Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU"

Transkript

1 79-42-K/41 GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU

2 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1/1 2.CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP 2/1 3.ÚČEBNÍ PLÁN 3/1 4.UČEBNÍ OSNOVY 4/1 5.HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 5/1 PŘEHLED OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ 6/1

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou 1) 1)Školní vzdělávací program pro gymnázium se sportovní přípravou je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia se sportovní přípravou. Motivační název Vzděláním k prosperitě Vzdělávací program Čtyřletý vzdělávací program Forma vzdělávaní Denní forma vzdělávání PŘEDKLADATEL: Název školy Gymnázium a SOŠ, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace REDIZO IČ Adresa školy Ředitel Hlavní koordinátor Tkalcovská 460, Jilemnice Mgr. Jiří Šorm Mgr. Milada Junková Kontakt Telefon WWW Fax ZŘIZOVATEL Název Liberecký kraj IČ Kontakt Adresa U Jezu 642/2a, Liberec 2 Telefon Fax /1

4 WWW Platnost dokumentu od Podpis ředitele školy : Razítko školy: 1/2

5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠVP Základní charakteristika 2.1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Druh školy: gymnázium a střední odborná škola Datum zařazení do rejstříku: Cílová kapacita školy: 600 žáků Cílový počet tříd: 20 tříd Cílová skupina: nižší a vyšší stupeň osmiletého gymnázia, čtyřleté gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou Počet tříd v ročnících: 1 Součásti školy Gymnázium (hlavní budova a dvě přístavby) Střední odborná škola Učební pavilon (odloučené pracoviště) Domov mládeže (tři budovy - odloučená pracoviště) Pedagogický sbor Stabilizovaný s téměř stoprocentní aprobovaností, čítající kolem šedesáti pedagogických pracovníků (učitelů, trenérů a vychovatelů DM). Průměrný věk pedagogického sboru je 39 let. Dlouhodobé projekty Globe (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) je dlouhodobý mezinárodní program, který nabízí studentů prostřednictvím praktických měření a pozorování prováděných v okolí školy, poznávat přírodu kolem sebe a získávat k ní kladný vztah. Vícedenní exkurze - tematicky zaměřené exkurze pro žáky gymnázia v rámci výuky jednotlivých předmětů. Cílem exkurzí je propojit výuku s praxí Seznamovací (adaptační) kurzy pro studenty 1. ročníků Několikadenní kurz poznávání regionu Setkávání s významnými osobnostmi v regionu herec Stanislav Zindulka, spisovatelka Marie Kubátová Výcvikové tábory a soustředění Spolupráce s rodiči a jinými subjekty Školská rada, výbor SRPDŠ, rodičovské schůzky, PPP Semily, výchovný poradce školy, Městský úřad Jilemnice, Městská knihovna Jilemnice, Krkonošské muzeum Jilemnice, Společenský dům Jilm Jilemnice, Sportovní centrum Jilemnice, Sokol Jilemnice, CVLK Liberec Umístění školy Výuka probíhá ve třech budovách vzdálených od sebe do 10 min. chůze. V budoucnu by se měla výuka koncentrovat do jedné budovy. Výhodou je dostupnost sportovních zařízení, lékařského zabezpečení, kulturního zařízení atd. 2/1

