Vyplňování monitorovací zprávy a žádosti o platbu v Benefit7. technická část

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyplňování monitorovací zprávy a žádosti o platbu v Benefit7. technická část"

Transkript

1 Vyplňování monitorovací zprávy a žádosti o platbu v Benefit7 technická část

2 Základní informace o Benefit7 Benefit7 - webová aplikace slouţící ţadatelům pro předkládání ţádostí o finanční podporu z OP LZZ, předkládání monitorovacích zpráv (dále jen MZ ) a zjednodušených ţádostí o platbu (dále jen ZjŢoP nebo ŢoP ) příjemci podpory. Kde formulář pro vyplnění monitorovací zprávy a ţádosti o platbu z OP LZZ naleznete? nebo V případě technických problémů se obracejte na helpovou adresu řídícího orgánu a do předmětu u uvádějte registrační číslo projektu.

3 Důležité informace pro příjemce Odstávky aplikace: Plánované i mimořádné odstávky aplikace Benefit7 naleznete na internetových stránkách odkaz na Výzvy a rovněţ na titulní straně aplikace Benefit7 Plánované odstávky jsou vţdy 1. pracovní den v měsíci. V případě, ţe tento den připadne na pátek je odstávka a instalace nové verze Benefitu7 provedena aţ v pondělí. Nenechávejte si proto finalizaci a odevzdání MZ a ZjŽoP na poslední chvíli!!! Důležité dokumenty: Pokyny pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh (D10), revize 1.5.

4 Monitorovací zpráva a přílohy

5 Titulní strana Benefit7 Na titulní straně Benefit7 se nacházejí a průběţně aktualizují důleţitá sdělení a novinky (červeně) v rámci OP LZZ.

6 Konto projektů Na přehledu všech ţádostí (Konto žádostí) klikněte na záloţku Konto projektů. Otevře se přehled projektů. Vyberte projekt a poté funkci, kterou s projektem budete provádět: Monitorovací zprávy Hlášení Žádost o platbu

7 Záložky Monitorovací zprávy Postupně příjemce vyplní všechny povinné záloţky. Popis jednotlivých záloţek a polí je uveden v Pokynech pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh (D10). Je nutné vyplňovat jednotlivé záloţky a pole postupně. Jednotlivá data na sebe navazují. Povinná pole v Benefitu7 jsou podbarvena ţlutou barvou. Od došlo ke změně zál. Finanční plán. Od došlo ke změně zál. Výběrová řízení a Detaily k VŘ.

8 Informace o projektu a MZ (I.) Po otevření této záloţky jsou pole neaktivní a podbarvené šedivou barvou. Zmáčkněte tlačítko Nový záznam a záznam uloţte pomocí tlačítka Uložit. V přehledové tabulce se po uloţení záznamu vyplní řádek (podbarvený šedivou barvou) zaloţené monitorovací zprávy (sloupec HASH monitorovací zprávy a Stav). Uloţením záznamu se zaktivní tlačítko Načíst data z MONIT7+. Zmáčknutím tlačítka, se automaticky naplní informace o Vašem projektu v právě zaloţené monitorovací zprávě (viz další list). Nutno vytvořit ŽoP zatrhávací checkbox, který příjemce informuje, zda-li je nutné s MZ předloţit i ţádost o platbu (v tomto případě NE).

9 Informace o projektu a MZ (II.) Po úspěšném načtení dat z MONIT7+ se automaticky vyplní část záloţky - Informace o projektu a Informace o monitorovací zprávě a zaktivní se tlačítko Načíst rozpočet projektu z MONIT7+. Jeho zmáčknutím se automaticky načte na záloţce Rozpočet projektu aktuální podoba rozpočtu. V případě, ţe bude příjemce potřebovat změnit Typ zprávy, musíte poţádat příslušného poskytovatele podpory, aby typ zprávy změnil v IS Monit7+. Pak musí příjemce původně zaloţenou MZ v B7 smazat, pomocí tlačítka Nový záznam vytvořit novou MZ, uloţit a znovu načíst data z Monit7+.

10 Informace o projektu a MZ (III.) Od funguje nové tlačítko, které slouţí k načtení dílčích dat do MZ z IS Monit7+. Je vhodné ho pouţít, pokud došlo k opravě údajů v Monit7+ během psaní MZ (ze strany poskytovatele podpory/administrátora) a není potřeba načítat všechna data, ale pouze konkrétní záloţku, na které byla provedena oprava / úprava. Konkrétní oblast dat vyberete pomocí zatrţení checkboxu, a poté tlačítkem Spustit provedete aktualizaci dat z Monit7+.

11 Informace o projektu a MZ (IV.) Dále vyplníte následující povinná pole: Předkládané datum předložení ŘO/ZS - vyplňte datum, kdy bude MZ podána (např ). Plán výdajů za příští období - uveďte předpokládanou částku výdajů na další monitorovací období. Skutečnost výdajů za uplynulé období - uveďte skutečně vynaloţené celkové výdaje za poslední monitorovací období, kdy vyplňujete tuto monitorovací zprávu. V případě, kdy příjemce bude potřebovat přepracovat rozpočet projektu, harmonogram realizace projektu nebo realizační tým, musí zatrhnou příslušný checkbox. V případě, ţe Vám bude MZ vrácena k přepracování/zamítnutá, v poli Důvody k vrácení/zamítnutí MZ/ výhrady ke schválení nalezne příjemce zdůvodnění proč se tak stalo. Informace se načte z Monit7+.

12 Harmonogram MZ Jedná se o záloţku, na které se příjemci, po zmáčknutí tlačítka Načíst harmonogram ze systému Monit7+, načte přehledová tabulka všech MZ, které předloţil nebo má zaloţené.

13 Indikátory Tato záloţka slouţí k průběţnému vykazování indikátorů v rámci realizovaných aktivit projektu. Do pole Dosažená hodnota bude příjemce vyplňovat hodnoty, kterých bylo dosaţeno v rámci realizace projektu v posledním monitorovacím (sledovaném) období. Po vyplnění dosaţené hodnoty se zpovinní pole Datum dosažené hodnoty. Pole se vyplní automaticky. V poli Popis popište dosaţení indikátoru v daném sledovaném období. Hodnoty se uvádějí KUMULATIVNĚ tedy souhrnně za sledované období od počátku projektu do konce příslušného monitorovacího období. V případě, ţe je v rámci projektu MI nerelevantní, zatrhněte checkbox Nerelevantní. Pro automatické doplnění pole Nerelevantní u nesledovaných indikátorů lze pouţít tlačítko Zatrhni nerelevantní.

