Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3. pro obor vzdělávání K/41 - Gymnázium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3. pro obor vzdělávání 79-41-K/41 - Gymnázium"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Gymnázia, Brno, Elgartova 3 pro obor vzdělávání K/41 - Gymnázium září

2 2

3 Obsah 1. Identifikační údaje...5 Předkladatel:...5 Zřizovatel Charakteristika školy a ŠVP Charakteristika školy...6 Charakteristika školy...6 Velikost školy...6 Vybavení školy...6 Charakteristika žáků...6 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce...6 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Profil absolventa Charakteristika ŠVP...7 Zaměření školy...7 Organizace přijímacího řízení...7 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...8 Organizace maturitních zkoušek...8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...8 Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Začlenění průřezových témat...9 Osobnostní a sociální výchova...9 výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech...16 multikulturní výchova...21 environmentální výchova...23 mediální výchova Učební plán Celkový Ročníkový Učební osnovy Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Anglický jazyk_p Anglický jazyk_z Německý jazyk_p Německý jazyk_z Francouzský jazyk_p Francouzský jazyk_z Ruský jazyk_z Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Dějepis Základy společenských věd Člověk a příroda Fyzika Chemie Biologie Zeměpis Umění a kultura Hudební obor Kompetence sociální a personální

4 Výtvarný obor Člověk a zdraví Tělesná výchova Volitelné vzdělávací aktivity Anglická konverzace Francouzská konverzace Německá konverzace Člověk a příroda Dějiny umění Současný svět Matematické aplikace Matematický seminář Dějepisný seminář Chemický seminář Biologický seminář Fyzikální seminář Latina Ruský jazyk Ruská konverzace Společenskovědní seminář Zeměpisný seminář Základy programování Školní projekty Lyžařský kurz ročník Sportovní kurz ročník Adaptační kurz ročník A. Nepovinně volitelné předměty Sborový zpěv charakteristika předmětu Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Autoevaluace školy

5 1. Identifikační údaje Předkladatel: název školy Gymnázium, Brno, Elgartova 3 REDIZO IČ adresa školy Elgartova 3, BRNO ředitel Ing., Mgr. Tomáš Papírník kontakty telefon www fax Zřizovatel Název Jihomoravský kraj IČ Kontakt Školský úřad JmK, Cejl, Brno Adresa Krajský úřad JmK, Žerotínovo nám. 3/5, BRNO Telefon

6 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy Charakteristika školy Gymnázium, Brno, Elgartova 3 bylo založeno jako 1. reálka v Brně-Husovicích v roce V průběhu let se měnila velikost školy, umístění a též její názvy. Od roku 1968 opět nese název gymnázium. V roce 1953 se přestěhovalo do současné budovy, která původně byla husovickou měšťankou. Budova pochází z roku 1936 Velikost školy Škola v současné době umožňuje studium ve 12 třídách čtyřletého studia. Kapacita školy je stanovena na 360 žáků. Vybavení školy Gymnázium má 12 kmenových učeben pro jednotlivé třídy, 8 odborných učeben pro biologii, fyziku, chemii, informatiku, výtvarnou výchovu a hudební výchovu. Dále škola má 1 učebnu univerzální, laboratoř pro fyziku, tělocvičnu s posilovnou, žákovskou knihovnu. Pro zaměstnance je k dispozici 9 kabinetů, ředitelna a kancelář. Stravování žáků a zaměstnanců zajišťujeme ve školní výdejně stravy s jídelnou. Připojení k Internetu je možné ze všech počítačů ve škole, každý žák má svou internetovou adresu. Připojení je umožněno po dobu výuky i mimo ni díky síťovému propojení všech počítačů. V budoucnosti bude instalováno bezdrátové připojení k síti pro žáky i zaměstnance. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole vyučuje 30 pedagogů většinou na plný úvazek. Aprobovanost je 100%. Věkový průměr se snižuje, v současnosti je přibližně 36 let. Ve škole vládne příjemná pracovní atmosféra. Tím že škola je relativně malá, jsou vztahy ve škole dobré, všichni se znají a spolupracují. Většina pedagogů se dále vzdělává formou stáží a kurzů. Významným aspektem osobnosti učitele je ochota věnovat se žákům i v mimoškolních aktivitách (Intermezzo, pěvecký sbor, filmový klub, sportovní aktivity ). Ve škole je zajištěno výchovné poradenství a prevence sociálně patologických jevů. Školu vede ředitel se zástupkyní ředitele, na řízení vzdělávání mají velký podíl i vedoucí předmětových sekcí a třídní učitelé. Charakteristika žáků Gymnázium navštěvují nejen žáci z celého Brna ale i z okresu Brno venkov. Žáci ze vzdálenějších regionů pak využívají ubytování ve středoškolských internátech. Našimi žáky jsou i cizí státní příslušníci, tito pak přinášejí do školy nové podněty, které přispívají k multikulturní výchově našich žáků. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Naše škola je partnerskou školou Masarykovy Univerzity v Brně. Tato spolupráce přináší žákům aktuální informace o dění na Univerzitě a pro maturanty je přínosem při rozhodování o dalším studiu na VŠ. Také se podílíme na přípravě budoucích učitelů přírodovědných předmětů z PřF MU tím, že organizujeme pro ně náslechy na brněnských školách. Zapojujeme se do mezinárodních projektů Comenius, Sokrates a Lingua. V současné době intenzivně hledáme partnerské školy v zahraničí, pro společné projekty žáků a výměnné pobyty, které by zlepšily jazykovou vybavenost našich žáků. Škola je pravidelným spolupořadatelem krajského kola biologické olympiády, její pěvecký sbor koncertuje pro obyvatele Brna. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Na škole působí školská rada v šestičlenném složení ze zástupců kraje, rodičů a pedagogů. Tato se zejména zajímá o výsledky vzdělávání, ekonomický stav školy a pomáhá při kontaktech s dalšími partnery. 6