6 Vybavení školy Škola má 3 učebny pro výuku informatiky, odbornou učebnu fyziky, laboratoř chemie, laboratoř biologie, 2 učebny hudební a výtvarné výchovy, multimediální učebnu, 9 multimediálních sad s dataprojektorem, 8 tříd je vybaveno novým nábytkem. Stravování žáků poskytuje EUREST zařízení školního stravování s.r.o. snídaně a obědy, v budově školy pak celodenně bufet možnost zakoupení drobného občerstvení. Pro internátní možnost stravování formou plné penze. Hygienická stránka odpovídá běžným pravidlům WC, sprchy pro sportovce a trenéry. Volný čas mohou studenti trávit v prázdných třídách nebo ve studovně. Škola má dvě tělocvičny a dále pronajímá halu od Města Jilemnice a sokolovnu od Sokola PROFIL ABSOLVENTA Profil absolventa : absolvent si odnáší dobrý všeobecný přehled o poznatcích ze základních oborů lidského vědění a může navázat další studium má dobré komunikativní dovednosti jazykové a mediální je schopen samostatně pracovat, řešit úkoly a sebekriticky hodnotit svou práci má pozitivní vztah ke vzdělávání a sportovním aktivitám je tolerantní, zodpovědný, uctivý k ostatním a má slušné vystupování umí vhodnou formou prezentovat výsledky své práce a své názory umí samostatně používat moderní informační technologie k získávání informací chrání své zdraví, dokáže pomoci druhým a podílí se na ochraně životního prostředí KLÍČOVÉ KOMPETENCE Absolvent získává tyto kompetence již v průběhu studia jako žák. KOMPETENCE K UČENÍ Je schopen se efektivně učit a rozvíjet svou osobnost KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Je schopen vnímat, rozpoznat, řešit, objasnit podstatu problému KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Je schopen efektivně využívat prostředky komunikace a formulovat a vyjadřovat logicky své myšlenky KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Je schopen spolupracovat, diskutovat, posuzovat a stanovit cíle a priority KOMPETENCE OBČANSKÉ Je schopen respektovat druhé, zvažovat vztahy, chápat kulturní a duchovní hodnoty KOMPETENCE K PODNIKAVOSTI 2/2

7 Je schopen cílevědomě, zodpovědně rozhodovat o svém dalším vzdělávání a budoucí profesi s ohledem na své potřeby Zaměření školy 2.3. CHARAKTERISTIKA ŠVP Gymnázium všeobecné (osmileté) Gymnázium všeobecné (čtyřleté) Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté) Technické lyceum (čtyřleté) Organizace přijímacího řízení Organizace přijímacího řízení je zveřejňována na webových stránkách školy (www.gymjil.cz) v požadovaném termínu. Přijímací řízení do čtyřletého a osmiletého cyklu studia se sestává z: hodnocení prospěchu z českého jazyka, matematiky a celkového prospěchu za poslední tři hodnocená období ústního pohovoru výstupního hodnocení (započítávají se také pomocné body za umístění v olympiádách a předmětových soutěžích) součástí přijímacího řízení pro studijní obor gymnázium se sportovní přípravou jsou i testy tělesné zdatnosti pokud budou žáci ZŠ povinně testováni společností CERMAT, pak tyto testy budou součástí přijímacího řízení Organizace maturitní zkoušky Organizace maturitních zkoušek je zveřejňována na webových stránkách školy v souladu s Výchovné a vzdělávací strategie Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků : Kompetence k učení tím, že učitel vede studenty k systematickému pojetí procesu zpracovávání a vyhodnocování informací, k uvědomění si významového jádra sdělení. Kompetence k řešení problémů tím, že učitel podněcuje v žácích snahu o samostatné nalezení řešení problémů, provokuje intelekt žáků otázkami jdoucími za povrchní pohled na skutečnosti. Kompetence komunikativní tím, že učitel předkládá skupinové aktivity s přiřazením rolí a pravidel pro komunikaci, vyžaduje od studentů střídmé, jasné a logicky strukturované vyjádření, podporuje v žácích zájem o smysluplné využívání komunikačních prostředků včetně komunikace živé. Kompetence sociální a personální tím, že učitel nabádá žáky k zodpovědnému přístupu k předmětu, řešení úkolů i k jiným každodenním aktivitám. Kompetence občanské tím, že učitel na příkladech působení prvků z oblasti daného předmětu na společnost odhaluje studentům základní pravidla zapojení jedince do jejího 2/3