14 Dodavatelé k VŘ Na zál. Dodavatelé k VŘ je potřeba vybrat Stát dodavatele. Zaktivní se pole IČ, provedete validaci IČ a údaje o Názvu dodavatele a HPF dodavatele se načtou z IS ARES. Příjemce doplní a popíše změnu v procesu vyhlášení nebo realizace VŘ. Pokud máte v ukončeném VŘ více dodavatelů, je potřeba postupně kaţdého dodavatele zaloţit pomocí tlačítka Nový záznam.

15 Výběrová řízení V případě, ţe příjemce v ţádosti o finanční podporu uvedl, ţe plánuje, či jiţ má vyhlášené výběrové řízení, toto se automaticky přenese do MZ na záloţku Výběrová řízení. Příjemce doplní a popíše změnu v procesu vyhlášení nebo realizace VŘ za sledované období. Pro zaloţení nového VŘ pouţijte tlačítko Nový záznam. Od byla na této záloţce doplněna nová povinná pole a došlo k úpravě číselníků. Podrobný návod k vyplnění naleznete v Pokynech řídícího orgánu v Benefit7.

16 Detaily k VŘ (I.) V rámci ukončených a nenaplněných výběrových řízení je povinné vybrat jednoho nebo více dodavatelů a ke kaţdému z nich uvést Nasmlouvanou cenu v Kč bez DPH. Dodavatele aktivujete kliknutím na vybranou organizaci myší a následně jej přesunete zleva doprava pomocí >> (dvojitých šipek).

17 Detaily k VŘ (II.) Pokud jste na záloţce Výběrová řízení zatrhli checkbox Byl podepsán dodatek s dodavatelem?, musíte na záloţce Detaily k VŘ vyplnit následující informace: Datum podpisu dodatku Skutečná cena VŘ po podpisu dodatku v Kč bez DPH Popis změn řešených dodavatelem.

18 Veřejná podpora Pokud VP/de minimis v projektu nemáte, NEzakládejte nový záznam s kódem 01 Není VP, tzn. záložku vůbec nevyplňujte! Na záloţce Veřejná podpora příjemce vyplní poskytnutou i vyčerpanou veřejnou podporu nebo podporu de minimis v průběhu posledního monitorovacího období, a to v rozdělení na jednotlivé roky. Jestliţe je příjemcem VP/podpory de minimis jiný (třetí) subjekt než příjemce/partner, zaloţte jej nejprve v seznamu uvedeném na obrázku. V žádném případě, nezakládejte znovu organizaci příjemce, či partnerů!!! Přes tlačítko Nový záznam příjemce zaloţí řádek nové organizace, vyplní IČ a Validací ARES se doplní příslušné záznamy o třetím subjektu.

19 Publicita Zde příjemce nalezne načtené Nástroje publicity, které uvedl v ţádosti o finanční podporu. Dle poţadavku Řídícího orgánu OP LZZ nelze na této záloţce ani přidávat, ani mazat Nástroje publicity, načtené z IS Monit7+. V povinném poli Popis příjemce uvede, jak plnil publicitu projektu v rámci monitorovacího období. Vzorek propagačních aktivit přiloţí příjemce k MZ (např. leták, inzerát, apod.).

20 Realizační tým Nově zapracovaná záloţka v MZ. Příjemce vyplňuje pouze v případě, že se jedná o nepodstatnou změnu obsazení realizačního týmu. Příjemce provede nepodstatnou změnu a záznam uloţí.uloţené údaje se zobrazí v souhrnné tabulce. Kaţdou další (novou) osobu do realizačního týmu lze zadat přes tlačítko Nový záznam, kde se příjemci otevře prázdný formulář. V případě nesprávného postupu se data navzájem přepisují. Do rozpočtu projektu se změna obsazení realizačního týmu zadává ručně. Nelze načíst Realizační tým.

21 Rozpočet projektu (I.) Pokud příjemce nenačetl rozpočet z Monit7+ (tlačítko ), záloţka zůstane neaktivní bez moţnosti náhledu na rozpočet projektu. Pokud ale příjemce načte rozpočet projektu z Monit7+, pomocí výše uvedeného tlačítka, načte se pouze náhledu. Nelze jej editovat.

22 Rozpočet projektu (II.) Pokud příjemce na záloţce Informace o projektu a MZ zatrhl checkbox, záloţka se zaktivní. Následně pak je potřeba zmáčknout tlačítko na téţe záloţce a rozpočet projektu se načte. Rozpočet je poslední aktuální a v tomto případě lze editovat. Rozpočet aktivujete stejným způsobem jako v ţádosti o finanční podporu, tj. dvojklikem na některou z podkapitol (např.: Mzdové příspěvky). Ke kaţdé zadané/upravené poloţce je nutné vybrat Režim podpory.

23 Kontrola: Realizační tým & Rozpočet Od je nově na MZ nastavená kontrola Realizačního týmu a Rozpočtu projektu, viz níţe: Na obou uvedených záloţkách musí sedět následující údaje: Postup je v tomto případě následující: Zrušené osoby musí zůstat jak v rozpočtu, tak v Realizačním týmu. Do názvu rušené osoby Dále musí sedět i mezery v názvech uveďte ZRUŠENO, opět na obou místech. v rozpočtu projektu a RT. Řádně mezery zkontrolujte. V rozpočtu i v RT vynulujte částky, úvazky, prům. Pokud budete v rámci realizačního týmu náklad zrušené osoby (+ vyplňte povinná pole (RT) rušit osoby, tak náklady načtené v RT u zrušené osoby, pokud je nemáte). z Monit7+ není moţné v Rozpočtu projektu V rozpočtu je potřeba u zrušených osob vymazat i mazat. režim podpory.

24 Zdroje financování Míra spolufinancování z prostředků EU je v programovém období vztahována pouze ke způsobilým veřejným výdajům. Všechna pole se generují automaticky po zmáčknutí tlačítka Rozpad financí. Rozpad financí se dá provést pouze v případě, ţe je vyplněn a načten Rozpočet projektu.