7 Rodiče jsou o dění ve škole informováni na třídních schůzkách a na konzultacích s vyučujícími. Připravujeme i internetový obousměrný informační kanál, který bude součástí webovských stránek školy. Škola spolupracuje s Pedagogicko-psych. poradnou, s některými Základními školami a s Úřadem městské části Brno-sever Profil absolventa Absolvent gymnázia je všestranně vzdělaný člověk, který je svými schopnostmi a vědomostmi schopný plně vstoupit do samostatného života, studovat na vysoké škole a aktivně se zúčastnit společenského, kulturního a sociálního života nejen ve svém okolí ale i v celé Evropě. Absolvent školy má být schopen rozvíjet a chránit své fyzické a duševní zdraví a být za ně zodpovědný. Absolvent je po maturitě vybaven znalostmi a dovednostmi převyšujícími základní požadavky RVP-G v oblastech, které si zvolil jako svou profilaci pro budoucí studia na VŠ. Chceme, aby naši absolventi byli schopni kriticky a tvořivě myslet, syntetizovat získané poznatky, předvídat a umět přenášet zkušenosti na nové situace. Absolventi budou umět pracovat s informacemi vyhledávat, třídit, analyzovat a hodnotit, využívat knihovních fondů a uživatelsky pracovat s výpočetní technikou. Absolvent školy úspěšně složí maturitní zkoušku skládající se ze společné části a části profilové školní. Ve společné části by si měl vybírat vyšší úroveň v těch nabízených předmětech, které odpovídají jeho osobnímu zaměření a plánovanému dalšímu studiu Charakteristika ŠVP Zaměření školy Gymnázium, Brno, Elgartova 3 je škola s dlouhou tradicí. V současné době vyučuje ve čtyřletém vzdělávacím programu pro absolventy ZŠ. Do sítě škol České republiky je zařazeno jako gymnázium všeobecné se studijním oborem K/41. Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Školní vzdělávací program má následující hlavní rysy: základní, společné je zařazeno do nižších ročníků. profilace žáka je umožněna výběrem široké škály volitelných předmětů a seminářů ve vyšších ročnících jsou vhodně zařazovány všechny formy výuky. studium na gymnáziu je orientováno na přípravu budoucích úspěšných vysokoškolských studentů důraz na mezipředmětové vztahy a souvislosti. jazyková vybavenost absolventa jsou nabízeny: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk a ruský jazyk a volitelně i základy latiny. Škola nabízí výuku jazyka ve dvou úrovních začátečníci a pokročilí a navazuje na dosaženou úroveň v předchozím vzdělávání. Výuka je zahájena při dostatečném počtu zájemců (min 13), změna v průběhu studia není možná. Organizace přijímacího řízení Přijímací řízení se řídí Školským zákonem a příslušnými vyhláškami. Přihlášky přijímáme do 15. března daného roku a zkoušky se uskutečňují v termínech od 20. dubna. Všichni uchazeči skládají přijímací zkoušku prominutí není možné. Uchazeči skládají zkoušky z českého jazyka a matematiky. Test z českého jazyka obsahuje diktát a uzavřené otázky z pravopisu, gramatiky, větné stavby a též otázky z literatury. Test z matematiky je připraven ve formě uzavřených otázek z učiva ZŠ, logiky, prostorové představivosti a dalších znalostí. Testy připravuje škola sama. V přijímacím řízení se hodnotí průměry známek na vysvědčení na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy každý 10 %. Dále se hodnotí výsledky v přijímacích testech - každý test 38 % a také 7

