programovací jazyk kostra programu, kompilace, spouštění, příkazy výstupu, proměnná, příkazy vstupu, přiřazení, podmíněný příkaz, cykly, využívání základních knihoven Objektové programování základy objektového programování implementace jednoduchých algoritmů oktáva a G-4 oktáva a G-4 oktáva a G-4 Matematika - abstraktní myšlení, efektivní řešení problémů OSV - kreativita Matematika - abstraktní myšlení

8 Základy ekonomie Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Základy ekonomie pokrývá vzdělávací oblast Člověk a svět práce stanovený RVP GV. Předmět vede ţáka k pochopení mikroekonomických a makroekonomických vztahů a jejich praktickému vyuţívání. Dále vede k zodpovědnému zacházení s finančními prostředky a také přispívá k orientaci na trhu práce. Tento předmět je určen jak pro ţáky, kteří mají v úmyslu hlásit se na VŠ ekonomického směru, tak i pro ty, kteří chtějí studovat úplně odlišné obory a ekonomické znalosti budou ve své podnikatelské praxi potřebovat. Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Předmět je volitelný a je zařazen do třetího a čtvrtého ročníku čtyřletého studia a do septimy a oktávy osmiletého studia. Ve třetím ročníku a septimě je hodinová dotace 2 hodiny, ve čtvrtém ročníku a oktávě je výuka s čtyřhodinovou dotací. Výchovně-vzdělávací strategie předmětu Kompetence k učení - učit ţáky vyuţívat různé zdroje informací k doplnění svých znalostí a k vypracování jednoduchých samostatných úkolů - podněcovat ţáky k systematickému zpracovávání, vyhodnocování a třídění informací, k uvědomění si jejich významu - představovat ţákům Internet a jiná media jako zdroje ekonomických informací - vést ţáky k rozvíjení schopnosti ekonomicky myslet Kompetence k řešení problémů - podněcovat v ţácích snahu o samostatné vyhledávání informací vhodných k řešení problémů - vést ţáky k tomu, aby vyuţívali získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení - vést ţáky k vytrvalému hledání řešení ekonomických problémů Kompetence komunikativní - vést ţáky k tomu, aby výstiţně vyjadřovali své myšlenky - podporovat v ţácích zájem o smysluplné vyuţívání informačních a komunikačních prostředků a technologií pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem - umoţnit ţákům prezentaci jejich práce - naučit ţáky vyjádřit svůj vlastní názor a zároveň si ho obhájit Kompetence sociální a personální - motivovat ţáky k zodpovědnému přístupu k předmětu a k vyuţití znalostí v běţném ţivotě - vést ţáky ke schopnosti adaptovat se na měnící se ţivotní a pracovní podmínky - nabádat ţáky k vyuţívání zkušeností jiných lidí ke svému učení, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností - vyţadovat od ţáků přijímání a odpovědné plnění svěřených úkolů

9 Kompetence občanská - vést ţáky k odpovědnému a samostatnému jednání v souladu s morálními principy, uplatňování demokratického přístupu, dodrţování zákonů a pravidel chování, respektování práv a osobnosti jiných lidí - podněcovat ţáky k zájmu o společenské a politické dění u nás i ve světě - učit ţáky dovednosti jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení Kompetence k podnikavosti - podněcovat ţáky ke schopnosti pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností - motivovat ţáky k práci s informacemi, a to především s vyuţitím prostředků informačních a komunikačních technologií - učit ţáky efektivně pracovat s informacemi, získanými např. z celosvětové sítě Internet tj. umět informace získávat a kriticky je vyhodnocovat Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Třetí ročník čtyřletého (resp. septima osmiletého) gymnázia Očekávané výstupy ţáka - aplikuje základní pojmy na příkladech z běţného ţivota - dokumentuje rozmanitost a vývoj potřeb - uvádí příklady uspokojování potřeb, statky a sluţby - vymezí výrobní faktory pro určité činnosti - srovnává hospodárné a nehospodárné počínání - demonstruje dělbu práce, specializaci a kooperaci na příkladech z praxe - rozlišuje pojem rozdělování a přerozdělování - dokáţe vysvětlit nabídku, poptávku, zboţí, peníze, cenu, trh, konkurenci, hospodářskou soutěţ, selhání trhu - posuzuje dopad typických událostí na změnu nabídky, poptávky, ceny a interpretuje údaje na grafu N a P - uvede příklady úlohy státu v trţní ekonomice Učivo Základní ekonomické pojmy - potřeby, statky, sluţby - spotřeba, ţivotní úroveň - hospodářský proces - výrobní faktory - trh a trţní mechanismus Mezipředmětové vztahy SV