25 Finanční plán Nově je potřeba vyplnit pole Odhad vyúčtovaných prostředků celkem v Kč (sloupec Odhad - celkem) a Odhad z toho investiční prostředky celkem v Kč (sloupec Odhad investiční). Odhad vyúčtovaných prostředků celkem v Kč - odhadovaná výše vyúčtovaných způsobilých investičních a neinvestičních výdajů v dalších ŢoP (přímé+nepřímé, veřejné+soukromé). Vyplňte aktuální (řádek označen ) a následující řádky. Odhad z toho investiční prostředky celkem v Kč - odhadovaná výše vyúčtovaných způsobilých investičních výdajů v dalších ŢoP (přímé, veřejné + soukromé). Vyplňte aktuální a následující řádky. Pozn.: Jedná se o část částky, kterou jste již předtím případně zahrnuli i do sloupce Odhad celkem. Sloupce Datum předložení ŽoP, Částka dotace, Skutečnost záloha jsou pro příjemce needitovatelné a automaticky se doplní po schválení ŢoP poskytovatelem. V případě, ţe částky nejsou v pořádku, obraťte se na poskytovatele podpory, aby plán opravil v IS Monit7+. Poté aktualizovaný plán načtete do MZ pomocí tlačítka Aktualizovat finanční plán.

26 Prioritní téma Částka ze zdrojů financování za prioritní téma povinné pole, do kterého se automaticky vyplní částka ze zál. Zdroje financování, z pole Příspěvek ze strukturálních fondů. Aktuální stav povinné pole, do kterého příjemce vyplní vyčerpanou částku za prioritní téma za sledované období (tj. 85% ze ZjŢoP). Skutečnost výdajů za uplynulé období pole se automaticky vyplní částkou, kterou příjemce uvedl ve stejnojmenném poli na zál. Informace o projektu a MZ. Z tohoto pole příjemce vypočte 85% (příp. 95%) a částku doplní do pole Aktuální stav. Pole Název prioritního tématu, Číslo prioritního tématu a Stav před podáním monitorovací zprávy se naplní automaticky z IS Monit7+. V přehledové tabulce příjemce nalezne prioritní témata (vţdy minimálně jedno), ke kterým se zavázal v ţádosti o finanční podporu.

27 Harmonogram realizace NEAKTIVNÍ AKTIVNÍ Data na záloţce Harmonogram realizace jsou aktivní v případě, ţe příjemce na záloţce Informace o projektu a MZ zatrhl checkbox. Pokud ne, záloţka zůstane neaktivní, tzn. bez moţnosti editace harmonogramu KA. Pokud příjemce na záloţce Informace o projektu a MZ tento checkbox zatrhl, záloţka se zaktivní a lze ji editovat. Novou klíčovou aktivitu zadat nelze.

28 Přílohy Všechny povinné přílohy jsou uvedeny v kapitole 9 PŘÍLOHY MONITOROVACÍ ZPRÁVY v příručce D10. Seznam těchto příloh naleznete v souhrnné tabulce, přímo na záloţce Přílohy. Přílohy monitorovací zprávy není potřeba skenovat s výjimkou příloh, u kterých je nezbytnou náleţitostí podpis (příloha č. 1 Podpisové vzory, a hlavně prezenční listiny). Povinné přílohy, které nemají závazný vzor v elektronické podobě (kopie účetních dokladů, výpis z bankovního účtu), není nutné dokládat v elektronické podobě. Maximální velikost jedné přílohy přiloţené k MZ v elektronické podobě je 1MB. Maximální velikost celé MZ je 5MB.

29 Další informace Na této záloţce můţe příjemce popsat doplňující informace k MZ a realizaci projektu, které neměl moţnost uvést na jiných záloţkách. Pole je nepovinné, takţe jej příjemce vyplnit nemusí.

30 Kontrola MZ Po ukončení práce na MZ příjemce pomocí tlačítka Kontrola provede kontrolu vyplněných dat. V případě, ţe nejsou vyplněné některé povinné údaje nebo systém při finalizaci zjistil nesoulad v zadaných údajích, objeví se na obrazovce hlášení se seznamem chyb, které je nutné odstranit. U kaţdé chyby je uvedeno, na které záloţce je nutné provést opravu. Kdyţ je v MZ všechno v pořádku, Benefit7 ohlásí, ţe kontrola proběhla v pořádku. Příjemce můţe finalizovat MZ.

31 Finalizace MZ Finalizaci MZ příjemce provede pomocí tlačítka Finalizace. Finálně uzavřená MZ má na záloţce Informace o projektu a MZ (přehledová tabulka v dolní části obrazovky) stav Předaný (pouze v případě, ţe proběhla i finalizace ZjŢoP). Automaticky pak dojde k zaregistrování MZ do IS Monit7+, coţ příjemce pozná podle stavu dle Monit7 P2 Zaregistrována. V zápatí náhledu MZ je uveden Unikátní klíč (12-ti místní kód), který je sloţen ze čtyř částí: HHHHHH... Hash projektu; M... M (string pro identifikaci monitorovací zprávy). U ZjŢoP je identifikace označená 0 ; aaa... pořadové číslo monitorovací; zprávy, dotaţené z M7+ doplněné zleva nulami do 3 pozic; BB... verze monitorovací zprávy doplněná zleva nulou do 2 pozic, začínající od 01. Bude-li MZ vrácena k přepracování, objeví se na panelu ovládacích tlačítek příjemci tlačítko Storno finalizace. Pomocí tohoto tlačítka příjemce otevře MZ, provede opravu, znovu finalizuje a opravené předloţí poskytovateli podpory.

32 Tisk a předložení MZ Pomocí tlačítka Tisk příjemce FINALIZOVANOU MZ vytiskne. MZ včetně příloh předkládá příjemce poskytovateli podpory v listinné podobě v jednom vyhotovení. Poţadovaná forma: pevně sešít listy 1. části (z Benefit7 v *.pdf) a 2. části MZ (ve wordu) a přelepit v levém horním rohu. ZjŢoP se předkládá samostatně! Přílohy MZ musí být řádně označeny číslem MZ a přiloţeny k 1. a 2. části MZ. V případě rozsáhlých projektů není nutné označit kaţdou přílohu číslem monitorovací zprávy, je však nutné tímto číslem označit např. šanon, vázací desky apod., ve kterých budou přílohy k MZ přiloţeny. Rozhodujícím datem pro splnění termínu předloţení MZ je datum doručení MZ poskytovateli podpory, nikoliv datum podání zásilky na poště, tzn. nejpozději do 30 dnů od skončení sledovaného období v případě průběţné monitorovací zprávy. Listinná podoba ţádosti včetně příloh musí být doručena v zalepené obálce, označené dle stanovené struktury.

