Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3. pro obor vzdělávání K/41 - Gymnázium

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3. pro obor vzdělávání 79-41-K/41 - Gymnázium"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3 pro obor vzdělávání K/41 - Gymnázium září

2 2

3 Obsah 1. Identifikační údaje...5 Předkladatel:...5 Zřizovatel Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy...6 Charakteristika školy...6 Velikost školy...6 Vybavení školy...6 Charakteristika žáků...6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Profil absolventa Charakteristika ŠVP...7 Zaměření školy...7 Organizace přijímacího řízení...7 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...8 Organizace maturitních zkoušek...8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...8 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Začlenění průřezových témat...9 Osobnostní a sociální výchova...9 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech...16 multikulturní výchova...21 environmentální výchova...23 mediální výchova Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk_p Anglický jazyk_z Německý jazyk_p Německý jazyk_z Francouzský jazyk_p Francouzský jazyk_z Ruský jazyk_z Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Základy společenských věd Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Umění a kultura Hudební obor Kompetence sociální a personální

4 Výtvarný obor Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné vzdělávací aktivity Anglická konverzace Francouzská konverzace Německá konverzace Člověk a příroda Dějiny umění Současný svět Matematické aplikace Matematický seminář Dějepisný seminář Chemický seminář Biologický seminář Fyzikální seminář Latina Ruský jazyk Ruská konverzace Společenskovědní seminář Zeměpisný seminář Základy programování Školní projekty Lyžařský kurz ročník Sportovní kurz ročník Adaptační kurz ročník A. Nepovinně volitelné předměty Sborový zpěv charakteristika předmětu Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Autoevaluace školy

5 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Gymnázium, Brno, Elgartova 3 REDIZO IČ adresa školy Elgartova 3, BRNO ředitel Ing., Mgr. Tomáš Papírník kontakty telefon www fax Zřizovatel Název Jihomoravský kraj IČ Kontakt Školský úřad JmK, Cejl, Brno Adresa Krajský úřad JmK, Žerotínovo nám. 3/5, BRNO Telefon

6 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Charakteristika školy Gymnázium, Brno, Elgartova 3 bylo založeno jako 1. reálka v Brně-Husovicích v roce V průběhu let se měnila velikost školy, umístění a též její názvy. Od roku 1968 opět nese název gymnázium. V roce 1953 se přestěhovalo do současné budovy, která původně byla husovickou měšťankou. Budova pochází z roku 1936 Velikost školy Škola v současné době umožňuje studium ve 12 třídách čtyřletého studia. Kapacita školy je stanovena na 360 žáků. Vybavení školy Gymnázium má 12 kmenových učeben pro jednotlivé třídy, 8 odborných učeben pro biologii, fyziku, chemii, informatiku, výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Dále škola má 1 učebnu univerzální, laboratoř pro fyziku, tělocvičnu s posilovnou, žákovskou knihovnu. Pro zaměstnance je k dispozici 9 kabinetů, ředitelna a kancelář. Stravování žáků a zaměstnanců zajišťujeme ve školní výdejně stravy s jídelnou. Připojení k Internetu je možné ze všech počítačů ve škole, každý žák má svou internetovou adresu. Připojení je umožněno po dobu výuky i mimo ni díky síťovému propojení všech počítačů. V budoucnosti bude instalováno bezdrátové připojení k síti pro žáky i zaměstnance. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole vyučuje 30 pedagogů většinou na plný úvazek. Aprobovanost je 100%. Věkový průměr se snižuje, v současnosti je přibližně 36 let. Ve škole vládne příjemná pracovní atmosféra. Tím že škola je relativně malá, jsou vztahy ve škole dobré, všichni se znají a spolupracují. Většina pedagogů se dále vzdělává formou stáží a kurzů. Významným aspektem osobnosti učitele je ochota věnovat se žákům i v mimoškolních aktivitách (Intermezzo, pěvecký sbor, filmový klub, sportovní aktivity ). Ve škole je zajištěno výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů. Školu vede ředitel se zástupkyní ředitele, na řízení vzdělávání mají velký podíl i vedoucí předmětových sekcí a třídní učitelé. Charakteristika žáků Gymnázium navštěvují nejen žáci z celého Brna ale i z okresu Brno venkov. Žáci ze vzdálenějších regionů pak využívají ubytování ve středoškolských internátech. Našimi žáky jsou i cizí státní příslušníci, tito pak přinášejí do školy nové podněty, které přispívají k multikulturní výchově našich žáků. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola je partnerskou školou Masarykovy Univerzity v Brně. Tato spolupráce přináší žákům aktuální informace o dění na Univerzitě a pro maturanty je přínosem při rozhodování o dalším studiu na VŠ. Také se podílíme na přípravě budoucích učitelů přírodovědných předmětů z PřF MU tím, že organizujeme pro ně náslechy na brněnských školách. Zapojujeme se do mezinárodních projektů Comenius, Sokrates a Lingua. V současné době intenzivně hledáme partnerské školy v zahraničí, pro společné projekty žáků a výměnné pobyty, které by zlepšily jazykovou vybavenost našich žáků. Škola je pravidelným spolupořadatelem krajského kola biologické olympiády, její pěvecký sbor koncertuje pro obyvatele Brna. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Na škole působí školská rada v šestičlenném složení ze zástupců kraje, rodičů a pedagogů. Tato se zejména zajímá o výsledky vzdělávání, ekonomický stav školy a pomáhá při kontaktech s dalšími partnery. 6