8 hodnotíme úspěchy ve vyšších kolech předmětových olympiád a úspěchy v mimoškolních činnostech (4 %). O přijetí ke studiu rozhoduje ředitel školy, který po seřazení celkových výsledků (součet bodů za průměry známek v ZŠ, body za jednotlivé testy a další skutečnosti) uchazečů v přijímacím řízení sestupně, přijme předem stanovený počet nejlepších uchazečů. Uchazeči, u kterých byla diagnostikována některá specifická porucha učení, či žáci se zvláštními potřebami vyplývajícími z jejich zdravotního stavu, mají možnost požádat předem o úpravu průběhu přijímacích zkoušek. Přesné informace o přijímacích zkouškách a počtu přijímaných uchazečů škola zveřejňuje každoročně do 31. ledna daného roku na svých internetových stránkách a na veřejně přístupném místě ve škole. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se specifickými vzdělávacími poruchami jsou ve spolupráci s výchovným poradcem vzděláváni v upravených vzdělávacích plánech nebo upravenými metodami. Protože škola nemá vybudován bezbariérový přístup, mohou bez problémů studovat na škole žáci pouze s lehčími formami tělesného postižení. Organizace maturitních zkoušek Škola připravuje žáky na úspěšné zvládnutí státních maturit ve vyšší úrovni v předmětech, které si žák zvolí jako svoje profilové. K předepsaným státním testům z českého jazyka, cizího jazyka a výběru z matematiky, občanského a společenskovědního základu nebo informatiky si žák bude vybírat v profilové části 3 předměty. Škola bude nabízet tyto předměty: cizí jazyk (jiný než ve společné části), matematiku, informatiku (nebyly-li voleny ve společné části), dějepis, zeměpis, základy společenských věd (nebyl-li volen ve společné části společeskovědní základ), fyziku, chemii, biologii a dějiny umění. V profilové části maturit budou nabízeny ústní formy zkoušky a časem přidáme i možnost obhajob maturitních prací a písemnou formu zkoušek. Na tyto typy zkoušení nejsou zatím pedagogové připraveni, ale v průběhu zavádění státních maturit se situace změní a všechny tři formy budou k dispozici. Pro maturity škola připravuje své učitele na role maturitních komisařů, zadavatelů a hodnotitelů písemných a ústních maturit. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením (tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování) se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání) se sociálním znevýhodněním, jež je způsobeno rodinným prostředím s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožením sociálně patologickými jevy nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou postavením azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu Výchovný poradce si vede evidenci těchto žáků a v případě potřeby spolupracuje s pedagogickopsychologickou poradnou. Doporučená výchovná a vzdělávací opatření jsou konzultována s rodiči a jednotlivými vyučujícími žáka. Dále může škola v práci s těmito žáky nabídnout: další vzdělávání učitelů v oblasti metodiky práce s žáky především s poruchami dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ale také LMD, zrakovým postižením a jinými druhy psychického i fyzického postižení (ve spolupráci s PPP) citlivý a taktní přístup ze strany všech pedagogických pracovníků individuální vzdělávací plán individuální přístup (konzultace, volba specifických metod práce, respektování individuality a potřeb žáka) 8

9 možnost vypracování písemných prací na počítači Vzdělávání mimořádně nadaných žáků Přístup k nadaným a mimořádně nadaným žákům se uskutečňuje v souladu s ustanoveními školského zákona a prováděcími předpisy a po dohodě s příslušným školským poradenským zařízením, přičemž jsou zohledněny specifické dovednosti žáka. Nutná je taktéž spolupráce se ZŠ a s rodinou žáka. Pro mimořádně nadané žáky připravujeme řadu možností rozvoje: rychlejší postup v rámci předmětu či tématu (pro daný předmět bude vypracován individuální vzdělávací plán s možností účasti na výuce ve vyšších ročnících) umožnění studia dle vlastního tempa, rozšíření učiva změna úrovně náročnosti a zajímavosti učiva možnost účasti v olympiádách, SOČ a dalších soutěžích možnost spolupráce s MU v rámci projektu Partnerství ve vzdělávání nabídka povinně volitelných předmětů již v nižším ročníku případnou pomoc při začleňování do kolektivu třídy spolupráce mezi učiteli, kteří žáka vyučují a jejich další vzdělávání v metodice práce s těmito žáky Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova vyplývá na jedné straně z obecných tendencí vývoje tohoto světa a nároků, které takový vývoj před středoškolské vzdělání staví, a na druhé straně bezprostředně z výchozích kapitol RVP G, které již výše zmíněné nároky reflektují. Osobnostní a sociální výchova pomáhá žákům vést zdravý a zodpovědný život jako jednotlivcům i členům společnosti, poskytuje žákům příležitosti přemýšlet o svých zkušenostech a o vlastním vývoji. Rozvíjí u žáků sebeúctu, sebedůvěru a schopnost přebírat zodpovědnost za své jednání v různých životních situacích, při sebevzdělávání a při práci. Učí rozumět hodnotě mezilidských vztahů a respektovat názory, potřeby a práva ostatních. Znalosti a dovednosti získané v rámci Osobnostní a sociální výchovy jim mohou pomoci též reagovat na morální, sociální a kulturní otázky, které před nimi vyvstávají na cestě životem. Globalizace a další sociokulturní jevy přinášejí nemalému množství lidí řadu rizik (např. ohrožení psychické stability i fyzické existence nevhodným zacházením s produkty vědy a techniky; sociální problémy související s rychlostí a nepředvídatelností ekonomických pohybů; zvýhodňování podmínek pro globální terorismus; rychlé rozrušování dříve dlouhodobě stabilních sociálních vazeb a kulturních celků; devastace životního prostředí). Současně s objevováním se a působením těchto rizik hledají lidé cesty, jak jim zabránit nebo jak redukovat jejich destruktivní dopady na jedince i společnosti. Jeden z podstatných směrů, jímž se tyto snahy ubírají, směřuje k pedagogicky ovlivňovanému osobnostnímu a sociálnímu rozvoji každého jedince ve společnosti. K takovému rozvoji, který by založil v lidech předpoklad schopností: vytvářet a udržovat si maximum osobní stability, vyrovnávat se s riziky, pečovat o své psychosomatické zdraví; pěstovat kvalitní mezilidské vztahy a v procesech sociální interakce ve všech jejích podobách (osobní, politické, interkulturní, profesní, společenské atd.) jednat co nejefektivněji ve prospěch svůj i druhých lidí. Průřezové téma směřuje k: rozvoji osobnostních, individuálních předpokladů každého jedince pro život se sebou samým i s druhými lidmi v aktuálním společenském kontextu; rozvoji sociálních (interakčních, vztahových) dovedností pro život s druhými lidmi; rozvoji etických předpokladů pro život ve společenství lidí a v tomto světě vůbec. Akcent na rozvoj výše uvedených schopností, dovedností a předpokladů v rámci studia (a tedy také důvod zařazení tématu do RVP G) vyplývá z aktuálního pojetí všeobecného vzdělání reagujícího na výše uvedené skutečnosti. Pokud má být gymnázium i nadále školou poskytující toto vzdělání, pak se prakticky nemůže vyhnout obecné tendenci rozvíjet obecně lidský potenciál žáků. Znamená to nejen 9