33 Zjednodušená žádost o platbu

34 Přehled záložek ZjŽoP Na Kontě projektů si příjemce vybere záloţku Žádost o platbu. Postupně příjemce vyplní všechny povinné záloţky. Popis jednotlivých záloţek a polí je uveden v Pokynech pro vyplnění monitorovacích zpráv o realizaci projektu OP LZZ a jejich příloh (D10). Povinná pole v Benefitu7 jsou podbarvena ţlutou barvou.

35 Žádost o platbu (I.) Na této záloţce příjemce nalezne všeobecné informace o projektu, příjemci a ţádosti o platbu. Zaloţením nové ŢoP (přes tlačítko Nový záznam a následně Uložit) se zobrazí v přehledové tabulce nový řádek (podbarvený šedou barvou). Pomocí tlačítka Načíst data z MONIT7+ se na ŢoP načtou data do části Informace o projektu a Informace o žádosti o platbu. V poli Typ ţádosti o platbu jsou na výběr dvě varianty: ex-ante ex-post. V poli Výběr účtu příjemce vybere účet, na který mu bude zaslána schválená platba. Číslo účtu je stanoveno právním aktem.

36 Žádost o platbu (II.) Ve druhé části záloţky ŢoP se vše odvíjí od volby Typu žádosti: EX-ANTE nebo EX-POST. Vyplňte všechna povinná pole. Zde se také soustřeďte na pole Příjmy. Jedná se o příjmy vykázané v aktuálním monitorovacím období (příjmy uvedené v příloze č. 2 Soupiska účetních dokladů MZ). Do pole Zdůvodnění platby příjemce uvede popis pouţití vynaloţených prostředků v rámci realizace projektu v daném monitorovacím období. Pole je povinné.

37 Přílohy žádosti o platbu Poskytovatelem podpory nejsou stanoveny povinné přílohy k ţádosti platbu. Pomocí tlačítka Nový záznam můţe příjemce zaloţit nepovinnou přílohu k ţádosti o platbu. Maximální velikost jedné přílohy přiloţené ke ZjŢoP v elektronické podobě je 1MB. Maximální velikost celé ZjŢoP je 5MB.

38 Tisk a předložení ZjŽoP Kontrolu a finalizaci ZjŢoP provádí příjemce stejně, jako v případě MZ. Pomocí tlačítka Tisk příjemce ZjŢoP vytiskne. V tomto případě je postup stejný jako u MZ.

39 Pravidla pro MZ a ŽoP (I.) V případě, ţe se jedná o Monitorovací zprávu se ŢoP, musí provést příjemce finalizaci MZ, poté mu Benefit7 umoţní finalizovat zjednodušenou ţádost o platbu. Následně bude automaticky MZ a ŢoP zaregistrována v Monit7+. V případě, ţe příjemce neprovede finalizaci ZjŢoP v Benefit7, můţe ještě provést STORNO FINALIZACE MZ a opravit nedostatky. Obráceně to nefunguje! Aplikace Benefit7 upozorní příjemce na skutečnost, ţe nelze provést finalizaci ZjŢoP, pokud není finalizována MZ. Postup je pro příjemce následující: 1. finalizace MZ 2. finalizace ZjŽoP Nelze založit MZ/ZjŽoP v Benefit7 dříve, než bude předchozí MZ/ZjŽoP v Monit7+ administrována (schválena/zamítnutá)! Za předpokladu, ţe dojde v IS Monit7+ ze strany poskytovatele podpory k zadání nového záznamu (např. doplnění nového indikátoru na projektu, kontroly, apod.), poskytovatel podpory musí informovat příjemce, aby v Benefit7 načetl opět data z IS Monit7+ a následně se provede doplnění dat i v Benefit7 na této MZ. V případě ale, ţe v IS Monit7+ dojde k úpravě již zadaných dat, tyto změny se neprovedou v Benefit7 na jiţ načtených datech. Příjemce bude muset MZ vymazat, vytvořit novou a znovu načíst data z Monit7+!

40 Pravidla pro MZ a ŽoP (II.) Kombinace MZ a ZjŽoP Odeslat do Benefit7 MZ i ZjŽoP? Nutné provedení STORNA FINALIZACE MZ? Nutné provedení STORNA FINALIZACE ZjŽoP? 1. MZ je v pořádku ZjŢoP není v pořádku NE ANO 2. MZ je špatně ZjŢoP je v pořádku ANO ANO ANO 3. MZ je špatně ZjŢoP je špatně ANO ANO Pokud jsou navázány MZ+ŢoP, vždy musí poskytovatel podpory odeslat obě, jak MZ, tak ZjŽoP. Poté bude moţné provést v Benefit7 odfinalizování (STORNO FINALIZACE) MZ, nebo jen ZjŢoP, nebo obou (podle potřeby).

41 Děkuji za pozornost Řídící orgán OP LZZ Oddělení monitorování a evaluace Odbor řízení pomoci z ESF Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Na Poříčním právu Praha 2

Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7. technická část

Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7. technická část Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7 technická část Základní informace o Benefit7 Benefit7 - webová aplikace sloužící žadatelům pro předkládání žádostí o finanční podporu z OP LZZ, předkládání monitorovacích

Více

Benefit7. Podporujeme Vaši budoucnost

Benefit7. Podporujeme Vaši budoucnost Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7 Podporujeme Vaši budoucnost www.esfcr.cz www.osf-mvcr.cz Základní informace o Benefit7 Benefit7 - webová aplikace sloužící žadatelům pro předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7. technická část

Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7. technická část Vyplňování MZ a ŽOP v Benefit7 technická část Základní informace o Benefit7 Benefit7 - webová aplikace sloužící žadatelům pro předkládání žádostí o finanční podporu z OP LZZ, předkládání monitorovacích

Více

Vyplňování monitorovací zprávy a žádosti o platbu v Benefit7. technická část

Vyplňování monitorovací zprávy a žádosti o platbu v Benefit7. technická část Vyplňování monitorovací zprávy a žádosti o platbu v Benefit7 technická část Základní informace o Benefit7 Benefit7 - webová aplikace sloužící žadatelům pro předkládání žádostí o finanční podporu z OP LZZ,