10 - definuje základní pojmy, aplikuje je na příkladech - vymezí podnikání - dokáţe srovnat podnikání a závislou činnost - charakterizuje jednotlivé právní formy podnikání s pomocí obchodního zákoníku - charakterizuje s pomocí ţivnostenského zákona podmínky pro provozování ţivností, druhy ţivností - porovná obchodní společnosti - odlišuje moţnosti zániku podniku - umí rozčlenit majetek podle druhů a podle zdrojů krytí - charakterizuje druhy nákladů a výnosů, provede jednoduchý výpočet výsledku hospodaření - vyjmenuje způsoby pořízení dlouhodobého majetku - rozliší a vypočte odpisy daňové a účetní - definuje pojmy vstupní cena, odpisy, oprávky, zůstatková cena - charakterizuje způsoby vyřazení a evidenci dlouhodobého majetku - vysvětlí funkce peněz, jejich formy - vysvětlí princip fungování finančního trhu, rozdělí finanční trh - charakterizuje podstatu a druhy CP, jejich vyuţití - podle zadání vyhotoví směnku - charakterizuje burzy a burzovní obchody - charakterizuje banky a bankovní sluţby - vysvětlí nejdůleţitější ukazatele vývoje ekonomiky - umí vypočítat míru inflace, míru nezaměstnanosti - vysvětlí pojem spotřební koš Podnik - podnikání a jeho právní formy - podnikání podle Ţivnostenského zákona - obchodní společnosti Majetek podniku a jeho hospodaření - struktura majetku - struktura zdrojů majetku - náklady, výnosy a hospodářský výsledek podniku - způsoby pořízení majetku, oceňování - odepisování majetku - evidence majetku - reprodukce, technický rozvoj Peníze - vznik, funkce - finanční trhy - bankovnictví - burzy a burzovní obchody Makroekonomické veličiny - hrubý národní produkt - inflace - nezaměstnanost - platební bilance M SV SV, M

11 - vysvětlí fáze hospodářského cyklu Hospodářský cyklus SV - orientuje se v subjektech hospodářské politiky a zná jejich úlohy - vysvětlí funkce institucí státu - stanoví příjmy a výdaje státního rozpočtu - charakterizuje konvergenční kritéria Maastrichtské smlouvy a uvede jejich plnění ČR Hospodářská politika státu - subjekty hospodářské politiky - funkce instituce státu - nástroje hospodářské politiky SV - objasní důvody existence mezinárodního obchodu, opatření pouţívaná státy v mezinárodním obchodu - charakterizuje MMF, SB, EU - odhadne nejvýraznější dopady členství států v EU na jejich ekonomiku - rozlišuje funkce orgánů EU a uvede příklady jejich činnosti Mezinárodní ekonomika - absolutní a komparativní výhody - Mezinárodní měnový fond - Světová banka - Evropská unie D, Z