10 orientovat je v kultuře a vědách, ale též nabídnout jim vzdělávací příležitost pro rozvoj různých typů životních dovedností. Jejich prostřednictvím může žák optimalizovat svou praktickou schopnost orientovat se v sociálních situacích a také zhodnocovat vzdělání, které mu gymnázium poskytne v jiných vzdělávacích oborech. Průřezové téma svou obecností souvisí prakticky se všemi vzdělávacími oblastmi RVP G. Oblast Jazyk a jazyková komunikace se setkává s tématy, která se v rámci průřezového tématu týkají mezilidské komunikace; oblast Člověk a příroda se může prolnout např. s tematikou ochrany a rozvoje fyzické složky osobnosti, zdravého životního stylu i biologického základu sociálního lidského chování, etiky ve vztahu k životnímu prostředí; oblast Člověk a společnost se může setkat s Osobnostní a sociální výchovou opět na poli komunikace, mezilidských vztahů, sociálních a ekologických problémů, interkulturních kontaktů a dovedností, na poli etiky lidského chování atd.; oblast Člověk a svět práce se snadno prováže s tématy týkajícími se práce na sobě samém, plánování života, rozvoje studijních dovedností, rozvoje řady sociálních dovedností a postojů potřebných pro spolupráci, organizování druhých lidí i zvládání konkurence; oblast Člověk a zdraví může být průřezovým tématem významně podpořena např. ve směřování k zdravému životnímu stylu, psychohygieně a hygieně komunikace; oblast Umění a kultura má jednoznačně kontakt s průřezovým tématem díky akcentu na rozvoj kreativity, rozvoj emoční inteligence atd. Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí předmětem Francouzský jazyk_z; Biologie; Francouzský jazyk_p; Francouzská konverzace; Německý jazyk_z; Člověk a příroda; Hudební obor; Ruský jazyk_z; Český jazyk a literatura; Chemie; Německá konverzace; Latina; Anglická konverzace; Dějiny umění; Dějepis; Dějepisný seminář Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - integrace ve výuce 1. ročník Německý jazyk_p 1.ročník Německý jazyk_z 1.ročník Francouzský jazyk_z 1. ročník Ruský jazyk_z 1. ročník Chemie Obecná chemie; Anorganická chemie Biologie Obecná biologie; Biologie virů; Biologie bakterii; Biologie rostlin Hudební obor Hlasová výchova; Instrumentální činnosti; Pohybové činnosti Výtvarný obor Tvorba vizuálních vyjádření; Vizuální vyjádření z hlediska interpreta a příjemce; Vizuálně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace 2. ročník Německý jazyk_p 2.ročník Německý jazyk_z 2.ročník Ruský jazyk_z 2. ročník Chemie Anorganická chemie; Obecná chemie; Organická chemie; Přírodovědné terénní cvičení Biologie Biologie protist; Biologie živočichů; Mineralogie ; Přírodovědné terénní cvičení Hudební obor Hlasová výchova; Instrumentální činnosti; Pohybové činnosti 10