7 Rodiče jsou o dění ve škole informováni na třídních schůzkách a na konzultacích s vyučujícími. Připravujeme i internetový obousměrný informační kanál, který bude součástí webovských stránek školy. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psych. poradnou, s některými Základními školami a s Úřadem městské části Brno-sever Profil absolventa Absolvent gymnázia je všestranně vzdělaný člověk, který je svými schopnostmi a vědomostmi schopný plně vstoupit do samostatného života, studovat na vysoké škole a aktivně se zúčastnit společenského, kulturního a sociálního života nejen ve svém okolí ale i v celé Evropě. Absolvent školy má být schopen rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný. Absolvent je po maturitě vybaven znalostmi a dovednostmi převyšujícími základní požadavky RVP-G v oblastech, které si zvolil jako svou profilaci pro budoucí studia na VŠ. Chceme, aby naši absolventi byli schopni kriticky a tvořivě myslet, syntetizovat získané poznatky, předvídat a umět přenášet zkušenosti na nové situace. Absolventi budou umět pracovat s informacemi vyhledávat, třídit, analyzovat a hodnotit, využívat knihovních fondů a uživatelsky pracovat s výpočetní technikou. Absolvent školy úspěšně složí maturitní zkoušku skládající se ze společné části a části profilové školní. Ve společné části by si měl vybírat vyšší úroveň v těch nabízených předmětech, které odpovídají jeho osobnímu zaměření a plánovanému dalšímu studiu Charakteristika ŠVP Zaměření školy Gymnázium, Brno, Elgartova 3 je škola s dlouhou tradicí. V současné době vyučuje ve čtyřletém vzdělávacím programu pro absolventy ZŠ. Do sítě škol České republiky je zařazeno jako gymnázium všeobecné se studijním oborem K/41. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Školní vzdělávací program má následující hlavní rysy: základní, společné je zařazeno do nižších ročníků. profilace žáka je umožněna výběrem široké škály volitelných předmětů a seminářů ve vyšších ročnících jsou vhodně zařazovány všechny formy výuky. studium na gymnáziu je orientováno na přípravu budoucích úspěšných vysokoškolských studentů důraz na mezipředmětové vztahy a souvislosti. jazyková vybavenost absolventa jsou nabízeny: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk a volitelně i základy latiny. Škola nabízí výuku jazyka ve dvou úrovních začátečníci a pokročilí a navazuje na dosaženou úroveň v předchozím vzdělávání. Výuka je zahájena při dostatečném počtu zájemců (min 13), změna v průběhu studia není možná. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí Školským zákonem a příslušnými vyhláškami. Přihlášky přijímáme do 15. března daného roku a zkoušky se uskutečňují v termínech od 20. dubna. Všichni uchazeči skládají přijímací zkoušku prominutí není možné. Uchazeči skládají zkoušky z českého jazyka a matematiky. Test z českého jazyka obsahuje diktát a uzavřené otázky z pravopisu, gramatiky, větné stavby a též otázky z literatury. Test z matematiky je připraven ve formě uzavřených otázek z učiva ZŠ, logiky, prostorové představivosti a dalších znalostí. Testy připravuje škola sama. V přijímacím řízení se hodnotí průměry známek na vysvědčení na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy každý 10 %. Dále se hodnotí výsledky v přijímacích testech - každý test 38 % a také 7