Více

Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku

Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku Příručka pro ţadatele a příjemce finanční podpory v rámci IOP Strana 1 (celkem 15) OBSAH: Konto žádostí... 2 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku

Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku Postup pro vyplnění Monitorovací zprávy/hlášení o pokroku Strana 1 (celkem 14) OBSAH: Konto žádostí... 2 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací zprávy-hlášení... 3 Hlášení/Monitorování... 3 Vliv na rovné

Více

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13

PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 PŘÍLOHA Č. 22 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 13 Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7 (EX-ANTE)

Více

PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16

PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16 PŘÍLOHA Č. 12A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 16 OBSAH: Konto žádostí... 3 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18

PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 PŘÍLOHA Č. 12B POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 18 OBSAH: Konto žádostí... 3 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací

Více

Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-ANTE

Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-ANTE Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-ANTE Po přihlášení do aplikace Benefit7 se ocitnete na záložce Konto žádostí. Z nabídky vlevo vyberte možnost Konto projektů. V tabulce Konto projektů

Více

PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU V APLIKACI BENEFIT7. Příloha č. 6 Příručky pro příjemce

PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU V APLIKACI BENEFIT7. Příloha č. 6 Příručky pro příjemce PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI PROJEKTU V APLIKACI BENEFIT7 v2 28. března 2017 Vyplnění a podání Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu Monitorovací

Více

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit 7 Žádost

Více

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA č. 13 a) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 17 Zjednodušenou žádost o platbu (ZŽoP) včetně Monitorovací

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA č. 14 b) POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU V IS BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1.2 Revize: 2 Strana 1 z 24 Monitorovací zprávy (MZ) - Etapová monitorovací

Více

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13 A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 17 OBSAH: Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7... 3 Konto žádostí... 3 Žádost

Více

PŘÍLOHA Č. 18 POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 16

PŘÍLOHA Č. 18 POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 16 PŘÍLOHA Č. 18 POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 16 OBSAH: Konto žádostí... 2 Konto projektů... 3 Záložka Monitorovací zprávy

Více

Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-POST

Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-POST Postup při vyplňování žádosti o platbu v Benefit7 EX-POST Výběr projektu Přihlášení v IS Benefit Konto projektů Výběr projektu Žádost o platbu 27.8.2010 2 Založení nové ŽoP Nový záznam + uložení Načtení

Více

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ (PLATNÉ OD ) ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7

PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ (PLATNÉ OD ) ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 13A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU V IS BENEFIT7 (PLATNÉ OD 16. 9. 2014) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 19 Obsah Postup při vyplňování žádosti o platbu v IS Benefit7...

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci Výzva č. 21 a 22/v1 17. prosince 2010 Obsah Vyplnění a podání Monitorovacích zpráv a hlášení...2 1.Harmonogram MZ/HoP(MH)...4

Více

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Prezentuje: Kateřina Voisová

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Prezentuje: Kateřina Voisová Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7 Prezentuje: Kateřina Voisová Obsah Přechod na elektronickou monitorovací zprávu. Podklady pro příjemce. Obecné podmínky pro práci s aplikací Benefit7. Účet příjemce

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bc. Žaneta Přibáňová

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bc. Žaneta Přibáňová Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Bc. Žaneta Přibáňová 13.3.2012 Obsah 1. Doba realizace projektu a pravidla monitorování 2. Věcná část monitorovací

Více

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby

Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7. Nejčastější dotazy a chyby Monitorovací zprávy v aplikaci Benefit7 Nejčastější dotazy a chyby Podklady pro příjemce Postup administrace monitorovací zprávy v aplikaci Benefit 7+ je podrobně popsán v dokumentu s názvem Příručka Elektronická

Více

PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV, HLÁŠENÍ A ŽÁDOSTÍ O PLATBU V APLIKACI BENEFIT7 Příloha č. 14 Příručky pro příjemce

PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV, HLÁŠENÍ A ŽÁDOSTÍ O PLATBU V APLIKACI BENEFIT7 Příloha č. 14 Příručky pro příjemce PŘÍRUČKA PRO VYTVÁŘENÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV, HLÁŠENÍ A ŽÁDOSTÍ O PLATBU V APLIKACI BENEFIT7 Výzva č. 40/v1 21. září 2012 Obsah Vyplnění a podání Monitorovacích zpráv a hlášení... 3 1. Harmonogram MZ/HoP(MH)...

Více

Příručka. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k

Příručka. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7+ Verze 1 k 3.6.2011 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Po přihlášení do aplikace Benefit7 (dále jen B7) si ve sloupci Navigace zvolte Konto projektů. Vyberte

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Obsah 1. ÚVOD... 5 2. ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU... 6

Více

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE

Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci BENEFIT7 PŘÍLOHA Č. 14 PŘÍRUČKY PRO PŘÍJEMCE Příručka pro vytváření monitorovacích zpráv, hlášení a žádostí o platbu v aplikaci Výzva č. 30, 31 a 32/v1 19. prosince 2011 Obsah Vyplnění a podání Monitorovacích zpráv a hlášení...3 1 Harmonogram MZ/HoP(MH)...5

Více

Vyplnění 2. a další monitorovací zprávy

Vyplnění 2. a další monitorovací zprávy Vyplnění 2. a další monitorovací zprávy 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1 Obsah Úvod... 3 Záložky monitorovací zprávy...