11 Ruský jazyk 2. ročník Ruská konverzace 2. ročník 3. ročník Německý jazyk_p 3.ročník Německý jazyk_z 3.ročník Francouzský jazyk_z 3.ročník Ruský jazyk_z 3. ročník Dějepis Pravěk; Starověk; Středověk; Novověk Základy společenských věd Člověk jako jedinec Chemie Organická chemie Biologie Biologie člověka; Biologie hub Ruský jazyk 3. ročník Ruská konverzace 3. ročník 4. ročník Německý jazyk_p 4.ročník Německý jazyk_z 4.ročník Ruský jazyk_z 4. ročník Chemie Biochemie; Chemie v praxi Biologie Obecná a evoluční biologie ; Genetika; Ekologie Ruská konverzace 4. ročník Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí předmětem Fyzika; Německý jazyk_z; Člověk a příroda; Hudební obor; Ruský jazyk_z; Český jazyk a literatura; Dějiny umění; Dějepis Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - integrace ve výuce 1. ročník Dějepis Modernizace společnosti Biologie Obecná biologie; Biologie virů; Biologie bakterii; Biologie rostlin Chemie Bezpečnost práce v chemii Hudební obor Hlasová výchova; Pohybové činnosti 11

12 Výtvarný obor Tvorba vizuálních vyjádření 2. ročník Německý jazyk_z 2.ročník Německý jazyk_p 2.ročník Dějepis Soudobé dějiny - bipolární svět Biologie Biologie protist; Biologie živočichů; Mineralogie ; Přírodovědné terénní cvičení Chemie Přírodovědné terénní cvičení Hudební obor Hlasová výchova; Instrumentální činnosti 3. ročník Německý jazyk_z 3.ročník Základy společenských věd Člověk jako jedinec Biologie Biologie člověka; Biologie hub 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková komunikace; Stylistika Německý jazyk_z 4.ročník Německý jazyk_p 4.ročník Biologie Obecná a evoluční biologie ; Genetika; Ekologie Sociální komunikace - pokrytí předmětem Francouzský jazyk_z; Francouzský jazyk_p; Francouzská konverzace; Německý jazyk_z; Člověk a příroda; Ruský jazyk_z; Český jazyk a literatura; Německá konverzace; Latina; Anglická konverzace; Zeměpisný seminář; Současný svět; Dějepis; Dějepisný seminář Sociální komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Český jazyk a literatura Jazyková komunikace; Stylistika Anglický jazyk_p 1. ročník Německý jazyk_p 1.ročník Německý jazyk_z 1.ročník Francouzský jazyk_p 1.ročník Francouzský jazyk_z 1. ročník Ruský jazyk_z 1. ročník Fyzika Fyzikální veličiny a jejich měření 12

13 Chemie Obecná chemie Biologie Obecná biologie; Biologie virů; Biologie bakterii; Biologie rostlin Hudební obor Hlasová výchova Výtvarný obor Tvorba vizuálních vyjádření; Vizuální vyjádření z hlediska interpreta a příjemce; Vizuálně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace; Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Německý jazyk_p 2.ročník Německý jazyk_z 2.ročník Francouzský jazyk_p 2. ročník Francouzský jazyk_z 2. ročník Ruský jazyk_z 2. ročník Chemie Přírodovědné terénní cvičení Biologie Biologie protist; Biologie živočichů; Mineralogie ; Přírodovědné terénní cvičení Ruský jazyk 2. ročník Ruská konverzace 2. ročník 3. ročník Německý jazyk_p 3.ročník Francouzský jazyk_p 3. ročník Francouzský jazyk_z 3.ročník Ruský jazyk_z 3. ročník Dějepis Starověk; Středověk; Novověk Chemie Organická chemie Biologie Biologie člověka; Biologie hub Ruský jazyk 3. ročník Ruská konverzace 3. ročník 4. ročník Německý jazyk_p 4.ročník Německý jazyk_z 13

14 4.ročník Francouzský jazyk_p 4. ročník Francouzský jazyk_z 4. ročník Ruský jazyk_z 4. ročník Chemie Biochemie; Chemie v praxi Biologie Obecná a evoluční biologie ; Genetika; Ekologie Ruská konverzace 4. ročník Morálka všedního dne - pokrytí předmětem Biologie; Francouzská konverzace; Německý jazyk_z; Ruský jazyk_z; Český jazyk a literatura; Chemie; Německá konverzace; Latina; Anglická konverzace; Dějiny umění; Dějepis; Dějepisný seminář; Matematika Morálka všedního dne - integrace ve výuce 1. ročník Matematika Číselné obory; Množiny a výroková logika; Elementární teorie čísel; Algebraické výrazy; Rovnice a nerovnice; Rovinné útvary Dějepis Ke kořenům moderního světa; Modernizace společnosti Základy společenských věd Etika Chemie Bezpečnost práce v chemii; Obecná chemie; Anorganická chemie Biologie Obecná biologie; Biologie virů; Biologie bakterii; Biologie rostlin Hudební obor Hlasová výchova Výtvarný obor Vizuální vyjádření z hlediska interpreta a příjemce; Vizuálně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace; Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Německý jazyk_p 2.ročník Matematika Konstrukční úlohy; Shodná a podobná zobrazení; Funkce; Goniometrie Dějepis Meziválečné dějiny a 2. světová válka; Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti Chemie Anorganická chemie; Obecná chemie; Organická chemie; Přírodovědné terénní cvičení Biologie Biologie protist; Biologie živočichů; Mineralogie ; Přírodovědné terénní cvičení 3. ročník Německý jazyk_z 3.ročník Matematika Stereometrie; Komplexní čísla; Vektorová algebra; Analytická geometrie lineárních útvarů 14