8 hodnotíme úspěchy ve vyšších kolech předmětových olympiád a úspěchy v mimoškolních činnostech (4 %). O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy, který po seřazení celkových výsledků (součet bodů za průměry známek v ZŠ, body za jednotlivé testy a další skutečnosti) uchazečů v přijímacím řízení sestupně, přijme předem stanovený počet nejlepších uchazečů. Uchazeči, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení, či žáci se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu, mají možnost požádat předem o úpravu průběhu přijímacích zkoušek. Přesné informace o přijímacích zkouškách a počtu přijímaných uchazečů škola zveřejňuje každoročně do 31. ledna daného roku na svých internetových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými vzdělávacími poruchami jsou ve spolupráci s výchovným poradcem vzděláváni v upravených vzdělávacích plánech nebo upravenými metodami. Protože škola nemá vybudován bezbariérový přístup, mohou bez problémů studovat na škole žáci pouze s lehčími formami tělesného postižení. Organizace maturitních zkoušek Škola připravuje žáky na úspěšné zvládnutí státních maturit ve vyšší úrovni v předmětech, které si žák zvolí jako svoje profilové. K předepsaným státním testům z českého jazyka, cizího jazyka a výběru z matematiky, občanského a společenskovědního základu nebo informatiky si žák bude vybírat v profilové části 3 předměty. Škola bude nabízet tyto předměty: cizí jazyk (jiný než ve společné části), matematiku, informatiku (nebyly-li voleny ve společné části), dějepis, zeměpis, základy společenských věd (nebyl-li volen ve společné části společeskovědní základ), fyziku, chemii, biologii a dějiny umění. V profilové části maturit budou nabízeny ústní formy zkoušky a časem přidáme i možnost obhajob maturitních prací a písemnou formu zkoušek. Na tyto typy zkoušení nejsou zatím pedagogové připraveni, ale v průběhu zavádění státních maturit se situace změní a všechny tři formy budou k dispozici. Pro maturity škola připravuje své učitele na role maturitních komisařů, zadavatelů a hodnotitelů písemných a ústních maturit. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením (tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování) se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání) se sociálním znevýhodněním, jež je způsobeno rodinným prostředím s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožením sociálně patologickými jevy nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou postavením azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu Výchovný poradce si vede evidenci těchto žáků a v případě potřeby spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou. Doporučená výchovná a vzdělávací opatření jsou konzultována s rodiči a jednotlivými vyučujícími žáka. Dále může škola v práci s těmito žáky nabídnout: další vzdělávání učitelů v oblasti metodiky práce s žáky především s poruchami dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ale také LMD, zrakovým postižením a jinými druhy psychického i fyzického postižení (ve spolupráci s PPP) citlivý a taktní přístup ze strany všech pedagogických pracovníků individuální vzdělávací plán individuální přístup (konzultace, volba specifických metod práce, respektování individuality a potřeb žáka) 8