12 Čtvrtý ročník čtyřletého (resp. oktáva osmiletého) gymnázia Očekávané výstupy ţáka - vysvětlí nejdůleţitější ukazatele vývoje ekonomiky - odlišuje ziskové a neziskové organizace - vysvětlí pojem logistika - rozlišuje sloţky oběţného majetku - vysvětlí způsoby pořízení materiálu - na příkladech charakterizuje postup při pořízení materiálu (včetně dokladů) - objasní skladování, výdej do spotřeby a evidenci materiálu - vysvětlí formy prodeje - vyhotoví pouţívané doklady - vysvětlí dodací podmínky, platební podmínky - popíše jednotlivé fáze prodejní činnosti uzavření kupní smlouvy a smlouvy o dílo - vysvětlí podmínky reklamace - chápe moţnosti investování firem - vysvětlí cíle finančního řízení podniku - odliší zisk a platební schopnost - vypočítá rentabilitu, produktivitu, chápe podstatu cash-flow - vymezí moţnosti vzniku pracovněprávního vztahu - orientuje se v moţnostech ukončení a změny pracovního poměru - vysvětlí strukturu mzdy - provede jednoduché výpočty mzdy - charakterizuje sociální a zdravotní pojištění - orientuje se v zákoně o dani z příjmu Učivo Národní hospodářství a jeho struktura - národní hospodářství - ukazatelé vývoje ekonomiky - ziskové a neziskové organizace Podnikové činnosti - zásobovací činnost podniku - výrobní činnost podniku - odbytová činnost podniku - personální činnost podniku - finanční činnost podniku - investiční činnost podniku - informační systém podniku Pracovněprávní vztahy a související činnosti - zaměstnání, hledání zaměstnání - nezaměstnanost, sluţby úřadu práce - vznik pracovního poměru - povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele - změny a skončení pracovního poměru Mzdy, daně, pojistné - mzda časová a úkolová mzdové výpočty - sociální a zdravotní pojištění - daň z příjmu fyzických osob Mezipředmětové vztahy SV M M

13 - vymezí role manaţera - charakterizuje osobu manaţera - charakterizuje manaţerské funkce - chápe organizační strukturu podniku a je schopen ji graficky demonstrovat - navrhne moţnosti průzkumu trhu - vysvětlí úrovně produktu - určí u konkrétního produktu fáze ţivotního cyklu - přiřadí vhodnou metodu stanovení ceny - doporučí vhodné cenové taktiky - na příkladu ukáţe moţné prodejní cesty - posoudí vhodnost uţití mezičlánků - navrhne vhodný reklamní prostředek - na příkladu objasní význam osobního prodeje - chápe funkci zpracovávaných informací - ověří náleţitosti účetních dokladů - chápe podstatu inventarizace jako nástroj kontroly věcné správnosti - sestaví jednoduchou rozvahu - chápe vztahy mezi aktivy a pasivy - zachytí změny na účtech - pochopí podstatu podvojného zápisu - chápe postup účtování během účetního období - řeší jednoduchý příklad - pracuje se základními daňovými pojmy daňový subjekt, objekt - orientuje se v daňové soustavě ČR - rozlišuje daně přímé a nepřímé - orientuje se v pojmech správce daně, registrace daně, platba daní, daňová soustava, správa daní - stručně charakterizuje jednotlivé typy daní - orientuje se v zákoně o DPH, o dani z příjmu FO i PO, o spotřební dani, o dani z nemovitosti, o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti - sestaví jednoduchá daňová přiznání Management - historie managementu - role manaţera - manaţerské funkce Marketing - historie vývoje marketingu - segmentace trhu - strategické plánování marketingu - marketingový mix - prodej Základy účetnictví - účetní doklady, účetní knihy - aktiva a pasiva, rozvahové změny - náklady a výnosy - postupy účtování - inventarizace - daňová evidence Daňová soustava - nepřímé daně - přímé daně M SV