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY , Praha MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 27. 9. 2011, Praha Obsah prezentace: Typy monitorovacích zpráv (dále MZ) a jejich náležitosti Pravidla předkládání MZ podoba zpráv a lhůty Žádost o platbu Zpráva

Více

PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22

PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22 PŘÍLOHA Č. 14A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 22 OBSAH: Konto žádostí...3 Monitorovací zpráva...4 Hlášení Monitorování...5

Více

Příručka. Vyplnění EX-POST žádosti o platbu v aplikaci Benefit

Příručka. Vyplnění EX-POST žádosti o platbu v aplikaci Benefit Vyplnění EX-POST žádosti o platbu v aplikaci Benefit7 3.6.2011 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Po přihlášení do aplikace Benefit7 (dále jen B7) si ve sloupci Navigace zvolte Konto projektů. Vyberte projekt,

Více

PŘÍLOHA Č. 10A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ (PLATNÉ OD ) HLÁŠENÍ O POKROKU. Strana 1 z 25

PŘÍLOHA Č. 10A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ (PLATNÉ OD ) HLÁŠENÍ O POKROKU. Strana 1 z 25 PŘÍLOHA Č. 10A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU (PLATNÉ OD 16. 9. 2014) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 25 Strana 1 z 25 Obsah Konto žádostí...3 Záložka Monitorovací zpráva...4

Více

Modul Veř ejne zaka zky v IS KP14+

Modul Veř ejne zaka zky v IS KP14+ Modul Veř ejne zaka zky v IS KP14+ V aplikaci IS KP14+ vznikl nový modul Veřejné zakázky. Je řazen na detailu projektu v oblasti Informování o realizaci. Tento modul je relevantní od úrovně žádosti o podporu

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR

MONITOROVACÍ ZPRÁVY. PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková. Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR MONITOROVACÍ ZPRÁVY PROJEKTOVÁ ČÁST Monika Pálková Odbor veřejné správy Oddělení realizace strategických projektů MV ČR Projekt: Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a

Více

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz

Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost. Václav Götz Seminář pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschoponost Václav Götz Doba realizace projektu Zahájení projektu Datum akceptace Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo

Více

Benefit7 jak vyplnit projektovou ţádost

Benefit7 jak vyplnit projektovou ţádost Benefit7 jak vyplnit projektovou ţádost www.eu-zadost.cz V projektové ţádosti ZŠ vyplňuje pouze: Typ účetní jednotky Název projektu, zkrácený název projektu Název projektu anglicky Datum zahájení projektu

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_17_040 (výzva č. 40 ITS ve městech projekty v rámci ITI a IPRÚ verze 1 9. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní příručku Uživatelská

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_028 (výzva č. 28 železniční kolejová vozidla pro regionální dopravu) verze 1-17.7.2017 Níže uvedené informace doplňují základní příručku

Více

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+

Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ Postup podání žádosti o podporu v systému MS2014+ 1 Systém MS2014+ Slouží pro podání a správu celého projektu a komunikaci jak s MAS, tak se ŘO IROP (monitorovací zprávy, žádosti o platbu, žádosti o změnu

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_010 (výzva č. 10 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy) verze 1 7. 8. 2017 Níže uvedené informace doplňují základní

Více

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit7 Czech POINT kontaktní místa Příručka Benefit7 Czech POINT kontaktní místo 1 z 16 1) Registrace / Přihlášení Žádost o udělení dotace

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_16_034 (výzva č. 34 Modernizace plavidel vnitrozemské vodní dopravy zvýšení bezpečnosti plavby) verze 1 24. 8. 2017 Níže uvedené informace

Více

Postupy. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7. Verze 2 k

Postupy. Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7. Verze 2 k Vyplnění EX-ANTE žádosti o platbu v aplikaci Benefit7 Verze 2 k 23.8.2012 ZALOŽENÍ ŽÁDOSTI O PLATBU Po přihlášení do aplikace Benefit7 (dále jen B7) si ve sloupci Navigace zvolte Konto projektů. Vyberte

Více

Jak vyplnit Monitorovací zprávu

Jak vyplnit Monitorovací zprávu Jak vyplnit Monitorovací zprávu Kroměříž 25. 8. 2010 Ing. Aleš Marousek projektový manažer Ing. Jiří Kašpar - projektový manažer Jak v Benefitu otevřít MZ 2 Jak v Benefitu otevřít MZ 3 Údaje týkající se

Více

Představení portálu ISKP14+

Představení portálu ISKP14+ OP PMP 2014-2020 Specifický cíl I výzva 30_16_003 Představení portálu ISKP14+ Ing. Janka Kopečná administrátorka monitorovacího sytému OP Zaměstnanost Footer Text 1 Přihlášení, podpora, příručky, výzvy

Více

Žádost Benefit. Žádost Benefit MPSV, září 2005

Žádost Benefit. Žádost Benefit MPSV, září 2005 Žádost Benefit Žádost Benefit MPSV, září 2005 Instalace 4 kroky: 1) Stáhněte žádost (instalační soubor) z určeného místa na internetu na disk C:/. 2) Klikněte na žádost (instalační soubor) a postupujte

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Zpracování Žádosti o platbu v Benefit7 pro FM v Euroregionu Silesia

Zpracování Žádosti o platbu v Benefit7 pro FM v Euroregionu Silesia Zpracování Žádosti o platbu v Benefit7 pro FM v Euroregionu Silesia Žádost o platbu se nachází na Kontě žádostí konečného uživatele nebo jiného uživatele registrovaného v systému Benefit7, kterému zpracovatel

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o platbu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 20. 1. 2016 v. 1.0 Obsah 1. Úvod... 2 2. Žádost o platbu (ŽoP)... 3 2.1.1. Založení

Více

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3 FAQ BENEFIT7 BRNO Květen 2013 verze 3 Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions... 1 1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: Součet částek za všechny platby na záložce Finanční

Více

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ)

zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY 2. 2. 2010, Praha Typy monitorovacích zpráv zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací zpráva (ZMP)

Více

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Elektronická monitorovací zpráva 1.4 ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 3 1.1 Přístup

Více

V. Projektová žádost v Benefit 7+

V. Projektová žádost v Benefit 7+ V. Projektová žádost v Benefit 7+ Obecné podmínky pro práci s aplikací Benefit7 webová aplikace BENEFIT7 OPVK je všem uživatelům přístupná na internetové adrese: www.eu-zadost.cz nebo www.eu-zadost.eu;

Více

PŘÍLOHA Č. 10A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ (PLATNÉ OD ) HLÁŠENÍ O POKROKU

PŘÍLOHA Č. 10A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ (PLATNÉ OD ) HLÁŠENÍ O POKROKU PŘÍLOHA Č. 10A POSTUP PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY/ HLÁŠENÍ O POKROKU (PLATNÉ OD 26. 8. 2013) Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 25 OBSAH: Konto žádostí...3 Monitorovací zpráva...4 Hlášení Monitorování...4

Více

Podání žádosti o změnu v MS2014+ Ing. Kateřina Procházková

Podání žádosti o změnu v MS2014+ Ing. Kateřina Procházková Podání žádosti o změnu v MS2014+ Ing. Kateřina Procházková 24. 4. 2017 ŽÁDOST O ZMĚNU Změnové řízení probíhá POUZE prostřednictvím MS2014+. Žádost o změnu lze podat k dané etapě nejpozději poslední den