9 možnost vypracování písemných prací na počítači Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Přístup k nadaným a mimořádně nadaným žákům se uskutečňuje v souladu s ustanoveními školského zákona a prováděcími předpisy a po dohodě s příslušným školským poradenským zařízením, přičemž jsou zohledněny specifické dovednosti žáka. Nutná je taktéž spolupráce se ZŠ a s rodinou žáka. Pro mimořádně nadané žáky připravujeme řadu možností rozvoje: rychlejší postup v rámci předmětu či tématu (pro daný předmět bude vypracován individuální vzdělávací plán s možností účasti na výuce ve vyšších ročnících) umožnění studia dle vlastního tempa, rozšíření učiva změna úrovně náročnosti a zajímavosti učiva možnost účasti v olympiádách, SOČ a dalších soutěžích možnost spolupráce s MU v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání nabídka povinně volitelných předmětů již v nižším ročníku případnou pomoc při začleňování do kolektivu třídy spolupráce mezi učiteli, kteří žáka vyučují a jejich další vzdělávání v metodice práce s těmito žáky Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova vyplývá na jedné straně z obecných tendencí vývoje tohoto světa a nároků, které takový vývoj před středoškolské vzdělání staví, a na druhé straně bezprostředně z výchozích kapitol RVP G, které již výše zmíněné nároky reflektují. Osobnostní a sociální výchova pomáhá žákům vést zdravý a zodpovědný život jako jednotlivcům i členům společnosti, poskytuje žákům příležitosti přemýšlet o svých zkušenostech a o vlastním vývoji. Rozvíjí u žáků sebeúctu, sebedůvěru a schopnost přebírat zodpovědnost za své jednání v různých životních situacích, při sebevzdělávání a při práci. Učí rozumět hodnotě mezilidských vztahů a respektovat názory, potřeby a práva ostatních. Znalosti a dovednosti získané v rámci Osobnostní a sociální výchovy jim mohou pomoci též reagovat na morální, sociální a kulturní otázky, které před nimi vyvstávají na cestě životem. Globalizace a další sociokulturní jevy přinášejí nemalému množství lidí řadu rizik (např. ohrožení psychické stability i fyzické existence nevhodným zacházením s produkty vědy a techniky; sociální problémy související s rychlostí a nepředvídatelností ekonomických pohybů; zvýhodňování podmínek pro globální terorismus; rychlé rozrušování dříve dlouhodobě stabilních sociálních vazeb a kulturních celků; devastace životního prostředí). Současně s objevováním se a působením těchto rizik hledají lidé cesty, jak jim zabránit nebo jak redukovat jejich destruktivní dopady na jedince i společnosti. Jeden z podstatných směrů, jímž se tyto snahy ubírají, směřuje k pedagogicky ovlivňovanému osobnostnímu a sociálnímu rozvoji každého jedince ve společnosti. K takovému rozvoji, který by založil v lidech předpoklad schopností: vytvářet a udržovat si maximum osobní stability, vyrovnávat se s riziky, pečovat o své psychosomatické zdraví; pěstovat kvalitní mezilidské vztahy a v procesech sociální interakce ve všech jejích podobách (osobní, politické, interkulturní, profesní, společenské atd.) jednat co nejefektivněji ve prospěch svůj i druhých lidí. Průřezové téma směřuje k: rozvoji osobnostních, individuálních předpokladů každého jedince pro život se sebou samým i s druhými lidmi v aktuálním společenském kontextu; rozvoji sociálních (interakčních, vztahových) dovedností pro život s druhými lidmi; rozvoji etických předpokladů pro život ve společenství lidí a v tomto světě vůbec. Akcent na rozvoj výše uvedených schopností, dovedností a předpokladů v rámci studia (a tedy také důvod zařazení tématu do RVP G) vyplývá z aktuálního pojetí všeobecného vzdělání reagujícího na výše uvedené skutečnosti. Pokud má být gymnázium i nadále školou poskytující toto vzdělání, pak se prakticky nemůže vyhnout obecné tendenci rozvíjet obecně lidský potenciál žáků. Znamená to nejen 9

10 orientovat je v kultuře a vědách, ale též nabídnout jim vzdělávací příležitost pro rozvoj různých typů životních dovedností. Jejich prostřednictvím může žák optimalizovat svou praktickou schopnost orientovat se v sociálních situacích a také zhodnocovat vzdělání, které mu gymnázium poskytne v jiných vzdělávacích oborech. Průřezové téma svou obecností souvisí prakticky se všemi vzdělávacími oblastmi RVP G. Oblast Jazyk a jazyková komunikace se setkává s tématy, která se v rámci průřezového tématu týkají mezilidské komunikace; oblast Člověk a příroda se může prolnout např. s tematikou ochrany a rozvoje fyzické složky osobnosti, zdravého životního stylu i biologického základu sociálního lidského chování, etiky ve vztahu k životnímu prostředí; oblast Člověk a společnost se může setkat s Osobnostní a sociální výchovou opět na poli komunikace, mezilidských vztahů, sociálních a ekologických problémů, interkulturních kontaktů a dovedností, na poli etiky lidského chování atd.; oblast Člověk a svět práce se snadno prováže s tématy týkajícími se práce na sobě samém, plánování života, rozvoje studijních dovedností, rozvoje řady sociálních dovedností a postojů potřebných pro spolupráci, organizování druhých lidí i zvládání konkurence; oblast Člověk a zdraví může být průřezovým tématem významně podpořena např. ve směřování k zdravému životnímu stylu, psychohygieně a hygieně komunikace; oblast Umění a kultura má jednoznačně kontakt s průřezovým tématem díky akcentu na rozvoj kreativity, rozvoj emoční inteligence atd. Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí předmětem Francouzský jazyk_z; Biologie; Francouzský jazyk_p; Francouzská konverzace; Německý jazyk_z; Člověk a příroda; Hudební obor; Ruský jazyk_z; Český jazyk a literatura; Chemie; Německá konverzace; Latina; Anglická konverzace; Dějiny umění; Dějepis; Dějepisný seminář Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - integrace ve výuce 1. ročník Německý jazyk_p 1.ročník Německý jazyk_z 1.ročník Francouzský jazyk_z 1. ročník Ruský jazyk_z 1. ročník Chemie Obecná chemie; Anorganická chemie Biologie Obecná biologie; Biologie virů; Biologie bakterii; Biologie rostlin Hudební obor Hlasová výchova; Instrumentální činnosti; Pohybové činnosti Výtvarný obor Tvorba vizuálních vyjádření; Vizuální vyjádření z hlediska interpreta a příjemce; Vizuálně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace 2. ročník Německý jazyk_p 2.ročník Německý jazyk_z 2.ročník Ruský jazyk_z 2. ročník Chemie Anorganická chemie; Obecná chemie; Organická chemie; Přírodovědné terénní cvičení Biologie Biologie protist; Biologie živočichů; Mineralogie ; Přírodovědné terénní cvičení Hudební obor Hlasová výchova; Instrumentální činnosti; Pohybové činnosti 10