14 Společenskovědní seminář Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Charakteristika: Společenskovědní seminář je určen především studentům, kteří mají zájem o společenskovědní problematiku, chtějí se jí věnovat studiem na vysoké škole nebo v pomaturitních oborech a volí si maturitní zkoušku ze Společenských věd. V návaznosti na Společenské vědy je seminář koncipován tak, aby poskytoval široké moţnosti pro rozšiřování, systematizaci a prohlubování vědomostí, které si studenti osvojili v povinném předmětu. Studenti si seminář volí v předposledním (Sp, ) a posledním ročníku (Ok, ) svého studia na gymnáziu. V předposledním ročníku má seminář dvouhodinovou dotaci týdně a v posledním ročníku je dotace čtyřhodinová. Člověk a společnost Společenskovědní seminář školní vý stupy žáka Učivo Ročník - charakterizuje činitele vývoje lidského jedince - porozumí socializaci a jejímu významu pro ţivot člověka - dokáţe rozpoznat negativní vlivy ve vývoji člověka a uvede příklady - porozumí významu učení pro ţivot - charakterizuje lidské myšlení a jeho operace - určí zásady efektivní komunikace - uvede příklady sociálních rolí - charakterizuje sociální skupinu - dokáţe pojmenovat rizika dnešní společnosti pro rodinu - objasní vznik a utváření kultury - vysvětlí význam Lidský jedinec a jeho vývoj - biologické, psychologické, sociální předpoklady vývoje - socializace ve vývoji člověka - člověk jako osobnost Učení a poznávání okolního světa - vnímání, myšlení - proces učení Člověk v interpersonálních vztazích - sociální interakce - komunikace - sociální prostředí - člověk v rodině Kultura a společnost - příroda a kultura Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty apod. biologie biologie matematika Osobnostní a sociální výchova rozvoj schopností analýza vlastních i cizích postojů prostřednictví dialogu a skupinové práce Mediální výchova fungování a vliv médií ve společnosti, diskuze Osobnostní a sociální výchova Multikulturní

15 etnických vztahů a rizika nesnášenlivosti a intolerance - dokáţe vybrat jednu konkrétní formu sociální deviace ze ţivota společnosti a popíše ji - uvede příklady sociálněpatologických jevů a jejich moţné dopady na jedince a společnost - dokáţe najít ideologický základ u různých politických stran - objasní význam dělby moci v demokratickém státě - charakterizuje známé politické ideologie - charakterizuje OSN a její význam - uvede pozitiva i negativa přinášející členství v EU - sleduje světové problémy a dokáţe uvést příklady - orientuje se v právním řádu ČR - uvede příklady právních vztahů, které upravuje občanské právo - orientuje se v moţnostech samostatného podnikání - charakterizuje nezaměstnanost, její podstatu, příčiny, formy a důsledky - porovná antický a středověký obraz světa - charakterizuje známé východní filozofické směry - vymezí základní charakteristiku světových náboţenství - kultura, formy kultury - multikulturní společnost Sociální deviace - sociální deviace - formy sociální deviace - nezdravé závislosti - patologické skupiny Politika a politické ideologie - politika a její význam - demokracie - ideologie - druhy ideologie Člověk v mezinárodním prostředí - mezinárodní vztahy - mezinárodní politika - mezinárodní organizace - globalizace - světové problémy Právo a jeho význam v praxi - právo - právní odvětví - občanské právo Tržní ekonomika a podnikání - druhy podnikání - zaměstnání - finance Filozofické hledání - evropská filozofie - východní filozofie - základní filozofické problémy Náboženské hledání - evropská filozofie - východní filozofie - základní filozofické problémy výchova dějepis Výchova demokratického občana - občan, občanská společnost a stát, formy participace občanů v politickém ţivotě práce a ústavou ČR dějepis, zeměpis Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Environmentální výchova Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Multikulturní výchova srovnání zásad světových náboţenství