15 Dějepis Pravěk; Starověk; Středověk; Novověk Biologie Biologie člověka; Biologie hub 4. ročník Český jazyk a literatura Jazyková komunikace; Stylistika Německý jazyk_z 4.ročník Matematika Kuželosečky; Kombinatorika; Pravděpodobnost; Statistika; Posloupnosti a řady Základy společenských věd Člověk ve společnosti; Dějiny filozofie a etiky Biologie Obecná a evoluční biologie ; Genetika; Ekologie Spolupráce a soutěž - pokrytí předmětem Biologie; Německý jazyk_z; Člověk a příroda; Hudební obor; Ruský jazyk_z; Český jazyk a literatura; Chemie; Německá konverzace; Anglická konverzace; Dějepis; Dějepisný seminář; Matematika Spolupráce a soutěž - integrace ve výuce 1. ročník Německý jazyk_p 1.ročník Německý jazyk_z 1.ročník Ruský jazyk_z 1. ročník Matematika Číselné obory; Množiny a výroková logika; Elementární teorie čísel; Algebraické výrazy; Rovnice a nerovnice; Rovinné útvary Dějepis Modernizace společnosti Fyzika Fyzikální veličiny a jejich měření Chemie Obecná chemie; Anorganická chemie Biologie Obecná biologie; Biologie virů; Biologie bakterii; Biologie rostlin Hudební obor Hlasová výchova; Instrumentální činnosti Výtvarný obor Tvorba vizuálních vyjádření 2. ročník Český jazyk a literatura Jazyková komunikace Německý jazyk_z 2.ročník Ruský jazyk_z 2. ročník Matematika Konstrukční úlohy; Shodná a podobná zobrazení; Funkce; Goniometrie Dějepis 15

16 Soudobé dějiny - bipolární svět Základy společenských věd Trh práce a profesní volba Chemie Anorganická chemie; Organická chemie; Přírodovědné terénní cvičení Biologie Biologie protist; Biologie živočichů; Přírodovědné terénní cvičení Hudební obor Hlasová výchova; Instrumentální činnosti; Pohybové činnosti Ruský jazyk 2. ročník Ruská konverzace 2. ročník 3. ročník Německý jazyk_p 3.ročník Ruský jazyk_z 3. ročník Matematika Stereometrie; Komplexní čísla; Vektorová algebra; Analytická geometrie lineárních útvarů Chemie Organická chemie Biologie Biologie člověka; Biologie hub Ruský jazyk 3. ročník Ruská konverzace 3. ročník 4. ročník Ruský jazyk_z 4. ročník Matematika Kuželosečky; Kombinatorika; Pravděpodobnost; Statistika; Posloupnosti a řady Chemie Biochemie; Chemie v praxi Biologie Obecná a evoluční biologie ; Genetika; Ekologie Ruská konverzace 4. ročník výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech představuje v RVP G kritický pohled na aktuálně chápané globalizační a rozvojové procesy současného světa. Rostoucí propojování aktivit ve všech oblastech lidského života, vnímání globálních hospodářských, sociálních, politických, kulturních a environmentálních příznivých prvků a jevů, ale i problémů, proniknutí do podstaty evropské integrace a porozumění sobě samému v tomto kontextu, to vše jsou hlavní přínosy daného tématu pro vzdělávání na gymnáziu Nejvhodnějším způsobem, jak toto průřezové téma efektivně naplňovat, je jeho integrace do různých vzdělávacích oblastí, vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů. Silnou stránkou průřezového tématu je získané informace takto zařazovat do uceleného systému vědomostí, dovedností, schopností, 16