11 Ruský jazyk 2. ročník Ruská konverzace 2. ročník 3. ročník Německý jazyk_p 3.ročník Německý jazyk_z 3.ročník Francouzský jazyk_z 3.ročník Ruský jazyk_z 3. ročník Dějepis Pravěk; Starověk; Středověk; Novověk Základy společenských věd Člověk jako jedinec Chemie Organická chemie Biologie Biologie člověka; Biologie hub Ruský jazyk 3. ročník Ruská konverzace 3. ročník 4. ročník Německý jazyk_p 4.ročník Německý jazyk_z 4.ročník Ruský jazyk_z 4. ročník Chemie Biochemie; Chemie v praxi Biologie Obecná a evoluční biologie ; Genetika; Ekologie Ruská konverzace 4. ročník Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí předmětem Fyzika; Německý jazyk_z; Člověk a příroda; Hudební obor; Ruský jazyk_z; Český jazyk a literatura; Dějiny umění; Dějepis Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - integrace ve výuce 1. ročník Dějepis Modernizace společnosti Biologie Obecná biologie; Biologie virů; Biologie bakterii; Biologie rostlin Chemie Bezpečnost práce v chemii Hudební obor Hlasová výchova; Pohybové činnosti 11

12 Výtvarný obor Tvorba vizuálních vyjádření 2. ročník Německý jazyk_z 2.ročník Německý jazyk_p 2.ročník Dějepis Soudobé dějiny - bipolární svět Biologie Biologie protist; Biologie živočichů; Mineralogie ; Přírodovědné terénní cvičení Chemie Přírodovědné terénní cvičení Hudební obor Hlasová výchova; Instrumentální činnosti 3. ročník Německý jazyk_z 3.ročník Základy společenských věd Člověk jako jedinec Biologie Biologie člověka; Biologie hub 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková komunikace; Stylistika Německý jazyk_z 4.ročník Německý jazyk_p 4.ročník Biologie Obecná a evoluční biologie ; Genetika; Ekologie Sociální komunikace - pokrytí předmětem Francouzský jazyk_z; Francouzský jazyk_p; Francouzská konverzace; Německý jazyk_z; Člověk a příroda; Ruský jazyk_z; Český jazyk a literatura; Německá konverzace; Latina; Anglická konverzace; Zeměpisný seminář; Současný svět; Dějepis; Dějepisný seminář Sociální komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Jazyková komunikace; Stylistika Anglický jazyk_p 1. ročník Německý jazyk_p 1.ročník Německý jazyk_z 1.ročník Francouzský jazyk_p 1.ročník Francouzský jazyk_z 1. ročník Ruský jazyk_z 1. ročník Fyzika Fyzikální veličiny a jejich měření 12

13 Chemie Obecná chemie Biologie Obecná biologie; Biologie virů; Biologie bakterii; Biologie rostlin Hudební obor Hlasová výchova Výtvarný obor Tvorba vizuálních vyjádření; Vizuální vyjádření z hlediska interpreta a příjemce; Vizuálně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace; Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Německý jazyk_p 2.ročník Německý jazyk_z 2.ročník Francouzský jazyk_p 2. ročník Francouzský jazyk_z 2. ročník Ruský jazyk_z 2. ročník Chemie Přírodovědné terénní cvičení Biologie Biologie protist; Biologie živočichů; Mineralogie ; Přírodovědné terénní cvičení Ruský jazyk 2. ročník Ruská konverzace 2. ročník 3. ročník Německý jazyk_p 3.ročník Francouzský jazyk_p 3. ročník Francouzský jazyk_z 3.ročník Ruský jazyk_z 3. ročník Dějepis Starověk; Středověk; Novověk Chemie Organická chemie Biologie Biologie člověka; Biologie hub Ruský jazyk 3. ročník Ruská konverzace 3. ročník 4. ročník Německý jazyk_p 4.ročník Německý jazyk_z 13