Více

Podání žádosti o změnu v MS2014+ Modul veřejné zakázky. Ing. Kateřina Procházková

Podání žádosti o změnu v MS2014+ Modul veřejné zakázky. Ing. Kateřina Procházková Podání žádosti o změnu v MS2014+ Modul veřejné zakázky Ing. Kateřina Procházková 6. 2. 2018 ŽÁDOST O ZMĚNU Změnové řízení probíhá POUZE prostřednictvím MS2014+. Žádost o změnu lze podat k dané etapě nejpozději

Více

Projektová žádost Benefit 7

Projektová žádost Benefit 7 Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Projektová žádost Benefit 7 20. února 2008 1 Projektová žádost webová aplikace Benefit 7 www.eu-zadost.cz Příručka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE Verze vydání: 1 Datum účinnosti: 3. 5. 2017 I. Základní informace Cílem Závěrečné zprávy o realizaci ( ZZoR

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 26 POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ZJEDNODUŠENÉ ŽÁDOSTI O PLATBU A ZPRÁVY O REALIZACI V MS2014+ VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1.

Více

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Monitorovací

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI ZÁVĚREČNÁ ŽÁDOST O PLATBU PROTOKOL ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ AKCE Verze vydání: 2 Datum účinnosti: 14. 12. 2017 I. Základní informace Cílem Závěrečné zprávy o realizaci ( ZZoR

Více

PŘÍLOHA č. 2D PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ŽÁDOST O PLATBU

PŘÍLOHA č. 2D PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ŽÁDOST O PLATBU PŘÍLOHA č. 2D PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA IS KP14+ PRO OPTP - ŽÁDOST O PLATBU OPERAČNÍ PROGRAM TECHNICKÁ POMOC Vydání 1/7, platnost a účinnost od 04. 04. 2016 Obsah 1 Žádost o platbu... 3

Více

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21.

ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY. v OP VK. Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje. Olomouc, 20. a 21. ŽÁDOST O PLATBU A JEJÍ POVINNÉ PŘÍLOHY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Popis procesu a termínů předkládání Žádosti o platbu Žádost

Více

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY V BENEFIT 7+ PRO GRANTOVÉ PROJEKTY OP VK REALIZOVANÉ V PLZEŇSKÉM KRAJI

NÁVOD NA VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY V BENEFIT 7+ PRO GRANTOVÉ PROJEKTY OP VK REALIZOVANÉ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVOD NA VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY V BENEFIT 7+ PRO GRANTOVÉ PROJEKTY OP VK REALIZOVANÉ V PLZEŇSKÉM KRAJI ÚVOD Vážení příjemci podpory, od. ledna 200 je povinností zpracovávat monitorovací zprávy elektronicky

Více

INFORMACE PRO ŽADATELE VE VĚCI ÚPRAVY ŽÁDOSTI PRO

INFORMACE PRO ŽADATELE VE VĚCI ÚPRAVY ŽÁDOSTI PRO INFORMACE PRO ŽADATELE VE VĚCI ÚPRAVY ŽÁDOSTI PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE ŽÁDOSTI SCHVÁLENÉ NA VÝBĚROVÉ KOMISI DO 14. 6. 2016 Verze vydání: 2 Datum účinnosti: 24. 3. 2017 Do pěti pracovních

Více

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do

Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do Informace pro žadatele ve věci úpravy žádosti pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace žádosti schválené na Výběrové komisi do 14. 6. 2016 Do pěti pracovních dnů od vydání Registrace akce (dále jen RA

Více

FAQ BENEFIT7. BRNO BŘEZEN 2013 verze 2

FAQ BENEFIT7. BRNO BŘEZEN 2013 verze 2 FAQ BENEFIT7 BRNO BŘEZEN 2013 verze 2 Frequently Asked Questions 1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: Součet částek za všechny platby na záložce Finanční plán se musí rovnat celkové

Více

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57

elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA výzva č. 56 a č. 57 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1 Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2 Požadavky na softwarové vybavení... 4 1.3 Další požadavky pro bezproblémové

Více

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_18_066

Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_18_066 Doplňující pokyny pro vyplnění žádosti o podporu v rámci výzvy 04_18_066 (výzva č. 66 Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy) verze 1 4. 9. 2018 Níže uvedené informace doplňují základní

Více

BENEFIT7 nová žádost

BENEFIT7 nová žádost Zlepšení prostředí v problémových sídlištích Centrum pro regionáln lní rozvoj ČR Pardubice 22.4.2010 BENEFIT7 nová žádost Při vyplňování postupujeme dle Přílohy č. 5 Pokyny pro vyplnění elektronické projektové

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Obsah 1. ÚVOD... 6 2. ZPRÁVA O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU... 7

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ PŘIHLÁŠENÍ A PODPORA UŽIVATELŮ Produkční (ostré) prostředí (slouží pro realizaci OP, zadávají se pouze ostrá data) https://mseu.mssf.cz Technická podpora IS KP14+ v rámci OPZ iskp@mpsv.cz

Více

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr.

Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7. stručný manuál. listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Královéhradecký kraj odbor školství, oddělení primárního a zájmového vzdělávání BENEFIT7 stručný manuál listopad 2008 verze 1.0. Mgr. Tomáš Záviský Obsah ADRESA... 3 REGISTRACE... 3 PŘIHLÁŠENÍ A ZTRÁTA

Více

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha,

Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, Změny v projektech (výzva č. 68 / 3.3 OP LZZ) Seminář pro příjemce Praha, 27. 9. 2011 Obsah prezentace 1. Nepodstatné změny projektu 2. Podstatné změny projektu 3. Změny rozpočtu projektu 4. Další důležité

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVY v OP VK Seminář pro příjemce v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Olomouc, 20. a 21. dubna 2009 Typy monitorovacích zpráv a) průběžné monitorovací zprávy předkládají se v průběhu

Více

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu

Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Výkaz výdajů, žádost o platbu a čerpání rozpočtu Obsah Výkaz výdajů: 1. Soupiska účetních dokladů 2. Členění dle kódu výdaje Žádost o platbu 1. Pokyny pro vyplnění výdajů v ŽoP Čerpání rozpočtu: 1. Předkládání