17 postojů a hodnot, se kterými vstupuje žák gymnázia do života. Příležitosti k realizaci průřezového tématu poskytuje celý RVP G. Především je to vzdělávací oblast Člověk a společnost ve všech jejích součástech se zvláštním důrazem na výchovu k občanství a politické kultuře (vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ, zejména tematický okruh Mezinárodní vztahy, globální svět, a také vzdělávací obor Dějepis), dále rovněž oblasti Jazyk a jazyková komunikace a Umění a kultura. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se evropská a globální dimenze uplatňuje především ve vzdělávacím oboru Geografie, kde zahrnuje prakticky všechny tematické okruhy (Přírodní prostředí, Sociální prostředí, Životní prostředí, Regiony), dále ve vzdělávacím oboru Biologie (v ekologické tematice všech okruhů). Nelze však opomenout také dílčí tematiku obsaženou v dalších vzdělávacích oborech této oblasti (Fyzika, Chemie) vztah člověka k technice a technologiím, stejně tak i výchovu ke zdravému životnímu stylu, tělesné kultuře a posilování fyzické odolnosti (vzdělávací oblast Člověk a zdraví). Nezastupitelným prostředkem k realizaci evropské a globální dimenze je v RVP G vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie. Využívání těchto technologií umožňuje aktivní postupy a formy učení a účast v mezinárodní komunikaci a projektech. Současné globalizační a rozvojové procesy jsou podporovány šířením dalších moderních technologií (chemické technologie, biotechnologie, technologie v lékařství, průmyslové technologie), bez kterých není možný vědecký a společenský (udržitelný) rozvoj. Realizace Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve školní praxi přesahuje možnosti tradiční předmětové výuky. Vyžaduje efektivní týmovou spolupráci učitelů, aplikaci inovačních a netradičních vzdělávacích a výchovných postupů, technik, metod a forem, kooperaci mezi žáky, vytváření projektů, využívání a podporu mimotřídních forem a zájmových aktivit. Realizaci průřezového tématu podporují také např. kontakty s významnými osobnostmi veřejného života, se sociálními partnery, s humanitárními organizacemi, s kulturními a společenskými institucemi v regionu nebo spolupráce se zahraničními partnerskými školami, zvláště evropskými. Globalizační a rozvojové procesy - pokrytí předmětem Německý jazyk_z; Český jazyk a literatura; Německá konverzace; Zeměpisný seminář; Současný svět; Dějepis; Dějepisný seminář Globalizační a rozvojové procesy - integrace ve výuce 1. ročník Německý jazyk_p 1.ročník Dějepis Ke kořenům moderního světa; Osvícenství, revoluce a idea svobody; Modernizace společnosti; 1. světová válka Výtvarný obor Tvorba vizuálních vyjádření; Vizuálně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace 2. ročník Německý jazyk_z 2.ročník Dějepis Meziválečné dějiny a 2. světová válka; Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti 3. ročník Dějepis Středověk; Novověk 4. ročník Německý jazyk_z 4.ročník Německý jazyk_p 4.ročník Globální problémy, jejich příčiny a důsledky - pokrytí předmětem Francouzský jazyk_z; Biologie; Francouzský jazyk_p; Francouzská konverzace; Německý jazyk_z; Člověk a příroda; Chemie; Anglická konverzace; Zeměpisný seminář; Současný svět; Dějiny umění; Dějepis; Dějepisný seminář Globální problémy, jejich příčiny a důsledky - integrace ve výuce 1. ročník Německý jazyk_z 1.ročník 17

18 Francouzský jazyk_p 1.ročník Dějepis Modernizace společnosti Chemie A. Havárie nebezpečných látek 2. ročník Německý jazyk_p 2.ročník Dějepis Meziválečné dějiny a 2. světová válka; Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti 3. ročník Francouzský jazyk_z 3.ročník Dějepis Novověk Chemie B. Havárie nebezpečných látek 4. ročník Německý jazyk_p 4.ročník Biologie Ekologie Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce - pokrytí předmětem Francouzský jazyk_z; Francouzský jazyk_p; Francouzská konverzace; Zeměpisný seminář; Dějepis Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce - integrace ve výuce 1. ročník Základy společenských věd Občan ve státě a mezinárodní vztahy 2. ročník Francouzský jazyk_p 2. ročník Dějepis Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti 3. ročník Německý jazyk_z 3.ročník Francouzský jazyk_z 3.ročník Žijeme v Evropě - pokrytí předmětem Francouzský jazyk_z; Francouzský jazyk_p; Ruský jazyk_z; Francouzská konverzace; Německý jazyk_z; Německá konverzace; Latina; Anglická konverzace; Zeměpisný seminář; Současný svět; Matematické aplikace; Fyzika; Dějiny umění; Dějepis; Dějepisný seminář; Matematika Žijeme v Evropě - integrace ve výuce 1. ročník Anglický jazyk_p 1. ročník Německý jazyk_p 1.ročník Německý jazyk_z 1.ročník Francouzský jazyk_p 1.ročník Francouzský jazyk_z 1. ročník Ruský jazyk_z 1. ročník 18

19 Matematika Číselné obory; Množiny a výroková logika; Elementární teorie čísel; Algebraické výrazy; Rovnice a nerovnice; Rovinné útvary Dějepis Ke kořenům moderního světa; Modernizace společnosti Základy společenských věd Občan ve státě a mezinárodní vztahy Fyzika Fyzikální veličiny a jejich měření Výtvarný obor Vizuální vyjádření z hlediska interpreta a příjemce; Vizuálně znakové systémy z hlediska poznání a komunikace; Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Německý jazyk_p 2.ročník Německý jazyk_z 2.ročník Francouzský jazyk_p 2. ročník Francouzský jazyk_z 2. ročník Ruský jazyk_z 2. ročník Matematika Konstrukční úlohy; Shodná a podobná zobrazení; Funkce; Goniometrie Dějepis Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti Základy společenských věd Trh práce a profesní volba Ruský jazyk 2. ročník Ruská konverzace 2. ročník 3. ročník Německý jazyk_p 3.ročník Německý jazyk_z 3.ročník Francouzský jazyk_p 3. ročník Francouzský jazyk_z 3.ročník Ruský jazyk_z 3. ročník Matematika Stereometrie; Komplexní čísla; Vektorová algebra; Analytická geometrie lineárních útvarů Dějepis Pravěk; Starověk; Středověk; Novověk Ruský jazyk 3. ročník 19