14 4.ročník Francouzský jazyk_p 4. ročník Francouzský jazyk_z 4. ročník Ruský jazyk_z 4. ročník Chemie Biochemie; Chemie v praxi Biologie Obecná a evoluční biologie ; Genetika; Ekologie Ruská konverzace 4. ročník Morálka všedního dne - pokrytí předmětem Biologie; Francouzská konverzace; Německý jazyk_z; Ruský jazyk_z; Český jazyk a literatura; Chemie; Německá konverzace; Latina; Anglická konverzace; Dějiny umění; Dějepis; Dějepisný seminář; Matematika Morálka všedního dne - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Číselné obory; Množiny a výroková logika; Elementární teorie čísel; Algebraické výrazy; Rovnice a nerovnice; Rovinné útvary Dějepis Ke kořenům moderního světa; Modernizace společnosti Základy společenských věd Etika Chemie Bezpečnost práce v chemii; Obecná chemie; Anorganická chemie Biologie Obecná biologie; Biologie virů; Biologie bakterii; Biologie rostlin Hudební obor Hlasová výchova Výtvarný obor Vizuální vyjádření z hlediska interpreta a příjemce; Vizuálně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace; Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Německý jazyk_p 2.ročník Matematika Konstrukční úlohy; Shodná a podobná zobrazení; Funkce; Goniometrie Dějepis Meziválečné dějiny a 2. světová válka; Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti Chemie Anorganická chemie; Obecná chemie; Organická chemie; Přírodovědné terénní cvičení Biologie Biologie protist; Biologie živočichů; Mineralogie ; Přírodovědné terénní cvičení 3. ročník Německý jazyk_z 3.ročník Matematika Stereometrie; Komplexní čísla; Vektorová algebra; Analytická geometrie lineárních útvarů 14

15 Dějepis Pravěk; Starověk; Středověk; Novověk Biologie Biologie člověka; Biologie hub 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková komunikace; Stylistika Německý jazyk_z 4.ročník Matematika Kuželosečky; Kombinatorika; Pravděpodobnost; Statistika; Posloupnosti a řady Základy společenských věd Člověk ve společnosti; Dějiny filozofie a etiky Biologie Obecná a evoluční biologie ; Genetika; Ekologie Spolupráce a soutěž - pokrytí předmětem Biologie; Německý jazyk_z; Člověk a příroda; Hudební obor; Ruský jazyk_z; Český jazyk a literatura; Chemie; Německá konverzace; Anglická konverzace; Dějepis; Dějepisný seminář; Matematika Spolupráce a soutěž - integrace ve výuce 1. ročník Německý jazyk_p 1.ročník Německý jazyk_z 1.ročník Ruský jazyk_z 1. ročník Matematika Číselné obory; Množiny a výroková logika; Elementární teorie čísel; Algebraické výrazy; Rovnice a nerovnice; Rovinné útvary Dějepis Modernizace společnosti Fyzika Fyzikální veličiny a jejich měření Chemie Obecná chemie; Anorganická chemie Biologie Obecná biologie; Biologie virů; Biologie bakterii; Biologie rostlin Hudební obor Hlasová výchova; Instrumentální činnosti Výtvarný obor Tvorba vizuálních vyjádření 2. ročník Český jazyk a literatura Jazyková komunikace Německý jazyk_z 2.ročník Ruský jazyk_z 2. ročník Matematika Konstrukční úlohy; Shodná a podobná zobrazení; Funkce; Goniometrie Dějepis 15

16 Soudobé dějiny - bipolární svět Základy společenských věd Trh práce a profesní volba Chemie Anorganická chemie; Organická chemie; Přírodovědné terénní cvičení Biologie Biologie protist; Biologie živočichů; Přírodovědné terénní cvičení Hudební obor Hlasová výchova; Instrumentální činnosti; Pohybové činnosti Ruský jazyk 2. ročník Ruská konverzace 2. ročník 3. ročník Německý jazyk_p 3.ročník Ruský jazyk_z 3. ročník Matematika Stereometrie; Komplexní čísla; Vektorová algebra; Analytická geometrie lineárních útvarů Chemie Organická chemie Biologie Biologie člověka; Biologie hub Ruský jazyk 3. ročník Ruská konverzace 3. ročník 4. ročník Ruský jazyk_z 4. ročník Matematika Kuželosečky; Kombinatorika; Pravděpodobnost; Statistika; Posloupnosti a řady Chemie Biochemie; Chemie v praxi Biologie Obecná a evoluční biologie ; Genetika; Ekologie Ruská konverzace 4. ročník výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech představuje v RVP G kritický pohled na aktuálně chápané globalizační a rozvojové procesy současného světa. Rostoucí propojování aktivit ve všech oblastech lidského života, vnímání globálních hospodářských, sociálních, politických, kulturních a environmentálních příznivých prvků a jevů, ale i problémů, proniknutí do podstaty evropské integrace a porozumění sobě samému v tomto kontextu, to vše jsou hlavní přínosy daného tématu pro vzdělávání na gymnáziu Nejvhodnějším způsobem, jak toto průřezové téma efektivně naplňovat, je jeho integrace do různých vzdělávacích oblastí, vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů. Silnou stránkou průřezového tématu je získané informace takto zařazovat do uceleného systému vědomostí, dovedností, schopností, 16