8 chodu, učí žáky kriticky posuzovat jednotlivá řešení problémů z oblasti daného ve společnosti, oceňovat ta dobrá a užitečná a motivuje žáky k aktivnímu zapojení vlastní tvorbou. Kompetence k podnikavosti tím, že učitel vede žáka k uplatnění získaných dovedností a vědomostí v praxi. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním ve spolupráci s PPP zajistí škola podmínky pro vzdělávání škola povolí žáku studium podle individuálního studijního plánu, pokud to zdravotní stav vyžaduje škola zajistí žákům se spec. vzdělávacími potřebami individuální přístup škola zohlední míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání škola disponuje fondem učebnic pro sociálně znevýhodněné žáky Vzdělávání žáku se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola povolí žáku studium podle individuálního studijního plánu, pokud to zdravotní stav vyžaduje škola zajistí individuální přístup žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním škola zohlední míru postižení při hodnocení výsledků vzdělávání škola nemá bezbariérový přístup škola poskytuje služby logopedického asistenta Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných škola podporuje účast žáků na olympiádách a soutěžích učitelé pracují individuálně mimo vyučování s nadanými žáky při vysokém nadání žáka je škola se žákem pracovat podle individuálního vzdělávacího plánu ZAČLENĚNÍ PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní a sociální výchova vyplývá na jedné straně z obecných tendencí vývoje tohoto světa a nároků, které takový vývoj před středoškolské vzdělání staví, a na druhé straně bezprostředně z výchozích kapitol RVP G, které již výše zmíněné nároky reflektují. Osobnostní a sociální výchova pomáhá žákům vést zdravý a zodpovědný život jako jednotlivcům i členům společnosti, poskytuje žákům příležitosti přemýšlet o svých zkušenostech a o vlastním vývoji. Rozvíjí u žáků sebeúctu, sebedůvěru a schopnost přebírat zodpovědnost za své jednání v různých životních situacích, při sebevzdělávání a při práci. Učí rozumět hodnotě mezilidských vztahů a respektovat názory, potřeby a práva ostatních. Znalosti a dovednosti získané v rámci Osobnostní a sociální výchovy jim mohou pomoci též reagovat na morální, sociální a kulturní otázky, které před nimi vyvstávají na cestě životem. Globalizace a další sociokulturní jevy přinášejí nemalému množství lidí řadu rizik (např. ohrožení psychické stability i fyzické existence nevhodným zacházením s produkty vědy a techniky; sociální problémy související s rychlostí a nepředvídatelností 2/4

9 ekonomických pohybů; zvýhodňování podmínek pro globální terorismus; rychlé rozrušování dříve dlouhodobě stabilních sociálních vazeb a kulturních celků; devastace životního prostředí). Současně s objevováním se a působením těchto rizik hledají lidé cesty, jak jim zabránit nebo jak redukovat jejich destruktivní dopady na jedince i společnosti. Jeden z podstatných směrů, jímž se tyto snahy ubírají, směřuje k pedagogicky ovlivňovanému osobnostnímu a sociálnímu rozvoji každého jedince ve společnosti. K takovému rozvoji, který by založil v lidech předpoklad schopností: - vytvářet a udržovat si maximum osobní stability, vyrovnávat se s riziky, pečovat o své psychosomatické zdraví; - pěstovat kvalitní mezilidské vztahy a v procesech sociální interakce ve všech jejích podobách (osobní, politické, interkulturní, profesní, společenské atd.) jednat co nejefektivněji ve prospěch svůj i druhých lidí. Průřezové téma směřuje k: - rozvoji osobnostních, individuálních předpokladů každého jedince pro život se sebou samým i s druhými lidmi v aktuálním společenském kontextu; - rozvoji sociálních (interakčních, vztahových) dovedností pro život s druhými lidmi; - rozvoji etických předpokladů pro život ve společenství lidí a v tomto světě vůbec. Akcent na rozvoj výše uvedených schopností, dovedností a předpokladů v rámci studia (a tedy také důvod zařazení tématu do RVP G) vyplývá z aktuálního pojetí všeobecného vzdělání reagujícího na výše uvedené skutečnosti. Pokud má být gymnázium i nadále školou poskytující toto vzdělání, pak se prakticky nemůže vyhnout obecné tendenci rozvíjet obecně lidský potenciál žáků. Znamená to nejen orientovat je v kultuře a vědách, ale též nabídnout jim vzdělávací příležitost pro rozvoj různých typů životních dovedností. Jejich prostřednictvím může žák optimalizovat svou praktickou schopnost orientovat se v sociálních situacích a také zhodnocovat vzdělání, které mu gymnázium poskytne v jiných vzdělávacích oborech. Průřezové téma svou obecností souvisí prakticky se všemi vzdělávacími oblastmi RVP G. Oblast Jazyk a jazyková komunikace se setkává s tématy, která se v rámci průřezového tématu týkají mezilidské komunikace; oblast Člověk a příroda se může prolnout např. s tematikou ochrany a rozvoje fyzické složky osobnosti, zdravého životního stylu i biologického základu sociálního lidského chování, etiky ve vztahu k životnímu prostředí; oblast Člověk a společnost se může setkat s Osobnostní a sociální výchovou opět na poli komunikace, mezilidských vztahů, sociálních a ekologických problémů, interkulturních kontaktů a dovedností, na poli etiky lidského chování atd.; oblast Člověk a svět práce se snadno prováže s tématy týkajícími se práce na sobě samém, plánování života, rozvoje studijních dovedností, rozvoje řady sociálních dovedností a postojů potřebných pro spolupráci, organizování druhých lidí i zvládání konkurence; oblast Člověk a zdraví může být průřezovým tématem významně podpořena např. ve směřování k zdravému životnímu stylu, psychohygieně a hygieně komunikace; oblast Umění a kultura má jednoznačně kontakt s průřezovým tématem díky akcentu na rozvoj kreativity, rozvoj emoční inteligence atd. Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - pokrytí předmětem Základy společenských věd; Anglický jazyk; Hudební výchova; Konverzace v anglickém jazyce Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti - integrace ve výuce 1. ročník Fyzika Laboratorní práce Výtvarná výchova Obrazové znakové systémy; Znakové systémy výtvarného umění Anglický jazyk 2/5