20 Ruská konverzace 3. ročník 4. ročník Německý jazyk_p 4.ročník Německý jazyk_z 4.ročník Francouzský jazyk_p 4. ročník Francouzský jazyk_z 4. ročník Ruský jazyk_z 4. ročník Matematika Kuželosečky; Kombinatorika; Pravděpodobnost; Statistika; Posloupnosti a řady Základy společenských věd Úvod do filozofie a religionistiky Ruská konverzace 4. ročník Vzdělávání v Evropě a ve světě - pokrytí předmětem Německý jazyk_z; Hudební obor; Německá konverzace; Latina; Zeměpisný seminář; Současný svět; Fyzika; Dějepis Vzdělávání v Evropě a ve světě - integrace ve výuce 1. ročník Německý jazyk_z 1.ročník Německý jazyk_p 1.ročník Matematika Množiny a výroková logika Dějepis Modernizace společnosti Fyzika Dynamika hmotného bodu Výtvarný obor Znakové systémy výtvarného umění 2. ročník Německý jazyk_z 2.ročník Německý jazyk_p 2.ročník Dějepis Soudobé dějiny - bipolární svět; Soudobé dějiny - problémy současnosti 3. ročník Německý jazyk_z 3.ročník Německý jazyk_p 3.ročník Dějepis Starověk; Středověk; Novověk 4. ročník Německý jazyk_z 4.ročník Německý jazyk_p 20

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU (ZAHÁJENÍ STUDIA OD 1.9.2011)

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU (ZAHÁJENÍ STUDIA OD 1.9.2011) 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU (ZAHÁJENÍ STUDIA OD 1.9.2011) OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat. 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Forma vzdělání:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat. 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV.

Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Učební plán Učební plán nižšího stupně víceletého gymnázia osmileté gymnázium Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory I. II. III. IV. Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace min. dotace naše

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium

Střední škola Kostka s. r. o. Minimální počet hodin týdně za studium 4. Učební plán 4. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního pl{nu je výuka realizov{na od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální počet

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM WALDORFSKÁ ŠKOLA PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA, GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Hornická 327, Příbram II, PSČ 261 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍHO STUPNĚ WALDORFSKÉ ŠKOLY PŘÍBRAM ŠVP Gymnázium esteticko-výchovné

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Učebnice do primy 2014/15

Učebnice do primy 2014/15 Učebnice do primy Hudební výchova učebnice v elektronické podobě (FRAUS) pracovní sešit - Český jazyk 6 pro ZŠ a VG (nová generace) PS (FRAUS) /papírová podoba/ Český jazyk přehled učiva ZŠ (J. Melichar,

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH... 2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum

Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum. 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Školní vzdělávací program: Zdravotnické lyceum 78 42 M/04 Zdravotnické lyceum Scientia est potentia. Vědění je moc. Francis Bacon Základní informace ke Školnímu vzdělávacímu programu Zdravotnické lyceum

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 2.3.1. Začlenění průřezových témat OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt, je praktické a

Více

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2

NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 Obsah NÁPLŇ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ - DVOULETÝCH...2 SEMINÁŘ Z JAZYKA ČESKÉHO A LITERATURY... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ ZE ZEMĚPISU... 2 DĚJINY UMĚNÍ TVOŘIVĚ... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ Z BIOLOGIE... 2 SEMINÁŘ A CVIČENÍ

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al.

KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY. et al. KURIKULÁRNÍ REFORMA RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY et al. 1 VÝCHODISKA ( AXIOMY ) REFORMY a) zvýšení vzdělávací autonomie škol umožnit školám svobodnější rozhodování, pokud jde především o volbu vzdělávacích

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109

Kompletní ŠVP. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 školní vzdělávací program ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název ŠVP Zelená do života Zelená do života - 1. verze Datum 31.8.2007

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Horní Libchava okres Česká Lípa, příspěvková organizace Platnost dokumentace : od 2. 9. 2013 Podpis ředitele školy : Razítko školy

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Školní vzdělávací program. ŠVP SGYM Havířov

Školní vzdělávací program. ŠVP SGYM Havířov - 1 - Školní vzdělávací program ŠVP SGYM Havířov Týmová spolupráce Platnost: 1. 9. 2009 Obsah - 2-1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 4 2.2 VYBAVENOST

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ

HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace HREJ SI, UČ SE, POZNÁVEJ ÚPRAVA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU platná od 1. září 2014 V Krásné Lípě 25. srpna 2014 RNDr. Ivana Preyová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacího programu Organizace výuky Studium je organizované jako čtyřleté denní, výchovně-vzdělávací proces je naplánován na období září až červen v prvním až třetím ročníku, ve 4. ročníku

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Jiráskova 457 školní vzdělávací program Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Š K O L A E V R O P S K É H O O B Č A N A Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více