17 postojů a hodnot, se kterými vstupuje žák gymnázia do života. Příležitosti k realizaci průřezového tématu poskytuje celý RVP G. Především je to vzdělávací oblast Člověk a společnost ve všech jejích součástech se zvláštním důrazem na výchovu k občanství a politické kultuře (vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ, zejména tematický okruh Mezinárodní vztahy, globální svět, a také vzdělávací obor Dějepis), dále rovněž oblasti Jazyk a jazyková komunikace a Umění a kultura. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se evropská a globální dimenze uplatňuje především ve vzdělávacím oboru Geografie, kde zahrnuje prakticky všechny tematické okruhy (Přírodní prostředí, Sociální prostředí, Životní prostředí, Regiony), dále ve vzdělávacím oboru Biologie (v ekologické tematice všech okruhů). Nelze však opomenout také dílčí tematiku obsaženou v dalších vzdělávacích oborech této oblasti (Fyzika, Chemie) vztah člověka k technice a technologiím, stejně tak i výchovu ke zdravému životnímu stylu, tělesné kultuře a posilování fyzické odolnosti (vzdělávací oblast Člověk a zdraví). Nezastupitelným prostředkem k realizaci evropské a globální dimenze je v RVP G vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie. Využívání těchto technologií umožňuje aktivní postupy a formy učení a účast v mezinárodní komunikaci a projektech. Současné globalizační a rozvojové procesy jsou podporovány šířením dalších moderních technologií (chemické technologie, biotechnologie, technologie v lékařství, průmyslové technologie), bez kterých není možný vědecký a společenský (udržitelný) rozvoj. Realizace Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve školní praxi přesahuje možnosti tradiční předmětové výuky. Vyžaduje efektivní týmovou spolupráci učitelů, aplikaci inovačních a netradičních vzdělávacích a výchovných postupů, technik, metod a forem, kooperaci mezi žáky, vytváření projektů, využívání a podporu mimotřídních forem a zájmových aktivit. Realizaci průřezového tématu podporují také např. kontakty s významnými osobnostmi veřejného života, se sociálními partnery, s humanitárními organizacemi, s kulturními a společenskými institucemi v regionu nebo spolupráce se zahraničními partnerskými školami, zvláště evropskými. Globalizační a rozvojové procesy - pokrytí předmětem Německý jazyk_z; Český jazyk a literatura; Německá konverzace; Zeměpisný seminář; Současný svět; Dějepis; Dějepisný seminář Globalizační a rozvojové procesy - integrace ve výuce 1. ročník Německý jazyk_p 1.ročník Dějepis Ke kořenům moderního světa; Osvícenství, revoluce a idea svobody; Modernizace společnosti; 1. světová válka Výtvarný obor Tvorba vizuálních vyjádření; Vizuálně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace 2. ročník Německý jazyk_z 2.ročník Dějepis Meziválečné dějiny a 2. světová válka; Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti 3. ročník Dějepis Středověk; Novověk 4. ročník Německý jazyk_z 4.ročník Německý jazyk_p 4.ročník Globální problémy, jejich příčiny a důsledky - pokrytí předmětem Francouzský jazyk_z; Biologie; Francouzský jazyk_p; Francouzská konverzace; Německý jazyk_z; Člověk a příroda; Chemie; Anglická konverzace; Zeměpisný seminář; Současný svět; Dějiny umění; Dějepis; Dějepisný seminář Globální problémy, jejich příčiny a důsledky - integrace ve výuce 1. ročník Německý jazyk_z 1.ročník 17