10 1. ročník Německý jazyk 1. ročník Matematika Argumentace a ověřování Základy společenských věd Člověk jako jedinec Hudební výchova Produkce Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví 2. ročník Výtvarná výchova Znakové systémy výtvarného umění; Obrazové znakové systémy Anglický jazyk 2. ročník Matematika Závislosti a funkční vztahy Hudební výchova Produkce Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 3. ročník Seminář matematiky Závislosti a funkční vztahy 2/6

11 Anglický jazyk 3. ročník Matematika Geometrie Teorie sportovní přípravy Teorie sportovní přípravy Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník a septima Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 4. ročník Seminář matematiky Číslo a proměnná Anglický jazyk 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Teorie sportovní přípravy Teorie sportovní přípravy Základy společenských věd Filozofie jako věda; Dějiny filozofického myšlení Konverzace v anglickém jazyce 4. ročník a oktáva Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve 2/7

12 sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - pokrytí předmětem Základy společenských věd; Anglický jazyk; Hudební výchova; Konverzace v anglickém jazyce Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů - integrace ve výuce 1. ročník Výtvarná výchova Obrazové znakové systémy; Znakové systémy výtvarného umění Anglický jazyk 1. ročník Německý jazyk 1. ročník Matematika Argumentace a ověřování Základy společenských věd Člověk jako jedinec; Člověk ve společnosti Hudební výchova Produkce 2. ročník Výtvarná výchova Znakové systémy výtvarného umění; Obrazové znakové systémy Anglický jazyk 2. ročník Matematika Závislosti a funkční vztahy Hudební výchova Produkce 2/8

13 Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 3. ročník Seminář matematiky Závislosti a funkční vztahy Anglický jazyk 3. ročník Seminář fyziky Řešení fyzikálních úloh; Fyzikální praktikum Matematika Geometrie Teorie sportovní přípravy Teorie sportovní přípravy Základy společenských věd Občan a hospodářství; Občan a právo Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník a septima Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 4. ročník Seminář matematiky Číslo a proměnná Informační a komunikační technologie Digitální technologie 2/9