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Č.j:12 271 /2010-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŢNOU VÝZVU k předkládání ţádostí individuálních

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Postup vyplnění žádosti o podporu v IS KP ve výzvě MAS Hlinecko Prorodinné aktivity I

Postup vyplnění žádosti o podporu v IS KP ve výzvě MAS Hlinecko Prorodinné aktivity I 2017 Postup vyplnění žádosti o podporu v IS KP 2014+ ve výzvě MAS Hlinecko Prorodinné aktivity I Místní akční skupina Hlinecko, z.s. 1.1.2017 Obsah: 1 Postup založení žádosti o podporu 1 2 Vyplnění žádosti

Více

Praha, Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 4.3, PO 3, OP VaVpI

Praha, Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 4.3, PO 3, OP VaVpI Praha, 22. 11. 2011 Seminář pro žadatele v rámci Výzvy 4.3, PO 3, OP VaVpI Úvod Program semináře 10:00 10:15 Úvod a aktuální informace k výzvě 10:15 11:45 Příprava a příjem projektové žádosti 11:45 12:00

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Číslo revize: 3 Číslo vydání: 1.3 Stránka:

Více

Seminář pro příjemce Praha,

Seminář pro příjemce Praha, Změny v projektech Seminář pro příjemce Praha, 2. 2. 2010 Obsah prezentace Nepodstatné změny projektu Podstatné změny projektu Změny rozpočtu projektu Praktické informace 1. Nepodstatné změny projektu

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Číslo revize: 1 Číslo vydání: 1.1 Stránka: 1 z 63 Obsah 1. ÚVOD...

Více

Změny v projektech (výzva č. 36 / 1.2. OP LZZ) Seminář pro příjemce

Změny v projektech (výzva č. 36 / 1.2. OP LZZ) Seminář pro příjemce Změny v projektech (výzva č. 36 / 1.2. OP LZZ) Seminář pro příjemce Obsah prezentace 1. Důležité informace pro provádění změn 2. Nepodstatné změny projektu 3. Podstatné změny projektu 1. Důležité informace

Více

Žádosti o změnu projektu v MS2014+ (ŽoZ) Ing. Kateřina Špírková

Žádosti o změnu projektu v MS2014+ (ŽoZ) Ing. Kateřina Špírková Žádosti o změnu projektu v MS2014+ (ŽoZ) Ing. Kateřina Špírková Katerina.spirkova@crr.cz 1. 11.2016 Žádosti o změnu ze strany žadatele Postup popsán v Příloze Obecných pravidel pro žadatele a příjemce

Více

Newsletter ISKP14+_2. Novinky a upozornění k práci v IS KP14+ ODDĚLENÍ 423

Newsletter ISKP14+_2. Novinky a upozornění k práci v IS KP14+ ODDĚLENÍ 423 Newsletter ISKP14+_2 Novinky a upozornění k práci v IS KP14+ ODDĚLENÍ 423 21. 08. 2017 Obsah 1 IS KP14+... 3 1.1 Obecné... 3 1.1.1 Interní depeše vyznačení objektu, na který je depeše vázána... 3 1.1.2

Více

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ)

POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) POKYNY K PŘEDKLÁDÁNÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZKÁM PROSTŘEDNICTVÍM IS KP14+ (DOKUMENTY PŘEDKLÁDANÉ BĚHEM ZADÁVÁNÍ) Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 1. 6. 2016 Počet stran 9 Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZALOŽENÍ INTERNÍ

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 18 POSTUP ZADÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O ZMĚNU V MS2014+ VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 1. Změny v projektu Změny v projektech

Více

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10

Seminář pro příjemce Realizace projektů Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Seminář pro příjemce Realizace projektů 12. 12. 2016 Výzva č. 6, č. 7 a č. 10 Obsah prezentace I Důležité dokumenty Řízení projektu Změny projektu Ukládání dokumentace Kontroly Monitorovací zpráva Přílohy

Více

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 4.7.2011

Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 4.7.2011 Elektronická MONITOROVACÍ ZPRÁVA v BENEFIT7 platnost k 4.7.2011 Obsah 1. Obecná pravidla aplikace Benefit7... 4 1.1. Přístup a spuštění Benefit7... 4 1.2. Okna aplikace Benefit7... 7 1.3. Přihlášení uživatele...

Více

Newsletter ISKP14+_2. Novinky a upozornění k práci v IS KP14+ ODDĚLENÍ 423

Newsletter ISKP14+_2. Novinky a upozornění k práci v IS KP14+ ODDĚLENÍ 423 Newsletter ISKP14+_2 Novinky a upozornění k práci v IS KP14+ ODDĚLENÍ 423 21. 08. 2017 Obsah 1 IS KP14+... 3 1.1 Žádost o podporu... 3 1.1.1 Změna způsobu jednání v průběhu realizace... 3 1.2 Žádost o

Více

Postup pro vyplnění Zprávy o udržitelnosti projektu v IS KP

Postup pro vyplnění Zprávy o udržitelnosti projektu v IS KP Postup pro vyplnění Zprávy o udržitelnosti projektu v IS KP Obsah 1. Harmonogram Zpráv... 3 2. Postup vyplnění zprávy o udržitelnosti projektu... 3 2.1. Záložka Informace o zprávě... 3 2.2. Záložka Plnění

Více

Žádost o změnu (ŽoZ) a její administrace. Ing. Lucie Herzerová Ing. Jitka Jiroušková

Žádost o změnu (ŽoZ) a její administrace. Ing. Lucie Herzerová Ing. Jitka Jiroušková Žádost o změnu (ŽoZ) a její administrace Ing. Lucie Herzerová Ing. Jitka Jiroušková 11. - 12. 6.2018 Žadatel/příjemce má povinnost oznámit změny, které v projektu nastanou v době mezi podáním žádosti o

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD

Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Uživatelská příručka IS KP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu Strategie CLLD Verze: 2.0 Červen 2016 1 Obsah Přehled provedených změn... 2 1. Žádost o integrovanou strategii... 4 1.1. 1.1. 1.2.

Více

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O

POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O POKYNY PRO VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍCH ZPRÁV O REALIZACI PROJEKTU OP LZZ A JEJICH PŘÍLOH Identifikační číslo: MAD 100 Příloha OM OP LZZ: D 10 Číslo revize: 1 Číslo vydání: 1.1 Stránka: 1 z 64 Obsah 1. ÚVOD...

Více