18 Francouzský jazyk_p 1.ročník Dějepis Modernizace společnosti Chemie A. Havárie nebezpečných látek 2. ročník Německý jazyk_p 2.ročník Dějepis Meziválečné dějiny a 2. světová válka; Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti 3. ročník Francouzský jazyk_z 3.ročník Dějepis Novověk Chemie B. Havárie nebezpečných látek 4. ročník Německý jazyk_p 4.ročník Biologie Ekologie Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce - pokrytí předmětem Francouzský jazyk_z; Francouzský jazyk_p; Francouzská konverzace; Zeměpisný seminář; Dějepis Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce - integrace ve výuce 1. ročník Základy společenských věd Občan ve státě a mezinárodní vztahy 2. ročník Francouzský jazyk_p 2. ročník Dějepis Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti 3. ročník Německý jazyk_z 3.ročník Francouzský jazyk_z 3.ročník Žijeme v Evropě - pokrytí předmětem Francouzský jazyk_z; Francouzský jazyk_p; Ruský jazyk_z; Francouzská konverzace; Německý jazyk_z; Německá konverzace; Latina; Anglická konverzace; Zeměpisný seminář; Současný svět; Matematické aplikace; Fyzika; Dějiny umění; Dějepis; Dějepisný seminář; Matematika Žijeme v Evropě - integrace ve výuce 1. ročník Anglický jazyk_p 1. ročník Německý jazyk_p 1.ročník Německý jazyk_z 1.ročník Francouzský jazyk_p 1.ročník Francouzský jazyk_z 1. ročník Ruský jazyk_z 1. ročník 18

19 Matematika Číselné obory; Množiny a výroková logika; Elementární teorie čísel; Algebraické výrazy; Rovnice a nerovnice; Rovinné útvary Dějepis Ke kořenům moderního světa; Modernizace společnosti Základy společenských věd Občan ve státě a mezinárodní vztahy Fyzika Fyzikální veličiny a jejich měření Výtvarný obor Vizuální vyjádření z hlediska interpreta a příjemce; Vizuálně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace; Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Německý jazyk_p 2.ročník Německý jazyk_z 2.ročník Francouzský jazyk_p 2. ročník Francouzský jazyk_z 2. ročník Ruský jazyk_z 2. ročník Matematika Konstrukční úlohy; Shodná a podobná zobrazení; Funkce; Goniometrie Dějepis Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti Základy společenských věd Trh práce a profesní volba Ruský jazyk 2. ročník Ruská konverzace 2. ročník 3. ročník Německý jazyk_p 3.ročník Německý jazyk_z 3.ročník Francouzský jazyk_p 3. ročník Francouzský jazyk_z 3.ročník Ruský jazyk_z 3. ročník Matematika Stereometrie; Komplexní čísla; Vektorová algebra; Analytická geometrie lineárních útvarů Dějepis Pravěk; Starověk; Středověk; Novověk Ruský jazyk 3. ročník 19

20 Ruská konverzace 3. ročník 4. ročník Německý jazyk_p 4.ročník Německý jazyk_z 4.ročník Francouzský jazyk_p 4. ročník Francouzský jazyk_z 4. ročník Ruský jazyk_z 4. ročník Matematika Kuželosečky; Kombinatorika; Pravděpodobnost; Statistika; Posloupnosti a řady Základy společenských věd Úvod do filozofie a religionistiky Ruská konverzace 4. ročník Vzdělávání v Evropě a ve světě - pokrytí předmětem Německý jazyk_z; Hudební obor; Německá konverzace; Latina; Zeměpisný seminář; Současný svět; Fyzika; Dějepis Vzdělávání v Evropě a ve světě - integrace ve výuce 1. ročník Německý jazyk_z 1.ročník Německý jazyk_p 1.ročník Matematika Množiny a výroková logika Dějepis Modernizace společnosti Fyzika Dynamika hmotného bodu Výtvarný obor Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Německý jazyk_z 2.ročník Německý jazyk_p 2.ročník Dějepis Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti 3. ročník Německý jazyk_z 3.ročník Německý jazyk_p 3.ročník Dějepis Starověk; Středověk; Novověk 4. ročník Německý jazyk_z 4.ročník Německý jazyk_p 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Aktualizace 1.

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Verze 3 z 31. 08. 2007 Platnost 1.9. 2009 č.j. 5/2007-3... podpis ředitele

Více

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G )

Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola, Telč, Hradecká 235 Školní vzdělávací program Nejkrásnější je, když si lidé rozumějí (Zpracováno podle RVP ZV a RVP G ) osmiletý vzdělávací program 1 1

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Poznáním a láskou k moudrosti

Poznáním a láskou k moudrosti Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Název: Poznáním a láskou k moudrosti Obsah: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNÁZIA Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP G 1 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium č.j.: G/A/379/07/0492 Připraveni na život ČÁST B vyšší gymnázium (kvinta

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Školní vzdělávací program Úspěšná příprava pro VŠ (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Základní charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1

Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1 Akademické gymnázium Štěpánská 22, Praha 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Charakteristika školy, její velikost

Více

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více