14 Anglický jazyk 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Konverzace v anglickém jazyce 4. ročník a oktáva Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink Sociální komunikace - pokrytí předmětem Základy společenských věd; Anglický jazyk; Konverzace v anglickém jazyce Sociální komunikace - integrace ve výuce 1. ročník Informační a komunikační technologie Zdroje vyhledávání informací, komunikace Výtvarná výchova Obrazové znakové systémy; Znakové systémy výtvarného umění Anglický jazyk 1. ročník Německý jazyk 1. ročník Český jazyk a literatura Grafická stránka jazyka; Zvuková stránka jazyka; Nauka o slohu Matematika Argumentace a ověřování Základy společenských věd 2/10

15 Člověk jako jedinec; Člověk ve společnosti Hudební výchova Produkce 2. ročník Výtvarná výchova Znakové systémy výtvarného umění; Obrazové znakové systémy Anglický jazyk 2. ročník Matematika Závislosti a funkční vztahy Hudební výchova Produkce Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 3. ročník Seminář matematiky Závislosti a funkční vztahy Informační a komunikační technologie Zdroje a vyhledávání na internetu Anglický jazyk 3. ročník Seminář fyziky Fyzikální praktikum Matematika Geometrie 2/11

16 Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník a septima Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 4. ročník Seminář matematiky Číslo a proměnná Anglický jazyk 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Teorie sportovní přípravy Teorie sportovní přípravy Konverzace v anglickém jazyce 4. ročník a oktáva Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink Morálka všedního dne - pokrytí předmětem Základy společenských věd; Anglický jazyk Morálka všedního dne - integrace ve výuce 1. ročník Informační a komunikační technologie Digitální technologie; Organizace výuky a opakování učiva předchozích stupňů Výtvarná výchova Obrazové znakové systémy; Znakové systémy výtvarného umění 2/12

17 Anglický jazyk 1. ročník Německý jazyk 1. ročník Matematika Argumentace a ověřování Základy společenských věd Člověk jako jedinec; Člověk ve společnosti Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví 2. ročník Informační a komunikační technologie Organizace výuky Výtvarná výchova Znakové systémy výtvarného umění; Obrazové znakové systémy Anglický jazyk 2. ročník Matematika Závislosti a funkční vztahy Teorie sportovní přípravy Teorie sportovní přípravy Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 3. ročník Seminář matematiky Závislosti a funkční vztahy 2/13

18 Informační a komunikační technologie Organizace výuky Anglický jazyk 3. ročník Dějepis Novověk - boj o nové rozdělění světa; Moderní doba I - svět mezi světovými válkami Matematika Geometrie Teorie sportovní přípravy Teorie sportovní přípravy Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník a septima Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 4. ročník Seminář matematiky Číslo a proměnná Informační a komunikační technologie Zdroje a vyhledávání na internetu; Organizace výuky Anglický jazyk 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Český jazyk a literatura Světová literatura od roku 1945 do současnosti; Česká literatura od roku 1945 do 2/14

19 současnosti Základy společenských věd Dějiny filozofického myšlení; Etika Konverzace v anglickém jazyce 4. ročník a oktáva Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink Spolupráce a soutěž - pokrytí předmětem Základy společenských věd; Anglický jazyk; Hudební výchova Spolupráce a soutěž - integrace ve výuce 1. ročník Fyzika Laboratorní práce Výtvarná výchova Obrazové znakové systémy; Znakové systémy výtvarného umění Anglický jazyk 1. ročník Německý jazyk 1. ročník Matematika Argumentace a ověřování Základy společenských věd Člověk jako jedinec; Člověk ve společnosti Hudební výchova Produkce 2/15

20 2. ročník Výtvarná výchova Znakové systémy výtvarného umění; Obrazové znakové systémy Anglický jazyk 2. ročník Matematika Závislosti a funkční vztahy Hudební výchova Produkce Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 3. ročník Seminář matematiky Závislosti a funkční vztahy Informační a komunikační technologie Zdroje a vyhledávání na internetu Anglický jazyk 3. ročník Dějepis Moderní doba II - soudobé dějiny Matematika Geometrie Základy společenských věd Občan a hospodářství Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník a septima 2/16