16 Dějiny umění Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Dějiny umění jsou kulturněhistorické souvislosti vzniku a vývoje architektury, výtvarného a uţitého umění od pravěku po současnost. Hlavním cílem je naučit ţáky vnímat kontinuitu vývoje umění s vývojem společenského ţivota a myšlení společnosti. Snahou je představit stěţejní osobnosti jednotlivých období a jejich díla, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj evropského i celosvětového kulturního dění. Základním metodologickým východiskem je rovnoměrné propojení teoretického výkladu s konkrétní obrazovou dokumentací. Neoddělitelnou součástí výuky jsou exkurze a návštěvy stálých sbírek umění a výstav. Vyučovací předmět má výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, literatuře, dějepisu, filozofii aj. Absolvování předmětu můţe být přípravou na maturitní zkoušku z Dějin umění, nebo přijímací zkoušku na VŠ zaměřenou na výtvarnou teorii, výtvarnou tvorbu či architekturu. Obsah Dějin umění je zpracován přímo vyučujícím a vychází z Katalogu poţadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky, platného od roku 2009/2010. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výuka probíhá vţdy ve skupině podle počtu zájemců. Jedná se o volitelný seminář, který si zájemci volí v rámci Bloku A ve třetím ročníku/ septimě s dvouhodinovou dotaci za týden. Ve zvoleném semináři pokračuje ve čtvrtém ročníku/oktávě se čtyřhodinovou dotací za týden. Při výuce jsou velmi intenzívně vyuţívána multimediální zařízení, která poskytují dostatečnou vizuální představu o probíraných výtvarných dílech. Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení: - ţáci získávají hlubší orientaci v dějinách výtvarné kultury; zároveň si osvojují pojmy, které s tím souvisí, ţáci tak mohou lépe proniknout do myšlení autorů dané doby a pochopit jejich tvorbu Kompetence k řešení problémů: - ţáci jsou vedeni k samostatnému uvaţování při hledání souvislostí v Dějinách výtvarné kultury a hledání souvislostí s dalšími obory lidské činnosti a myšlení Kompetence komunikativní: - ţáci jsou vedeni k tomu, aby samostatně dokázali formulovat své názory na výtvarná díla a dokázali je také zdůvodnit - ţáci jsou vedeni, aby výtvarné umění chápali nejen jako tvorbu artefaktů, ale vnímali jej i jako způsob komunikace autora s divákem, komunikace mezi lidmi - ţáci jsou vedeni, aby se snaţili chápat výtvarné umění v dobových souvislostech, protoţe jen tak lze některým věcem porozumět, neboť dějiny výtvarné kultury jsou vlastně dějinami myšlení

17 Kompetence sociální a personální: - ţáci se učí chápat, ţe jsme lidé různí a byli jsme obdařeni různými talenty; Kompetence občanské: - ţáci jsou vedeni k respektu k výtvarnému umění jako nedílné součásti naší kultury a kvalitního ţivota kaţdého z nás, je jim vysvětleno proč je důleţité výtvarné umění, zvláště ve veřejném prostoru, chránit před poškozováním Kompetence pracovní: - ţáci si některé poznatky, např.: tvorbu kompozice, ověřují při plnění praktických úkolů Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějiny umění Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Dějiny umění Ročník: /septima Očekávané výstupy Ţák/ ţákyně ovládá periodizaci pravěku; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; rozezná charakteristické znaky jeskynních maleb, plastiky, keramiky, časově a místně je zařadí; identifikuje charakteristické znaky megalitických a profánních staveb, časově a místně je zařadí, určí jejich funkci; rozezná charakteristické znaky pravěkých nástrojů, nářadí a ozdob, určí jejich materiál; určí nejznámější pravěká naleziště ve světě i v ČR; jmenuje významné nálezy, zařadí je časově; Učivo Pravěk Průřezová témata Přesahy, vazby Dějepis Zeměpis

18 Ţák/ţákyně ovládá periodizaci vývoje; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra; rozezná charakteristické znaky architektury (chrám, zikkurat, palác, městský dům), sochařství a uţitého umění (šperk, keramika, tabulky, pečetní válečky); určí významná naleziště; orientuje se v námětech, materiálech a technikách mezopotamského umění; jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami mezopotamského umění; Ţák/ţákyně ovládá základní periodizaci; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra; rozezná charakteristické znaky architektury (chrám, mastaba, pyramida, skalní hroby), sochařství, malířství a uţitého umění (šperk, keramika, rituální předměty, nábytek); určí významná naleziště; orientuje se v námětech, materiálech a technikách egyptského umění; porovná charakteristické znaky egyptského a mezopotamského umění jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami egyptského umění; Mezopotámie Egypt Dějepis Zeměpis Dějepis Zeměpis