21 Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 4. ročník Seminář matematiky Číslo a proměnná Anglický jazyk 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Teorie sportovní přípravy Teorie sportovní přípravy Základy společenských věd Etika Konverzace v anglickém jazyce 4. ročník a oktáva Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Charakteristika průřezového tématu Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech představujev RVP G kritický pohled na aktuálně chápané globalizační a rozvojové procesy současného světa. Rostoucí propojování aktivit ve všech oblastech lidského života, vnímání globálních hospodářských, sociálních, politických, kulturních a environmentálních příznivých prvků a jevů, ale i problémů, proniknutí do podstaty evropské integrace a porozumění sobě samému v tomto kontextu, to vše jsou hlavní přínosy daného tématu pro vzdělávání na gymnáziu Nejvhodnějším způsobem, jak toto průřezové téma efektivně naplňovat, je jeho integrace do různých vzdělávacích oblastí, vzdělávacích oborů a vyučovacích předmětů. Silnou stránkou průřezového tématu je získané informace takto zařazovat do uceleného systému vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, se kterými vstupuje žák gymnázia do života. Příležitosti k realizaci průřezového tématu poskytuje celý RVP G. Především je to vzdělávací oblast Člověk a společnost ve všech jejích součástech se 2/17

22 zvláštním důrazem na výchovu k občanství a politické kultuře (vzdělávací obor Občanský a společenskovědní základ, zejména tematický okruh Mezinárodní vztahy, globální svět, a také vzdělávací obor Dějepis), dále rovněž oblasti Jazyk a jazyková komunikace a Umění a kultura. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda se evropská a globální dimenze uplatňuje především ve vzdělávacím oboru Geografie, kde zahrnuje prakticky všechny tematické okruhy (Přírodní prostředí, Sociální prostředí, Životní prostředí, Regiony), dále ve vzdělávacím oboru Biologie (v ekologické tematice všech okruhů). Nelze však opomenout také dílčí tematiku obsaženou v dalších vzdělávacích oborech této oblasti (Fyzika, Chemie) vztah člověka k technice a technologiím, stejně tak i výchovu ke zdravému životnímu stylu, tělesné kultuře a posilování fyzické odolnosti (vzdělávací oblast Člověk a zdraví). Nezastupitelným prostředkem k realizaci evropské a globální dimenze je v RVP G vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie. Využívání těchto technologií umožňuje aktivní postupy a formy učení a účast v mezinárodní komunikaci a projektech. Současné globalizační a rozvojové procesy jsou podporovány šířením dalších moderních technologií (chemické technologie, biotechnologie, technologie v lékařství, průmyslové technologie), bez kterých není možný vědecký a společenský (udržitelný) rozvoj. Realizace Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech ve školní praxi přesahuje možnosti tradiční předmětové výuky. Vyžaduje efektivní týmovou spolupráci učitelů, aplikaci inovačních a netradičních vzdělávacích a výchovných postupů, technik, metod a forem, kooperaci mezi žáky, vytváření projektů, využívání a podporu mimotřídních forem a zájmových aktivit. Realizaci průřezového tématu podporují také např. kontakty s významnými osobnostmi veřejného života, se sociálními partnery, s humanitárními organizacemi, s kulturními a společenskými institucemi v regionu nebo spolupráce se zahraničními partnerskými školami, zvláště evropskými. Globalizační a rozvojové procesy - pokrytí předmětem Základy společenských věd Globalizační a rozvojové procesy - integrace ve výuce 3. ročník Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Konverzace v anglickém jazyce 4. ročník a oktáva Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink Globální problémy, jejich příčiny a důsledky - pokrytí předmětem 2/18

23 Základy společenských věd; Biologie Globální problémy, jejich příčiny a důsledky - integrace ve výuce 1. ročník Chemie Chemická vazba a chemické reakce Dějepis Evropa v době římské; Raný středověk 2. ročník Chemie Uhlovodíky, fosilní suroviny Dějepis Vrcholný středověk Základy společenských věd Mezinárodní vztahy a globální svět 3. ročník Chemie Deriváty uhlovodíků; Prakticky významné chemické látky; Syntetické makromolekulární látky Anglický jazyk 3. ročník Dějepis Novověk - boj o nové rozdělění světa; Moderní doba I - svět mezi světovými válkami; Moderní doba I - druhá světová válka; Moderní doba II - soudobé dějiny 4. ročník Seminář biologie Exkurze Anglický jazyk 4. ročník Seminář fyziky Jaderná fyzika 2/19

24 Německý jazyk 4. ročník Seminář chemie Anorganická chemie; Organická chemie Český jazyk a literatura Světová literatura od roku 1945 do současnosti Konverzace v anglickém jazyce 4. ročník a oktáva Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce - pokrytí předmětem Základy společenských věd Humanitární pomoc a mezinárodní rozvojová spolupráce - integrace ve výuce 2. ročník Teorie sportovní přípravy Teorie sportovní přípravy Základy společenských věd Mezinárodní vztahy a globální svět 3. ročník Dějepis Moderní doba I - druhá světová válka; Moderní doba II - soudobé dějiny Český jazyk a literatura Světová literatura 1. poloviny 20. století Teorie sportovní přípravy Teorie sportovní přípravy 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Základy společenských věd Etika Žijeme v Evropě - pokrytí předmětem 2/20

25 Základy společenských věd; Anglický jazyk; Konverzace v anglickém jazyce Žijeme v Evropě - integrace ve výuce 1. ročník Anglický jazyk 1. ročník Dějepis Starověk - antické Řecko; Starověk - antický Řím; Evropa v době římské; Křesťanství a raně středověká Evropa Český jazyk a literatura Úvod do problematiky českého jazyka; Antická literatura; Středověká literatura; Renesance a humanismus v literatuře; Baroko v literatuře 2. ročník Anglický jazyk 2. ročník Dějepis Vrcholný středověk; Počátky novověku; Počátky novověku; Novověk - osvícenství, modernizace společnosti Český jazyk a literatura Literatura českého národního obrození; Česká literatura 2. poloviny 19. století Základy společenských věd Občan ve státě 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Český jazyk a literatura Česká literatura 1. poloviny 20. století Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník a septima Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve 2/21

26 sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink 4. ročník Anglický jazyk 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Český jazyk a literatura Vývoj českého jazyka a bohemistiky; Česká literatura od roku 1945 do současnosti Sportovní trénink Sportovní trénink a zdraví; Činnosti ovlivňující úroveň sportovní výkonnosti ve sportovní specializaci a činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností; Činnosti podporující sportovní trénink Vzdělávání v Evropě a ve světě - integrace ve výuce 1. ročník Dějepis Křesťanství a raně středověká Evropa Český jazyk a literatura Nejstarší literární památky; Renesance a humanismus v literatuře Základy společenských věd Úvod do společenských věd 2. ročník Anglický jazyk 2. ročník Dějepis Novověk - osvícenství, modernizace společnosti Český jazyk a literatura Klasicismus, osvícenství a preromantismus; Romantismus; Světový realismu a naturalismus 2/22

27 3. ročník Anglický jazyk 3. ročník Dějepis Moderní doba II - soudobé dějiny Český jazyk a literatura Literatura přelomu 19. a 20. století Konverzace v anglickém jazyce 3. ročník a septima 4. ročník Anglický jazyk 4. ročník Německý jazyk 4. ročník Teorie sportovní přípravy Teorie sportovní přípravy MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Charakteristika průřezového tématu Multikulturní výchova zaujímá významné místo v současné i budoucí společnosti založené na multikulturních vztazích. Zásadní význam má zejména pro mladé lidi, kteří se připravují pro život v prostředí, v němž se setkávají a budou se ve stále větší míře setkávat s příslušníky jiných národností, etnik, ras, náboženství, s lidmi jiného životního stylu a jiných uznávaných hodnot. Jejím úkolem je především rozvíjet porozumění žáků sobě samým a hodnotám své kultury, podpořit jejich integraci v širším multikulturním prostředí při zachování vlastní kulturní identity. Škola má při působení na žáky v tomto směru funkci vzdělávací i výchovnou. Aby byla multikulturní výchova úspěšná a efektivní, musí prolínat celým výchovným a vzdělávacím prostředím školy, týkat se také mezilidských vztahů ve škole, mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi učiteli a rodinou. Důležité je i klima třídy na pozadí širšího školního a společenského prostředí a v neposlední řadě také osobnost učitele a jeho kompetentnost apod. Průřezové téma Multikulturní výchova se neomezuje jen na informace, které žáci získají zejména ve vzdělávacích oborech Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Občanský a společenskovědní základ, Dějepis, Geografie, které mají s multikulturní výchovou úzkou souvislost, ale snaží se stimulovat, ovlivňovat či korigovat postoje, hodnotový systém a jednání žáků, posilovat jejich schopnosti začlenit se do multikulturních aktivit a být úspěšní v mezinárodní spolupráci. Multikulturní výchova se zaměřuje zejména na poznání a pochopení kulturních diferencí mezi lidmi nejrůznějšího původu, mezilidské vztahy, interkulturní komunikaci a přizpůsobení životu v multikulturní společnosti. 2/23