19 Ţák/ţákyně ovládá základní periodizaci obou území; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra; rozezná charakteristické znaky architektury, sochařství, malířství a uţitého umění; určí významná naleziště; jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami egyptského umění; Ţák/ţákyně ovládá základní periodizaci vývoje oblasti; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra; identifikuje charakteristické znaky krétské a mykénské architektury (paláce, hrady); rozezná charakteristické znaky architektury, sochařství, malířství a uţitého umění; orientuje se v námětech, materiálech a technikách umění oblasti; porovná charakteristické znaky krétské a mykénské kultury; jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami oblasti; Indie, Čína Egejská oblast, Kréta Dějepis Zeměpis Dějepis Zeměpis

20 Ţák/ţákyně ovládá základní periodizaci vývoje řeckých dějin; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra má základní orientaci v řecké mytologii; rozezná projevy jednotlivých typů architektury, jejich tvary a články; rozezná charakteristické znaky řeckého uţitého umění; orientuje se v námětech, materiálech a technikách řeckého umění; orientuje se ve vývoji řeckého sochařství; posoudí dílo a přínos významných osobností řeckého umění; porovná charakteristické naky řeckého a egyptského umění; jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky disponující památkami řeckého umění; ovládá základní periodizaci vývoje řeckých dějin; porozumí vztahu vývoje ţivotních podmínek, společnosti, náboţenských představ a umění; lokalizuje významná kulturní centra identifikuje charakteristické znaky etruské architektury (pohřební a chrámová architektura, technické stavby); sochařství, malířství a uţitého umění (keramika, bronz); Řecko Etruské mění Dějepis Zeměpis Filozofie Dějepis Zeměpis

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (Nabídka volitelných seminářů) Semináře pro studijní obor 79-41-K/41 (79-41-K/81) Gymnázium: Seminář z dějepisu - třetí ročník, septima

Více

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu

Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu Dodatek č. 1/2012 Úpravy rámcového vzdělávacího programu S platností od 1. září 2012 dochází ke změně učebního plánu ŠVP Škola v pohybu pro nekmenové sportovce v rámci sportovní třídy z důvodu realizace

Více

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty

Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. Školní vzdělávací program. Příloha č.1. Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, ŠVP Osmileté všeobecné studium a čtyřleté všeobecné studium, Příloha 1, Volitelné předměty Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány Školní vzdělávací program Příloha

Více

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře.

Školní vzdělávací program Moje škola. Gymnázium Rokycany. Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany. Učební osnovy výběrové semináře. Gymnázium a SOŠ, Rokycany Mládežníků 1115, 337 01 Rokycany telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: gasos-ro.cz d_rancova@gasos-ro.cz Učební osnovy výběrové semináře Moje škola Motto: Úspěch je

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2)

2 1 2 2 Společenskovědní seminář 0 0 R (2) R (2) 5.4 Vzdělávací oblast - Člověk a společnost, Člověk a svět práce 5.4.1.1 Základy společenských věd 5.4.1.2.1 Společenskovědní seminář Podnikání 5.4.1.2.2 Společenskovědní seminář Právo Ročník 1. 2. 4.

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obchodní akademie Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

5.9 Společenské vědy. Charakteristika vyučovacího předmětu. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.9 Společenské vědy Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy vychází ze vzdělávacího oboru Občanský a společenskovědní

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce

Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235. Školní vzdělávací program. Podnikatel inovace tvořivá destrukce Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Podnikatel inovace tvořivá destrukce (zpracováno podle RVP) Obor vzdělání: Ekonomika a podnikání Čtyřletý

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum OBCHODNÍ AKADEMIE, PLZEŇ 0 00 Plzeň, nám. T. G. Masaryka Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 78 M/0 Ekonomické lyceum Platný od. září 0 počínaje. ročníkem

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3)

Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) 17 Zeměpis Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník 4. 5. 6. 7. 8. Hodinová dotace 2 2 1 2 2 2 2 - Vol. předmět VG - - - - - - - 4(3) Realizuje se obsah vzdělávacího oboru Zeměpis RVP ZV a Geografie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 4 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť K Valše 38, 589 21 Třešť ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor 29-51-E/01 Potravinářská výroba Zaměření: Cukrářské práce denní studium I. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu

Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Charakteristika předmětu Společenské vědy Obsahové a časové vymezení, cíle a průřezová témata předmětu Vyučovací předmět Společenské vědy je utvořen ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk

Více