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM. Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (vytvořený podle RVP GV) ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM Motivační název: Správně chápat - správně se vyjadřovat - správně jednat 1. Identifikační údaje Předkladatel: Název školy: Gymnázium,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia

Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Aktualizace 1.

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové

Školní vzdělávací program. Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Školní vzdělávací program Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové Verze první z 27. 08. 2009 Platnost 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 6 2. Charakteristika školy a ŠVP 7 2.1. Charakteristika školy 7

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ROZŠIŘUJÍCÍ VÝUKA JAZYKŮ Základní škola jazyků Karlovy Vary, p.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Verze 5 z 1. 7. 2014 Platnost 1. 9. 2014 historie zápisů do

Více

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE...

ŠVP Gymnázia Nymburk část 5c POVINNÉ A VOLITELNÉ PŘEDMĚTY VYŠŠÍ GYMNÁZIUM. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... Obsah 5 c) části ŠVP Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE... - 159 - Název vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... - 159-1. Charakteristika vyučovacího předmětu... - 159-2. Cíle předmětu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia

Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Školní vzdělávací program pro Gymnázium J. A. Komenského, Nové Strašecí, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia Motto ŠVP: Vzdělání je to, co člověku zůstane tehdy, když zapomene,

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Šestiletý vzdělávací program IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Vzdělávací program školy: Šestiletý vzdělávací program Studijní forma vzdělávání: Denní forma vzdělávání Motivační název: Předkladatel:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) zpracovaný dle RVP G Motivační název: Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě. Gymnázium, Šumperk

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky sady 28. října 1, Břeclav čj.1099/2009 Školní vzdělávací program Osmileté a čtyřleté všeobecné studium vyšší stupeň Motto: Rozkvétáme a dozráváme

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" RVP ZV Základní vzdělávání

Základní škola Žlutice, okres Karlovy Vary. Kompletní ŠVP. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Naše škola RVP ZV Základní vzdělávání Kompletní ŠVP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Od 1. září 2012 PLACE HERE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium

GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro šestileté studium GYMNÁZIUM, PÍSEK, KOMENSKÉHO 89 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro šestileté studium 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2. Vybavení školy... 5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106

Školní vzdělávací program. Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 Školní vzdělávací program Gymnázium, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106 ŠVP pro nižší ročníky osmiletého studia - zpracovaný podle RVP ZV "Non scholae, sed vitae discimus" - "Neučíme se pro školu, ale

Více

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia GYMNÁZIUM PÍSEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1. Velikost školy... 5 2.2.

Více

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma

ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM ŠŤASTNÁ ŠKOLA MOTTO: Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se. Dalajláma ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JABLONEC

Více

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA

SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA, TÁBOR, NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 860 390 01 TÁBOR SE VZDĚLÁNÍM DO ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého studia obor vzdělání 79 41 K/81 Gymnázium

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Strojírenství Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Strojírenství Identifikační údaje 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k vědění strana 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 2.1 Úplnost a velikost školy... 3 2.2 Vybavení školy... 3 2.3 Charakteristika

Více